+ ipil.sk

Telmark Plus 80 mg/12,5 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Telmark Plus 80 mg/12,5 mg

Telmark Plus 80 mg/25 mg

tablety


telmisartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Telmark Plus a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmark Plus

3. Ako užívať Telmark Plus

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telmark Plus

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Telmark Plus a na čo sa používa


Telmark Plus je kombinácia dvoch liečiv, telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete. Obe tieto

liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.


 • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II.

Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo vašom tele a zapríčiňuje zúženie krvných

ciev a tým zvyšuje tlak krvi. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže sa cievy

uvoľnia a tlak krvi sa zníži.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká, ktoré spôsobujú zvýšené vylučovanie moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.


Neliečený vysoký krvný tlak môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, čo môže niekedy

viesť k infarktu srdca, zlyhaniu srdca alebo obličiek, mozgovej príhode alebo slepote. Pred výskytom

poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelné

meranie krvného tlaku na zistenie, či je v normálnom rozsahu.


Telmark Plus sa používana liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie) u dospelých,

ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo

hydrochlorotiazidu.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmark Plus


Neužívajte Telmark Plus

 • keď ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

 • keď ste alergický na hydrochlorotiazid alebo na niektorý z iných derivátov sulfonamidu.

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu Telmarku Plus aj v

rannom štádiu tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť).

 • keď máte závažné problémy pečene ako je cholestáza (porucha vylučovania žlče) alebo žlčovú obštrukciu (problémy s odtokom žlče zo žlčníka), alebo akékoľvek ďalšie závažné ochorenie pečene.

 • keď máte závažné ochorenie obličiek.

 • keď váš lekár určí, že máte nízku hladinu draslíka alebo vysokú hladinu vápnika v krvi, ktoré

sa liečbou nezlepšujú.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, skôr ako začnete užívať Telmark Plus, povedzte to svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte alebo sa niekedy u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov

alebo ochorení:

 • nízky tlak krvi (hypotenzia), pravdepodobne sa vyskytne, ak ste dehydrovaný (nadmerne

strácate vodu z tela) alebo keď máte nedostatok soli následkom diuretickej liečby (odvodňovacích tabliet), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky, vracania alebo ste na hemodialýze.

 • ochorenie obličiek alebo ste po transplantácii obličky.

 • stenóza renálnej artérie (zúženie krvných ciev jednej alebo oboch obličiek).

 • ochorenie pečene.

 • problémy so srdcom.

 • cukrovka.

 • dna.

 • zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele popri nerovnováhe rôznych

krvných minerálov).

 • systémový lupus erythematosus (nazývaný tiež „lupus“ alebo „SLE“), ochorenie pri ktorom

imunitný systém napadá telo.


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmark Plus sa

neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a musí sa vysadiť, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu (pozri časť

Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť).


Liečba hydrochlorotiazidom môže zapríčiniť nerovnováhu elektrolytov vo vašom tele. Typické

príznaky nerovnováhy telesných tekutín alebo elektrolytov zahŕňajú sucho v ústach, slabosť, apatiu,

ospanlivosť, nepokoj, bolesť svalov alebo kŕče, nauzeu (nevoľnosť), vracanie, svalovú únavu

a neobvykle zrýchlený pulz (viac ako 100 úderov za minútu). Ak spozorujete niektorý z týchto

príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Svojmu lekárovi tiež povedzte, ak sa u vás prejaví zvýšená citlivosť kože na slnko s príznakmi spálenia (ako je sčervenenie, svrbenie, opuch, tvorba pľuzgierov), ktoré sa vytvárajú rýchlejšie ako zvyčajne.


Pred chirurgickým zákrokom alebo anestézou informujte svojho lekára o tom, že užívate

Telmark Plus.


Tak ako všetci antagonisty angiotenzínových receptorov typu II, aj telmisartan môže mať nižšiu účinnosť pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti.


Deti a dospievajúci

Užívanie Telmarku Plus u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Telmark Plus

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávkovanie ostatných liekov alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno prestanete užívať niektorý z liekov.


Vzťahuje sa to najmä na lieky uvedené nižšie, ak sa užívajú súbežne s Telmarkom Plus:

 • lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie.

 • lieky spojené s nízkym obsahom draslíka v krvi (hypokaliémiou), ako sú diuretiká (tablety na

odvodnenie), laxatíva (napr. ricínový olej), kortikosteroidy (napr. prednizon), ACTH

(hormón), amfotericín (liek proti plesniam), karbenoxolón (používal sa na liečbu vredov v

ústach), sodná soľ benzylpenicilínu (antibiotikum), kyselina salicylová a jej deriváty.

 • draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, ACE inhibítory,

ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi.

 • lieky na srdce (napr. digoxín) alebo lieky na kontrolu srdcového rytmu (napr. chinidín,

disopyramid).

 • lieky používané na psychické poruchy (napr. thioridazín, chlorpromazín, levomepromazín).

 • iné lieky na zníženie vysokého tlaku krvi, steroidy, lieky proti bolesti, lieky na liečbu rakoviny,

lieky na dnu alebo artritídu, náhrady vitamínu D.


Telmark Plus môže zvýšiť krvný tlak znížením účinku iných liekov, informujte sa u svojho lekára, či

potrebujete upraviť dávku ostatných liekov, ktoré užívate spolu s Telmarkom Plus.


Účinok Telmarku Plus sa môže znížiť, ak užívate NSAID (nesteroidné protizápalové lieky, napr. aspirín alebo ibuprofén).


Telmark Plus a jedlo

Telmark Plus môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Lekár vám zvyčajne odporučí Telmark Plus vysadiť skôr, ako otehotniete alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a

odporučí vám užívať iný liek namiesto Telmarku Plus. Telmark Plus sa neodporúča v rannom (skorom) štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo začínate dojčiť. Telmark Plus sa neodporúča pre matky,

ktoré dojčia a ak si želáte dojčiť, lekár vám môže vybrať inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú dostupné žiadne informácie o účinku Telmarku Plus na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Niektorí ľudia môžu pri liečbe vysokého krvného tlaku pociťovať závrate alebo únavu. Ak máte závraty alebo ste unavení, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


Telmark Plus obsahuje laktózu.

