+ ipil.sk

Telmisartan EGIS 20 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/05839; 2011/05841; 2011/05842


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Telmisartan EGIS 20 mg

Telmisartan EGIS 40 mg

Telmisartan EGIS 80 mg

filmom obalené tablety


telmisartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Telmisartan EGIS a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Telmisartan EGIS

 3. Ako užívať Telmisartan EGIS

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Telmisartan EGIS

 6. Ďalšie informácie


1. Čo je TELMISARTAN EGIS a na čo sa používa


Telmisartan EGIS patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo Vašom tele a ktorá zužuje Vaše krvné cievy, čím zapríčiňuje, že sa zvyšuje Váš krvný tlak. Telmisartan EGIS blokuje účinok angiotenzínu II tak, že krvné cievy sa uvoľnia a Váš krvný tlak sazníži.


Telmisartan EGIS sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku). „Esenciálny“ znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený žiadnym iným ochorením.


Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, niekedy to môže

viesť k srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca alebo obličiek, náhlej cievnej mozgovej príhode alebo

oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto

je potrebné pravidelné meranie krvného tlaku, aby sa zistilo, či je alebo nie je v normálnom rozsahu.


Telmisartan EGIS sa tiež používa na prevenciu srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcové zlyhanie alebo príhoda) u pacientov, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, mali srdcovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu. Váš lekár Vás môže informovať, že máte vysoké riziko takýchto príhod.


2. Skôr ako UŽIJETE TELMISARTAN EGIS


Neužívajte Telmisartan EGIS

 • keď ste alergický (precitlivený) na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Telmisartanu EGIS (pozri časť Ďalšie informácie a zoznam ďalších zložiek lieku).

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa užívaniu Telmisartanu EGIS aj na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo).

 • keď trpíte ťažkým ochorením pečene ako cholestáza alebo obštrukcia žlče (problémy s odtokom

žlče z pečene a žlčníka) alebo nejakým ďalším závažným ochorením pečene.


Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať Telmisartan EGIS.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Telmisartanu EGIS


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi, keď trpíte alebo ste niekedy trpeli ktorýmkoľvek z nasledujúcich stavov alebo ochorení:


Ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky.

Renálna arteriálna stenóza (zúženie krvných ciev v jednej alebo oboch obličkách).

Ochorenie pečene.

Problémy so srdcom.

Zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele spolu s nerovnováhou rôznych

minerálov v krvi).

Znížený tlak krvi (hypotenzia), môže sa vyskytnúť, keď ste dehydrovaný (nadmerná strata vody

z tela) alebo máte nedostatok soli kvôli diuretickej liečbe (lieky na odvodnenie), diéte s nízkym

obsahom soli, hnačke alebo vracaniu.

Zvýšená hladina draslíka v krvi.

Diabetes (cukrovka).


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmisartan EGIS sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa v tomto štádiu (pozri časť Tehotenstvo).


V prípade operácie alebo anestézie musíte informovať svojho lekára, že užívate Telmisartan EGIS.


Deťom a dospievajúcim do 18 rokov sa užívanie Telmisartanu EGIS neodporúča.


Tak ako aj ostatní antagonisty receptora angiotenzínu II, telmisartan môže byť menej účinný pri

znižovaní krvného tlaku u černochov.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávku týchto ďalších liekov alebo prijať iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno budete musieť prestať užívať niektorý z liekov. Týka sa to predovšetkým liekov uvedených nižšie, keď sa užívajú spolu s Telmisartanom EGIS:


Lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie.

Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady soli obsahujúce draslík, draslík

šetriace diuretiká (niektoré lieky na odvodnenie), ACE inhibítory, antagonisty receptora

angiotenzínu II, NSAID (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofén), heparín,

imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.

Diuretiká (lieky na odvodnenie) zvlášť ak sa užívajú vo vysokých dávkach spolu s Telmisartanom

EGIS, môžu viesť ku výrazným stratám vody z tela a zníženiu krvného tlaku (hypotenzii).


Ako pri iných liekoch znižujúcich krvný tlak, účinok Telmisartanu EGIS sa môže znížiť, ak užívate NSAID (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofén) alebo kortikoidy.

Telmisartan EGIS môže zvýšiť krvný tlak znížením účinku iných liekov, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku.


Užívanie Telmisartanu EGIS s jedlom a nápojmi

Telmisartan EGIS môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár Vám

zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Telmisartanu EGIS pred otehotnením alebo čo najskôr ak zistíte, že ste tehotná a odporučí Vám, užívať iný liek namiesto Telmisartanu EGIS. Telmisartan EGIS sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi ak dojčíte alebo o tom, že začínate dojčiť. Telmisartan EGIS sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a Váš lekár môže pre Vás vybrať inú liečbu, ak chcete dojčiť, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii údaje o účinku Telmisartanu EGIS na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď sa liečia na vysoký krvný tlak. Ak pociťujete závraty

alebo únavu, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Telmisartanu EGIS

Telmisartan EGIS obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu na niektoré cukry, oznámte to lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. ako UŽÍVAŤ TELMISARTAN EGIS


Vždy užívajte Telmisartan EGIS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Telmisartanu EGIS je jedna tableta denne. Dbajte o to aby, ste tablety užívali každý deň v rovnakom čase.


