+ ipil.sk

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

obalené tablety


telmisartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz

3. Ako užívať Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz a na čo sa používa


Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz je kombinácia dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej obalenej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.


 • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo vašom tele a zapríčiňuje zúženie vašich krvných ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže cievy sa uvoľnia a tlak krvi je nižší.


 • Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká spôsobujúce, že sa vám zvyšuje vylučovanie moču, čo vedie k zníženiu vášho krvného tlaku.


Vysoký krvný tlak, ak sa nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, čo môže niekedy viesť k infarktu srdca, zlyhaniu srdca alebo obličiek, mozgovej príhode alebo slepote. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelné meranie krvného tlaku na zistenie, či je v normálnom rozsahu.


Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz 40 mg/12,5 mg a Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz 80 mg/12,5 mg sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu.


Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz 80 mg/25 mg sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný Telmisartanom/HydrochlorotiazidomSandoz 80 mg/12,5 mgalebo u pacientov predtým stabilizovaných podaním telmisartanu a hydrochlorotiazidu, každého samostatne.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz


Neužívajte Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz

- ak ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak ste alergický na hydrochlorotiazid alebo na niektorý z ďalších derivátov sulfonamidu

- ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (vhodnejšie je vyhnúť sa užívaniu Telmisartanu/HydrochlorotiaziduSandoz vo včasnom štádiu tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie)

- ak máte závažné problémy s pečeňou ako poruchu odtoku žlče alebo žlčovú obštrukciu (problémy s odtokom žlče zo žlčníka) alebo akékoľvek ďalšie závažné ochorenie pečene

- ak máte závažné ochorenie obličiek

- ak váš lekár určí, že máte nízku hladinu draslíka alebo vysokú hladinu vápnika v krvi, ktoré sa liečbou nezlepšujú

- ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a liečite sa aliskirénom


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, skôr ako začnete užívať Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte alebo sa niekedy u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

 • nízky krvný tlak (hypotenzia), pravdepodobne sa vyskytne, ak ste dehydrovaný (nadmerná strata vody z tela) alebo ak máte nedostatok soli následkom diuretickej liečby (tablety na odvodnenie), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky, vracaniaalebo ste na hemodialýze

 • ochorenie obličiek alebo ste po transplantácii obličky

 • obličková arteriálna stenóza (zúženie krvných ciev jednej alebo oboch obličiek)

 • ochorenie pečene

 • problémy so srdcom

 • cukrovka

 • dna

 • zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele popri nerovnováhe rôznych krvných minerálov)

 • systémový lupus erythematosus (nazývaný tiež „lupus“ alebo „SLE“) – choroba, kde imunitný systém napadá telo

 • liečivo hydrochlorotiazid môže spôsobiť neobvyklé reakcie, ktorých následkom je zhoršené videnie a bolesť oka. Toto môžu byť príznaky zvýšeného tlaku v oku a môžu sa objaviť počas niekoľkých hodín alebo týždňov užívania Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz. Ak sa neliečia, môžu viesť k trvalej strate zraku.


Pred užitím Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz povedzte svojmu lekárovi:

 • ak užívate aliskirén, liek na liečbu vysokého krvného tlaku

 • ak užívate digoxín, liek na liečbu ochorení srdca.


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nemôže sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. Môže spôsobiť závažné poškodenie vášho plodu, ak sa užíva v tomto štádiu (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Liečba hydrochlorotiazidom môže zapríčiniť nerovnováhu elektrolytov vo vašom tele. Typické príznaky nerovnováhy telesných tekutín alebo elektrolytov zahŕňajú sucho v ústach, slabosť, apatiu, ospanlivosť, nepokoj, bolesť svalov alebo kŕče, nauzeu (nevoľnosť), vracanie, svalovú únavu a neobvykle zrýchlený pulz (viac ako 100 úderov za minútu). Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Svojmu lekárovi tiež musíte povedať, že máte zvýšenú citlivosť kože na slnko s príznakmi spálenia (ako je sčervenenie, svrbenie, opuch, tvorba pľuzgierov), ktoré sa vytvárajú rýchlejšie ako zvyčajne.


Pred chirurgickým zákrokom alebo anestéziou (narkózou) informujte svojho lekára o tom, že užívate Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz.


Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz môže mať nižšiu účinnosť pri znižovaní krvného tlaku u černošských pacientov.


Deti a dospievajúci

Užívanie Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávkovanie ostatných liekov alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno prestanete užívať niektoré z liekov. Vzťahuje sa to najmä na lieky, uvedené nižšie, ak sa užívajú súčasne s Telmisartanom/HydrochlorotiazidomSandoz:

 • lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie

 • lieky spojené s nízkym obsahom draslíka v krvi (hypokaliémia) ako sú diuretiká (tablety na odvodnenie), laxatíva (napr. ricínový olej), kortikosteroidy (napr. prednizón), ACTH (hormón), amfotericín (liek proti plesniam), karbenoxolón (používal sa na liečbu vredov v ústach), sodná soľ benzylpenicilínu (antibiotikum), kyselina salicylová a jej deriváty

 • draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, ACE inhibítory, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi

 • lieky na srdce (napr. digoxín) alebo lieky na kontrolu srdcového rytmu (napr. chinidín, dizopyramid)

 • lieky používané na psychické poruchy (napr. tioridazín, chlorpromazín, levomepromazín)

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, steroidy, lieky proti bolesti, lieky na liečbu rakoviny, lieky na dnu alebo artritídu, náhrady vitamínu D

 • aliskirén, liek na liečbu vysokého krvného tlaku

 • digoxín, liek na liečbu ochorení srdca


Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz môže zvýšiť krvný tlak znížením účinku iných liekov, informujte sa u svojho lekára, či potrebujete upraviť dávku ostatných liekov, ktoré užívate spolu s Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Sandoz.


Účinok Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz sa môže znížiť, ak užívate NSAIDs (nesteroidné protizápalové lieky, napr. aspirín alebo ibuprofén).


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Zvyčajne vám váš lekár odporučí vysadiť Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz predtým ako otehotniete alebo ihneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, keďže môže spôsobiť závažné poškodenie vášho plodu, ak sa užíva po 3. mesiacoch tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo začínate dojčiť. Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a váš lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak si želáte dojčiť, najmä ak ide o novorodencov a predčasne narodené dojčatá.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia, ak užívajú Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz, majú závraty alebo sa cítia unavení. Neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje, ak máte závraty alebo ste unavený.


Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz.


