+ ipil.sk

Telmark 80 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Telmark®40 mg

Telmark®80 mg

filmom obalené tablety


telmisartan


Pozorne si prečítajte celu písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Tuto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak ma rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Telmark a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmark

3. Ako užívať Telmark

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telmark

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Telmark a na čo sa používa


Telmark patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára v tele a ktorá zužuje krvné cievy, čím zapríčiňuje zvýšenie krvného tlaku. Telmark blokuje účinok angiotenzínu II tak, že krvné cievy sa uvoľnia a krvný tlak sa zníži.


Telmark sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých. „Esenciálny“ znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený žiadnym iným ochorením.


Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, niekedy to môže viesť k srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca alebo obličiek, náhlej cievnej mozgovej príhode alebo oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je potrebné pravidelné meranie krvného tlaku, aby sa zistilo, či je alebo nie je v normálnom rozsahu.


Telmark sa tiež používa na prevenciu (predchádzanie) srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcové zlyhanie alebo náhla cievna mozgová príhoda) u dospelých, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, mali srdcovú príhodu alebo majú vysoké riziko cukrovky. Váš lekár vás môže informovať, že máte vysoké riziko takýchto príhod.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmark


Neužívajte Telmark

 • ak ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Telmarku aj na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo).

 • ak trpíte závažným ochorením pečene ako je cholestáza alebo obštrukciou žlče (problémy s

odtokom žlče z pečene a žlčníka) alebo nejakým ďalším závažným ochorením pečene.


Ak sa vás týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr ako začnete užívať Telmark.


Upozornenia a opatrenia

Informujte svojho lekára, ak trpíte alebo sa u vás niekedy vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

 • Ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky.

 • Renálna arteriálna stenóza (zúženie krvných ciev v jednej alebo oboch obličkách).

 • Ochorenie pečene.

 • Problémy so srdcom.

 • Zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a soli v tele spolu s nerovnováhou rôznych

minerálov v krvi).

 • Znížený tlak krvi (hypotenzia) sa môže vyskytnúť, keď ste dehydrovaný (nadmerná strata vody

z tela) alebo máte nedostatok solí kvôli diuretickej liečbe („liekom na odvodnenie“), diéte s nízkym obsahom soli, hnačke alebo vracaniu.

 • Zvýšená hladina draslíka v krvi.

 • Diabetes (cukrovka).


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmark sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa používa v tomto štádiu tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa (pozri časť Tehotenstvo).


V prípade operácie alebo anestézie (narkózy) musíte informovať svojho lekára, že užívate Telmark.


Telmark môže byť menej účinný pri znižovaní tlaku krvi u pacientov čiernej pleti.


Deti a dospievajúci

Deťom a mladistvým do 18 rokov sa užívanie Telmarku neodporúča.


Iné lieky a Telmark

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávkovanie ostatných liekov alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno prestanete užívať niektoré lieky. Vzťahuje sa to najmä na lieky uvedené nižšie, ak sa užívajú súbežne s Telmarkom:

 • lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie.

 • lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady solí obsahujúce draslík,

draslík šetriace diuretiká (niektoré „lieky na odvodnenie“), ACE inhibítory, antagonisty

receptora angiotenzínu II, NSA (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofen), heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.

 • diuretiká („lieky na odvodnenie“) zvlášť, ak sa užívajú vo vysokých dávkach spolu s Telmarkom, môžu viesť ku výrazným stratám vody z tela a zníženiu krvného tlaku (hypotenzii).


Účinok Telmarku sa môže znížiť, ak užívate NSA (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofen) alebo kortikoidy.


Telmark môže zvýšiť účinok na zníženie krvného tlaku iných liekov, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Telmarku pred otehotnením alebo čo najskôr ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať namiesto Telmarku iný liek. Telmark sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť. Telmark sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a ak chcete dojčiť, váš lekár môže pre vás vybrať inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia pociťujú pri užívaní Telmarku závraty alebo únavu. Ak pociťujete závraty alebo únavu, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Telmark obsahuje laktózu. Ak neznášate niektoré cukry, pred užitím Telmarku sa poraďte so svojim lekárom.


