+ ipil.sk

TERFIMED 250



Príbalový leták



Písomná informácia pre používateľa


TERFIMED 250

tablety


terbinafín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Terfimed 250 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Terfimed 250

3. Ako užívať Terfimed 250

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Terfimed 250

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Terfimed 250a na čo sa používa


Terfimed 250 obsahuje terbinafín, látku patriacu do skupiny liekov nazývaných antimykotiká, ktoré potláčajú rast húb. Tento liek sa používa na liečbu nasledovných hubových infekcií kože a nechtov citlivých na terbinafín:


Tinea corporis (hubové infekcie v oblasti trupu)

Tinea cruris (hubové infekcie v oblasti slabín)

Tinea pedis (hubové infekcie na nohách)

Onychomykóza (hubová infekcia nechtov).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Terfimed 250


Prečítajte si informácie nižšie predtým ako užijete tento liek.


Neužívajte Terfimed 250:


 • ak ste alergický na terbinafín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Terfimed 250, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


 • ak užívate ďalšie lieky

 • ak máte alebo ste mali problémy s pečeňou alebo s obličkami

 • ak máte alebo ste mali škrvny pokryté červenými alebo striebornými šupinami (lupienka – psoriáza) alebo vyrážku na tvári, bolesť kĺbov, ochorenie svalov, horúčku (kožný a systémový lupus erytematosus). Terbinafín môže tieto problémy zhoršiť.

 • ak máte problémy s nedostatočnou funkciou imunitného systému

 • cez ústa podávaný terbinafín nie je účinný pri Pityriasis versicolor a kožných infekciách vyvolaných kvasinkami rodu Candida.

 • ak dojčíte

 • ak ste tehotná alebo sa snažíte otehotnieť


Deti

Tablety terbinafínu sa neodporúčajú podávať deťom.


Iné lieky a Terfimed 250

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, vrátane perorálnych kontraceptív a liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré iné lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať s Terfimedom 250. Patria sem:


 • rifampicín – používa sa na liečbu infekcií

 • cimetidín – používa sa na liečbu žalúdočných problémov ako je žalúdočná nevoľnosť alebo žalúdočné vredy

 • cyklosporín – používa sa na regulovanie vášho imunitného systému, aby sa zabránilo odvrhnutiu transplantovaných orgánov

 • antidepresíva – vrátane tricyklických antidepresív ako je dezipramín, SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu) alebo MAOI (inhibítory monoaminooxidázy)

 • perorálne kontraceptíva (tablety proti otehotneniu) (u niektorých žien sa môže vyskytnúť nepravidelná menštruácia a medzimenštruačné krvácanie)

 • antimykotiká – používajú sa na liečbu plesňových infekcií, ako sú flukonazol, ketokonazol

 • betablokátory alebo antirytmiká – používajú sa na liečbu srdcových problémov ako je metoprolol, propafenón alebo amiodarón

 • dextrometorfán – používa sa v niektorých liekoch proti kašľu

 • kofeín – používa sa v niektorých liekoch na tíšenie bolesti alebo horúčky.


Terfimed250 a jedlo a nápoje

Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Terbinafín sa vylučuje do materského mlieka. Preto nesmiete dojčiť počas liečby týmto liekom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Terbinafín nemá žiaden alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak niektorí pacienti hlásili pocit závratov počas užívania Terfimedu 250. Ak počas užívania Terfimedu 250 pociťujete tieto príznaky, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Terfimed 250


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:

Užívajte počet tabliet tohto lieku vždy podľa pokynov lekára. On rozhodne o tom, aká dávka je pre vás potrebná.


Dospelí

Zvyčajná dávka je jedna tableta (250 mg) užitá raz za deň.


Použitie u detí

Tento lieksa neodporúča používať u detí a dospievajúcich (<18 rokov), pretože nie sú skúsenosti v tejto vekovej skupine.


