+ ipil.sk

Temozolomide Glenmark 5 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Temozolomide Glenmark 5 mg

Temozolomide Glenmark 20 mg

Temozolomide Glenmark 100 mg

Temozolomide Glenmark 140 mg

Temozolomide Glenmark 180 mg

Temozolomide Glenmark 250 mg

tvrdé kapsuly

temozolomid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Temozolomide Glenmark a na čo sa používa.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Temozolomide Glenmark

3. Ako užívať Temozolomide Glenmark

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Temozolomide Glenmark

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Temozolomide Glenmarka na čo sa používa


Temozolomide Glenmarkobsahuje liečivo temozolomid. Temozolomide Glenmarkje protinádorový liek.


Temozolomide Glenmarksa používa na liečbu špecifických foriem nádorov mozgu:

 • u dospelých s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom. Temozolomide Glenmark sa najprv používa spolu s rádioterapiou (súbežná fáza liečby) a následne samotný (fáza monoterapie),

 • u detí od 3 rokov a starších a u dospelých pacientov so zhubným gliómom, ako je multiformný glioblastóm alebo anaplastický astrocytóm. Temozolomide Glenmark sa používa pri týchto nádoroch, ak sa po štandardnej liečbe vracajú alebo sa zhoršujú.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Temozolomide Glenmark


Neužívajte Temozolomide Glenmark

 • ak ste alergický na temozolomid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Temozolomidu Glenmark (uvedených v časti 6).

 • ak ste mali alergickú reakciu na dakarbazín (protirakovinový liek, niekedy nazývaný DTIC). Znaky alergickej reakcie zahŕňajú pocit svrbenia, dýchavičnosť alebo chrčanie, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla.

 • keď máte závažne znížený počet niektorých druhov krviniek (myelosupresia), ako je počet vašich bielych krviniek a počet krvných doštičiek. Tieto krvinky sú dôležité na boj s infekciami a na správne zrážanie krvi. Váš lekár vám bude kontrolovať krv, aby sa uistil, že máte dosť týchto buniek pred začatím liečby.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Temozolomide Glenmark., pretože

 • budete dôsledne sledovaný pre vznik závažnej formy infekcie hrudníka nazývanej pneumónia, ktorá je vyvolaná Pneumocystis carinii (PCP). Ak ste novodiagnostikovaným pacientom (s multiformným glioblastómom), môžete dostávať Temozolomide Glenmark počas 42-dní v kombinácii s rádioterapiou. V tomto prípade vám lekár predpíše tiež liek, ktorý vám pomôže predísť zápalu pľúc (PCP) tohto typu.

 • keď máte nízky počet červených krviniek (anémiu), bielych krviniek a krvných doštičiek alebo máte problémy so zrážavosťou krvi pred začatím liečby alebo ak takéto stavy vzniknú v priebehu liečby. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že zníži dávku, preruší, ukončí alebo zmení liečbu. Možno budete potrebovať inú liečbu. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné liečbu Temozolomidom Glenmark ukončiť. Počas liečby vám budú často vyšetrovať krv na kontrolu vedľajších účinkov Temozolomidu Glenmark na Vaše krvinky.

 • môžete mať malé riziko iných zmien na krvinkách, vrátane leukémie.

 • keď máte nevoľnosť (pocit ťažkosti v žalúdku) a/alebo vraciate, čo sú veľmi časté vedľajšie

účinky Temozolomidu Glenmark(pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky), lekár vám môže predpísať liek (antiemetikum), ktorý pomôže predchádzať vracaniu.

Keď často vraciate pred liečbou alebo v priebehu liečby, požiadajte lekára o určenie najvhodnejšieho času užívania Temozolomidu Glenmark, kým nedostanete vracanie pod kontrolu. Ak vraciate po užití dávky lieku, v ten istý deň už druhú dávku neužite.

 • keď sa u vás objaví horúčka alebo príznaky infekcie, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • keď ste starší ako 70 rokov môžete byť náchylnejší na infekcie, modriny alebo krvácanie.

 • keď máte problémy s pečeňou alebo s obličkami, môže byť potrebné upraviť vašu dávku Temozolomidu Glenmark.


Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom mladším ako 3 roky pre nedostatok skúseností. Existujú len obmedzené informácie s pacientmi staršími ako 3 roky, ktorí užívali Temozolomide Glenmark.


Iné lieky a Temozolomide Glenmark

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Toto opatrenie je dôležité, pretože počas tehotenstva nesmiete užívať Temozolomide Glenmark,pokiaľ to jasne neurčí váš lekár.


Počas užívania Temozolomidu Glenmarkmusia muži a ženypoužívať účinné prostriedky na zabránenie počatia (pozri tiež časť Mužská plodnosť uvedenú nižšie).


Počas liečby Temozolomidom Glenmarkprerušte dojčenie.


Mužská plodnosť

Temozolomide Glenmarkmôže spôsobiť trvalú neplodnosť. Muži musia používať účinné antikoncepčné opatrenia a nesmú splodiť dieťa počas 6 mesiacov po ukončení liečby. Odporúča sa, aby sa ešte pred liečbou poradili o možnosti konzervácie spermy.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Temozolomide Glenmarku vás môže vyvolať pocit únavy alebo ospalosti. V takomto prípade neveďte vozidlo, neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje, pokiaľ nezistíte ako na vás tento liek pôsobí (pozri časť 4).


Temozolomide Glenmarkobsahujelaktózu.

Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skôr ako užijete tento liek, kontaktujte svojho lekára.


3. Akoužívať Temozolomide Glenmark


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie a dĺžka liečby

Váš lekár určí správnu dávku Temozolomidu Glenmark. Dávka je určená na základe vašej veľkosti (výšky a váhy) a či máte opakujúci sa nádor a či ste v minulosti podstúpili chemoterapeutickú liečbu.

Môže vám predpísať aj ďalšie lieky (antiemetiká), ktoré budete užívať pred a/alebo po užití Temozolomidu Glenmarkna zabránenie alebo liečbu nevoľnosti a vracania.


Pacienti s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom:

Ak ste novodiagnostikovaný pacient, liečba bude prebiehať v dvoch fázach:

 • najprv liečba spolu s rádioterapiou (súbežná fáza),

 • nasledovaná liečbou samotným Temozolomidom Glenmark (fáza monoterapie).


Počas súbežnej fázy váš lekár začne s Temozolomidom Glenmarkv dávke 75 mg/m2 (zvyčajná dávka). Túto dávku budete užívať každý deň počas 42 dní (až do 49 dní) v kombinácii s rádioterapiou. Dávka Temozolomidu Glenmarksa môže posunúť alebo zastaviť, v závislosti od počtu vašich krviniek a od toho, ako liek počas súbežnej fázy znášate. Keď sa skončí liečba ožarovaním, liečbu prerušíte na 4 týždne, aby ste Vášmu telu dali šancu zregenerovať sa. Potom začnete s fázou monoterapie.


Počas fázy monoterapie bude dávka a spôsob, akým budete užívať Temozolomide Glenmarkodlišný. Váš lekár vám určí presnú dávku. Môžete dostať až 6 liečebných fáz (cyklov). Každá trvá 28 dní. Novú dávku Temozolomidu Glenmarkbudete užívať raz denne počas prvých 5 dní („dni liečby“) v každom cykle. Prvá dávka bude 150 mg/m2. Potom budete mať 23 dní bez Temozolomidu Glenmark. Dokopy je to 28-dňový liečebný cyklus. Po 28 dňoch sa začne ďalší cyklus, v ktorom budete opäť užívať Temozolomide Glenmarkraz denne počas 5 dní, nasledovaných 23 dňami bez Temozolomidu Glenmark. Dávku Temozolomidu Glenmarkmožno upraviť, posunúť alebo ukončiť v závislosti od počtu vašich krviniek a podľa toho, ako znášate váš liek počas každého liečebného cyklu.


Pacienti, ktorí užívajú len Temozolomide Glenmarka majú nádory, ktoré sa vrátili alebo zhoršili (malígny glióm, ako je multiformný glioblastóm alebo anaplastický astrocytóm):


Liečebný cyklus Temozolomidu Glenmarktrvá 28 dní. Temozolomide Glenmarkbudete užívať samotný raz denne počas prvých 5 dní. Táto denná dávka závisí od toho, či ste predtým dostávali chemoterapiu.


