+ ipil.sk

Tensiomin 50 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05765-Z1B

Písomná informácia pre používateľa


Tensiomin 12,5 mg

Tensiomin 25 mg

Tensiomin 50 mg

tablety

kaptopril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tensiomin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Tensiomin

3. Ako užívať Tensiomin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tensiomin

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


 1. Čo je Tensiomin a na čo sa používa


Tensiomin patrí do skupiny liekov známych ako inhibítory angiotenzínkonvertujúceho enzýmu (ACE), ktoré redukujú vysoký krvný tlak a pomáhajú liečiť srdcové zlyhanie. Môže sa použiť na liečbu pacientov so srdcovým záchvatom.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tensiomin


Neužívajte Tensiomin:

 • ak ste alergický na kaptopril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť, alebo dojčíte,

 • ak máte znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek,

 • ak máte ochorenie srdca charakterizované zväčšením srdca a nízkym minútovým objemom srdca,

 • ak máte zúženú aortu alebo jednu zo srdcových chlopní, alebo zúžené cievy súvisiace s obličkami,

 • ak máte abnormálny elektrolytový metabolizmus kvôli zvýšenému vylučovaniu hormónu nadobličiek,

 • ak ste mali opuch tváre alebo úst spôsobený iným ACE inhibítorom,

 • ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tensiomin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


 • Vždy informujte svojho lekára o vašom ochorení/stave, o ktorom doteraz nevedel.

 • Ak máte poškodenú funkciu obličiek, alebo ste mali nejaký problém s obličkami v minulosti, pred začatím liečby Tensiominom je potrebné urobiť niekoľko vyšetrení. Ak ste na dialýze, oznámte to lekárovi.

 • Ak máte srdcové zlyhanie, pri prvom začatí liečby Tensiominom môže byť potrebné, aby ste boli pod prísnym lekárskym dohľadom, alebo v nemocnici.

 • Lekára informujte aj ak máte autoimúnne ochorenie, alebo ak sa liečite cytostatikami a/alebo imunosupresívami. Povedzte mu tiež, ak beriete diuretiká, máte dietu s obmedzením solí alebo ste boli nedávno dehydratovaný (napr. pri vracaní alebo hnačke).

 • Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

- blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan,

telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou.

- aliskiren


Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Tensiomin”.


Ak beriete hocijaké iné lieky, tiež sa poraďte s lekárom (pozrite aj “Iné lieky a Tensiomin“).


Upozornenia v priebehu užívania tabliet


Ak počas prvého užívania tohto lieku spozorujete abnormálne opuchnutie tváre, úst, pier, jazyka alebo končatín, alebo nejakú mimoriadnu reakciu kože, alebo ak máte ťažkosti s dýchaním, okamžite prestaňte liek užívať a ihneď sa spojte s lekárom.


Počas užívania Tensiominu vám lekár bude kontrolovať krvný obraz a robiť aj iné krvné testy. Uistite sa, že postupujete podľa jeho pokynov. Ak dostanete horúčku, alebo vás bude bolieť hrdlo, dostanete hnačku alebo budete vracať, poraďte sa s lekárom. Môže byť potrebné nejaké laboratórne vyšetrenie.


Ak máte podstúpiť chirurgický zákrok u zubára, povedzte mu, že užívate Tensiomin. Ak navštívite iného lekára, alebo nemocnicu, informujte o liekoch, ktoré užívate.


Alkohol zvyšuje hypotenzívny účinok kaptoprilu. Poraďte sa s lekárom, či je pitie alkoholu pre vás vhodné.


Overte si, aké množstvo cvičenia je vo vašom prípade bezpečné. Keď sa začnete cítiť lepšie, nesnažte sa robiť príliš veľa, môžu prísť na vás mdloby, najmä v teplom počasí.


Iné lieky a Tensiomin


Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Tensiomin“ a „Upozornenia a opatrenia“).


Ak užívate lieky utišujúce bolesť (napr. indometacín, ibuprofén), lítium, alopurinol alebo probenecid (pri dne), imunosupresíva ako azatioprin alebo cyklofosfamid, draslíkové suplementy alebo náhrady solí obsahujúce draslík, diuretiká, najmä draslík šetriace (napr. amilorid, triamteren, spironolakton), alebo iné lieky proti vysokému krvnému tlaku, alebo lieky na neurologické problémy, mali by ste sa poradiť s lekárom, či je s nimi možné užívať aj Tensiomin.


