+ ipil.sk

TERTENSIF SRPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/07703


Písomná informácia pre používateľov


TERTENSIF SR

filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

indapamid 1,5 mg


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


 1. Čo je TERTENSIF SR a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete TERTENSIF SR

 3. Ako užívať TERTENSIF SR

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať TERTENSIF SR

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je TERTENSIF SR a na čo sa používa


Tento liek je určený na znižovanie vysokého tlaku krvi (hypertenzie).


Je to filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca ako liečivo indapamid.

Indapamid je diuretikum. Väčšina diuretík zvyšuje množstvo moču vytvoreného obličkami. Indapamid je však iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete TERTENSIF SR


Neužívajte TERTENSIF SR

 • ak ste alergický na indapamid alebo niektorý iný sulfónamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte závažné ochorenie obličiek,

 • ak máte závažné ochorenie pečene, alebo trpíte stavom nazývaným hepatálna encefalopatia (degeneratívne ochorenie mozgu),

 • ak máte nízke hladiny draslíka v krvi.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať TERTENSIF SR,

 • keď máte problémy s pečeňou,

 • keď máte cukrovku,

 • keď trpíte dnou,

 • keď máte problémy so srdcovým rytmom alebo problémy s vašimi obličkami,

 • keď si musíte dať vyšetriť, ako fungujú vaše prištítne telieska.


Povedzte Vášmu lekárovi, ak ste precitlivelo reagovali na svetlo.


Váš lekár vám môže dať urobiť krvné testy na kontrolu nízkych hladín sodíka alebo draslíka alebo vysokých hladín vápnika.


Ak sa vám zdá, že sa vás týka niektorá z uvedených situácií, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o užívaní vášho lieku, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Športovci si musia uvedomiť, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.


Iné lieky a TERTENSIF SR

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


TERTENSIF SR nesmiete užívať súbežne s lítiom (používa sa na liečbu depresie) kvôli riziku zvýšenia hladín lítia v krvi.

Určite povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže byť potrebná špeciálna starostlivosť:

 • lieky používané pri problémoch so srdcovým rytmom (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis),

 • lieky používané na liečbu mentálnych ochorení, ako sú depresia, úzkosť, schizofrénia...(napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, neuroleptiká),

 • bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris, stav spôsobujúci bolesť na hrudníku),

 • cisaprid, difemanil (používané na liečbu gastrointestinálnych problémov),

 • sparfloxacín, moxifloxacín (antibiotiká používané na liečbu infekcií),

 • halofantrín (antiparazitikum používané na liečbu niektorých typov malárie),

 • pentamidín (používaný na liečbu niektorých typov pneumónie),

 • mizolastín (používaný na liečbu alergických reakcií, ako je senná nádcha),

 • nesteroidné protizápalové lieky na uvoľnenie bolesti (napr. ibuprofén) alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,

 • inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) (používané na liečbu vysokého tlaku krvi a srdcového zlyhania),

 • perorálne kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov, vrátane závažnej astmy a reumatoidnej artritídy,

 • stimulačné laxatíva,

 • baklofén (na liečbu tuhosti svalov vyskytujúcej sa pri ochoreniach, ako je skleróza multiplex),

 • draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén),

 • metformín (na liečbu cukrovky),

 • jódované kontrastné látky (používané pri vyšetreniach používajúcich röntgen),

 • tablety s vápnikom alebo iné doplnky vápnika,

 • cyklosporín, takrolimus alebo iné lieky na potlačenie imunitného systému po orgánovej transplantácii, na liečbu autoimunitných ochorení alebo závažných reumatoidných alebo kožných ochorení,

 • tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Ak je tehotenstvo plánované alebo potvrdené, má sa čo najskôr prejsť na alternatívnu liečbu.

