+ ipil.sk

Testim 50 mg transdermálny gélPríbalový leták


Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01549

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06929


Písomná informácia pre používateľa


Testim 50 mg transdermálny gél

Testosterón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Testim a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Testim

3. Ako používať Testim

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Testim

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Testim a na čo sa používa


Testim je číry gél, ktorý obsahuje mužský pohlavný hormón, testosterón. Gél sa nanáša na kožu (plecia a/alebo hornú časť ramien) a z nej sa testosterón absorbuje do organizmu. Odtiaľ sa dostáva do krvného obehu a pomáha zvyšovať hladiny testosterónu na normálne hodnoty. Testosterón dodávaný vášmu organizmu Testimom je rovnaký ako testosterón, ktorý sa prirodzene tvorí vo vašom organizme.

Testim sa používa ako náhrada testosterónu u mužov, ktorých organizmus nevytvára dostatok prirodzeného testosterónu, čo sa nazýva hypogonadizmus. Testosterón sa tvorí v tele prirodzene v semenníkoch. Napomáha tvorbe spermií a vývoju a zachovaniu mužských pohlavných znakov, ako je hlboký hlas a ochlpenie na tele. Taktiež je dôležitý pre normálnu sexuálnu funkciu a sexuálnu túžbu. Testosterón tiež napomáha udržaniu veľkosti svalov a ich sily.


Testim vám podajú len vtedy, ak budete mať nízke hladiny testosterónu v krvi a s tým spojené klinické príznaky, ktoré môžu zahŕňať nasledovné:

 • slabá erekcia penisu a/alebo strata sexuálnej túžby

 • únava a strata energie

 • zlá nálada (depresia)

 • strata svalovej hmoty

 • čiastočná strata sekundárnych sexuálnych znakov, ako sú zmena hlasu, zmena rozloženia tuku a čiastočná strata ochlpenia vrátane zarastania na tvári


Pri liečbe neplodnosti si môže vaša liečba vyžadovať okrem Testimu aj iné lieky.


2. Čopotrebujete vedieť predtým, ako použijete Testim


Testim môžu používať len muži. Zabráňte tomu, aby ženy alebo deti prišli do kontaktu s miestom na koži, na ktoré bol aplikovaný Testim. Muži mladší ako 18 rokov nesmú používať tento liek. Tento liek nesmú používať ženy v akomkoľvek veku.


Nepoužívajte Testim

 • ak máte rakovinu prostaty alebo u vás existuje na ňu podozrenie

 • ak máte rakovinu prsníka (zriedkavé ochorenie u mužov) alebo u vás existuje na ňu podozrenie

 • ak ste alergický na testosterón alebo sóju alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Testim, obráťte sa na svojho lekára

 • ak máte problém s močením, pretože máte zväčšenú prostatu

 • ak trpíte vážnym ochorením pečene, obličiek alebo srdca; môžu u vás nastať komplikácie, ako je edém (opuch v dôsledku zadržiavania tekutín alebo vody) so zlyhaním srdca alebo bez neho

 • ak máte vysoké hladiny vápnika v krvi alebo v moči spôsobené rakovinou kostí, lekár vám môže odporučiť pravidelné kontroly krvi

 • ak máte vysoký krvný tlak

 • ak trpíte ischemickou chorobou srdca (stav, ktorý ovplyvňuje prekrvenie srdca)

 • ak máte epilepsiu

 • ak trpíte migrénou

 • ak máte problémy s dýchaním počas spánku; vyskytujú sa s väčšou pravdepodobnosťou u ľudí s nadváhou alebo chronickou chorobou pľúc

Pri používaní Testimu sa môžu tieto stavy zhoršiť. Ak trpíte akýmkoľvek z vyššie uvedených stavov, obráťte sa na svojho lekára.

Ak si pri aplikácii Testimu povšimnete na koži závažné kožné reakcie, obráťte sa na svojho lekára.

Ak sa dostanete do tesného kontaktu s kožou inej osoby, testosterón sa môže na ňu preniesť. Ďalšie informácie sú uvedené v časti 3 (Ako používať Testim).


Pred a počas liečby vám má lekár urobiť nasledovné krvné testy: celkový krvný obraz, profil lipidov (hladiny tukov v krvi) a kontrola funkcie pečene a tiež hladiny testosterónu v krvi.

Liečba testosterónom môže urýchliť rozvoj už existujúcej rakoviny prostaty. Lekár vám urobí potrebné vyšetrenia pred začiatkom liečby a potom vám bude pravidelne kontrolovať výsledky krvných testov a vyšetrení prostaty.


Ak ste športovec, majte na pamäti, že tento liek môže spôsobiť pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.

Testosterón sa nesmie používať na zvýšenie svalovej hmoty alebo na zlepšenie výkonnosti u zdravých osôb.


Deti

Testim nie je určený na použitie u detí.


Iné lieky a Testim

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Testim môže ovplyvniť účinok týchto liekov a možno bude potrebné upraviť dávkovanie. Je to dôležité, najmä ak užívate

 • inzulín na kontrolu hladiny cukru v krvi (pri cukrovke); možno bude potrebné znížiť dávku inzulínu, ak ho používate v kombinácii s Testimom.

 • lieky na zriedenie krvi (antikoagulanciá): Testim môže zvýšiť účinky týchto liekov.

 • kortikosteroidy alebo lieky, ktoré zvyšujú tvorbu týchto hormónov (ACTH – adrenokortikotropný hormón): oba, kortikosteroidy aj Testim môžu spôsobiť, že vaše telo bude zadržiavať viac vody.


Iné formy vzájomného ovplyvňovania: vzájomné ovplyvňovanie pri laboratórnych testoch. Liečba testosterónom môže pozmeniť hladiny hormónov štítnej žľazy vo vašom tele. No funkcia štítnej žľazy nie je ovplyvnená týmito malými zmenami hladín hormónov štítnej žľazy. Štítna žľaza je umiestnená na prednej strane krku a spolupodieľa sa na regulácii metabolizmu a rastu.


Tehotenstvo a dojčenie

Testim nie je určený na použitie u žien.

Tehotné ženy sa musia vyhýbať kontaktu s kožou, na ktorú bol aplikovaný Testim, pretože testosterón môže spôsobiť rozvoj mužských sekundárnych pohlavných znakov v plode ženského pohlavia.

Dojčiace ženy sa majú tiež vyhýbať akémukoľvek kontaktu s miestom aplikácie Testimu.

Ak je vaša partnerka tehotná alebo sa chystá otehotnieť, musíte dodržiavať rady, ktoré sú uvedené v časti "Ako zabrániť prenosu Testimu na inú osobu".


Testim obsahuje propylénglykol

Tento liek obsahuje propylénglykol, ktorý môže dráždiť kožu.


3. Ako používať Testim


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Testim je určený na transdermálne použitie, čo znamená, že liek sa nanáša na kožu (plecia a/alebo horná časť ramien).

Pred začiatkom liečby Testimom lekár skontroluje, či máte nízke hladiny testosterónu v krvi. Vždy používajte Testim presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára. Každá 5 g tuba obsahuje 50 mg testosterónu. Obyčajne je počiatočná dávka Testimu jedna tuba gélu (5 g) každý deň. Niektorí pacienti si vyžadujú vyššiu dávku, a preto vám lekár môže predpísať dve tuby gélu každý deň. Správna dávka Testimu, ktorú potrebujete, sa určí na základe pravidelného merania hladín testosterónu v krvi a tiež zhodnotenia klinickej odpovede na liečbu Testimom. Ak máte pocit, že účinok gélu je veľmi silný alebo veľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi. Znaky ako podráždenosť, nervozita, zvýšenie telesnej hmotnosti a predĺžené alebo časté erekcie môžu poukazovať na nadmerné použitie Testimu.

Je dôležité si prečítať a dodržiavať nasledujúce inštrukcie o správnom použití Testimu. Testim aplikujte len na zdravú, normálnu kožu. Nikdy neaplikujte Testim na genitálie (penis a semenníky) alebo na poranenú alebo poškodenú kožu a vyvarujte sa kontaktu s otvorenou ranou, poranenou alebo podráždenou kožou.