Tensiomin a jedlo a nápoje

Tablety prehltnite celé s trochou vody, hodinu pred jedlom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tensiomin by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť motorové vozidlo. Ale ak pociťujete závrat alebo únavu, neveďte vozidlá, ani neobsluhujte stroje. Poraďte sa s lekárom.


Tensiomin obsahuje laktózu

Každá tableta Tensiomin 12,5 mg obsahuje 26.25 mg laktózy, každá tableta Tensiomin 25 mg obsahuje 52,5 mg laktózy a každá tableta Tensiomin 50 mg obsahuje 105 mg laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako užijete tento liek.


 1. Ako užívať Tensiomin


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety prehltnite celé s trochou vody, hodinu pred jedlom.


Tablety užívajte tak dlho, ako určí lekár. Neprestaňte svojvoľne, aj keď sa cítite lepšie.


Vysoký krvný tlak:odporúčaná počiatočná dávka je obvykle 12,5 mg dvakrát denne. Ak je potrebné, môže sa po 1-2 týždňoch postupne zvýšiť na 50 mg trikrát denne. Bežná udržiavacia dávka je 25 mg 2-3-krát denne.

Ak je príčinou vášho vysokého krvného tlaku ochorenie obličiek, lekár sa môže rozhodnúť pre začiatočnú dávku 6,25 mg (polovica 12,5 mg tablety) trikrát denne.


Srdcové zlyhanie:odporúčaná počiatočná dávka je 6,25 mg trikrát denne. Môže sa zvyšovať len postupne každé 2-3 týždne. Udržiavacia dávka je 25 mg 2-3-krát denne.


Po srdcovom záchvate:liečba by sa nemala začať skôr ako 3 dni po akútnom infarkte myokardu. Počiatočná denná dávka je 6,25 mg. Lekár nastaví dávku podľa vášho stavu. Maximálna dávka je 50 mg trikrát za deň.


Maximálne výsledné množstvo kaptoprilu, ktoré možno užiť za jeden deň je 150 mg.


Ak sa Tensiomin predpíše pre dieťa, lekár nastaví dávku podľa telesnej hmotnosti dieťaťa. Počiatočná dávka by mala byť nízka, dennú dávku možno zvýšiť na 1-2 mg/kg telesnej hmotnosti s nepretržitým sledovaním dieťaťa.


Ak máte problémy s obličkami, lekár začne liečbu dávkou 6,25 mg dva- alebo trikrát denne. Túto dávku možno zvyšovať len pomaly. Maximálna dávka, ktorú môžete dostať závisí od fungovania vašich obličiek. Určenie dávky je možné len po vykonaní potrebných vyšetrení.


Starší pacienti môžu užívať rovnaké dávky ako bežné dávky pre dospelých, ak nemajú narušenú funkciu obličiek. Dávku je potrebné nastaviť na najmenšie možné množstvo, ktorým sa dosiahne potrebný účinok.


Ak užijete viac Tensiominu, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, alebo zistíte, že nejakú prehltlo dieťa, spojte sa s najbližším pohotovostným oddelením nemocnice. Vezmite so sebou túto písomnú informáciu a zvyšné tablety, aby ste ich mohli ukázať lekárovi.


Ak zabudnete užiť Tensiomin

Ak zabudnete užiť dávku a už je čas na ďalšiu dávku, pokračujte ňou. Neužite dvojnásobnúdávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžu sa objaviť nasledujúce nežiaduce účinky: strata chuti do jedla, sucho v ústach, narušenie chuťových vnemov, malé vriedky v ústach, nevoľnosť, vracanie, žalúdočné ťažkosti, hnačka alebo zápcha.


Ak ste mali srdcový záchvat, liečili sa diuretikami, alebo váš vysoký krvný tlak súvisí s ochorením obličiek, môže sa po užití Tensiominu objaviť závažný pokles krvného tlaku.


Po užití tabliet sa môžete cítiť unavený, mať bolesť hlavy, poruchy spánku, alebo pocit pichania v rukách. Môžu sa objaviť vyrážky alebo sčervenanie tváre. Zriedkavo sa vyskytne rýchla činnosť srdca alebo bolesť v hrudi. Môžete mať suchý kašeľ, ktorý však obyčajne neznamená nič vážne.

