+ ipil.sk

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/07984-REG

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/07985-REG
Písomná informácia pre používateľa


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

tablety

telmisartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

 3. Ako užívať Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan a na čo sa používa

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan je kombinácia dvoch liečiv, telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

 • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo vašom tele a zapríčiňuje zúženie krvných ciev, čím sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže cievy sa uvoľnia a tlak krvi sa zníži.

 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká, ktoré spôsobujú zvýšenie vylučovania moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.

Vysoký krvný tlak, ak sa nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, čo môže niekedy viesť k srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca alebo obličiek, mozgovej príhode alebo slepote. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelné meranie krvného tlaku na zistenie, či je v normálnom rozsahu.

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním Telmisartanu /Hydrochlorotiazidu Mylan 80 mg/12,5 mg alebo u pacientov predtým stabilizovaných užívaním telmisartanu a hydrochlorotiazidu, každého samostatne.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

Neužívajte Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

 • ak ste alergický na telmisartan, hydrochlorotiazid, ktorýkoľvek iný derivát sulfónamidu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (vhodnejšie je vyhnúť sa užívaniu Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan v skorom štádiu tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

 • ak máte závažné problémy s pečenou ako sú cholestáza alebo žlčová obštrukcia (problémy s odtokom žlče z pečene a zo žlčníka), alebo akékoľvek ďalšie závažné ochorenie pečene.

 • ak máte závažné ochorenie obličiek.

 • ak lekár určí, že máte nízku hladinu draslíka alebo vysokú hladinu vápnika v krvi, ktoré sa liečbou nezlepšujú.

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a liečite sa liekom na zníženie krvného tlaku s obsahom aliskirenu.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, skôr ako začnete užívať tento liek, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan:

 • ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich liekov na liečbu vysokého krvného tlaku:

- ACE-inhibítor (napr. enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskiren.

 • ak trpíte alebo sa niekedy u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

- nízky krvný tlak (hypotenzia), pravdepodobne sa vyskytne, ak ste dehydrovaný (nadmerná strata vody z tela) alebo ak máte nedostatok soli následkom diuretickej liečby (tablety na odvodnenie), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky, vracania alebo ste na hemodialýze.

- ochorenie obličiek alebo ste po transplantácii obličky.

 • obličková arteriálna stenóza (zúženie krvných ciev jednej alebo oboch obličiek).

 • ochorenie pečene.

 • problémy so srdcom.

 • cukrovka.

 • dna.

 • alergia alebo astma.

 • zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele pri nerovnováhe rôznych krvných minerálov).

 • systémový lupus erythematosus (nazývaný tiež „lupus“ alebo „SLE“) – ochorenie pri ktorom napadá telo vlastný imunitný systém.


Lekár vám bude pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napr. draslíka) v krvi.


Pozrite si tiež informácie v časti „Neužívajte Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan“


Liečivo hydrochlorotiazid môže spôsobiť neobvyklú reakciu, ktorej následkom je zhoršené videnie a bolesť oka. Toto môžu byť príznaky zvýšeného tlaku v oku a môžu sa objaviť v priebehu niekoľkých hodín alebo týždňov užívania Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan. Ak sa neliečia, môžu viesť k trvalému poškodeniu zraku.


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, keďže môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Liečba hydrochlorotiazidom môže zapríčiniť nerovnováhu elektrolytov vo vašom tele. Typické príznaky nerovnováhy telesných tekutín alebo elektrolytov zahŕňajú sucho v ústach, slabosť, letargiu (otupenosť), ospalosť, nepokoj, bolesť svalov alebo kŕče, nauzeu (nevoľnosť), vracanie, svalovú únavu, vylučovanie menšieho množstva moču a neobvykle zrýchlený pulz (viac ako 100 úderov za minútu). Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.

Svojmu lekárovi tiež musíte povedať, že máte zvýšenú citlivosť kože na slnko s príznakmi spálenia (ako sú sčervenenie, svrbenie, opuch, tvorba pľuzgierov), ktoré sa vytvárajú rýchlejšie ako zvyčajne.

Pred chirurgickým zákrokom alebo anestéziou (podaním narkózy), informujte svojho lekára alebo zdravotnícky personál o tom, že užívate Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan.

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan môže mať nižšiu účinnosť pri znižovaní krvného tlaku u černošských pacientov.

Deti a dospievajúci

Užívanie Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávkovanie a/alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno prestanete užívať niektorý z liekov. Vzťahuje sa to najmä na lieky uvedené nižšie, ak sa užívajú súčasne s Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Mylan:

 • ACE-inhibítor alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan“ a „Upozornenia a opatrenia“).

 • lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie.

 • lieky spojené s nízkou hladinou draslíka v krvi (hypokaliémia) ako sú diuretiká (tablety na odvodnenie), laxatíva (tzv. preháňadlá, napr. ricínový olej), kortikosteroidy (napr. prednizón), ACTH (hormón), amfotericín (liek proti plesniam), karbenoxolón (používa sa na liečbu vredov v ústach), sodná soľ benzylpenicilínu (antibiotikum), kyselina salicylová a jej deriváty.

 • draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík.

 • lieky na srdce (napr. digoxín) alebo lieky na kontrolu srdcového rytmu (napr. chinidín, dizopyramid).

 • lieky používané na psychické poruchy (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín).

 • iné lieky na zníženie krvného tlaku, steroidy, lieky proti bolesti, lieky na liečbu rakoviny, lieky na liečbu dny (zvýšenej hladiny kyseliny močovej v krvi) alebo artritídy (zápalového ochorenia kĺbov), doplnky vitamínu D.

 • digoxín.

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan môže zvýšiť účinok iných liekov na zníženie krvného tlaku, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo liekov s potenciálom znižovať krvný tlak (napr. baklofén, amifostín). Navyše sa môže nízky krvný tlak zhoršiť alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antidepresívami. Môžete to pocítiť ako závrat pri vstávaní. Ak potrebujete upraviť dávku iného vášho lieku, ktorý užívate s Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Mylan, poraďte sa so svojím lekárom.


Účinok Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan sa môže znížiť, ak užívate NSAID (nesteroidné protizápalové lieky, napr. aspirín alebo ibuprofen).


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan a alkohol

Počas liečby týmto liekom sa máte vyhýbať konzumácii alkoholu, keďže môže zvýšiť výskyt vedľajších účinkov.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárovi predtým, ako začnete užívať tento liek. Zvyčajne vám lekár odporučí vysadiť Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan skôr, ako otehotniete alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan sa neodporúča užívať v priebehu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo začínate dojčiť. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak si želáte dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia majú závraty alebo sa cítia unavení, keď užívajú Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan. Neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje, ak máte závraty alebo ste unavený.

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan obsahuje laktózu

Ak neznášate niektoré cukry, pred užitím Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan sa poraďte so svojím lekárom.

