+ ipil.sk

Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05507-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Tenloris 50 mg/5 mg filmom obalené tablety

Tenloris 50 mg/10 mg filmom obalené tablety

Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tablety

Tenloris 100 mg/10 mg filmom obalené tablety

draselná soľ losartanu/amlodipín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tenloris a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tenloris

3. Ako užívať Tenloris

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Tenloris

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tenloris a na čo sa používa


Tenloris obsahuje dve liečivá nazývané losartan a amlodipín. Obe tieto zložky pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.

 • Losartan patrí do skupiny liečiv nazývaných “antagonisty receptoru angiotenzínu II”, ktoré znižujú krvný tlak rozširovaním krvných ciev.

 • Amlodipín patrí do skupiny liečiv nazývaných “blokátory vápnikového kanála”. Amlodipín zabraňuje prenikaniu vápnika do steny krvnej cievy, čím zabraňuje zúženiu krvných ciev, a tým dochádza aj k znižovaniu krvného tlaku.

Účinky obidvoch liečiv sa podieľajú na zabránení zužovania krvných ciev, takže dochádza k ich rozšíreniu, a tým k zníženiu krvného tlaku.


Tenloris sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí už užívajú losartan a amlodipín v týchto dávkach, namiesto užívania dvoch jednotlivých liekov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tenloris


Neužívajte Tenloris

 • ak ste alergický na losartan, amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na ktoréhokoľvek iného kalciového antagonistu (liečivo z tej istej skupiny liečiv ako amlodipín). Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

 • ak máte veľmi nízky tlak krvi (hypotenziu).

 • ak máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, keď srdce nie je schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi).

 • ak trpíte na srdcové zlyhanie po srdcovej príhode.

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Tenlorisu aj na začiatku tehotenstva - pozri časť „Tehotenstvo“.)

 • ak máte vážne poškodenú funkciu pečene.

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Tenloris, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi. Tenloris sa neodporúča vo včasnom tehotenstve a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože ak sa používa v tomto štádiu, môže vážne ublížiť vášmu dieťaťu (pozri časť „Tehotenstvo“).


Je dôležité, aby ste skôr, ako začnete užívať Tenloris, svojho lekára informovali:

 • ak ste prekonali angioedém (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka), (pozri tiež časť 4),

 • ak trpíte nadmerným vracaním alebo hnačkou vedúcim k extrémnemu úbytku tekutín a/alebo soli z vášho tela,

 • ak dostávate diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vody, ktoré vylúčite prostredníctvom obličiek) alebo máte diétu s obmedzením soli vedúcu k extrémnemu úbytku tekutín a soli z vášho tela,

 • ak viete, že máte zúžené alebo upchaté krvné cievy vyúsťujúce do obličiek, alebo vám nedávno transplantovali obličku,

 • ak máte poškodenú funkciu pečene (pozri časti 2 „Neužívajte Tenloris“),

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním s poškodením funkcie obličiek alebo bez poškodenia funkcie obličiek alebo súbežnými ťažkými, život ohrozujúcimi srdcovými arytmiami (poruchami srdcového rytmu). Ak ste súbežne liečený betablokátorom (iným liečivom na liečbu ochorení srdca), je potrebná osobitná opatrnosť;

 • ak máte problémy so srdcovými chlopňami alebo srdcovým svalom,

 • ak trpíte koronárnou chorobou srdca (spôsobenou znížením prietoku krvi v krvných cievach srdca) alebo mozgovocievnym ochorením (spôsobeným znížením cirkulácie krvi v mozgu),

 • ak trpíte primárnym hyperaldosteronizmom (syndrómom spojeným so zvýšeným vylučovaním hormónu aldosterónu prostredníctvom nadobličiek, spôsobeným abnormalitou v žľaze),

 • ak ste nedávno prekonali srdcovú príhodu,

 • ak máte alebo ste mali závažné zvýšenie tlaku krvi (hypertenzná kríza),

 • ak ste starší človek a treba vám zvýšiť dávku,

 • ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

- inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskirén.

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi. Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Tenloris“.


Deti a dospievajúci

Použitie Tenlorisu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Tenloris

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Buďte obzvlášť opatrný, ak počas liečby Tenlorisom užívate nasledujúce lieky:

 • iné lieky na zníženie krvného tlaku, pretože tieto vám môžu dodatočne znížiť krvný tlak. Krvný tlak môže znížiť aj niektorý z nasledujúcich liekov/niektorá z liekových skupín: tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, baklofén, amifostín,

 • lieky, ktoré zadržujú draslík alebo môžu zvýšiť hladiny draslíka (napr. doplnky draslíka, náhrady solí obsahujúce draslík alebo draslík šetriace lieky, ako sú niektoré diuretiká [amilorid, triamterén, spironolaktón] alebo heparín),

 • nesteroidné protizápalové lieky, ako sú indometacín, vrátane inhibítorov COX‑2 (liekov, ktoré tlmia zápal a môžu sa použiť na úľavu od bolesti), pretože tieto môžu znížiť účinok losartanu na zníženie krvného tlaku.

Ak máte poškodenú funkciu obličiek, súbežné použitie týchto liekov môže viesť k zhoršeniu funkcie obličiek.


Tenloris môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ako sú:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na liečbu hubových a plesňových infekcií),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu HIV),

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká),

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum),

 • verapamil, diltiazem (lieky na liečbu srdcových ochorení),

 • dantrolén (infúzia na liečbu závažných teplôt),

 • simvastatín (liek znižujúci cholesterol).


Lieky obsahujúce lítium sa nemajú užívať v kombinácii s Tenlorisom bez prísneho dohľadu vášho lekára. Sú vhodné preventívne opatrenia (napr. krvné testy).


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

 • Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Tenloris“ a „Upozornenia a opatrenia“).


Tenloris a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú Tenloris, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Tenlorisu na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to oznámiť vášmu lekárovi. Zvyčajne vám lekár odporučí ukončiť liečbu Tenlorisom predtým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a odporučí vám iný liek namiesto Tenlorisu. Tenloris sa na začiatku tehotenstva neodporúča užívať a nesmie sa užívať po prvých troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa, ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo začínate dojčiť. Tenloris sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a váš lekár vám zvolí iný liek, ak si želáte dojčiť, zvlášť, ak je vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tenloris môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo vám spôsobujú bolesť hlavy, ale okamžite kontaktujte svojho lekára.


