+ ipil.sk

Telmizek 80 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04105-ZIA

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/05907-ZIB


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Telmizek 20 mg tablety

Telmizek 40 mg tablety

Telmizek 80 mg tablety

Telmisartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Telmizek a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Telmizek

3. Ako užívať Telmizek

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telmizek

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TELMIZEK A NA ČO SA POUŽÍVA


Telmizek obsahuje liečivo telmisartan, ktoré patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo Vašom tele a ktorá zužuje Vaše krvné cievy, zapríčiňuje, že sa zvyšuje Váš krvný tlak. Telmizek blokuje účinok angiotenzínu II tak, že krvné cievy sa uvoľnia a Váš krvný tlak sa zníži.


Telmizeksa používana liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku) u dospelých. „Esenciálny“ znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený žiadnym iným ochorením.


Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, niekedy to môže viesť k srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca alebo obličiek, náhlej cievnej mozgovej príhode alebo oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je potrebné pravidelné meranie krvného tlaku, aby sa zistilo, či je alebo nie je v normálnom rozsahu.


Telmizek sa používa aj na zníženie kardiovaskulárnych príhod (napr. srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda) u pacientov, ktorí sú v ohrození, pretože majú znížené alebo blokované prekrvenie srdca alebo nôh, alebo prekonali mozgovú príhodu alebo majú vysoké riziko pre vznik diabetu. Váš lekár Vám povie, či existuje u Vás vysoké riziko pre takéto udalosti.


2. SKÔR AKO UŽIJETE TELMIZEK


Neužívajte Telmizek

- keď ste alergický (precitlivený) na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tabliet

Telmizeku (pozri časť Ďalšie informácie a zoznam ďalších zložiek lieku).

- keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Vhodnejšie je vyhnúť sa tiež užívaniu Telmizeku na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

- keď trpíte ťažkým ochorením pečene ako cholestáza alebo obštrukcia žlče (problémy s odtokom žlče z pečene a žlčníka) alebo nejakým ďalším závažným ochorením pečene.


Ak spozorujete niektorý z uvedených príznakov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr ako začnete užívať Telmizek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Telmizeku.

Informujte prosím svojho lekára, ak trpíte alebo sa niekedy u Vás vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

- Ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky.

- Renálna arteriálna stenóza (zúženie krvných ciev v jednej alebo oboch obličkách).

- Ochorenie pečene.

- Problémy so srdcom.

- Zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele spolu s nerovnováhou rôznych

minerálov v krvi).

- Znížený tlak krvi (hypotenzia) môže sa vyskytnúť, keď ste dehydrovaný (nadmerná strata vody z tela) alebo máte nedostatok soli kvôli diuretickej liečbe (lieky na odvodnenie), diéte
s nízkym obsahom soli, hnačke alebo vracaniu.
- Zvýšená hladina draslíka v krvi.

- Diabetes (cukrovka).


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Telmizek sa

neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a musí sa vysadiť, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace,

keďže môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu (pozri časť

Tehotenstvo a dojčenie).


V prípade operácie alebo anestézie musíte informovať svojho lekára, že užívate Telmizek.


Tak ako aj ostatné antagonisty receptora angiotenzínu II, Telmizek môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti.


Použitie u detí

Deťom a mladistvým do 18 rokov sa užívanie Telmizeku neodporúča.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávkovanie ostatných liekov alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno prestanete užívať niektoré lieky. Vzťahuje sa to najmä na lieky uvedené nižšie, ak sa užívajú súčasne s Telmizekom.


- Lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie.

- Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady soli obsahujúce draslík, draslík šetriace diuretiká (niektoré lieky na odvodnenie), ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, NSAIDs (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofén), heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.
- Diuretiká (lieky na odvodnenie) zvlášť ak sa užívajú vo vysokých dávkach spolu s Telmizekom, môžu viesť ku výrazným stratám vody z tela a zníženiu krvného tlaku (hypotenzii).


Ako pri iných liekoch znižujúcich krvný tlak, účinok Telmizeku sa môže znížiť, ak užívate NSAIDs (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofén) alebo kortikosteroidy.


Telmizek môže zvýšiť krvný tlak znížením účinku iných liekov, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku.


