+ ipil.sk

TesofinPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/03060-REG

Príloha č.3 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2012/06573-Z1B, 2013/00114-Z1A


Písomná informácia pre používateľku


Tesofin

0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety


etinylestradiola drospirenón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:


 1. Čo je Tesofin a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tesofin

Neužívajte Tesofin

Kedy musíte byť zvlášť opatrná pri užívaní Tesofinu?

Tesofin a krvné zrazeniny v žilách a tepnách

Tesofin a rakovina

Krvácanie medzi menštruáciami

Čo musíte urobiť, ak v dňoch s placebom nenastane krvácanie

Iné lieky a Tesofin

Tesofin a jedlo a nápoje

Laboratórne testy

Tehotenstvo

Dojčenie

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tesofin obsahuje laktózu

 1. Ako užívať Tesofin

Príprava blistra

Kedy môžete začať s prvým blistrom?

Ak užijete viac Tesofinu, ako máte

Ak zabudnete užiť Tesofin

Čo musíte urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky

Oddialenie vašej menštruácie: čo musíte vedieť

Zmena prvého dňa vašej menštruácie: čo musíte vedieť

Ak chcete prestať užívať Tesofin

 1. Možné vedľajšie účinky

 2. Ako uchovávať Tesofin

 3. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tesofin a na čo sa používa


 • Tesofin je antikoncepčná tableta a používa sa na ochranu pred otehotnením.

 • Každá z 24 ružových tabliet obsahuje malé množstvo dvoch rôznych ženských hormónov drospirenónu a etinylestradiolu.

 • 4 biele tablety neobsahujú liečivá a nazývajú sa aj placebo tablety.

 • Antikoncepčné tablety, ktoré obsahujú dva hormóny, sa nazývajú „kombinované“ tablety.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Tesofin


Všeobecné poznámky


Predtým, ako začnete užívať Tesofin, váš lekár sa vás spýta na priebeh vášho zdravotného stavu a zdravotného stavu vašich priamych príbuzných. Lekár vám tiež zmeria krvný tlak a podľa vašej osobnej situácie môže vykonať aj niektoré ďalšie testy.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sú opísané rôzne situácie, keď musíte prestať užívať Tesofin alebo v ktorých môže byť spoľahlivosť Tesofinu znížená. Vtedy nesmiete mať pohlavný styk alebo musíte použiť ďalšie nehormonálne antikoncepčné opatrenia, napríklad použiť prezervatív alebo inú bariérovú metódu. Nepoužívajte metódu plodných a neplodných dní ani teplotnú metódu. Tieto metódy nemusia byť spoľahlivé, pretože Tesofin ovplyvňuje mesačné zmeny telesnej teploty a hlienu krčka maternice.


Tesofin, podobne ako iná hormonálna antikoncepcia, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani pred inými pohlavne prenosnými chorobami.Neužívajte Tesofin

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) krvnú zrazeninu v krvných cievach nôh (trombózu), pľúc (pľúcnu embóliu) alebo iných orgánov,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) srdcový infarkt alebo mozgovú mŕtvicu,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie, ktoré môže byť predzvesťou srdcového infarktu v budúcnosti (napríklad angína pektoris, ktorá spôsobuje závažné bolesti v hrudníku) alebo mozgovej mŕtvice (napríklad prechodná malá mozgová príhoda bez následkov),

 • ak máte ochorenie, ktoré môže zvyšovať riziko zrazeniny v tepnách. Týka sa to nasledujúcich ochorení:

 • diabetes (cukrovka) s poškodením krvných ciev,

 • veľmi vysoký krvný tlak,

 • veľmi vysoká hladina tuku v krvi (cholesterol alebo triglyceridy),

 • ak máte poruchu zrážania krvi (napríklad nedostatok proteínu C),

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) určitú formu migrény (s takzvanými fokálnymi neurologickými príznakmi),

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitídu),

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) ochorenie pečene a funkcia pečene ešte nie je stále v normále,

 • ak vaše obličky nepracujú správne (obličkové zlyhávanie),

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) nádor pečene,

 • ak máte (alebo ste niekedy mali) rakovinu prsníka alebo pohlavných orgánov alebo existuje na ne podozrenie,

 • ak máte krvácanie z pošvy z neobjasnenej príčiny,

 • ak ste alergická na etinylestradiol alebo drospirenón, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Môže to spôsobiť svrbenie, vyrážku alebo opuch.


Kedy musíte byť zvlášť opatrná pri užívaní Tesofinu?


V niektorých situáciách musíte byť zvlášť opatrná počas užívania Tesofinu alebo akýchkoľvek iných kombinovaných tabliet a môže byť potrebná pravidelná kontrola u lekára. Ak sa vás týka ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, musíte pred začatím užívania Tesofinu informovať svojho lekára.. Taktiež ak sa u vás počas užívania Tesofinu vyskytne niektorý z nasledujúcich stavov alebo sa zhorší, musíte sa poradiť so svojím lekárom:


 • ak má alebo mal niekto z vašich priamych príbuzných rakovinu prsníka,

 • ak máte ochorenie pečene alebo žlčníka,

 • ak máte cukrovku,

 • ak máte depresiu,

 • ak máte Crohnovu chorobu alebo zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu),

 • ak máte ochorenie krvi nazývané HUS (hemolyticko-uremický syndróm), ktoré zapríčiňuje poškodenie obličiek,

 • ak máte ochorenie krvi nazývané kosáčikovitá anémia,

 • ak máte epilepsiu (pozri „Iné lieky a Tesofin”),

 • ak máte ochorenie imunitného systému nazývané SLE (systémový lupus erythematosus),

 • ak máte ochorenie, ktoré sa prvýkrát vyskytlo počas tehotenstva alebo po predchádzajúcom používaní pohlavných hormónov (napríklad strata sluchu, ochorenie krvi nazývané porfýria, kožné vyrážky s pľuzgiermi počas tehotenstva (tehotenský herpes), nervové ochorenie, pri ktorom sa vyskytujú náhle zášklby tela (Sydenhamova chorea),

 • ak máte alebo ste niekedy mali zlatohnedé pigmentové škvrny (chloazmu) predovšetkým na tvári, tzv. „tehotenské škvrny“. V takomto prípade sa vyhýbajte priamemu vystavovaniu sa slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.

 • ak máte dedičný angioedém, lieky obsahujúce estrogény môžu vyvolať alebo zhoršiť jeho príznaky. Ak sa u vás objavia príznaky angioedému, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka spolu so sťaženým dýchaním, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára.


Tesofin a krvné zrazeniny v žilách a tepnách


Užívanie akejkoľvek kombinovanej antikoncepčnej tablety, vrátane Tesofinu, zvyšuje riziko vzniku žilovej krvnej zrazeniny (žilovej trombózy) v porovnaní so ženami, ktoré neužívajú žiadne antikoncepčné tablety.


Riziko žilových krvných zrazenín u používateliek kombinovaných tabliet rastie:


 • s vekom,

 • ak máte nadváhu,

 • ak niekto z vašich priamych príbuzných mal v mladosti krvnú zrazeninu v nohe, pľúcach (pľúcna embólia) alebo v inom orgáne,

 • ak musíte ísť na operáciu (chirurgický zákrok), ak ste mali ťažký úraz alebo ak budete dlhší čas bez pohybu (na lôžku). Je dôležité vopred oznámiť svojmu lekárovi, že užívate Tesofin, pretože možno bude potrebné prerušiť liečbu. Váš lekár vám povie, kedy môžete Tesofin opäť začať užívať. Zvyčajne sú to asi dva týždne po tom, čo začnete znovu chodiť.


Pravdepodobnosť výskytu krvnej zrazeniny sa pri užívaní antikoncepčnej tablety zvyšuje.


- Zo 100 000 žien, ktoré neužívajú antikoncepčnú tabletu a nie sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu asi 5 – 10 žien.

- Zo 100 000 žien, ktoré užívajú antikoncepčnú tabletu, akou je Tesofin, môže mať ročne krvnú zrazeninu 30 – 40 žien, presný počet nie je známy.

- Zo 100 000 žien, ktoré sú tehotné, môže mať ročne krvnú zrazeninu približne 60 žien.


Krvná zrazenina sa môže žilou zaniesť do pľúc a môže upchať krvné cievy (čo sa nazýva pľúcna embólia). Tvorba krvných zrazenín v žilách môže mať v 1 – 2 % prípadov smrteľné následky.


Riziko sa môže meniť podľa typu antikoncepčnej tablety, ktorú užívate. Poraďte sa s lekárom o dostupných možnostiach.


Užívanie kombinovaných antikoncepčných tabliet sa spája so zvýšeným rizikom tepnovej krvnej zrazeniny (tepnovej trombózy), napríklad v srdcových krvných cievach (srdcový infarkt) alebo v mozgu (mŕtvica).


Riziko tepnovej krvnej zrazeniny u používateliek kombinovaných tabliet rastie:


 • ak fajčíte. Počas užívania Tesofinu sa dôrazne odporúča prestať fajčiť, najmä ak máte viac ako 35 rokov.

 • ak máte vysoké hladiny cholesterolu alebo triglyceridov,

 • ak máte nadváhu,

 • ak niekto z vašich priamych príbuzných mal v mladosti srdcový infarkt alebo mŕtvicu,

 • ak máte vysoký krvný tlak,

 • ak máte migrénu,

 • ak máte problémy so srdcom (poruchu srdcových chlopní, poruchu srdcového rytmu).


Prestaňte užívať Tesofin a ihneď kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete možné znaky krvnej zrazeniny, ako je:


 • silná bolesť a/alebo opuch dolnej končatiny

 • náhla silná bolesť v hrudi, ktorá môže vyžarovať do ľavej ruky

 • náhla dýchavičnosť

 • náhly kašeľ bez zjavnej príčiny

 • akékoľvek nezvyčajné, silné alebo pretrvávajúce bolesti hlavy alebo zhoršenie migrény

 • čiastočná alebo úplná strata videnia alebo dvojité videnie

 • ťažkosti s rozprávaním alebo neschopnosť hovoriť

 • závrat alebo mdloba

 • slabosť, nezvyčajné pocity alebo necitlivosť ktorejkoľvek časti tela


Tesofin a rakovina


U žien užívajúcich kombinované antikoncepčné tablety sa o čosi častejšie pozorovala rakovina prsníka, nie je však známe, či je to vyvolané liečbou. Napríklad je možné, že u žien užívajúcich kombinované tablety sa zistí viac nádorov, pretože ich lekár vyšetruje častejšie. Výskyt nádorov prsníka postupne klesá po ukončení užívania kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Je dôležité, aby ste si pravidelne kontrolovali prsníky a ak zistíte akúkoľvek hrčku, musíte vyhľadať svojho lekára.


V zriedkavých prípadoch sa u užívateliek tabliet hlásili nezhubné a ešte zriedkavejšie zhubné pečeňové nádory. Ak máte nezvyčajne silnú bolesť brucha, vyhľadajte svojho lekára.


Krvácanie medzi menštruáciami


Počas niekoľkých prvých mesiacov užívania Tesofinu môžete mať neočakávané krvácanie (krvácanie mimo dní s placebovými tabletami). Ak takéto krvácanie trvá dlhšie ako niekoľko mesiacov alebo ak začne po niekoľkých mesiacoch užívania, váš lekár musí zistiť jeho príčinu.


Čo musíte urobiť, ak počas dní s placebovými tabletami nenastane krvácanie


Ak ste užívali správne všetky ružové aktívne tablety, nevracali ste ani ste nemali silnú hnačku a neužívali ste žiadne iné lieky, je veľmi nepravdepodobné, že ste tehotná.


Ak nedošlo k očakávanému krvácaniu dvakrát po sebe, môžete byť tehotná. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Ďalší blister začnite užívať iba vtedy, ak ste si istá, že nie ste tehotná.


Iné lieky a Tesofin


Vždy povedzte svojmu lekárovi, ktoré lieky alebo rastlinné prípravky už užívate. Povedzte aj iným lekárom alebo zubárovi, ktorí vám predpisujú ďalšie lieky (alebo lekárnikovi), že užívate Tesofin. Môžu vám poradiť, či potrebujete používať ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív) a ak áno, ako dlho.


 • Niektoré lieky môžu oslabiť účinok Tesofinu na zamedzenie tehotenstva alebo môžu spôsobiť neočakávané krvácanie. Patria sem lieky používané na liečbu:

 • epilepsie (napríklad primidón, fenytoín, barbituráty, karbamazepín, oxkarbazepín)

 • tuberkulózy (napríklad rifampicín)

 • infekcií HIV (ritonavir, nevirapín) alebo iných infekcií (antibiotiká ako grizeofulvín, penicilín, tetracyklín)

 • vysokého krvného tlaku v krvných cievach pľúc (bosentan)

 • a liečivá rastlina ľubovník bodkovaný.