Telmisartan EGIS môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.


Dôležité je, aby ste Telmisartan EGIS užívali každý deň, až kým Vám lekár nepovie inak.


Ak máte pocit, že je účinok Telmisartanu EGIS príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka Telmisartanu EGIS pre väčšinu pacientov jedna 40 mg tableta raz denne na kontrolu krvného tlaku počas 24 hodín. Váš lekár Vám však môže odporučiť nižšiu dávku 20 mg alebo vyššiu dávku 80 mg.


Telmisartan EGIS sa tiež môže používať v kombinácii s diuretikami (lieky na odvodnenie), ako je hydrochlorotiazid, pre ktorý sa potvrdilo, že s telmisartanom má prídavný účinok na zníženie krvného tlaku.

Na zníženie výskytu srdcovo-cievnych príhod je zvyčajná dávka Telmisartanu EGIS jedna 80 mg tableta raz denne. Na začiatku preventívnej liečby Telmisartanom EGIS 80 mg sa má často sledovať krvný tlak.


Ak Vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg raz denne.


Ak užijete viac Telmisartanu EGIS, ako máte

Ak náhodne užijete veľa tabliet, bezodkladne kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu

pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Telmisartan EGIS

Ak zabudnete užiť Váš liek, neznepokojujte sa. Užite dávku len čo si spomeniete a pokračujte v liečbe

tak ako pred tým. Ak neužijete svoju tabletu jeden deň, užite zvyčajnú normálnu dávku nasledujúci

deň. Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Telmisartan EGIS

Neprestaňte užívať Telmisartan EGIS bez toho, aby ste sa predtým poradili so svojím lekárom.

Možno bude potrebné, aby ste lieky na vysoký krvný tlak užívali po zvyšok svojho života. Ak prestanete užívať Telmisartan EGIS, krvný tlak sa Vám vráti počas niekoľkých dní na hodnoty, aké ste mali pred liečbou.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Telmisartan EGIS môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať s určitými frekvenciami, ktoré sú definované nasledovne:

veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

neznáme: frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku

starostlivosť:

Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:

Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“, je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela), náhly

opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé, no extrémne závažné a pacienti

musia ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné.


Časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Nízky krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí užívajú telmisartan na prevenciu srdcovo-cievnych

príhod.


Menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Infekcie horných dýchacích ciest (ako bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, bežné prechladnutie). Infekcie močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké hladiny draslíka, nespavosť,

pocit smútku (depresia), mdloby (synkopa), závraty (vertigo), spomalenie srdcovej činnosti

(bradykardia), znížený krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí sa liečia na vysoký tlak krvi, závrat

pri postavení sa (ortostatická hypotenzia), skrátený dych, bolesť brucha, hnačka (diarea), žalúdočné

ťažkosti, nadúvanie, vracanie, svrbenie, zvýšené potenie, lieková vyrážka, bolesť chrbta, svalové kŕče,

bolesť svalov (myalgia), obličková nedostatočnosť vrátane akútneho zlyhania obličiek, bolesť

na hrudi, pocit slabosti a zvýšená hladina kreatinínu v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi”, je to ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá

môže viesť ku smrti), zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofília), nízky počet krvných

doštičiek (trombocytopénia), závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia), alergické reakcie (ako

vyrážka, svrbenie, sťažené dýchanie, chripot, opuch tváre alebo nízky tlak krvi), nízke hladiny cukru

v krvi (u pacientov s cukrovkou), pocit úzkosti, poruchy videnia, búšenie srdca (tachykardia), sucho

v ústach, žalúdočná nervozita, abnormálna funkcia pečene**, náhly opuch kože a sliznice, ktorý môže

viesť aj k smrti (angioedém, tiež so smrteľnými následkami), ekzém (kožné ochorenie), sčervenenie

pokožky, žihľavka (urtikária), závažná kožná vyrážka, bolesť kĺbov (artralgia), bolesť v končatinách,

bolesť šliach, ochorenie podobné chrípke, znížený hemoglobín (krvné farbivo), zvýšené hladiny

kyseliny močovej, zvýšené pečeňové enzýmy alebo kreatínfosfokináza v krvi.


*V dlhodobej štúdii, ktorá zahŕňala viac ako 20 000 pacientov, sa sepsa vyskytovala u väčšieho počtu pacientov liečených telmisartanom v porovnaní s pacientmi, ktorí telmisartan neužívali. Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý nie je v súčasnosti známy.

