+ ipil.sk

Tercef 1 gPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Tercef 1 g

prášok na injekčný alebo infúzny roztok


ceftriaxón (vo forme sodnej soli ceftriaxónu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tercef a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Tercef

3. Ako sa podáva Tercef

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tercef

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tercef a na čo sa používa


Tercef je antibiotikum, ktoré sa podáva dospelým a deťom (vrátane novorodencov). Pôsobí tak, že zabíja baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.


Tercef sa používa na liečbu infekcií:

- mozgu (menigitída).

- pľúc.

- stredného ucha.

- brucha a brušnej steny (peritonitída).

- močového traktu a obličiek.

- kostí a kĺbov.

- kože a mäkkých tkanív.

- krvi.

- srdca.


Tercef sa môže podávať:

- na liečbu špecifických infekcií prenášaných pohlavným stykom (kvapavka a syfilis).

- na liečbu pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia), ktorí majú horúčku z dôvodu bakteriálnej infekcie.

- na liečbu infekcií hrudníka u dospelých s chronickým zápalom priedušiek (bronchitída).

- na liečbu Lymskej boreliózy (ochorenie spôsobené kliešťom) u dospelých a detí vrátane novorodencov vo veku od 15 dní.

- na prevenciu infekcií počas chirurgického zákroku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Tercef


Tercef nesmiete dostať:

 • ak ste alergický na ceftriaxón alebo na ktorékoľvek iné cefalosporínové antibiotiká.

- ak máte náhlu alebo závažnú alergickú reakciu na penicilín alebo podobné antibiotiká (ako sú cefalosporíny, karbapenémy alebo monobaktámy). Prejavy zahŕňajú náhly opuch hrdla alebo tváre, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, náhly opuch rúk, chodidiel a členkov a závažnú vyrážku, ktorá sa vyvinie rýchlo.

- ak ste alergický na lidokaín a plánujú vám podať Tercef vo forme injekcie do svalu.


Tercef sa nesmie podávať malým deťom:

- ak ide o predčasne narodené dieťa.

- ak je dieťa novorodenec (vo veku do 28 dní) a má určité problémy s krvou alebo žltačku (zožltnutie kože alebo očných bielok) alebo mu podávať liek do žily, ktorý obsahuje vápnik.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú Tercef, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru:

 • ak ste nedávno dostali alebo dostanete lieky, ktoré obsahujú vápnik,.

 • ak ste nedávno mali hnačku po použití antibiotika. Ak ste niekedy mali problémy s črevami, hlavne kolitídu (zápal čriev),

 • ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou,

 • ak máte žlčníkové alebo obličkové kamene,

 • ak máte ochorenie ako napríklad hemolytickú anémiu (zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže viesť k zožltnutiu kože a spôsobiť slabosť a pocit nedostatku vzduchu),

 • ak držíte diétu s nízkym príjmom sodíka.


Ak potrebujete absolvovať vyšetrenie krvi alebo moču

Ak dostávate Tercef dlhodobo, možno budete musieť absolvovať pravidelné vyšetrenie krvi. Tercef môže ovplyvňovať výsledky vyšetrení moču na prítomnosť cukru a vyšetrenie krvi známe ako Coombsov test. Ak pôjdete na takéto vyšetrenie:

- informujte zdravotníckeho pracovníka, ktorý vám bude brať krv/moč o tom, že ste liečený Tercefom.


Deti

Predtým, ako vaše dieťa dostane Tercef, informujte lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

- ak dieťa nedávno dostávalo alebo bude dostávať liek do žily s obsahom vápnika.


Iné lieky a Tercef

Ak práve užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára alebo lekárnika predovšetkým, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- typ antibiotika nazývaný aminoglykozidy.

- antibiotikum nazývané chloramfenikol (používané na liečbu infekcií, hlavne očí).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Lekár zváži prínos vašej liečby Tercefom oproti rizikám pre vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tercef môže spôsobiť závrat. Ak pociťujete závrat, neveďte vozidlá ani neobsluhujte nástroje ani stroje. Ak pociťujete tieto príznaky, poraďte sa so svojím lekárom.


Tercef obsahuje sodík

Každý gram ceftriaxónu obsahuje 3,6 mmol (82,8 mg) sodíka. To je potrebné zvážiť u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. Ako sa podáva Tercef


Tercef zvyčajne podáva lekár alebo zdravotná sestra. Može sa podávať kvapkovou (intravenóznou) infúziou alebo formou injekcie priamo do žily alebo do svalu.

Tercef pripraví lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra a nebude sa miešať a ani podávať súčasne s liekmi obsahujúcimi vápnik.


Odporúčaná dávka


Váš lekár určí správnu dávku Tercefu. Dávka bude závisieť od závažnosti a typu infekcie, či užívate aj iné antibiotiká, od vašej telesnej hmotnosti a veku;ako fungujú vaše obličky a pečeň. Počet dní alebo týždňov, počas ktorých budete dostávať Tercef, závisí od typu infekcie, ktorou trpíte.


Dospelí, starší pacienti a deti vo veku od 12 rokov s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg

- 1 až 2 g ceftriaxónu jedenkrát denne v závislosti od závažnosti a typu infekcie. Ak máte závažnú infekciu, váš lekár vám podá vyššiu dávku (až 4 g jedenkrát denne). Ak je vaša denná dávka vyššia ako 2 g, je možné ju podať ako jednu dávku jedenkrát denne alebo ako dve oddelené dávky.


Novorodenci, dojčatá a deti od veku 15 dní až 12 rokov s telesnou hmotnosťou < 50 kg

- 50 až 80 mg ceftriaxónu na každý kg telesnej hmotnosti dieťaťa jedenkrát denne v závislosti od závažnosti a typu infekcie. Ak máte závažnú infekciu, váš lekár vám podá vyššiu dávku až 100 mg na každý kg telesnej hmotnosti až maximálne 4 g jedenkrát denne. Ak je vaša denná dávka vyššia ako 2 g denne, je možné ju podať ako jednu dávku jedenkrát denne alebo ako dve oddelené dávky.

- deti s telesnou hmotnosťou 50 kg a vyššou majú dostať zvyčajnú dávku pre dospelých.


Novorodenci (vo veku 0 až 14 dní)

- 20 až 50 mg ceftriaxónu na kg telesnej hmotnosti dieťaťa jedenkrát denne v závislosti od závažnosti a typu infekcie.

- maximálne denná dávka nesmie prekročiť 50 mg na každý kg telesnej hmotnosti dieťaťa.


Pacienti, ktorí majú problémy s pečeňou a obličkami

Možno budete dostávať inú dávku, ako je odporúčaná dávka. Váš lekár rozhodne, koľko Tercefu potrebujete a bude vás starostlivo kontrolovať v závislosti od závažnosti ochorenia pečene a obličiek.


Ak vám podajú viac Tercefu, ako mali

Tento liek vám bude podávať lekár alebo zdravotná sestra, a preto je nepravdepodobné, že dostanete nesprávnu dávku.

Ak omylom dostanete vyššiu dávku ako je predpísaná, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete použiť Tercef

Ak vynecháte injekciu, mali by ste ju dostať čo najskôr. Ak je už však takmer čas na vašu ďalšiu injekciu, zabudnutú injekciu vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku (2 injekcie naraz), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Tercef

Neukončujte liečbu Tercefom, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V súvislosti s týmto liekom sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Závažné alergické reakcie (neznáme, frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

Ak máte závažnú alergickú reakciu, okamžite informujte svojho lekára.

Medzi prejavy môže patriť:

- náhly opuch tváre, hrdla, úst alebo pier; to môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním.

- náhly opuch rúk, členkov a chodidiel.


Závažné kožné vyrážky (neznáme, frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

Ak sa u vás vyskytne závažná kožná vyrážka, okamžite informujte svojho lekára.

Medzi prejavy môže patriť:

- závažná vyrážka, ktorá sa objaví náhle, s pľuzgiermi alebo odlupovaním kože a možno aj s pľuzgiermi v ústach.


