+ ipil.sk

Telmisartan Mylan 40 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2010/02722-REG a 2010/02723-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Telmisartan Mylan 40 mg

Telmisartan Mylan 80 mg

tablety


telmisartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Telmisartan Mylan a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Telmisartan Mylan

 3. Ako užívať Telmisartan Mylan

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Telmisartan Mylan

 6. Ďalšie informácie


1. Čo je TELMISARTAN Mylan a na čo sa používa


Telmisartan Mylan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorú produkuje Vaše telo a ktorá zužuje Vaše krvné cievy a tým zvyšuje Váš krvný tlak. Telmisartan Mylan blokuje účinok angiotenzínu II tak, že uvoľňuje krvné cievy a Váš krvný tlak sa znižuje.


Telmisartan Mylan sa používa naliečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých pacientov. „Esenciálna“ znamená, že vysoký krvný tlak nie je zapríčinený iným ochorením.


Keď sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy v niektorých orgánoch, čo môže niekedy viesť k srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca alebo zlyhaniu obličiek, mozgovej príhode alebo oslepnutiu.


Telmisartan Mylan sa tiež používa na zníženie rizika srdcového záchvatu (infarktu) alebo mozgovej príhody (mŕtvice) u pacientov, ktorí sú vystavení riziku z dôvodu zníženého alebo zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh krvou, z dôvodu, že už mozgovú príhodu utrpeli v minulosti alebo už u nich došlo k poškodeniu orgánov v dôsledku cukrovky (diabetes). Váš lekár Vám môže povedať, či ste vystavený vysokému riziku týchto príhod.


2. Skôr ako UŽIJETE TELMISARTAN Mylan


Neužívajte Telmisartan Mylan

 • keď ste alergický (precitlivený) na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Telmisartanu Mylan.

 • keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa užívaniu Telmisartanu Mylan aj na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo).

 • keď máte závažné problémy s pečeňou, ako je obštrukcia (upchatie) žlčových ciest (problémy s odtokom žlče z pečene a žlčníka) alebo akékoľvek iné závažné ochorenie pečene.


Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať Telmisartan Mylan.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Telmisartanu Mylan


Oznámte, prosím, svojmu lekárovi, keď trpíte alebo ste niekedy trpeli ktorýmkoľvek z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

 • ak trpíte ochorením obličiek, podstúpili ste transplantáciu obličky alebo máte stenózu renálnej artérie (zúženie krvných ciev vedúcich do jednej alebo oboch obličiek).

 • ak trpíte ochorením pečene.

 • ak máte ťažkosti so srdcom.

 • ak máte nízky krvný tlak (hypotenzia), ktorý sa pravdepodobne môže vyskytnúť, keď ste dehydrovaný (nadmerná strata vody z tela), máte nedostatok solí z dôvodu liečby diuretikami („močopudné“ lieky) alebo diéty s nízkym obsahom solí, alebo keď máte hnačku alebo vraciate.

 • ak máte zvýšené hladiny aldosterónu (zadržiavanie vody a soli v tele spolu s nerovnováhou rôznych minerálov v krvi).

 • ak máte nadmerne zvýšené hladiny draslíka vo Vašej krvi.

 • ak trpíte cukrovkou (diabetes).

 • ak ste černoch/černoška; podobne ako všetky ostatné antagonisty receptora angiotenzínu II, aj Telmisartan Mylan môže byť menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti.


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť)tehotná, musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Telmisartan Mylan sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa používa v tomto štádiu tehotenstva, môže Vášmu dieťaťu spôsobiť závažné poškodenie (pozri časť Tehotenstvo).


V prípade, ak máte podstúpiť chirurgický zákrok/operáciu alebo Vám má byť podané anestetikum, oznámte svojmu lekárovi, že užívate Telmisartan Mylan.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávku týchto ďalších liekov alebo prijať iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno budete musieť prestať užívať niektorý z liekov. Týka sa to predovšetkým liekov uvedených nižšie, keď sa užívajú spolu s Telmisartanom Mylan:


 • lítium (na liečbu niektorých typov depresie)

 • lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady solí obsahujúce draslík, ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim

 • diuretiká („močopudné“ lieky), napr. furosemid, hydrochlorotiazid, amilorid; obzvlášť ak sa užívajú vo vysokých dávkach spolu s Telmisartanom Mylan, môžu viesť k nadmerným stratám vody z tela a k nízkemu krvnému tlaku (hypotenzii)

 • podobne ako pri iných liekoch, ktoré znižujú krvný tlak, účinok telmisartanu sa môže znížiť, keď užívate NSAID (nesteroidné protizápalové lieky, napr. kyselinu acetylsalicylovú alebo ibuprofén) alebo kortikosteroidné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, silné lieky proti bolesti, barbituráty (na liečbu epilepsie) alebo lieky na liečbu depresie.


Telmisartan Mylan môže zvýšiť účinok iných liekov znižujúcich krvný tlak, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku.


