+ ipil.sk

Telmizek Combi 80 mg/25 mg tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05404-TR, 2013/05405-TR, 2013/05407-TR

Príloha č.3 k notifkácii o zmene, ev. č.: 2013/05409-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg tablety

Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg tablety

Telmizek Combi 80 mg/25 mg tablety


telmisartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete


1. Čo je Telmizek Combia na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmizek Combi

3. Ako užívať Telmizek Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telmizek Combi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Telmizek Combi a na čo sa používa


Telmizek Combi je kombinácia dvoch liečiv – telmisartanu a hydrochlorotiazidu – v jednej tablete. Obe tieto látky pomáhajú upravovať vysoký krvný tlak.


- Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo vašom tele a zapríčiňuje zúženie ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže cievy sa uvoľnia a tlak krvi je nižší.

- Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká, ktoré zvyšujú množstvo vylučovaného moču, čo vedie k zníženiu krvného tlaku.


Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť cievy vo viacerých orgánoch, čo niekedy môže viesť k srdcovému záchvatu, zlyhaniu srdca alebo obličiek, náhlej cievnej mozgovej príhode alebo oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia sa zvyčajne nevyskytujú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelne merať krvný tlak a overovať, či je v normálnom rozmedzí.


Telmizek Combi sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie) u dospelých, u ktorých sa krvný tlak nedá dostatočne upraviť samotným telmisartanom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telmizek Combi


Neužívajte Telmizek Combi

- ak ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak ste alergický na hydrochlorotiazid alebo na iné lieky odvodené od sulfónamidov,

- ak ste viac ako 3 mesiace tehotná. (Na začiatku tehotenstva je lepšie vyhnúť sa užívaniu Telmizeku Combi – pozri časť venovanú tehotenstvu),

- ak máte vážne ťažkosti s pečeňou, ako napríklad cholestázu alebo obštrukciu žlčových ciest (problémy s odtokom žlče zo žlčníka) alebo nejaké iné závažné ochorenie pečene,

- ak máte závažné ochorenie obličiek,

- ak váš lekár zistí, že máte nízku hladinu draslíka alebo vysokú hladinu vápnika v krvi, ktoré sa liečbou nezlepšujú.


Ak sa vás týka niektorý z uvedených stavov, pred užitím Telmizeku Combi o tom povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste niekedy mali niektorú z nasledujúcich ťažkostí alebo chorôb:


- nízky krvný tlak (hypotenzia), ktorý sa môže častejšie vyskytnúť pri dehydratácii (nadmernej strate vody z tela), alebo máte nedostatok soli z dôvodu liečby diuretikami (tabletkami na odvodnenie), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky alebo vracania, alebo ste na hemodialýze

- ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky,

- stenóza obličkovej tepny (zúženie ciev jednej alebo oboch obličiek),

- ochorenie pečene,

- problémy so srdcom,

- cukrovka,

- dna,

- zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele spolu s nerovnováhou rôznych minerálov v krvi),

- systémový lupus erythematosus (nazývaným aj ako „lupus“ alebo „SLE“) – ochorenie pri ktorom imunitný systém organizmu útočí na telo.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte o tom povedať svojmu lekárovi. Telmizek Combi sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať po 3 mesiacoch tehotenstva, pretože jeho užívanie v tomto období môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa (pozri časť venovanú tehotenstvu).


Liečba hydrochlorotiazidom môže spôsobiť nerovnováhu elektrolytov v tele. Medzi typické príznaky nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov patrí sucho v ústach, slabosť, letargia, ospanlivosť, nepokoj, bolesť svalov alebo kŕče, nauzea (nevoľnosť), vracanie, svalová únava a neobvykle zrýchlený pulz (viac ako 100 úderov za minútu). Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, oznámte to svojmu lekárovi.


Svojho lekára musíte informovať aj vtedy, ak máte zvýšenú citlivosť kože na slnko s príznakmi spálenia (napríklad sčervenanie, svrbenie, opuch, tvorba pľuzgierov), ktoré sa vytvárajú rýchlejšie ako zvyčajne.


V prípade chirurgického zákroku alebo anestézie (narkózy) informujte svojho lekára o tom, že užívate Telmizek Combi.


Telmizek Combi môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov černošskej rasy.


Deti a dospievajúci

Použitie Telmizeku Combi u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Telmizek Combi

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Váš lekár vám môže zmeniť dávkovanie týchto liekov alebo môže urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno budete musieť prestať užívať jeden z týchto liekov. To sa týka najmä nasledujúcich liekov, ktoré sa užívajú zároveň s Telmizekom Combi:


- lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie,

- lieky súvisiace s nízkou hladinou draslíka v krvi (hypokaliémiou), ako sú napr. iné diuretiká („tabletky na odvodnenie“), laxatíva (napr. ricínový olej), kortikosteroidy (napr. prednizón), ACTH (hormón), amfotericín (liek proti plesňovým ochoreniam), karbenoxolón (používa sa na liečbu vredov v ústach), sodná soľ penicilínu G (antibiotikum), kyselina salicylová a deriváty,

- draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, ACE inhibítory, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v krvi,

- lieky na srdce (napr. digoxín) alebo lieky na kontrolu srdcového rytmu (napr. chinidín, dyzopyramid),

- lieky používané na psychické poruchy (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín),

- iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, steroidy, lieky proti bolesti, lieky na liečbu rakoviny, dny alebo artritídy a doplnky vitamínu D.


Telmizek Combi môže zvýšiť účinok iných liekov na zníženie krvného tlaku, informujte sa u svojho lekára, či potrebujete upraviť dávku ostatných liekov, ktoré užívate spolu s Telmizekom Combi.


Účinok Telmizeku Combi sa môže znížiť, ak užívate lieky typu NSAID (nesteroidné protizápalové lieky, napr. aspirín alebo ibuprofen).


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Lekár vám zvyčajne poradí, aby ste prestali užívať Telmizek Combi skôr, než otehotniete, alebo hneď, ako zistíte, že ste tehotná, a poradí vám užívanie iného lieku namiesto Telmizeku Combi. Telmizek Combi sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste už 3 mesiace tehotná, pretože ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva, môže spôsobiť závažné poškodenie dieťaťa.