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • nezvyčajný počet bielych krviniek (ako je zníženie počtu leukocytov a zvýšenie počtu eozinofilov) a krvých doštičiek (zníženie počtu trombocytov).

 • riedka stolica alebo hnačka.

 • zmeny vo výsledkoch vyšetrení krvi na kontrolu funkcie pečene.

 • vyrážka.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

- hubové infekcie (napr. v ústach).

- zníženie počtu bielych krviniek (granulocytopénia).

- zníženie počtu červených krviniek (anémia).

- problémy so zrážaním krvi, medzi prejavy môže patriť ľahká tvorba podliatin a bolesť a opuch kĺbov.

- bolesť hlavy.

- závrat.

- pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť.

- svrbenie (pruritus).

- bolesť alebo pocit pálenia pozdĺž žily, do ktorej sa podával Tercef, bolesť v mieste vpichu injekcie.

- horúčka.

- nezvyčajné výsledky testov funkcie obličiek (zvýšenie hodnoty kreatinínu v krvi).


Zriedkavé vedľajši účinky(môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

- zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída), medzi prejavy môže patriť hnačka, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesť žalúdka a horúčka.

- ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus).

- hrboľatá vyrážka (žihľavka), ktorá môže pokrývať väčšiu časť tela, pocit svrbenia a opuch

- krv alebo cukor v moči.

- opuch (hromadenie tekutiny).

- triaška.


Neznáme (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

- závažné zníženie počtu bielych krviniek (agranulocytóza).

- typ anémie, pri ktorej sa červené krvinky rozpadajú (hemolytická anémia) a uvoľňuje sa z nich uvoľňuje krvné farbivo (hemoglobín).

- sekundárna infekcia (ktorá nemusí reagovať na skôr predpísané antibiotikum).

- kŕče.

- vertigo (pocit točenia hlavy).

- zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída), prejavy zahŕňajú silnú bolesť v žalúdku, ktorá sa šíri do chrbta.

- zápal sliznice úst (stomatitída).

- zápal jazyka (glositída), prejavy zahŕňajú opuch, sčervenanie a bolestivosť jazyka.

- problémy so žlčníkom, ktoré môžu spôsobiť bolesť, pocit nevoľnosti a nevoľnosť.

- neurologické ochorenie, ktoré sa môže vyskytnúť u novorodencov so závažnou žltačkou (kernikterus).

- problémy s obličkami spôsobené nahromadením ceftriaxón-vápnikových solí. Môžu spôsobiť bolesť pri močení alebo nízky výdaj moču.

- falošne pozitívny výsledok Coombsovho testu (test na niektoré problémy s krvou).

- falošne pozitívny výsledok na galaktozémiu (abnormálna tvorba cukru galaktózy).

- Tercef môže reagovať s niektorými typmi testov na glukóz v krvi, poraďte sa so svojim lekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Aksauvásvyskytneakýkoľvekvedľajšíúčinok,obráťtesanasvojholekára,lekárnikaalebo

zdravotnúsestru.Tosatýkaajakýchkoľvekvedľajšíchúčinkov,ktorénieuvedenévtejto písomnejinformáciiprepoužívateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tercef


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku injekčnej liekovky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Prášok v injekčnej liekovke:

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Len na jednorazové použitie.


Roztok:

Roztoky Tercefu majú charakteristickú svetlo žltú až jantárovú farbu v závislosti od koncentrácie, ktorá nesúvisí s ich silou, účinnosťou a toleranciou a zachovávajú si stabilitu počas 24 hodín pri uchovávaní v chladničke (2 °C až 8 °C).


Roztoky sa majú použiť okamžite po ich príprave. Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ako vyzerá Tercef a obsah balenia


Čo Tercef obsahuje

 • Liečivo je ceftriaxón. Každá injekčná liekovka obsahuje 1 g ceftriaxónu (vo forme sodnej soli ceftriaxónu).

 • Tento liek neobsahuje žiadne ďalšie zložky.


Ako vyzerá Tercefa obsah balenia

Tercef je biely až žltkastý prášok na injekčný alebo infúzny roztok dostupný v injekčných liekovkách z bezfarebného skla (typ III), uzatvorených gumenou zátkou a zapečatených hliníkovou korunkou s obsahom 30 ml.


Tercef je dostupný v balení, ktoré obsahuje 1 alebo 5 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.


Výrobca

Balkanpharma-Razgrad AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., 7200 Razgrad, Bulharsko.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2015.Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov


Tercef 1 g


prášok na injekčný roztok alebo infúzny roztok


Spôsob a cesta podania

Tercef prášok na injekčný alebo infúzny roztok sa môže podávať ako intravenózna injekcia vo forme bolusu, intramuskulárne alebo intravenózne,ako priama injekcia alebo infúzia po zriedení roztoku.


Inkompatibility s rozpúšťadlami

 • roztoky obsahujúce vápnik (napr. Ringerov roztok, Hartmannov roztok) sa nemajú

používať na rekonštitúciu ceftriaxónu v injekčných liekovkách ani na ďalšie riedenie

rekonštituovaného lieku na intravenózne podanie, pretože môže dôjsť k tvorbe

zrazeniny

- na základe údajov z literatúry Tercef nie je kompatibilný s roztokmi obsahujúcimi vanokomycín, flukonazol, amsakrín a aminoglykozidy

- roztoky obsahujúce ceftriaxón sa nesmú miešať, resp. pridávať k iným látkam

- ceftriaxón sa nesmie miešať alebo podávať súbežne s roztokmi obsahujúcimi vápnik, vrátane

parenterálnej výživy

 • z dôvodu fyzickálno-chemickej inkompability sa Tercef nemá miešať alebo pridávať do

roztokov obsahujúcich iné antimikrobiálne lieky a iných infúznych roztokov, okrem uvedených v častiach „Pokyny na rekonštitúciu“ a „Pokyny na zriedenie“


Roztoky obsahujúce vápnik (napr. Ringerov alebo Hartmannov roztok) sa nemajú používať na rekonštitúciu ceftriaxónu v injekčných liekovkách ani na

ďalšie riedenie rekonštituovaného lieku na intravenózne podanie, pretože môže dôjsť k tvorbe zrazeniny. Zrazenina ceftriaxón-vápnik môže tiež vzniknúť v prípade, ak sa ceftriaxón podáva s roztokmi obsahujúcimi vápnik v jednej infúznej súprave. Z tohto dôvodu sa ceftriaxón nesmie miešať alebo súbežne podávať s roztokmi obsahujúcimi vápnik.


Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a jeho likvidácia

Rekonštitúcia/zriedenie sa vykonáva za aseptických podmienok. Pred podaním sa roztok musí vizuálne skontrolovať (na prítomnosť cudzích častíc a zmenu zafarbenia). Roztok sa má použiť iba vtedy, ak neobsahuje žiadne častice.Roztoky Tercefu majú charakteristickú svetlo žltú až jantárovú farbu v závislosti od koncentrácie, ktorá nesúvisí s ich silou, účinnosťou a toleranciou.


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Pokyny na rekonštitúciu (intramuskulárna injekcia)

Každá injekčná liekovka Tercefu sa rekonštituuje v 3,6 ml 1 % lidokaínu (koncentrácia 250 mg/ml ceftriaxónu). Citlivosť pacienta na lidokaínje potrebné zistiť vopred. Intramuskulárna injekcia s roztokom vody na injekciu je bolestivá. V nevyhnutnom prípade sa môžu podávať zriedené roztoky. Injekcia sa podáva hlboko do svalu (intragluteálne).


Na jedno miesto sa neodporúča podať viac ako 1 g Tercefu.


Roztoky Tercefu s lidokaínom určené na intramuskulárne podanie sa nesmú podávať intravenózne!


Pokyny na rekonštitúciu (priama intravenózna injekcia)

Každá injekčná liekovka Tercefu sa rekonštituuje v 9,6 ml sterilnej vody na injekciu (koncentrácia 100 g/ml ceftriaxónu).