Užívanie Telmisartanu Mylan s jedlom a nápojmi

Telmisartan Mylan môžete užívať s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete byť tehotná), musíte to oznámiť svojmu lekárovi. Lekár Vám zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Telmisartanu Mylan ešte pred otehotnením alebo čo najskôr ako zistíte, že ste tehotná a odporučí Vám, aby ste užívali iný liek. Telmisartan Mylan sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Telmisartan Mylan sa neodporúča užívať matkám, ktoré dojčia, ale ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne, Váš lekár Vám môže odporučiť inú liečbu.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

K dispozícii nie sú žiadne informácie o vplyve Telmisartanu Mylan naschopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


U niektorých ľudí sa však počas liečby vysokého krvného tlaku môže vyskytnúť pocit závratov alebo únava. Ak pociťujete závraty alebo únavu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte žiadne stroje.


3. ako UŽÍVAŤ TELMISARTAN Mylan


Dávkovanie

Vždy užívajte Telmisartan Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Počet tabliet, ktoré užívate, sa označuje ako „dávka“. Vaša dávka bude závisieť od toho, na čo Telmisartan Mylan užívate. Vaše tablety užívajte jedenkrát denne, v rovnakom čase každý deň.


Ak máte pocit, že účinok Telmisartanu Mylan je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš liek je dostupný v dvoch silách: 40 mg a 80 mg.


Použitie u detí

Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov nemajú užívať Telmisartan Mylan.


Spôsob a/alebo cesta podania

Tabletu prehltnite vcelku a zapite vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.


Telmisartan Mylan môžete užiť spolu s jedlom alebo nalačno.


Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka 40 mg jedenkrát denne na kontrolu vysokého krvného tlaku počas 24 hodín. Niekedy Vám však Váš lekár môže odporučiť nižšiu dávku 20 mg alebo vyššiu dávku 80 mg. Denná dávka 20 mg môže byť pre niektorých pacientov dostatočne vysokou dávkou, avšak niektorí pacienti môžu potrebovať dávku až 80 mg telmisartanu. Telmisartan Mylan sa môže používať aj spolu s diuretikami („močopudné“ lieky), ako je hydrochlorotiazid, pri ktorom sa preukázalo, že má prídavný účinok na zníženie krvného tlaku, ak sa podáva s Telmisartanom Mylan.


Nazníženie rizika srdcového záchvatu (infarktu) alebo mozgovej príhody (mŕtvice) je zvyčajná dávka 80 mg denne. Na začiatku liečby je potrebné pravidelne sledovať Váš krvný tlak.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Ak Vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá byť vyššia ako 40 mg jedenkrát denne.


Ak užijete viac Telmisartanu Mylan, ako máte

Ak omylom užijete príliš veľa tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo pohotovosť najbližšej nemocnice.


Príznaky, ktoré treba v takom prípade sledovať, sú nízky krvný tlak, závraty, zrýchlený tlkot srdca a problémy s funkciou obličiek.


Ak zabudnete užiť Telmisartan Mylan

Ak zabudnete užiť dávku, neznepokojujte sa. Užite dávku hneď, ako si spomeniete a potom pokračujte v užívaní tak ako predtým.


Ak svoju tabletu jeden deň neužijete, nasledujúci deň užite svoju zvyčajnú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Telmisartan Mylan

Ak chcete prestať užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Telmisartan Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať s určitými frekvenciami, ktoré sú definované nasledovne:

 • veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10

 • časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

 • zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

 • veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

 • neznáme: frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov.


Ak zaznamenáte alergickú reakciu (opuch tváre alebo hrdla alebo závažné ťažkosti s dýchaním), prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte pomoc.


Časté vedľajšie účinky:

 • nízky krvný tlak (hypotenzia) u používateľov liečených kvôli zníženiu rizika srdcovo-cievnych príhod


Menej časté vedľajšie účinky:

 • infekcie horných dýchacích ciest (napr. bolesť hrdla, bežné prechladnutie, zápal a opuch nosových dutín spôsobujúci bolesť, vysoká teplota a citlivosť)

 • infekcie močových ciest vrátane zápalu epitelu močového mechúra

 • nedostatok červených krviniek (anémia), v dôsledku čoho môže byť pokožka bledá a môže spôsobiť slabosť a dýchavičnosť

 • vysoké hladiny draslíka

 • pocit smútku (depresia)

 • ťažkosti pri zaspávaní

 • pocit točenia (vertigo)

 • mdloba (synkopa)

 • závrat alebo točenie hlavy, najmä pri vstávaní (ortostatická hypotenzia)

 • pomalý srdcový tep (bradykardia)

 • nízky krvný tlak (hypotenzia) u pacientov liečených na vysoký krvný tlak

 • dýchavičnosť a bolesť na hrudi

 • bolesť brucha alebo brušné ťažkosti, hnačka, poruchy trávenia, nadúvanie alebo vracanie

 • vyrážka, svrbenie na koži

 • nadmerné potenie

 • bolesť chrbta, bolesť svalov (myalgia), svalové kŕče, slabosť

 • porucha funkcie obličiek vrátane zlyhania obličiek

 • zvýšená hladina kreatinínu v krvi


Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • pokles krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko krvácania a tvorby modrín

 • sepsa* (často nazývaná “otrava krvi”, je závažná infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť k úmrtiu)