Dojčenie

Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Telmizek Combi sa neodporúča pre dojčiace matky a lekár vám zrejme zvolí inú liečbu, pokiaľ chcete dojčiť, a to najmä vtedy, ak máte novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď užijú Telmizek Combi. Ak pociťujete závraty alebo únavu, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Telmizek Combi


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka Telmizeku Combi je jedna tableta denne. Tabletu sa snažte užívať každý deň v rovnaký čas. Telmizek Combi môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa musia prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Je dôležité, aby ste Telmizek Combi užívali každý deň, pokiaľ váš lekár nerozhodne inak.


Ak vám nefunguje správne pečeň, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg/12,5 mg jedenkrát za deň.


Ak užijete viac Telmizeku Combi, ako máte

Ak náhodne užijete priveľa tabliet, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom, lekárnikom alebo sa obráťte na najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Telmizek Combi

Ak zabudnete užiť dávku, nemajte obavy. Užite ju hneď, ako si spomeniete, a potom pokračujte ako predtým. Ak v jeden deň neužijete tabletu, na druhý deň si vezmite svoju obvyklú dávku. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú si okamžitú lekársku pomoc:

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi:


Sepsa* (často sa nazýva aj otrava krvi“)je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela a rýchlym opuchom kože a slizníc (angioedém). Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u 1 z 1000 ľudí), ale sú mimoriadne závažné a pacienti musia ihneď prestať užívať liek a navštíviť lekára. Ak tieto účinky nie sú liečené, môžu mať smrteľné následky. Zvýšený výskyt sepsy sa pozoruje iba pri telmisartane, avšak ani pre Telmizeku Combi ju nemožno vylúčiť.


Možné vedľajšie účinky Telmizeku Combi:


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť 1 z 10 osôb):

Závrat


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť 1 zo 100 osôb):

Znížené hladiny draslíka v krvi, úzkosť, mdloba (náhle prechodné bezvedomie), pocit brnenia, mravčenia a pichania (parestézia), pocit točenia okolia (vertigo), rýchly tep srdca (tachykardia), poruchy srdcového rytmu, nízky krvný tlak, náhly pokles tlaku krvi pri vstávaní, skrátený dych (dýchavičnosť), hnačka, sucho v ústach, plynatosť, bolesť chrbta; svalové kŕče, bolesť svalov, erektilná dysfunkcia (neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu), bolesť v hrudníku a zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť 1 z 1000 osôb):

Zápal pľúc (zápal priedušiek), aktivácia alebo zhoršenie systémového lupus erythematosus (ochorenia, pri ktorom imunitný systém organizmu útočí na telo, čo spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky a horúčky), bolesti v krku, zápal prínosových dutín, pocity smútku (depresia), ťažkosti so zaspávaním (nespavosť), poruchy videnia, ťažkosti s dýchaním, bolesť brucha, zápcha, nadúvanie (dyspepsia), nevoľnosť, zápal žalúdka (gastritída), abnormálne pečeňové funkcie (tento vedľajší účinok je pravdepodobnejší u japonských pacientov), rýchly opuch kože a slizníc, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém aj so smrteľnými následkami), sčervenanie kože (erytém), alergické reakcie, ako napríklad svrbenie alebo vyrážka, zvýšené potenie, žihľavka (urtikária), bolesť kĺbov (artralgia) a bolesť končatín, svalové kŕče, ochorenie podobné chrípke, bolesť, zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi, nízke hladiny sodíka, zvýšené hladiny kreatinínu, pečeňových enzýmov alebo kreatínfosfokinázy v krvi.


Nežiaduce účinky hlásené pri jednej zo zložiek môžu byť potenciálnymi nežiaducimi účinkami aj pri Telmizeku Combi, hoci v klinických skúškach s týmto liekom neboli pozorované.


Telmisartan

U pacientov užívajúcich samotný telmisartan boli hlásené nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky:


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť 1 zo 100 osôb):

Infekcia horných dýchacích ciest (napríklad bolesti v krku, zápal prínosových dutín, nádcha), infekcie močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémia), vysoká hladina draslíka, spomalenie srdcovej činnosti (bradykardia), zhoršenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, slabosť, kašeľ.


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť 1 z 1000 osôb):

Sepsa* (často sa nazýva aj „otrava krvi“) je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť k smrti), nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), zvýšenie počtu niektorých typov bielych krviniek (eozinofília), závažné alergické reakcie (napríklad precitlivenosť, anafylaktická reakcia, vyrážka spôsobená liekmi), nízka hladina cukru v krvi (u diabetikov), žalúdočná nevoľnosť, kožné poruchy (vrátane ekzému, liekovej vyrážky, toxickej kožnej vyrážky), artróza, zápaly šliach, pokles hemoglobínu (krvnej bielkoviny), ospanlivosť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihnúť 1 z 10 000 osôb):

Postupné zjazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálna choroba pľúc) **


* Táto udalosť sa mohla stať náhodne alebo môže súvisieť s dosiaľ neznámym mechanizmom.


** Prípady postupného zjazvenie pľúcneho tkaniva boli hlásené pri užívaní telmisartanu. Nie je však známe, či príčinou bol telmisartan.


Hydrochlorotiazid

U pacientov užívajúcich samotný hydrochlorotiazid boli hlásené nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky:


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou výskytu(z dostupných údajov nemožno určiť frekvenciu):

zápal slinnej žľazy, zníženie počtu buniek v krvi vrátane nízkeho počtu červených a bielych krviniek, nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), závažné alergické reakcie (napríklad precitlivenosť, anafylaktické reakcie), nepravidelné hladiny cukru v krvi, ak trpíte cukrovkou,znížený apetít alebo strata chuti do jedla, nepokoj, pocit na odpadnutie, rozmazané alebo žltkasté videnie, zápal ciev (nekrotizujúca vaskulitída), zápal pankreasu, žalúdočná nevoľnosť, zožltnutie kože alebo očí (žltačka), syndróm podobný lupusu (stav napodobňujúci ochorenie, ktoré sa volá systémový lupus erythematosus, pri ktorom imunitný systém útočí na vlastné telo), poruchy kože, ako napríklad zápal ciev v koži, zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie alebo tvorba pľuzgierov a olupovanie najvyššej vrstvy kože (toxická epidermálna nekrolýza), slabosť, zápal obličiek alebo porucha funkcie obličiek, glukóza v moči (glykozúria), horúčka, porucha elektrolytovej rovnováhy, vysoká hladina cholesterolu v krvi, pokles objemu krvi, zvýšená hladina glukózy (cukru) alebo tukov v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Telmizek Combi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli, blistri alebo štítku na fľaši po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Pre všetky Al/Al blistre a HDPE obal na tablety:

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Pre Al/PVC/PVDC blister:

Neuchovávajte pri teplote nad 30 ºC.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Telmizek Combi obsahuje

Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg tablety:

Liečivá sú telmisartan a hydrochlorotiazid. Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg tablety:

Liečivá sú telmisartan a hydrochlorotiazid. Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Telmizek Combi 80 mg/25 mg tablety:

Liečivá sú telmisartan a hydrochlorotiazid. Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Ďalšie zložky sú magnéziumstearát (E470b), hydroxid draselný, meglumín, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza, manitol (E421).