Telmark Plus obsahuje mliečny cukor (laktózu).

Ak neznášate niektoré cukry, poraďte so svojím lekárom predtým, ako užijete Telmark Plus.


 1. Ako užívať Telmark Plus


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u

svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Telmarku Plus je jedna tableta denne. Pokúste sa užívať tablety každý deň v rovnakom čase. Telmark Plus môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Dôležité je, aby ste Telmark Plus užívali každý deň, až kým vám lekár nepovie inak.


Ak vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg/12,5 mg jedenkrát za deň.


Ak užijete viac Telmarku Plus, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu

pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Telmark Plus

Ak zabudnete užiť dávku, neobávajte sa. Užite ju hneď, len čo si spomeniete a pokračujte v užívaní

ako predtým. Ak neužijete tabletu jeden deň, užite normálnu dávku nasledovný deň. Neužívajte

dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané jednotlivé dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu objaviť s určitou frekvenciou, ktorá je definovaná nasledovne:

Veľmi časté: ovplyvňujú viac ako 1 užívateľa z 10.

Časté: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov zo 100.

Menej časté: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov z 1000.

Zriedkavé: ovplyvňujú 1 až 10 užívateľov z 10 000.

Veľmi zriedkavé: ovplyvňujú menej ako 1 užívateľa z 10 000.

Neznáme: z dostupných údajov.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku

starostlivosť:

Ak máte akýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:


Sepsa** (často nazývaná „otrava krvi“, je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela), náhly

opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé, ale extrémne závažné a pacienti majú ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné.


Možné vedľajšie účinky Telmarku Plus:


Časté vedľajšie účinkymôžu zahŕňať:

Závrat.


Menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Znížené hladiny draslíka v krvi, úzkosť, mdlobu (náhle prechodné bezvedomie), pocit brnenia,

mravčenia a pichania (parestéziu), pocit závratu (vertigo), rýchly tep srdca (tachykardiu), poruchu

srdcového rytmu, nízky tlak krvi, náhly pokles tlaku krvi pri vstávaní, skrátený dych (dýchavičnosť),

hnačku, sucho v ústach, plynatosť, bolesť chrbta, svalové kŕče, bolesť svalov, erektilnú dysfunkciu

(neschopnosť mať alebo udržať erekciu), bolesť v hrudníku, zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinkymôžu zahŕňať:

Zápal pľúc (bronchitídu), aktiváciu alebo zhoršenie systémového lupus erythematosus (ochorenia, pri

ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo, čo spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky

a horúčku), bolesť hrdla, zápal prinosových dutín, pocit smútku (depresiu), ťažkosti so zaspávaním

(nespavosť), poruchu videnia, ťažkosti s dýchaním, bolesť brucha, zápchu, nadúvanie brucha

(dyspepsiu), pocit ochorenia, zápal žalúdka (gastritídu), abnormálnu (nesprávnu) funkciu pečene*, náhly opuch kože a slizníc, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém, tiež so smrteľnými následkami), sčervenenie kože (erytém), alergické reakcie, ako je svrbenie alebo vyrážka, zvýšené potenie, žihľavku (urtikáriu), bolesť kĺbov (artralgiu) a bolesť končatín, ochabnutosť svalov, ochorenie podobné chrípke, bolesť, zvýšené hladiny kyseliny močovej, nízke hladiny sodíka, zvýšené hladiny kreatinínu, pečeňových enzýmov alebo kreatinínfosfokinázy v krvi.


* Väčšina prípadov abnormálnej funkcie pečene a poruchy pečene sa po uvedení telmisartanu na trh objavila u pacientov z Japonska. Je pravdepodobné, že tieto vedľajšie účinky sa pravdepodobnejšie prejavia u Japoncov.


Telmisartan

U pacientov, ktorí užívajú samotný telmisartan sa hlásili nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:


Menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Infekciu horných dýchacích ciest (napr. bolesť hrdla, zápal prinosových dutín, bežné prechladnutie),

infekciu močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémiu), vysoké hladiny draslíka, spomalený tep srdca (bradykardiu), poškodenú funkciu obličiek, vrátane akútneho zlyhania obličiek, slabosť.


Zriedkavé vedľajšie účinkymôžu zahŕňať:

Sepsa** (často nazývaná „otrava krvi“, je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela), nízky počet krvných doštičiek (trombocytopéniu), zvýšený počet určitých bielych krviniek (eozinofíliu), závažnú alergickú reakciu (napr. precitlivenosť, anafylaktickú reakcia, liekovú

vyrážku), nízku hladinu cukru v krvi (u diabetických pacientov), žalúdočné ťažkosti, ekzém (poruchu kože), artrózu, zápal šliach, znížený hemoglobín (čo je krvná bielkovina).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálne ochorenie pľúc)**.


** V dlhodobej štúdii, ktorá zahŕňala viac ako 20 000 pacientov sa sepsa objavila častejšie u pacientov, ktorí užívali telmisartan, ako u tých, ktorí telmisartan neužívali. Tento jav môže byť čisto náhodný, alebo môže súvisieť s mechanizmom účinku, ktorý ešte nie je známy.


