+ ipil.sk

Telfast 30 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/04185


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Telfast 30 mg

filmom obalené tablety

hydrochlorid fexofenadínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vaše dieťa.

  • - Ak sa akýkoľvek vedľajší účinok stáva závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Telfast 30 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Telfast 30 mg

3. Ako užívať Telfast 30 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telfast 30 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TELFAST 30 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Telfast 30 mg obsahuje hydrochlorid fexofenadínu, je to antihistaminikum.

Telfast 30 mg sa používa u detí vo veku od 6 do 11 rokov na zmiernenie príznakov sennej nádchy (sezónna alergická rinitída) ako sú kýchanie, svrbenie a výtok z nosa alebo upchaný nos, svrbenie, sčervenanie a slzenie očí.


2. Skôr ako uŽijete Telfast 30 mg


NEDÁVAJTE Telfast 30 mg


- keď je Vaše dieťa alergické (precitlivené) na fexofenadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Telfastu 30 mg (úplný zoznam zložiek tohoto lieku nájdete v časti 6).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Telfastu 30 mg


- ak má Vaše dieťa problémy s pečeňou alebo s obličkami,

- keď Vaše dieťa má alebo niekedy v minulosti malo ochorenie srdca, pretože skupina liekov, medzi ktoré patrí aj Telfast, môže spôsobiť rýchly alebo nepravidelný tep srdca.


Ak sa niektoré z tohoto vzťahuje na Vaše dieťa, prípadne ak si nie ste istý, poraďte sa predtým, ako podáte Telfast 30 mg svojmu dieťaťu s lekárom alebo lekárnikom.Užívanie iných liekov


Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky na trávenie s obsahom hliníka a magnézia môžu ovplyvniť účinok Telfastu, znižujú množstvo absorbovaného lieku. Odporúča sa dodržať aspoň dvojhodinový časový odstup medzi užitím Telfastu a takéhoto lieku na zlé trávenie.


Tehotenstvo a dojčenie


Tento liek je určený na používanie u detí vo veku od 6 do 11 rokov. Napriek tomu nasledujúce informácie sú uvedené kvôli liekovej bezpečnosti.


Skôr ako budete podávať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Telfast sa nemá užívať počas tehotenstva, ak to nie je nevyhnutné.

V období dojčenia sa užívanie Telfastu neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že Telfast má vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ale musíte vedieť, či po užití tejto tablety nie je Vaše dieťa ospanlivé alebo či nemá závrat. Nenechajte dieťa viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj, ak má takéto príznaky.


3. AKO UŽÍVAŤ TELFAST 30 mg


Dieťa má vždy užívať Telfast 30 mg presne tak, ako Vám povedal lekár.

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u lekára alebo lekárnika.


Pre deti vo veku od 6 do 11 rokov


Odporúčaná dávka jedna tableta (30 mg) dvakrát denne.

Tableta sa musí zapiť vodou.


Ak dieťa užije viac Telfastu 30 mg, ako má


Ak Vaše dieťa užije príliš veľa tabliet, spojte sa s lekárom alebo ihneď choďte na najbližšiu pohotovosť do nemocnice. Príznaky predávkovania sú: závrat, ospanlivosť, únava a sucho v ústach.


Ak dieťa zabudne užiť Telfast 30 mg


Nedávajte dieťaťu užiť dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Dajte dieťaťu užiť ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase.


Ak prestane dieťa užívať Telfast 30 mg


Ak chce Vaše dieťa prestať užívať Telfast skôr, ako sa skončí liečebná kúra, oznámte to lekárovi. Ak sa liečba Telfastom ukončí skôr ako bolo plánované, môžu sa príznaky vrátiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Telfast 30 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak Vaše dieťa pocíti, že mu opúcha tvár, pery, jazyk alebo hrdlo a ťažko sa mu dýcha, okamžite to oznámte lekárovi, pretože to môžu byť príznaky ťažkej alergickej reakcie.


V klinických štúdiach u detí vo veku od 6 do 11 rokov bola najčastejším vedľajším účinkom bolesť hlavy.


U dospelých boli hlásené tieto vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (prejavujú sa u menej ako u 1 z 10 pacientov, ale u viac ako u 1 zo 100 pacientov): bolesť hlavy, ospanlivosť, pocit ochorenia (nevoľnosť) a závrat.


Menej časté vedľajšie účinky (prejavujú sa u menej ako u 1 zo 100 pacientov, ale u viac ako u 1 z 1 000 pacientov): únava.


Neznáma frekvencia výskytu vedľajších účinkov (z dostupných údajov): ťažkosti so spánkom (nespavosť), poruchy spánku, zlé sny, nervozita, kožná vyrážka a svrbenie, žihľavka, ťažké alergické reakcie, ktoré môžu spôsobiť opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, sčervenanie, tlak na hrudníku a ťažkosti s dýchaním, rýchly alebo nepravidelný tep srdca a hnačka.