 1. Vždy aplikujte Testim v rovnakom čase (najlepšie každé ráno).

 2. Aplikujte obsah jednej (1) tuby alebo dvoch (2) túb gélu na plecia

a/alebo hornú časť ramien každé ráno podľa pokynov lekára. Ak sa

ráno kúpete alebo sprchujete, použite Testim po kúpeli alebo po

sMOr1ukhadfUNmSvp9bp9w/jVn3sT+UaJ2Ownj6/ga18+RmNfwQ03XIRCxTVEwhrDkugdSSby9di09DBF07F5xsWmqRlMjI6T8NRhxP0enUaapr6qGjmiBUvIX4ZjGIHnkK7Hky7MFJn0hC3qyCFLgm/FAQk+AtKEyjDYIPhsenhnvWUDZRzEawKSSYDNxpj9GXNOHKtwYquQ59NzPb0GMUMcsfYgBkm8gVnKQaaQhHbiKtPGvUQitIYnYceGWdmkYaXl6DgctiXoObP0f5EYK+xPk2D1SJhlRKBtiM6x5GRzpJjTUCNPdJ3s/ccOHsYLL7wAPBrLze+/4wfi8P709Zdhz5499ACj9AA6Ejab+IGYU9vm/2zBQ6fexJIVDXIqwvHMxfw9TtTwbLH0EMfVNotkQYWgziQ/XGo3p0RqG7MuYUlE5zHjiNSng51Mlqyp4+vlK+T3dNEhbSRJVGIUL2uL9kxIt4/kipgsD2OkNCwLRksh8xG32rLYuVJRNVSnpRrHyarJYdsD6cqf8zOLBgjU7KvXV+R9t6sa673vfQM47pHzdIy0FgNHVqWLJiUDS6VyKIlIH8TTJvplbCeyq9ksdXMB3vv+d2HzIxYapxew2O3j05/4JAmSedKw/x82VRz1PU1+ZXAjk6RMTWge83pp7hiiZgbiSep3eyZgwJxBzwxXLAQmMxYotu0bjcCWw5r/asUmX8NJdbm4K5THGq9PQjaxdV27XTXnPN9oohhy/fTgP23xU3S+yKwgM98djDcxZqZoB7JQbE9piplIIrkSxAgH10u1lfi2zIS+KwzV7/ui7Wx77d58cHanViP/t7Ygc7Vzx7TOW0IL4mTJY/JrZO/bGCVzqxdx1pvMr0wFR547ik5rUYjp2IkAy8vzmJ9fRqE4RFIywtR0AUWWpk3SDHStgKQVq/cXTpxEcbMm2TrNOoZLZdRXI2KgCHkSfW1SjXnjC/Y7LGlzaHc0OZuaL04ciD+Z9HTSFleWB5luyfDTZ/VWdxBOlWx3pzuwp0kfY3R6htZfia7doPuEARrEBOLg52x1WGM1mw5s6+OS3ZfiwSeelUBK25nB4vJJOMU9ePaFBcxMMEqDNCkNkP2fo8+elHEFXkUTgcWeMFBIYxCN/dQzEqD44M+9XUKjUedRETquVUWe5paPYllDw+JErwuQBEF28HfRqIY8j1Xo3jjkfm7NnSQC2DR6FO+4cVjC3vx8O3Zcg6lgjoh4mrSAT3peo1IdxxYb34eazz5d8+hTh3H86BIW59vos49DJ7heSeamlgTo1mheSXIHkuxWv6Ub9hQJ0QsQ1joolDM072rG8dr0E0WEdEMNxJRafVk35s4+qddeokKZI55sm7TdkEzdrARwInYHiD66jG5ha4A4KObgDSM1yMfjRHGegwBsmnFuSuSCpjRsYvp+inrJ+MS4HDCLsdDgqK+LIvu3rKBoXCFbQH0WmPRMPfW9eYiSlqj3RVm4GRU65A5jtVfFirUJ4+QT9bEkS+EmQYw22ROcAynQwqUZ3LjXQdPW5Gq/HYoJdvr0skpikmosUYs5smM5NMIcDCVGP/AxMj5FDBVgbnkRY9OTGCmWcOTIEZqIvCId6HscPEkFb5p3YeaQxelDggqxSWb6ZIfm847YomnolKWEClRySMN4gBxIpanrugNTLgw1LOuQeWTbPFYlnh5LLEtNOZc+++n33IaFhQU8/PQhPH/kKYRBSzPr7hYRBt1uS+Ex8QqiUp6+l2B1eQWddlWSofXlqmjZ1ZWqnF+gOTh/+y7ceNVmIsjNWKhukpCyaPl10lAEiRn/azk4l/TWt74Vt912GzL57JoPDRUSFtkjvuuLeSKHMTP9ko/d5+0WgmELwksXxphBcawX4jU/G84jvo2JcrbbCo9y/NCcFxkIlj4nRzvlemQNMLohdBO5ZmwQFn4mS9Z/JDCewA3EEnA590MmsPidBc0jwvjr8Ewo2nLFN1hdbKqZT25EoeAPggtsALa7bRpTVmiGx0O8uQ6SZKmG62mgQgLWfTYlU8MRJk7gie+XomZ8Xz93w5ilcYE4sCxJpJh9kTgR/BtLAQ5zxz5xf2EYv3YpS8RRNOOS5C0uu2AbygVXpSMt1uk68Nhjj+GhI3PA8DhNVB9H51cw41boGjmSAArjkEXgsHWciIQRuIcxNSQPkdgCdYmIynmR2bG1LJYQZJf3ErHtOdbPUo/VNtvGaTBkLcnHC+OYBVeMHUtRl1U82eB8frfL2ClL/AKOB2fJEZ/wK7jskkswSgx7ppbF448/jheOPC3EVYBG9+xkEcvs66x24JDwmaLFff+734Ja57h8Pj9/Sh1WuveWLSODqD0zWnqk+L6UcRznxeH7H/fws4H8pgdHq2SRA08sCdgw5pbhEo78OxodPXb8GBphF3USnl3W5JJy0AhSjgmMtDmbd/zbJ5pImOmtVGhB8IdsUSQilRL2BCQSZwvLOkLIS7aa85yHsWnOhqwkpXK6FWmNvom40jkMq3no0bqY48HoTtxyyzaJALJQL9GaZ4me1BaJJanK98qWbAlUJRxVJF/IipTJnFaW1i6LPk+NEB75o4ktdCEYTKhf1A5NMjlOhKYsenYr9XvpOpzS7HZJ2zlrATiaCrg9csYjVvWuP5AyzI4MzkwBfpxU9MlPet/P3UjaAGglg/SCHpZKtEceOYH77nuUCG9BvhcEmqRj6cyMkibO2m1i0C4NKO6SpM8M7Ge5NT1cJmM0G6MKON+R2HK+l1GpGBuAK1OBRIFMdCdFEyg41dbQpdi1tgE6GtEsSAD+NeaErW5CrUoLNJTBrbfeIL7K33/xIXz3W19DRIw3OZ5Ha25F8igMD+n36iS5VkmVd1GmZ7j8wjIqEwfMfFysr30Tks8ooLPV6m9glteDcTYcsa6DY+ZEzJnUDzKfs7kTJaoxZGbYF6ZxLq42xNzrW2lglz/syx/s70jkrafztz4MrXnGdA1MnoytLKIrh3wfhzQ/B38Sm871rEFilQ8/owTkRpp4jTu6DswDd37tW/hvf/uwMNGuy69EYef/iRsvUL+tzzhGQE0wes0xDfeIQYnR2TBjJoDNAZiMRg55gTNsotJ6+/wdHndoglaW0B3TSifUcblOIpAz1/YG7iP7ohylLhY95IIhsSgKhViTrWxShmQT1hohakRcjhegQmo/w5CYyBXCZx+pTRw+Tw7yyCbyhVzOZ/WIuH25OQt3HhhH8DjjPfZsD08++STKI1uwfdM0+VmOhE9Pk50pi+yUkKMB5aB5Cg4m9BmYCUUjSBg9SUSqsENNClTwdLHFUs+j99QhTLPlKbJ7vWnU661zbC0lFpZYCUmnCIoqt/napPH8dKJM3oRzJMNDBew7bzvefdvbsLCcJQHxCMYqRVz/5ksxXFRQpNVSFDXnbSpDgBjzPtSZ5YO0rCQi7VW9rl94kcmWEmKK4H7Fw3qZv9PDYa3jSiCGHXIba3MgAR4rKza/4+Z0riJlOrfiY9/+PSQYv0eEkSMNYy6eQpoijXLGXbIamEF9T6KgSUjrwJqNFRaZ3+zk81dYQ7F4txONqqWLEK+yYPUQZdUPnCdO+N73voeHn2uI2Tw0tlfuE5Lw/dqRIdRHJ1Ge3YEl8hvvOPwccqsjymyepgqaVpMsolkcmIL4RkXGwDE+r19X6yLXU8M1zsv9XYv9dmJkomtOdcQmzN6l5wj7llhFYjYGCleL+l06r0/PrPPA8jCOnQHNpQEsN82ya8w7NHCLvDiAYc+VC7X66ug/vzKH4d4QchzNohtx9CidI16MSy69UHymHx6q49hzLjmGHrrNFsg/E3MiZ3yfs4mFx8AahJNqEvolE0sc0rZGC1mY9iSnwZg4X9AVPTL1OgaLxQ+kkTxGRGgWKbXbUy2lwQZ3kKmW5/Y5gkbzv2b6yn352sVSDldethlXXfF+PHME+JVfuRN7yIS99ba9yPtqdmY9vV63GolpBLdrruKZkL0uhog6w+jrj1Sap4vyehwyl2Ff8GBrUUNbAzaSKNLzZB7Y5HKVYVjiczCF149NL5HeHMky/idfo9tJ1JG1NBCSrItJ6xqY3NHAl1LLgg9+P5tT6E4SKebsuVMJPvm5e3HXt38oyWWw28DMlitJICYZKon/cfrECXzuU5/CD595RpKcUaUkSA+OAPzCL/wCtv+7AyK7WPqxUHQ5ncA5Q8nmM1drvo6jiaw1eGViMVlVo3Z6scQB/HxG6cTXfGjcsU0IXp+tVuvQ/HRJODREKAkuUULvJNkDXx089hkSvoEkOulTso8Tcsj8mDiatMLR8Gr0jrGwZai4ja3lRHyPqUyEEkmwIjn/S0sxZsYCTAw5xDwNctRJ3JDDytEsdlxTv4WPVquj5pyYAKQpIlsdYBipHKcExlLcQbPTMYvliF2f0p3+D4N1Unt2/ZGqbU6/iJkDzYJLlDRaI+g6mTTDwyVB5vJBLoKEoqfJldm9rYB+tganwHQYcQpHzF6+U2aY0wNNmhcTGQzKEv1KQ65h5EsSeH2iNh2TY/Jcr+5Yn1N/8Xc4F6ewJEd+X3RYBgnCNUhGkKmZDbxw9AwxX1d+e5GG6Lk+jKWMJeF8oosyWQseWwpkndBPmFUBZiWOgWV5ZpRdfU7bPKOVkbVaYWTEydNYaE9g8+Ys+V/ky5KzPzuxHddccw2G+5qoLi23EY5zEj4SYl20ibHbETo7zxc6ahMdHSSX4MmFFSweXQTxGJlZwFPzNbKEStiUIzpzyBqJqwhsHW9sRfATDcVaSSx+k+P7AzNUgKQcDewyA2pgilUpC+VY6NCie2TEL4cEFUzdFOeJOMzcZ21DpomTVaDpQrUNr1nHcl3zLHmPcR9D+MY3viGS6szxR0UiXH1eGbt27cJNl27Htu3b0W5B3mcs17e+9S2RJvz3+NSkhoyjxJhg6vzyIIR+GNnLIe2gqPkRn/FmLpl87iCCIvU8zaohuJwhUMuEtpWBNOAgxuCAQNdnpKNebCbMXlfMZ4vtziKWtV6PzmnU57QUJKdmz/e/fxh33vkwti4voxP/IjmlHQROIByiKIlATBnbT4xGFc7lNIZMssXFd/wMZjxpdn0985wLA/hqjhw7qtCcGY9jfU7N4WglOH9LY7C0Fssy5lym4OP8vduxY8tWbJmaIXNdw+uJE8r6cPTWYTiYp+vWNz88XsElWo6YyrbBmqXWbLoGabSPLHz85V/eiS/e9W1hhiBfxKFDh/Cm89+AD/38O3HFmGr41opLPgd9oaQasphoVHe+7YLB4sRj+F//K8SRT38P93zp6zh++rgI3364hPe+9714z7vPg88ICCeLGl0v55KFxZA1TvxjLajDB1swrgb3DIKGjH2aGClOHdCQpW4LB2IYXgSsodF5XZtLNcT1tjxUp6vO1lBJ8V9FP8beS87HVL4nIWqGSbiNFk6dWUQ+U8Cu4UlctHkHNk1Mi6kQ5DQq+uTJ4+hmPFR2TWKZBlTJkx3slVBua6iVGYouhZIxJSKT6eZXDmPTDKDb08yxgFY1AS7OXBpIYM2UOn0CYeuGooHSQjAt3FsjsNShFXTvOi3AGDwrVjOuIz6YJ/eRcgZXCWFyalxAp5s3b5ZxcE0MHz1yRH0D00jNG4dLNIwvEttplFj/t+N4w3hSjZwe52Qi+9UxmUWCwnP8F73PQBAeQY+xe5mcjLvb6cLPcdVqHisLnMvqSoCBDZrEskXjuyYolPG1CpWTrjkpelNAcURaopBRtACnEzw/o6CFrgF5MoSQhO+D99Rw/HCIoSiL88e2Yyhfx77CHrznLbO4cpbMzwyZVkQfQ5OK9uaI7VCpgK6tcKcJS4XDFtLsV145hfnHxjXKSvd89NDTeKpTx8Tkj3D1T52nqP9sTgT5ReOTinKJGuQHu2Lq5nIFSZwGUitmmIhXiu7B9UgpBEmEuMED9CRfqWABrq+qVWpiybgZCQzE4AKEWXLilLj6Qugsja+++mpcu38U8/PzGBualosee+HdAi+f3aqEKpYXDXKpoX/3yBlrdrkisiOQfc6ZSAXsipZ5l8tZcd7TzLPg7Dhf4JhS4Ui5nB1aIThwXQz7Ff11mDVnYAqpVOivM/UULs8hbtVEGtVjdcx+QIccSYkShqaEPJclCReQNPVMzkoR55aBk3DilOt0RHqus5KY4SIyCxhcKYENdF9EuD8Ok6T5spTJz9ZWr/VocoKSmMUhwqHZET+iWNbcy3333SeEx+vO4FQBLLmM/+uiSmZNnkNTEQQ2k8sPy3c6jbpG4zK+BozIB/RMYlvMO4MGXjjZxe23fwWf+fJpYUbOZf36r/8sdm5RxEaFbWQpKFV0O88/r08uFZK+NcDLiTNPU/LGa95IQnyzrNNSVMb992/F//13X8QPf/hD/NIvzSkqnn737duH//arP08+F1kcWQ0wBIEiE4KM0oaY3AzoFWSM5hn7EgXWimx2mlUwOxKha3edtVIPjs5xNadrsewkorVUgse9Npk0beRJU3BuY3zcoUFMkiRti900OTlOUsJGCtQV04oBTLQqz5OBmgmmMDG+F93II21TRjJPC2McMSUUAxIV+lC/Rx1YCGSEw5Kpyk2BiOKAG6JKtVYaVEjPTZNgKZxDCspEIyl6l3NMAUkNjzghmw8EgS2aLY0iWZbpccCwoFAUiEQll9o4emIOm7bt5sgpY4YVUc/zS6YgV2naGbqOMZ9co3+SxDHPGZrXF2uH9cf6fgQD0CrWM1/8Mt98dUcumxv8LSjuvrkkEcL5+87Hrj3zqJB1ERtAJ0fcvAyjzWntyD951HbRJv+pkoeYaPWkKJUDTOwrxKAlthSgicxajUu5SyJU7zx4Cn/+jYdxfHFZEsLzkz6eyTKWjhgsbKPs51AgehoVvLsnGMrC8NCgVCErsHGiAUvrlwK7L5CeqQPj4siMcKAimMU7fzCj5dwth9yKWdzxg3swVljEEzTmaXrOPYw2jBSyFHb74u/Ytlo0zKSMouBgmOupyo7ItBN642gwOCXimOiwN+jxIeu9PjKUFrQxirVDRNQiiV1tcjOOiqm5jwe4q5h8h9DXQEAjzMtk/cUnvoMf/OAHWOmWREJlydRJ2nQtmuAKabUVW+vr6/VIS0KstYy32GTrAgVax6EEFbicfM2QpIg3NChJCS7VPuz78C9fiidTc1XB4LwmMwaZAq6jdUEc3hdpYhA3nU6IbNYXM6bTpu/SQmcKWQSkORtkT4ftriROPYNySAncGoDeNh6DuhlTXIhzMNF6pnk9NVB6MFEKqpwzpnz5tB6IfljTVlt3kc+nIiDiJKWt9uiXv/ht3HHHHejPXCGMvlo/qX0SMlpA124ZH4J8BymCtFR7l8sjMv9nTtUECTKzd1pC3IcOPYH//t/n4Xa1UvjdN7wRt912DeYTLgknBuxZyJGpkkvnjwMcJp+XCTLo9DsCxPXJz/HZcqJBbts2i1//335GkQSZKTn98acP48iTT+O//tf/VyyiT/4/7xezkGk1JBp3GdVPhOjbapZ6YroqFGw9IiMFrjcakeQ4WVlwtNNxWor/9ANPCJTh4am/wNCYQqGEOEhwaqWF080KmWQ071l1XEPja/BtkmIO7WXO9pI0WuoJ9qo8Mi6+Tb7vigNuh1WUB1rBEziFmHJa66QEYyvxMzLB92yJsrVDrV7Nup6gj+OImcSScGS/r2hhDhRoaNVSwOI6ek41EtuxsTQhUYAkw1NSLeZyrYnxNRjz5nLUL0MCIFsUB1K6wRDx7zlvL6ZHR8AwKsluE/FkuNiQucpPCd7e+LquqNBQ8Sse60P/6/2l9O/XylcWma88l2nZueNqwGaOzPAvfvN+WDmyGjJFkOAmkzwGG23MFGeOVvHMYyfwxs4FMs+bkkDKWqJGEydP1tBtc0+KrAjfapUulrSJfhgqpr0z9nijuHjiQhRWT0k0t9f3Ueg0cbTeE+Zq7i5gmIWYL0gkLNQdjI8oJEvq26RchwQrXZrr0CxipMDNkEkayflFLyQT1caui7eaAA3EZ9kx7mOCfJ+vHvw+CYUDmF9m37ePzdMuMtzPAdrNiCsNOLAVOKUNiG/R18QXCdSSyGZZEzZpbjoSkteGNTROj0PMHhEKOW+sVcSvICLy81mS3B088OghtBqnBfZS6z4jwLzVltrAw+UtwpG95Yb4FgsrSwjoe8wsPPmsDtmPyOa5uQPZz0HRtLGytIiuq4NzGEHLSTQDrpSiSdsamGQMZ+eSibAfDkwiZSL+QmoaWpJLSvMuqYaS5F0YD/IiUbIxNyNM1VWJLLkp+q1MjsKmAT5+qIZPf/rTOLmcx7Mn6rhotj4oZGKMoGgjR/9PiVJX4LURe/o8cqmXYKZzfeflDkljiwXgiPBhAf/888/jS/c+iYMHH8fY5r1EwB186jMPEHOcxHjLEl/44KHjKGcmBNjKwZV3vettuOSSfZhfmJd8TTYoGBPHBExiRemLacYtrGztepSND2rZfah08NCjc/jrv/5rfPav/xZLx06iWVamhbWE3/iNjwrgk2kFxpqQx4vXG0SusUq6iszwtfSEpV95qIyfe/875XsH/+RP0GrX8Fd/8xXxzz/yoWu1L4QXKz6Oa9Ji/V6v06NbcOiba3t66qqYEp2RES5nX0XN1IlJsR+HuDlI1+MLEMHn6g3VRiaFXyVbf+noSRw+9owCFUd2YnExQqvelNDjZH5B2x61TguzsHrkzjPIqQapWV1pT2QZU7xf7xtfZqOtL+FGg+lSQrEGjCDJMNOGKrbCgb+QhijTXAxTR2rm8YKlRXKpX8UHWQAyOazVJCqXGGAhA1hZU/raly5V3/fe/yD+8uN/Dbd0QEL34zM5NOQacyiQhJMCKrmzJ1GpfqqBzHN5hqa5u9E/lgk2hsFf8evnPgRYTPPhasibG/Y89PBDuOOeH4kwtPLDWGrH+MZ37hPm2e+MiNDM2cMYzpGQyxzG7gOzuPKGInbuAs6zhum5i9LYRehDanDYLOgaYKjRrJE2M4n9q7RSmUuuSKPki0P44b2jWPnRMzh+8F40ih0cPXoUwbBD9/wo2IWTx0+UDnol7elRIE3Ivk0u5CCEJGpEni5mFYDqkRXFJur1110g/3/49svx6KOP4ut33o2tW7fifT9zrWAumUlC8skCbkTiKQa02WoKNlDMNV9SztByQMVsBiQwnNCRAMzyssEmsu/T7kWkYhPsnh3S8lrPVIl6WVFhkUV2aL0uqpcldaFQFGIuk4MuwMYe2aF0bqbgSSGf9EXLVNDvap+zJOuK6guX2xKlW17ui/Qv+gpeDLngjUsJCpqMtUyERKJf3NzQFEuxGbI+n6Kmp65TWn+UYuc0auga30mdLY5aynW41LrTM7kNG3k2xDnvY3oBsILhqNEymSa5QgVXX389rqffW6/iXAwEySG00VftlctVVMKi99LEu6668xVp/Kxne90PMrvsLBsxHkncSEr9t+zaBvfbT+LokRew4h7VEpPlZ8TyuPb6a7Fz505MklR/4okn0M8elWjtzJahwSU1KR5rh59+T4UhzYNt0BnCXP1A8lN9AyuPDVZxel8WN/3Mpbj4TZdIR6MHjx3HnXfeieXOkuaJ0sMAZ3l+HbOW4seHGz/nMgr+uCN3cqRlQUDnvfunb8Xs1hn8j8cfIP+2ACKzdQn/FgquiXE7rEu6RLfGZzYojNgs4MIC08uYfMZ0fPr0igRRXNYglZGOcNYTpxek3qV9RsuEC6MTiDsxFrpN+lKTGKOMidExcghpkF4JI9lAu+6wLR2Tf0F+hM3JTmJMhp74dlYKzOrVhLRXhKjWxO5Ns2QGtpCjB2z0JSUEOx+gSw+TtbVIL2wqE7OEKA9X6CHUzAqSClrNFroCUs1JuFFAlTypUjYcij/FCmK1topyqaydSht1FInxtQCTCNVtCT4qQUM7YXJxHf30uL9NX6eMAY6TW7bL78SUTdJrCqaImwhiRF5ZmLm5tbqfAGcFDgbhcMus9Sszxnqt+VIMF5MZxiZ3oaBo+MLg1po8ZU3DzF8oqvkjPqf0KDDmUFkleT0pkXB3hZirZCJPJnlkcuPINF5AwS/gaLuP2fEyrrp2GufvY4pbwZ7LN9MF9m0YVxSabqWJdsMJaE34f8eucO2rhMdZ5TCyu0cqvJgNNQnN7azYZKf1u+U9t4jm4mNybhe+8IVP4/HlCj5/X4w3X2sLunLGaRAztlFK1lDwcmTW/pQQdKgJZm4fwpG31KLa/pZhTFx9Ff7qPz2Aex75Lp584QOYnCRRHWYxNjJLhNgSrk6KwPD0CFbrZxC6HdiNKXCA1SkrkLoybKNQilFbdaVt3MQMo0OIBs6cmcfcnPbqypWL0tUzqdUloVYlU46/vJDramUmXdghZvIjTWh2iwokbEcqgRuntaNk1zSc8BL1OZyeKZAKLRx58kksjzQFlW3WWrrCFPNFifKw5hPYjSTWWDOQYg4g9e5W14BJLdvE9k2NvgeJ/XPkp9uNB/CaZo8ThLSIZP+zdrG5R4A0alAzoyNh/VjkFstNEWwkWe+5fxG33347TpxcwJEjJ7Bjz6lXJP7X67BfJsqXHnGiGMT0YBNDunZ6eZqzjEgT7f+WakRLKnlTGFQ2iLW7aL4kwu9vP/UwvvrVr8NZrImj/L9/+J1ixhw/syjSdsvshPA/V/ZyoRvzIpdnc+BKfc3QlGWbNmYMtbO4n4FtAMRd7dWRNfVdba0Larv6DLZBmmQtxRZyWUG90cHK0hK+8qUv4fmn8+R/3YSZUY2GDTqL/Jjzl7bu4urs48eP4+Mf/7Y8709dWSDfbhu8nPob7U57A6CZixUdbY1h2ndx0jgctI9uNk09EaOnMzFxed5Htr+CXOxiaphMqJEAteUVsYlHS300nSYq9HnGI6KElkWXA21y2IjYpgTmFxdE5mUMERfputKAoqeh7XlrCJ3qPGkwItglWpNJgxSIG0Ic/R7J/2yZu4+IY+9YPQGJCjkwxCZHDxkwdIcz4bSAIoEdyR+1E+0JwzKNmxhmKr6WBrAjSpK22VtXahxr8Z/lTms2mt5qMdBQQp8RHnrwGL70xXsxOp7H5k1bMTo8hsVlYHz4FdfwNTv+5zrsFRojm8ys4Xp9hNkCMsWcPDOzTZXWtlLS3BXPdznQhovZTGgy9gUxPWt0LqPSHz/4FBbOLOOKbTO45ZZbcO11+yVOc0G0QxgkXzRwqSgDO7YlEpkykGjNWGuGBq20Bjk8kz8xTVu0l7htSh3INDcBCOmDQJ9nBXVFTES0MV3O4pLMDE4/+TjOHKrizZe9Ef1hE25+NfNr2gxsmDdGppCmvGLTlRhqDxOD3i6h982zV2CLPYUpW9sx5zNj2vfDnhaIENNPHJEdVNKWBxmyxDyvP2il7HktDuzB5epBrjtn53CcCO+Gay/FlTNlbWpXX5WLd/PhoOhNuL2n3F3IqHrt9DSv0QgVNuNAexIwu/H/XtQWCbgQabBgaMjB1CQkw5nJrsErpNspmwe22qMuDZang/mdy3i5yQj3HOCF6zCigU030mJMRMdPnMDf/M875BrDQ9Py/WajrRrQVjR1q6UdQWuNM0IE5eGcoDJWay2yb09jYnqHmCM/evgJ+d5NN90kwMj9F41gtHJuIj8XE53rOBeT2UXtTc4Twgt57HgLf/zHf4yTC65gGIfGRvCRj1wtgiO2XXGIHakn0oBMj7T6keeO4y8/833xPfqhjwMHDuDdt16HN73pwCAy72f5V6OlWrqSF9QzzkoGS6BiUD3MSAZfpDlLaInGcXNLT1MPYp4zJo+ZylN4UFc4kiwS0jAclJqdLOMDP3sr2oVLJS/1/LEaJompLLwYIvVyR7LOJF4/m0wXP3vzO1C/qo7f//znhA6KQxXRMhzS90slBsSYkyGBC1dQ/9IjSCwWDhz2yB9mraRdcV0Jw7vtZhe16rI039g8YeGyi8/DZVvNxfqj5qJatdRPk4Fq2krIOH1D0NkMmWfUbGJKDvrmMfomBFyI1jXM62Klqg3SM0Fezs/ky3q6ma8whdRbARfKgGvCJNHJD86ag/0w+ogUHZ49dBxf+Nzd0tOgUjktvsPpMycV/pHPCVNNDM0qE9UXZPGHKgWZjNqqMlE2c0ijk2EXV+yYxXuvvxiXXz4i90jWwoD/ZEcacXy5w+6Sb1eSRIn8f/LYCTz9xHM4seDj6PNncOEll4N9e3aoOZTPmrq6WsUQmd2iPegRPvv5L+DvP3WfEPWePbtx0w034q037xXmzJS0fkyQz9zdp+sjYh8yCUzX0XgQARVYlgHSppFUZhyu50nNOC2vsQdmX5ApahkFxyK4nZXpRNohIR4QQ+bKOdz4tuvpmkV8/yuH0VvmHuGckyNvNV9A0n/F6RnUZqUpjCRto2WS129/xySq1Qz+x1eLKHgFbN18DVlOGTHjZQOANgTg6tt1soS410FZonw++cqs/RfJ7F1ZaZIw6w7ux4ebIw+fIzL8wJygSulEHNRMwTBDX3Hili60Y6cElYKbLGk/ZZF0YcZKTMbXYRNAkgeKxRIQaKhbaLBfIztRcL9suBJybYaKveMGlidIszzznKpZxy/KuRGq2lGVPFIuyoqIyxiWtLS0gnvuOSILzWXrO3Zsl2HV6lUhjpzZ5aGSyQ/C5hrK1oW3QtvUucRSVNjtaDeXay7ZIonVTp3M2ALPxSv3QPgniaitP0xbXc6ZsUQ///xtuPHGq/H0MU/K2Dnn88ADMcanIIGgwGvLOm6a8LB1a14kbUwEy3N6/vnn47Z3vA27tm0R66cg/Qu02JA78GgbZi0V4GY9duBKNSjPG1sVab9sFjppkl46F1nWoG82/59aMIIcMb30+nGLEyvgHm5pHo/bc3lWA0Vy4rmytd1ZJh/ZlcqAHvm52tXm1cGe1uMOB4h5W5EIXRKQC6d1J4v7v38YYftC1BaPyDj3XrBJ+m+I/82TEiq9e4bOR0dLgvsMGT3Du0pwj0I256RYrjKhNl6FtBJNdJ/5JeMOWsCGJqnUxIoUbDH3MlMEHccwiSc1905Go1PcWYUJlB13LvQLs6FEv7jasMffNH3fWGSGZmpEinjq08xVgb//4t342tefEGaJ+xqNGs2rw5zPF+Uh6tVVLdojs463Ttm3ezt++m0346JLZ6S+JGPSFCnGD5H2cB68EZlWVTATXOO+4vQeSSTOk1iB2WLG6Zq2XuVzLt4rHa/ZZyLfIlPIkd/WkYz6aCWP3/yPH8SpY8Bv/dZv4f6HHsKf/N5vo9mvCqP4eW2cf/V1t+CjH71OQL9bd+/HhRcu4eabb8YvfuQauSw/r0T4aY5tLg9hq8NhE0aBmTxbGYH4aPEaZ/EZ5ZL2PPdNXQ6v9fo9olKzT7QQMVEYaV2O1de9qywShn2uW050XWOrJmgZm8xHRs5PzeXJqgCGhoc1OP4qhNSAgYzVtK5XCwmDKia2FHDFpZfgO9/5Dj79p5/Dd6fuxXJjXpKwP/9/3YILSrsRu7EI+SFGUXQ7yIWBCK3hYd7cgIRDkjGNWdranqvWJPOmqZtJTW4eQbXRQTfmfmwZMcMUEk+SwfQt45aq3DFGB5wWjmDQN1mgNrH2zZZKVW4K4fSFiTgpyeA+ZhR2bFerWq/DvapZEiyuLGJ2dhbHj8/j4MHnRDtceumlmJ7aIyH3XH9JJPEoNxikxZs/MycLtXlmUpip2TqJN79phiTwWu9u7cWtNjW39JK8E2LRfJJVlfJLZaLA8IidA0rjBXFQ5XsZlTzOOaq3z3Wci4nOFZ3rmna6Ttp3zvS8np5wsGMrbyJwvsxLYXyP5HlWyf7ljqhcgs1Ig8su34ann21J9p4bY7bqUhwKJ6stokpE2QyHiU0FaDfSaB77BHZQ0EQmaW5mCL6+lpJoHziBZ2ULBoPYNSFvh8zPrGgS8clqkfTLkGIRbjYiQFfykSzd4Iz3W7JJU6y0uOFJBbxVSlo0yQSby2RffnLMYaX+Wvr/ur9tM2/NZk06N+VyU5LSeey5Lk6dOYPv/+AwPH8a2LYs0eIhZBQSFkjXFcyRsFpe9tBxavo84i8yE7UaWFjWGve5uQUxA9y0XoYnIxsMBpMJ8woN4uo+Xm8tFSWJ3pTaD4bxeHQ+F31JjY2VkdLajIHmpDbtwjxwx5cfwuc//6ggHZZWjksNz9ETj2D79u1k8tXFnLvgwGX44AduwlVXzQpDDQ/qENSsSkku7WzE5cuO1uRpMo4knCsdCLW4jKWe5apZILg/SztdDnpqriNin+zzaPCfJ6BD6xx5nnMd52KScx++QRSlI+PkM7eYsvCff+s/06sWKDomCs5Ysd/+7Ydx1/eO4rOf/Ay++LWM5AM7zXkszZMJ071UHGqQmVZgVHvCZdukbTrco498TpJGw+URRE4sZjab9yzMwpBbmOXkvRRhopuZtVGuMOxLd95LkkAS3mm5C7dBlooKtgDYLFxUbF15OEtWRQ3ZoazUKLXp84VeA/NkDi4SQ3F7/eRVmsoSIYzXqgBSn42/3Ut8SeEcPfU0KuNZfOiX341bbtmN//nJSXzmM5/B5//hQfKrH8Lbr9uM//JfPqTt/TjGbS+KO8NbsayunsBKryANa9iMZRSDy6hlluL8u7p6WoqY6i3uKUdmEjOLacmf9pJOi9Dk14SfWzzYfle2KmGh/uxzDYnHd8KS2s25CUVa2z2Z3ENPH8N9952Sa1522WVodWblvP0XTYmP45JjxxJwx5Zt2LmlLDm1jOCnmgPi0cNIZFNrwmakZTsDfFs6qeaPV7EEay3TNx6vlfhfnyPtQT44mEC4YYaraGuXJ0o7MIvQYRjTzTddh5lxC0899RQePX5E5vu8G3fhiiuuIAHG+RGyFDgBAghz8LP2uonUYsG0e+7ZbTLFaP3cHPkruv2Dbk9imYLKtZJ/3dFBBmcc/WSQtwuIiXpSfhGbVmimDQCNtzJcQc1Zlf4H3EM8TBoSxUtL9TMmD/bjHIO2AEZ4cT5ybGQM519wQOqnhqcmRDjydjq6Q0h3gJTh5o7oa1QPBn3BQ2UQcz9TMlu5hNI/UbZW4eZJPhHf+TtmsWtmAiNSDdXmBmMKCQ+zyAbaAJ7NslDbfaHpamvXZqY4GDir9c99+378wz/8A8JFDVX7BjyXyTdlYhv1rjDJlVdeid/4lbdi2AQBB706TNtXab3kKqZJoi5esnYC1mmQtI+aY2qcBirKN41JlPEHIcxUI6QUaVTZxquvHa8DnvR1ObJsB0vdmAZ5xE1jICn3aTStlvXRQgS0hgE99rtuuwHvebuDP/zDJ3DswbIUxN38hmEUC3x+zbSv0s3OpAMo97PgECiXuxuYVJgwE5AvUOeWxokmUxmKJUEB3r0jMg1ufNP2bGOpOy8Pa4fV1Z68P1xwZZcGJ6dR2eoqI+wtEsY5ZG3dsCBP5uLUNO+bCqkD87xXp4nWEO/rGMiMxTHbeIb0/xJvbzlcllbXTLPse5djDl2XMEv0XDZNXSRPZDCVoeyOkZFN5vhIWwG4bJNyJ0+Gxi4urhisWaAwm15X6swt3sGOuSVWk4QFFn/+nR8dl+hXZXyTvma18vWJx45KWcSBbedJjwVmIq1VOqEOZqj1+duJaRn04KT1G31Hdz9A30R8TCY0Fl2Ic0Q4kXZF7a+fb57I9M+zueQsBWOZIiHHnNDHK0fj/tkPCxu07OBty5gxxkyVrVM4TNrTGlV+jNXmqvgcY9MjMEATpmwyd2lmPd2oLDJpC89ck/9gH5gTj9Iu2Gis9c1V1FRyBuHl0EjY9RjAQaDB0cYftp8XwK8A8rkfTkh+sW8JA7Gv/NjzCe5/aBn9ahd1RiqN9xVV/SqlWcpI6xmID+66yhsWnz41j3qtRf7iw+TCbCJf6LukaduYJS11ySUXYf+2YW3cxEBuUocdBjF5gWhYl9tum8YsEnmMpYUzyWnuyk/M1GRIjwQNbO0F7ao/xIBL1uwdf1lhG+RyHabB/P4ffVnQsbPT1+DZZ5/FxXv3ia144tnnsGPzHnzoF6/HDTccICZpii1a8q7XTax6unt0p9uXJpCCffMcI2SDNSJPpZqBrdhOAS95pABPk0NaP9eyuANJlL65RkT6atjTjrD+GOxYYypU8Zp9mtd4pLdfi+cM/kjraITYk1D3GTXl7dyHe3FpEU88Po/jx84AeyYHvQNsWW/uYd6kXxce73bQN405or60D2v1dGf0jFMysBgXmns1W+KY+dWS/L4gFDQ/w03xTREnfX9kOGuENOeS2uj0WiiS71kpGIDnEvCJT96B+39wVKKju2ZGaCy83eWrj+is10Rnm/C89+yuPfuwZ1cNLxxfwXfu+KakNA49+ABmynl84GevxE/91PUYzRDncmS2o77/qqAVfPHnuHWwa7oSiYBgvKcdpxtnkQO3a5sU47FjzzH+4cqUvD+vVeHwKmYvGHpvidQf15LwoDk3w1ikDDcrIU4dLQ9hy6YtGJ3wB3QnwMCCMXBtsyN2Rst+OVokZd39WLfHsIzkosFaBqojmtELNkxK8hISecPnZ79pvZzP86/30PJ5VU+9qClzlCKduYIwbPdx6lQfqx3yLTO1QXsxnh3WBgmHtHkHBW7HTPZun2E5UkINiQBE3Iuwz/6NLY0h0ypo2QU9zfk5KRQo3e7eMfm/NUZjGmtUm7qBdL8HlwR302EkuWIWDx48SKb4hViad7F6po59Ow/gsv0jZBP1JA+pu7OXXvWcABsVtqDAieJPnj4tppsIg3aIC7bvxmh7Qc6ZnaoQ7fJfuvcr8xHDrPKyBY0eLCg6YWeQb9SdTUyYsdOJsFrvSYlC4hWRH9IKRw6PfuwLp4Wp5p5riOPv8U7YvO39yTO4iRzV3//wGzEyArTO6AbGp04WJD+xeXoWDpvcXh7jpbzASHjCO702PL+IbtLmNungtFGfqxSdUDvmWO5gfxg53HRnPIN9N8wwaDh+FvMwgjgxWDo+bAOt6Lgdc3oq2byX/P9sFkv58HVu+vtjH6YCA34anTOIc89sXaJzxHZ6RjCADJP60jfuwh3fbuJ7Tyzjwv0XYnpiTKeWSxe6igpPcoFiF4109Wyt33LFW7aRQ3FQ8ZwkawWMbJoJ4iTrShlK2nZacWWemJfrS93rSytSl9Wh71dGSrT+oaQ7mkQXn/j7z+HUM/egVgtxYPN5+MgHPoJrr57EKO9eYkUSDfzHHhKto+f53T9+UEL+jx18VoC6t12zDT9zy350L6kI0KC0abvi5XpkWnolhAy87XkoeytCQ2FYovnqoRW11jX3F8QChyQ1ykJei/QSaBrimyMG/fr3D+Puux+WvEDFnZHJrq2uyvl7Nk1i7+YpYrguaakA5YJKisrsxRq581RicV82iYQT23I/sFxu44R4hnj9s3oQrG9QYqvj9OonLlnrz5lYG/fn/Nd6pE/EzeOtdb4erbS+ml7cViYv+8ayO3H3D+/DV7+8LPAm2XqmzUWRpt0vmTdRW5r1yXy565x3CeRYa75FKnn1s8iYbY6g7j1B2QfotLXDKVsZvJ2N5AudtfqfkZEy/GIW3ZpBPzspuBjkFhzEytHNUq/Em8Ht308MtEn7fmQ8+8cypc/Ox6X+Gre2Zvdj++a9gti45dbdGCJrCSPjmEjGYNlFxQGSZudco5fR1l/MQLpRAiQF4Bga5hJ4ic5Vuy2stp4XX6Y0tgv3PfwUvnrXCVVnUQc/+MFBeHTRqy+7Ar/7oQMaknQuFomTbhxlZToK2HLN4DMKdWArQ30sfd/PmG44RjMU3BQBsNFMGxxnO9HOq5/Il5rzDF7Gp/pxj5SX0/1ljRNnYw1bqH+Yz40GsV8jYiEwe6hGEnUE4nRzrrgmr0kjC580Q5V8zqyvzd63bt+OkbIvKO3f/jVuX9YhBtPkZrvVgU/r5rmBbPor/Q+4uSY5/gzLqa42RKsUiyrculFo+kBw7ke3cEwt7I50Vc1I80vuAcjl+3KukX28kVbTWUZI9Ba4owibMfLsL/HlWsDuzBSWt8X41V+6CWOT3DGXrsmOfCkjGk3L78+ODKWvyWD+eYNtd7BBgu46wmkPjiBGp05hd6WCP/v9X5ZQdbmyRDTaheV1dalMR9sgo91+enkDIECabG2juxogyVsSHGt11TZS2E8+kMgJT+Dhw4dx8oXDonlmRyuS6d4+NoN33vwWbNlZGBCH1PGkqG7vX1gU65/5GETOz/7ASgMV/zzzw43m45AITvpNA4efX8HDj70gW+W857bLSWusDPqBp+2c09oZMe8iCDiLy6Ituka2l93QuizVKmK1mCaZ2UjLApLYM70s7MHuEOmOC1Lu0uFNwHT3QLfvaHg40oqAGskArmkb2zqD2dkxcFs7CR2bRiK+++O0Wn6JeTE+oBfEsu3oxJgvAS3PU3oO+7pZmTQqsRSho4BdrVtLTB++zZsD0qYJTpOdLK25Gg1p6OjmSXKNkcNWpt8Sx/JPnsRwbwXvfOO1eN/br5ITuZv/OMNg0ufgCZU2J6ZNbaTbN3rBy2iUn5jjrLzUyx32Rgn5+h3eS9/e9HCAHyuQhG7/V5/4FP7mUz+Q4M9IbhtGx7i0vThQ0RtaQomdott5Doa9bugpDg4m75I2yUyBvKm5xEgF19U+6XykASs++B45d0QyJdyOq8lbcrLvTWQ1wvtCbXPRIvMvt64snJmowPZST8eXDBJ4RgUPJiJdl/W7g8tTwmy8Kr/Hq3P6rLHZDNv0+rCTISm3COMUTmW2rkzSrUszcgkGdxSL5O6Qb8TmXLmcyP62rtjQlu6CFvCgyTkdyWawdTiHKU6CjhZkLDrpJmp2VvjQOise/5N7pM3mXo6J4o3nvd7HYIrNxtGphkvM4jsKr+HtHZ8/epIc6OclEFQqdsmPJdtjS0oksaCUN+xGwaaTp1hDrjDWPuVrIFKpZI40NcFVxK6bHRTfpV1pGczSl+I/y3w/Guxdy2b/4nwLlUoObqYnSITEJd/KcnF8jnyiw1VkS5HslcS70TA8aaake6cicgfglA1HGp611kI+L93TXPeRXQ7b0gKaUeRRP0c+uLYN4ob7slO74Xk7NvkwUs0SlKJzmcTn5rgcwkE1qcp9ZHd4Zsh+mEjrJP6tNhakEO2Wq0ex78AMBtEw2zLuSKIO/tkHlxQEwevQjuZf+rERy7D2tAOYuL68KJSe/v/6CBobLTOA0oaBhH3t6MmuyMrKPBFDkcy4f4+Lz7MxUtHSFSH4fmIqUjVRKqZLFMuOehxMSMsXfNkr1fQVN1pH//YG2keeyiRUuZtSFNoS6l7fNF6Q22wW9S0G0hNPNCVoxOmLvs0tjX1BEeT9YbF8WTTkfH/QOhhmZ/G1vY6w4bkH6TwL2Jj3UKBUott6wS+PIsMt24iRJaaR+pgdfZ6+azq/Qs1XTxqjmJ0gDZyJg2Oc42o72pNbenFnSV16JFW4Nn5ktIRLL70Q+y4wY5DtGOkRuT0U24rsBxmtoxNvtly3N2569JN/bPR1ztY/L/aAXv6TH+dIXmTGmVdDN12Smh6HlB2GzeRw3s7d+OD7b8D+PaYJpYFEp5pjUCKQAjbDRIiGi+9Yg3C3UZW4vQH+Ld35MAV3pu3J+JWR4Gk753Qjat2BQ/eKGhvT1ln1TkPLrUl1MfxnYgLYvbuMTHYXOiQfnBwkQMK4dYnOmW1Dnfy53YUUECvTchaau1HnhpKWhP61NWP6/Moctu+avnmmklbMQGtg3rIlmKcxjBRGJNo5POyrOcfdcxqkk0Z5Y6+xMv2q9uRJz0kTx0BULh/OOkUjwMe03W862LM0kbVeQvwEHEkafTPUOwA8rMWaB2fqS7pMr495lzKrM+iwuhF9zhL/T//iL/DI06M4dWqEtMIJPPboHPbtIBueQ86dFOVsfpGaa0rsXMKgHWpVSPZN8jTt5ecm7qBKlY/1jOI4Gwk2DSykfRdEi3mxhMe5vRb74pafRY/eP/2Ci2PP9rCy+ih+93e+gO27M3jPe94KbyiQRDAHbyWBnKQ+lpveaON0D4Cv6UfrgZSkIZtkyrkBaqQxeV9o39FaMo4wWtoxi8yzGN1Ei1Fjpy67M9qWTBwJD+KFPpmmOVcQDK5E/Wg0x44t4PTCKqY2b8Jjhw9hoXarYM905wDNBzQcV4ZdXrdBl0z+oNY+eRlb9CfrWI9U5iNKX83n6XKlzR/RH/zxuty/b8xr56y0byqknj7awx3ffhpPPHVQ+sXNbh7CBEl/3mCs0+5oCzNggymmUTeNQrVabVPS3RcNIDvBxbo7tyRjTa+DNLCQapzUJeZzZGe5dT3FXTcFgzoS9eNEaxRGWm/Ebbto1ko5bgKTQS/K495778XRF8p4y1veitEhFlA2elasCJp8ZsP8r/mmzsb3X+LgMeya3KRNPbPa2GWVVs6nH45ky75VFnQ/KTMvzAeCxzSyipQPPSPxhO0MEs48je55e7ZgjKTV/MoC/KCLpVVSySjJhVqk9x544CF84muPSKb59/+P92yw6gfpTKP2Bs921sMMNNI5olX/0pnQMttIatP8WFpE/emf/imOLyT48Ic/jL07z1pk85r2m3utjUz6VlsZKM4L4LdYUHRx7Adybdma8fRp9HslXEA2+RsuGMZll5WQkLOS4c2j+raJtGmpN5tl/B3ezJd39NZ2WzCJRXdDB1lGY/F+Q4xQSNth8ffXb2+ztueTJ7tv8CGo6Z7+zXg+m1EOHmnJDmk5+ixfzqNM0/brv/RBNONtMp9Lc6RR/+gObN2bxfve9ybkiqQtCtwpRuuP+nFP8Hu8IpLP9HXzbDvdC9McKTNHZKb2un2sHjlKCsHBH/75t4Qp3/3eS7Fz6xDyjjbAYWnIsLNm2JXefTQjcl7ZkW3WpVS9H/mYW5mTOrhiKc+9SuGGRAm9sM3xPpQqZL4FaivLIhWL+P7d38JdX38Ob3vb214TAfwkHCmRMHcwcdWawLEXVnDo2Cqeef4kdu3ccc7vv5YjSXUe90Tg2DBvrcnIbUloxlitOygPbaH1zuKd77wJ111q7pt4QmyupQ1H0udgzaGaxJLtRfka69HXaxsCxAPNIyh+Y9Kl3Z9Sky7VbmLudVSjpX0A+ZzFal00Qd4roB21EXXJTOrnwe0drrn2Itk/6LGDRdx9X1bq0azcZkFxM2ROdqcz8xBba1o/ELQ/A2g7yGbWkDDrLaN0jLNDHp5++mn83SeXpBz8upuvxKTutKIalPdbEhgT4/gjNIhruHMrjDvDvRLD0B5oIQa185g4S0Y35GK3CIsnF3DBHlMEx00KaOSXn3cAf+euYLQw/bK+zdma5yf2SEwrJU+TiQznivt1knIOLeC6pnRnR4/St19jDwZfomt9LtiF5Wnyg9EBbTLTPvaxj2Oltg8r1QxKQYQtM1q9wpiwoaBEGiQve/JwqyoeB+c51nI92r1nkHg9KyKXRuu8ICtmWxq2Tnc8P3sLzXT7m7TrDp8jwNN2QMyv0a7EimXn3LDRhDfMPe60RyCHoltNBZ4dPbKE2z/3LIamGrL1yxW7QI58loSGtglmL5EjePJXvG66jbnKn7DFx6lS3gH8d/7TR6Qd8p8/8Ig05//mXc/iiccb+JnLJsn8JYFSzAgqxrU7G9csVguE+z2MjDioWcMo5LjpjemxkEoY2SYi6uCHPzyM/Tdu0lBE7OPhhx6WdrHNxsYygX+rR0ogaTZ+aamKMwu6+97Lez6vT3SOO/VwnZAsnFbgk0lRQofW+Xv33Y25BfZv5+nNJo48v4DdU2MYJkM+bpFTvNpFthCYcPPGzQJSJkkxjes3sEr3thXzNYacEwS6XxQfUnbf1+0++fk0ULEmEFL64vZ33LqYpT5vGuEkPglq7QrUrS8jIA2wsNTEU08dw3PPhVJ526VxcX+8LbstXH75RVJkyLquHztyHTbguPdHlv0r3l8XaxhJRbcbpBj7PGSOXfTmrdh95TgeIh557olD+PrXvy7j3RK8C5t2XySFqXy0wpYIikJ2WDSOJnoTeQb+lSCLMXcFc8BahJvRF/JleGRrht0ekpBUvutok8CAqwsZFuS9qOJzEItKc17/BjSSSlglZp+IyXYi2RFuenp9e9SXyxO9xoOBo4xFzOo4ah0LBsqmoePGMt50/dW4dl8R02PZQdFdD9wSrEOEGsgO35xL0qb+Xe2XbcWDxht8pIGDVItI7oQDDoNaHfNUMUyTkljqjqStxUDA9NfllVijkTOe2LJJVtzUMDik/zx3ispzZRsmxrlzUw9DZRtvfcuVcIIKvvvd76Jx5ihOP3McbmdMrr+8eBpbtmzBts283Wcf1UYbpUJ2DaxspsvihzQAQ2Eu+jNXzMm+RddfugOnOiUBpX7vh09iZHo3dm4OMbupDC4raLa6GM3H0oG3z30UAhf1k8DqcozFpXl0e0V0W7Y2b9RwpSs7QDiRgyuv3E/XWNt7lLvtfPq+p+Dn1krA/60e7IyLlLW0dtgmgszns5Iz2LxZzjBnnq15Xp/onO8UTaVvU6D9QbYkBPrEczaOnM5hamYYv/TLH8Cb9ysxN5eWkScbZKWuvki73RmYW6mG4f8DswOC9Ok2DKDaw5ONgbUVsIueQTAwbygioT84n//nbXZ0B3EM/KU0EijFgbms9FxwOBxGc8ibg4m/kuWAhi2VtVwMw0L7yjdciK1b6DqdALffPo+/+MM/wJmq5o1YYX7wgx/Eh37hOsknSVH0utnesNPgOhRQzLv4FXJ411uuwnvedg3ufOg0/uAPjuIr374XB585gd/89Z/DKDFRxeWmjZGJl1m8uaL4ZBydy2SUN3QvK92YzuW9eTpRgG4/g02T2zG3QmdMOVKJWh4exzfu+SYeemIem3bO0gf7Xhdi+Nd6pL28uWSaf9vtLE6dWsHRo9yYBdh//sD1Peuba0nO13TEriye41bhEuHzcnKR2d3f9ciP2IJNW6Zw/n7Vf+xoc0g7bivhc5SJ835BoCiENNeTNl/UxvMaAt+4Rb0jAYf0/ZQ54jgZ+EGDCJ6bBiM2+kMyA8JEGpDIuIHsiVutae1RPshJsGBpEVg4E6O69ALCThWlfAWXXrQLVr0n41+w9+PBBx8kjXsaS0SnTz1dxfbtFRQHHcRSY05hPhoBX9NGdlnN1ZlKxG1OsTnXwg0XzuCupTyWq1Xc+eAK5nqb8Y4dwNat0ktYo58ZzZdxIKZS8TDU1F3sfV8Zyk0jTfy7vLwizhNHI8qVEfD2lFv3nofcGJkOL1HLc1ZFwE/8EXHBmeneqgTE7yZSBtd/qZjB2ZW2r7EUIuaNm2WLDO2Dd/hYgo9//Gv40veWpLjuxKknhH173SrZ81lYXiDdm4pDozTeLHqNlgkc8NX6hhB8cX+5SjVfMr0WumtRulSL8Nhb7e4aztLg4aSrrSkLb7V0c68UN7ceuSC90Zt1LbUoOdJ/0LbNrvGmjH1o2MXwiEXaZhITExXZ2nPfrh3Yt30PCfQ8Di/yeY/irm928bWvfQ0P/+i7EjX+dz9/uTzTenidjn9j6QSXYwhzSzdWF5dcvhPbdv574O5VfOxjHxP/i69bu347/sN/eB+Gi1ri4We0Q/CZ4xy1zqv2ludPtDz86GpNSoQZJ7R4/BhqZ0ihzngm7g4MD9PD+BZ27dhCaqul4UpPMVuNUB2tbqKRIMdA/500CZam8s371r+0xh8/5uFwswowMReFgVgCjhPhOSMFdEmIl4zE69mmyNBVSWWhYl7NYaYlQjovKZo4tTvMedbG863UlEiGpcH6lm0Wnjh0B8aCS3HLbTfjqsvnkW0uIZfnFrfL9LVpjI6PokO+AXek9Z2C9C7gPJE6/Bl0wgj1JkeeSGvRcKrLNbL3Ew00cWwp0YI4WyA+kVTPMsGmPg8zr/bp5mvmzDaMLplcGQmrr6wsDXZ192leuKCzE5fo+p5oRo8rYumZ7iAn/54T2/B440KUcqeRGdfnL5VL6NE5VbrWzpEsrtpLftHxFSHk7z7XIu1lcz8WOQpJXfmmm5Ve4h1PhUDOVsAoh/rZDA69IW1/NUoaPHHxhuJJuG+awDMvFKXy9Yw1gzoj3biXRJk0Xaza1hvmtgt1cnvIPJYwe1H7gmzZPIHRUd2XhRG/3I4Xl87q3plkfD516BCp1ha+f/d3kHx0Kzl7il/SxuaWMJHzygL0J+bgvX6kTe6GvVm1nWyVt1Dc8k8/BiZal6NsuoWb5POGyg5+5aM3YSh/EsOyKcCSMEnGNG2T8LTroMoEzPmUbH5Qwi0lzpFm3qXxoyRP+yYpC9N0xBdNwYzFDMJBLI52MUNx88j0WuvhQFwWMWicaPymAvmP7Dd1/ayE1X1BCrhYbQDf+Mb9+OwD39Nr+W0cO0Zm1zbe6Vw3xWVTk2XJbe++FTdemRWtcdehOwfmIuP2RmzyedhheonGJtrwRtHrawqfe7mP4KffcyNueccb8Znbj2Bx7nlUyqO63QtUQ0axJ2kNzvqUyza6nZJoItXC9LyLS0tYrZKdGmRRIGmxd+/soKCUhz82NISo8zz27dmLhByutFEJb7VRzFmyKNyLSzg1ODsaZZ/1+q/7CHyzA51ukmGiU2r35/5RLQDOMT9nCyfeBKBQFM1/11134bFnJvDC8c0o7K1hcgqo+BNyWqfBgYCS2NtcUtBkTNzo6ADTJpsCSH5nrRMP93ZT/Bv31dYeC+zbcMm4mzhi7nEUjjWN9uDOmF3bzRPwVjtF1T680UCz2Rqcm5p+jVpVNgSzAy5q68AlzcX1nLy31fLSGaLYkjS8qZgOz1bqT8UKJeLGjtzBdmwa2HV+BTl6vifuewDfvXAUb7pmmqguK5TnJuqeuD3toB96jjRzCZATv9Y2Ldp6oWp23vWOn4d793H5R22lg29+ax4zM20c2DMr9hNr26WqT/PpiiBT89WVhKvbaJA6bzdR6LYxd/SQRFY45s/5AJYrY8PDKNATbZ0cR+gaxzrUzpYFRgtn0j3/7HVolxQin2bYU8Dgj0lj/0KPxMDiNfHomB3RX8UXX+3zv8x5jaZuhsa9L/7kzz6LZ45lBFUyM5OXHIrs/cWiMSZNY2ckKdtYaaIVd0UDDA+XpAmi1gJFstt62nBes/B9ISSpVDW+Drcw02fl8HRrENGTHuoCAVJtJOOrd4QuZF8iX9HPbNEwY0mgqqDMy1CZVthBo8PBCN6sgCU+dx21UV2cIy1WJ63BdQfaSof3l5KAShARIS9gprBJmKqSDfDoA/fj+eZTNKbfxM1vnFLfivfSpYtm/ByswJM9h0Wh9dfokDVpxvTmZlxr1COLojWPuTPP4u5v9vGNr9yJiy+bwO/93u+gWOF9nlzxHXmDuRTaxIzHSCl308wICmQOtLodTE9vwokTK3jDziG0m22ZjJNHjmHr+P9P3nuASVaeZ6LvOXXqVK7qnGZ6Qk8OMAxpGDIIEKAIAuw1lizbki2cJFle+e6Vdn2112tb67C79pXElSVb0ZKVAAUsssgDQ5phBoYZJqee6dzVlavOuV/4/+oAo2EFCPD9eZqe7q46dc4fvvh+79eJXVuewdDk6eAATibqGJK+uhKhpzu1ZCJmumnP3QSvTa7xDR/cwEoa4s4w56KmkK1Q+LlvnTWmKxiMLzT3Bc7s71YoJVKt0uyMiehHjpeQnyjirLPOQneXdm6oSzvNmBD5M8KS6fRSsTRtQl+aoQmPI3NjNwLDle2YRlxRadcyPl4WjRH14zOSraFIbjEPTQsVW+kqznzUlfoi/ln6t0KTkZpfgkGIayicu3mIY0+vSTJbTpBUwhSPPQcfjfKUNB2bly6TVeQImxEMujpJ2qwBZpsi/5LMv+1bt6OLhFf3wAAeOfQsfnb3fVi86noyt6JopbOR4ArBYkH23mRde7nmbMVtQ/NhUeOHOOL2RbB8aT9OO3UFCk6v5I+CclK68ObJnUnFU9q7yK/OgkNJ4ttKCp68lvnt6OrT+lwpo61BKgFHjmzFxPHD+PinJoRw/pO/d6XSCmOSJku6CWsLc7M7bKTK+/dyesxgs0S6ZATTAGI2Z6tVzZ2cfPxinAt2FqsKMUFrJ9A9z0eyfR5+96YPor11n2w0RmtLYrOs9xWJRoWrzXfrQv9bF9BpVe5DzXCF7MQ4HxTHjASr4ulgUNsWUycIaM+bRjAIM6r6O6wB+EBaYGqhoFFf/l0ul0FrWwZBVXv6uNU0fVYCCWMC83nlpG9HaxL/6ZM3oSNawgBnVAIVyrZx9URxArlkTsJwp284HasGLhMNt/2Le7H5kU3YM3YYF154IT7+3g3qz0XZ7iYN5pKP5sUFMCzU2kaTso/L9076XPjMV62Yhz/+2Iew42Ac/3XbdjI/Q1IQdCBJW7IYY0E5NRUqZQKXTFR03b2xCS2yYsmxc9eL0qa+WjLdIOgelq9cjvntO6VrwxNPv4gjx4r4k9+7yixrhW62JoeHJyeVPoFN8+8EyWArLSW5V20ISWGtpnUzvn+SN/P43zRn51bO8hEsV+o4fIghj32Y15vFRRdkEHPW0CYsim3PnTlqFUdMNd8rI+YladNoYCA/pbyADNTk6FmEtFYiETV9WCHOc52ldDUAN3/jg1SpkC9UVwnBzECWPsv6OzPrhSzQ1DaNs8hucRHKdalHE8phMtPYZ6qU6N5jDo4eq+PAoRIdtFactoa0Z5DQSlJO5nI00FRQdSRNz0+SGGvXrRUhv2dPGWetXikH+84t+zGvf0zqhbipu8fPEiENV6wIa1CxXJPnjXianogxUYnt2QAmtvfJGluG/gHgm/01pGNtyI/Sn7sUt8guWjyuwF1+Rv2iz1m8sAddXSrBlvYvpZNNWmWRQuyjZB70tLbh83/3WXqzh//01Vu0LSGZbUXuNh4LtQNaXaX0v/fBm4mh8iLN2LAPeVJD41e8fp9rNdHWbXn84Ac/wLanh/Dss/tw7gWdIAuTJHqdzI0oanmGXvngNj5M++RwONarkST2pftbvhya0oekdtuTflEQ4s5yWTe8Mptqsy7e4A3yL9hSEUc9GxUUQxhqJI4PEyMahBKa21SaRti2hMKCWtnkZe1WyhdkA3I1azjJGsIRbbRkiYc1a9JI5BYL4xCXmbPbIGUn9N50OmkgPXowq44h3qdDNLB0AL/5a9cJ0HbPDx9HV8ci4W1hCGmSAycON3tzpCdSImMDFUrA7wWxZhMFub4XSiDmvnv24+D+Kew+8CQ+/ekkFq4p4GMf/R1hCEqnHRSmUloOX62KdvIGhVa1KFGRQBrqqtST0CF5pivXrgSTiTM0fc++o+Kg8sH15dCYylbbga459BoWkjmrBsmge+ey97/Za4l4WOINy3nNmomTmZHIIlSrJ3//XJX8EqL9GVFNDa26AvbkwZr+Rz98AM88vRcTw6NYtXIBNpy5SAramKeU/x4PWjTCljJ2O4nqqXJeit3IkJC1401YKJRNOURAbkPQhADJvcjvHalAZV+HOdn59qS8nK5poUPqS00HIKxLYDeXNCagQxY3gSc5UBxSp+cpjRTg056KZzV6uPMIa7gBTBw7hEiN+yCxO1NE0rCe8s4QBEWNG5zFpfKaZVZQm0ScdvbGM/tx/Dj5TF+vY2owj31DZO6SydsWS8l9JJmJkUxZBsDy8Fzlw3Nq01OuWIciPW9AJlyIvh4y4aLz8NAD9+PQqIdPfFR9/Q7SlsePaTBmbGxKLBBPYR/qKLKWqUzD5qQevMb2byWGsZESDh8+LE2eJsnezaVm1LFzzojrVVInMOfe/OfjFQ3rE/GwNfjTbDavzWfwZrR5HL5+nkztBzfvkn46DNt//rmdWLt6Hj7+8Zuw/lQtmZ6anEA6l0N9HBJhiyUMfwL5PBw9Zbd1kjRFylNNEThhE8IzsxnWdEn3tJDjMLhQBXNQwRCdWM46zvXY6/CwUT4Nj0//znGi0k2BK6Un8yW65RJyXR3SzOvvv/CPuP/JQek5u275fBw+mEduSUYhSM50x0OtafKlKtaWDvtZLgQtwZlKY/ToKIYOHsGdR3+CFw48I13f/+i65WohNYomFn8CDKPZnwxF4ue88PzTkIz/AcrBAL797W9jKjrWFG9ch2RxhtxGlc+Lx1GPGDmeAU1+mR1OsofrVYW38DHl5Br7wT3zWtDV2i6TZw9QlZOtjCpmCqWYN+Oe5pTtvkwa5K2geeaOJvvMDF42KTJzUnhl1uxJnjnUJmrNwEXIpk0Vz23bi6995btoaz8Na9eeiksuXozzzu9Dlhzwer2MKGPkOFzMpQIcqq2qjxuQyzw+OYnnXgRpojTWLtDggYXZWMorW+/Df9Ou4PWmnyNROM+VpGsYoBlksIfPHhZbV2S7ik+TlNSNz0jChr7KpQLCSlWebYz8jft/thXP7h/G2Wefg6vOX4Persx0VNKw63A4Wmqc6lqSEELbl5pGMhLAct0Qq/p7pLL3pz+6A8NHR3DNRb+P+X0Z+FUTUTB13k44G6hmo8kc2eTR2ubgbZedQcrCxU9vP4J8oRV8ifE8NyNbKsQqPF+93Q0NcVukLUvAed1tdNJowuKajXXYMTNdl8vVsjQO9mdkg6scd4940sS2ublebsw4RPbwzDXn3gpDetByuDSISZKVh6Cdw1ephizFVliXMm2uMi3k6SBkUsiQCTawdB38eDvOO+883HjjNehsm9CmziF30fDEgZDATtKXQ1gKS1JIU0MMX//2Lfjnb22l992IU35ro2xQN5zR50w0UFScZsdwCnDOxvo02ldItZTlpLblDva7LeazWDqbR7E4OgtGDeggJrI50kR8Guk6dN1kNoXTzlyIT/9ff4ZT+xzxhdjOkg4T3DPVpE0E+GoS26zRuBylRq8THvdEBP3LF+Ejv329pFz+8js/QJQ8focT07pITUDt7HnXbzaaXC2pWyIEJoabdPDoITy58wA+/7mf0f3WcewYMx3Fjc9oOMX9COOXBCSF0aFRlKamJxfCw0WWNZ2lkdEpROgQxUmaDA1DbOx0TDF0lappvW4O2DTHzexQ7r8XoCpPMCcVAacpjYvFk78vPBEywRzIGvNZM3CU/kslU6iGKmyikSxJ1GVYtrwLa0/hSn7lwGCJOpWfQtpLyOsrtAliKdYoObIS6jg0AWzacgjbXzyE0M/Oyj8xk49lL9Vn8g1huysJRdn0XMZQa0hwgStqmSTfmn6WW8EiuG3Sloc9VDNNOmlJUmYGUXIfknHBirGj7vs1NEiFLlvmSGsedcDKiLB9PGO6BLoUUV8mbl9Ghz3kyAjLkUwCV16WEHLFWx/tV7OTq9T5FtyYoroxw5KQhzasTaZpdzJuuOErRdFcw0N5aQAdodfdduuP4SUC4axPJQfETGw0pjSwYBG2PAnl8jjZeGTS1Q1RhVuXDcNl5tk2sonJOStNTeCrX7lFiqJuvOEMXUyPG3ZV6BC9fB6kMZexE29Nc046d7vajMx1bN1MYHIGryKOb5AdkuWXf0fFnDtyGLjlllvx+NYJHDoygV27n0E9OA9Jt6wbgvwDlz6/XCkIKSFDdBpkd9QTUdz7wAO49d7j2PFiAavWnYVFy6fLWJRnLZjhv4TNGiI9JEpG77ieOQwa4ubIZHVGBMWuofWRBKFtyh/stWdWyNbooSaLVbQw4JnRDvQIw2MjOFbmTn5AyjRZi4ksZniulqDHHQ1QBGaKIwYh4XgqxJs4Z3qu7du34bEHfiav/9a/Dkgw5feuXSJRxOlhGWQ0ANCAwRjWFHYXMcpg3oIMrv/Vt2P1oXmC7i43tI8W+0WiwSNaRu6VyYyrFhWA2j+/D52dnuCZ5OHr0qRS1F25xh3LPAllfuub35ak6xVXnIb2FlLdnMwSxJ7lcp4N8wnm2HnWFJi5EG+1oVJY2w8mI0npOXryhNiJMIR2d2hvWcsb+NhjW/DVr/4rqs4C9PUuxOJFXSLQdDuwSeQjmVGaZ3Z0ky26+HnSQP/2k4fw5W/uloMxb3UX9hwaATa0wzYjttpENY/6MxzJ0nohmGK9qCC+VfMGErVjjcQHUG7XCF8riJUJyZtFZiJPbVyGqB9rai4esmkjZLLRHHK1ecydhoIwlIgBCzzHVeaqIwuo5KjmTFcUDhQxNumECW9mAo4KTqEjlZHP/+Gtd0lI/cbLfgtdnf5LKNJDTJnv6gsxgoH9vpDOhCPh+hIuf9u5uDQzDyPDd+LxZ7QEhZOtGs4va7J1cnJKOoex9BgeriGfn94kfCyVHqlBvy/hvVdfJhN1+10/QTLRKgdIbOT/P9SFQ30izhVFDLZMwZU+smQqtbae/P0nHUFFhFZAPhezju7ZfVg4tM++8FRcddVVuPyqtESJpopkwiXT5KJWJfsOMmuSfpJMizGkyNNlBtEgWkNXX59IzQSXNbgaGFAcnPo4nMnXf2t5w/Bw2Wz8oBlQsFwMckAilkZXtZFl0ZnmG3CF1DA0yffplMA0cxDDe/yEmk3s37d2tqFUyE1PgRCM6I1K1oQ/v6LCmZmNpBftjHSK5KvogLGr4NJ+Pe/CC/GnleXSm/Xrd28WRIPT0ip9508GbwyUmltArsLqS1ZHLtcCrlMdPHaUnrVdo3LVSdFw8ZiW53uLe3vRM6Anl7u9TpI5F6moBgq9FuFMTsUj2Hj2emxcW8bQ0BC+d1c7qhP0QcUy2Yds5qlDWTct270m2segZEMTupqhdN4QDdSURJY5VG+04ZgknPmzXSLbANnmuwKSXDFSBfWGeL/YQ9MUW7EWmc270ZGnndNqUNFNzkZ97nqkZK6jh8/nieDnr5lPMsBebofIaOl6LEV+QgTLTt+IhWufwopVHbj2unaknYaCPZOdNPU097yC/BWYeU620r2R0KNfdSyah6D+FFqyGZzeWsLb5ikftuRwinoI4vEESfiISPxyuSYRuHg8KZpJhqNda8uVgIToFLIprseJSqMr1qqcCOX38IEZHRuSMvlGoKyjdQaBVmqCnfNI2zASIhmO0kbOYTRMCGB2nBSBl+uANziJ8lF6W5+JgLopKJ7cDF9ZWTLNhkw6r/IUXLvUXN9AyjXe/c7ldF/L8eyhI5K2KUY0+ZpyNS/VnlZabKeuCIiE2Q5SBs5RS5oDgTaVMhJ9G3r2IKIjDa47QYWZiOb149DQMZyxPCt+nXf8+ATGxrSXZ6pF1bo063q5Tc5hULJlLaWSVcs2XxBJvDVNs1c6LPMouwX33nsvvrdpiL5vxUCiKrx9J8PEScdbNgNNfsYzh6jeqGhIOdEQe/z5PUX87Gc/w6EDgUjSyalDM8K+oQF2cqcEW91XF+lM5wBf+tKX8djBLEniPHq7U2SObMBZC9JYt75FzD4b4bKDyxbqomkC4yyrwIjFIhL6VbSCKdJz9L2uMcm05aQ2+2KNZ0vPebD5xb1eOd/Dgod/H9akQEnQ5bfffi/uemgCDzxwBPNyIdraX27GXmmP3dmRN46TcbvNybFBocj60pd2y/1//FfSdNCTUKqxCpxCDT6fEtc2N/ONJtSoq202wUAEtgRGg27cc889mCCFwzC4XC6t9UQsVWzhlNxAxHnZA2QJ0K2ta5G6PKK+2Qx4RSjMN27MKMaa8wsZNno4vWTBrFcVqxXhPWOVv2XL0/jpT7fKJuvo6yfpzgSYcwyGppXrmusbuq2ApbPfvLDn6eIxEUiCpOzTm5/F5//+n1EpK9wFwaTUMIVOxGDPanR+NPVQq1XoN2Tvk7R+cdcUHnl0Dx567rgchu7OLM4643Rctq5VzLVAAkZm3YwLZw+NlopHm/AfBoLXhQqrKneeId+LeevYD3GloVdtRr2QEppYLgZ5VtOCheFFEW0JRM+orKVsLd155+345vd2yCHrW7EUiVl5NmsTzInnztmWL6nGkjohuifyccZHxwXFfuzocXz1n76AtrY2vP+iG9BPWoQ569gkd1sTpuO8Ol/kdaERVhBjbS/xfsXwJTsTuOKay+GQ2f7EE7dg935fYgOD6Snyj2j9WluzAqLjk6mdn3HCUad31EilWSwVX8jz0hIpPFnfqzfVmFNq8EpHwleaXe7stmPHEcFrcY3/uzauREdn5udcz2qwwPgQzsxfa+cOThF4Wfl3W0s/cpk+AU1yqcM7r14sAYXQtE/kPjieQCQ8FWiJlHx2NJ7G0eOjGD5+VHJK55y+FBvWt8r6slmTjs6tHHRk49cNwkCDBJ6gFDimVKpUJSFrXZDpEoiI4XWbZhnVOrQKbINk3tGW4xsSo6L75JPMPBV0uIaGjkr7yOtvuAanLG5H+LLrMacf1CtwvSVPJelLBxdfcDY621LYtH0QUacmlds8JoxPKRx24uvRvfnaNFqQIg0NXPD9iKBwo1KLxQiLSmWCzNeEIHdybkzzSazG7FclEjQjKto4OJz1YB6pviSdaL4ZS8onB69WV3jFm77iYS5K9OXreZw5f2/6UGYx0ylGCQdYsWIFPvjBD+IKBk8KUY7VXLOvaH+OeQqI5FisOOs1fX3NtLBnJ4A5EPJjdXS3L8T5552J66+/EIsXsU9VkspNDa9zGDqQfErMCaXWjNevb6GPWHoEqxYvwH/55CewdlVMXCZyc5Em36ierzQ1CA8+MLzpqzPgOhzN4o3Pfg4fIht5Y8xcULdQIMO57UZMB+2G8Nqx1hKNFnWbDQ+CQPckf6RPWqnK3fhiqvlWkgb6zQ/+GtpjVW0VFJ29PtN1VzYZ7c36Peb+nbWJKZtvb23Hf7juEpTecQ7+1z/djYMHD5K2zokf5SdjcjwFLcfl8n4DMdN8VsxRXhfp3mXC+oG+lhmdRkfTYhryM8dioaK4p6bKTQkynXxzZoFE5UaNSLF5AD40HImRv5lT+xpRFL5+w5nNT/TS5OfPf4JQqOm17CGRiJAdn8XKVWlBIqtEOxG9pTvzInIf9XpV2nZwyXlg7oi30LHBQdJyw+ILLVnUi4Xz9W9CeZVUSquodHgjn4RMF14HZkDd9NSTeGpHFPnSAOb1uFgwL4aWhNYVhaL5YsJ7YNmdLGm9hLk9r8kvbX0ubuyrLSTjzYI734uZfWEjc6pp6rWgWfFqeRVcc4DUfzPk8rQhmeOArb4ama7c62fxYiDn+dNz8/PGyaydGRqE770169IXsxyNYtf2p/Gd257AkiVLcNraVtX+QU2ERhQGMGrLlV1lZrXGpB9RjcRmaxCU5D087y0tGqDxGHM0E0mtTPoG1jHj/gQrRQs5TovMQFQuSy6VKsrJzKraf9OrITT530xeYC7ll3MyR5ZZX5g6qgDsfOEQtg82cORIAyuW28a80x2EzAfNHjXzJ5cjYbQZXT1AfB8cOv3CF+8RoOnRvXmBrxTyx8mEWyasO1mSfuwXqQh1NZ/E0apIXNok3nr7XfiX778gUjJeDbF183PouXg5ac046m6FzI9BdOZ6yORjn8hvCkshZjS3Zxl8WMtJ2NqPNssaLP5N94f2GarVzH7hkvJIdFZLFcXeGc3kK8cCQq3JmaorfVVAPmaZfIq23Jx5msa3z/51OPvXL7H+WLjwV7kuDem4OI5N7rFj++Xry197gKyHY+j/43egnQMZ5RBs4TpmvYIwJtg87bESFZ9KMYwlOvx1EmL8jOUmWaUVKJ5mcgvNZJ3nqUycG4IWyUULFKXDY8GG2iVA7fkGJ+Berq/mm3A05nyPvOQv4Uv+wsNuEg5r5nIeWsocAtWya2nNEc7tVPQyh1EurdgslmMs/Xftj4H7RD384JPkuG7BxrNPxXmL1qK3Oy4JSSdmW9wnZknI0AQnRulQP/DYNtoYPbj44ouxptvBhjNXI5nmWqA8Gn4VLa1pVKaqJkGq77d8co4x2VggqkbRitRI1CZNA4ONi8p7eX/a6labIxJEQTDdadxqNv27r36WVntrQRzXIZEC4HgMM4rN5uSzT2iPt01JnHhN9eU2yU9zlNDNGCf/a/miPrrh07BjaApPPfUUnt+5kTRSG2I12vMJH+NjJZofpUETbKShPGP0jgiBmKL1h4d5HdKoRqvGJI4L8NgrlbQWhPsPteUssZ+557nRAnpjV2trEx4ijxeYGhSy9+uvV8Pf12qYRa54MD0FdHM6USWyiFimzyag1jBnmsdiwW8PUm9vL6LDzCqq9UDN9oQzh/190IRumI1QFU0Ty6alLuufv/xj4Zw+fnwfspl2bNiwDB/5yG9KV21J7hUi8JwUGtVAK1Zpc0+NTMDP9shn5OkQjYxVsWZFP371hmtx9iIo+xAztXKtVzyC0bERJIK2Wc2IeVhhOZM325IvZltyIn35prVMptw0AVmQ8iFRiexIvokZfLTTXtA8YPZaXAUq2ijQeWlrbcPYaBUccVYr2Gn6nNbMbur1cLqieNZwbP7ORBgNqaY7YxNz7uqjf/QhMYf/7K/vwGOPPYZ/+tI35d7O37iUfNrLkSB/kfO5DKSulCvIkFYVpZLWQEyhyAQxafT18U9H6D7mS77pkBdqdI5j3a47KqiFlnSr3qg1ZGfer0Ew2MrHaeAi4DQfvomneNmf3/C6IgM/KXLlJO2hp7YNC8/eBacuJCGSa7ZMbGLCzHfXHILpTgouBgfH6WtY+ebaXpo8fjlYE5sHhckCEt3ccyeLkaJWaKZT7ST9kpKL4JzEhnNakUxp8CCV8qX/p1gCdH8MnYETRzqeFrNo85Nb8PzRJBYtOgX9vV1Yu5IOkCl1YFdDeNzIHuxo7UCklpJNLRE4f7aAlFC3oNFDSZBajWWjtdO9mdAUoBapbf1pHnrIpvm5rYsgYXV6+2bSBAeHWzE50UHSf1KkPO8LFiq5bPrnLt9LMi/mF7bGSyZY6jXM38wjZhjoSv7YRWeeSYIkwI4D20V4rj59GY6TAMoktUTJD0xgweFq4UQT0xijAyT9kRr8zHFJc/DrOjtdLYXg6jw+GJwsU3UcTh+iGSfaBhZmVkHaupHmJjnBIbKa+o0+Q/USSUfO0it9BL5/y52477778Df/54dwwQUbaIbMxm/2ZrXG93RyWWH9SmrInARuZBouYsfLrbWYTTEHCY/Bjuq0p01A4vCh4xyuwPt/7XosWJDBwv48Nw3RQhd5s4cS2T3JTIKEtUNaoUqL52PwWANfuPl72LJ7RJAk7TEXVUaTpzUz30qmpsclDRV19PPjE022UjbXpHu4o54gr2uGnHAGsXJF60yzT8vAY1ISIXukYQMLUanjsWBWxeC5Zts4zXA4+8tRevannqnhrz57G148dFBev2RxO/JjQDsJlVyGwaTGEjDz1jTwwul5nD3B9hBN+6CyT93ZOEZeo0QyhhsuWYhzljj41M37sXnn8/jOTx/E84fHce27zsN5Z/ci40CDN+Vh4bzj8L6UCUVbTQRSO6dbf8hWc3t1g9jWij0FGc7cEeEsxkg08wnW4WSyDvflXYg33WBnlk002oPi4PrZdiTbujFv4QAiM5J9J/KZAumuZXvu2J6lMBJbeZmbWMKZJ8mZnkOJftEVa2Q6VgIm2tgv4VeW1AMLM2Qmsmvpal8c6XNKpjNnxemQlSZGkSCftEAOMTfpaO+LYLy0D2NDFaxathwrB3rp0EAksB/3ZfMwnoydZF742doiYso5MN1aUkJWrpYNzMj/8J5IkOqu12wJ+Yx0tMHVySHMpBXNVAubIFXLjsojlY1i/6Fd5FtM4dJLL8UiEhiSzHVeWT3WiQ5R83vENva0Se3ZqYlYF7lfTgLReBU98zKYovvesmULLjlvPRgJVeJkd8LVDxKUth4Sdtt4/tgn9X0HlYLmVMvlUCtbua9ONqsT7OcSTdDfiR9EoRwc5rMd0qzv5Fr92fzmznyGN3xEkyn5fvM/3ilm3NPb90v+grWACi6LqZ/zxuYa6fPW2SGmk1jMF4WeSt7J0i+INGXj3GG1GudfEn4OR48ewP/93/9ZOrYNHXGlTmVqijVFDjGfDiItaCSprVQ4OsdEI9U8x4zriKeVWJMptCYLZaRpg//ar1yHK89bBqZl08hdiPxkTdbKI5OwIeUNysYjv+MepCVFbftC3esIrZZqVdfUB03XCklgwHBpWJ+DuwbawIOgtKO62ZiWi+eJyVJYC1kzua2NgzIVLG1ZKj1uezqBnm5fnkmIceI2D3SSDdN0D07MtKsHzpS+NwNlITq7W3HDe64UIfXDR17ALbfcgtt+8CM8+fh8XLB+Ht79ro3CsR1nliBzLb6rDM0ZM3i1t/sYChJNijCxSnhR+QHipkdN5ATaxMJ++GaU7C8uJo1opjfJITnZoD0gvt+mzVtJA+xBLN2D/v4lkhcoV9HkSThRgxTtpKCvSyY90zVuhoS0eYaZQ2AlekVOaibTcfkpRRolP1HD3t1HaSP1o7s3g1yrJxZcEDAQlGyy0FaYTiDmxqSpGNvpZJJjlMy1Tc+lcHx8EZYsjODGX1mPpEEGBJUpuI0qyg1aT/LnmPyDO0rMRFNbSL90b6CNb6l+NdWhh6haqzUJR+zf5JHMdWZG42R2JGqn3OSC6E5Em93keJDFSVqIzLzYcRIaGQwstpMUKllLqJoydOaGeV9Z/5FKQxEVbtMM1WCFLTKo5ScRzeXw7itPl2U6Pl7DUz9L4MUXX5SoXUfn+3EhB5ljPhhPXBgqoqcrKakJxsAWA173dJPEkvNcEuLO5zXMqT5RpelIzm0D4mpRiThkPEna04Zf8xY5QVD9wOxGBw4O4vjQONYsWIeVa9fTgib0AJli+9CaMvaN1scL67LBWMsnaQI14qQFkjJfoeZvXrrWRlNHlHyREQS+n8TKFWsYSYZ3v/MqnHbaKvR2m1c3koZFiQ8+IxLHUaEV5MgdCzw2PW7+0tdwx0MV7N5zCD1+G5PZyI1wp0PfJ4c3kUI6opq3weUtVZKv2cwsvjh7cKIGOGoDRppEdZol4rbJV9wUts3sXSTmK2k9Rm0XCzUx5ezfpssgApmXbAtzFLjSMNoGMwUh41UVGd4MYs6NRFmzbE7+bc7LbOS0YVx6AfzyQbI+VXu7aHDPQDx//YJzsa4lg+8/vQu33XYbbv7WQ3hxiA5IXJ+/q7gdH//4hzHfcNPRUgjppE0m24Zn3oIFnaSi1EZW6AeafQRDw9vVHPTHMmkujqTw5LOUEnvX1YKswLPwC/tN/+HOmYM3avDmn9/fKyyZbAvzczz//PPYu3cR1q5taUZAmgER+8amY2uicyWWqAVJ5HH9VdgxJwpne4c2f2Wow8isKVaKpCHI//RieOyJpwWZcOY5A1i4EMKNJmtQNWjiwBNqZj+WE+GlrJENDE8Ct/34YWzdGQjt7imrWlCg+0j6eWXJEVOtxNQDcr3jx7T4rE8os+riC9mDoUlVNaPYKtEDFmluSH1ux+SRoqYX0ewS8YbtX2Q67dkQ+Fy0P1+yvb2VFL8LY1nL9ZLeNC7v541mgCqcfYrserlmDRTsOu1m2GWom/xWNurLs7YsSOGCBesx3Mhh71Pb8Lybk31xfGJI5ntBOIKP3PRhgSkJTlT6Mk1Xgts190ZoUeu1PE30CLo6UrLR6gITsd0AyOaNmt1Panb+kuXI5rh+5Bg+/MlNWL16NT74G23IpbiuQ19X941aNsmyhqmn8ZD4uZP0ug/aPC3ZHD5+7VnwbtiIf/j810kQ7ENHh9aVFE10wTOH358bJjIw+ZCjX8Ek2pOtSDrT2LdYtKwRy6BVq0FN8s6NjMLjpr+IS0uw/3bzI7jzzjtx4PA+zJs3D5nUFM1cDA5J8VB6n7qyMSMGFD64LyRt2YOhqCwBfJrORQv7OImEP//ETViyqCQZeNdJazRpjCNLETHj+GlSbWXN1wQtKFVqQsmVSHjCm8aNvxjloFrFEU7qJlkj55OieqBZwxVrriROo8aELZbrAsTk7cJ5xrBUlChhwpyQaHtK9s8ERyLp+asTtB+DDFrcAmLkV/octPBjwjXOvWhrTSyjbs5o065W865p5TUFlu3HqsO1h1X+Nx2hC+31mDs84ctpSqXi4ovxs11xWhKrPvEulGspEWqHiwl87Wtfw4Gyj//yZ19C/+ozZH4mDu5DPVyPdKoqr8sm4+Am7t4ETSJLZF7slixLmrqcbE0SanDAUgpxrR5P8BI6wZOTDezYscNEKc5BNvXzY/xvimEc3FWremWTd/d0iOQZGRlFT0/bjFiPtf0tithIVHZSaWNVSCkMDKzCC/sOYMEC1TPN4grOiyi0TYCh7IRLNSZdM48Kam5NonGDg4NYunQp5s+fT65AWcEeHH4OFPlRqZHTX2400QB2AzGXxZEjnK9rxbIVLbj0sg7ETFQwaEw3LmZtI6kfMdrpiEaTgofjg8JWQ7nsNJOlNv+VMa0trOaw1ao8JIla17YkHNTjABSz4vJXrazNvtJeRK7R2t4ikrtQaQiiO5FwhDG3WIwJoUuxMCU1bJ09WaOtAlPPYzuMvM7D5tECDcOnutowj/y3TIcWNY2Tubl9x104+uhRIS2dCGLyvT3qSh7Pi7XKfHECWlqrzO/uxPKlrTJJ+fHDUnjGbS1kI4UakbKCOEXmmktf11x9qSzAzV94BmNHamiLnSPVhZEm6sVqLquebaXkL2eOTjQ44iXEHGFUAgK8kZmnbGR4mDZgW7Pbg0UNNk00+y1MoFaqgRtu79ixjzbGJGkTYOUiLhuokB/izTbjI3oNx2jgCFLMp4gUfdBC0ix/+MHrpc4lm4yqTPWSKkUZPeGTSeVo2DyZ1sTh3fe9gO9+97vIHwtkUc8/Y7UcVubfZlOLk418yGO+PoNEsEMu4YhLg+BaJSJ5EBtyFn/I1IVJVw8/2iQXsWkMZjnlaZCorafIBuZg41MdEbYuH5EwLti5GNmPBRKyRVI5TBDfCBPSyoV9wP/2F/8djx1I4Znjx3Hh+sXwFmWFybRKm5HrWKX3U9NeMyIpokIsjFh0/KujqnZs3Ec6ZIT6OTzBZEVlUu1oFMgKSJIgIH3w7nddgnMv7RANW2hEcPPNN2Pr1t30tgay85ULoEoPxnwkHkerRoa19UR7S1bqxiP2EMwIT2litYxExsU7rrpITvBPbjsok5qKeaaU+kSUUPYpXtUcvOrhWBLCGkv0Bmn1MvrmdaGLJNGJopL6RvM91Fob5u2v1ccQ5ZaKdW5w7yMltRAGDWwkXSPUnjZkPMivWU9IB8JyEb2tOVx5/grhZogGZWgyyFe63VqUNn4SAZnB2onOEdPjwN5xbHlqL3LxtPqktUnNCZEqyk9NIEW+hit+bYyca0csComecdmeoxLC95VL3DY6tj1cWTOp9gpm+DDu7HlxtemzolZcxOIZ6S8Uy0C6ShQnyTUIGsiXKjSnXSRDI1Jhuv+gh3vuexEHKlFhiVq0aJFopEYSAmFilIGFI80c00hGQzvwKg8RtwPioAuvJ7eYCWlOLUkmj0hWH5aJ9888ez0JPA2kkNIkc/Qo+vr6ROMGdGZY0zYarmLnRkaKOHJwTCa7e/1yrQy3n9r030IpaY40KpKlzCXVdHPYSa1WUCpOwef+5HN5veZe540e5sGUmiCCXDZJ/mBJIPGzcqMvCW7bMmwL/QH5gmux877t6Or2wWU24kYGBmEgnq2xAkMlB+SNeceDY5IX2rL5cTHR8seH0dvSIRq7MFUQiA8vDmsXxqw1TKeFRFphzp2tazAxEsPCVTm8/e1vR2d2UpAuTMSeYEAnR8mY8qyq3R8cLyGbvsZhJafCZA8m/+M0D4uGqB0x/ThCZrWQBh5c01Vu+isIPe0Ewo9WN4n3iEYlpfyApELFKcgBKpBc+OlP78bO3S2oVMlvTpdw/bVX48wV3fRv9VEEE14qMxJ6GrTYZJZ8bYtrpJdwgCbFVt01xYWBJk8TpA05GMGIFem1ZQIRHUkfN17zdjx/rA+33norhskf0kOUVManjo6U0GTxBAj8vgA5MBp9mOZpdlmlupq3qDQq4lByARlLRAmbvtFq5hWMKtfEMMG64xhgZIX8oePYt/9FrF7Te+InsH9giAFJfV7rsfEJmfjh4SraOYfCQjIIFCrlkmaPTqMUuF38kSNH8Y9f/Bfxh7K1CSxdPh9OdVxDe0xQwlgzllEk2dkPZcURVrSLgyRW6X77+zlHUZKNetNN50l3bV7MgA8gCzE+AJzTCdUvisS1jLtIhydkplrHbeaILGTL5np4WKZSG5qGeSSLArMteGzOiH09vn6FDmWc8yYtilgoV13RIoUScO/PHsOmJ4vil51/7mpcd+25WGgCJn4T5lOXvYXg9Q3fWkVXb5iAA5NU8sEiU5TxhZzaKHG00Jb1cMEhmy00d5df+TasKXp48ql/Qf5wVrU0HTTeC55WWCpvQmkqJCexIYF2xzU5D0myqm2OWlpmlMGLDZJeFXK4Usk2MmtyXFgrlEoyzOapz/7xpKigV9ui/mTD58gM2cIVMV08nLZ+LRYtno9FC+ZJzGE6cGpZfkyAwd5XXDch96jJTwyhtaWdrlVD0hIDSlYvkKSh1mMpGnjzE8N4+OGHsXP7LtmE1773Cpx77rlYuniemWOm6PWljWecPiMsMZFcRMwJ7lg+TKbTd777Q/zg+3nSNC0kDEbJegCWLdR2nwwoHR8el4a9IW3oKNeIGR4FKdGoObC1PMxBYPsICZmIOUCsGS0mkrnlWFMJ8qjJvRFBlaEadO1I4JsiO/17IywIGylvSDF3/ByZd0oJXCX/KBpN4rrrrsOnf/0sJeqpmLolt8AfrGqczNbAnVPnFehmjlgew9fojLnudB5Qw+NuE+Eg0CjyR5WWmRuRsSNYlDOSy7TC90rko6ZM2xg1dz3duCyZqloz7zZgSuSFRcZxZ2QPXcN2SZPV1tEuxIGpbEa4u4v1GrKGaik8YUnEyfIAr+8hks0jVZwVyTa/691XI5uNGlkxkz9vNnAWhoCFe/8wuTrnBwcGlmPXscOYPy8ljrbcWsTYcWz2MnMo/W5obBRPPr0HP/rJQ+hoaZMSinddfRHWresXTc/NuVzp1uCZPAtdb2JUPi/e0Sqb/6ltB/CXf/uPtPnWy/sT6UlUG4w3UvMvTprGd33khwwZoVcVfyeQBsNFTJUdDSKwD8eBEX6P5DxiTUuD2XhLJV03W0JuexBZACoPASDXYBAJhrjRb0jbybEp7ena2uIIePO5bQ590VTQYbr+hrOa/lWNNRpHAkMTTfRfYWXrqxzVmsKWHFs8CKU+ZgXoGZ9R8mwIZ+81gSTFsfsIcHwoKv2NpGlaidmCWcnSBRNxH5l0EmlpseKoj8AniRy+mkDntSUHY2OiccUUcUCCHUwOc09MjjXDo4Itg5abh6SinVmG3s8/RCdLtr3aETH6nA8Qj5aM8pkZPNNM3K/8f05wTsKPivFKYPvWZ3DsqIPh48CCpSaLbw9hVJ0hrjVJJDpx1x1fw9KBdTjnnEVkkvWDE9xsRZSmlCnTSybJ9KlJnyFu0BX328Vc9uPaX/Whp3aiiDT60nVc996LcdElXXSIuQiuQAdiEql0L4p0rZZYhwiKEhfFNSLiJ8nmz2t7SRYUtosdHy7+DMZActk4cxzwe7OmHIEhQcI2aogfeWTTGU02k2ZjJEVIh4dD+AFJ54ZbRUu7EoEw/fH99z+AzVtKGBos4QO/ewmYSUD2KUfwbZdozr1MTCBH5qmgy6M/P4/4aoWsBBVm+Lse3Jf21TKVu0nGLVplYPok9fdxh8R9mCh0KDih4ghrmSdSp142IUtPIj2OvTCpKz8RpwnSzuARWtRSqYAiiZYpklr8Wq6Y5E0Zi2jnOKkdMUkNbscrjquLN5fP9IveCjnnjaBM85VAJtuGFtrU5SnanPW4ca61VKRIGzubYeZROkTpmLBl8u//5I+uUN4C01+HD5vW4iiRR1d7FkPHh9BJ0rCVfBw53zSfa9aej57ee/G+C8/FB95/Nro6pqE3CsdiMvak5Bd5rt26q8iCKct7EBeEdWQGPGYmmsBSXfHvOU+ouLBU83W2RQrnRTQsbqubuRV9lSF+Amg1nJDS3fzHt2/G1ueOSvJ16NgedHJU2NJ4S3LFE2KWXE6DJlLo+csOQJ0obmHhQ+ZHa9ZP5rn5dRS28wWboQIjkkLDsCamSyaTo8nT8nBR+VA61RrZznzYMtEiqd4qUn4KiXmdJFG7FJUsfTUb+qmu29yjHjuy/IENE7V6w2F2s2/gJWfJsvrMed10hJ78oYSWxHd35LBgLII0+SMicoS7kWuMfJqPLhEgBw+E2L17N122imXLlgkCgvGGnEcRJz6WVvOyxAGFGLSorAGp9KJx4BAkH/TUtlESXqSl/DI62/W+2UJgC4JD4VXupIKERM+koC7qG76EisJf6Od4LCKRV0FbB9EmcHSm9ldWH+14x1hKXnNbNsFWR0druwYmqnqIa0FDTb0o7RQnKmHrxx9/nA7NEhw8FKA9l8XVH/4Qehcfx6ZHn0Fq/hos6Y/S/onL9drdhJYYkCvAGs2N2NC6rkzdMtTCIF7C1C++9LPW8QR/mPNzw7EVtuY7W+mh32RAEl4JDpe7zjSxubZl12sI3N1LNC8SYROlPi4TzNY4t1lkwhJ+X7FURCaRmS6DdA3igWz+iAlQWBT4m2vMFkUn9bkMseXRIxU6HGNkqpBWzg+TQumRPzOCWQYJmRrNxb9851aB2h/cSxI8FqI8eQXiae3UzdI/ElXhVC5HpWKyUhwVymbbnmD77sP4yle+jgd2DotQGx/bh7HRGjraIigXC0iSw86OcVUKxLiXqCLMOQfC+SCOJ0j0rkL+DfeajVscnCMmnLWO1O/hf0XFjNMka6TZoMvzVNAypQOH0MUWdYSZXMz+urKv4OFNz+Ezn/lbOPWVsj9WL+/FRz58JeLJPP7qr/4KR/xH8alP3YSBFroOXXeyyOUEcdougeYdLEdFM0n/5qIbEAAx2281jZaWyO8rWZ/IsvbnyTFkkF5AkyntJUxAnbWw2NNeVr4PFSt44IlnMEiOLHOvReM5etzoNM94GEiY3I2YDL4DAT56r28E8+TjZEnfcI6qbL6uCW2XBWZr7LRT12LF0jrm90z7gr5vsGtgLXIIj216mjZ9AddfdxlOPfVUxLOmf5NpFNxAKI5+UA2QYS40h0PdVYzSYcwlopggk3nX/qOIOT42bNyIyy5cilTUkWghEyFOcetGXpeYSXYWyxIlZe4BzycTm+wl7nrI/kvAxCKGJzA0IXB+PAEOs0Zi0GnEkf0bcHSOo7ZBXfkNBLkewfED2vgglVPBW2p4xqdICaRoaLhIjncBnW2TuO5XrkRbsoaeboiAPbBrK16g+3p88yAayzuxeCFrUTO9trJxbuVAc/ZfGxNmLh/gS+uRmi98ud8ajoeI5N7YV63XIpKW8GwBFm8Cjt405KCpDZyImAa8JNkinFuhqx88dBC33b8Dd999D4YngPN6VwghPD9+M58c8aVs2CCHpok83uKjzCHomIfunhg++rHfID8wh85OdjoLEjouVxNSAcouxp69+3H02DgWDazCJz75YXR1+dLankX+ZGVSi+Eipv6Fk52k3mMtKcTSKbpaFJO06Z/ZsROjdDCuf9978OEPX47FyemMe2u2hSwADRa4viN5Xj/F66jtIjk6xri1mbmfYrHULIXQ8nBnRljbny4Dp++aTGw0aaE4jF4pl+j50+QnN6TNZaPakMADWyZ8yA4cHENX9xIsXzofn/rP70Jr1LgX9BFrlq3BI4+N4LOf/SwWd0Tw6U9/GmcuySGZcDDFWjWZfCkxzus9mmDJuSxNOiJNmgAdFi+YiKiFlsmkNEIvJOSM1OW6EZI6jGGs1hX4yCeA1fueCS2uaqMN8uzOETy6ZQg7yeZ1UwOokimz88iYTGY3HSY25+W4zDCNInTiQ++NN+YskHb6Tk5Etjjnfeb3Hm2gBntGNe5O3SuHQK4RTEoFZ1DOisAYPALyCyJSbMfYuIXzbR5Jr8OS2dHsG4pcw8WbuVzB+PEhdHd140g1JFP5OIYnJyVy10XX6GqjQ1J3UWGuP1/FVTwWl006VS2gNFVCKiE1BXQPrpieTiMiOT+XYT+eKyFs6+fYYZsf28QrBxQkOGLKGpThNBT+hO5OrZ+CWySNWZKwPD/wFAnTrVu34tDhcfo5TX+bkH5DrHfZRagcieGM5ZegjYQPZ/wrEwewPJlDS1ylbBj1JJ9Va86/mizRhmFbCnT+Qu/VCmLXrKeOoLn+9jeNGZ8+HWyNGCQFF+bxFwNxeQiiPWoOEX+xxCmTg8dnMmbsLrb37rzvQXz9J09j3759SAZpee1wGGk6nMySf2jvPlmA//WX/we6nBza0tO31CzcfZ3D17+MwYVnUSHnmNasEvI2JBNezMVTW7bgM3+7WeA9XGLCEpbb00jIv6SSPcgoIqQ4UZKOGi0xksIs0aKt5N80cPPnvy5dJ6qVPpnvFPLa/sPR5CD3iuIAACMELFRI0ASReJPTQBooV23RXNA04Wzexx6kmX6gWB9J5fhW89RvIryVvNFwbHAlLCdrkxnByj34UB5f/OK/4eDQuETwsi2dAnkqFQMk6FCm+oHL37sBT2wLsGnTQxIU6ezUqKR4DTHvJQTPb8bBLj+3i2Fkj5R4tDgSTPHye4YxMRwl9d6OQn2fNIiy42ABOFbz8dCmg2hpaceKWBlLF8yXRB8n6472HhFe7nsf7pYJf/bFR3FJ/yWkyvRQJqOWCdOVBThZM7DXu2fRS68+G/AYzg3TzPkxHjlmzJuFEoru6+6ijRsTjmoGurDg7OrtRYWc8D2H9uHad52B9euXwz02hDgTDMSU/LBYCqXaMxNPoMZmUr4Ct0Jz1JOQqFVrSx8Gj05gWccSnHnmmWiv0fvLDHqtiPbhTB1jFouTeYQ1MiG9BDwuS/AswsIR/oMyLXi1UZdmXhXaAQWTK+KOdFP5guSlAvKX2jpbpD4mToeiWKyJ5on6Cc7ES32TF5iQepkEZyZCpmaAbDZHZqeP2//tdnz320PYvWcQSxZEsP7SjehtLyM2RY+bVsE5Fj2G1LwULuhJ42/+YTMG64vxnQf34/RzF4rl0sr5MS+KuInCIUzIfVYjWq5Rp4uxhxcxHYssk0VTQFtXwX5rkqyoDzrNSzvX52oaaj9v2WGZeEpFh75I2BQm0D9/PlYPdCHLgZyO3g46QFWRZG0LW8h8K5FkS+C5557Dl2/ZLWqaNzcHED73pzcil0tgojBKh6cN5ZhObuXPnpa6nKXLFiMdjcmkS+7BDUiakrnSSCO0Sc23+GDzhO1gNtMaJvqVMkVonOc4ePgwxidGsOGcM/Ef//h3MH9+jjZIXaSX48SQIb8n7dtKVW4xFBUqW7YhJmtVOiQJcrpXoq9nMc465XR8+LfehcVcwcYFZVw06GAaz2i4EDhHw5plMj8qm4/hPMqZoclWh3vAcrlzV6vcR3GqKFopmUrL80xNVNGWa0OhYrfbtF5QbJ0p467HUDtOPlV3kky2CL7xnSfwla/cTi4AMyb14zc+eB6uuGIDnNok4qnpzSgRXRK8pUIaK9ZuQHVPBP/05W/iqe1r8bGPvVsik8wZ0R41SO4gblinYO6/It3rU/4rYwV6vQYXPvKXX/BF446PK+mnNzY0IUz9zDnW3dWjeCEmYKkV8Mzmx+VwnX/2Mpxyynz09iUEaJmkCed8qiPdCOoYHd+PY0Mvkh2/AMsWLxF6GuZJ86OhQMVtxOGtH1toEfQG51Uj7AOFXFNSJZOtRSaV9gL2vrgPxdFh9JPQWbogpz5EpSEYt2PDkybJyWiGAsrulCA9Isx1xtdkHUMbdnK0iPJUHbF4EQsW0vTVlFO6vUc5FtiWd6P8al8ob7kDPK9FqppRc4uZ2MKYsBgxZRb7uhxRDEmD1ItV8nmnSL65OD6kBPYMymbeAebFUWugIpErJSsls6uRFNCm70yhWC8i7rRrsaGbwOFDQ6KFe3p6pKaJNYvvZJWnrVwXLoqY04p6WAdXqVfoWTgaeZy088jBYYwdJk00n2Y2l6NtYg5voIEup+wIC1HEJSFc5xyliW4295HFwNk6JPP+Zidkk3cKXxvpzUSd9Xq6WYdlS0W8IuN/GuSs0uaolBvYvu0AYscqePjh7Th+dJ+wcv7qr16GefO64CTsrXNEh2tYtDz4wKFdGBk7IlKtynUxrjLhkOFiPr5uyP1eXT3IGz7CJBLxpAQoJIdCUjPTmpXZuOO++3DffUOSHG2URtGe8Zoh3HxBcy+MvpZNWguRligXt5oP6MdQwtB/9/k7sXfvXmzduRf5UfIt0g1FGbjQtvUNRkdUJZIWFzS6ZypatbYsmUlpoKBmunULHwJHAZWdJkInJUYmXzSRk78fnZrC0qWLBf8pydOSpThrSDlIw5RF1BmYycVo7RGk+jpQCjiJDvTMG5Cv0aER+rlI5mZJhACbIpxTSXLYnnMmUdWU7b3ASH4njh1OyueNHB7Elz/3bRIOVdx00wfgJU3Nk+Eqd7hJEplakbiLTDI9nQt/yZhrls15oTPb3PtFByuEer1AJmZS5oX9UuGdW7C8C5ltQygUx8lJbMfDjz6Bp488JZN/5po1eOfb3oYNp3XNurdScZIc0CQtchKpRBdtFibKKyGdbCfzJCn3GjRplBoiIaq1ChJv8UPUKHpC8uh4U7RpGSOoWf39g1Hc/cBe3H33kyKhOlNRlCeGsHfHESxb1icRNpFczGTKTEmkziMZtlVq9PMU8jWt6zl02MG99+0i82hYWoC0phoojBXJt6B5TqdQLo2Z7t5MLqJ0txyYqFejgiLgMLtk0jkKSL5MZaqkJeAek59wV7gxDXUXqiLkuvs6RYPtO6BIil6Gvjl8IEPJ9YUmmthgWmDSDkfGD2B+73wyG1NSFbx92wQd4BQWDyQEvhOjzT6ZJ+sjXVbSyDBi+v1olHf7UBrlYAk6c1NSMdrRksC2J57AWPUYzjz9Ipx77gKZz964lpQwYyyH7N264Q2fuyDmF1bRTKfzDfdC2Jj1vpPy2Z1k8KNUq+q3abvJrGqiGk18PJUkWz0nuQPWLNFiWTTQqeeejVWrMqT6lTq4CmVxSZjGsXrhCLK5FJYtH0BH28JmYwjpDNCoaZSHjP5kIvmWN+cixgfkpRCcGX2/7fbbcff9BTz55AF5zemnkx9z/cWCl1s20Kcl9jFfitQYNsLmr0vOVNyN03yUkWDm0YSGMwParJm2Flx8xkYpujtl1QTaWpNCrFEskKQPFUHAny+IdNeT2qO6IaEfGxuRzdySSUvZdmA4BCJuTA5P6DBpCfmyEwVa74zYCbtJc/7pf/y8+Hif/7tPKjrL0eR7M7RvuqWnOzuRDyv45reew0MPPYRnth8Uc/TG978PixcvxoIOLsrj+4sq21DUVPjWE/jxj+/C5+86gB079uLs3l78hxveg9WL5wshyPMjGZxy2kIhQGHONzCWM9A2Ka5t3PSqOvdY5MOrO0QMKM7nFY3DqQA+L0JhMXh0FFOlCDrT6mTy4q9qWYaN55yFZWsykmDyXCZ3dKRGX2Hknki4KbogO6p7X9wrvtP4aICJPAR4yWgFz8mQecv1Nc2j9aoe4s0wpNmTMdOY/XTzpmfwwzsGBZ29ZFkCvfM6cMm5a5qtr9mJP07mHefROlItkqyLMXNuWIXjp7Twi17HxXqlaoX8qhjOXLcGl5zfipSn7KBsq7EPBlPH06iTKU0+Z9SJKxCUZTA5aL7MuavpKBdSCxP143QooiIxjwzm6Xdp8mczbFFiaAzYsu0Itu/ahZUrV8LWonmNKJlnLmq2WRebd9LHKiW+2SOPbsMTT+6k30cFb9nf34H16zJMH6fbNHTU9Ipo3yL2x57b/jQe27xD2I0GFmRwxroFWNLvIps5Qr5cTsj3uZKjheWJF9euDJ4QvdHnlGg/RYXYX4Y9C3M0kR3Wenutg73ZLJt0FZQmS7JemUhCili9FpJ0k5NDUqW6fDmHVNfjsnlLsWp1VhxngTN5mt/wYgmBgzDWIcaEGO0xUstxyS0MHjuML/w/35T+OOee1ofVqxehPct17A1lw2EKpuhbPDxnAgmxlD4HJxSzLXGRxueffz7+9A8vFB67Zu94062bUSAh7aSRkbzmaBzJ8dMeSKNRa+CWe57HV77yFezeUcPBffuQf+c60tynSKVnvVyWXjuxOP07VDYc7kzHkp5DDPzZ0Yhi3zg4xMQgXPIuANR6YBhred956CVtwa+L0hIeIT/mr/7+fkFZS6QQyssn+a+Gr9wOoSvENQ0OIrkkROnBcu19pMW6SVC2I51JyPu3PPsIzjzjOgmisCDOMXmJyQuy0Bk67OHJJ45iYMkCfPSjH8UVi1IYWOzK/IyNj+Hhh7bjE3/89xg49RTceOMlQvIYiPTW01DlyCSbmc0UiSUytAvzy8GThVK2n5I5t0xIQvPHkpLxP2FA0of8mg3nrMClK9Rc8C3fHNndnLBruIanmW/atBthCtZF/T04fGA3jh6exBdv/ibW/PVNTekgzJoVzju4b/oQ98kBqAE573HlQaOXHtgLcpIVJsOHiDu+nbthJTmNqvIdctSDYoBoSsu0k2QPTkyMI5ppSGm1V2+RAr8ffO8BbHrkRbSTj3D6WYtpoQKpFkhw8MCto1QpyKFpBEqizxAh4QHwuJtbIBg8oXXmYiS6r2pxTHrquH5MSNnLpM2SXpK+x1AtV+