Priama intravenózna injekcia sa podáva 2 až minúty.


Pokyny na zriedenie (intravenózna infúzia)

1 g Tercefu sa pripraví ako pri priamej intravenóznej injekcii a zriedi sa na koncentráciu 10 mg/ml ceftriaxónu v 90 ml rozpúšťadla.


Vhodné sterilné rozpúšťadlá na prípravu rekonštituovaného roztoku sú:

- sterilná voda na injekciu

- roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) vo vode na injekciu

- roztok glukózy 50 mg/ml (5 %) vo vode na injekciu

- roztok glukózy 100 mg/ml (10 %) vo vode na injekciu

- roztok levulózy 50 mg/ml (5 %) vo vode na injekciu


Intravenózna infúzia sa má podávať počas 15 až 30 minút. Novorodencom sa má intravenózna infúzia podávať aspoň 60 minút.
7


Tercef 1 g

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tercef 1 g

prášok na injekčný alebo infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka obsahuje 1,1930 g sodnej soli ceftriaxónu, čo zodpovedá 1,0 g ceftriaxónu.

Tento liek neobsahuje žiadne iné zložky.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný alebo infúzny roztok

Biely až žltkastý prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tercef je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií u dospelých a detí vrátane novorodencov narodených v termíne (od narodenia):


Bakteriálna meningitída

Pneumónia získaná v komunite

Pneumónia získaná v nemocnici

Akútny otisis media

Intraabdominálne infekcie

Komplikované infekcie močových ciest (vrátane pyelonefritídy)

Infekcie kostí a kĺbov

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

GonoreaSyfilis

Bakteriálna endokarditída


Tercef sa môže používať:

- na liečbu akútnej exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc u dospelých,

- na liečbu diseminovanej Lymskej boreliózy (včasná (štádium II) a neskorá (štádium III))u dospelých a detí vrátane novorodencov vo veku od 15 dní,

- na predoperačnú profylaxiu infekcií v mieste chirurgického zákroku,

- na liečbu neutropenických pacientov s horúčkou v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu,

- na liečbu pacientov s bakterémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti s ktoroukoľvek infekciou uvedenou vyššie alebo pri podozrení na ktorúkoľvek vyššie uvedenú infekciu.


Tercef sa má podávať súbežne s inými antibakteriálnymi liečivami, pokiaľ možné spektrum baktérií spôsobujúcich infekcie nespad do jeho spektra (pozri časť 4.4).


Je potrebné dodržiavať oficiálne lokálne usmernenia o vhodnom používaní antibakteriálnych liečiv.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Dávkazáviod závažnosti,citlivosti,lokalizácieatypu infekcieaod veku a od funkciepečene

aobličiekpacienta.


Dávkyodporúčanévnižšieuvedených tabuľkách súobvykleodporúčanévky v týchto indikáciách.

Vobzvlášť závažných ppadochsamajú zvážiťdávkynahornejhraniciodporúčanéhorozsahu.


Dospelía detivovekuod 12 rokov (≥50kg)


Dávkovanie ceftriaxónu*

Frekvencia podávania**

Indicie

1-2 g

jedenkrát denne

Pneumónia získaná v komunite

Akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej pľúcnej

choroby

Intraabdomilne infekcie

Komplikované infekcie močoch ciest (vrátane

pyelonefritídy)

2 g

jedenkrát denne

Pneumónia získaná v nemocnici

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Infekcie kostí a kĺbov

2-4 g

jedenkrát denne

Liba neutropenicch pacientov s horúčkou v ppade

podozrenia na bakteriálnu infekciu

Bakteriálna endokardida

Bakteriálna meningitída* Pripotvrdenejbakterémiisamajú zvážiť dávkynahornejhraniciodporúčanéhorozsahu.

**Vppadeaksapodávajú vyššievkyako 2 g denne, jepotrebnézvážiť podávanie2-krát denne(po

12 hodinách)


Indikácie predospelých a detivo veku od 12 rokov(50 kg), ktorésivyžadujú špecifické dávkovanie:


Akútnyotitismedia

Ako jednorazováintramuskulárnadávkasamôžepodať 1-2gceftriaxónu. Obmedzenéúdaje

naznačujú, ževppade, ak jepacientťažko chorýalebo predchádzajúcaliečba je neúčinná, môžebyť ceftriaxón účinný, ksapodávaakointramuskulárnavka1-2gdennepočas3dní.


Predoperačnáprofylaxiainfekciívmiestechirurgického zákroku

2 g vo formejednorazovejpredoperačnejvky.


Gonorea

500 mgvo formejednorazovejintramuskulárnejvky.


Syfilis

Obvykleodporúčanévky sú 500 mg až 1 gjedenkrátdenne, prineurosyfilisesazvyšujena2 g jedenkrátdennepočas10-14 dní. Odporúčaniaprevku v ppadesyfilisu, vrátaneneurosyfilisu,

vychádzajú z obmedzenýchúdajov.Jepotrebnévziať do úvahyrodnéalebo miestnesmernice.


DiseminovanáLymskáborelióza(včasná(štádiumII)aneskorá(štádiumIII))

2 g jedenkrátdennepočas14 dní. Odporúčanétrvanieliečbysalíšiajepotrebvziať do úvahy

rodnéalebo miestnesmernice.


Pediatrickápopulácia


Novorodenci, dojčatá a detivo veku 15 daž12 rokov(< 50 kg)

Predetis telesnouhmotnosťou 50 kgalebo viacsamápodáv zvyčajvkovaniepredospelých.


Dávkovanie ceftriaxónu*

Frekvencia podávania**

Indicie

50-80 mg/kg

jedenkrát denne

Intraabdomilne infekcie

Komplikované infekcie močoch ciest (vrátane

pyelonefritídy)

Pneumónia získaná v komunite

Pneumónia získaná v nemocnici

50-100 mg/kg

(max. 4 g)

jedenkrát denne

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

Infekcie kostí a kĺbov

Liba neutropenicch pacientov s horúčkou

v ppade podozrenia na bakteriálnu infekciu

80-100 mg/kg

(max. 4 g)

jedenkrát denne

Bakteriálna meningitída

100 mg/kg (max.

4 g)

jedenkrát denne

Bakteriálna endokardida

* Pripotvrdenejbakterémiisamajú zvážiť dávkynahornejhraniciodporúčanéhorozsahu.

**V ppade, ak sapodávajú vyššievkyako 2 g denne, jepotrebnézvážiť podávanie2-krát denne(po 12 hodinách).


Indikácieprenovorodencov, dojčatáa detivo veku 15 dní12rokov(<50 kg), ktorésivyžadujú špecifickévkovanie:


Akútnyotitismedia

Naúvodnú liečbuakútnejotitismediasamôžepodaťjednorazováintramuskulárnavka50 mg/kg ceftriaxónu.

Obmedzenéúdajenaznačujú, ževppade,žedieťaje ťažko choréalebo úvodnáterapiaje neúčinná, môžebyť ceftriaxón účinný, ksapodávaako intramuskulárnadávka50 mg/kgdenne počas3 dní.


Predoperačnáprofylaxiainfekciívmiestechirurgického zákroku

50-80mg/kg vo formejednorazovejpredoperačnejvky.


Syfilis

Obvykleodporúčanévky sú 75-100 mg/kg(max. 4 g) jedenkrátdennepočas10-14 dní. Odporúčaniaprevku v ppadesyfilisu, vrátaneneurosyfilisu, vychádzajú z veľmiobmedzených údajov.Jepotrebnévziať do úvahyrodnéalebo miestnesmernice.


DiseminovanáLymskáborelióza(včasná(štádiumII)aneskorá(štádiumIII))

50-80mg/kgjedenkrátdennepočas14-21 dní. Odporúčanétrvanieliečbysalíšiajepotrebnévziať do úvahyrodnéalebo miestnesmernice.