 • Tesofin môže ovplyvniť účinok iných liekov, napríklad:

 • liekov obsahujúcich cyklosporín

 • antiepileptika lamotrigín (môže to viesť k zvýšeniu počtu záchvatov).

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tesofin a jedlo a nápoje


Tesofin sa môže užívať s jedlom alebo bez neho a ak je to potrebné, zapite ho malým množstvom vody.


Laboratórne testy


Ak idete na vyšetrenie krvi, povedzte svojmu lekárovi alebo pracovníkovi v laboratóriu, že užívate antikoncepčné tablety, pretože hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať výsledky niektorých testov.


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, nesmiete užívať Tesofin. Ak otehotniete počas užívania Tesofinu, musíte ho ihneď prestať užívať a vyhľadať svojho lekára. Ak chcete otehotnieť, kedykoľvek môžete Tesofin prestať užívať (pozri tiež „Ak chcete prestať užívať Tesofin“).


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie

Užívanie Tesofinu sa počas dojčenia spravidla neodporúča. Ak chcete užívať antikoncepčné tablety počas dojčenia, musíte navštíviť svojho lekára.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


K dispozícii nie sú žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že užívanie Tesofinu ovplyvňuje vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov.


Tesofin obsahuje laktózu


Ak neznášate určité druhy cukrov, pred začiatkom užívania Tesofinu vyhľadajte svojho lekára.


3. Ako užívať Tesofin


Každý blister obsahuje 24 aktívnych ružových tabliet a 4 biele placebo tablety.


Obe rôzne zafarbené tablety Tesofinu sú zoradené podľa poradia. Blister obsahuje 28 tabliet.


Každý deň užite jednu tabletu Tesofinu, v prípade potreby zapite malým množstvom vody. Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla, tablety však musíte užívať každý deň v približne rovnakom čase.


Nezamieňajte tablety: ružové tablety užívajte počas prvých 24 dní a biele tablety následne zvyšné 4 dni. Vzápätí nato musíte začať s novým blistrom (24 ružových a potom 4 biele tablety). Medzi jednotlivými blistrami nie je žiadna prestávka.


Vzhľadom na odlišné zloženie tabliet je nevyhnutné začať s prvou tabletou v ľavo hore a potom užívať tablety každý deň. Na dodržanie správneho poradia postupujte podľa smeru šípiek na blistri.


Príprava blistra


Udržať prehľad vám pomôže 7 nálepiek, každá so 7 dňami týždňa pre každý blister Tesofinu. Vyberte týždňovú nálepku, ktorá sa začína dňom, keď začínate užívať tablety. Ak napríklad začínate v stredu, použite nálepku, ktorá sa začína so „ST“.


Týždňovú nálepku nalepte na horný okraj blistra, kde je napísané „Sem umiestniť týždňovú nálepku“, takže prvý deň bude nad tabletou označenou „1“. Teraz je nad každou tabletou označený deň, takže môžete sledovať, či ste užili konkrétnu tabletu. Šípky vám označujú smer, v ktorom sa musia užívať tablety.


Počas 4 dní, keď užívate biele placebo tablety (dni s placebom), má začať krvácanie (tzv. krvácanie z vysadenia). To zvyčajne začína na 2. alebo 3. deň po poslednej ružovej aktívnej tablete Tesofinu. Len čo ste užili poslednú bielu tabletu, musíte začať s nasledujúcim blistrom bez ohľadu na to, či krvácanie skončilo alebo nie. Znamená to, že s každým blistrom musíte začať v rovnaký deň týždňaa krvácanie z vysadenia sa má objaviť v rovnaké dni každý mesiac.


Pokiaľ budete užívať Tesofin týmto spôsobom, ste chránená pred otehotnením aj počas 4 dní, keď užívate tablety s placebom.


Kedy môžete začať s prvým blistrom?


 • Ak ste v predošlom mesiaci neužívali hormonálnu antikoncepciu

Začnite s Tesofinom v prvý deň cyklu (to je prvý deň vašej menštruácie). Ak začnete Tesofin užívať v prvý deň vášho cyklu, ste okamžite chránená pred otehotnením. Môžete tiež začať na 2. ‑ 5. deň cyklu, vtedy však musíte počas prvých 7 dní použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia (napríklad prezervatív).

 • Prechod z kombinovanej hormonálnej antikoncepcie alebo kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti

Môžete začať užívať Tesofin prednostne v deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivo) vašej predchádzajúcej antikoncepcie, ale najneskôr v deň po skončení obdobia bez užívania vašej predchádzajúcej antikoncepcie (alebo po užití poslednej neaktívnej tablety vašej predchádzajúcej antikoncepcie). Keď prechádzate z kombinovaného antikoncepčného vaginálneho krúžku alebo náplasti, postupujte podľa pokynov svojho lekára.

 • Prechod z metódy používajúcej len gestagén (antikoncepčná tableta iba s gestagénom, injekcia, implantát alebo vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce iba gestagén)

Z užívania antikoncepčných tabliet obsahujúcich len gestagén môžete prejsť v ktorýkoľvek deň (z implantátu alebo vnútromaternicového telieska v deň jeho vyňatia; z injekcie v deň, keď má byť podaná ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch musíte počas prvých 7 dní užívania tabliet používať aj ďalšie ochranné opatrenia (napríklad prezervatív).

 • Po potrate

Postupujte podľa pokynov svojho lekára.

 • Po pôrode

Tesofin môžete začať užívať medzi 21. až 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr ako na 28. deň, musíte počas prvých 7 dní užívania Tesofinu použiť takzvanú bariérovú metódu (napríklad prezervatív).

Ak ste po pôrode mali pohlavný styk skôr, ako ste začali (znovu začali) užívať Tesofin, musíte sa najskôr ubezpečiť, že nie ste tehotná alebo musíte počkať do nasledujúceho menštruačného krvácania.


 • Ak dojčíte a chcete začať užívať Tesofin (znovu užívať) po pôrode

Prečítajte si časť „Dojčenie“.


Keď si nie ste istá, kedy máte začať s užívaním tabliet, spýtajte sa svojho lekára.


Ak užijete viac Tesofinu, ako máte


Prípady závažných škodlivých vplyvov po užití priveľa tabliet Tesofinu sa nehlásili.


Ak ste užili viacero tabliet naraz, môžu sa u vás objaviť príznaky nevoľnosti alebo vracanie. U mladých dievčat môže dôjsť ku krvácaniu z pošvy.


Ak ste užili priveľa tabliet Tesofinu alebo ak ste zistili, že niekoľko tabliet užilo dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Tesofin


Posledné 4 tablety v 4. rade blistra sú placebo tablety. Ak ste zabudli užiť jednu z týchto tabliet, nemá to vplyv na účinnosť Tesofinu. Zabudnutú placebo tabletu môžete zahodiť.


Pokiaľ zabudnete užiť ružovú aktívnu tabletu (tablety 1-24 z vášho blistra), musíte postupovať nasledovne:


 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o menej ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením nie je znížená. Užite tabletu, len čo si spomeniete a ďalšie tablety užite opäť vo zvyčajnom čase.

 • Ak ste sa oneskorili s užitím tablety o viac ako 12 hodín, ochrana pred otehotnením môže byť znížená. Čím väčší je počet tabliet, ktoré ste zabudli užiť, tým väčšie je riziko otehotnenia.

Riziko nedostatočnej ochrany pred otehotnením je najvyššie, ak ste zabudli užiť ružovú tabletu na začiatku alebo na konci blistra. Z tohto dôvodu musíte dodržiavať nasledovné pravidlá (pozri aj schému):


 • Viac ako jedna vynechaná tableta v tomto blistri

Vyhľadajte svojho lekára.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 1. – 7. dňom (prvý rad)


Užite zabudnutú tabletu, hneď ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase a počas nasledujúcich 7 dní použite ďalšieopatrenia, napríklad prezervatív. Ak ste mali pohlavný styk v týždni pred vynechaním tablety, môžete byť tehotná. V takomto prípade vyhľadajte svojho lekára.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 8. – 14. dňom (druhý rad)


Užite zabudnutú tabletu, hneď ako si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní ďalších tabliet vo zvyčajnom čase. Ochrana pred otehotnením nie je znížená a nemusíte použiť osobitné opatrenia.


 • Jedna vynechaná tableta medzi 15. – 24. dňom (tretí alebo štvrtý rad)

Môžete si vybrať jednu z dvoch možností:

 1. Užite zabudnutú tabletu, len čo si spomeniete, aj keby to znamenalo, že musíte užiť dve tablety naraz. Pokračujte v užívaní tabliet vo zvyčajnom čase. Namiesto užívania bielych placebo tabliet z tohto blistra, zahoďte ich a začnite s ďalším blistrom (začiatočný deň bude odlišný).


S najväčšou pravdepodobnosťou nastane menštruačné krvácanie na konci druhého blistra – počas užívania bielych placebo tabliet – avšak počas užívania druhého blistra môžete mať mierne krvácanie alebo krvácanie podobné menštruácii.


 1. Môžete tiež ukončiť užívanie aktívnych ružových tabliet a prejdite priamo na 4 biele placebo tablety (pred užitím placebo tabliet si zaznamenajte deň, kedy ste zabudli užiť tabletu). Ak chcete začať s novým blistrom v deň, s ktorým vždy začínate, užívajte placebo tablety menej ako 4 dni.


Ak budete postupovať podľa jedného z týchto dvoch odporúčaní, budete naďalej chránená pred otehotnením.


 • Ak ste zabudli užiť ktorúkoľvek tabletu z blistra a krvácanie sa nedostavilo počas dní užívania placebo tabliet, môže to znamenať, že ste tehotná. Predtým, ako začnete s ďalším blistrom, musíte vyhľadať svojho lekára.


