+ ipil.sk

TechneScan MAG 3Príbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2009/12229.


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


TechneScanMAG3

Súprava na prípravu rádiofarmaka

prášok na injekciu


{Betiatid}


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je TechneScan MAG3 a na čo sa používa

2. Skôr ako začnete používať liek TechneScan MAG3

3. Ako používať liek TechneScan MAG3

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať TechneScan MAG3

6. Ďalšie informácie


1. Čo je TechneScanMAG3 a na čo sa používa


Tento liek je určený len na diagnostické účely.


TechneScan MAG3 sa používa počas skenovania na vyšetrenie:

 • obličiek,

 • vylučovanie moču a

 • močového mechúra.


Tento liek je vo forme prášku. Po zmiešaní kvalifikovanými zamestnancami s roztokom rádioaktívnej

látky, technecistanom sodným (99mTc), dôjde k vytvoreniu tiatidu technécia [99mTc]. Po vstreknutí do

tela sa látka hromadí v určitých orgánoch, napr. v obličkách.


Rádioaktívna látka sa môže zosnímať mimo tela pomocou špeciálnych skenujúcich kamier. Tento sken zobrazuje distribúciu rádioaktivity v orgánoch a v tele. Zároveň poskytne lekárovi cenné informácie o štruktúre a funkcii daného orgánu.


2. Skôr ako začnete používať liek TechneScan MAG3


Nepoužívajte liek TechneScan MAG3,

ak ste

 • alergický (hypersenzitívny) na betiatid alebo na akúkoľvek z ďalších zložiek.


Pri používaní lieku TechneScan MAG3 buďte mimoriadne opatrný

Pri liečbe s týmto liečivom sa používa rádioaktivita. Váš lekár vám ho podá len v tom prípade, že

prínos preváži riziká.


TechneScan MAG3 sa podáva špecialistami, ktorí nesú zodpovednosť za všetky nevyhnutné

preventívne opatrenia.


Váš lekár vás oboznámi s prípadnými špeciálnymi preventívnymi opatreniami po použití tohto lieku.

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte svojho lekára.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nie sú známe žiadne údaje o ovplyvnení liekom TechneScan MAG3 alebo o ovplyvnení lieku

TechneScan MAG3 inými bežne používanými liečivami počas vyšetrení uvedených vyššie.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Tehotenstvo

Ak ste alebo ak si myslíte, že ste tehotná, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár vám prípravok TechneScan MAG3 počas tehotenstva podá len v tom prípade, že to bude absolútne nevyhnutné, keďže môže dôjsť k poškodeniu plodu.

 • Dojčenie

Ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý sa môže rozhodnúť začať s liečbou až po ukončení

dojčenia.

Lekár vás môže požiadať o prerušenie dojčenia a likvidáciu mlieka až do vyprchania rádioaktivity z

vášho tela.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri používaní lieku TechneScan MAG3 sa nepredpokladá zníženie schopnosti viesť vozidlá alebo

obsluhovať stroje.


 1. Ako používať prípravok TechneScan MAG3


TechneScan MAG3 sa vám vždy podá len v nemocniciach alebo v podobných zariadeniach. Liek vám

podá len kvalifikovaný zamestnanec vyškolený na bezpečnú prácu s rádioaktívnym materiálom.

O veľkosti dávky lieku TechneScan MAG3 rozhodne váš lekár. Veľkosť podanej dávky bude závisieť

od zákroku, ktorý podstúpite, a od ďalších faktorov, ako je váš vek.

Na vytvorenie dostatočných skenových snímok sa podá najmenšia možná dávka.


Zvyčajná dávka je:

Približné dávky pre dospelých a pacientov v pokročilom veku sú:

 • 37– 185 MBq, vstreknutých do žily.

MBq je jednotka používaná na meranie rádioaktivity a definuje aktivitu určitého množstva

rádioaktívneho materiálu.


Deti do 18 rokov

U detí sa používajú nižšie dávky podľa povrchu ich tela.


Počet skenov

Zvyčajne postačuje jedna injekcia.


Pred a po podaní lieku pite a vylučujte čo najviac tekutín. Takto zabránite hromadeniu liečiva v

močovom mechúre.