3. Ako užívať Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je jedna obalená tableta denne. Pokúste sa užívať obalené tablety každý deň v rovnakom čase. Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Obalené tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Dôležité je, aby ste Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz užívali každý deň, až kým vám lekár nepovie inak.


Ak vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg/12,5 mg jedenkrát za deň.


Ak užijete viac Telmisartanu/HydrochlorotiaziduSandoz, ako máte

Ak omylom užijete priveľa obalených tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete užiťTelmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz

Ak zabudnete užiť dávku, neobávajte sa. Užite ju hneď, len čo si spomeniete a pokračujte v užívaní ako predtým. Ak neužijete obalenú tabletu jeden deň, užite normálnu dávku nasledujúci deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané jednotlivé dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku starostlivosť:

Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:


Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“) je závažná infekcia so zápalovou reakciou celého tela, náhly opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb), ale extrémne závažné a pacienti majú ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné. Zvýšený výskyt sepsy sa zaznamenal len u telmisartanu, avšak pre Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa nedá vylúčiť.


Možné vedľajšie účinky Telmisartanu/HydrochlorotiaziduSandoz:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • závrat


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • znížené hladiny draslíka v krvi

 • úzkosť

 • mdloba (náhle prechodné bezvedomie)

 • pocit brnenia

 • mravčenia a pichania (parestézia)

 • pocit závratu (vertigo)

 • rýchly tep srdca (tachykardia)

 • porucha srdcového rytmu

 • nízky krvný tlak

 • náhly pokles krvného tlaku pri vstávaní

 • skrátený dych (dýchavičnosť)

 • hnačka

 • sucho v ústach

 • plynatosť

 • bolesť chrbta

 • svalové kŕče

 • bolesť svalov

 • erektilná dysfunkcia (neschopnosť mať alebo udržať erekciu)

 • bolesť v hrudníku

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • zápal pľúc (bronchitída)

 • aktivácia alebo zhoršenie systémového lupus erythematosus (ochorenie, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo, čo spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky a horúčku)

 • bolesť hrdla

 • zápal dutín

 • pocit smútku (depresia)

 • ťažkosti so zaspávaním (nespavosť)

 • porucha videnia

 • ťažkosti s dýchaním

 • bolesť brucha

 • zápcha

 • nadúvanie brucha (dyspepsia)

 • pocit ochorenia (nevoľnosť)

 • zápal žalúdka (gastritída)

 • funkcia pečene mimo normy (tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u japonských pacientov)

 • náhly opuch kože a slizníc, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém tiež so smrteľnými následkami)

 • sčervenenie kože (erytém)

 • alergické reakcie, ako je svrbenie alebo vyrážka

 • zvýšené potenie

 • žihľavka (urtikária)

 • bolesť kĺbov (artralgia) a bolesť končatín

 • ochabnutie svalov

 • ochorenie podobné chrípke

 • bolesť

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej

 • nízke hladiny sodíka

 • zvýšené hladiny kreatinínu, pečeňových enzýmov alebo kreatinínfosfokinázy v krvi


Vedľajšie účinky zaznamenané u jednej zo zložiek môžu byť potenciálne vedľajšie účinky na Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz, aj keď sa nezaznamenali v klinických skúšaniach s týmto liekom.


Telmisartan

U pacientov užívajúcich samotný telmisartan sa hlásili nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky:


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

Infekcia horných dýchacích ciest (napr. bolesť hrdla, zápal dutín, bežné prechladnutie), infekcia močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké hladiny draslíka, spomalený tep srdca (bradykardia), poškodená funkcia obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, slabosť, kašeľ.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“) je závažná infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť k smrti, nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), zvýšený počet určitých bielych krviniek (eozinofília), závažná alergická reakcia (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia, lieková vyrážka), nízka hladina cukru v krvi (u diabetických pacientov), žalúdočné ťažkosti, ekzém (ochorenie kože), artróza, zápal šliach, znížený hemoglobín (krvná bielkovina), ospalosť.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

Progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálne ochorenie pľúc)**.


*Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.

**Počas užívania telmisartanu sa zaznamenali prípady progresívneho jazvenia pľúcneho tkaniva. Avšak, nie je známe, či to spôsobil telmisartan.


Hydrochlorotiazid

U pacientov užívajúcich samostatný hydrochlorotiazid sa hlásili nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky:


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

Zápal slinných žliaz, znížený počet buniek v krvi, vrátane zníženého počtu červených a bielych krviniek, nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), závažné alergické reakcie (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia), zníženie alebo strata chuti do jedla, nepokoj, mierny závrat, rozmazané alebo žltkasté videnie, zhoršené videnie a bolesť oka (možné príznaky akútnej myopatie alebo akútneho glaukómu s uzavretým uhlom), zápal krvných ciev (nekrotizujúca vaskulitída), zápal pankreasu, žalúdočné ťažkosti, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka), príznaky podobné lupusu (príznaky podobné ochoreniu nazývanému systémový lupus erythematosus, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo), poruchy kože ako zápal žíl v koži, zvýšená citlivosť na slnečné svetlo alebo pľuzgiere a odlupovanie vrchnej vrstvy kože (toxická epidermálna nekrolýza), slabosť, zápal obličiek alebo poškodená funkcia obličiek, glukóza v moči (glykozúria), horúčka, porušená rovnováha elektrolytov, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, znížený objem krvi, zvýšené hladiny glukózy alebo tukov v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete zmeny vo vzhľade obalených tabliet.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz obsahuje


Liečivá sú telmisartan a hydrochlorotiazid


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Každá obalená tableta obsahuje 40 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Každá obalená tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Každá obalená tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Ďalšie zložky sú:

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg, obalené tablety

Jadro tablety: hydroxid sodný, meglumín, povidón K25 (E1201), monohydrát laktózy, povidón K30 (E1201), krospovidón (typ A) (E1202), bezvodá laktóza, magnéziumstearát (E572)

Obal tablety: jednotky polyvinylalkoholu (E1203), polyetylénglykol (E1521), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), monohydrát kyseliny citrónovej (E330), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg, obalené tablety

Jadro tablety: hydroxid sodný, meglumín, povidón K25 (E1201), monohydrát laktózy, povidón K30 (E1201), krospovidón (typ A) (E1202), bezvodá laktóza, magnéziumstearát (E572)

Obal tablety: jednotky polyvinylalkoholu (E1203), polyetylénglykol (E1521), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), monohydrát kyseliny citrónovej (E330)


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg, obalené tablety

Jadro tablety: hydroxid sodný, meglumín, povidón K25 (E1201), monohydrát laktózy, povidón K30 (E1201), krospovidón (typ A) (E1202), bezvodá laktóza, magnéziumstearát (E572)

Obal tablety: jednotky polyvinylalkoholu (E1203), polyetylénglykol (E1521), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), monohydrát kyseliny citrónovej (E330), žltý oxid železitý (E172)


Ďalšie informácie o laktóze si pozrite na konci časti 2.