 1. Ako užívať Telmark


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka Telmarku je jedna tableta denne. Dbajte o to, aby ste tablety užívali každý deň v rovnakom čase. Telmark môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Dôležité je, aby ste Telmark užívali každý deň, až kým vám lekár nepovie inak. Ak máte pocit, že je účinok Telmarku príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka Telmarku pre väčšinu pacientov jedna 40 mg tableta raz denne na kontrolu krvného tlaku počas 24 hodín. Váš lekár vám však niekedy môže odporučiť nižšiu dávku 20 mg alebo vyššiu dávku 80 mg. Telmark sa tiež môže používať v kombinácii s diuretikami („liekmi na odvodnenie“), ako je hydrochlorotiazid, pre ktorý sa potvrdilo, že v kombinácii s Telmarkom má prídavný účinok na zníženie krvného tlaku.


Na zníženie výskytu srdcovo-cievnych príhod je zvyčajná dávka Telmarku jedna 80 mg tableta raz denne. Na začiatku preventívnej liečby Telmarkom 80 mg sa má často sledovať krvný tlak.


Ak vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg raz denne.


Ak užijete viacTelmarku,ako máte

Ak náhodne užijete veľa tabliet, bezodkladne kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete užiťTelmark

Ak zabudnete užiť váš liek, neznepokojujte sa. Užite dávku, len čo si spomeniete a pokračujte v liečbe tak ako predtým. Ak neužijete svoju tabletu jeden deň, užite zvyčajnú normálnu dávku nasledujúci deň. Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžitú lekársku pozornosť:


Ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás prejaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:


Sepsa* (často sa nazýva „otrava krvi“, je závažná infekcia so zápalovou reakciou celého tela), náhly opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu ovplyvniť 1 z 1 000 pacientov), ale sú extrémne závažné a pacienti musia prestať užívať liek a ihneď vyhľadať lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné.


Možné vedľajšie účinky Telmarku:


Časté vedľajšie účinky(môžu ovplyvniť 1 z 10 pacientov):

Nízky krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí užívajú telmisartan na prevenciu srdcovo-cievnych príhod.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu ovplyvniť 1 zo 100 pacientov):

Infekcie horných dýchacích ciest (ako bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, bežné prechladnutie). Infekcie močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké hladiny draslíka, pocit smútku (depresia), mdloby (synkopa), nespavosť, pocit točenia (vertigo), spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia), znížený krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí sa liečia na vysoký tlak krvi, závrat pri postavení sa (ortostatická hypotenzia), skrátený dych, kašeľ, bolesť brucha, hnačka, žalúdočné ťažkosti, nadúvanie, vracanie, zvýšené potenie, svrbenie, lieková vyrážka, bolesť svalov (myalgia), bolesť chrbta, svalové kŕče, obličková nedostatočnosť vrátane akútneho zlyhania obličiek, bolesť na hrudi, pocit slabosti a zvýšená hladina kreatinínu v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu ovplyvniť 1 z 1 000 pacientov):

Sepsa* (často sa nazýva „otrava krvi“, je závažná infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže spôsobiť smrť), zvýšenie určitých bielych krviniek (eozinofília), nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia), alergická reakcia (ako vyrážka, svrbenie, sťažené dýchanie, sipot, opuch tvare alebo nízky tlak krvi), nízka hladina cukru v krvi (u pacientov s cukrovkou), pocit úzkosti, somnolencia (ospalosť), poruchy videnia, búšenie srdca (tachykardia), sucho v ústach, žalúdočné ťažkosti, abnormálna funkcia pečene (tieto nežiaduce účinky sa častejšie objavia u japonských pacientov), náhly opuch kože a slizníc, ktoré môžu byť smrteľné (angioedém so smrteľným koncom), ekzém (kožné ochorenie), sčervenanie kože, vyrážky (urtikária), závažná kožná vyrážka, bolesť kĺbov (artralgia), bolesť v končatinách, bolesť v slabinách, ochorenie podobné chrípke, pokles hemoglobínu (krvnej bielkoviny), zvýšené hladiny kyseliny močovej, zvýšenie pečeňových enzýmov alebo kreatínfosfokinázy v krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu ovplyvniť 1 z 10 000 pacientov):

Postupujúce jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálna choroba pľúc)**.


* Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.


**Počas užívania telmisartanu boli hlásené prípady postupujúceho jazvenia pľúcneho tkaniva. Nie je však známe, či to spôsobil telmisartan.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťTelmark


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte tento liek v pôvodnom obale na ochranu tabliet pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


ČoTelmark obsahuje


Liečivo je telmisartan. Každá tableta obsahuje 40 mg alebo 80 mg telmisartanu.