Liečivo sa vylučuje do materského mlieka. Ak užívate tento liek, dojčenie sa neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže kvôli zníženiu tlaku krvi spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú závrat alebo únava (pozri časť 4). Tieto vedľajšie účinky sa môžu s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnúť na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. V takomto prípade prerušte vedenie vozidla alebo iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Pri dobrej kontrole je však výskyt týchto vedľajších účinkov nepravdepodobný.


TERTENSIFu SRobsahuje monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať TERTENSIF SR


Pokyny pre správne užívanie:

Jedna tableta každý deň, prednostne ráno. Tablety sa môžu užívať nezávisle od jedla. Majú sa prehĺtať celé s vodou. Nerozdrvujte ich, ani ich nerozhrýzajte.

Liečba vysokého tlaku krvi je zvyčajne celoživotná.


Ak užijete viac TERTENSIFu SR,ako máte

Ak ste užili príliš veľa tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Veľmi veľká dávka TERTENSIFu SR môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, nízky tlak krvi, kŕče, závraty, ospalosť, zmätenosť a zmeny v množstve moču vytvoreného obličkami.


Ak zabudnete užiť TERTENSIF SR

Ak zabudnete užiť dávku vášho lieku, užite nasledujúcu dávku v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať TERTENSIF SR

Keďže liečba vysokého tlaku krvi je zvyčajne celoživotná, predtým ako prestanete tento liek užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté (menej ako 1 pacient z 10, ale viac ako 1 zo 100):

Nízka hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť slabosť svalov.


Menej časté (menej ako 1 pacient zo 100, ale viac ako 1 z 1 000):

Vracanie, alergické reakcie – najmä dermatologické, ako sú kožné vyrážky, purpura (červené bodky na koži) u osôb náchylných k alergickým a astmatickým reakciám.


Zriedkavé (menej ako 1 pacient z 1 000, ale viac ako 1 z 10 000):

- Pocit únavy, závraty, bolesť hlavy, mravčenie (parestézia);

- Gastrointestinálne poruchy (ako je nevoľnosť, zápcha), suchosť v ústach;

- Zvýšené riziko dehydratácie u starších pacientov a u pacientov trpiacich srdcovým zlyhaním.


Veľmi zriedkavé (menej ako 1 pacient z 10 000):

- Nepravidelnosť srdcového rytmu, nízky tlak krvi;

- Ochorenie obličiek;

- Pankreatitída (zápal pankreasu, čo spôsobuje bolesť brucha), abnormálna funkcia pečene. Pri zlyhaní pečene môže dôjsť k hepatálnej encefalopatii (degeneratívne ochorenie mozgu);

- Zmeny v krvinkách, ako je trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek, čo spôsobuje ľahké vytváranie sa modrín a krvácanie z nosa), leukopénia (pokles bielych krviniek, čo môže bezdôvodne spôsobiť horúčku, bolesť hrdla alebo iné príznaky podobné chrípke – v takomto prípade kontaktujte svojho lekára) a anémia (pokles červených krviniek);

- Angioedém a/alebo žihľavka, závažné kožné prejavy. Angioedém je charakterizovaný opuchom kože končatín alebo tváre, opuchom pier alebo jazyka, opuchom slizníc hrdla alebo dýchacích ciest, čo vedie k nedostatku dychu alebo ťažkostiam pri prehĺtaní. V takomto prípade okamžite kontaktujte svojho lekára.

Ak trpíte systémovým lupus erythematosus (typ kolagénového ochorenia), môže sa zhoršiť. Tiež boli zaznamenané prípady reakcií precitlivenosti na svetlo (zmena vzhľadu pokožky) po vystavení účinkom slnka alebo umelého UVA žiarenia.