Hydrochlorotiazid

U pacientov užívajúcich samostatný hydrochlorotiazid sa hlásili nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:


Vedľajšie účinky s neznámou frekvencioumôžu zahŕňať:

Zápal slinných žliaz, znížený počet buniek v krvi, vrátane zníženého počtu červených a bielych

krviniek, nízky počet krvných doštičiek (trombocytopéniu), závažné alergické reakcie (napr.

precitlivenosť, anafylaktickú reakciu), zníženie alebo stratu chuti do jedla, nepokoj, mierny závrat,

rozmazané alebo žltkasté videnie, zápal krvných ciev (nekrotizujúcu vaskulitídu), zápal pankreasu, žalúdočné ťažkosti, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka), príznaky podobné lupusu (príznaky podobné ochoreniu nazývanému systémový lupus erythematosus, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo); poruchy kože ako zápal krvných ciev v koži, zvýšenú citlivosť na slnečné svetlo alebo tvorbu pľuzgierov a odlupovanie vrchnej vrstvy kože (toxickú epidermálnu nekrolýzu), slabosť, zápal obličiek alebo narušenú funkciu obličiek, glukózu v moči (glykozúriu), horúčku, narušenú rovnováhu elektrolytov, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, znížený objem krvi, zvýšené hladiny glukózy alebo tukov v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Telmark Plus


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie

sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte váš liek v pôvodnom obale na ochranu tabliet pred vlhkosťou.


Neužívajte tento liek ak spozorujete, že tablety zmenili farbu.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Telmark Plus obsahuje

Liečivá sú telmisartan a hydrochlorotiazid.

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg:

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Telmark Plus 80 mg/25 mg:

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Ďalšie zložky sú krospovidón (typ A), hypromelóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, manitol (E421), meglumín, povidón K25, bezvodý koloidný oxid kremičitý, hydroxid sodný, stearylfumarát sodný, mastenec, červený oxid železitý (E172).

Telmark Plus 80 mg/25 mg obsahuje aj žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Telmark Plus a obsah balenia

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg sú bikonvexné (obojstranne vypuklé), dvojvrstvové tablety kapsulovitého tvaru bez filmové obalu, pričom vrstva hydrochlorotiazidu je biela až šedobiela s vyrazeným „424“ a vrstva telmisartanu je mramorová oranžová až červeno-hnedá, bez označenia. Vrstva hydrochlorotiazidu môže obsahovať červeno-hnedé fliačiky.


Telmark Plus 80 mg/25 mg sú bikonvexné (obojstranne vypuklé), dvojvrstvové tablety kapsulovitého tvaru bez filmové obalu, pričom vrstva hydrochlorotiazidu je svetlo žltá s vyrazeným „425“ a vrstva telmisartanu je mramorová oranžová až červeno-hnedá, bez označenia. Vrstva hydrochlorotiazidu môže obsahovať červeno-hnedé fliačiky.


Telmark Plus je dostupný v blistroch v balení obsahujúcom 14, 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika s miestom výroby: Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

 2. Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited, Building 2, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Croxley Green, Hertfordshire, Veľká Británia

 3. Zentiva S. A., B-dul Theodor Pallady 50, sector 3, 032266 Bukurešť, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg (80 mg/25 mg)

Česká republika

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg (80 mg/25 mg)

Maďarsko

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg tabletta (80 mg/25 mg)

Poľsko

Telmark Plus

Portugalsko

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg (80 mg/25 mg)

Rumunsko

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg comprimate (80 mg/25 mg)

Slovenská republika

Telmark Plus 80 mg/12,5 mg (80 mg/25 mg)


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.7


Telmark Plus 80 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/06489-REGSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Telmark Plus 80 mg/12,5 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 499,4 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Bikonvexné, dvojvrstvové tablety kapsulovitého tvaru bez filmové obalu, veľkosti 19,2 ± 0,2 x 8,7 ± 0,2 mm, pričom vrstva hydrochlorotiazidu je biela až šedobiela s vyrazeným „424“ a vrstva telmisartanu je mramorová oranžová až červeno-hnedá, bez označenia. Vrstva hydrochlorotiazidu môže obsahovať červeno-hnedé fliačiky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


Fixná kombinácia dávky Telmarku Plus (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre pacientov, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Telmark Plus sa má podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným

telmisartanom. Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky

každej z dvoch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na

fixnú kombináciu.


 • Telmark Plus 80 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný 80 mg telmisartanu.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Telmark Plus sa nemá podávať pacientom s poruchou funkcie pečene, keďže nie je možné zabezpečiť kombináciu 40 mg/12,5 mg. Telmark Plus je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, pozri časť 4.3. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa tiazidy majú podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

Úprava dávky nie je potrebná.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Telmarku Plus u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz

stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Tablety Telmarku Plus sa podávajú perorálne jedenkrát denne a majú sa užívať s tekutinou, s jedlom

alebo bez jedla.


Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Telmark Plus sa má uchovávať v uzavretom blistri pre hygroskopické vlastnosti tabliet. Tablety

sa majú vyberať z blistra krátko pred podaním.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Precitlivenosť na iné látky, odvodené od sulfónamidov (keďže hydrochlorotiazid je liečivo

odvodené od sulfónamidov).

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Cholestáza a obštrukčné poruchy žlčových ciest.

 • Ťažká porucha funkcie pečene.

 • Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).

 • Úporná hypokaliémia, hyperkalciémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je

pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky,

ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný

bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami

receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba

(pozri časti 4.3 a 4.6).


Porucha funkcie pečene

Telmark Plus sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo

ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou.

U týchto pacientov sa predpokladá znížený hepatálny klírens telmisartanu.


Okrem toho sa má Telmark Plus používať opatrne u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo

progresívnym pečeňovým ochorením, pretože menšie zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu

vyvolať hepatálnu kómu. U pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú žiadne klinické skúsenosti

s Telmarkom Plus.


Renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s bilaterálnou stenózou artérie renalis alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí

sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko závažnej

hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Porucha funkcie obličiek a transplantovaná oblička

Telmark Plus sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu

<30 ml/min) (pozri časť 4.3). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním Telmarku Plus pacientom

s nedávnou transplantáciou obličky. Skúsenosti s Telmarkom Plus sú u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchoufunkcie obličiek malé, preto sa odporúča pravidelné sledovanie sérových hladín

draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môže objaviť azotémia súvisiaca s tiazidovými diuretikami.


