+ ipil.sk

Telviran 400 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Telviran 200 mg

Telviran 400 mg

tablety


aciklovir


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým,ako začneteužívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Telviran a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telviran

3. Ako užívať Telviran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Telviran

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Telviran a na čo sa používa


Aciklovir, liečivo tabliet Telviran, patrí do skupiny liekov nazývaných antivirotiká (antivírusové lieky). Lekári predpisujú tento liek na liečbu infekcií vyvolaných vírusom Herpes simplex, ktoré postihujú kožu a sliznice (opar na perách, genitálny opar); a infekcií vyvolaných vírusom Varicella zoster (napr. ovčie kiahne a pásový opar). Tento liek je vhodný na liečbu prvej epizódy, ako aj opakovaných epizód infekcie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Telviran


Neužívajte Telviran


 • ak ste alergický na aciklovir alebo valaciklovir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Telviran, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak trpíte ochorením obličiek, ktoré spôsobilo zmenu ich funkcie. Tento stav si vyžaduje úpravu dávkovania (pozri časť Porucha funkcie obličiek).

 • Ak máte viac ako 65 rokov.


Tablety Telviran obsahujú liečivo aciklovir, ktorý sa vylučuje obličkami. Ak ste starší (viac ako 65 rokov) alebo máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár vám zníži dávku Telviranu. Riziko poškodenia obličiek je väčšie, ak zároveň užívate nefrotoxické lieky (toxické pre obličky). Aby sa zabránilo nefrotoxickým účinkom vysokých dávok, treba prijímať dostatočné množstvo tekutín.

Starší pacienti (viac ako 65 rokov) alebo pacienti s poruchou funkcie obličiek majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku neurologických vedľajších účinkov, ako sú bolesť hlavy, závrat, nepokoj, zmätenosť, tras, porucha koordinácie, poruchy tvorby zvukov a vyslovovania slov, halucinácie, psychotické príznaky, záchvaty, ospalosť, encefalopatia (mozgová dysfunkcia), kóma (pozri časť 4).

V hlásených prípadoch boli tieto vedľajšie účinky zvyčajne zvratné po ukončení liečby.

Dlhodobá alebo opakovaná liečba aciklovirom u osôb so závažne oslabeným imunitným systémom môže viesť k selekcii vírusových kmeňov so zníženou citlivosťou, ktoré nemusia reagovať na pokračujúcu liečbu aciklovirom.


Váš lekár môže vykonať niektoré laboratórne vyšetreniapočas užívania tohto lieku, ktoré môžu ukázať zmeny v hodnotáchbilirubínu, močoviny, kreatinínu a iných krvných elementov.


Deti

Nie sú dostupné žiadne špecifické údaje o potlačení infekcii Herpex simplex alebo liečbe ovčích kiahní a pásového oparu u detí s normálnym imunitným systémom.


Iné lieky a Telviran

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je potrebné byť opatrný pri súbežnom užívaní Telviranu a týchto liekov:

 • probenecid, používa sa na liečbu dny,

 • cimetidín, používa sa na liečbu žalúdočných a dvanástnikových vredov,

 • mykofenolát mofetyl, používa sa po transplantácii, aby zabránil telu odvrhnúť transplantované orgány,

 • iné nefrotoxické lieky,

 • teofylín, používa sa na liečbu ochorení dýchacích ciest súvisiacich so zúžením priedušiek (bronchokonstrikcia), ako napríklad astma.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lekár rozhodne o obmedzeniach alebo zákaze vedenia vozidiel a obsluhovania strojov individuálne, na základe vášho klinického stavu a vedľajších účinkov acikloviru.


Telviran 200 mgtablety obsahujú 213,6 mg laktózy.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Telviran


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Telviranmožno prehltnúť celýalebo rozdrvenýa rozpustenývo vode. Počas liečby treba piť dostatočné množstvo tekutín.


Tak ako v prípade akejkoľvek infekcie je liečba najefektívnejšia, ak sa začne ihneď, ako je to možné. Liečbu treba začať pri prvých prejavoch ochorenia, ako sú bolesť, mravčenie alebo pocit pálenia čipichania a sčervenanie kože postihnutejoblasti.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí:

Liečba infekcievyvolaná vírusom Herpes simplex:Váš lekár vám môže odporučiť začať dennou dávkou 1 g (5 x 200 mg). Tablety užívajte v priebehu dňa, každé 4 hodiny, počas 5 dní. Ak máte závažnúinfekciu, lekár môže predĺžiťliečbu oďalších 5 dní. Uistite sa, že postupujete podľa pokynov lekára.

Pacientom s oslabenýmimunitným systémom alebo poruchou vstrebávania môže lekár odporučiť užívať vyššie dávky, až 2 g za deň (5 x 400 mg).


