+ ipil.sk

Tenox 5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2009/10566, 2009/10567

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07468


Písomná informácia pre používateľa


Tenox 5 mg

Tenox 10 mg

tablety

amlodipín maleát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Tenox a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tenox

 3. Ako užívať Tenox

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Tenox

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tenox a na čo sa používa


Tenox obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných kalciové antagonisty.


Tenox sa používa na liečbu vysokého tlaku krvi (hypertenzie) alebo určitého druhu bolesti na hrudníku, ktorá sa nazýva angína pektoris, ktorej zriedkavou formou je aj Prinzmetalova alebo variantná angína.


U pacientov s vysokým tlakom krvi váš liek pôsobí tak, že rozširuje krvné cievy, a tak krv cez ne preteká oveľa ľahšie. U pacientov s angínou pektoris účinkuje Tenox tak, že zvyšuje prívod krvi k srdcovému svalu, ktorý tak dostáva viac kyslíka a výsledkom je predchádzanie vzniku bolesti na hrudníku. Váš liek neposkytuje okamžitú úľavu bolesti na hrudníku spôsobenej angínou pektoris.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tenox


Neužívajte Tenox:

 • ak ste alergický na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6), alebo na ktoréhokoľvek iného kalciového antagonistu. Môže sa to prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami pri dýchaní.

 • ak máte veľmi nízky krvný tlak (ťažkú hypotenziu),

 • ak máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, keď nie je vaše srdce schopné dodávať telu dostatočné množstvo krvi),

 • ak trpíte na srdcové zlyhanie po srdcovej príhode (akútnom infarkte myokardu).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tenox, porozprávajte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Informujte svojho lekára, ak máte alebo ste mali ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov:

 • nedávno prekonanú srdcovú príhodu,

 • srdcové zlyhanie,

 • závažné zvýšenie tlaku krvi (hypertenzná kríza),

 • ochorenie pečene,

 • ste starší človek a treba vám zvýšiť dávku.


Deti a dospievajúci

Použitie Tenoxu sa u detí mladších ako 6 rokov neskúmalo. Tenox sa má používať iba na liečbu hypertenzie u detí a dospievajúcich vo veku od 6 rokov do 17 rokov (pozri časť 3).

Pre viac informácií sa porozprávajte s vaším lekárom.


Iné lieky a Tenox

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tenox môže ovplyvňovať iné lieky alebo môže byť ovplyvnený inými liekmi, ako sú:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky na hubové a plesňové infekcie),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteáz používané na liečbu HIV),

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká),

 • hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný),

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce),

 • dantrolén (infúzia na liečbu závažných teplôt),

 • simvastatín (používaný na zníženie hladín cholesterolu).


Tenox môže znížiť váš krvný tlak ešte viac, ak už užívate iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Tenox a jedlo, nápoje a alkohol

Ľudia, ktorí užívajú Tenox, nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu a grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, ktoré môže nepredvídateľne zosilniť účinok Tenoxu na zníženie tlaku krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas tehotenstva nebola stanovená. Ak si myslíte, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, musíte to povedať svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Tenox.


Dojčenie

Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, musíte to oznámiť vášmu lekárovi skôr, ako užijete Tenox.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tenox môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak vám tablety vyvolávajú nutkanie na vracanie, závraty alebo únavu, alebo vám spôsobujú bolesť hlavy a okamžite kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Tenox


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná úvodná dávka je Tenox 5 mg raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na Tenox 10 mg raz denne.


Váš liek môžete užívať pred jedlom alebo po jedle a nápojoch. Tabletu užite každý deň v rovnakom čase a zapite ju vodou. Tenox nezapíjajte grapefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná zvyčajná úvodná dávka u detí a dospievajúcich (vo veku 6‑17 rokov) je 2,5 mg jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg jedenkrát denne.