V krvných vyšetreniach sa môžu zistiť zmeny v krvných elementoch. Rovnako aj prítomnosť bielkovín v moči, znížený počet bielych krviniek, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a niektorých elektrolytov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Tensiomin


Uchovávajte pri teplote do 25 oC, chráňte pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tensiomin obsahuje

 • Liečivo je 12,5 mg, 25 mg alebo 50 mg kaptoprilu v jednej tablete.

 • Ďalšie zložky sú mikrokrištalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogenovaný ricínový olej, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, monohydrát laktózy (v 12,5 mg tablete je 26,25 mg, v 25 mg tablete je 52,5 mg a v 50 mg tablete je 105 mg monohydrátu laktózy).


Ako vyzerá Tensiomin a obsah balenia

Tensiomin 12,5 mg: biele až sivobiele ploché okrúhle tablety so šikmo zrezanými hranami, poliacou ryhou na jednej a vtlačeným znakom 121na druhej strane, s nepatrnou charakteristickou vôňou.

Tensiomin 25 mg: biele až sivobiele ploché okrúhle tablety so šikmo zrezanými hranami, so štvrtiacou ryhou na jednej a vtlačeným znakom 122na druhej strane, s nepatrnou charakteristickou vôňou.

Tensiomin 50 mg: biele až sivobiele ploché okrúhle tablety so šikmo zrezanými hranami, poliacou ryhou na jednej a vtlačeným znakom 123na druhej strane, s nepatrnou charakteristickou vôňou.


Balenie

12,5 mg a 25 mg: 30, 90 alebo 200 tabliet v OPA/Al/PVC/Alu blistroch v papierovej škatuľke.

50 mg: 20, 30, 90 alebo 200 tabliet v OPA/Al/PVC/Alu blistroch v papierovej škatuľke.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


EGIS Pharmaceutical PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Výrobca


EGIS Pharmaceutical PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.

5Tensiomin 50 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05765-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tensiomin 12,5 mg

Tensiomin25 mg

Tensiomin50 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tablety Tensiomin 12,5 mg obsahujú liečivo captoprilum 12,5 mg.

Tablety Tensiomin 25 mg obsahujú liečivo captoprilum 25 mg.

Tablety Tensiomin 50 mg obsahujú liečivo captoprilum 50 mg.


Pomocná látka so známym účinkom:

Každá 12,5 mg tableta obsahuje 26,25 mg monohydrátu laktózy.

Každá 25 mg tableta obsahuje 52,5 mg monohydrátu laktózy.

Každá 50 mg tableta obsahuje 105 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Tensiomin 12,5 mg: biele až sivobiele ploché okrúhle tablety so šikmo zrezanými hranami, poliacou ryhou na jednej a vtlačeným znakom 121na druhej strane, s nepatrnou charakteristickou vôňou.

Tensiomin 25 mg: biele až sivobiele ploché okrúhle tablety so šikmo zrezanými hranami, so štvrtiacou ryhou na jednej a vtlačeným znakom 122na druhej strane, s nepatrnou charakteristickou vôňou.

Tensiomin 50 mg: biele až sivobiele ploché okrúhle tablety so šikmo zrezanými hranami, poliacou ryhou na jednej a vtlačeným znakom 123na druhej strane, s nepatrnou charakteristickou vôňou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia:esenciálna hypertenzia, renoparenchymálna hypertenzia, autoimúnna

nefropatia, hypertenzia spojená s diabetes mellitus, renovaskulárna hypertenzia.


Kongestívne zlyhanie srdca.


Po infarkte myokardu: v prípade symptomatickej a asymptomatickej dysfunkcie ľavej

komory, v stabilných hemodynamických podmienkach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie je potrebné určovať v závislosti od individuálnych potrieb každého pacienta.


Esenciálna hypertenzia: počiatočná dávka je obvykle 12,5 mg kaptoprilu dvakrát denne. Ak

je hypotenzívny účinok v priebehu 1-2 týždňov nepostačujúci, dávka sa má postupne zvýšiť na maximum 50 mg trikrát denne.


Odporúčaná udržiavacia dávka je 25 mg 2-3-krát denne.


Maximálna denná dávka – 150 mg kaptoprilu sa nemá prekročiť. Vyššie dávky

spôsobia zvýšenú frekvenciu nežiaducich účinkov bez zlepšenia terapeutického výsledku.