Užívanie Telmizeku s jedlom a nápojmi

Telmizek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Telmizeku pred otehotnením alebo čo najskôr ak zistíte, že ste tehotná a odporučí Vám užívať iný liek namiesto Telmizeku. Telmizek sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi ak dojčíte alebo o tom, že začínate dojčiť. Telmizek sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a Váš lekár môže pre Vás vybrať inú liečbu, ak chcete dojčiť, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii údaje o účinku Telmizeku na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď sa liečia na vysoký krvný tlak. Ak pociťujete závraty alebo únavu, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ TELMIZEK


Vždy užívajte Telmizek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Telmizeku je jedna tableta denne. Pokúste sa užívať tablety každý deň v rovnakom čase. Telmizek môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Dôležité je, aby ste Telmizek užívali každý deň, až kým Vám lekár nepovie inak. Akmátedojem, že účinokTelmizeku jeprílišsilnýaleboprílišslabý, poraďtesaso svojímlekáromalebolekárnikom.


Telmizek 20 mg

Zvyčajná dávka Telmizeku pri liečbe vysokého krvného tlaku u väčšiny pacientov je jedna 40 mg tableta jedenkrát denne, na kontrolu krvného tlaku počas 24 hodín. Váš lekár Vám odporučil nižšiu dávku, jednu 20 mg tabletu denne. Telmizek sa tiež môže používať v kombinácii s diuretikami (lieky na odvodnenie), ako je hydrochlorotiazid, pre ktorý sa potvrdilo, že s telmisartanom má prídavný účinok na zníženie krvného tlaku.


Pre zníženie kardiovaskulárnych príhod je zvyčajná dávka Telmizeku jedna 80 mg tableta jedenkrát denne. Na začiatku preventívnej liečby Telmizekom 80 mg, sa má krvný tlak často monitorovať.


U pacientov s problémami s pečeňou, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg jedenkrát denne.


Telmizek 40 mg a Telmizek 80 mg

Zvyčajná dávka Telmizeku pri liečbe vysokého krvného tlaku u väčšiny pacientov je jedna 40 mg tableta jedenkrát denne, na kontrolu krvného tlaku počas 24 hodín. Váš lekár Vám môže niekedy odporučiť nižšiu dávku 20 mg, alebo vyššiu dávku 80 mg.

Telmizek sa tiež môže používať v kombinácii s diuretikami (lieky na odvodnenie), ako je hydrochlorotiazid, pre ktorý sa potvrdilo, že s telmisartanom má prídavný účinok na zníženie krvného tlaku.


Pre zníženie kardiovaskulárnych príhod je zvyčajná dávka Telmizeku jedna 80 mg tableta jedenkrát denne. Na začiatku preventívnej liečby Telmizekom 80 mg, sa má krvný tlak často monitorovať.


U pacientov s problémami s pečeňou, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg jedenkrát denne.


Ak užijete viac Telmizeku ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika alebo najbližšiu

pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Telmizek

Ak zabudnete užiť Váš liek, užite dávku len čo si spomeniete v ten istý deň. Ak neužijete svoju tabletu jeden deň, užite zvyčajnú normálnu dávku nasledujúci deň. Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Telmizek
Užívajte Telmizek každý deň tak dlho, ako Vám predpísal Váš lekár, aby ste udržali Váš krvný tlak pod kontrolou. Ak máte pocit, že účinok Telmizek je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Telmizek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v určitej frekvencii, ktorá je definovaná nasledovne:

- Veľmi časté: Postihuje viac ako 1 užívateľa z 10

- Časté: Postihuje 1 až 10 užívateľov zo 100

- Menej časté: Postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000

- Zriedkavé: Postihuje 1 až 10 užívateľov z 10 000

- Veľmi zriedkavé: Postihuje menej ako 1 užívateľa z 10 000

- Neznáme: Frekvencia sa nedá zistiť z dostupných údajov


Časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:

Nízkykrvnýtlak(hypotenzia) u užívateľov liečených na zníženie kardiovaskulárnychpríhod.


Menej časté vedľajšie účinky zahŕňajú:


Infekcie horných dýchacích ciest (napr. bolesti v krku, zápal prínosových dutín, bežné prechladnutie), infekcie močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémia), vysoká hladina draslíka, pocit smútku (depresia), mdloby (synkopa), problémy so zaspávaním, závrat (vertigo), pomalá srdcová frekvencia (bradykardia), nízky krvný tlak (hypotenzia), závrat pri vstávaní (ortostatická hypotenzia), dýchavičnosť, bolesti brucha, hnačka, nepríjemné pocity v bruchu, nadúvanie, vracanie, zvýšené potenie, svrbenie, vyrážka drog, bolesti svalov (myalgia), bolesti chrbta, svalové kŕče, poruchy funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, bolesti na hrudníku, pocit slabosti, a zvýšená hladina kreatinínu v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky zahŕňajú:

Nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), alergické reakcie (napr. vyrážky, svrbenie, dýchacie ťažkosti, sipot, opuch tváre alebo nízky krvný tlak), pocit úzkosti, poruchy videnia, rýchly tlkot srdca (tachykardia), žalúdočná nevoľnosť, sucho v ústach, poruchy funkcie pečene, vyrážka, začervenanie kože, rýchly opuch kože a slizníc (angioedém), ekzém (kožné ochorenie), bolesť kĺbov (artralgia), bolesť končatín, chrípke podobné ochorenie, zvýšené hladiny kyseliny močovej, pečeňových enzýmov alebo kreatínfosfokinázy v krvi, a zníženej hemoglobínu (krvná bielkovina).Nežiaduce účinky s neznámou frekvenciou zahŕňajú:
Zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofília), závažné alergické reakcie (anafylaktické reakcie), žihľavka (urtikária), zápal šliach a sepsa *(často nazývaná "otrava krvi", ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť ku smrti).


*V dlhodobej štúdii s viac ako 20 000 zaradenými pacientmi, malo viac pacientov liečených telmisartanom sepsu v porovnaní s pacientmi, ktorí telmisartan nedostávali. Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TELMIZEK


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Telmizek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, fľaši alebo blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Al/Al blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


HDPE fľaša: Uchovávajte fľašu pevne uzavretú na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Telmizek obsahuje


Liečivo je telmisartan.


Každá tableta obsahuje 20, 40 mg alebo 80 mg telmisartanu.


Ďalšie zložky sú:

Magnéziumstearát, sodná soľ kroskalmelózy, manitol (E421), povidón, hydroxid draselný.


Ako vyzerá Telmizek

Telmizek 20 mg- biele, okrúhle, ploché tablety s logom T na jednej strane.

Telmizek 40 mg- biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety s poliacou ryhou a s logom T na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.
Telmizek 80 mg - biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety s logom T1 na jednej strane.


Balenia

Blistrové baleniach po 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 a 100 tabliet.


Fľaša po 30 a 250 tabliet. Fľaša obsahuje vysušovadlo. Vysušovadlo nejedzte.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów

Poľská republika


Výrobca

Actavis Hf. Actavis Ltd.

Reykjavikurvegi 76-78 BLB 016

IS-220 Hafnafjordur Bulebel Industrial Estate

Island Zejtun

Malta


Telmizek 40 mg a Telmizek 80 mg

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5

95-200 Pabianice

Poľská republika

Rakúsko

Telmizek

Česká republika

Telmizek 20 mg

Telmizek 40 mg

Telmizek 80 mg

Poľsko

Telmizek

Slovensko

Telmizek 20 mg

Telmizek 40 mg

Telmizek 80 mg

Rumunsko

Telmisartan Labormed 20 mg, 40 mg, 80 mg comprimate
Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v 01/2013.


6


Telmizek 80 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/07522, 2009/07523, 2009/07524


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Telmizek 20 mg

Telmizek 40 mg

Telmizek 80 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 20 mg telmisartanu.

Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu.

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Telmizek 20 mg sú: biele, okrúhle, ploché tablety s logom T na jednej strane.

Telmizek 40 mg - biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety s poliacou ryhou a s logom T na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.
Telmizek 80
mgsú: biele, oválne, obojstranne vypuklé tablety s logom T1 na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia
Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.

Kardiovaskulárna prevencia
Zníženie kardiovaskulárnej morbidity u pacientov s:
i) manifestovaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (ischemická choroba srdca, cievna mozgová príhoda alebo ochorenie periférnych artérií v anamnéze), alebo
ii) diabetes mellitus typu 2 s preukázaným poškodením cieľových orgánov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba esenciálnej hypertenzie:

Obvyklá účinná dávka je 40 mg jedenkrát denne. Niektorým pacientom môže postačovať denná dávka už 20 mg. V prípadoch, keď sa nedosiahne cieľový tlak krvi, dávka telmisartanu sa môže zvýšiť na maximálne 80 mg jedenkrát denne. Telmisartan sa alternatívne môže použiť v kombinácii s tiazidovými diuretikami, ako je hydrochlorotiazid, pri ktorom sa ukázalo, že má s telmisartanom prídavný účinok na zníženie tlaku krvi. Keď sa zvažuje zvýšenie dávky, musí sa zohľadniť, že maximálny antihypertenzný účinok sa vo všeobecnosti dosiahne po štyroch až ôsmich týždňoch od začiatku liečby (pozri časť 5.1).