Tablety s obsahom 2,5 mg amlodipínu nie sú k dispozícii. Dávka 2,5 mg sa môže získať rozdelením 5 mg tablety Tenoxu na dve rovnaké polovice.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa vám tablety minú skôr, ako navštívite vášho lekára.


Ak užijete viac Tenoxu, ako máte

Užitie väčšieho počtu tabliet naraz môže spôsobiť zníženie vášho krvného tlaku na nízku alebo dokonca až na nebezpečne nízku úroveň. Môžete pociťovať závrat, točenie hlavy, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles tlaku dosť závažný, môže dôjsť ku kolapsu/šoku. Vaša koža môže byť chladná a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete naraz viac tabliet Tenoxu, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Tenox

Nemajte obavy. Ak zabudnete užiť tabletu, vynechajte túto dávku úplne. Vašu nasledujúcu dávku užite v správnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Tenox:

Váš lekár vám poradí, ako dlho mate užívať váš liek. Vaše ochorenie sa môže vrátiť, ak prestanete užívať váš liek skôr, ako vám to odporučí lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Okamžite navštívte vášho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich, veľmi zriedkavých, závažných vedľajších účinkov po užití tohto lieku.


 • Náhly sipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.

 • Opuch očných viečok, tváre alebo pier.

 • Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní.

 • Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov‑Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie.

 • Srdcový záchvat, poruchy srdcového rytmu.

 • Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.


Hlásené boli nasledujúce časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.


Časté :postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

 • bolesť hlavy, závrat, spavosť, (najmä na začiatku liečby);

 • búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca), začervenanie;

 • bolesť brucha, nutkanie na vracanie (nauzea);

 • opuch členkov (edém), únava.


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú zahrnuté v nasledujúcom zozname. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť;

 • tras, poruchy chuti, mdloby, slabosť;

 • znížená citlivosť alebo pocit pichania v končatinách, strata vnímania bolesti;

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach;

 • nízky tlak krvi;

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída);

 • porucha činnosti čriev, hnačka, zápcha, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, vracanie;

 • vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmeny sfarbenia pokožky;

 • ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení;

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov;

 • slabosť, bolesť, celková nevoľnosť;

 • bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta;

 • nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.


Zriedkavé:postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

 • zmätenosť.


Veľmi zriedkavé:postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

 • zníženie počtu bielych krviniek, zníženie počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek);

 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia);

 • ochorenie nervov, ktoré môže spôsobiť slabosť, bodanie alebo zníženú citlivosť na dotyk;

 • kašeľ, opuch ďasien;

 • nadúvanie brucha (gastritída);

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov;

 • zvýšené napätie vo svaloch;

 • zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou;

 • citlivosť na svetlo;

 • poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tenox


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tenox obsahuje:

 • Liečivo je amlodipín. Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu, čo zodpovedá 6,42 mg amlodipín maleátu alebo 10 mg amlodipínu, čo zodpovedá 12,84 mg amlodipín maleátu.

 • Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob predželatínovaný, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Tenox a obsah balenia

Tenox 5 mg sú biele, okrúhle, mierne obojstranne vypuklé tablety, so skosenými hranami, na jednej strane s deliacou ryhou a priemerom 8 mm.

Tenox 10 mg sú biele, okrúhle, mierne obojstranne vypuklé tablety, so skosenými hranami, na jednej strane s deliacou ryhou a priemerom 10 mm.

Tableta Tenoxu 5 mg a Tenoxu 10 mg sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Obe sily sa dodávajú v škatuľkách s 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200 a 250 tabletami v blistrovom balení.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov lieku

Holandsko

Amlodipine Krka

Rakúsko

Amlodinova

Belgicko

Doc Amlodipine

Maďarsko, Lotyšsko, Slovenská republika

Tenox


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.


5Tenox 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2009/10566, 2009/10567

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07468


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tenox 5 mg

Tenox 10 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tenox 5 mg

Každá tableta obsahuje 6,42 mg amlodipín maleátu, čo zodpovedná 5 mg amlodipínu.


