+ ipil.sk

Tecta 40 mg gastrorezistentné tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Tecta 40 mg gastrorezistentné tablety


pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1. Čo je Tecta a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tectu

3. Ako užívať Tectu

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Tectu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Tecta a na čo sa používa


Tecta obsahuje liečivo pantoprazol. Je to selektívny „inhibítor protónovej pumpy“, liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny vytvorenej v žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev spojených s kyselinou.


Tecta sa používa na:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

 • refluxnú ezofagitídu: zápal pažeráka (trubica, ktorá spája hrdlo so žalúdkom) spojený s vracaním sa kyseliny zo žalúdka


Dospelí:

- vredy žalúdka a dvanástnika.


- Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné stavy, pri ktorých sa tvorí príliš veľa kyseliny v žalúdku.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tectu


Neužívajte Tectu:

- ak ste alergický na pantoprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste alergický na lieky obsahujúce inhibítory protónovej pumpy.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tectu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak máte závažné problémy s pečeňou. Ak ste niekedy v minulosti mali problémy s pečeňou, povedzte to, prosím, vášmu lekárovi. Lekár vám bude kontrolovať hladiny vašich pečeňových enzýmov častejšie, najmä ak užívate Tectu ako dlhodobú liečbu. V prípade zvýšenia hladín pečeňových enzýmov sa má liečba ukončiť.

- Váš lekár sa môže rozhodnúť, že bude potrebné, aby ste podstúpili niektoré vyšetrenia na vylúčenie zhubných ochorení, pretože pantoprazol zmierňuje príznaky rakoviny a môže oneskoriť stanovenie jej diagnózy. Ak aj napriek liečbe príznaky pretrvávajú, budú sa zvažovať ďalšie vyšetrenia.

- Ak máte znížené zásoby vitamínu B12 v tele alebo sa u vás vyskytujú rizikové faktory zníženia hladiny vitamínu B12 a dostávate dlhodobú liečbu pantoprazolom. Tak ako pri všetkých liečivách na zníženie množstva kyseliny, pantoprazol môže viesť k zníženiu vstrebávania vitamínu B12.

- Ak užívate liek obsahujúci atazanavir (na liečbu infekcie HIV) v rovnakom čase ako pantoprazol, požiadajte vášho lekára o osobitnú radu.

- Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:

- neúmyselný úbytok telesnej hmotnosti,

- opakované vracanie,

- ťažkosti pri prehĺtaní,

- vracanie krvi,

- vyzeráte bledo a pociťujete slabosť (anémia),

- všimnete si krv vo vašej stolici,

- závažná a/alebo pretrvávajúca hnačka, pretože Tecta bola spojená s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.

- Ak užívate Tectu dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), váš lekár vás bude pravdepodobne udržiavať pod pravidelným dohľadom. Vždy, keď navštívite svojho lekára, musíte nahlásiť akékoľvek nové a výnimočné príznaky a situácie.

- Užívanie inhibítorov protónovej pumpy ako je pantoprazol, najmä počas obdobia viac ako jeden rok, môže u vás mierne zvýšiť riziko zlomenín bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo ak užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku osteoporózy), povedzte to svojmu lekárovi.

- Ak užívate Tectu viac ako tri mesiace, je možné, že u vás poklesnú hladiny horčíka. Nízke hladiny horčíka sa môžu prejavovať ako únava, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závrat, zvýšená frekvencia srdca. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite to, prosím, povedzte vášmu lekárovi. Nízke hladiny horčíka môžu taktiež viesť k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám bude robiť pravidelné vyšetrenia krvi na sledovanie vašich hladín horčíka.


Deti a dospievajúci

Tento liek nedávajte deťom mladším ako 12 rokov.


Iné lieky a Tecta

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je to kvôli tomu, že Tecta môže ovplyvniť účinnosť iných liekov, preto povedzte vášmu lekárovi, ak užívate:

- liečivá ako napr. ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používajú sa na liečbu hubových infekcií) alebo erlotinib (používa sa na liečbu určitých typov rakoviny), pretože Tecta môže zastaviť správny účinok týchto a niektorých iných liečiv.

- warfarín a fenprokumón, ktoré ovplyvňujú zrážanie alebo zrieďovanie krvi. Môžete potrebovať ďalšie kontroly.

- atazanavir (používa sa na liečbu infekcie HIV).

- metotrexát (používa sa na liečbu reumatoidnej artritídy, psoriázy a rakoviny) – ak užívate metotrexát, váš lekár vám dočasne vysadí liečbu Tectou.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie je k dispozícii dostatočné množstvo údajov o použití pantoprazolu u gravidných žien. Tecta sa neodporúča počas gravidity a u žien v plodnom veku, ktoré neužívajú antikoncepciu. Hlásilo sa vylučovanie do ľudského materského mlieka. Ak dojčíte, tento liek smiete užívať len v prípade, ak váš lekár zváži, že prínos pre vás je väčší ako možné riziko pre vaše dieťa.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tecta nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ak sa u vás objavia vedľajšie účinky ako závrat alebo porucha zraku, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


 1. Ako užívať Tectu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kedy a ako máte užívať Tectu?

Tablety užite jednu hodinu pred jedlom bez toho, aby ste ju žuvali alebo rozlamovali a zapite ju malým množstvom vody.