Ak ste sa predtým chemoterapiou neliečili, vaša prvá dávka Temozolomidu Glenmarkbude 200 mg/m2raz denne počas prvých 5 dní. Ak ste sa predtým chemoterapiou liečili, vaša prvá dávka Temozolomidu Glenmarkbude 150 mg/m2raz denne počas prvých 5 dní. Potom bude nasledovať 23 dní bez Temozolomidu Glenmark.Dokopy je to 28-dňový liečebný cyklus.


Po 28. dni sa začne nový cyklus. Znovu budete dostávať Temozolomide Glenmarkraz denne počas 5 dní, po ktorých bude nasledovať 23 dní bez Temozolomidu Glenmark.


Pred každým novým liečebným cyklom vám budú vyšetrovať krv, aby sa zistilo, či nie je potrebná úprava dávky Temozolomidu Glenmark. Podľa výsledkov vašich krvných testov vám lekár môže liečbu v nasledujúcom cykle upraviť.


Ako užívať Temozolomide Glenmark


Predpísanú dávku Temozolomidu Glenmarkužívajte raz denne, najlepšie v rovnakom čase každý deň.


Kapsuly užívajte nalačno; napríklad najmenej 1 hodinu pred plánovanými raňajkami. Prehltnite kapsulu (kapsuly) celé a zapite ju (ich) pohárom vody. Kapsuly neotvárajte ani nehryzte (nežujte). Ak je kapsula poškodená, zabráňte kontaktu s kožou, očami alebo nosom. Ak sa vám náhodou dostane niečo do očí alebo do nosa, dôkladne umyte postihnutú oblasť vodou.

Na základe predpísanej dávky, budete možno musieť užívať spolu viacero kapsúl, prípadne rozličné sily (obsah liečiva v mg). Farba a označenie kapsuly je pre každú silu iná (pozri tabuľku nižšie).Sila

Farba viečka kapsuly

Temozolomide Glenmark 5 mg

zelená

Temozolomide Glenmark 20 mg

oranžová

Temozolomide Glenmark 100 mg

fialová

Temozolomide Glenmark 140 mg

modrá

Temozolomide Glenmark 180 mg

tmavo hnedá

Temozolomide Glenmark 250 mg

biela


Presvedčte sa, že úplne rozumiete a pamätáte si nasledovné:

 • koľko kapsúl musíte užiť každý deň. Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika, aby vám to napísal (vrátane farby).

 • ktoré dni sú dni vašej liečby.

Vždy, keď začínate nový cyklus, skontrolujte so svojím lekárom dávku. Môže sa líšiť od predchádzajúceho cyklu.


Vždy užívajte Temozolomide Glenmarkpresne tak, ako vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Chyby v spôsobe užívania tohto lieku môžu zanechať vážne následky na vašom zdraví.


Ak užijete viac Temozolomidu Glenmark, ako máte

Ak ste náhodou užili viac kapsúl Temozolomidu Glenmark, ako vám bolo povedané, ihneď kontaktujte svojh lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Temozolomide Glenmark

Užite zabudnutú dávku čo najskôr počas toho istého dňa. Ak od predchádzajúcej dávky uplynul už celý deň, kontaktujte svojho lekára. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ak vám tak nepovedal lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneďsa spojte so svojím lekárom, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • závažná alergická (hypersenzitívna) reakcia (žihľavka, sipot alebo iné ťažkosti s dýchaním),

 • nekontrolované krvácanie,

 • záchvaty (kŕče),

 • horúčka,

 • ťažká bolesť hlavy, ktorá neprechádza.


Liečba Temozolomidom Glenmarkmôže spôsobiť úbytok určitých druhov krviniek. Toto môže spôsobiť častejší vznik modrín alebo krvácania, anémiu (nedostatok červených krviniek), horúčku a zníženú odolnosť voči infekciám. Zníženie počtu krviniek je zvyčajne krátkodobé. V niektorých prípadoch môže byť predĺžené a môže viesť k veľmi závažnej forme anémie (aplastickej anémii). Váš lekár bude pravidelne sledovať Vašu krv, aby odhalil akékoľvek zmeny a rozhodne, či je potrebná nejaká zvláštna liečba. V niektorých prípadoch dávku Temozolomidu Glenmarkzníži alebo liečbu ukončí.


Vedľajšie účinky z klinických štúdií:


Temozolomide Glenmarkv kombinovanej liečbe s rádioterapiou u novodiagnostikovaného glioblastómu

U pacientov, ktorí dostávajú Temozolomide Glenmarkv kombinácii s rádioterapiou, sa môžu vyskytnúť iné vedľajšie účinky ako u pacientov, ktorí užívajú samotný Temozolomide Glenmark.

Môžu sa objaviť nasledovné vedľajšie účinky a môžu si vyžadovať lekársku pozornosť.


Veľmi časté (môžu ovplyvniť viacej ako 1 z 10 pacientov): strata chuti do jedla, bolesť hlavy, zápcha (ťažko priechodná stolica), nevoľnosť (pocit ťažkosti v žalúdku), vracanie, vyrážka, strata vlasov, únava.


Časté (môžu ovplyvniť 1 z 10 pacientov): infekcie v ústach, infekcia v rane, zníženie počtu krviniek (neutropénia, trombocytopénia, lymfopénia, leukopénia), zvýšenie cukru v krvi, zníženie telesnej hmotnosti, zmena duševného stavu alebo ostražitosti, úzkosť/depresia, ospanlivosť, ťažkosti s rozprávaním, porucha rovnováhy, závrat, zmätenosť, zabúdanie, problém sústrediť sa, neschopnosť zaspať alebo prerušovaný spánok, pocit brnenia, tvorba modrín, tras, nezvyčajné alebo rozmazané videnie, dvojité videnie, porucha sluchu, skrátenie dychu, kašeľ, krvné zrazeniny v nohách, zadržiavanie tekutín v tele, opuch nôh, hnačka, bolesť žalúdka alebo brucha, pálenie záhy, žalúdočná nevoľnosť, problém s prehĺtaním, sucho v ústach, podráždenie alebo sčervenanie kože, suchá koža, svrbenie, svalová slabosť, bolestivé kĺby, pobolievanie a bolesti svalov, časté močenie, problém s udržaním moču, alergická reakcia, horúčka, poškodenie ožiarením, opuch tváre, bolesť, nezvyčajná chuť, nezvyčajné výsledky testov funkcie pečene.


Menej časté (môžu ovplyvniť 1 zo 100 pacientov):príznaky podobné chrípke, červené bodky pod kožou, vzhľad opuchnutej tváre alebo svalová slabosť, nízka hladina draslíka v krvi, zvýšenie hmotnosti, zmeny nálady, halucinácie a porucha pamäti, čiastočné ochrnutie, zhoršená koordinácia, sťažené prehĺtanie, zhoršené vnímanie, čiastočná strata zraku, suché alebo bolestivé oči, hluchota, infekcia stredného ucha, zvonenie v ušiach, bolesť ucha, palpitácie (môžete cítiť búšenie srdca), krvné zrazeniny v pľúcach, vysoký krvný tlak, zápal pľúc, zápal prínosových dutín, bronchitída, prechladnutie alebo chrípka, nafúknutý žalúdok, sťažené ovládanie črevných pohybov, hemoroidy, olupovanie kože, zvýšená citlivosť kože na slnečné svetlo, zmena zafarbenia kože, zvýšené potenie, poškodenie svalov, bolesť chrbta, ťažkosti s močením, krvácanie z pošvy, sexuálna impotencia, vynechanie menštruácie alebo ťažká menštruácia, podráždenie pošvy, bolesť prsníka, návaly tepla, tras, zmena zafarbenia jazyka, zmena čuchu, smäd, porucha zubov.


Monoterapia Temozolomidom Glenmarku opakujúceho sa alebo postupujúceho gliómu

Môžu sa objaviť nasledovné vedľajšie účinky a môžu si vyžadovať lekársku pozornosť.


Veľmi časté (môžu ovplyvniť viacej ako 1 z 10 pacientov): znížené množstvo krviniek (neutropénia alebo lymfopénia, trombocytopénia), strata chuti do jedla, bolesť hlavy, vracanie, nevoľnosť (pocit ťažkosti v žalúdku), zápcha (ťažko priechodná stolica).