3. Ako užívať Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je jedna tableta denne. Pokúste sa užívať tablety každý deň v rovnakom čase. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Dôležité je, aby ste Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan užívali každý deň, až kým vám lekár nepovie inak.

Ak vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg/12,5 mg jedenkrát denne.

Ak užijete viac Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan, ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu pohotovosť.

Ak zabudnete užiť Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

Ak zabudnete užiť dávku, neobávajte sa. Užite ju hneď, ako si spomeniete a pokračujte v užívaní ako predtým. Ak neužijete tabletu jeden deň, užite normálnu dávku nasledovný deň. Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané jednotlivé dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:

Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť:

Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“), je závažná infekcia so zápalovou reakciou celého tela, náhly opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb), no extrémne závažné a pacienti majú ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné.

Zvýšený výskyt sepsy sa zaznamenal len u telmisartanu, avšak pre Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan sa nedá vylúčiť.

Možné vedľajšie účinky Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):

 • závrat.

Menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • znížené hladiny draslíka v krvi.

 • úzkosť.

 • mdloba (náhle prechodné bezvedomie).

 • pocit brnenia, mravčenia a pichania (parestézia).

 • pocit točenia (závrat, vertigo).

 • rýchly tep srdca (tachykardia).

 • poruchy srdcového rytmu.

 • nízky tlak krvi.

 • náhly pokles tlaku krvi pri vstávaní.

 • skrátený dych (dýchavičnosť).

 • hnačka.

 • sucho v ústach.

 • plynatosť.

 • bolesť chrbta.

 • svalové sťahy (podobné kŕčom).

 • bolesť svalov.

 • erektilná dysfunkcia (neschopnosť mať alebo udržať erekciu).

 • bolesť v hrudníku.

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • zápal pľúc (bronchitída).

 • aktivácia alebo zhoršenie systémového lupus erythematosus (ochorenie, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo, čo spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky a horúčku).

 • bolesť hrdla.

 • zápal prínosových dutín.

 • pocit smútku (depresia).

 • ťažkosti so zaspávaním (nespavosť).

 • porucha videnia.

 • ťažkosti s dýchaním.

 • bolesť brucha.

 • zápcha.

 • nadúvanie brucha (dyspepsia).

 • nevoľnosť.

 • zápal žalúdka (gastritída).

 • abnormálna funkcia pečene (tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u japonských pacientov).

 • náhly opuch kože a slizníc, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém, tiež so smrteľnými následkami).

 • sčervenenie kože (erytém).

 • alergické reakcie, ako je svrbenie alebo vyrážka.

 • zvýšené potenie.

 • žihľavka (urtikária).

 • bolesť kĺbov (artralgia) a bolesť končatín.

 • svalové kŕče.

 • ochorenie podobné chrípke.

 • bolesť.

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej.

 • nízke hladiny sodíka.

 • zvýšené hladiny kreatinínu, pečeňových enzýmov alebo kreatinínfosfokinázy v krvi.


Vedľajšie účinky zaznamenané u jednej zo zložiek môžu byť potenciálne vedľajšími účinkami Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan.

Telmisartan

U pacientov užívajúcich samotný telmisartan sa hlásili nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí):

 • infekcia horných dýchacích ciest (napr. bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, prechladnutie).

 • infekcia močových ciest.

 • nedostatok červených krviniek (anémia).

 • vysoké hladiny draslíka.

 • spomalený tep srdca (bradykardia).

 • poškodená funkcia obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek.

 • slabosť.

 • kašeľ.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí):

 • sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“), je závažná infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť k smrti).

 • nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia).

 • zvýšený počet určitých bielych krviniek (eozinofília).

 • závažná alergická reakcia (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia, lieková vyrážka).

 • nízka hladina cukru v krvi (u diabetických pacientov).

 • žalúdočné ťažkosti.

 • ekzém (ochorenie kože).

 • artróza (ochorenie kĺbov).

 • zápal šliach.

 • znížený hemoglobín (krvná bielkovina).

 • ospalosť.

Veľmi zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí):

 • progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálne ochorenie pľúc).**

* Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.

** Počas užívania telmisartanu sa zaznamenali prípady progresívneho jazvenia pľúcneho tkaniva. Avšak nie je známe, či to spôsobil telmisartan.

Hydrochlorotiazid

U pacientov užívajúcich samostatný hydrochlorotiazid sa hlásili nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:

Neznáme (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápal slinných žliaz.

 • znížený počet buniek v krvi, vrátane zníženého počtu červených a bielych krviniek, nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia).

 • závažné alergické reakcie (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia).

 • zníženie alebo strata chuti do jedla.

 • nepokoj.

 • pocit na odpadnutie.

 • rozmazané alebo žltkasté videnie.

 • zhoršené videnie a bolesť oka (možné príznaky akútnej krátkozrakosti alebo akútneho glaukómu s uzavretým uhlom).

 • zápal krvných ciev (nekrotizujúca vaskulitída).

 • zápal pankreasu.

 • žalúdočné ťažkosti.

 • zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka).

 • príznaky podobné lupusu (stav napodobňujúci ochorenie nazývané systémový lupus erythematosus, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo).

 • poruchy kože ako zápal ciev v koži, zvýšená citlivosť na slnečné svetlo alebo tvorba pľuzgierov a odlupovanie vrchnej vrstvy kože (toxická epidermálna nekrolýza).

 • slabosť.

 • zápal obličiek alebo narušená funkcia obličiek.

 • glukóza (cukor) v moči (glykozúria).

 • horúčka.

 • narušená rovnováha elektrolytov.

 • vysoké hladiny cholesterolu v krvi.

 • znížený objem krvi.

 • zvýšené hladiny glukózy (cukru) alebo tukov v krvi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Po prvom otvorení fľašky spotrebujte do 3 mesiacov.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan obsahuje:

- Liečivá sú telmisartan a hydrochlorotiazid.

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg alebo 25 mg hydrochlorotiazidu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy (pozri časť 2 „Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan obsahuje laktózu“), magnéziumstearát, kukuričný škrob, manitol, meglumín, mikrokryštalická celulóza, povidón (K30), hydroxid sodný, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A).

Tablety 80 mg/12,5 mg tiež obsahujú červený oxid železitý (E172).