Kardiovaskulárna prevencia:
Odporúčaná dávka je 80 mg jedenkrát denne. Nie je známe, či dávky nižšie ako 80 mg telmisartanu sú účinné pri znižovaní kardiovaskulárnej morbidity.
Pri začiatku liečby telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity sa odporúča starostlivé sledovanie krvného tlaku, a ak je to vhodné môže byť nevyhnutné prispôsobenie dávky liekov, ktoré znižujú krvný tlak.


Telmisartan sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Špeciálne skupiny pacientov:


Poškodenie funkcie obličiek: U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávkovania. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo s hemodialýzou sú k dispozícii obmedzené skúsenosti. U týchto pacientov sa odporúča nižšia začiatočná dávka 20 mg (pozri časť 4.4).


Poškodenie funkcie pečene:U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene dávkovanie nemá prekročiť 40 mg raz denne (pozri časť 4.4).


Starší pacienti
Nie je potrebná úprava dávky pre starších pacientov.


Pediatrickí pacienti
Telmizek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov, kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1)
• Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)
• Obštrukčné žlčové poruchy
• Ťažké poškodenie funkcie pečene


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita:
Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Poškodenie funkcie pečene:
Telmizek sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou. U týchto pacientov možno očakávať znížený hepatálny klírens telmisartanu. Telmizek sa má používať len s opatrnosťou u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene.


Renovaskulárna hypertenzia:
U pacientov s bilaterálnou stenózou artérie renalis alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie.

Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličky:
Ak sa Telmizek používa u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča sa pravidelné sledovanie hladín sérového draslíka a kreatinínu. Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním Telmizek pacientom s nedávnou transplantáciou obličky.


Intravaskulárna hypovolémia:
U pacientov, ktorí sú v objemovej a/alebo sodíkovej deplécii silnou diuretickou liečbou, diétnym obmedzením soli, diareou alebo vracaním, sa najmä po prvej dávke môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Tieto stavy sa musia pred podávaním Telmizeku upraviť. Objemová a/alebo sodíková deplécia sa má upraviť ešte pred podávaním Telmizeku.


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému:

Ako dôsledok inhibície renínangiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), zvlášť ak sa kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda systému renín-angiotenzínaldosterónového systému (napr. pridaním ACE inhibítorov k antagonistom receptoru angiotenzínu II) sa preto neodporúča u pacientov s už kontrolovaným krvným tlakom a musí sa obmedziť na individuálne definované prípady s dôkladným monitorovaním obličkových funkcií.


Iné stavy spojené so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému:
U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí predovšetkým od činnosti renín- angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo existujúcou chorobou obličky vrátane stenózy renálnej artérie), sa pri liečbe liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, ako aj telmisartan, spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličky (pozri časť 4.8).

Primárny aldosteronizmus:
Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie telmisartanu sa preto neodporúča.


Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia:
Tak ako pri iných vazodilatanciách osobitná pozornosť je potrebná u pacientov trpiacich na aortálnu alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.


Hyperkaliémia:
Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém môže spôsobiť
hyperkaliémiu.


U starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou, u diabetikov, u pacientov liečených súčasne inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka, a/alebo u pacientov s pridruženými udalosťami môže byť hyperkaliémia smrteľná.


Pred zvážením súbežného použitia liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém sa má zhodnotiť pomer prínosu a rizika.


Najdôležitejšie rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie, ktoré treba zvážiť sú:
- Diabetes mellitus, poškodenie funkcie obličiek, vek (>70 rokov).
- Kombinácia s jedným alebo viacerými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín- aldosterónový systém a/alebo s náhradami draslíka. Lieky alebo terapeutické skupiny liekov, ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu sú: náhrady solí s obsahom draslíka, draslík-šetriace diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptoru angiotenzínu II, nesteroidné protizápalové lieky (NSA, vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a trimetoprim.
- Pridružené udalosti, hlavne dehydratácia, akútne srdcové zlyhanie, metabolická acidóza,
zhoršovanie obličkových funkcií, náhle zhoršenie stavu obličiek (napr. infekčné ochorenie), odumieranie buniek (napr. akútna končatinová ischémia, rabdomyolýza, vonkajšia trauma).
U rizikových pacientov sa odporúča intenzívne sledovanie hladín draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Etnické rozdiely:
Ako sa pozorovalo pri inhibítoroch ACE, telmisartan a iní antagonisty receptora angiotenzínu II, sú zjavne menej účinné v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u ostatných, pravdepodobne pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.


Iné:
Ako pri inom antihypertenzíve nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu alebo mŕtvici.


4.5 Liekové a iné interakcie


Štúdie interakcií sa vykonali len u dospelých.