Preventívna liečba infekcie vyvolanej vírusom Herpes simplex u pacientov s normálnou funkciou imunitného systému:Odporúčaná dávka je 200 mg štyrikrát denne v približne 6-hodinových intervaloch. Liečba dávkou 200 mg trikrát denne v 8-hodinových intervaloch alebo v niektorých prípadoch 200 mg dvakrát denne v 12-hodinových intervaloch môže tiež postačovať.

Liečbu treba prerušiť pravidelne v intervale šiestich až dvanástich mesiacov.


Preventívna liečbainfekcie vyvolanej vírusom Herpes simplex u pacientov s oslabenýmimunitným systémom: Odporúčanádenná dávka je 800 mg (200 mg každých 6 hodín). Závažnéprípady alebo prípady s poruchou vstrebávania môžu vyžadovať dávky až 1 600 mg denne (400 mg každých 6 hodín).


Liečba ovčích kiahní a pásového oparu:Lekár vám odporučí užívať dávku 4 g (5 x 800 mg, v jednotlivých dávkach každé 4 hodiny). Liečba trvať najmenej 7 dní. Liečba acikloviromje najúčinnejšia, ak sa začne v priebehu 24 hodín od prvého kožného prejavuochorenia.


Použitie u detí:

Liečba infekcie vyvolanej vírusom Herpes simplex a prevenciau detí s oslabenýmimunitným systémom:Deti vo vekudo 2 rokov môžu užívať polovicu dennej dávkypre dospelých, t.j. 100 mg päťkrát denne. Telviran nie je vhodný na prípravu nízkych dávok odporúčaných na liečbu detí vo veku do dvoch rokov; na tento účel lekár predpíše iný liek obsahujúci aciklovir.

Deti vo veku od 2 rokovmôžu užívať dennú dávku pre dospelých, 1 g (tablety, 5 x 200 mg denne).


Liečba ovčích kiahní u detí s oslabeným imunitným systémom:Odporúčaná denná dávka je 20 mg/kg telesnej hmotnosti štyrikrát denne. Celkove táto dávka zodpovedá dávke 200 mg štyrikrát denne u detí vo veku do 2 rokov, 400 mg štyrikrát denne u detí vo veku od 2 do 5 rokov a 800 mg štyrikrát denne u detí vo veku 6 a viac rokov. Maximálna jednorázová dávka nesmie presiahnuť 800 mg. Liečba má trvať najmenej 5 dní.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti sporuchou funkcieobličiek:

Dávka u týchto pacientov závisí od vykonanýchurčitých krvných testov. Lekár posúdi koľko a ako často tablety užívať. Uistite sa, že postupujete podľa pokynov lekára. Počas liečby aciklovirom treba prijímať dostatočné množstvo tekutín.


Starší pacienti (nad 65 rokov):

Starší pacienti môžu užívať dávku pre dospelých s dostatočným množstvom tekutín. Treba však zvážiť možnosť poruchy funkcie obličiek. U pacientov s poruchou funkcie obličiek treba dávkovanie upraviť v závislosti od funkcie obličiek. Počas liečby aciklovirom treba prijímať dostatočné množstvo tekutín.


Ak užijete viac Telviranu, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet alebo sa domnievate, že tabletu prehltlo dieťa, spojte sa ihneď s pohotovostným oddelenímnajbližšej nemocnice.Vezmite so sebou všetky zostávajúce tablety a túto písomnú informáciu, aby ste ich ukázalilekárovi.


Ak zabudnete užiť Telviran

Ak užívate tablety v pravidelnom čase počas dňa, pravdepodobne nezabudnete užiť svoj liek. Ak náhodou zabudnete dávku užiť, užite ju hneď, ako si spomeniete, a potom pokračujte ako predtým. Ak sa však blíži čas užitia ďalšej dávky, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Počas užívania tohto lieku sa môžu vyskytnúťtieto vedľajšie účinky:


Alergické reakcie (môžu postihnúť 1 z 1 000 osôb)

Ak máte alergickú reakciu, prestaňte užívať Telviran a okamžite vyhľadajte lekára. Možné znaky sú:

 • vyrážky, svrbenie alebo žihľavka na pokožke

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela (angioedém)

 • dýchavičnosť, pískanie alebo ťažkosti s dýchaním

 • nevysvetliteľná horúčka (vysoká teplota) alebo pocit na odpadnutie, hlavne ak stojíte.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:

Časté (môžu postihnúť až do 1 z 10 osôb)

bolesť hlavy

závrat

nevoľnosť alebo vracanie

hnačka

bolesť žalúdka

vyrážka

kožná reakcia po vystavení sa slnečnému žiareniu (fotosenzitivita)

svrbenie

únava

horúčka.


Menej časté (môžu postihnúť až do 1 zo 100 osôb)

svrbenie, vyrážka podobná žihľavke

vypadávanie vlasov.