Aby sa dosiahlo ďalšie zníženie krvného tlaku, v dávkovacej schéme možno ku kaptoprilu

pridať iné antihypertenzíva (napr. diuretiká, -blokátory, blokátory vápnikového kanála) (

pozri časti 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).


Renovaskulárna a renoparenchymálna hypertenzia: odporúčaná počiatočná dávka je 6,25 mg

trikrát denne. Udržiavacia dávka môže byť zvýšená postupne na maximum 25 mg trikrát za

deň. Vyššie dávky nie sú obvykle potrebné.


Pacienti s narušenou renálnou funkciou:liečba sa má začať malými dávkami (6,25 mg

2-3-krát za deň). Dávku možno zvyšovať len pomaly postupne a s extrémnou opatrnosťou.

Maximálna dávka závisí od klírensu kreatinínu pacienta a je nasledovná:


Klírens kreatinínu ml/sek (SI jednotka)

Dávka mg/deň

1,18

150

0,61-1,15

75-150

0,31-0,57

50-75

0,29

37,5

Pacienti na hemodialýze

12,5 mg v deň, keď sa nerobí dialýza,

25 mg v dni, keď sa robí hemodialýza, hneď po nej


Kongestívne zlyhanie srdca:pacienti s týmto stavom majú byť počas liečby

kaptoprilom pod prísnym lekárskym dohľadom. Odporúča sa počiatočná dávka 6,25 mg

trikrát denne. Môže sa postupne zvyšovať každé 2-3 týždne až po udržiavaciu dávku 25 mg 2-3-krát denne.


Po infarkte myokardu: liečba kaptoprilom sa nemá začať skôr ako 3 dni po akútnom

infarkte myokardu za predpokladu, že prevláda stabilný hemodynamický stav. Počiatočná

denná dávka je 6,25 mg. Zvyšovanie dávky sa má robiť postupne podľa tolerancie

pacienta, kým sa dosiahne 25 mg trikrát za deň. V neskoršom štádiu liečby a v závislosti od

individuálnej tolerancie pacienta sa dávka môže zvýšiť na 3x50 mg.

Pediatrická populácia: o použití kaptoprilu na liečbu detí nie sú dostatočné údaje.

Takáto liečba vyžaduje extrémnu opatrnosť a mása použiť len v špeciálnych prípadoch

(napr. renovaskulárna a renoparenchymálna hypertenzia). Počiatočná dávka má byť

nízka, dennú dávku možno zvýšiť na 1-2 mg/kg telesnej hmotnosti s nepretržitým

sledovaním.


Pacienti liečení diuretikami: pozri časť 4.4.


Tablety je najlepšie užiť hodinu pred jedlom.


Vyhodnotenie účinku prvej dávky je dôležité u ambulantných pacientov. Lekársky dohľad je

potrebný, kým sa nepodarí nastaviť udržiavaciu dávku kaptoprilu. Majú sa nastaviť aj

dávky iných liekov používaných súčasne s kaptoprilom.


Starší pacienti:Nevyžaduje sa žiadne špeciálne nastavenie dávkovania, kým pacient nemá

sprievodné renálne poškodenie. Pred začiatkom liečby treba preto posúdiť renálne funkcie

(pozri časť 4.4). Dávku je potrebné nastaviť na najmenšie možné množstvo, ktorým sa

dosiahne adekvátna hodnota krvného tlaku.


4.3 Kontraindikácie


Liečba Tensiominom je kontraindikovaná v nasledujúcich prípadoch:

 • hypersenzitivita na liečivo alebo iný ACE inhibítor, alebo na

ktorúkoľvek pomocnú látku uvedenú v časti 6.1,

 • gravidita a/alebo laktácia,

 • pacienti s neutropéniou, agranulocytózou alebo trombocytopéniou,

 • prípady hypertrofickej kardiomyopatie s nízkym srdcovým výdajom,

 • aortostenóza, závažná mitrálna stenóza,

 • primárny hyperaldosteronizmus,

 • anamnéza angioneurotického edému v súvislosti s predošlou terapiou ACE inhibítormi,

 • bilaterálna stenóza renálnej artérie alebo artérie v jednej funkčnej obličke,

 • súbežné používanie Tensiominu s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).