Ako iné lieky účinkujúce na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, telmisartan môže vyvolať hyperkaliémiu (pozri časť 4.4). Riziko sa môže zvýšiť v prípade liečby kombináciou s inými liekmi, ktoré môžu tiež vyvolať hyperkaliémiu (náhrady solí s obsahom draslíka, draslík šetriace diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, nesteroidné protizápalové lieky (NSA, vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a trimetoprim.

Výskyt hyperkaliémie závisí od pridružených rizikových faktorov. Riziko sa zvyšuje v prípade vyššie uvedených liečebných kombinácií. Riziko je obzvlášť vysoké pri kombinácii draslík šetriacich diuretík, keď sú kombinované s náhradami solí s obsahom draslíka. Napr. kombinácia s ACE inhibítormi alebo NSA predstavuje nižšie riziko pri dodržaní odporúčaných zásad používania.


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča


Draslík šetriace diuretiká a náhrady draslíka:
Antagonisty receptora angiotenzínu II, ako telmisartan, zmierňujú straty draslíka spôsobené diuretikami. Draslík šetriace diuretiká, napr. spirolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid, náhrady draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu sérového draslíka. Ak je súbežné použitie týchto liečiv indikované pri dokázanej hypokaliémii, majú sa užívať veľmi opatrne a majú sa pravidelne monitorovať sérové hladiny draslíka.


Lítium:
Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a s antagonistami receptora angiotenzín II, vrátane telmisartanu, boli hlásené reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a toxicita. Ak sa ukáže nevyhnutnosť použitia takejto kombinácie, odporúča sa dôkladné monitorovanie hladín lítia v sére.


Súbežné použitie, ktoré vyžaduje zvýšenú pozornosť


Nesteroidné protizápalové lieky:
NSAIDs (t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAIDs) môžu znížiť antihypertenzný účinok antagonistov receptora angiotenzínu II. U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou funkciou obličiek) súčasné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a účinných látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. A preto, táto kombinácia sa má podávať veľmi opatrne obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, má sa zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začiatku súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania.

V jednej štúdii súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu viedlo k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC0-24 a Cmaxramiprilu a ramiprilátu. Klinická významnosť tohto pozorovania nie je známa.


Diuretiká (tiazidové diuretiká alebo slučkové diuretiká):
Predchádzajúca liečba Telmizekom vysokými dávkami diuretík ako je furosemid (slučkové diuretikum) a hydrochlorotiazid (tiazidové diuretikum), môže viesť k hypovolémii a riziku hypotenzie pri začatí liečby telmisartanom.


Pri súbežnom používaní treba vziať do úvahy


Iné antihypertenzné látky:
Účinok telmisartanu na znižovanie krvného tlaku, môže byť zvýšený pri súbežnom použití iných antihypertenzných liekov.


Na základe farmakologických vlastností možno očakávať, že nasledujúce lieky môžu zosilniť hypotenzívny účinok všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu môžu zosilniť nasledovné lieky: baklofén, amifostín.

Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antidepresívami.


Kortikosteroidy (systémové užívanie):

Zníženie antihypertenzného účinku.

4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:


Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o užívaní Telmizeku u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú preukazné, napriek tomu, malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra je známa tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (pozri časť 5.3).
Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.
Novorodenci, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II sa majú starostlivo sledovať z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia:
Keďže nie sú dostupné žiadne informácie ohľadom používania Telmizeku počas dojčenia, Telmizek sa neodporúča a vhodnejšie je používať alternatívne liečby s lepšie preukázanými profilmi bezpečnosti pre obdobie dojčenia, najmä počas dojčenia novorodencov alebo predčasne narodených detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa musí vziať do úvahy, že pri antihypertenznej liečbe sa občas môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Celkový výskyt nežiaducich udalostí hlásených s telmisartanom (41,4%) bol zvyčajne porovnateľný
s placebom (43,9%) v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Výskyt nežiaducich udalostí nebol závislý od dávky a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.

Bezpečnostný profil telmisartanu u pacientov liečených na zníženie kardiovaskulárnej morbidity bol v súlade profilom získaným u pacientov s hypertenziou.


Nežiaduce reakcie lieku uvedené nižšie sa zhromaždili zo všetkých klinických skúšaní s pacientmi liečenými telmisartanom na hypertenziu a z postmarketingových hlásení. Zoznam tiež zahŕňa závažné nežiaduce účinky a nežiaduce účinky vedúce k prerušeniu liečby hlásené v troch klinických dlhodobých štúdiách zahŕňajúcich 21 642 pacientov liečených telmisartanom pre zníženie kardiovaskulárnej morbidity po dobu až šiestich rokov.