Pokiaľ vám lekár nepovedal inak, odporúčaná dávka je:


Na liečbu refluxnej ezofagitídy

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne. Váš lekár vám môže povedať, aby ste zvýšili na 2 tablety denne. Dĺžka liečby pri refluxnej ezofagitíde je zvyčajne v rozmedzí od 4 do 8 týždňov. Váš lekár vám povie ako dlho máte užívať váš liek.


Na liečbu žalúdočných vredov a vredov dvanástnika.

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne. Po konzultácii s vaším lekárom sa dávka môže zdvojnásobiť.

Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať váš liek. Dĺžka liečby pri žalúdočných vredoch je zvyčajne v rozmedzí od 4 do 8 týždňov. Dĺžka liečby pri vredoch dvanástnika je zvyčajne v rozmedzí od 2 do 4 týždňov.


Na dlhodobú liečbu Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu a iných ochorení, pri ktorých sa tvorí príliš veľa žalúdočnej kyseliny.

Odporúčaná úvodná dávka je zvyčajne dve tablety denne.

Dve tablety užite 1 hodinu pred jedlom. Váš lekár môže dávku neskôr upraviť, v závislosti od množstva žalúdočnej kyseliny, ktorá sa u vás vytvorí. Ak vám predpíše viac ako dve tablety denne, tablety sa majú užívať dvakrát denne.

Ak vám váš lekár predpíše dennú dávku viac ako štyri tablety denne, poučia vás, kedy presne ukončiť užívanie lieku.


Osobitné skupiny pacientov:

- Ak trpíte závažnými problémami s pečeňou, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi. Tecta 40 mg sa neodporúča u pacientov so závažnými problémami s pečeňou.


Ak užijete viac Tecty, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Nie sú známe žiadne príznaky predávkovania.


Ak zabudnete užiť Tectu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite vašu ďalšiu bežnú dávku vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Tectu

Neprestaňte užívať tieto tablety bez toho, aby ste sa najprv neporadili so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tieto tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo kontaktujte pohotovostné oddelenie vo vašej najbližšej nemocnici:


- Závažné alergické reakcie (frekvencia výskytu je zriedkavá: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): opuch jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním, vyrážka (žihľavka), ťažkosti s dýchaním, alergický opuch tváre (Quinckeho edém/angioedém), silný závrat s veľmi rýchlym búšením srdca a intenzívnym potením.


- Závažné kožné stavy (frekvencia výskytu nie je známa: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): tvorba pľuzgierov na pokožke a rýchle zhoršenie vášho celkového zdravotného stavu, erózie (vrátane slabého krvácania) očí, nosa, úst/pier alebo pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, multiformný erytém), citlivosť na svetlo a nadmerné potenie.


- Ďalšie závažné stavy (frekvencia výskytu nie je známa: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):zožltnutie pokožky alebo očných bielok (závažné poškodenie buniek v pečeni, žltačka) alebo horúčka, vyrážka a zväčšenie obliečiek, niekedy s bolesťou pri močení a bolesť v dolnej časti chrbta (závažný zápal obličiek).


Ďalšie vedľajšie účinky sú:

- Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

bolesť hlavy, závrat, hnačka, pocit nevoľnosti, vracanie, nafukovanie a plynatosť (vetry), zápcha, sucho v ústach, bolesť a nepríjemný pocit v bruchu, kožná vyrážka, výsev, erupcie, svrbenie, pocit slabosti, vyčerpanosti alebo celkovej nepohody, poruchy spánku a zlomenina bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice.

- Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

skreslené alebo žiadne vnímanie chuti, poruchy zraku ako napr. rozmazané videnie, žihľavka, bolesť v kĺboch, svalová bolesť, zmeny telesnej hmotnosti, zvýšená telesná teplota, vysoká horúčka, opuch končatín (periférny edém), alergické reakcie, depresia, zväčšenie prsníkov u mužov.

- Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

dezorientácia.

- Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

halucinácie, zmätenosť (najmä u pacientov s prítomnosťou týchto príznakov v minulosti), znížená hladina sodíka v krvi, znížená hladina horčíka v krvi.


Vedľajšie účinky zistené z vyšetrenia krvi:

- Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.

- Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

zvýšenie hladiny bilirubínu, zvýšené hladiny tukov v krvi, výrazný pokles granulocytov v krvnom obehu spojený s horúčkou.

- Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

zníženie počtu krvných doštičiek, ktorý môže u vás vyvolať častejšie krvácanie alebo tvorbu modrín ako zvyčajne, zníženie počtu bielych krviniek, ktoré môže viesť k častejšiemu vzniku infekcií, súbežne sa vyskytujúce zníženie počtu červených a bielych krviniek ako aj krvných doštičiek.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


5. Ako uchovávať Tectu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a nádobe po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Fľašky: Nepoužívajte tablety po 100 dňoch po prvom otvorení fľašky. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Blistrové balenia: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tecta obsahuje


- Liečivo je pantoprazol. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu (vo forme monohydrátu hemihorečnatej soli).


- Ďalšie zložky sú:

Jadro: uhličitan sodný (bezvodý), manitol (E421), krospovidón typ A, povidón K90, kalciumstearát.

