+ ipil.sk

TENOLOC 200Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2010/03836


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Tenoloc®200

(celiprololi hydrochloridum)

filmom obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva k.s., Praha, Česká republika


Zloženie lieku:

Liečivo: celiprololi hydrochloridum (celiprololiumhydrochlorid) 200 mg v 1 filmom obalenej tablete

Pomocné látky: manitol, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastenec, simetikonová emulzia SE 4, žltá Opaspray.


Farmakoterapeutická skupina:

Antihypertenzívum, sympatolytikum, kardiakum.


Charakteristika:

Tenoloc 200 sa podáva na predchádzanie záchvatom angíny pektoris a na liečbu vysokého krvného tlaku. Angína pektoris je vyvolaná nedostatočným prívodom krvi do srdca pri zúžení koronárnych ciev. Prejavuje sa ako náhla zvieravá, kŕčovitá alebo pálčivá bolesť na prsiach, ktorá často vystreľuje do ľavej ruky a je sprevádzaná nepríjemnými pocitmi tiesne. Bolesť vzniká následkom nedostatočného zásobenia srdca kyslíkom pri zvýšenej telesnej námahe, pri rozrušení a v podobných situáciách, kedy sú na činnosť srdca kladené zvýšené nároky.

Tenoloc 200 spomaľuje srdcovú frekvenciu a znižuje spotrebu kyslíka v srdci. Tým zmenšuje pravdepodobnosť vzniku záchvatu angíny pektoris. Dochádza tiež k poklesu krvného tlaku.


Indikácie:

Liek sa používa pri predchádzaní záchvatov angíny pektoris a na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých pacientov.


Kontraindikácie:

Tenoloc 200 sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo alebo na pomocné látky obsiahnuté v lieku. Ďalej sa neužíva pri niektorých poruchách srdcového rytmu (predsieňovo-komorová blokáda II. a III. stupňa, tzv. syndróm chorého sínusu), pri príliš nízkom krvnom tlaku a spomalenej srdcovej frekvencii (menej ako 50 tepov za minútu), pri pokročilom štádiu tzv. ischemickej choroby dolných končatín (ochorenie, ktoré vzniklo zníženým prekrvením nôh, sprevádzané bolesťou počas chôdze alebo aj v pokoji), pri prieduškovej astme, pri ťažkom srdcovom zlyhaní.

Liek sa nepodáva deťom.


Tehotenstvo a dojčenie:

Bezpečnosť podávania lieku v tehotenstve nie je dostatočne preukázaná.

Pre používanie lieku v tehotenstve musia byť zvlášť závažné dôvody.

Počas liečby sa neodporúča dojčenie.

Nežiaduce účinky:

Liečba Tenolocom 200 sa zväčša dobre znáša. Príležitostne sa môže počas liečby Tenolocom 200 objaviť únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, závraty, svrbenie alebo vyrážka, zhoršenie prejavov lupienky, nevoľnosť, vracanie, hnačka či zápcha, bolesti brucha, svalová slabosť, tras, pocit mravčenia v končatinách alebo pocit chladných končatín, znížená tvorba sĺz (závažná pre nositeľov kontaktných šošoviek). Zriedkavo sa môžu objaviť poruchy videnia. Tieto nežiaduce účinky sú zvyčajne nezávažné a nevyžadujú ďalšiu liečbu.

Zriedkavo sa môže zhoršiť kompenzácia cukrovky alebo dôjsť k maskovaniu prejavov zníženej hladiny krvného cukru (hypoglykémie), ako sú tras a zrýchlenie pulzovej frekvencie. Zriedkavo môže dôjsť k poruchám srdcového rytmu (tzv. predsieňovo-komorovej blokáde) alebo ku vzniku srdcovej nedostatočnosti prejavujúcej sa dýchavicou a opuchmi. U pacientov s prieduškovou astmou môže dôjsť k zhoršenému dýchaniu. Celkom výnimočne sa počas liečby môže objaviť dlhodobé zhoršenie nálady (depresia), živé sny a poruchy potencie.