** Väčšina prípadov nezvyčajnej funkcie pečene a poruchy funkcie pečene po uvedení telmisartanu na trh sa vyskytla u pacientov japonskej národnosti. Tento vedľajší účinok je viac pravdepodobný u Japoncov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. ako uchovávať TELMISARTAN EGIS


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Telmisartan EGIS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň daného mesiaca.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Telmisartan EGIS obsahuje


Liečivo je telmisartan, každá tableta obsahuje 20 mg/40 mg/80 mg telmisartanu.


Ďalšie zložky sú:

Hydroxid sodný

Povidón (K-25)

Meglumín

Monohydrát laktózy

Krospovidón

Žltý oxid železitý (E172)

Magnéziumstearát


Filmový obal obsahuje:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol-400

Mastenec

Žltý oxid železitý (E172)


Ako vyzerá TelmisartanEGIS a obsah balenia


Telmisartan EGIS 20 mg sú žlté, okrúhle filmom obalené tablety s vyrazeným znakom „20“ na jednej strane a „T“ na strane druhej.


Telmisartan EGIS 40 mg sú žlté, filmom obalené tablety tvaru kapsuly s vyrazeným znakom „40“ na jednej strane a „T“ na strane druhej.


Telmisartan EGIS 80 mg sú žlté, filmom obalené tablety tvaru kapsuly s vyrazeným znakom „80“ na jednej strane a „T“ na strane druhej.


Telmisartan EGIS je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 alebo 98 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Česká republika


Tillomed Laboratories Ltd.

3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots

Cambridgeshire, PE 198ET

Veľká Británia


Glenmark Generics (Europe) Limited.

Building 2, Croxley Green Business Park

Hatters Lane, Croxley Green

Hertfordshire, WD18 8YR

Veľká Británia


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

MaďarskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Veľká Británia: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg film-coated tablets

Bulharsko: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg филмирани таблетки

Česká republika: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg

Litva: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg apvalkotās tablets

Lotyšsko: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg plėvele dengtos tablets

Maďarsko: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg filmtabletta

Poľsko: Telmisartan Egis

Rumunsko: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg comprimate filmate

Slovenská republika: Telmisartan Egis 20mg/40mg/80mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2012.


7


Telmisartan EGIS 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/05839; 2011/05841; 2011/05842


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Telmisartan EGIS 20 mg

Telmisartan EGIS 40 mg

Telmisartan EGIS 80 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 20 mg telmisartanu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 108,675 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).

Primer tablety: približne 7,25 mm.


Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 217,35 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).

Rozmery tablety: približne 2,1 mm x 6,1 mm.


Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 434,70 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).

Rozmery tablety: približne 16,3 mm x 8,0 mm.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Žltá, okrúhla filmom obalená tableta s vyrazeným znakom „20“ na jednej strane a „T“ na strane druhej.


Žltá, filmom obalená tableta tvaru kapsuly s vyrazeným znakom „40“ na jednej strane a „T“ na strane druhej.


Žltá, filmom obalená tableta tvaru kapsuly s vyrazeným znakom „80“ na jednej strane a „T“ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.


Kardiovaskulárna prevencia

Zníženie kardiovaskulárnej morbidity u pacientov so:


zreteľným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (anamnéza koronárneho

ochorenia srdca, mozgovej príhody alebo ochorenia periférnych artérií) alebo

diabetes mellitus typu 2 s potvrdeným poškodením cieľových orgánov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba esenciálnej hypertenzie:

Obvykle účinná dávka je 40 mg raz denne. Niektorým pacientom môže postačovať denná dávka už

20 mg. V prípadoch, keď sa nedosiahne cieľový tlak krvi, dávka telmisartanu sa môže zvýšiť na

maximálne 80 mg raz denne. Telmisartan sa alternatívne môže použiť v kombinácii s tiazidovými

diuretikami, ako je hydrochlorotiazid, pri ktorom sa ukázalo, že má s telmisartanom prídavný účinok

na zníženie tlaku krvi. Keď sa zvažuje zvýšenie dávky, musí sa zohľadniť, že maximálny

antihypertenzívny účinok sa vo všeobecnosti dosiahne po štyroch až ôsmich týždňoch od začiatku liečby (pozri časť 5.1).


Kardiovaskulárna prevencia:

Odporúčaná dávka je 80 mg raz denne. Nie je známe, či dávky telmisartanu nižšie ako 80 mg sú

účinné v znižovaní kardiovaskulárnej morbidity.


Keď sa začína liečba telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity, odporúča sa starostlivé

monitorovanie krvného tlaku a ak je to vhodné, môže byť potrebná úprava liečby, ktorá znižuje krvný

tlak.


Osobitné skupiny pacientov:


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávkovania. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo s hemodialýzou sú k dispozícii obmedzené skúsenosti. U týchto pacientov sa odporúča nižšia začiatočná dávka 20 mg (pozri časť 4.4).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene dávkovanie nemá prekročiť 40 mg raz denne (pozri časť 4.4).