Ako vyzerá Telmisartan/HydrochlorotiazidSandoz a obsah balenia


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Červené oválne obojstranne vypuklé obalené tablety, s vyrazeným označením „40“ na jednej strane a „12,5“ na druhej strane (12,4 mm x 6,2 mm).


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Biele až takmer biele oválne obojstranne vypuklé obalené tablety, s vyrazeným označením „80“ na jednej strane a „12,5“ na druhej strane (15,4 mm x 8,0 mm).


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Žlté oválne obojstranne vypuklé obalené tablety, s vyrazeným označením „80“ na jednej strane a „25“ na druhej strane (15,4 mm x 8,0 mm).


ALU/ALU blistre obsahujúce 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľrozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


LEK S.A.

Administratívne miesto:

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko

Výrobné miesto:

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Varšava

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 40/12,5 mg omhulde tablet

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/12,5 mg omhulde tablet

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/25 mg omhulde tablet

Bulharsko

Telmisartan/Hydrochlorthiazide Sandoz 40/12.5 mg coated tablets

Telmisartan/Hydrochlorthiazide Sandoz 80/12.5 mg caoted tablets

Cyprus

Telmisartan/hydrochlorothiazide Sandoz 40/12.5 mg coated tablets

Telmisartan/hydrochlorothiazide Sandoz 80/12.5 mg coated tablets

Telmisartan/hydrochlorothiazide Sandoz 80/25 mg coated tablets

Česká republika

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Estónsko

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Fínsko

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Francúzsko

TELMISARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 40 mg/12,5 mg, comprimé enrobé

TELMISARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/12,5 mg, comprimé enrobé

TELMISARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/25 mg, comprimé enrobé

Grécko

Telmisartan / Hydrochlorothiazide Sandoz

Holandsko

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 40/12,5 mg, omhulde tabletten

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/12,5 mg, omhulde tabletten

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/25 mg, omhulde tabletten

Litva

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 40mg/12,5 mg dengtos tabletės

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80mg/12,5 mg dengtos tabletės

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80mg/25 mg dengtos tabletės

Lotyšsko

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 40 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/25 mg apvalkotās tabletes

Luxembursko

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 40/12,5 mg comprimé enrobé

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/12,5 mg comprimé enrobé

Telmisartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/25 mg comprimé enrobé

Nemecko

Telmisartan/Hydrochlorothiazid - 1 A Pharma 40/12,5 mg überzogene Tabletten

Telmisartan/Hydrochlorothiazid - 1 A Pharma 80/12,5 mg überzogene Tabletten

Telmisartan/Hydrochlorothiazid - 1 A Pharma 80/25 mg überzogene Tabletten

Poľsko

Telmisartan /Hydrochlorothiazide Sandoz

Portugalsko

Telmisartan + Hidroclorotiazida Sandoz

Rakúsko

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg – überzogene Tabletten

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg – überzogene Tabletten

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/25 mg – überzogene Tabletten

Slovenská republika

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Slovinsko

Telmisartan /hidroklorotiazid Lek 40/12,5 mg obložene tablete;

Telmisartan /hidroklorotiazid Lek 80/12,5 mg obložene tablete;

Telmisartan /hidroklorotiazid Lek 80/25 mg obložene tablete

Španielsko

Telmisartán/Hidroclorotiazida Sandoz 40mg/12, 5mg comprimidos recubiertos EFG

Telmisartán/Hidroclorotiazida Sandoz 80mg/12, 5mg comprimidos recubiertos EFG

Telmisartán/Hidroclorotiazida Sandoz 80mg/25mg comprimidos recubiertos EFG

Taliansko

Telmisartan e Idroclorotiazide Sandoz

Telmisartan e Idroclorotiazide Sandoz

Telmisartan e Idroclorotiazide Sandoz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


9

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg


obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Každá obalená tableta obsahuje 40 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Každá obalená tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Každá obalená tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Obalené tablety obsahujú 153,4 mg laktózy.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Obalené tablety obsahujú 306,8 mg laktózy.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Obalené tablety obsahujú 306,8 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg

Červené oválne bikonvexné obalené tablety, s vyrazeným označením „40“ na jednej strane a „12,5“ na druhej strane (12,4 mm x 6,2 mm).


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg

Biele až takmer biele oválne bikonvexné obalené tablety, s vyrazeným označením „80“ na jednej strane a „12,5“ na druhej strane (15,4 mm x 8,0 mm).


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg

Žlté oválne bikonvexné obalené tablety, s vyrazeným označením „80“ na jednej strane a „25“ na druhej strane (15,4 mm x 8,0 mm).


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg a Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg fixná kombinácia dávky (40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu a 80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Sandoz 80 mg/12,5 mg (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) alebo pre dospelých, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných samostatne.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa má podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný samotným telmisartanom. Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z dvoch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.


 • Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 40 mg.

 • Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 80 mg.

 • Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Sandoz 80 mg/12,5 mg alebo u pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných samostatne.


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg je dostupný tiež v dávkach o sile 40 mg/12,5 mg a 80 mg/12,5 mg.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 40 mg/12,5 mg raz denne. Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz nie je určený pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene. U pacientov s poškodením funkcie pečene sa tiazidy majú podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Obalené tablety Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa podávajú perorálne jedenkrát denne a majú sa užívať s tekutinou, s jedlom alebo bez jedla.


Opatrenia potrebné pri zaobchádzaní alebo podávaní lieku

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa má uchovávať v uzavretom blistri kvôli hygroskopickým vlastnostiam obalených tabliet. Obalené tablety sa majú vyberať z blistra krátko pred podaním.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Precitlivenosť na iné látky, odvodené od sulfónamidov (keďže hydrochlorotiazid je liečivo odvodené od sulfónamidov).

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Cholestáza a obštrukčné poruchy žlčových ciest.

 • Závažné poškodenie funkcie pečene.

 • Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).

 • Odolná hypokaliémia, hyperkalciémia.