Ako vyzerá Telmizek Combi a obsah balenia

Tablety Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg sú biele alebo takmer biele, oválne a obojstranne vypuklé tablety rozmerov 6,55 x 13,6 mm označené nápisom „TH“ na jednej strane.

Tablety Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg sú biele alebo takmer biele, kapsulovité tablety rozmerov 9 x 17 mm označené nápisom „TH 12,5“ na oboch stranách.

Tablety Telmizek Combi 80 mg/25 mg sú biele alebo takmer biele, oválne a obojstranne vypuklé tablety rozmerov 9 x 17 mm označené nápisom „TH“ na jednej strane a „25“ na druhej strane.


Veľkosti balení

Blister:

pre 40 mg/12,5 mg tablety:14, 28, 56, 84 a 98 tabliet

pre 80 mg/12,5 mg a 80 mg/25 mg tablety: 14, 28 a 56 tabliet


HDPE obal na tablety: 30, 90 a 250 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Adamed Sp. z o.o.

Pienków 149

05-152 Czosnów

Poľsko


Výrobca:

Actavis hf.

Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjördur,

Island

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun

ZTN 3000, Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Telmizek Combi

Dánsko: Telmizek Combi

Poľsko: Telmizek Combi

Slovensko: Telmizek Combi


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.


6

Telmizek Combi 80 mg/25 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05404-TR, 2013/05405-TR, 2013/05407-TR

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05409-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg tablety

Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg tablety

Telmizek Combi 80 mg/25 mg tablety


2. KVANTITATÍVNE A KVALITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Tablety Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg sú biele alebo takmer biele, oválne a bikonvexné tablety rozmerov 6,55 x 13,6 mm označené nápisom „TH“ na jednej strane.

Tablety Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg sú biele alebo takmer biele, kapsulovité tablety rozmerov 9,0 x 17,0 mm označené nápisom „TH 12,5“ na oboch stranách.

Tablety Telmizek Combi 80 mg/25 mg sú biele alebo takmer biele, oválne a bikonvexné tablety rozmerov 9,0 x 17,0 mm označené nápisom „TH“ na jednej strane a „25“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


Telmizek Combi fixná kombinácia dávky (40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre pacientov, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom.

Telmizek Combi fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre pacientov, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom.

Telmizek Combi fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný dávkou Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) alebo pre pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Telmizek Combi majú užívať pacienti, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom. Pred prechodom na fixnú kombináciu dávky sa odporúča individuálna titrácia dávky s každou z oboch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.


[40 mg/12,5 mg a 80 mg/12,5 mg:]

- Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg sa môže podávať raz denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 40 mg.

- Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg sa môže podávať raz denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 80 mg.

[80 mg/25 mg:]

- Telmizek Combi 80 mg/25 mg sa môže podávať raz denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný dávkou Telmizeku Combi 80 mg/12,5 mg, alebo pacientom, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne.


Telmizek Combi je dostupný aj v dávkach o sile 40 mg/12,5 mg a 80 mg/12,5 mg.


Osobitné populácie pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg raz denne. Telmizek Combi nie je určený pre pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Pacientom s poruchou funkcie pečene sa tiazidy majú podávať opatrne (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

Úprava dávky nie je potrebná.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Telmizeku Combi u detí a dospievajúcich do 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania


Tablety Telmizeku Combi sú určené na perorálne podanie raz denne a majú sa zapiť tekutinou, s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Precitlivenosť na iné látky odvodené od sulfónamidov (keďže hydrochlorotiazid je liek odvodený od sulfónamidov).

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

- Cholestáza a obštrukčné poruchy žlčových ciest.

- Ťažká porucha funkcie pečene.

- Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

- Refraktérna hypokaliémia, hyperkalciémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ sa pokračovanie liečby antagonistmi receptora angiotenzínu II nepovažuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu, sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu s preukázaným bezpečnostným profilom pri používaní v gravidite. V prípade diagnostikovania gravidity sa musí okamžite ukončiť liečba antagonistmi receptora angiotenzínu II a v prípade potreby sa musí začať alternatívna liečba (pozri časť 4.3 a 4.6).


Porucha funkcie pečene

Telmizek Combi sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými poruchami žlčových ciest ani s ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa vylučuje prevažne žlčou. U týchto pacientov možno očakávať znížený hepatálny klírens telmisartanu.


Okrem toho sa Telmizek Combi má používať opatrne u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo progresívnym ochorením pečene, pretože menšie zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu vyvolať hepatálnu kómu. Nie sú žiadne klinické skúsenosti s Telmizekom Combi u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí sa liečia liekmi pôsobiacimi na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej nedostatočnosti.


Porucha funkcie obličiek a transplantácia obličky

Telmizek Combi sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.3). S podávaním telmisartanu/hydrochlorotiazidu u pacientov po nedávnej transplantácii obličky nie sú žiadne skúsenosti. Skúsenosti s telmisartanom/hydrochlorotiazidom u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sú malé, preto sa odporúča pravidelné sledovanie hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej v sére. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môže objaviť azotémia súvisiaca s tiazidovými diuretikami.


Intravaskulárna hypovolémia

Symptomatická hypotenzia, obzvlášť po prvej dávke, sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, obmedzení soli v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo zvracaní. Tieto stavy by mali byť pred podaním Telmizeku Combi upravené.


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému

Ako dôsledok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa u citlivých jedincov zaznamenali hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), zvlášť ak sa kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. podaním Telmizeku Combi s inými blokátormi renín-angiotenzín-aldosterónového systému) sa preto neodporúča. Ak sa ich súčasné podávanie považuje za potrebné, je vhodné starostlivé monitorovanie funkcie obličiek.