Starší ľudia

Nie je potrebná úprava dávky pre starších ľudí.


Deti a dospievajúci

Telmisartan sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov, kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podania

Tablety telmisartanu sa podávajú perorálne jedenkrát denne a majú sa užívať s tekutinou, s jedlom alebo bez jedla.


Opatrenia potrebné pri zaobchádzaní alebo podávaní lieku

Telmisartan sa má uchovávať v uzavretom blistri kvôli hygroskopickým vlastnostiam tabliet. Tablety

sa majú vyberať z blistra krátko pred podaním.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1)

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

 • Obštrukčné žlčové poruchy

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita:

Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je

pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky,

ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita potvrdí, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Poškodenie funkcie pečene:

Telmisartan sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou. U týchto

pacientov možno očakávať znížený hepatálny klírens telmisartanu. Telmisartan sa má používať len

s opatrnosťou u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene.


Renovaskulárna hypertenzia:

U pacientov s bilaterálnou stenózou artérie renalis alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí

sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko ťažkej

hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličky:

Ak sa telmisartan používa u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča sa pravidelné sledovanie hladín sérového draslíka a kreatinínu. Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním telmisartanu pacientom s nedávnou transplantáciou obličky.


Intravaskulárna hypovolémia:

U pacientov, ktorí sú v objemovej a/alebo sodíkovej deplécii silnou diuretickou liečbou, diétnym

obmedzením soli, diareou alebo vracaním, sa najmä po prvej dávke môže vyskytnúť symptomatická

hypotenzia. Tieto stavy sa musia pred podávaním telmisartanu upraviť. Objemová a/alebo sodíková

deplécia sa má upraviť ešte pred podávaním telmisartanu.


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému:

Ako dôsledok inhibície renínangiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), zvlášť ak sa kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda systému renín-angiotenzínaldosterónového systému (napr. pridaním ACE inhibítorov k antagonistom receptoru angiotenzínu II) sa preto neodporúča u pacientov s už kontrolovaným krvným tlakom a musí sa obmedziť na individuálne definované prípady s dôkladným monitorovaním funkcie obličiek.


Iné stavy spojené so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému:

U pacientov, u ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí predovšetkým od činnosti renínangiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo existujúcou chorobou obličiek vrátane stenózy renálnej artérie), sa pri liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, ako aj telmisartan, spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličiek (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus:

Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace

prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie telmisartanu sa preto neodporúča.


Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia:

Tak ako pri iných vazodilatanciách osobitná pozornosť je potrebná u pacientov trpiacich na aortálnu

alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.


Hyperkaliémia:

Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém môže spôsobiť

hyperkaliémiu.


U starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou, u diabetikov, u pacientov liečených

súčasne inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka, a/alebo u pacientov s pridruženými

udalosťami môže byť hyperkaliémia smrteľná.


Pred zvážením súbežného použitia liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém

sa má zhodnotiť pomer prínosu a rizika.

Najdôležitejšie rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie, ktoré treba zvážiť sú:

Diabetes mellitus, poškodenie funkcie obličiek, vek (>70 rokov).

Kombinácia s jedným alebo viacerými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzínaldosterónový

systém a/alebo s náhradami draslíka. Lieky alebo terapeutické skupiny liekov,

ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu sú: náhrady solí s obsahom draslíka, draslík-šetriace

diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptoru angiotenzínu II, nesteroidné antiflogistiká

(NSAID, vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo

takrolimus) a trimetoprim.

Pridružené udalosti, hlavne dehydratácia, akútne srdcové zlyhanie, metabolická acidóza,

zhoršovanie obličkových funkcií, náhle zhoršenie stavu obličiek (napr. infekčné ochorenie),

odumieranie buniek (napr. akútna končatinová ischémia, rabdomyolýza, vonkajšia trauma).


U rizikových pacientov sa odporúča intenzívne sledovanie hladín draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Laktóza.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy, pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Etnické rozdiely:

Ako sa pozorovalo pri inhibítoroch ACE, telmisartan a iní antagonisty receptora angiotenzínu II, sú

zjavne menej účinné v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u ostatných, pravdepodobne

pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.


Iné:

Ako pri inom antihypertenzíve nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s ischemickou kardiopatiou

alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej

príhode.


4.5 Liekové a iné interakcie


Štúdie interakcií sa vykonali len u dospelých.


Ako iné lieky účinkujúce na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, telmisartan môže vyvolať

hyperkaliémiu (pozri časť 4.4). Riziko sa môže zvýšiť v prípade kombinovanej liečby s inými liekmi,

ktoré môžu tiež vyvolať hyperkaliémiu (náhrady solí s obsahom draslíka, draslík šetriace diuretiká,

ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, nesteroidné antiflogistiká (NSAID, vrátane

selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a

trimetoprim.