 • Súbežné užívanie telmisartanu s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou obličiek (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (pozri časti 4.2, 4.4, 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa stanoví gravidita, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Poškodenie funkcie pečene

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo závažnou pečeňovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou. U týchto pacientov sa predpokladá znížený hepatálny klírens telmisartanu.


Okrem toho sa má Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz používať opatrne u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo progresívnym pečeňovým ochorením, pretože menšie zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu vyvolať hepatálnu kómu. U pacientov s poškodením funkcie pečene nie sú žiadne klinické skúsenosti s Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Sandoz.


Renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantovaná oblička

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.3). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz pacientom s nedávnou transplantáciou obličky. Skúsenosti s telmisartanom/hydrochlorotiazidom sú u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek malé, preto sa odporúča pravidelné sledovanie sérových hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa môže objaviť azotémia súvisiaca s tiazidovými diuretikami.


Intravaskulárna hypovolémia

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom silnej diuretickej liečby, diétnym obmedzením soli, hnačkou alebo vracaním, sa najmä po prvej dávke môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Takéto stavy sa pred podávaním Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz majú upraviť.


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému

Súbežné užívanie telmisartanu s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou obličiek (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (pozri časť 4.3).


Ako dôsledok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), zvlášť ak sa kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pri podávaní telmisartanu s ďalšími blokátormi renín-angiotenzín-aldosterónového systému) sa preto neodporúča. Ak sa súbežné podávanie liekov pokladá za potrebné, je vhodné dôsledne sledovať obličkové funkcie.


Ostatné stavy so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo základným ochorením obličiek vrátane stenózy renálnej artérie), sa pri liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličky (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz sa preto neodporúča.


Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, osobitná pozornosť je potrebná u pacientov trpiacich na aortálnu alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidmi môže znížiť znášanlivosť glukózy, pričom sa u diabetických pacientov na inzulíne alebo antidiabetickej liečbe a liečbe telmisartanom môže objaviť hypoglykémia. Preto treba u týchto pacientov zvážiť sledovanie glukózy v krvi; môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík. Počas liečby tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.


Zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov sa spájalo s liečbou tiazidovými diuretikami; avšak pri dávke 12,5 mg obsiahnutej v Telmisartane/Hydrochlorotiazide Sandoz sa nehlásili žiadne alebo len minimálne účinky.

U niektorých pacientov liečených tiazidmi sa môže objaviť hyperurikémia alebo vyvolať dna.


Elektrolytová nerovnováha

Tak ako u iných pacientov liečených diuretikami, má sa vo vhodných intervaloch uskutočniť pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu zapríčiniť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (vrátane hypokaliémie, hyponatrémie a hypochloremickej alkalózy). Varovnými signálmi nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov sú sucho v ústach, smäd, asténia, apatia, ospanlivosť, únava, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy ako je nauzea alebo vracanie (pozri tiež časť 4.8).


- Hypokaliémia

Hoci sa pri používaní tiazidových diuretík môže vyvinúť hypokaliémia, sprievodná liečba telmisartanom môže znížiť diuretikami vyvolanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je vyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s výraznou diurézou, u pacientov s nedostatočným perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou liečbou kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (Adrenocorticotropic hormone - ACTH) (pozri časť 4.5).


- Hyperkaliémia

Na druhej strane, sa môže vyskytnúť hyperkaliémia z dôvodu antagonizmu receptorov angiotenzínu II (AT1) telmisartanom, zložkou Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz. Hoci pri telmisartane/hydrochlorotiazide sa nezaznamenala klinicky významná hyperkaliémia, rizikové faktory vývinu hyperkaliémie zahrňujú obličkovú nedostatočnosť a/alebo zlyhanie srdca a diabetes mellitus. S Telmisartanom/Hydrochlorotiazidom Sandoz sa draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka majú podávať opatrne (pozri časť 4.5).


- Hyponatrémia a hypochloremická alkalóza

Nie sú dôkazy o tom, že telmisartan/hydrochlorotiazid znižuje alebo predchádza hyponatrémiu vyvolanú diuretikami. Nedostatok chloridov je spravidla mierny a zvyčajne nevyžaduje liečbu.


- Hyperkalciémia

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a zapríčiniť občasné a mierne zvýšenie sérového vápnika pri absencii známych porúch metabolizmu vápnika. Stanovená hyperkalciémia môže byť dôkazom skrytého hyperparatyroidizmu. Pred vykonaním testov funkcií prištítnych teliesok sa tiazidy majú vysadiť.


- Hypomagneziémia

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka v moči, čo môže zapríčiniť hypomagnezémiu (pozri časť 4.5).


Laktóza

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcienesmú užívať tento liek.


Etnické rozdiely

Tak ako pri iných antagonistoch receptora angiotenzínu II, telmisartan je zjavne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov - černochov ako u nečernochov, pravdepodobne pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.


Iné

Tak ako pri iných antihypertenzívach, nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode.


Všeobecné

Reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alebo bez anamnézy alergie precitlivenosti alebo s bronchiálnou astmou, ale sú pravdepodobnejšie u pacientov s takouto anamnézou. Pri použití tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, sa hlásila exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.

Pri tiazidových diuretikách sa hlásili prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


Akútna myopia a glaukóm s uzavretým uhlom

Hydrochlorotiazid, sulfonamid môže spôsobiť idiosynkratickú reakciu, následkom čoho je akútna tranzitórna myopia a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a bežne sa vyskytujú počas niekoľkých hodín až týždňov od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť až k trvalej strate zraku. Primárnou liečbou je prerušenie podávania hydrochlorotiazidu tak rýchlo, ako je to možné. V prípade, že vnútroočný tlak je aj naďalej nekontrolovaný, bude možno potrebné zvážiť okamžitý lekársky alebo chirurgický zásah. Rizikové faktory pre vývin akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať predchádzajúcu alergiu na sulfonamid alebo penicilín.

 1. Liekové a iné interakcie


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému

Súbežné užívanie telmisartanu s aliskirénom je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou obličiek (GFR <60 ml/min/1.73 m2) (pozri časti 4.3, 4.4).


Lítium:

Pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín sa hlásili reverzibilné zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Zriedkavo sa hlásili prípady s antagonistmi receptora angiotenzínu II (vrátane liekov obsahujúcich telmisartan/hydrochlorotiazid). Súbežné podávanie lítia a Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandozsa neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa dôkladné sledovanie sérových hladín lítia počas súbežného používania.