Ak sa akýkoľvek vedľajší účinok stáva závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Telfast 30 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Telfast 30 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ďalšie informácie


Čo Telfast 30 mg obsahuje


Liečivo je hydrochlorid fexofenadínu. Každá tableta obsahuje 30 mg hydrochloridu fexofenadínu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.


Filmová vrstva: hypromelóza, povidón, oxid titaničitý (E171), koloidný oxid kremičitý, makrogol, ružový oxid železa (E172) zmes a žltý oxid železa (E172) zmes.


Ako vyzerá Telfast 30 mg a obsah balenia


Filmom obalené tablety Telfast 30 mg sú broskyňovej farby, okrúhle s označením “03” na jednej strane a “e” na druhej.


Telfast 30 mg je dostupný v baleniach po 1, 2, 4, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 a 100 tabliet. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

sanofi-aventis S.p.a., Scoppito (AQ), Taliansko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2010.


4Telfast 30 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/04185


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov LIEKU


Telfast 30 mg


2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie


Každá tableta obsahuje 30 mg hydrochloridu fexofenadínu, čo zodpovedá 28 mg fexofenadínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalené tablety.

Okrúhle filmom obalené tablety broskyňovej farby s označením “03” na jednej strane a “e” na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie


Zmiernenie príznakov spojených so sezónnou alergickou nádchou.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Deti od 6 do 11 rokov

Odporúčaná dávka hydrochloridu fexofenadínu pre deti od 6 do 11 rokov je 30 mg dvakrát denne.


Deti mladšie ako 6 rokov:

U detí do 6 rokov sa účinnosť hydrochloridu fexofenadínu nestanovila.


Špeciálne rizikové skupiny

Bezpečnosť a účinnosť hydrochloridu fexofenadínu u detí s poškodením obličiek alebo pečene sa nestanovila (pozri časť 4.4). Štúdie u dospelých v špeciálnych rizikových skupinách (pacienti s poškodením obličiek alebo pečene) ukazujú, že dávkovanie hydrochloridu fexofenadínu týmto pacientom netreba zvlášť upravovať.


4.3. Kontraindikácie


Hypersenzitivita na liečivo alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku lieku.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť hydrochloridu fexofenadínu u detí s poškodením obličiek alebo pečene sa nestanovila (pozri časť 4.2). V týchto prípadoch sa musí podávať hydrochlorid fexofenadínu opatrne.


Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením alebo pacienti, ktorí majú takéto ochorenie v anamnéze, musia byť upozornení, že antihistaminiká ako skupina liekov bývajú spojené s nežiaducimi účinkami ako je tachykardia a palpitácia (pozri časť 4.8).


4.5. Liekové a iné interakcie


Fexofenadín sa nemetabolizuje v pečeni, takže hepatálny mechanizmus interakcie s inými liekmi nehrozí.


Súčasné podávanie hydrochloridu fexofenadínu a erytromycínu alebo ketokonazolu sa prejavilo dvoj až trojnásobným zvýšením hladiny fexofenadínu v plazme. Tieto zmeny nemali žiadny účinok na QT interval a v porovnaní s oddeleným užívaním jednotlivých liekov nesprevádzal ich ani zvýšený výskyt nežiaducich účinkov.

Štúdie na zvieratách ukázali, že zvýšenie hladín fexofenadínu, ktoré sa pozorovali pri súčasnom podávaní erytromycínu alebo ketokonazolu, je spôsobené zvýšenou gastrointestinálnou absorpciou a zníženým vylučovaním žlče alebo znížením gastrointestinálnej sekrécie.


Medzi fexofenadínom a omeprazolom sa nepozorovali žiadne interakcie. Avšak použitie antacíd obsahujúcich hliník a gélov s obsahom hydroxidu horčíka 15 minút pred užitím hydrochloridu fexofenadínu zníži jeho biologickú dostupnosť pravdepodobne z dôvodu naviazania v gastrointestinálnom trakte. Odporúča sa dodržať dvojhodinový časový interval medzi užitím hydrochloridu fexofenadínu a antacíd obsahujúcich hliník a hydroxid horčíka.


Interakčné štúdie sa vykonali len u dospelých pacientov.


4.6. Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití hydrochloridu fexofenadínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri 5.3). Počas gravidity sa má užívať hydrochlorid fexofenadínu len v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Neexistujú žiadne údaje o tom, či po podaní hydrochloridu fexofenadínu sa nejaké množstvo nachádza aj v materskom lieku. Avšak pri podávaní terfenadínu dojčiacim matkám sa zistilo, že fexofenadín sa vylučuje do materského mlieka. Preto sa užívanie hydrochloridu fexofenadínu dojčiacim matkám neodporúča.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického profilu a hlásených nežiaducich účinkov je nepravdepodobné, že tablety hydrochloridu fexofenadínu majú vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pri objektívnych testoch nemá Telfast významný vplyv na funkciu centrálneho nervového systému. To znamená, že pacienti smú viesť vozidlo a vykonávať úlohy, ktoré vyžadujú sústredenie sa. Pred začiatkom takýchto činností sa však odporúča preveriť individuálnu reakciu, aby sa identifikovali citliví pacienti s neobvyklými reakciami na lieky.