Spôsob podávania


Zvyčajná dávka je jedna tableta (250 mg) užitá raz za deň.


Ako užívať Terfimed 250


Prehltnite celú tabletu s dostatočným množstvom vody. Tabletu nežujte. Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo nalačno.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Infekcie kože


Odporúčajú sa nasledovné trvania liečby:

- Tinea pedis (hubová infekcia nôh - interdigitálna, plantárna/mokasínový typ): 2 až 4 týždne.

Odporúčaná dĺžka liečby môže byť až 6 týždňov

- Tinea corporis (hubová infekcia v oblasti trupu): 2 až 4 týždne

- Tinea cruris (hubová infekcia v oblasti slabín): 2 až 4 týždne


Onychomykóza (hubová infekcia nechtov)


Efektívna liečba u väčšiny pacientov trvá 6 až 12 týždňov.

Onychomykóza nechtov na rukách

Vo väčšine prípadov infekcií nechtov na rukách postačuje zvyčajne 6-týždňová liečba.

Onychomykóza nechtov na nohách

Vo väčšine prípadov infekcií nechtov na nohách postačuje zvyčajne 12-týždňová liečba.

Pacienti s pomalým rastom nechtov môžu vyžadovať dlhšie trvanie liečby.


Je možné, že príznaky infekcie úplne nezmiznú v priebehu niekoľkých týždňov (koža) alebo mesiacov (nechty) po zmiznutí húb, ktoré zapríčinili infekciu.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Neodporúča sa používať liek v tejto skupine pacientov.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

Neodporúča sa používať liek v tejto skupine pacientov.


Nemeňte dávkovanie alebo neprerušujte liečbu bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom.


Ak užijete viac Terfimedu 250ako máte

Ak ste neúmyselne užili veľké množstvo tabliet, okamžite sa poraďte s lekárom.


Hlavné príznaky akútnej intoxikácie (predávkovania) sú nauzea (nevoľnosť, nutkanie na vracanie), bolesť žalúdka, závrat alebo bolesť hlavy. Ak sa vyskytnú niektoré z týchto príznakov alebo sa vyskytnú iné nezvyčajné vedľajšie účinky, okamžite sa poraďte s lekárom.


Ak zabudnete užiť Terfimed 250

Ak zabudnete užiť tabletu, užite ju ihneď, ako si na to spomeniete.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Je veľmi dôležité, aby ste okamžite oznámili svojmu lekárovi:


 • ak sa u vás vyskytne infekcia s príznakmi ako horúčka a vážne zhoršenie vášho celkového stavu alebo horúčka s príznakmi lokálnej infekcie ako bolesť v oblasti krku/hltana/úst alebo problémy s močovými cestami, okamžite vyhľadajte lekára.


Tento liek môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek a tým znížiť vašu odolnosť voči infekciám.


Bude vykonaná krvná skúška na zistenie možného úbytku bielych krviniek (agranulocytóza). Je dôležité informovať svojho lekára o liekoch, ktoré užívate.


 • ak sa vyskytnú zhoršujúce sa kožné vyrážky. Okamžite prerušte užívanie lieku a oznámte to svojmu lekárovi.


 • ak si všimnete, že vám zožltla koža alebo očné bielka, alebo váš moč je nezvyčajne tmavý alebo vaša stolica nezvyčajne svetlá. Okamžite prerušte užívanie lieku a oznámte to svojmu lekárovi.


 • ak sa u vás objaví bolesť v oblasti krku sprevádzaná zvýšenou teplotou a triaškou, nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, akékoľvek závažné kožné prejavy, ako aj únava, závrat, depresia, stavy úzkosti alebo vertigo (točenie hlavy).


 • ak máte počas liečby s týmto liekom prejavy ako je nevysvetliteľný, pretrvávajúci pocit na vracanie, ťažkosti so žalúdkom, stratu chuti do jedenia alebo pociťujete nezvyčajnú únavu a slabosť.