Lieky súvisiace so stratou draslíka a hypokaliémiou(napr. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, kortikosteroidy, ACTH, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ benzylpenicilínu, kyselina salicylová a jej deriváty):

Ak sú tieto látky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid-telmisartan, odporúča sa sledovať plazmatické hladiny draslíka. Tieto lieky môžu zvýšiť účinok hydrochlorotiazidu na sérový draslík (pozri časť 4.4).


Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka alebo vyvolať hyperkaliémiu(napr. ACE inhibítory, draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, cyklosporín alebo iné liečivá ako sodná soľ heparínu):

Ak sú tieto lieky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid-telmisartan, odporúča sa sledovať plazmatické hladiny draslíka. Na základe skúseností z použitia iných liekov, ktoré tlmia renín-angiotenzínový systém, súbežné použitie vyššie uvedených liekov môže viesť k zvýšeniu sérového draslíka a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lieky, ovplyvnené poruchami sérového draslíka

Keď sa Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandozpodáva s liekmi, ktoré sú ovplyvnené poruchami sérového draslíka (napr. digitalisové glykozidy, antiarytmiká) a liekmi vyvolávajúcimi torsade de pointes (čo zahŕňa niektoré antiarytmiká), odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka a EKG, hypokaliémia je predispozičný faktor na torsade de pointes.

 • antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid)

 • antiarytmiká triedy III (napr. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlorpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

 • iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.).


Srdcové glykozidy:

Tiazidmi vyvolaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia podporuje začiatok digitálisom vyvolanej arytmie (pozri časť 4.4).


Digoxín

Pri súbežnom podávaní telmisartanu s digoxínom bolo pozorované zvýšenie strednej hodnoty najvyššej plazmatickej koncentrácie digoxínu (49 %) a minimálnej koncentrácie (20 %). Pri začatí, pri úprave a prerušení liečby sa kontrolujú hladiny digoxínu kvôli zachovaniu hladín v rámci terapeutického rozsahu.


Iné antihypertenzíva:

Telmisartan môže zvýšiť hypotenzný účinok iných antihypertenzív.


Antidiabetiká (perorálne látky a inzulín):

Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetika (pozri časť 4.4).


Metformín:

Metformín sa má používať s opatrnosťou: riziko laktátovej acidózy vyvolané možným funkčným zlyhaním obličiek má súvislosť s hydrochlorotiazidom.


Cholestyramín a cholestipolové živice:

Absorpcia hydrochlorotiazidu je narušená prítomnosťou živíc na báze aniónových iónomeničov.


Nesteroidné protizápalové lieky:

NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAIDs) môžu znížiť diuretické, natriuretické a antihypertenzné účinky tiazidových diuretík a antihypertenzné účinky antagonistov receptora angiotenzínu II.

U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou funkciou obličiek) súbežné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. A preto, sa má kombinácia podávať veľmi opatrne obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, má sa zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začiatku súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania.


V jednej štúdii viedlo súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC0-24 a Cmax ramiprilu a ramiprilátu. Klinický význam tohto pozorovania nie je známy.


Pressorické amíny (napr. noradrenalín):

Účinok pressorických amínov môže byť znížený.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín):

Účinok nedepolarizačných relaxancií kostrového svalstva môže byť hydrochlorotiazidom zosilnený.


Lieky používané pri liečbe dny(napr. probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol):

Môže byť potrebná úprava dávkovania urikozurík, pretože hydrochlorotiazid môže zvyšovať hladinu sérovej kyseliny močovej. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu alebo sulfínpyrazónu. Súbežné podávanie tiazidu môže zvýšiť výskyt reakcií z precitlivenosti na alopurinol.


Soli vápnika:

Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu sérového vápnika z dôvodu zníženého vylučovania. Ak sa musia predpísať náhrady vápnika, musia sa sledovať hladiny sérového vápnika a podľa toho upraviť dávkovanie vápnika.


Betablokátory a diazoxid:

Hyperglykemický účinok betablokátorov a diazoxidu môže byť tiazidmi zvýšený.


Anticholínergné látky(napr. atropín, biperiden): môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdnenia žalúdka.


Amantadín:

Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov zapríčinených amantadínom.


Cytotoxické látky(napr. cyklofosfamid, metotrexát):

Tiazidy môžu znížiť renálne vylučovanie cytotoxických liekov a zosilniť ich myelosupresívne účinky.


Na základe ich farmakologických vlastností sa dá očakávať, že nasledujúce lieky môžu zvyšovať hypotenzné účinky všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu: baklofén, amifostín.

Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antidepresívami.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o užívaní telmisartanu/hydrochlorotiaziduu gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú preukazné. Malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné riziká. Keď je pokračovanie liečby antagonistmi receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite.

Ak sa stanoví gravidita, liečba antagonistmi receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Expozícia liečbe antagonistmi receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra je známa tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).

Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II sa majú starostlivo sledovať z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


S užívaním hydrochlorotiazidu počas tehotenstva sú len obmedzené skúsenosti, obzvlášť počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Vychádzajúc z farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu môže jeho užívanie počas druhého a tretieho trimestra znížiť fetálno-placentovú perfúziu a môže mať následky na plod a novorodenca ako je ikterus, porucha elektrolytickej rovnováhy a trombocytopénia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri gestačnom edéme, gestačnej hypertenzii alebo preeklampsii kvôli riziku zníženého objemu plazmy a hypoperfúzii placenty, bez pozitívneho účinku na priebeh ochorenia.


Hydrochlorotiazid sa nemá užívať pri esenciálnej hypertenzii u tehotných žien s výnimkou zriedkavých prípadov, kedy sa nedá použiť žiadna iná liečba.


Laktácia

Telmisartan

Keďže nie sú dostupné informácie o používaní Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandozpočas laktácie, Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandozsa neodporúča a má sa použiť alternatívna liečba s vhodnejším bezpečnostným profilom pre obdobie dojčenia, zvlášť pre dojčenie novorodencov a predčasne narodených dojčiat.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid sa v malých množstvách vylučuje do materského mlieka. Tiazidy, ktoré vo vysokých dávkach spôsobujú intenzívnu diurézu, môžu utlmiť tvorbu mlieka. Užívanie Telmisartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz sa počas dojčenia neodporúča. Ak sa Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandozužíva počas dojčenia, dávky majú byť čo najnižšie.


Fertilita

V predklinických štúdiách sa nepozorovali žiadne vplyvy telmisartanu a hydrochlorotiazidu na fertilitu samcov a samíc.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa má zohľadniť, že pri antihypertenznej liečbe ako je Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandozsa občas môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.