Nežiaduce účinky sú usporiadané podľa názvov frekvencie s použitím nasledovnej konvencie:
veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé
(≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

Zriedkavé: infekcie horných dýchacích ciest, vrátane faryngitídy a sinusitídy, infekcie močových ciest, vrátane cystitídy

Neznáme: sepsa vrátane smrteľných následkov

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Menej časté: anémia,

Zriedkavé: trombocytopénia

Neznáme: eozinofília

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: precitlivenosť

Neznáme: anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: hyperkalémia

Psychické poruchy

Menej časté: depresia, nespavosť

Zriedkavé: úzkosť

Poruchy nervového systému

Menej časté: mdloby (synkopa)

Poruchy oka

Zriedkavé: porucha videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: brachykardia

Zriedkavé: tachykardia

Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia2, ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dyspose


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: bolesť brucha, diarea, flatulencia,vracanie

Zriedkavé: žalúdočné ťažkosti, sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálna funkcia pečene/poruchy pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté: hyperhydróza, pruritus, vyrážka

Zriedkavé: erytém, angioedém, lieková erupcia, toxická kožná erupcia, ekzém

Neznáme: urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: myalgia, bolesť brucha (napr. ischias), svalové kŕče

Zriedkavé: artralgia, bolesť v končatinách

Neznáme: tendinitída (tendinitýdne symptómy)

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: poškodenie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: bolesť na hrudníku, asténia (slabosť)

Zriedkavé: ochorenie podobné chrípke

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Menej časté: zvýšenie kreatínu v krvi

Zriedkavé: zvýšenie kyseliny močovej v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie kreatínu fosfokinázy v krvi, zníženie hemoglobínu1V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom, pozorovala zvýšená incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe (pozri časť 5.1).

2Hlásené ako časté u pacientov s kontrolovaným krvným tlakom, ktorí boli liečení telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity na vrchole štandardnej starostlivosti.


4.9 Predávkovanie


Čo sa týka predávkovania u ľudí, dostupné sú len obmedzené údaje.


Príznaky: Najhlavnejšie prejavy predávkovania telmisartanom boli hypotenzia a tachykardia; taktiež sa zaznamenali bradykardia, závraty, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek.


Liečba: Telmisartan sa neodstráni hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahrňujú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne uhlie môže byť užitočné pri liečbe predávkovania. Často sa majú sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má uložiť do polohy na chrbte a urýchlene podať náhrady soli a objemu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II, samotné, ATC kód: C09CA07


Mechanizmus účinku:
Telmisartan je perorálne aktívny a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1). Telmisartan vytláča angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nejaví žiadnu parciálnu agonistickú účinnosť na AT1 receptor. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1 receptor. Táto väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2 a iné menej charakterizované AT receptory. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú telmisartanom. Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II), enzým, ktorý taktiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva, že sa zosilnia bradykinínom sprostredkované nežiaduce účinky.


U ľudí, 80 mg dávka telmisartanu takmer úplne inhibuje angiotenzínom II vyvolané zvýšenie tlaku krvi. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný do 48 hodín.

Klinická účinnosť a bezpečnosť:


Liečba esenciálnej hypertenzie:

Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejavuje v priebehu 3 hodín. Maximálne zníženie tlaku krvi sa zvyčajne dosiahne za 4 až 8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej liečby.


Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný účinok pretrváva konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto potvrdzujú pomery najnižšej a najvyššej koncentrácie, ktoré sú trvalo nad 80 % po dávkach 40 a 80 mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach.


Je zrejmý vzťah dávky k času návratu na základnú úroveň systolického tlaku krvi (STK). Z tohto hľadiska sú údaje týkajúce sa diastolického tlaku krvi (DTK) rozporné.


U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj diastolický tlak krvi bez ovplyvnenia tepovej frekvencie. Diuretický a natriuretický účinok prínosu lieku k jeho hypotenznému pôsobeniu sa ešte len bude určovať. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (demonštrovala sa v klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lisinoprilom).


Po prerušení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní bez dôkazu rebound hypertenzie.


Výskyt suchého kašľa bol signifikantne nižší u pacientov liečených telmisartanom ako u tých, ktorí užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických skúšaniach priamo porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby.