Časté (môžu ovplyvniť 1 z 10 pacientov): zníženie hmotnosti, únava, závrat, pocit brnenia, skrátenie dychu, hnačka, bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, vyrážka, svrbenie, strata vlasov, horúčka, únava, tras, pocit slabosti, bolesť, zmena chuti.


Menej časté (môžu ovplyvniť 1 zo 100 pacientov): znížené množstvo krviniek (pancytopénia, anémia, leukopénia).


Zriedkavé (môžu ovplyvniť 1 z 1000 pacientov): kašeľ, infekcie vrátane zápalu pľúc.

Veľmi zriedkavé (môžu ovplyvniť 1 z 10 000 pacientov):sčervenanie kože, urtikária (žihľavka), kožný výsev, alergické reakcie.


Iné vedľajšie účinky

Pozorovali sa veľmi zriedkavé prípady závažnej kožnej vyrážky s opuchom kože, vrátane výskytu na dlaniach a chodidlách, alebo bolestivého sčervenenia kože a/alebo pľuzgierov na tele alebo v ústach.

Ak sa u vás objavia, ihneďto povedzte svojmu lekárovi.


Pri užívaní Temozolomidu Glenmarksa pozorovali veľmi zriedkavé prípady vedľajších účinkov na pľúcach. Pacienti mali zvyčajne dýchavičnosť a kašeľ. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Pacienti, ktorí užívajú Temozolomide Glenmarka podobné lieky môžu mať vo veľmi zriedkavých prípadoch malé riziko vývoja sekundárnych nádorov, vrátane leukémie.


Objavili sa prípady nežiaducich účinkov na pečeni vrátane zvýšenia pečeňových enzýmov, zvýšenia bilirubínu, poruchy vylučovania žlče (cholestáza) a zápalu pečene (hepatitída).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa


5. Ako uchovávať Temozolomide Glenmark


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí, najradšej uzamknuté. Náhodné požitie pre ne môže byť smrteľné.


Neužívajte Temozolomide Glenmarkpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na etikete a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


HDPE fľaše: Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Fľaše uchovávajte pevne uzatvorené.


Vrecká:

5 mg, 20 mg: Uchovávajte pri teplote do 25°C.

100 mg, 140 mg, 180 mg a 250 mg: Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vo vzhľade kapsúl, povedzte o tom svojmu lekárnikovi.


Nelikviduje lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Temozolomide Glenmark obsahuje


- Liečivo je temozolomid. Každá kapsula obsahuje 5/20/100/140/180/250 mg temozolomidu.

- Ďalšie zložky sú:


Obsah kapsuly:

Bezvodá laktózy

Koloidný oxid kremičitý

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Kyselina vínna

Kyselina stearová


Obal kapsuly, veľkosť 0:


Temozolomide Glenmark5 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Žltý oxid železitý (E 172)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


Temozolomide Glenmark20 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


Temozolomide Glenmark100 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


Temozolomide Glenmark140 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


Temozolomide Glenmark180 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Čierny oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


Temozolomide Glenmark250 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)


Potlač:

Čierny atrament:

Šelak

Makrogol

Silný roztok amoniaku

Hydroxid draselný

Čierny oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá Temozolomide Glenmark a obsah balenia


Temozolomide Glenmark 5 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné zelené viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „5“ na tele kapsuly.

Temozolomide Glenmark 20 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú oranžové viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „20“ na tele kapsuly.

Temozolomide Glenmark 100 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné fialové viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „100“ na tele kapsuly.

Temozolomide Glenmark 140 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné modré viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „140“ na tele kapsuly.

Temozolomide Glenmark 180 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné tmavohnedé viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „180“ na tele kapsuly.

Temozolomide Glenmark 250 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné biele viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „250“ na tele kapsuly.


HDPE fľaše

Fľaša s detskou poistkou, vyrobená z matného bieleho polyetylénu vysokej hustoty (HDPE) s polypropylénovým uzáverom s detskou bezpečnostnou poistkou s polyesterovým prstencom a vysušovadlom obsahujúca 5 kapsúl.


Balenie vo vreckách

Vrecká sú zložené z papiera na polyetylénovej vrstve nízkej hustoty (vonkajšia vrstva), hliníku a kopolyméru etylénakrylátu (vnútorná vrstva). Každé vrecko obsahuje 1 tvrdú kapsulu a je umiestnené v kartónovej škatuľke.

Škatuľka obsahuje 5 alebo 20 tvrdých kapsúl, jednotlivo balených vo vreckách.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. EirGen Pharma Ltd., 64/66 Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, Waterford,

Írsko

 1. Genepharm S.A., 18th Km. Marathon Ave., 153 51 Pallini, Grécko

 2. Millmount Healthcare Ltd, Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, Írsko

 3. Millmount Healthcare Ltd, Units 5-7, Navan Enterprise Centre, TrimRoad, Co. Meath, Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko Temozolomide Glenmark 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg твърди капсули

Česká republika Temozolomide Glenmark 5/20/100/140/180/250 mg

Holandsko Temozolomide Glenmark 5/20/100/140/180/250 mg Capsules, hard

Maďarsko Temozolomide Glenmark 5/20/100/140/180/250 mgkemény kapszula

Poľsko Temozolomide Glenmark

Rumunsko TemozolomidăGlenmark 5/20/100/140/180/250 mg Capsule

Slovenská republika Temozolomide Glenmark 5/20/100/140/180/250 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo 03/2013.

8Temozolomide Glenmark 5 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Temozolomide Glenmark 5 mg

Temozolomide Glenmark 20 mg

Temozolomide Glenmark 100 mg

Temozolomide Glenmark 140 mg

Temozolomide Glenmark 180 mg

Temozolomide Glenmark 250 mg

tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tvrdá kapsula obsahuje 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg alebo 250 mg temozolomidu.


Temozolomide Glenmark 5 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 5 mg temozolomidu.

Pomocná látka: Každá 5 mg tvrdá kapsula obsahuje 399,3 mg bezvodej laktózy.


Temozolomide Glenmark 20 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 20 mg temozolomidu.

Pomocná látka: Každá 20 mg tvrdá kapsula obsahuje 384,3 mg bezvodej laktózy.


Temozolomide Glenmark 100 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg temozolomidu.

Pomocná látka: Každá 100 mg tvrdá kapsula obsahuje 61,7 mg bezvodej laktózy.


Temozolomide Glenmark 140 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 140 mg temozolomidu.

Pomocná látka: Každá 140 mg tvrdá kapsula obsahuje 86,4 mg bezvodej laktózy.


Temozolomide Glenmark 180 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 180 mg temozolomidu.

Pomocná látka: Každá 180 mg tvrdá kapsula obsahuje 111,1 mg bezvodej laktózy.


Temozolomide Glenmark 250 mg:

Každá tvrdá kapsula obsahuje 250 mg temozolomidu.

Pomocná látka: Každá 250 mg tvrdá kapsula obsahuje 154,3 mg bezvodej laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula.


Temozolomide Glenmark 5 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné zelené viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „5“ na tele kapsuly.


Temozolomide Glenmark 20 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú oranžové viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „20“ na tele kapsuly.


Temozolomide Glenmark 100 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné fialové viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „100“ na tele kapsuly.


Temozolomide Glenmark 140 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné modré viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „140“ na tele kapsuly.


Temozolomide Glenmark 180 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné tmavohnedé viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „180“ na tele kapsuly.


Temozolomide Glenmark 250 mg: sú tvrdé želatínové kapsuly veľkosti 0 a majú matné biele viečko/matné biele telo s čiernym atramentom vytlačenou „250“ na tele kapsuly.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Temozolomide Glenmark je indikovaný na liečbu:

 • dospelých pacientov s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom súbežne s rádioterapiou (RT) a následne ako monoterapia,

 • detí od troch rokov, dospievajúcich a dospelých pacientov s malígnym gliómom, ako je multiformný glioblastóm alebo anaplastický astrocytóm, u ktorých došlo po štandardnej terapii k recidíve alebo progresii ochorenia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Temozolomide Glenmark majú predpisovať len lekári skúsení v onkologickej liečbe nádorov mozgu.


Možno podávať antiemetickú liečbu (pozri časť 4.4).