Filmový obal: hypromelóza, povidón K25, oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), propylénglykol, 30 % disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej a etakrylátu (1:1), polysorbát 80, nátriumlaurylsulfát, trietylcitrát.

Atramentová potlač: šelak, červený, čierny a žltý oxid železitý (E172), koncentrovaný roztok amoniaku.


Ako vyzerá Tecta a obsah balenia


Žltá, okrúhla, bikonvexná gastrorezistentná tableta s vytlačeným „40“ hnedým atramentom na jednej strane.


Tecta je dostupná v blistrových balenia alebo fľaškách.


Blistrové balenia:

PP (polypropylén)/COC (cyklo‑olefín‑kopolymér)/PP (polypropylén) - hliníkové blistre obsahujúce 7, 14 alebo 30 gastrorezistentných tabliet.


Fľašky:

HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) fľaša s LDPE (polyetylén s nízkou hustotou) uzáverom so závitom a s bezpečnostným krúžkom označujúcim prvé otvorenie obsahujúca 60 alebo 100 gastrorezistentných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2

78467 Konstanz

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Tecta 40 mg magensaftresistente Tabletten

Belgicko

Pantonovo 40 mg maagsapresistente tabletten

Bulharsko

Tecta

Česká republika

Pantonovo 40 mg enterosolventní tablety

Nemecko

Tecta

Grécko

Pantecta Mag

Maďarsko

Tectiam 40 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Taliansko

Tectiam

Luxembursko

Tecta

Poľsko

Tecta

Slovinsko

Tectiam 40 mg gastrorezistentne tablete

Slovenská republika

Tecta 40 mg gastrorezistentné tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.Tecta 40 mg gastrorezistentné tablety

Súhrn údajov o lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tecta 40 mg gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg pantoprazolu (vo forme monohydrátu hemihorečnatej soli pantoprazolu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.

Žltá, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta s priemerom 7,2 - 7,5 mm a so „40“ vytlačenou hnedým atramentom na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tecta 40 mg je indikovaná na nasledovné:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

- refluxná ezofagitída


Dospelí:

 • refluxná ezofagitída

 • vred žalúdka a dvanástnika

 • Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické hypersekrečné stavy


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:


Refluxná ezofagitída


Odporúčaná dávka je jedna tableta Tecty 40 mg denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zdvojnásobiť (zvýšenie na 2 tablety Tecty 40 mg denne), najmä ak sa nedostavila odpoveď na inú liečbu. Na liečbu refluxnej ezofagitídy je zvyčajne potrebná 4-týždňová liečba. Ak to nie je dostatočné, výsledok sa zvyčajne dostaví počas ďalších 4 týždňov.


Dospelí:


Liečba žalúdočného vredu


Odporúčaná dávka je jedna tableta Tecty 40 mg denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zdvojnásobiť (zvýšenie na 2 tablety Tecty 40 mg denne), najmä ak sa nedostavila odpoveď na inú liečbu. Na liečbu žalúdočných vredov je zvyčajne potrebná 4-týždňová liečba. Ak toto obdobie nie je dostatočné, výsledok liečby sa zvyčajne dostaví počas ďalších 4 týždňov.


Liečba dvanástnikového vredu


Odporúčaná dávka je jedna tableta Tecty 40 mg denne. V individuálnych prípadoch sa dávka môže zdvojnásobiť (zvýšenie na 2 tablety Tecty 40 mg denne), najmä ak sa nedostavila odpoveď na inú liečbu. Dvanástnikový vred sa zvyčajne zahojí do 2 týždňov. Ak 2-týždňové obdobie nie je dostatočné, výsledok sa zvyčajne takmer vo všetkých prípadoch dostaví počas ďalších 2 týždňov.


Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické hypersekrečné stavy


Pri dlhodobej liečbe Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu a iných patologických hypersekrečných stavov majú pacienti začať liečbu dennou dávkou 80 mg (2 tablety Tecty 40 mg). Dávka sa potom môže upravovať smerom hore alebo dole na základe merania hodnôt sekrécie žalúdočnej kyseliny. Pri dávkach vyšších ako 80 mg denne sa má dávka rozdeliť a podávať dvakrát denne. Dočasné zvýšenie dávky nad 160 mg pantoprazolu je možné, ale dávka sa nemá užívať dlhšie ako je potrebné na dostatočnú kontrolu hladiny kyseliny.

Dĺžka trvania liečby pri Zollingerovom-Ellisonovom syndróme a iných patologických sekrečných stavoch nie je limitovaná a má sa prispôsobiť klinickým potrebám.


Osobitné populácie


Starší pacienti


U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene


U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa nesmie presiahnuť denná dávka 20 mg pantoprazolu. Použitie Tecty 40 mg sa preto v tejto skupine pacientov neodporúča. Pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je možné liečiť dávkou 20 mg sodnej soli pantoprazolu denne (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia


Tecta 40 mg sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov kvôli nedostatočným údajom týkajúcich sa bezpečnosti a účinnosti v tejto vekovej skupine.


Spôsob podávania


Perorálne použitie.