Morr7ClwgsXLvC1wZEjR65YsaJJkybz588/evSoUd0ZM2ZIOyySiJaVlWVmZvIcUppOnTpRIjc3NzAwUPvX/hviVojqDohqLW5efn6+dIjDy7z00kvq1o+qbYzo6GhxsOI8qGZwdHeXBJ4LtBAAz4Z8HZJD8gul/GeeeebBgwdsJZBO1jwyDDvLz5w5Mzw8vF+/frptnjx5cv/+/ZRo1qyZmC/VVXdYHDBggPbL/RQ7dOjAEl26dGEJdStEdQdEtRbH5BBHd+tH1TbzwZr3pdsF8FyghQB4NssdqPktWrQoLCx88cUXNceGSi+88AI/lJyc7OPjQ16dUZvkot25c0c3FIxYV3eHRetY3wrRVVwyzGSw1dUFqPtACwHwTug0ffr0aaaFmZmZfPeoEydO7Nmz5+DBg5cvX+7atWtBQYHmWKUMCAhgWy0Sffv23bp1K/lt1EhOTg5vU6rr6+sr7rBotJ8ipdPT09ke9+Shqlshsq0ZpR0QpVrkhHHz1EO8L15G2iRStY3tJXn9+nV1sLwR876kLqr6gYFaBVoIgHfyxz/+cd68eYsXL/7xxx/pRL9u3TqWHxoaWlpayre25xsrPn78uE+fPszdSUpKGjt27NKlSzdt2iS2KdWVdlg02k+R0lFRUYsWLdIcuxsabYUo7YAo1bp58yY3Tz3E++JlpE0iVdvYwOkK4NKlS9JgeSOq8bwvtYtq/OzA0wdaCIB30rRpU0nJGMwJ04UHXAsMDDx//ryVutJejLp3kfCNGCMjI6Vi6laI/F5NtRY3Tz2kDkEyTNx/UeqIkAYrBp4z6kvaXRJ4OtBCAAAAdgdaCAAAwO5ACwEAANgdaCEAAAC7Ay0EwAuRHnpjN08abRXWunXrkpKSyspK8VkCK1RvvAupNZciUahUPfiGZI91jCx3I5SHlQgb1RJmBEALAfBC2BaaRUVFpHOkcHv37o2IiNi5c6euHObl5fn5+f3888/iw3NWqN54F1JrRpEoLFJ1eZDssY6R5eahPNyOsGE0UkTbcAloIQBeS5s2bViCJJCE0GjnTCaBDx8+dFULqzfehdSabiSKp4nu6KxgZLlJXI5qibBhpUFgBLQQAM/GYpwKvg8n206aP3XOPUXyC+Pi4j7++GMeSkIso4aSuHnz5sSJE3NychYsWEAV+Wqe9XgXYvwHo+gZZEBlZWW/fv2OHz+ekpIyadKk7t27x8fHizEiVNu4MVIMCnFCmjdvfvv27YyMjMTExNOnT5vbk5ycLE4IjVG16sKFC5pjz+6EhIR58+YlJSW99tprTZs25VPEWjt06NDkyZM3bNgg+ujipP3www9Oo3+ItumOVGzwjTfesPhdsjPQQgA8G1fjVPCNNKUYC9RIfn7+4cOHdcuooSSio6NDQkI2b95Mikgner6aZyXehW78B93oGWfOnImNjd2+fTulhw4d2qtXLzJp+PDhYowI1TZujBSDQpwHaoFq+fj4nDp1Sjf2hWjPkCFDxAnRtYoMGDRoUExMDGWSmGVnZ7dr127AgAF8iliz1CMJtuSji5OmBtkwirChCYuoJtE2gBWghQB4NkZxKozgYSKkiA3Uzttvv01nc90yaigJOtdv2bKFTsRslxbdhTujEBBq/Aej6Bk9e/acMGECCQz5RqmpqeQEk8BIMSJU27gxJjEoWK2goCAr9kgTomsVHZ02bRpdlCxevHjjxo0zZswgEd22bRufIgZpJ7dTFyvRPzhWRgqsAC0EwLMxilMhIe2XrUKORXx8PLlB5AxZ6beyspJ8FJObQTQXQ0AYRc+IiIhITEy8fPnytWvX5s6dq7kSI8K9GBTm9hhZRVDi5ZdfnjVr1hdffHHu3Lk//OEPTqdIxb0IGFUZKdCghQB4Mbdu3WrRooXmEEI6d7PNptWIDXl5efTatWtX8mboRPzNN9+oZVg4CzGURN++fVNSUqgMOTrfffcdC/tgMd6FpsR/oKNG0TNIkOLi4pYsWRIWFqYbhqK0tFSyjY6y6iYGUDHN4Z+xAZrbo06IrlXPPvss+YvkoQ4ZMoTS0hSxeeZ2stFxe8QHWsyjf/AIG23atOHTbh5tAzgFWgiAF8JcCn9/f/ZWvE1GjdjAHEE6QR86dOjixYufffaZWqZjx47aL0NJUMkxY8YkJSUtWLBAczHehabEf6ATt1H0DM3hhKWmpvKwU1KMiGXLlkm28UbUGBQcVqxHjx65ublO7dENwSFZxYiJiVm1ahUNnNKffvqpOEVsnrmdfHQMMQqHefQPHmGDqvOJMo+2AZwCLQTACzG5acI8YgOPr2tShqfFG/fFAk7jXWimsSZUyAkjF02ty2JEiPGS1IEbGSCVdGqP+jiKZBWjpKSENIx0SHO42kZTpNqpRuEwiv5h1I5JtA3gFGghAABUD+S9kWc2b9682jYEuAy0EAAAqoHXX3+9oKBg5cqV4eHhtW0LcBloIQAAVAOnTp2qbROA+0ALAfBOpDvyIyMj161bJ5Vxabfoli1blpeXU2FygJ5//vn09HSLlhQXF/fs2bOsrMy8U6M9pqWtqK1jZWNrABjQQgC8FpKrkJCQ77//PiwsbNWqVWoB892iJYqKiljh+Pj4OXPmWN/WZOrUqSSiTjs12mNa2opaF7c3trbSDrAD0EIAvJNNmzaRp0VndrZLp5+fn1rGyi7PauGVK1eSi/nmm29aqfXJJ5/07t07OzvbvU6tlK+uja2xn7WdgRYC4J1MmzaNXhMSEki0XnvtNc3hJkqbPjPE3aLVXblZDr1lG1gTBw8e7N69u+ZsA27i3LlzVGv37t1khmSetN+0uJ5ptKG2Ub57G1urrfF2WAFxl222DXcVPxFQl/k/LcT2BAB4LiZxKs6cOUM6d+zYMfaWTu7Sps8McbdodVduljNs2DDx9kgrG3A/ePCAtOTzzz/XNVvab1pczzTaUNso372NrdXWeDskk9Iu2zSNFj8O4KE8wzYrAgB4KEZxKkiKZs6cSV4RSR3LUTd9Zoi7Rau7cvOcnTt3/upXv1INMNoVetmyZdSj0VbR0n7T4tKlUYNWtp+2vrG1SWudOnWSdtl2dU9R4HFgjRQAz8YoTkVsbOy777774osvag49e//99//0pz+5sekzp2nTprr5RrtCS5uGW78txahBK9tPV9e23dIu21bMBh4NtBAAz0Y3TsVf/vKX77//njSSvf3b3/7Gnn4TN3328/NTd4tWd4JmOSNHjmStVVRUsGhHTjfgFpVPEkKj/abZdtVSg3wrapONtt3Y2Fq3NaNdtl3/WICHAS0EwAuZOnUqKZzoGwUHB//Hf/yHuOlzfHy8ult0WlqatBM02xuaxJIEY968eVSYPSloZQNuI4z2m2bbVUsN8q2oTTbadmNja93WxP2sxV22gdcDLQTAC2EBiVSkTZ91d3mWdoIW9/J2dQNutXG1TbWA1KDJ9tOqMS5tbK22Ju5nLe6yDbweaCEAAMhgl227AS0EAAAZX1/f3bt317YV4OkBLQQAAGB3oIUAAADsDrQQAACA3YEWAuCdWInZpDm2IgsKCqqoqAgODtZtxyiUkhuYR30SoylJVh07doxsWLlypXn7VoI0VeNwgDcBLQTAa3Eas0lzPHswcODAI0eOGDXClaPq8YykqE/SUTGakmTVlStXnAqhZi1Ik5EQIlqTzYEWAuDZGO3NbSVmE9G/f38rGmAxntHDhw/LysrYLjYqYtSnr7/+2ugo0bt372vXrvF2pk+fbqV3l4I0iaYiWhOAFgLg2RjtzW0lZtPNmzcnTpyYk5OzYMGCuLg4tsaYlZXF5FMMpSTGRTIK0sSiQ4wfP37Hjh2ivupGfTIKIKW2w21gCRLRCRMmbNiwoV69eqSRGzdulKobBWnShEVUqQs+umbNmt25cycjIyMxMXH+/PlS+CqLBgBPBFoIgGdjtDe3ZiFmU3R0dEhIyObNm0kRSQuLiorIfXz06NHatWulUEpWgjQxaSGFoFfRDN2oT0YBpNR2uA0FBQXUKdmQmZlJZm/dujU5OVmtbhSkSWxK6oKPjsrTDPj4+Jw6daphw4ZS+CqLBgBPBFoIgGejuze3Zi1mU3Z29pYtW0ge2N5jbNPtESNGaP8K4aS7wGgU7WjQoEHbtm2LjIyUFl11oz4ZBZBS2+E2sGVeFmGKPNrhw4dzO0WMgjSJTRmZymYgKChI0wtfZdEA4IlACwHwTqzEbKqsrCSfxtXgfEbRjrKysshhWrVqFfWSkpKiVhSjPpkEV3LaTtV5Cl0AzwJaCIAXYjFmU9++fUkJSJDI1/nuu+8KCgo0IYTTtWvXWKxvFkrJaZAmckB3795NojtlyhTRGKOoT5IxPJoS9SW2w8M5MWO4eTyRl5fXsWNHsS/dIE1t2rThTbVv314ylY2O7WnO/iNUmyosLHRqAPBQoIUAeCEWYzZ9+umnY8aMSUpKWrBgAZVhJ3Qewqldu3asLgulZCVIE/mLMTExqampYqZu1CcpuBIZw6MpSe3wcE6sNW4eT3Tu3JkvdZoEaaIyYlOSqWx0X331FaV79OiRm5urNtWhQwenBgAPBVoIgBdiMWZT165dxccJdEM4cZwGaWJVSIbVTtWoT2pwJalH3o6uzPBMl6JBGXXBR8c0z6WmoILeAbQQAACA3YEWAgAAsDvQQgAAAHYHWggAAMDuQAsBAADYHWghAAAAuwMtBAAAYHeghQAAAOwOtBAAAIDdgRYCAACwO9BCAAAAdgdaCAAAwO5ACwEAANgdaCEAAAC7Ay0EAABgd6CFAAAA7A60EAAAgN2BFgIAALA70EIAAAB2B1oIAADA7kALAQAA2B1oIQAAALsDLQQAAGB3oIUAAADsDrQQAACA3YEWAgAAsDvQQgAAAHYHWghqhOzs7NjY2LNnz/KcI0eOvPnmm5To3r37P/7xD4vt/P3vf3/vvfcuXbo0cODAbdu2tWzZkh8qLi7u2bNnWVmZSXUqX15e/vjxY/VQdHR0UFBQRUVFcHCwRWMA4LRq1aq0tFT9avn7+9+6dUv3KwfqMtBCUCNERkbm5+eLOTt37ty6deu///u/u9TOnx0899xz8fHxUVFRX375JT80depU0jnz6kVFRY0bN9Y9FBoaSvpKCu2SPQAw6Out+9UqLCw0+sqBugy0ENQIV69erV+/Pn9L7hdJWmVl5aBBg9q3b2+9nYSEBJaYP39+586def4nn3zSu3dv8j7Nqzdq1MjoUP/+/XHxDtzG6Ktl8pUDdRloIXgaNGzY8Pvvv8/KyhoxYsQXX3zRo0cPV1to2rRpkyZNWPrcuXOnT5/evXs3V0qJvXv3vvPOOyS9a9asYTmkzWFhYcXFxWlpaSSibCGL7JkyZcr69etHjRrl9tCATUhPT589e3Z5efmXX34pfWGkbxfl7Nq1a86cOXfv3mWF2Rfy4cOHvr6+anVQF4AWgqdE8+bNIyIiunbtGhMT49SfU/nrX/86c+ZMSjx48IAk8PPPPzcpTOcdOuMEBwfv2bOH5URHR69YsYLUlPzLo0ePFhUV+fn5PXr0aO3atVSY3Fb3BgXsw4cffnjjxg2matIXRvp2UU5AQEBZWVlmZiYrzL6QXBTxfauDQAvBU+W3v/0tiZmrtcjDy8jI+Pjjjym9bNmy5cuXN2vWzKQ8XYCzS+/Ro0eznJMnT+7fv58SrCL5qfRKTior7PIwgP2gbx19bXS/LdK3ixgwYAC90peQledfSJ4D6hrQQvC04UudEvz/RfVvvG3bti1evLhBgwaa45REiLVM/va7f/8+S5ALeOfOHaOuAXAK9+3EP8IZ+HZ5AdBC8DQguaIzyA8//LB06dKpU6calVEznzx5cuDAgfDw8Ly8PKqblJQkFjMSQl9f371799Jpa+vWrZrjzp2+fftSmtxEyszJySkoKKD8GzdutG7dunpGCGwAfRu//fZbSvz000+3bt2ixPXr19u0aSN9u/jXj14prQlfSJ4D6hrQQlAjsGtnrlXDhw8nF42unT/66KOxY8eyMiNGjCCdM28nNDQ0PT2dpSdPnmxUTGqKrt/pKp5OOsnJyfS2bdu2J06coH5JTTdt2kQ5HTt2ZPm4lRRYhL5Us2bNWr16dbdu3RITE5ctW6Y5/hekrxBdoonfLvb143fK6OaAuga0ENQIksbo3izjVAg1x/OFVnqRmqILcH57QkREBEucP39e1zzIIbDCKAea4/qMXuPj4/mhwMBA8dslfv2MckBdA1oIAADA7kALAQAA2B1oIQAAALsDLQQAAGB3oIUAAADsDrQQAACA3YEWAgAAsDvQQgAAAHYHWggAAMDuQAsBAADYHWghAAAAuwMtBAAAYHeghQAAAOwOtBAAAIDdgRYCAACwO9BCAAAAdgdaCAAAwO5ACwEAANgdaCEAAAC7Ay0EAABgd6CFAAAA7A60EAAAgN2BFgIAALA70EIAAAB2B1oIAADA7kALAQAA2B1oIQAAALsDLQQAAGB3oIUAAADsDrQQAACA3YEWAgAAsDvQQgAAAHYHWggAAMDuQAsB8Gb27t37zjvvPHz4kNK+vr5ffvnlqFGjWrduXVJSUllZWa9ePTfajI6ODgoKqqioCA4OZjmU2Ldvn3sWum2MZEZVbFBbI44dO0YNrly50o3WqmiMrj0WMTLb39//1q1bjx8/tt6UbpVWrVqVlpbyzKqPtI4ALQTAayEhjIiIYPrH3+7cuTMvL8/Pz+/nn39u2LChG82GhoYOHDjwyJEjPIefDevXr+/S2ZZw2xjJDPGM7IYZ6qCuXLninhBKxriHao9FjMwuLCxs3LixUS3dGdOtkp+fL2YajdSNj6B2gRYC4LWQR8iFkKAECSFlkrdBb8lZdE8L+/fvr3uau3jxohutMRvcMKZ6zVBbmz59uhvtVBdGo3OKkdmNGjUyqmI0Y7pVTNpx2mBdBloIgDewcOHCNWvWREVFLV++nGeSwHAhZNBbtl5KkCsWFxf38ccf0zk3PT199uzZ5eXlTDvZ4tjXX389YcKEDRs21KtXj86wGzdupEN0vc9bo2IlJSV8JW3cuHGawyFISUlZtWpVcXFxWlpa7969RQNYdSrME6oxfF2XL+qyLrKysqZMmbJ+/XrKuXnz5sSJE3NychYsWEAVxdU8p2aoNhgNysfHp7Kysl+/fsePH6fWJk2a1L179/j4eHWuRNtEY65evRoWFqba0Lx589u3b2dkZCQmJp4+fdrcnuTkZHFCaICqVRcuXKDCH374YUJCwrx585KSkl577bWmTZvyKWKtHTp0aPLkyfSZil8MPmPkhv7www/i6Ch/165dc+bMuXv3rnhdxW1jI5WGKTb4xhtvGH5r6xLQQgC8gdWrV9+7d4/kUNRCc6h8fn7+4cOHNcc59MaNG0yEyGssKCho0qQJneMyMzNDQkK2bt3KTsfMoaSr/s6dOw8bNoxOu5qwkkanY7YyNnLkyBUrVlAL8+fPP3r0qNgpnTQ7depEidzc3MDAQF1juDvL7SkqKvLz83v06NHatWtZTnR0NBm2efNmUkQ60YureU7N0LVBd1BnzpyJjY3dvn075QwdOrRXr15k0vDhw8W5Um0TjSE7dW2gFqgWae2pU6do4Ob2DBkyRJwQXavIgEGDBsXExFAmiVl2dna7du0GDBjAp4g1Sz2SYPOPUpoxSr/00kvi6CgnICCgrKyMvglSLfGjl4YpNugpQAsB8Aboyp3kkPxCl6q8/fbbdAKlNClow4YNuctIp2nNcZ6lV/LA6OyvObxM7V+e3MyZM8PDw8k10fQWzU6ePLl//35KNGvWTDrUoUMHlujSpYuRMdyd5V4sWz4dMWIEN4PO9Vu2bKETMfWla4OJGaoNRoPq2bMnecYkMOQbpaamkvNNAiPNlWqbaIyRDaxWUFCQFXukCdG1io5OmzaNLoYWL15MHvyMGTNIRLdt28aniME+U268ijQ6ggRV++WKAoeP1OQT9xSghQB4A8sdSJm+vr50gS+ua9FbymRpupaPj48nz4P8D+6KiatzRpCPSO4FnW2NCpCPcufOHfISrNsvGmOlfGVlJfkoJjeDuGqG0aAiIiISExMvX7587dq1uXPnaoLbamWu3JgKc3uMrCIo8fLLL8+aNeuLL744d+7cH/7wB6dTpOLS6DhuD7PuAC0EwGuhkxq7cVS8j5Qy8/Ly6G3Xrl3JgaBz3zfffENvnzx58u2331Lip59+Kisr0xzreK1btxYTVPH69et79uw5ePAgnYipBfJgioqK6BC9BgQEsOci+vbtu3Xr1tGjR1O/OTk5klUkxunp6bdv36Y0naypcckYLuFcuQsKCkQzSACoi5SUFCpDjs53330n2kAJp2ZINtBRk0HFxcUtWbIkLCyMP/UhzlVpaalkGx3ldY1soGKawz9jAzS3R50QkknVqmeffZb8RfJQhwwZQmlpitiHzu3kc8UQH2gRR6d2zWaGvgZt2rThs6QO073HdWoRaCEAXgu/cVR6vpBd8tM58dChQxcvXvzss88on/yJ1atXd+vWjRyOZcuWUYG2bduyxTqeIKfN39+fzv4NGjTgvbRv3569Upk+ffpQd0lJSWPHjl26dOmmTZtUq6ivqKioRYsWUbpdu3ZMdyVjxFtF6GjHjh1FM6gWlRwzZgx1tGDBAskGSjg1Q7KBTtwmg6ILiNTU1JCQEF7XZK7YciWva2QDK9ajR4/c3Fyn9qgTojlcQ9EqRkxMzKpVq6hTSn/66afiFDGHm9vJ54rBZuxLB+Lo1K7ZzJCOUnU+S5cuXZKGyRtUvwB1E2ghAN4MKZ90v4Mm3L1J3L9/n5fUHI+10Wt8fLxa2OhWCDGf/zV1/vx5E5NYX5GRkdIhboxks9gFT4s37ku2OTXDxAa1QXLCyEVT65rMFScwMFDXBqmkU3vUD1GyilFSUkIaRjqkOVxtoylS7eQzJo1O7dqoHWmY4p+UHgG0EAAAvAHy3sgzmzdvXm0b4pFACwEAwON5/fXXCwoKVq5cGR4eXtu2eCTQQgAA8HhOnTpV2yZ4NtBCAAAAdgdaCAAAwO5ACwEAANgdaCEAAAC7Ay0EwDsR99DiT9mbV1HjsrZs2bK8vJw9RlZdUVvrQvTX4uLinj17ssf8NeM4t7qmSsFsXcJKdFxQK0ALAfBOWOifu3fvNm7cWAw7YIJ63i8qKuIbWlYlYK95L0+fqVOnksbzt0ZxbnVNlYLZGuF2dFwr7YBqB1oIgDfDTrK6QQasoMZ/8MQwrRKffPJJ7969s7OzeY6V+LQuFa6u6LheMNueArQQAG9G2lhZDCG7c+dOMf6quHzH/MjKyso1a9awdqwH7GXLqpT53nvv/fOf/2Rrs7zfsWPHPnr0iPViPYCwGt2Xd6eG0pWalSbk3Llzp0+f3r17N4tTKCIFrTUKVCtWMTrEZyk+Pn7dunWSMUbRcdXWeDusgBiql8XydfHrAAyBFgLgDejGtdccIXjEjZXFELJSqFsWv5fXovLBwcF79uxhOdYD9lI7TZs2pXw6p+/bt4+tzfJ+f/zxR74eaD2AsBrdl3enhtKVmhVn48GDB6Qln3/+ue4cSkFrjQLVilWMDvFZUkPjqh2ZtMbbIZmUQvUeOnTI7AsBXARaCIA3YBTXXhIDMYSsFH+Vxe9l8OCxo0ePZjnWA/Yy/Xjrrbc0JRgv65djPYCwGt1XGpEYSleNRstZtmwZHTWKNysFrbUSqNZpDFtdY4yi45q01qlTJylUr6uBCYE50EIAvAE34tpbib/KA0e4V90c98LGVqVZKeKxxdtSTEbqdBKqMfCvFKrXaWvAJaCFAHgDunHtVcQQsuahbtkfjVRAcziXLGKt9YC9K1eu/OCDDzIyMtj/lLzfkpISTQgkazGAsBpRlqOG+ZWaFf1dUfkkITQKWqsGqhWD2ZpMgm7gXzLGJDqubmtGoXqdfdTANaCFAHgnzBGRzvhiCFnzULfk0NCZOjk5WXMEgGVPIFgP2Ev9sjVG9j8l7/fKlSu8HesBhNPS0tRgtgw1zC8VFpsV4wuaYBS0Vg1UKwazNZkEHsxWMsYkOq4aEVf7ZVBcMVQvqF6ghQB4J7qrf2KmUZhZ7ZcRgCMiIqSjVgL2xjgwN8ZKUFyeMHo4Uje0rBSN1mlFTS/osVGgWotzKEbHFY2x3pHUjvbLUL2geoEWAgD+D3X50T2Ki4s1x1m7VatWVW8NcBCqt0aBFgIAtFdfffXcuXPS8qN7tGnThl5bt26N3VKqEYTqrWmghQAATb35xW0ggTUBQvXWNNBCAAAAdgdaCAAAwO5ACwEAANgdaCEAAAC7Ay0EwGtxI5xvDREdHR0UFFRRUREcHKxboNYD/B47dowMWLlypdOSVuLx1vpwgKtACwHwWqyH863pgLGhoaEDBw48cuSIUQFROWoleu2VK1esCKFmLR6vkRAiMG+dBVoIgJfjNJzvUwgY279/f4saYMUYGkhZWRnbgLS6mD59usWSLsXjFU1FYN66DLQQAG/AKH6hpoTzVePi8oCxCQkJ8fHx4iGT+Lq8fXEllsqXlJRI0XRv3rw5ceLEnJycBQsWxMXFqdF3xVVHp7GCmf3jx4/fsWOHqK9qs9JIqeXKykoWApcanzRpUvfu3S9cuKD9MkbuM8888+jRI/Mha8bxeDVhEVUylQ+tWbNmd+7cYRGV58+fL30cVuYcVDvQQgC8AaP4hZoSzleNi8sDxjZs2FA6ZBJfV+yCPJ7OnTsPGzaMBYuXoulGR0dT3c2bN5Mikhaq0XfFVUensYKZtJBC0Ktog9qsNNIzZ87ExsZu375dc0RJ7NWrF+VTeSlG7n//93+3bNnS6ZCN4vFqwiKqZCofGpXnEZXdnnNQvUALAfAGTOIXSudQk7i46iGT+Loc5pzNnDkzPDycvC5NCWBLArNlyxaSB7bNtBp9V3eB0Siw7f9v745REwiiMI5v5QUsLbS0svcUgoiVhXZiI1hpZWkl4g1sZEHt9QAeQizFQryDkAePLMPM7GZjNIXz/1XJujM7b5vHC4ZPWtdqter3+9YfXd1trXJqtZpMWtL2ZKSL41gmaU3PsDJyi8XijyVH6Xm8ZjnZR9Vk4+feOV6OXgh8gpz5hW8ig4tMOdJI9FcrwPbxeEg//m0Oe1qw7X6/l4FpPp/LI9br9a/27HQ6s9nsfD5fr9fhcKgX35eR+5ej4p/RC4GweHNxNTDW/ehyuUQp+boaHCiOx+NutzscDtJjqtWqzkBmgG29XpdOINvKrHM6ndz0Xbk5MgJ+s7OCpeluNpvBYNDtds263G3dcmTtZDKZTqftdjstIzdPyRl5vKVSKQkBLpfL1lH1oWai8nPvHC9HLwQ+ljfO182SjYzAWOujSqUSpeTrJnu2Wq37/V4oFMxHmAG2i8Wi2Wwul8vxeBz50nd1lQb8JofJiMmVeXE0GsVxbF70hvq6lcpoKAsbjYa51szIzVNyRh6v3JOEALtH1dK22230naj83DvHy9ELgY+VlqDrfgsjCYzNiJl183XV7XZzH2EF2Jr/TuDd03sYb0yuLun1et7r1s9upTIayghrXTQzcvOUnJ3Ha91sHlVLM7Oxcm5FF3w3eiGAoJGRi4heCCBkZORC0QsBhIuMXCh6IQAgdPRCAEDo6IUAgNDRCwEAoaMXAgBCRy8EAISOXggACB29EAAQui+TbQlGCckzGgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt1" align="bottom" width="601" height="481" id= "Objekt1">