Dávkovanie


Dospelí pacienti s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom


TEMOZOLOMIDE GLENMARK sa podáva v kombinácii s fokálnou rádioterapiou (súbežná fáza) nasledovanou až do 6 cyklov monoterapiou temozolomidom (TMZ) (fáza monoterapie).


Súbežná fáza

TMZ sa podáva perorálne v dávke 75 mg/m2denne počas 42 dní súbežne s fokálnou rádioterapiou (60 Gy podaných v 30 frakciách). Dávku sa neodporúča znižovať, ale každý týždeň sa má rozhodnúť, či sa podávanie TMZ oddiali alebo preruší, na základe kritérií hematologickej a nehematologickej toxicity. V podávaní TMZ možno pokračovať po dobu 42-dňovej súbežnej fázy (až do 49 dní), ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • absolútny počet neutrofilov (Absolute Neutrophil Count – ANC) ≥ 1,5 x 109/l,

 • počet trombocytov ≥ 100 x 109/l,

 • celkové kritériá toxicity (Common Toxicity Criteria – CTC) nehematologickej toxicity ≤ 1. stupeň (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania).


Počas liečby sa má týždenne vyšetrovať úplný krvný obraz. Podávanie TMZ sa má v priebehu súbežnej fázy dočasne prerušiť alebo trvalo ukončiť podľa kritérií hematologickej a nehematologickej toxicity, ako je uvedené v Tabuľke 1.


Tabuľka 1. Prerušenie alebo ukončenie podávania TMZ počas súbežnej rádioterapie a terapie TMZ

Toxicita

Prerušenie TMZa

Ukončenie TMZ

Absolútny počet neutrofilov

0,5 a < 1,5 x 109/l

< 0,5 x 109/l

Počet trombocytov

10 a < 100 x 109/l

< 10 x 109/l

CTC nehematologickej toxicity (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania)

CTC 2. stupňa

CTC 3. alebo 4. stupňa

a: súbežná liečba s TMZ môže pokračovať, keď sú splnené všetky nasledovné podmienky: absolútny

počet neutrofilov ≥ 1,5 x 109/l, počet trombocytov ≥ 100 x 109/l, CTC nehematologickej toxicity ≤ 1.

stupeň (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania).


Fáza monoterapie

Štyri týždne po ukončení súbežnej fázy TMZ + RT sa TMZ podáva až do 6 cyklov ako monoterapia. Dávka v 1. cykle (monoterapie) je 150 mg/m2raz denne počas 5 dní, po ktorých nasleduje 23 dní bez liečby. Na začiatku 2. cyklu sa dávka zvýši na 200 mg/m2, ak CTC nehematologickej toxicity (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania) za 1. cyklus je ≤ 2. stupeň, absolútny počet neutrofilov (ANC) je ≥ 1,5 x 109/l a počet trombocytov je ≥ 100 x 109/l. Ak sa v 2. cykle dávka nezvýšila, nemá sa zvyšovať ani v nasledujúcich cykloch. Ak sa dávka už raz zvýšila, zostáva na 200 mg/m2denne počas prvých 5 dní v každom nasledujúcom cykle, s výnimkou objavenia sa toxicity. Znižovanie dávok a prerušovanie liečby počas fázy monoterapie sa má riadiť podľa Tabuliek 2 a 3.


Počas liečby sa má na 22. deň vyšetriť úplný krvný obraz (21 dní od prvej dávky TMZ). Dávka sa má znížiť alebo jej podávanie prerušiť podľa Tabuľky 3.


Tabuľka 2. Stupne dávkovania TMZ pri liečbe monoterapiou

Stupeň dávkovania

Dávka (mg/m2/deň)

Poznámky

1

100

Zníženie kvôli predchádzajúcej toxicite

0

150

Dávka počas 1. cyklu

1

200

Dávka počas 2. – 6. cyklu, ak sa neobjavila toxicita


Tabuľka 3. Znižovanie dávky alebo prerušovanie liečby TMZ počas liečby monoterapiou

Toxicita

Zníženie TMZ o 1 stupeň dávkovaniaa

Ukončenie TMZ

Absolútny počet neutrofilov

< 1,0 x 109/l

Pozri poznámku pod čiarou

Počet trombocytov

< 50 x 109/l

Pozri poznámku pod čiarou b

CTC nehematologickej toxicity (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania)

CTC 3. stupňa

CTC 4b. stupňa

a: Stupne dávkovania TMZ sú uvedené v Tabuľke 2.

b: TMZ sa má prerušiť ak:

 • pri stupni dávkovania -1 (100 mg/m2) stále pretrváva neakceptovateľná toxicita,

 • sa po znížení dávky objaví rovnaká nehematologická toxicita 3. stupňa (okrem alopécie, nevoľnosti a vracania).


Dospelí a pediatrickí pacienti vo veku 3 rokov alebo starší s rekurentným alebo progredujúcim malígnym gliómom:


Liečebný cyklus trvá 28 dní. Pacientom, ktorí predtým neboli liečení chemoterapiou, sa TMZ podáva perorálne v dávke 200 mg/m2raz denne počas prvých 5 dní, po ktorých nasleduje prerušenie liečby na 23 dní (spolu 28 dní). U pacientov, ktorí sa predtým liečili chemoterapiou, je úvodná dávka 150 mg/m2raz denne, ktorá sa v druhom cykle zvýši na 200 mg/m2raz denne počas 5 dní, ak sa neobjaví hematologická toxicita (pozri časť 4.4).


Špeciálne populácie


Pediatrickí pacienti


U pacientov vo veku 3 rokov alebo starších sa TMZ používa iba pri rekurentnom alebo progredujúcom malígnom glióme. S používaním TMZ u detí mladších ako 3 roky nie sú klinické skúsenosti. Skúsenosti u starších detí sú veľmi obmedzené (pozri časti 4.4 a 5.1).


Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek


Farmakokinetika TMZ bola u pacientov s normálnou funkciou pečene a u pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene porovnateľná. Nie sú dostupné údaje o podávaní TMZ pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene (trieda C podľa Childovej klasifikácie) alebo s poruchou funkcie obličiek. Vzhľadom na farmakokinetické vlastnosti TMZ nie je pravdepodobné, že by sa u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo akýmkoľvek stupňom poškodenia funkcie obličiek vyžadovali redukcie dávky. Ak sa však TMZ podáva týmto pacientom, má sa im venovať zvýšená pozornosť.


Starší pacienti


Na základe farmakokinetickej analýzy v populácii pacientov vo veku 19 – 78 rokov, klírens TMZ nie je ovplyvnený vekom. U starších pacientov (> 70 rokov) sa však zdá, že majú zvýšené riziko neutropénie a trombocytopénie (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Temozolomid Glenmark sa má podávať nalačno.

Kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom vody. Nesmú sa otvárať alebo hrýzť (žuť).

Keď sa po podaní dávky objaví vracanie, v ten istý deň už druhú dávku nepodávajte.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Precitlivenosť na dakarbazín (DTIC).

Závažná myelosupresia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


PneumóniavyvolanáPneumocystis carinii


Ukázalo sa, že pacienti, ktorí v pilotnej štúdii dostávali súbežne TMZ a RT počas predĺženého 42-dňového dávkovania, boli zvlášť ohrození vývojom pneumónie vyvolanej Pneumocystis carinii (Pneumocystis carinii pneumonia - PCP). Z tohto dôvodu sa u všetkých pacientov, ktorí dostávajú súbežne TMZ a RT počas 42-dňovej schémy (s maximom 49 dní), vyžaduje profylaxia proti PCP, a to bez ohľadu na počet lymfocytov. Ak sa objaví lymfopénia, pacienti pokračujú v profylaxii až do úpravy lymfopénie na stupeň ≤ 1.


Pri podávaní TMZ počas dlhšej dávkovacej schémy môže byť výskyt PCP vyšší. Avšak, všetci pacienti, ktorí dostávajú TMZ, najmä pacienti, ktorí dostávajú steroidy, musia byť starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvinie PCP, bez ohľadu na schému.


Malignity


Veľmi zriedkavo sa hlásili aj prípady myelodysplastického syndrómu a sekundárnych malignít vrátane myeloidnej leukémie (pozri časť 4.8).