 • zvýšenie určitého typu bielych krviniek (eozinofília)

 • nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia) alebo alergická reakcia (napr. vyrážka, svrbenie, ťažkosti s dýchaním, sipot, opuch tváre alebo nízky krvný tlak)

 • pocit úzkosti

 • porucha videnia (zhoršenie zraku)

 • zrýchlený tep srdca (tachykardia)

 • sucho v ústach

 • nezvyčajná funkcia pečene**

 • ekzém (závažná porucha kože), sčervenanie kože, žihľavka (urtikária) alebo závažná lieková vyrážka

 • bolesť kĺbov (artralgia), bolesť v končatinách alebo zápal šliach

 • ochorenie podobné chrípke (príznaky podobné chrípke)

 • zvýšenie hladiny niektorých enzýmov v krvi (ako zvýšené hladiny pečeňových enzýmov alebo kreatínfosfokinázy v krvi)

 • nízka hladina cukru (glukózy) v krvi (u diabetických pacientov)

 • rýchly opuch kože a sliznice, ktorý môže viesť aj k úmrtiu (angioedém s fatálnymi dôsledkami)

 • znížené hladiny hemoglobínu (krvná bielkovina)

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej


*V dlhodobej štúdii, ktorá zahŕňala viac ako 20 000 pacientov, sa sepsa vyskytovala u väčšieho počtu pacientov liečených telmisartanom v porovnaní s pacientmi, ktorí telmisartan neužívali. Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý nie je v súčasnosti známy.


** Väčšina prípadov nezvyčajnej funkcie pečene a poruchy funkcie pečene po uvedení telmisartanu na trh sa vyskytla u pacientov japonskej národnosti. Tento vedľajší účinok je viac pravdepodobný u Japoncov.


Neznáme:

 • otrava krvi

 • eozinofília (zvýšenie určitého typu bielych krviniek)

 • zápal šliach


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. ako uchovávať TELMISARTAN Mylan


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Telmisartan Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo na fľaši po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte Telmisartan Mylan, ak spozorujete akúkoľvek zmenu farby tabliet.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Telmisartan Mylan obsahuje

 • Liečivo je telmisartan.

 • Každá tableta obsahuje 40 mg alebo 80 mg telmisartanu.

 • Ďalšie zložky magnéziumstearát, povidón (K-30), meglumín, hydroxid sodný a manitol (SD 200).


Ako vyzerá Telmisartan Mylan a obsah balenia


Telmisartan Mylan 40 mg: Biele až sivobiele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným označením „TN40“ na jednej strane a „M“ na strane druhej.


Telmisartan Mylan 80 mg: Biele až sivobiele, podlhovasté, obojstranne vypuklé tablety s vyrazeným označením „TN80“ na jednej strane a „M“ na strane druhej.


Telmisartan Mylan je dostupný v blistroch z OPA/Al/PVC/hliníkovej fólie v baleniach po 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabliet a v HDPE fľašiach s polypropylénovým uzáverom obsahujúcich 56, 60, 84, 90, 98, 280, 500 alebo 1 000 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100

Web: www.mylan.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia: Telmisartan Mylan


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2011.


7/7

Telmisartan Mylan 40 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid. č. 2010/02722-REG a 2010/02723-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Telmisartan Mylan 40 mg

Telmisartan Mylan 80 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 40 mg alebo 80 mg telmisartanu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Telmisartan Mylan 40 mg

Biele až sivobiele, podlhovasté, bikonvexné tablety s rozmermi 12 mm x 5,9 mm, s vyrazeným označením „TN40“ na jednej strane a „M“ na strane druhej.


Telmisartan Mylan 80 mg

Biele až sivobiele, podlhovasté, bikonvexné tablety s rozmermi 16,2 mm x 7,95 mm, s vyrazeným označením „TN80“ na jednej strane a „M“ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia


Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.


Kardiovaskulárna prevencia


Zníženie kardiovaskulárnej morbidity u pacientov:


i) so zreteľným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (anamnéza koronárneho ochorenia srdca, mozgovej príhody alebo ochorenia periférnych artérií) alebo


ii) s diabetes mellitus typu 2 s potvrdeným poškodením cieľových orgánov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podania:

Tableta sa má prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom vody). Tableta sa môže užiť spolu s jedlom alebo nalačno.


Liečba esenciálnej hypertenzie:

Zvyčajná účinná dávka je 40 mg jedenkrát denne. Niektorým pacientom môže postačovať už denná dávka 20 mg. V prípadoch, keď sa nedosiahne cieľový krvný tlak, dávka telmisartanu sa môže zvýšiť na maximálne 80 mg jedenkrát denne. Prípadne sa telmisartan môže používať v kombinácii s diuretikami tiazidového typu, ako je hydrochlorotiazid, pri ktorom sa preukázalo, že má s telmisartanom aditívny účinok na zníženie krvného tlaku. Keď sa uvažuje o zvýšení dávky, musí sa zohľadniť, že maximálny antihypertenzívny účinok sa zvyčajne dosahuje štyri až osem týždňov od začiatku liečby (pozri časť 5.1).