Neznáme (z dostupných údajov):

- Môže dôjsť k zmenám vašich laboratórnych parametrov a váš lekár vám môže dať urobiť krvné testy na kontrolu vášho stavu. Môžu nastať nasledovné zmeny laboratórnych parametrov:

- nízka hladina draslíka v krvi,

- nízka hladina sodíka v krvi, ktorá môže viesť k dehydratácii a nízkemu tlaku krvi,

- zvýšenie hladiny kyseliny močovej - látka, ktorá môže spôsobiť alebo zhoršiť dnu (bolestivé kĺby, hlavne na nohách),

- zvýšenie hladín cukru v krvi u diabetických pacientov,

- zvýšenie hladiny vápnika v krvi,

- zvýšenie hladín pečeňových enzýmov,

- odchýlky od normálnej aktivity srdca zaznamenané pomocou EKG,

- životohrozujúci nepravidelný rytmus (Torsade de Pointes),

- hepatitída (zápal pečene),

- mdloby.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať TERTENSIF SR


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo TERTENSIF SR obsahuje


Liečivo je indapamid. Každá tableta obsahuje 1,5 mg indapamidu.

Ďalšie zložky sú:

 • jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), hypromelóza (E464), monohydrát laktózy, magnéziumstearát (E470B), povidón

 • filmotvorná vrstva: glycerol (E422), hypromelóza (E464), makrogol 6000, magnéziumstearát (E470B), oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá TERTENSIF SR a obsah balenia

Tento liek je biela, okrúhla, filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Tablety sú dostupné v blistroch s 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 alebo 100 tabletami, zabalených v papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


Výrobcovia:

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

45520 Gidy

Francúzsko


Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Co. Wicklow – Arklow

Írsko


ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

ul. Annopol 6B - 03-236 Varšava

Poľsko


Delpharm Bretigny

Usine du Petit Paris

91220 Bretigny sur Orge

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko

FLUDEX RETARD 1.5 mg

Belgicko

FLUDEX 1.5 mg

Cyprus

FLUDEX 1.5 mg

Česká republika

TERTENSIF SR

Dánsko

NATRILIX RETARD

Estónsko

TERTENSIF SR

Fínsko

NATRILIX RETARD 1.5 mg

Francúzsko

FLUDEX 1.5 mg

Nemecko

NATRILIX SR 1.5 mg

Grécko

FLUDEX 1.5 mg

Maďarsko

PRETANIX

Írsko

NATRILIX SR

Taliansko

NATRILIX LP 1.5 mg

Lotyšsko

TERTENSIF SR

Litva

TERTENSIF SR

Luxembursko

FLUDEX 1.5 mg

Malta

NATRILIX SR

Holandsko

FLUDEX SR 1.5 mg

Poľsko

INDAPAMIDE 1.5 mg SR SERVIER

Portugalsko

FLUDEX LP

Slovensko

TERTENSIF SR

Slovinsko

TERTENSIF SR

Španielsko

TERTENSIF RETARD

Veľká Británia

NATRILIX SR


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 11/2011.

5/6TERTENSIF SR

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/07703SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


TERTENSIF SR

filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Indapamid…………………1,5 mg v jednej filmom obalenej tablete s predĺženým uvoľňovaním

Pomocná látka: 124,5 mg monohydrátu laktózy

Úplný zoznam pomocných látok,pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Biela, okrúhla, filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

Jedna tableta za 24 hodín, prednostne ráno, prehĺta sa celá s vodou a nerozhrýza sa.

Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzný účinok indapamidu, ale zvyšuje sa jeho saluretický účinok.


Renálne zlyhanie (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri závažnom renálnom zlyhaní (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

Tiazidové a im príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo len minimálne porušenej renálnej funkcii.


Starší pacienti (pozri časť 4.4):

U starších osôb sa musí hodnota sérového kreatinínu upraviť podľa veku, telesnej hmotnosti a pohlavia. Starší pacienti môžu byť liečení TERTENSIFom SR len pri normálnej alebo len minimálne porušenej renálnej funkcii.


Pacienti s hepatálnym poškodením (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri závažnom hepatálnom poškodení je liečba kontraindikovaná.


Deti a dospievajúci:

TERTENSIF SR sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na indapamid, iné sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Závažné renálne zlyhanie.

- Hepatálna encefalopatia alebo závažné porušenie hepatálnej funkcie.

- Hypokaliémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

Pri porušení hepatálnej funkcie môžu tiazidom príbuzné diuretiká spôsobiť hepatálnu encefalopatiu, najmä pri nerovnováhe elektrolytov. V takomto prípade sa musí podávanie diuretika okamžite zastaviť.


Precitlivenosť na svetlo:

Pri použití tiazidových a tiazidom príbuzných diuretík boli zaznamenané prípady reakcií precitlivenosti na svetlo (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne reakcia precitlivenosti na svetlo, odporúča sa liečbu zastaviť. Ak je nevyhnutné opätovné podanie diuretika, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.


Pomocné látky:

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Osobitné opatrenia pri používaní

- Rovnováha vody a elektrolytov:

Natriémia:

Natriémia musí byť stanovená pred začatím liečby a potom aj následne v pravidelných intervaloch. Každá diuretická liečba môže spôsobiť hyponatriémiu, niekedy s veľmi vážnymi následkami. Pokles hladiny sodíka môže byť spočiatku asymptomatický, preto je nevyhnutné pravidelné sledovanie, ktoré má byť ešte častejšie u starších pacientov a pacientov s cirhózou (pozri časti 4.8 a 4.9).


Kaliémia:

Deplécia draslíka s hypokaliémiou predstavuje hlavné riziko podávania tiazidových a im príbuzných diuretík. Vzniku hypokaliémie (< 3,4 mmol/l) sa musí predísť v niektorých vysoko rizikových skupinách pacientov, t.j. u starších pacientov, u podvyživených a/alebo u polymedikovaných pacientov, u cirhotických pacientov s opuchmi a s ascitom, u pacientov s koronárnou chorobou srdca a srdcovým zlyhaním. V týchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu digitalisových prípravkov a riziko vzniku arytmií.


Ohrození sú aj jedinci s dlhým QT intervalom, či už je tento kongenitálneho alebo iatrogénneho pôvodu. Hypokaliémia, podobne ako aj bradykardia, je potom predisponujúcim faktorom vzniku závažných arytmií, obzvlášť potenciálne fatálnych torsades de pointes.


Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyžaduje častejšie sledovanie kaliémie. Prvé vyšetrenie kaliémie sa má uskutočniť v prvom týždni po začatí liečby.

Zistenie hypokaliémie vyžaduje jej úpravu.


Kalciémia:

Tiazidové a im príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie hladín vápnika v plazme. Klinická hyperkalciémia môže súvisieť s predtým nediagnostikovaným hyperparatyreoidizmom.

Pred vyšetrením paratyreoidálnych funkcií je potrebné liečbu prerušiť.


- Glykémia:

Sledovanie glykémie je dôležité u diabetikov, najmä s prítomnou hypokaliémiou.


- Urikémia:

U pacientov so zvýšenými hladinami kyseliny močovej môže byť zvýšená tendencia k záchvatom dny.


- Renálna funkcia a diuretiká:

Tiazidové a im príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo len minimálne porušenej renálnej funkcii (sérový kreatinín pod 25 mg/l, t. j. 220 µmol/l u dospelých osôb). U starších osôb sa musí hodnota sérového kreatinínu upraviť podľa veku, telesnej hmotnosti a pohlavia.

Hypovolémia, sekundárne spôsobená stratou vody a sodíka, ktorá je indukovaná diuretikom na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže viesť k zvýšeniu hladín urey a kreatinínu v krvi. Táto prechodná funkčná renálna insuficiencia nemá žiadne dôsledky pre jedincov s normálnou renálnou funkciou, ale môže zhoršiť už existujúcu renálnu insuficienciu.


- Športovci:

Pozornosť športovcov je upriamená na fakt, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

Lítium:

Zvýšené hodnoty plazmatického lítia so známkami predávkovania, ako napríklad pri neslanej diéte (znížené vylučovanie lítia močom). Ak je však použitie diuretika potrebné, vyžaduje sa pozorné monitorovanie plazmatickej koncentrácie lítia a upravovanie dávky lieku.


Kombinácie vyžadujúce zvýšenú opatrnosť:

Lieky vyvolávajúce torsades de pointes:

 • antiarytmiká triedy Ia (chinidín, hydrochinidín, disopyramid),

 • antiarytmiká triedy III (amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré antipsychotiká:

fenotiazíny (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín)

benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid)

butyrofenóny (droperidol, haloperidol)

iné: bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, moxifloxacín, vinkamín i.v.


Zvýšené riziko vzniku ventrikulárnych arytmií, obzvlášť torsades de pointes(hypokaliémia je rizikový faktor).

Pred použitím tejto kombinácie vyšetrite, či pacient nemá hypokaliémiu, a ak je to potrebné, upravte hladiny draslíka. Vykonávajte klinické kontroly, kontroly plazmatických elektrolytov a sledujte EKG.


Používajte liečivá, ktoré u pacientov s hypokaliémiou nespôsobujú torsades de pointes.


Nesteroidné antiflogistiká (systémové podanie) vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, vysokých dávok kyseliny salicylovej (≥ 3 g/deň):

Možné zníženie antihypertenzného účinku indapamidu.

Riziko akútneho renálneho zlyhania u dehydratovaných pacientov (znížená glomerulárna filtrácia). Hydratujte pacienta; na začiatku liečby monitorujte renálne funkcie.


Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE):

Ak sa liečba ACE inhibítorom začne pri súčasne prítomnej deplécii sodíka (najmä u pacientov so stenózou renálnej artérie), existuje riziko vzniku náhlej hypotenzie a/alebo akútneho renálneho zlyhania.


Pri hypertenzii, ak predchádzajúca liečba diuretikami navodila depléciu sodíka, je potrebné:

- buď vysadiť diuretikum 3 dni pred začatím liečby ACE inhibítorom a v prípade potreby znovu začať podávať hypokaliemizujúce diuretikum,

- alebo podávať nízke počiatočné dávky ACE inhibítora a dávky zvyšovať len postupne.


Pri kongestívnom srdcovom zlyhaní začnite liečbu veľmi nízkou dávkou ACE inhibítora, ak je to možné, tak po znížení dávky súbežne podávaného hypokaliemizujúceho diuretika.


V každom prípade počas prvých týždňov liečby ACE inhibítorom monitorujte renálnu funkciu (sérový kreatinín).


Iné hypokaliemizujúce lieky: amfotericín B (i.v.), gluko- a minerálokortikoidy (systémové podanie), tetrakosaktid, stimulačné laxatíva:

Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok).

Je potrebné monitorovať a prípadne upraviť kaliémiu. Musí sa na to myslieť najmä v prípade súbežnej liečby digitalisom. Používajte nestimulačné laxatíva.


Baklofén:

Zvýšený antihypertenzný účinok.

Hydratujte pacienta; na začiatku liečby monitorujte renálnu funkciu.


Prípravky obsahujúce digitalis:

Hypokaliémia je predisponujúca k prejaveniu sa toxických účinkov digitalisu.

Monitorujte kaliémiu a EKG a v prípade potreby upravte liečbu.


Kombinácie, ktoré je potrebné brať do úvahy:

Draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén):

Hoci sú racionálne kombinácie u niektorých pacientov užitočné, vždy sa môže vyskytnúť hypokaliémia (hlavne u pacientov s renálnym zlyhaním alebo diabetom) alebo hyperkaliémia. Má sa monitorovať kaliémia a EKG a v prípade potreby prehodnotiť liečba.


Metformín:

Zvýšené riziko vzniku metformínom indukovanej laktátovej acidózy pre existujúcu možnosť funkčného renálneho zlyhania spojeného s diuretikami, obzvlášť so slučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, ak plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.


Jódované kontrastné látky:

Pri dehydratácii spôsobenej diuretikami existuje zvýšené riziko akútneho renálneho zlyhania, obzvlášť pri použití vysokých dávok jódovaných kontrastných látok.