Výskyt hyperkaliémie závisí od pridružených rizikových faktorov. Riziko sa zvyšuje v prípade vyššie

uvedených liečebných kombinácií. Riziko je obzvlášť vysoké pri kombinácii draslík šetriacich

diuretík, keď sú kombinované s náhradami solí s obsahom draslíka. Napr. kombinácia s ACE

inhibítormi alebo NSAID predstavuje nižšie riziko pri dodržaní odporúčaných zásad používania.


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:


Draslík šetriace diuretiká a náhrady draslíka:

Antagonisty receptora angiotenzínu II, ako telmisartan, zmierňujú straty draslíka spôsobené

diuretikami. Draslík šetriace diuretiká, napr. spirolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid,

náhrady draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu

sérového draslíka. Ak je súbežné použitie týchto liečiv indikované pri dokázanej hypokaliémii, majú

sa užívať veľmi opatrne a majú sa pravidelne monitorovať sérové hladiny draslíka.


Lítium:

Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a s antagonistami

receptora angiotenzín II, vrátane telmisartanu, boli hlásené reverzibilné zvýšenia sérových

koncentrácií lítia a toxicita. Ak sa ukáže nevyhnutnosť použitia takejto kombinácie, odporúča sa

dôkladné monitorovanie hladín lítia v sére.


Súbežné použitie, ktoré si vyžaduje zvýšenú pozornosť:


Nesteroidné antiflogistiká:

NSAID (t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory

a neselektívne NSAID) môžu znížiť antihypertenzívny účinok antagonistov receptora angiotenzínu II. U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší pacienti

so zníženou funkciou obličiek) súčasné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a účinných

látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane

možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. A preto, táto kombinácia sa má

podávať veľmi opatrne obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, má sa

zvážiť monitorovanie funkcie obličiek po začiatku súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania.


V jednej štúdii súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu viedlo k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC0-24

a Cmax ramiprilu a ramiprilátu. Klinická významnosť tohto pozorovania nie je známa.


Diuretiká (tiazidové diuretiká alebo slučkové diuretiká):

Predchádzajúca liečba telmisartanom s vysokými dávkami diuretík ako je furosemid (slučkové diuretikum) a hydrochlorotiazid (tiazidové diuretikum), môže viesť k hypovolémii a riziku hypotenzie pri začatí liečby telmisartanom.


Pri súbežnom používaní treba vziať do úvahy:


Iné antihypertenzívne látky:

Účinok telmisartanu na znižovanie krvného tlaku, môže byť zvýšený pri súbežnom použití iných

antihypertenzívnych liekov.


Na základe farmakologických vlastností možno očakávať, že nasledujúce lieky môžu zosilniť

hypotenzívny účinok všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu môžu zosilniť nasledovné lieky:

baklofén, amifostín.

Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antidepresívami.


Kortikosteroidy (systémové užívanie):

Zníženie antihypertenzívneho účinku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:


Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri

časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého

a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o užívaní telmisartanu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách

preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku ACE inhibítorov počas

prvého trimestra gravidity nie sú preukazné, napriek tomu, malé zvýšenie rizika však nemožno

vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora

angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračovanie

liečby antagonistmi receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú

graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistmi receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra je známa

tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie

lebky) neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).

Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II,

odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Novorodenci, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II sa majú starostlivo sledovať

z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia:

Keďže nie sú dostupné žiadne informácie ohľadom používania telmisartanu počas dojčenia, telmisartan sa neodporúča a vhodnejšie je používať alternatívne liečby s lepšie preukázanými profilmi bezpečnosti pre obdobie dojčenia, najmä počas dojčenia novorodencov alebo predčasne narodených detí.


Fertilita:

V predklinických štúdiách sa nepozorovali žiadne vplyvy telmisartanu na fertilitu samcov a samíc.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak pri

vedení vozidiel a obsluhe strojov sa musí vziať do úvahy, že pri antihypertenzívnej liečbe sa občas môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.


4.8 Nežiaduce účinky


 1. Súhrn profilu bezpečnosti


Závažné nežiaduce reakcie liekov zahŕňajú anafylaktickú reakciu a angioedém, ktoré sa môžu

vyskytovať zriedkavo (menej ako 1 prípad na 1 000 pacientov) a akútne zlyhanie obličiek.


V kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov liečených na hypertenziu bol celkový výskyt

nežiaducich účinkov hlásených s telmisartanom zvyčajne porovnateľný s placebom (41,4 % verzus

43,9 %). Výskyt nežiaducich účinkov nebol závislý od dávky a nebola preukázaná súvislosť s

pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Bezpečnostný profil telmisartanu u pacientov podstupujúcich liečbu na zníženie kardiovaskulárnej morbidity bol zhodný s tým, ktorý sa získal u pacientov s hypertenziou.