Antiemetická liečba


S užívaním TMZ sa veľmi často spájajú nevoľnosť a vracanie.

Antiemetickú liečbu možno podávať pred alebo následne po podaní TMZ.


Dospelí pacienti s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom


Antiemetická profylaxia sa odporúča pred úvodnou dávkou súbežnej fázy a dôrazne sa odporúča počas fázy monoterapie.


Pacienti s rekurentným alebo progredujúcim malígnym gliómom


U pacientov, ktorí v predchádzajúcich liečebných cykloch trpeli závažným vracaním (3. alebo 4. stupňa), sa môže vyžadovať antiemetická liečba.


Laboratórne parametre

U pacientov liečených TMZ sa môže objaviť myelopuspresia vrátane predĺženej pancytopénie, ktorá

môže viesť k aplastickej anémii, ktorá v niektorých prípadoch viedla k fatálnemu koncu. Expozícia

súbežne podávaným liekom spojeným s aplastickou anémiou vrátane karbamazepínu, fenytoínu

a sulfametoxazolu/trimetoprimu v niektorých prípadoch komplikovala posúdenie.

Pred zahájením liečby je potrebné, aby laboratórne parametre dosahovali nasledovné hodnoty: ANC ≥ 1,5 x 109/l a počet trombocytov ≥ 100 x 109/l. 22. deň liečby (21 dní po prvej dávke) alebo v priebehu 48 hodín od tohto dňa a potom raz týždenne sa má vyšetriť úplný krvný obraz, až pokým ANC > 1,5 x 109/l a počet trombocytov > 100 x 109/l. Ak v priebehu ktoréhokoľvek cyklu poklesne ANC na < 1,0 x 109/l alebo je počet trombocytov < 50 x 109/l, dávka sa má v nasledujúcom cykle redukovať o jeden stupeň (pozri časť 4.2). Stupne dávkovania sú 100 mg/m2, 150 mg/m2 a 200 mg/m2.

Najnižšia odporúčaná dávka je 100 mg/m2.


Použitie v pediatrii


Nie sú nijaké klinické skúsenosti s používaním TMZ u detí mladších ako 3 roky. Skúsenosti so staršími deťmi a dospievajúcimi sú veľmi obmedzené (pozri časti 4.2 a 5.1).


Starší pacienti (> 70 rokov)


Zdá sa, že starší pacienti sú oproti mladším pacientom vo vyššej miere ohrození neutropéniou a trombocytopéniou. Preto sa má starším pacientom pri podaní TMZ venovať zvláštna starostlivosť.


Pacienti mužského pohlavia


Mužov, ktorí sa majú liečiť TMZ treba poučiť, aby nesplodili dieťa až 6 mesiacov po užití poslednej dávky a aby sa ešte pred liečbou poradili o možnosti konzervácie spermy zmrazením (pozri časť 4.6).


Laktóza


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


V samostatnej štúdii fázy I, podávanie TMZ s ranitidínom neovplyvnilo množstvo absorbovaného temozolomidu alebo expozíciu jeho aktívneho metabolitu monometyl-triazenoimidazol-karboxamidu (MTIC).


Podávanie TMZ s jedlom malo za následok pokles Cmax o 33 % a pokles plochy pod krivkou (AUC)

o 9 %.

Keďže nie je možné vylúčiť, že zmeny Cmax sú klinicky signifikantné, Temozolomid Glenmark sa nemá podávať s jedlom.


Na základe analýzy populačnej farmakokinetiky pozorovanej v skúšaniach II. fázy, súbežné podávanie dexametazónu, prochlórperazínu, fenytoínu, karbamazepínu, ondasetrónu, antagonistov H2 receptorov alebo fenobarbitalu nemení klírens TMZ. Súbežné podávanie s kyselinou valproovou bolo spojené s malým, ale štatisticky významným, poklesom klírensu TMZ.


Neboli vykonané štúdie, ktoré by zisťovali účinok TMZ na metabolizmus alebo elimináciu iných liekov. Keďže sa však TMZ nepodlieha metabolizmu v pečeni a vykazuje nízku väzbu na bielkoviny, je jeho vplyv na farmakokinetiku iných liekov nepravdepodobný (pozri časť 5.2).


Použitie TMZ v kombinácii s ďalšími myelosupresívnymi látkami môže zvýšiť pravdepodobnosť myelosupresie.


Deti a dospievajúci

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícií žiadne údaje o použití u gravidných žien. V predklinických štúdiách sa potkanoch a králikoch, ktorí dostávali 150 mg/m2TMZ bola dokázaná teratogenita a/alebo fetálna toxicita (pozri časť 5.3). Temozolomide Glenmark sa nemá podávať gravidným ženám. Ak sa musí uvažovať o použití v gravidite, pacientka musí byť oboznámená s možným rizikom pre plod.


Laktácia


Nie je známe, či sa TMZ vylučuje do materského mlieka u ľudí; preto sa má dojčenie počas liečby TMZ prerušiť.


Plodnosť u mužov


TMZ môže mať genotoxické účinky. Preto treba mužov, ktorí sa ním liečia upozorniť, aby počas 6 mesiacov po prijatí poslednej dávky nesplodili dieťa a tiež ich treba informovať o možnosti konzervácie spermy zmrazením, pretože existuje možnosť ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej liečbou TMZ.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


TMZ má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje vzhľadom na únavu

a somnolenciu (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Skúsenosti z klinického skúšania


U pacientov liečených TMZ, či už použitím v kombinácii s RT alebo ako monoterapia s následnou RT pri novodiagnostikovanom multiformnom gliobastóme, alebo ako monoterapii u pacientov s rekurentným alebo progredujúcim gliómom boli veľmi často hlásené podobné nežiaduce reakcie: nauzea, vracanie, zápcha, nechutenstvo, bolesť hlavy a únava. Kŕče boli veľmi často hlásené u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom, ktorí sa liečili monoterapiou a vyrážka bola veľmi často hlásená u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom, ktorí sa liečili TMZ súbežne s RT aj pri monoterapii a často u pacientov s rekurentným gliómom. Väčšina hematologických nežiaducich reakcií bola hlásená často alebo veľmi často v oboch indikáciách (tabuľky 4 a 5); frekvencia laboratórnych nálezov 3. – 4. stupňa je uvedená po každej tabuľke.


Nežiaduce účinky sú v tabuľkách uvedené v rámci tried orgánových systémov a frekvencie. Skupiny frekvencií sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Novodiagnostikovaný multiformný glioblastóm


Tabuľka 4 uvádza nežiaduce udalosti vyskytujúce sa pri liečbe u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom počas súbežnej fázy liečby a fázy monoterapie.


Tabuľka 4. Nežiaduce udalosti, ktoré sa vyskytujú počas súbežnej liečby a monoterapie u pacientov s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom

Trieda orgánového systému

TMZ + súbežná RT

n = 288*

monoterapia TMZ

n = 224

Infekcie a nákazy

Časté:

infekcia, herpes simplex, infekcia rany, faryngitída, orálna kandidóza

infekcia, orálna kandidóza

Menej časté:


herpes simplex, herpes zoster, symptómy podobné chrípke

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté:

neutropénia, trombocytopénia, lymfopénia, leukopénia

febrilná neutropénia, trombocytopénia, anémia, leukopénia

Menej časté:

febrilná neutropénia, anémia

lymfopénia, petechie

Poruchy endokrinného systému

Menej časté:

Cushingoidný stav

Cushingoidný stav

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

anorexia

Anorexia

Časté

hyperglykémia, pokles hmotnosti

pokles hmotnosti

Menej časté:

hypokaliémia, zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšenie hmotnosti

hyperglykémia, zvýšenie hmotnosti

Psychické poruchy

Časté:

úzkosť, emočná labilita, insomnia

úzkosť, depresia, emočná labilita, insomnia

Menej časté:

agitácia, apatia, porucha správania, depresia, halucinácie

halucinácie, strata pamäti

Poruchy nervového systému


Veľmi časté:

bolesť hlavy

kŕče, bolesť hlavy

Časté:

kŕče, znížené vedomie, somnolencia, afázia, porucha rovnováhy, závrat, zmätenosť, zhoršená pamäť, zhoršená koncentrácia, neuropatia, parestézia, porucha reči, tras

hemiparéza, afázia, porucha rovnováhy, somnolencia, zmätenosť, závrat, zhoršená pamäť, zhoršená koncentrácia, dysfázia, neurologická porucha (NOS), neuropatia, periférna neuropatia, parestézia, porucha reči, tras