Tablety 80 mg/25 mg tiež obsahujú žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan a obsah balenia

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg sú červené a biele až takmer biele podlhovasté neobalené obojstranne vypuklé dvojvrstvové tablety s vyrytým kódom „TH2M“ na červenej strane a hladké na opačnej strane. Biela až takmer biela vrstva môže mať občas červený nádych alebo obsahovať červené škvrny. Rozmery tablety sú približne 8 mm x 16 mm.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg sú žlté a biele až takmer biele podlhovasté neobalené obojstranne vypuklé dvojvrstvové tablety s vyrytým kódom „TH3M“ na žltej strane a hladké na opačnej strane. Biela až takmer biela vrstva môže mať občas žltý nádych alebo obsahovať žlté škvrny. Rozmery tablety sú približne 8 mm x 16 mm.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan je balený v kartónových škatuľkách obsahujúcich buď blistrové balenie po 14, 28, 30, 56, 90, 98 a 100 tabliet alebo blistrové balenia s jednotlivými dávkami po 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 90 x 1 a 98 x 1 tableta a v kartónových škatuľkách obsahujúcich fľašky po 14, 28, 56, 98 a 500 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics (UK) Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Spojené kráľovstvo


Výrobca

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics (UK) Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Spojené kráľovstvo

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan útca 1, MaďarskoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko

Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 40 mg/12.5 mg tabletten

Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/12.5 mg tabletten

Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/25 mg tabletten

Česká republika

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan 80 mg/12,5 mg tablety

Fínsko

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan

Francúzsko

Telmisartan Hydrochlorthiazide Mylan 40 mg/12,5 mg, comprimé

Telmisartan Hydrochlorthiazide Mylan 80 mg/12,5 mg, comprimé

Telmisartan Hydrochlorthiazide Mylan 80 mg/25 mg, comprimé

Grécko

Telmisartan/Hydrochlorotiazide Mylan 80 mg/ 12.5 mg Tablets

Telmisartan/Hydrochlorotiazide Mylan 80 mg/ 25 mg Tablets

Holandsko

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 40 mg/12,5 mg, tabletten

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/12,5 mg, tabletten

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/25 mg, tabletten

Írsko

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 40 mg/12.5 mg Tablets

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/12.5 mg Tablets

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/25 mg Tablets

Luxembursko

Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 40 mg/12.5 mg tabletten

Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/12.5 mg tabletten

Telmisartan Hydrochloorthiazide Mylan 80 mg/25 mg tabletten

Nemecko

Telmisartan/HCT Mylan 40 mg/12,5 mg Tabletten Telmisartan/HCT Mylan 80 mg/12,5 mg Tabletten Telmisartan/HCT Mylan 80 mg/25 mg Tabletten

Poľsko

Telmisartan /Hydrochlorotiazyd Mylan, 40 mg/12.5 mg, tabletki

Telmisartan /Hydrochlorotiazyd Mylan, 80 mg/12.5 mg, tabletki

Telmisartan /Hydrochlorotiazyd Mylan, 80 mg/25 mg, tabletki

Portugalsko

Telmisartan + Hidroclorotiazida Mylan

Slovensko

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Španielsko

Telmisartan /Hidroclorotiazida Mylan 40 mg/12.5 mg comprimidos

Telmisartan /Hidroclorotiazida Mylan 80 mg/12.5 mg comprimidos

Telmisartan /Hidroclorotiazida Mylan 80 mg/25 mg comprimidos

Taliansko

Telmisartan e Idroclorotiazide Mylan

Veľká Británia

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 40 mg/12.5 mg Tablets

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/12.5 mg Tablets

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Mylan 80 mg/25 mg TabletsTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


0/16

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/07984-REG

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/07985-REG 1. NÁZOV LIEKU


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Pomocné látky so známym účinkom:Každá tableta obsahuje 100 mg monohydrátu laktózy.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Pomocné látky so známym účinkom:Každá tableta obsahuje 100 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

Červené a biele až takmer biele podlhovasté neobalené obojstranne vypuklé dvojvrstvové tablety s vyrytým kódom „TH2M“ na červenej strane a hladké na opačnej strane. Biela až takmer biela vrstva môže mať občas červený nádych alebo obsahovať červené škvrny. Rozmery tablety sú približne 8 mm x 16 mm.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Žlté a biele až takmer biele podlhovasté neobalené obojstranne vypuklé dvojvrstvové tablety s vyrytým kódom „TH3M“ na žltej strane a hladké na opačnej strane. Biela až takmer biela vrstva môže mať občas žltý nádych alebo obsahovať žlté škvrny. Rozmery tablety sú približne 8 mm x 16 mm.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Mylan 80 mg/12,5 mg (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) alebo pre dospelých, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne.


4.2. Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan sa má podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný samotným telmisartanom. Pred prechodom na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z dvoch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

 • Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 40 mg

 • Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 80 mg


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom/hydrochlorotiazidom 80 mg/12,5 mg alebo pacientom, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je súbežné použitie telmisartanu s aliskirenom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie

telmisartanu/hydrochlorotiazidu 40 mg/12,5 mg raz denne. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan nie je indikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. U pacientov s poruchami funkcie pečene sa tiazidy majú používať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania


Tablety Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan sa podávajú perorálne jedenkrát denne a majú sa užívať s tekutinou, s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Precitlivenosť na iné látky odvodené od sulfónamidov (keďže hydrochlorotiazid je liečivo odvodené od sulfónamidov).

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Cholestáza a obštrukčné poruchy žlčových ciest.

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene.

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

 • Na liečbu nereagujúca hypokaliémia, hyperkalciémia.


U pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je súbežné použitie telmisartanu s liekmi obsahujúcimi aliskiren kontraindikované (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu, majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Porucha funkcie pečene

Telmisartan/hydrochlorotiazid sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou. U týchto pacientov sa predpokladá znížený hepatálny klírens telmisartanu.


Okrem toho sa má telmisartan/hydrochlorotiazid používať opatrne u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo s progresívnym pečeňovým ochorením, pretože menšie zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu vyvolať hepatálnu kómu. U pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú žiadne klinické skúsenosti s použitím telmisartanu/hydrochlorotiazidu.


Renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s bilaterálnou stenózou artérie renalis alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Porucha funkcie obličiek a transplantácia obličky

Telmisartan/hydrochlorotiazid sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.3). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním telmisartanu/hydrochlorotiazidu pacientom s nedávnou transplantáciou obličky. Skúsenosti s telmisartanom/hydrochlorotiazidom sú u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek malé, preto sa odporúča pravidelné sledovanie sérových hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej. U pacientov s poruchami funkcie obličiek sa môže objaviť azotémia súvisiaca s tiazidovými diuretikami.


Intravaskulárna hypovolémia

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom silnej diuretickej liečby, diétnym obmedzením soli, hnačkou alebo vracaním sa najmä po prvej dávke môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Takéto stavy sa pred podávaním telmisartanu/hydrochlorotiazidu majú upraviť.


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

Existujú dôkazy, žesúbežnépoužívanieACE-inhibítorov, blokátorov receptora angiotenzínuII aleboaliskirenuzvyšuje rizikohypotenzie, hyperkaliémiea zníženejfunkcie obličiek(vrátane akútnehozlyhaniaobličiek). Duálna blokádaRAAS pomocoukombinovaného užívaniaACE-inhibítorov, blokátorov receptora angiotenzínuII aleboaliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a5.1).