Tenloris obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Tenloris


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Tenlorisu je jedna tableta raz denne.


Tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla. Snažte sa užívať svoju dennú dávku približne v rovnakom čase každý deň. Tenloris nezapíjajte s grapefruitovou šťavou.


Je dôležité pokračovať v užívaní Tenlorisu, pokiaľ vám lekár neurčí inak.


Použitie u detí a dospievajúcich

Použitie Tenlorisu u detí a dospievajúcich sa neodporúča.


Ak užijete viac Tenlorisu, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, okamžite sa spojte so svojím lekárom. Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles tlaku dosť závažný, môže dôjsť ku kolapsu/šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie.


Ak zabudnete užiť Tenloris

Ak náhodne vynecháte dennú dávku, užite nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Tenloris

Váš lekár vám poradí, ako dlho mate užívať váš liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak váš liek prestanete užívať skôr, ako vám to odporučí lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.

 • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní;

 • Opuch očných viečok, tváre alebo pier;

 • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní;

 • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov‑Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie;

 • Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu;

 • Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.


AMLODIPÍN

Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • bolesť hlavy, závrat, ospalosť (zvlášť na začiatku liečby),

 • búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca), začervenanie,

 • bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea),

 • opuch členkov (edém), únava.


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť,

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť,

 • znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti,

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach,

 • nízky tlak krvi,

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída),

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, vracanie,

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky,

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení,

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov,

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť,

 • bolesti kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesti chrbta,

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • zmätenosť.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

 • znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek),

 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia),

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, pichanie alebo zníženú citlivosť na dotyk,

 • kašeľ,

 • opuch ďasien,

 • nadúvanie brucha (gastritída),

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov,

 • zvýšené napätie vo svaloch,

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou,

 • citlivosť na svetlo,

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.


LOSARTAN

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • závrat,

 • nízky krvný tlak (najmä po nadmernom úbytku vody z organizmu v krvných cievach, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo pri liečbe vysokou dávkou diuretík),

 • ortostatické účinky súvisiace s dávkou, ako je zníženie krvného tlaku vyskytujúce sa po vstávaní z ľahu alebo zo sedu,

 • slabosť,

 • únava,

 • príliš málo cukru v krvi (hypoglykémia),

 • príliš veľa draslíka v krvi (hyperkaliémia),

 • zmeny vo funkcii obličiek vrátane zlyhania obličiek,

 • znížené množstvo červených krviniek (anémia),

 • zvýšenie močoviny v krvi, zvýšenie kreatinínu a draslíka v sére u pacientov so srdcovým zlyhaním.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • ospanlivosť,

 • bolesť hlavy,

 • poruchy spánku,

 • pocit zvýšeného srdcového tepu (palpitácie),

 • ťažká bolesť na hrudníku (angína pektoris),

 • dýchavičnosť (dyspnoe),

 • bolesť brucha,

 • zápcha,

 • hnačka,

 • nutkanie na vracanie,

 • vracanie,

 • žihľavka (urtikária),

 • svrbenie (pruritus),

 • vyrážka,

 • lokalizovaný opuch (edém),

 • kašeľ.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • precitlivenosť,

 • angioedém,

 • zápal krvných ciev (vaskulitída vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury),

 • pocit znecitlivenia alebo tŕpnutia (parestézia),

 • mdloby (synkopa),

 • veľmi rýchly a nepravidelný srdcový tep (atriálna fibrilácia),

 • mozgová príhoda (mŕtvica),

 • zápal pečene (hepatitída),

 • zvýšenie hladín alanínaminotransferázy (ALT) v krvi, ktoré sa zvyčajne upraví po prerušení liečby.


Neznáme (frekvencia výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov):

 • znížené množstvo trombocytov,

 • migréna,

 • abnormality funkcie pečene,

 • bolesť svalov a kĺbov,

 • príznaky podobné chrípke,

 • bolesť chrbta a infekcia močových ciest,

 • zvýšená citlivosť na slnko (fotosenzitivita),

 • nevysvetliteľná bolesť svalov s tmavým (farbou čaju) močom (rabdomyolýza),

 • impotencia (neschopnosť dosiahnuť/udržať erekciu),

 • zápal pankreasu (pankreatitída),

 • nízke hladiny sodíka v krvi (hyponatriémia),

 • depresia,

 • celkový pocit choroby,

 • zvonenie, bzučanie, hučanie alebo cvakanie v ušiach (tinnitus),

 • poruchy vnímania chuti (dysgeúzia).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tenloris


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tenloris obsahuje


- Liečivá sú draselná soľ losartanu a amlodipíniumbesilát.

Tenloris 50 mg/5 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu a 6,94 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

Tenloris 50 mg/10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu a 13,88 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.

Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu a 6,94 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.

Tenloris 100 mg/10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu a 13,88 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) v jadre tablety sú: monohydrát laktózy; práškovaná celulóza (E460),

predželatínovaný škrob, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E572), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) a žltý oxid železitý (E172).

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) vo filmovom obale 50 mg/5 mg filmom obalených tabliet sú červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172), polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastenec (553b).

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) vo filmovom obale 50 mg/10 mg filmom obalených tabliet sú červený oxid železitý (E172), polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastenec (553b).

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) vo filmovom obale 100 mg/5 mg filmom obalených tabliet sú červený oxid železitý (E172), polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastenec (553b).

 • Ďalšie zložky (pomocné látky) vo filmovom obale 100 mg/10 mg filmom obalených tabliet sú žltý oxid železitý (E172), polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3000 a mastenec (553b).


Ako vyzerá Tenloris a obsah balenia


Tenloris 50 mg/5 mg sú hnedooranžové oválne (15 mm x 7 mm) mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

Tenloris 50 mg/10 mg sú červenohnedé oválne (15 mm x 7 mm) mierne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

Tenloris 100 mg/5 mg sú ružové oválne (18 mm x 9 mm) obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

Tenloris 100 mg/10 mg sú bledé hnedožlté oválne (18 mm x 9 mm) obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.