Ak použijete viac lieku TechneScan MAG3, ako ste mali

Nepredpokladá sa žiadne predávkovanie, keďže liek podáva lekár. Avšak v prípade, že k tomuto dôjde, váš lekár vám poskytne príslušné ošetrenie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky aj TechneScan MAG3 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich frekvenciách:

Frekvencia výskytu je neznáma, z dostupných údajov

 • mierne alergické reakcie s príznakmi, ako je kožná vyrážka, opuch očných viečok a kašeľ.

Nemocničný personál vám tieto reakcie v prípade výskytu ošetrí.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať liek TechneScan MAG3


Nepoužívajte liek TechneScan MAG3 po dátume exspirácie uvedenom na štítku.

Nemocničný personál zabezpečí správnu teplotu uchovávania ( 2– 8 °C), tak ako je uvedené na štítku.


6. Ďalšie informácie


Čo obsahuje liek TechneScan MAG3

 • Aktívnou látkou je betiatid.

Každá liekovka obsahuje 1 mg betiatidu.

 • Ďalšie zložky sú: vínan disodný a dihydrát chloridu cínatého.


Ako liek TechneScan MAG3 vyzerá a obsah balenia

TechneScan MAG3 sa dodáva balený v sklenených liekovkách (10 ml) typu 1 Ph.Eur uzatvorených

butylovým gumeným uzáverom a utesnených hliníkovou objímkou. Jedno balenie obsahuje 5

liekoviek.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Holandsko


 • Výrobca

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená

November 2010

3

TechneScan MAG 3

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2009/12229.SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

TechneScan MAG3


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Betiatidum 1 mg

Liek je určený k príprave rádiofarmaka technécium (99mTc) tiatidu. Rádiofarmakum sa pripraví pridaním injekčného roztoku technecistanu sodného (Na99mTcO4- nie je súčasťou kitu).


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok pre prípravu injekčného roztoku / inj plv sol.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie

Po rozriedení lyofilizátu roztokom technecistanu sodného (Na99mTcO4) sa technécium 99mTc-tiatid používa na vyšetrovanie nefrologických a urologických porúch, najmä na štúdium morfológie, perfúzie, funkcie obličiek a na získanie informácií o odtoku moču.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a staršie osoby: 37 - 185 MBq. Dávka závisí od patologického procesu, ktorý má byť vyšetrením hodnotený a tiež na použitej metóde. Štúdie prietoku krvi obličkami či transportu moča močovodmi všeobecne vyžadujú väčšiu dávku ako štúdie intrarenálneho transportu. Nefrografia vyžaduje nižšiu aktivitu ako sekvenčná scintigrafia gamakamerou.


Dávkovanie u detí:

I keď TechneScanR MAG3 je možné indikovať na vyšetrovanie detí, cielené štúdie neboli vykonávané. Podľa klinických skúseností sa u detí dávkovanie znižuje. Pre výpočet aplikovanej aktivity je vhodnejšie používať prepočet podľa povrchu tela, pretože vzťah medzi výškou a telesnou hmotnosťou môže byť premenlivý.

Vhodné je používať odporúčanie Pediatric Task Group EANM, 1990, pozri tabuľku:


Dávkovanie u detí - podiel aktivity pre dospelých:

3 kg = 0,10

4 kg = 0,14

6 kg = 0,19

8 kg = 0,23

10 kg = 0,27

12 kg = 0,32

14 kg = 0,36

16 kg = 0,40

18 kg = 0,44

20 kg = 0,46

22 kg = 0,50

24 kg = 0,53

26 kg = 0,56

28 kg = 0,58

30 kg = 0,62

32 kg = 0,65

34 kg = 0,68

36 kg = 0,71

38 kg = 0,73

40 kg = 0,76

42 kg = 0,78

44 kg = 0,80

46 kg = 0,82

48 kg = 0,85

50 kg = 0,88

52-54 kg = 0,90

56-58 kg = 0,92

60-62 kg = 0,96

64-66 kg = 0,98

68 kg = 0,99


Zníženie aktivity na menej ako 10 % dávky pre dospelého spôsobí technické problémy pri realizácii scintigrafie a jej hodnotení.