Novorodencivo veku 0 -14dní

Ceftriaxón jekontraindikovanýu predčasnenarodenýchdetído dosiahnutiaveku 41 týždňovod poslednejmenštruácie (gestačnývek+ chronologickývek).


Dávkovanie ceftriaxónu*

Frekvencia podávania**

Indicie

20-50 mg/kg

jedenkrát denne

Intraabdomilne infekcie

Komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív.

Komplikované infekcie močoch ciest (vrátane

pyelonefritídy)

Pneumónia získaná v komunite

Pneumónia získaná v nemocnici

Infekcie kostí a kĺbov

Liba neutropenicch pacientov s horúčkou

v ppade podozrenia na bakteriálnu infekciu

50 mg/kg

jedenkrát denne

Bakteriálna meningitída

Bakteriálna endokardida

* Pripotvrdenejbakterémiisamajú zvážiť dávkynahornejhraniciodporúčanéhorozsahu.

Maximálnadennávka50 mg/kgsanemáprekročiť.


Indikácieprenovorodencov vo veku 0 -14 dní, ktorésivadujú špecifickévkovanie:

Akútnyotitismedia

Naúvodnú liečbuakútnejotitismediasamôžepodaťjednorazováintramuskulárnavka50 mg/kg

ceftriaxónu.


Predoperačnáprofylaxiainfekciívmiestechirurgického zákroku

20-50mg/kg vo formejednorazovejpredoperačnejvky.


Syfilis

Obvykleodporúčanévky sú 50 mg/kgjedenkrátdennepočas10-14 dní. Odporúčaniaprevku

vppadesyfilisu, vrátaneneurosyfilisu, vychádzajú z veľmiobmedzených údajov. Jepotrebnévzi

do úvahyrodnéalebo miestnesmernice.


Dĺžkaliečby


Dĺžkaliečbysašivzávislostiod priebehuochorenia.Podobneako všeobecnepriantibiotickejliečbe, podávanieceftriaxónu mápokračovať ešte48-72 hodínpo ústupehorúčkyu pacientaalebo po dosiahnutíeradikáciebaktérií.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov je odporúčané dávkovanie také isté ako u dospelých a nevyžaduje si úpravu za podmienky, že majú dostatočnú funkciu obličiek a pečene.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Dostupné údaje nenaznačujú potrebu úpravy dávky v prípade miernej alebo stredne závažnej poruchy funkcie pečene za podmienky, že renálna funkcia je neporušená.

U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene nie sú k dispozícii žiadne údaje zo štúdií (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania za podmienky, že funkcia pečene nie je porušená. Iba v prípade preterminálneho renálneho zlyhania (klírens kreatinínu < 10 ml/min) nemá dávkovanie prekročiť 2 g denne.


U pacientov podstupujúcich dialýzu nie sú potrebné žiadne ďalšie doplnkové dávky po dialýze. Ceftriaxón sa neeliminuje peritoneálnou dialýzou ani hemodialýzou. Kvôli bezpečnosti a účinnosti sa odporúča starostlivé klinické sledovanie.

Pacienti so závažnouporuchou funkcie pečene a obličiek

U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek a pečene sa kvôli bezpečnosti a účinnosti odporúča starostlivé klinické sledovanie.


Spôsob podávania


Tercef sa môže podávať ako intravenózna injekcia vo forme bolusu, intramuskulárne alebo intravenózne ako priama injekcia alebo infúzia po zriedení roztoku.


Tercef samôžepodáv intravenóznou infúzioupočasminimálne30 minút(odporúčanýssob podania),pomalou intravenóznou injekcioupočas5 minútalebohlbokouintramuskulárnououinjekciou. Intravenóznaintermitentinjekciasapodávapočas5minútnajlepšiedo veľkejžily. Intravenózne dávky50mg/kgalebo vyššieu dojčiata detívo veku do 12 rokovsamajúpodávať infúziou. Intravenóznedávkyu novorodencovsamajúpodávpočas60 minútnazníženiepotenciálneho rizika bilirubínovejencefalopatie(pozričasť 4.3 a4.4). Intramuskulárneinjekciesamajú podávať do pomerneveľkého svalu a nemásapodávať viacako 1 g najedno miesto. Akintravenóznyssob podanianiejemožný alebo prepacientaniejevhodný, jepotrebnézvážiť intramuskulárnepodanie. Pridávkach vyšších ako 2 g samápoužiť intravenóznepodanie.


Aksapoužívalidokaínako rozšťadlo, slednýroztoksanemánikdypodáv intravenózne(pozri časť 4.3).Jepotrebvziať do úvahyinformácieuvedené vSúhrnecharakteristicch vlastnostílidokaínu.


Ceftriaxónjekontraindikovanýu novorodencov(vo veku ≤ 28 dní), ak potrebujú(alebosa predpokladá, žebudúpotrebovať)liečbuintravenóznymiroztokmiobsahujúcimivápnik, vrátane kontinuálnych infúziísobsahomvápnikaako jeparenterálnavýživa,zvodu rizikaprecipitácie ceftriaxón-vápnikových solí(pozričasť 4.3).


Roztoky obsahujúce vápnik (napr. Ringerov alebo Hartmannov roztok) sa nemajú používať na rekonštitúciu ceftriaxónu v injekčných liekovkách ani na ďalšie riedenie už rekonštituovaného lieku na intravenózne podanie, pretože sa môžu vytvárať zrazeniny. Zrazenina ceftriaxón-vápnik môže tiež vzniknúť v prípade, ak sa ceftriaxón podáva s roztokmi obsahujúcimi vápnik v jednej infúznej súprave. Z tohto dôvodu sa ceftriaxón nesmie miešať ani súbežne podávať s roztokmi obsahujúcimi vápnik (pozri časti 4.3, 4.4 a 6.2).


Na predoperačnú profylaxiu infekcií v mieste chirurgického zákroku sa má ceftriaxón podávať 30 ‑ 90 minút pred chirugickým zákrokom.


Pokynynarekonštitúciu lieku pred podaním, pozričasť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ceftriaxón alebo na ktorýkoľvek iný cefalosporín.


Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia) na akýkoľvek iný typ betalaktámového antibiotika (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy) v anamnéze.


Ceftriaxón je kontraindikovaný u:

- predčasne narodených novorodencov až do dosiahnutia veku 41 týždňov od poslednej menštruácie (gestačný vek + chronologický vek)*,

- donosených novorodencov (do veku 28 dní):

- s hyperbilirubinémiou, žltačkou alebo hypoalbuminémiou alebo acidózou, pretože pri týchto stavoch dochádza k poruchám väzby bilirubínu*,

- ak potrebujú (alebo sa predpokladá, že budú potrebovať) liečbu intravenóznymi roztokmi

obsahujúcimu vápnik alebo infúziami s obsahom vápnika z dôvodu rizika precipitácie

ceftriaxón-vápnikových solí (pozri časti 4.4, 4.8 a 6.2).

* In vitroštúdie preukázali, že ceftriaxón môže vytesňovať bilirubín z jeho väzbových miest na sérovom albumíne, čo vedie k možnému riziku bilirubínovej encefalopatie u týchto pacientov.


Pred intramuskulárnou injekciou ceftriaxónu je potrebné vylúčiť kontraindikácie lidokaínu, ak sa roztok lidokaínu používa ako rozpúšťadlo (pozri časť 4.4). Pozri informácie v súhrne charakteristických vlastností lidokaínu, najmä kontraindikácie.


Roztoky ceftriaxónu obsahujúce lidokaín sa nikdy nemajú podávať intravenózne.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypersenzitívne reakcie

Tak ako u všetkých betalaktámových antibiotík sa zaznamenali závažné a príležitostne fatálne hypersenzitívne reakcie (pozri časť 4.8). Vprípadezávažných hypersenzitívnych reakciísamusí liečbaceftriaxónomokamžiteukončiť amusiasaprij zodpovedajúcenúdzovéopatrenia. Pred ziatkomliečbyjepotrebnézistiť, či mápacientvanamnézezávažhypersenzitívnereakciena ceftriaxón, na icefalosponyalebo na ktorýkoľvekityp betalaktámových antibiotík. Opatrnosťjepotrebná, ak sa podávaceftriaxónpacientovisanamzou nezávažnejhypersenzitivitynaibetalaktámové antibiotiká.