Tenloris 50 mg/5 mg, 50 mg/10 mg, 100 mg/5 mg a 100 mg/10 mg filmom obalené tablety sú dostupné

v škatuľkách po 10, 28, 30, 56, 60, 84 a 90 filmom obalených tabliet v blistroch.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledovnými názvami:


Maďarsko

Tenloris 50mg/5mg, 50mg/10mg, 100mg/5mg, 100mg/10mg filmtabletta

Bulharsko

Тенлорис 50mg/5mg, 50mg/10mg, 100mg/5mg, 100mg/10mg филмирани таблетки

Estónsko

Tenloris 50mg/5mg, 50mg/10mg, 100mg/5mg, 100mg/10mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lotyšsko

Tenloris 50mg/5mg, 50mg/10mg, 100mg/5mg, 100mg/10mg plėvele dengtos tabletės

Litva

Tenloris 50mg/5mg, 50mg/10mg, 100mg/5mg, 100mg/10mg apvalkotās tabletes

Poľsko

Alortia

Rumunsko

Tenloris 50mg/5mg, 50mg/10mg, 100mg/5mg, 100mg/10mg comprimate filmate

Slovensko

Tenloris 50 mg/5 mg, 50 mg/10 mg, 100 mg/5 mg, 100 mg/10 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

9


Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05507-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov LIEKU


Tenloris 50 mg/5 mg filmom obalené tablety

Tenloris 50 mg/10 mg filmom obalené tablety

Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tablety

Tenloris 100 mg/10 mg filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Tenloris 50 mg/5 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu a 6,94 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.


Tenloris 50 mg/10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu a 13,88 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.


Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu a 6,94 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 5 mg amlodipínu.


Tenloris 100 mg/10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu a 13,88 mg amlodipíniumbesilátu, čo zodpovedá 10 mg amlodipínu.


Pomocné látky so známym účinkom:50 mg/5 mg filmom obalené tablety

50 mg/10 mg filmom obalené tablety

100 mg/5 mg filmom obalené tablety

100 mg/10 mg filmom obalené tablety

laktóza

51,95 mg

51,95 mg

103,88 mg

103,88 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


50 mg/5 mg: filmom obalené tablety sú hnedooranžové oválne (15 mm x 7 mm) mierne bikonvexné.

50 mg/10 mg: filmom obalené tablety sú červenohnedé oválne (15 mm x 7 mm) mierne bikonvexné.

100 mg/5 mg: filmom obalené tablety sú ružové oválne (18 mm x 9 mm) bikonvexné.

100 mg/10 mg: filmom obalené tablety sú bledé hnedožlté oválne (18 mm x 9 mm) bikonvexné.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie. Tenloris je indikovaný ako substitučná liečba u pacientov, ktorých krvný tlak je adekvátne kontrolovaný losartanom a amlodipínom, podávanými súbežne v rovnakých dávkach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka Tenlorisu je jedna tableta denne.


Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.


Pred zmenou liečby Tenlorisom majú byť pacienti kontrolovaní stabilnými dávkami jednotlivých zložiek užívanými v rovnakom čase. Dávka Tenlorisu má byť stanovená podľa dávok jednotlivých zložiek kombinácie v čase zmeny.


Ak je z akéhokoľvek dôvodu požadovaná zmena dávkovania ktorejkoľvek účinnej látky nachádzajúcej sa vo fixnej kombinácii (napr. novo diagnostikované súvisiace ochorenie, zmena zdravotného stavu pacienta alebo z dôvodu liekových interakcií), majú sa na určenie dávkovania použiť opäť jednotlivé liečivá.


Starší pacienti


U starších pacientov sa vo všeobecnosti vyžaduje zvyčajné dávkovanie, ale zvyšovanie dávky si vyžaduje opatrnosť (pozri časti 4.4 a 5.2).


Amlodipín podávaný v podobných dávkach starším alebo mladším pacientom je rovnako dobre tolerovaný. Úprava dávkovania losartanu u starších pacientov zvyčajne nie je potrebná, hoci sa má u pacientov vo veku nad 75 rokov zvážiť začatie liečby s 25 mg losartanu.


Použitie u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu:


U pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami diuretík) sa má zvážiť začiatočná dávka 25 mg losartanu jedenkrát denne (pozri časť 4.4).


Použitie u pacientov s renálnym poškodením


U pacientov s renálnym poškodením nie je potrebná úprava začiatočného dávkovania Tenlorisu (pozri časť 4.4).


Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.

U pacientov s renálnym poškodením a u hemodialyzovaných pacientov nie je potrebná úprava začiatočného dávkovania losartanu.


Použitie u pacientov s hepatálnym poškodením


Tenloris je u pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 4.4).


U pacientov s hepatálnym poškodením v anamnéze sa má zvážiť nižšia dávka losartanu. U pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením nie je skúsenosť s liečbou.

Odporúčané dávkovanie amlodipínu nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene; preto zvolenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Tenlorisu sa u detí vo veku do 18 rokov doteraz nestanovovala.

Neodporúča sa použitie Tenlorisu u pacientov vo veku do 18 rokov.


Spôsob podávania

Tenloris môže byť podávaný s jedlom alebo bez jedla. Odporúča sa zapiť Tenloris vodou.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá, na deriváty dihydropyridínov, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • 2. a 3. trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Ťažké hepatálne poškodenie.

 • Ťažká hypotenzia.

 • Šok (vrátane kardiogénneho šoku).

 • Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej komory (napr. s pokročilým stupňom aortálnej stenózy).

 • Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.


Súbežné používanie Tenlorisu s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Precitlivenosť

Angioedém. Pacienti s angioedémom (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka) v anamnéze sa majú starostlivo sledovať (pozri časť 4.8).


Hypotenzia a nerovnováha elektrolytov/tekutín

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom prudkej terapie diuretikami, dietetického obmedzenia soli, hnačky alebo vracania sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia, najmä po prvej dávke a po zvýšení dávky. Tieto stavy sa majú pred podaním Tenlorisu korigovať alebo sa má použiť nižšia začiatočná dávka (pozri časť 4.2).


Nerovnováha elektrolytov

Nerovnováha elektrolytov sú časté u pacientov s renálnym poškodením s diabetom alebo bez diabetu a majú sa liečiť. V klinickej štúdii vykonanej u pacientov s diabetom 2. typu s nefropatiou bola v porovnaní s placebovou skupinou incidencia hyperkaliémie vyššia v skupine liečenej losartanom (pozri časť 4.8).Preto sa majú pozorne sledovať plazmatické koncentrácie draslíka, ako aj hodnoty klírensu kreatinínu, obzvlášť starostlivo majú byť monitorovaní pacienti so srdcovým zlyhaním a klírensom kreatinínu medzi 30-50 ml/min.