Ak je liečba duálnou blokádoupovažovaná zaabsolútne nevyhnutnú, má prebiehať lenpod odbornýmdohľadom a má podliehaťčastémumonitorovaniu funkcie obličiek, elektrolytov akrvného tlaku. ACE-inhibítory a blokátoryreceptora angiotenzínuII sa nemajúpoužívať súbežneu pacientov s diabetickounefropatiou.


U pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je použitie telmisartanu v kombinácii s aliskirenom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Ostatné stavy so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym srdcovým zlyhávaním alebo základným ochorením obličiek vrátane stenózy renálnej artérie), sa liečba liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličky (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie telmisartanu/hydrochlorotiazidu sa preto neodporúča.


Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, osobitná pozornosť je potrebná u pacientov trpiacich na aortálnu alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidmi môže znížiť znášanlivosť glukózy, pričom sa u diabetických pacientov na inzulíne alebo antidiabetickej liečbe a liečbe telmisartanom môže objaviť hypoglykémia. Preto treba u týchto pacientov zvážiť sledovanie glukózy v krvi; ak je to indikované, môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík. Počas terapie tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.


Zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov sa spájalo s terapiou tiazidovými diuretikami; avšak pri dávke 12,5 mg obsiahnutej v Telmisartane/Hydrochlorotiazide Mylan sa nehlásili žiadne alebo len minimálne účinky.


U niektorých pacientov liečených tiazidmi sa môže objaviť hyperurikémia alebo vyvolať dna.


Elektrolytová nerovnováha

Tak ako u iných pacientov liečených diuretikami, má sa vo vhodných intervaloch uskutočniť pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.


Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu zapríčiniť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (vrátane hypokaliémie, hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy). Varovnými signálmi nerovnováhy tekutín a elektrolytov sú sucho v ústach, smäd, asténia, letargia, ospalosť, nepokoj, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy ako sú nauzea alebo vracanie (pozri časť 4.8).


Hypokaliémia

Hoci sa pri používaní tiazidových diuretík môže vyvinúť hypokaliémia, sprievodná liečba telmisartanom môže znížiť diuretikami vyvolanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je vyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s výraznou diurézou, u pacientov s nedostatočným perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou terapiou kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (ACTH) (pozri časť 4.5).

Hyperkaliémia

Na druhej strane, sa môže vyskytnúť hyperkaliémia z dôvodu antagonizmu receptorov angiotenzínu II (AT1) telmisartanom, zložkou kombinácie telmisartan/hydrochlorotiazid. Hoci sa pri telmisartane/hydrochlorotiazide nezaznamenala klinicky významná hyperkaliémia, rizikové faktory vzniku hyperkaliémie zahrňujú obličkovú nedostatočnosť a/alebo zlyhanie srdca a diabetes mellitus. S telmisartanom/hydrochlorotiazidom sa draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka majú podávať opatrne (pozri časť 4.5).


Hyponatriémia a hypochloremická alkalóza

Nie sú dôkazy o tom, že telmisartan/hydrochlorotiazid znižuje alebo predchádza diuretikami vyvolanej hyponatriémii. Nedostatok chloridov je spravidla mierny a zvyčajne nevyžaduje liečbu.

Hyperkalciémia

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a zapríčiniť občasné a mierne zvýšenie sérového vápnika pri absencii známych porúch metabolizmu vápnika. Stanovená hyperkalciémia môže byť dôkazom skrytého hyperparatyroidizmu. Pred vykonaním testov funkcií prištítnych teliesok sa tiazidy majú vysadiť.

Hypomagneziémia

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka v moči, čo môže zapríčiniť hypomagneziémiu (pozri časť 4.5).

Monohydrát laktózy

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie galaktózy, s laponskou deficienciou laktázy alebo s nedostatočným vstrebávaním glukózo-galaktózy nesmú užívať tento liek.

Etnické rozdiely

Tak ako pri iných antagonistoch receptora angiotenzínu II, telmisartan je zjavne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov – černochov, ako u nečernochov, pravdepodobne pre vyšší výskyt stavov s nízkou hladinou renínu u čiernej populácie s hypertenziou.


Iné

Tak ako pri akýchkoľvek antihypertenzívach, nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode.

Všeobecné

Reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alebo bez anamnézy alergie alebo bronchiálnej astmy, ale sú pravdepodobnejšie u pacientov s takouto anamnézou.

Pri použití tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, sa hlásila exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


Pri tiazidových diuretikách sa hlásili prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.

Akútna myopia a glaukóm s uzavretým uhlom

Sulfónamid hydrochlorotiazid môže spôsobiť idiosynkratickú reakciu, následkom čoho je akútna tranzitórna myopia a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a bežne sa vyskytujú v priebehu niekoľkých hodín až týždňov od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť až k trvalej strate zraku. Primárnou liečbou je prerušenie podávania hydrochlorotiazidu tak rýchlo, ako je to možné. V prípade, že vnútroočný tlak je aj naďalej nekontrolovaný, bude možno potrebné zvážiť okamžitý lekársky alebo chirurgický zásah. Rizikové faktory pre vývin akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať predchádzajúcu alergiu na sulfónamid alebo penicilín.

4.5 Liekové a iné interakcie

Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

Údaje z klinickej štúdie preukázali, že duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS) súčasnýmužívanímACE-inhibítorov, blokátorov receptora angiotenzínuII aleboaliskirenu sa spája so zvýšenou častosťou výskytu nežiaducich účinkov ako sú hypotenzia, hyperkaliémiaa zníženáfunkcia obličiek(vrátane akútnehozlyhaniaobličiek), v porovnaní s používaním jedného liečiva s účinkom na RAAS (pozri časti 4.3, 4.4 a5.1).


U pacientov s diabetom mellitus alebo s poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je použitie telmisartanu v kombinácii s aliskirenom kontraindikované a neodporúča sa ani u iných pacientov (pozri časť 4.3, 4.4).


Lítium

Pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín sa hlásili reverzibilné zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Zriedkavo sa hlásili prípady s antagonistami receptora angiotenzínu II (vrátane telmisartanu/hydrochlorotiazidu). Súbežné podávanie lítia a telmisartanu/hydrochlorotiazidu sa neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa dôkladné sledovanie sérových hladín lítia počas súbežného používania.

Lieky súvisiace so stratou draslíka a hypokaliémiou (napr. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, kortikosteroidy, ACTH, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ benzylpenicilínu, kyselina salicylová a jej deriváty).

Ak majú byť tieto látky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid/telmisartan, odporúča sa sledovať plazmatické hladiny draslíka. Tieto lieky môžu zvýšiť účinok hydrochlorotiazidu na sérový draslík (pozri časť 4.4).

Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka alebo vyvolať hyperkaliémiu (napr. ACE inhibítory, draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, cyklosporín alebo iné liečivá ako sodná soľ heparínu).