Čo musíte urobiť v prípade vracania alebo silnej hnačky


Ak vraciate v priebehu 3 – 4 hodín po užití aktívnej ružovej tablety alebo máte silnú hnačku, existuje riziko, že liečivá z antikoncepčnej tablety sa nemusia úplne vstrebať vo vašom tele. Situácia je takmer rovnaká, ako keď zabudnete užiť tabletu. Po vracaní alebo hnačke musíte čo najskôr užiť ďalšiu ružovú tabletu z náhradného blistra. Ak je to možné, užite ju do 12 hodín od času, kedy zvyčajne užívate vašu tabletu. Ak to nie je možné alebo ak už prešlo 12 hodín, pokračujte podľa pokynov uvedených v časti „Ak zabudnete užiť Tesofin“.


Oddialenie vašej menštruácie: čo musíte vedieť


Hoci sa to neodporúča, môžete oddialiť vašu menštruáciu tak, že neužijete biele placebo tablety zo 4. radu a hneď prejdete na nový blister Tesofinu a doužívate ho. Počas užívania druhého blistra môžete mať mierne krvácanie alebo krvácanie podobné menštruácii. Užívanie druhého blistra dokončite užitím 4 bielych tabliet zo 4. radu. Potom začnite s ďalším blistrom.

Pred rozhodnutím oddialiť svoju menštruáciu sa poraďte so svojim lekárom.