 • ak sa u vás vyskytnú príznaky angioedému ako sú: opuch tváre, jazyka alebo hltana, problémy s prehĺtaním; alebo žihľavka a ťažkosti s dýchaním, okamžite prerušte užívanie lieku a oznámte to svojmu lekárovi.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené po podaní Terfimedu 250


Veľmi časté(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

- gastrointestinálne poruchy ako pocit plnosti, strata chuti do jedla, nepokojný žalúdok (porucha trávenia), nevoľnosť, mierna bolesť brucha a hnačka.

- alergické reakcie kože, napr. vyrážka alebo žihľavka,

- bolesť v kĺboch a svaloch.


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb)

- bolesť hlavy.


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)

 • strata alebo pokles vnímania chuti, ktorá zvyčajne ustúpi počas niekoľkých týždňov po ukončení užívania tabliet.

 • zníženie príjmu potravy, ktoré vedie k významnému poklesu telesnej hmotnosti vo veľmi malom počte závažných prípadov.


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)

 • znecitlivenie kože alebo brnenie končatín

 • znížená citlivosť

 • závrat, problémy s pečeňou.


Veľmi zriedkavé(môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb)

 • závažné poruchy funkcie pečene,

 • závažné reakcie kože (s náhlym začiatkom, ktoré sa môžu opakovať, rozšíriť, objaviť sa vo forme vyvýšených hrčiek, ktoré môžu byť sprevádzané svrbením a horúčkou), zhoršenie psoriázy,

 • zníženie počtu niektorých druhov krviniek (neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia), vypadávanie vlasov,

 • únava,

 • závažné reakcie z precitlivenosti (opuch tváre, očí alebo jazyka, problémy s prehĺtaním, nevoľnosť a vracanie, slabosť, závraty, ťažkosti s dýchaním),

 • vznik a zhoršenie kožného a systémového lupus erythematosus.

 • poruchy menštruácie (medzimenštruačné krvácanie a nepravidelný cyklus) boli tiež hlásené u pacientiek užívajúce terbinafín súbežne s perorálnou antikoncepciou. (pozri časť 4.5).


Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky, avšak nie je môžné stanoviť presnú frekvenciu výskytu a preto ich frekvencia je klasifikovaná ako neznáma:

 • zníženie počtu červených krviniek

 • alergické reakcie

 • úzkosť, depresia

 • strata vnímania čuchu

 • strata sluchu, zvonenie v ušiach

 • zožltnutie kože alebo očných bielok

 • precitlivenosť na slnečné svetlo

 • uvoľňovanie svalových buniek do krvného obehu

 • príznaky podobné chrípke, horúčka

 • úbytok telesnej hmotnosti


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Terfimed 250


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Terfimed 250 obsahuje

 • Liečivo je terbinafín. Každá tableta obsahuje 250 mg terbinafínu (vo forme hydrochloridu).

- Ďalšie zložky sú sodná soľ karboxymetylškrobu A, mikrokryštalická celulóza (E460), hypromelóza (E464), bezvodý koloidný oxid kremičitý a magnéziumstearát (E572).


Ako vyzerá Terfimed 250 a obsah balenia

Terfimed 250 sú biele podlhovasté tablety s deliacou ryhou, dostupné v baleniach po 8, 14, 28 a 42 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými obchodnými názvami:

 • Portugalsko: Termycol 250 mg Comprimidos

 • Česká republika: Terfimed 250

 • Estónsko: Terbinafine Olainfarm 250 mg

 • Francúzsko: Terbinafine Velvian 250mg comprimé sécable

 • Nemecko: Terbinafin Heuman 250 mg Tabletten

 • Holandsko: Terbinafine Terbano 250 mg Tablet

 • Maďarsko: Terbinafine Terbano 250 mg Tabletta

 • Írsko: Terbinafine Terbano 250 mg tablets

 • Taliansko: Terbinafina Alter „250 mg“ compresse

 • Lotyšsko: Terbinafine Olainfarm 250 mg Tabletes

 • Slovinsko: Terbinafin Terbano 250 mg tablete

 • Slovenská republika: TERFIMED 250


Táto písomná informácia pre používateľav bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.