Po podaní ACE inhibítorov sa popísal zvýšený sérový kreatinín a zlyhanie obličiek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liečba pacientov so závažným poškodením funkcie obličiekvyžaduje opatrnosť. Počiatočná

dávka má byť nízka, obvykle 6,25 mg 2-3-krát denne. Aj zvyšovanie tejto dávky, ak je

potrebné, má prebiehať opatrne. Pred začatím liečby kaptoprilom u týchto pacientov

sa má raz za mesiac skontrolovať proteinúria. Ak presiahne 1g/deň, alebo ak progresívne

stúpa počas kontroly, odporúča sa prehodnotiť liečbu. Počas prvých 8 mesiacov liečby sa

očakáva zvýšená proteinúria. Preto počnúc 9. mesiacom liečby postačuje

kontrolovať proteinúriu každých 3-6 mesiacov.


Antihypertenzívny účinok kaptoprilu je výraznejší u renovaskulárnych hypertenzií, než

u pacientov s esenciálnou hypertenziou (s normálnymi hladinami renínu). Preto sa analýza

antihypertenzívneho účinku kaptoprilu môže považovať aj za diagnostický nástroj.


Kaptopril nie je účinný pri liečbe Connovho syndrómu. Tento jav môže slúžiť pri diagnostike

tohto syndrómu. Kaptopril sa však nemá použiť na jeho liečbu.


U pacientov dialyzovaných použitím vysoko-prietokových polyakrylnitrilových membrán,

ktorí sú zároveň liečení ACE inhibítormi, sa zaznamenal vysoký výskyt anafylaktických

reakcií, napr. opuch tváre, sčervenanie, dýchavičnosť, počas prvých minút začínajúcej

dialýzy. Odporúča sa použiť alternatívnu membránu, alebo alternatívny antihypertenzívny

liek.


Pacienti s nízkou hladinou sodíkaa dehydratovaní pacienti, ako aj pacienti

s renovaskulárnou hypertenziou sa majú kaptoprilom liečiť len opatrne. U týchto

pacientov má antihypertenzívny účinok lieku vyšší stupeň.


Pacienti s kongestívnym srdcovým zlyhanímčasto pociťujú hypotenziu po prvej dávke. Preto

je lepšie liečbu začať u hospitalizovaných pacientov. Ak to nie je možné, majúbyť aspoň

pod prísnym lekárskym dohľadom.


Pacienti liečení v predošlom období diuretikamimôžu užívať kaptopril až po trojdňovej

prestávke bez diuretík. Ak prerušenie liečby diuretikami nie je možné, kaptopril sa má

začať dávkou 6,25 mg trikrát denne.


Raz za mesiac v prvých troch mesiacoch liečby a neskôr raz za tri mesiace sa má

kontrolovať počet bielych krviniek. Pacientom s autoimúnnymi ochoreniami, alebo pacientom

liečeným cytostatikami a imunosupresívami sa má počet bielych krviniek kontrolovať

raz za dva týždne počas prvých troch mesiacov liečby. Nízke hodnoty, ako 4x109/l

vyžadujú kontrolu krvného obrazu. Liečbu kaptoprilom treba prerušiť, ak počet granulocytov

klesne pod 1x109/l. Vo všeobecnosti možno povedať, že krvný obraz treba urobiť okamžite,

keď sa objavia príznaky infekcie.

U pacientov podstupujúcich operáciumôže dôjsť k hypotenzii, ktorú možno upraviť

objemovou expanziou.


Pacienti s angioneurotickým (Quinckeho) edémommajú kaptopril okamžite vysadiť. Ak

je potrebné, majú sa pridať podporné terapeutické opatrenia.


Pacienti s autoimúnnym ochorením majú v porovnaní s ostatnými skupinami pacientov

zvýšenú tendenciu na vznik nežiaducich účinkov. Preto je u týchto pacientov potrebné

pravidelne kontrolovať krvný obraz a funkciu obličiek.


Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II

alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane

akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov

ACE, blokátorov receptorov angiotenzínu II alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti

4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod

dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek,

elektrolyty a krvný tlak.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu II sa nemajú súbežne používať u

pacientov s diabetickou nefropatiou.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, lapónskeho deficitu

laktázy alebo glukózo-laktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Podávanie nasledujúcich preparátov spolu s kaptoprilom sa neodporúča:

 • liekov zvyšujúcich hladinu draslíka v sére (napr. draslík šetriacich diuretík ako

spironolaktónu, triamterenu alebo amiloridu), vzhľadom na zvýšené riziko hyperkaliémie.