Zriedkavé (môžu postihnúť až do 1 z 1 000 osôb)

ťažkosti s dýchaním

vplyv na výsledky niektorých vyšetrení krvi a moču

opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla (angioedém).


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až do 1 z 10 000 osôb)

krvácanie z nosa a ľahšia tvorba krvných podliatin ako zvyčajne (v dôsledku zníženia počtu krvných doštičiek v krvi)

slabosť, bledosť (v dôsledku zníženia počtu červených krviniek v krvi)

 • zníženie počtu bielych krviniek v krvi

nepokoj alebo zmätenosť

chvenie alebo tras

halucinácie (videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré nie sú skutočné)

záchvaty

nezvyčajná spavosť alebo ospalosť

nestabilita pri chôdzi a nedostatočná koordinácia pohybov

ťažkosti s hovorením

neschopnosť jasného myslenia alebo úsudku

 • porucha funkcie mozgu (encefalopatia)

bezvedomie (kóma)

zápal pečene (hepatitída)

zožltnutie kože a očných bielok (žltačka)

problémy s obličkami, pri ktorých je znížená alebo zastavená tvorba moču

bolesť v krížoch, v oblasti obličiek alebo tesne nad bokom (bolesť obličiek).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Telviran


Tento liekuchovávajte v pôvodnom balení pri teplote do 25oC.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Telviran obsahuje

 • Liečivo je aciklovir. Každá tableta Telviranu 200 mg obsahuje 200 mg, každá tableta Telviranu 400 mg obsahuje 400 mg.

 • Ďalšie zložky sú:

 • Tablety Telviran 200 mg: magnéziumstearát, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza, laktóza (213,6 mg v každej tablete)

 • Tablety Telviran 400 mg: koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza


Ako vyzerá Telviran a obsah balenia

Telviran 200 mg: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché tablety bez zápachu alebo takmer bez zápachu, so skosenými hranami.


Telviran 400 mg: Biele alebo takmer biele, podlhovasté tablety bez zápachu alebo takmer bez zápachu, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Veľkosť balenia:

Tablety Telviran 200 mg: 25 (5 x 5) tabliet v balení.

Tablety Telviran 400 mg: 35 (7 x 5) tabliet v balení.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út. 30-38

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-9900 Körmend, Mátyás király u. 65.

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.

6


Telviran 400 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Telviran 200 mg

Telviran 400 mg


tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 200 mgtableta obsahuje 200 mgacikloviru.

Každá 400 mgtableta obsahuje 400 mgacikloviru.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 200 mg tableta obsahuje 213,6 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Telviran 200 mg: Biele alebo takmer biele, okrúhle, ploché tablety bez zápachu alebo takmer bez zápachu, so skosenými hranami.


Telviran 400 mg: Biele alebo takmer biele, podlhovasté tablety bez zápachu alebo takmer bez zápachu, s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Telviran je indikovaný v týchto prípadoch:

 • liečba infekcií slizníc a kože spôsobených vírusom Herpes simplex (HSV), vrátane primárnej aj recidivujúcej infekcie herpes genitalis (okrem novorodeneckej infekcie HSV a závažných infekcií HSV u imunokompromitovaných detí),


 • supresia (prevencia recidívy) rekurentných infekcií Herpes simplex u pacientov s normálnym imunitným systémom,


 • profylaktická liečba infekcií HSV u pacientov s oslabeným imunitným systémom,


 • liečba infekcií spôsobených vírusmi Herpes zoster a Varicella-zoster (VZV). Štúdie preukázali, že včasná liečba pásového oparu aciklovirom má priaznivý vplyv na bolesť a dokáže znížiť incidenciu postherpetickej neuralgie (zosterová bolesť).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri primárnom aj reziduálnom ochorení sa liečba začať pri prvých znakoch a príznakoch infekcie (napr. bolesť, mravčeniealebo pichanie, sčervenanie).


Dávkovanie


Dospelí:

Pri liečbe HSV infekcie: odporúčaná denná dávka je 1 g(5 x 200 mg). Túto dennú dávku treba užívať počas dňa v jednotlivých dávkach každé 4 hodiny počas najmenej piatich dní. V prípade závažnejprimárnej infekcie sa môže trvanie liečby predĺžiťna 10 dní.

Pacienti s narušeným imunitným systémom alebo pacienti s malabsorpcioumôžu dostávaťvyššie denné dávky, až do 2 g (5 x 400 mg) alebo sa môže zvážiť intravenózne podávanie.

Pri liečbe rekurentnejHSV infekcie u pacientovs normálnym imunitným systémom:odporúčaná denná dávka je 800 mg (v jednotlivých štyroch dávkach, každých 6 hodín). Mnohí pacienti môžu prejsť na vhodnejšie podávanie 400 mg Telviranu dvakrát denne v približne dvanásťhodinových intervaloch. Môžu postačovať dávky 3 x 200 mg alebo 2 x 200 mg. U niektorých pacientov môže infekcia nanovo vypuknúť pri celkovej dennej dávke 800 mg acikloviru. Dlhodobá liečba sa má prerušiťkaždých 6 12 mesiacov, aby sa mohla znovu vyhodnotiť potreba jej ďalšieho pokračovania.