GSKn16y1ZseeaApDJOXb0Ap566GrVqIMV1tQnDhMr9Z8j09En61sg34bwQ2xS9vf1C7h4n32XNmlPEJ9a+4Fx6oy3uY3Hy00pFOUy9fXxAj6O1pR/vvLwfXQUhQMfwgSNojaWwYuly7NqxE3uHQ7znvZegnoMgz0fGp6SPEY8JTsHIwfJkTngEQcPw45ku66H1hZoLZha28YrW92TQNI7O5fOasBYfMBbK+nnl4nQfGWZVCc1nO8rD2vQBpC7F1LBV8poh7+joQ3dnN6553xW4+NKzcP+DB4Tjmk3C9FuAhu5/d3D0Kco5D/Itf/jDH+ILX3se27ZtQ0AHK5V2ZcmY3UalEhdXZZBIMZ5Oo5Nct5VKx0nBFKU6krP63B0iHsuhs2M+PnLTVVK5etmqLm2kbAjtmH5KomtcPh2qk2BJRnhwGNghUV2amhAJyRoq19FGvlhcaYAjpo8Qrd/99/0M/3Z3WaKIx44dwznnnINPfPwSMucWI+py9C/UMDpjKcms4i4I7HdxY+D77t6Lz33ucxg5mhNp3NFWwXvffSmuvrxHizGF4s4lE7aknfWSRnOS88XJ+q0H9gkVr2+62HX0deLaX30fevb4QuP72I5D+C//+Rvo9CfwsY/9PtatbEOJhHmBJiqWTErZvjQhKyvXtyfhb/EQ5UC5lqXqdfIaOjq4/qmGkXxUtDe3uJHSKA5lRj2tkahXC2SCS1GKOnShPUQR2RTFSii1Hr5PkrRWl79nchlcctFqOTQv7KrTIdpHG6SktFENfT33pvn3MCQiBiZ04crNp7Fp0/NCAZVoowkdOUSP3A1GgHGhGmvyqJ+BQ75kLBKnhc+ThihInU7oxYRiiwO4ZeZ78xL0cxZXXXYmlizuQDYIpPgxnPKVC44/nA4Pt4ZxmHCE8Y60wd0gNAT4ASJ1RzgkJPQ6XlYylpJ2qWvr7BQzvEzrdXh4BI8//rwpDnTQ19WO9WsWS/EmIx34v2SL9qpyYwbFb8zC275/L3Y9P4hsgvyvlhg++fGP4LTTcpgqjGsjbDchAtdrNjLW9x85VsXBI7QnKjE0OJrBuWneEmRnrl63Dh3LSKvvugfb95Swa/sL2FEYxOVXHMWqlb3iEzHPH8uPiqk8jcZVQruoGIZZUyRnq/peApJ8bfafaB2ad21kEBPzVaJzXB9hMVVThVEUS7RDwuxsryziSLeBYk3bCaZtu0lzzwlTK8XRCrHV62pjc72JRHial3orNEc+8SjWlHs8SxIpmirJgbjkkkvQ0TOONct7xMF3xeRgvrWaCB6fnWvenLQRK7Ui+YVZRLOaMnjw0TIdxCew67kd8pp6YQwxdIj5USpPwXfbjYXiCe3t+HhRqX3jnqCqGxVT10LXFeIMkswcwOC8jBuLwm1EFe9GVzh09Cjuf2YMO3fXJDzL3G9LFnVj7dq1aDVQr7Biivg4sMA7htH47M/XlNSkVKyJNvzA+98tydUzT9eq1FwqLdqKBQgHnHyzySentO1lrsNHMueg3+tCmjVsYKKLoTaKakt6eNt560lAZKWob+/hPO666y5UiivleWqk3dauXYnVi/U+neY+qtA5/eVhMmlr00GaLmdRLnMOvAVMZliTIrKilxcOubCRkkSiHGhXs33cgybOWC9DYCFmQi0Pn7tak73s8YQ72igqjNTF9fNN1wAO1UilbCL7S3vg12PEo5qkZLjP/IULsfH8PvwOmWBdLQ10dkbgVEuq0cn0CUkL18k88rmpVOghTv5Q36IFYgYXyrr5b/3RTwVoGuGeQwzT4WBAKSApFwhyJGYqikMmSvS1dyrX7bBL5gn/d12YeZiekatMuUyBfQmOogVBHPGULjgTOG19fif+9u++Kz+3p7PIZXtxxYUrsG5dVhALQp7IQYQas6hWSZjmyYLoFLL5euBJtG3jmRsxdGQIv/2bF4GruisF1YItWU+wd21tCSnea84Xp3dCldYDAwvx7F4yZ6Nq6QqlZKAoc47enbdhA5av8bBv1zcxOtLAnuefwNGDz0sUDG5aSieWL54v1y2Zytq2eEwCJREbwn5Jiz3z40vQ+7/g+rM7HBRlDfnzS35Nu0KwLR3hdvCGiK/JSQYlHQyYuIRLxIW0JKTDUBd1LCUUdXGeSPBxAVcRg4ND5DhPCQSGh6VmEjf451KMvrLxerMBnWxw4eq99z2AFw6246v/+gJGhg+QOfYHmNepz1YtaWPgOgkTh+l3o3TgXNJeYQxpbkXD9FEuzVVcySOZCYjn9R1XnC0h8mXzFyLtKVdDTBAJGiIvTnEdU0y0IGv6QsibPoZ6pWwiRAnT3VvNqERaCwWF+61QwA9uexY/+cn9tDkL0hHj4o3KAX7KynY65PRxZC/5EkQgYcjI7QSboL4gyzkX9ujjB6XM/Y4fP4qJ4VG6zhg5/K1IsAnoaJQtk8ygWhuVilnyAE1LlgQe3rQJ99w9jEc3TaAUDqLI3Ssy4tWRG2HWs665KC6fX7FwMdacqsGEwO3EAw88gOeePYqnH9+GijeGs846BUulAbErJfjaEa8imvn1Hrz9uPE0nxHe/9wUgIfHdRwcevZogZjhhGv9A5FJ2jKdb5alRoMWu1ojDyqMwovpm+vjyqvgeA3hjXYChrqkZWK5ipi7SjgGK+b7b220Ao8dzw3jR7c9iiOT5FR3kJROTWJs4gD5kd1qEgdpYQOu+3Wp0XLiHIYuI1L2ZS727duLgRUrUKTFmJjMY3DsOJKtaVx/7SU4/fSFkj9is5mhM8w+Wo8VUA6YBivLXPey0aShcFhWYnm2AEjr8ZqFgYOh4Uk5UIk2ta+Hxtl3ewI333ybdAbsX7wEV1/xLlx2cZts9pg3JOyoftiq/XeKGrDwE8y3naf7zwnS4I6fPiJl7tFImwQUCsXDdL5b5RAzlZQQ1HB+SlIYDfniKN/gUeBL/3gbfnr7Prmv089bLJYK6youDw9p80vekZ8xEgWTBd30+1ci075Qy+ZrUXS0jCBW78Udt92Jx/bk4PgtWNjbr1ClUBEbEa534rL61wgjd6LBFq5UInOXC7LAWBuLT1SlX9pmuPyHmR3RlFpWL8C/42RThXuVk2RliTh2fEje4/Uq79mqVaskGde3oF9sRUPTTqaNRpfeeKKSVzfS5Aw9tnkLjkzF8YEPfABLl5yDU9YtIk1eEjiI7+dMU1xXENSMMbSNonniB1avls1x++1HJJ906NAhKRvv7+/TD+BqgyKXjdeblacCUI1nBLc1VQoEQuW6qpUCJ2zW+0gJBWkHyfnQ5nrmmWfw5HN1PPLIFjpMo3jnNe/BvL4FpIl60aOuDNwwKmX7bKcodVVO1pV9Db5eijRGjtY3pI07Surv/decj4suugjrV/ZJj+i62SeDB46hZwF3KItI8j1paLd27Z3EU1sPI0HXvf7667Hu1CraW2jjc2JYesQ68vl+EOhmC7liN0u+Y5VLrsHBvY62JC7ZuJrLirFj9Ah27zyKB1rigrA4ZWGEXhOle9FoWdx7eW3UMOae18TT/GKD/buADjybc1KiwcyyHJFs620jHyaPSfpDbipH0qlVWr1X+ab8mCkeo5v1u+CTPZMRKmEIfitKq8FZ7YSr5sP+/bfisce+hxd2rMKihTRZXl0eLBlombmXeHUq91WTN5rvbpOM0Uzq3FJ7Z8r8wzTLirfJ977eBG2ETsSPteEDv3EZFvVoKYSwwgoH9xD8DPkF9TRGh8ekEraVNE0krT7QOB0qdgMefvAhfOMb30AmPR9HnxvEtm3P4ZJL1tFmnkTUqSBZbRGfqjSaFElXIWe8SMLLK5fInyF/NYyT1meTKy1d6gqFvDavamONFUj5y6aHH8HffOF+LYHoW4S3X3UVLjqjRaQnIwt4E3iRJBJIynsYecD+esDlKyRYOzt6MUavY3TG7pESBk4/H5+46RrBybGZyc1/Y0zuwAnIhV2YCJmZox2RTJtoBJ6OletiWLomiV3lDD7052/DSkNSzsQkjkCS2GoJUQ2YL7wmnOCcwI2UAylw5Gu/87LLMXVGCePjYzh2h4dnbnkQ3/nxv+FDH/oQVi2cJ+ZmvMyRxjhCryRWUANKSulWob1m3bpiOCNxs8yhWf9gzncLdTAkpI4+R7PuNWRBmqNDmxZylijZszFS+h7XD9mSYQvv5rdpg1uTmfd9aVvPoSI+hdUao1i5lUZMe+dA/Z/BwUO0OAXF10l58DT9q/dLsFlfiyE8bIZ1hvFuDKTkQMB3v/djbN3p49kd5N/0KH8E69molLnWMckt75lGlJ1O2tytLa1cAYGhoSJS4aRolLKbE81u83KXXXypNElbsFBJDyvFggJMDRc6rzt3MuBciXSUq2v+JawrHCcZNxg39qFIVfHrfW7oSnti/979Qsh4+eWXYd05Z+GcjS3kiBs5Edgeqb7pGqHbZGx8SO57apxt/iRefKEkyXTWmpz7K1YGSUssloMVmeHjCv04m/0slbm+SWso5MMYm8k+d2zG/MotBPZFOrSsIDrrNY1KIPumpSOD0848ha7fgSeeeEJ8bkZKPPp0CgsWtGB9Wluk8N4US0q4itnXV+uHw/avxf6zuV7bFbBQUP4Jj/M4zbaBZrF4+0sRFmyNPTnDdW2KLMQljYYWgrlRTcRCSfA3btiAAj0g507sqElnA0exX2/wsHUotvJxRlcv8weIRPTjStAXgIGbMZBvj7vufRBPPV+WBayTx733hUNY2jZfwv0cgQkCek8kI/NXYbSHHxEUcZQEUZJ7B9GG53J7bpDNVFnz+ueTSfhunHGGj3hUNzf3TeIIJ+ftWAQKhQPX8UTo0Hk12pChJF5RNvGoaCCh6EZkXDBxJUnMepr0TKYwv3cAl1/6Dlz0tl600tmKhprbIx2E0LQNEWRK46iEjZlbnPX1VDIn6JSbv/lT3HHHHYiWplCdzJLVcTmqdPpiEdN+x1GNHg0DQWBwmYZI/EZc5q9yqIDxHUcwXBpEfj999ELHUDbbhsk67cw0pP6e7jPJsQXM/V0TN4EBUmeddRaufncvPvWpn2DzN57D49/5Mp56tA833HADet+zROavy9EmXaiNy7e6l9Ciwprp3NekTDcVwE24kOVeCGdtB0Oz0/yZ42WVipbjM1B7dLSk5eFMG8v2t+0SLZMgBOuOdCqwrTdEcFTJ1KAF9uP64RXTqzMR08jQ/v27yc7fh82bN5PkvQhLF2qHNVZoDDfxk29sZeJJY5xOoLxiUEmZrzXE5h4l6+7ZFw5jsuzg4ssvxilLurF2+XzpiTrFyRCayWwsQfPlSUDBcyJSi++SOdtCu5cxX0XSMrsOaikE8/VVhXyxLFwIHJ0SvKarZkhD7pO99YbUCXk+bVw6PFN0yPwkXY82qXLCNfSLeebIYGext337dpTra1BorKCfnpHN2ZULRHI2PNvxOyeVoxzA4NRGJAxn+MEN7Dum/HVc28Sh699++0bpEJfrTCGSMBvLUFxJdIzD2nSvHKBiPgk+xQ5doK/Px0Iy9UrjHoR625wa2+80tBW6ooVc4SXXQ6jkh8oOW5NWlExDwIbNKetPwTUHI4K2uPvpp6VkZNmpS8RM7UqZiLDUtJFu9ENBNPgzhOSMby+zMU4U/Z1miE2nk2iptci+FuafhCG0tw/Hh0nCpI5G6yy5CJOdRCSkrz09Y4awolRRFk0mmuDbOHb8CHa9uAP/83/+Pe655z78zm9fibddco7YPX7iDT5APJro3tmsL01XK9DDHk9pMjMRUSowEoZo62rBQOcA/vAPb8KyrohsCvGFGJhJm7tGJlaJ7JlEIgpuB8p9b5k1KSAnuVItCsD3v/75d6QOZ/jQC+ju7obTmKR9kSUfQdudCAGqgN5DA8PSgERQ0WRqGGQkqMMQOdbuUTqkfpIToWwOehghqfg/bv4abf5e0ZiF4/tx+NCL8MnzidLmZ4orhsfwM8kBoutKZSsTb9K6F4OYAEL/8q9vEY714vERLB1Yhqvedjaufsd5yCfLTSpiRbI4El2LBjUBGgsnH5/6qK/mLrPjxCPie/GfbYlFxNEuDIGha3P4Pa52ppA8JKdT5CC58jPnm9gcm6yV8a5r34P3bXyvlGJs+4dv4b6f/Bh7j09K0vicD58j1F1wFEvnWt7iwBiTJwAyTNcjuXNe1zA/2G7prlgYltxfBF6DiUry0z6RsnEy2kBT2KHhi7OayIv7yvEsgIRIM2srF6TXXXnVZVIVuXnbLpGIE+MXqL/EbVtIAqezmV9o77924+X5xZrDYSLDmjTDYqnBzEi8mV441EVSfACpjIdlSyNoD5XQnymAuTgxEU9JdIubG3MegUk3uE1jwBeggxTLtGBeisyh4BEcPDKKNUvmYc2aNfT6vFQ6eByqlpJvJejg1h58zpNRne9KmatOy6jRuhRQFhZVTjM43HKEo3S0uHsOHcKekR48/0IVg0f2ST5o+eULsGa1oiPY0ojHkhqnDTWaF5CPJV0QElqyXKQ/Pb51G3bu3CnsThecsh4XXHABli9fJP4Vm1biMwY2RGNgp4YIEoYOGMbsPzzk4dAQMDI8jtERYEmnahfbSIw3pWOcdx4MUuYSGsfwHlrmXA4rJ9JRMRmZk8LvBlZtWIlf3XWFIBy20Brxczx14GzSfi564pbKRIG0vOzy/OlXl2aRS9W1U6D2bK0LBMyLRF3BYinRRR4T/NuqJ5JJ/SLIYgWmvSX/rtLw5cEZHs82ukAi6Uhe974NtGhZ/L9ffRR33303/T2mRPj0Genoq+NRfk1GU/VYjmUdM9PAUtbeYEhNA888N4LPfe47eH7QkyZd1cI4xkchYdqWHMdqVdJVqlyGkBPcqQQNqnnpCSTwMDK/GC42VZzC+GQBmVwbfv3Xr8bZZ5+N9QsC7ZTAm1OiR54IHCesSwkCzzejFjiP49bpQMGE0L2imEtFsgRYWzJn949+9DS+9K1HaPMP0kaKkQ/Ri2uuuBRtbS2idrhvUYVphx3uYT5OU1AVUs5YzMUk/4aEwl9+7h4B1gb5Mazo7cTbN/bjxl85C32ddnZcOUBOEFFspT1LjpHMnCujueXtE9K/G+SiZJe2oqdvHjpXqkxX4Ky8SXCVopEaKtU5tyQNEWLaPIznQMrW6d+kS+kuo9Kftkbf5w/Mx8dveA8e6mvHZ//lLoxufgqf+XKIyy+/HO87r1usgWxg+HwS46K9xdEzz6H3PRsA8BJkQ+jO/ElM3Gg0lAPLCiSTqWm7yfb2NrInFWVcLeZNixB9o216a6HlNcZbNELpqyOVq4ZN0/eUTnaKNtGSJauwePGgbMao4fLWprpvAnPuRMMQXHDbQ1fKDxyZ0WPDeTz6+BbknS6cdtpp2LCcTD3aOflxrgzNSqhG0LzFENxxMCAJlUyTgCGbnJOU8ZjCnA6PMOr7XokocZTr/I2nY/EiV0KrzCQaKZMdb7SB1O3XNcTuR3xZsKhH2i7pIkMCa2ysRAdPCnwwRSYB9wrauQ/4yV3PSBNnzuMsXVLH6lWdWDiPP58+Y7KBhJ8i304RFdyX1xcAZUy0yDCd8l37h/Dow1tQLrp42xnLJDj0vndfgD5SZEfHlOWm6Ybbf4QGLsQbhKmoXW27M0GWyuRkHpNhln5OyyHgvqeLs5Y9KJylgfhnlvBc9aud+GRRxOxm9GWZHpIzT+LE07MHce2O2zYvjpXrF+CshzsFHvTD22+Xvqobz+hGNx+ikqd+SLyk5qftBt+06+0GMIfqJMlaDiyUSsrJp66Po9G53bv30eRPiJ3XmkkYAKOGGrn1XpxLmwPTapCjRiQtY1FN8JUrEckXMS8x/91LpuWed+3cLZ2V2X6XW+TGWCRuvDeawDGYPUmO4ROzURk3ntKSAakMdbBv/2HSzEUsWjsPf/rJ38Wla/R9kVDZbHiRY/EkajRdw/kyYuUxJP0W6WPE5ketHEVxpID/8aU7cDstcIHUv+8VcODADgwsOpW0XVkCOOUCmWjsUrDgofkt1Spy/ZiX0LAvAx9LZAG4ZbRks2RthgJ5cWKt+Mxf/AW+f8thOcxrV/Tjj//wt7FmZV7WMWKSpvFEiyZPo6bFfUQPv0u/5/GZz9wnGL782DBWrlyFD914Jq644jyag0la10G0dvRIkInRLfxlCUP4EDB5voDvbLt0Gnna7L/7e3+CY4WUJJTjmTYc2g+sX2vaYEYM98YMP15L0NXs4ibM6l6U5eeYnxC5RttTNGaxltLeUvQ4C5YvwB/81g3SifDpex7FPeQjbdq0DevWrcPNn7xIPkcqtlMt8AOLHtDIc1MIRDWa+P9R9x5gdp3VufDa5fRz5kxvmlHvxZIsWdWS3OSGG8aYYAOh3NzkBkICqc/Nc5P7P+RPLsmFJPxACDGJgVBsDAFsgyluuBdZlmx1yep96pk5/eyz//Wu9X1nRrKNfB8nP/k3zKPxzJxz9v6+b/V3vasx8HvihJh/9dwCbFCtDrIg9cg5ORuOaStEOg2JKjZm0tgYxyYcAtYSXojuyKh8SIMA3XPP+Vtl1bSL60w0SYXqBv7/4VKPSlPEOBLAs2EzWlkr94IuoVQXP14LhvD6dJHrIaA6VbFoAccZXqhzEkAycHb4LO3YeYKOHc/TzO449XQl2NXQ5KpnAtQYYiBWUIEorRhFUm1yyGv8ecJzFzSzkuN4KZLndYdujvM9hnTgCNGL23R2Lu7zig2zae6MCLUhg+dMlB7ITD6M8UMhdoslMeUOTh1J/xfYWpHtWs1x2tVXXk2XrOqzLxaPAiEw7ieWMmlxU4ycGFBgNbz+PJ3CnhdpcLAkWbWLli2kixZpTCHum4GTydoZy4SSCcC1YTiR/cMExtBzlUasWOfYERk8VuA+xrroJ+I5Zq+YSsken7701IvyfC8ffJFyQ0P01PXrackSn1J+l5TXI27V1AEDOcvo6YJ765v78Lxzheb8S2nLJ0arKH5OamOOZEOCClq50gK5QHuwY2iChdS87ssIDZ0kXZN5rTG2UL75fQ2T9UL9aKkPsN+KCQXjBUVzg24JQeGveigEnWcJXbMRdfPzQjWUY/DIY/voscceo52vnWGrcYy6+qdSVws6GB1xZ4NQXRBsjLi7/H3EaDFY5AysByw6sprs39d5Pfv75tD//IObxQ1Ytni2xpFFrbNgSl7a0wSBzgHltfVDEeZqJZD7xH2N105Sa0cnu0px+pd/uZsefi6gV14eYfe5la666hK69vKp1M3xSzSICOKBTQ0FVbZgMlNYi1HJpiTHaBHR6J/5+k9Fg5/cNUxXr7mEfp3dt1Wr5lNTq4rFeFVnUQFSivJE3SA9QsfW/CzPW1n+8djPghs7Opim2miKpidCes9tt9HSRdOoT+vTfD918UqkQ9r1BPsmcs5ChMyaG7gyoqYudARxOWcoOMsco2RBvuL1NooUAxqMcnzClhBI897ZvfSZD31QXNq/euBZOnzoMP3N3ffKbNzfvmm6WJxIIiZeBzwQ3HlkknbXFP8v52aHEIFVFfciA6WjZUVxB4Eh8fYUjSD9QFWAGn2JibRYqtMLHE8LZROvMfM960rVJJwModUudcFGSdDIQawrC//2sEtv92oEjm9SDogkVRAOnhig++7/iYxsRAwT9/I0dJqovcPQInNAD15usLNh86OS1eX18pI6ODfTJe+DbNc+dglxoX8HtMJ4fdxTzrJqpaTNXbAcKT5EoSccDtVCziDgtZcffUOlUpXirSwAxTwNDjXRwUM5tkB56eu5/Mp++q3fvoaaa0OsJ6uSSKjL6yNC0hiYekz17BBFslmxLKc4Pnv6qefple276NJZS+i2my+nW26eLdnpqtljCJBtZRGM3nnrVTcxhjtpPeFGgkI4ze5s75R+uuOOK6gjo+fEiUXkvgKDyIBFgvXB+UIshA5dMBSVy6Gsj18Hq05CEg7AIybYGqNQ6spIF46XpKWU38MNxe1bd/0SVnpZWrl/gGojA/Too4+KUN249Pc5VvdFBaCOFXFU+QsxDD4XRXEJYd6Y2M6eG/xJ1BSdYJlLJSNEcDa1Sw9dlGGDgEFeLIvjmIKYfCs+MCoEGOkKEGLgKmE6+v2l9Yj/FqMP0xwfpZJZM0nsVys89pqYBm5/YkfAG34189OxAhSDR+vWrKRbbrmFpvX6NA1zvIDWEKXiy0S6GGb6ILA0QXDoZSkGbjJXffcv/+uLspE7Xz0ulFJOPmTXzQTUAb5PiVtRBdtoTQN20XJFkokLXsJpFKtFgcVaJYWMOt3hQ3upXm6h2995M113TTe1cXyQlBH2ZaoXYxpLwZVmwUSbCtzUSEurQHi++fB+aWs/sGMfXbpyHX38PdfRFVfMlkNip8lj8kQgSi+kfG6I0gDCGs09iWT4nPXNjdSoKesL0Ug0XhKrZNFBERNnC6E+3hU1VScwnkxd0An1MCqa3sUMprqGE+hj83xjtfA6n8+qsapomJbXo9SCAU3jOnbzquUzad28bvqnp1+k3bt30L/8w72iDMvx0zKx8PrNayjDSithkjmVfFWEsnEu7Nyi8xIPjdEqSPbw82SzcQGl+mpp1BeFFkFc5JkH1p4QbZWQ7tuAxDc3siL/uqbfSAaFkVLY2jqAdCCGGrj/Z5jZGphbeLMQDS7v4cOHxRJVXfa150ynq6+ZQxlH3bzh3IhJPOh0jLjBUYGpU4vOSWHMGeVn3nf6DD314nZ6iQ/q9K4pNKuvk2IRs2h8MKKshUp8korFshAvjpeL1AKlE8akz8YiCISII1WX2tPpYoTAOJxtRwVkgKZ1zaLf+Y1LqCWrQptsViqzmJsQ11UEk/cgMMe+ynu4bc9O+spd35S/mzv3Irrpiqtp9bo5QoEcVIYkTovRRDkCny9pf3gi9TdZQPPfyRZf2FwPnnCo4kyhUqVIebairdGCutJuXD0WT5EIUsg2QoUzWMjnVGmwAGPGrPVqkLUTpDp7ShKHmJb40WJJLFaSD3U2nRSZbu9qp5ve2c7WnT2K8UE6ue1JevzhR+Tg788fkdLCjKmzOYZsJ8vD42Ow91s4P+CdK5WUgw9rks0qk5JfN8R/+Bd/JLUhs4FCt+SrtsXPi+xSJJMqRBIEgtKpxsIjFMGeYLlsY5+OcVfdDh5m1A9+1ei51xtr/UloorUfP7Kbnn32Wdqx+yxvRh9N51gIuDbWj7zBeXLiZo6TJFdqMrRLViowh96HFSvQH//dIwKUfOX5l6T57Td+/f3S8iCUW8WKdH/C4lfqNenVyrAUSFExV5F/I2FcKvTgW4PD4nhocgSKN03/6zOfI6cyk06eyNDiWTlir0VG2bRkmjVeqzgS8WM/8+wayuAucHFznJVHoi8SUCvFafmatXTzddfSJSsX8ucbKxwDc1CJY6qoCJlTTFIswXvMey7swKZp1WI56+d5GPc/sou+9a1v0e7TWTp+PEczpsWozK5cKaYdzpEqoEETg5QF7SDMsApHkq5hZCWBiokp6qFUqsgZw/rmS80SJ2JqOf62aWiUPN4XN8HP6CRpEMALZPEiNRHadaxUZtx2LXn9F0vK/m/vf0Iwb99/4Cl6+vlOWruwjYVqLsVDRYxPcHifO+bSzjEKBUGhrS12GJr0eUGiMAUaDwH/Ef0gFCTFdkUjE8cePmA+X1LKJo50iyX2WYMMPwxbnpoSo6dTWheZPAcHl50m/p/9+ulPHpFOykqtTbJKaJFGHSbl5ljbuWw90rJ5pXzNtMlrVlJAoYYF6MzpnPADIGMGEg4wmb7/1y5WUEDFcHhjli0fHnSUCgIkUVPsYhAVxENg6hB+XNcRjX0Q1227iO7+5lbqad5NxWqe2lrBFFQgp8ouOIorAjOqKmKgCqU3JlAa1xz2PH+NYJ4Sf/bq1avpxpsXE0AMZXNI4C0IR0JYVWiLP2FyoPEzZkLc6y/NMmIe0dNPbaHBsF/IIKdM8RW0DDZvtD/UHBEizdAFkt6X8IHMnCe+L3y+WFMWIs/XBA4uiQ2LWiuqV8bluRItLRxLpvh9UqLABFHA713EMG52P6+8chO5Xa2SCsc6d7/QTS+99BLt3f6MkEj2ZW+jdbxsUYFA8edHzz+nVphUyYLtJ5Uqkpu34Y4Wjn0PIxTZSkAo2rtbtcItgVwg81vlD4sgRU9QeyvMVyDpRT8RZTOGALnGApwV4kDrK9ecQSoFpykoDbAb1Et+Wace/IrzCqC+liss5SX7aOthIW8M6o7L++fRluITtGHFPA6I76DpvWVKYh0jVcGiZRIxGuaAvKO7Tw6VwwetiNEqmAjM2hNa8NCBvZTlQDnb1k6f/PA7BSCZSWrdJ0gkKcK+eyTUcY7xoEBtWckH86HnWKiU5HiEBbON1zTp04BTkbGdbq2F/vRP/5ReONhETb3TKeHn6fY730sfuGElb2yChS9HhbEhSnIchX6c8tAYxVoy5BaU78+Nh7Rnz3b64sMptrQcAS7oo1+c3k8faN0gRctIoC592m+SSXAAIMvlm8QBH6ZUAokjzcKFpv7nGffOMRPtsl6GWiJZakqP0f/4+M00oy+gZra26UDpqcuoxzhoWS+w+zmuFAN+Qth1YSljUSgRtHTAu6kLPtDHZAsX/UcBtUXMIGdMdOYzOM6CVmdFX4M7PV6hCrvEaDmJNWXlc5xZrZLlExYz/vfG9lG646PX0p995xeS0v/KC4doW9jOaz4qzaS3LCC64brLKFlVS1YZHqEox1KgHMP6nDlO1JycS6CKjWVSVHDGqYr5RGEQNmZ1gvOsrQ3WxEyNNpbE1kNsD4mNoyDicoMlJflOtKmm0qpzVFg7xd/5lee2zWWtNXjPoA7L0rXFB8eVTUmnm2nRoqW0/tIVtGp1O6UiYaP25Wo/NgeucflbgdPz6ySJn9RsD9Db/f09NH/BbNnMG2++mOIordQVa1Uu6bql/LjM5AEpCWKZJnbys+wRBGAvZdcl7ypAM82OPVAOuw+59Mpul46cPiJ7sGLVLHZDLqbW5gjHPUoznERKvagwpJgJmJNNynvHNomGWQnce++Dogz6OsqiBMbL7Dqxq5WRWTHu6/zd19HzntcU2YhzzT84iIirZ108jzZsmEHowZRkU6BMrQHpkDMp7LMVwVrA8xkb0xmyyWTEdOo6ZkBzaCb0RYUkBBMY6miRMEQlQpdlXEKF4SRULzpqeSoVpdJClhkTKq678yZ57llP76YDO16m3c88I+vrknaqLuu8RKx10jxnNKstwGW2sHFWIlhi3y/x+0blWcNKTrNzUd5lsDniZpFNyeWKMppDUtRRT1DKkrkQLGVMU5BVBHqusfYu2bgqFmplGb4lUtqN4tV/kmJrxQhzRSolrF3McK6z7MHed999dN/3XhCNuc6/BAQz4kKhIS7pNPMhbaZBFPw4gKjyoUSTpIwqSYY05mJa+HF68OlTouGe3bFFUto1RfTTGMahgJgD3arjBQojRROsp9kFzIuOybApxNh6KXjzgYacY0O3bd1KP3tmjA4efo1mcZwG+NHNV/fT6oUptnw5EcKo0y5KYaTEB8lN0JiH+g67P9EEjfD9f+VrLws1V/XsftrIgfX1Vy0Wd7XNYNRCXwN337HQLCssumATGMNzY4XzLxxm4WTnexKOtkmeB85WOtuqvULs0oE5qlQK5JmtMIBjD1lJVVyhxB/2gtsk3C2Irf2YKaNMtN7jqtV02kUiGRMXFjg3DStUZ47xkpf4gK6e1kZNly6jVr9fSgQvD47Jvu09XKWfP1ulzDSX5vZEqdsgK9LVIf7wjPBSRKM6hlMSIfyseG/fNuLhRrItGfWhI4H6qWYxa4a8r1iqywKARBDQD+D54BbhNfiSdKTnmqQCHzU0abla0dds3a/WJAUmQRKNTOwuNNC99zxJf/M3d3Hg6kjfTLk6LF2pvhfS0OgIQm21wn5S0qB1MtRYkv7SjX7ooYfos19+TtZhbHyAD1A/jeZGKdoBbqk6NWWaoIelca5QGiaHD7of6aB4it2XKmY9YZTJOP8cXBZtooVffHGEvvD5h2jHkZOSBb3pynX0vvfdzG4mQJlliQOQIh8eKalQRrM0xj+utkQF9Jrjz3r6mefoi1/8NznE07oSdN2mFXTHbasM1VRdR4AGZUlr+7G3h2/E2uHCZ8Fq0KQQSgcqkyhhi0qQaX3JZCMeQjwIQVKHxxEuCR1XWpWwAWUFtOJAOQtK3ryXpLn5zfP5cdM0qgSLFq9ZLGpxFNPZMWzt9vdey7+7ieLsDcAyRb+7lZ4cOExbXn5ZEkLrrr2c+n9zvTZSwJKxFbVT1BGjWU/LCQx2DsU9NF5J23ctIWaK6kreCO0ZOmqJUMMYGXbE+gCdHdQqoimUC5ldIrbdFWNx4MtWq6EQr5PUkgJpH/5VYxYSJR2d6EY0JnEjAI3W6NC24xQpJOn2jZdKFmcjW5FOofANBWGdooyFWlElD4tbMQ1WjlBMwe3ZuWU7jZwo0oIF0+mj79tEy5cvp/ls4QOOJ6nAT14uCQwoAwRwCMK2ivSvRCMxJPmoBNQyWD4DtJO3SdH1le3HaetLh6lleopuu+022rxmFfWjjsuBfyE/Stl0jBLCqt+KQQoiODg3/GS0be9e+tkvDku28cjhYbr22mvp2tUR2rxuMbWakSc+u5niTbDWjsFsBOe5DLbz9DxO6ze7kEyRrFlTEzUrLE9jv4hOlkORWhvtKtLeALcOTaHWkkCZQ9CCwDHnCq6cywJZl1JALjduoDYJAwD1zHiThAhSZ6fCpcq8dqVixTSUhuZnZaphKFsan+lqizFiqaBC2VhAUzvBm9AmnbyvZnto57L1VO0nYUma3l6hWXwmkGtx3WqjdSgq3bjobM3igauGX8Gkqk2Ha6GkvmJQ0J97bqvpp1eWlnxdI/Wksgw3sFSeG5VxHqgHyEQE0vEh/9EidEFeOl9H2Cck2e7LAUolYrLpSAD83id+h92wCGWba4oJwkSLoKKKAIkBdn/Gx8sc6wWalIhr3xWQUj3dUzmmjNHcuXPp/R+4ndCIiUIN2GCdaijzhTAeMsYaORPJyMZWynXDJAtrHqExfBQfHFhMNPRl2HVcvHgZLdnAgvmxm6gDnAtI9rALiBiKfUMpAPtNZg4Qa+dAZ2rRM6xRv/bVnwn2buHCNfTOd76T3n+1J/UgFBNR0wN6wDWVeiFkiSpA9c3AzOfHQOd3uWGNYIWgiNkrpk6TOq/zs8rBS2Yb+yQwHIllHLEwNVsmIfUOpPM3kdAsXMIXZp1otH0SEMBkxgxQW+qVAiYPNR5HvSvuNARJrFWpTCV2B+M2tiupBb/uhvV007s2sNtcoIMvvUpPP/hz2vf0FuqZG5MmynfcuIr+8s8/ITlIxHy4b7xfPBVX7JxNKgjHQphr3KQEaiy16VSS6kn1LaFMsebgCqhJY5Zr4EB1zYaYpcUoePBLgy9a0u//STILIPdxQ49OVYCqyNARNgiIFU4FJcrFXBoKB2l2R7ccsFIpL/CQWEK4vzhOrFNh3AOKTLJsKEoGkYQ0sP1ku08naR5l2guUaE5QS7dW9T221nG2PhU2MS6SMZUCu00VaRVGtyk6OseLBUF9oGEx2twvGMOhEaJHHnmW9u7xZCYrCB2bfJLeIxz2WC0t2dGgHmUXu8CvVSL9CGvXnbt20Qs7i7R96wilA582rL2MrrxkDV2/XgVI6oBVfjZJPljXITRzTd94nxqwngtUJJGYyppgXMC8/C/cJxfcCUC1uJqUwmWr/lJsrtUMJa8v4YKtNSoIwHw0/6ylRYUcb2HfB5+DBAKsjw1LIESwYvJEfD7RjIgYvSmhsUwlrn7m6UiBWhFoZUu8nkla0l2lG9dMoQ1ze7Quxa74j47+iF7eNkiPPjNK7QVAfabxMwYSO+MSL//4kSE6fPi43HT/tFbVjKanSARDME6BYZTxDPwnlC9gmrAQYDeCRqiFE63WEtCZMRJV0xb8q+a1H+FDnIwmxVXH3vzbfVvoC1/4MvVwwI7nPnJsF128slvOlgSujvW51a8GgQkmuQUcx8D9Qk7ya/ffT1/+2quqNXkh8sWz/KWxYY2tWAqcSqY+lGCrh2JsjTcc1g/nGLU38HaHlKRy6Akp4c+fOEr/91/fS2PDGrzOmluX6kC1rg1hsPgYFoBOY2GWgnfCWnGc7/Pur3+TvvHtlyX7tXjqDLr5muvpunXTOaifWAdB3wvHAQg3wengC/1Vw5D/coP+phcOFmIfQJw6NDxquHPQ+GXpMNU2hFRK0+ToOwKXoU1uQUlHIuopAF6FtUesXShUBZRrM4RIHMB1VZ3vSEkGn618cDUaGVEWXn3PiCQFkCEBo2zISg33NGH58nK2uxdlad2Ny2n1gtXS3L3/GNHR/Tvp5/sP0qc//Wla3tYh+xHLTm9kFgFQ8Hv7W3jBtYcf6U981YO4mHkAA4XYkTc3zhoZk+HGciUaLORMJ6InvGGIjcbGAkpnlA0zHU9Tf08/bd+2hwPqDrr6KuWwDt+EXO+tXhdy16TxalKRd/JrZPG9mLgXO3bX6JlnnqGnn36N3TuOSSpD9J733EY33bBRXDwFFtakASzGLg6GZfkIeIvDYrVPVZO0c+c+euC5I/T8zjwfmBZpBlu9oFdiIZYSmfoQemmZOIeDMT5eoqGcasrmaKfWVthlbG1vpvHKKLsedXplb4Uef/xx2rGvSgeO52jF/E668sqb6PpNC/mzUZvTDGrSBNwQIoFZ8aMdPHSI7vrmC7R7e566s510+abL6cYNi+kd107n9Sjr5LlUiwqQa7SZ8RQcaU6fcOM8s25Og3zAYAydc3PgDk3SmkQN2jVJ56OSj/YzUwRG3B1JtUp2TYYeD46Ka4SyQhCMituGPy0WAY+NCntSuayDESBw2WxKlDlcO8m08TnN5epK8A8IVjxpEg5JY50qcn5V6FxRgrUmft+mhMzOLZVZIdX4PUtKGClXpEirL72o8bydbS5du/li6u6YKkmTcRY2YA6ryap4BF1TWqTHSE61jEtnCZ7S3y75fDdime9d0QqCbgp1kdFgh8l4uDnMYRVrZNrFkb/HQiDA3Lp1Kw2MloS3rO5uoCuuuJjoAkJwoetC5I2W+uv8ywpSzFMyxn/8h3vksJbqOrD3Yx9/N938jhUUqRdk/RKspRIw+byR6E9BXINNTiL4TqAgSvTjB39K9/z0IJ04epTm9nXQf/ngHfSudb3y/DJ3GAkb1oZwLdIxdtWiKSqxZULbSTKl9bPKyIgKfVyF/q6v/ptk+UZGtV/llls30+23v4Ommo7Q8UKR3VD29dm/Qmq4UknLfp0dIvrM336VfvLYPrnfGf2z6Obrb6DL1zRrB3So7pNFtYSN1LUlbDHa/W3tjvITwvJgjXGEpGdK04BsCbMshErFhppNvR5TqmST3hY3NaY+guWDtwKiBkNxhq6b0kSXG5MRPxBa29eG9htNfVOjvoSkl+VFACIETaTK3gYVEDUdtqoMBgfP6Gu8lA725pjuPXdcR7fclKBm/n7/EaLPfvaz9PzgmOl28LXb9tjhUcnrQytMTgvqx5D0DFngYVgtC71SPOqbxjtHsimeaY1AcRVdrh3trTR3ziwq1BzasWMXvXZgFm3aeDH79L9cCP69CevPsUKkGuMQC/Wx7YeolZooyq7WxYsupl+/cgXlB/OUbtUNpHJcCqm4kqzZIsmIOr/Q2MUqC0GECmMDdOLASbY8l9B71s2jFb3dCn5BXhQ8C2zZW7xmabizbEfJbJdAq6BgpR+lOE6dnZ2USIEvoUxHjozypkRo9uyZtGTJEtqw/iLWhiS90EiINMXiFJQCcuJD1NEBJiLUVVjjVmP06vZdVBiJ0uqLr6RFF7XRqtXNMvIGiYW0qxRW1dct31tdzzduETj/wsGCcEfPJnXSX2Kig9UX4Cnq22XthpUJFzrbN56IijumGdBQGxzJtJdEybATaTIELrIDvkNW8DFXWyJw6WAy21phhcuTMAPuonZmuzIowIYV1dAVeFS57snfJrN9/Df6yyF21RJRNAYi6VOUeAVJp0JhJ50+3S1KTqYTgtBxCqs5+OdSwZb8flnHKSJDZ3rhtcWBhcSwpfiupcxyKKiFmgrnA5sfLVAqm6FPfPx99PGPvpe+9p1n6YEHHqAWdpDfCgHlv+dUB1vtnnyhrLNk0RJqbX1UnvMTn/gkLVjQLm5HFkOIadwgE3jDizWpSQieytP+Go81aZkFxMtEZEMivIm33vxO+vDN8/k9+eXFMd2sIKaBe0KBoG6+ptm4jBYTpeEXjXaZJCJvyaYV2WUETB/ZoLXrVtFtt22mhbONdUC7ibRL1KSloYoGNQkelBA3y1pyxqxWyjTPpb/8y9+jpmxIQoft1IR9ieL/h2MLG8tmUtpv0YGQblyTELB1IkkAOIr2gCWCNYmaLCD+HnGM1pBqpLw4aMUJGrEMLtAco2QiHQbG25BuakO9VZPpfoGOp/E8ceVsvFM3s5CkI4HjMZlE4SlRKcCtkozwkGXzaCxf5NAmKY9bx1A19BlJxRjPhQdqljgoGp0qHoxOQDTunCXTg9aajOK2zXfImwqlcM3MJvLjctPjOU04uJ7+29wJc1zjc+Hzh3gsnCmzEf/fZRRsSnNyXGSvwyGywkUqNTk0dJYXrM+naQs5IGbXKwVtiN5NNBhmmpRw0mSB3KoS04d86I+PjtDBVxL08PaA5szro9Vr55PDQXvRw0gTVzT+eDkqhgtPXQH63S1IoNpedakr3SaDkUtjJfIz7QTQNbbHZaE7efQI5YYGaUrWoZXz+SWuWpIou3BJVmC5UyPU1AmFlGXXriA1Jtzf0ePo35lFo0Mnad5skjGM0vjmVSmVjAj6WJTKeevhniccNlQyKdVJvGx2LX95nQiuV1tbm8QPpvNdPRs5lRMobdt6o815etwUVRUKDQESCBLzGStjm/gAC9LXm4LtJDIe10CllBtOvSnbjg43EbFLXMhK9AVQoiN1MFexwIXoCEMG1aNyjvUav7ydvZQwXhXgbNEps+ILKXcCr8tq+lwy2oFaohNHcyJdcOeQYxfpNx9keRZQGa6zICHfL01jaAmoqxXSCrIe3uOH9nNc1c9uki91ytHcIO3dt5OD8AV0/fWrqeU/mPBnMhHl+RcW/y8+9a/03HPPUZyfpbevkw4fe4WFYAMLkC/sm0l2R0FtFU2y1THNJgL74LgDK/ISW/W/+OK/0N6XcjKv59IVi6mNrQB4KaV9GRB8OysaGjiICsod1gCLXh0sU1DmjWGLlGBTwbJGJzjg/uJXnpcYbfDYafEGgtIZycaV0RxYwlCvMTlETWzuaqw9q8k0xVNZgQV95nOfox98/7DMYF06t19YdZqSJW0pyJi294Ji5LxGsVR/3kgc0HlpOUd5suuW5PJcTsM3vXB4bW3HNd0FZJhS7aWjGqMGza5/VzKYQjS8SZa3pvWdyZlevHco9bq6ZOvsz5W/zhELD8tiL8smZHHGcT6z/lhdzAb6ytC96wiGRN9LEpbC3lSWqYUWvSHWNVpjpyIhsKNEgs99QTNzLelQfub3T2+h5uacpiLjE0Ql9lBK4CuaDBouIdkmgPFQIPMcDRVSgqRFV2OXEF5L35m0IVaorTVDfX1T5KC93Zjnrbzevsfk97IwpO3P7aRg3KH1F8+hefPm0YY5UyjF91k6c5qaUB3lzUk46A1ga8sb63Hw256OS/US1L9bTqXo6edPU/c40ZVLV9FcPgDll45QvKuHt6MuvUJSTefDUaqW+PWBbMrZYJyqbI3ao12yzkFbgQWjSqdradpx9CQdOFSmvQcKtGpun4wMaYtWKMyhlhuheJYtia9xa0tzMw2eHqZouovG2Zffvs+nX7xYoMHCMP3ah+6gSxd3SM0ohUfH0K5QhSYRr6sn0SBdbJBLmIU7v5NTVrvxnU1AXKja55nEDTJn1okRIn5P+xSQ7dTOafy8ZDBwahWs6wa3TfjODfIhYtpxpCWkWpcvWCw7UkZmPNQ1AyeNoecpUoXq6GCAYT70Et7WdCxMpp6gKCBsSPaACKjTE34Hn2MxeJZ+hXeV3c9svks8CViztrYIRWtRU6dyxW311Wz6JpOhXXtUrxuTq/NcPdOtOs4bKf5mmBA4BjITEKKYDEPgxUqhNblI0YxSZw0MnpK5rd39Uy7gCLy1660IkV3Iya+xM4KmtHVSnhXFO2+9njZtmt1ojYgDowJBK/NiormNFx2xSQquF4vHsQMj9LnPfYW+PxjQ4IkTdFHPbHrn1Zvplo1zqGsaIEFq9oXyllUT5jGB/RQjamCB0gLn55+xbx9vbmKXryzo4S98/RGhwz19NCJ/d/21awWe05MeZyvCazo8Lujs0eIoZZuVG6Glq0sGGH/ms5+l+x4aFFjKyhXT6B03XEWrF0SVtF1kggV4NE/xpiZBlwh27D94qACeAUoCcaF1Z+0pRlu7b4CgAJ7mcnmOcaghDKjjwMqIm8XnTMgbPU88pLrhiMDv32hv66ZlJ5mMmvjHIhU0YwxLh3tyWpTIX3IdoQJTYcVqJqkxxq4+3i8equdQLIaCqrdpy9OniYaGtOdJsq7ppGRjJTs3eGxEUqUFlvBYtokGPO33x00UgEkigBxHaKyU4Ddv5hdqP07aQO6V8dWjgXxVNKnrmYwKvxYp18PIOiEAqypXQ5N16wxmqiwjQezUIHA32MYf+48JMA3YM2Z+b/taKoZ9JlLVrksHji0C8DAutaxBvs8KskODYzSdD+Gq1bNl0Y7mhqiro5UqBUwJ9Cng+8d7lAoj1NWaZbc1IkmA7Pxm2nLiJcq9lqF5bb3SL7Npw2zqmgWNNC6JhHKhTDGvl0bOFChAjZnjxnTSkc9PFWIskGBSGlCNG3RQS1M3dYQcx+x7gppTZ2jG7Bk0b26SZs1g4atlaHREh27hSnkZqrEAls26HdpHNDLQQkP7XqT506fT+gXTaPOKVvJlrtI42dHv8ayObYw0vIvzg6Dzv3Eafya5pPDc39YM06kfjhglm5FzkDfMuDuOD1Kko5+ak3GZzSohOVDimbgqX7KlkIqpEaXUMnNYUCpWTYatLs2dEBrMoJXsJhj0+OCOj1dMW0TM8EHoeyGksDGwY7CeYJwaG8ubw55gbyvL/82KHpaPz3k6npC4bXS0SLkRduFLShlXj2ihHAqviJIHx2eFBHB+EUqxszJYPEIDI1GRl7HBUBoF/VlzO6m3V9tzY3GXnnjiKTq9a0jamZcunqbjItk3a2G3LHS1UxGNXsitw2UWlC1mwvG/Xd1dCjA0nArNLRnq7ukQswwlGJ20l+I+mgAQNx1OCmTf7HKtL++c+6/d5EYG0Ainywd4nC3jN+5/VSYcnDp9jFrbmmiEFy6RTLB216wVXAZ8vh5woN4zysUN+q8SMHM+u1Ypgd/8wcd+mxZN9WjGTLbtlTGqcOAfaWJLAghLJRCIf7QJxdU8az9MH4xL0gJRvBNPUoE3/Tv3vSwdtDt2jkuMcO2184Xa6ZorFzTOMiwPLApwaC2dCTko2/YF9OMf/5iO7h+jbdsO0Kzp/fSRj3yQpk3PqWv9y5fvbV+BZMRMjINEhRHOF54fofvvv5+e2bpfOCo6m3tocIior50ah1stRKUxMhMCg2q/QnV07e0UCNtLZC/NsIWNmpDnUSMhgdS0orv17+qG4ET7iCJm0olm8BAXoeiN94JwwZMKw6gkQtLpmAXqNLB4eL20tcv76L3Y2pWdKCkA1MGhQQ6mz4hmqFV9evqpJ+lkcoy6WqaRt8Se65qc0EzKpI4bUq8fJh/OhwSEEpLRi8QF0t6UzlB7axslIjFJA6J3L5mwC1Of8MXt6Bbvl0vRxCExqR8T8dqXBYGSULpRZbQEiPzQ0eP0vW9+V4RoYUuK+vtTVBwf5DPdJxQe1QrHJ6WalHfSsRSdOHmSvEiSuqa0UpTfOJcv0NGjbJ1Ppmju3A5697sXCI2HzHFia5PKxgXAhVRorqA0vR5rbBRFQWxSrJf5PnJaVOzRAVl7XnuSHnvqKY4he2ne4nm06bKNdNllc6SIi8q+z3FBa1ubMOC0Nrfx2pZF6Rw6OEL//JWvUWkkkD6YDeuX0G23L2T3sWz2yaxQaBbZnkOrZS5U7rmAuwyKLylCc9xY48/0zDnYtWsPff3r36BESzstXDiTli7tlUAdv0UTIywamF0roXocnpfWDlXT+m1ZURH126wdLntI9Uu5u9VdV4FRwKnXyO7p7YTydwIwNkKO39vExfBwjn+eEuEDOkJdyUTj8Sdj9WxoYAVIs31uA+CKVLwI0emzIzQ0foZ9Z5+6mrqkOQkdj08/vpW/r+rIiosq0nrs+cqKX69rFsRxE2SGAIhLZ7ModVdZZwZPn6Ddr26jH3z3e3T6+Bqa2R+hjRvXUY+ZPo4HlsPoxcTtmWjButDVKL3rJljZ85VcEq6UvXqm9FBzrJX62gL6wK9voIsvvpimTekToY6wcMNXjid1wRy+h67pPbIxqAe9srvKmv+ndHKgzgomQ81NntSaynX1tZMpGwxXKBIDNCUmQhAtRgQjhoOWYoFuSrTIDp8lVUqv7tpJedYo7//gZrr00ktp+YImre7z83Sye1keLUktCABVqU/ht7z+XV1T2OXIUkfWpzvvfC8tntclSinqxrQ0Yfmpzku2hWbEiHOB/vwLxZwTZQNPsmH2/QU/yc+/Zu1yuummm3ifQ2mFELJjg5hQhly3kTEDlAexkbQ/VFEMLTc6VLW9Qd+8bJDuamWqJnkUsc7GOck/tUYTTXiTu18t6hs1KtCJSead3X2FD4016LP0s/yJWV2kAivZRpMdVLZUT0GueJ7e3nZq7xikeMKhcjFP3Z3ttJT99cMHDtOzL/6QPvzhdrr0kn4a5A/rSmWltgBOGNEY0kau2Rac67FcUfxKTDysggM6EpWv7S9toT07XqXb372J1qxZi/5bM2mtJlMGfFMlnrBD59Z4GqSLZuECKzxWs5ref/wA3Y0YkioBp48J2iMUdxLUnumg66+5jA9ikxm1SGLJwGmQSLJ1jbh05swpQRBAY54YOEv7XyvTD+5/hF2UQcnmxSJlGh0uUF+npmkxBULqFuw/A0Fdq+b5Z2MUVtiNg8lhFxD8aRX2t6OphMRXY5iVyt8vWXkxveu2zTRjWoQwNyvP7l8skhJEQhjUZT7SGMcJUEbtSdAI+1TKV6i3azq1N3v0oQ9eSsBwSlNZAutVkwl1uuuNs67L8xaF6EIXXFbBy9V9pQ6oayyE2b4dbe20YF4/XXfNHEpJ7Frj2DIn1sAJmsTlcjx7EMmgrquNXiId6UPGVVKBRmBvf473sX97/qWE+LVGjdC6hqixwT20SbOAg9VMRufaIqum0URF4qKGATDEo5MvO15I/pqFXq1o3RDygBmXfQhkCB02bz2dXcICcxO7GD/4wQ/o2GPbddYoH+ocu2pdGbDUOAIrFykF+R5uvB6VniHUOGTv+GYQB91y0zuof0o37dp/SubIgKE6kXHEC5ObIK0tgC0ntJWxX3JZ7fQ6tLGBibDjJNMOcvz9GB+u++7bJewur77wkvBqJ5DfhIYq6mJg+lw0QFqzINCleAb4tio9+cJJ+va3v0250RgdZ8FCpynGGvZNPUZdHdpDhOc/fWpASAET/Jlldg1K46NsFVB8rssX1k7AmNWokJj8r08/Klm/J554QtrHB04fpFnT5lKNrVYTUlXw/etaWISGLLC97OltpjF+vLvuuouefqFMO3fupBlTE1KHk+kmMIkJX8g83iI6502vC5UYhHyfD1CCLZ9rOBnABGtnqObzOcnAqWdiW75j6CHU+NmzPHKa+rdtC1F2/208pPdB53SsWlAxBEzjIjIZO7eB4rYxk/17ZN1s3KLF0YicG8/T95Z2damNArpTNRg91TrqXiIjHTHxldOIwer1iWKxngMWotx4jcbHMEm6RMNnBqgl3URzpxP1dxUpzZq0wBqyRq2UxWyNMNCsDZnIDsEyZr46JAw2XZ29UtSzw8WWL2mjxfMvpwd+coi2bXmJtW3ZcDDobFQvpubdMYvu2Lbt8I2deFttbvzU/pnRElFP5/eUWMO8un8/3feDh2RY1fyedlqxdKGhoSXRiIjhEBgj7StGCeYexTcvSsMcfD79wlaKOC3U2d1Ji+b10eZrF/O6zMedsoZ01a2tYZQ8byxbVFDSgkCwXmcXgQ8aEgKtPbPEKkMvj/JZ37vnoIziLBfHeG2jLHSDYhtivpT0qchWE25FlU9iPBmnBBiU+NG27Rime777DA0PhZJNnD+ni3LDHMN1FAXVLIXRevA6AKm14LbOc0GA6QWECJ6AGzoTf4d9j0ZEYRSKOZlyAXcXnh7+IgYGRUwSn/TBCgyNSG0GSHk54FEDj3JNtrWiiQTrTqlQKOGIzcrVTT+bp/PYtNQSA5AVSihqWipi0k5h4yYzbsskI9T6QfCaTRuuCo6NvSbcV/u49nNs75MqBP7v6dO7KZkZpqHRcXKrJ1TCgbptSkl/yDe+8Q168UC39Ij8/u2r9IFM1Oj5dUU5hPrGtbKRzpreYDQRb5BXoMLf1N/EwTcRRvvUjBkRiwB3RGYE/XJ3o1FIff1v9HP5ph574il6eGddNCNm1syePZtuu3SFtH3DfCtDaEx6eGLo0uPPLhZ0YG+8jZUGQJRniuy21WjN6ukyKW5av0vTpktZTy2osMWylqu2aFs9WzJY3nJlhGLIRIYK10FGOMfv90/feFmsz97XhuQZPvSB98j7Lp7fKlq7CrISxAJpZS4NPbRguDTMG/TlL3+ZvvvAPjo7HNA1G9fS+vXrac3KfmIDzy5zTQN9Usya750b00wY7LeHnreXheVAmgSKw/sFEvrWtiyHBC06zsXEyPKJxrvIj5vXe2WT3fKktRvxhWTjqlofam/PmFZuhybPMVJL5FBDx0r9R6r5Qv5vDzxkDjUhZI49L2m6Xj3SKexVk21TNw4ljXy+puFHzJFSTDSafV1caGMprSmRdC1YqxUEVS22IsZJxNp5Q6LU0uJKXwbOZDoDupsx2rNrFxX9ZbR35xD94Xs2ijUIjS0YLw6zG4KUsQI3IwhCAl+ISeq1wPTmlGjfnr3i5586eaaBz0JRErGMVq8rwv1cb+y61XSqCSbYay0cyf5d2QBNtcgGOMfLL79C/3rvUV14TMbmlfzN37hG/VrTNIMeEnk+3ofhs8PU0mPom9DKwZZg29YD1NYyjVavupje/771lAK7HyxFvqDaiWOeQrkqbeYVFAAxn4mDU1/gwZ5A5NPpDhqRbGSCfvbsbtp/eJSX8xT1tLXS6mVL6IbNC6RmIaSBbPGF164pLoqrxjFcayxDW7afon/++k8ollkqBIg9PWm65ZbFUnXHoUvy35SKJWktd2Fia4b7weT6tZ0Aop9SWNKFaq0XSCwoyb5HdixnJKanemRkQJJNbhhFK5X0jWH0plTYQ70PKVCmHNM05zUIPsXC+L4USnHhgNbMeFJYBe0u0NhDIghjUUIBiNZFaIRQk88ZQKGIeWDFgFCw3OEAAkCpoVERl80EwgWW0ZGhJxRm+rsJ4KotBCtCwqFjx/C5U+TnKE20tCgmzwf5w5lB1ryjBUo4RR0+OzZIUT5pt71TZ2Iey3t05RVXUz2iSKPQ0GRlUhmpBwEbhjRDMpMUKHxLtk1y8pWazo8BzROa1uYtWsKHV9t78eDo4dNBy1pMi1ygol5krY8+j2qtKEInHagIwkMdVAzdtHbdOvru00+JO3XlpqvEAtWw4YkIVYMCW70ojRVGOfgPqYnNuM8a6exAiRc/TsdPKDEFIEvQsmNjI9o9STooqiWVNouqMZxvSA7RbyQsQqi6s6lNt2mR9Hs/2i/Vd/RX4QDeduMmmjZtGq1YPFesVYO/jk03qHRzoyzQbS1sVyKU50O/fcd+Gs6VafGMdkF4r129SNAhqk1jE5tej4hbaZmHwiBvgME2S+k2DsfbuRr7A3S4F1DVCEgFnOIQYPKlgGmgd+zelYXpFWntKPu1hWq+ITiWxUdAqbXQpKDjprEuYoSpbuIir2GF5Glckmyu9AZFSRr48BkQJOtmKQo8Zlwwz8RHer84f2HomBjLE52j92IREepGQkhtXxOUY18fUUdHmfYeqYuyG6RAO1tjrJ4S8SwfHJc6ujIC5Y00e7T+6rW0aGMzNadH6B+/vZeO7D/Efv9ibTojndHqY9Yofx+PRtSyVOGqNYtmHs9zANqakglrhw8fZSEdk96is0rhpeoAJkE215VsV/imgbFqyERSi6PQghV+4JivqfSom5SFRfyQGy/Q6MAQ9XX30J/+0R3SosBHkjXbqPSiFEpgJ+1QiiXW4pnmjGTHcN137yNSzKwFEapz8Ds+OAx6cRbCinCZlTimk4o4b5ovu6O0Tz5ltAM4m9FCoqNZs2/f8z1JBHiJLpo1cwa959bNNI/jq+a49gf5TkQIH2ulcWkYrLAgjI0V2PJnKc3C3tk1hZVQhpYvW0x/8icbKVlSV6laxoFTWAiyetl0swpN1DVZ06qZoh1qmlkgLt7bborEJW5RVLV0zaCm23g9E4lUY4ABLri5YSmQ0gi2VQGnlojRM3hG9xyhwhpC+WrWDAkflRzLWJDLFZQQv5GFUzyeRW9ru8JEh3MwCWsWMZ3a2nJRm5SoIDnQsNjFok1smNjb0CJo+4VCDy0nBF6f4D1CPsiPeb6MVIF5AtDx2Gm2WYUknEaCi96c8Wn01Fna8uQz9K372oSgff3afvUvSX3/uGDH+DAUeQFYs9eruiAJJyXZm9ODAzQ8lqOk28PWipSqFslSaCB0HPrOG7YunH/ZNZGCnXH1cN/gdhgYGqJnt/n04EMnaZwltWf+InZ3Jgq0EsDyoQWQNNvUIZ+XZ+3pBjHas2ectm3bJl849GtXbZL6zYL5MUnp50ZGqYMPykhBYSQCRRG3LtBMFFsFh9exJql+j57dOiLT0xGTYRNWr8H4xqtp6YImQf3iQeCGCQmKmaCN+xln1wQuydkRold2HJQCMTJ80bjicFLGsJQl3aVChN9LooT/VyorlZM3iTVR6nChnYP69q4Qgwlc0z/G/yvz3kY9fYbR8bEJa4eipeFnczj+AWFSjtcuEX+9NVQr4Zo+oHqj4AnhgLWYnAWbPMHE9ovVaipEAK7aOtPkFLX91vYZWbydxYzWZYCdFlHx3laorRBaq4aLnSw+7wlzBqOS8RPs3OhwjgaHRkRztmbL7Hd38CeypmeNGE01U3ummZoSZWpOVelLX/6WuBXtbf+NNaq22SIwQ1uZpCsTjlBDJVNJ1vBpAjIdh3fxRUsok21ibTxX/HIsi1AooR8jpqoAfMqg2rKbIJdz7n9Wagrxz8R0M0Doh2wWnJifPfoo/e0XnhXYSXNzgqb0RGSUaFgicSMEk8UHtKW5g4bH1d1pammT5/7mvfcLDKdeitMly5fTDdesoDvvXEdwoaWYFiZYMXiUSWa1pmV420ApJrEgx1eogxRcHef4L1+/V/jLwA29ceNG+vDNq1kosxRHCptjxTDPUYqXMrlcxBCuzMdtbW2T53rx+b3013/91+yDn9WC4fhBqhc3CTE7LkHpsyBVaxGxMFAuYgnhshhWWntJ1R8y9+/Agx40XBtXWIcjiAmxjy5bzmQXFZGdM/uWSpteMqcuQhKPu40CJtwzIBBs9s33Ig1SRmTspI9PFIuNT0KJczQl7TbS38rpQJMC/4lYS1skyAiLdrja5IKdSK7EpToJPRp1GsrMQot8P2oES+8DCerm5oAiRU2WDQ7WhBpMQGOeXyPMSBrJjxAGnJMM/IqCWYmFp4Nuv+UK8e0f3T1Eh06O0hNPb6Pjp2bS5o0tcg7i/PqzZ09TV3Y6JaIqqZIFa9adGxgZFk2kNMXE7ofBSoGkj4XHNaMtL5RE8tCCKj0xNfMZIK5wpbFtrFKmwdwALVq2kNYsnkpT+7KUiCF75UtnJzT1+FhFcv+pJk1pnhglevLJLbRr32E6fnqYFs2YR7feeiutuKiNWlsm6hVQFLIBTkxqHFFoQYxX4U2PJxNCao7F/s6PjkhMuO/oKWru7qcrVy+QIWFXXNIlmhnu1Xg+R1E+/AkkNqgqvHYY9FkUQnvtfSlxDHrmZJ662tqlbrdu5UxqxrJareo7woAK5wOki8LpF1fXGt8jVsH9pqNKHIKcAxh5L5hYuNDlaINlGaSVbIGOnKjT1q3b6bmtJ9kbiEpyhHWSeDBy+PmBpIWhBrLFjAi/8svZQccJRVoQmUNODXdL08gTzaEWpW3rQohfXNe6XWTG+DiTBMj2uYXm55Yj3mvUn2yHrP6Np4XhBpuQeeRJaX8Lc7MJB9uS7qeSKcq2luTN2ttDtib4ZC0o1tnFXDJ/Ka3asFyG4z71P34mg3LvufeHkumYNfVdNH16v/xtV1cXjR0vUAbFSH6efI5dH7ZGYOU/duIka224bVFxPSzJI8CtSBZ4gZnQ50zAdeR6XdOYCaRDTdM0s3WzHZgzZ87kWMuhq9+xiX7/I5dLkJnkQ4Ts16jJzHiUkB5/vAQb/qW7fkwPPvggJbxp1Nk9m+644zYWoov4dRz7eDUqjp3VQ1hHFqwoCh6KAClR5XxOSdHxwNlQ8GN/8KnPy6Kn+VkA4L3hmk20bFEXP19OlIqfbOFNZAuO3LcUp3gjMcrRJ4m5ClXlm86muskL07Rm2VL60z/4rzS1H+13eaoW2epJpgPEh4hAsJAo5urQ6QHWjO3twO6xApzk0rwFT/ktXb4Z+lwpcvzFyumVlw/S5//+bjp6BpWoFH92m+HRzsv+1MOiJA3KVSUlQSoEFhMoFygL1LgACEXNzfLN2fZvO7HRuljCe2jcVaVxm3gopLuBgNDGvbDR5Vqvk0kWOCZhMTG5fPL7gtMhCLxGsVaFwzOdtW6jTsRHhs9VpFEkbmrCMDJeF5kHU8nJH+Hg9fayCs6Pwg+jWJOvTVMs5fjClDGY1OHTh2mQrUuGA1rxxow9hQAJk2YqIZm6ivGZV6xYIYgBPOCBAzUadI5I1qyvWWMaaAFtS//lmzhWLQhxCLgGhNKL/37Pnj3081cKtHv3QdkguHOoW0XjMvoNOovSqTbpx4+nkMKOsOYckCLsyWN5Gjpbo/lzMhID9U1tIp1k6AiFcATk6WyiCzn1oQHBL7BFxedisnWND/IptjxPPHVEEB5YXGQhl82fL27c5k3dct/1wVGpH1FN3U+SA1GUMTUQQo+DxCgrkGNHiR59fBs9+vMDYv1Wrb6Yuns0SwSfPRKbILfG/YyVC8KmtH2HstRk2FVdsWIRtTVxnMEPiwSDtoWrZn+7iIaKmYRIXkIKqtlsmwhBV1c/XXfddbRkYUZG1GAsChSkH1elyM6a7O/QUF6UVzKJ17Q26jqhCHyqkXHzPDOZ0TTT4R2Udsy2/jukA6It6nrCjbOWCJfCi2qCuYMvDMumn6m0whpXTSQ9AFBVIbL9dL55X2VXBS9lPF42QlyXniRx96dMnUJdyZw8nF9uob0cFG+8MiN3h1miOHwxXv1Fi+fQ3830eCFm0gf+7D5JKPS0ZljL4pREJUlQiYbslgQy3qbMcUt7XTeusudVah4+Qyeee4I+f/QApZeuoE9/+oN8owl96FCr/3VDxue7eVmEcqho7KgZ/xKNpAXOk0yMyO8HS300wFrxr+56ToCf09w0eXX2m50R9ZtzRYlS4/4UKo2WyO8sC8Linz7/QyEuHy761NW5gDZckaTf/dhaytBpflf+KnRJ3MO/pZHjIxzPuUr4URmh1rYEjYACljcENcTP33033XvvqGixlvEyLUi30Bf++EqOvVpY+E6z69hEp8c7qSPBriAf6jgf5sHxM5oqLzliwZFTgo/9te89K9Mpzp4Zkp+fHDpBNU8xgjJho6ZUTdFUp/ZN8Rn9kz//FB0a6pHNjqXjdM89nwaFgxwSYNgSkQS/5hg1c2xbCpqU/aZkJiyYrlKQSqpmDgxCX2OVqiGgAR+7JC54P6NuVFz/QrFEY7mCQJ9uuHwR/bePX0IZF8o4J0pRvIhqWu434MC0KROnPG9wDYxFVeDqamKJwByFhAJYdqoVneMkbQrgPI9HpAaGjJhjepk0i1dt8C5Yq2JRBIh/rOXVqeMar4tH4fvaMIgOA0z/c9DEXDPzij0RWnwWaqXgczAOT6MHymFPCmh05GPLhQoND7GXM4Kj4GpBC9CH3NigSvEbwD/k5/wcNY7WS+VxmSL30paCWJKVC9kq8M2M1YblkGLOdDqpKW/k0/PFIbZOLnVOmSbYsZFjx5Rqy5/I5kTfgNLpHISC+V56fiqaykR9rFTVg4WekJnNvrh1qoV4YdnWItDPsixVx6qUz45TOpaW+AOICUxzW7lyJV2yLCBNaQSy4EBcCDK8RnJoqtWios7B5Ir5Qqw8RliJbN0XpcNHwClXFODq8jVTpQ6UTiSVbsxA8aPJmERxI8OsqMZ4I0s5WbcKtCLHhCPjEYkPQKdlMV0LFiygVIbdnQLJoTV5WJkAZ93KV4+yWxGbTa2tMcksLly6iNeXA+BpmtA5OzhO3W0p9goyIha+mTFrYwkctqip/Uia2QkleYABBBbLiCxczaSUa4F2QCOubWqKC+IfllXQKS41ZvM6nm1VUXhXJVQ3CPdkkdUTSABo+8DEnrHG3gsW0NHYxwI+FYENwXEbAmUvm7GzAFebvbOfaVsoUE9UaM9EVlS7CdSlxL4gM4h7K+SLyrHB+4HnPn4S5zkqAgWESiplUtwDp0Yl7Ys6Dyrmk4tyupATh7peAt1djOb3pOm14hn631/8B1mQv//077F7FqN2J2Paxwv64GG7xCLvfve76YorrqBdxwfpK1/5Cp1CfCB7pwsU99SdcxI28rVYL1c3xsC3m4ar2ose6Vezy7J08MAxipx9jTZcdCV98kM38+HrohImCPHBDzmYHeENAqVUig+T52ekSW94bIhdshrdcNM6ev/7lykdgeRW1VWMRnSjUQcDYcl4ge8xmabAi8gk64Bv56mnn6Wv3LOHXn75Zepob6Z333ozrV3co9MK/IQoczdsleIV0vqoq3W3tarFZy2Iwb5t8Sbxv/+fv/sG/ehHP+IAdRrHZxG67LLl9Nu//QGayi/PJtEikZG6UixaN3WahOzT0v40/cUnP0Jnh9L0qU99io6+eoA+/9//RgCpOCCVaEGAs+s3zZboqS/Q9udExLh2iHGcgIbzSuyOWAqS5ZgOVMNxKElBAGMpWmHLNSIZWwjIDZuX0w+/k6YVC5aJEmKHyDROGq4DZEf5+ctOlRzerDZhKU1Ie4M97IDtIHWO4H54eFwUTyIRF+tkhRx85ACpFgWdMJFsqBsaAzlJdTtXNZyY/SoTJKKNelFdGi/BxFRvCJY0hJr2eSSdIGTa7lNvJB4knvVj4s7FYiWB+xQK4+yNuZJI8THNVhh8+E2aW1KvFyL9RrSCG+cY4OBJqgwfZQ92nLbtzcmNDtdiFGHfZnpGta9bHxdoCpmEW2d/gjqn9VHPvD76zneqdKI68cCWXQjFy/P7iULbpxyae4gERqijmn5EgdULafq0LC1c0EPz+FBleDeHaxjCpe8XM9xNWLBRDgyPHRsU+Am+kmlAV7SWVJY246gM/2L/kbVyTUaNAAhQr0JwOR5yYE1GaN+BCH3vwQP08gtbxIJP7U7S0gVTaPlSTVHLBxuXolxki5jwhBJ36GxFlIqTdEWYEixEiO1GR8o0OJCnuR1pWjJ/Ib9XJ83sU8qsCh8cpICrxSo/kysuthQFeM34rNGyi+YKYeRTq7v4vnopwVp2cLwobDQj7M4dOTRIl1w6Ww5kkeM3ickipq2gHgiiIMkWwIefPymBc74vgnNRDVjYWImhJRoTNh/+yQu065XjNGv+AXE5HVffF3VCXLBAqMwKZMfAdZDuVoKPstRo4H7Zg48MsOWO02SDxkb4Gb7PF+qN4ufkwQuTyXVk+U2GTztSPZNgQBztG8iPKylziwIP6hME+ng/S5zSkgUfni9F2LoZMuabgWjK26EZRV9HV7zZQNvzLl6IufPm0u9/6D3iW/7hP/9C3KUauD0y8kiaU8dZR9bDMbn5kj50Bkw06TplglTjIHgmghQYfNQQpdhpzTaFacwzpeAGVOlULSKcyP/77heFAqvHKUrXbTbry8Cq9FiFImxuMf7dD6IiJQCk/tUXd0p2cev2Z7Uw547IWQeI2kdEXKjo4fGwwWXpl/LYFWuLd8p9HBgm+sd/vIcefnCbuF597a308Y//Jl00N0OLF7c1CrulfNUglUND6B6XanmCTE8N4sdiheLmzNb5ebo6ptJH/+tHaMWKLrYI48JRIJwzAouOCNavyILtxZTvHAmJ2rjGBR4fzDvfdyfffye7dlk6xPEGEh1fffBH9Pm/+wd6+oVdCv/3T0nC4zfetZ5QL25FmhhokQKGDRc0SST5Z733mqvNcTVPefSUORQtLKHGPBU+mDWFXcH7Qo8YpihWDRAZfxmJxmQtZFQPP7PrGciLY3KujhIlot7U0touAiN6T4gnFegchIrWxO80/tG4x+LjbP9RpeI03DprpapVryFUytxrO2Insm7WWFjrM7mnaDJ7EEZ35XKanUPip7nF4/OMYutgSeIWvGlbe9MbdjeGpow8OjhCzXxw5q9aLD+f99Rp1uzH6MQJ1TK96boQ34uI4kqYzEmTao3HHn2NHn/8II22F+nYGVBtDTdAgdrBaT/LPIATNj5fimaOJ6w6mINaLY/JWBMIA7ggQipNyDpK5KTEgJkMOuEQk9ckHtu+fTsfyIggL7o7tW0d4GcZOW/4USqlYXnfcX7XDPv3yKaeZP//1V1xevyR1wRJgIzj7I4kXXnpXOpvV7mHtRDzz3Gayy6d42pdS1hlsRwdTepG8Hu2YXgyfy7uBwKJ5+/uTFFvN4Q6rgLplJW9J6+HTSwI6fnFdArHnaDpnTNvTsN8pMo+7Z3h0tplK0R5QEkia1lPsmYttQqCALrltROIJVPUasbJN7ocXYX6YrSMHEZrllhIhBg/qgTwl122lu65Z7rEb+ecFdLCZT2w7QOudByrxxM1RdCJDJp1zSZbFCHNFO4Nz2h+z7R518xBdyQW1tfEpEhrORFsihyXJDZM4kETBDVSFitjhUxiwqbWbayE9xkeHmtg+vC3MouIPTf7N/p3GKCY9Bujz+3DNA7jpASDMJyyT6/qQ4dCDZ06REf276ZPf/ofZHG/8N/fTcuWTaVmX7N7cjiLJQECYlHQiIZUd6atS4ZgtTgtjfeXcZU2pyH7oDcpSstRxC4q/S5ryXZ+oFb2q+NDw7Rm2TL63d95P82fn6Ty2FkZouXDLOG48UE5NTRKf/Nvz4rl2vP0YZlQ/X/9+Z8I1/W8PgHtsPHyZQhxzFNii/x4lTozLVSqupTL86I7MUE13PPQEOVH6nT5hsX0yU9+lJpolHpgpKok7lPcMzFhrCgzmyIo9roVfg04J5JUAkIbGrG9Xdbjz/72q0Jgf3bAFWUSj9QlY1ar5Pig4xAWhfKKDL7LM4eiAraaFMcXkZqk5Iu5YYXPsHuIfYxzkLdh4yW0fk2npmrZonz1q1+lb/3iNXps+GE6umW33OeOIy9JMfdjf3grtfBrEmafmxxjoQI9VAnTOByysCU5nivnKrzOUfrhAw/S3v0HBOJEtFEbBTFJI6IHvzimI2AqrqKtM15kUuDvNhIAtuCKzBjcrFoNJCIgE6lRku/LNa3oEBQ08wGm5pgGQVtPUhqriODdLOBUu2OLplCbbGTf6mZEja09wdrbblhLQYyvEmi2THICF0b8xhM2SRFKbCRNeZ29HZJZgsY6vzXWClHDpDkmsC3VqDiEke/jNKU1QvvYpYM12310mKYvmkrZhAJFnbAqaVMUbtBQNX26S93dFarF0udwkpQ5PohlMhOfab7cSfchX4J+dcRQnThxkvK5s9Tb1Uyz5iR1Zg+vdAzfgBGFn2OwGGctP0YPPvQo7d21i66df5kszqUrlyohfKAT3JKRDB929t2h7YAKLkRRaJK+KazLqbMp+to9z9NgPilF1BldZ2j+zG6a3t4j9zc8UKaWjiYRphKQGoZlBpo7wu6Xwy4PLEo0q6PoI/zwAOhueXkfHT81RksvWilKpKkZmTBsVsqoY0seYDuB+UBHJ+bqDI2NUjaTZUFLWv0t2UpseveUbvLrhi0kwPiQYVrZN1v3uFKVGhiQ7rt376bT7EnEp5HQmqFoOSgp8BjNBNTcbJQc2IQpOWQciSFbu1soVxqleDpGJclohppxDW0bgVrhEmlw3ppOkGXlCUML5wkaQb5ybWvWsFCok2Ux1ZqM7StyG4ITNcgapKORLLC4O50o7klmz9aA0AdUCTQ9PjGlT/F0yCbbLB6ynpJk4/MIwcPfRSIaM50Z9DluiwoAOp1JsOsc11aIU8dOy0Gx/nuDf9taIDN4Q6SPD5wDG51OEUAmf/b7H5Vi31/c9UMaOLWP7rrvcXpm1wD98XvRBNdMaSrzwta065Jv+ODBKh05UqfD/ms0METUky4qkC8+gVSQoM7TdG6lqkKdlgyNq91+2Bz+u9Xr19L8eS/Q1P4eSSYIawsLb0WGcbUJre4f/9XfSxvCqaEa9U6dRb/xoavp4osXUU87yTSAyrid4q2ASSeh9ZpIsouPo08P/HQ7x0D/SMXKFI7ds7SwM05//UcfZldwnDcGE1K1Tb6lNSmT9OB+gMu7iR1l1NFSMZeF+AT1ts8SYQVQp6W7jUr8eFl2na+48mY6dTpPf/QnH6M5c3ppepdddKM+IgaR4WtvKpSHK1ZZf41hypKCNgkBoOiashlplxcMamAUYs2l3/3479LxV3fJYemYOYt2sVLJjx0RkOzf/dU35DAV+ICBS/vEsVelmfETv/UOmjezmVIg+GEBgkECAiXGsWqhVqXlqy+hvpnTqXdmv9SsXJuYCNSdT3E8iSHT6H5F2j9uYDwyrK8amKSBgkBhMZTgPi7aHa0TirymhhBnMkmTbVMBy/KzWqHTWpe6a9gX20DnOClplRB4WhyfH5f/FhQ6vALEYBHPCCXKPd0GNV6XVL11xiC46AhoZzcoVU0ZC1rVzlZoESFc5Dfp6m6V/Le1PkjLRpFdsRm7iKstEELenqDpKY8P0Cy66PFuOr5/q2ScHn30Udq8vJsybCEwREL8VE/Zc5qbkxL8Z9yM+JfS4zEpD6SLF5dYAFc0YhhQTN+Ka9hvToz6tGX3SZ20gGazQP1ucDtUDbEFzPXYaJ0O7DtFib5+QUisvWQqW0KBsGnLsG1SQSsyL/6ZkVEZnivodH7fSi0ukBUIJDTTsnmdBEBHKwuJ8gHURegy8aTwRAiPmZuQ4+yhVoKCILQoAJVIJWbjVJJWBbZe7P4BSoX1mT23h7o61ZKo6bX1M8PZJjP58K6qbCx/9PkAhMZaWhN+Hu1s37JZ6lGwgRoLxiiLTB4/d35gWA4xsjM2UwtlNpZ3RHDsSAI8mSCh/Tgl2GrsPbqPYyuPLfUZIeCUdDFum4z217y3WHfp0GrEINSYaFcqKRp6MqdcuRya2AU1rXjDEwLdlS2yKqF8jHRQctDI9AIOpPOLJg6/7ofkQeT3E60OdRNDKUoCYyttUkJqWSZW0pYJR8oyEPpIVHvoAhMs+sioWAIIHDx1FYwZ9N4YdAXAJ16f4E3PsmDccd0GWju/jx46maKf/exnVPWaSchJlWiMN4Fvkq0J5BNfGdYOEKLGphvVWjXYMWnoEmdz4jNlFAbf2gtbt9C9r9bFDXnxyAGaPXiK3PIZ8tiilEZ08yp4WIxzjPZQa7ZAH7vlBmkM7EEwFRSUFQduiZ82k6gA5GQTzgKMg3n4REgPPPATemnrEcqNFqmnq53uvPNOWtF8gtrbzMFA5rDCGq0WQwpQEwpBXiaAU5AULoJKkZVEvY1qYZ7Xkv/bSUpn788fHqTvf//79NSTz8iBPbh/B/V2LgYFpnna1DnrHTbExQQnBjeGCYYqPRErRedek2joJBbxtNLvVzFpu4nuvHo5C898ao1Nk4PT3jtHALRffug0Hdn+Kt31T1r4HY1o0J8ZGJTnvOWdl9OVl6+gQilPPir9rtcoZ8g+1hXgiY1ArFiLuAab2SYkikLb66k3AJIWNwKC/pgG+vz6YqUoXObIo0dZAjHXykcnanXiPNoaj3r+jkFkT0wMty4jYD8WEY7RnrhsW4gVPsvpbRNAFqBaN0BY/SzNKmK/8DlQOrlcqE15fL8mZ18XH1kYe2qAN3jCAGQv7YVX+iHBUYtNrsipX7NuEa3ZsIiGHytIFqi/f4qkUIVQmuBrq/Y4eahCx48HdCZ6RiDklXRFLJ3lS5sMlBQYihGiKmAh7BIMlYfou/d/l776eFksAywoLKcfU9Br3KCzz/DbvXb0uDwPFmHNuotoJrsl5OtzuqHyl4HqCiNOqqaT0k04wonwys7j9KOfPEanOZ5CHWha3xTasG4BrWjvM0WlOraULSwH3+ymoL4yMjoimaS4cU1lI9jCxdNN4DqU+8AWoRbyo5/9hH7885/SwjmLxG3qbI/TOZUO6xVdAEv4ppd5Xc2g0OuO5pQ5ouV9jYiV7Jsxnab3zDFkbU7jdQMDcVq0p4NGTuwVfCGs/bCnh6l1VDGWH/7Iu+QWFy1aJELW1Nou+nI8P8ZxD8cS0ZgkGAA4LhQd8uL6dGg4tBYD+yaojYoCR+EUQIlORjRogkCzcoLyNjyF1gOR9o9JyGt5BBM/iwxXqsJnF4b4+xjli4VJxIvOJAxc2HDhJjcJOg0wq2N6lsgUiq3Sr4rV9LXXQqUNNR/h+XLj55xoAATBrZBIJht77OFdU4lzNu3Q8z+n1579KX3ub8c5cO+gWzcvok2bFksok4y7Mv0ZXyPsziHh0Sjsmub5iGl9RuwVhc9Khn/B0Rk3XW4ru5BTqKt+ilbPX0k3XHqnEKggLSRBIb8eMdpXXvTpwIGDtGXwNWEKbZnJwpzVw69YE1JsIHS8x5vF/j4syEuvjsks1+27DtCJkwM0vbuHrrrqKprR20pzWH7cqGb9qoFyjlWlXOIKDAlZn1gkLuDV4qj0+0qXcDO7r2WPBFX9z/c9RU899RRtf3IPu8GtdNnaRQJ8XTpXp0XYw/b6y/7cHnZrwd/YU7Dg98D8rbVjiarJhqIUxBoqTKtLWglGZf9LOHDpEq1f10uLFm6m5ugMY7nUMp5NjMh9rlk6Q/Zl4MxZOsKC9tOHfkHFfEjzZ0XpHe/YxKvq6yEFOj0dp2RGXz8wlDcC4ZKWJn2DTLD1m7p8WaRCLB5tHEO8Hzpiwd5jOdgnN3JORoBPBgxMTo7JowtrkGPQ3DGTWte/t/i7xnQJE5AhKSZtEJ62oYjiYCWQjoxTMsVWMpWNNuKgaq1gBuPqzVlmfggMMlUNfhDUYFxoOMVKhTW9yXhliKZkHHp123ZZ/BUr51DRoUbjGAKzjg6PhgMOVpOkzJ76ZCalbZrL9InkV9AcDZJG3vMpnVN4A0YlAL7tpsXmtIxruzev7WNbXqCvf32/BPazOYCZOrVLOBCQJ64UYdZRxayoz56MUpylB79FQe/7P35cipQIyME2evmmi+m977mK+mwm3lS+MScGQlE0hIH1oMoClpCmHaT1MSEcmSaUiWBNjpwqSy3on776b/Lv1FQTrVmzim668QqaNatF0toJxILhm3HAWrftPOFpUIa9/hXn8/jhO4CZ8fi1ulrKqIE76eQPHC7lzWhe0y2Mro0PsH0+vs4Pknoe//fRg4eou72D9u45TDt3HKAP/vrldNmVmyjL1kPiac8OiqubWa2qhCEQtZrN0kUalFo2+2ZJFG2tpxbo30LHILEQi6XkiGrdKGgkHxpZXEePFFLe6vK5ylbqeyYrR+Zsmd+Z7CcoCrRnyLxXeK5SqxtOcD2efqNnybfjVBQ79OZDsnABuSvDjikv8PrRQMkJszHdpj943w20eUk/3fWLg0Jw/p2fvkRHRiN0Se8IW6QNNDJIdPJUnQacARoeYYFIlY07d65GdSKxxuJZjxK1iM/84ADt3HmQdhzYSbMXz9GcgxyWNB08tIfuP1yix7aGNHb2rKTtP3rLevl3aoQtEWLzZNycOVtgwzS8Ej3/yoigure8+BqNDIe0kd2/G2+8kdZc1C4zU516WVLTcb+bwCxUTWvwLdMfkIAZTsqCxt06HxzeFO8Eu3ERjg2jYhV+8YttYoFeOzhKvb2zafPGpTJlfNFclc7qSJ4i0NZmusX5zPSOsURWl9hWmsBIj2U4tdmxiPkp6jyaIzYJimRVG/iE6goJlohmXgMNEuKGSDViQzLPsPSkfSFSiduQjZUG4D+XrV9PTWxSdh7z6Etf+hLVKnFKm0SrMNwaonrcaS43zPFTs3GlyGTjKiI0qGvhANdDdftllpIUMkEO6lHdzFXK5+umga7SKIjabPLktvCJpjyvcdDxpaT19YbbqGQlE5bK9208ZCyTe26IgbfHPefzY9oa7ueVMgu9/gj+oLmxGeLO1VJiCaQABUtTr4lLZ+FBAdj9I4Ciug0BwOuaettpbecmOub20rbnnhRkMfzqxLUzafPVG6ili6inh93GSitJZtneoR1x6UYaiQ1cqFn4bC2KhSpt37aTHnv0JUnHt3Ulada8XmHMEQpZ1jKPPvME/eXdL4sWa0tEaMG0KXT7VesE4YxTJb436YS2saryAcTQnsCLt5UF82v3/JA1dKegwdeuXUvXXDOTuqKa+sbqgeU0DJSLuVQaFyFKZVsl4M05WjBMxrUuI8U5wJ5cRbE/umU33fvDhynTOVt+d931l9OqlW1CgiJ+eEZnlvpv0npqZer/pB3IIgcmX4FRHlGMInEmZT0Ne1O9olhBUV4Ry0s9cTCB7RHEQsaT2Lmvu4OiK/toyfpOuuuu/XTmzByqqpTqJLlEU2NoNs4X3BIpKse1KIozIzGHO1GLtF2jE6hs/RkaAkPT+2Nbyy2VL8hNIKtnzoyeI1QTGT+Twk7o64pmjIvGP0kpWFvUgmVolTjJs92uFueJZ6k2spfloKydrYDWAGyJr3RrkpIt4LFyZMlt9gx80jpixTE32CI7mrR7xN+n0ZeANhv2ZVtqg/Tuy5bTE7vPCizITd9KqKqk2RpMaemlGscPXejloIQcjKjJLrFgs/Qriw7uPMX3gTkxCTbLe3buoEy8hZZdtpIW+TtpY5cnfMCjfEiD9l6atWIF9fxolzzgHSuXy6Z3Z9T3CIrgc+AYKxyQz0m2dspmDLIAPPTIw/Tsi2dYWbfR/M6EDNm6bvUMai9I5wMLcJEK1YIkDNJxhZCEfF8Z1gKBTMAuU8aL83vXhdOhcrZC8e42OaD3P7ZDmgYf2XmMmuevov+yIKDFi+fR3GSBWkttEurUDX7Nt+QTetp1nRsyoL+wDLB21qrfcNfMjFKL93L0by320HplHim5YsMLdBXjaBqorQdNtlMfqV+kdO19FYMxijfFhN8hyVYdwtbT3Unff+IoIeh0WbmAR8JDPQzc4/kz0j9VrrZyfNMqtF6wYLgt7KmTblOLAiRBrtzIrmWbmySWxAVBc0zHs3AhGE49RTw4Jk0O6xAYVILGWBo/KecFCOzb2pLiNsMdS/pRaarEhVaNUtkVN79UUcGKCJ6vbijNjDVCsqKK2lwrtZVa+WymqDubolbYG2QSwdoSvkk6+w0v57x/GzrSlf9fddWltH79Cop//wm6++676djAaa03BJhAd5b2nz3D/45ST7/ys0XLWkVGF6mYWz5FCCo9i97m1y1asIiePDBEv3bzrXTbqneJbw8fDdYRzXHICsZY6119xWb6nx+/UZr0KKUDi6uo9McT5PrK6optKPPNfOt7e1mD/pTKY2Wpcf3OHe+jNavn0xTA0cXPYQFOxcgL1C2AG+Nh7DqvV2EUKAsOmjFGpkVHf4grBFZV/heMr3d/7buKjSs2S5/Rx37nt0QTJzITxWURHruODU/afjNpXc/5bzrv52Y7rFDZ0Mn097zVq26k02ncx7mvjfIaBvW6QR1YgCYJ/XRucFjiQIVthWY/Y+LRwC3CnKZSITDTQ5QfA+dBBnb5CvuqVpNmaJdrqIRJkgjGsAusyAJIFe0w0dJgkQx4PayEBaNCaGwMhGQyZg/b95j8jHZauSWOlLoZab0xmUo0ZlhZViBY4gFWrkJUgjQyAjUElWEdrbqmcDJ5k8L/t7UrjZGkPM9v3V19zvTszM697AnrNdcCS0CYa4MxUZwIR7EBJXEkS/mBIpMf/EgURbKiSFFiCUeOEslRnMgGgWQ7xgQbhSQLBhwOb/AesGbv2XNm5+ru6buqurryHt9X07tZQEQpaTS7Pd3VX33Hez7v8wpqt6ckVWoa68lVnr+rDyKeDb/kQ2D3YbVbh0p9GebRH9r3wTK8Z03BhuuKUMIDlKh7RbkEtZFm4jCgHXQI0Qah6cOBQ4fhYmsDHGkXYHnhPyFonUTNtl3xzfkMbz91EuDggQaENQPcXoH3oM1GP2oO9GcypQn+rkrogz+Chw4Xcv8vDsP5k2egtngO9tzwadi79xG4996bcLPL5zlaxnB8NDENqb+pBjZqXFTvnSxKWfR/elV2wHvEf8a/fTyMTdh/JAtzcwm0GxkYH/0U3H/9JOzYsQMmr5nQu1uZHXoBlaZJ2TGuPCz99HOXXYn2qPVyGel/tW87+BHzE7cBu/ILbe66IVEsl6OnNLINI5OwZfN1MDQiKYB+4kKsNIzZMxlOVK+HYLlE9Bgx316iefGoU7gt7+WqGFciBiG+ECeK+peqXjn5v86fQIGgCN0M0hiUKOUx0ecdS0pkFLSHgkfcEcIQIWGYQnZvmuJFiLuYcHdwy6XeVhaERKPVM9knIyPJchX6PpTZ1Y2+cmgeCijVGehzSsk7/tGL+RHz+SEXk4SrXEmh6MP0zDgcOXIYnnjia5DNT8Hicgdu2rWNb93FI0T1Oz3m7caJx0FbONocHmpOruJ7XnnjTXj6x8e5cPDmDS5KvDmodbcwMJFkxUE08/7+n07DG2/8AmbLefAojB2jf8bVbGvg4WKTFiQNlKAWCPA5/+FbL8Jzzz3HBXAT+JnfePBuePTRzwiim7FaEfcWoo3ANf6JrZhiHJaQOXSCPb+MirAKIfmQBKwkDgG8wVtH3oevf+Pn7AuWfIsBnk/8/j2wc+dYatMLU43JOZDBq/8xk2z2r/53/eqV+ZIELg8UXaVg+RNfrJFRQ0fkm4DAaZq1NegSDVnfZdgi5cVMjwi1nLQ1Ckn0MG4phLWYirq3arMZqzJ1AYUSEYwEB1zlh8i+orWQnJIgcnWilIo22Y8CK80tccAiY7PLTmZnEMZpkIEuJobmOiflOxrrKQGXmj5RnRNIqTptCvob03bELfYL6SCR5mXsHPOntUQFDqP2ILZMvSqJsS7VyCywVcLc1laE3gP60FH3bArVduQz5UoIe8qzEKAPRebSGciB70yDV3Xg7KEQyu487Lj2GpxhKcEwujFDi7ixEEhTsSFioUTtcuftn4NHb8/CQ3tvY0YikoKvvrsGP/rRIXjztfdhdmoT3DCdh2tGKeLV4Cx+vyfPFeVGUBuV4OACwE9+8hL82w8JOd2Ge27ajhpoL3z5S/eLG6YcZ0oqc5mw5UnyORTNRpNOz5EjxhOchDBADZofhtCz4Ciabz89dQEWFjpQ78RQ3jgDX3zgNu5rtJU6Tsdc48eVk/ZV4gecXE5N6itNa62JPobzKj1N6pc2h1ON99Ef/zhBKX3EKF1BuaVYYD14Bc021JZX4b9+th82js3AyAzAgw/eCkVHkN8Fks+4oVt16sVkMi8H4ZKNSKLCBuFxugEzAxF0C+U8awvOR+rYE76/GUh/VirfFhPOYQQE4fCkyE7VGYUxB6V6kQQedHKW2566VtqapRcbIA2Q2emBVjscgATJ/ZK+uV4sqkLq9bUmBES0abmCWNDFS4PMkrA+75/swglgTgOvhGrZgM9/njrB3Qo//+U5puftNDo8+BPH5uGfv/09GM+vwJNP/hGeIV005QpbkCnRqp5rw8pSjXnZ7rrvHnjsc9NQKvuAZijs27cPvvXMfg5cTGzYBPfddTf8+Vd3y8F2hMiki5otQzg3EFPpb77xHGP7kupFRmN/5XcfZgYjBn5z8VyCG6KOkyaE5RRZpQUh6jDD6IFbspk8o08QE6plIRMUJ5L4UN5+9xj8xTdf5PlrKbT3Q3vvYJLLvNGXcG0s3Q201dbvJ6lvQZf5cdbWh6zJ1Q7HYF3P/9cliGrg0LdLORX1+mgxD7MbR7le6+mnn4b8rAHT27bBbdcNcbFd3sDNhmau5wkOjpo4U1lDT1U4DzKXrvO5WUxlZROvg2ezlqp1g8vGotEEuuiOeB/oEv87TpEPOmJHAjKKnBSRQGbzIOLhyoK+dSJH8SybXWC8HmkgaRoWASlaO6CB4THP0OlOVORH/RC0XUoTyBg0pSaYLiUQ9Qm1dENiCu8S6lT9vbiRfobhyNklWFych9ApSIdmlManFxtQqy3DKn79BD0IOYVoA7vE/Ie7fnFpEeaDKVjpbsTJvwDT0+NQIgZDnPfVBjH4FnDRFmFsbCP86vXbYXKyl3ZmqS9JGbRbmmYZfvI48OE5degYTBRG4d77bmdCkz0374KxMpGYVCGTz0OCB8MjaQYuhC0cRIRSs+eyqxF2AsgNETE+sHp3+w5EuDlWCcbz0xhef6cHXsdlB/k3H9gC1123GXbMEtMp8M6r1ao4/tG0KwZdTBgyeHI+NIatk60fs8sHPp8GFD7BGTI+RhO5KqAQJV0prQapv9lY9ODX994FS0GW82Gr1Tb4OQka8Wal4RO5iiN8GeT/xFxOrNlKBWmgWUl7jvDEdbvo80QhZF30ZXF/5nDyHdQ+jux/bgbAxX19IWSk6Cjng1DbeEaG8z2c/7QS5m1o4fpaidh3fc07R3kpFcKmKDHDwYh9SnUk98x1T5IZmZmSOcM+USYTslazOzWUqi3pBsHUTLwQ2mHtq1VQPTLMK6NFcukAQ9gR9h9aTDKDKKTqE24MbRnDCvG1NX430WnRSR5CU29kVD7LtMJmxJOwXDXhqW8+DYfP9ji6tYRnd2n5HA5lF793ZAjg9lu3cZEf9ZR94vf2MutK0rgEBh6GHEHk8SEprE7jePnld7jPT7uZYRrkP3vyK0wJy0Uw+HhOnojkK1BAszJLNnAkZhw50XTohfOsCZX5ecbsNdE3KmQLUMPnfBbNw+9++xhj4rL4xDfv/DT85Z/+DgwNUc6I7Gd83R/mbg8xIxw47JcmCwcT3Lb9SR3/K67BQ2DA/82a+KhLtYKxObdB2DL0ZfEw3HbHDOze82V44eXzcOr4B7CAh6BcXvdlIG9y142lQBAwxBnhKAS9aAojzflopILHNTw2z7upAgcUydPlZvoSs060R6XSZOFJ4W3flwLAdpvySRmBGZk+f5b4G3QFrODndLvKXqqZdMSPNa/i5M7lqHxijfGFNP4c8yXiuo3PlFEaD/MmsEzpO8r5IMdRa5CkEByqn5YybkUwRZARQ5KjfJJ9yjlErKrzRQGF0iQszs/hxvfh7ukSD3ZxKYRGtQZJN+T+q+T6J2gzWZzwMtBkc6A4nMDpfXMwO70J7tqag2uLxEuAmirrMLf0B0eOQ1ivQnNlEYqFQJKAHsVEWxC7G6HXF7P08IHDsP+1t8CLLdiywYf70A+KVuuQoU5j1CAInynCMTokMCgCGRHLT4bbVuaHBbnbqnehR0k/9IUClGRudhjq6Gsdn7fh7CUPLs0vcMXutqIJ99+6E7LxCk4J5dLaqOGZwUPmzRio2+9LpElDMqR95zpRu960aqek5fMpLuVqV5qV7f+v9wjwVt1wYCdKYrOfbkjdGZ4390BXBE7O9iUcT90XqFs6n1PGyAj92fRkCeq1i9D1Y05PqEIWIJuFhCSnph0iXZGcUA79VIIH1XE9CnnhqPMpokbVpbhe9O9RlnZoXlFy1FZc4wmoXqwO/0c2uK8OZI8By0nfVr48BRfIdMT7WmLaUasc39PtZnTZA1oZ1MsJ96Gpyh8s5fxT/o0QiGTmlwgzlyuo5Kxg8GzuGoD2fjbnMmKZuhKwcw8EiRFHK+5JEiybvZwNSI6YFO0xL1iKxjah3WqhVC/wIbtjz42wY+s0lEe2wzPPPANzJy5x1IMICmm9G/U15cg7qTSl790yswkefvhhuOeuMvoWU7xHDr/3Hvzddw9wuffcmeMwrlQZa8A4YE+Uzk+r1YZ/+ddl+M53/gMWTr3H3/W1P/5DmJqagmt2CFawr0CPIQWccME6belYR1/kZl3u/EKBhBj9O9f3wFHVt0v4+vPPvwQv/vtx5lsYnxiF3/7iF+CxB3Zx12y3oGx3WjBXOLK5JkshQ40kuYxLT8+ZPkzcVJgiphotQO+nf7tCkhH3ossYb/Rh0OXSUuosr+vSa1MnWga/1wAVzFDfTf144t66hjQlstRTr2XRxHGZBFHxwxmyafWO4BwYivzRIRc0+5mr6g5oTFGXwYeprxGpNiVSfBerPJOxbuHqUlXl/xAKQncWFz9IdR/vSZGeq6p+KQjEOdmUx0E0HY1Xk5HoMWjfShiGwtSHYpqseL1DBGFHu2TaMJOq8O/5voCmbWp2pW1Rijp02rQBZLNYCoZi26r8OOpodJ6o3UTbtIlkg6kTOEMtHKm/wMvLerBtxzRsg2kA9PfHUUpND7msoQruGGRpw9pZLr6CtpRrNyMf1lbwQSpLHG3btXkKN3QfOig9fvbf78ILL7zIZtWDex+CO3/lTuh2egqWUmAmnUpIkP4OvHvwGJw6swi33biJzbjPfHZnSldM4693JFQZmQKPJ7ZQBsE2gMGTXRIMKCH9ojQivoA+TyknU7C6ugwrp8/DONr+n927Db70W5+CScWYhfaqwFP6o2BT3s1NVAjXAU0wKPwRltorSWrGDEJ/Bjs50DZn1DnJRNJMIH6PwVgDed1Ek9wgiqgBO45YO/k78Cfs62SqAULYo0xK7RNQ60ZLQu3k78QD3y1jNLiy1QKBfxmUp6EDrbgSLi4sQIj/L2VHYXmelHEPNgz7zGHAh8XNigT3bBYuQTNEDYemcV4Ap6a7nlpJYUvKLOXKVNQCWoYbscUhbS5tAJM3s4Ba+5x7NBRoNVIQIRJCxPYDOqhApqNS6hShY1hPxldm3ICcSRPXcj/qw0Q+kVgTMbfStEsbSqx9mNAB1RdFwkR0SpSDJy+SiFKOVtUQyWVeFkoyOHRLlYFk9nDSy5CFYglI4TGOmgE88GsPwObdRXj22Wd5Y/IieXn5TjfPYdMSDmF8o5+W8NLFYcpMFjKlIkzObobdu3fDV//gMZidJZ9LcQDgw1Fnv++9JN2sDx05CtfvuQX+5MkvpEh17n6N38cOqU8bDNV+3+Omx4EGdrqCdraH5IVKK4KvP/W3cLw5IWjfXg4uXmzAzp3XwyOPPAJ33l4CSi00VP6HQ79EzyRgC1SOBgoTKa++qp+iTDROXlKEipx2Q9EjMNGIRazFBLvkQ6LtNr25DYXTZ4sAxMzmTWGa6dcJ442GpsJlv/vqPh31O1b8FoNACv7hFCIlPgW6Y+MkmZ7PJjlphYmZSZjZPAunF1fhr//qKSjlE3j88cdh51YfGkEHRnIZ3ifyyAZkCutMqRSm6EXK1AVpPgwDz8fJUQGD8Fhon3GDZUscfz7wtp4VZaZSeTgBRUEBba+Y9r764T9Q0WTf5HZBV8Z3EjUOKh8fHS1B7lyOhSL5YlRfZJOqprqYGBdux7W70A8ocYGV8OCoGziiGedwlBqwwogBz1MSUhFpZBxl28vn6aRzGbUnD1HGszJ+yzaOTwwdIyaeMpzAt2cVJL+ED0JARWLs8bbNgLfLhOWSCxXelFm+5w7UKDfujmFsYgI8PBd9RwDalAkjJMLBoyfh9bcuiHmJO/vGW3bDjhuHhTDDsyDqWwosTXogy8+HVgXfg6xJFJKwim5hNpF/k4SrVi2Ynw/h7WNC0VU2hdVn88ZhyGel1J2SjxRhpAVoq/kw+iIEHENyQ6SUOHxrChxfm8EilFSJAYVsE0n6mjyHUg9Em6R9xerqqk4jAQXUFLy3qXyeYPAg4BfQOtPepNuwcEIfmNNy+mbqd6I2FxOPkRRXdTrSsqXHUSy2DiP5GFl3BsFi0GApz4zAmcUIThxbQMFlMVqfYFkdvMcbgZSgtTpy35G8aIUObhSCOcaWWG/cjX79KdN/lUGj9g2e68FNzlWp2swEgedIYfj6ZQ18Xn+QlQT18VVzG6kzxYEGWC/9oM+sLJPbsAlGRiSsPjWSoJuA37OyWIXlaoU3x0qtAa+/eQAWD13gzbzYtTjgEHYdNp8q8SWW6HEnkc2uMPPUcZsldN4T2zQnocKU88sQdT06VOBNVCxNwJkzKP2tEH7w/YPQ7dXY9ly8MM927/jQNXDhQhPm0Fx6/ocvwuETm3jTXvrlOX7f3NlVOL+wBJ1IzITKyhxrmC3br0dfqYJmgQOz09PQjdpw7NQJeOof64ylc62Ix0ToYs6NheJbrLWE6xlUCUa13mDb2+lJxrqMGnClbsOmTePse7mRzVq0sRbCSz/eB6+8VuVer+XZaR7najXkQAcBLrl1RyC0TflyLuUWkFYydor9Eo5rabMdqnFpnmsaK/mrPSNkM5hJ7fH9w4WikL/j/+l1H1UgFSFuKI+IeY5zqWvCeH0XlqU7nKErh+U7bEU0ubC8JD6wqiAN2kI73DeltGAoO8Zm74if4dera9JtvjA2ylXGpcIkzC2TFvNhZmqczdFXXzsI33/1EhPGnKtX2epZW6vLJpyc4XFQK1Lyp+g9UpJgCtebFjp9CUcXVVKf1oA7OyYSFqe9KAWlgWpnqUPQ4r/Qd3G/LONybrkrU2hUbCfz3xXYFz4zF9/h6ww/WmrA0aOn4OyKVEIPK15y28rgBPFE4gvtGI6ePA8rwfv8cC1rnOEy7bYwnVDLyOFhtCXbJi5aBzWISAPiqqaHX+tcEthFweVBBorDy0jEKaSJ4vYjwzX+u4/v2//GAaiFQt0adaTL80RO2joWvQlYOFOHYwun+P4bk5w8VMnh7t1vv3dIJKUKRy4fPsbqdRhNVGor0u0F0Ky24JV36tJ2sSStX0ZwUWiT57uGmLKRUMguRTX+XhtNLwelpdclTdGFPI0tGkM/a57LuUfHhmAY1Wp9rQ3vnjzLiIogKEO+KotYD8/xc9g5YazptItSobvcUAm/OIXos9ll08LHbA7TRfkRm7sQGsz1TMq9jHNe4bVoCzmL43BvHHbYAzm0JurAsRX02wqyaeig60PEodxAuiPEqn5MaKrIR5GARb0l5QWRSl6GsWhJ2XgGzBmrvHnGlE9QwTVl4dmIoYQ+qBmuALUj6QY+DFkjjGx4/4NLcDq8wIfcCPBvqzGXahPjzsWmBKyCwILOSoTjtQXBYJDwihh2I3yIgqGzcyKki0WqA8LPdUMVmqZ58tCEbzJ1FlH9WpYIGn2IaN0LnvZ59CG6PBrqeRIQIspnhq/hd5ZKFFATtGipelbYp/LD6j4qOud6jkLNSqEZHRorqEsbyZyc6G5XwrFaiiaxWnxDsEqxI459vjzFk9UMm4LGxb/RJiWrlR6CFnoCzTBC11NHgUZlTWzjqc18bzogLAlbdYjRv8jhYumaEyquC89VpBdsXiZjqb7C48mhpKDJqtdWeeICPMxUQVrAQ0uwGzKD+L4qB0D3oEOdBNL8NuhFIvFtFe7EeSANPIWTReM1Km2em5snh/nz5y58wJPqu+M8D4IaDhkDRhJZo4G7isMsSQr8O2w1FDfAOu+zmBVG2gZxkMZWR8l0xp3J8BVmSw6bWmxL4bjyedGsKJXpEEtXOgt0i/qh3JDcn+l1hVmIN0MsKPqoJ7UyofobaSiaTx0FpENFz1rvhgNRQIPD1KTps2YJtm7dCvOL53n+gr68L8rK/YY8ySEWc7LORJxIz+d7WS4JmRga4XFSg2pp8EX4+x5XULtoAtcVkQh9li0B1NysoXDf0DqSgNPPyoy2hnFZPZENg8ylyeUoHYCUB9w0/YFWLevIcAvXkywCF51mmt9KhVpOBmjOzVdgS0MooexGnzdrjBqADpNRvwhZXMwpdKDyPTTTmi3I9GJhBUL/IomXGGvnF31FOu7AUtCDlTV5uPJQEXyLpEQLJo0eDBfLENdrPPgiIQNUBaK5dIEfrFW5lG4YlwrhqK6+LGH1pLkCa1RJuLYC/WofJZ0Fo31i5ceJaNRU23b0ixQp+g3jm3kj+gs1KZfAsfdXK6roKoRZKqIrZKHgorvuGcwkRMhkuk8YotPou5D38fXFs7wwVI7ewbHT5G1QtnenMi8mQ7HPmyhvZaE1fwJ9RQu2OyPCYRc74GfQjEQtTnUvjAfzPRE+iqEGeqhZet3UtOMN3Y7ACxoshDwUGv2wDiNtSWY7hpFSRwntGJpfFJ5HCaq51c1iPr0/bxabygyaEHfX4TBsNaBW9Exhe1qti/D00EwUwvaQKZltQ3gHcqUcC0l6LgPHTBvXFgYRvqhxVzB/CWYIBRKF0n4SLZbtkZdudBKmUbeWCgtd+kDj7qJQ5HX0PdWQC4WvabHVE1AuL1cQE7clUVwaK5tqFSnD8MEA3ekuiqV0n/gvtOYhnnB9sBjhPUAqw8KDqpe5JCNSGq8IndoaPwe93kAhkqApOosaq9JEoUGG7+JR+B++eCDwZ7JAYAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="116" height="113" border="0">prchovaní.