Intravaskulárna hypovolémia

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom silnej diuretickej liečby, diétnym obmedzením soli, hnačkou alebo vracaním, sa najmä po prvej dávke môže vyskytnúť symptomatická

hypotenzia. Takéto stavy sa pred podávaním Telmarku Plus majú upraviť.


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému

Ako dôsledok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých

jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho

zlyhania obličiek), obzvlášť pri kombinácii liekov, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda

renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pridaním ACE inhibítora k antagonistovi receptora angiotenzínu II) sa preto u pacientov s kontrolovaných tlakom krvi neodporúča a má sa obmedziť pre individuálne stanovené prípady so starostlivým sledovaním funkcie obličiek.


Ostatné stavy so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo základným ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), sa pri liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličky (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace

prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie Telmarku Plus sa preto

neodporúča.


Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, osobitná pozornosť je potrebná u pacientov trpiacich na aortálnu

alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidmi môže znížiť znášanlivosť glukózy. U diabetických pacientov preto môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo perorálneho antidiabetika. Počas tiazidovej liečby sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.


S terapiou tiazidovými diuretikami je spojené zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov; avšak pri

dávke 12,5 mg obsiahnutej v Telmarku Plus sa nehlásili žiadne alebo len minimálne účinky.

U niektorých pacientov liečených tiazidmi sa môže objaviť hyperurikémia alebo vyvolať dna.


Elektrolytová nerovnováha

Tak ako u iných pacientov liečených diuretikami, aj tu sa má vo vhodných intervaloch uskutočniť

pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.


Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu zapríčiniť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (vrátane

hypokaliémie, hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy). Varovnými signálmi tejto nerovnováhy sú sucho v ústach, smäd, asténia, apatia, ospanlivosť, únava, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava,

hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy ako je nauzea alebo vracanie (pozri

časť 4.8).


 • Hypokaliémia

Hoci sa pri používaní tiazidových diuretík môže vyvinúť hypokaliémia, sprievodná liečba

telmisartanom môže znížiť diuretikami vyvolanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je vyššie

u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s výraznou diurézou, u pacientov s nedostatočným

perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou terapiou kortikosteroidmi alebo

adrenokortikotropným hormónom (ACTH) (pozri časť 4.5).


 • Hyperkaliémia

Na druhej strane, sa môže z dôvodu antagonizmu receptorov angiotenzínu II (AT1) telmisartanom, zložkou Telmarku Plus, vyskytnúť hyperkaliémia.

Hoci sa pri Telmarku Plus nezaznamenala klinicky významná hyperkaliémia, rizikové faktory vývinu

hyperkaliémie zahrňujú obličkovú nedostatočnosť a/alebo zlyhanie srdca a diabetes mellitus.

S Telmarkom Plus sa draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka majú podávať opatrne (pozri časť 4.5).


 • Hyponatriémia a hypochloremická alkalóza

Nie sú dôkazy o tom, že Telmark Plus znižuje alebo predchádza diuretikami vyvolanú hyponatriémiu.

Nedostatok chloridov je spravidla mierny a zvyčajne nevyžaduje liečbu.


 • Hyperkalciémia

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a zapríčiniť občasné a mierne zvýšenie sérového

vápnika pri absencii známych porúch metabolizmu vápnika. Stanovená hyperkalciémia môže byť

dôkazom skrytého hyperparatyroidizmu. Pred vykonaním testov funkcií prištítnych teliesok sa tiazidy

majú vysadiť.


 • Hypomagneziémia

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka v moči, čo môže zapríčiniť hypomagneziémiu

(pozri časť 4.5).


Monohydrát laktózy

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.


Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie fruktózy a/alebo so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie galaktózy, s Lappovou deficienciou laktázy alebo s nedostatočným vstrebávaním glukózo-galaktózy nesmú užívať tento liek.


Etnické rozdiely

Tak ako pri iných antagonistoch receptora angiotenzínu II, telmisartan je zjavne menej účinný

v znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti, ako u nečernochov, pravdepodobne pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov v populácii pacientov čiernej pleti s hypertenziou.


Iné

Tak ako pri iných antihypertenzívach, nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s ischemickou

kardiopatiou alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu alebo

cievnej mozgovej príhode.


Všeobecné

Reakcie precitlivenosti na hydrochlorotiazid sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alebo bez

anamnézy alergie precitlivenosti alebo s bronchiálnou astmou, ale sú pravdepodobnejšie u pacientov

s takouto anamnézou. Pri použití tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, sa hlásilo zhoršenie alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


Pri tiazidových diuretikách sa hlásili prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas

liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík

považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA

žiarením.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa vykonali len u dospelých.


Lítium

Pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín sa hlásili reverzibilné

zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Zriedkavo sa hlásili prípady s antagonistami receptora

angiotenzínu II (vrátane Telmarku Plus). Súbežné podávanie lítia a Telmarku Plus sa neodporúča

(pozri časť 4.4). Ak je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa súbežného podávania dôkladné sledovanie sérových hladín lítia.


Lieky súvisiace so stratou draslíka a hypokaliémiou(napr. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva,

kortikosteroidy, ACTH, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ benzylpenicilínu, kyselina salicylová

a jej deriváty)

Ak sú tieto látky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid-telmisartan, odporúča sa sledovať

plazmatické hladiny draslíka. Tieto lieky môžu zvýšiť účinok hydrochlorotiazidu na sérový draslík

(pozri časť 4.4).


Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka alebo vyvolať hyperkaliémiu(napr. ACE inhibítory, draslík

šetriace diuretiká, náhrady draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, cyklosporín alebo iné liečivá, ako

sodná soľ heparínu)

Ak sú tieto lieky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid-telmisartan, odporúča sa sledovanie

plazmatickej hladiny draslíka. Na základe skúseností z použitia iných liekov, ktoré tlmia renín-angiotenzínový systém, súbežné použitie vyššie uvedených liekov môže viesť k zvýšeniu sérového

draslíka a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lieky, ovplyvnené poruchami sérového draslíka

Keď sa Telmark Plus podáva s liekmi, ktoré sú ovplyvnené poruchami sérového draslíka (digitalisové

glykozidy, antiarytmiká) a liekmi vyvolávajúcimi torsade de pointes (čo zahŕňajú niektoré

antiarytmiká), odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka a EKG, hypokaliémia je

pred dispozičný faktor na torsade de pointes.

 • antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid)

 • antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlorpromazín, levomepromazín, trifluoperazín,

cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín,

sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.).


Digitalisové glykozidy

Tiazidmi vyvolaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia podporuje začiatok digitalisom vyvolanej

arytmie (pozri časť 4.4).


Iné antihypertenzíva

Telmisartan môže zvýšiť hypotenzný účinok iných antihypertenzív.


Antidiabetiká(perorálne látky a inzulín)

Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetika (pozri časť 4.4).


Metformín

Metformín sa má používať s opatrnosťou: riziko laktátovej acidózy vyvolané možným funkčným

zlyhaním obličiek má súvislosť s hydrocholorotiazidom.


Cholestyramín a kolestipolové živice

Absorpcia hydrochlorotiazidu je narušená prítomnosťou živíc na báze aniónových iónomeničov.


Nesteroidné protizápalové lieky

NSAID (t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory

a neselektívne NSAID) môžu znížiť diuretické, natriuretické a antihypertenzné účinky tiazidových

diuretík a antihypertenzné účinky antagonistov receptora angiotenzínu II.


U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo starší

pacienti so zníženou funkciou obličiek) súbežné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a

účinných látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek,

vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. A preto, sa má táto kombinácia obzvlášť u starších pacientov podávať veľmi opatrne. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, po začiatku súbežnej liečby sa má sa zvážiť monitorovanie obličkových funkcií a pravidelne počas jej trvania.


V jednej štúdii viedlo súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC0-24a Cmaxramiprilu a ramiprilátu. Klinický význam tohto pozorovania nie je známy.


Pressorické amíny (napr. norandrenalín)

Účinok pressorických amínov môže byť znížený.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva(napr. tubokurarín)

Účinok nedepolarizačných relaxancií kostrového svalstva môže byť hydrochlorotiazidom

potenciovaný.


Lieky používané pri liečbe dny (napr. probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol)

Môže byť potrebná úprava dávkovania urikozurík, pretože hydrochlorotiazid môže zvyšovať hladinu

sérovej kyseliny močovej. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu alebo sulfínpyrazónu.

Súbežné podávanie tiazidu môže zvýšiť výskyt reakcií precitlivenosti na alopurinol.


Soli vápnika

Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu sérového vápnika z dôvodu zníženého vylučovania. Ak sa

musia predpísať náhrady vápnika, musia sa sledovať hladiny sérového vápnika a podľa toho upraviť

dávkovanie vápnika.


Beta-blokátory a diazoxid

Hyperglykemický účinok beta-blokátorov a diazoxidu sa môže tiazidmi zvýšiť.


Anticholínergné látky(napr. atropín, biperidén): môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík

tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdnenia žalúdka.


Amantadín

Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov zapríčinených amantadínom.


Cytotoxické látky(napr. cyklofosfamid, metotrexát)

Tiazidy môžu znížiť renálne vylučovanie cytotoxických liekov a potenciovať ich myelosupresívne

účinky.


Na základe ich farmakologických vlastností sa dá očakávať, že nasledovné lieky môžu zvyšovať

hypotenzné účinky všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu: baklofén, amifostín.

Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo

antidepresívami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri

časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého

a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o užívaní Telmarku Plus u gravidných žien. Štúdie na zvieratách

preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku ACE inhibítorov počas

prvého trimestra gravidity nie sú preukazné; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť.

Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora

angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračovanie

liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú

graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný

profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora

angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra je známa

tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (zníženú funkciu obličiek, oligohydramnión, retardáciu osifikácie

lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenziu, hyperkaliémiu). (Pozri časť 5.3). Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky. Novorodenci, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II sa majú starostlivo sledovať na hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


S užívaním hydrochlorotiazidu počas gravidity sú len obmedzené skúsenosti, obzvlášť počas prvého

trimestra. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Vychádzajúc

z farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu môže jeho užívanie počas druhého a

tretieho trimestra znížiť fetálnu a placentovú perfúziu a môže mať následky na plod a novorodenca,

ako je ikterus, porucha elektrolytickej rovnováhy a trombocytopénia.


Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri gestačnom edéme, gestačnej hypertenzii alebo preeklampsii, pre riziko zníženého objemu plazmy a hypoperfúzii placenty, bez pozitívneho účinku na priebeh

ochorenia.


Hydrochlorotiazid sa nemá užívať pri esenciálnej hypertenzii gravidných žien s výnimkou

zriedkavých prípadov, kedy sa nedá použiť žiadna iná liečba.


Laktácia

Keďže nie sú dostupné informácie o používaní Telmarku Plus počas laktácie, užívanie Telmarku Plus sa neodporúča a má sa použiť alternatívna liečba s vhodnejším bezpečnostným profilom pre obdobie

laktácie, zvlášť pre dojčenie novorodencov a predčasne narodených dojčiat.


Hydrochlorotiazid sa v malých množstvách vylučuje do materského mlieka. Tiazidy, ktoré vo

vysokých dávkach spôsobujú intenzívnu diurézu, môžu utlmiť tvorbu mlieka. Užívanie Telmarku Plus

sa počas dojčenia neodporúča. Ak sa Telmark Plus užíva počas dojčenia, dávky majú byť čo najnižšie.