Zaznamenalisazávažkožnežiaducereakcie(Stevensov-JohnsonovsyndrómaleboLyellov syndróm/toxickáepidermálnanekrolýza);frekvenciatýchto príhod všakniejeznáma(pozričasť 4.8).


Interakcie sliekmiobsahujúcimivápnik

Upredčasnenarodených detíadonosených detímladších ako 1 mesiacbolizaznamenanéppady fatálnychreakciíspojenýchsceftriaxón-vápnikovýmiprecipitátmivpľúcach a obličkách. Z nich minimálnejednodieťadostávalo ceftriaxón a vápnikv rozdielnom čase a prostredníctvom rozdielnych intravenóznych súprav. V dostupných vedecch údajoch niesú žiadnehlásenia o potvrdenýchintravaskulárnych precipitáciáchu iných pacientov nežsú novorodenci, liečení ceftriaxónomaroztokmiobsahujúcimivápnikaleboinýmiliekmiobsahujúcimivápnik.In vitroštúdiepreukázali,žeu novorodencovjezvýšenériziko precipitácieceftriaxón-vápnikoch solí v porovnanísinýmivekomiskupinami.


Uvšetchpacientovbezohľadu na veksaceftriaxónnesmiemiešať anipodávsúbežnesinými intravenóznymiroztokmiobsahujúcimivápnik, ani prostredníctvomrozličných infúznych súprav alebo podaníminfúziedorôznych miest. Avšaku pacientovstarších ako 28 dnísamôžeceftriaxón a roztoky obsahujúcevápnikpodáv sekvenčnejeden po druhomzapodmienky,žesapoijú infúznesúpravy do rôznych miestalebo že sainfúznesúpravy vymeniaaleboprepláchnu fyziologickýmroztokommedzi infúziami, aby sazabrániloprecipitácii. U pacientovvyžadujúcich kontinuálnuinfúziu roztokov celkovejparenterálnejvýživyobsahujúcejvápnik(totalparenteralnutrition - TPN)môžuzdravotnícki pracovnícizvážiť použitiealternatívnejantibiotickejliečby, ktoránepredstavujepodobnériziko tvorby precipitátov. Aksarozhodne, želiečbaceftriaxónomjenevyhnutu pacientovnakontinuálnej výžive,môžu saTPNroztokyaceftriaxón podáv súbežne, i kcezrozdielneinfúznesúpravy do rôznych miest. PrípadnesamôžeinfúziaTPNroztokov prerušiť na dobu infúzieceftriaxónu a infúzne súpravy prepláchnuť medzipodanímroztokov(pozričasti4.3, 4.8, 5.2 a 6.2).


Pediatrickápopulácia

Bezpečnosť a účinnosť ceftriaxónu u novorodencov, dojčiatadetíbolistanovenéprevkovanie popísané v častiDávkovanieaspôsob povania(pozričasť 4.2). Štúdiepreukázali, žeceftriaxón, rovnako ako icefalosporíny,môžuvytesňovať bilirubín z väzbynasérovýalbumín.


Ceftriaxón jekontraindikovanýu nedonosených ajudonosených novorodencov vystavenýchrizikuobjavenia sa bilirubínovejencefalopatie(pozričasť 4.3).


Imunitne sprostredkovaná hemolytická anémia

Upacientovliečených cefalosporínovou triedou antibiokvrátaneceftriaxónu sapozorovalaimunitne sprostredkovanáhemolytickáanémia(pozričasť 4.8).Počasliečbyceftriaxónom sau dospelých aj u detízaznamenalizávažppadyhemolytickejanémie, vrátaneúmrtí.


Aksau pacientavyvinieanémiapočasliečbyceftrianom, jepotrebnézvážiť diagzu anémie spojenejs cefalosporínmiavysadiť ceftriaxón až do zisteniaetiológie.


Dlhodobáliba

Počasdlhodobejliečbysamávpravidelných intervaloch kontrolovať kompletkrvnýobraz.


Kolitída/prerastanie necitlivých mikroorganizmov

Počas liečby takmer všetkými antibiotikami, vrátane ceftriaxónu, bola zaznamenaná kolitída súvisiaca s antibiotikami a pseudomembranózna kolitída a ich závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po fatálnu. Preto je doležité zvážiť túto diagnózu u pacientov s hnačkou počas podávania ceftriaxónu alebo po jeho podaní (pozri časť 4.8). Je potrebné zvážiť vysadenie liečby ceftriaxónu a podávanie špecifickej liečby na Clostridium difficile. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku sa nemajú podávať.. Podobne ako pri iných antibiotikách, môžu sa vyskytnúť superinfekcie vyvolané necitlivými mikroorganizmami.


Závažná renálna a hepatálna insuficiencia

V prípade závažnej insuficiencie obličiek a pečene sa odporúča dôkladné klinické sledovanie kvôli bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 4.2).


Interferencia so sérologickým vyšetrením

Môže sa vyskytnúť interferencia pri Coombsovom teste, pretože ceftriaxón môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom testu. Ceftriaxón tiež môže spôsobiť falošne pozitívne výsledky testov na galaktozémiu (pozri časť 4.8).


Neenzymatické metódy stanovenia glukózy v moči môžu mať tiež falošne pozitívne výsledky. Počas liečby ceftriaxónom sa majú na stnovenie glukózy v moči použiť enzymatické metódy (pozri časť 4.8).


Antibakteriálne spektrum

Ceftriaxón máobmedzenéspektrumantibakteriálnejaktivitya nemusíbyť vhodnýprepoužitie v monoterapiinaliečbu niektorých typovinfekc,pokinebolpotvrdenýpatogén(pozričasť 4.2). U polymikrobiálnychinfekc,kdemedzisuspektpatogénypatria organizmyrezistentvoči ceftriaxónu, sa mázvážiťpodávanieďalšiehoantibiotika.


Použitie lidokaínu

Vppade, žesaako rozšťadlo použijeroztoklidokaínu, ceftriaxónovéroztoky samusiapod len formou intramuskulárnejinjekcie. Predpoužitímsamusiavziať do úvahykontraindikácielidokaínu, upozorneniaailežitéinformácie, ktorésú podrobneopísanévsúhrnecharakteristicch vlastností lidokaínu(pozričasť 4.3). Roztoklidokaínu sanemánikdypodávať intravenózne.


Biliárna litiáza

Aksanasonogramespozorujú zatienenia,jepotrebnévziať do úvahy možnosť precipitátov ceftriaxón-vápnikových solí. Prisonografickomvyšetrenížlčníka sapozorovalizatienenia, ktoré boliomylompovažovanézažlčníkovékameneapozorovalisačastejšiepridávkach ceftriaxónu 1 g denne avyšších. Opatrnosťjepotrebnáhlavneu pediatrickejpopulácie.Tieto precipitátyvymiznú po prerušeníliečbyceftriaxónom.Zriedkavo sa tietoceftriaxón-vápnikovésolispájalispríznakmi. V symptomaticch ppadochsaodporúčakonzervavnanechirurgickáliečba a lekár mázvážiť prerušenieliečbyceftriaxónomnazákladešpecifického posúdeniapnosu a rizika (pozri časť 4.8).


Biliárnastáza

Upacientovliečených ceftriaxónom sazaznamenaliprípadypankreatitídy, ppadnesetiológiou biliárnejobštrukcie (pozričasť 4.8). U väčšinypacientovboliprítomrizikovéfaktorybiliárnejstázy a tvorbyžlčového blata, napr. predchádzajúcahlavliba, závažochorenieacelkováparenterálna výživa. Niejemožvylúčiť úlohu ceftriaxónuako spúšťačaalebo pridruženéhofaktorabiliárnej precipitáciesúvisiacejsceftriaxónom.