Pri profylaktickej liečbe HSV infekcie u pacientovs oslabeným imunitným systémom:odporúčaná denná dávka je 800 mg (200 mg každých 6 hodín). Ťažképrípady alebo prípady malabsorpciemôžu vyžadovať dávky až 1 600 mg za deň (400 mg každých 6 hodín) alebo sa môže zvážiť intravenózne podávanie. Rozhodnutie o začatí profylaktickej liečby a určení jej dĺžky sa urobiť po dôkladnom zhodnotení rizík.

Pri liečbe infekcií Varicella a Herpes zoster: odporúčaná denná dávka je 4 g (5 x 800 mg, dávky sa podávajú každé 4 hodiny). Liečba má trvať najmenej 7 dní. U pacientov s závažne oslabeným imunitným systémom (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s poruchou vstrebávania z čreva treba zvážiť intravenózne podávanie. Liečba acikloviromje najúčinnejšia, ak sa začne v priebehu 24 hodín od prvého kožného prejavuochorenia.


Pediatrická populácia

Liečba HSV infekcie a profylaxia u pacientovs oslabeným imunitným systémom: Deti do 2 rokov môžu dostávať polovicu dennej dávky pre dospelých, t.j. 500 mg (5 x 100 mg) za deň. Tablety Telviranu nie sú vhodné na podávanie deťom vo veku do dvoch rokov, na tento účel sa odporúča užívanie inej liekovej formy s aciklovirom.

Deti od2 rokovmôžu dostávať dennú dávku 1 g pre dospelých (5 x 200 mg).


Liečba Varicella infekcií u detí s oslabeným imunitným systémom:

Deti vo veku 6 a viac rokov: 4 x 800 mg denne.

Deti vo veku od 2 do 5 rokov: 4 x 400 mg denne.

Vo veku do 2 rokov: 4 x 200 mg denne.

Na dosiahnutie presnejšieho výpočtu dávkovania je odporúčaná denná dávka 20 mg/kg telesnej hmotnosti (nesmie prekročiť 800 mg) štyrikrát denne.


Liečba má trvať 5 dní.


Nie sú dostupné žiadne údaje o supresii infekcií vírusom Herpes simplex alebo o liečbe infekcií vírusom Varicellaa Herpes zosteru detí s normálnym imunitným systémom.


Na základe malého množstva údajov sa na liečbu detí so závažne oslabeným imunitným systémom, starších ako dva roky, odporúča podávanie dávok ako pre dospelých.


Dávkovanie u starších pacientov:

U starších pacientov sa musí vziať do úvahy možnosť poruchy funkcie obličiek a dávkovanie treba zodpovedajúcim spôsobom upraviť (pozri Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek uvedené nižšie). Je potrebné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu starších pacientov, ktorí užívajú vysoké perorálne dávky acikloviru.


Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek:

Pri podávaní acikloviru pacientom s poruchou funkcie obličiek treba postupovať opatrne. Je potrebné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu. Pri liečbe infekcií Herpes simplex u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 10 ml/min) sa odporúča upraviť dávkovanie acikloviru na 200 mg dvakrát denne v približne 12-hodinových intervaloch. Pri liečbe infekcií Herpes zoster sa odporúča upraviť dávkovanie acikloviru na 800 mg dvakrát za deň v približne 12-hodinových intervaloch u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 10 ml/min) a na 800 mg acikloviru trikrát denne v približne 8-hodinových intervaloch u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu v rozsahu 10 – 25 ml/min).


Dávkovanie v závislosti od závažnosti poruchy funkcie obličiek (pozri vyššie):


Klírens kreatinínu

Jednotlivá dávka

HSV infekcia VZV infekcia

Časové intervaly

HSV infekcia VZV infekcia

10-25 ml/min

normálna 800 mg

normálne 6-8hodín

<10 ml/min

200 mg 800 mg

12 hodín 12 hodín


Spôsob podávania

Tablety Telviran sa môžu prehltnúť celé, alebo užiť rozdrvené a rozpustené vo vode.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo valaciklovir alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je potrebné zabezpečiť dostatočnú hydratáciu pacientov, ktorým sa podáva aciklovir intravenózne alebo vo vysokých perorálnych dávkach.


Riziko poruchy funkcie obličiek sa zvyšuje pri používaní acikloviru súbežne s inými nefrotoxickými liekmi.


Používanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a u starších pacientov:

Aciklovir sa vylučuje renálnym klírensom, preto treba znížiť dávku u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2). U starších pacientov je funkcia obličiek pravdepodobne znížená, a preto v tejto skupine pacientov treba zvážiť zníženie dávky. Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek sú vystavení vyššiemu riziku vzniku neurologických nežiaducich účinkov, a preto musia byť starostlivo sledovaní so zameraním na tieto účinky. V hlásených prípadoch boli tieto reakcie zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby (pozri časť 4.8).


Počas liečby sa dočasne môžu zvýšiť hodnoty testov funkcie pečene, bilirubínu, močoviny v sére a kreatinínu.Hematologické hodnotymôžu byť nižšie ako normálne.


Varovanie vzťahujúce sa na užívanie lieku tehotnými a dojčiacimi ženami pozrite v časti4.6.


Dlhodobá alebo opakovaná liečba aciklovirom u osôb so závažne oslabeným imunitným systémom môže viesť k selekcii vírusových kmeňov so zníženou citlivosťou, ktoré nemusia reagovať na pokračujúcu liečbu aciklovirom (pozri časť 5.1).


Tablety Telviran 200 mg obsahujú 213,6 mg laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, vrodeného nedostatku laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Aciklovir sa vylučuje primárne nezmenený močom prostredníctvom aktívnej renálnej tubulárnej sekrécie. Akékoľvek súčasne užívané lieky, vylučované tým istým mechanizmom, alebo lieky ovplyvňujúce funkciu obličiek (tieto lieky môžu ovplyvniť farmakokinetiku acikloviru) môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie acikloviru. Probenecid a cimetidín zvyšujú AUC acikloviru týmto mechanizmom a znižujú obličkový klírens acikloviru. Podobne bol pozorovaný nárast AUC acikloviru a inaktívneho metabolitu mykofenolát mofetylu, imunosupresíva používaného u pacientov po transplantáciách, ak boli podávané súbežne. Úprava dávkovania acikloviru však nie je potrebná, keďže jeho terapeutický index je široký.


Experimentálna štúdia s piatimi mužmi ukázala, že súbežná liečba aciklovirom zvýšila AUC celkovo podávaného teofylínu približne o 50 %. Odporúča sa merať plazmatické koncentrácie teofylínu počas súbežnej liečby aciklovirom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O použití acikloviru sa má uvažovať len v prípade, ak potenciálne prínosy prevyšujú neznáme riziká. Register gravidít dokumentuje výsledky gravidity u žien vystavených akejkoľvek liekovej forme acikloviru po uvedení acikloviru na trh. Zistenia z registra nepreukázali nárast počtu vrodených chýb medzi pacientkami vystavenými acikloviru v porovnaní s celkovou populáciu. Žiadne vrodené chyby nevykazovali špecifickosť alebo konzistentný dôkaz poukazujúci na spoločnú príčinu. Pri systémovom podávaní acikloviru v medzinárodne akceptovaných štandardných testoch sa nepreukázala jeho embryotoxicita alebo teratogenita u králikov, potkanov alebo myší. V neštandardných testoch na potkanoch sa pozoroval výskyt fetálnych abnormalít, ale len po podaní takých vysokých subkutánnych dávok, ktoré boli toxické aj pre samice. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Laktácia

Po perorálnom podaní 200 mg acikloviru päťkrát denne bol aciklovir prítomný v materskom mlieku v koncentráciách od 0,6- do 4,1-násobku príslušných plazmatických hladín. Tieto hladiny by mohli potenciálne vystavovať dojčatá dávke acikloviru až do 0,3 mg/kg/deň. Preto sa odporúča opatrnosť pri podávaní acikloviru dojčiacim matkám. Rozhodnutiu o liečbe dojčiacich matiek aciklovirom musí predchádzať dôkladné zváženie pomeru prínosov a rizík.


Fertilita

Pozri klinické štúdie v časti 5.2.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri posudzovaní schopnosti pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje treba zvážiť klinický stav pacienta a profil nežiaducich účinkov. Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch acikloviru na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Škodlivý účinok na takéto aktivity nie je možné predvídať na základe farmakológie liečiva.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedené kategórie frekvencie spojenej s nežiaducimi účinkami sú odhadmi. Pre väčšinu nežiaducich účinkov neboli k dispozícii vhodné údaje pre odhad výskytu. Incidencia nežiaducich účinkov sa naviac môže líšiť v závislosti od indikácie.


Na klasifikáciu nežiaducich účinkov bola použitá konvencia podľa frekvencie ich výskytu:

Veľmi časté: ≥1/10

Časté: ≥1/100 až <1/10

Menej časté: ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé: ≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé: Anémia, leukopénia, trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Anafylaxia.


Psychické poruchyVeľmi zriedkavé: Nepokoj, zmätenosť, halucináciea psychotické symptómy.


Poruchy nervového systému

Časté: Bolesť hlavy, závrat.