Fertilita

V predklinických štúdiách sa nepozorovali žiadne vplyvy telmisartanu a hydrochlorotiazidu na fertilitu

samcov a samíc.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie účinku na schopnosť vedenia vozidiel a obsluhy strojov. Avšak, pri vedení vozidiel a obsluhe strojov treba zohľadniť skutočnosť, že pri antihypertenznej liečbe sa občas môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn profilu bezpečnosti

Najčastejšie hláseným vedľajším účinkom je závrat. Zriedkavo sa môže vyskytnúť závažný angioedém (menej ako 1 prípad z 1000 pacientov).


Kombinácia fixných dávok

Celkový výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaných s Telmarkom Plus bol porovnateľný s účinkami zaznamenanými so samotným telmisartanom v randomizovaných, kontrolovaných štúdiách s 1471 pacientami, ktorí náhodne dostávali telmisartan s hydrochlorotiazidom (835) alebo samotný telmisartan (636). Nežiaduce reakcie súvisiace s dávkou sa nestanovili a nebola preukázaná ani súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie zaznamenané vo všetkých klinických skúškach a vyskytujúce sa častejšie (p ≤ 0,05)

s telmisartanom plus hydrochlorotiazidom než s placebom sú ukázané nižšie podľa triedy orgánových

systémov. Známe nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s každou zložkou podávanou samostatne, ale ktoré sa neukázali v klinických skúškach sa môžu vyskytnúť počas liečby Telmarkom Plus.


Nežiaduce reakcie boli vyhodnotené podľa výskytu použitím nasledujúcej konvencie:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií výskytu sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Infekcie a nákazy

Zriedkavé: Bronchitída, faryngitída, sinusitída


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Hypokaliémia

Zriedkavé: Hyperurikémia, hyponatriémia


Psychické poruchy

Menej časté: Úzkosť

Zriedkavé: Depresia


Poruchy nervového systému

Časté: Závrat

Menej časté: Synkopa, parestézia

Zriedkavé: Nespavosť, poruchy spánku


Poruchy oka

Zriedkavé: Porucha zraku, rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Tachykardia, arytmie


Poruchy ciev

Menej časté: Hypotenzia, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Dyspnoe

Zriedkavé: Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: Hnačka, sucho v ústach, plynatosť

Zriedkavé: Bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, vracanie, gastritída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: Abnormálna funkcia pečene/ochorenie pečene2


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: Angioedém (aj so smrteľnými následkami), erytém, pruritus, vyrážka, nadmerné potenie, urtikária


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: Bolesť chrbta, svalové kŕče, myalgia

Zriedkavé: Bolesť kĺbov, ochromenie svalov, bolesť v končatinách


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: Bolesť v hrudníku

Zriedkavé: Ochorenie podobné chrípke, bolesť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: Zvýšená kyselina močová v krvi

Zriedkavé: Zvýšený kreatinín v krvi, zvýšená kreatinínfosfokináza v krvi, zvýšené pečeňové enzýmy


1: Na základe skúseností po uvedení lieku na trh

2: Pre ďalší popis, prosím, pozri v časti 4.8 „Popis vybraných nežiaducich reakcií“.


Dodatočné informácie o jednotlivých zložkách

Nežiaduce účinky prevažne zaznamenané pri jednotlivých zložkách môžu byť potenciálne nežiaduce

účinky Telmarku Plus, aj keď sa nepozorovali v klinických skúškach tohto lieku.


Telmisartan

Nežiaduce účinky sa prejavili u pacientov užívajúcich placebo, ako aj telmisartan, s rovnakou

frekvenciou.


Celkový výskyt nežiaducich reakcií hlásených pri telmisartane (41,4 %) bol zvyčajne porovnateľný s

placebom (43,9 %) v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Nasledovný zoznam

nežiaducich reakcií bol vypracovaný zo všetkých klinických skúšaní s pacientmi s hypertenziou

liečenými telmisartanom alebo s pacientmi 50-ročnými či staršími s vysokým rizikom

kardiovaskulárnych príhod.


Infekcie a nákazy

Menej časté: Infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest

vrátane cystitíd

Zriedkavé Sepsa, vrátane smrteľných následkov3


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Anémia

Zriedkavé: Eozinofília, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Precitlivenosť, anafylaktické reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Hyperkaliémia

Zriedkavé: Hypoglykémia (u diabetických pacientov)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Bradykardia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé: Žalúdočné ťažkosti


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: Ekzém, lieková vyrážka, toxická kožná vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: Artróza, bolesť šliach


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Porucha funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: Asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: Znížený hemoglobín


3: Pre ďalší popis, prosím, pozri v časti 4.8 „Popis vybraných nežiaducich reakcií“.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid môže vyvolať alebo zhoršiť hypovolémiu, ktorá by mohla viesť k elektrolytovej nerovnováhe (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie s neznámou frekvenciou hlásené pri používaní samotného hydrochlorotiazidu

zahŕňajú:


Infekcie a nákazy

Neznáme: Zápal slinnej žľazy


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: Aplastická anémia, hemolytická anémia, zlyhanie kostnej drene, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Neznáme: Anafylaktická reakcia, precitlivenosť


Poruchy endokrinného systému

Neznáme: Diabetes mellitus nedostatočne kontrolovateľný


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: Anorexia, znížená chuť do jedla, nerovnováha elektrolytov, hypercholesterolémia, hyperglykémia, hypovolémia

Psychické poruchy

Neznáme: Nepokoj


Poruchy nervového systému

Neznáme: Točenie hlavy


Poruchy oka

Neznáme: Xantopsia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom


Poruchy ciev

Neznáme: Nekrotizujúca vaskulitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: Pankreatitída, žalúdočné ťažkosti


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: Hepatocelulárna žltačka, cholestatická žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Syndróm podobný lupusu, fotosenzitívne reakcie, kožná vaskulitída, toxická epidermálna nekrolýza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: Slabosť


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: Intersticiálna nefritída, dysfunkcia obličiek, glykozúria


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme: Pyrexia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: Zvýšené triglyceridy


Popis vybraných nežiaducich reakcií

 1. Abnormálna funkcia pečene/porucha pečene

Mnohé prípady abnormálnej funkcie pečene/poruchy pečene sa na základe skúseností po uvedení lieku

na trh vyskytli u japonských pacientov. Tieto nežiaduce reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú

u japonských pacientov.