Pred podaním jódovaných zlúčenín je nevyhnutná rehydratácia.


Imipramínové antidepresíva, neuroleptiká:

Zvýšený antihypertenzný účinok a riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).


Vápnik (soli):

Riziko hyperkalciémie v dôsledku zníženého vylučovania vápnika močom.


Cyklosporín, takrolimus:

Riziko zvýšenia plazmatického kreatinínu bez zmeny hladín cirkulujúceho cyklosporínu, a to aj bez deplécie vody/sodíka.


Kortikosteroidy, tetrakosaktid (systémové podanie):

Znížený antihypertenzný účinok (retencia vody/sodíka spôsobená kortikosteroidmi).


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita:

Vo všeobecnosti platí, že u gravidných žien sa má podávaniu diuretík vyhnúť a diuretiká sa nikdy nemajú používať na liečbu fyziologických tehotenských opuchov. Diuretiká môžu spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu s rizikom narušenia fetálneho rastu.


Laktácia:

Dojčenie sa neodporúča (indapamid sa vylučuje do materského mlieka).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Indapamid neovplyvňuje bdelosť, ale v individuálnych prípadoch sa môžu v súvislosti s poklesom tlaku krvi vyskytnúť rôzne reakcie, najmä na začiatku liečby alebo pri pridaní iného antihypertenzíva.

Dôsledkom toho môže byť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje narušená.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov ovplyvňujúcich klinické alebo laboratórne parametre závisí od dávky.

Tiazidom príbuzné diuretiká, vrátane indapamidu, môžu spôsobiť nasledovné nežiaduce účinky zoradené podľa nasledovnej frekvencie:

veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: závraty, únava, bolesť hlavy, parestézia

Neznáme: synkopa


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: arytmia, hypotenzia

Neznáme: torsade de pointes (potenciálne fatálne) (pozri časti 4.4 a 4.5)


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: vracanie

Zriedkavé: nauzea, zápcha, suchosť v ústach

Veľmi zriedkavé: pankreatitída


Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé: renálne zlyhanie


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: abnormálna hepatálna funkcia

Neznáme:

- pri hepatálnej insuficiencii je možný vznik hepatálnej encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4)

- hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

U jedincov s predispozíciou na alergické a astmatické prejavy reakcie precitlivenosti, najmä dermatologické:

- Časté: makulopapulózne vyrážky

- Menej časté: purpura

- Veľmi zriedkavé: angioedém a/alebo žihľavka, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov

syndróm

- Neznáme: je možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus

Boli zaznamenané prípady reakcií precitlivenosti na svetlo (pozri časť 4.4).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Neznáme:

- Predĺžený QT interval na elektrokardiograme (pozri časti 4.4 a 4.5)

- Zvýšenie hladiny cukru a kyseliny močovej v krvi počas liečby: vhodnosť týchto diuretík musí byť starostlivo zvážená u pacientov s dnou alebo cukrovkou

- Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov


Poruchy metabolizmu a výživy

Počas klinických štúdií bola po liečbe trvajúcej 4 až 6 týždňov pozorovaná hypokaliémia (kaliémia < 3,4 mmol/l) u 10 % pacientov a hodnoty < 3,2 mmol/l u 4 % pacientov. Po 12-týždňovej liečbe bol priemerný pokles kaliémie 0,23 mmol/l.

Veľmi zriedkavé: hyperkalciémia

Neznáme:

 • Deplécia draslíka s hypokaliémiou, obzvlášť závažná v niektorých vysokorizikových skupinách pacientov (pozri časť 4.4).

 • Hyponatriémia s hypovolémiou zodpovedná za dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu. Súbežná strata chloridových iónov môže viesť k sekundárnej kompenzačnej metabolickej alkalóze: incidencia a stupeň tohto účinku sú mierne.


4.9 Predávkovanie


Pri indapamide sa toxické účinky nepozorovali až do dávky 40 mg, t.j. 27-násobok terapeutickej dávky.