Opatrnosťsa vyžaduje pri kombináciikaptoprilu s nasledujúcimi liekmi:

 • diuretikami, najmä u dehydratovaných pacientov,

 • vazodilatanciami, kvôli riziku hypotenzie,

 • nesteroidnými protizápalovými liekmi, kvôli redukovanému antihypertenzívnemu účinku,

 • imunosupresívami, cytostatickými látkami a/alebo alopurinolom; výsledkom môže byť

zmena v krvnom obraze (najmä zvýšené riziko leukopénie),

 • lítiom; ACE inhibítory redukujú vylučovanie lítia,

 • probenecidom; výsledkom súčasného použitia oboch liekov je redukovaná exkrécia

kaptoprilu,

 • anestetikami; môže sa zvýšiť hypotenzívny účinok niektorých anestetických látok.

Možno to upraviť objemovou expanziou.

 • narkotikami / antipsychotikami; môže sa objaviť posturálna hypotenzia,

 • antihypertenzívami: tieto látky všeobecne zvyšujú hypotenzívny účinok kaptoprilu.

Avšak predpokladá sa, že hypotenzívny účinok kaptoprilu sa môže oneskoriť, keď sa

pacienti liečení klonidínom prestavia na kaptopril,

 • alkoholom; môže mať za následok zvýšenie hypotenzívneho účinku kaptoprilu.

 • údaje z klinických skúšaní ukázali, že duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-

aldosterón (RAAS) kombinovaným použitím inhibítorov ACE, blokátorov receptorov

angiotenzínu II alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako

sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania

obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti

4.3, 4.4 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas celého obdobia gravidity a laktácie.

Ženy, ktoré otehotnejú počas užívania ACE inhibítora majú byť informované o jeho

teratogénnej aktivite.

Kaptopril prechádza placentárnou bariérou a ak sa podáva tehotným ženám, môže spôsobiť

fetálnu a neonatálnu morbiditu a mortalitu.

Vystavenie plodu ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra bolo spojené

s neonatálnou hypotenziou, zlyhaním obličiek, deformáciami tváre a lebky a/alebo úmrtím.

Popísal sa aj materský oligohydramnion odrážajúci klesajúce renálne funkcie v plode.

V súvislosti s oligohydramnionom sa uvádzajú kontrakcie končatín, kraniofaciálne

deformácie, hypoplastický vývin pľúc a intrauterinná retardácia rastu. Plody vystavené „inutero“ACE inhibítorom musia byť prísne pozorované kvôli hypotenzii, oligúrii a

hyperkaliémii. Oligúria sa má liečiť podporou krvného tlaku a renálnou perfúziou.

Zaznamenala sa aj intrauterinná retardácia rastu, predčasná dospelosť, zrejmý ductus

arteriosus a smrť plodu, ale nie je jasné, či sú vo vzťahu k ACE inhibícii alebo

k sprievodnému materskému ochoreniu.


Kaptopril sa vylučuje do materského mlieka, ale jeho účinok na dojčené dieťa sa nepotvrdil.

Keďže kaptopril je kontraindikovaný u dojčiacich matiek, odporúča sa ukončiť dojčenie, ak

je liečba ACE inhibítormi nevyhnutná.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Treba brať do úvahy možný výskyt závratu alebo únavy, najmä na začiatku liečby.

Preto treba pacientov varovať pred nebezpečím pri vedení vozidiel, obsluhe strojov

a vykonávaní prác so zvýšeným rizikom úrazu v prípade, ak sa spomínané účinky prejavia.


4.8 Nežiaduce účinky


Môžu sa objaviť nasledujúce nežiaduce účinky:

anorexia, sucho v ústach, narušenie chuťových vnemov (kovová alebo slaná chuť, ktorá

spontánne vymizne 2-3 mesiace po liečbe), aftóza postihujúca bukálne mukózne membrány,

nauzea a vracanie, peptický vred, cholestáza, abdominálna bolesť, diarea alebo konstipácia.