Riziko spojené s aplikáciou u detí spočíva prakticky len na úrovni ionizujúceho žiarenia, pretože množstvo chemických látok je nízke (asi 0,2 mg pre 185 MBq). Pre diferenciálnu diagnostiku nefrologických a urologických porúch je možné aplikovať počas vyšetrenia diuretiká alebo inhibítory ACE.

Scintigrafické vyšetrenie sa obvykle robí ihneď po aplikácii.4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.


4.4. Špeciálne upozornenia

Odporúča sa dostatočná hydratácia pacienta pred vyšetrením a časté močenie

po aplikácii v záujme zníženia absorbovanej dávky pre močový mechúr.

Manipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Svoju činnosť musia vykonávať tak, aby pri nej nedochádzalo k akémukoľvek nadbytočnému vystaveniu pacienta alebo personálu radiácii.

Pri skladovaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidácii odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

U pacientov s vážnejším poškodením funkcie obličiek nie je prípravok vhodný na presné určovanie efektívneho prietoku plazmy alebo krvi obličkami. Počas procesu značenia môže vznikať malé množstvo rádiochemických nečistôt označených technéciom (99mTc). Niektoré sa akumulujú v pečeni a sú vylučované žlčovými cestami; môžu teda prekrytím oblasti záujmu ovplyvniť neskoršiu fázu (po 30 minútach) dynamického vyšetrenia obličiek.


4.5. Liekové a iné interakcie

Neboli popísané interakcie technécium (99mTc) tiatidu s liečivami, bežne predpisovanými pacientom, u ktorých sú požadované uvedené vyšetrenia (napr. antihypertenzíva a látky pre liečbu alebo prevenciu rejekcie transplantovaných orgánov).

Pre diferenciálnu diagnostiku nefrologických a urologických porúch je možné jednorazovo aplikovať počas vyšetrenia diuretiká alebo inhibítory ACE. Tubulárnu sekréciu môže narušiť a klírens technécium (99mTc) tiatidu ovplyvniť aplikácia kontrastných látok.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Ak je potrebné podať rádiofarmakum žene vo fertilnom veku, vždy je nutné presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dovtedy sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Podanie rádiofarmaka tehotnej žene by spôsobilo tiež radiačné zaťaženie plodu. Preto sa nevyhnutné vyšetrenia robia len v prípade, ak predpokladaný prínos vyšetrení preváži možné riziko pre matku a plod.

Pred aplikáciou dojčiacim ženám je nutné zvážiť, či je možné vyšetrenie odložiť, kým nebude dojčenie ukončené a či je vzhľadom k možnému prieniku rádiofarmaka do materského mlieka jeho podanie vhodné. Ak je aplikácia nevyhnutná, je nutné na dobu 8 hodín dojčenie prerušiť a mlieko, ktoré sa vytvorí, je potrebné odsať a znehodnotiť. Dojčenie je možné obnoviť za predpokladu, že rádioaktivita v mlieku nespôsobí radiačné zaťaženie dieťaťa väčšie ako 1 mSv.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nežiaduci vplyv nebol popísaný.


4.8. Nežiaduce účinky

Bolo hlásené malé množstvo prípadov anafylaktoidných reakcií väčšinou mierneho a vzácnejšie ťažkého priebehu. I napriek malej pravdepodobnosti ich výskytu má byť pri vyšetrovaní k okamžitej dispozícii adrenalín, kortikoidy a antihistaminiká. Občas boli hlásené vazovagové reakcie mierneho priebehu. Boli hlásené kŕče mozgového pôvodu u 15 dní starého dieťaťa tlmeného sedatívami, než bola zistená príčinná súvislosť s aplikáciou prípravku TechneScanRMAG3.

Vystavenie pacienta účinkom ionizujúceho žiarenia pri rádionuklidových vyšetreniach musí byť opodstatnené na základe ich predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby pri najmenšej výslednej dávke žiarenia bola dosiahnutá požadovaná kvalita vyšetrenia. Expozícia ionizujúcemu žiareniu je spojená s možným zvýšením rizika vzniku onkologických ochorení a dedičných chýb. Dlhoročné používanie rádionuklidových diagnostických vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny ukazuje, že výskyt týchto nežiaducich účinkov je možné vzhľadom na nízke radiačné dávky očakávať len s malou frekvenciou.

Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pre vyšetrovaného menšíako 20 mSv.

V určitých klinických súvislostiach môžu byť aplikácie aj väčších dávok opodstatnené.


4.9. Predávkovanie

Riziko predávkovania technécium (99mTc) tiatidom je z veľkej časti len teoretické a spočíva najmä v aplikácii nadmerného množstva rádioaktivity. V takom prípade je možné znížiť radiačné zaťaženie organizmu (obličiek, močového mechúra a žlčníka) podporou diurézy a častým močením.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: rádiofarmakum

ATC klasifikácia: V 09CA03

Po aplikácii odporúčaných množstiev účinnej látky a aktivity nie sú známe a nie je možné očakávať žiadne farmakodynamické účinky technécium (99mTc) tiatidu.

Meranie aktivity nad obličkami umožňuje stanoviť hodnoty charakterizujúce prietok krvi obličkami, intrarenálny transport tubulami i hodnoty charakterizujúce vylučovanie močovým systémom, a to oddelene pre každú obličku zvlášť.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. aplikácii je technécium (99mTc) tiatid z krvného obehu rýchlo odstraňovaný obličkami. Technécium (99mTc) tiatid má pomerne vysokú väzbu na plazmatické proteíny. Pri normálnej funkcii obličiek sa 70 % podanej dávky vylúči počas 30 minút po aplikácii a viac ako 95 % za 3 hodiny. Hodnota nameranej aktivity po 3 hodinách závisí najmä na poškodení obličiek a močového systému. Prevažujúcim mechanizmom vylučovania je tubulárna sekrécia. Glomerulárna filtrácia predstavuje len asi 11 % celkového klírensu.


5.3. Predklinické údaje bezpečnosti

Boli robené štúdie akútnej, subakútnej (8-dennej) a chronickej (13-týždennej) toxicity a štúdie mutagénnych účinkov. V rámci aplikovaného množstva, ktoré bolo až 1000-násobkom maximálnej dávky pre pacienta, neboli pozorované toxické ani mutagénne účinky.

.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Natrii tartras dihydricus 16,9 mg

Stannosi chloridum dihydricum 0,04 mg

Nitrogenium


Po rozriedení obsahu liekovky a označení eluátom 99Mo/99mTc generátora (bežne 99mTc vo forme 0,9 % roztoku chloridu sodného) obsahuje injekcia vodný roztok chloridu sodného, vínanu sodného a chloridu cínatého.

Obsah liekovky neobsahuje konzervačné látky.

Vlastnosti prípravku po označení:

 • Číry až slabo opaleskujúci bezfarebný vodný roztok.

 • pH: 5,0 - 6,0

 • osmolalita: mierne hypertonický roztok.


6.2. Inkompatibility

Nie sú známe. Pre zabezpečenie stability technécium 99mTc-tiatidu však rádiofarmakum nemá byť aplikované spolu s inými liečivami.


6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti kitu je 12 mesiacov od dátumu výroby. Dátum exspirácie je uvedený na štítku liekovky a na papierovom obale.

Po označení je stabilita roztoku technécium (99mTc) tiatidu:

- 4 hodiny od označenia - v prípade konečného objemu 10 ml

- 1 hodinu od označenia - v prípade konečného objemu 4 ml


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

TechneScanRMAG3 sa uchováva pri teplote 2 – 8 C a treba ho chrániť pred svetlom.

Ak bude označený roztok technécium (99mTc) tiatidu použitý pre viac aplikácií, skladuje sa pri teplote 2 – 8 C počas času použiteľnosti označeného roztoku.

Uchovávanie musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre skladovanie rádioaktívnych látok.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Injekčná liekovka na opakovaný odber uzavretá gumovým uzáverom a hliníkovou objímkou, tvarovaná papierová vložka, papierová škatuľa , príbalová informácia pre používateľov.