Iné stavy spojené so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisia predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo základným ochorením obličiek vrátane stenózy renálnej artérie), sa liečba liekmi ovplyvňujúcimi tento systém spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličiek (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Používanie Telmizeku Combi sa preto neodporúča.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Podobne ako pri iných vazodilatanciách, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná osobitná opatrnosť.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidmi môže zhoršiť glukózovú toleranciu, zatiaľ čo u pacientov podstupujúcich inzulínovú alebo antidiabetickú terapiu a liečbu telmisartanom sa môže objaviť hypoglykémia. U týchto pacientov preto treba zvážiť monitorovanie hladiny glukózy v krvi. V indikovaných prípadoch sa môže vyžadovať úprava dávky inzulínu alebo antidiabetika. Počas terapie tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.


S terapiou tiazidovými diuretikami súvisí zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov, avšak pri dávke 12,5 mg obsiahnutej v Telmizeku Combi sa nehlásili žiadne alebo len minimálne účinky. U niektorých pacientov liečených tiazidmi sa môže objaviť hyperurikémia alebo prejaviť dna.


Elektrolytová nerovnováha

Tak ako u všetkých pacientov liečených diuretikami, je potrebné pravidelné stanovovanie sérových elektrolytov vo vhodných intervaloch.


Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu vyvolať nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (vrátane hypokaliémie, hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy). Varovnými signálmi nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov sú sucho v ústach, smäd, asténia, letargia, ospanlivosť, nepokoj, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy, ako napríklad nevoľnosť alebo vracanie (pozri aj časť 4.8).


- Hypokaliémia

Hoci sa pri používaní tiazidových diuretík môže vyvinúť hypokaliémia, sprievodná liečba telmisartanom môže znížiť diuretikami vyvolanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je vyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s výraznou diurézou, u pacientov s nedostatočným perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou terapiou kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (ACTH) (pozri časť 4.5).


- Hyperkaliémia

Na druhej strane sa môže vyskytnúť hyperkaliémia z dôvodu antagonizmu receptora angiotenzínu II (AT1) telmisartanom, zložkou Telmizeku Combi. Pri telmisartane/hydrochlorotiazide sa síce nezaznamenala klinicky významná hyperkaliémia, rizikové faktory vzniku hyperkaliémie zahŕňajú obličkovú nedostatočnosť alebo zlyhanie srdca a diabetes mellitus. Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo náhrady soli s obsahom draslíka sa pri Telmizeku Combi majú podávať opatrne (pozri časť 4.5).


- Hyponatriémia a hypochloremická alkalóza

Nie je preukázané, že Telmizek Combi znižuje diuretikami vyvolanú hyponatriémiu alebo jej predchádza. Nedostatok chloridov je spravidla mierny a zvyčajne si nevyžaduje liečbu.


- Hyperkalciémia

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a zapríčiniť občasné a mierne zvýšenie sérového vápnika pri neprítomnosti známych porúch metabolizmu vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže byť dôkazom latentného hyperparatyreoidizmu. Pred vykonaním testov funkcií prištítnych teliesok sa tiazidy majú vysadiť.


- Hypomagneziémia

Preukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka močom, čo môže mať za následok hypomagneziémiu (pozri aj časť 4.5).


Etnické rozdiely

Tak ako pri všetkých iných antagonistoch receptora angiotenzínu II, telmisartan je zjavne menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov – černochov ako u nečernochov, pravdepodobne pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.


Iné

Podobne ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiomyopatiou alebo ischemickou chorobou srdca môže viesť k infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.


Všeobecne

Reakcie precitlivenosti na hydrochlorotiazid sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alergie alebo bronchiálnej astmy, ako aj u pacientov bez takejto anamnézy, ale sú pravdepodobnejšie u pacientov s takouto anamnézou. Pri používaní tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu bolo hlásené zhoršenie alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.

Pri tiazidových diuretikách sa hlásili prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým žiarením UVA.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lítium

Pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo zaznamenané reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére a toxicity. Zriedkavé prípady boli hlásené aj pri antagonistoch receptora angiotenzínu II (vrátane telmisartanu/hydrochlorotiazidu). Súbežné podávanie lítia a Telmizeku Combi sa neodporúča. Ak je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa dôkladné sledovanie sérových hladín lítia počas súbežného používania.


Lieky, ktoré sa spájajú so stratou draslíka a hypokaliémiou (napr. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, kortikosteroidy, ACTH, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ penicilínu G, kyselina salicylová a deriváty)

Ak sa tieto látky predpisujú s kombináciou hydrochlorotiazidu – telmisartanu, odporúča sa sledovanie hladiny draslíka v plazme. Tieto lieky môžu zvyšovať účinok hydrochlorotiazidu na sérový draslík (pozri časť 4.4).


Lieky, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka alebo vyvolať hyperkaliémiu (napr. ACE inhibítory, draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík, cyklosporín alebo iné lieky, ako napríklad sodná soľ heparínu)

Ak sa tieto lieky predpisujú s kombináciou hydrochlorotiazidu – telmisartanu, odporúča sa sledovanie hladiny draslíka v plazme. Na základe skúseností z použitia iných liekov, ktoré tlmia renín-angiotenzínový systém súbežné použitie uvedených liekov môže viesť k zvýšeniu sérového draslíka, a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lieky ovplyvňované poruchami sérového draslíka

Pravidelné sledovanie sérového draslíka a EKG sa odporúča v prípade, keď sa Telmizek Combi podáva s liekmi ovplyvňovanými poruchami sérového draslíka (napr. digitalisové glykozidy, antiarytmiká) a nasledujúcimi liekmi vyvolávajúcimi torsade de pointes (ktoré zahŕňajú niektoré antiarytmiká), pričom hypokaliémia je predispozičný faktor pre torsade de pointes:

- antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

- antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

- niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid haloperidol, droperidol),

- iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i. v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.).


Digitalisové glykozidy

Tiazidmi vyvolaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia podporuje nástup digitalisom vyvolanej arytmie (pozri časť 4.4).


Iné antihypertenzíva

Telmisartan môže zvýšiť hypotenzný účinok iných antihypertenzív.


Antidiabetiká (perorálne látky a inzulín)

Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetika (pozri časť 4.4).


Metformín

Metformín sa má používať s opatrnosťou – riziko laktátovej acidózy vyvolanej možným funkčným zlyhaním obličiek v súvislosti s hydrochlorotiazidom.


Cholestyramín a kolestipolové živice

Absorpcia hydrochlorotiazidu je narušená prítomnosťou živíc na báze aniónových iónomeničov.