 • Prechodná závažná hypotenzia (efekt po prvej dávke). Pacienti predtým liečení

diuretikami a pacienti s renovaskulárnou hypertenziou alebo kongestívnym zlyhaním

srdca majú väčšie riziko na prejavenie sa spomínaného nežiaduceho účinku.

 • Bolesť hlavy, závrat, poruchy spánku, parestézia.

 • Zriedkavo tachykardia, bolesť v hrudi, palpitácia (najmä u dehydratovaných pacientov).

 • Vyrážky alebo sčervenanie tváre. Zriedkavo angioneurotický (Quinckeho) edém tváre,

perí, jazyka a periférny edém.

 • Neproduktívny kašeľ, ale len zriedka je potrebné prerušenie liečby.

 • Proteinúria spolu s membranóznou glomerulopatiou alebo syndróm nefrózy.

 • Neutropénia a/alebo agranulocytóza ako výsledok myeloidnej hypoplázie. Následne

možná infekcia.

 • Zvýšené sérové hladiny pečeňových enzýmov, karbamidnitrogénu, kreatinínu a/alebo

draslíka. Kaptopril môže spôsobiť falošne pozitívne močové testy na acetón.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,

aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému

hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania sú hypotenzia, šok, stupor, bradykardia, elektrolytické poruchy a

zlyhanie obličiek.


Po užití nadmernej dávky sa musí pacient držať pod prísnym dohľadom. Sérový elektrolyt a

kreatinín sa má často monitorovať. Ak bolo užitie nedávne, majú sa urobiť

opatrenia na elimináciu a zabránenie absorbcie. Ak sa vyvinie hypotenzia, pacienta treba

umiestniť do protišokovej polohy a potom zvoliť objemovú expanziu. Možno uvažovať o

liečbe antiotenzínom II. Bradykardia alebo extenzívne vagové reakcie sa majú liečiť

atropínom. Možno uvažovať o použití kardiostimulátora. Kaptopril sa odstraňuje dialýzou,

ale použitie vysokoprietokových polyakrylnitrilových membrán sa má obísť.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, samotné

ATC kód: C09AA01

Priaznivý účinok ACE inhibítorov na hypertenziu a srdcové zlyhanie spočíva v supresii

renín-angiotenzín aldosterónového systému. Renín mení angiotenzinogén na angiotenzín I,

ktorý sa pomocou angiotenzínkonvertujúceho enzýmu peptidylpeptidázy (ACE) mení na

angiotenzín II.

Angiotenzín II je účinný vazokonstriktor zodpovedný za arteriálnu vazokonstrikciu a zvýšený

krvný tlak, rovnako ako za stimuláciu nadobličiek vylučovať aldosterón. Výsledkom inhibície

ACE je zníženie angiotenzínu II v plazme, ktoré vedie k poklesu vazopresorovej aktivity a

redukovanej sekrécii aldosterónu. Hoci uvedený pokles je malý, môžu sa objaviť malé

zvýšenia koncentrácií sérového draslíka, spolu so stratou sodíka a tekutiny. Výsledkom

prerušenia negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu je zvýšenie aktivity

plazmového renínu.


ACE tiež degraduje kinínový peptid bradykinín na inaktívne metabolity. Výsledkom ACE

inhibície je zvýšená aktivita cirkulujúceho a lokálneho kalikrein-kininového systému, ktorý

aktiváciou prostaglandínového systému prispieva k periferálnej vazodilatácii. Je možné, že

tento mechanizmus je zahrnutý do hypotenzívneho účinku ACE inhibítorov a je zodpovedný

za určité vedľajšie účinky.


U pacientov s hypertenziou je výsledkom podávania ACE inhibítorov redukcia krvného tlaku

v polohe na chrbte a stoji do približne rovnakého rozsahu s nekompenzačným vzostupom

frekvencie srdca. Periférna arteriálna rezistencia je redukovaná bez klinicky signifikantných

zmien v minútovom objeme.


U pacientov s esenciálnou hypertenziou je malá zmena v renálnom krvnom toku po dlhodobej

liečbe. U pacientov s renovaskulárnou hypertenziou značne klesá rýchlosť glomerulárnej

filtrácie na stenóznej časti , ale nemení sa na nestenóznej časti.


U niektorých pacientov môže trvať niekoľko týždňov, kým sa dosiahne optimálna redukcia

krvného tlaku. Antihypertenzívny účinok sa udržiava počas dlhodobej terapie. Pri náhlom

vysadení kaptoprilu sa nepozoruje spontánna hypertenzívna reakcia.