Ďalšie zložky sú:

Hydroxid sodný

Povidón (K25)

Meglumín

Monohydrát laktózy

Krospovidón

Žltý oxid železa (E172)

Magnéziumstearát


Filmová vrstva obsahuje:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Mastenec

Žltý oxid železa (E172)


Ako vyzeráTelmark a obsah balenia

Telmark 40 mg sú žlté filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytým kódom ´40´ na jednej strane a vyrytým kódom ´T´ na druhej strane.


Telmark 80 mg sú žlté filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytým kódom ´80´ na jednej strane a vyrytým kódom ´T´ na druhej strane.


Telmark sa dodáva v blistroch obsahujúcich 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90 alebo 98 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

 2. Tillomed Laboratories Ltd., 3 Howard Road, Easton Socon, St.Neots, Cambridgeshire, PE 198ET

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Telmark

Česká republika: Telmark

Maďarsko: Telmark

Poľsko: Telmark

Rumunsko: Telmark

Slovenská republika: Telmark


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

Telmark 80 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Telmark 40 mg

Telmark 80 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Telmark 40 mg

Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu.

Pomocné látky: 217,35 mg laktózy (monohydrát laktózy).


Telmark 80 mg

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu.

Pomocné látky: 434,70 mg laktózy (monohydrát laktózy).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.

Telmark 40 mg: žlté oválne tablety s vyrytým kódom ´40´na jednej strane a kódom ´T´ na druhej strane.

Telmark 80 mg: žlté oválne tablety s vyrytým kódom ´80´na jednej strane a kódom ´T´ na druhej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Hypertenzia


Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.


Kardiovaskulárna prevencia


Zníženie kardiovaskulárnej morbidity u dospelých pacientov so:

 • zreteľným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (anamnéza koronárneho ochorenia

srdca alebo mozgová príhoda alebo periférne arteriálne ochorenie) alebo

 • diabetes mellitus 2. typu s dokumentovaným poškodením cieľového orgánu.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Liečba esenciálnej hypertenzie


Obvykle účinná dávka je 40 mg raz denne. Niektorým pacientom môže postačovať denná dávka už 20 mg. V prípadoch, keď sa nedosiahne cieľový tlak krvi, dávka telmisartanu sa môže zvýšiť na maximálne 80 mg raz denne. Telmisartan sa alternatívne môže použiť v kombinácii s tiazidovými diuretikami, ako je hydrochlorotiazid, pri ktorom sa ukázalo, že má s telmisartanom prídavný účinok na zníženie tlaku krvi. Keď sa zvažuje zvýšenie dávky, musí sa zohľadniť, že maximálny antihypertenzný účinok sa vo všeobecnosti dosiahne po štyroch až ôsmich týždňoch od začiatku liečby (pozri časť 5.1).


Kardiovaskulárna prevencia


Odporúčaná dávka je 80 mg raz denne. Nie je známe, či dávky telmisartanu nižšie ako 80 mg sú

účinné v znižovaní kardiovaskulárnej morbidity.


Keď sa začína liečba telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity, odporúča sa starostlivé monitorovanie krvného tlaku a ak je to vhodné, môže byť potrebná úprava liečby, ktorá znižuje krvný tlak.


Telmark sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo s hemodialýzou sú k dispozícii obmedzené skúsenosti. U týchto pacientov sa odporúča nižšia začiatočná dávka 20 mg (pozri časť 4.4). U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Telmark je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nemá dávkovanie prekročiť 40 mg raz denne (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Telmarku u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Tablety telmisartanu sú určené na perorálne podávanie jedenkrát denne a majú sa užívať s tekutinou, s jedlom alebo bez jedla.


Opatrenia potrebné pri zaobchádzaní alebo podaní lieku

Telmisartan sa má uchovávať v zatavenom blistri pre hygroskopické vlastnosti tabliet. Tablety sa majú vytiahnuť z blistra krátko pred požitím (pozri časť 6.6).


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

 • Obštrukčné žlčové poruchy

 • Závažná porucha funkcie pečene


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je

pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Porucha funkcie pečene

Telmark sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou. U týchto pacientov možno očakávať znížený hepatálny klírens telmisartanu.
Telmark sa má používať len s opatrnosťou u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene.


Renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s bilaterálnou stenózou artérie renalis alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Porucha funkcie obličiek a transplantácia obličky

Ak sa Telmark používa u pacientov s poruchou funkcie obličiek, odporúča sa pravidelné sledovanie hladín sérového draslíka a kreatinínu. Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním Telmarku pacientom s nedávnou transplantáciou obličky.