Zmena prvého dňa vašej menštruácie: čo musíte vedieť


Ak užívate tablety podľa pokynov, potom vaša menštruácia bude začínať počas užívania placebo tabliet. Ak musíte zmeniť tento deň, znížte počet placebo dní – keď užívate biele placebo tablety – (ale nikdy ich nezvyšujte – 4 sú maximum!). Napríklad ak začnete užívať placebo tablety v piatok a chcete to zmeniť na utorok (o 3 dni skôr) musíte začať s novým blistrom o 3 dni skôr ako zvyčajne. Počas tohto obdobia nemusíte vôbec krvácať. Potom môžete mať slabé alebo menštruácii podobné krvácanie.

Ak si nie ste istá, ako máte postupovať, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak chcete prestať užívať Tesofin


Môžete prestať užívať Tesofin, kedykoľvek chcete. Ak nechcete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom o iných spoľahlivých metódach antikoncepcie. Ak chcete otehotnieť, prestaňte užívať Tesofin a pred tým, ako sa pokúsite otehotnieť, počkajte na menštruáciu. Ľahšie vypočítate predpokladaný dátum pôrodu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Uvedený je zoznam vedľajších účinkov, ktoré súviseli s užívaním Tesofinu:


 • Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 používateliek zo 100):

 • zmeny nálady

 • bolesť hlavy

 • nevoľnosť

 • bolesť v prsníkoch problémy s menštruáciami, ako sú nepravidelné menštruácie a vynechanie menštruácií


 • Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 používateliek z 1 000 ):

 • depresia, nervozita, ospanlivosť

 • točenie hlavy, pocit mravčenia

 • migréna, kŕčové žily, zvýšený krvný tlak

 • bolesť žalúdka, vracanie, poruchy trávenia, plynatosť, zápal žalúdka, hnačka

 • akné, svrbenie, vyrážka

 • bolesti, napr. bolesť chrbta, bolesť končatín, svalové kŕče

 • plesňová infekcia v pošve, bolesť v panve, zväčšenie prsníkov, nezhubné hrčky v prsníkoch, krvácanie z maternice/pošvy (ktoré zvyčajne vymizne s pokračovaním liečby), výtok z pošvy, návaly tepla, zápal pošvy (vaginitída), problémy s menštruáciou, bolestivá menštruácia, slabá menštruácia, veľmi silné menštruácie, suchosť v pošve, nezvyčajný (abnormálny) ster z krčka maternice, znížený záujem o pohlavný styk

 • nedostatok energie, zvýšené potenie, zadržiavanie tekutín

 • zvýšenie telesnej hmotnosti


 • Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 používateliek z 10 000 ):

 • kandidóza (plesňová infekcia)

 • anémia(málokrvnosť), zvýšený počet krvných doštičiek v krvi

 • alergická reakcia

 • hormonálna (endokrinná) porucha

 • zvýšená chuť do jedla, strata chuti do jedla, abnormálne vysoká koncentrácia draslíka v krvi, abnormálne nízka koncentrácia sodíka v krvi

 • neschopnosť dosiahnuť orgazmus, nespavosť

 • závrat, triaška

 • poruchy oka, napríklad zápal očného viečka, suchosť v očiach

 • abnormálne rýchly srdcový tep

 • zápal žíl, krvácanie z nosa, mdloby

 • zväčšené brucho, črevné poruchy, pocit nafúknutia, brušná prietrž, plesňová infekcia úst, zápcha, suchosť v ústach

 • bolesť žlčovodov alebo žlčníka, zápal žlčníka

 • žltohnedé škvrny na pokožke, ekzém, vypadávanie vlasov, zápal kože podobný akné, suchá koža, vriedkovitý zápal kože, nadmerný rast vlasov, porucha kože, strie na koži, zápal kože, zápal kože citlivý na svetlo, kožné uzlíky

 • obtiažny alebo bolestivý pohlavný styk, zápal pošvy (vulvovaginitída), krvácanie po pohlavnom styku, krvácanie z vysadenia, cysty v prsníkoch, zvýšený počet buniek v prsníkoch (hyperplázia), zhubné hrčky na prsníkoch, abnormálny rast povrchu sliznice krčka maternice, zmenšenie alebo úbytok výstelky maternice, cysty na vaječníkoch, zväčšenie maternice

 • celkový pocit ochorenia

 • strata telesnej hmotnosti


Taktiež sa hlásili nasledujúce vedľajšie účinky, avšak ich častosť výskytu nemožno z dostupných údajov stanoviť: precitlivenosť, erythema multiforme (vyrážka vo forme červeného oválneho výsevu alebo pľuzgieriky).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku.


5. Ako uchovávať Tesofin


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Dátum exspirácie


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tesofin obsahuje


 • Liečivá sú etinylestradiol a drospirenón.

 • Každá ružová aktívna filmom obalená tableta obsahuje 0,02 miligramu etinylestradiolu a 3 miligramy drospirenónu.


 • Biele filmom obalené tablety neobsahujú liečivá.


 • Ďalšie zložky sú:


 • Ružové aktívne filmom obalené tablety:

 • Jadro tablety: monohydrát laktózy, predželatinizovaný škrob (kukuričný), povidón (E1201), sodná soľ kroskarmelózy, polysorbát 80, magnéziumstearát (E572).

 • Filmový obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172).


 • Biele neaktívne filmom obalené tablety:

 • Jadro tablety: bezvodá laktóza, povidón (E1201), magnéziumstearát (E572).

 • Filmový obal tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec.


Ako vyzerá Tesofin a obsah balenia


 • Každý blister Tesofinu obsahuje 24 ružových aktívnych filmom obalených tabliet v 1., 2., 3. a 4. rade blistra a 4 biele placebo filmom obalené tablety v 4. rade.

 • Tablety Tesofinu, ružové aj biele, sú filmom obalené tablety; jadro tablety je obalené.

 • Tesofin je dostupný v baleniach po 1, 3, 6 a 13 blistroch, každý obsahuje 28 (24+4) tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 82102 Bratislava


Výrobca

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera

Navatejera – León, Španielsko

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Haarlem, Holandsko


TEVA Santé

Rue Bellocier

Sens, Francúzsko


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravska 29, c.p. 305

Opava-Komarov, Česká republika


Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

Krakow, Poľsko


TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica

Zaragoza, Španielsko


Teva Operations PolandSp. z.o.o

Ul. Sienkiewicza 25

Kutno, Poľsko


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

Blaubeuren, Nemecko


Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

Haarlem, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko

Drospirenon/Ethinylestradiol 3/0,02 mg 24+4 Teva, filmomhulde tabletten

Rakúsko

Balancette 0,02 mg/3 mg Filmtabletten

Belgicko

Yadere 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko

Veyann 0,02 mg/3 mg film-coated tablets

Česká republika

Veyanne

Nemecko

Veyanne-ratiopharm

Dánsko

Veyann

Španielsko

Draz

Fínsko

Veyann 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteinen tabletti

Francúzsko

Ethinylestradiol Drospirénone Teva Pharma 0.02 mg/3 mg, comprimé pelliculé

Írsko

Veyann 0.02 mg/3 mg Film-coated Tablets

Taliansko

LUTIZ

Luxembursko

Veyanne-ratiopharm

Nórsko

Estez

Poľsko

Lesiplus

Rumunsko

Veyann 3 mg/0,02 mg comprimate filmate

Švédsko

Ethinylestradiol / Drospirenone Teva, 0,02 mg/3 mg filmdragerad tablett

Slovenská republika

Tesofin


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.


13


Tesofin

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/03060-REG

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/06573-Z1B,


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tesofin

0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


24 ružových filmom obalených tabliet (aktívne tablety):


Každá filmom obalená tableta obsahuje 0,02 mg etinylestradiolua 3 mg drospirenónu.


Pomocná látka so známym účinkom:monohydrát laktózy 44 mg


4 biele placebo (neaktívne) filmom obalené tablety:

Tableta neobsahuje liečivá.


Pomocná látka so známym účinkom: bezvodá laktóza 89,5 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Aktívna tableta je ružová okrúhla filmom obalená tableta s priemerom 5,7 mm.


Placebo tableta je biela okrúhla filmom obalená tableta s priemerom 5,7 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Perorálna antikoncepcia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Spôsob podania: perorálne použitie.


Ako užívať Tesofin


Tablety sa musia užívať každý deň v približne rovnaký čas, v poradí naznačenom na blistrovom balení. Zapíjajú sa podľa potreby malým množstvom tekutiny. Tablety sa užívaju nepretržite. Počas 28 po sebe nasledujúcich dní sa užíva jedna tableta denne. Užívanie z ďalšieho blistra sa začína nasledujúci deň po užití poslednej tablety z predchádzajúceho blistra. Krvácanie z vysadenia sa zvyčajne začína na 2. ‑ 3. deň po začatí užívania placebo tabliet (posledný rad) a nemusí skončiť pred začatím užívania ďalšieho balenia.


Ako začať s užívaním Tesofinu


 • Bez predchádzajúceho užívania hormonálneho kontraceptíva (v predchádzajúcom mesiaci)


Užívanie tabliet sa musí začať v 1. deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. v prvý deň jej menštruačného krvácania).


 • Prechod z iného kombinovaného hormonálneho kontraceptíva (kombinovaného perorálneho kontraceptíva (combined oral contraceptive, COC), vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti)


Žena má začať užívať Tesofin najlepšie nasledujúci deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivá) jej predchádzajúceho balenia COC, ale najneskôr v deň, ktorý nasleduje po zvyčajnom intervale bez užívania tabliet alebo po období užívania placebo tabliet predchádzajúceho COC. V prípade používania vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti má žena začať užívať Tesofin najlepšie v deň odstránenia, ale najneskôr v deň plánovanej ďalšej aplikácie.


 • Prechod z antikoncepčnej metódy obsahujúcej iba gestagén (tableta obsahujúca iba gestagén, injekcia, implantát) alebo vnútromaternicového telieska uvoľňujúceho gestagén (intrauterine system, IUS)


Žena môže prejsť z tablety obsahujúcej iba gestagén na užívanie Tesofinu kedykoľvek (z implantátu alebo z IUS v deň ich odstránenia, z injekcií v deň, keď má byť aplikovaná ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch má byť žena poučená o používaní bariérovej metódy antikoncepcie počas prvých 7 dní užívania tabliet.


 • Užívanie po potrate v prvom trimestri


Žena môže začať užívať liek okamžite. V tomto prípade nemusí používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


 • Užívanie po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri


Ženu treba poučiť, aby začala užívať tablety medzi 21. až 28. dňom po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Ak začne neskôr, má byť poučená, aby používala navyše bariérovú metódu antikoncepcie počas prvých 7 dní užívania tabliet. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, musí sa pred začatím užívania kombinovaného perorálneho ontraceptíva (COC) vylúčiť gravidita alebo musí žena počkať na prvé menštruačné krvácanie.


Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.


Postup pri vynechaní tabliet


Placebo tablety z posledného (4.) radu blistra môžu byť vynechané. Napriek tomu majú byť vyradené z blistra, aby sa nechcene nepredlžovalo obdobie užívania placebo tabliet. Nasledujúce odporúčania sa vzťahujú len na vynechanie aktívnych tabliet:


Ak sa užívateľka oneskorí s užitím ktorejkoľvek tablety o menej ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Žena má užiť tabletu, len čo si na to spomenie a ďalšie tablety má užívať vo zvyčajnom čase.


Ak sa oneskorí s užitím ktorejkoľvek tablety o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Postup po vynechaní tabliet sa môže riadiť nasledujúcimi dvomi základnými pravidlami:


 1. užívanie tabliet nesmie byť nikdy prerušené na dlhšie ako 4 dni,

 2. na dosiahnutie zodpovedajúcej supresie osi hypotalamus-hypofýza-ováriá je nevyhnutné neprerušené užívanie tabliet počas 7 dní.


V súlade s tým sa v bežnej praxi môžu poskytnúť nasledujúce odporúčania:


 • 1. ‑ 7. deň


Užívateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu, len čo si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Naviac je potrebné používať v nasledujúcich 7 dňoch bariérovú metódu antikoncepcie, akou je kondóm. Ak došlo v predchádzajúcich 7 dňoch k pohlavnému styku, musí sa zvážiť možnosť gravidity. Čím viac tabliet bolo vynechaných a čím bližšie boli k fáze tabliet s placebom, tým vyššie je riziko gravidity


 • 8. ‑ 14. deň


Užívateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu, len čo si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet naraz. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Ak žena užívala tablety počas 7 dní pred prvou vynechanou tabletou správne, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie sú potrebné. Ak však vynechala viac ako 1 tabletu, musí sa jej odporučiť použitie ďalšieho opatrenia počas 7 dní.


 • 15. ‑ 24. deň


Riziko zníženia spoľahlivosti je vysoké z dôvodu blížiaceho sa intervalu užívania placebo tabliet.