 1. Nežiaduce účinky


 1. Súhrn profilu bezpečnosti

Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou je závrat. Závažný angioedém sa môže vyskytnúť zriedkavo (≥ 1/10 000 až < 1/1 000).


Celkový výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaných pri telmisartane/hydrochlorotiazide 40 mg/12,5 mg a 80 mg/12,5 mg bol porovnateľný s reakciami zaznamenanými pri telmisartane samotnom v randomizovaných kontrolovaných skúškach zahrňujúcich 1 471 pacientov, ktorí užívali telmisartan plus hydrochlorotiazid (835) alebo telmisartan samotný (636). Neboli stanovené nežiaduce reakcie súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Celkový výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaný pri telmisartane/hydrochlorotiazide 80 mg/25 mg bol porovnateľný s účinkami zaznamenanými pri telmisartane/hydrochlorotiazide 80 mg/12,5 mg. Neboli stanovené nežiaduce reakcie súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


 1. Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie zaznamenané vo všetkých klinických skúškach a vyskytujúce sa častejšie (p≤0,05) s telmisartanom plus hydrochlorotiazidom než s placebom sú ukázané nižšie podľa triedy orgánových systémov. Známe nežiaduce reakcie sa vyskytli s každou zložkou podávanou samostatne, ktoré sa v klinických skúškach neukázali, sa môžu vyskytnúť počas liečby telmisartanom/hydrochlorotiazidom.


Nežiaduce reakcie boli vyhodnotené podľa výskytu, použijúc nasledujúcu konvenciu: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií výskytu sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Zriedkavé

Bronchitída, faryngitída, sinusitída

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus1

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Hypokaliémia

Zriedkavé

Hyperurikémia, hyponatriémia

Psychické poruchy

Menej časté

Úzkosť

Zriedkavé

Depresia

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat

Menej časté

Synkopa, parestézia

Zriedkavé

Nespavosť, poruchy spánku

Poruchy oka

Zriedkavé

Porucha zraku, rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia, arytmie

Poruchy ciev

Menej časté

Hypotenzia, ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe

Zriedkavé

Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Hnačka, sucho v ústach, plynatosť

Zriedkavé

Bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, vracanie, gastritída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Abnormálna funkcia pečene/ochorenie pečene2

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Angioedém (aj so smrteľnými následkami), erytém, pruritus, vyrážka, nadmerné potenie, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Bolesť chrbta, svalové kŕče, myalgia

Zriedkavé

Bolesť kĺbov, ochromenie svalov, bolesť v končatinách

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Bolesť v hrudníku

Zriedkavé

Ochorenie podobné chrípke, bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Zvýšená kyselina močová v krvi

Zriedkavé

Zvýšený kreatinín v krvi, zvýšená kreatinínfosfokináza v krvi, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov

1Na základe skúseností po uvedení lieku na trh

2Pre ďalší popis, prosím, pozri časť „ Popis vybraných nežiaducich reakcií“


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách

Nežiaduce reakcie prevažne zaznamenané pri jednotlivých zložkách môžu byť potenciálne nežiaduce reakcie telmisartanu/hydrochlorotiazidu, dokonca aj keď neboli pozorované v klinických skúškach s týmto liekom.


Telmisartan:

Nežiaduce reakcie sa vyskytli s rovnakou frekvenciou u pacientov užívajúcich placebo aj telmisartan.


Celkový výskyt nežiaducich reakcií hlásených pri telmisartane (41,4 %) bol zvyčajne porovnateľný s placebom (43,9 %) v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Nasledujúci zoznam nežiaducich reakcií bol vypracovaný zo všetkých klinických skúšaní s pacientmi s hypertenziou liečenými telmisartanom alebo s pacientmi 50-ročnými či staršími s vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod.


Triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Menej časté

Infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest vrátane cystitíd

Zriedkavé

Sepsa vrátane smrteľných následkov3

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Anémia

Zriedkavé

Eozinofília, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Precitlivenosť, anafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Hyperkaliémia

Zriedkavé

Hypoglykémia (u diabetických pacientov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Bradykardia

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

Somnolencia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Kašeľ

Veľmi zriedkavé

Intersticiálne ochorenie pľúc3

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Žalúdočné ťažkosti

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Ekzém, lieková vyrážka, toxická kožná vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

Artróza, bolesť šľachy

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Poškodenie funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

Znížený hemoglobín

3Pre ďalší popis, prosím, pozri časť „Popis vybraných nežiaducich reakcií“


Hydrochlorotiazid:

Hydrochlorotiazid môže vyvolať alebo zhoršiť hypovolémiu, ktorá by mohla viesť k elektrolytovej nerovnováhe (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie s neznámou frekvenciou hlásené pri používaní samotného hydrochlorotiazidu zahŕňajú:


Triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Neznáme

Zápal slinnej žľazy

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Aplastická anémia, hemolytická anémia, zlyhanie kostnej drene, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Anafylaktická reakcia, precitlivenosť

Poruchy endokrinného systému

Neznáme

Diabetes mellitus nedostatočne kontrolovateľný

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

Anorexia, znížená chuť do jedla, nerovnováha elektrolytov, hypercholesterolémia, hyperglykémia, hypovolémia

Psychické poruchy

Neznáme

Nepokoj

Poruchy nervového systému

Neznáme

Točenie hlavy

Poruchy oka

Neznáme

Xantopsia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy ciev

Neznáme

Nekrotizujúca vaskulitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

Pankreatitída, žalúdočné ťažkosti

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatocelulárna žltačka, cholestatická žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Syndróm podobný lupusu, fotosenzitívne reakcie, kožná vaskulitída, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

Slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Intersticiálna nefritída, dysfunkcia obličiek, glykozúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

Pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Zvýšené triglyceridy


 1. Popis vybraných nežiaducich reakcií

Abnormálna funkcia pečene/porucha pečene

Mnohé prípady abnormálnej funkcie pečene/poruchy pečene na základe skúseností s telmisartanom po uvedení lieku na trh sa vyskytli u japonských pacientov. Tieto nežiaduce reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u japonských pacientov.


Sepsa

V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom, pozorovala zvýšená incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý v súčasnosti nie je známy (pozri časť 5.1).


Intersticiálne ochorenie pľúc

V časovej súvislosti s užívaním telmisartanu sa z údajov získaných po uvedení lieku na trh zaznamenali prípady intersticiálneho ochorenia pľúc. Avšak, kauzálny vzťah nebol stanovený.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Sú dostupné obmedzené informácie týkajúce sa predávkovania telmisartanom u ľudí. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou sa nestanovil.