Tenox 10 mg

Každá tableta obsahuje 12,84 mg amlodipín maleátu, čo zodpovedná 10 mg amlodipínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Tenox 5 mg: biele, okrúhle, mierne bikonvexné tablety so skosenými hranami s deliacou ryhou na jednej strane, priemer 8 mm.

Tenox 10 mg: biele, okrúhle, mierne bikonvexné tablety so skosenými hranami s deliacou ryhou na jednej strane, priemer 10 mm.


Tableta Tenoxu 5 mg a Tenoxu 10 mg sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia.

Chronická stabilná angína pektoris.

Vazospastická (Prinzmetalova) angína pektoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Zvyčajná úvodná dávka na liečbu hypertenzie aj angíny pektoris je 5 mg raz denne, ktorú je možné zvýšiť na maximálnu dávku 10 mg denne v závislosti od individuálnej odpovede pacienta.


U hypertenzných pacientov bol amlodipín použitý v kombinácii s tiazidovým diuretikom, alfablokátorom, betablokátorom alebo inhibítorom angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V prípade angíny pektoris sa amlodipín môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris refraktérnou na nitráty a/alebo adekvátne dávky betablokátorov.

Pri súčasnom podávaní s tiazidovými diuretikami, betablokátormi, ako aj inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa nevyžaduje úprava dávky amlodipínu.


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti

Amlodipín použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča bežné dávkovanie, zvýšenie dávky sa však má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až strede závažnou poruchou funkcie pečene, preto sa má zvolenie dávky vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri závažnej poruche funkcie pečene. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly sa má zvyšovať.


Porucha funkcie obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nie sú v súlade so stupňom renálneho poškodenia, preto sa odporúča bežné dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Pediatrická populácia


Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 rokov do 17 rokov

Odporúčaná antihypertenzná perorálna dávka u detí a dospievajúcich vo veku 6‑17 rokov je 2,5 mg jedenkrát denne ako začiatočná dávka, ktorá sa zvýši na 5 mg jedenkrát denne, ak sa cieľová hodnota tlaku krvi nedosiahne po 4 týždňoch. Dávky vyššie ako 5 mg denne neboli u detí a dospievajúcich študované (pozri časti 5.1 a 5.2).

Dávka 2,5 mg sa môže získať z tablety Tenox 5 mg, ktorá je vyrobená tak, že sa dá rozdeliť na dve rovnaké polovice.


Deti mladšie ako 6 rokov

K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania

Tableta na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na deriváty dihydropyridínov, amlodipín, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • so závažnou hypotenziou,

 • v šoku (vrátane kardiogénneho šoku),

 • s obštrukciou výtokovej časti ľavej komory (napr. vysoký stupeň aortálnej stenózy),

 • s hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze neboli nestanovené.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou. V dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii, zahrňujúcej pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA III a IV) bol zaznamenaný vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine liečenej amlodipínom ako v skupine s placebom (pozri časť 5.1). Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania pre dávkovanie neboli stanovené. Podávanie amlodipínu sa má preto začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a starostlivé monitorovanie.


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov sa má zvyšovanie dávky vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie u pacientov so zlyhaním obličiek

Amlodipín sa u týchto pacientov môže používať v bežných dávkach. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia obličiek. Amlodipín sa nedá odstrániť dialýzou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín

CYP3A4 inhibítory: Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť signifikantné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.


CYP3A4 induktory: K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, ľubovníkom bodkovaným) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu s následným zosilnením jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinok amplodipínu sa zníženie krvného tlaku sa sčítava s účinkami iných antihypertenzív znižujúcich krvný tlak.


Simvastatín:Súčasné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vedie k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovnaní so samotným simvastatínom. U pacientovužívajúcich amlodipínje dávkasimvastatínuobmedzená na 20 mgdenne.


V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3).