Tablety sa nesmú žuvať ani hrýzť a majú sa prehltnúť vcelku 1 hodinu pred jedlom s malým množstvom vody.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Porucha funkcie pečene


U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa majú pravidelne počas liečby pantoprazolom sledovať pečeňové enzýmy, najmä pri dlhodobom užívaní. V prípade zvýšenia hladín pečeňových enzýmov sa má liečba prerušiť (pozri časť 4.2).


Pri výskyte varovných príznakov


Pri výskyte akéhokoľvek varovného príznaku (napr. výrazný neúmyselný úbytok telesnej hmotnosti, opakované vracanie, dysfágia, hemateméza, anémia alebo meléna) a pri podozrení na žalúdočný vred alebo jeho prítomnosti sa má vylúčiť malígne ochorenie, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky a oddialiť stanovenie diagnózy.


Ak napriek dostatočnej liečbe príznaky pretrvávajú, má sa zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Súbežné podávanie s atazanavirom


Súbežné podávanie atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak sa kombinácia atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy považuje za nevyhnutnú, odporúča sa dôsledné klinické monitorovanie (napr. záťaž vírusom) v kombinácii pri zvyšovaní dávky atazanaviru na 400 mg so 100 mg ritornaviru. Nesmie sa presiahnuť dávka 20 mg pantoprazolu denne. Dávka sa má preto znížiť na 1 tabletu (40 mg pantoprazolu) každý druhý deň.


Vplyv na vstrebávanie vitamínu B12


U pacientov so Zollingerovym-Ellisonovym syndrómom a inými patologickými hypersekretorickými stavmi, u ktorých sa vyžaduje dlhodobá liečba, môže pantoprazol, tak ako všetky lieky blokujúce tvorbu kyseliny, znížiť vstrebávanie vitamínu B12 (kyanokobalamín) z dôvodu hypo- alebo achlórhydrie. Toto sa má zvážiť u pacientov so zníženými zásobami tohto vitamínu v tele alebo s rizikovými faktormi pre znížené vstrebávanie vitamínu B12, ktorí sa liečia dlhodobo alebo sa u nich pozorujú príslušné klinické príznaky.


Dlhodobá liečba


Pri dlhodobej liečbe, najmä ak obdobie liečby presahuje 1 rok, pacienti majú byť pod pravidelným dohľadom.


Infekcie gastrointestinálneho traktu vyvolané baktériami


Pri pantoprazole, tak ako pri všetkých inhibítoroch protónovej pumpy (PPI), sa môže očakávať, že zvýšia počet baktérií, ktoré sú bežne prítomné v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Liečba Tectou môže viesť k mierne zvýšenému riziku infekcií gastrointestinálneho traktu spôsobených baktériami ako je napr. Salmonella, Campylobacter a C. difficile.


Hypomagneziémia


U pacientov liečených PPI ako je pantoprazol počas minimálne troch mesiacov a vo väčšine prípadov počas jedného roka sa hlásil výskyt závažnej hypomagneziémie. Môžu sa objaviť závažné prejavy hypomagneziémie ako je únava, tetánia, delírium, kŕče, závrat a ventrikulárna arytmia, ale prejavy môžu začať nepozorovane a môžu sa prehliadnuť. Pri väčšine postihnutých pacientov sa hypomagneziémia upravila po doplnení magnézia a vysadení PPI.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá, že sa budú dlhodobo liečiť alebo u pacientov, ktorí užívajú PPI s digoxínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretiká), má lekár zvážiť stanovenie hladín magnézia pred začiatkom liečby PPI a pravidelne počas liečby.

Zlomeniny kostí


Inhibítory protónovej pumpy, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach a počas dlhého obdobia (> 1 rok), môžu mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice, predovšetkým u starších osôb alebo ak sú prítomné iné zistené rizikové faktory. Pozorovacie štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko zlomeniny o 10 – 40 %. Niektoré z tohto nárastu môžu byť spôsobené inými rizikovými faktormi. Pacienti s rizikom vzniku osteoporózy má byť poskytnutá starostlivosť v súlade so súčasnými klinickými usmerneniami a majú mať dostatočný prísun vitamínu D a vápnika.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili so sodnou soľou pantoprazolu.


Obsah magnézia v 40 mg tablete je zanedbateľne nízky, a preto je ďaleko pod hranicou množstva magnézia, ktoré sa prijíma potravou alebo výživovými doplnkami. Medzi horečnatou a sodnou soľou pantoprazolu sa neočakávajú žiadne odlišnosti v liekových interakciách.


Účinok pantoprazolu na vstrebávanie iných liekov


Z dôvodu silnej a dlhotrvajúcej inhibície sekrécie žalúdočnej kyseliny môže pantoprazol znížiť vstrebávanie liečiv, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH v žalúdku, napr. niektorých azolových antimykotík, ako je ketokonazol, itrakonazol, posakonazol alebo iných liečiv ako je erlotinib.


Liečba HIV (atazanavir)


Súbežné podávanie atazanaviru a iných HIV liekov, ktorých absorbcia závisí od pH s inhibítormi protónovej pumpy, môže mať za následok výrazné zníženie biologickej dostupnosti týchto liekov na HIV a môže ovplyvniť účinnosť týchto liekov. Súbežné podávanie inhibítorov protónovej pumpy s atazanavirom sa preto neodporúča (pozri časť 4.4).