Súbežné užívanie draslík šetriacich diuretík, suplementov draslíka a náhrad soli obsahujúcich draslík s losartanom sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Transplantácia obličky

Nie sú žiadne skúsenosti s Tenlorisom u pacientov s nedávnou transplantáciou obličky.


Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na antihypertenzíva účinkujúce prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Preto sa použitie Tenlorisu neodporúča.


Koronárna choroba srdca a cerebrovaskulárne ochorenie

Tak ako pri iných antihypertenzívach, enormné zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickým kardiovaskulárnym a cerebrovaskulárnym ochorením by mohlo viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej príhode.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

U pacientov so srdcovým zlyhaním s poškodením funkcie obličiek alebo bez poškodenia funkcie obličiek je tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzínový systém, riziko vzniku ťažkej arteriálnej hypotenzie a (často akútneho) renálneho poškodenia.

U pacientov so srdcovým zlyhaním a súbežným ťažkým renálnym poškodením, u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (IV. trieda NYHA), ako aj u pacientov so srdcovým zlyhaním a symptomatickými život ohrozujúcimi srdcovými arytmiami nie je dostatočná terapeutická skúsenosť s losartanom. Preto sa má v týchto skupinách pacientov losartan používať s opatrnosťou. Kombinácia losartanu s betablokátorom sa má používať s opatrnosťou (pozri časť 5.1).


Blokátory kalciového kanála, ako amlodipín v Tenlorise, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti. V dlhodobej placebom kontrolovanej štúdii u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (III. a IV. stupňa podľa NYHA) bol hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine s placebom (pozri časť 5.1).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Tenloris sa nesmie podávať pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).


Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou.

Na základe farmakokinetických údajov, ktoré poukazujú na signifikantne zvýšené plazmatické koncentrácie losartanu u cirhotických pacientov, sa u pacientov s hepatálnym poškodením v anamnéze má zvážiť nižšia dávka. U pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením nie je žiadna terapeutická skúsenosť s losartanom. Preto sa losartan nesmie podávať pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

V dôsledku inhibície renín-angiotenzínového systému boli hlásené zmeny v renálnej funkcii vrátane zlyhania obličiek (najmä u pacientov, u ktorých renálna funkcia závisí od renín-angiotenzín-aldosterónovho systému, ako sú pacienti s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou alebo pacienti s už existujúcou renálnou dysfunkciou). Tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, boli u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky hlásené zvýšenia močoviny v krvi a kreatinínu v sére; tieto zmeny renálnej funkcie môžu byť po ukončení liečby reverzibilné. U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárnej obličky sa má losartan používať s opatrnosťou.


U takýchto pacientov sa môžu používať bežné dávky amlodipínu. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Použitie u starších pacientov

Zvyšovanie dávky sa má u starších pacientov vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná osobitná opatrnosť.


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRA)sa nemajú začať užívať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba AIIRA považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia AIIRA sa má okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou(pozri časti 4.3 a 4.6).


Iné varovania a upozornenia

Podľa pozorovaní inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín, losartan a iné antagonisty angiotenzínu sú očividne menej účinné pri znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u ľudí s inou farbou pleti, potenciálne z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu v populácii hypertenzných pacientov čiernej pleti.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirénu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.


Pediatrická populácia


Amlodipín/losartan sa neodporúča používať u pacientov vo veku do 18 rokov, pretože nie je dostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti kombinácie v tejto populácii.


Tenloris obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie týkajúce sa kombinácie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s Tenlorisom a inými liekmi.


Interakcie týkajúce sa losartanu


Iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzný účinok losartanu. Súbežné používanie s inými liečivami, ktoré môžu ako nežiaducu reakciu vyvolať hypotenziu (ako sú tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, baklofén a amifostín), môže zvýšiť riziko hypotenzie.


Losartan je metabolizovaný predovšetkým cytochrómom P450 (CYP) 2C9 na aktívny metabolit, karboxylovú kyselinu. V klinickej skúške sa zistilo, že flukonazol (inhibítor CYP2C9) zmenšuje expozíciu aktívnemu metabolitu približne o 50 %. Zistilo sa, že súbežná liečba losartanom s rifampicínom (induktorom metabolických enzýmov) vyvolala 40 % zníženie plazmatickej koncentrácie aktívneho metabolitu. Klinický význam tohto účinku nie je známy. Pri súbežnej liečbe s fluvastatínom (slabým inhibítorom CYP2C9) sa nezistil žiaden rozdiel v expozícii.


Tak ako pri iných liekoch, ktoré blokujú angiotenzín II alebo jeho účinky, súbežné používanie iných liekov, ktoré zadržujú draslík (napr. draslík šetriacich diuretík: amiloridu, triamterénu, spironolaktónu) alebo môžu zvýšiť hladiny draslíka (napr. heparín), suplementov draslíka alebo náhrad soli obsahujúcich draslík môže viesť k zvýšeniu draslíka v sére. Súbežná liečba nie je vhodná.


Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli hlásené reverzibilné zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Veľmi zriedkavo boli tiež hlásené prípady s antagonistami receptorov angiotenzínu II. Súbežné podávanie lítia a losartanu sa má vykonávať s opatrnosťou. Ak sa táto kombinácia preukáže ako nevyhnutná, počas súbežného používania sa odporúča monitorovať hladiny lítia v sére.


Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú zároveň s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID, t.j. selektívnymi inhibítormi COX-2, kyselinou acetylsalicylovou v protizápalových dávkach a neselektívnymi NSAID), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku. Súbežné použitie antagonistov angiotenzínu II alebo diuretík a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej funkcie vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s preexistujúcou slabou renálnou funkciou. Táto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, zvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po začatí súbežnej liečby sa má následne v pravidelných intervaloch zvážiť monitorovanie renálnej funkcie.


Údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu IIalebo aliskirénu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).


Interakcie týkajúce sa amlodipínu


Účinky iných liekov na amlodipín


Inhibítory CYP3A4: Súbežné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť signifikantné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4: K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súbežné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri liečbe malígnej hypertermie vyhýbali súbežnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinky amlodipínu na zníženie tlaku krvi sa sčítavajú s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich tlak krvi.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súbežné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu viedlo k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. Dávka simvastatínu sa má obmedziť na 20 mg denne u pacientov liečených amlodipínom.