Nesteroidné protizápalové lieky

NSA (t. j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSAID) môžu znížiť diuretické, natriuretické a antihypertenzné účinky tiazidových diuretík a antihypertenzné účinky antagonistov receptora angiotenzínu II.

U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou funkciou obličiek) súčasné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a účinných látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Táto kombinácia sa má preto podávať s opatrnosťou najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, po začatí súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania sa má zvážiť monitorovanie obličkových funkcií.


V jednej štúdii súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu viedlo k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC0-24 a Cmaxramiprilu a ramiprilátu. Klinický význam tohto pozorovania nie je známy.


Vazopresorické amíny (napr. norandrenalín)

Účinok vazopresorických amínov môže byť nižší.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín)

Hydrochlorotiazid môže zosilniť účinok nedepolarizačných relaxancií kostrového svalstva.


Lieky používané pri liečbe dny (napr. probenecíd, sulfinpyrazón a alopurinol)

Môže byť potrebná úprava dávkovania urikozurík, pretože hydrochlorotiazid môže zvyšovať hladinu kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecídu alebo sulfinpyrazónu. Súbežné podávanie tiazidu môže zvýšiť výskyt reakcií precitlivenosti na alopurinol.


Soli vápnika

Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu sérového vápnika z dôvodu zníženého vylučovania. Ak je nutné predpísať suplementy kalcia, majú sa monitorovať hladiny kalcia v sére a dávka kalcia sa má príslušne upraviť.


Beta-blokátory a diazoxid

Tiazidy môžu zosilňovať hyperglykemický účinok betablokátorov a diazoxidu.


Anticholinergiká(napr. atropín, biperidén) môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdnenia žalúdka.


Amantadín

Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov zapríčinených amantadínom.


Cytotoxické látky (napr. cyklofosfamid, metotrexát)

Tiazidy môžu znížiť renálne vylučovanie cytotoxických liekov a posilniť ich myelosupresívne účinky.


Na základe ich farmakologických vlastností možno predpokladať, že nasledujúce lieky môžu zosilniť hypotenzný účinok všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu: baklofén, amifostín.

Ortostatickú hypotenziu môže zhoršovať aj alkohol, barbituráty, narkotiká alebo antidepresíva.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Telmizeku Combi u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Aj keď neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri inhibítoroch receptora angiotenzínu II, pre túto skupinu liekov môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ sa pokračovanie liečby antagonistmi receptora angiotenzínu II nepovažuje za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu, sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu s preukázaným bezpečnostným profilom pri používaní v gravidite. V prípade diagnostikovania gravidity sa musí okamžite ukončiť liečba antagonistmi receptora angiotenzínu II a v prípade potreby sa musí začať alternatívna liečba.


Je známe, že vystavenie vplyvom liečby antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia lebečnej osifikácie) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak by od druhého trimestra gravidity došlo k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II, odporúča sa sonografická kontrola renálnych funkcií a lebky.

Novorodenci, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II, sa majú starostlivo sledovať z dôvodu hypotenzie (pozri aj časti 4.3 a 4.4).


Skúsenosti s hydrochlorotiazidmi počas gravidity, a najmä v prvom trimestri, sú obmedzené. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu môže jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra narušiť fetoplacentárnu perfúziu a viesť k fetálnym a neonatálnym dôsledkom, napríklad k žltačke, poruche rovnováhy elektrolytov a trombocytopénii. Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu gestačného edému, gestačnej hypertenzie ani preeklampsie vzhľadom na riziko zníženia objemu plazmy a placentárnu hypoperfúziu bez priaznivého vplyvu na priebeh ochorenia. Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu esenciálnej hypertenzie u tehotných žien s výnimkou zriedkavých situácií, kedy nemožno použiť žiadnu inú liečbu.


Laktácia


Keďže nie sú dostupné informácie o použití Telmizeku Combi počas dojčenia, Telmizek Combi sa neodporúča a počas dojčenia sa uprednostňujú iné druhy liečby s lepšie stanoveným bezpečnostnými profilmi, a to najmä pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Hydrochlorotiazid sa vylučuje do materského mlieka v malých dávkach. Tiazidy vo vysokých dávkach spôsobujúcich intenzívnu diurézu môžu inhibovať produkciu mlieka. Používanie Telmizeku Combi počas dojčenia sa neodporúča. Ak sa Telmizek Combi používa počas dojčenia, dávky majú byť čo najnižšie.


Fertilita

V predklinických štúdiách sa nepozorovali žiadne účinky telmisartanu a hydrochlorotiazidu na mužskú a ženskú fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné brať do úvahy, že pri antihypertenznej liečbe, napríklad s Telmizekom Combi, sa príležitostne môžu vyskytnúť závraty alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu


Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom je závrat. Zriedkavo sa môže vyskytnúť závažný angioedém (≥ 1/10 000 až < 1/1 000).


[40 mg/12,5 mg a 80 mg/12,5 mg:]

Celkový výskyt nežiaducich účinkov zaznamenaných pri liečbe telmisartanom/hydrochlorotiazidom bol porovnateľný s účinkami zaznamenanými pri telmisartane samotnom v randomizovaných kontrolovaných skúškach zahrňujúcich 1 471 pacientov, ktorí užívali telmisartan plus hydrochlorotiazid (835) alebo telmisartan samotný (636). Neboli stanovené nežiaduce účinky súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.

[80 mg/25 mg:]

Celkový výskyt nežiaducich účinkov zaznamenaných pri telmisartane/hydrochlorotiazide 80 mg/25 mg bol porovnateľný s telmisartanom/hydrochlorotiazidom 80 mg/12,5 mg. Neboli stanovené nežiaduce účinky súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov


Nežiaduce účinky zaznamenané vo všetkých klinických skúškach a vyskytujúce sa častejšie (p ≤ 0,05) s telmisartanom plus hydrochlorotiazidom než s placebom sú uvedené ďalej v texte podľa triedy orgánových systémov. Počas liečby s Telmizekom Combi sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré sú známe pri každej zložke podávanej samostatne, ale ktoré sa neprejavili v klinických skúškach.