4.8. Nežiaduce účinky


V kontrolovaných klinických štúdiách u detí od 6 do 11 rokov najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom, ktorý skúšajúci označil ako aspoň pravdepodobne súvisiaci s hydrochloridom fexofenadínu, bola bolesť hlavy. Na základe údajov získaných z klinických štúdií u pacientov užívajúcich 30 mg hydrochloridu fexofenadínu (673 detí) a u pacientov užívajúcich placebo (700 detí) sa bolesť hlavy vyskytla s frekvenciou 1 %. U detí liečených hydrochloridom fexofenadínu dlhšie ako 2 týždne, nie sú žiadne klinické údaje o bezpečnosti.


V kontrolovanej klinickej štúdii, do ktorej bolo zaradených 845 detí s alergickou rinitídou vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov, sa podávalo 415 deťom 15 mg alebo 30 mg hydrochloridu fexofenadínu (obsah kapsuly bol rozprášený do dávkovacieho vehikula (nosiča)) a 430 deťom bolo podané placebo. U detí liečených fexofenadínom nebola žiadna nežiaduca udalosť a profil nežiaducich účinkov bol podobný ako u starších detí a dospelých (pozri časť 4.2).


U dospelých sa v klinických štúdiách zaznamenali s frekvenciou výskytu podobnou ako pri placebe nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému

Časté (1/100 až 1/10): bolesť hlavy, ospalosť, závrat.


Gastrointestinálne poruchy

Časté (1/100 až 1/10): nevoľnosť


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté (1/1000 až 1/100): únava


V rámci postmarketingového sledovania sa s neznámou frekvenciou výskytu (z dostupných údajov) zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti (s prejavmi ako je angioedém, pocit tlaku na hrudi, dýchavičnosť, návaly horúčavy a systémová anafylaxia)


Psychické poruchy

nespavosť, nervozita, poruchy spánku alebo nočné mory/chorobné snenie (paroníria)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

tachykardia, palpitácie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka, žihľavka, pruritus


4.9. Predávkovanie


Pri predávkovaní hydrochloridom fexofenadínu sa zaznamenali: závrat, ospalosť, únava a sucho v ústach. Deťom sa podávali dávky do 60 mg dvakrát denne počas dvoch týždňov a zdravým dospelým sa podávali jednotlivé dávky do 800 mg jedenkrát denne a dávky do 690 mg dvakrát denne v trvaní 1 mesiaca alebo 240 mg jedenkrát denne v trvaní 1 roka bez toho, že by sa rozvinuli klinicky signifikantné nežiaduce účinky v porovnaní s placebom. Maximálna tolerovaná dávka hydrochloridu fexofenadínu sa nestanovila.


Na odstránenie neabsorbovaného lieku sa musia použiť obvyklé opatrenia. Odporúča sa symptomatická a podporná liečba. Hemodialýza nie je účinná na odstránenie hydrochloridu fexofenadínu z krvi.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminikum na systémové použitie.

ATC kód: R06AX26


Hydrochlorid fexofenadínu je H1 antihistaminikum bez sedatívneho účinku. Fexofenadín je farmakologicky aktívny metabolit terfenadínu.


Supresívne účinky hydrochloridu fexofenadínu na histamín spôsobujúci pupence a sčervenanie kože u detí vo veku od 6 do 11 rokov boli porovnateľné ako u dospelých vystavených podobnej expozícii. Inhibícia histamínom indukovaných pupencov a sčervenania kože sa pozorovala za 1 hodinu po podaní jednotlivých dávok 30 mg a 60 mg hydrochloridu fexofenadínu. Maximum tlmivého účinku fexofenadínu obvykle nastáva za 3-6 hodín po užití dávky.


Zo získaných analýz z troch placebom kontrolovaných dvojito zaslepených štúdií fázy III, do ktorých bolo zahrnutých 1369 detí so sezónnou alergickou nádchou, hydrochlorid fexofenadínu pri dávkach 30 mg dvakrát denne bol signifikantne lepší, ako placebo, pokiaľ ide o celkové zníženie príznakov (p=0,0001). Jednotlivé komponenty symptómov ako sú: výtok z nosa (p=0,0058), kýchanie (p=0,0001), svrbenie alebo slzenie alebo sčervenanie očí (p=0,0001), svrbenie v nose alebo na podnebí a v hrdle (p=0,0001) a nazálna kongescia (p=0,0334) sa pri hydrochloride fexofenadínu signifikantne zlepšili.