Kumarínové antikoagulanciá (fenprokumón a warfarín)


Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenprokumónu alebo warfarínu, po uvedení lieku na trh sa hlásilo niekoľko ojedinelých prípadov zmien v protrombínovom čase (INR). Preto sa u pacientov, ktorí sa liečia kumarínovými antikoagulanciami (napr. fenprokumón alebo warfarín), odporúča po začiatku, prerušení alebo počas nepravidelného užívania pantoprazolu sledovať protrombínový čas / INR.


Iné interakčné štúdie


Hlásilo sa, že súbežné užívanie vysokých dávok metotrexátu (napr. 300 mg) a inhibítorov protónovej pumpy, zvyšuje hladiny metotrexátu u niektorých pacientov. V situáciách, kedy sa používajú vysoké dávky metotrexátu, napríklad pri rakovine alebo pri psoriáze, môže byť preto potrebné, aby sa zvážilo dočasné vysadenie pantoprazolu.

Pantoprazol sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni prostredníctvom systému enzýmov cytochrómu P450. Hlavnou metabolickou cestou je demetylácia prostredníctvom CYP2C19 a ďalšie metabolické cesty zahŕňajú oxidáciu prostredníctvom CYP3A4.

Interakčné štúdie s liečivami, ktoré sa tiež metabolizujú týmito cestami, ako je napr. karbamazepín, diazepam, glibenklamid, nifedipín a perorálne kontraceptíva obsahujúce levonorgestrel a etinylestradiol, neodhalili žiadne klinicky významné interakcie.


Výsledky zo širokého rozsahu interakčných štúdií preukázali, že sodná soľ pantoprazolu nemá vplyv na metabolizmus liečiv metabolizovaných prostredníctvom CYP1A2 (ako je napr. kofeín, teofylín), CYP2C9 (ako je napr.piroxikam, diklofenak, naproxén), CYP2D6 (ako je napr. metoprolol), CYP2E1 (ako je napr. etanol) a neinterferuje so vstrebávaním digoxínu, ktoré súvisí s p-glykoproteínom.


Neobjavili sa žiadne interakcie so súbežne podávanými antacidami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití pantoprazolu u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Tecta sa neodporúča počas gravidity a u žien vo fertilnom veku, ktoré neužívajú antikoncepciu.


Laktácia


Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Nie sú dostatočné informácie o vylučovaní pantoprazolu do ľudského mlieka, ale vylučovanie do ľudského mlieka sa hlásilo. Riziko pre novorodencov/dojčatá nie je možné vylúčiť.

Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu Tectou, sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.


Fertilita


V štúdiách na zvieratách sa neobjavil žiadny dôkaz o narušenej fertilite po podaní pantoprazolu (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tecta nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa objaviť nežiaduce liekové reakcie, ako je napr. závrat a poruchy zraku (pozri časť 4.8). Ak sa u pacientov objavia, nesmú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn profilu bezpečnosti


Horečnatá soľ pantoprazolu v dávkach 40 a 80 mg sa hodnotila na bezpečnoť v klinických štúdiách u pacientov liečených do 8 týždňov. Nežiaduce účinky súvisiace s horečnatou soľou pantoprazolu boli v týchto klinických štúdiách väčšinou mierne až stredne závažné, s celkovou mierou výskytu podobnou sodnej soli pantoprazolu. Výsledky ukázali, že horečnatá soľ pantoprazolu mala podobný profil bezpečnosti ako 40 mg sodnej soli pantoprazolu, a preto sa medzi dvomi soľami nepredpokladajú žiadne odlišnosti v nežiaducich reakciách. Potvrdili to aj skúsenosti po uvedení horečnatej soli pantoprazolu na trh.


U približne 5 % pacientov je možné predpokladať, že sa u nich objavia nežiaduce reakcie. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú hnačka a bolesť hlavy, obidve sa objavujú u približne 1 % pacientov.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce reakcie hlásené pri pantoprazole v klinických štúdiách a po uvedení na trh, zoradené sú podľa klasifikácie frekvencie:


Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nedajú sa stanoviť z dostupných údajov).


Pri všetkých nežiaducich reakciách hlásených zo skúseností po uvedení lieku na trh, pri ktorých nie je možné použiť ani jednu z frekvencií nežiaducej reakcie, sa frekvencia uvádza ako „neznáme“.