Ak majú byť tieto lieky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid/telmisartan, odporúča sa sledovať plazmatické hladiny draslíka. Na základe skúseností z použitia iných liekov, ktoré tlmia renín-angiotenzínový systém, súbežné použitie vyššie uvedených liekov môže viesť k zvýšeniu sérového draslíka a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Lieky, ovplyvnené poruchami sérového draslíka

Keď sa Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan podáva s liekmi, ktoré sú ovplyvnené poruchami sérového draslíka (napr. digitalisové glykozidy, antiarytmiká), a liekmi vyvolávajúcimi torsade de pointes (čo zahŕňa niektoré antiarytmiká), odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka a EKG, hypokaliémia je predispozičný faktor pre torsade de pointes.

 • antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)


 • antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)


 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.).

Digitalisové glykozidy

Tiazidmi vyvolaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia podporuje vznik digitalisom vyvolanej arytmie (pozri časť 4.4).

Digoxín

Ak sa telmisartan súbežne podával s digoxínom, pozoroval sa medián zvýšenia maximálnej plazmatickej koncentrácie (49 %) a minimálnej koncentrácie (20 %) digoxínu. Pri nasadení, úprave a vysadení telmisartanu sledujte hladiny digoxínu, aby sa udržali hladiny v terapeutickom rozsahu.

Iné antihypertenzíva

Telmisartan môže zvýšiť hypotenzný účinok iných antihypertenzív.

Antidiabetiká (perorálne látky a inzulín)

Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík (pozri časť 4.4).

Metformín

Metformín sa má používať s opatrnosťou: riziko laktátovej acidózy vyvolané možným funkčným zlyhaním obličiek má súvislosť s hydrochlorotiazidom.

Cholestyramín a kolestipolové živice

Absorpcia hydrochlorotiazidu je narušená prítomnosťou živíc na báze aniónových iónomeničov.

Nesteroidné antiflogistiká (NSA)

NSA (t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSA) môžu znížiť diuretické, natriuretické a antihypertenzné účinky tiazidových diuretík a antihypertenzné účinky antagonistov receptora angiotenzínu II.

U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou funkciou obličiek) súčasné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a účinných látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. A preto, táto kombinácia sa má podávať veľmi opatrne, obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, má sa zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začatí súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania.

V jednej skúške viedlo súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC0-24a Cmaxramiprilu a ramiprilátu. Klinický význam tohto pozorovania nie je známy.

Presorické amíny (napr. norandrenalín)

Účinok presorických amínov môže byť znížený.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín)

Účinok nedepolarizačných relaxancií kostrového svalstva môže byť hydrochlorotiazidom potenciovaný.


Lieky používané pri liečbe dny (napr. probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol):

Môže byť potrebná úprava dávkovania urikozurík, pretože hydrochlorotiazid môže zvyšovať hladinu sérovej kyseliny močovej. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu alebo sulfinpyrazónu. Súbežné podávanie tiazidu môže zvýšiť výskyt reakcií precitlivenosti na alopurinol.

Soli vápnika

Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu sérového vápnika z dôvodu zníženého vylučovania. Ak sa musia predpísať doplnky vápnika, musia sa sledovať hladiny sérového vápnika a podľa toho upraviť dávkovanie vápnika.

Betablokátory a diazoxid

Hyperglykemický účinok betablokátorov a diazoxidu môže byť tiazidmi zvýšený.


Anticholínergné látky (napr. atropín, biperidén)

Môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdnenia žalúdka.

Amantadín

Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov zapríčinených amantadínom.

Cytotoxické látky (napr. cyklofosfamid, metotrexát)

Tiazidy môžu znížiť renálne vylučovanie cytotoxických liekov a potenciovať ich myelosupresívne účinky.

Na základe ich farmakologických vlastností sa dá očakávať, že nasledovné lieky môžu zvyšovať hypotenzné účinky všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu: baklofén, amifostín.


Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antidepresívami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o užívaní telmisartanu/hydrochlorotiazidu u gravidných žien. Skúšky na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé. Malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu, majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite.

Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra je známa tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).


Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Novorodenci, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II, sa majú starostlivo sledovať z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

S užívaním hydrochlorotiazidu počas gravidity sú len obmedzené skúsenosti, obzvlášť počas prvého trimestra. Skúšky na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Vychádzajúc z farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu môže jeho užívanie počas druhého a tretieho trimestra znížiť fetálnu a placentovú perfúziu a môže mať následky na plod a novorodenca ako sú ikterus, porucha elektrolytickej rovnováhy a trombocytopénia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri gestačnom edéme, gestačnej hypertenzii alebo preeklampsii kvôli riziku zníženého objemu plazmy a hypoperfúzii placenty, bez pozitívneho účinku na priebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nemá užívať pri esenciálnej hypertenzii u gravidných žien s výnimkou zriedkavých prípadov, kedy sa nedá použiť žiadna iná liečba.

Laktácia

Keďže nie sú dostupné informácie o používaní telmisartanu/hydrochlorotiazidu počas laktácie, telmisartan/hydrochlorotiazid sa neodporúča a má sa použiť alternatívna liečba s vhodnejším bezpečnostným profilom pre obdobie dojčenia, zvlášť pre dojčenie novorodencov a predčasne narodených dojčiat.

Hydrochlorotiazid sa v malých množstvách vylučuje do materského mlieka. Tiazidy, ktoré vo vysokých dávkach spôsobujú intenzívnu diurézu, môžu utlmiť tvorbu mlieka. Užívanie telmisartanu/hydrochlorotiazidu sa počas dojčenia neodporúča. Ak sa telmisartan/hydrochlorotiazid užíva počas dojčenia, dávky majú byť čo najnižšie.

Fertilita

V predklinických skúškach sa nepozorovali žiadne vplyvy telmisartanu a hydrochlorotiazidu na fertilitu samcov a samíc.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa má zohľadniť, že pri antihypertenznej liečbe, ako je liečba telmisartanom/hydrochlorotiazidom, sa občas môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou je závrat. Závažný angioedém sa môže vyskytnúť zriedkavo (≥1/10 000 až <1/1000).

Celkový výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaný pri telmisartane/hydrochlorotiazide bol porovnateľný s reakciami zaznamenanými pri telmisartane samotnom v randomizovaných kontrolovaných skúškach zahrňujúcich 1 471 pacientov, ktorí užívali telmisartan spolu s hydrochlorotiazidom (835) alebo telmisartan samotný (636). Neboli stanovené nežiaduce reakcie súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Celkový výskyt avzor nežiaducichúčinkovzaznamenaných pritelmisartane/hydrochlorotiazide80 mg/25mg boliporovnateľné stelmisartanom/hydrochlorotiazidom80 mg/12,5mg. Neboli stanovené nežiaduce reakcie súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie zaznamenané vo všetkých klinických skúškach a vyskytujúce sa častejšie (p ≤0,05) s telmisartanom spolu s hydrochlorotiazidom než s placebom, sú ukázané nižšie podľa triedy orgánových systémov. Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli pri podávaní jednotlivých zložiek samostatne, a neboli pozorované v klinických skúškach, sa môžu vyskytnúť počas liečby telmisartanom/hydrochlorotiazidom.