 1. Sepsa

V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom, pozorovala zvýšená

incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý

v súčasnosti nie je známy (pozri časť 5.1).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Dostupné sú len obmedzené informácie týkajúce sa predávkovania telmisartanom u ľudí. Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou sa nestanovil.


Príznaky

Najvýznamnejšími prejavmi predávkovania telmisartanom bola hypotenzia a tachykardia; hlásila sa aj

bradykardia, závrat, vracanie, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek. Predávkovanie

hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia) a

hypovolémia v dôsledku nadmernej diurézy. Najčastejšie znaky a príznaky predávkovania sú nauzea a

ospanlivosť. Hypokaliémia môže mať za následok svalové kŕče a/alebo zvýraznenie arytmie spojenej

so súbežným používaním digitalisových glykozidov alebo niektorých antiarytmík.


Liečba

Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba má byť

symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované

opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne uhlie môže byť užitočné pri

liečbe predávkovania. Majú sa často sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia,

pacient sa má položiť do polohy na chrbte a urýchlene podať náhrady soli a objemu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II a diuretiká, ATC kód: C09DA07


Telmark Plus je kombinácia antagonistu receptora angiotenzínu II telmisartanu a tiazidového diuretika

hydrochlorotiazidu. Kombinácia týchto zložiek má aditívny antihypertenzný účinok, znižujúci tlak

krvi vo vyššej miere ako každý komponent samostatne. Telmark Plus podávaný raz denne poskytuje

účinné a pravidelné zníženie krvného tlaku v rozpätí terapeutickej dávky.


Telmisartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II subtypu 1 (AT1).

Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype

receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nevykazuje

žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na AT1receptor. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1receptor. Táto väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2a ďalším menej charakterizovaným AT receptorom. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú telmisartanom.

Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II), enzým, ktorý tiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva potenciácia bradykinínom sprostredkovaných nežiaducich účinkov.


Dávka 80 miligramov telmisartanu podávaná zdravým dobrovoľníkom takmer úplne inhibuje zvýšenie

tlaku krvi vyvolané angiotenzínom II. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný

do 48 hodín.


Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejavuje v priebehu 3 hodín.

Maximálna redukcia krvného tlaku sa zvyčajne dosahuje 4 – 8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva

počas dlhodobej liečby. Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný

účinok pretrváva konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou

dávkou. Toto potvrdzujú merania na bode maximálneho účinku a bezprostredne pred nasledujúcou

dávkou (pomer najnižšej a najvyššej koncentrácie je trvalo nad 80 % po dávkach 40 a 80 mg

telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach).


U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj diastolický krvný tlak bez

ovplyvnenia tepovej frekvencie. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou

predstaviteľov iných tried antihypertenzív (čo sa dokázalo v klinických skúšaniach porovnávajúcich

telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lisinoprilom).


Po náhlom ukončení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní, bez dôkazu rebound hypertenzie. Výskyt suchého kašľa bol u pacientov liečených telmisartanom signifikantne nižší ako u tých, ktorí užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických skúškach priamo porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby.


V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s 50-

ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní

s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy 0,70 % voči 0,49 % [RR 1,43 (95 % interval

spoľahlivosti 1,00–2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola zvýšená u pacientov užívajúcich

telmisartan (0,33 %) voči pacientom užívajúcim placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % interval

spoľahlivosti 1,14–3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním

telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré

v súčasnosti nie sú známe.


Účinky telmisartanu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových

diuretík ešte nie je celkom známy. Tiazidy pôsobia renálnym tubulárnym mechanizmom na

elektrolytovú reabsorpciu, priamo zvyšujúc vylučovanie sodíka a chloridu v približne rovnakých

množstvách. Diuretické pôsobenie hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje

plazmatickú renínovú aktivitu, zvyšuje vylučovanie aldosterónu s nasledovným zvýšením

vylučovaním močového draslíka a bikarbonátu a znižovaním sérového draslíka. Súbežné podávanie

s telmisartanom vedie k zvráteniu straty draslíka spojeného s týmito diuretikami, a to cez

predpokladanú blokádu renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Po podaní hydrochlortiazidu sa

začiatok diurézy objaví do 2 hodín a vrchol dosahuje okolo 4 hodín, účinok trvá približne 6 – 12 hodín. Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko

kardiovaskulárnej morbidity a mortality.


Účinky fixnej dávky kombinácie telmisartan/hydrochlorotiazid na mortalitu a kardiovaskulárnu

morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U zdravých jedincov nemá súbežné podávanie hydrochlorotiazidu a telmisartanu vplyv na

farmakokinetiku jednotlivých liečiv.


Absorpcia

Telmisartan: Po perorálnom podaní sa maximálne koncentrácie telmisartanu dosahujú po 0,5-1,5

hodine po užití. Absolútna biologická dostupnosť telmisartanu 40 mg a 160 mg bola 42 % prípadne

58 %. Jedlo mierne znižuje biologickú dostupnosť telmisartanu redukciou plochy pod krivkou

závislosti plazmatických koncentrácií od času (AUC) približne o 6 % pri dávke 40 mg tablety a

približne o 19 % pri dávke 160 mg. Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú

plazmatické koncentrácie podobné. Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčiňovalo

zníženie terapeutickej účinnosti. Farmakokinetika perorálne podaného telmisartanu je nelineárna po

dávkach od 20–160 mg s väčším než proporčným zvýšením plazmových koncentrácií (Cmax a AUC) so zvyšujúcimi sa dávkami. Pri opakovanom podávaní sa telmisartan výrazne nehromadí v plazme.