Príznaky

Najvýznamnejšími prejavmi predávkovania telmisartanom bola hypotenzia a tachykardia. Hlásila sa aj bradykardia, závrat, vracanie, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek. Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia) a hypovolémiou v dôsledku nadmernej diurézy. Najčastejšie znaky a príznaky predávkovania sú nauzea a ospanlivosť. Hypokaliémia môže mať za následok svalové kŕče a/alebo zvýraznenie arytmie spojenej so súbežným používaním srdcových glykozidov alebo niektorých antiarytmík.


Liečba

Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne uhlie môže byť užitočné pri liečbe predávkovania. Majú sa často sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má položiť do polohy na chrbte a urýchlene podať náhrady soli a objemu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antagonisty angiotenzínu II a diuretiká,


ATC kód: C09DA07


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandozje kombinácia antagonistu receptora angiotenzínu II, telmisartanu a tiazidového diuretika hydrochlorotiazidu. Kombinácia týchto zložiek má aditívny antihypertenzný účinok, znižujúci tlak krvi vo vyššej miere ako každý komponent samostatne. Telmisartan/hydrochlorotiazid podávaný raz denne poskytuje účinné a plynulé zníženie krvného tlaku v rozpätí terapeutickej dávky.


Telmisartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II subtypu 1 (AT1). Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nevykazuje žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na AT1 receptor. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1 receptor. Táto väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2 a ďalším menej charakterizovaným AT receptorom. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú telmisartanom.

Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II), enzým, ktorý tiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva potenciácia bradykinínom sprostredkovaných nežiaducich účinkov.

Dávka 80 mg telmisartanu podávaná zdravým dobrovoľníkom takmer úplne inhibuje zvýšenie tlaku krvi vyvolané angiotenzínom II. Inhibičný účinok sa zachová počas 24 hodín a je merateľný do 48 hodín.


Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejavuje v priebehu 3 hodín. Maximálna redukcia krvného tlaku sa zvyčajne dosahuje 4–8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej liečby. Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný účinok pretrváva konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto potvrdzujú merania na bode maximálneho účinku a bezprostredne pred nasledujúcou dávkou (pomer najnižšej a najvyššej koncentrácie je trvalo nad 80 % po dávkach 40 a 80 mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach).

U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj diastolický krvný tlak bez ovplyvnenia tepovej frekvencie. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (čo sa dokázalo v klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lisinoprilom).


V dvojito zaslepenej kontrolovanej klinickej štúdii (účinnosť vyhodnotená u n=687 pacientov), u pacientov nereagujúcich na kombináciu 80 mg/12,5 mg, bolo preukázané (rozdiely v upravených stredných odchýlkach od základnej hodnoty), že účinok bol postupne znižujúci na krvný tlak pri kombinácii 80 mg/25 mg v porovnaní s následnou liečbou pri kombinácii 80 mg/12,5 mg o 2,7/1,6 mm Hg SKT/DKT). V nadväzujúcej štúdii pri kombinácii 80 mg/25 mg sa krvný tlak ešte znížil (čo viedlo k celkovej redukcii o 11,5/9,9 mm Hg (SKT/DKT).


V spoločnej analýze dvoch podobných 8-týždňových dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách oproti 160 mg/25 mg valsartanu/hydrochlorotiazidu (účinnosť vyhodnotená u n=2121 pacientov) bol preukázaný (rozdiely v upravených stredných odchýlkach od základnej hodnoty) signifikantne väčší účinok na zníženie krvného tlaku o 2,2/1,2 mm Hg (SKT/DKT) v prospech kombinácie 80 mg/25 mg telmisartanu/hydrochlorotiazidu.


Po náhlom ukončení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní bez dôkazu rebound hypertenzie. Výskyt suchého kašľa bol u pacientov liečených telmisartanom signifikantne nižší ako u tých, ktorí užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických skúškach priamo porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby.


V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s 50-ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy 0,70 % voči 0,49 % [RR 1,43 (95 % interval spoľahlivosti 1,00–2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola zvýšená u pacientov užívajúcich telmisartan (0,33 %) voči pacientom užívajúcim placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % interval spoľahlivosti 1,14–3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe.


Účinky telmisartanu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík ešte nie je celkom známy. Tiazidy pôsobia renálnym tubulárnym mechanizmom na elektrolytovú reabsorpciu, priamo zvyšujúc vylučovanie sodíka a chloridu v približne rovnakých množstvách. Diuretické pôsobenie hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu, zvyšuje vylučovanie aldosterónu s nasledovným zvýšením vylučovaním močového draslíka a bikarbonátu a znižovaním sérového draslíka. Súbežné podávanie s telmisartanom vedie k zvráteniu straty draslíka spojeného s týmito diuretikami, a to cez predpokladanú blokádu renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Po podaní hydrochlortiazidu sa začiatok diurézy objaví do 2 hodín a vrchol dosahuje okolo 4 hodín, účinok trvá približne 6–12 hodín.

Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.


Účinky kombinácie fixnej dávky telmisartan/hydrochlorotiazid na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


U zdravých jedincov nemá súbežné podávanie hydrochlorotiazidu a telmisartanu vplyv na farmakokinetiku jednotlivých látok.


Absorpcia:

Telmisartan: Po perorálnom podaní sa maximálne koncentrácie telmisartanu dosahujú po 0,5-1,5 hodine po užití. Absolútna biologická dostupnosť telmisartanu 40 mg a 160 mg bola 42 % prípadne 58 %. Jedlo mierne znižuje biologickú dostupnosť telmisartanu redukciou plochy pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií od času (AUC) približne o 6 % pri dávke 40 mg pre obalené tablety a približne o 19 % pri dávke 160 mg. Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné. Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčiňovalo zníženie terapeutickej účinnosti. Farmakokinetika perorálne podaného telmisartanu je nelineárna po dávkach od 20–160 mg s väčším než proporčným zvýšením plazmových koncentrácií (Cmax a AUC) so zvyšujúcimi sa dávkami. Pri opakovanom podávaní sa telmisartan výrazne nehromadí v plazme.

Hydrochlorotiazid: Po perorálnom podaní telmisartanu/hydrochlorotiazidu sa maximálne koncentrácie hydrochlorotiazidu dosahujú približne po 1,0–3,0 hodinách po podaní. Vychádzajúc z kumulatívnej renálnej exkrécie hydrochlorotiazidu bola absolútna biologická dostupnosť okolo 60 %.