6


TERFIMED 250

Súhrn údajov o lieku



SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


TERFIMED 250

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá tableta obsahuje 250 mg terbinafínu (vo forme hydrochloridu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Biele podlhovasté tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Terfimed 250 sa používa na liečbu nasledujúcich hubových infekcií kože a nechtov:


 • Liečba Tinea corporis (telový lišaj), Tinea cruris (slabinový lišaj) a Tinea pedis (mykóza v oblasti nôh, tzv. atletická noha), kde sa perorálna liečba považuje za primeranú vzhľadom na miesto, závažnosť a rozsah infekcie.

 • Liečba onychomykózy zapríčinenej dermatofytmi.


Na rozdiel od lokálne aplikovaného terbinafínu, perorálne podávaný Terfimed 250 nie je účinný pri liečbe pityriasis versicolor.


Je potrebné zobrať do úvahy lokálne usmernenie týkajúce sa mikrobiálnej rezistencie a vhodného použitia a predpisovania antifungálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Dávkovanie


Dospelí: 250 mg (1 tableta) 1-krát denne.


Trvanie liečby sa líši podľa indikácie a závažnosti infekcie.


Kožné infekcie


Pravdepodobné trvanie liečby Tinea pedis, Tinea corporis a Tinea cruris sú 2 - 4 týždne. Pre Tinea pedis (interdigitálna, plantárna/mokasínový typ): odporúčané trvanie liečby môže byť až 6 týždňov.


Úplný ústup všetkých príznakov a prejavov infekcie môže nastať až o niekoľko týždňov po mykologickom vyliečení.


Onychomykóza

Úspešná liečba väčšiny pacientov trvá 6 až 12 týždňov.


Onychomykóza nechtov rúk

Pri infekciách nechtov rúk postačuje vo väčšine prípadov šesť týždňov liečby.


Onychomykóza nechtov nôh

Pri infekciách nechtov nôh postačuje vo väčšine prípadov dvanásť týždňov liečby.


U pacientov s pomalým rastom nechtov môže byť potrebné dlhšie obdobie liečby (6 mesiacov alebo dlhšie). Optimálny klinický účinok sa pozoruje niekoľko mesiacov po mykologickom vyliečení a ukončení liečby. Táto doba je potrebná na dorastanie zdravého nechtového tkaniva.


Ďalšia informácia pre osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie pečene

Neodporúča sa podávať tablety terbinafínu pacientom s chronickým alebo aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie obličiek

Použitie tabliet terbinafínu nebolo dostatočne skúmané u pacientov s poruchou funkcie obličiek a preto liek nie je odporúčaný pre túto populáciu (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší pacienti

Nie sú dôkazy o tom, že by sa u starších pacientov vyžadovalo iné dávkovanie alebo sa vyskytovali iné nežiaduce účinky ako u mladších pacientov. Ak sa predpisujú tablety terbinafínu pre túto vekovú skupinu, je potrebné vziať do úvahy možnosť už existujúcej poruchy funkcie pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Terfimed 250 sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim (<18 rokov) z dôvodu chýbajúcich skúseností v tejto vekovej skupine.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Funkcia pečene

Neodporúča sa podávať tablety terbinafínu pacientom s chronickým alebo aktívnym ochorením pečene.