Použitie počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v dojčení/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v liečbe/prerušiť liečbu amlodipínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii na potkanoch boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tenox môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená. Opatrnosť sa odporúča zvlášť na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie počas liečby sú somnolencia, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, začervenanie, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, opuch a únava.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke


Nasledujúce nežiaduce reakcie boli pozorované a hlásené počas liečby amlodipínom s nasledujúcimi frekvenciami:

 • veľmi časté (1/10),

 • časté (≥1/100 až <1/10),

 • menej časté (≥1/1 000 až <1/100),

 • zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000),

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy krvi a lymfatického systému

leukopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému
alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

hyperglykémia

Psychické poruchy


insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

zmätenosť


Poruchy nervového systému

somnolencia, závraty, bolesť hlavy (najmä na začiatku liečby)

tremor, dysgeúzia, synkopa, hypestézia, parestézia


zvýšený svalový tonus, periférna neuropatia

Poruchy oka


poruchy videnia (vrátane diplopie)Poruchy ucha a labyrintu


tinnitusPoruchy srdca a srdcovej činnosti

palpitácieinfarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení)

Poruchy ciev

začervenanie

hypotenzia


vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


dyspnoe, rinitída


kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

abdominálna bolesť, nauzea

vracanie, dyspepsia, porucha činnosti čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach


pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy

Poruchy pečene a žlčových ciest
hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky, hyperhidróza, pruritus, vyrážka, exantém


angioedém, multiformný erytém, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

opuch členkov


artralgia, myalgia, svalové kŕče, bolesti chrbtaPoruchy obličiek a močových ciest

ťažkosti pri močení, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

impotencia, gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

edém, únava

bolesť na hrudi, asténia, bolesť, celková nevoľnosťLaboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti*najčastejšie charakteru cholestázy


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s úmyselným predávkovaním u ľudí sú len obmedzené.


Symptómy

Dostupné informácie naznačujú, že veľké predávkovanie mohlo viesť k nadmernej periférnej vazodilatácii a taktiež k reflexnej tachykardii. Bola hlásená významná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vrátane šoku s následnou smrťou.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním amlodipínom vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú starostlivosť vrátane častého monitorovania funkcie srdca a pľúc, zvýšenú polohu končatín, sledovanie objemu tekutín v obehu a diurézu.


Vazokonstrikčné látky môžu pomôcť obnoviť cievny tonus a krvný tlak, ak ich použitie nie je kontraindikované. Kalciumglukonát aplikovaný intravenózne môže pomôcť zrušiť blokádu kalciových kanálov.


V niektorých prípadoch môže byť vhodný výplach žalúdka. Ukázalo sa, že požitie aktívneho uhlia zdravými dobrovoľníkmi do 2 hodín po podaní 10 mg amlodipínu znížilo rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Keďže sa amlodipín extenzívne viaže na bielkoviny, nie je pravdepodobné, že by dialýza bola účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanála, selektívne blokátory kalciového kanála s prevažujúcimi vaskulárnymi účinkami, ATC kód: C08CA01.


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov zo skupiny dihydropyridínov (blokátor pomalého kanála alebo antagonista kalciových iónov) a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov ciev a srdcovej svaloviny.


Mechanizmom antihypertenzného účinku amlodipínu je priamy relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín vyvoláva úľavu symptómov angíny pektoris nie je úplne známy, ale amlodipín redukuje celkovú ischemickú záťaž dvoma nasledovnými účinkami:


1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia srdca zostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie v myokarde a potrebu kyslíka.

2. Mechanizmu účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa dilatáciu hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka myokardu u pacientov so spazmou koronárnych artérií (Prinzmetalova alebo variantná angína pektoris).


U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky signifikantnému zníženiu krvného tlaku v ľahu aj v stoji počas celého 24 hodinového intervalu. Vzhľadom k pozvoľnému nástupu účinku nie je podávanie amlodipínu spojené s akútnou hypotenziou.