Nežiaduce reakcie lieku uvedené nižšie sa zhromaždili z kontrolovaných klinických skúšaní s

pacientmi liečenými na hypertenziu a z post-marketingových hlásení. Zoznam tiež zohľadňuje závažné

nežiaduce účinky a nežiaduce účinky vedúce k prerušeniu liečby, ktoré sa hlásili v troch dlhodobých

klinických skúšaniach, ktoré zahŕňali 21642 pacientov liečených telmisartanom na zníženie

kardiovaskulárnej morbidity počas šiestich rokov.


 1. Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie výskytu za použitia nasledujúcej konvencie: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Infekcie a nákazy

Menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, vrátane faryngitídy a sínusitídy, infekcia močových ciest, vrátane cystitídy

Neznáme: sepsa, vrátane sepsy s fatálnym záverom1


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: anémia

Zriedkavé: eozinofília, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: anafylaktická reakcia, precitlivenosť


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: hyperkaliémia

Zriedkavé: hypoglykémia (u pacientov s diabetom)


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, nespavosť

Zriedkavé: úzkosť


Poruchy nervového systému

Menej časté: synkopa


Poruchy oka

Zriedkavé: porucha videnia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: bradykardia

Zriedkavé: tachykardia


Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia2, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: abdominálna bolesť, hnačka, dyspepsia, flatulencia, vracanie

Zriedkavé: žalúdočné ťažkosti, sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálna funkcia pečene/porucha pečene3


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: hyperhidróza, pruritus, vyrážka

Zriedkavé: erytém, angioedém (aj so smrteľnými následkami), lieková erupcia, toxická kožná erupcia, ekzém, urtikária


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: myalgia, bolesť chrbta (napr. ischias), svalové kŕče

Zriedkavé: artralgia, bolesť v končatinách, bolesť šliach (symptómy podobné tendinitíde)


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: poškodenie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: bolesť na hrudníku, asténia (slabosť)

Zriedkavé: ochorenie podobné chrípke


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšenie kreatinínu v krvi

Zriedkavé: zvýšenie kyseliny močovej v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie kreatín fosfokinázy v krvi, zníženie hemoglobínu


1,2,3: pre ďalší popis, prosím, pozri časť 4.8.c).


 1. Popis vybraných nežiaducich reakcií


1. Sepsa

V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom, pozorovala zvýšená

incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v

súčasnosti nie sú známe (pozri časť 5.1).


2. Hypotenzia

Táto nežiaduca reakcia lieku sa hlásila ako častá u pacientov s kontrolovaným krvným tlakom, ktorí sa

liečili telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity na najvyššej úrovni štandardnej liečby.


3. Abnormálna funkcia pečene / porucha pečene

Mnohé prípady abnormálnej funkcie pečene / poruchy pečene na základe skúseností po uvedení lieku

na trh sa vyskytli u Japonských pacientov. Tieto nežiaduce reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u

Japonských pacientov.


4.9 Predávkovanie


Čo sa týka predávkovania u ľudí, dostupné sú len obmedzené údaje.


Príznaky:

Najvýraznejšími prejavmi predávkovania telmisartanom boli hypotenzia a tachykardia; taktiež

sa zaznamenali bradykardia, závraty, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek.


Liečba:

Telmisartan sa neodstráni hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba

má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované

opatrenia zahrňujú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne uhlie môže byť užitočné pri

liečbe predávkovania. Často sa majú sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia,

pacient sa má uložiť do polohy na chrbte a urýchlene podať náhrady soli a objemu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II, samotné,

ATC kód: C09CA07


Mechanizmus účinku:

Telmisartan je perorálne aktívny a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1).

Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype

receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nejaví žiadnu

parciálnu agonistickú účinnosť na AT1 receptor. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1 receptor. Táto

väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2 a iné menej

charakterizované AT receptory. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej

nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú telmisartanom. Plazmatické

hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani

neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II),

enzým, ktorý taktiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva, že sa zosilnia bradykinínom

sprostredkované nežiaduce účinky.

U ľudí, 80 mg dávka telmisartanu takmer úplne inhibuje angiotenzínom II vyvolané zvýšenie tlaku

krvi. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný do 48 hodín.


Klinická účinnosť a bezpečnosť:


Liečba esenciálnej hypertenzie

Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzívna aktivita postupne prejavuje v priebehu 3 hodín.

Maximálne zníženie tlaku krvi sa zvyčajne dosiahne za 4 až 8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva

počas dlhodobej liečby.


Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzívny účinok pretrváva

konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto

potvrdzujú pomery najnižšej a najvyššej koncentrácie, ktoré sú trvalo nad 80% po dávkach 40 a 80 mg

telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Je zrejmý vzťah dávky k času návratu

na základnú úroveň systolického tlaku krvi (STK). Z tohto hľadiska sú údaje týkajúce sa diastolického

tlaku krvi (DTK) rozporné.