Pred predpísaním tabliet terbinafínu sa majú vykonať funkčné testy pečene. Hepatotoxicita sa môže vyskytnúť u pacientov s už prítomným ochorením pečene, preto sa odporúča pravidelné vykonávanie (po 4 - 6 týždňoch liečby) funkčných testov pečene. Liečba terbinafínom sa má ihneď ukončiť v prípade zvýšenia hodnôt funkčných testov pečene. U pacientov liečených tabletami terbinafínu boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažného zlyhania pečene (niektoré s fatálnym koncom alebo vyžadujúce transplantáciu pečene). Vo väčšine prípadov zlyhania pečene mali pacienti závažné základné systémové ochorenie a príčinná súvislosť s užívaním tabliet terbinafínu bola neistá (pozri časť 4.8).

Pacientov, ktorým sa predpíšu tablety terbinafínu treba upozorniť, aby lekárovi okamžite hlásili akékoľvek prejavy a príznaky nevysvetliteľnej pretrvávajúcej nauzey, zníženia chuti, únavu, vracanie, bolesť v pravej hornej časti brucha alebo žltačku, tmavý moč alebo svetlú stolicu. Pacienti s takýmito prejavmi majú ukončiť perorálne užívanie terbinafínu a okamžite sa musí u pacienta vyšetriť funkcia pečene.


Dermatologické účinky

Veľmi zriedkavo bolo hlásené u pacientov užívajúcich tablety terbinafínu závažné kožné reakcie (napr. Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza). Ak sa vyskytne progresívna kožná vyrážka, liečba tabletami terbinafínu sa má ukončiť.

Terbinafín sa má s opatrnosťou podávať pacientom s už existujúcou psoriázou alebo lupus erythematosus, pretože boli hlásené veľmi zriedkavé prípady lupus erythematosus.


Hematologické účinky

Veľmi zriedkavé prípady krvných ochorení (neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia, pancytopénia) boli hlásené u pacientov liečených tabletami terbinafínu. Etiológia všetkých porúch krvi, ktoré sa vyskytnú u pacientov liečených tabletami terbinafínu sa má vyhodnotiť a má sa zvážiť možnosť zmeny liečebného postupu, vrátane ukončenia liečby tabletami terbinafínu.


Funkcia obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 50 ml/min alebo sérový kreatinín vyšší ako 300 µmol/l) nebolo používanie tabliet terbinafínu dostatočne skúšané, a preto sa ich podávanie neodporúča (pozri časť 5.2).


Zmeny v oku

V kontrolovaných klinických skúšaniach boli počas užívania terbinafínu hlásené zmeny na očnej šošovke a sietnici. Klinický dopad týchto zmien nie je známy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv iných liekov na terbinafín

Plazmatický klírens terbinafínu môže byť zrýchlený liekmi, ktoré indukujú metabolizmus a spomalený liekmi inhibujúcimi cytochróm P450. Ak je potrebné súčasné podávanie takýchto liekov, dávkovanie terbinafínu sa má primerane upraviť.


Nasledujúce lieky môžu zvýšiť účinok alebo plazmatickú koncentráciu terbinafínu:

Cimetidín znížil klírens terbinafínu o 33 %.


Flukonazol zvýšil Cmaxo 52 % a AUC o 69 % z dôvodu inhibície enzýmov CYP2C9 a CYP3A4. Podobné zvýšenie expozície sa môže vyskytnúť, ak sa iné lieky, ktoré inhibujú CYP2C9 a CYP3A4, ako je ketokonazol a amiodarón, súbežne podávajú s terbinafínom.


Nasledujúce lieky môžu znížiť účinok alebo plazmatickú koncentráciu terbinafínu:

Rifampicín zvýšil klírens terbinafínu o 100 %.


Vplyv terbinafínu na iné lieky:


Podľa výsledkov štúdií in vitroa na zdravých dobrovoľníkoch, terbinafín má zanedbateľný potenciál tlmiť alebo indukovať klírens väčšiny liekov metabolizovaných systémom cytochrómu P450 (napr. terfenadínu, triazolamu, tolbutamidu alebo perorálnych kontraceptív), s výnimkou liekov metabolizovaných prostredníctvom CYP2D6 (pozri nižšie).