Intravaskulárna hypovolémia

U pacientov, ktorí sú v objemovej a/alebo sodíkovej deplécii silnou diuretickou liečbou, diétnym

obmedzením soli, diareou alebo vracaním, sa najmä po prvej dávke môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Tieto stavy sa musia pred podávaním Telmarku upraviť. Objemová a/alebo sodíková deplécia sa má upraviť ešte pred podávaním Telmarku.


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému

Ako dôsledok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), zvlášť ak sa kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda systému renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pri podávaní telmisartanu s iným blokátorom renín-angiotenzín-aldosterónového systému) sa preto neodporúča. Ak sa súbežné podávanie liekov považuje za nevyhnutné, odporúča sa pozorné sledovanie renálnych funkcií.


Iné stavy spojené so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí predovšetkým od činnosti renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo existujúcou chorobou obličky vrátane stenózy renálnej artérie), sa pri liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, ako aj telmisartan, spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotemiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličky (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace

prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie telmisartanu sa preto neodporúča.


Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách osobitná pozornosť je potrebná u pacientov trpiacich na aortálnu alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.


Pacienti s diabetom liečení inzulínom alebo antidiabetikami

U týchto pacientov sa môže počas liečby telmisartanom objaviť hypoglykémia. Preto je potrebné u týchto pacientov zvážiť vhodné sledovanie glukózy v krvi; môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík, ak sú indikované.


Hyperkaliémia

Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém môže spôsobiť

hyperkaliémiu.

U starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou, u diabetikov, u pacientov liečených

súčasne inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka a/alebo u pacientov s pridruženými

udalosťami môže byť hyperkaliémia smrteľná.


Pred zvážením súbežného použitia liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém sa má zhodnotiť pomer prínosu a rizika.


Najdôležitejšie rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie, ktoré treba zvážiť sú:

 • diabetes mellitus, porucha funkcie obličiek, vek (>70 rokov)

 • kombinácia s jedným alebo viacerými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín

aldosterónový systém a/alebo s doplnkami draslíka. Lieky alebo terapeutické skupiny liekov, ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu sú náhrady solí s obsahom draslíka, draslík-šetriace diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptoru angiotenzínu II, nesteroidné protizápalové lieky (NSA, vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a trimetoprim.

 • pridružené udalosti, hlavne dehydratácia, akútne srdcové zlyhanie, metabolická acidóza,

zhoršovanie obličkových funkcií, náhle zhoršenie stavu obličiek (napr. infekčné ochorenie),

odumieranie buniek (napr. akútna končatinová ischémia, rabdomyolýza, vonkajšia trauma).


U rizikových pacientov sa odporúča intenzívne sledovanie hladín draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Laktóza

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pokiaľ ste neoznámili svojmu lekárovi, že máte intoleranciu na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Etnické rozdiely

Ako sa pozorovalo pri inhibítoroch ACE, telmisartan a iné antagonisty receptora angiotenzínu II, sú zjavne menej účinné v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u ostatných, pravdepodobne pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.


Iné

Ako pri inom antihypertenzíve, nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej príhode.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ako iné lieky účinkujúce na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, telmisartan môže vyvolať

hyperkaliémiu (pozri časť 4.4). Riziko sa môže zvýšiť v prípade liečby kombináciou s inými liekmi, ktoré môžu tiež vyvolať hyperkaliémiu (náhrady soli s obsahom draslíka, draslík-šetriace diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, nesteroidné protizápalové lieky (NSA, vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a trimetoprim).


Výskyt hyperkaliémie závisí od pridružených rizikových faktorov. Riziko sa zvyšuje v prípade vyššie uvedených liečebných kombinácií. Riziko je obzvlášť vysoké pri kombinácii draslík-šetriacich diuretík, keď sú kombinované s náhradami soli s obsahom draslíka. Kombinácia s ACE inhibítormi alebo NSA napríklad predstavuje nižšie riziko pri dodržaní odporúčaných zásad používania.


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča


Draslík šetriace diuretiká a doplnky draslíka

Antagonisty receptora angiotenzínu II, ako telmisartan, zmierňujú straty draslíka spôsobené

diuretikami. Draslík šetriace diuretiká, napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid,

doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu

sérového draslíka. Ak je súbežné použitie týchto liečiv indikované pri dokázanej hypokaliémii, majú sa užívať veľmi opatrne a majú sa pravidelne monitorovať sérové hladiny draslíka.