Prípravok TechneScanRMAG3 obsahuje 5 liekoviek v jednom balení.


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Obsah liekovky je určený na označenie injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného, ktorý vyhovuje požiadavkám Európskeho liekopisu. Po rozriedení obsahu liekovky technecistanom sodným (Na99mTcO4) a po ukončení zahrievania je roztok diagnostika technécium (99mTc) tiatidu pripravený na aplikáciu.

Tvorba označených nečistôt je najnižšia, ak sa na značenie použije eluát v najnižšom možnom objeme s čo najväčšou rádioaktívnou koncentráciou. Používať sa môže len eluát z generátora starého maximálne jeden týždeň, ktorý bol eluovaný počas predchádzajúcich 24 hodín. Riedenie pripraveného roztoku sa môže vykonať 0,9 % roztokom chloridu sodného.

Po označení a rozriedení sa môže prípravok použiť pre jedinú aplikáciu, alebo aplikáciu pre niekoľko pacientov.


Dozimetrické údaje

Odhadovaná absorbovaná dávka (metodika MIRD):mGy/MBq

stena močového mechúra

(mikcia 2 hod.)

0,057


(mikcia 4,8 hod.)

0,127

stena žlčníka


0,043

obličky


0,017

hrubé črevo, horná časť


0,010

hrubé črevo, dolná časť


0,009

tenké črevo


0,007

pečeň


0,005

vaječníky

(mikcia 2 hod.)

0,003


(mikcia 4,8 hod.)

0,007

semenníky

(mikcia 2 hod.)

0,002


(mikcia 4,8 hod.)

0,004

kostná dreň

(mikcia 2 hod.)

0,002


(mikcia 4,8 hod.)

0,003

skelet

(mikcia 2 hod.)

0,001

pľúca


0,001

efektívny dávkový ekvivalent


0,011 mSv/MBq


Efektívny dávkový ekvivalent pre pacienta s hmotnosťou 70 kg po aplikácii 185 MBq bude 2,0 mSv pri mikcii 2 hodiny po aplikácii. Aj napriek tomu, že neboli robené porovnávacie dozimetrické štúdie, predpokladá sa, že efektívny dávkový ekvivalent je nižší u pacientov s nedostatočnou činnosťou alebo zlyhaním obličiek v porovnaní s ich normálnou funkciou. Tento fakt súvisí s príspevkom absorbovanej dávky pre močový mechúr k celkovému radiačnému zaťaženiu.


Návod na značenie

Na značenie sa odporúča použiť eluát s čo najväčšou rádioaktívnou koncentráciou. Tvorba označených rádiochemických nečistôt je najnižšia pri použití eluátu v čo najmenšom objeme. Eluujte generátor objemom 5 ml (prerušovanou elúciou) podľa návodu na obsluhu. Použite 3 ml eluátu. Požadovanú aktivitu 99mTc (najviac však 1110 MBq, 30 mCi) narieďte na objem 10 ml 0,9 % roztokom chloridu sodného. Tento objem pridajte do liekovky TechneScanRMAG3.Pre prenos roztoku do liekovky použite tenkú ihlu (20 G alebo väčšiu), aby sa následne uzavrel otvor v gumovom uzávere. Nedôjde tak k prieniku vody do fľaštičky pri procese varenia a ochladzovania. Ihneď po pridaní 99mTc zahrievajte liekovku 10 minút vo vodnom kúpeli. Zaistite zvislú polohu liekovky, aby nedošlo k prieniku kovových nečistôt z gumového uzáveru do roztoku, čo môže negatívne ovplyvniť účinnosť značenia. Potom ochlaďte liekovku v studenej vode. Vtedy je preparát pripravený k aplikácii. Označený roztok s aktivitou 1110 MBq/10 ml je možné použiť do 4 hodín od ukončenia kroku zahrievania.

Ak je potrebné získať koncentrovanejší roztok, použite maximálne 1 ml eluátu s najvyššou aktivitou 925 MBq a narieďte do 4 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného. Nasleduje rovnaký postup ako je popísaný vyššie. Takto pripravený preparát je použiteľný len 1 hodinu po príprave.