V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie pantoprazolu v klinických skúškach a po uvedení na trh


Frekvencia

Trieda

orgánových systémov

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


agranulocytóza

trombocytopénia, leukopénia,

pancytopénia


Poruchy imunitného systému


precitlivenosť (vrátane anafylaktických reakcií a anafylaktického šoku)Poruchy metabolizmu a výživy


hyperlipidémie a zvýšenia hladiny lipidov (triglyceridov, cholesterolu), zmeny v telesnej hmotnosti


hyponatriémia,

hypomagneziémia (pozri časť 4.4)

Psychické poruchy

poruchy spánku

depresia (a všetky zhoršenia)

dezorientácia (a všetky zhoršenia)

halucinácie, zmätenosť (najmä u pacientov s predispozíciou, ako aj so zhoršením týchto príznakov v prípade ak už boli prítomné)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, závrat

poruchy chutiPoruchy oka


poruchy zraku
/ rozmazané videniePoruchy gastrointestinálne-ho traktu

hnačka,

nevoľnosť / vracanie, abdominálna distenzia a nafukovanie, zápcha, sucho v ústach, bolesť brucha diskomfort
Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (transaminázy, γ‑GT)

zvýšená hladina bilirubínu


hepatocelulárne poškodenie, žltačka, hepatocelulárne zlyhanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka/exantém /erupcia, pruritus

žihľavka, angioedém


Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, multiformný erytém, fotosenzitivita, hyperhidróza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)

artralgia, myalgiaPoruchy obličiek a močových ciest
intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


gynekomastiaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia, únava a vyčerpanosť

zvýšená telesná teplota, periférny edém
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Nie sú známe žiadne príznaky predávkovania u ľudí.

Systémová expozícia sodnej soli pantoprazolu v dávke až do 240 mg podanej intravenózne počas 2 minút sa znášala dobre.

Keďže sa pantoprazol vo veľkej miere viaže na proteíny, nie je ľahko dialyzovateľný.

V prípade predávkovania s klinickými prejavmi intoxikácie nie je možné vykonať žiadne osobitné terapeutické odporúčania, okrem symptomatickej a podpornej liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC02


Mechanizmus účinku


Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku špecifickým blokovaním protónovej pumpy parietálnych buniek.


Pantoprazol konvertuje na aktívnu formu formu v kyslom prostredí v parietálnych bunkách, v ktorých inhibuje enzým H+, K+-ATPázu, t.j. posledný krok pri tvorbe kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia je závislá od dávky a ovplyvňuje bazálnu a aj stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov sa úľava od príznakov dosahuje počas 2 týždňov. Tak ako pri iných inhibítoroch protónovej pumpy a inhibítoroch H2-receptorov, liečba pantoprazolom znižuje kyslosť v žalúdku, a teda proporcionálne k zníženiu kyslosti v žalúdku zvyšuje hladinu gastrínu. Zvýšenie hladiny gastrínu je reverzibilné. Keďže sa pantoprazol viaže distálne k úrovni receptora na bunky, sekréciu kyseliny chlorovodíkovej môže inhibovať nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je rovnaký, či už sa liek podáva perorálne alebo intravenózne.


Hodnoty gastrínu nalačno sa pri pantoprazole zvyšujú. Pri krátkodobom používaní vo väčšine prípadov nepresiahnu hornú hranicu normálu. Počas dlhodobej liečby sú hladiny gastrínu vo väčšine prípadov dvojnásobné. Nadmerné zvýšenie sa však objavuje len v ojedinelých prípadoch. V dôsledku toho sa pri menšej časti prípadov pozorovalo mierne až stredne závažné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku počas dlhodobej liečby (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Na základe štúdií, ktoré sa doteraz vykonali, sa však tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo žalúdočných karcinoidov, ako sa zistilo v pokusoch na zvieratách (pozri časť 5.3), u ľudí nepozorovala.


Na základe výsledkov štúdií na zvieratách sa vplyv dlhodobej liečby pantoprazolom v trvaní viac ako jeden rok na endokrinné parametre štítnej žľazy nedá celkom vylúčiť.


Farmakodynamické účinky


Informácie z farmakodynamického skúšania u pacientov s GERD naznačujú, že tablety s obsahom 40 mg horečnatej soli pantoprazolu vykazujú podobnú inhibíciu sekrécie kyseliny počas 24 hodín a podobný účinok na pH v žalúdku ako tablety s obsahom 40 mg sodnej soli pantoprazolu. V tejto randomizovanej, dvojito zaslepenej, intraindividuálnej prierezovej štúdii u 79 pacientov bola priemerná percentuálna hodnota času s pH > 4 v žalúdku 32,3 % po 7 dňoch liečby 40 mg horečnatej soli pantoprazolu a 32,8 % po liečbe 40 mg sodnej soli pantoprazolu v podskupine pacientov s negatívnym H. pylori (N = 58). Percentuálna hodnota času s pH > 4 u pacientov s pozitívnym H. pylori (N = 20) bola 68,7 % po 7 dňoch liečby 40 mg horečnatej soli pantoprazolu a 70,6 % pri 40 mg sodnej soli pantoprazolu. Štatistické analýzy preukázali farmakodynamickú ekvivalenciu 40 mg horečnatej soli pantoprazolu a 40 mg sodnej soli pantoprazolu u pacientov s negatívnych H. pylori a pozitívnym na H. pylori.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Klinická účinnosť 40 mg horečnatej soli pantoprazolu u pacientov s GERD sa hodnotila v 2 klinických štúdiách účinnosti.


Vykonali sa dve klinické štúdie fázy 3 so 40 mg horečnatej soli pantoprazolu jedenkrát denne pri liečbe až do 8 týždňov. Pacienti, ktorí sa liečili, boli vo veku 18 až 84 rokov a pacienti mužského a ženského pohlavia boli takmer v rovnakom zastúpení. V prvej štúdii malo približne 25 % pacientov infekciu vyvolanou H. pylori, zatiaľ čo v druhej štúdii to bolo viac ako 50 %.