Kardiovaskulárna prevencia:

Odporúčaná dávka je 80 mg jedenkrát denne. Nie je známe, či dávky nižšie ako 80 mg telmisartanu sú účinné v znižovaní kardiovaskulárnej morbidity.


Keď sa začína liečba telmisartanom za účelom zníženia kardiovaskulárnej morbidity, odporúča sa starostlivé sledovanie krvného tlaku a v prípade potreby môže byť nevyhnutná úprava dávok liekov, ktoré znižujú krvný tlak.


Telmisartan sa môže užívať s jedlom alebo nalačno.


Osobitné skupiny pacientov:


Porucha funkcie obličiek: U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek alebo u hemodialyzovaných pacientov sú k dispozícii len obmedzené skúsenosti. U týchto pacientov sa odporúča nižšia začiatočná dávka 20 mg (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene: U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nemá dávkovanie prekročiť 40 mg jedenkrát denne (pozri časť 4.4).


Staršie osoby: U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Deti a dospievajúci: Telmisartan Mylan sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1)

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

 • Obštrukčné žlčové poruchy

 • Závažná porucha funkcie pečene


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita:

Podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe antagonistom receptora pre angiotenzín II nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú byť prestavené na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak je potvrdená gravidita, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Porucha funkcie pečene:

Keďže telmisartan sa vylučuje prevažne žlčou, Telmisartan Mylan sa nemá podávať pacientom s cholestázou, s obštrukčnými žlčovými poruchami ani so závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3). U týchto pacientov možno očakávať znížený hepatálny klírens telmisartanu. Telmisartan Mylan sa má u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene používať iba s opatrnosťou.


Renovaskulárna hypertenzia:

Ak sa pacienti s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky liečia liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, existuje zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Porucha funkcie obličiek a transplantácia obličky:

Keď sa Telmisartan Mylan používa u pacientov s poruchou funkcie obličiek, odporúča sa pravidelné sledovanie sérových hladín draslíka a kreatinínu. U pacientov po nedávnej transplantácii obličky nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti týkajúce sa podávania telmisartanu.


Intravaskulárna hypovolémia:

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka po silnej diuretickej liečbe, diéte s obmedzením príjmu solí, hnačke alebo vracaní sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia, predovšetkým po podaní prvej dávky Telmisartanu Mylan. Takéto stavy sa majú upraviť pred podaním Telmisartanu Mylan. Pred podaním Telmisartanu Mylan sa má upraviť deplécia objemu a/alebo sodíka.


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému:

V dôsledku inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa u citlivých jedincov, predovšetkým pri kombinácii s liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, zaznamenala hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v renálnej funkcii (vrátane akútneho renálneho zlyhania). Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pridaním ACE inhibítora k antagonistovi receptora angiotenzínu II) sa preto u pacientov s už kontrolovaným krvným tlakom neodporúča a má sa obmedziť len na individuálne definované prípady so starostlivým sledovaním renálnej funkcie.


Iné stavy spojené so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému:

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a renálna funkcia závisia predovšetkým od činnosti renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym zlyhaním srdca alebo základným ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), bola liečba liekmi ovplyvňujúcimi tento systém, ako je telmisartan, spojená s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus:

Pacienti s primárnym aldosteronizmom zvyčajne nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Preto sa používanie telmisartanu neodporúča.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia:

Podobne ako pri iných vazodilatanciách, u pacientov trpiacich aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je nevyhnutná osobitná opatrnosť.


Hyperkaliémia:

Používanie liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, môže spôsobiť hyperkaliémiu.


U starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou, u diabetikov, u pacientov súbežne liečených s inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka, a/alebo u pacientov s pridruženými udalosťami môže byť hyperkaliémia fatálna.


Pred zvažovaním súbežného používania liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, sa má posúdiť pomer prínosu a rizika.


Hlavnými rizikovými faktormi hyperkaliémie, ktoré sa majú zvážiť, sú:


 • Diabetes mellitus, porucha funkcie obličiek, vek (> 70 rokov)


 • Kombinácia s jedným alebo viacerými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, a/alebo doplnkami draslíka. Lieky alebo terapeutické skupiny liekov, ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu, sú náhrady solí s obsahom draslíka, draslík šetriace diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptorov angiotenzínu II, nesteroidné antiflogistiká (NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov COX-2), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a trimetoprim.


 • Pridružené udalosti, predovšetkým dehydratácia, akútna dekompenzácia srdca, metabolická acidóza, zhoršenie renálnej funkcie, náhle zhoršenie stavu obličiek (napr. infekčné ochorenia), lýza buniek (napr. akútna ischémia končatín, rabdomyolýza, rozsiahla trauma).


U rizikových pacientov sa odporúča dôkladné sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Etnické rozdiely:

Tak ako sa pozoruje pri inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu, telmisartan a iné antagonisty receptora angiotenzínu II sú zjavne menej účinné v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u pacientov inej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu v černošskej hypertenznej populácii.