Lítium

Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a s antagonistami receptora angiotenzín II, vrátane telmisartanu, boli hlásené reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a toxicita. Ak sa ukáže nevyhnutnosť použitia takejto kombinácie, odporúča sa dôkladné monitorovanie hladín lítia v sére.


Súbežné použitie, ktoré vyžaduje zvýšenú pozornosť


Nesteroidné protizápalové lieky

NSA (t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory

a neselektívne NSA) môžu znížiť antihypertenzný účinok antagonistov receptora angiotenzínu II. U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou funkciou obličiek) súčasné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a účinných látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. A preto, táto kombinácia sa má podávať veľmi opatrne obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, má sa zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začiatku súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania.


V jednej štúdii súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu viedlo k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC0-24 a Cmaxramiprilu a ramiprilátu. Klinická významnosť tohto pozorovania nie je známa.


Diuretiká (tiazidové diuretiká alebo slučkové diuretiká)

Predchádzajúca liečba s vysokými dávkami diuretík ako je furosemid (slučkové diuretikum) a hydrochlorotiazid (tiazidové diuretikum), môže viesť k hypovolémii a riziku hypotenzie pri začatí liečby telmisartanom.


Pri súbežnom užívaní treba vziať do úvahy


Iné antihypertenzné látky

Účinok telmisartanu na znižovanie krvného tlaku môže byť zvýšený pri súbežnom užití iných

antihypertenzných liekov.


Na základe farmakologických vlastností možno očakávať, že nasledujúce lieky môžu zosilniť

hypotenzný účinok všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu: baklofén, amifostín. Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antidepresívami.


Kortikosteroidy (systémové užívanie)

Zníženie antihypertenzného účinku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie sú preukazné, napriek tomu, malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné rizika. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá ma preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra je známa tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3). Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.


Dojčatá, ktorých matky užívali antagonistov receptora angiotenzínu II, sa majú starostlivo sledovať z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Keďže nie sú dostupné žiadne informácie ohľadom používania Telmarku počas dojčenia, Telmark sa neodporúča a vhodnejšie je používať alternatívne liečby s lepšie preukázanými profilmi bezpečnosti pre obdobie dojčenia, najmä počas dojčenia novorodencov alebo predčasne narodených detí.


Fertilita

Počas predklinikého skúšania sa nepozoroval žiadny účinok Telmarku na fertilitu mužov a žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa musí vziať do úvahy, že pri antihypertenznej liečbe, ako je Telmark, sa občas môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Závažné nežiaduce reakcie zahŕňajú anafylaktickú reakciu a angioedém, ktoré sa môžu objaviť zriedkavo

(≥1/10 000 až <1/1 000) a akútne zlyhanie obličiek.


V kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov liečených na hypertenziu bol celkový výskyt nežiaducich reakcií hlásených s telmisartanom (41,4%) zvyčajne porovnateľný s placebom (43,9%) v placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov liečených na hypertenziu.

Výskyt nežiaducich reakcií nebol závislý od dávky a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov. Bezpečnostný profil telmisartanu u pacientov podstupujúcich liečbu na zníženie kardiovaskulárnej morbidity bol zhodný s tým, ktorý sa získal u pacientov s hypertenziou.


Nežiaduce reakcie, uvedené nižšie, sa zhromaždili z kontrolovaných klinických skúšaní s

pacientmi liečenými na hypertenziu a z post-marketingových hlásení.

Zoznam tiež zohľadňuje závažné nežiaduce reakcie a nežiaduce reakcie vedúce k prerušeniu liečby, ktoré sa hlásili v troch dlhodobých klinických skúšaniach, ktoré zahŕňali 21 642 pacientov liečených telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity počas šiestich rokov.


Súhrn nežiaducich reakcií v tabuľke


Nežiaduce reakcie sú usporiadané podľa frekvencie výskytu s použitím nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Infekcie a nákazy

Menej časté: Infekcie močových ciest vrátane cystitídy, infekcie horných dýchacích ciest,

vrátane faryngitídy a sinusitídy

Zriedkavé: Sepsa vrátane smrteľných následkov1


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Anémia

Zriedkavé: Eozinofília, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Anafylaktická reakcia, precitlivenosť


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Hyperkaliémia

Zriedkavé: Hypoglykémia (u pacientov s diabetom)