U detí vo veku od 6 do 11 rokov, ktoré užívali hydrochlorid fexofenadínu dva týždne v dávkach do 60 mg dvakrát denne, sa v porovaní s placebom nepozorovali žiadne výrazné zmeny intervalov QTc . Ani u dospelých a adolescentov so sezónnou alergickou nádchou, ktorí užívali hydrochlorid fexofenadínu dva týždne v dávkach do 240 mg dvakrát denne, sa nepozorovali v porovnaní s placebom žiadne výrazné zmeny intervalov QTc. Taktiež ani u zdravých dospelých dobrovoľníkov, ktorí užívali hydrochlorid fexofenadínu v dávkach do 60 mg dvakrát denne počas 6 mesiacov, 400 mg dvakrát denne počas 6,5 dní a 240 mg raz denne počas jedného roka, sa nepozorovali v porovnaní s placebom žiadne výrazné zmeny intervalov QTc. Fexofenadín v koncentráciách 32-krát vyšších ako terapeutická koncentrácia u ľudí, nemá žiadny účinok na oneskorenie usmerňovača K+ kanálu klonovaného z ľudského srdca.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom užití sa hydrochlorid fexofenadínu rýchlo vstrebáva do organizmu, Tmax sa dosahuje približne 1 – 3 hodiny po podaní. U detí pri jednotlivých dávkach 30 mg hydrochloridu fexofenadínu podaného perorálne bola stredná hodnota Cmax približne 128 ng/ml.


Dávka 30 mg dvakrát denne sa určila tak, aby plazmatické hladiny (AUC) u pediatrických pacientov boli porovnateľné s tými, ktoré sa dosahujú u dospelých pri schválenom dávkovacom režime 120 mg raz denne.


U dospelých po perorálnom podaní sa 60 – 70 % fexofenadínu viaže na plazmatický proteín. Fexofenadín sa metabolizuje (hepatálne alebo mimohepatálne) len zanedbateľne, pretože v moči a v stolici zvierat a ľudí sa identifikovala len hlavná zložka. Profil plazmatickej koncentrácie fexofenadínu pri viacnásobnom dávkovaní biexponenciálne klesá s polčasom terminálnej eliminácie v rozpätí 11 až 15 hodín. Farmakokinetika fexofenadínu pri perorálnom podaní jednej alebo opakovaných dávok do 120 mg dvakrát denne je lineárna. Dávka 240 mg dvakrát denne spôsobí o niečo väčší než proporcionálny vzostup oblasti rovnovážneho stavu (8,8 %) pod krivkou, čo znamená, že farmakokinetiky fexofenadínu sú pri týchto dávkach v rozsahu 40 mg až 240 mg denne prakticky lineárne. Biliárna exkrécia sa považuje za hlavný spôsob vylučovania, zatiaľ čo 10 % užitej dávky sa vylučuje močom bez zmeny.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Psi tolerujú množstvo 450 mg/kg podávané dvakrát denne počas 6 mesiacov bez prejavov toxicity okrem príležitostného dávenia. V štúdiách na psoch a hlodavcoch po jednej dávke sa pri pitve nepozorovali makroskopické nálezy súvisiace s liečbou.


Distribučné štúdie izotopom označeného hydrochloridu fexofenadínu v tkanivách potkanov ukazujú, že fexofenadín neprechádza cez hematoencefalickú bariéru.


Rôznymi testami na mutagenitu in vitroa in vivosa zistilo, že hydrochlorid fexofenadínu nie je mutagénny.


Karcinogénny potenciál hydrochloridu fexofenadínu sa posudzoval na základe štúdií s terfenadínom a podporných farmakokinetických štúdií s fexofenadínovou záťažou (sledovaním plazmatických hodnôt AUC). U myší a potkanov sa po užívaní terfenadínu ( do 150 mg/kg/deň) nezistili žiadne dôkazy karcinogenity.


V obsiahlej štúdii reprodukčnej toxocity fexofenadín hydrochloridu u myší nezhoršoval fertilitu, nebol teratogénny a nepoškodzoval prenatálny a postnatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

mikrokryštalická celulóza, predželatínovaný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.


Filmová vrstva:

Hypromelóza, povidón, oxid titaničitý (E171), bezvodý koloidný oxid kremičitý, makrogol, ružový oxid železa (E172) zmes, žltý oxid železa (E172) zmes.


6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Žiadne zvláštne upozornenia na uchovávanie.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/A1 pretlačovacie balenia (blistre) v papierových škatuliach.

Veľkosť balenia: 1, 2, 4, 8, 10, 20,30, 40, 50, 60 a 100 tabliet v jednom balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia O registrÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


24/0079/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.03.2005/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2010

6Telfast 30 mg