Pediatrická populácia

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie v pediatrickej populácii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Losartan

Podávanie AIIRA sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Hoci neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri inhibítoroch receptora angiotenzínu II (AIIRA), pre túto skupinu liekov môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba AIIRA považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite.


Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia AIIRA sa má okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna terapia.


Je známe, že expozícia AIIRA počas druhého a tretieho trimestra gravidity spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardáciu osifikácie lebky) a toxicitu u novorodenca (zlyhanie obličiek, hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri časť 5.3).


Ak sa expozícia AIIRA vyskytovala od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.


Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, sa majú starostlivo sledovať pre možnosť hypotenzie (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).


Amlodipín

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).

Použitie počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.


Laktácia


Pretože o použití losartanu a amlodipínu počas dojčenia nie sú dostupné žiadne informácie, Tenloris sa počas dojčenia neodporúča a vhodnejšie sú alternatívne terapie s lepšie preukázanými bezpečnostnými profilmi, zvlášť pri dojčení novonarodeného alebo predčasne narodeného dojčaťa.


Fertilita


U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je však potrebné mať na zreteli, že pri užívaní antihypertenzívnej terapie môže niekedy dôjsť k závratu alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.

Opatrnosť sa odporúča zvlášť na začiatku liečby.


Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Losartan

Najčastejšou hlásenou nežiaducou reakciou v klinických štúdiách bol závrat.


Amlodipín

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, začervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, opuch a únava.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Nasledujúce nežiaduce reakcie pozorované počas liečby s amlodipínom alebo losartanom sú uvádzané oddelene a zatriedené podľa MedDRA klasifikácie orgánových systémov a podľa nasledujúcej frekvencie:

 • veľmi časté (≥ 1/10)

 • časté (≥ 1/100 až < 1/10)

 • menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

 • zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

 • veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

 • neznáme (z dostupných údajov)


Hypertenzia


Trieda orgánových systémov

(MedDRA)

Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu


Amlodipín

Losartan

Infekcie a nákazy

infekcie močových ciest

-

neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

leukocytopénia

veľmi zriedkavé

-

trombocytopénia

veľmi zriedkavé

neznáme

anémia

-

neznáme

Poruchy imunitného systému

anafylaktické reakcie

-

zriedkavé

angioedém*

veľmi zriedkavé

zriedkavé

vaskulitída**

-

zriedkavé

precitlivenosť

veľmi zriedkavé

zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

hyperglykémia

veľmi zriedkavé

-

Psychické poruchy

insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti)

menej časté

-

depresia

menej časté

neznáme

zmätenosť

zriedkavé

-

Poruchy nervového systému

závrat

časté

časté

somnolencia

časté

menej časté

bolesť hlavy

časté

menej časté

poruchy spánku

-

menej časté

parestézia

menej časté

-

hypestézia

menej časté

-

tremor

menej časté

-

dysgeúzia

menej časté

neznáme

zvýšený svalový tonus,

periférna neuropatia

veľmi zriedkavé

-

migréna

-

neznáme

Poruchy oka

poruchy videnia (vrátane diplopie)

menej časté

-

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

-

časté

tinnitus

menej časté

neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

časté

menej časté

angína pektoris

-

menej časté

infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)

veľmi zriedkavé

-

Poruchy ciev

začervenanie

časté

-

(ortostatická) hypotenzia (vrátane ortostatických účinkov súvisiacich s dávkou)

-

menej časté

hypotenzia

menej časté

-

vaskulitída

veľmi zriedkavé

-

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe

menej časté

-

rinitída

menej časté

-

kašeľ

veľmi zriedkavé

neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

abdominálna bolesť

časté

menej časté

nauzea

časté

-

vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

menej časté

-

obstipácia

-

menej časté

gastritída, hyperplázia gingivy

veľmi zriedkavé

-

hnačka

-

neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

hepatitída

veľmi zriedkavé

zriedkavé

pankreatitída

veľmi zriedkavé

neznáme

abnormality funkcie pečene

-

neznáme

žltačka

veľmi zriedkavé

-

zvýšenie hepatálnych enzýmov

veľmi zriedkavé

-

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka

menej časté

menej časté

alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, exantém

menej časté

-

pruritus

menej časté

neznáme

žihľavka

veľmi zriedkavé

neznáme

fotosenzitivita

veľmi zriedkavé

neznáme

erythema multiforme, exfoliatívna dermatitída, Stevensov‑Johnsonov syndróm, Quinckeho edém

veľmi zriedkavé

-

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

opuch členkov

časté

-

svalové kŕče

menej časté

-

myalgia

menej časté

neznáme

artralgia

menej časté

neznáme

rabdomyolýza

-

neznáme

bolesti chrbta

-

neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

menej časté

-

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

erektilná dysfunkcia / impotencia

menej časté

neznáme

gynekomastia

menej časté

-

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

únava

časté

menej časté

edém

časté

menej časté

asténia

menej časté

menej časté

celková nevoľnosť

menej časté

neznáme

bolesť

menej časté

-

príznaky podobné chrípke

-

neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

hyperkaliémia

-

časté

zvýšené hladiny alanínaminotransferázy (ALT) §

-

zriedkavé

hyponatriémia

-

neznáme

zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti

menej časté

-

Vrátane opuchu hrtana, hlasiviek, tváre, pier a/alebo jazyka (spôsobujúceho obštrukciu dýchacích ciest) u niektorých z týchto pacientov bol angioedém hlásený už v minulosti v súvislosti s podávaním iných liekov vrátane ACE inhibítorov.

 Vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury.

Obzvlášť u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo liečených vysokými dávkami diuretík.

§Zvyčajne sa po prerušení liečby upravili.


Losartan

Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií je stanovená z placebom kontrolovaných klinických štúdií a skúseností po uvedení lieku na trh.