Renálnalitiáza

Zaznamenali saprípady renálnejlitiázy, ktorábolareverzibilpo vysadeníceftriaxónu(pozričasť 4.8). V symptomaticch ppadoch samáurobiť sonografickévyšetrenie. Použitieu pacientov s anamzou renálnejlitiázyalebo s hyperkalciúriou mázvážiť lekárnazákladešpecifického posúdeniaprínosuarizika.


Sodík

Každý gram ceftriaxónu obsahuje 3,6 mmol (82,8 mg) sodíka. To je potrebné zvážiť u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Na rekonštitúciu ceftriaxónu v injekčných liekovkách a ani na ďalšie riedenie rekonštituovaného lieku na intravenózne podanie sa nemajú používať rozpúšťadlá s obsahom vápnika, ako sú Ringerov roztok alebo Hartmannov roztok, kvôli možnej tvorbe precipitátov. K precipitácii ceftriaxón-vápenatých solí môže tiež dochádzať, keď sa ceftriaxón mieša s roztokmi obsahujúcimi vápnik pri podávaní spoločnou intravenóznou linkou. Ceftriaxón sa nesmie podávať súbežne s intravenóznymi roztokmi obsahujúcimi vápnik vrátane kontinuálnych infúzií obsahujúcich vápnik, ako je parenterálna výživa cez Y-spojku. Avšak u ostatných pacientov, okrem novorodencov, sa môže ceftriaxón a roztoky obsahujúce vápnik podávať sekvenčne, jeden po druhom, ak sa infúzne linky medzi infúziami prepláchnu kompatibilným roztokom. In vitroštúdie u dospelých a novorodencov s plazmou získanou z krvi pupočnej šnúry preukázali, že u novorodencov je zvýšené riziko precipitácie ceftriaxón-vápenatých solí (pozri časti 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 a 6.2).


Súbežné podávaniesperorálnymiantikoagulanciamimôžezvyšovať ich antagonistickéúčinkyproti vitamínu K ariziko krvácania. OdporúčasačastésledovanieINR(InternationalNormalised Ratio)a následnaúpravavkovaniaantagonistovvitamínu K podľatýchtosledkovajpočasliečby ceftriaxónomajpojeho ukončení(pozričasť 4.8).


Existujúprotichodnékazyo potenciálnomzvýšenírenálnejtoxicityaminoglykozidovpripoužívaní s cefalosponmi.Vtachto prípadoch saodporúčadôkladnésledovaniehladín aminoglykozidov(a renálnejfunkcie)vklinickejpraxi.


Vin vitro štúdiisapo podakombináciechloramfenikolaceftriaxón pozorovaliantagonistické

účinky. Klinický významtohto nálezu niejezmy.


Nezaznamenalisažiadnesprávyo interakciimedziceftriaxónomaperorálnymiliekmiobsahujúcimi vápnikanio interakciimedziintramuskulárnymceftriaxónomaliekmiobsahujúcimivápnik (intravenóznymialebo perorálnymi).

U pacientov liečených ceftriaxónom môžu byť v zriedkavých prípadoch falošne pozitívne výsledky Coombsovho testu.


Ceftriaxón, podobne ako iné antibiotiká, môže u pacientov spôsobiť falošne pozitívne výsledky testov na galaktosémiu.


Rovnako aj použitie neenzymatických metód stanovenia glukózy v moči môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom. Z tohto dôvodu sa majú počas liečby ceftriaxónom používať na stanovenie glukózy v moči enzymatické metódy.


Nepozorovalasažiadnaporucharenálnejfunkcieposúbežnompodanívysoch dávokceftriaxónu a silných diurek(napr.furosemidu).


Súbežpodávanieprobeneciduneznižujeelimináciuceftriaxónu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Ceftriaxón prechádza placentárnou bariérou. Existuje iba obmedzené množstvo údajov o použití ceftriaxónu u gravidných žien. Štúdienazvieratách nepreukázalipriamealebo nepriameúčinkyzhľadiska embryonálneho/fetálneho,perinatálnehoapostnatálneho vývoja(pozričasť 5.3).Ceftriaxón samá podávať počas gravidityapredovšetkýmpočasprvého trimestragraviditylen v prípade, žeprínos prevyšujeriziko.


Laktácia

Ceftriaxón savylujedo ľudského mliekavnízkychkoncentráciách,avšakpripodávaní terapeuticch dávokceftriaxónu sanepredpokladajú žiadneúčinkyu dojčených de.Niejevšak možvylúčiť riziko hnačkyamykotickejinfekcieslizníc.Jepotrebnévziať do úvahy možnosť senzibilizácie. Rozhodnutie, či ukončiť dojčeniealeboukončiť/prerušiťliečbuceftriaxónomsamá urobiťpo zváženípnosu dojčeniapredieťaapnosuliečbypreženu.


Fertilita

Reprodukčnéštúdienepreukázaližiadnenežiaduceúčinkynafertilitu mužovalebo žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Počas liečby ceftriaxónom sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. závraty), ktoré môžu ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8). Pacienti majú byť opatrní pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšiehlásenénežiaducereakcieceftriaxónu sú eozinofília, leukopénia, trombocytopénia,

hnačka, vyrážkaazšenéhladinypečeňoch enzýmov.


ÚdajenastanoveniefrekvencieADR(nežiaducich reakc)ceftriaxónu pochádzajú z klinicch štúdií.


Na klasifikáciu frekvencie bola použitá nasledujúca konvencia.


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Trieda

orgánových systémov


Časté


Menej časté


Zriedkavé


Nezmea

Infekcie a kazy


Mykotic

infekciagenitálneho traktu

Pseudo-

membranózna kolitídab

Superinfekciab

Poruchy krvi a lymfatického systému

Eozinofília,

leukopénia, trombocytopénia

Granulocytopénia,

anémia,koagulopatia


Hhemolytic anémiab, agranulocytóza

Poruchy

imunitného systému
Anafylaktický šok,

anafylaktic reakcia,

anafylaktoidná reakcia,

hypersenzitivitab

Poruchy nervového

systému


Bolesť hlavy,

závrat


Kŕče

Poruchy ucha a labyrintu
Vertigo

Poruchy dýchacej

sústavy, hrudníka a mediastínaBronchospazmus


Poruchy

gastrointestinálneho traktu

Hnačkab,

riedka stolica

Nauzea,

vracanie


Pankreatitídab,

stomatida, glositída,

Poruchy pečene a žlčoch ciest

Zšené hladiny

pečeňoch

enzýmovprecipitácia v žlčníkub, kernikterus

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Pruritus

Urtikária

Stevensov- Johnsonov syndrómb, toxic epidermálna nekrolýzab, multiformný erytém, akútna

generalizovaná exantematózna pustulóza

Poruchy obličiek a moch ciestHematúria, glykozúria

Oligúria, precipitácia v obličkách (reverzibilná)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Flebida

bolesť v mieste injekcie,

pyrexia

Edém, zimnica


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zšená hladina kreatinínu v krvi


Falošne pozitívny výsledok Coombsovho testub,

falošne pozitívny výsledok testu na galaktozémiub, falošne pozitívny výsledok stanovenia glukózy neenzymatickými metódamib

a Nazákladehlásenípo uvedenílieku na trh.Keďžetieto reakciesú hlásenédobrovoľnezpopulácie nezmejveľkosti, niejemožspoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu, pretosú zaradenéako

nezme.

b Pozričasť4.4


Infekcie a nákazy

Hláseniao hnačkepo použitíceftriaxónu môžu súvisieť s Clostridiumdifficile.Jepotrebnézačať vhodnú liečbutekutinamiaelektrolytmi(pozričasť 4.4).