Psychické poruchy

Menej časté: Nespavosť, depresia

Zriedkavé: Úzkosť


Poruchy nervového systému

Menej časté: Mdloby

Zriedkavé: Somnolencia


Poruchy oka

Zriedkavé: Porucha videnia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Bradykardia

Zriedkavé: Tachykardia


Poruchy ciev

Menej časté: Hypotenzia2, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Dyspnoe, kašeľ

Veľmi zriedkavé: Intersticiálna choroba pľúc4


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, flatulencia, vracanie

Zriedkavé: Sucho v ústach, mierne bolesti brucha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: Abnormálna funkcia pečene/poruchy pečene3


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: Pruritus, hyperhidróza, vyrážka

Zriedkavé: Angioedém (tiež so smrteľnými následkami), ekzém, erytém, urtikária, lieková erupcia, toxická kožná erupcia


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: Bolesť chrbta (napr. ischias), svalové kŕče, myalgia

Zriedkavé: Artralgia, bolesť v končatinách, bolesť šliach (symptómy podobné tendinitíde)


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Porucha funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: Bolesť na hrudníku, asténia (slabosť)

Zriedkavé: Ochorenie podobné chrípke


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: Zvýšenie kreatinínu v krvi

Zriedkavé: Zníženie hemoglobínu, zvýšenie kyseliny močovej v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi


1,2,3,4: pre ďalšie informácie, prosím, pozri časť „Opis vybraných nežiaducich reakcií“.


Opis vybraných nežiaducich reakcií


Sepsa

V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom, pozorovala zvýšená incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe (pozri časť 5.1).


Hypotenzia

Táto nežiaduca reakcia bola často hlásená u pacientov s kontrolovaným krvným tlakom, ktorí sa liečili telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity na najvyššej úrovni štandardnej liečby.


Abnormálna funkcia pečene/porucha funkcie pečene

Väčšina prípadov abnormálnej funkcie pečene/porúch funkcie pečene hlásených z postmarketingových štúdií sa objavili u pacientov japonskej národnosti. Japonci sú častejšie náchylní k výskytu týchto nežiaducich reakcií.


Intersticiálna choroba pľúc

Prípady intestinálnej choroby pľúc boli hlásené z postmarketingových štúdií v časovej súvislosti u užívaním telmisartanu. Spojenie medzi nimi sa však nepreukázalo.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Čo sa týka predávkovania u ľudí, dostupné sú len obmedzené údaje.


Príznaky

Najhlavnejšie prejavy predávkovania telmisartanom boli hypotenzia a tachykardia; taktiež sa zaznamenali bradykardia, závraty, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek.


Liečba

Telmisartan sa neodstráni hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahrňujú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne uhlie môže byť užitočné pri liečbe predávkovania. Často sa majú sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má uložiť do polohy na chrbte a urýchlene podať náhrady solí a objemu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II, samotné

ATC kód: C09CA07


Mechanizmus účinku

Telmisartan je perorálne aktívny a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1).

Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nejaví žiadnu parciálnu agonistickú účinnosť na AT1 receptor. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1 receptor. Táto väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2 a iné menej charakterizované AT receptory. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú telmisartanom. Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II), enzým, ktorý taktiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva, že sa zosilnia bradykinínom sprostredkované nežiaduce účinky.

U ľudí, 80 mg dávka telmisartanu takmer úplne inhibuje angiotenzínom II vyvolané zvýšenie tlaku krvi. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný do 48 hodín.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Liečba esenciálnej hypertenzie

Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejavuje v priebehu 3 hodín.

Maximálne zníženie tlaku krvi sa zvyčajne dosiahne za 4 až 8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej liečby.


Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný účinok pretrváva

konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto potvrdzujú pomery najnižšej a najvyššej koncentrácie, ktoré sú trvalo nad 80 % po dávkach 40 a 80 mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Je zrejmý vzťah dávky k času návratu na základnú úroveň systolického tlaku krvi (STK). Z tohto hľadiska sú údaje týkajúce sa diastolického tlaku krvi (DTK) rozporné.


U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj diastolický tlak krvi bez

ovplyvnenia tepovej frekvencie. Diuretický a natriuretický účinok prínosu lieku k jeho hypotenznému pôsobeniu sa ešte len bude určovať. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (demonštrovala sa v klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lizinoprilom).


Po prerušení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní bez dôkazu rebound hypertenzie.


Výskyt suchého kašľa bol signifikantne nižší u pacientov liečených telmisartanom ako u tých, ktorí užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických skúšaniach priamo

porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby.