Iné:

Tak ako pri každom antihypertenzíve, nadmerné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo s ischemickým kardiovaskulárnym ochorením môže viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej príhode.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


Podobne ako iné lieky pôsobiace na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, telmisartan môže vyvolať hyperkaliémiu (pozri časť 4.4). Riziko sa môže zvýšiť pri kombinovanej liečbe s inými liekmi, ktoré taktiež môžu vyvolať hyperkaliémiu [náhrady solí s obsahom draslíka, draslík šetriace diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, nesteroidné antiflogistiká (NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov COX-2), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a trimetoprim].


Výskyt hyperkaliémie závisí od pridružených rizikových faktorov. Riziko je zvýšené v prípade podávania vyššie uvedených kombinácií liekov. Riziko je mimoriadne vysoké pri podávaní v kombinácii s draslík šetriacimi diuretikami a v prípade kombinovania s náhradami solí s obsahom draslíka. Napríklad, kombinácia s ACE inhibítormi alebo NSAID predstavuje menšie riziko za predpokladu dôsledného dodržania opatrení pre používanie.Súbežné používanie, ktoré sa neodporúča


Draslík šetriace diuretiká alebo doplnky draslíka:

Antagonisty receptora angiotenzínu II, ako je telmisartan, zmierňujú straty draslíka spôsobené diuretikami. Draslík šetriace diuretiká, napr. spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid, doplnky draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka môžu viesť k významnému zvýšeniu sérového draslíka. Ak je pri dokázanej hypokaliémii indikované súbežné používanie, majú sa používať opatrne a za častého sledovania sérových hladín draslíka.


Lítium:

Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antagonistami receptora angiotenzínu II, vrátane telmisartanu, sa zaznamenali reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a toxicita. Ak je použitie kombinácie nevyhnutné, odporúča sa dôsledné sledovanie sérových hladín lítia.


Súbežné používanie, ktoré vyžaduje opatrnosť


Nesteroidné antiflogistiká:

NSAID (t.j. kyselina acetylsalicylová v protizápalových dávkovacích režimoch, inhibítory COX-2 a neselektívne NSAID) môžu znížiť antihypertenzívny účinok antagonistov receptora angiotenzínu II.


U niektorých pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (napr. dehydrovaných pacientov alebo starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek) môže súbežné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Preto sa má kombinácia podávať s opatrnosťou, obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť adekvátne hydratovaní a má sa zvážiť sledovanie funkcie obličiek po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.


V jednej štúdii súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu viedlo až k 2,5‑násobnému zvýšeniu hodnôt AUC0-24a Cmaxramiprilu a ramiprilátu. Klinický význam tohto pozorovania nie je známy.


Diuretiká (tiazidové alebo kľučkové diuretiká):

Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík, ako je furosemid (kľučkové diuretikum) a hydrochlorotiazid (tiazidové diuretikum), môže viesť k deplécii objemu a k riziku hypotenzie na začiatku liečby telmisartanom.


Treba vziať do úvahy pri súbežnom používaní


Iné antihypertenzíva:

Účinok telmisartanu na znižovanie krvného tlaku sa môže zosilniť súbežným používaním iných antihypertenzív.


Na základe ich farmakologických vlastností možno očakávať, že nasledujúce lieky môžu zosilniť hypotenzívne účinky všetkých antihypertenzív, vrátane telmisartanu: baklofén, amifostín. Okrem toho alkohol, barbituráty, narkotiká alebo antidepresíva môžu zhoršiť ortostatickú hypotenziu.


Kortikosteroidy (systémové použitie):

Zníženie antihypertenzívneho účinku.
4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča (pozri časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Nie sú k dispozícii žiadne adekvátne údaje o použití telmisartanu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity pri podávaní ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé; avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Aj keď neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku s inhibítormi receptora pre angiotenzín II (AIIRA), môžu existovať podobné riziká pre túto skupinu liekov. Ak pokračovanie s liečbou antagonistom receptora angiotenzínu II nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú byť prestavené na alternatívne antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba antagonistom receptora angiotenzínu II sa má okamžite ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že vystavenie liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra indukuje fetotoxicitu u ľudí (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).


Ak dôjde k expozícii antagonistom receptora angiotenzínu II od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.


Dojčatá, ktorých matky užívali antagonistov receptora angiotenzínu II, majú byť starostlivo sledované pre výskyt hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia:


Keďže nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa použitia telmisartanu počas dojčenia, Telmisartan Mylan sa neodporúča a dáva sa prednosť alternatívnej liečbe s lepšie stanoveným profilom bezpečnosti počas dojčenia, obzvlášť pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je však potrebné vziať do úvahy, že počas antihypertenzívnej liečby sa môže príležitostne vyskytnúť závrat alebo ospanlivosť.


4.8 Nežiaduce účinky


V kontrolovaných skúšaniach u pacientov liečených na hypertenziu bol celkový výskyt nežiaducich udalostí hlásených pri telmisartane (41,4 %) zvyčajne porovnateľný s placebom (43,9 %). Výskyt nežiaducich udalostí nebol závislý od dávky a súvislosť s pohlavím, vekom ani rasou pacientov sa nepreukázala. Bezpečnostný profil telmisartanu u pacientov podstupujúcich liečbu na zníženie kardiovaskulárnej morbidity bol podobný ako u hypertenzných pacientov.