Veľmi zriedkavé: Tremor, ataxia, dysartria, konvulzie, somnolencia, encefalopatia, kóma.


Vyššie uvedené neurologické a psychiatrické účinky sú zväčša reverzibilné a zvyčajne hlásené u pacientovs poruchou funkcie obličiek alebo pri vyšších dávkach ako sa odporúča alebo s inými predispozičnými faktormi (pozri časť 4.4).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé:Dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: Reverzibilný vzostup bilirubínu a pečeňových enzýmov.

Veľmi zriedkavé: Hepatitída, žltačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: Pruritus, vyrážka (vrátane fotosenzitivity).

Menej časté: Urtikária, zrýchlené difúzne vypadávanie vlasov.

Zrýchlené difúzne vypadávanie vlasov sa spája so širokým spektrom chorobných procesov a liekov, jeho vzťah k liečbe aciklovirom je nejasný.

Zriedkavé: Angioedém.


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: Zvýšenie hladín močoviny a kreatinínu v krvi.

Veľmi zriedkavé: Akútne zlyhanie obličiek, bolesť obličiek.

Bolesť obličiek môže súvisieť so zlyhaním obličiek.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Únava, horúčka.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy

Aciklovir sa z gastrointestinálneho traktu vstrebáva iba čiastočne. U pacientov, ktorí užili jednorazovo nadmernú dávku až do 20 g acikloviru, neboli zvyčajne pozorované toxické účinky. Náhodné, opakované predávkovanie perorálnym aciklovirom v priebehu niekoľkých dní bolo spojené s gastrointestinálnymi účinkami (ako napríklad nauzea a vracanie) a neurologickými účinkami (bolesti hlavy a zmätenosť).


Predávkovanie intravenóznym aciklovirom viedlo ku zvýšeniu hladiny kreatinínu v sére, dusíka močoviny v krvi a k následnému zlyhaniu obličiek. V spojení s predávkovaním boli popísané neurologické účinky, vrátane zmätenosti, halucinácií, nepokoja, záchvatov a bezvedomia.


Liečba

U pacientov treba starostlivo sledovať prejavy toxicity. Hemodialýza významne zvyšuje odstraňovanie acikloviru z krvi, preto túto možnosť treba zvážiť pri manažmente symptomatického predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: priamo účinkujúce antivirotiká, nukleozidy a nukleotidy s výnimkou inhibítorov reverznej transkriptázy.

ATC kód: J05AB01


Mechanizmus účinku

Aciklovir, liečivo tabliet Telviran je syntetický analóg purínového nukleozidu, ktorý je účinný proti ľudským vírusom herpesu.In vitro ako aj in vivo štúdie ukázali, že liek má značný antivírusový účinok proti vírusom Herpes simplex(HSV) typ I a II ako ajVaricella zoster(VZV). Liek je aktivovaný pomocou monofosforylácie vírusom indukovanejtymidínkinázy (TK). Aciklovir vykazujevysokostupňovú selektívnu afinitu k enzýmu buniek infikovaných vírusom v porovnaní s normálnymi. Aciklovirpodlieha ďalšej fosforylácii, ktorej výsledkom je trifosfátový substrát. Tento substrát inhibuje vírusovú DNA-polymerázu a následne bráni ďalšej replikácii vírusovej DNA. Neinfikované(normálne) bunky a ich tymidínkináza nie sú na aciklovircitlivé a preto je potenciál toxicity nízky.

Dlhodobá alebo opakovaná liečba aciklovirom u osôb so závažne oslabeným imunitným systémom môže viesť k selekcii vírusových kmeňov s nižšou citlivosťou, ktoré nemusia reagovať na pokračujúcu liečbu aciklovirom. Väčšina klinických izolátov s nižšou citlivosťou preukazovala relatívny nedostatok vírusovej TK, avšak boli hlásené aj kmene so zmenenou vírusovou TK alebo DNA polymerázou. Expozícia izolátov HSV aciklovirom in vitrotiež môže viesť k objaveniu sa kmeňov s nižšou citlivosťou. Vzťah medzi citlivosťou izolátov HSV určenou in vitro a klinickou odpoveďou na liečbu aciklovirom nie je jasný.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Aciklovir sa len čiastočne absorbujez gastrointestinálneho traktu. Biologická dostupnosť perorálne podanej dávky je 15 30%.


Plazmatické hladiny

Priemerné maximálne rovnovážne plazmatické koncentrácie (CSSmax) po dávkach 200 mg acikloviru podaných každé štyri hodiny boli 3,1 μmol (0,7 μg/ml) a zodpovedajúce minimálne plazmatické hladiny (CSSmin) boli 1,8 μmol (0,4 μg/ml). Zodpovedajúce rovnovážne plazmatické koncentrácie po dávkach 400 mg a 800 mg acikloviru podaného každé štyri hodiny boli 5,3 μmol (1,2 μg/ml) resp. 8 μmol (1,8 μg/ml). Zodpovedajúce minimálne plazmatické hladiny boli 2,7 μmol (0,6 μg/ml) resp. 4 μmol (0,9 μg/ml).