Príznaky akútnej otravy sa prejavujú hlavne ako narušenie rovnováhy vody/elektrolytov (hyponatriémia, hypokaliémia). Z klinických prejavov do úvahy prichádza nauzea, vracanie, hypotenzia, kŕče, závraty, ospalosť, zmätenosť, polyúria alebo oligúria, až anúria (v dôsledku hypovolémie).

Prvá pomoc spočíva v urýchlenej eliminácii užitej látky (látok) gastrickou lavážou a/alebo podaním živočíšneho uhlia s následnou obnovou rovnováhy vody/elektrolytov v špecializovanom zdravotníckom zariadení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: sulfónamidy, samotné, ATC kód: C03BA11


Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný tiazidovým diuretikám, ktorý pôsobí prostredníctvom inhibície reabsorpcie sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere vylučovanie draslíka a horčíka, čím sa zvyšuje diuréza a prejavuje antihypertenzný účinok.


Štúdie II. a III. fázy s monoterapiou preukázali antihypertenzný účinok trvajúci 24 hodín. Tento účinok sa dosiahol pri dávkach vyvolávajúcich len mierny diuretický účinok.


Antihypertenzný účinok indapamidu súvisí so zlepšením pružnosti artérií a znížením arteriolárnej a celkovej periférnej rezistencie.

Indapamid redukuje hypertrofiu ľavej komory.

Pri tiazidových a im príbuzných diuretikách dosiahne terapeutický účinok pri istej dávke plató, zatiaľ čo výskyt nežiaducich účinkov naďalej so zvyšovaním dávky stúpa. Dávka sa nemá zvyšovať, ak je liečba neúčinná.


U hypertenzných pacientov bolo z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska taktiež dokázané, že indapamid:

- neinterferuje s metabolizmom lipidov: triglyceridov, LDL-cholesterolu a HDL-cholesterolu;

- neinterferuje s metabolizmom karbohydrátov, a to ani u diabetických hypertonikov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Indapamid v dávke 1,5 mg sa dodáva v liekovej forme s predĺženým uvoľňovaním, založenej na matricovom systéme, v ktorom je liečivo rozptýlené v podpornom systéme, čo umožňuje postupné uvoľňovanie indapamidu.


Absorpcia:

Uvoľnená frakcia indapamidu sa rýchlo a úplne absorbuje gastrointestinálnym tráviacim traktom.

Príjem potravy mierne zvyšuje rýchlosť absorpcie, nemá však vplyv na množstvo absorbovaného lieku.

Po užití jednorazovej dávky sa maximálna sérová koncentrácia dosahuje približne o 12 hodín, opakované podanie znižuje variabilitu sérových koncentrácií medzi 2 dávkami. Existuje intraindividuálna variabilita.


Distribúcia:

Väzba indapamidu na plazmatické proteíny je 79 %.

Plazmatický eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín).

Rovnovážny stav sa dosiahne po 7 dňoch.

Opakované podávanie nevedie k akumulácii.


Metabolizmus:

Eliminácia je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.


Vysokorizikoví jedinci:

U pacientov s renálnym zlyhaním sa farmakokinetické parametre nemenia.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Najvyššie dávky podané perorálne rôznym živočíšnym druhom (40 až 8 000-násobky terapeutickej dávky) potvrdili exacerbáciu diuretických vlastností indapamidu. Hlavné symptómy otravy počas štúdií akútnej toxicity s indapamidom podaným intravenózne alebo intraperitoneálne boli spojené s farmakologickým účinkom indapamidu, t.j. bradypnoe a periférna vazodilatácia.

Testy na mutagénne a karcinogénne vlastnosti indapamidu boli negatívne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tableta:

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Hypromelóza

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát

Povidón


Filmotvorná vrstva:

Glycerol

Hypromelóza

Makrogol 6000

Magnéziumstearát

Oxid titaničitý


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet v blistroch (PVC/Al).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0166/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.6.2005

Dátum predĺženia registrácie: 25.2.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2011

8/8
TERTENSIF SR