Nežiaduce liekové reakcie uvedené nižšie sa zhromaždili z kontrolovaných klinických skúšaní u pacientov liečených na hypertenziu a z hlásení po uvedení lieku na trh. Zoznam zahŕňa aj závažné nežiaduce udalosti a nežiaduce udalosti vedúce k vysadeniu liečby, ktoré boli zaznamenané v troch dlhodobých klinických skúšaniach zahŕňajúcich 21 642 pacientov liečených telmisartanom z dôvodu zníženia kardiovaskulárnej morbidity v priebehu až šiestich rokov.


Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie výskytu za použitia nasledujúcej konvencie: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Infekcie a nákazy

Menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, vrátane faryngitídy a sínusitídy, infekcia močových ciest, vrátane cystitídy

Neznáme: sepsa, vrátane sepsy s fatálnym záverom1


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: anémia

Zriedkavé: trombocytopénia

Neznáme: eozinofília


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: hypersenzitivita (precitlivenosť)

Neznáme: anafylaktická reakcia


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: hyperkaliémia


Psychické poruchy

Menej časté: depresia, insomnia

Zriedkavé: úzkosť


Poruchy nervového systému

Menej časté: synkopa


Poruchy oka

Zriedkavé: porucha videnia


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: bradykardia

Zriedkavé: tachykardia


Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia2, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: abdominálna bolesť, hnačka, dyspepsia, flatulencia, vracanie

Zriedkavé: žalúdočné ťažkosti, sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálna funkcia pečene/porucha pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: hyperhidróza, pruritus, vyrážka

Zriedkavé: erytém, angioedém, lieková erupcia, toxická kožná erupcia, ekzém

Neznáme: urtikária


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: myalgia, bolesť chrbta (napr. ischias), svalové kŕče

Zriedkavé: artralgia, bolesť v končatinách

Neznáme: bolesť šliach (symptómy podobné tendinitíde)


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: porucha funkcie obličiek, vrátane akútneho renálneho zlyhania


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: bolesť na hrudi, asténia (slabosť)

Zriedkavé: ochorenie podobné chrípke


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšenie kreatinínu v krvi

Zriedkavé: zvýšenie kyseliny močovej v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi, zníženie hemoglobínu


1 V klinickom skúšaní PRoFESS sa po podaní telmisartanu pozoroval zvýšený výskyt sepsy v porovnaní s placebom. Táto udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý v súčasnosti nie je známy (pozri časť 5.1).


2 Hlásené ako časté u pacientov s kontrolovaným krvným tlakom, ktorí boli liečení telmisartanom z dôvodu zníženia kardiovaskulárnej morbidity na najvyššej úrovni štandardnej liečby.


4.9 Predávkovanie


K dispozícii sú obmedzené informácie týkajúce sa predávkovania u ľudí.


Symptómy:Najdôležitejšími prejavmi predávkovania telmisartanom boli hypotenzia a tachykardia; zaznamenala sa tiež bradykardia, závrat, zvýšenie sérového kreatinínu a akútne renálne zlyhanie.


Liečba:Telmisartan nie je možné odstrániť hemodialýzou. Pacient má byť starostlivo sledovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času od požitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Pri liečbe predávkovania môže byť užitočné podanie aktívneho uhlia. Je potrebné často sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má uložiť do polohy na chrbte a okamžite mu treba podať náhrady solí a objemu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém - antagonisty angiotenzínu II, samotné

ATC kód: C09CA07


Spôsob účinku:


Telmisartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1).

Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na podtype receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nevykazuje žiadnu parciálnu agonistickú aktivitu na AT1receptore. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1receptor. Väzba je dlhotrvajúca. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom, vrátane AT2a iným menej charakterizovaným AT receptorom. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ako ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú podávaním telmisartanu. Plazmatické hladiny aldosterónu sa podávaním telmisartanu znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II), enzým, ktorý taktiež odbúrava bradykinín. Preto sa nepredpokladá, že by zosilňoval bradykinínom sprostredkované nežiaduce účinky.


U ľudí dávka 80 mg telmisartanu takmer úplne inhibuje zvýšenie tlaku krvi vyvolané angiotenzínom II. Inhibičný účinok pretrváva počas 24 hodín a je ešte merateľný aj po 48 hodinách.


Klinická účinnosť a bezpečnosť:


Liečba esenciálnej hypertenzie

Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzívny účinok postupne prejavuje v priebehu 3 hodín. Maximálne zníženie krvného tlaku sa zvyčajne dosiahne po 4 až 8 týždňoch od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej liečby.


Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzívny účinok pretrváva konštantne počas 24 hodín po podaní dávky, vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto potvrdzujú pomery najnižšej a najvyššej koncentrácie, ktoré boli po podaní dávok 40 mg a 80 mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických štúdiách trvale nad 80 %. Je zrejmý vzťah dávky a času do obnovenia východiskového systolického tlaku krvi (STK). Z tohto hľadiska sú údaje týkajúce sa diastolického krvného tlaku (DTK) rozporné.