U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj diastolický tlak krvi bez

ovplyvnenia tepovej frekvencie. Diuretický a natriuretický účinok prínosu lieku k jeho hypotenznívnemu pôsobeniu sa ešte len bude určovať. Antihypertenzívna účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (demonštrovala sa v klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lisinoprilom).


Po prerušení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu

niekoľkých dní bez dôkazu rebound hypertenzie.

Výskyt suchého kašľa bol signifikantne nižší u pacientov liečených telmisartanom ako u tých, ktorí

užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických skúšaniach priamo

porovnávajúcich tieto dve antihypertenzívne liečby.


Kardiovaskulárna prevencia

ONTARGET štúdia (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global

Endpoint Trial) porovnávala účinky telmisartanu, ramiprilu a kombinácie telmisartanu s ramiprilom v

kardiovaskulárnych ukazovateľoch u 25620 pacientov vo veku 55 rokov alebo starších s anamnézou

koronárneho ochorenia srdca, mozgovej príhody, periférneho vaskulárneho ochorenia alebo diabetu

mellitus 2. typu sprevádzaného známkami poškodenia cieľového orgánu (t.j. retinopatia, hypertrofia

ľavej komory, makro- alebo mikroalbuminúria), ktoré predstavujú širokú populáciu pacientov

s vysokým kardiovaskulárnym rizikom.


Pacienti boli randomizovaní do jednej z troch nasledovných liečebných skupín: telmisartan 80 mg

(n=8542), ramipril 10 mg (n=8576) alebo kombinácia telmisartanu 80 mg s ramiprilom 10 mg

(n=8502) a následne boli sledovaní priemerne počas obdobia 4,5 roka.


Telmisartan preukázal podobnú účinnosť ako ramipril pri znižovaní primárnych kompozitných

cieľových ukazovateľov kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej

mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania. Incidencia

primárnych ukazovateľov bola podobná v skupine pacientov liečených telmisartanom (16,7%) a

ramiprilom (16,5%). Pomer rizika telmisartanu v porovnaní s ramiprilom bol 1,01 (97,5% CI 0,93-

1,10; p (non-inferiority) =0,0019 pri hranici 1,13). Pomer všetkých prípadov mortality bol 11,6% a

11,8% medzi pacientmi liečenými telmisartanom a ramiprilom.


Pri telmisartane bola zistená podobná účinnosť ako pri ramiprile v predšpecifikovaných sekundárnych

konečných ukazovateľoch kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej

mozgovej príhody [0,99 (97,5% CI 0,90-1,08), p (non-inferiority) =0,0004], v primárnych

ukazovateľoch referenčnej štúdie HOPE (The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study), ktorá

skúmala účinky ramiprilu v porovnaní s placebom.


V TRANSCEND štúdii sa randomizovali ACE-I intolerantní pacienti na základe podobných

inklúznych kritérií ako v ONTARGET štúdii do skupiny telmisartan 80 mg (n=2 954) alebo placebo

(n=2 972), v oboch pri najvyššej úrovni štandardnej liečby. Sledovanie trvalo priemerne 4 roky a 8

mesiacov. Nezistil sa žiadny štatisticky významný rozdiel v primárnych kompozitných cieľových

ukazovateľoch (kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej

príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania [15,7% v skupine s

telmisartanom a 17,0% v skupine s placebom s mierou rizika 0,92 (95% CI 0,81-1,05, p=0,22)] Zistil

sa prínos telmisartanu v porovnaní s placebom v predšpecifikovaných kompozitných sekundárnych

výsledkoch pri kardiovaskulárnej smrti, nefatálnom infarkte myokardu a nefatálnej mozgovej príhode

[0,87 (95% CI 0,76-1,00; p=0,048)]. Nezistil sa žiadny benefit v kardiovaskulárnej mortalite (miera

rizika 1,03; 95% CI 0,85-1,24).


Kašeľ a angioedém sa zaznamenali menej často u pacientov liečených telmisartanom než u pacientov

liečených ramiprilom, zatiaľ čo hypotenzia sa častejšie zaznamenala pri telmisartane.

Kombináciou telmisartanu s ramiprilom sa nepridal ďalší benefit prevyšujúci ramipril alebo

telmisartan samotný. Kardiovaskulárna mortalita a všetky následky mortality boli numericky vyššie

pri kombinácii. Ďalej, v skupine s kombináciou bol signifikantne vyšší výskyt hyperkaliémie,

renálneho zlyhania, hypotenzie a synkopy. Preto sa v tejto skupine pacientov použitie kombinácie

telmisartanu s ramiprilom neodporúča.