Pri prípadnom výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa poraďte s lekárom. Bez jeho súhlasu liečbu neprerušujte.


Interakcie:

Pri súčasnom podaní Tenolocu 200 a iných liekov, najmä liekov pôsobiacich na srdce a cievy alebo liekov užívaných pri depresii, môže dôjsť k vzájomnému ovplyvneniu ich účinkov. Informujte preto vášho lekára o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo začnete užívať, a to na lekársky predpis aj bez predpisu, aby mohol prípadne upraviť dávkovanie.

Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate Tenoloc 200.


Dávkovanie a spôsob podávania:

Presné dávkovanie a dĺžku liečby vždy určuje lekár. Zvyčajne sa podávajú 1 raz denne 1 tableta. Pri nedostatočnom účinku môže lekár po niekoľkých týždňoch liečby túto dávku zvýšiť až na maximálne 3 tablety denne. Tablety sa užívajú nalačno, najmenej 30 minút pred jedlom alebo aspoň 2 hodiny po jedle, prehĺtajú sa celé, nerozhryznuté, zapijú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.


Upozornenie:

Liek môže na začiatku liečby alebo pri prechode z liečby iným liekom nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť a rýchle rozhodovanie (vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Tieto činnosti sa môžu vykonávať iba na základe súhlasu lekára.

Počas liečby sa neodporúča požívať alkoholické nápoje.

Pri predávkovaní alebo ak tablety náhodne požije dieťa, vyhľadajte lekára.


Varovanie:

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Balenie:

30 alebo 100 filmom obalených tabliet


Uchovávanie:

Uchovávajte pri teplote do 25 C v pôvodnom vnútornom obale, liekovku dobre uzavrite.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!


Dátum poslednej revízie:

August 2010

2100910

TENOLOC 200

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2010/03836


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


  1. NÁZOV LIEKU


Tenoloc 200


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Celiprololi hydrochloridum 200 mg v 1 filmom obalenej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Svetložlté filmom obalené tablety s deliacou ryhou typu karate na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia všetkých stupňov v monoterapii aj v kombinácii s inými antihypertenzívami. Ischemická choroba srdca - na profylaxiu záchvatov angíny pektoris.

Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Zvyčajná dávka u dospelých je 200 mg denne (1 tableta) v 1 dennej dávke. Táto dávka sa môže po niekoľkých týždňoch zvýšiť na 400 mg alebo postupne na maximálne 600 mg v závislosti na terapeutickej odpovedi.

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa dávka znižuje až na 100 mg (1/2 tablety) denne. Liečba je dlhodobá.

Liek je vhodné užívať ráno nalačno najmenej 30 minút pred jedlom alebo aspoň 2 hodiny po jedle. Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.


4.3 Kontraindikácie


AV blokáda II. a III. stupňa, SA blokáda, ”sick-sinus” syndróm, bradykardia menej ako 50/min pred začatím terapie, akútna srdcová nedostatočnosť, kardiogénny šok, ťažká hypotenzia, nedostatočne kompenzovaná chronická srdcová nedostatočnosť, pokročilé štádiá ischemickej choroby dolných končatín s pokojovými bolesťami alebo trofickými defektami, metabolická acidóza, bronchiálna astma aj v anamnéze, neliečený feochromocytóm, precitlivenosť na celiprolol alebo pomocné látky obsiahnuté v lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pretože nie je dostatok skúseností s podávaním celiprololu deťom, neodporúča sa podávať liek pacientom tejto vekovej skupiny.


Pri feochromocytóme sa môžu podávať betablokátory až po vykonanej alfa-blokáde. Pri poškodení funkcie obličiek treba zvýšenú opatrnosť a prípadne upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).


U pacientov s koronárnou insuficienciou sa nesmie liečba okamžite prerušiť. Náhle vysadenie beta-blokátorov u pacientov s ischemickou chorobou srdca môže viesť k vyvolaniu anginóznych záchvatov alebo k zvýšeniu ich frekvencie či viesť k zhoršeniu kardiálnej kompenzácie. Dávku je potrebné postupne znižovať počas 1 – 2 týždňov. V prípade nevyhnutnosti je potrebné v rovnakom čase začať náhradnú liečbu k zabráneniu exacerbácie anginóznych ťažkostí.