U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje systolický aj diastolický krvný tlak bez ovplyvnenia pulzovej frekvencie. Prínos diuretického a nátriuretického účinku lieku k jeho hypotenzívnemu pôsobeniu je ešte potrebné stanoviť. Antihypertenzívna účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (preukázaná v klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lizinoprilom).


Po náhlom ukončení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní bez dôkazu o „rebound“ hypertenzii.


Výskyt suchého kašľa bol u pacientov liečených telmisartanom významne nižší ako u pacientov, ktorí užívali inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu v klinických skúšaniach priamo porovnávajúcich dve antihypertenzívne liečby.


Kardiovaskulárna prevencia

Štúdia ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial) porovnávala účinky telmisartanu, ramiprilu a kombinácie telmisartanu s ramiprilom v kardiovaskulárnych ukazovateľoch u 25 620 pacientov vo veku 55 rokov alebo starších s anamnézou koronárneho ochorenia srdca, mozgovej príhody, TIA, ochorenia periférnych artérií alebo diabetes mellitus 2. typu sprevádzaného príznakmi poškodenia cieľového orgánu (napr. retinopatia, hypertrofia ľavej komory, makro- alebo mikroalbuminúria), čo je populácia vystavená riziku kardiovaskulárnych príhod.


Pacienti boli randomizovaní do jednej z troch nasledovných liečebných skupín: telmisartan 80 mg (n = 8 542), ramipril 10 mg (n = 8 576) alebo kombinácia telmisartanu 80 mg a ramiprilu 10 mg (n = 8 502) a sledovaní priemerne počas obdobia 4,5 roka.


Telmisartan preukázal podobný účinok ako ramipril v znižovaní primárnych zložených koncových ukazovateľov kardiovaskulárneho úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania. Výskyt primárnych koncových ukazovateľov bol podobný v skupine s telmisartanom (16,7 %) a ramiprilom (16,5 %). Pomer rizika telmisartanu v porovnaní s ramiprilom bol 1,01 (97,5 % CI 0,93 ‑ 1,10; p (non‑inferiority) = 0,0019 pri rozmedzí 1,13). Pomer prípadov mortality z akejkoľvek príčiny bol 11,6 % u pacientov liečených telmisartanom a 11,8 % u pacientov liečených ramiprilom.


Zistilo sa, že telmisartan je podobne účinný ako ramipril vo vopred špecifikovaných sekundárnych koncových ukazovateľoch kardiovaskulárneho úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej príhody [0,99 (97,5 % CI 0,90 ‑ 1,08), p (non-inferiority) = 0,0004], v primárnom koncovom ukazovateli referenčnej štúdie HOPE (The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study), ktorá skúmala účinok ramiprilu oproti placebu.


V štúdii TRANSCEND boli pacienti, ktorí netolerovali ACEI, randomizovaní na základe podobných vstupných kritérií ako v štúdii ONTARGET do skupiny s telmisartanom 80 mg (n = 2 954) alebo s placebom (n = 2 972), v oboch skupinách pri najvyššej úrovni štandardnej liečby. Sledovanie trvalo priemerne 4 roky a 8 mesiacov. Nezistil sa žiadny štatisticky významný rozdiel v primárnom zloženom koncovom ukazovateli (kardiovaskulárne úmrtie, nefatálny infarkt myokardu, nefatálna mozgová príhoda alebo hospitalizácia z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania) [15,7 % v skupine s telmisartanom a 17,0 % v skupine s placebom s pomerom rizika 0,92 (95 % CI 0,81 ‑ 1,05; p = 0,22)]. Dokázal sa prínos telmisartanu v porovnaní s placebom vo vopred špecifikovaných kompozitných sekundárnych koncových ukazovateľoch - kardiovaskulárneho úmrtia, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej príhody [0,87 (95 % CI 0,76 ‑ 1,00; p = 0,048)]. Nezistil sa žiadny dôkaz o prínose pre kardiovaskulárnu mortalitu (pomer rizika 1,03; 95 % CI 0,85 ‑ 1,24).


U pacientov liečených telmisartanom boli kašeľ a angioedém zaznamenané menej často ako u pacientov liečených ramiprilom, zatiaľ čo hypotenzia bola častejšie zaznamenaná pri telmisartane.


Kombinácia telmisartanu s ramiprilom nepriniesla ďalší prínos prevyšujúci ramipril alebo telmisartan v monoterapii. Kardiovaskulárna mortalita a všetky prípady mortality z akejkoľvek príčiny boli numericky vyššie pri kombinácii. Okrem toho v skupine s kombináciou bol významne vyšší výskyt hyperkaliémie, renálneho zlyhania, hypotenzie a synkopy. Preto sa v tejto populácii pacientov použitie kombinácie telmisartanu s ramiprilom neodporúča.