Terbinafín neinterferuje s klírensom antipyrínu alebo digoxínu.


Zaznamenali sa prípady nepravidelnej menštruácie u pacientok užívajúcich tablety terbinafínu súčasne s perorálnymi kontraceptívami, i keď výskyt týchto porúch zostáva v rámci výskytu ako u pacientok, ktoré užívali perorálne kontraceptíva samotné.


Terbinafín môže zvyšovať účinok alebo plazmatickú koncentráciu nasledujúcich liekov


Kofeín

Terbinafín znížuje klírens kofeínu podaného intravenózne o 19 %.


Látky predominantne metabolizované prostredníctvom CYP2D6

Štúdie in vitroa in vivopreukázali, že terbinafín inhibuje metabolizmus CYP2D6. Tento nález môže byť klinicky významný pre látky, ktoré sa predominantne metabolizujú prostredníctvom CYP2D6, napr. niektoré lieky z nasledujúcich liekových skupín:

tricyklické antidepresíva (TCA), betablokátory, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), antiarytmiká (vrátane triedy 1A, 1B a 1C) a inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) typu B, najmä ak tiež majú úzky terapeutický index (pozri časť 4.4).


Terbinafín znižuje klírens dezipramínu o 82 %.


Terbinafín môže znižovať účinok alebo plazmatickú koncentráciu nasledujúcich liekov

Terbinafín zvyšuje klírens cyklosporínu o 15 %.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie fetálnej toxicity a fertility na zvieratách nenaznačujú nežiaduce účinky. Keďže klinické skúsenosti u gravidných žien sú veľmi obmedzené, tablety terbinafínu sa nemajú podávať počas gravidity, pokiaľ si klinický stav ženy nevyžaduje liečbu perorálnym terbinafínom a potenciálny prínos pre matku prevyšuje akékoľvek potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Terbinafín sa vylučuje do materského mlieka; preto matky, ktoré dostávajú perorálne terbinafín nemajú dojčiť.


Fertilita

Štúdie fetálnej toxicity a fertility na zvieratách nenaznačujú nežiaduce účinky.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli vykonané žiadne štúdie, v ktorých sa sledovali účinky liečby tabletami terbinafínu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, ktorí pociťujú závrat ako nežiaduci účinok, sa majú vyhýbať vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce reakcie boli pozorované v klinických skúšaniach alebo po uvedení lieku na trh.


Nežiaduce reakcie (Tabuľka 1) sú zoradené podľa frekvencie za použitia nasledujúcej konvencie: veľmi časté (³1/10); časté (³1/100, <1/10); menej časté (³1/1000 <1/100); zriedkavé (³1/10 000, <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 1

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé

neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia, pancytopénia

Neznáme

anémia

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé

anafylaktoidná reakcia, angioedém, kožný a systémový lupus erythematosus

Neznáme

anafylaktické reakcie, reakcia podobná sérovej chorobe

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

znížená chuť do jedla

Psychické poruchy

Neznáme

úzkosť, depresia*

Poruchy nervového systému

Časté

bolesť hlavy

Menej časté

hypogeuzia**, ageuzia**

Veľmi zriedkavé

závrat, parestézia a hypestézia

Neznáme

anosmia

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

nedoslýchavosť, poškodenie sluchu, tinitus

Poruchy ciev

Neznáme

vaskulitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

abdominálna distenzia, dyspepsia, nauzea, abdominálna bolesť, hnačka

Neznáme

pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

zlyhanie pečene, zvýšenie pečeňových enzýmov

Neznáme

hepatitída, žltačka, cholestáza

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

vyrážka, urtikária

Veľmi zriedkavé

multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP); psoriaziformné vyrážky alebo exacerbácia psoriázy; alopécia.