Aj tak však možno upravením schémy užívania tabliet predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Pri dodržaní niektorého z dvoch nasledujúcich postupov nie je preto potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia za predpokladu, že počas 7 dní pred vynechaním prvej tablety žena užila všetky tablety správne. Ak to tak nie je, musí žena zvoliť prvú z nasledujúcich dvoch možností a použiť navyše ďalšie opatrenia počas nasledujúcich 7 dní.


 1. Užívateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu, len čo si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet naraz.

Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase až do doužívania všetkých aktívnych tabliet. 4 placebo tablety z posledného radu sa musia vyradiť. Nasledujúce blistrové balenie sa musí začať ihneď užívať. Užívateľka pravdepodobne nebude mať krvácanie z vysadenia až do doužívania aktívnych tabliet z druhého balenia, ale počas užívania tabliet môže nastať špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.


 1. Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie tabliet z terajšieho blistrového balenia. V takomto prípade má užívať placebo tablety z posledného radu po dobu až 4 dní, vrátane dní, keď boli tablety vynechané, a následne pokračovať v užívaní z ďalšieho blistrového balenia.


Ak žena vynechala tablety a následne sa nedostaví krvácanie z vysadenia počas intervalu užívania placebo tabliet, musí sa zvážiť možnosť gravidity.


Odporúčania pre prípad gastrointestinálnych ťažkostí


V prípade závažných gastrointestinálnych ťažkostí (napr. vracanie alebo hnačka), nemusí dôjsť k úplnému vstrebaniu sa a má sa pristúpiť k ďalším antikoncepčným metódam. Ak dôjde počas 3 – 4 hodín po užití aktívnej tablety k vracaniu, má sa čo možno najskôr užiť nová (náhradná) tableta. Novú tabletu treba, pokiaľ je to možné, užiť do 12 hodín od zvyčajného času užívania. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, je možné aplikovať postup pri vynechaní tabliet, ako je uvedené v časti 4.2 „Postup pri vynechaní tabliet“. Ak žena nechce zmeniť obvyklú schému užívania tabliet, musí užiť ďalšiu tabletu (ďalšie tablety) z iného blistrového balenia.


Ako oddialiť krvácanie z vysadenia


Pre oddialenie menštruácie musí žena pokračovať v užívaní tabliet z ďalšieho blistrového balenia Tesofinu s vynechaním užívania placebo tabliet z jej súčasného balenia. Menštruácia môže byť takto oddialená na tak dlho, ako sa požaduje, až do doužívania aktívnych tabliet z druhého balenia. Počas tohto času môže nastať medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie. Po intervale užívania placebo tabliet potom žena znovu pokračuje v pravidelnom užívaní tabliet Tesofinu.


Ak si žena želá presunúť menštruáciu na iný deň v týždni, ako na ktorý vychádza v doterajšej schéme užívania, možno jej odporučiť, aby skrátila nastávajúci interval užívania placebo tabliet o toľko dní, o koľko si želá. Čím kratší bude interval, tým väčšie je riziko, že nedôjde ku krvácaniu z vysadenia, ale že bude dochádzať počas užívania z nasledujúceho balenia k medzimenštruačnému krvácaniu a špineniu (tak ako pri oddialení menštruácie).


4.3 Kontraindikácie


Kombinované perorálne kontraceptíva (COC) sa nesmú užívať pri výskyte ktoréhokoľvek z nižšie uvedených stavov. Pokiaľ sa niektorý z týchto stavov objaví prvýkrát v priebehu užívania COC, užívanie tabliet musí byť okamžite ukončené.


 • Venózna trombóza prítomná alebo v anamnéze (hlboká venózna trombóza, pulmonálna embólia).

 • Arteriálna trombóza prítomná alebo v anamnéze (napr. infarkt myokardu) alebo prodromálne stavy (napr. angína pektoris a prechodná ischemická príhoda).

 • Cerebrovaskulárna príhoda prítomná alebo v anamnéze.

 • Prítomnosť závažných alebo mnohopočetných rizikových faktorov pre vznik arteriálnej trombózy:

 • diabetes mellitus s cievnymi príznakmi,

 • závažná hypertenzia,

 • závažná dyslipoproteinémia.

 • Dedičná alebo získaná predispozícia na venóznu alebo arteriálnu trombózu, ako je rezistencia na aktivovaný proteín C, deficit antitrombínu III, deficit proteínu C, deficit proteínu S, hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky (antikardiolipínové protilátky, lupus antikoagulans).

 • Pankreatitída prítomná alebo v anamnéze, ak je spojená so závažnou hypertriglyceridémiou.

 • Ťažké ochorenie pečene, prítomné alebo v anamnéze, až do návratu pečeňových funkcií na referenčné hodnoty.

 • Závažná obličková nedostatočnosť alebo akútne zlyhávanie obličiek.

 • Existujúce nádory pečene (benígne alebo malígne) alebo ich výskyt v anamnéze.

 • Diagnostikované malignity závislé od pohlavných steroidov alebo podozrenie na ne (napr. pohlavných orgánov alebo prsníkov).

 • Vaginálne krvácanie s nediagnostikovanou príčinou.

 • Migréna v anamnéze s fokálnymi neurologickými symptómami.

 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


Pri výskyte ktoréhokoľvek zo stavov/rizikových faktorov uvedených nižšie sa musí zvážiť prínos užívania COC v porovnaní s možnými rizikami u každej ženy zvlášť a tieto riziká s ňou prediskutovať predtým, ako COC začne užívať. Ak počas užívania dôjde k zhoršeniu, exacerbácii alebo prvému prejavu ktoréhokoľvek z týchto stavov alebo rizikových faktorov, žena musí vyhľadať lekára. Lekár potom musí rozhodnúť, či sa má užívanie COC prerušiť.


Poruchy cirkulácie


Užívanie ktorejkoľvek kombinovanej perorálnej antikoncepcie v porovnaní s neužívaním so sebou nesie zvýšené riziko venózneho trombembolizmu (VTE). Zvýšené riziko VTE je najvyššie počas prvého roku užívania u žien, ktoré nikdy predtým kombinovanú perorálnu antikoncepciu neužívali.


Epidemiologické štúdie preukázali, že výskyt VTE u žien užívajúcich perorálnu antikoncepciu s nízkym obsahom estrogénu (< 0,05 mg etinylestradiolu) sa pohybuje v rozmedzí približne 20 prípadov (pre COC s obsahom levonorgestrelu) až 40 prípadov (pre COC s obsahom dezogestrelu/gestodénu) na 100 000 pacientorokov. V porovnaní s tým je výskyt VTE u žien, ktoré neužívali COC, 5 až 10 prípadov na 100 000 pacientorokov a 60 prípadov na 100 000 tehotenstiev. VTE je fatálny v 1 – 2 % prípadov.


Epidemiologické štúdie preukázali, že riziko výskytu VTE je vyššie pri užívaní COC s obsahom drospirenónu ako pri užívaní COC s obsahom levonorgestrelu (tzv. kontraceptíva druhej generácie) a môže byť podobné riziku, ktoré je pri užívaní COC s obsahom dezogestrelu/gestodénu (tzv. kontraceptíva tretej generácie).


Epidemiologické štúdie taktiež spájajú užívanie COC so zvýšeným rizikom arteriálnej trombembólie (infarkt myokardu, prechodný ischemický záchvat).


Mimoriadne zriedkavo sa u žien užívajúcich antikoncepčné tablety vyskytla trombóza v iných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, renálnych, cerebrálnych alebo retinálnych vénach a artériách. Nedospelo sa k jednotnému názoru, či sa tieto príhody vyskytujú v súvislosti s užívaním hormonálnej antikoncepcie.


Symptómom venóznej alebo arteriálnej trombotickej/trombembolickej alebo cerebrovaskulárnej príhody môže byť:

 • nezvyčajná jednostranná bolesť a/alebo opuch nohy,

 • náhla silná bolesť na hrudníku, bez ohľadu na to, či vystreľuje do ľavej ruky alebo nie,

 • náhla dýchavičnosť,

 • náhly záchvat kašľa,

 • akékoľvek nezvyčajné, závažné, pretrvávajúce bolesti hlavy,

 • náhla čiastočná alebo úplná strata videnia,

 • diplopia,

 • nezrozumiteľná reč alebo afázia,

 • vertigo,

 • kolaps s fokálnym záchvatom alebo bez neho,

 • slabosť alebo veľmi výrazné znecitlivenie náhle postihujúce jednu stranu alebo časť tela,

 • motorické poruchy,

 • „akútne“ brucho.


Riziko venóznych trombembolických komplikácií u žien užívajúcich COC zvyšuje:

 • stúpajúci vek,

 • pozitívna rodinná anamnéza (výskyt venózneho trombembolizmu u súrodencov alebo u rodičov v pomerne mladom veku). Ak je podozrenie na hereditárnu predispozíciu, ženu má pred rozhodnutím o užívaní ktorejkoľvek COC vyšetriť špecialista.

 • dlhšia imobilizácia, väčší chirurgický výkon, akýkoľvek chirurgický výkon na nohách alebo rozsiahlejšia trauma. V týchto prípadoch je vhodné prerušiť užívanie tabliet (pri plánovaných chirurgických výkonoch najmenej štyri týždne pred výkonom) a pokračovať v užívaní nie skôr ako dva týždne po úplnom obnovení mobility. Ak sa užívanie tabliet neprerušilo v predstihu, má sa zvážiť antitrombotická liečba.

 • obezita (index telesnej hmotnosti viac ako 30 kg/m²),

 • o možnej úlohe varikóznych žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vzniku alebo progresii venóznej trombózy nie je názorová zhoda.


Riziko arteriálnych trombembolických komplikácií alebo cerebrovaskulárnej príhody u žien užívajúcich COC zvyšuje:

 • stúpajúci vek,

 • fajčenie (ženám starším ako 35 rokov treba dôrazne odporučiť nefajčiť, ak chcú užívať COC),

 • dyslipoproteinémia,

 • hypertenzia,

 • migréna,

 • obezita (index telesnej hmotnosti viac ako 30 kg/m²),

 • pozitívna rodinná anamnéza (výskyt arteriálneho trombembolizmu u súrodencov alebo u rodičov v pomerne mladom veku). Ak je podozrenie na hereditárnu predispozíciu, ženu má pred rozhodnutím o užívaní ktorejkoľvek COC vyšetriť špecialista.

 • chyby srdcovej chlopne,

 • atriálna fibrilácia.


Prítomnosť jedného závažného rizikového faktora alebo viacpočetných rizikových faktorov pre venózne alebo arteriálne ochorenie môžu byť tiež kontraindikáciou. Do úvahy treba vziať aj možnosť antikoagulačnej liečby. Ženám užívajúcim COC treba zvlášť zdôrazniť nutnosť kontaktu s lekárom v prípade výskytu možných symptómov trombózy. Pri podozrení na trombózu alebo pri potvrdenej trombóze sa má užívanie COC prerušiť. Z dôvodu teratogenity antikoagulačnej liečby (kumaríny) sa má použiť vhodná alternatívna antikoncepcia.


Musí sa zvážiť zvýšené riziko trombembólie v šestonedelí (informácie o „Fertilite, gravidite a laktácii“ pozri časť 4.6).


Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami, patrí diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.


Dôvodom na okamžité prerušenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie výskytu alebo závažnosti migrény (čo môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody) v priebehu užívania COC.


Nádory


V niektorých epidemiologických štúdiách bolo hlásené zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u žien, ktoré dlhodobo užívali COC (> 5 rokov). Pretrváva však rozdielnosť názorov na to, do akej miery sa dajú tieto nálezy pripísať následkom sexuálneho správania a iným faktorom, ako je napríklad ľudský papilomavírus (HPV).


Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že sa mierne zvýšilo relatívne riziko (RR = 1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka u žien počas užívania COC. Zvýšené riziko postupne klesá v priebehu 10 rokov po ukončení užívania COC. Pretože výskyt rakoviny prsníka je u žien do 40 rokov zriedkavý, zvýšený počet prípadov diagnostikovanej rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo užívali COC, je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzalitu tieto štúdie nedokazujú. Pozorované zvýšenie rizika môže byť zapríčinené skoršou diagnózou rakoviny prsníka u žien užívajúcich COC, biologickým účinkom COC alebo ich kombináciou. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien, ktoré niekedy COC užívali, býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC neužívali nikdy.


V zriedkavých prípadoch sa u žien užívajúcich COC vyskytli benígne a ešte zriedkavejšie malígne nádory pečene. V ojedinelých prípadoch viedli tieto nádory k život ohrozujúcemu intraabdominálnemu krvácaniu. V prípade výskytu závažných bolestí v nadbruší, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa má v diferenciálnej diagnóze uvažovať o nádore pečene.