ACE inhibítory sú efektívne aj u hypertonikov s nízkou hladinou renínu.

V štúdiách na odlišných rasách sa zistilo, že u hypertonikov čiernej rasy (obvykle nízka

hladina renínu) je odpoveď na monoterapiu ACE inhibítormi v priemere slabšia, než

u hypertonikov bielej rasy. Tento rozdiel mizne po pridaní diuretika.


Hemodynamické účinky terapie ACE inhibítormi na pacientov so srdcovým zlyhaním sú

výsledkom arteriálnej ako aj venóznej dilatácie. Znižuje sa pred- a do- zaťaženie.

Dôsledkom sú pokles v ľavom ventrikulárnom plniacom tlakovom/kapilárnom klinovom

tlaku a rast minútového objemu. Klinicky, znaky a symptómy srdcového zlyhania sa zlepšia a

cvičebná kapacita sa zvýši. Tieto účinky sa udržia počas dlhodobej liečby.


Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET (Ongoing

Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA

NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) skúmali použitie kombinácie

inhibítora ACE a blokátora receptorov angiotenzínu II.

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientov s kardiovaskulárnym alebo

cerebrovaskulárnym ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa

vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne

ukazovatele a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s monoterapiou sa pozorovalo zvýšené riziko

hyperkaliémie, akútneho poškodenia obličiek a/alebo hypotenzie. Vzhľadom na podobné

farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantné aj pre ostatné inhibítory ACE a

blokátory receptorov angiotenzínu II.

Inhibítory ACE a blokátory receptorov angiotenzínu IIsa preto nemajú používať súbežne u

pacientov s diabetickou nefropatiou.

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal

Disease Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej

liečbe inhibítorom ACE alebo blokátorom receptorov angiotenzínu II u pacientov s diabetes

mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek, kardiovaskulárnym ochorením, alebo

oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich

udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí z kardiovaskulárnej príčiny

a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie

hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti (hyperkaliémia

hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U zdravých hladujúcich subjektov sa 70 % perorálnej dávky absorbuje a absolútna biologická

dostupnosť je 60 % v porovnaní s IV cestou. V jednej perorálnej dávke je vzťah dávky

k plazmatickej hladine (Cmaxa AUC) mimo rozsahu 10-100 mg. Po jednotlivej perorálnej

dávke 100 mg je Cmaxokolo 1,6-1,9 mg/ml. Tmaxje asi 0,8-1,0 hod. S ohľadom na ACE

inhibíciu je efektívny plazmatický polčas 2 hod. Začiatok účinku od perorálneho podania je

30 minút, s maximálnym účinkom pozorovaným za 1 až 2 hodiny.

Antihypertenzívna účinnosť sa nezlepší dávkami prekračujúcimi 150 mg za deň.


Súčasné podávanie s jedlom znižuje biologickú dostupnosť o 25 až 50 %, ale nemá žiadny

vplyv na antihypertenzívny účinok. Antacidá ale redukujú biologickú dostupnosť o 45 %,

odďaľujú Tmaxo 1,5 hodiny a oneskorujú antihypertenzívny účinok.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Keďže kaptopril je pre klinické použitie dostupný od roku 1981, skúsenosť získaná za tento

čas používaním u ľudí sa považuje za prevažujúcu nad predlinickými údajmi.

V štúdiách na myšiach a potkanoch sa nepotvrdila žiadna karcinogenita, ani pri

mnohonásobnom prekročení maximálnej dávky.


Teratogénny účinok kaptoprilu je popísaný vyššie (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, mikrokrištalická celulóza, kukuričný škrob, hydrogénovaný ricínový

olej, koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát.

6.2. Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


4 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 oC, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: OPA/Al/PVC/Alu blister.

Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:

Tensiomin 12,5mg: 30, 90, 200 tabliet.

Tensiomin 25mg: 30, 90, 200 tabliet

Tensiomin 50mg: 20, 30, 90, 200 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Tensiomin 12,5 mg – 58/0097/92-S

Tensiomin 25 mg – 58/0513/12-S

Tensiomin 50 mg – 58/0514/12-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:28.05.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.05.2003


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


November 2014

8Tensiomin 50 mg