V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s pacientmi vo veku 50 rokov a staršími, u ktorých sa nedávno vyskytla mozgová príhoda, sa zaznamenal zvýšený výskyt sepsy 0,70 % po telmisartane v porovnaní s placebom 0,49 % [RR 1,43 (95 % interval spoľahlivosti 1,00 ‑ 2,06)]; výskyt fatálnych prípadov sepsy sa zvýšil u pacientov užívajúcich telmisartan (0,33 %) oproti pacientom, ktorým bolo podávané placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % interval spoľahlivosti 1,14 ‑ 3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy spojená s používaním telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý v súčasnosti nie je známy.5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Absorpcia telmisartanu je rýchla, hoci absorbované množstvo sa líši. Priemerná absolútna biologická dostupnosť telmisartanu je približne 50 %. Keď sa telmisartan užíva s jedlom, zníženie plochy pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC0-∞) telmisartanu sa mení od približne 6 % (dávka 40 mg) do približne 19 % (dávka 160 mg). Do 3 hodín po podaní sú plazmatické koncentrácie podobné bez ohľadu na to, či sa telmisartan užíva nalačno alebo s jedlom.


Linearita/nelinearita:

Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC spôsobilo zníženie terapeutickej účinnosti. Medzi dávkamia plazmatickými hladinami nie je žiadny lineárny vzťah. Hodnoty Cmax a v menšej miere AUC sa pri dávkach vyšších ako 40 mg zvyšujú neúmerne.


Distribúcia:

Telmisartan sa vo veľkej miere viaže na plazmatické proteíny (> 99,5 %), predovšetkým na albumín a alfa-1 kyslý glykoproteín. Priemerný zjavný distribučný objem (Vdss) v rovnovážnom stave je približne 500 l.


Metabolizmus:

Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na glukuronid materskej zlúčeniny. Konjugát nevykazuje žiadnu farmakologickú aktivitu.


Eliminácia:

Telmisartan sa vyznačuje farmakokinetikou biexponenciálneho rozkladu s terminálnym polčasom eliminácie > 20 hodín. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a v menšej miere plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) sa zvyšuje neúmerne s dávkou. Nie je k dispozícii dôkaz o klinicky významnej kumulácii telmisartanu užívaného v odporúčanej dávke. Plazmatické koncentrácie boli vyššie u žien ako u mužov bez významného vplyvu na účinnosť.


Po perorálnom (a intravenóznom) podaní sa telmisartan takmer výlučne vylučuje stolicou, predovšetkým v nezmenenej forme. Kumulatívne vylučovanie močom je < 1 % dávky. Celkový plazmatický klírens (Cltot) je vysoký (približne 1 000 ml/min) v porovnaní s prietokom krvi v pečeni (približne 1 500 ml/min).


Osobitné skupiny pacientov


Vplyv pohlavia:

Pozorovali sa rozdiely v plazmatických koncentráciách medzi pohlaviami, Cmaxa AUC boli približne 3- a 2-násobne vyššie u žien v porovnaní s mužmi.


Starší pacienti:

U starších pacientov a u pacientov mladších ako 65 rokov sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa pozorovali dvojnásobné plazmatické koncentrácie. U pacientov s renálnou insuficienciou podstupujúcich dialýzu sa však pozorovali nižšie plazmatické koncentrácie. Telmisartan sa vo vysokej miere viaže na plazmatické proteíny u pacientov s renálnou insuficienciou a nedá sa odstrániť dialýzou. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa eliminačný polčas nemení.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poruchou funkcie pečene preukázali zvýšenie absolútnej biologickej dostupnosti až do takmer 100 %. Eliminačný polčas sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách bezpečnosti dávky vyvolávajúce porovnateľnú expozíciu ako dávky v klinickom terapeutickom rozsahu spôsobili u normotenzných zvierat zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), rovnako ako zvýšenie sérového draslíka. U psov sa pozorovala dilatácia obličkových kanálikov a atrofia. U potkanov a psov sa tiež zaznamenalo poškodenie žalúdočnej sliznice (erózia, vredy alebo zápal). Týmto farmakologicky sprostredkovaným nežiaducim účinkom, známym z predklinických štúdií s obidvoma inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antagonistami receptora angiotenzínu II, sa predchádzalo perorálnym nahradením solí.


U oboch druhov sa pozorovala zvýšená aktivita plazmatického renínu a hypertrofia/hyperplázia renálnych juxtaglomerulárnych buniek. Zdá sa, že tieto zmeny, ako aj skupinový účinok inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu a iných antagonistov receptora angiotenzínu II, nemajú klinický význam.


Nie je žiadny dôkaz o teratogénnom účinku, štúdie na zvieratách však naznačili určitý rizikový potenciál telmisartanu na postnatálny vývoj potomstva, ako je nižšia telesná hmotnosť, oneskorené otvorenie očí a vyššia mortalita.


V štúdiách in vitro sa nepreukázala mutagenita a významná klastogénna aktivita, a u potkanov a myší sa nepreukázala ani karcinogenita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát

Povidón (K-30)

Meglumín

Hydroxid sodný

Manitol (SD 200)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša s polypropylénovým uzáverom

Veľkosti balenia: 56, 60, 84, 90, 98, 280, 500, 1 000 tabliet


Blistre OPA/Al/PVC/hliníková (Alumínium) fólia balené v škatuľkách

Veľkosti balenia: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Telmisartan Mylan40 mg: 58/0623/11-S

Telmisartan Mylan80 mg: 58/0624/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2011


13/13

Telmisartan Mylan 40 mg