Menej časté:

status epilepticus, extrapyramidálna porucha, hemiparéza, ataxia, kognitívna porucha, dysfázia, nezvyčajná chôdza, hyperestézia, hypoestézia, neurologická porucha (NOS), periférna neuropatia

hemiplégia, ataxia, nezvyčajná koordinácia, nezvyčajná chôdza, hyperestézia, senzorická porucha

Poruchy oka


Časté:

rozmazané videnie

výpadok v zornom poli, rozmazané videnie, diplopia

Menej časté:

hemianopia, znížená zraková ostrosť, porucha zraku, výpadok v zornom poli, bolesť oka

znížená zraková ostrosť, bolesť oka, suché oči

Poruchy ucha a labyrintu


Časté:

porucha sluchu

porucha sluchu, tinitus

Menej časté:

otitis media, tinitus, zvýšená citlivosť sluchu, bolesť ucha

hluchota, vertigo, bolesť ucha

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté:

palpitácie


Poruchy ciev


Časté:

krvácanie, edém, edém nohy

krvácanie, hlboká žilová trombóza, edém nohy

Menej časté:

mozgové krvácanie, hypertenzia

pľúcna embólia, edém, periférny edém

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Časté:

dyspnoe, kašeľ

dyspnoe, kašeľ

Menej časté:

pneumónia, infekcia horných dýchacích ciest, nosová kongescia

pneumónia, sínusitída, infekcia horných dýchacích ciest, bronchitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté:

zápcha, nevoľnosť, vracanie

zápcha, nevoľnosť, vracanie

Časté:

stomatitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, dysfágia

stomatitída, hnačka, dyspepsia, dysfágia, sucho v ústach

Menej časté:


abdominálna distenzia, inkontinencia stolice, gastrointestinálna porucha (NOS), gastroenteritída, hemoroidy

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi časté:

kožná vyrážka, alopécia

kožná vyrážka, alopécia

Časté:

dermatitída, suchá koža, erytém, pruritus

suchá koža, pruritus

Menej časté:

exfoliácia kože, fotosenzitívna reakcia, nezvyčajná pigmentácia

erytém, nezvyčajná pigmentácia, zvýšené potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:

svalová slabosť, artralgia

svalová slabosť, artralgia, muskuloskeletálna bolesť, myalgia

Menej časté:

myopatia, bolesť chrbta, muskuloskeletálna bolesť, myalgia

myopatia, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest


Časté:

zvýšené močenie, inkontinencia moču

inkontinencia moču

Menej časté


dyzúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


Menej časté:

impotencia

krvácanie z pošvy, menorágia, amenorea, vaginitída, bolesť prsníka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Veľmi časté:

únava

únava

Časté:

alergická reakcia, horúčka, radiačné poškodenie, opuch tváre, bolesť, porucha chuti

alergická reakcia, horúčka, radiačné poškodenie, bolesť, porucha chuti

Menej časté:

asténia, sčervenenie, návaly tepla, zhoršenie stavu, zimnica, zmena farby jazyka, porucha čuchu, smäd

asténie, opuch tváre, bolesť, zhoršenie stavu, zimnica, porucha zubov, porucha chuti

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Časté:

zvýšenie ALT

zvýšenie ALT

Menej časté:

Zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie gamma GT, zvýšenie AST


*Pacient randomizovaný do ramena so samotnou RT, dostával TMZ + RT.


Laboratórne výsledky


Pozorovala sa myelosupresia (neutropénia a trombocytopénia), známa ako dávku limitujúca toxicita pre väčšinu cytotoxických látok, vrátane TMZ. Keď sa skombinovali laboratórne abnormality a nežiaduce udalosti z oboch fáz liečby, súbežnej aj monoterapie, pozorovali sa abnormality neutrofilov 3. alebo 4. stupňa, vrátane neutropenických udalostí, u 8 % pacientov. Abnormality trombocytov 3. alebo 4.stupňa, vrátane trombocytopenických udalostí, sa pozorovali u 14 % pacientov, ktorí dostávali TMZ.


Rekurentný alebo pogredujúci malígny glióm


V klinických skúšaniach boli najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky súvisiace s liečbou gastrointestinálne poruchy, konkrétne nevoľnosť (43 %) a vracanie (36 %). Tieto reakcie dosahovali zvyčajne 1. alebo 2. stupeň (0 – 5 epizód vracania za 24 hodín) a buď spontánne ustúpili, alebo boli ľahko zvládnuté štandardnou antiemetickou liečbou. Incidencia závažnej nevoľnosti a vracania bola 4 %.


Nežiaduce účinky zaznamenané počas klinických skúšaní s rekurentným alebo progredujúcim malígnym gliómom a následne po uvedení Temozolomidu Glenmark na trh sú zhrnuté v Tabuľke 5.


Tabuľka 5. Nežiaduce reakcie u pacientov s rekurentným alebo progredujúcim malígnym gliómom

Infekcie a nákazy

Zriedkavé

oportúnne infekcie vrátane PCP

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté:

neutropénia alebo lymfopénia (3. – 4. stupeň), trombocytopénia (3. – 4. stupeň)

Menej časté:

pancytopénia, anémia (3. – 4. stupeň), leukopénia

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:

anorexia

Ćasté:

pokles hmotnosti

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

bolesť hlavy

Časté:

somnolencia, závrat, parestézia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

vracanie, nevoľnosť, zápcha

Časté:

hnačka, bolesť brucha, dyspepsia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:

kožná vyrážka, pruritus, alopécia

Veľmi zriedkavé:

multiformný erytém, erytrodermia, urtikária, exantém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Únava

Časté:

horúčka, asténia, zimnica, malátnosť, bolesť, zmena chuti

Veľmi zriedkavé:

alergické reakcie vrátane anafylaxie, angioedém


Laboratórne výsledky


Trombocytopénia a neutropénia 3. alebo 4. stupňa sa vyskytli u 19 %, resp. 17 % pacientov liečených na malígny glióm. Toto viedlo k hospitalizácii v 8 % a/alebo k prerušeniu liečby TMZ v 4 %. Myelosupresia bola predvídateľná (zvyčajne v priebehu niekoľko prvých cyklov, s najnižšími hodnotami medzi 21. a 28. dňom) a zotavenie nastalo rýchle, zvyčajne behom 1 – 2 týždňov. Výskyt kumulatívnej myelosupresie sa nepozoroval. Prítomnosť trombocytopénie môže zvýšiť riziko krvácania a prítomnosť neutropénie alebo leukopénie môže zvýšiť riziko infekcie.


Pohlavie


Podľa farmakokinetickej analýzy populácie klinického skúšania bola hodnota najnižšieho počtu (NADIR) neutrofilov dostupná u 101 žien a 169 mužov a hodnota najnižšieho počtu krvných doštičiek u 110 žien a 174 mužov. V prvom cykle liečby bol u žien v porovnaní s mužmi vyšší výskyt neutropénie 4. stupňa (ANC < 0,5 x 109/l), 12 % vs. 5 %, a trombocytopénie 4. stupňa (< 20 x 109/l), 9 % vs. 3 %. V súbore informácií od 400 jedincov s rekurentným gliómom sa v prvom cykle liečby objavila neutropénia 4. stupňa u 8 % žien v porovnaní so 4 % mužov. V štúdii s 288 jedincami s novodiagnostikovaným multiformným gliobastómom sa v prvom cykle liečby objavila neutropénia

4. stupňa u 3 % žien v porovnaní s 0 % mužov a trombocytopénia 4. stupňa u 1 % žien v porovnaní s 0 % mužov.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Antineoplastické látky, a zvlášť alkylačné látky, sú spojené s potenciálnym rizikom myelodysplastického syndrómu (MDS) a sekundárnymi malignitami, vrátane leukémie. U pacientov, liečených režimami s TMZ, boli hlásené veľmi zriedkavé prípady MDS a sekundárnych malignít, vrátane myeloidnej leukémie. Veľmi zriedkavo bola hlásená predĺžená pancytopénia, ktorá môže vyústiť do aplastickej anémie. Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady toxickej epidermálnej nekrolýzy a Stevens-Johnsonovho syndrómu.