Prvá dvojito zaslepená, randomizovaná štúdia s paralelnými skupinami porovnávajúca 40 mg horečnatej soli pantoprazolu so 40 mg sodnej soli pantoprazolu sa vykonala u 636 pacientov s GERD 1. – 3. stupňa (klasifikácia podľa Savary a Millera upravená podľa Siewerta). Hojenie refluxnej ezofagitídy potvrdené endoskopicky po 8 týždňoch liečby (primárny cieľový ukazovateľ) sa pozorovalo v mierach 87,3 % u pacientov s horečnatou soľou pantoprazolu a 85,0 % u pacientov so sodnou soľou pantoprazolu (populácia ITT, potvrdená non-inferiorita). Po 4 týždňoch liečby bola miera hojenia pri horečnatej soli pantoprazolu v populácii ITT 72,7 % a pri sodnej soli pantoprazolu 66,2 %. Toto predstavuje štatisticky významnú odlišnosť. Miera úľavy od gastrointestinálnych príznakov boli vo všeobecnosti vyššie a medzi liečebnými skupinami sa nelíšili.


Aj v druhej štúdii vykonanej u 239 pacientov s rovnakou indikáciou sa tiež preukázali podobné výsledky pri porovnaní 40 mg horečnatej soli pantoprazolu jedenkrát denne so 40 mg sodnej soli pantoprazolu jedenkrát denne s ohľadom na mieru hojenia po 4 a 8 týždňoch liečby, čo podporilo ďalšie výsledky.


V dvoch štúdiách fázy 3 bol profil bezpečnosti horečnatej soli pantoprazolu a sodnej soli pantoprazolu porovnateľný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Horečnatá soľ pantoprazolu a sodná soľ pantoprazolu nie sú bioekvivalentné pokiaľ ide o plazmatickú AUC a Cmax. Kinetické štúdie porovnávajúce dve soli u zdravých dospelých dobrovoľníkov mužského pohlavia preukazujú, že AUC horečnatej soli pantoprazolu je približne na 93 % podobná AUC sodnej soli pantoprazolu pri stave sýtosti a nalačno. Cmax je nižšia pri horečnatej soli pantoprazolu (o približne 61 – 69 % hodnôt sodnej soli pantoprazolu).


Absorpcia


Horečnatá soľ pantoprazolu sa po podaní 40 mg gastrorezistentnej tablety vstrebáva rýchlo. Po perorálnej dávke 40 mg sa priemerné maximálne sérové koncentrácie približne 1,3 µg/ml dosahujú po približne 2,5 hodinách nalačno a 1,4 µg/ml po približne 6 hodinách po jedle. AUC je približne 4 µcg.h/ml.

Súbežná konzumácia jedla a sodnej soli pantoprazolu nemala žiadny vplyv na AUC, maximálnu sérovú koncentráciu, a tým ani na biologickú dostupnosť. Pri súbežnej konzumácii jedla bola zvýšená len variabilita v časovom oneskorení.


Distribúcia


Väzba pantoprazolu na sérové bielkoviny je približne 98 %. Distribučný objem je približne 0,15 l/kg.


Biotransformácia


Liečivo sa takmer výhradne metabolizuje v pečeni. Hlavnou metabolickou cestou je demetylácia prostredníctvom CYP2C19 s následnou konjugáciou so sulfátom, ďalšia metabolická cesta zahŕňa oxidáciu prostredníctvom CYP3A4.


Eliminácia


Terminálny polčas eliminácie je približne 1 hodina a klírens je približne 0,1 l/h/kg. Objavilo sa niekoľko prípadov s oneskorenou elimináciou. Polčas eliminácie nekoreluje s oveľa dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny) z dôvodu špecifickej väzby pantoprazolu na protónové pumpy parietálnych buniek.

Renálna eliminácia predstavuje hlavnú cestu vylučovania (približne 80 %) pri metabolitoch pantoprazolu, zvyšok sa vylučuje stolicou. Hlavným metabolitom v sére a aj v moči je desmetylpantoprazol, ktorý je konjugovaný so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (približne 1,5 hodiny) nie je oveľa dlhší ako polčas pantoprazolu.


Linearita/nelinearita


Sodná soľ pantoprazolu vykazuje lineárnu farmakokinetiku, t.j. AUC a Cmax sa zvyšujú proporcionálne s dávkou v rámci rozsahu dávkovania 10 až 80 mg po i.v. a aj perorálnom podaní. Polčas eliminácie, klírens a distribučný objem sa považujú za závislé od dávky. Po opakovanom i.v. a perorálnom podaní bola AUC pantoprazolu podobná jednorazovej dávke.


Charakteristiky u pacientov/osobitné skupiny pacientov


Pomalí metabolizéri


U približne 3 % populácie v Európe sa vyskytuje nedostatok funkčného enzýmu CYP2C19 a takíto pacienti sa nazývajú pomalí metabolizéri. U týchto jednotlivcov je metabolizmus pantoprazolu pravdepodobne katalyzovaný prostredníctvom CYP3A4. Po podaní jednorazovej dávky 40 mg sodnej soli pantoprazolu je priemerná plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie približne 6-násobne vyššia u pomalých metabolizérov ako u jedincov s prítomnosťou funkčného enzýmu CYP2C19 (rýchli metabolizéri). Priemerné maximálne plazmatické koncentrácie boli zvýšené o približne 60 %. Tieto zistenia nemali žiadne dôsledky na podávanie pantoprazolu.