U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne predlžuje celkový čas schopnosti vykonávať fyzickú záťaž, časový interval do vzniku anginóznych ťažkostí a čas do objavenia 1-milimetrovej depresie ST segmentu a znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania nitroglycerínu.


Podávanie amlodipínu nie je spojené so žiadnymi nepriaznivými metabolickými účinkami, ani zmenami plazmatických lipidov a je vhodné u pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (Coronary artery Disease, CAD)


Tabuľka 1. Incidencia signifikantných klinických výsledkov pre CAMELOTVýskyt kardiovaskulárnych príhod

Počet (%)

amlodipín verzus placebo

Výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

Pomer rizika (95 % IS)

Hodnota P

Primárny koncový bod


Nežiaduce kardiovaskulárne príhody

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54‑0,88)

0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54‑0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41‑0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37‑1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19‑1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48‑12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14‑2,47)

0,46

Resuscitovaná zástava srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50‑13,4)

0,24


Skratky: CHF, kongestívne srdcové zlyhanie (congestive heart failure); IS, interval spoľahlivosti; IM, infarkt myokardu; TIA, tranzitórny ischemický atak.


Účinnosť amlodipínu v predchádzaní klinickým príhodám u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD) sa hodnotila v nezávislej multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1 997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (Comparison of Amlodipine vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis, CAMELOT). Z týchto pacientov bolo počas 2 rokov 663 liečených amlodipínom v dávkach 5‑10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávkach 10‑20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, popri štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou. Najdôležitejšie výsledky týkajúce sa účinnosti sú uvedené v tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že pri liečbe amlodipínom bolo u pacientov s CAD zaznamenaných menej hospitalizácií a revaskularizačných výkonov.


Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním

Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické skúšania s využitím záťažových testov u pacientov so srdcovým zlyhaním II.-IV. stupňa podľa NYHA preukázali, že amlodipín na základe posúdenia tolerancie záťaže , ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie nespôsobujeklinické zhoršenie stavu.


Výsledky placebom kontrolovanej štúdie (PRAISE), v ktorej boli sledovaní pacienti so srdcovým zlyhaním III.‑IV. stupňa podľaNYHA užívajúci digoxín, diuretikum a inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) ukázali, že podávania amlodipínu nezvyšuje riziko mortality alebo kombinovanej mortality a morbidity u pacientov so srdcovým zlyhaním.


V pokračujúcej placebom kontrolovanej „follow-up“ štúdii (PRAISE 2) pri dlhodobom sledovaní pacientov so srdcovým zlyhaním III. a IV. stupňa podľaNYHA bez klinických symptómov a objektívneho nálezu svedčiaceho pre ischemickú chorobu, pri stabilných dávkach ACE inhibítorov, srdcových glykozidov a diuretík, nemal amlodipín účinok na celkovú alebo kardiovaskulárnu mortalitu. V tej istej skupine bolo podávanie amlodipínu spojené s vyšším výskytom pľúcneho edému.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)

Randomizovaná dvojito-zaslepená morbiditno-mortalitná štúdia nazvaná Klinické skúšanie zamerané na antihypertenznú a hypolipidemickú liečbu za účelom prevencie infarktu myokardu(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) bola vykonaná na porovnanieterapie novšími liekmi: amlodipínom 2,5‑10 mg/deň (blokátor kalciového kanála) alebo lizinoprilom 10‑40 mg/deň (ACE inhibítor) ako liekov prvej voľby s liečbou tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5‑25 mg/deň pri miernej až stredne závažnej hypertenzii.