Nežiaduce reakcie boli zoradené podľa častosti výskytu, použijúc nasledujúcu konvenciu:

veľmi časté (1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín častosti výskytu sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Infekcie a nákazy

Zriedkavé:

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

Bronchitída, faryngitída, sinusitída

Exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus1

Poruchy metabolizmu a výživy Menej časté:

Zriedkavé:

Hypokaliémia

Hyperurikémia, hyponatriémia

Psychické poruchy

Menej časté:

Zriedkavé:

Úzkosť

Depresia

Poruchy nervového systému Časté:

Menej časté:

Zriedkavé:

Závrat

Synkopa, parestézia

Nespavosť, poruchy spánku

Poruchy oka

Zriedkavé:

Porucha zraku, rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu Menej časté:

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti Menej časté:

Tachykardia, arytmie

Poruchy ciev

Menej časté:

Hypotenzia, ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:

Zriedkavé:

Dyspnoe

Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy

a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu Menej časté:

Zriedkavé:

Hnačka, sucho v ústach, plynatosť

Bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, vracanie, gastritída

Poruchy pečene a žlčových ciest Zriedkavé:

Abnormálna funkcia pečene/ochorenie pečene2

Poruchy kože a podkožného tkaniva Zriedkavé:

Angioedém (aj so smrteľnými následkami), erytém, pruritus, vyrážka, nadmerné potenie, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté:

Zriedkavé:

Bolesť chrbta, svalové spazmy, myalgia

Bolesť kĺbov, svalové kŕče, bolesť v končatinách

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté:

Zriedkavé:

Bolesť v hrudníku

Ochorenie podobné chrípke, bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia Menej časté:

Zriedkavé:

Zvýšená kyselina močová v krvi

Zvýšený kreatinín v krvi, zvýšená kreatinínfosfokináza v krvi, zvýšené pečeňové enzýmy

1: Na základe skúseností po uvedení lieku na trh

2: Pre ďalší popis, prosím, pozri časť „Popis vybraných nežiaducich reakcií“

Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách

Nežiaduce reakcie už zaznamenané pri jednotlivých zložkách môžu byť potenciálne nežiaduce reakcie Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Mylan, dokonca aj keď neboli pozorované v klinických skúškach s týmto prípravkom.

Telmisartan:

Nežiaduce reakcie sa prejavovali u pacientov užívajúcich placebo, ako aj telmisartan, s rovnakou častosťou výskytu.

Celkový výskyt nežiaducich reakcií hlásených pri telmisartane (41,4 %) bol zvyčajne porovnateľný s placebom (43,9 %) v placebom kontrolovaných klinických skúškach. Nasledovný zoznam nežiaducich reakcií bol vypracovaný zo všetkých klinických skúšok s pacientmi s hypertenziou liečenými telmisartanom alebo s pacientmi 50-ročnými a staršími s vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod.

Infekcie a nákazy Menej časté:

Zriedkavé:

Infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest vrátane cystitídy

Sepsa vrátane smrteľných následkov3

Poruchy krvi a lymfatického systému Menej časté:

Zriedkavé:

Anémia

Eozinofília, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému Zriedkavé:

Precitlivenosť, anafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy Menej časté:

Zriedkavé:

Hyperkaliémia

Hypoglykémia (u diabetických pacientov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti Menej časté:

Poruchy nervového systému Zriedkavé:

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:

Veľmi zriedkavé:

Bradykardia

Somnolencia

Kašeľ

Intersticiálne ochorenie pľúc3

Poruchy gastrointestinálneho traktu Zriedkavé:

Žalúdočné ťažkosti

Poruchy kože a podkožného tkaniva Zriedkavé:

Ekzém, lieková vyrážka, toxická kožná vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé:

Artróza, bolesť šliach

Poruchy obličiek a močových ciest Menej časté:

Porucha funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté:

Asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia Zriedkavé

Znížený hemoglobín


3: Pre ďalší popis, prosím, pozri časť „Popis vybraných nežiaducich reakcií“

Hydrochlorotiazid:

Hydrochlorotiazid môže vyvolať alebo exacerbovať hypovolémiu, ktorá by mohla viesť

k elektrolytovej nerovnováhe (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie s neznámou častosťou výskytu hlásené pri používaní samotného hydrochlorotiazidu zahŕňajú:

Infekcie a nákazy

Neznáme:

Zápal slinnej žľazy

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme:

Aplastická anémia, hemolytická anémia, zlyhanie kostnej drene, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému Neznáme:

Anafylaktická reakcia, precitlivenosť

Poruchy endokrinného systému Neznáme:

Diabetes mellitus nedostatočne kontrolovateľný

Poruchy metabolizmu a výživy Neznáme:

Anorexia, znížená chuť do jedla, nerovnováha elektrolytov, hypercholesterolémia, hyperglykémia, hypovolémia

Psychické poruchy Neznáme:

Nepokoj

Poruchy nervového systému Neznáme:

Pocit na odpadnutie

Poruchy oka Neznáme:

Xantopsia, akútna myopia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy ciev Neznáme:

Nekrotizujúca vaskulitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu Neznáme:

Pankreatitída, žalúdočné ťažkosti

Poruchy pečene a žlčových ciest Neznáme:

Hepatocelulárna žltačka, cholestatická žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva Neznáme:

Syndróm podobný lupusu, fotosenzitívne reakcie, kožná vaskulitída, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme:

Slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest Neznáme:

Intersticiálna nefritída, dysfunkcia obličiek, glykozúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme:

Pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia Neznáme:

Zvýšené triglyceridy

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Abnormálna funkcia pečene / porucha funkcie pečene

Väčšina prípadov abnormálnej funkcie pečene / poruchy funkcie pečene na základe skúseností po uvedení telmisartanu na trh sa vyskytla u japonských pacientov. Tieto nežiaduce reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u japonských pacientov.

Sepsa

V klinickej skúške PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom, pozorovala zvýšená incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý v súčasnosti nie je známy (pozri časť 5.1).

Intersticiálne ochorenie pľúc

V časovej súvislosti s užívaním telmisartanu sa z údajov získaných po uvedení lieku na trh zaznamenali prípady intersticiálneho ochorenia pľúc. Avšak, kauzálny vzťah nebol stanovený.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Sú dostupné obmedzené informácie týkajúce sa predávkovania telmisartanom u ľudí. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou sa nestanovil.

Príznaky

Najvýznamnejšími prejavmi predávkovania telmisartanom bola hypotenzia a tachykardia. Hlásili sa aj bradykardia, závrat, vracanie, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek. Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia) a hypovolémiou v dôsledku nadmernej diurézy. Najčastejšie znaky a príznaky predávkovania sú nauzea a ospalosť. Hypokaliémia môže mať za následok svalové spazmy a/alebo zvýraznenie arytmie spojenej so súbežným používaním digitalisových glykozidov alebo niektorých antiarytmík.