Beta-blokátory môžu viesť u pacientov s Prinzmetalovou angínou ku zvýšeniu počtu a trvania anginóznych záchvatov. Týmto pacientom je možné podávať celiprolol len so zvýšenou opatrnosťou.


U pacientov s dobre kompenzovaným srdcovým zlyhaním vyžaduje terapia celiprololom prísny lekársky dohľad. Príznaky srdcovej dekompenzácie je potrebné považovať za signál na prerušenie terapie.


Celiprolol sa môže so zvýšenou opatrnosťou podávať pacientom s AV blokádou I. stupňa.


Celiprolol sa môže vzhľadom k vazodilatačnému pôsobeniu podávať pacientom s ochorením periférnych ciev (Raynaudova choroba alebo syndróm, intermitentná klaudikácia). Týchto pacientov je potrebné dôkladne sledovať.


U pacientov s hypertyreózou, myasténiou gravis alebo depresívnou chorobou je potrebná opatrnosť.


U pacientov s psoriázou môže dôjsť v priebehu liečby k exacerbácii ochorenia.


Pri terapii celiprololom je treba hlásiť anesteziológovi pre podaním celkovej anestézy. V prípade rozhodnutia o vysadení celiprololu pred operáciou je potrebné ponechať aspoň 48 hodinový odstup medzi poslednou dávkou a anestéziou. V prípade pokračovania podávania celiprololu je potrebná mimoriadna opatrnosť pri podávaní celkových anestetík, pretože by mohlo dôjsť k prehĺbeniu jeho negatívne inotropného účinku.


Hoci celiprolol väčšinou neinterferuje s metabolizmom glycidov, môže podobne ako ostatné beta-blokátory maskovať príznaky hypoglykémie.


Celiprolol môže zvyšovať citlivosť voči alergénom alebo zvyšovať závažnosť anafylaktickej reakcie. U pacientov s ťažkými prejavmi precitlivenosti v anamnéze je potrebné použitie celiprololu dôkladne zvážiť, lebo tu hrozí nebezpečenstvo závažnej alergickej reakcie.


Celiprolol môže viesť k pozitivite skríningových liekových testov. Pacienta je potrebné o tom informovať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri kombinácii s blokátormi kalciových kanálov treba sledovať hodnoty krvného tlaku a ďalších obehových parametrov. Pri súčasnom podávaní nifedipínu sa môže prejaviť negatívne inotropné pôsobenie a manifestovať alebo zhoršiť srdcová nedostatočnosť so vznikom závažnej hypotenzie. Pri podávaní verapamilu, diltiazemu, bepridilu, antiarytmík triedy I (disopyramid, chinidín) alebo amiodarónu je nutné trvalé sledovanie pacienta kvôli možnosti zhoršenia porúch rytmu, hypotenzii a bradykardii. Pri terapii celiprololom by sa tieto látky nemali podávať intravenózne.


Neodporúča sa súčasné podávanie inhibítorov MAO (nebezpečenstvo zosilnenia hypotenzívnych účinkov, ale aj riziko hypertenznej krízy až do 14 dní po vysadení inhibítorov MAO).


Súčasné podávanie klonidínu s beta-blokátormi sa tiež neodporúča. Ak nemu napriek tomu dôjde, je potrebné najprv postupne vysadiť beta-blokátor a najskôr po týždni postupne ukončiť terapiu klonidínom.


Pred operačným výkonom u pacienta liečeného celiprololom treba informovať anesteziológa, aby bolo možné predísť negatívne inotropnému účinku v kombinácii s niektorými anestetikami.


K výraznému poklesu srdcovej frekvencie môže takisto viesť súčasné podávanie metyldopy, rezerpínu, digoxínu, guanfacínu alebo meflochinu.