Nežiaduca reakcia

Frekvencia výskytu nežiaducej reakcie podľa indikácie

Iné


Hypertenzní pacienti s hypertrofiou ľavej komory


Chronické srdcové zlyhanie


Hypertenzia a diabetes 2. typu s renálnym ochorením


Skúsenosti po uvedení lieku na trh


Poruchy krvi a lymfatického systému

anémia


časté


neznáme

trombocytopénia
neznáme

Poruchy imunitného systému

alergické reakcie, anafylaktické reakcie, angioedém*, vaskulitída**
zriedkavé

Psychické poruchy

depresia
neznáme

Poruchy nervového systému

závrat

časté

časté

časté


somnolencia

bolesť hlavy


menej častéporuchy spánku

parestézia


zriedkavémigréna
neznáme

dysgeúzia
neznáme

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo

časté
tinnitus
neznáme

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácie

angína pektoris

synkopa


zriedkavéatriálna fibrilácia


zriedkavécerebrovaskulárna príhoda


zriedkavéPoruchy ciev

(ortostatická) hypotenzia (vrátane ortostatických účinkov súvisiacich s dávkou) ║


časté

časté


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe


menej častékašeľ


menej časté


neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

bolesť brucha

zápcha

hnačka


menej časté


neznáme

nauzea


menej častévracanie


menej častéPoruchy pečene a žlčových ciest

pankreatitída
neznáme

hepatitída
zriedkavé

abnormality funkcie pečene
neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva

urtikária


menej časté


neznáme

pruritus


menej časté


neznáme

vyrážka


menej časté


neznáme

fotosenzitivita
neznáme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

myalgia
neznáme

artralgia
neznáme

rabdomyolýza
neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

poškodenie funkcie obličiek


častérenálne zlyhanie


častéPoruchy reprodukčného systému a prsníkov

erektilná dysfunkcia/ impotencia
neznáme

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia

časté

menej časté

časté


únava

časté

menej časté

časté


edém

celková nevoľnosť
neznáme

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

hyperkaliémia


menej časté†

časté‡


zvýšené hladiny alanín-aminotransferázy (ALT) §

zvýšenia močoviny v krvi, kreatinínu v sére a draslíka v sére


častéhyponatriémia
neznáme

hypoglykémiačasté


Vrátane opuchu hrtana, hlasiviek, tváre, pier a/alebo jazyka (spôsobujúceho obštrukciu dýchacích ciest) u niektorých z týchto pacientov bol angioedém hlásený už v minulosti v súvislosti s podávaním iných liekov vrátane ACE inhibítorov.

 Vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury.

Obzvlášť u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo liečených vysokými dávkami diuretík.

Časté u pacientov, ktorí dostali 150 mg losartanu namiesto 50 mg losartanu

V klinickej štúdii uskutočnenej u pacientov s diabetom 2. typu s nefropatiou došlo u 9,9 % pacientov liečených tabletami losartanu a u 3,4 % pacientov liečených placebom k vzniku hyperkaliémie > 5,5 mmol/l.

§Zvyčajne sa po prerušení liečby upravili.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Následkom inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli u rizikových pacientov hlásené zmeny vo funkcii obličiek vrátane renálneho zlyhania; tieto zmeny vo funkcii obličiek môžu byť reverzibilné po prerušení terapie (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky intoxikácie


Dostupné informácie naznačujú, že veľké predávkovanie môže viesť k excesívnej periférnej vazodilatácii a možnej reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vrátane šoku s následnou smrťou.


K dispozícii sú obmedzené údaje o predávkovaní losartanom u ľudí. Najpravdepodobnejším prejavom predávkovania by bola hypotenzia a tachykardia. Následkom parasympatickej (vágovej) stimulácie by mohlo dôjsť k bradykardii.


Liečba intoxikácie


V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Po perorálnom užití sa indikuje podanie dostatočnej dávky aktívneho uhlia. Ukázalo sa, že požitie aktívneho uhlia zdravými dobrovoľníkmi do 2 hodín po podaní amlodipínu 10 mg znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním Tenlorisom vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú starostlivosť vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zvýšenú polohu končatín, sledovanie objemu tekutín v obehu a diurézy. Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť udržať cievny tonus a tlak krvi, ak ich podanie nie je kontraindikované. Kalciumglukonát aplikovaný intravenózne môže pomôcť zrušiť blokádu kalciových kanálov. Nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná v odstránení losartanu a rovnako amlodipínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém, antagonisty angiotenzínu II a blokátory kalciového kanála; ATC kód: C09DB06


Losartan

Losartan je syntetický perorálny antagonista receptora pre angiotenzín II (typ AT1). Angiotenzín II, silný vazokonstriktor, je primárny aktívny hormón renín/angiotenzínového systému a je dôležitým determinantom patofyziológie hypertenzie. Angiotenzín II sa viaže na AT1receptor, ktorý sa nachádza v mnohých tkanivách (hladké svalstvo ciev, nadobličky, obličky a srdce) a vyvoláva niekoľko dôležitých biologických účinkov vrátane vazokonstrikcie a uvoľňovania aldosterónu. Angiotenzín II tiež stimuluje proliferáciu buniek hladkého svalu.


Losartan selektívne blokuje AT1receptor. In vitroa in vivo losartan a jeho farmakologicky aktívny metabolit – karboxylová kyselina E-3174 blokujú všetky fyziologicky relevantné účinky angiotenzínu II, bez ohľadu na jeho zdroj alebo dráhu jeho syntézy.


Losartan nemá agonistický účinok, ani neblokuje iné hormonálne receptory alebo iónové kanály dôležité v kardiovaskulárnej regulácii. Okrem toho losartan neinhibuje ACE (kininázu II), enzým, ktorý degraduje bradykinín. Preto nedochádza k umocneniu nežiaducich účinkov sprostredkovaných bradykinínom.


Odstránenie negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu vedie počas podávania losartanu ku zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity (PRA). Zvýšenie PRA vedie k zvýšeniu hladiny angiotenzínu II v plazme. Napriek týmto zvýšeniam zostáva antihypertenzný účinok a supresia koncentrácie plazmatického aldosterónu zachovaná, čo svedčí o účinnej blokáde receptora angiotenzínu II. Po ukončení liečby losartanom hodnoty PRA a angiotenzínu II klesli v priebehu troch dní na svoje východiskové hodnoty.


Losartan aj jeho hlavný aktívny metabolit majú oveľa väčšiu afinitu k AT1receptoru než k AT2receptoru. Na základe porovnania hmotností je aktívny metabolit 10‑ až 40‑krát účinnejší ako losartan.