Kardiovaskulárna prevencia
ONTARGET(„ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial“) porovnávala účinky telmisartanu, ramiprilu a kombináciu telmisartanu a ramiprilu na kardiovaskulárne výsledky v 25 620 pacientov vo veku 55 rokov a starších s anamnézou ischemickej choroby srdca, cievnej mozgovej príhody, TIA , ochorením periférnych artérií, alebo diabetes mellitus typu 2 sprevádzaný dôkazom o poškodení cieľových orgánov (napr. retinopatia, hypertrofia ľavej komory, makro-či mikroalbuminúria), čo je počet populácie s rizikom kardiovaskulárnych príhod.

Pacienti boli randomizovaní do jednej z týchto troch terapeutických skupín: telmisartan 80 mg (n = 8542), ramipril 10 mg (n = 8576), alebo kombinácia telmisartan 80 mg plus ramipril 10 mg (n = 8502), a sledovaní po dobu priemernej doby sledovania 4,5 rokov.


Telmisartan preukázal podobný účinok ramiprilu na zníženie primárneho zloženého parametra na kardiovaskulárne úmrtia, nefatálny infarkt myokardu, nefatálnu cievnu mozgovú príhodu, alebo hospitalizáciu pre kongestívne srdcové zlyhanie. Výskyt primárneho cieľa bol podobný u skupiny telmisartanu (16,7%) a ramiprilu (16,5%). Pomer rizika pre telmisartan oproti ramiprilu bol 1,01 (97,5% CI 0,93 1,10, p (non-inferiority) = 0,0019 v rozpätí 1,13). Všeobecná miera úmrtnosť bola 11,6% a 11,8% u pacientov liečených telmisartanom a ramiprilom, v tomto poradí.


Zistilo sa, že telmisartan je podobne účinný ako ramipril u vopred špecifikovaného sekundárneho koncového ukazovateľa kardiovaskulárnych úmrtí, nefatálneho infarktu myokardu, a nefatálnej mŕtvice [0.99 (97,5% CI 0,90 - 1,08), p (non-inferiority) = 0,0004 ], primárny cieľ v referenčnej štúdii HOPE(The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study), ktorá skúmala účinok ramiprilu oproti placebu.


TRANSCEND randomizovaní ACE-I pacienti s neznášanlivosťou s inak podobnými kritériami pre zaradenie ako ONTARGET na telmisartan 80 mg (n = 2954) alebo placebo (n = 2972), oba na vrchole štandardnej starostlivosti. Priemerná doba sledovania bola 4 roky a 8 mesiacov. Žiadny štatisticky významný rozdiel vo výskyte primárneho zloženého parametra (kardiovaskulárne úmrtia, nefatálny infarkt myokardu, nefatálna cievna mozgová príhoda, alebo hospitalizácia pre kongestívne srdcové zlyhanie), sa nezistil, [15,7% u telmisartanu a 17,0% v placebovej skupine s podielom rizika 0,92 (95% CI 0,81 1,05, p = 0,22)]. Dokázal sa prínos telmisartanu v porovnaní s placebom u vopred špecifikovaného sekundárneho koncového ukazovateľa kardiovaskulárnych úmrtí, nefatálneho infarktu myokardu, a nefatálnej mŕtvice [0.87 (95% CI 0,76 1,00, p = 0,048)]. Neexistujú žiadne dôkazy pre prínos u kardiovaskulárnej mortality (pomer rizika 1,03, 95% CI 0.85 1.24).


Kašeľ a angioedém boli menej často hlásené u pacientov liečených telmisartanom než u pacientov liečených ramiprilom, zatiaľ čo hypotenzia bola častejšie hlásená u telmisartanu.

Kombinácia telmisartanu s ramiprilom nepriniesla ďalšie výhody v porovnaní so samotným ramiprilom alebo telmisartanom. CV mortalita a celková mortalita boli číselne vyššie pri kombinácii. Navyše, bol zistený štatisticky významne vyšší výskyt hyperkaliémie, zlyhania obličiek, hypotenzie a synkopy v kombinačnom ramene. Preto sa použitie kombinácie telmisartanu a ramiprilu neodporúča u tejto populácie.


V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s 50- ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy 0,70% voči 0,49% [RR 1,43 (95% interval spoľahlivosti 1,00–2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola zvýšená u pacientov užívajúcich telmisartan (0,33%) voči pacientom užívajúcim placebo (0,16%) [RR 2,07 (95% interval spoľahlivosti 1,14–3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe.


Priaznivé účinky telmisartanu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:
Telmisartan sa absorbuje rýchlo, hoci sa absorbované množstvo líši. Priemerná absolútna biologická dostupnosť telmisartanu je okolo 50 %.