Kombinácia celiprololu s ďalšími beta-blokátormi má aditívny účinok.


Pri kombinácii celiprololu s inzulínom alebo perorálnymi antidiabetikami je potrebná zvýšená opatrnosť. Betaadrenergná blokáda môže maskovať príznaky hypoglykémie, napr. tachykardiu. U diabetikov liečených derivátmi sulfonylurey môže dôjsť ku zvýšeniu účinnosti a nevyhnutnosti úpravy liečby.


Pri súčasnom používaní sympatomimetík môže dôjsť ku vzájomnému zníženiu účinnosti. Pri súčasnom užívaní inhibítorov prostaglandínsyntetázy sa môžu oslabovať hypotenzívne účinky beta-blokátorov.


4.6 Gravidita a laktácia


Bezpečnosť podávania lieku v gravidite a počas laktácie nie je dostatočne preukázaná. Z tohto dôvodu je možné povoliť podávanie lieku v gravidite iba vtedy, ak predpokladaný terapeutický prínos presahuje potenciálne riziko pre plod.

Kvôli zvýšenému riziku bradykardie u dieťaťa treba prípadnú liečbu celiprololom u gravidnej ženy prerušiť asi 2 - 3 dni pred vypočítaným termínom pôrodu.

Ak to nie je možné, treba novorodenca starostlivo sledovať počas asi 72 hodín po pôrode na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Počas liečby sa neodporúča dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pokles krvného tlaku na začiatku liečby môže výnimočne spôsobiť zvýšenú únavu alebo závraty a tým môže viesť k ovplyvneniu činností vyžadujúcich zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach a pod.).


4.8 Nežiaduce účinky


Známe nežiaduce účinky, ktoré se môžu po podaní celiprololu vyskytnúť, sú uvedené v následujúcej tabuľke s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (>10%), časté(1-10%), menej časté (0,1-1%), zriedkavé (0,01 – 0,1%), veľmi zriedkavé (<0,01%) zahrňujúci jednotlivé hlásenia.


MedDRA triedy orgánových systémov

Frekvencia

Typ nežiaduceho účinku

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé

zhoršenie glukózovej tolerancie u diabetikov zastreté prejavy hypoglykémie u diabetikov (pozri časť 4.4.)

Psychické poruchy

veľmi zriedkavé

depresívne stavy

Poruchy nervového systému

časté

únava, bolesti hlavy, závraty/ točenie hlavy, poruchy spánku

menej časté

tras, parestézie (pocit mravenčenia v končatinách), živé sny (nočne mory)

Ochorenia oka

zriedkavé

poruchy zraku

znížená produkcia sĺz (syndróm suchých očí)*

Poruchy srdca

zriedkavé

bradykardia, palpitácia

veľmi zriedkavé

AV blok

srdcová insuficiencia, zlyhanie srdca

Cievne poruchy

menej časté

pocit chladných končatín

zriedkavé

hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

zriedkavé

bronchospazmus**

veľmi zriedkavé

intersticiálny pneumonitis

Gastrointestinálne poruchy

časté

nauzea, vracanie, hnačka alebo zápcha, bolesti brucha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

alergické kožné reakcie (pruritus), zhoršenie psoriázy alebo výsevy psoriatiformných exantémov

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí

menej časté

svalová slabosť

veľmi zriedkavé

lupoidný syndróm (reverzibilný)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

veľmi zriedkavé

pokles libida

impotencia

Vyšetrenia

zriedkavé

zvýšenie transamináz v sére

veľmi zriedkavé

vzostup hladiny antinukleárnych protilátok, vzostup sérových hladín draslíka***

* suchosť očí môže byť závažná pre nositeľov kontaktných šošoviek.

** u pacientov s ťažkou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou nie je celkom možné vylúčiť vznik spastických prejavov

*** celiprolol môže viesť ku zvýšeniu sérových hladín draslíka, celkový obsah draslíka v tele však nie je ovplyvnený.


4.9 Predávkovanie


Najčastejšie príznaky predávkovania celiprololom sú: AV-blokáda, bradykardia, srdcová nedostatočnosť s hromadením tekutín spojená s dýchavicou, periférne edémy, Raynaudov syndróm - bolestivé alebo chladné končatiny.