Pri použití vyššie dávkovaných COC (50 µg etinylestradiolu) sa znižuje riziko rakoviny endometria a vaječníkov. Zostáva potvrdiť, či sa to vzťahuje aj na nižšie dávkové COC.


Iné stavy


Progestínová zložka Tesofinu je antagonistom aldosterónu s vlastnosťami šetriacimi draslík. Vo väčšine prípadov sa nepredpokladá zvýšenie hladín draslíka. V klinickej štúdii sa však mierne, ale nevýznamne zvýšili hladiny draslíka v sére u niektorých pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, ktoré počas užívania drospirenónu užívali aj lieky šetriace draslík. U pacientok s obličkovou nedostatočnosťou a hodnotami sérového draslíka pred liečbou blížiacimi sa k hornej hranici referenčného rozpätia, a najmä pri súbežnom užívaní liekov šetriacich draslík sa preto počas prvého liečebného cyklu odporúča sledovať sérové hodnoty draslíka. Pozri tiež časť 4.5.


U žien s hypertriglyceridémiou alebo u žien, ktoré majú toto ochorenie v rodinnej anamnéze, sa v priebehu užívania COC môže zvýšiť riziko pankreatitídy.


Aj keď sa u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenalo malé zvýšenie krvného tlaku, klinicky významný vzostup je zriedkavý. Okamžité vysadenie COC je oprávnené iba v týchto zriedkavých prípadoch. Ak sa COC užíva v prípade existujúcej hypertenzie a konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantne zvýšený krvný tlak neodpovedajú adekvátne v priebehu užívania COC na antihypertenznú liečbu, COC sa musí vysadiť. Ak sa to uzná za vhodné, užívanie COC je možné obnoviť po dosiahnutí normálnych hodnôt krvného tlaku antihypertenznou liečbou.


V súvislosti s graviditou a užívaním COC sa hlásil výskyt alebo zhoršenie nasledujúcich stavov, ale potvrdenie súvislosti s užívaním COC je nepreukázané: žltačka a/alebo svrbenie súvisiace s cholestázou; žlčové kamene; porfýria; systémový lupus erythematosus; hemolyticko-uremický syndróm; Sydenhamova chorea; herpes gestationis; strata sluchu spôsobená otosklerózou.


U žien s hereditárnym angioedémom môžu exogénne estrogény vyvolať alebo zhoršiť jeho symptómy.


Pri akútnych alebo chronických poruchách pečeňových funkcií môže byť nevyhnutné, aby sa užívanie COC prerušilo dovtedy, kým sa markery pečeňových funkcií vrátia na normálne hodnoty. Recidíva cholestatickej žltačky a/alebo svrbenia spojeného s cholestázou, ktoré sa predtým objavili v gravidite alebo počas predchádzajúceho užívania pohlavných steroidov, si vyžadujú prerušenie užívania COC.


Napriek tomu, že COC môže mať vplyv na periférnu rezistenciu na inzulín a na glukózovú toleranciu, neexistuje dôkaz o tom, že by bolo potrebné meniť terapeutický režim u diabetičiek užívajúcich nízkodávkovú COC (s obsahom etinylestradiolu < 0,05 mg) . Diabetičky užívajúce COC musia však byť starostlivo sledované, najmä na začiatku užívania COC.


Počas užívania COC sa hlásilo zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.


Niekedy sa môže objaviť chloazma a to najmä u žien, ktoré majú chloasmu gravidarum v anamnéze. Ženy so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania COC vyhýbať expozícii slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.


Každá ružová tableta tohto lieku obsahuje 44 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete, každá biela tableta obsahuje 89,5 mg bezvodej laktózy. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, ktoré majú diétu bez obsahu laktózy, majú toto množstvo vziať do úvahy.


Lekárske vyšetrenia/konzultácie


Pred začatím alebo opakovaným začatím užívania Tesofinu je potrebné odobrať od pacientky kompletnú medicínsku anamnézu (vrátane rodinnej) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a vykonať lekárske vyšetrenie s ohľadom na kontraindikácie (pozri časť 4.3) a osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní (pozri časť 4.4). Žena má byť tiež poučená, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľku a dodržiavala pokyny v nej uvedené. Frekvencia a povaha vyšetrení majú byť založené na štandardných vyšetrovacích postupoch a individuálne prispôsobené každej žene.


Ženu je potrebnéupozorniť, že perorálna antikoncepcia ju nechráni pred infekciou HIV (AIDS) ani ďalšími pohlavne prenosnými chorobami.


Zníženie účinnosti


Účinnosť COC sa môže znížiť napr. v prípade vynechania aktívnych tabliet (pozri časť 4.2), gastrointestinálnych ťažkostí počas užívania aktívnych tabliet (pozri časť 4.2) alebo súbežného užívania ďalších liekov (pozri časť 4.5).


Zníženie kontroly cyklu


Pri užívaní ktorejkoľvek COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), a to predovšetkým počas prvých mesiacov užívania. Z tohto dôvodu má posúdenie nepravidelného krvácania zmysel až po adaptačnom intervale približne troch cyklov.


Ak nepravidelné krvácanie pokračuje alebo sa objaví po období pravidelných cyklov, majú sa zvážiť nehormonálne príčiny a sú indikované zodpovedajúce diagnostické kroky na vylúčenie malignity alebo gravidity. Môžu zahŕňať aj kyretáž.


U niektorých žien nemusí dôjsť počas intervalu užívania placebo tabliet ku krvácaniu z vysadenia. Ak sa COC užíva podľa pokynov opísaných v časti 4.2, je nepravdepodobné, že je žena gravidná. Ak sa však pred prvým vynechaným krvácaním z vysadenia COC neužívala podľa týchto pokynov alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dvakrát, musí sa pred ďalším užívaním COC vylúčiť gravidita.


4.5 Liekové a iné interakcie


Poznámka: Na určenie potenciálnych interakcií je potrebné sa oboznámiť s odbornými informáciami o súbežne podávaných liekoch.


 • Účinok iných liekov na Tesofin


Interakcie medzi perorálnymi kontraceptívami a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu antikoncepcie. V literatúre boli uvedené nasledujúce interakcie.


Hepatálny metabolizmus


Interakcie sa môžu vyskytnúť s liekmi indukujúcimi pečeňové enzýmy, čoho následkom môže byť zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. fenytoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, rifampicín, bosentan a lieky na HIV (napr. ritonavir, nevirapín) a možno tiež oxkarbazepín, topiramát, felbamát, grizeofulvín a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum)). Maximálna enzýmová indukcia sa zvyčajne pozoruje približne v priebehu 10 dní, ale potom môže pretrvávať minimálne 4 týždne po ukončení liečby.


Interferencia s enterohepatálnou cirkuláciou


Zlyhanie antikoncepcie sa hlásilo aj pri antibiotikách, ako sú penicilíny a tetracyklíny. Spôsob tohto účinku sa nevysvetlil.


Liečba


Ženy krátkodobo liečené niektorým liekom z vyššie uvedených skupín liečiv alebo jednotlivými liečivami (lieky indukujúce pečeňové enzýmy) okrem rifampicínu, majú použiť okrem COC dočasne aj bariérovú metódu antikoncepcie, t.j. v priebehu súbežného podania lieku a ešte 7 dní po ukončení ich užívania.


Ženy liečené rifampicínom majú použiť okrem COC aj bariérovú metódu antikoncepcie v priebehu podania rifampicínu a ešte 28 dní po ukončení jeho užívania.


Ženám dlhodobo liečeným liečivami indukujúcimi pečeňové enzýmy sa odporúča použiť ešte ďalšia spoľahlivá, nehormonálna metóda antikoncepcie.


Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu, pozri vyššie) majú bariérovú metódu používať ešte 7 dní po ukončení ich užívania.


Ak súbežné podanie lieku pokračuje aj po skončení užívania aktívnych tabliet z blistrového balenia COC, placebo tablety sa musia vyradiť a nasledujúce balenie COC sa má začať ihneď užívať.


Hlavné metabolity drospirenónu sa v ľudskej plazme vytvárajú bez účasti systému cytochrómu P450. Inhibítory tohto enzýmového systému preto pravdepodobne nemajú vplyv na metabolizmus drospirenónu.


 • Účinok Tesofinu na iné lieky


Perorálne kontraceptíva môžu ovplyvňovať metabolizmus iných liečiv. Môžu teda ich koncentrácie v plazme a tkanivách buď zvyšovať (napr. cyklosporín) alebo znižovať (napr. lamotrigín).


Na základe inhibičných štúdií in vitro a interakčných štúdií in vivo s dobrovoľníčkami užívajúcimi omeprazol, simvastatín a midazolam ako označené substráty, interakcia drospirenónu v dávkach 3 mg s metabolizmom iných liečiv nie je pravdepodobná.


 • Iné interakcie


U pacientok, ktoré nemajú obličkovú nedostatočnosť, súbežné užívanie drospirenónu a inhibítorov ACE alebo nesteroidových antiflogistík (NSAID) nepreukázalo signifikantný vplyv na hladinu draslíka v sére. Súbežné užívanie Tesofinu a antagonistov aldosterónu alebo diuretík šetriacich draslík sa však neskúmalo. V tomto prípade sa má koncentrácia draslíka v sére stanoviť počas prvého liečebného cyklu. Pozri tiež časť 4.4.


 • Laboratórne testy


Použitie antikoncepčných steroidov môže ovplyvniť výsledky určitých laboratórnych testov, vrátane biochemických parametrov pečene, štítnej žľazy, adrenálnej a renálnej funkcie, hladiny (väzbových) proteínov v plazme, napr. globulíny viažuce kortikosteroidy a lipidové/lipoproteínové frakcie, parametre metabolizmu cukrov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny zvyčajne zostávajú v rámci referenčného rozpätia laboratórnych hodnôt. Drospirenón svojím miernym antimineralokortikoidným pôsobením zapríčiňuje zvýšenie aktivity renínu v plazme a aldosterónu v plazme.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Tesofin nie je indikovaný počas gravidity.


Ak v priebehu užívania Tesofinu dôjde ku gravidite, antikoncepcia sa má okamžite vysadiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie neodhalili zvýšené riziko vrodených chýb u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred otehotnením, ani teratogénny vplyv COC užívanej nedopatrením počas gravidity.


Štúdie na zvieratách preukázali nežiaduce účinky počas gravidity a laktácie (pozri časť 5.3). Nežiaduce účinky v dôsledku hormonálneho účinku týchto liečiv sa na základe výsledkov týchto štúdií na zvieratách nedajú vylúčiť. Celkové skúsenosti s užívaním COC počas gravidity však neposkytujú dôkazy o konkrétnom nežiaducom pôsobení na ľudí.


Dostupné údaje o použití Tesofinu počas gravidity sú príliš obmedzené na to, aby sa mohli vyvodiť závery týkajúce sa negatívneho pôsobenia Tesofinu na graviditu, na zdravie plodu alebo novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne významné epidemiologické údaje.


Laktácia

COC môže ovplyvniť laktáciu, pretože môže znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Z tohto dôvodu sa užívanie COC vo všeobecnosti nemá odporúčať, až kým matka úplne neprestane dieťa dojčiť. V priebehu užívania COC sa do materského mlieka môžu vylučovať malé množstvá antikoncepčných steroidov alebo ich metabolitov. Tieto množstvá môžu mať vplyv na dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U žien užívajúcich COC sa nepozorovali žiadne vplyvy na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce liekové reakcie sa hlásili počas užívania Tesofinu.


V nižšie uvedenej tabuľke sú hlásené nežiaduce reakcie zoradené podľa tried orgánových systémov MedDRA (MedDRA system organ classes, MedDRA SOCs). Frekvencie výskytu vychádzajú z údajov z klinických skúšaní. Najvhodnejší MedDRA výraz sa používa na opísanie určitej reakcie a jej synoným a súvisiacich stavov.