Kardiovaskulárna prevencia

ONTARGETštúdia (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global

Endpoint Trial) porovnávala účinky telmisartanu, ramiprilu a kombinácie telmisartanu s ramiprilom v kardiovaskulárnych ukazovateľoch u 25620 pacientov vo veku 55 rokov alebo starších s anamnézou koronárneho ochorenia srdca, mozgovej príhody, periférneho vaskulárneho ochorenia alebo diabetu mellitus 2. typu sprevádzaného známkami poškodenia cieľového orgánu (t.j. retinopatia, hypertrofia ľavej komory, makro- alebo mikroalbuminúria), ktoré predstavujú širokú populáciu pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom.


Pacienti boli randomizovaní do jednej z troch nasledovných liečebných skupín: telmisartan 80 mg (n = 8 542), ramipril 10 mg (n = 8 576) alebo kombinácia telmisartanu 80 mg s ramiprilom 10 mg (n = 8 502) a následne boli sledovaní priemerne počas obdobia 4,5 roka.


Telmisartan preukázal podobnú účinnosť ako ramipril pri znižovaní primárnych kompozitných

cieľových ukazovateľov kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej

mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania. Incidencia

primárnych ukazovateľov bola podobná v skupine pacientov liečených telmisartanom (16,7%) a

ramiprilom (16,5%). Pomer rizika telmisartanu v porovnaní s ramiprilom bol 1,01 (97,5% CI 0,93-1,10; p (non-inferiority) =0,0019 pri hranici 1,13). Pomer všetkých prípadov mortality bol 11,6% a 11,8% medzi pacientmi liečenými telmisartanom a ramiprilom.


Pri telmisartane bola zistená podobná účinnosť ako pri ramiprile v predšpecifikovaných sekundárnych konečných ukazovateľoch kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej príhody [0,99 (97,5% CI 0,90-1,08), p (non-inferiority) =0,0004], v primárnych ukazovateľoch referenčnej štúdie HOPE (The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study), ktorá skúmala účinky ramiprilu v porovnaní s placebom.


V TRANSCEND štúdii sa randomizovali ACE-I intolerantní pacienti na základe podobných

inkluzných kritérií ako v ONTARGET štúdii do skupiny telmisartan 80 mg (n=2 954) alebo placebo (n=2 972), v oboch pri najvyššej úrovni štandardnej liečby. Sledovanie trvalo priemerne 4 roky a 8 mesiacov. Nezistil sa žiadny štatisticky významný rozdiel v primárnych kompozitných cieľových ukazovateľoch (kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania [15,7% v skupine s telmisartanom a 17,0% v skupine s placebom s mierou rizika 0,92 (95% CI 0,81-1,05, p=0,22)]. Zistil sa prínos telmisartanu v porovnaní s placebom v predšpecifikovaných kompozitných sekundárnych výsledkoch pri kardiovaskulárnej smrti, nefatálnom infarkte myokardu a nefatálnej mozgovej príhode [0,87 (95% CI 0,76-1,00; p=0,048)]. Nezistil sa žiadny benefit v kardiovaskulárnej mortalite (miera rizika 1,03; 95% CI 0,85-1,24).


Kašeľ a angioedém sa zaznamenali menej často u pacientov liečených telmisartanom než u pacientov liečených ramiprilom, zatiaľ čo hypotenzia sa častejšie zaznamenala pri telmisartane.


Kombináciou telmisartanu s ramiprilom sa nepridal ďalší benefit prevyšujúci ramipril alebo

telmisartan samotný. Kardiovaskulárna mortalita a všetky následky mortality boli numericky vyššie pri kombinácii. Ďalej, v skupine s kombináciou bol signifikantne vyšší výskyt hyperkaliémie, renálneho zlyhania, hypotenzie a synkopy. Preto sa v tejto skupine pacientov použitie kombinácie telmisartanu s ramiprilom neodporúča.


V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s 50-ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy 0,70% voči 0,49% [RR 1,43 (95% interval spoľahlivosti 1,00-2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola zvýšená u pacientov užívajúcich telmisartan (0,33%) voči pacientom užívajúcim placebo (0,16%) [RR 2,07 (95% interval spoľahlivosti 1,14-3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Telmisartan sa absorbuje rýchlo, hoci sa absorbované množstvo líši. Priemerná absolútna biologická dostupnosť telmisartanu je okolo 50%. Keď sa telmisartan užíva s jedlom, redukcia plochy pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC0-∞) telmisartanu sa mení od približne 6% (40 mg dávka) do približne 19% (160 mg dávka). Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné.