V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s 50-

ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní

s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy 0,70% voči 0,49% [RR 1,43 (95% interval

spoľahlivosti 1,00-2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola zvýšená u pacientov užívajúcich

telmisartan (0,33%) voči pacientom užívajúcim placebo (0,16%) [RR 2,07 (95% interval spoľahlivosti

1,14-3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním telmisartanu môže

byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Telmisartan sa absorbuje rýchlo, hoci sa absorbované množstvo líši. Priemerná absolútna biologická

dostupnosť telmisartanu je okolo 50 %. Keď sa telmisartan užíva s jedlom, redukcia plochy pod

krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC0-∞) telmisartanu sa mení od približne 6 %

(40 mg dávka) do približne 19 % (160 mg dávka). Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s

jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné.


Linearita/nelinearita:

Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčinilo zníženie terapeutickej účinnosti. Medzi

dávkami a plazmatickými hladinami nie je lineárny vzťah. Cmax a v menšej miere AUC sa pri dávkach

nad 40 mg zvyšujú disproporčne.


Distribúcia:

Telmisartan sa z veľkej časti viaže na plazmatické proteíny (>99,5%), hlavne na albumíny a kyslý

alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem (Vdss) pri priemernom rovnovážnom stave je približne

500 l.


Biotransformácia:

Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na glukuronid základnej zlúčeniny. Konjugát nevykazuje

žiadnu farmakologickú aktivitu.


Eliminácia:

Telmisartan je charakterizovaný farmakokinetikou biexponenciálneho rozkladu s terminálnym

polčasom eliminácie >20 hodín. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a v menšej miere plocha

pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) sa zvyšuje s dávkou disproporčne.

Nie je dôkaz klinicky významnej akumulácie telmisartanu, ak sa užíva v odporúčanej dávke.

Plazmatické koncentrácie boli vyššie u žien ako u mužov bez významného vplyvu na účinnosť.

Po perorálnom (a intravenóznom) podaní sa telmisartan takmer výlučne vylučuje stolicou prevažne

ako nezmenená zlúčenina. Kumulatívne vylučovanie močom je <1 % dávky. Celkový plazmatický

klírens (Cltot) je vysoký (približne 1000 ml/min) v porovnaní s prietokom krvi v pečeni (okolo 1500

ml/min).


Osobitné skupiny pacientov


Vplyv pohlavia:

Pozorovali sa rozdiely v plazmatických koncentráciách medzi pohlaviami, s Cmax a AUC boli približne

3- a 2-násobne vyššie u žien v porovnaní s mužmi.


Starší pacienti:

U mladších ako 65 rokov a starších pacientov sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

U pacientov s miernym až stredne ťažkým a ťažkým poškodením funkcie obličiek sa pozorovali

dvojnásobné plazmatické koncentrácie. Avšak u pacientov s renálnou insuficienciou, ktorí sa

podrobujú dialýze, sa pozorovali nižšie plazmatické koncentrácie. Telmisartan má u pacientov s

renálnou insuficienciou pevnú väzbu na proteíny plazmy a nemôže sa odstrániť dialýzou. Polčas

vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie obličiek nemení.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodením funkcie pečene ukázali zvýšenie absolútnej

biologickej dostupnosti až do takmer 100 %. Polčas vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie pečene nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách bezpečnosti s normotenzívnymi zvieratami dávky porovnateľné s klinickým

terapeutickým rozsahom vyvolávali zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín,

hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), ako aj

zvýšenie sérového draslíka. U psov bola pozorovaná dilatácia obličkových kanálikov a atrofia. U

potkanov a psov sa tiež zaznamenalo poškodenie žalúdočnej sliznice (erózia, vredy alebo zápal).

Týmto farmakologicky sprostredkovaným nežiaducim účinkom, známym z predklinických štúdií

s obomi inhibítormi ACE a antagonistami receptora angiotenzínu II, sa predchádzalo perorálnou

náhradou soli.


U oboch druhov sa pozorovala zvýšená aktivita plazmatického renínu a hypertrofia/hyperplázia

renálnych juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny, ako aj skupinový účinok inhibítorov ACE

a iných antagonistov receptora angiotenzínu II, však zrejme nemajú klinický význam.


Nepozoroval sa priamy dôkaz teratogénneho účinku, ale pozorovalo sa, že hladiny toxickej dávky

telmisartanu majú mierny vplyv na postnatálny vývoj potomstva ako je nižšia telesná hmotnosť

a oneskorené otvorenie očí.


Nedokázala sa mutagenita a významná klastogénna aktivita v štúdiách in vitro ani karcinogenita u potkanov a myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Hydroxid sodný

Povidón (K-25)

Meglumín

Monohydrát laktózy

Krospovidón

Žltý oxid železitý (E172)

Magnéziumstearát


Filmový obal obsahuje:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol-400

Mastenec

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníkovo/hliníkové blistre - studená formovateľná hliníková fólia a tvrdá kalená hliníková fólia.


Veľkosť balenia: blistre s 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90 alebo 98 tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Telmisartan EGIS 20 mg: 58/0382/12-S

Telmisartan EGIS 40 mg: 58/0383/12-S

Telmisartan EGIS 80 mg: 58/0384/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


13


Telmisartan EGIS 20 mg