U dospelých boli priemerné maximálne rovnovážne plazmatické koncentrácie (CSSmax) po hodinovej infúzii 2,5 mg/kg, 5 mg/kg a 10 mg/kg v poradí 22,7 μmol (5,1 μg/ml), 43,6 μmol (9,8 μg/ml), 92 μmol (20,7 μg/ml). Zodpovedajúce minimálne hladiny (CSSmin) po siedmich hodinách boli 2,2 μmol (0,5 μg/ml), 3,1 μmol (0,7 μg/ml), 10,2 μmol (2,3 μg/ml). U detí starších ako jeden rok sa pozorovali podobné priemerné maximálne hladiny (CSSmax) a minimálne hladiny (CSSmin), ak bola dávka 250 mg/m2nahradená dávkou 5 mg/kg a dávka 500 mg/m2nahradená dávkou 10 mg/kg.


U novorodencov (vo veku 0 až 3 mesiace) liečených dávkami 10 mg/kg prostredníctvom jednohodinovej infúzie každých 8 hodín bola pozorovaná CSSmax61,2 μmol (13,8 μg/ml) a CSSmin10,1 μmol (2,3 μg/ml). V osobitnej skupine novorodencov liečených dávkou 15 mg/kg podávanou každých 8 hodín sa preukázali zvýšenia hodnôt približne úmerné dávke, pričom hodnota Cmaxbola 83,5 μmol (18,8 μg/ml) a hodnota Cminbola 14,1 μmol (3,2 μg/ml).


Distribúcia

Hladiny acikloviru v mozgovomiechovom moku zodpovedajú približne 50 % z príslušnej hladiny v plazme. Aciklovirsa slabo viaže na plazmatické proteíny (9- 33%),a preto sa nepredpokladajú liekové interakcie na väzobnom mieste. Distribučný objem acikloviru je rôzny. Liek sa extenzívne nachádza v amniotickej tekutine a komorovom moku. Prechádza placentárnu membránu a dosahuje výrazné hladiny v obličkách, mozgu, mieche, svaloch, slezine, maternici, vaginálnom hliene, pľúcach, pečeni a srdcovom svale.


Biotransformácia

10- 15% podanej dávky sa nachádza v moči v podobe 9-karboxymetoxymetylguanínu, čoje jediný významný metabolit lieku.Keď sa aciklovir podá jednu hodinu po 1 grame probenecidu, konečný polčas sa predĺži o 18 % a plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie o 40 %


Eliminácia

Eliminačný polčas pôvodnej zlúčeniny je 2,5 - 3,3 h, a výrazne závisí od funkcie obličiek. Liek je vylučovaný väčšinou nezmenený cez obličky glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. U novorodencov (vo veku 0 až 3 mesiace) liečených dávkami 10 mg/kg podávaných prostredníctvom jednohodinovej infúzie každých 8 hodín bol konečný plazmatický polčas u týchto pacientov 3,8 hodiny.

Čo sa týka iných ciest eliminácie, 60 % plazmatickej hladiny lieku sa vylúči 6 hodín po hemodialýze. Vylučuje sa tiež do materského mlieka.


Osobitné skupiny pacientov


U pacientov s chronickým zlyhávaním obličiekbol priemerný konečný polčas 19,5 hodín. Priemerný polčas acikloviru bol počas hemodialýzy 5,7 hodín. Plazmatické hladiny acikloviru klesli počas dialýzy približne o 60 %.


U starších pacientov klesá celkový klírens so stúpajúcim vekom súčasne s poklesom klírensu kreatinínu, hoci v konečnom plazmatickom polčase je len malá zmena.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity

Štúdie toxicity jednorázovejdávky ukázali, že aciklovirmá nízku akútnu toxicitu bez ohľadu na cestupodania. U myší a potkanov sa uvádzajú hladiny LD50 po perorálnom podaní vyššie ako 10 g/kg, resp. 20 g/kg. Hladiny LD50 sledované po intravenóznompodaní lieku boli u myší 405 mg/kg a u potkanov > 600 mg/kg. Pri intraperitoneálnom podaní boli LDhladiny acikloviru999- 1454 mg/kg u myší a 1210- 1305 mg/kg u potkanov.