Nežiaduce účinky sú zoradené do kategórií podľa frekvencie výskytu pomocou nasledujúcej metódy: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Infekcie a nákazy

Zriedkavé: bronchitída, faryngitída, sinusitída


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus1


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: hypokaliémia

Zriedkavé: hyperurikémia, hyponatriémia


Psychické poruchy

Menej časté: úzkosť

Zriedkavé: depresia


Poruchy nervového systému

Časté: závrat

Menej časté: synkopa, parestézia

Zriedkavé: nespavosť, poruchy spánku


Poruchy oka

Zriedkavé: poruchy videnia, rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: vertigo


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: tachykardia, arytmie


Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dyspnoe

Zriedkavé: respiračná tieseň (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: hnačka, sucho v ústach, plynatosť

Zriedkavé: bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, vracanie, gastritída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálna funkcia pečene / poruchy pečene2


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: angioedém (aj s fatálnymi následkami), erytém, svrbenie, vyrážka, zvýšené potenie, žihľavka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: bolesť chrbta, svalový spazmus, myalgia

Zriedkavé: artralgia, svalové kŕče, bolesti v končatinách


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: erektilná dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: bolesť na hrudi

Zriedkavé: ochorenie chrípkového typu, bolesť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté: zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

Zriedkavé: zvýšený kreatinín v krvi, zvýšená kreatinínfosfokináza v krvi, zvýšené pečeňové enzýmy


1: Na základe skúseností po uvedení lieku na trh

2: Podrobnejší opis sa uvádza v bode Opis vybraných nežiaducich účinkov.


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách

Nežiaduce účinky hlásené v minulosti pri jednej zo zložiek môžu byť potenciálnymi nežiaducimi účinkami pri liečbe s Telmizekom Combi, hoci v klinických skúškach s týmto liekom neboli pozorované.


Telmisartan

Nežiaduce účinky sa u pacientov užívajúcich placebo a u pacientov užívajúcich telmisartan prejavovali s rovnakou frekvenciou.


Celkový výskyt nežiaducich účinkov hlásených pri telmisartane (41,4 %) bol zvyčajne porovnateľný s placebom (43,9 %) v placebom kontrolovaných skúškach. Nasledujúce nežiaduce účinky sa zhromaždili zo všetkých klinických skúšok u pacientov liečených telmisartanom pre hypertenziu alebo u pacientov vo veku 50 rokov alebo starších s vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod.


Infekcie a nákazy

Menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest vrátane cystitídy

Zriedkavé: sepsa vrátane fatálnych dôsledkov3


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: anémia

Zriedkavé: eozinofília, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: precitlivenosť, anafylaktické reakcie


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: hyperkaliémia

Zriedkavé: hypoglykémia (u diabetikov)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: bradykardia


Poruchy nervového systému

Zriedkavé: ospanlivosť


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: kašeľ

Veľmi zriedkavé: intersticiálna pľúcna choroba3


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé: žalúdočné ťažkosti


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: ekzém, lieková vyrážka, toxická kožná vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: artróza, bolesti šliach


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: porucha funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: pokles hemoglobínu


3: Podrobnejší opis sa uvádza v bode Opis vybraných nežiaducich účinkov.


Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid môže vyvolať alebo exacerbovať hypovolémiu, ktorá by mohla viesť k elektrolytovej nerovnováhe (pozri časť 4.4).


Nežiaduce účinky s neznámou frekvenciou hlásené pri použití samotného hydrochlorotiazidu zahŕňajú:


Infekcie a nákazy

Neznáme: sialoadenitída


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme: aplastická anémia, hemolytická anémia, zlyhanie kostnej drene, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Neznáme: anafylaktické reakcie, precitlivenosť


Poruchy endokrinného systému

Neznáme: nedostatočne kompenzovaný diabetes mellitus


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: anorexia, znížený apetít, nerovnováha elektrolytov, hypercholesterolémia, hyperglykémia, hypovolémia


Psychické poruchy

Neznáme: nepokoj


Poruchy nervového systému

Neznáme: pocit na odpadnutie


Poruchy oka

Neznáme: xantopsia


Poruchy ciev

Neznáme: nekrotizujúca vaskulitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: pankreatitída, žalúdočné ťažkosti


Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme: hepatocelulárna žltačka, cholestatická žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: syndróm podobný lupusu, fotosenzitívne reakcie, kožná vaskulitída, toxická epidermálna nekrolýza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: slabosť


Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme: intersticiálna nefritída, renálna dysfunkcia, glykozúria


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme: pyrexia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: zvýšená hladina triglyceridov


Opis vybraných nežiaducich účinkov


Abnormálna funkcia pečene/porucha pečene

Na základe skúseností po uvedení lieku s telmisartanom na trh sa väčšina prípadov abnormálnej funkcie pečene/poruchy pečene vyskytla u japonských pacientov. Je pravdepodobnejšie, že tieto nežiaduce účinky sa prejavia u japonských pacientov.


Sepsa

V štúdii PRoFESS sa sledoval zvýšený výskyt sepsy pri telmisartane v porovnaní s placebom. Táto udalosť môže byť náhodný nález alebo môže súvisieť s dosiaľ neznámym mechanizmom (pozri časť 5.1).


Intersticiálna choroba pľúc

Zo skúseností po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady intersticiálnej choroby pľúc v časovej súvislosti s podávaním telmisartanu. Príčinný vzťah sa však nezistil.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V súvislosti s predávkovaním u človeka sú pre telmisartan k dispozícii iba obmedzené informácie. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou nie je stanovený.


Symptómy

Najvýraznejšími prejavmi predávkovania telmisartanom boli hypotenzia a tachykardia, zaznamenali sa aj bradykardia, závrat, vracanie, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek. Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia) a hypovolémiou v dôsledku nadmernej diurézy. Najčastejšie znaky a príznaky predávkovania sú nevoľnosť a ospanlivosť. Hypokaliémia môže mať za následok svalový spazmus alebo zvýraznenie arytmie spojené so súbežným používaním digitalisových glykozidov alebo niektorých antiarytmík.


Liečba

Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času, ktorý uplynul od požitia, a od závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahrňujú vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. Pri liečbe predávkovania môže byť užitočné aktívne uhlie. Elektrolyty a kreatinín v sére sa musia často monitorovať. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa musí uložiť do polohy na chrbte a urýchlene mu treba podať náhrady soli a objemu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II a diuretiká, ATC kód: C09DA07


Telmizek Combi je kombinácia antagonistu receptora angiotenzínu II, telmisartanu a tiazidového diuretika hydrochlorotiazidu. Kombinácia týchto zložiek má aditívny antihypertenzný účinok znižujúci tlak krvi vo vyššej miere ako každý komponent samostatne. Telmizek Combi podávaný raz denne poskytuje účinné a plynulé zníženie krvného tlaku v rozpätí terapeutickej dávky.


Telmisartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II subtypu 1 (AT1). Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nevykazuje žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na receptor AT1. Telmisartan selektívne viaže receptor AT1. Väzba má dlhodobý charakter. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2a ďalším menej charakterizovaným AT receptorom. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny telmisartan zvyšuje. Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II) – enzým, ktorý taktiež odbúrava bradykinín. Zosilnenie nežiaducich účinkov sprostredkovaných bradykinínom sa preto nepredpokladá.

Dávka 80 mg telmisartanu podaná zdravým dobrovoľníkom takmer úplne inhibuje zvýšenie tlaku krvi vyvolané angiotenzínom II. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný do 48 hodín.


Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejaví v priebehu 3 hodín. Maximálne zníženie tlaku krvi sa zvyčajne dosiahne za 4 až 8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej liečby. Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný účinok pretrváva konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto potvrdzujú merania na bode maximálneho účinku a bezprostredne pred nasledujúcou dávkou (pomer najnižšej a najvyššej koncentrácie je trvalo nad 80 % po dávkach 40 a 80 mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických štúdiách).


U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje systolický, ako aj diastolický tlak krvi bez ovplyvnenia tepovej frekvencie. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (čo sa dokázalo v klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lizinoprilom).

[80 mg/25 mg:]

V dvojito zaslepenej kontrolovanej klinickej štúdii (účinnosť vyhodnotená u n = 687 pacientov), u pacientov nereagujúcich na kombináciu 80 mg/12,5 mg bol preukázaný (rozdiely v upravených stredných odchýlkach od základnej hodnoty) účinok postupného zníženia krvného tlaku o 2,7/1,6 mm Hg (SKT/DKT) pri kombinácii 80 mg/25 mg v porovnaní s kontinuálnou liečbou kombináciu 80 mg /12,5 mg. V nadväzujúcej štúdii pri kombinácii 80 mg/25 mg sa krvný tlak ešte znížil (výsledkom bolo celkové zníženie o 11,5/9,9 mm Hg (SKT/DKT).


V spoločnej analýze dvoch podobných 8-týždňových dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách v porovnaní s kombináciu 160 mg/25 mg valsartanu/hydrochlorotiazidu (účinnosť vyhodnotená u n = 2121 pacientov) bol preukázaný (rozdiely v upravených stredných odchýlkach od základnej hodnoty) významne väčší účinok na zníženie krvného tlaku o 2,2/1,2 mm Hg (SKT/DKT) v prospech kombinácie 80 mg/25 mg telmisartanu/hydrochlorotiazidu.


Po náhlom prerušení liečby telmisartanom sa krvný tlak v priebehu niekoľkých dní postupne vráti na hodnoty pred liečbou bez dôkazu rebound hypertenzie.

V klinických skúškach priamo porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby bol výskyt suchého kašľa významne nižší u pacientov liečených telmisartanom ako u pacientov užívajúcich inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín.


V štúdii „Režim prevencie pre účinné predchádzanie sekundárnym cievnym mozgovým príhodám“ (PRoFESS) u pacientov vo veku 50 rokov a starších, ktorí nedávno prekonali mozgovú príhodu, bol zaznamenaný zvýšený výskyt sepsy pri telmisartane v porovnaní s placebom – 0,70 % v porovnaní s 0,49 % [RR 1,43 (95 % interval spoľahlivosti 1,00 – 2,06)], výskyt prípadov fatálnej sepsy bol zvýšený u pacientov liečených telmisartanom (0,33 %) v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % interval spoľahlivosti 1,14 – 3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy spojenej s užívaním telmisartanu môže byť náhodný nález alebo môže súvisieť so zatiaľ neznámym mechanizmom.


Účinky telmisartanu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík ešte nie je celkom známy. Tiazidy ovplyvňujú mechanizmus renálnej tubulárnej reabsorbcie elektrolytov priamym zvýšením vylučovania sodíka a chloridov v približne rovnakom množstve. Diuretický účinok hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú aktivitu renínu, zvyšuje sekréciu aldosterónu s následným zvýšením úbytku draslíka a bikarbonátu v moči a znižuje koncentráciu draslíka v sére. Súbežné podávanie s telmisartanom vedie k zvráteniu straty draslíka spojeného s týmito diuretikami, a to formou predpokladanej blokádu renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Po podaní hydrochlorotiazidu sa začiatok diurézy objaví do 2 hodín a maximálny účinok sa dosahuje zhruba do 4 hodín, pôsobí približne 6 – 12 hodín.

Z epidemiologických štúdií vyplýva, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.


Účinky fixnej kombinácie dávky telmisartanu/ hydrochlorotiazidu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U zdravých jedincov nemá súbežné podávanie hydrochlorotiazidu a telmisartanu vplyv na farmakokinetiku týchto látok.


Absorpcia


Telmisartan: Po perorálnom podaní sa maximálne koncentrácie telmisartanu dosahujú po 0,5 – 1,5 hodine po užití. Absolútna biologická dostupnosť telmisartanu bola 42 % v dávke 40 mg a 58 % v dávke 160 mg. Jedlo mierne znižuje biologickú dostupnosť telmisartanu redukciou plochy pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií od času (AUC) približne o 6 % pri užití 40 mg tablety a približne o 19 % pri dávke 160 mg. Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné. Nepredpokladá sa, že by malé zníženie plochy AUC zapríčiňovalo zníženie terapeutickej účinnosti. Farmakokinetika perorálne podaného telmisartanu je nelineárna po dávkach od 20 – 160 mg s väčším než proporčným zvýšením plazmových koncentrácií (Cmaxa AUC) so zvyšujúcimi sa dávkami. Pri opakovanom podávaní sa telmisartan výrazne nehromadí v plazme.


Hydrochlorotiazid: Po perorálnom podaní telmisartanu/hydrochlorotiazidu sa maximálne koncentrácie hydrochlorotiazidu dosiahnu približne po 1,0 – 3,0 hodinách po podaní. Vychádzajúc z kumulatívnej renálnej exkrécie hydrochlorotiazidu bola absolútna biologická dostupnosť okolo 60 %.


Distribúcia

Telmisartan sa pevne viaže na plazmatické proteíny (> 99,5 %), najmä na albumín a kyslý alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem telmisartanu je približne 500 litrov, čo svedčí o aditívnej tkanivovej väzbe.

Hydrochlorotiazid sa v plazme viaže zo 68 % na proteín a jeho zjavný distribučný objem je 0,83 – 1,14 l/kg.