Liečba

Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne uhlie môže byť užitočné pri liečbe predávkovania. Majú sa často sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má položiť do polohy na chrbte a urýchlene podať náhrady soli a objemu.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II a diuretiká, ATC kód: C09DA07

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan je kombinácia antagonistu receptora angiotenzínu II (telmisartanu) a tiazidového diuretika (hydrochlorotiazidu). Kombinácia týchto zložiek má aditívny antihypertenzný účinok, znižujúci tlak krvi vo vyššej miere ako každý komponent samostatne. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan podávaný raz denne poskytuje účinné a plynulé zníženie krvného tlaku v rozpätí terapeutickej dávky.

Telmisartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II subtypu 1 (AT1). Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype receptora AT1 , ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nevykazuje

žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na AT1 receptor. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1 receptor. Táto väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2 a ďalších menej charakterizovaných AT receptorov. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú telmisartanom. Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II), enzým, ktorý tiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva potenciácia bradykinínom sprostredkovaných nežiaducich účinkov.


Dávka 80 mg telmisartanu podávaná zdravým dobrovoľníkom takmer úplne inhibuje zvýšenie tlaku krvi vyvolané angiotenzínom II. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný do 48 hodín.

Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejavuje v priebehu 3 hodín. Maximálna redukcia krvného tlaku sa zvyčajne dosahuje 4–8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej liečby. Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný účinok pretrváva konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto potvrdzujú merania v bode maximálneho účinku a bezprostredne pred nasledujúcou dávkou (pomer najnižšej a najvyššej koncentrácie je trvalo nad 80 % po dávkach 40 a 80 mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických štúdiách).

U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj diastolický krvný tlak bez ovplyvnenia tepovej frekvencie. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (čo sa dokázalo v klinických skúškach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lizinoprilom).


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

V dvojito zaslepenej kontrolovanej klinickej skúške (účinnosť vyhodnotená u n=687 pacientov) u pacientov nereagujúcich na kombináciu 80 mg/12,5 mg bolo preukázané (rozdiel upraveného priemeru zmien od základnej hodnoty) zvýšenie účinku na zníženie krvného tlaku pri kombinácii 80 mg/25 mg, a to o 2,7/1,6 mm Hg (SKT/DKT), v porovnaní s pokračujúcou liečbou s kombináciou 80 mg/ 12,5 mg. V nadväzujúcej skúške pri kombinácii 80 mg/25 mg sa krvný tlak ešte znížil (čo viedlo k celkovej redukcii o 11,5/9,9 mm Hg (SKT/DKT).

V spoločnej analýze dvoch podobných 8-týždňových dvojito zaslepených placebom kontrolovaných klinických skúšok oproti 160 mg/25 mg valsartanu/hydrochlorotiazidu (účinnosť vyhodnotená u n = 2121 pacientov) bol preukázaný (rozdiely v upravených stredných odchýlkach od základnej hodnoty) významne väčší účinok na zníženie krvného tlaku o 2,2 /1,2 mm Hg (SKT/DKT) v prospech kombinácie 80 mg/25 mg telmisartanu/hydrochlorotiazidu.


Po náhlom ukončení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní bez dôkazu rebound hypertenzie.


Výskyt suchého kašľa bol u pacientov liečených telmisartanom významne nižší ako u tých, ktorí užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických skúškach priamo porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby.

V štúdii "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s 50ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy, 0,70 % voči 0,49 % [RR 1,43 (95 % interval spoľahlivosti 1,00–2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola zvýšená u pacientov užívajúcich telmisartan (0,33 %) voči pacientom užívajúcich placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % interval spoľahlivosti 1,14–3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe.


Účinky telmisartanu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


Dveveľkérandomizovanékontrolovanéštúdie(ONTARGET (ONgoing Telmisartan Aloneand in combination withRamipril GlobalEndpoint Trial) a VANEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitiekombinácie ACEinhibítora sblokátorom receptora angiotenzínuII.

ONTARGETbola štúdia u pacientov s kardiovaskulárnym alebocerebrovaskulárnymochorením v anamnéze,alebo diabetom mellitus 2. typu, ktoré boli sprevádzané preukázaným poškodením cieľového orgánu. VANEPHRON-D bola štúdia upacientov sdiabetom mellitus2. typua diabetickounefropatiou.

Tieto štúdienepreukázaližiadny významnýprínos pre renálne a/alebokardiovaskulárnevýsledky apre mortalitu, avšakbolo v porovnaní s monoterapiou pozorované zvýšené riziko hyperkaliémie, akútnehopoškodeniaobličiek a/alebohypotenzie. Vzhľadom na ichpodobnéfarmakodynamickévlastnosti, tietovýsledky relevantné ajpre inéACE-inhibítory ablokátoryreceptoraangiotenzínu II.

ACE-inhibítory a blokátory receptora angiotenzínuII sa preto nesmú používať súčasne upacientov sdiabetickounefropatiou.


Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík ešte nie je celkom známy. Tiazidy pôsobia renálnym tubulárnym mechanizmom na elektrolytovú reabsorpciu, priamo zvyšujúc vylučovanie sodíka a chloridu v približne rovnakých množstvách. Diuretické pôsobenie hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu, zvyšuje vylučovanie aldosterónu s nasledovným zvýšením vylučovaním močového draslíka a stratou bikarbonátu a znižovaním sérového draslíka. Súbežné podávanie s telmisartanom vedie k zvráteniu straty draslíka spojeného s týmito diuretikami, a to cez predpokladanú blokádu renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Po podaní hydrochlorotiazidu sa začiatok diurézy objaví do 2 hodín a vrchol dosahuje okolo 4 hodín, účinok trvá približne 6–12 hodín.


Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Účinky fixnej kombinácie telmisartan/hydrochlorotiazid na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

U zdravých jedincov nemá súbežné podávanie hydrochlorotiazidu a telmisartanu vplyv na farmakokinetiku jednotlivých zložiek.

Absorpcia

Telmisartan:

Po perorálnom podaní sa maximálne koncentrácie telmisartanu dosahujú po 0,5-1,5 hodine po dávkovaní. Absolútna biologická dostupnosť telmisartanu 40 mg a 160 mg bola 42 % a 58 %. Jedlo mierne znižuje biologickú dostupnosť telmisartanu redukciou plochy pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií od času (AUC) približne o 6 % pri dávke 40 mg a približne o 19 % pri dávke 160 mg. Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné. Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčiňovalo zníženie terapeutickej účinnosti. Farmakokinetika perorálne podaného telmisartanu je nelineárna po dávkach od 20–160 mg s väčším než proporčným zvýšením plazmatických koncentrácií (Cmaxa AUC) so zvyšujúcimi sa dávkami. Pri opakovanom podávaní sa telmisartan výrazne nehromadí v plazme.