Starší pacienti

Mierne zvýšenie v AUC a Cmax u starších dobrovoľníkov po podaní 40 mg sodnej soli pantoprazolu nie je klinicky významné v porovnaní s mladšími jedincami.


Porucha funkcie obličiek


Ak sa pantoprazol podáva pacientom s poruchou funkcie obličiek (vrátane dialyzovaných pacientov), neodporúča sa žiadna úprava dávky. Tak ako u zdravých jedincov, polčas pantoprazolu je krátky. Dialyzované sú len veľmi malé množstvá pantoprazolu. Hoci hlavný metabolit má mierne oneskorený polčas (2 – 3 hodiny), vylučovanie je stále rýchle, a tak k akumulácii nedochádza.


Porucha funkcie pečene


Hoci u pacientov s cirhózou pečene (trieda A a B podľa Childa) sa hodnoty polčasu zvýšili na 7 až 9 hodín a hodnoty AUC boli zvýšené o faktor 5-7, maximálna sérová koncentrácia sa len mierne zvýšila o faktor 1,5 v porovnaní so zdravými jedincami po podaní 40 mg sodnej soli pantoprazolu.


Deti


Po podaní jednorazových perorálnych dávok 20 mg alebo 40 mg sodnej soli pantoprazolu deťom vo veku od 5 do 16 rokov boli hodnoty AUC a Cmaxv rozsahu zodpovedajúcom hodnotám u dospelých.

Po podaní jednorazových intravenóznych dávok 0,8 alebo 1,6 mg/kg pantoprazolu deťom vo veku od 2 do 16 rokov sa neobjavila žiadna významná súvislosť medzi klírensom pantoprazolu a vekom alebo telesnou hmotnosťou. AUC a distribučný objem boli v súlade s údajmi u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinickej podpornej štúdii u potkanov sa nepozorovali ani kvalitatívne, ani kvantitatívne odlišnosti v toxickej odpovedi po opakovanom podaní rovnakých dávok horečnatej soli pantoprazolu a sodnej soli pantoprazolu.


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V dvojročných štúdiách karcinogenity u potkanov sa zistili neuroendokrinné novotvary. Okrem toho v prednej časti žalúdka potkanov sa zistili papilómy skvamóznych buniek. Mechanizmus, ktorý vedie k tvorbe žalúdočných karcinoidov prostredníctvom substituovaných benzimidazolov, sa pozorne skúmal a umožňuje vyvodiť záver, že ide o sekundárnu reakciu na masívne zvýšené sérové hladiny gastrínu, ktoré sa objavujú u potkanov počas dlhodobej liečby vysokou dávkou. V dvojročných štúdiách u hlodavcov sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov a u samíc myši a interpretoval sa ako dôsledok vysokej miery metabolizmu pantoprazolu v pečeni.


Mierny nárast neoplastických zmien štítnej žľazy sa pozoroval v skupine potkanov, ktoré dostávali najvyššiu dávku (200 mg/kg). Výskyt týchto novotvarov súvisel so zmenami vyvolanými pantoprazolom pri rozklade tyroxínu v pečeni potkana. Keďže terapeutická dávka u ľudí je nízka, neočakávajú sa žiadne škodlivé účinky na štítnu žľazu.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa pozorovali prejavy miernej fetotoxicity pri dávkach vyšších ako 5 mg/kg. Výskumy neodhalili žiadny dôkaz narušenej fertility alebo teratogénnych účinkov. U potkanov sa skúmal prechod placentou a zistilo sa, že je v pokročilom štádiu gravidity zvýšený. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu u plodov krátko pred pôrodom zvýšená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

bezvodý uhličitan sodný

manitol (E421)

krospovidón typ A

povidón K90

kalciumstearát


Filmový obal

hypromelóza

povidón K25

oxid titaničitý (E171)

žltý oxid železitý (E172)

propylénglykol

kopolymér kyseliny metakrylovej a etakrylátu(1:1), 30% disperzia

polysorbát 80

nátriumlaurylsulfát

trietylcitrát


Atramentová potlač

šelak

červený oxid železitý (E172)

čierny oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)

koncentrovaný roztok amoniaku


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

Blistrové balenia

3 roky


Fľašky

Neotvorené: 3 roky.

Po prvom otvorení: 100 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blistrové balenia:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Fľašky

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


PP/cykloolefínkopolymér (COC)/PP - hliníkové blistre, balenia po 7, 14 alebo 30 gastrorezistentných tabliet.

HDPE fľaše s LDPE uzáverom so závitom a s bezpečnostným kruhom označujúcim prvé otvorenie obsahujúce 60 alebo 100 gastrorezistentných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liekalebo odpad vzniknutý z lieku musí byťzlikvidovanýv súlades miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2

78467 Konstanz

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0058/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


12/2014

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/06315-REG12

Tecta 40 mg gastrorezistentné tablety