Linearita/ne-linearita

Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčinilo zníženie terapeutickej účinnosti. Medzi

dávkami a plazmatickými hladinami nie je lineárny vzťah. Cmaxa v menšej miere AUC sa pri dávkach nad 40 mg zvyšujú disproporčne.


Distribúcia

Telmisartan sa z veľkej časti viaže na plazmatické proteíny (>99,5%), hlavne na albumíny a kyslý alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem (Vdss) pri priemernom rovnovážnom stave je približne 500 l.


Biotransformácia

Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na glukuronid základnej zlúčeniny. Konjugát nevykazuje žiadnu farmakologickú aktivitu.


Eliminácia

Telmisartan je charakterizovaný farmakokinetikou biexponenciálneho rozkladu s terminálnym

polčasom eliminácie >20 hodín. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a v menšej miere plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) sa zvyšuje s dávkou disproporčne.

Nie je dôkaz klinicky významnej akumulácie telmisartanu, ak sa užíva v odporúčanej dávke.

Plazmatické koncentrácie boli vyššie u žien ako u mužov bez významného vplyvu na účinnosť.


Po perorálnom (a intravenóznom) podaní sa telmisartan takmer výlučne vylučuje stolicou prevažne ako nezmenená zlúčenina. Kumulatívne vylučovanie močom je <1% dávky. Celkový plazmatický klírens (Cltot) je vysoký (približne 1000 ml/min) v porovnaní s prietokom krvi v pečeni (okolo 1500 ml/min).


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie

Pozorovali sa rozdiely v plazmatických koncentráciách medzi pohlaviami, Cmaxa AUC boli približne 3- a 2-násobne vyššie u žien v porovnaní s mužmi.


Starší pacienti

U mladších ako 65 rokov a starších pacientov sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s miernou až stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek sa pozorovali

dvojnásobne plazmatické koncentrácie. Avšak u pacientov s renálnou insuficienciou, ktorí sa

podrobujú dialýze, sa pozorovali nižšie plazmatické koncentrácie. Telmisartan má u pacientov s

renálnou insuficienciou pevnú väzbu na proteíny plazmy a nemôže sa odstrániť dialýzou. Polčas

vylučovania sa u pacientov s poruchou funkcie obličiek nemení.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poruchou funkcie pečene ukázali zvýšenie absolútnej

biologickej dostupnosti až do takmer 100%. Polčas vylučovania sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách bezpečnosti s normotenznými zvieratami dávky porovnateľné s klinickým terapeutickým rozsahom vyvolávali zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), ako aj zvýšenie sérového draslíka. U psov bola pozorovaná dilatácia obličkových kanálikov a atrofia. U potkanov a psov sa tiež zaznamenalo poškodenie žalúdočnej sliznice (erózia, vredy alebo zápal).

Týmto farmakologicky sprostredkovaným nežiaducim účinkom, známym z predklinických štúdií

s obidvoma inhibítormi ACE a antagonistami receptora angiotenzínu II, sa predchádzalo perorálnou náhradou solí.


U oboch druhov sa pozorovala zvýšená aktivita plazmatického renínu a hypertrofia/hyperplázia

renálnych juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny, ako aj skupinový účinok inhibítorov ACE

a iných antagonistov receptora angiotenzínu II, však zrejme nemajú klinický význam.


Nepozoroval sa jasný dôkaz teratogénneho účinku, avšak pri toxickej hladine dávky telmisartanu sa pozoroval účinok na postnatálny vývoj plodu, ako je nižšia telesná hmotnosť a oneskorené otvorenie očí.


Nedokázala sa mutagenita a významná klastogénna aktivita v štúdiách in vitroani karcinogenita u potkanov a myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydroxid sodný

Povidón (K25)

Meglumín

Monohydrát laktózy

Krospovidón

Žltý oxid železa (E172)

Magnéziumstearát


Filmová vrstva obsahuje:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 400

Mastenec

Žltý oxid železa (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníkovo/hliníkové blistre (za studena formovaná and teplom formovaná hliníková fólia).


Veľkosti balenia:

Blister s 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90 alebo 98 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Telmisartan sa má uchovávať v uzavretom blistri pre hygroskopické vlastnosti tabliet.

Tablety sa majú vybrať z blistra tesne pred podávaním.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Telmark 40 mg: 58/0258/11-S

Telmark 80 mg: 58/0259/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.04.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

Telmark 80 mg