Veľmi zriedkavo sa hlásili prípady intersticiálnej pneumonitídy/pneumonitídy.


Boli hlásené prípady hepatotoxicity vrátane zvýšenia hladín pečeňových enzýmov,

hyperbilirubinémie, cholestázy a hepatitídy.


4.9 Predávkovanie


U pacientov sa klinicky hodnotili dávky 500, 750, 1 000 a 1 250 mg/m2(celková dávka na cyklus počas 5 dní). Toxicita limitujúca dávku bola hematologická a táto bola hlásená pri všetkých dávkach, ale predpokladá sa, že bude závažnejšia pri vyšších dávkach. Jeden pacient sa predávkoval užitím dávky 10 000 mg (celková dávka v jednom cykle počas 5 dní) a nežiaduce reakcie hlásené pri tomto predávkovaní boli pancytopénia, pyrexia, multiorgánové zlyhanie a smrť. Existujú záznamy o pacientoch, ktorí užívali odporúčanú dávku po dobu viac ako 5 dní liečby (až do 64 dní), pričom hlásené nežiaduce udalosti zahŕňali útlm kostnej drene s infekciou alebo bez nej, ktoré boli v niektorých prípadoch závažné a pretrvávali dlhšiu dobu a skončili sa smrťou. V prípade predávkovania je potrebné hematologické vyšetrenie. V prípade potreby sa majú vykonať podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné alkylačné látky, ATC kód: L01AX03


Spôsob účinku

Temozolomid je triazén, ktorý pri fyziologickom pH podlieha rýchlej chemickej konverzii na aktívny

monometyl-triazenoimidazol-karboxamid MTIC. Predpokladá sa, že cytotoxicitu MTIC primárne

spôsobuje alkylácia na pozícii O6guanínu, spolu s ďalšou alkyláciou na pozícii N7. Cytotoxické lézie,

ktoré sa rozvinú následne, pravdepodobne zapríčiňuje aberantná oprava metylovaného aduktu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Novodiagnostikovaný multiformný glioblastóm


Celkovo 573 pacientov bolo randomizovaných tak, aby dostávali buď TMZ + RT (n =287), alebo samotnú RT (n = 286). Pacienti v ramene TMZ + RT súbežne dostávali TMZ (75 mg/m2) jedenkrát denne, začínajúc v prvý deň RT až do posledného dňa RT, po dobu 42 dní (s maximom 49 dní). Potom nasledovala monoterapia TMZ (150 – 200 mg/m2) 1. – 5. deň počas každého 28-dňového cyklu počas 6 cyklov a začínalo sa s ňou 4 týždne po ukončení RT. Pacienti v kontrolnom ramene dostávali len RT. Počas RT a aj kombinovanej liečby TMZ sa vyžadovala profylaxia proti pneumónii spôsobenej Pneumocystis carinii (PCP).


TMZ sa podával ako záchranná terapia vo fáze sledovania 161 pacientom z 282 (57 %) z ramena so samotnou RT a 62 pacientom z 277 (22 %) z ramena TMZ + RT.


Pomer rizika (Hazard ratio - HR) celkového prežívania bol 1,59 (95 % CI pre HR = 1,33 – 1,91) s log-rank p < 0,0001 v prospech ramena s TMZ. Odhadovaná pravdepodobnosť prežívania 2 alebo viac rokov (26 % vs. 10 %) bola vyššia v ramene RT + TMZ. Súbežné pridanie TMZ k RT, s následnou monoterapiou TMZ, pri liečbe pacientov s novodiagnostikovaným multiformným glioblastómom preukázalo štatisticky významné zlepšenie celkového prežívania (Overall Survival – OS) v porovnaní so samotnou RT (Obrázok 1).


Obrázok 1 Kaplan-Meierove krivky celkového prežívania (Intent to Treat population – populácia, v ktorej bola liečba zamýšľaná)


Výsledky zo skúšania neboli konzistentné v podskupine pacientov so slabým výkonnostným stavom (WHO PS = 2, n = 70), v ktorej bolo celkové prežívanie a čas do progresie podobné v oboch ramenách. Nezdá sa však, že by v tejto skupine pacientov boli prítomné neprijateľné riziká.


Rekurentný alebo progredujúci malígny glióm

Údaje o klinickej účinnosti u pacientov s multiformným glioblastómom (Karnofského skóre [Karnofsky perfomance status – KPS] ≥ 70), progredujúcom alebo recidivujúcom po chirurgickej terapii a RT, sú založené na dvoch klinických skúšaniach s perorálnym TMZ. Jedno bolo nekomparatívne skúšanie u 138 pacientov (predtým dostávalo chemoterapiu 29 %) a druhé bolo randomizované aktívne kontrolované skúšanie TMZ vs.prokarbazínu u celkovo 225 pacientov (pred liečbou dostávalo chemoterapiu na báze nitrózourey 67 % pacientov). Primárnym cieľom oboch skúšaní bolo stanoviť prežívanie bez progresie nádoru (progression free survival – PFS), definované MRI zobrazením alebo neurologickým zhoršením. V nekomparatívnom skúšaní bolo PFS v 6. mesiaci 19 %, medián prežívania bez progresie nádoru bol 2,1 mesiaca a medián celkového prežívania 5,4 mesiaca. Častosť objektívnej odpovede (Objective response rate – ORR), založená na MRI zobrazení, bola 8 %.


V randomizovanom aktívne kontrolovanom klinickom skúšaní bolo 6-mesačné PFS signifikantne dlhšie u TMZ než u prokarbazínu (21 % oproti 8 %, chí-kvadrát p = 0,008) s mediánom PFS 2,89 mesiacov pre TMZ a 1,88 mesiacov pre prokarbazín (log rank p = 0,0063). Medián prežívania pre TMZ bol 7,34 mesiaca a pre prokarbazín 5,66 mesiacov (log rank p = 0,33). Po 6 mesiacoch bol podiel prežívajúcich pacientov signifikantne vyšší v TMZ ramene (60 %) oproti ramenu s prokarbazínom (44 %) (chí-kvadrát p = 0,019). U pacientov s predchádzajúcou chemoterapiou bol zaznamenaný prínos u tých, ktorých KPS bolo ≥ 80.


Údaje o čase do zhoršenia neurologického stavu boli v prospech TMZ oproti prokarbazínu, takisto ako údaje o čase do zhoršenia celkového stavu (pokles na KPS na < 70 alebo pokles o najmenej 30 bodov). Priemer časov do progresie nádoru podľa týchto cieľov boli u TMZ dlhšie v rozsahu 0,7 až 2,1 mesiaca než u prokarbazínu (log rank p = < 0,01 – 0,03).


Rekurentný anaplastický astrocytóm

V multicentrickom, prospektívnom klinickom skúšaní II. fázy, v ktorom sa vyhodnocovala bezpečnosť a účinnosť liečby perorálnym TMZ u pacientov s anaplastickým astrocytómom pri prvom relapse, bolo 6-mesačné PFS 46 %. Medián PFS bol 5,4 mesiaca. Medián celkového prežívania bol 14,6 mesiacov. V populácii pacientov, u ktorých bola liečba zamýšľaná (ITT) n = 162, bola, podľa zhodnotenia centrálnym recenzentom, častosť odpovede 35 % (13 dosiahlo kompletnú remisiu a 43 parciálnu). Stabilné ochorenie bolo hlásené u 43 pacientov. 6-mesačné prežívanie bez príhody bolo v ITT populácii 44 % s mediánom prežívania bez príhody 4,6 mesiacov, čo bolo podobné výsledkom prežívania bez progresie. Výsledky účinnosti boli podobné aj u populácie, ktorá bola vhodná na histológiu. Dosiahnutie rádiologicky objektívnej odpovede alebo udržania stavu bez progresie bolo silne viazané s udržanou alebo zlepšenou kvalitou života.