Keď sa telmisartan užíva s jedlom, redukcia plochy pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC0-∞) telmisartanu sa mení od približne 6 % (40 mg dávka) do približne 19 % (160 mg dávka). Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné.


Linearita/ne-linearita:
Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčinilo zníženie terapeutickej účinnosti. Medzi dávkami a plazmatickými hladinami nie je lineárny vzťah. C
maxa v menšej miere AUC sa pri dávkach nad 40 mg zvyšujú disproporčne.


Distribúcia:
Telmisartan sa z veľkej časti viaže na plazmatické proteíny (>99,5%), hlavne na albumíny a kyslý alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem (V
dss) pri priemernom rovnovážnom stave je približne
500 l.

Metabolizmus:
Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na glukuronid základnej zlúčeniny. Konjugát nevykazuje žiadnu farmakologickú aktivitu.


Eliminácia:
Telmisartan je charakterizovaný farmakokinetikou biexponenciálneho rozkladu s terminálnym polčasom eliminácie >20 hodín. Maximálna plazmatická koncentrácia (C
max) a v menšej miere plocha pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) sa zvyšuje s dávkou disproporčne. Nie je dôkaz klinicky významnej akumulácie telmisartanu, ak sa užíva v odporúčanej dávke. Plazmatické koncentrácie boli vyššie u žien ako u mužov bez významného vplyvu na účinnosť.


Po perorálnom (a intravenóznom) podaní sa telmisartan takmer výlučne vylučuje stolicou prevažne ako nezmenená zlúčenina. Kumulatívne vylučovanie močom je <1% dávky. Celkový plazmatický klírens (Cltot) je vysoký (približne 1000 ml/min) v porovnaní s prietokom krvi v pečeni (okolo 1500 ml/min).


Osobitné skupiny pacientov


Účinky na pohlavie:
Pozorovali sa rozdiely v plazmatických koncentráciách medzi pohlaviami, s C
maxa AUC boli približne 3- a 2-násobne vyššie u žien v porovnaní s mužmi.


Starší pacienti:
U mladších ako 65 rokov a starších pacientov sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
U pacientov s miernym až stredne ťažkým a ťažkým poškodením funkcie obličiek sa pozorovali dvojnásobné plazmatické koncentrácie. Avšak u pacientov s renálnou insuficienciou, ktorí sa podrobujú dialýze, sa pozorovali nižšie plazmatické koncentrácie. Telmisartan má u pacientov s renálnou insuficienciou pevnú väzbu na proteíny plazmy a nemôže sa odstrániť dialýzou. Polčas vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie obličiek nemení.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodením funkcie pečene ukázali zvýšenie absolútnej biologickej dostupnosti až do takmer 100%. Polčas vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie pečene nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách bezpečnosti s normotenznými zvieratami dávky porovnateľné s klinickým terapeutickým rozsahom vyvolávali zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), ako aj zvýšenie sérového draslíka. U psov bola pozorovaná dilatácia obličkových kanálikov a atrofia. U potkanov a psov sa tiež zaznamenalo poškodenie žalúdočnej sliznice (erózia, vredy alebo zápal). Týmto farmakologicky sprostredkovaným nežiaducim účinkom, známym z predklinických štúdií s obomi inhibítormi ACE a antagonistami receptora angiotenzínu II, sa predchádzalo perorálnou náhradou soli.

U oboch druhov sa pozorovala zvýšená aktivita plazmatického renínu a hypertrofia/hyperplázia renálnych juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny, ako aj skupinový účinok inhibítorov ACE a iných antagonistov receptora angiotenzínu II, však zrejme nemajú klinický význam.


Nie je žiadny dôkaz teratogénneho účinku ale štúdie na zvieratách naznačili určitý rizikový potenciál telmisartanu na postnatálny vývoj plodu, ako nižšia telesná hmotnosť, oneskorené otvorenie očí a vyššia mortalita.

Nedokázala sa mutagenita a významná klastogénna aktivita v štúdiách in vitro ani karcinogenita u potkanov a myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát
Sodná soľ sodíka
Manitol (E421)
Povidón
Hydroxid draselný - peletky


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Al/Al blistre:

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

HDPE fľaša s LDPE viečkom:

Uchovávajte fľašu pevne uzavretú na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blistre:

Veľkosť balenia: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 alebo 100 tabliet.


HDPE fľaša s LDPE viečkom a vysušovadlom:

Veľkosť balenia: 30 alebo 250 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149,

05-152 Czosnów

Poľská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Telmizek 20 mg: 58/0416/11-S

Telmizek 40 mg: 58/0417/11-S

Telmizek 80 mg: 58/0418/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

07/2011


12

Telmizek 80 mg