Celkovo bolo randomizovaných 33 357 pacientov s hypertenziou vo veku 55 rokov alebo starších, ktorí pokračovali v liečbe v priemere 4,9 roka. Pacienti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor koronárnej choroby srdca (Coronary Heart Disease, CHD) vrátane prekonaného infarktu myokardu alebo mozgovej mŕtvice (>6 mesiacov pred zaradením do štúdie) alebo dokumentované iné aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (celkovo 51,5 %), diabetes 2. typu (36,1 %), HDL cholesterol <35 mg/dl = 0,91 mmol/l (11,6 %), hypertrofiu ľavej komory diagnostikovanú pomocou elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9 %), fajčenie cigariet v súčasnosti (21,9 %).


Primárny koncový bod bol kombináciou fatálne končiacej CHD alebo nefatálneho infarktu myokardu. V primárnom koncovom bode nebol signifikantný rozdiel medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom: RR 0,98 95 % IS [0,90 – 1,07] p = 0,65. Spomedzi sekundárnych koncových bodov bol výskyt srdcového zlyhania (zložka zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho koncového bodu) signifikantne vyšší v skupine s amlodipínom v porovnaní so skupinou s chlórtalidónom (10,2 % verzus 7,7 %, RR 1,38, 95% IS [1,25 ‑ 1,52] p < 0,001. Avšak v mortalite z akejkoľvek príčiny nebol medzi liečbou amlodipínom a liečbou chlórtalidónom žiadny signifikantný rozdiel. RR 0,96 95 % IS [0,89‑1,02] p = 0,20.


Použitie u pediatrickej populácie (deti vo veku 6 rokov a staršie)

V štúdii, ktorej sa zúčastnilo 268 detí vo veku 6‑17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou, porovnanie 2,5 mg a 5 mg dávky amlodipínu s placebom preukázalo, že obe dávky znížili systolický tlak krvi oveľa významnejšie ako placebo. Rozdiel medzi oboma dávkami nebol štatisticky významný.

Dlhodobé účinky amlodipínu na rast, pohlavné dospievanie a celkový vývin sa neštudovali. Dlhodobá účinnosť amlodipínu na liečbu v detstve za účelom zníženia kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti nebola stanovená.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na bielkoviny

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva, pričom maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6‑12 hodín po užití dávky. Odhaduje sa, že absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64‑80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Výsledky štúdií in vitroukázali, že sa cirkulujúci amlodipín viaže na plazmatické bielkoviny asi v 97,5 %.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená súčasným príjmom potravy.


Biotransformácia/eliminácia

Plazmatický eliminačný polčas je asi 35–50 hodín a umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dávke. Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie pri poruche funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zväčšenie plochy pod krivkou (area under curve, AUC) približne o 40‑60 %.


Použitie u starších pacientov

Čas na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie amlodipínu u starších i mladších ľudí je podobný. Klírens amlodipínu má u starších pacientov tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) a predĺženiu polčasu eliminácie. Zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie polčasu eliminácie u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v rozsahu, aký sa očakával vzhľadom na vek skúmanej skupiny pacientov.


Použitie u pediatrickej populácie

Populačná farmakokinetická (PK) štúdia bola vykonaná u 74 hypertenzných detí vo veku od 1 do 17 rokov (34 pacientov bolo vo veku 6 až 12 rokov a 28 pacientov vo veku 13 až 17 rokov), ktoré užívali amlodipín v dávkach medzi 1,25 mg a 20 mg podávaných buď jedenkrát alebo dvakrát denne. Typický klírens po perorálnom podaní (Cl/F) bol u detí vo veku 6 až 12 rokov 22,5 l/h u chlapcov a 16,4 l/h u dievčat a u dospievajúcich vo veku 13 až 17 rokov bol 27,4 l/h u chlapcov a 21,3 l/h u dievčat. Medzi jednotlivcami bola pozorovaná veľká variabilita v expozícii. Údaje hlásené u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8‑násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob predželatínovaný

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (OPA/Al/PVC fólia, /Al fólia): 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200 a 250 tabliet v škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Tenox 5 mg: 83/0267/04-S

Tenox 10 mg: 83/0268/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22.11.2004

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.10.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

11Tenox 5 mg