Pediatrickí pacienti

Perorálny TMZ sa študoval u pediatrických pacientov (vo veku 3 – 18 rokov) s rekurentným gliómom mozgového kmeňa alebo rekurentným astrocytómom vysokého stupňa v dávkovacom režime denne, počas 5 dní, každých 28 dní. Tolerancia na TMZ je podobná ako u dospelých.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


TMZ sa pri fyziologickom pH spontánne hydrolyzuje na primárne účinné zložky, 3-metyl-(triazén-1-yl)imidazol-4-karboxamid (MTIC). MTIC sa spontánne hydrolyzuje na 5-aminoimidazol-4-karboxamid (AIC), známy medziprodukt pri biosyntéze purínu a nukleovej kyseliny, a na metylhydrazín, ktorý sa považuje za účinnú alkylačnú zložku. Predpokladá sa, že za cytotoxicitu MTIC je primárne zodpovedná alkylácia DNA, predovšetkým na pozíciách O6 a N7 guanínu. V závislosti od AUC TMZ je expozícia MTIC ~ 2,4 % a expozícia AIC ~ 23 %. In vivo bol t1/2 MTIC podobný t1/2 TMZ, a to 1,8 hod.


Absorpcia

Po perorálnom podaní dospelým pacientom sa TMZ rýchlo vstrebáva a maximálne koncentrácie sa dosahujú už za 20 minút po podaní (priemerný čas medzi 0,5 a 1,5 hodinou). Po perorálnom podaní TMZ označeného 14C, počas 7 dní po podaní bola priemerná exkrécia 14C stolicou 0,8 %, čo ukazuje na jeho úplnú absorpciu.


Distribúcia

TMZ vykazuje nízku väzbu na bielkoviny (10 % až 20 %), a preto sa neočakáva jeho interakcia s látkami, ktoré sa silne viažu na bielkoviny. PET štúdie u ľudí, ako aj predklinické údaje ukazujú, že TMZ rýchlo prechádza hematoencefalickou bariérou a je prítomný v mozgovomiechovom moku. Prienik do mozgovomiechového moku bol potvrdený u jedného pacienta; meraním AUC sa zistilo, že koncentrácia TMZ v mozgovomiechovom moku dosahuje približne 30 % hladín v plazme, čo zodpovedá údajom zisteným u zvierat


Eliminácia

Polčas (t1/2) v plazme je približne 1,8 hodín. Hlavnou cestou vylučovania 14Csú obličky. Po perorálnom podaní sa močom vylúči približne 5 % až 10 % dávky v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín a zvyšok sa vylúči ako kyselina temozolomidová, 5-aminoimidazol-4-karboxamid (AIC) alebo neidentifikovateľné polárne metabolity.


Plazmatické koncentrácie stúpajú v závislosti od podanej dávky. Plazmatický klírens, distribučný objem a polčas sú nezávislé od podanej dávky.


Špeciálne populácie


Analýza populačnej farmakokinetiky TMZ ukázala, že plazmatický klírens TMZ bol nezávislý od veku pacienta, renálnych funkcií alebo od fajčenia. V inej farmakokinetickej štúdii boli plazmatické farmakokinetické profily u pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene podobné plazmatickým farmakokinetickým profilom pozorovaným u pacientov s normálnou funkciou pečene.Detskí pacienti mali vyššiu AUC ako dospelí pacienti; avšak maximálna tolerovaná dávka (MTD) bola 1 000 mg/m2/cyklus u detí aj u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Boli vykonané jednocyklové (5-dní podávanie, 23 dní bez liečby), 3- a 6-cyklové štúdie toxicity na potkanoch a psoch. Toxicita sa primárne prejavila na kostnej dreni, lymforetikulárnom systéme, semenníkoch a gastrointestinálnom trakte. Vo vyšších dávkach, ktoré boli letálne pre 60 % až 100 % testovaných potkanov a psov, objavila sa degenerácia sietnice. Väčšina toxických zmien sa ukázala byť reverzibilná, výnimkou boli nežiaduce udalosti na mužský reprodukčný systém a degenerácia sietnice. Keďže sa však dávky, ktoré zapríčinili degeneráciu sietnice, pohybovali v rozmedzí letálnych dávok a porovnateľný účinok nebol pozorovaný v klinických štúdiách, tento nález sa nepokladá za klinicky významný.


TMZ je embryotoxická, teratogénna a genotoxická alkylačná látka. TMZ je toxickejší pre potkany a psov ako pre ľudí a klinická dávka sa približuje minimálnej letálnej dávke u potkanov a u psov. Na dávke závislé redukcie leukocytov a trombocytov sa javia ako senzitívne indikátory toxicity. V 6-cyklovej štúdii na potkanoch sa zaznamenali rôzne nádory, vrátane mamárnych karcinómov, keratoakantómov kože a bazocelulárnych adenómov, zatiaľ čo v štúdiách na psoch sa nádory alebo predneoplastické zmeny nezistili. Potkany sa javia byť zvlášť citlivé na onkogénne účinky TMZ, pričom prvé nádory sa zjavujú v priebehu 3 mesiacov od začiatku podávania. Táto doba latencie je veľmi krátka aj pre alkylačnú látku.

Testy chromozómových aberácií Ames/salmonely a ľudských lymfocytov z periférnej krvi (Human Peripheral Blood Lymphocyte - HPBL) ukázali pozitívnu mutagénnnu odpoveď.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

Bezvodá laktóza

Koloidný oxid kremičitý

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Kyselina vínna

Kyselina stearová


Obal kapsuly, veľkosť 0:


Temozolomide Glenmark 5 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Žltý oxid železitý (E 172)

Hlinitý lak indigokarmínu – FD&C Blue2 (E132)


Temozolomide Glenmark 20 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


Temozolomide Glenmark 100 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Hlinitý lak indigokarmínu – FD&C Blue2 (E132)


Temozolomide Glenmark 140 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Hlinitý lak indigokarmínu – FD&C Blue2 (E132)


Temozolomide Glenmark 180 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)

Červený oxid železitý (E 172)

Čierny oxid železitý (E 172)

Žltý oxid železitý (E 172)


Temozolomide Glenmark 250 mg:

Želatína

Oxid titaničitý (E 171)


Potlač:

Čierny atrament:

Šelak

Makrogol

Silný roztok amoniaku

Hydroxid draselný

Čierny oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


HDPE fľaše: 2 roky.


Vrecká:

5 mg: 1 rok.

20 mg: 1 rok.

100 mg: 18 mesiacov.

140 mg: 18 mesiacov.

180 mg: 18 mesiacov.

250 mg: 18 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


HDPE fľaše:

Uchovávajte pri teplote do 30oC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Fľašu uchovávajte pevne uzatvorenú.


Vrecká:

5 mg a 20 mg: Uchovávajte pri teplote do 25oC.

100 mg, 140 mg, 180 mg a 250 mg: Uchovávajte pri teplote do 30oC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša s detskou poistkou, vyrobená z matného bieleho polyetylénu vysokej hustoty (HDPE) s polypropylénovým uzáverom s detskou bezpečnostnou poistkou s polyesterovým prstencom a vysušovadlom obsahujúcim 5 kapsúl.


Vrecká sú zložené z papiera na polyetylénovej vrstve nízkej hustoty (vonkajšia vrstva), hliníku a kopolyméru etylénakrylátu (vnútorná vrstva). Každé vrecko obsahuje 1 tvrdú kapsulu a je umiestnené v kartónovej škatuľke.

Škatuľka obsahuje 5 alebo 20 tvrdých kapsúl, jednotlivo balených vo vreckách.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Kapsuly sa nesmú otvárať. Ak je kapsula poškodená, zabráňte kontaktu práškového obsahu s kožou alebo sliznicou. Ak sa Temozolomide Glenmark dostane do kontaktu s kožou alebo sliznicou, okamžite dôkladne umyte postihnutú oblasť mydlom a vodou.


Pacientov treba poučiť, aby kapsuly uchovávali mimo dosahu a dohľadu detí, najlepšie v uzamknutej

skrini. Náhodné prehltnutie môže byť pre deti smrteľné.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými

požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Temozolomide Glenmark 5 mg: 44/0120/13-S

Temozolomide Glenmark 20 mg: 44/0121/13-S

Temozolomide Glenmark 100 mg: 44/0122/13-S

Temozolomide Glenmark 140 mg: 44/0123/13-S

Temozolomide Glenmark 180 mg: 44/0124/13-S

Temozolomide Glenmark 250 mg: 44/0125/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2013

17Temozolomide Glenmark 5 mg