Nežiaduce liekové reakcie, ktoré boli spojené s užívaním Tesofinu ako perorálnej antikoncepcie alebo v liečbe stredne závažného acne vulgaris, podľa tried orgánových systémov MedDRA a výrazov MedDRA


Trieda orgánových systémov

Časté


(≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté


(≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé


(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


(MedDRA verzia 9.1)

Infekcie a nákazykandidóza


Poruchy krvi a lymfatického systémuanémia

trombocytémia


Poruchy imunitného systémualergické reakcie

hypersenzitivita

Poruchy endokrinného systémuporucha endokrinného systému


Poruchy metabolizmu a výživyyvýšená chuť do jedla,

anorexia

hyperkaliémia

hyponatriémia


Psychické poruchy

emocionálna labilita

depresia

nervozita

somnolencia

anorgazmia

insomnia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy

yávrat

parestézia


vertigo

tremor


Poruchy okakonjunktivitída,

suché oko,

porucha oka


Poruchy srdca a srdcovej činnostitachykardia


Poruchy ciev


migréna,

kŕčové žily,

hypertenzia

flebitída,

porucha ciev,

epistaxa

synkopa


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea

bolesť brucha,

vracanie,

dyspepsia,

flatulencia,

gastritída,

hnačka

zväčšenie brucha,

porucha gastrointestinálneho traktu,

pocit plnosti gastrointestinálneho traktu,

Hiaátová prietrž,

perorálna kandidóza

zápcha

suchosť v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciestbiliárna bolesť

cholecystitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva


akné

pruritus

vyrážka

chloazma,

ekzém,

alopécia,

akneiformná dermatitída

suchá koža,

erythema nodosum,

hypertrichóza,

porucha kože,

kožné strie

kontaktná dermatitída,

fotosenzitívna dermatitída,

kožné uzlíky

erythema multiforme

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesť chrbta,

bolesť končatín,

svalové kŕčePoruchy reprodukčného systému a prsníkov

bolesť prsníkov

metrorágia*

amenorea

vaginálna kandidóza,

panvová bolesť,

zväčšenie prsníkov

fibrocystické prsníky

maternicové/pošvové krvácanie*

výtok z pohlavných orgánov

návaly horúčavy

vaginitída

menštruačná porucha

dysmenorea

hypomenorea

menorágia

suchosť v pošve

podozrivý Papov test

zníženie libida

dyspareúnia,

vulvovaginitída,

postkoitálne krvácanie,

krvácanie z vysadenia

cysta v prsníku

hyperplázia prsníkov

nádor prsníka

cervikálny polyp

atrofia endometria

ovariálna cysta

zväčšenie maternice


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia

zvýšené potenie

edém

(generalizovaný edém, periferálny edém, edém tváre)

nevoľnosť


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšenie telesnej hmotnosti

zníženie telesnej hmotnosti


*nepravidelné krvácanie zvyčajne vymizne v priebehu pokračujúcej liečby


U žien užívajúcich COC sa hlásili nasledujúce závažné nežiaduce udalosti, ktoré sú detailnejšie diskutované v časti 4.4:

 • venózne trombembolické poruchy;

 • arteriálne trombembolické poruchy;

 • hypertenzia;

 • nádory pečene;

 • výskyt alebo zhoršenie stavov, ktorých súvislosť s užívaním COC nie je presvedčivá: Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, epilepsia, myóm maternice, porfýria, systémový lupus erythematosus, gestačný herpes, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndróm, cholestatická žltačka;

 • chloazma;

 • akútna alebo chronická porucha funkcie pečene si môže vyžadovať prerušenie užívania COC, kým sa markery pečeňových funkcií nevrátia do normálu;

 • u žien s dedičným angioedémom môžu exogénne estrogény navodiť alebo zhoršiť jeho príznaky.


Frekvencia diagnózy rakoviny prsníka je veľmi mierne zvýšená u užívateliek COC. Keďže rakovina prsníka je zriedkavá u žien vo veku do 40 rokov, nárast počtu prípadov je malý v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka. Príčinná súvislosť s užívaním COC nie je známa. Ďalšie informácie, pozri časti 4.3 a 4.4.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním antikoncepciou Tesofin ešte nie sú skúsenosti. Na základe celkových skúseností s kombinovanou perorálnou antikoncepciou sa môžu v prípade predávkovania aktívnymi tabletami vyskytnúť tieto príznaky: nauzea, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Antidotá neexistujú a ďalšia liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Gestagény a estrogény, fixná kombinácia, ATC kód: G03AA12


Pearlov index zlyhania metódy: 0,41 (95% horná obojstranná medza spoľahlivosti: 0,85).

Celkový Pearlov index (zlyhanie metódy + zlyhanie pacientky): 0,80 (95% horná obojstranná medza spoľahlivosti: 1,30).


Antikoncepčný účinok Tesofinu je založený na spolupôsobení rôznych faktorov. Najdôležitejšie z nich sú inhibícia ovulácie a zmeny endometria.


Tesofin je kombinovaná perorálna antikoncepcia obsahujúca etinylestradiol a progestín drospirenón. V terapeutickom dávkovaní má drospirenón tiež antiandrogénne a mierne antimineralokortikoidné vlastnosti. Nemá estrogénny, glukokortikoidný ani antiglukokortikoidný účinok. Na základe toho je farmakologický profil drospirenónu veľmi podobný prirodzenému hormónu progesterónu.


Z klinických štúdií vyplýva, že mierne antimineralokortikoidné vlastnosti Tesofinu vedú k miernemu antimineralokortikoidnému pôsobeniu.


Na posúdenie účinnosti a bezpečnosti Tesofinu u žien so stredne ťažkým acne vulgaris sa vykonali dve multicentrické, dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované štúdie.


Po šiestich mesiacoch liečby Tesofin v porovnaní s placebom preukázala štatisticky významne väčšie 15,6% (49,3 % verzus 33,7 %) zníženie u zápalových lézií, 18,5% (40,6 % verzus 22,1 %) u nezápalových lézií a 16,5% (44,6 % verzus 28,1 %) u celkového počtu lézií. Okrem toho vyššie percento jedincov 11,8 % (18,6 % verzus 6,8 %) malo hodnotenie pleti „čistá“ alebo „takmer čistá“ podľa škály ISGA (Investigator’s Static Global Assessment).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Drospirenón


Absorpcia


Drospirenón sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Maximálne koncentrácie liečiva v sére okolo 38 ng/ml sa dosiahnu asi za 1 – 2 hodiny po jednorazovom užití. Biologická dostupnosť drospirenónu je od 76 do 85 %. Súbežné požitie potravy nemá na biologickú dostupnosť drospirenónu žiadny vplyv.


Distribúcia


Po perorálnom podaní sérové hladiny drospirenónu klesajú s terminálnym polčasom 31 hodín.

Drospirenón sa viaže na sérový albumín a neviaže sa na globulín viažuci pohlavné hormóny (sex hormone binding globulin, SHBG) ani na globulín viažuci kortikoidy (corticoid binding globulin, CBG). Len 3 – 5 % z celkovej sérovej koncentrácie liečiva je vo forme voľného steroidu. Zvýšenie SHBG indukované etinylestradiolom neovplyvňuje väzbu drospirenónu na sérové proteíny. Priemerný zdanlivý distribučný objem drospirenónu je 3,7 ± 1,2 l/kg.


Metabolizmus


Drospirenón sa po perorálnom podaní metabolizuje v rozsiahlej miere. Hlavnými metabolitmi v plazme sú kyslá forma drospirenónu, ktorá vzniká otvorením laktónového kruhu a 4,5-dihydrodrospirenón-3-sulfát. Obidva metabolity vznikajú bez účasti systému P450. Drospirenón je v malom rozsahu metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 a in vitro prejavil schopnosť inhibovať tento enzým a cytochróm P450 1A1, cytochróm P450 2C9 a cytochróm P450 2C19.


Eliminácia


Metabolický klírens drospirenónu v sére je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenón sa vylučuje v nezmenenej forme len v stopových množstvách. Metabolity drospirenónu sa vylučujú stolicou a močom s vylučovacím koeficientom približne 1,2 až 1,4. Polčas vylúčenia metabolitov močom a stolicou je asi 40 hodín.


Rovnovážny stav


V priebehu liečebného cyklu sa maximálna rovnovážna koncentrácia drospirenónu v sére – asi 70 ng/ml – dosiahne po približne 8 dňoch liečby. V dôsledku pomeru terminálneho polčasu a dávkovacieho intervalu sa hladiny drospirenónu v sére zvýšili približne trojnásobne.


Osobitné skupiny pacientok


Vplyv poškodenej funkcie obličiek


U žien s miernym poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu Clcr 50 – 80 ml/min) boli sérové koncentrácie drospirenónu v rovnovážnom stave porovnateľné s koncentráciami u žien s normálnou funkciou obličiek. Koncentrácie drospirenónu v sére boli v priemere o 37 % vyššie u žien so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (Clcr 30 – 50 ml/min) v porovnaní s hladinami u žien s normálnou funkciou obličiek. Liečba drospirenónom bola dobre tolerovaná u žien s miernym a stredne závažným poškodením funkcie obličiek. Liečba drospirenónom nepreukázala žiadny klinicky významný vplyv na koncentráciu draslíka v sére.


Vplyv poškodenej funkcie pečene


U dobrovoľníčok so stredne závažným poškodením funkcie pečene bol v štúdii s jednorazovou dávkou pozorovaný približne 50% pokles v perorálnom klírense (Cl/F) v porovnaní s dobrovoľníčkami s normálnou funkciou pečene. Pozorované zníženie klírensu drospirenónu u dobrovoľníčok so stredne závažným poškodením funkcie pečene nevyústilo do žiadnych zjavných rozdielov koncentrácií sérového draslíka. Zvýšenie koncentrácií sérového draslíka nad hornú hranicu referenčného rozpätia nebolo pozorované dokonca ani u diabetičiek a pri súbežnej liečbe spironolaktónom (dva predispozičné faktory hyperkaliémie). To vedie k záveru, že drospirenón je u pacientok s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene (trieda B Childovho-Pughovho skóre) dobre tolerovaný.


Etnické skupiny


Neboli pozorované klinicky významné rozdiely vo farmakokinetike drospirenónu a etinylestradiolu medzi Japonkami a ženami bielej rasy.


Etinylestradiol


Absorpcia


Perorálne podaný etinylestradiol sa absorbuje rýchlo a úplne. Maximálne plazmatické koncentrácie, približne 33 pg/ml, sa dosiahnu za 1 – 2 hodiny po jednorazovom perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je v dôsledku presystémovej konjugácie a first-pass metabolizmu približne 60 %. Súbežný prijem potravy znížil biologickú dostupnosť etinylestradiolu u asi 25 % skúmaných jedincov, zatiaľ čo u ostatných sa nepozorovala žiadna zmena.


Distribúcia


Sérové koncentrácie etinylestradiolu klesajú v dvoch fázach, terminálna fáza je charakterizovaná polčasom približne 24 hodín. Etinylestradiol sa vysoko ale nešpecificky viaže na albumín v sére (približne 98,5 %) a indukuje zvýšenie plazmatických koncentrácií SHBG a globulínu viažuceho kortikoidy (CBG). Zdanlivý distribučný objem je asi 5 l/kg.


Metabolizmus


Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii na sliznici tenkého čreva a v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje formou aromatickej hydroxylácie, pričom vzniká široká škála hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sa vyskytujú vo forme voľných metabolitov ako aj glukuronidových a sulfátových konjugátov. Metabolický klírens etinylestradiolu je približne 5 ml/min/kg.


Eliminácia


Etinylestradiol sa v nezmenenej forme nevylučuje vo významnom množstve. Metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je asi 1 deň.


Rovnovážny stav


Rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu a sérové hladiny etinylestradiolu sa zvýšia 2,0- až 2,3-násobne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U laboratórnych zvierat sa účinky drospirenónu a etinylestradiolu obmedzili na tie, ktoré sa spájajú so známym farmakologických pôsobením. Najmä štúdie reprodukčnej toxicity preukázali u zvierat embryotoxické a fetotoxické účinky, ktoré sú považované za druhovo špecifické. Pri podaní dávok prekračujúcich dávky pri užívaní Tesofinu sa pozorovalo pôsobenie na pohlavné diferencovanie na plodoch potkanov ale nie u opíc.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Aktívne filmom obalené tablety (ružové):

 • Jadro tablety:

 • monohydrát laktózy

 • predželatinovaný škrob (kukuričný)

 • povidón K-30 (E1201)

 • sodná soľ kroskarmelózy

 • polysorbát 80

 • magnéziumstearát (E572)

 • Filmový obal tablety:

 • polyvinylalkohol

 • oxid titaničitý (E171)

 • makrogol 3350

 • mastenec

 • žltý oxid železitý (E172)

 • červený oxid železitý (E172)

 • čierny oxid železitý (E172)


Placebo filmom obalené tablety (biele):

 • Jadro tablety:

 • bezvodá laktóza

 • povidón (E1201)

 • magnéziumstearát (E572)

 • Filmový obal tablety:

 • polyvinylalkohol

 • oxid titaničitý (E171)

 • makrogol 3350

 • mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Priehľadný až mierne nepriehľadný PVC/PVdC-Alu blister. Každý blister obsahuje 24 ružových aktívnych filmom obalených tabliet a 4 biele placebo filmom obalené tablety.


Veľkosti balenia:

1 x 28 filmom obalených tabliet

3 x 28 filmom obalených tabliet

6 x 28 filmom obalených tabliet

13 x 28 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 82102 Bratislava


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 17/0074/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


16

Tesofin