Štúdie hypertenzie


V kontrolovaných klinických štúdiách viedlo podávanie losartanu jedenkrát denne pacientom s miernou až stredne ťažkou esenciálnou hypertenziou ku štatisticky významnému poklesu systolického a diastolického krvného tlaku. Merania krvného tlaku 24 hodín po dávke v porovnaní s meraním 5‑6 hodín po dávke preukázali zníženie krvného tlaku počas 24 hodín; pričom prirodzený denný rytmus zostal zachovaný. Zníženie krvného tlaku na konci dávkovacieho intervalu bolo 70-80 % oproti účinku pozorovanom 5‑6 hodín po dávke.


Ukončenie liečby losartanom u hypertenzných pacientov neviedlo k prudkému zvýšeniu krvného tlaku (rebound fenomén). Napriek výraznému zníženiu krvného tlaku nemal losartan klinicky významný účinok na srdcový rytmus.


Losartan je rovnako účinný u mužov a žien, a u mladších (pod 65 rokov) a starších hypertenzných pacientov.


Štúdia LIFE

Štúdia LIFE (Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension) bola randomizovaná, trojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia s 9 193 pacientmi s hypertenziou vo veku 55 až80 rokov s EKG-dokumentovanou hypertrofiou ľavej komory. Pacienti boli randomizovaní do skupín, v ktorých dostávali losartan 50 mg jedenkrát denne aleboatenolol 50 mg jedenkrát denne. Ak sa nedosiahol cieľový krvný tlak (< 140/90 mmHg), najskôr sa pridal hydrochlorotiazid (12,5 mg) a ak to bolo potrebné, dávka losartanu alebo atenololu sa následne zvýšila na 100 mg jedenkrát denne. Ak to bolo potrebné na dosiahnutie cieľového krvného tlaku, pridali sa iné antihypertenzíva okrem ACE inhibítorov, antagonistov angiotenzínu II alebo betablokátorov.

Priemerná dĺžka sledovania bola 4,8 roka.

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola kompozitná kardiovaskulárna morbidita a mortalita hodnotená znížením kombinovanej incidencie kardiovaskulárnej smrti, cievnej mozgovej príhody a infarktu myokardu. V oboch skupinách došlo k signifikantnému zníženiu krvného tlaku na porovnateľné hodnoty. U pacientov, ktorí dosiahli primárny kompozitný cieľový ukazovateľ, viedla liečba losartanom v porovnaní s atenololom k 13,0 % zníženiu rizika (p=0,021, 95 % interval spoľahlivosti 0,77‑0,98). Toto bolo spôsobené predovšetkým znížením incidencie cievnej mozgovej príhody. Liečba losartanom znížila riziko vzniku cievnej mozgovej príhody v porovnaní s atenololom o 25 % (p=0,001, 95 % interval spoľahlivosti 0,63‑0,89). Výskyt kardiovaskulárnej smrti a infarktu myokardu sa medzi týmito liečebnými skupinami signifikantne nelíšil.


Rasa

V štúdii LIFE mali pacienti čiernej pleti liečení losartanom vyššie riziko vzniku primárneho kombinovaného cieľového ukazovateľa, t.j. kardiovaskulárnej príhody (napr. infarktu myokardu, kardiovaskulárnej smrti) a obzvlášť cievnej mozgovej príhody ako pacienti čiernej pleti liečení atenololom. Preto sa výsledky pozorované pri losartane v porovnaní s atenololom v štúdii LIFE s ohľadom na kardiovaskulárnu morbiditu/mortalitu nevzťahujú na pacientov čiernej pleti s hypertenziou a hypertrofiou ľavej komory.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetom mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetom mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu IIsa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirénu k štandardnej liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetom mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirénu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirénu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


Amlodipín

Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov zo skupiny dihydropyridínov (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu symptómov angíny pektoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


 1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.

 2. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angína).


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého 24‑hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objaveniasa 1‑milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)

Účinnosť amlodipínu v predchádzaní klinickým príhodám u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) sa hodnotila v nezávislej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5 ‑ 10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10 ‑ 20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, popri štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Najdôležitejšie výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že pri liečbe amlodipínom bolo u pacientov s CAD zaznamenaných menej hospitalizácií z dôvodu angíny a revaskularizačných výkonov.


Tabuľka 1. Incidencia signifikantných klinických výsledkov pre CAMELOTVýskyt kardiovaskulárnych príhod

Počet (%)

amlodipín verzus placebo

Výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

Pomer rizika (95 % IS)

Hodnota P

Primárny koncový bod


Nežiaduce kardiovaskulárne príhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54‑0,88)

0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54‑0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41‑0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37‑1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19‑1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48‑12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14‑2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50‑13,4)

0,24

Skratky: CHF, kongestívne srdcové zlyhanie (congestive heart failure); IS, interval spoľahlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, tranzitórny ischemický atak.


Použitie u pacientov s hypertenziou

Randomizovaná dvojito‑zaslepená morbiditno‑mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola vykonaná na porovnanieterapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5 – 10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10 – 40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5 – 25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice (> 6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90 – 1,07] p = 0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov bol výskyt srdcového zlyhania (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového bodu) signifikantne vyšší v skupine s amlodipínom v porovnaní so skupinou s chlórtalidónom (10,2 % verzus 7,7 %, RR 1,38, 95% IS [1,25 ‑ 1,52] p < 0,001. Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS [0,89 – 1,02] p = 0,20.


Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické štúdie s využitím záťažových testov u pacientov so srdcovým zlyhaním II. – IV. stupňa podľa NYHA preukázali, že amlodipín na základe posúdenia tolerancie záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie nespôsobuje klinické zhoršenie stavu.


Výsledky placebom kontrolovanej štúdie (PRAISE), v ktorej boli sledovaní pacienti so srdcovým zlyhaním III. – IV. stupňa podľa NYHA užívajúci digoxín, diuretikum a inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE), ukázali, že podávanie amlodipínunezvyšuje riziko mortality alebo kombinovanej mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


V pokračujúcej placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE-2) pri dlhodobom sledovaní pacientov so srdcovým zlyhaním III. a IV. stupňa podľa NYHA bez klinických symptómov a objektívneho nálezu svedčiaceho pre ischemickú chorobu, pri stabilných dávkach ACE inhibítorov, srdcových glykozidov a diuretík, nemal amlodipín účinok na celkovú kardiovaskulárnu mortalitu. V tej istej skupine bolo podávanie amlodipínu spojené s vyšším výskytom pľúcneho edému.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Losartan

Po perorálnom podaní sa losartan dobre absorbuje a podlieha metabolizmu prvého prechodu, pričom sa tvorí aktívny metabolit - karboxylová kyselina a iné neaktívne metabolity. Systémová biologická dostupnosť tabliet losartanu je približne 33 %. Priemerné maximálne koncentrácie losartanu sa dosahujú za 1 hodinu a jeho aktívneho metabolitu za 3-4 hodiny.