Neznáme

Fotosenzitívna reakcia, fotodermatóza, fotosenzitivita, alergická reakcia a polymorfná svetelná erupcia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

artralgia, myalgia

Neznáme

rabdomyolýza

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé

únava

Neznáme

chrípke podobné ochorenie, pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Zvýšená kreatínfosfokináza v krvi, pokles hmotnosti

* Úzkosť a príznaky depresie sekundárne k dysgeuzii.

** Hypogeuzia, vrátane ageuzie, ktorá sa upraví zvyčajne niekoľko týždňov po ukončení liečby. Hlasené boli ojedinelé prípady pretrvávajúcej hypogeuzie.

*** Pokles hmotnosti sekundárny k hypogeuzii.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Zaznamenalo sa niekoľko prípadov predávkovania (až do 5 g), ktoré malo za následok bolesť hlavy, nauzeu, bolesť v hornej časti brucha a závraty.

Odporúčaná liečba predávkovania pozostáva z eliminácie liečiva, primárne podaním aktívneho uhlia, a podľa potreby, poskytnutím symptomatickej podpornej liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotiká na systémové použitie, ATC kód: D01B A02.


Terbinafín je alylamín so širokým spektrom účinnosti proti hubovým patogénom kože, vlasov a nechtov, vrátane dermatofytov ako sú Trichophyton(napr. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum(napr. M. canis) a Epidermophyton floccosum. V nízkych koncentráciách terbinafín pôsobí fungicídne na dermatofyty, plesne a niektoré dimorfné huby.


Keďže skúšky citlivosti pre dermatofytózu nie sú štandardizované, nižšie uvedená informácia je iba pokusom o poskytnutie vodítka pre stanovenie pravdepodobnosti, či určité mikroorganizmy budú alebo nebudú citlivé na terbinafín.


Citlivosť rôznych druhov húb na terbinafín, stanovená na základe štandardných kultúr používaných pre huby, je nasledujúca (minimálna inhibičná koncentrácia – MIC):


Organizmus MIC rozsah (µg/ml)


Trichophyton rubrun 0,001 – 0,15

Trichophyton mentagrophytes 0,0001 – 0,05

Trichophyton verrucosum 0,001 – 0,006

Trichophyton violaceum 0,001 – 0,1


Microsporum canis 0,0001 – 0,1


Edidermorphyton fluccosum 0,001 – 0,05


Terbinafín vykazuje slabú účinnosť proti mnohým kvasinkám rodu Candida.


Tablety terbinafínu, na rozdiel od liečby lokálne podávaným terbinafínom, nie sú účinné pri liečbe Pityriasis (Tinea) versicolor.


Terbinafín špecifickým spôsobom narúša v hubách biosyntézu sterolov vo včasnom štádiu. To vedie k nedostatku ergosterolu a hromadeniu skvalénu v bunkách, čo má za následok uhynutie buniek húb. Účinok terbinafínu je založený na inhibícii skvalénovej epoxidázy v bunkovej stene húb. Enzým skvalénová epoxidáza nesúvisí zo systémom cytochrómu P450.


Pri perorálnom podaní sa liek koncentruje v koži, vlasoch a nechtoch v hladinách s fungicídnym účinkom. Je tam prítomný ešte 15 až 20 dní po ukončení liečby.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri jednorazovej perorálnej dávke 250 mg terbinafínu sa dosiahne priemerná maximálna plazmatická koncentrácia 0,97 mikrogramov/ml v priebehu 2 hodín po podaní. Absorpčný polčas je 0,8 hodiny a distribučný polčas 4,6 hodiny.


Terbinafín sa silno viaže na bielkoviny plazmy (99 %). Rýchlo preniká cez dermis a koncentruje sa v lipofilnej stratum corneum. Terbinafín sa takisto vylučuje do kožného tuku, čím dosahuje vysoké koncentrácie vo vlasových folikuloch, vlasoch a koži bohatej na mazové žľazy. Dokázalo sa tiež, že počas prvých niekoľkých týždňov po začatí terapie terbinafín vstupuje do nechtovej platničky.