Precipitácia ceftriaxón-vápnikových solí U predčasne narodených detí a donosených novorodencov (vo veku do 28 dní), ktorí boli intravenózne

liečení ceftriaxónom a vápnikom boli zriedkavo hlásené závažné a v niektorých prípadoch fatálne prípady nežiaducich reakcií. Po smrti sa pozorovala precipitácia ceftriaxón-vápenatých solí v pľúcach a obličkách. Vysoké riziko precipitácie solí u novorodencov je spôsobené malým objemom krvi a dlhším biologickým polčasom ceftriaxónu v porovnaní s dospelými (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).


Zaznamenali sa prípady precipitácie v obličkách, prevažne u detí starších ako 3 roky a u tých, ktoré boli liečené buď vysokými dennými dávkami (napr. ≥ 80 mg/kg/deň) alebo celkovými dávkami presahujúcimi 10 gramov a u tých, ktoré mali iné rizikové faktory (napr. obmedzený príjem tekutín alebo obmedzený pohyb na lôžku). Riziko tvorby precipitátov je zvýšené u imobilných a dehydrovaných pacientov. Tieto prípady môžu byť symptomatické alebo asymptomatické, môžu viesť k renálnej insuficiencii a anúrii a po ukončení liečby ceftriaxónom sú reverzibilné (pozri časť 4.4).


Pozorovala sa precipitácia ceftriaxón-vápenatých solí v žlčníku, najmä u pacientov liečených vyššími dávkami, než je normálne odporúčaná štandardná dávka. Prospektívne štúdie u detí preukázali rôznu incidenciu precipitácie po intravenóznom podaní, v niektorých štúdiách vo viac ako 30 % prípadov.

Výskyt sa zdá byť nižší pri pomalej infúzii (20‑30 minút). Účinok je zvyčajne asymptomatický, ale v zriedkavých prípadoch je tvorba precipitátov sprevádzaná klinickými symptómami, ako sú bolesť, nauzea a vracanie. V týchto prípadoch sa odporúča symptomatická liečba. Po ukončení liečby ceftriaxónom je precipitácia väčšinou reverzibilná (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania sa môže vyskytnúť nauzea, vracanie, hnačka. Koncentráciu ceftriaxónu nie je možné znížiť hemodialýzou ani peritoneálnou dialýzou. Neexistuje špecifické antidotum. Liečba je symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, cefalosporíny tretej generácie,

ATC kód: J01DD04.


Mechanizmus účinku

Ceftriaxón inhibujesyntézubakteriálnejbunkovejstenypo pripojenínaproteínyviažucepenicilín (penicillin bindingproteins-PBP). Tossoprerušeniebiosyntézybunkovejsteny (peptidoglykanu), čo zapčilýzu bakteriálnejbunkyajejodumretie.


Rezistencia

Bakteriálnarezistencianaceftriaxón môžebyťzapčinenájednýmalebo viacerýmiznasledujúcich mechanizmov:

- hydrolýzabetalaktamázami, vrátanebetalaktamázsrozšírenýmspektrom(extended-spectrum beta- lactamases-ESBL), karbapenemázaAmp C enzýmov, ktorémôžu byť indukované alebotrvalo aktivovanéu niektorých aeróbnych gramnegavnych bakteriálnych kmeňov.

- zníženáafinitaproteínovviažucich penicin k ceftriaxónu.

- vonkajšianepriepustnosť membrán u gramnegavnychorganizmov.

- bakteriálneefluxnépumpy.


Hraničné hodnoty testovania citlivosti

Hraničnéhodnotyminimálnejinhibičnejkoncentrácie(MIC)akorelujúcepriemeryinhibičnejzóny stanovenéEurópskou komisiou pretestovanieantimikrobiálnejcitlivosti(European Committeeon AntimicrobialSusceptibilityTesting-EUCAST)súnasledovné:
Patogén

Test zriedenia

(MIC, mg/l)

Citli

Rezistent

Enterobacteriaceae

1

> 2

Staphylococcus spp.

a

a

Streptococcus spp.

(skupiny A, B, C a G)


b


b

Streptococcus pneumoniae

0,5c

> 2

Viridujúce streptokoky

0,5

>0,5

Haemophilus influenzae

0,12c

> 0,12

Moraxella catarrhalis

1

> 2

Neisseria gonorrhoeae

0,12

> 0,12

Neisseria meningitidis

0,12c

> 0,12

Týkajúce sa nešpecificch

kmeňov

.

1d


> 2

a Citlivosť saposudzujepodľacitlivostinacefoxin.

b Citlivosť saposudzujepodľacitlivostina penicin.

c IzolátysMICceftriaxónuvyššou ako jehraničnáhodnotacitlivostisú zriedkavéaaksazistia,

majú satestov znovaa po ich potvrdenísamajúposlať do referenčného laboratória.

d Hraničné hodnotysavzťahujú na dennúintravenóznu dávku 1 gx 1 avysokú dávkuminimálne2 g x 1.


Klinická účinnosť voči špecifickým patogénom

Prevalenciazískanejrezistenciesau vybraných kmeňov môžešiť geografickyavčase. Informácieo lokálnejsituáciirezistenciesú preto potrebné, najmävppadochliečbyzávažných infekc.Kje lokálnyvýskytrezistencietaký vysoký,žeúčinnosť ceftriaxónu v liečbeniektorých infekciímôžebyť sporná, vyžadujesaodbornéposúdenieprípadu


Bežne citlivé druhy

Grampozitívne aeróby


Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)£

Koagulázo-negavne stafylokoky (citlivé na meticilín)£

Streptococcus pyogenes (skupina A)

Streptococcus agalactiae (skupina B)

Streptococcus pneumoniae

Skupina viridujúcich streptokokov


Gramnegavne aeróby


Borrelia burgdorferi

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoea

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Providencia spp.

Treponema pallidum


Druhy, pre ktoré získaná rezistencia môže byť problém

Grampozitívne aeróby


Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus+

Staphylococcus hominis+


Gramnegavne aeróby


Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli%

Klebsiella pneumoniae%

Klebsiella oxytoca%

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Serratia marcescens.


Anaeróby

Bacteroides spp

Fusobacterium spp.

Peptostreptococcus spp

Clostridium perfringens


Inherentné rezistentné druhy

Grampozitívne aeróby


Enterococcus spp

Listeria monocytogenes


Gramnegavne aeróby


Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia


Anaeróby


Clostridium difficile


Iné:

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

Ureaplasma urealyticum

£ Všetky stafylokoky rezistentnénameticilín súrezistentnaceftriaxón.

+ Výskytrezistencie> 50%vaspoňjednejoblasti

% Kene produkujúce ESBL dyrezistent


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po intravenóznombolusovompodaní500 mga1 gceftriaxónu sadosahujú priemermaximálne plazmatickéhladinyceftriaxónu približne120a 200mg/l, v uvedenomporadí. Po intravenóznej infúzii500 mg, 1 g a2 gceftriaxónu sadosahujú plazmatickéhladinyceftriaxónu približne80, 150 a250 mg/l, v uvedenomporadí. Po intramuskulárnejinjekciisadosahujú približnepolovičné priemermaximálneplazmatickéhladinyako sú hodnotypozorovanépointravenóznompodaní ekvivalentnejdávky. Maximálnaplazmatickákoncentráciapojednorazovejintramuskulárnejvke 1 g jepribližne81 mg/la dosahujesa2 – 3hodinypo podaní.

Plochapod krivkou závislostiplazmatickejkoncentrácieačasupo intramuskulárnompodaníje

ekvivalentnáplochepod krivkou po intravenóznompodaníekvivalentnejvky.


Distribúcia

Distribučnýobjemceftriaxónuje7 – 12l.Koncentrácieoveľavyššieako sú minimálneinhibič koncentrácieväčšinyležitých patogénovsú detegovateľvtkanivách vrátanepľúc, srdca, žlčoch ciest/pečene, mandlí, stredného uchaanosovejsliznice, kostíavcerebrospinálnej,pleurálnej, prostatickejasynoviálnejtekutine. Po opakovanompodávanísapozorujezvýšeniepriemernej maximálnejplazmatickejkoncentrácie(Cmax)o 8 – 15 %;rovnovážnystavsadosahujevo väčšine ppadovv priebehu 48 – 72 hodínvzávislostiod spôsobu podávania.