Amlodipín

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6 – 12 hodín po užití dávky. Odhaduje sa, že absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64 – 80 %.

Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Distribúcia

Losartan

Losartan a jeho aktívny metabolit sú 99 % viazané na plazmatické proteíny, predovšetkým na albumín. Distribučný objem losartanu je 34 litrov.


Amlodipín

Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitro ukazujú, že cirkulujúci amlodipín je naviazaný na plazmatické bielkoviny asi v 97,5 %.


Biotransformácia

Losartan

Približne 14 % intravenózne alebo perorálne podanej dávky losartanu sa mení na jeho aktívny metabolit. Po perorálnom a intravenóznom podaní 14C-značenej draselnej soli losartanu sa cirkulujúca rádioaktivita v plazme pripisuje predovšetkým losartanu a jeho aktívnemu metabolitu. Približne u jedného percenta sledovaných jedincov sa pozorovala minimálna premena losartanu na jeho aktívny metabolit.


Okrem aktívneho metabolitu sa tvoria aj neaktívne metabolity.


Amlodipín

Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity.


Eliminácia

Losartan

Plazmatický klírens losartanu je približne 600 ml/min a jeho aktívneho metabolitu 50 ml/min. Renálny klírens losartanu je približne 74 ml/min a jeho aktívneho metabolitu 26 ml/min. Po perorálnom podaní losartanu sa približne 4 % dávky vylúčia v nezmenenej forme v moči a približne 6 % dávky sa vylúči v moči vo forme aktívneho metabolitu. Pri perorálnych dávkach draselnej soli losartanu až do 200 mg je farmakokinetika losartanu a jeho aktívneho metabolitu lineárna.


Po perorálnom podaní klesajú plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu polyexponenciálne s konečným polčasom približne 2 hodiny pre losartan a 6-9 hodín pre jeho aktívny metabolit. Pri dávkovaní 100 mg jedenkrát denne sa ani losartan ani jeho aktívny metabolit v plazme signifikantne nekumulujú.


Na eliminácii losartanu a jeho metabolitov sa podieľa vylučovanie žlčou aj močom. Po perorálnej dávke/intravenóznom podaní 14C‑značeného losartanu u človeka sa približne 35 %/43 % rádioaktivity vylúči v moči a 58 %/50 % v stolici.


Amlodipín

Koncový eliminačný plazmatický polčas je asi 35 ‑ 50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke. Približne 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Poškodenie funkcie obličiek

Losartan

Plazmatické koncentrácie losartanu u pacientov s klírensom kreatinínu vyšším ako 10 ml/min sa nemenia. V porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek je AUC losartanu u hemodialyzovaných pacientov približne dvojnásobne väčšia.


Plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu sa u pacientov s poškodením funkcie obličiek, ani u pacientov na hemodialýze nemenia.


Ani losartan, ani jeho aktívny metabolit nie je možné odstrániť hemodialýzou.


Amlodipín

Amlodipín sa extenzívne metabolizuje na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky sa vylučuje nezmenené do moču. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Poškodenie funkcie pečene

Losartan

U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene spôsobenou alkoholom boli plazmatické hladiny losartanu po perorálnom podaní 5‑ a jeho aktívneho metabolitu 1,7‑násobne vyššie ako u mladých mužských dobrovoľníkov (pozri časť 4.2 a 4.4).


Amlodipín

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (area under curve, AUC) približne o 40 ‑ 60 %.


Pohlavie

Losartan

U ženských pacientok s hypertenziou boli plazmatické hladiny losartanu až dvojnásobne vyššie ako u mužských hypertenzných pacientov, zatiaľ čo plazmatické hladiny jeho aktívneho metabolitu sa u mužov a žien nelíšili.


Starší pacienti

Losartan

Plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu u starších hypertenzných pacientov sa podstatne nelíšia od hodnôt zistených u mladých hypertenzných pacientov.


Amlodipín

Čas po dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu eliminačného polčasu u starších pacientov. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie eliminačného polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov (pozri časť 4.4 "Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní").


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Amlodipín


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50‑krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8‑násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Prerátané na pacienta s telesnou hmotnosťou 50 kg


Losartan

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií všeobecnej farmakológie, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách toxicity s opakovanými dávkami vyvolalo podanie losartanu pokles parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zvýšenie dusíka močoviny v sére a občasné zvýšenia kreatinínu v sére, zníženie hmotnosti srdca (bez histologického korelátu) a gastrointestinálne zmeny (lézie na sliznici, vredy, erózie, hemorágie). Preukázalo sa, že tak ako iné látky, ktoré pôsobia priamo na renín-angiotenzínový systém, losartan vyvoláva nežiaduce reakcie na vývoj plodu v neskorom štádiu vedúce k smrti plodu a malformáciám.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

práškovaná celulóza (E460)

predželatínovaný škrob

kukuričný škrob

mikrokryštalická celulóza (E460)

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát (E572)

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

žltý oxid železitý (E172)


Obal tablety:

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3000

mastenec (553b)

červený oxid železitý (E172) *

žltý oxid železitý (E172) **


* prítomný v 50 mg/5 mg, 50 mg/10 mga 100 mg/5 mg filmom obalené tablety

** prítomný v 50 mg/5 mga 100 mg/10 mg filmom obalené tablety


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC fólia, Al fólia): 10, 28, 30, 56, 60, 84 a 90 filmom obalených tabliet, v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Tenloris 50 mg/5 mg filmom obalené tablety: 58/0091/14-S

Tenloris 50 mg/10 mg filmom obalené tablety: 58/0092/14-S

Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tablety: 58/0093/14-S

Tenloris 100 mg/10 mg filmom obalené tablety: 58/0094/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.2.2014

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


22


Tenloris 100 mg/5 mg filmom obalené tablety