Hydrochlorotiazid: Po perorálnom podaní Telmarku Plus sa maximálne koncentrácie hydrochlorotiazidu dosahujú približne po 1,0 – 3,0 hodinách po podaní. Vychádzajúc z kumulatívnej

renálnej exkrécie hydrochlorotiazidu bola absolútna biologická dostupnosť okolo 60 %.


Distribúcia

Telmisartan sa pevne viaže na plazmatické proteíny (> 99,5 %), zväčša na albumíny a kyslý alfa-1

glykoproteín. Zjavný distribučný objem telmisartanu je približne 500 litrov, čo svedčí o aditívnej

tkanivovej väzbe.


Hydrochlorotiazid sa v plazme viaže zo 68 % na proteín a jeho zjavný distribučný objem je 0,83 – 1,14 l/kg.


Biotransformácia a eliminácia

Telmisartan: Po intravenóznom alebo perorálnom podaní 14C-značeného telmisartanu sa väčšina

podanej dávky (>97 %) vylúčila stolicou ako biliárna exkrécia. V moči sa zistilo len nepatrné

množstvo. Telmisartan: sa metabolizuje konjugáciou na farmakologicky neúčinný acylglukuronid. Glukuronid materskej zlúčeniny je jediný metabolit, ktorý bol identifikovaný u ľudí. Po jednorazovej dávke 14C značeného telmisartanu, glukuronid predstavuje asi 11 % meranej rádioaktivity v plazme. Izoenzýmy cytochrómu P450 nie sú zapojené do metabolizmu telmisartanu. Celkový plazmatický klírens telmisartanu po perorálnom podaní je >1 500 ml/min. Terminálny polčas vylučovania bol >20 hodín.


Hydrochlorotiazid: Hydrochlorotiazid sa u ľudí nemetabolizuje sa vylučuje takmer výhradne v moči ako nezmenená látka. Okolo 60 % perorálne podanej dávky sa vylučuje v priebehu 48 hodín. Renálny klírens je okolo 250–300 ml/min. Terminálny polčas vylučovania hydrochlorotiazidu je 10–15 hodín.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Farmakokinetika telmisartanu sa u osôb mladších ako 65 rokov nelíši od starších osôb.


Pohlavie

Plazmatické koncentrácie telmisartanu sú všeobecne 2 - 3-krát vyššie u žien, ako u mužov. V klinických skúšaniach sa však u žien nepozorovali významne väčšie reakcie na krvný tlak alebo výskyt ortostatickej hypotenzie. Nie je potrebná úprava dávkovania. U žien bola vyššia náchylnosť k vyšším plazmatickým koncentráciám hydrochlorotiazidu, ako u mužov. Nepovažuje sa to za klinicky

významné.


Porucha funkcie obličiek

Vylučovanie obličkami neprispieva ku klírensu telmisartanu. Na základe niekoľkých málo skúseností

u pacientov s miernym až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreratinínu 30–60

ml/min., v priemere okolo 50 ml/min.) nie je u pacientov so zníženou funkciou obličiek potrebná

úprava dávkovania. Telmisartan sa neodstraňuje z krvi hemodialýzou. U pacientov s poškodenými

funkciami obličiek je znížený pomer vylučovania hydrochlorotiazidu. V typickej štúdii s pacientmi

s priemerným klírensom kreatinínu 90 ml/min. bol polčas vylučovania hydrochlorotiazidu zvýšený.

U funkčne anefrických pacientov je polčas vylučovania asi 34 hodín.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poruchou funkcie pečene ukázali zvýšenú absolútnu biologickú dostupnosť až do takmer 100 %. Polčas vylučovania sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predchádzajúcich predklinických štúdiách bezpečnosti zameraných na súbežné podávanie

telmisartanu a hydrochlorotiazidu normotenzným potkanom a psom, v dávke porovnateľnej s

klinickými terapeutickými dávkami, nevyvolávali ďalšie nálezy ako pri podávaní jednotlivých zložiek

samostatne. Pozorované toxikologické nálezy pravdepodobne nemajú význam pri terapeutickom

použití u ľudí.


Toxikologické nálezy takisto dobre známe z predklinických štúdií s inhibítormi angiotenzín

konvertujúceho enzýmu a antagonistami receptora angiotenzínu II boli: zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), zvýšená plazmatická renínová aktivita, hypertrofia/hyperplázia

juxtaglomerulárnych buniek a poškodenie žalúdočnej sliznice. Léziám na žalúdku možno

predísť/zmierniť ich perorálnou suplementáciou soli a skupinovým chovom zvierat. U psov sa

pozorovala dilatácia a atrofia obličkových kanálikov. Tieto nálezy sa považujú za následok

farmakologickej aktivity telmisartanu.


Nepozoroval sa priamy dôkaz teratogénneho účinku, ale pozorovalo sa, že hladiny toxickej dávky

telmisartanu majú mierny vplyv na postnatálny vývoj plodu ako je nižšia telesná hmotnosť

a oneskorené otvorenie očí.


U potkanov a myší sa po podávaní telmisartanu nepotvrdili známky mutagenity a relevantnej

klastogénnej aktivity v štúdiách in vitro a tiež známky karcinogenity. Štúdie s hydrochlorotiazidom

ukázali nejednoznačný dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku na niektorých pokusných

modeloch. Avšak značné skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí neukázali súvislosť medzi jeho

použitím a zvýšením neoplaziem.


Pre možné toxické pôsobenie kombinácie telmisartanu/hydrochlorotiazidu na plod pozri časť 4.6.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Krospovidón (typ A)

Hypromelóza

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát

Manitol (E421)

Meglumín

Povidón K25

Bezvodý koloidný oxid kremičitý

Hydroxid sodný

Stearylfumarát sodný

Mastenec

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom

obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníkovo/hliníkové blistre so základnou fóliou typu cold forming foil – 60 µ PVC / 50 µ Alu / 25 µ OPA a 0,025 zlupovacou hliníkovou fóliou balené v škatuľkách po 14, 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 tabletách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0367/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUTelmark Plus 80 mg/12,5 mg