Penetcia došpecifickýchtkanív

Ceftriaxón prechádzado meningov. Penetráciajenajväčšiaprizapálených meningoch. Priemer maximálnekoncentrácieceftriaxónu v CSF u pacientovsbakteriálnoumeningitídou dosahovali hodnotu až 25 % plazmatických hladín v porovnanís2%plazmaticch hladín u pacientov s nezapálenýmimeningami. Maximálnekoncentrácieceftriaxónu v CSF sa dosahujú približneza 4-6 hodín po intravenóznejinjekcii. Ceftriaxón prestupujeplacentárnou bariérouavylujesado materského mliekavnízkych koncentráciách (pozričasť 4.6).


Väzba na proteíny

Ceftriaxón sareverzibilneviaženaalbumín.Väzbanaplazmaticképroteínyjepribližne95%pri plazmaticch koncentráciách nižšíchako 100 mg/l.Väzbajesaturovateľasostúpajúcou koncentráciou sa percentoviazaného ceftriaxónu znižuje(85 %priplazmatickejkoncentrácii

300 mg/l).


Biotransformácia

Ceftriaxón sa nemetabolizuje systémovo;jevšakkonvertovanýbakteriálnou flórou v črevenaneakvnemetabolity.


Elimicia

Plazmatický klírenscelkového ceftriaxónu(viazanéhoaneviazaného)je10 –22ml/min. Renálny klírensje5 – 12 ml/min. 50 – 60 % ceftriaxónu savylujevnezmenenejformemočom, predovšetkýmglomerulárnou filtráciou, zatičo 4050 %savylujevnezmenenejformežlčou. Eliminačnýpolčascelkového ceftriaxónu u dospelýchjepribližne8hodín.


Pacientis poruchou funkcieobličiekalebo pečene

Upacientovsporuchou funkcieobličiekalebo pečenejefarmakokinetikaceftriaxónu len minimálne ovplyvnenámiernezvýšenýmpolčasom(menejako dvojnásobne), dokoncaajupacientovso závažnou poruchu funkcieobličiek.


Relavnenízkezvýšeniepolčasu priporuchefunkcieobličieksavysvetľujekompenzačnýmzvýšením nerenálneho klírensu, čo jesledkomzníženiaväzby na proteínyazodpovedajúceho zvýšenia nerenálneho klírensu celkového ceftriaxónu.


Upacientovsporuchou funkciepečenesanezvyšujeeliminačnýpolčaszvodu kompenzačného zšeniarenálneho klírensu. Tojezapčineajzvýšenímvoľnejfrakcieceftriaxónu v plazme, čo prispievakpozorovanému paradoxnému zvýšeniu celkového klírensu liečiva, so zvýšením distribučného objemu paralelneso zvýšenímcelkovému klírensu.


Staršípacienti

Priemereliminačnýpolčassazvyčajneu starších ľuvo vekuviacako 75 rokovdvojsobne trojsobnepredlžujevporovnanísmladýmidospelýmipacientmi.


Pediatrickápopulácia

Polčasceftriaxónujeunovorodencovpredĺžený. Od narodeniado veku 14 dní môžu byť hladiny voľného ceftriaxónu ďalejzšenésobenímfaktorov, ako jezníženáglomerulárnafiltrácia a zmenenáväzbanaproteíny. V detstvejepolčasnižšíako u novorodencovalebodospelých. Plazmatický klírensa distribučnýobjemcelkového ceftriaxónusú vyššieu novorodencov, dojčiat a detíako u dospelých.


Linearita/nelinearita

Farmakokinetikaceftriaxónujenelineárnaavšetkyzákladnéfarmakokineticképarametre, okrem eliminačného polčasu,sú závisléod dávky, akvychádzamezcelkových koncentráciíliečiva, zvyšujú samenejako proporcionálnesvkou. Nelinearitajezapríčinenásaturáciou väzby na plazmatické

proteínyapozorujesapretoprecelkovýplazmatickýceftriaxón, nievšakprevoľný(neviazaný)

ceftriaxón.


Farmakokinetic/farmakodynamicvzťah

Rovnako ako u iných betalaktámových antibiotík, farmakokinetický-farmakodynamickýindex demonštrujúci najlepšiu koreláciu účinnostiin vivo predstavujepercento dávkovacieho intervalu,vrámciktoréhoje koncentrácianeviazaného liivavyššiaakojeminimálnainhibičnákoncentrácia(MIC)ceftriaxónu preindividuálnecieľovékmene(t.j.%T>MIC).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Vštúdiáchna zvieratáchsadokázalo, ževysokévkyceftriaxón-vápnikových solíviedliktvorbe konkrementovaprecipitátov v žlčníku u psovaopíc, taktisadokázalo, žereverzibilné. Štúdie na zvieratách nedokázalireprodukčnú toxicitu a genotoxicitu.Karcinogénneštúdiesceftriaxónomsa neuskutnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2 Inkompatibility


Nazákladeúdajovzliteratúryceftriaxónniejekompatibils amsaknom, vankomycínom, flukonazolomaaminoglykozidmi.


Roztoky obsahujúce ceftriaxón sa nesmú miešať, resp. pridávať k iným látkam okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6. Najmä rozpúšťadlá obsahujúce vápnik (napr. Ringerov roztok, Hartmannov roztok) sa nesmú používať na rekonštitúciu ceftriaxónu v injekčných liekovkách ani na ďalšie riedenie rekonštituovaného roztoku na intravenózne podanie, pretože môže dôjsť k tvorbe zrazeniny. Ceftriaxón sa nesmie miešať alebo podávať súbežne s roztokmi obsahujúcimi vápnik vrátane totálnej parenterálnej výživy (pozri časti 4.2, 4.3, 4.4 a 4.8).


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Len na jednorazové použitie.

Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Roztoky Tercefu majú charakteristickú svetlo žltú až jantárovú farbu v závislosti od koncentrácie, ktorá nesúvisí s ich silou, účinnosťou a toleranciou, zachovávajú si stabilitu počas 24 hodín pri uchovávaní v chladničke (2 °C ‑ 8 °C).


Roztoky sa majú použiť okamžite po ich príprave.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z bezfarebného skla (typ III), uzatvorená gumenou zátkou a zapečatená hliníkovou korunkou s obsahom 30 ml.


Jedno balenie obsahuje 1 alebo 5 injekčných liekoviek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Intramuskulárna injekcia

1 g ceftriaxónu sa rozpustí v 3,6 ml 1 % roztoku lidokaínu (koncentrácia 250 mg/ml ceftriaxónu). Precitlivenosť pacienta na lidokaín sa má zistiť vopred.

Intramuskulárna injekcia roztokov vo vode je bolestivá. V prípade potreby sa môžu podávať v zriedenejšom roztoku. Podáva sa hlboko intragluteálne.


Do jedného miesta sa nemá podať viac ako 1 g ceftriaxónu.


Roztoky ceftriaxónu s lidokaínom pripravené na intramuskulárne použitie sa nepodávajú intravenózne.


Intravenózna injekcia

Pre priamu intravenóznu injekciu sa 1 g ceftriaxónu rozpustí v 9,6 ml sterilnej vody na injekciu (koncentrácia 100 mg/ml ceftriaxonu). Priama intravenózna injekcia sa podáva 2 až 4 minúty.


Intravenózna infúzia

1 g ceftriaxónu sa pripraví ako pri priamej intravenóznej injekcii a zriedi sa na koncentráciu 10 mg/ml v 90 ml rozpúšťadla. Vhodné rozpúšťadlá pre intravenóznu infúziu sú: voda na injekciu, 0,9 % roztok chloridu sodného, 5 % roztok glukózy, 10 % roztok glukózy, 5 % roztok levulózy. Intravenózna infúzia sa podáva 15 až 30 minút.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/245/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 05. novembra 2002

Dátum posledného predĺženia: 18. februára 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


02/2015


17

Tercef 1 g