Subchronická toxicita

Štúdie toxicity opakovaných dávok boli vykonanéna potkanoch pri dávkach od 5 do 80 mg/kg/deň počas troch týždňov. Intravenóznedávky vyššie ako 20 mg/kg mali za následok obštrukčnúnefropatiu a poruchufunkcie obličiek. Tento stav sa pripisuje tvorbe nerozpustných kryštálova precipitáciouv spodnom nefróne.Psy však intravenóznedávky

25 mg/kg dvakrát za deň tolerovali a vykazovalimiernu, reverzibilnú toxicitu, pozostávajúcu zo zvýšeného príjmu vody a vylučovania moču spolu so zníženou hmotnosťou. Za tieto nálezy je zodpovednýpodobný mechanizmus usadzovania kryštálov. Vyššie dávky (napr. 50 a 100 mg/kg dvakrát denne) boli letálne s rovnakým patologickým mechanizmom postihujúcimkostnú dreň, gastrointestinálny epitel a lymfatické tkanivá.


Štúdie chronickej toxicity

Vykonalasa 52-týždňová štúdia na poľovníckych psoch s dávkami acikloviru 15, 45 a 150 mg/kg/deň podaných v troch jednotlivých,rovnako rozložených perorálnych dávkach. Štúdia však bola prerušená po týždni a pokračovala nižšími dávkami kvôli hlásenej liekovej intolerabilite. Hoci sa nezaznamenaližiadne toxické účinky v zostávajúcich 50 týždňoch štúdie, u zvierat s dávkou 60 mg/kg sa prejavila strata nechtov a ulcerácia labiek. Hoci neskôr nastalaregenerácia nechtov a hojenie vredov, bolo to považované za toxický efekt vysokej dávky. Nič podobné sa nezaznamenalou zvierat liečených nižšími dávkami acikloviru. Iné poškodenie tkaniva alebo/a iné lézie sa nezaznamenali.


Fertilita

Iba pri dávkach acikloviru, ktoré výrazne prekračovali odporúčané terapeutické hodnoty, boli hlásené u potkanov a psov zväčša reverzibilné nežiaduce účinky na spermatogenézu súvisiace s celkovou toxicitou. Dvojgeneračné štúdie u myší nedokázali žiadny vplyv acikloviru na fertilitu.


Reprodukčná toxicita

Možné toxické účinky acikloviruna reprodukciumyší sa hodnotiliu dvoch po sebe nasledujúcich generácií. Samcomsa podávali jednotlivé perorálne dávky 50, 150 a 450 mg/kg počas 64 dní pred párením, kým samičkám sa podávali rovnaké dávky 15 dní pred párením a pokračovalo sa počas gestácie a laktácie. Sledovali a zaznamenávali sa pomery počatia, implantačná účinnosť, počet a podmienky implantátov,ako aj váha plodu a jeho vývoj. Študovalo sa tiež správanie mláďat počas obdobia laktácie a odstavenia. Pozorovalo sa ich páreniea reprodukčný výkon,a tiež aj vzniknuté potomstvo. Nezaznamenal sa žiadny prípad poškodenia.


Teratogenéza

Potkanom a králikom sa podávalo 6mg/kg, 12,5 mg/kg a 25 mg/kg aciklovirudvakrát denne subkutánnou injekciou od 6. do 15. (potkany) a do 18. (králiky) dňa gestácie. V tkanivách plodu sa zistila značná koncentrácia liečiva, čo ukazuje naschopnosť lieku prechádzať cez placentárnu bariéru. Komplexnévyhodnotenie materských a plodových tkanív nezistiližiadnu fetálnu toxicitu alebo teratogenitu u oboch druhov. Cesta podania v tejto štúdii však nie je bežnou terapeutickou cestou podania.


Mutagenita

Nebola zaznamenaná žiadna konverzia génov kvasinieks konvenčnými dávkami acikloviru. Porušenie chromozómov sa zaznamenalo po podaní extrémne vysokých dávok lieku in vitro, ale nie v in vivo testochna mutagenitu pri použití dávok ako v klinickej praxi.


Karcinogenita

Perorálne dávky 50, 150 a 450 mg/kg/deň aciklovirusa podávali potkanom a myšiam oboch pohlaví, kým sa nedosiahol pomer prežitia 20% v každej sledovanej skupine. Liečba podľa toho trvala 110 126 týždňov. Ani u jedného z druhov sa nevyvinulnádor ako dôsledok dlhodobého podávania lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Telviran 200 mg:

laktóza

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu

povidón

magnéziumstearát


Telviran 400 mg:

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ karboxymetylškrobu

povidón

magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý bezvodý.

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek uchovávajte pri teplote do 25°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety Telviran sú v blistri z hliníkovej fólie a PVC a blistre sú uložené v papierovej škatuľke spolu s písomnou informáciou pre používateľa.


Veľkosť balenia:

Telviran 200 mgtablety: 25 (5x5) tabliet v balení

Telviran 400 mgtablety: 35 (7x5) tabliet v balení


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri ul. 30-38

1106 Budapešť, Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Telviran 200 mg: 42/0237/00-S

Telviran 400 mg: 42/0238/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. júla 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie:11. februára 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2015

10


Telviran 400 mg