Ak je to možné, odporúča sa použiť eluát získaný prerušovanou elúciou generátora podľa príslušného návodu na použitie.


Upozornenie v súvislosti s krokom označenia

Do vodného kúpeľa pri zahrievaní i pri ochladzovaní sa odporúča pridať roztok vhodného farbiva (napr. metylénová modrá 1 % alebo fluoresceín sodný 0,1 %).

Takéto opatrenie zabezpečí indikáciu prípadnej kontaminácie obsahu liekovky počas zahrievania prípadne ochladzovania. Označený roztok má byť pred použitím skontrolovaný (pri zachovaní zásad ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením).


Pokyny pre kontrolu označenia

Je možné použiť nasledujúce metódy:

1. HPLC:

Rádiochemická čistota označenej zlúčeniny sa určuje metódou vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) v spojení s vhodným detektorom aktivity, na 25 cm kolone RP18 s prietokom 1,0 ml / min.

Mobilná fáza A je zmes roztoku fosforečnanov (1000 dielov 0,01 M Na2HPO4a 114 dielov 0,01 M NaH2PO4s upravenou aciditou na pH = 6) a etanolu v pomere 19:1.

Mobilná fáza B je zmes vody a metanolu v pomere 1 : 9.

Je potrebné použiť program s nasledujúcimi parametrami:


Čas (min)

Prietok (ml/min):

% A

% B

10

1

100

0

7

1

0

100

4

2

100

0


Pík tiatidu sa objavuje na konci prechodu mobilnej fázy A. Objem vzorky je 5 µl a celkový počet impulzov pre každý kanál nesmie prekročiť 30 000.

Požiadavka na výsledok analýzy:t = 0

po 4 hodinách

Tiatid

96,0 %

95,0 %

Celkom čelná frakcia

3,0 %

3,0 %

Metanolová frakcia

4,0 %

4,0 %

2. Zjednodušená rýchla metóda:

Tento spôsob je alternatívnou metódou k vyššie uvedenej metóde a jeho účelom je použitie na pracoviskách, kde sa vykonáva rutinná kontrola označenia. Metóda je založená na použití patrony bežne používanej pre prípravu vodných roztokov vzoriek pred chromatografiou. Patrony (napr. Sep-Pak C18 Cartridge, Waters) sú premyté 10 ml absolútnym etanolom a následne 10 ml 0,001 M HCl. Pridaním 5 ml vzduchu sa odstránia zbytky kvapalín na kolone.

Do patrony pridajte vzorku pripraveného 99mTc-MAG3 napr. v objeme 0,1 ml a vykonajte elúciu 5 ml 0,001 M HCl. Eluát uschovajte. Vykonajte elúciu 5 ml fosfátového pufru (0,01 M, pH = 6,0) s obsahom 0,5 % etanolu. Eluát pridajte k získanému eluátu v predchádzajúcom kroku (obsahuje celkové množstvo hydrofilných nečistôt). Vykonajte elúciu patrony 10 ml fosfátového pufru (pH = 6,0) s 7 % etanolom. Tento druhý eluát obsahuje 99mTc-MAG3. Na záver vykonajte elúciu patrony 10 ml absolútneho etanolu. Tento tretí eluát obsahuje lipofilné nečistoty. Určite aktivity každého eluátu a vykonajte výpočet percentuálneho zastúpenia každej frakcie. Ako 100 % použite súčet aktivít všetkých troch frakcií.

Požiadavka na výsledok analýzy:

99mTc-MAG3: 90 %

hydrofilné nečistoty: 5 %

lipofilné nečistoty: 5 %


Ďalšie upozornenie súvisiace s aplikáciou:

Aplikácie rádiofarmák predstavujú pre personál riziko vystavenia účinkom radiácie, kontaminácie stopami moču, zvratkov a pod. Pri používaní rádiofarmák a odstraňovaní odpadu je nutné dodržiavať príslušné predpisy pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením.

Odstraňovanie odpadu musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre prácu s rádioaktívnym materiálom.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0509/96-S


9. DÁTUM PREDĹŹENIA REGISTRÁCIE DO:

W


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


November 2010

6

TechneScan MAG 3