Pri predávkovaní celiprololu neexistuje žiadna špecifická liečba (antidotum). Pri vzniku vyššie uvedených príznakov treba pacienta hospitalizovať a pri súčasnom monitorovaní dosiahnuť stabilizácie vitálnych funkcií. V rámci všeobecných terapeutických opatrení sa môže použiť aj dialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívum, sympatolytikum, kardiakum.

ATC kód : CO7AB08


Celiprolol je vysoko selektívny beta1-blokátor s čiastočným beta2-sympatomimetickým účinkom. Jeho vazodilatačné a pozitívne inotropné pôsobenie sa vysvetľuje práve miernym beta2-mimetickým účinkom. V štúdiách na zvieratách preukázal celiprolol asi 30 % -né zníženie denzity beta2-receptorov v lymfocytoch, čo je vlastnosťou beta2-agonistov. Jeho vazodilatačný účinok sa ale vysvetľuje tiež slabou alfa2-blokujúcou aktivitou, podobne ako bronchodilatácia. Vplyv lieku na srdcovú frekvenciu i ejekčnú frakciu závisí od východzieho tonusu sympatiku: v pokoji sa takmer neprejavuje, pri záťaži a strese znižuje chronotropné reakcie.

Celiprolol nemá membrány stabilizujúcu aktivitu a má nízku lipofilitu. Celiprolol prakticky nevyvoláva bronchospazmus a nemá negatívne inotropný efekt. Celiprolol môže priaznivo ovplyvňovať spektrum sérových lipoproteínov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia celiprololu z gastrointestinálneho traktu je závislá od dávky a stúpa s veľkosťou podanej dávky. Pre dávku 100 mg sa udáva biologická dostupnosť 30 %, pre dávku 400 mg už 70 %. Pri jednorazovom podaní znižuje potrava biologickú dostupnosť celiprololu. Pri chronickom podávaní je však biologická dostupnosť dlhodobo identická pri podaní lieku 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle. Maximálne koncentrácie sa dosahujú asi 2-3 hodiny po podaní lieku. Pri chronickom podávaní sa dosahuje ustálený stav po 2-3 dňoch.

Celiprolol sa iba minimálne metabolizuje v pečeni (1 – 2 %), pričom metabolity sú aktívne a kardioselektívne. Tým sa celiprolol líši od lipofilných látok, ktoré podliehajú rozsiahlej metabolizácii pri prvom priechode pečeňou. Celiprolol sa vylučuje močom a stolicou, počas 72 hodín po perorálnom podaní sa preukázalo 11% nezmeneného celiprolu v moči a 84 % v stolici. Štúdie u osôb starších ako 65 rokov nepreukázali rozdiely vo farmakokinetických parametroch v porovnaní s mladšími.


5.3 Preklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity celiprololu na zvieratách udávajú pre perorálne podanie LD50 u potkanov približne 2000 mg/kg, u myší 1300 mg/kg a u psov 500 mg/kg. Pre subkutánne podanie platia hodnoty približne 700 mg/kg u potkanov a 300 mg/kg u myší.

Relevantné dáta o kancerogenite, mutagenite a teratogenite celiprololu nie sú známe.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mannitolum, cellulosum microcrystallinum, croscarmellosum natricum, magnesii stearas, hypromellosum, titanii dioxidum E 171, macrogolum 6000, talcum, simeticoni emulsio SE 4, flavum Opaspray M-1-22801.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C v pôvodnom vnútornom obale, liekovku dobre uzavrieť.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu:

Balenie 30 filmom obalených tabliet: PVC/Al blister, škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Balenie 100 filmom obalených tabliet: HDPE liekovka so skrutkovým uzáverom, štítok, škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 30 alebo 100 filmom obalených tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne podmienky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0006/01-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


17.01.2001


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


August 2010


6100910

TENOLOC 200