Biotransformácia

Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na farmakologicky neaktívny acylglukuronid. Glukuronid materskej zlúčeniny je jediný metabolit, ktorý bol identifikovaný u ľudí. Po jednorazovej dávke 14C značeného telmisartanu predstavuje glukuronid približne 11 % meranej rádioaktivity v plazme. Izoenzýmy cytochrómu P450 nie sú zapojené do metabolizmu telmisartanu.

Hydrochlorotiazid nie je u človeka metabolizovaný.


Eliminácia

Telmisartan: Po intravenóznom alebo perorálnom podaní 14C značeného telmisartanu sa väčšina podanej dávky (> 97 %) vylúčila stolicou formou biliárnej exkrécie. V moči sa našli len minimálne množstvá. Celkový plazmatický klírens telmisartanu po perorálnom podaní je > 1 500 ml/min. Terminálny eliminačný polčas bol > 20 hodín.


Hydrochlorotiazid sa takmer úplne vylučuje v moči ako nezmenená látka. Približne 60 % perorálnej dávky sa vylúči do 48 hodín. Renálny klírens je približne 250 – 300 ml/min. Terminálny eliminačný polčas hydrochlorotiazidu je 10 – 15 hodín.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U osôb mladších ako 65 rokov a starších osôb sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.


Pohlavie

Plazmatické koncentrácie telmisartanu sú všeobecne 2- až 3-krát vyššie u žien ako u mužov. V klinických skúšaniach sa však u žien nezistili významne väčšie reakcie na krvný tlak ani výskyt ortostatickej hypotenzie. Úprava dávky nie je potrebná. U žien bola vyššia náchylnosť k vyšším plazmatickým koncentráciám hydrochlorotiazidu ako u mužov. Nepovažuje sa to za klinicky významné.


Porucha funkcie obličiek

Renálna exkrécia neprispieva ku klírensu telmisartanu. Na základe nepočetných skúseností u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min, v priemere okolo 50 ml/min) nie je u pacientov so zníženou funkciou obličiek potrebná úprava dávkovania. Telmisartan sa neodstraňuje z krvi hemodialýzou. U pacientov s poruchou funkcie obličiek je znížená miera eliminácie hydrochlorotiazidu. V typickej štúdii s pacientmi s priemerným klírensom kreatinínu 90 ml/ min bol polčas vylučovania hydrochlorotiazidu zvýšený. U funkčne anefrických pacientov je polčas vylučovania približne 34 hodín.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodením funkcie pečene ukázali zvýšenú absolútnu biologickú dostupnosť až do takmer 100 %. Polčas vylučovania sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách bezpečnosti zameraných na súbežné podávanie telmisartanu a hydrochlorotiazidu normotenzným potkanom a psom sa zistilo, že dávky vyvolávajúce expozíciu podobnú tej pri klinickom terapeutickom rozsahu neviedli k ďalším nálezom, ktoré by neboli pozorované pri podávaní jednotlivých látok samostatne. Zdá sa, že pozorované toxikologické nálezy nemajú žiadny význam pre humánne terapeutické použitie.


[80 mg/25 mg:]

Neboli robené žiadne dodatočné predklinické štúdie fixnej kombinácie dávky lieku 80 mg/25 mg. V minulých predklinických štúdiách bezpečnosti zameraných na súbežné podávanie telmisartanu a hydrochlorotiazidu normotenzným potkanom a psom sa zistilo, že dávky vyvolávajúce expozíciu podobnú tej pri klinickom terapeutickom rozsahu neviedli k ďalším nálezom, ktoré by neboli pozorované pri podávaní jednotlivých látok samostatne. Zdá sa, že pozorované toxikologické nálezy nemajú žiadny význam pre humánne terapeutické použitie.


Toxikologické nálezy, takisto dobre známe z predklinických štúdií s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antagonistmi receptora angiotenzínu II, boli: zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny renálnej hemodynamiky (nárast dusíka močoviny a kreatinínu v krvi), zvýšenie plazmatickej aktivity renínu, hypertrofia/hyperplázia juxtaglomerulárnych buniek a poranenie žalúdočnej sliznice. Léziám na žalúdku možno predísť/zmierniť ich perorálnou suplementáciou soli a skupinovým chovom zvierat. U psov sa pozorovala dilatácia a atrofia obličkových kanálikov. Tieto nálezy sa považujú za dôsledok farmakologickej aktivity telmisartanu.


Jednoznačný dôkaz teratogénneho účinku nebol pozorovaný, avšak pri toxických dávkach telmisartanu bol pozorovaný vplyv na postnatálny vývoj potomkov, ako napríklad nižšia telesná hmotnosť a oneskorené otváranie očí.

Pri potkanoch a myšiach sa po podávaní telmisartanu nepotvrdili známky mutagenity a relevantnej klastogénnej aktivity v štúdiách in vitro ani známky karcinogenity. Zo štúdií s hydrochlorotiazidom vyplynul nejednoznačný dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku v niektorých pokusných modeloch. Značné skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí však neukázali súvislosť medzi jeho použitím a zvýšením neoplaziem.

Informácie o možnom toxickom účinku kombinácie telmisartanu/hydrochlorotiazidu na plod sa uvádzajú v časti 4. 6.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát (E470b)

Hydroxid draselný

Meglumín

Povidón

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Mikrokryštalická celulóza

Manitol (E421)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Pre všetky Al/Al blistre a HDPE obal na tablety:

2 roky.


Pre Al/PVC/PVDC blister:

1 rok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Pre všetky Al/Al blistre a HDPE obal na tablety:

Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Pre Al/PVC/PVDC blister:

Neskladujte pri teplote nad 30 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/Al blister, Al/PVC/PVD blister a HDPE obal na tablety s LDPE viečkom a HDPE vysušovadlo so silikátovou náplňou.


HDPE obal na tablety: 30, 90 a 250 tabliet


Pre 40 mg/12,5 mg tablety:

Blister: 14, 28, 56, 84 a 98 tabliet


Pre 80 mg/12,5 mg a 80 mg/25 mg tablety:

Blister: 14, 28 a 56 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Adamed Sp. z o.o.

Pienków 149

05-152 Czosnów

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)


Telmizek Combi 40 mg/12,5 mg: 58/0300/13-S

Telmizek Combi 80 mg/12,5 mg: 58/0301/13-S

Telmizek Combi 80 mg/25 mg: 58/0302/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.7.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013


17

Telmizek Combi 80 mg/25 mg tablety