Distribúcia:

Telmisartan sa pevne viaže na plazmatické proteíny (>99,5 %), zväčša na albumíny a kyslý alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem telmisartanu je približne 500 litrov, čo svedčí o aditívnej tkanivovej väzbe.

Hydrochlorotiazid sa v plazme viaže zo 68 % na proteín a jeho zjavný distribučný objem je 0,83-1,14 l/kg.


Biotransformácia:

Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na farmakologicky neúčinný acylglukuronid. Glukuronid materskej zlúčeniny je jediný metabolit, ktorý bol identifikovaný u ľudí. Po jednorázovej dávke 14C-značeného telmisartanu, glukorunid predstavuje asi 11 % meranej rádioaktivity v plazme. Izoenzýmy cytochrómu P450 nie sú zapojené do metabolizmu telmisartanu.

Hydrochlorotiazid sa u ľudí nemetabolizuje.


Eliminácia:

Telmisartan: Po intravenóznom alebo perorálnom podaní 14C-značeného telmisartanu sa väčšina podanej dávky (>97 %) vylúčila stolicou ako biliárna exkrécia. V moči sa zistilo len nepatrné množstvo. Celkový plazmatický klírens telmisartanu po perorálnom podaní je >1 500 ml/min. Terminálny polčas vylučovania bol >20 hodín.


Hydrochlorotiazid sa vylučuje takmer výhradne v moči ako nezmenená látka. Okolo 60 % perorálne podanej dávky sa vylučuje v priebehu 48 hodín ako nezmenená látka. Renálny klírens je okolo 250–300 ml/min. Terminálny polčas vylučovania hydrochlorotiazidu je 10–15 hodín.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti:

U osôb mladších ako 65 rokov a starších osôb sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.


Pohlavie:

Plazmatické koncentrácie telmisartanu sú všeobecne 2-3-krát vyššie u žien ako u mužov. V klinických skúšaniach sa však u žien nepozorovali významne väčšie reakcie na krvný tlak alebo výskyt ortostatickej hypotenzie. Nie je potrebná úprava dávkovania. U žien bola vyššia náchylnosť k vyšším plazmatickým koncentráciám hydrochlorotiazidu ako u mužov. Nepovažuje sa to za klinicky významné.


Poškodenie funkcie obličiek:

Vylučovanie obličkami neprispieva ku klírensu telmisartanu. Na základe niekoľkých málo skúseností u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min., v priemere okolo 50 ml/min.) nie je u pacientov so zníženou funkciou obličiek potrebná úprava dávkovania. Telmisartan sa neodstraňuje z krvi hemodialýzou. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je znížený pomer vylučovania hydrochlorotiazidu. V typickej štúdii s pacientmi s priemerným klírensom kreatinínu 90 ml/min bol polčas vylučovania hydrochlorotiazidu zvýšený. U funkčne anefrických pacientov je polčas vylučovania asi 34 hodín.


Poškodenie funkcie pečene:

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodením funkcie pečene ukázali zvýšenú absolútnu biologickú dostupnosť až do takmer 100 %. Polčas vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie pečene nemení.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách bezpečnosti zameraných na súbežné podávanie telmisartanu a hydrochlorotiazidu normotenzným potkanom a psom, v dávke porovnateľnej s klinickými terapeutickými dávkami, nevyvolávali ďalšie nálezy ako pri podávaní jednotlivých zložiek samostatne. Pozorované toxikologické nálezy pravdepodobne nemajú význam pri terapeutickom použití u ľudí.


Toxikologické nálezy takisto dobre známe z predklinických štúdií s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antagonistmi receptora angiotenzínu II boli: zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), zvýšená plazmatická renínová aktivita, hypertrofia/hyperplázia juxtaglomerulárnych buniek a poškodenie žalúdočnej sliznice. Léziám na žalúdku možno predísť/zmierniť ich perorálnou suplementáciou soli a skupinovým chovom zvierat. U psov sa pozorovala dilatácia a atrofia obličkových kanálikov. Tieto nálezy sa považujú za následok farmakologickej aktivity telmisartanu.


Nepozoroval sa priamy dôkaz teratogénneho účinku, ale pozorovalo sa, že hladiny toxickej dávky telmisartanu majú mierny vplyv na postnatálny vývoj plodu ako je nižšia telesná hmotnosť a oneskorené otvorenie očí.

U potkanov a myší sa po podávaní telmisartanu nepotvrdili známky mutagenity a relevantná klastogénnej aktivity v štúdiách in vitro a tiež známky karcinogenity. Štúdie s hydrochlorotiazidom ukázali nejednoznačný dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku na niektorých pokusných modeloch. Avšak značné skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí neukázali súvislosť medzi jeho použitím a zvýšením neoplaziem.

Pre možné toxické pôsobenie kombinácie telmisartan/hydrochlorotiazid na plod pozri časť 4.6.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg, obalené tablety


Jadro tablety:

hydroxid sodný

meglumín

povidón K25 (E1201)

monohydrát laktózy

povidón K30 (E1201)

krospovidón (typ A) (E1202)

bezvodá laktóza

magnéziumstearát (E572)


Obal tablety:

jednotky polyvinylalkoholu (E1203)

polyetylénglykol (E1521)

koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

monohydrát kyseliny citrónovej (E330)

žltý oxid železitý (E172)

červený oxid železitý (E172)


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg, obalené tablety


Jadro tablety:

hydroxid sodný

meglumín

povidón K25 (E1201)

monohydrát laktózy

povidón K30 (E1201)

krospovidón (typ A) (E1202)

bezvodá laktóza

magnéziumstearát (E572)


Obal tablety:

jednotky polyvinylalkoholu (E1203)

polyetylénglykol (E1521)

koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

monohydrát kyseliny citrónovej (E330)


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg, obalené tablety


Jadro tablety:

hydroxid sodný

meglumín

povidón K25 (E1201)

monohydrát laktózy

povidón K30 (E1201)

krospovidón (typ A) (E1202)

bezvodá laktóza

magnéziumstearát (E572)


Obal tablety:

jednotky polyvinylalkoholu (E1203)

polyetylénglykol (E1521)

koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551)

monohydrát kyseliny citrónovej (E330)

žltý oxid železitý (E172)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


ALU/ALU blistre obsahujúce 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 40 mg/12,5 mg : 58/0215/13-S

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg: 58/0216/13-S

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg: 58/0217/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.05.2013


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

17


Telmisartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 80 mg/25 mg