Hydrochlorotiazid:

Po perorálnom podaní telmisartanu/hydrochlorotiazidu sa maximálne koncentrácie hydrochlorotiazidu dosahujú približne po 1,0–3,0 hodinách po dávkovaní. Vychádzajúc z kumulatívnej renálnej exkrécie hydrochlorotiazidu bola absolútna biologická dostupnosť okolo 60 %.

Distribúcia

Telmisartan sa pevne viaže na plazmatické proteíny (>99,5 %), najmä na albumín a kyslý alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem telmisartanu je približne 500 litrov, čo svedčí o aditívnej tkanivovej väzbe.


Hydrochlorotiazid sa v plazme viaže zo 68 % na proteín a jeho zjavný distribučný objem je 0,83-1,14 l/kg.

Biotransformácia

Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na farmakologicky neúčinný acylglukuronid. Glukuronid materskej zlúčeniny je jediný metabolit, ktorý bol identifikovaný u ľudí. Po jednorazovej dávke 14C-značeného telmisartanu, glukuronid predstavuje asi 11 % meranej rádioaktivity v plazme. Izoenzýmy cytochrómu P450 nie sú zapojené do metabolizmu telmisartanu.


Hydrochlorotiazid sa u ľudí nemetabolizuje.

Eliminácia

Telmisartan: Po intravenóznom alebo perorálnom podaní 14C-značeného telmisartanu sa väčšina podanej dávky (>97 %) vylúčila stolicou ako biliárna exkrécia. V moči sa zistilo len nepatrné množstvo. Celkový plazmatický klírens telmisartanu po perorálnom podaní je >1 500 ml/min. Terminálny polčas vylučovania bol >20 hodín.

Hydrochlorotiazid sa vylučuje takmer výhradne v moči ako nezmenená látka. Okolo 60 % perorálne podanej dávky sa vylučuje v priebehu 48 hodín. Renálny klírens je okolo 250 – 300 ml/min. Terminálny polčas vylučovania hydrochlorotiazidu je 10 – 15 hodín.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

U osôb mladších ako 65 rokov a starších osôb sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.

Pohlavie

Plazmatické koncentrácie telmisartanu sú všeobecne 2 - 3-krát vyššie u žien ako u mužov. V klinických skúškach sa však u žien nepozorovali významne väčšie reakcie na krvný tlak alebo výskyt ortostatickej hypotenzie. Nie je potrebná úprava dávkovania. U žien bola vyššia náchylnosť k vyšším plazmatickým koncentráciám hydrochlorotiazidu ako u mužov. Nepovažuje sa to za klinicky významné.

Porucha funkcie obličiek

Vylučovanie obličkami neprispieva ku klírensu telmisartanu. Na základe niekoľkých málo skúseností u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min, v priemere okolo 50 ml/min) nie je u pacientov so zníženou funkciou obličiek potrebná úprava dávkovania. Telmisartan sa neodstraňuje z krvi hemodialýzou. U pacientov s poruchou funkcie obličiek je znížená rýchlosť vylučovania hydrochlorotiazidu. V typickej štúdii u pacientov s priemerným klírensom kreatinínu 90 ml/min bol polčas vylučovania hydrochlorotiazidu zvýšený. U funkčne anefrických pacientov je polčas vylučovania asi 34 hodín.

Porucha funkcie pečene

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poruchou funkcie pečene ukázali zvýšenú absolútnu biologickú dostupnosť až do takmer 100 %. Polčas vylučovania sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nemení.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Neboli robené žiadne dodatočné predklinické štúdie fixnej kombinácie dávky lieku 80 mg/25 mg. V predchádzajúcich predklinických štúdiách bezpečnosti zameraných na súbežné podávanie telmisartanu a hydrochlorotiazidu normotenzným potkanom a psom, v dávke porovnateľnej s klinickými terapeutickými dávkami, nevyvolávali ďalšie nálezy ako pri podávaní jednotlivých zložiek samostatne. Pozorované toxikologické nálezy pravdepodobne nemajú význam pri terapeutickom použití u ľudí.


Toxikologické nálezy takisto dobre známe z predklinických štúdií s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antagonistami receptora angiotenzínu II boli: zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), zvýšená plazmatická renínová aktivita, hypertrofia/hyperplázia juxtaglomerulárnych buniek a poškodenie žalúdočnej sliznice. Léziám na žalúdku možno predísť/zmierniť ich perorálnou suplementáciou soli a skupinovým chovom zvierat. U psov sa pozorovala dilatácia a atrofia obličkových kanálikov. Tieto nálezy sa považujú za následok farmakologickej aktivity telmisartanu.

Nepozoroval sa priamy dôkaz teratogénneho účinku, ale pozorovalo sa, že hladiny toxickej dávky telmisartanu majú mierny vplyv na postnatálny vývoj plodu, ako je nižšia telesná hmotnosť a oneskorené otvorenie očí.

U potkanov a myší sa po podávaní telmisartanu nepotvrdili známky mutagenity a relevantnej klastogénnej aktivity v štúdiách in vitroa tiež známky karcinogenity. Štúdie s hydrochlorotiazidom ukázali nejednoznačný dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku na niektorých pokusných modeloch. Avšak značné skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí neukázali súvislosť medzi jeho použitím a zvýšením neoplaziem. Pre možné toxické pôsobenie kombinácie telmisartan/hydrochlorotiazid na plod pozri časť 4.6.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 1. Zoznam pomocných látok

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát Kukuričný škrob

Manitol

Meglumín

Mikrokryštalická celulóza

Povidón (K30)

Hydroxid sodný

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Červený oxid železitý (E172)


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát Kukuričný škrob

Manitol

Meglumín

Mikrokryštalická celulóza

Povidón (K25)

Žltý oxid železitý (E172)

Hydroxid sodný

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)


 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti


3 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľašky: 3 mesiace


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenia pozostávajú z OPA/Al/PVC filmu na jednej strane a tvrdej kalenej hliníkovej fólie povlečenej zataveným lakovým krytom na druhej strane. Blistre sú balené v kartónových škatuľkách po 14, 28, (28 x 1), 30, (30 x 1), 56, (56 x 1), 90, (90 x 1) a 100 tabliet.

Fľaškové balenia pozostávajú z fľašky z bieleho polyetylénu vysokej hustoty (HDPE):

 • s bielym nepriehľadným polypropylénovým (PP) skrutkovacím uzáverom so vstavaným sušiacim prostriedkom, balené v kartónovej škatuľke po 14, 28, 56 a 98 tabliet.

 • obsahujúcej sušiace vrecko s bielym nepriehľadným polypropylénovým (PP) skrutkovacím uzáverom, balené v kartónovej škatuľke po 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Spojené kráľovstvo


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/12,5 mg: 58/0324/14-S

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg: 58/0325/14-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


0/27

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Mylan 80 mg/25 mg