Terbinafín sa metabolizuje rýchlo a vo veľkom rozsahu aspoň siedmimi izoenzýmami CYP, s najväčším podielom 2C9, 1A2, 3A4, 2C8 a 2C19.


Biotransformáciou vznikajú metabolity bez antimykotickej účinnosti, ktoré sa vylučujú prevažne močom. Eliminačný polčas je 17 hodín. Neexistuje dôkaz o akumulácii v plazme. Nepozorovali sa zmeny vo farmakokinetike v závislosti od veku. U pacientov s renálnym alebo hepatálnym poškodením sa môže znížiť rýchlosť vylučovania s následným zvýšením hladín terbinafínu v krvi.


Biologickú dostupnosť tabliet terbinafínu mierne ovplyvňuje potrava, ale nie do takej miery, aby bola nutná úprava dávkovania.


Farmakokinetické štúdie s jednorazovou dávkou na pacientoch s už existujúcim poškodením pečene dokázali, že klírens terbinafínu sa môže znížiť o 50 %.


Terbinafín sa nevylučuje močom ako nezmenené liečivo. Avšak jeho eliminačný polčas je predĺžený pri poruche funkcie obličiek, pravdepodobne z dôvodu metabolických zmien u týchto pacientov alebo zníženia funkcie pečene vznikajúce sekundárne k ochoreniu obličiek. Znížená eliminácia terbinafínu pri renálnej insuficiencii poukazuje na nutnosť znížiť dávkovanie, hoci špecifické pokyny nie sú dostupné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V dlhodobých štúdiách (do 1 roka) na potkanoch a psoch sa nezistili ani na jednom druhu žiadne významné toxické účinky pri perorálnych dávkach asi do 100 mg/kg denne. Pri vysokých perorálnych dávkach sa zistilo, že potenciálnymi cieľovými orgánmi sú pečeň a pravdepodobne aj obličky.


V štúdii na karcinogenitu trvajúcej 2 roky sa nezaznamenali pri perorálnom podávaní myšiam žiadne neoplastické alebo iné abnormálne nálezy, ktoré by sa dali pripísať podávaniu liečiva v dávkach do 130 mg/kg denne (samce) a 156 mg/kg denne (samice). V štúdii na karcinogenitu trvajúcej 2 roky pri perorálnom podávaní potkanom sa pozoroval zvýšený výskyt nádorov pečene u samcov pri najvyššej hladine dávok 69 mg/kg denne. Ukázalo sa, že zmeny, ktoré možno súvisia s proliferáciou peroxizómov, sú druhovo špecifické, pretože sa nezistili pri štúdii na karcinogenitu na myšiach alebo v iných štúdiách na myšiach, psoch alebo opiciach.


Počas štúdií s vysokými dávkami terbinafínu podávanými opiciam, sa pri vyšších dávkach pozorovali refrakčné nepravidelnosti na sietnici (hladina bez toxických príznakov bola 50 mg/kg). Tieto nepravidelnosti sa dávali do súvisu s prítomnosťou metabolitu terbinafínu v očnom tkanive a vymizli po ukončení liečby. Nespájali sa s histologickými zmenami.


Štandardná séria testov genotoxicity in vitroa in vivonepriniesla dôkazy o mutagénnom alebo klastogénnom potenciáli lieku.


V štúdiách na potkanoch a králikoch sa nepozorovali nežiaduce účinky na fertilitu alebo iné reprodukčné parametre.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sodná soľ karboxymetylškrobu A

mikrokryštalická celulóza (E460)

hypromelóza (E464)

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát (E572)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Priehľadné PVC/Al alebo PVC-PVDC/Al blistrové balenie.

Balenia po 8, 14, 28 a 42 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


26/0489/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. decembra 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. februára 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2015


8

TERFIMED 250