 1. Pred aplikáciou gélu sa uistite, že vaše plecia a/alebo horná časť ramien sú čisté a úplne suché.


 1. Otvorte hliníkovú tubu Testimu prepichnutím konca tuby

hornou časťou uzáveru.

TIKyYerIG2CxTNUxKfFYjo42lfuZ0TJ3tJlPBxXvUNUAJI5VkUGGvPTL16tdue8fbzg5hdcoECI763AFuTbOMiqgfj4yPv/Wd15xykgleDKsuySXC51hMl2oeWEyY/ic/uvdn9+9uT6+N49QiN0spiCghofzgB9943vnr6IRzLnKUNXxSEZueTclF1yUUChPKcS6LB0PQ8ARNEGkgCo1EUNyxlXHfpJ0AYTo2V/GQwrDzokNJkop7pEzuvSn5vZQihFSYy32iFAbFa206HV3QTCtKuSU6yzMuQ+UCZZxnnqYQ2XQIzlnoxmwAVJ7VUXMBPHXkDIeJLvzS4Jv8BMngcqKcpxDQPEsOKJdYN2FrVY/UqYhk06ib1MaUdxqmwiE6VlYaMRWImYbpFIm0VJkMBs8/88x//MfP3/b215y8cUouQx297gSiVRqt79/0wq2373z0med3XLgRcl9nPepzo8phMxD1oGd87Wt3PvTUvt5wxjL7rtEMPaqIhDFKahpz4BZSJD6U7v5fvfStW++9+Z4HL7vwNX/4wbeevN6BQsM4w3BOrVzVbLWBCl34ZKpKxwJFUcJ6z0sxbTCJZOSCvXUA8rU6cnlAzVQbUm7pAmvGsZLjqZS00tEAKBbVeZbEk+HtIB/caknDFmKKbto66ZvmlESiMiiHRq2Bj4KG6jiRYzHNpiFJ5kRrfHRkhJqfBJUs0OE3gsYwnuVBT4LnSpnwebiqLqzSlauu6+jqZqwY68PicCfctUq8U1EUv+bWkVRSXJ9cS9rNywh3oCvQU1pApURJYQWboCl0ypSO4Uh11ZXbk1x8+9s/OWfb+s0bp2XtGJUBAk0TPox69nj/4V0Hbr8DZu/Js7auPevcVRRRg4cseGhMIV7Y/eLO5+ObHnhsesOmi8+dHA8KGQ9z4e7a/dLsUt9seK8+c7Nj27Ozw527X3zk6UMP7Xn2wksv/PXrLtywBveY0ogf5b/w0vz+Q/0gCAFEavhG5dJ4JsLNYP1NeJI4It3zfZebYQSHTyXHuyp2NwX3KVM1NkwiV2Zbum8S3D3PddUSxY4ZitQ6nsDUrtKWmUPJhOwqnYSAnbEoeBRFheP7UCTqW+LZ5nSirttsNrkcSCzHBYIgKIkPSV0brgj+Fjwir+bKBlMX4/CYEQq6MgPhPIvJ7TimYVHIiugO/DzQJtWB6NGYBU1fpBpVzmKyAybbBm2lMlPFTSk0nKm+5OKTX7XtlOOzfddv4ippXOi6E+ohNK2DB+b+7d++d6QvN23e9Nl/eM9oA5QozdLEMVs0dsAwdj/05N9++XY53vnw23ZcsW2dX5fguC88c+g/v/79CHxOlhv+6IPhmql+L73hxtsf3rtfNNof/NC7T1tdO4DIWDXN4HN//LO7bv3FTlonqSIZKtgjGrMk8UcHiM5wgah0ol9wv2ath2jo4TM4Q+xGHA845ecwPCRMxOoLnGlyFQ6OLaP5P6TEBsexC92L+Ep9JY/Mp4i6pTRbNbOcavA4GSxpwKzUAb8s4gflI7VpjfvDNIqFWZdZDhRQiHKYRA23DUgGceMBSZqrCj1Thr0mFVQqGvNGw95KGoJdOTww6MS3AFBGSFpDpzWX00iyAuyZcqLKJp4vo9rIaqrtp1YTqfJS0CzVheOZSQht+Jm/+Kf+QrFy5SmwK2snjQMHF5QV/o//400bNsEt49xTUVlO7QuS92FepnnZiBtjn/jzD02vmVDVEtUm5PmaNav/+I9//6bbnrj9kV2GdA7tnfub//zpzS/vf81rzn3vmy85f7XgmX+xFGrnrY8/eOe+hxcXptet+sjvv23D+qYvbWWD+kCkqABhEMGyFbZFrfA4OD0Xg+vKhcPFLVwXSJzBtgMoFQMTqit1HCBbmn3CbcG6GEA33S07Dk0EKLBeUgeBombhSqu7QT3ryyNqaRbtcsmmhMfPUsq4wfoJ5oW6dh3ATU2MjmXxnE8zsekyVF5g6FRnppuNGZgRlOJ5WQYZVcdy2aWb1KZKkXXco1oWomXZcuuWLSepdqVUXLlEoTauGKbS4Vx4OilalwOaXljSrGf8bsvSs1Vr9UgUJ7c/8PBFr17vhe28nhkfDTeuGQO5NXk8EKhAHgvb9e7/5UP3v3DcC+vLLl3XMoSfpTxxOYTZ2bBxZP3T49YT488eWlycPfrEC/svv+jCN1619dLtG2RaGzSixwWLODJT/ez2h1ZdfM4FF52+5cxxoNQihlYSNLQdFSWFBaTiEO5tNBq69xE2n7PKIo4LLkGWJ7pfFJ9oij0DUM0yrmkg5dMdzgbPqyn5xeKVwSQaAycJaAmEw4ATM8E6Mqre03pfcN/BK/FY6ir3/b4t9XQyU0MgKsHDyfH4QZ5cQo60KirdL8cRKcWjH3QVpNIjsLwT/eI83N3yPCtNNFxbJrZApP2F4XCJpyoRLCmW81CvBHCJlQme5KhpowFICH8Zhs5nPv0XuP9nn5/fc+D45VddvmnDio/84ec+83efWb8++F//9CdOGFScD4F0dBejn/74jl89udBY2c4GQ9O34WQyappQnJExhr25g4dnvvHt7x49sq/V2fJHH7521QpXEcqFDy7InJQyHJs2gtb7P/i2c17VAH6kFCwlN/D2CgpX1sqyqbK1SGv4zySRuuudhxjQYCSqd+fhmHh0uz3PC5jd1zrhFQQu5fTTnAv5VRB4zEl0qlnqRkSOsGMlNoMPa3noKM94dXhGA5EwZn00VYdcsUOj93hmNQ/C5U4Pcofc4V0yvKWBHEVWZ1I3J2jGU3HDFYcCcAOkpnhbnGTwlAXH80o+D12roudCQlbG/Y5V+abgGH65RKjGaAjCPJkpGGvTjDDpeC1cuRVY7WbHqLEvFA6tpTW5tvFbv3PNmdtXe5b9sY+/+7vfvvfwwf3f+9/fv/CSHSdvXJdV6YO/evyxe1587LGZNa/Z8fa3nNE0DL/CNivD9hNDWFXiSqDApYnJNRe/eY2y8pPsqVPxWdSaCE4OX+6nUXHz7Tvv3r0wH46Y1EGV5nViGXD/HqecMm4KMIcx9u24yN3AG9PREpAQqDJNO6TysyJJ4mazwaRQ6fF7aUoDLRsNn4rQee6PtlR6lJQGg4xyQXgkOA8NfjTsXi8mFFLQmVEOqi4ZYxoLi0utVgMSwF/uQl4dEjNwlO7mMWWZUUVf2zmcHMElioUYZsui4hA4sIax/MUzVJmS0wwWqupYmB/i4IHc4PigRnmy3CGbxAMIh+cEPFaOjk6I9JhthI0ITCFxgXBGrPqVhAp1m1s0wCAxXMDVDuG4VAy6v3zq6Y1nbe0oFduV6Hji11+/3q4bcU9cuePUhfn937/huS985UER7BhdC0tX3fHM8a/95Mazzz7nQ2/eftVr1qi6Dykp3BGFU8zhs4fCKJaUCL38qtM2b1wXwifUIqHAba+z78UjJ53WOLJU/ceNd+w5VpqdzvDgUjq12rScIwm2zzhydHDS5g4he6NoBVIUqxMrjykxg53K6lK5lMQ0qlz203Sk3eQZ+S48q2XVgK6yGlJnW+XnpdLTmGVeukbfBE7j2XtFruV+eUYWjCoQTbvtlvz1PNBG0/d8z4AfjAfpyMiIPo5XasrjrLDbDUgHA0ggq7xaWupKudxjDGmgsljT6vPUV01jcX7c9SMYWEmORBg0dVwuFzTQ1xXYjm7n4PBsSXXm1KECBw5SU7gw/Xp6r/4WIy7Y0NXQNHUCW0stZ4Shvvilrxw4eubHP3qtw80FStr/8q9fueu23V4Q/Nnf/ukpW87+q7/68g+u/8Gdd6amax07lp297aK//ZvfWz/hgG7WPH5Q813w2CKnO/HDsfnFx4fAwaVH7F1IyLuyjC9/88cvH92Xmo1uUnlwFoP+Zz73RduPZ2aOWrZPNCoXn/n0/7jogm00GSwBOAATrvMkBj3wXJemq4qawIRZeU03Toe6BYM2qqb8omm1cygODI5ppxmVUgZN16QmTeqphAnlyUS052HocrFPzT4SXM4BEY+TQlLeg8ouPM8thU7sG6oUFs/dCMPGYhwvLi4BvlM8HijD5rpp7jK3uIaeXDC1ClM/RkbdFAMa6MfjPWru5KOmH0VF08YrY1U4hlBGw5i6QjzKemMnoJeeHzoAMVRRAIPsLrtH4wSyrU0eO10XVWE66gMfeNdXv/fo7idiiuTCg9YGPPXpZ18wN7/yh9+/8+jh3qvOXvWb737jQ/ceevLpZ0rKs3phZ6w1UnkS5BRImgwWl0ekHP33H9u1+8lnD4OL4kypnIHaE5w9jz/z4MOP7J2Rew7749OTv/meN7XsvB2Iwz3KDkCgWw37nruevP3mW3928wMvvPjswuyhptdYtXLyLdde50r6phZIcUJzC01BQ31ry6VxxBahyKi7VDVCQDY5GGRJlnoNk1qk8zylynHKFlNylWqx1IkSAuqf4aI6AEDJvjPn/jOTMsiAuHWhgYdOclnSsOh/NEvDojoSqjYwSUtBVykkT+FBJwwZyQpQmzAMdJCQJ3FSIFdzVg2C6ds7qooRk86lEeGk6QwupbWJZoCDVpYC+paBrnGnUkA9aIvSqjpcLyxqwaGJqyCGhlVc9Ybtew5Et9z2kK38Kl/Oo2274BQVrrjltt3QNOCGX3vDlumOm0XHZha9w0v9wwv7lWPJvG/Q3CiLv1gtdVQ1eyReHNY//Nmhx194YWrNuO/krgNpcrrd7u6nFv/rp0+4qzeuOXV89eqpqy6dWBkICqQ6KS6Z11VeeRPt4bGjY3c/9OIzB6b37zva6x84f3tr83mLLQcSWpm1OT3RUqTccZ4lpWP2+0OaC+vYvgNt1+k+r8iMorCKKlM2SBqOWQE/lWUOhYPialrC1KDSIxa4KpYSWN1un6r/TJ7hTD3rRk5mjwpEjAJwvxwM+nij67k+8wsyrTS0OE1AGQlTMQdkBFTzdPLlKQYejfmpKz3+k8dYAsdCmfnMBLeUUzgL8hwElmbHivJcdA6mTcl0KJ1JudbCECe+P04s5/xLnh9PzXGCGq+PH5+J4oheVfLXTdRQtTL087Bh+YHDsCw7/fRV6h2v/+JXfpEM5lasDXu9dGXDz+DLgMPLDMADS7v/wV13PfrybLe44oqLfuPNOyYbKZT26Fz6V5/52q4n9tee+Ms/fPuaiTbgx4oW1fikeWz1XeHAcJXKGFxy3rpTNv5JP6mU480tDv/5c19/cvdj737PrdMTo92FpcB1/vqv/nzrq9bAKdqAC1XdohsXtukKI16Ym3PtRhC2TDsgkxgXfuhSMqCGkBAP8xXZUrarVI1O8XhF046gnVSkaylsOFEGCtcQ0QegGZKnU8tjHaksiF5AMwYyKoqlfiue/iBxkIPBgGssaXCKpMEHVPKsOxphVaOEpmFLudwdR2yVWj6o/zHX7SuE3+hdcRQ1Gi2IzM4Hn7l714GFxS7V8JaFJY36BAd6xbzqWBKcbZZHrkUWAzCq1WpSpMlwdcsK6CL5frJaC9JoKAlxMU4/feotb77MvvOxe564+We/uL35mnPHV6/ExlB9IPkqOKnG3EBsPX/7ay86c+WIsEvjhef33r9z5q5HDm3fcf7r33j+WVtaTTg5YPo8T/K+59k//Pcfr9+y5sytG51A9fu9qbHR0doqpRgf89903cVXX3VdVaaT4xNPPfHU9d/51le++bO77i17i71Ow924ZsOvvelqB8CiOwjbJddvlFE0pCpD1wv8sMjyftIHLnJtIJigKk0eRkXx1SBwuDeWIl88nYCwrSOpTLngnDLHWPAn98SIvryknrVcD72p+Ft/+Gts+Lsp4iwNGmGv2xViLVXe09eU1MxnqZYEDqDZJBg9GAx9H4wVB0+9cDzjn/BNrxs3w0ZZ0Hgd09LfvGh/679uenKmnp5qzs5mqycc2G4em0XfG6S/80HnVYirSEFfuUClCmDfSW/YJ8pGPgSa3FN5ZUQp3K9Sblq5EGLHKH23vvrKNQvzi0l01s+v3xXNBe98uzc9EgCNVLU7e6zbzezELl77ulPPAg6NF2eODh6/J7nh9ifD0bGzt2+5+uJ1jSKysQn0HSBB7jTBK2+6t24+9fLndmwva0nfT1gkMNHQKFiO915xmsHoAcq7aWLt/Q+u2NfNdt6dNloTxw8eOG31ge075sUwC0Ov4Yft1gQ4IH03UcEdgyZ8iR1FNUgILG8SFxy6phCdjiRgk/W3M0gaXlVzjUjWaFjDmI4bxF/x8PkURiOWFOYQ5vIX4pn0A30xjR7Gww0V9Ck0AJkCLXocq5PTXEjq05RcbouDhFLi7Wlaci88nZcurG61GzanXaDhir4oKuN4sdy8Zfpjf/i2iQmq3PUsB6ZTuCYfI1tYDh3rb6ih1nheCae16RvhREl1Spk0PJoJUGdFr5/MC7lWUh9PBYNUZvE1V592wSWb/ugT/w9r3wFnV1mmf3q9ZWbulMykN5JAQhohlNC7gBSlSrEAYkEX+666urvWXQuC2EBQ6YIgBKQLCARCCZAQIATS+9RbTz/n/z7vd2eSUBT9c/UXksnNzD1feevzPs91t9+7bHvfG//z1Y+amknZ229/d/+L6/ojJ5PThiLZQcW/7Z7nnnl+g+YEP/3P8yeMKZkJVBYABaKsUpIMxFySJ29X4zSSBRUVwibRjxRtA8GLR6s2dWLn5d//HKW5Pu2ToV5zzX333ffwv//wlg3rtx+4aNH/XfoBHEJTg+PSwkaj3zTbwE0FZASY9ilrkrVmbE8+hwdJUzCwM16S7C2bTcSeGCg2BC48ViGxwo1rpWnVKIgdqA/W63WcCcSdaAIrFMtGUV0QNZIJNCgEzRAQcw6rCqZWMT7AfI5A1IUY49MoiRYMIV7NN5mTBKSsjUBjxa9cizF+QgstPdkMkJXrgLhnivCrTYAj10DElBFkKcjuk1lmMSNUYQ3FoWhO0/18kQIxSDyFQVDAeQqQtWt0CaSW1vZlb/S//Org5i29saOrsqtZJc0OuifkKO7wGv7mNZtWrNpQTqJx40p7TGproWSPDnijHiuGmEFUmTm3pc0xrVDTxSgralwjwrXcw2eoCPAd6cTR6ELHrPg6f+bE/r69zWLb8jcrT6/cuH3rQN9QLddulrpaNEPKuy4oBdKm3isIww1D0NuKUX7GSDZxHoLDSG6yzIMYgqwuKLsD9K24bcm071FSr9Vhe8n6RiC+GUbRsVJVnAqmItp5eEpmlxO4IIk74XwtQgEQIuOeIT0AmiHkOTc7DIFt0nTK0VDikimCNcyaPxTx1Bt06aJANvOCJJRzyIwDH3k4vBLoIVGZBE17bSCwHM2XTLIJvkQRQhHj5XKmq0wNkymen9x4y2N3P/lUpJY6Sk5jqP8H37kq9OumO6bqZ4cdedS550zXZP3m6+595umX3qjFR59w7EdP2afNkBIKP8jFmLkAfFWU6YeGklqGYsWGKyk6Vw658i+zJkqYSVEqYWpQlhxNcsliGKmXBXVTAeDqzKOmnnjUXg1L/eWNE2+8455LvvzLrTs2K7b6q2t+lC/QpY5bXJdiKToulNDVGlkb1A8lJsUwhylnM9GWQC7BTc2GF3Bv0tJ1gfFXPT8QVJiWIToizR4iLng6vJGi/Ia57eY4QiZqfVKz5BYxWJVL3tAFUkXIQ0eBeXkAN6LLZptuEFH8HyYp5c5ufQhDsX7saUJ/Lw2awPZsWItYqE/sWn5lfIdlGx2dJbILN11z17o1tbKkui0tmdq+o79guqLhTIdO3bh26Le/+fODL63fJsff++HFq59Z9twT4SWXfPqRx57688PPkh157rklA2uWtZQ63ljT91qfRRnmc0vf2Pr62nCwoktaub/utprzF0768IcPcgw99KMs1mIrL+cTHlOKbCaiVzOK3wAWk1KHdbJoZwO2xk5k2BmL8pHlcCljlYJLT+g+e84xRtu0q3//yNXX3vb1b90qpaGrJZdf9skiZDM821IDLUjpUifi0mPGjYnrPG5jIWtnOAga9QGlUijRAOehQMoUvgt8jIy5Fxcs5+aEeocmyobgUuZZcw+gsERGWxj8VBiTigWXCDy9YNQV28mlfZVMaZSR/wOdBKV9NqQS6F6m1UbywkureytBYTSU4BherSNFo0xKU0Z2D0JpXHQaiWLR76TDK6urV/c//eJra9f0TZk9Uw9qdBcqlW2rXllfsrK4Vt5r0vhU0ZY+98LoCdP2nTt+v/mO3O+++Kw2cUrLpk2jT9KMhl8HdqLaFye1sWOLpUmTInRqvXLvRttQW3K5OEqfX7asEfV39xRzDtq1xVyOUgUvzF56eWO9NuTqer1SoxiTsnoWC5eYRDGmvEE2tXq9vO8B81GeS1ONYfFpmBTybnH6tIaS/+CJB/o1P5bM5a+sW7Vp82NLlpUKhSwN586dCDpdr5H6ss5RTa3RENmb4tj0a4AwFfdIZRrwGAmcJqQuuXrQ7CcKC2mblg+0uakij2TbTIGgAV1Ry+ps0WM1jD3yaSpHwOTdOb7SWPVBEcMJFD6RcSA/SpFKQCGl6RZySuZniV/LEidLrddXl//zRzdketthPVoLADJMjcZloAwQAUlw3mVKwkGPuhPRnko9bcVn6hsu+eKNTr7QtaBwyVdPm97e8saa7es2PLX4jqVPPrpq5UvP/dc3z1g4Z1+91T75xNnHnb5vGvmV/vWbhjb6cnryMXtrOAtZnRInKXKlUKPVzlpBDmrIYE9Ek84gF/Pv3xh49fWN3/7ODXQeMylpK7WEVVA9vbmuv7e3l56aJ5MZ5skNCqZYTHTNdHNSo7Hle98pzps1mtI4W9UigQYOVQrkAz2YNaU498unVIPGFb9fces9yc9+d3ffVq1QKPzPd05csGcpZxnY/FSifI+2Ju/aKYCMmOPVAPCHsKdhmTD5PK5I+12t1U2Qbpgc7EC8LEYgGnl1QC4xMiBQWZ7nV2pVq81y3BxXKxXaJIqaAPliEmV52JFxcUZuCl9IQsoThpO+f2Yk3KSjndG6RjlJOvTxj5539PwcU5WBQZpMhG4IuZadr5TVXSjC4yI7uVL505864eDDj/j+//723y49a+LkUsGFA5gxo/Tb33wqikqVQe3b32lcdf0Tf7jlhQ07pD8/sPXZ1x791teO0StyrVIhGxSalHRGqqRh0hPlawal0QdNGSmITgxuQK6g/vJHXww8CVNUhkoRk6plQCXFksDXCI8VcyOJ0jCG2KepDrf+4ktrv/D5H371y1d2tPaUh3wwsqapa1sB3J4Rt6SFTHXC1O0KVq1Xpk0cf9VvTrvqiod++ctrf/j1gf+49Pz9Fowz0TmhjYjyuVwqizWhZFDO5dAKJIMI2h4ecU5iRmk0QSEyEgcQiMgUBdFlihjijP61aGIZQIZZkA7kMATNyExIYAryMpmpcjHoyg5SZnISjO9AnzOM6o2GSrkd0D2CTtCIk8C05H32yY0Z3Sm8Lf4VR6LS7i/2mILhUOahAPLT6YSx9HBR75atrXnZ6XFRE1Ci7raC52dmZoRemXLR+fvvPWnGuI1rNr/40stZfGSWSFEQykLkEGTP+HnilLFGJtlmTG6IKiHTV8gaJW05ueAKcmj4GFuXmPk0snWQdKl0pXXx5kiwEvrkeiSpp8M56YQDhgYoM3Joxymma/i1YtGtVAZzeatKSV4subHkdPibB6r5vCEntUMW7VHuP+7ev77QW65kOpnQlNautbVFzuSoqbxHN4zWV8VJMrURqSGBsBHIDzEJy43KjAVXZQfs5xB81CBPJSl0kTWdApNocGgok1vhzBDJNAsHAk7CLEcRc77oXLFVyWGQ76e769gSKxQnumNKzBrpY7A5TFAnSgVXngippbe/OILgdA2wI5ksoayHFLRVB6/51U0dXYVvfftjY7o75NQjY+lqbj1N6pW+Q0444vyLjqAw/IbrHrj3zy/bnHLLTSJCnnvIUNtu1oUFO2ZT7DjhrBmRDG1k4EcGqN657ogebcg9e6ZNRLSIwnYmPh7nkTYnX2Parc9e/CFNBW8o8jdV9sn8IiuhiF0OUt1OJSuRGnJYueK+5cs35kxp4YLu0V0nr90Yp5qZQS8Kg3Em+dqqT3dGQx8Js7YsqBwmPkgLmfUY/UeEgD72AopbGI9ErUtjdIIQImJ2SDrbSeaHFMqV6ZgMVMrgjAe+Tk155Iq+u9BYYXFSWYy+ykJRRkop8ZDIw+gKBVmypSQBlNHobaZdCENfCHyqquCSyCQxNZ7teh8VXglFEV/MdEkln5uEGBLQtm+v2nYpk/JyADLQjCyWpMQNL69rjhSWTHIhetFs5Ok+BGniajkyCjAyqpRQgE8BtJfJjEhUHDnVYqHNmqC6IfDEKKOYmA2iU05hYkpJt1WEyi+rxzJZOcLV5vSJyNFS2wjgkFwLHXGoGkqhjDp2wikECu+pUnOkXNbQFdsoFFoLeQ/UB0poQLDcDWzbl6Uc4j42foaOelscU6yeMaMZmssG2OxAzouZnFBnMG29XI4iTBkYHC3SloZxPFSt1Op1YHZ4EE4eyUBRSkduhLia8lDukMDIDA1V6T2um6MMSqSuOPOqSldceE+k5lzMJT9IW1bMSYCKyYAYNRmABXlF87VzM8U/H/ljAgMrd3YVTj39pHv+soRC5aUvbijMn0iR3tPPrOnqGfvmmnVhogzs8Ne/5vX3++XtOVOb8cTS3o3lNGS5FDNnq7hOnK7rKnlLigEtBhmi5EsRNsMsRHkkSfkCy3RDNM3UMqVZOsQaAubWnFqQm61cfqHRwAJiaaSwpaHjqGa4j6BhTlNDo5wz2bpxaOm67a+v2bF9aCiVhNBFUh+qPHTPIy36nEPn7mGjcE2rRIYUdKwSIhWUYxiQzvKh4IeLYrorlbhYLAqOLLiuFEORAkoLZjwUJSTUpRT26mRtyWEUW1pE7QDA5yRl6j9V8B0I4hF6hmq1EQQhSr0Oa22D+04QHMeKZtEna0DSzSu1dbF3kUS7owkZav4m3fn7XW8oUwSpikbW7kOnzd7W17jj7vuv/PUN+/74y/VG7fJf3KjbrRSWlVryLz73ypuvrFPldroz/b3KdTc9POCvbSu1GbqWIhOCzalVarKtqKDzgJArLZYJOWUDilhNfH6EYjNzVg4r1EusXzP8q7LzgzVT3nQkV2IdBDh1mf2xxqz9SCujqK6oplcLr/vD4vVltdQxCiPBqmYZjus4f7nzntrAqrnf/ZxRokA6q9dD+sxR5JupAZrAPM59A9xiYGmg9W9rLVJMhLmRfI4ZtzQNSslJtVqldDFKkLEkaKSLplKa+fUG5bmAdXCVgUffFUBkE2yeDS1bwdssxpjB4ZVwnVVHax+lbwXKDVHf9uDXVz+4eWtvigFbfWTP3v2VAE0na1lzgZQIpNOGpKRevCWWa4qU+4/LL+scNXVzLH/p4vNn7pVvc837/vTEHTc/XGpTKKi3up3Xtw2eftYHD5nf2d5KLiHRyJSF0jN/e/POJcsjRzr48IWnHDTWkCDTLPOwOE9TQKoAbVUW24YOSQxt+V0/mWjn7fqVGKCDZHgr2W2iCgRi5uYfyXr7OTAB2mb/kPGhcw469vhZEDoN+tvajB9889hrr5LXbFzFCAKk6TokEnBn6GAAV4dmRxaFIDvTDVWGGpzCs5UWM6Yl4PdhkVmov+tGkrJ6mRgZgO1gWQEMEwSheIQQgwU608UhDs+EvIyArANoC/wjWeAk40kiWgdol1Om5aSyv/KV1zZt33rUcQcbUEr4Oy8+5Rlr96oAB8JpZHBbEli5o+mTi40DZq3ZWH5lzYYdlY0HLdp35ozczCl5Wu2eUUWnKC84eNqa7Ws3rdlcrQ+OaT1w9rSuTVvL5Xpgai300V9bt3Hdpk11Vc2VNkwt0mdx/CCh81YplydNGj1qlJPGiG90MMowvlcRw1+77aSUveUTq8rIV7KdT5HyLxIPplLMQDlDoVU2Mn3yGKuttWGmADdSfjVmspwvFhurfNo5iq79RpIEsQ7iOkHwD4o2SlXBisMaHpZukNEFx2feicE2FjQakYSul0kW1HYdymJMICcVoYvKjWBIAwTAHPDYkviIAjNHJpun+mQmJAmYMgb1PgzN0IoDj6GIBgqTmwMksO/C+Z/73GlOPnvbjZTf+nuw52CsVZBC0R9BLhtFpqWd8sHDDz4wueLX960rV6ZOnfG1zx/f4sYaD0w4pj150uRPfvqQR5/pfOPXd3SUCo2hvjQMf/i/P9vQV9PkQpdrBUODmWQXi6WVr7xx5fInK36dIjPbcNatWXPuOaedccaR9CPULCVPlHPBQYb6xlvgmsMmdeefZXFH5eZGytLOnRZi07gDIcURtqXKoeJIaj4zUszgQWCeElZK0U0nR/dJMLBB1TvVeLhSYTVDXLh8PmeYGNnga6MgAkEMnTGXOAWpugjWIrANsmaTJGvN4EMCht/QWPAhQahD6UWKwi5FTb5go2SwFvlCg5U8Ix3JEDl1UG9g9lCHZIGu6IoWxmnk+eVcDqiGd9/FkZcy3EpjBhmKvwMAM9O0pgJLnsTlem1QrvQ2nDRtkYcocoG2Sc3c8Ob2q37z4IYdWyZ17vGhk/eZNxVa8X29yfr+fKlz1JmnHDK+JfApZbKKjy/pXX73X/ukdN7+8xbMm3H1b26+efGzy9/YZhp+5PW1FpxLP39hW6EIQVJdfadPuMtnTSn4TUbq+81Yjc8f93Twz009BH7db2hlx6I4le5DSo9jJUpSl4Z6fV1yOzg1lCxXTWI1lZsIdNYOAH6Alrper+m6zaNzscb6MbSvpkkZhMZ0hJwzpKlgqcdZCJmqoBEHjmXVQg85MxilOfmTwEiYSTwNgvk7CiNgaR2X7JbK+jlwrnEY1CkIzLQWy9UQyCfbB/trKtSZWsy3rku2e/LRPPS6LI3EEJQOmDIEH2Koldo5f/bs5MlX6zmj4oVJkJQkOoWGFDireqbqixc/31vW99hLHz1lTM6iR9Fyzh6jvXLJiaeOcebtOVmK6nFmZlu3ZQtaX16dtDvFie1TTjh44WBl45r1K2fMmv3U4xsHBsqHH+sE9S1do0q0RY1aNm6Us2lTea8ZhbYW+lwe/B8ln0keXgDzMs0B+AxtoiYUUGneZYSQqqdHmlTO9dQ7N0KZnRyeUZUzcEkUM6snN7Sit++Oe3vnzpX32sN1HS2o1xzboWf2GbljWkrdqyW0wmFIt6dBmU0SqrpgLdDh4pqLmtiqHteqqReqgtVD4UH4iDkm3VyOLi5MHdNQs7M3sqbxjVnAB3hzhpYooJMxVRuzoVkqBp+ZRKZQzOVairTcPMf1TkWAt9xSeRcTBsQlo0mYJ4Ou5oc/fOrrvT2rX1/RqPlKa0FhpPOJJxw9a85hl19+/9IX1m7esvKLX7j0sD2mz1y4sBI0Ose0x8EmKfUl+sAcNR1zzIL58+f//rYn/vrYE2+sXP6/37+wrcNimkL50Xmr//u/r/i///1eo7oDsVpMZrZ9bHfbsmWrTzrx4K9+5QLPi+v1obFjulRN8es10zEznDWM3HMIK26lPFLwR+c5JCMSV5j2l9IH3bDjxNNwi3E3XFcL/Mbll//8lJMWzPzyWeRFYoy/YJlsm+JGUITalg2hGsQpSfP2KZKFnpcUNiKVhdZ0VtAUUDqMIXCLF01P6GyYgHclzCzHt6fJU6DrYkhFVZoKvk3JbEx9YCxWwdVn9A4H6ODSy1LEyJLyjrb0H7zELITIdpgkijIbc/mLb1z/+/s/fcHBozo7QeKnSF0d2iWXHHR2dQFFkrYiv7mk//e3PrulNvCxs/ZfOO3AiR0UOqZ1eD4zDsN21zjlg7N7xhVuvPZmivZV2eIqo7T/vuN+9tMvUOYnY1YedESmaZFH++73rll83zNW3n15xWuzZu7xb5ecQe+x8hpT42ococW7MMZghjQTMg58K+97YMkjL766rbcP+msYIzZhe8G4kJ74wUXjp0//zk9v8hvksySAsHSZ/X4oceO6ypLtll2ENFbEN1+RWQsscBwdcoTQlCWX1wBzGSpy5GJhJlj8jaF4BopNFFspwKlDfNwQnM/MMYiMUR6+MLLBMTfkaLKoQR8hM20TQV/Cw9ppJKEsRGY2lLW/H7i+yy3F7UBnla48BQCtBX/PKZNuv/mBA/adedhheUsN00gumjl3XGkikOtZEPp9Lw6tfGNFvqe9pcuZMr6nANxZIKOgpdi6ktIpNdTRY9sKBTOKFQNCMEGWqRQiL5w1HpeLDCU6AJic3jHYOOTImf6j8cq1jSUvDW0vbzrug9HUSVboDbZapeGWmyw14YCUfTLGReJinkQ5rNJX9pY8vWLPvWaO6emiSxEltGDARZPD6Okp9tUa9XKfqk4QmSf/O9bojBXaKMvMO3lsDmhCGG4l445kQj08jLy8ZdE+tbS0oD6QiopjM/2A67Ihcaa5riuhTyKLmoDELIJkVAVnt8TCHXRDWB0hYciQpIp22vA+A5xuQE2XSQ7/lRspFPqgZd6kpJQu+NhhByyY+bVLLwP6wZCB75LtFAFfIgNCiknZetBnKZ4WekFfaNA3oXxLt21NjvxQNfRKtfe3N97/7Mo1ReCsQZth6gp39YyYTj3PysP8gINQam/Nfey8U0874zSySD//+X23/fGO733/sks+c/bceT1AJDUvIthphZNHdVa4CGQvANDZhja2Z9T3vvOZiR2A6BmMu/GDwAJMFQjv0aM6Wgotnk9RdEbpucsqv1CSiSXmGFcxq5PwrKssgIyR4RroI7F1zALA70QxTmY2Yq2ZZzA6xo/jRq0ehIFqQXE1DJrMyjwQZHGtDkRPQqoOzjJKbccESp3FegXVFLlTr9FQG7UEmLl/5CDf6SV0KIXGjNhUTtk9OtmVyhDOLeDiGI7C0mcxZ4HK8R88sDhpwtW/u/3J+5eE6546/YSTc8UclF5RTKYgIl6/sVxomXDpxacW8w5Z3SjyWNtFosOfIgcPBWwC/dcss3RwWQexdPFFR06ZNPmyn/7ksituOPnUuWccfySX5+ljkplV0mHbKou95NI/94eSOPDH9ChhtVZw3UCMJoI8wddg1Mk5hX9ZfE+W7bjw46cWila1XrMBf3JinzEBieJHIdlPOpZkZmntKaUoV2rks+gjUgRC5rStVILMARi5VbrMWtakRtMbXoNSQowPaEYKyDr2zPfDfL4gIB9RhIII/ZEl6NGktEH3hG5iPfJ1NMJULh3DHLe1ddASpdzX3vU1Uqj7Oy8x5i5CnqaOVxpBFEQKycBkuqlIdKZQ0aWMStRGySHrRfmo/Sbdd13Lq89v9Ko9uVGvT5lUakmVMaNH9fcGfUHsKUZHZ+u0GUWFiaUAGuPoA70ZWgHA9cWoMKoEYJak0FiTCiXjxCMnVfpOuH3xkj/esmZC17aFe3cZJt2jjPW0JGwrnHqaCW4REJ2rUdmnm66HrFuSAbuUyjF6SFoxluTWNuvAhTMe+Vv58UdXnHHmybmCBuFyNQtqfq3iKxZYUuneRDE013V0VBMKYMg02rZdzDnADynypo1bKEXZWg0Cf5Ik+N7EUqcc24ixurRp4jIWuVaZDU+otRtMDwwVc4xo0Y1J4fcxdc5NSqGiRheXKS4oGvhXbuQ7bC1kdSBHVKlTKIdpMU1Y8mYug9ArzPS0JrUWSpZZ3jzYd8fDj6cP1TsT/ZJPnb/0qU23PPZQIwhHdbj1emi6fD6amKRUhJqCQyRtdsvB5821Q4ksY9GRzjv72DQz7773b9/4n59/8QufPuTA8TlVyM16Qh9J5tpsQwZhlSvlyOHGCdfchXKAZGRNRkRAMrra2z5/yZnTZsy+4Y83Q+IQcy+ZKA46jm3kDDqoMetQtbS49ImqtRolFoKAo5m+qRIGbCwrq3tiyzSOwvGjLMcJDFE7lpk5L7WBF0p93/P9hDHmShBE9N3EvAfAXpoS+yk5ZRh4BFcgCMPokJOrVBq8re/PRqq8i7pu3POXByVl84dPPa4l5zY7mLzPPCirmo584QWn3HDbU4+sf+HUMz9U8wYfvOaPN992V+92V3W7Pn7OkVNHO8W8qUlBBgebifkIwTspZ6z+JPh9UGxSm303LsmUWvULPn5Md8/4H13xmyuuvnX9hgnnnnKcQQ7bAssr+k0pExmhwIIoxXYpx7NkhSeNmUS5WevLmNA6S8nTg3sBlHIZg8ihCKdYOgWQuACqRBGkoxsagjWotSVpk8dOlsWVE6rqAOYza9oIFTZdHjmLsgTPx9164DUAoiVfCIE1gbfkl6CDwawCnSMy5bbGcxusgq4xajJfKMl2ftOmrRO62g1mr/z/f5VKucOOOeDm2/92823Ljzv+A4V8xkVPSoVpjTwo9mRSmKSd47Rxk/T41YFWB5oRdktn2Wsx8tKkvLtgz9y4zqIW+YoaMN+OyY+PVF/bWWeLU6k5tk23J6WQCbV/zKzlHfng/TpeeeOQG+945N6HpT332ugYWZtrJQCFkG22Ju8xnhbdD/0XV77y5oAHoAf5WmC+dT4fTRioyk0vMmRxVCPvtGLFGvqh47padK650wHzqpGci7krSRknfQDACqs1plpVmKQPCRlYCineYdpYcKVp6XC9kKfawVSQNcGyzWE54a5oUxuNkFHneLuF1rUcpDyuKlr/CGplON4Yw4EbN277yU/v/MKnTtpjes/7sI1xrb3L+sQFxw769nPPLY1VzAupUnN5Yom2pGbJQ5nu0rJLsmfUq/fe8AAl0+N7xp915mHtbRhkKFgUeeNQMsYWXQtW/1aYzYAuFo++s856LOi2MHbE1S8mXVCSbFx34YsXf4Du8V133/3N71+3Yftgz9gJQS00k2zWlNHf/4+PdrWom1/t/cp//3ZrxSy2jRlKpFGaSiZNdSwBqudfmCBLlTtKbatWvfFvn3/mK18756LzT5D4sxgmbk6mxqqpiRHjjKfBKe6tg38gDejD00MquojnRZcXDWrhIBDWW6YHplGD3TU31pCEINRmfgcx8aqLmR6unoeZIo+kHJwKK0mctLcXz/jQsU8+/9pTjz6gGh+UmkWCRJBYCe6DkSaDLO2inzD8GkFFSyMlPQweRpQgUcBWyOXJIQNPi5/L034ocipMWoE5t6gRWLa7Zt2WlrZS7G9ZAr3eBaPaXQABkGKk7B6FHDLPK0hcCM9YZxEgJmmY5xfrDtEflYuUqkY/oqVgnvKBA6ZN7dEK7Tfd8dCb67eXh4KcZqzdOHDzbfe1F6TBbdVKXTrm2KPmzZmd48kjy3aikUfDMWKnGMfz50363GcuvPp3N9TqIZ0aBB1hQitNIarQiaNbpYFqF+bBdtCkEYeBZ5ETQQahMgkk0MpqCuyHbZKjo5QB8hWJHIEcnU0iI4Dwryl4YZiyxJw9YG2t12PH0XImjq6KyRaItumKZpvSSUdPnTS28PqKR2ppRLZCBueHR+4fb5QpzcWsKxN7SM3G7LuHssO4AhZypchvqDK0ZfvzTz5z8GGLUpQAfZ3CWMnKElO1OuOIggFZD/Wa0SLbdseMGa19QxQZWk7HtIlqqRVC3J0dJVnRghBwuMj3KdZmML+c6YFMUX9WHB7fjATJqWPkhsNBiRts9b0n1ObtNdOL9cbA7BWrttd8fceOwYHe/uvuWdGat2jtFH3MovnjTzmqzZI8VndAGzsR0HotkiMQRVGu2JHTjlw4+d7F7srX1zy9fMU+e+9NaYQugWMioXAugZUH76Qs1YMAQyO6TfYCtW/QmiuGbTiuZYe6z0LsDE9HpTezdQMXhzwzZOIpEEQ+X68j62RpmVhIRTJPMMSWbdtKMSRmhWTsa0E+Z/leWqsPtbS1kH3HOKCRtwxXUht0ewzVwsAkRqswQEErJbj6BKvHe4iI4BS8UCmX12/b/sbPf9FYu2n7hRecbiIpC+nTsyh0Bh0AGHiIeumyctCBcw4ZrXz3J2vuuut6S7Y3bI6OOPKIT39mHP0815aCNDEL5E4GoFsm58PACYO02MqXBzNDbrMrJdobzf/Tj3IV3aVVpj094/h5p58gUdpyz30vP/TQ0g2b5CSSXKMl0mqU6fkUXiuxrhniykvD3kpYIdQFaJETv1jILX32tWtifc5ls3KuyiMZ5JUNxZSrFaETb/o+oyxjAPgMRwcDYpwJDjzBmhXFctPNc8Kn2ibllxg1EPz4Ks+3coAKaDLZXto8WNRMONSEIS88tKCAPB+E3zlEZQEGcr2BwQqD5zQBRsZIGcVEMUphI8szkk///W0UGEBK3s4596QF+8+55nfXN2oVma12Mxfklqbg2lK45l+tlLdt7S3sOfnsj5w8RNnZUHjdrY8/88KL0m8GN23aNLanvVod/NIXLqQgFhKXAJiEhQI9MTg5OGQdfsFmNEs58JwZ0KdsHEPHAo6SIr7Ze07oaS+FqXLP3c+ufHW1nHn9vVttYwzZ0ThKVQEAeduLvsuo0e2f/tR5hbsee+3VlRLP9crMEs+SdSDK5gEN2XVdRUl9D9RJOUdnRhZY/kqlkmkWuzt8KEnQx5XL5RQVhzQOI2AuVbI/mGxVeX5RqJjT3jLli5BWSxzHrFUp/wgK+RzdrTgIcR2SiD5BV1euVBrV1zeY1/ye7p6sCYKBAARZGrHsmfz2xu27vGSWO8ykqTNKrR3WQw+3hX4D0ikqmqb0WQz4DxWjPmisK4ZuqQZCBDqWs2aNR8rpp69uqtz1lyVPPbfV8+J167ZvXPfqwv3WH3bIuEq5UirlMWKVBRqCWLP5M0WgiaEG4ePEx2adeyQsHHKBiEfaY6w7ZbRDMerrr3b2DW5uVfRKuZ9biZHBn4On4XfeSNH4itLQcrTZe/csWzVz88bNKtfgdZ6ai2nPIsU09RjGBXvGXeEm1Ag2H3US8P/Jopkpp4K2FT/KUFWykxDZVbUEs7JxFNEBQTET4Eh5hJxJZt4nNZezdcrIfNojiNYCHJxopg2VsTjxGoFUqfiXX/7MUYdOOv300a5D61zHcB2GWTWBT1fUWFKGJLjM3N/fxzBAU4JRXMmorvx3vvtFBknpSSDr6NAyPRek7UFcRM7dtdyBoKoIiZyk4gd+Ues+7/yDzz7/cEpavJr09JNvXv7Txo9/9OBNN3VlSfnSL504d3Y+iGqtWkkCq9Zw37iJ9lOaVwg12ZDR1iyHhECXFfoYYkb38+wzZ3349DmRCklaCgzAyIcrzEYapYCoeRMzMT8Y8sFQ4lpDipXqYKi0GJSDInkIkWt6EHqQBGVWLuf4rF8twNcqqCehYhCi1xWDJ6SJDmt2AaOQCbdAexeGLPngVypeoeBCPV0RMk2CmzsTohH0OORBySbQdyzYBmUvoHLMACxyc7mt27Y89Wxs5cxTT51Df2PqEq2rycuSBKlqim/BR2n3MHXX/jOzitoAC9MZxL2J21ogESRnwx1W/ucJ8zOShSer44EQzhSsNBTFFxwn9ZOCQWE9MK8tZjpvTuuXvnzqnYuff/HFl+mJ/nznk4o0d97s0ZR2ywyJpOsUR75hirqd2txIRjOwfjdwv7iQop8sC0bwOOcA5O/RsppKloQSrtfO+STO1ZqXUkDIM2aVk1N//ZtvXnvN4kOPnjN/zhTEnrZOoWi97jO3gMSD3jLKAzy4yfIkgjKy3ggSgaXfqTLgNTxPAo2AJHWoTH/I7eRMzLdiEsHW5EzQe8QUxALLY2mCubtar9GloUC0WHAYDmoGAQURcqFYWLO+v//Pjy/Yr6uzs4dulkVprO9ZpiWrAvsic9rgvqtNHd5gPmdcTpOb6Ap5+Jrw3+KWMy0lkoSBwcHWUSWR9WaKCIwzYCtQsQrovRPGOl2jZjzyxHNOwdhzzzn33f+IY0UdbYu6WltzrsuY1ZhiVO6layNlE1l0c5o/WFFES6Dp5bm6J0XkoU1AHGRVEbiHXTESvJE7u+gyXT5KEHq6ShPHjrvl5vsqQe+kSZ2tlm1rWgRaDZO17CgnzFi5ByQRIP6EBpnW3t5O5tNRZGYNZFwrD+JK+dZizWMkOLwXHRTy1AlXbEHGyxR5CjODAqzNqaSMQn2CEp2uUZhkm7rCCjgZ/3S35lc0Myt2moP95ct+/kxf75Y4HPj6v39y5vT2MKuaBlhbs6Td+Md4yV32dZh5MhtBQIlfRFcbFK90PHUKckEyAjdFK4lkHIlPFigJhVtkb0A5ZeipnWsceNj4z15yzHe+NfjMU28u/dvrZOeOOHrhpy45ju4JJs2QXMIPSTsBOsxDJHrK3AeWZFFKgBeUU2RWhhINX0JlJLMa/qyyCFXi2DM0i9N35YTjZ44d0/GFb/4gUykjdVQdMJkkFari9Ikt6AtGaeD7qmsrABqgEVxv1OkNtl1gaeSREp0kVarVakBX1WeUpqKDR1dihhdL4Ld04GjxrU26QS6k1ShZqdZquXyra9s+lNNC+j7VSrjk6XX1CCXoM885fmyHecsfn9yycfu69X2qlt59/0uVxpS5e/dorE0UNULdfS81PAHi2hXvPfJFNsUSZNwxjpKQSW/N5fMRkFQ6w94s2hANps9nPVwz9tTXVm54Ze32LRvTWtT74IMrTz7psJKVyEnw7R/c8renX7AL6gEH7DVlSo8Jnk3m+WoWZYZBHXilAgC484yNpFHN8QdFlByGw/PhXeT36mC+ReeS7CY5xmIRfIFPLnmlq/NvHz3zsFYNfdFhDlhMuJFFVLlijuukK/QwtWoVNJRoY2igE+caCyYXaR9DJWJyJZndugJVP7AfNinyJA51EOlowOMxAxdlo1C5BKY2JguJie5GPbnxxsU7hqptY4r7zOtUwtirlunjjx8/lazcPfc9EcUD4yYc57YZ9PMFldY/TD+a78l24k4ZDcTkPXImvshoM81vhJTU0l0kI0ExDqVATqsbZXEedOsqY9IgQ7N5444rLr+mddw0Clb+8Ic7fnX5N6b0KGEj+MAHP3DDDdf96jfXj+r5XFuppauUV5qbMLwZzaFleaR6ustGsnXPRIQkiw8s/rwTjySSvUwQCmBLEG6nab5o7bffwlvvX3rttbeecdJBpRYlCBPXxf1m+viIKY9Boy0nUhCFmkzBZq5arQ1EFNDWUEcUBx3gHxB9aLbrZJwechlV5gq7wjyAMs9VSUIItNHAHluWqhvklmDWwBGZDGoGhbJ0eVs7OvKfu/RDxZZcuH1IjupKohQ7xwSpZlfHLH+l8pPL/vwfXzyjvWhaTsBgPPMfbeTIYu2CIx057LxylFCRVfjZT29e8+L2JOfS+jy15JnkVeeM84/uGlPMoOeLYTWF4z63RTcs/ZMXn79h4/Yrf3mLipAiyLvJER+YrrvnXfWLa37/h0e2bPQ/dv7BzE0bD98qnXXiEuYW1nZPN8WN5THeZFejCsfJb9h5e7mHARJKDVaNvFG9s9365Cc/XJo480+33oVskVHgMgQyURIIKDH3QxO8njFtBbhyJAGF0elXJhlVtFgKVEl1bJfCj3qjVrB8CoWh3YwaFWRfA1SZEJ1yCw+02EGQsCCUmsX0RtuLM4oQybRLSYnsyYAcDYT9o3pa507vtpRsi2nMmTtl9oxZK19e87enV4zuaK+lyjPLN113x8vz9+o5dGE3hQQBa+2BNj+OgDXZ9agzzXUKzyg3eSMkztDlWPx9iu6HEktpKPtun7V0yRpn9tSLTtpL7q299tyKh1a9mXti9JH77TtutA6eNw8j9nf87Y27H1neq8jzJufbzYH2/GAdqs/QNp3a7nYdPtPoP+XW2/56370vlCvqGWfO7SyqOQcSR76sZXHqGFrIcIBhwghRYucdgh1W31qpytTh5xn+L7ohBuQIWNePHKWaamOL8rxu64761u//+HennXvs0dPH0amIlLQS+26LJdcase8P1BU372qR4khRXK1QvlBghCaC8+ZpyjIboteRxG2sjN1kCEVXcOAbTMYtJkCYiCnjeynG2TFPkTCtON13uqkbNm1ra2+DIBK59DBu7yhcdNHJpqzsMbW7FkQrVm+nsKO7q+fmm2/fuu+0NvOAro42tyUXeL5LN9nQKIEdnqQUEbJo+b4FzL+TdoAJ7WRuyGVKTrYc55Aj9z180bR8LM3oGbv2zgfvu/cBI4gPPXhPx3C8qre9f9vvbli8ZajSPaZHB8GN3NLSVq43+gaN7labcsNSi3ruOYeEnnLT4ofvvvsvbR3+EQfNGT/aZoyTRNZ7pysYtuojxkJqyrbsZkPePtsrDO8uBWauWqpSqdXda8bUp55/oXtK+6FTenROlnOUm1NKA+Jrk7bCspjXHuKUoGomWyJ2rBns8EBrauiCkY9CXMHkIepzqoBDAmqSIBzHcHsm1yiNVRQTLNkqc/0iMnr80ef/78rrAsXtGdNCiZila6FMgSOIX1ra9PPPP/zG25+7+6FnMtVszbctf/7V/33t9dDwZx0099JPfqQaRnmMrQd07QGhVkxyIBFwbZm9S7bBW6iIlEAWxXc+5JnskWXxogrsUKOe161pe47/VOmUq35+y9NLnn1x2fKqn9ZA0V5f1V8+5PD9L7rgpEKrGsTahs3Vb3z7N+d/+IjzT5uvqQMgS5Sscz6y/5Q9p/zk19fcdvvjK19Z859fPq292BIioQMuSR25W2/p27xtx971JZLSkd/yv5w2o/trX/vEpf/5C1XNxRjTJ9ObsPxvalk5TTV9hK+RDOyBZjsF2DBJ5+A2E7Mf2EhWswR9Gjp8aYJxeIzaOawsix9DF5CnPjJWgsZdjJJQoYRetiiNU3jMO5GMWrV+0ecuGDeu1bYMWaI4o2ZooF2lGy9pxjlnHZCp0c1/vPujHz1vcndnqyl//4rfP/Tg4N4zyjs2rh3fmTv60CkATGtJlPopmXdV52KqqHYK1KiovKjsqDL2WIkihWoCixWT2TAk3bGVhHItaVJX/tQTDqQl2NE3eOvipxUzd/45J4dJpdSmz++ytUjaZ48x3/zMx39y7Q0Dm7amMRIiXVUhMKhp3Z1Ge0d+Y3+4/JW+y3751MUf239Mt6tw3KPstAfpyPXKRjbzH1cdhXdXhkPgVNaaxZ6O9rxfLbeaeuQCeZd5ni1nYSz5sVVPgWVzTD0LYjJCDcjPKqaOiR5VGxYCjVHmgcospnASIDQx0ZKJOhDHXex+ybt6XtBoJJSVUPrCJB8psMg8N4kn1MzOUV3z540aP66HjSStjBH5AOFhPNGg1ZYXzBv/6GPWwn0mTxtfcJT0yEP2e+DJN2+65oY1b64y9XTPvX6SZmGx6LYWLSFTx/yIatY8/ek7VWfhCrLIrtRkJ9/SqIaoKwOGFxZzzpFH7B1GoRdMffblTX4YHHfsdNzjpJYFfZJC5lybP3fcguVz20qtCEdSci9gAqOnakTBlh3busZMNxRz6dKlJxwzubNrAmZm3nrv3lPd/532cucrSSMGD+uRn5Av3LKx7/nlG/eeNsYO4wCFJEhmWja6K1kc0pMppmo5eahj6Y5lAcXYNFC0eVu3bS1N7sm5OeZ4RYoRgwvNU1XZYBWImLnquS0scUIiUeDHCmcYnZcM/lYagJQBnSMLVwW+M1bIs0ZhiLQUWYE8a88xl//0K/mcS36WPv15Zx9wykkL643ksisfXPHqyxd87r91MzvmyEPOOHWfrrY2KQk0yN3bUnPYKX6nBQPC7y93Pb548bJN28pqYjFTe6rbGo8FkBOh/DrZsWPznnvtnYJ/T1LTuqb7FL+uX1f58U9uXbV9cM7ep3CYktNYc5yyAjPvFFqLZ5+9aPqUsZd+5mcqheUK9GrVnTK4w2Hze7uGO1/DxnSkjk6xJBqZ8PbAN95/9yNPv7zy+//z2QMmdoT1ShQkVl6pRw2D2RHEELgfokrjJbKHQedQ43QoyxfzhXyBYlFadJEfoZ4rK62teYpumWzLLpcrLS1FxzEjlplhS5tqhhk2qpaDWsHqtX0vvfIqNx3QkBYq0RDLwSiYyZ8egGbdNqBCKLF+jpTk85mjBkpX8ZOfmH3rnUOtnWMef3LFL3/5x7GjRnuVNfR8jq5sr6ajutz1b6499cQDx3S3MjEfs8MhwtE8jCullYHgwRdXn3X2aQfOHZuQI1GYeJS5MnKOVa/WZN1e9sqaR56dst/s7ha9IMmmpLVs6K+u6I02DSTPri3X7n4zv3WjYVhekrSMKf3thZd6a2XTSDtychxVn35u45ZQPnTGOMp/fdAwI/Q0JR5axmdJ3pLp7ty1d2ibc6Y5DI7gqgFrN6Sx6+oXX3D2o4+9+NfVb3R2d8ToWWiaq8covzmaHkqhJ9FJZ9UYj2JLB2S8qK2BQyBTBCcQaHTVpgYFyhKqLErkqiazsqXBVXLmgkM0lBiYI5F0FUNJjbp3xS9++9wLq/baczom3DnaTOgS6+kux7Z5HIfNIxd/s0CxyJ3XZkwf+81pHwszub3o9G9Z+6c//alaqTXqfiHvbu/vb8lZAzt6u7usM087GpVQKcSwGYcMoIFOIK1EUes5Hzt+SqechGVZNYJIMTFThLzDNQt7ju++874lP/7huquv+FJnd0sWK2s3VTb112t1b8bU8evfWLXs+ccmJL6dc8uhZ3W09zaSITLWlOYF6Ywp467/ww2lKXuM+cIFbuLlO3NtbRYdaMNk+M/wA8pNRr1/5nZmzb4US/8BXnrUEfPpID740qsvPr/Rnd7VVYAoKNkVrg0i1kMdBBR5gZAHZvlQ1OdVAUoPwrA2VKtWawJJRXkmGSduGgMRQj8wl3Oh54PZyJTTA1bNTtKcQ5Yz0cl/mrkDDzros5++oKdDYufJIC7BvjJyPLOdJWPOu4TFhJozfQkJpWmd8eFFp31oEeXLssaMjEy2YuCTIyYQOhtWXg0TX5PAOCkDpqy3trertmo4IOzOWXqYSl5ID6/JlklPm7f1L3/+5PGTZ9/0pzuLOTo4QDH++qrrn3hxk2GaX/7CBbPnO7QFpRqFZ3T0pboi33Hvqz+77Bf0CcjRXvLpcxqXp9ff9dcLX1vV5aYTZoz74hc/Mbanm4wbGPSbG5LJIzvzj/ZOknbNqACwigGKl2PWFC0Pbkuj5P9+cOULCydcevGHOjo66E1hLVDE5BzPDJkgZREoYlS5NAALMt1r+KgDOYZlmkyVlNFlzSJDQJsyaNGHrD4BpQtyoJR0QKpP0cMYHRS6ggEGVTSnYHePlayEEaGooWliGns4zty5oeJpucfvSKlDVv7RR59f9ebmydNKA4NRW8nIZHef+TPdHJehMQQB0d+XV25+bdWbGzauOuLIBbNnTZIzemyTHv7u2x6858n1ajEnS3VTBq1mppgJmcUQ2Pc4zHIYGU+6coORX158+/OUUJdK2erN/YVW8/Qzjt97TNKGKJ/iPUlXEor3jIyeMFX9TA7IrkoTx7uf/uhR++y7F5mnR//69GNLnh2/x9JTTtx3UvdoacRKcmfjLZwD7/ISpZ9d36kauktrZlkKGYBF++/ttE3+4c/+oLidVldngyxsGOSYTiWKNRP/oYNY8f2A7xTmxQESIGtP1ynnuokD4h7miMoYLSdQdKL11RBEuoLVLk0hhxlGaHKmIQZ96T07enfkwoD3pslSy50UvXkVd/YqpOFKCG8wdM2lMEjuf/S5m+/865jJ03t7Bzs7SgVL+b//mbjXZIs+NPIdiNLISx7fcvUNt9YbtUZqz9hrtkHRjCdl5eyJB1au3prp7aO27EinjuGOqiw3ooziE0kJFDQ+gTjpT72Ntcbl19/uoutYTXum7Dlz2oFHzWlz6PNW0PJRWiXZ16VAlwsFxejMtxu6rZqZovizZ3bMnDWFUqJtfcHSlS/fcedfOtpzkz40Oh1OZIevZbr7kf07r52TI6LblYTo0ii6MnmPcd1j1N/f0KWahR01qcOVKW6jFaAYAyBAHQjmvKvzZKDgXYZpAkASzHius6nSV640RNG8Vq2psk0XF5NEskC6Ni2Hj/qej9kPC31yJU5Cyl4AqHWKLUWJB6NhdNGCkfTd66iZqDXvbntCKBpYn/+3C4495cyWzvZyOe3vL//8xz+47Cc/n9Dj+LWgpZR7/bXVbtuoN9aS6c1/7d+/MmtuO3mHhpfmVEctSoX2jgUTJhz8kUOmTpQjz2t4NQmMuyAyyZJYjbMIy6sccMC+V0460B+qdRQcSoX6gOlvuCYMlK5klUqZAv18DvVPVaWksqHJ2TW/veGlF3suvujDFLDqUCLPzj7rsEWHLpAlf+yoNgapyiNl8uYzDl/K9zLoIl4MgELZKIWnlKM46u3tzee0Rx/927PLHv7mlz6x7/QJzB+mkB2l6JNOJUWsdO143hw/kSIGS4LqgFENwooXynpnqqaUe5AhcrixKbpaRlsbij8sNADsJeg6Mp3SRIhtxG+u6n1z49q+/mzMeFxbHk5TATWV67rc0XwqafjIsqCq+CIKheT/LIMCo/Fd+viuVsBgMqXeyAfnHbtl+2CWmnortJ1nHj573ZC07yyrRZUPObit2ErpEQTMn3pq6Zb6wAu1tXtP6jh4YgbpFD3O6V3lcqRIgVTUTdnSKBOLAdgb7apjpkiMLMlYBoESJBtinqj0klcZpVDGlqpxRPlXMG9By1DtyNv//Nx9f113/kWay/yPFB73tKVj22w1dfipMklKd5pIZlT8hxWe4WbYzpqsPpzRCBIDXbW7x6nnnbvvXQ9tfPjBp1K/i2xnmtU4fzdjn96W6RbgjlkEtkuyg8Mlujii9MTkuEDm+hjFqJ4XC30rXJowZe47XWoC0+ELGl6oAyxpLl/+2mW/vC0xnLbWqaBlYtkLKVX/Tut/txfMrsqwYEZZpJnraGecdphI01LmjYqhe5FplOGpgFAncqJFqZyoL/x1y28eerZzwpiiZbOCV4Txd10zdUy6geGN3hxEgRcqKbC6gtdSrGfC3DNAaqELgSky20aNhAWxtQnjxpx66rihSjJUG6jVdT0P3lmMvXBjd7dGJOyp6Dem0ltL5v/ii3zc0YfvH0XuQ/c9uGHr9ml7512tqMa04BEqponiK+3k7HIK6j90HdHdTaDMHZmmUTTBk4XslG8hphNqvq6DpIUROilnhnIYIspFbdY0oFoA8wuplws/ddaRx8wydHCOo/3Nc4fv4TPLu/4G2CwQCEXQXWOiC6ZrRg88TnyKNbygpgPCA/U+OZHyBcfK5y7+zNlzp5EfkRM/DLyGm89B+S0lB9EgH25rumXq9ZDiM8+2macPSA0RAUiMdgATPb2HQnfPD20UOaFMTK7f9/sWL777tVVP/ec3Lp06qYcBqXwPRzoa8i572mxyvx87yeLciV/ubHOuufb69Vv3Of/sEztsJfUbYFKVrQDj/XQ29abehjRcKCwPlX0LZQLUWqFMKXHfGOrnFErxlCt/lZsSos8c+LQuBsUNxdZOzdAnTWrpKoFyEh0CRA4ZQ8fe21bu0kXArGnsm2Q7DHDR0wM9cv9fy4MDxx57uGpnlq5j4D9Tmf1PdhylkYR7zMp1upQrh3mKVCU38HyyghiQkimyhtqsAR8CfUcWUZR9P2GXQQ+VMVIXPxaQe7BRAbkZ+KA1dRz7+A/s19bZc8sfb6l5cShlKhhb1bedT3k31/F+7KToLB12wN6Tp4z/3pX33bZ4ZaURf+68RaNMzFFmlpbJZpImLCrLbKCS4LxUZM/3AlmpVqs8H0G7oPBeGgKzw60PMT4MhRzGhqnA6lIoOAAx50K+BDU/EO4EkigBJ7qc/UvHM8tswxLFNVBQaMa99wTPL1s5ffaiKeNKtDG1alnLtdFn76/U+43I1/q2D6pTrdTQUSlQdFsJKGWQoyjTHZ3cSpoE9aBhcEdSBCJgy+AZdyZ5NwQ0SQLeJXJdaNEpsslKwumsvbott/P66/7cN1AvB55uO82dkpsCCSM5spyN4Dn+iS7Iu71oF/1qJd+q7dkyZtGCPV957S+33PbISccfVppS1JNAaWSuV6WcrB7ELInEN1Lk9eCWU7l7xSK8TMcKCOzwRWxOhAuWWNY+hIx1GPm//PXNL7/SRwELnW/LyFSe3uZq3Dt7C/ldWz9NlR5Grw+D7OAD1K4upRpVLvmPH3/p8xQy7lnMO7VIGqhml11+y1NPLzNkzZESCs9oz9AuRz2J7yxrcTHNJ323uEF/BaJ3jdGFKkt9QsqWeXnBOtjwonwxh1saM7ZSFXwn8WDvjjgKfvTj3+136ORv/ttFCfrp9LljZhpSU9DZcITzPtnU5ivNTNcFo78sf+ysgyhGWfzIU7GqVbIsL2umKrkqhJqTNPA8P/CDnXDIHDiZ0cxKOfYhd6MDWyAJPYOAEhSMkmACyDQVIT4pDOGKlRvqnnLhhR8fO7akDDNBipar/F4Kj/JbfqfwEjZLkLwH0okn7h/a9h/uuntdb5XircCvLXly2Wtraw89/ursvfc56MhDx3UCWsSjhE5G9sMAkXIaSWRlEsxDUfSDuq8JaT9cR8HTWSkPmaalaaALcnNGHBuUrFbqFfqSY0JTDgw4cjx3Vvc3v/H1n/zid8tfXptKor0a0X4rLPkqvc19vPes4+/tY5Lw8DTGZ80k7m51erduvfKqq/fbd/y5xx5H+XEWlAFc4alj3dA1McOGEh3tlQrBVtRgILCuM+wx2RU9LGiZKfVsNFDo0SC1pGRyfuyE0lHHjQWtumh1s14ZZmfl95IajxS33hqUj/idPaY5pxf2efDZZx23lMYpueyB9eW77nx60pRpHzh2nxOPnKhnYoxBp7CRotuA6YE0g1YCvJ+ge0hiTRVcugBhM9klS6gxowTkLhIeJwJ5JEbGOPfGQaR7bpv6/vt0ThqXa2TKy6+v22vCaF0zLDLfvmeCG0Rpqpe8n/eRgSSwbWbGQ6xzJxcXzR/7wNI3tg6ZMydvW9Dd3t49zveXZYDZ6RChEQYhTmLURlWpWCziFmjMrAyaV4XpWVIWEzGHRbaabEa0vxQARBl0JP0wNbWIKzWYxM/+GbTqLpvWfO12k5l0MEsiLUw73JKaUK5mFDvH5gsvfePrZ4wugTZBToRuD6XxkudLQeqBhUEBxbRlIF8MQp1Cg4aPxhxIiC2V4h0n5zCZOHD3cYrxEtfQi4VcCiZjT5WznO2kwPxLtpVYmvfs029+4+u//upXv7RwbicZLNtAVMaEHqkkjmwznH0fMhCy+5mgNwCMXJ4yc+Kln/948qs/Pv/S6quvvLXj02eZRluhWLCg1onUQxN5oe/x/xJsGMtxg2WePpZpQsTQ9yO5qTYBf8M0AiygJbSCNRwJw0Q3lkdk8WTvfSPl4SpVcwv5S28BGlJS4NVr9cFBXdIG+8o33XTTqvUoIk4Yn3eVrE5RSN0rlTr9IKwHgR9qpkt7pYZ+EHnkxBNgtBHNQjSJHJtpWRkPJGtQKILx0mW9KSie8RCLrpGxwnA4uZhUi2KfPty5H/lQd/e6W+9Z/Otrb+/vm3bSUQdDyQR4YTG6ypmHkklv72P9Sy8IpCDqpi3CYmq6OnFC6/e+ffFjj6371ZVX3XDznbIECWQdk7AaVB4UDk2aTGEKSCUlLuBA4zxKeQJLZRJzSQBeWbUSvB20OvWaP1j2okRua28HQ1bqq7IzIl72np9Hftt7BaoDCA+BC3ZysWX63a1qVh3Y3ms/8tSarV7Pgn1mhoHkWFGs58xSaxxHlYoSyTnVlHUrFVxxqkrPQx6dzCxkvCQQlyKJrFZ9CKDYOkacNEDR4zilqCHnmLJMARsqtEhPoJAs6QZIpPeZOzb2219Y1fvE0mVpHE7oGX3g7KmYSBlm9h5mB8nec631774YB5JEiaIrTEgJ+dA2TZ3TXTx83/2eWL0tyGI3DGhrKEeiyFMLpZiL52boR10TOjW1ThZF0+Mwa7hmjh6FXAomCNGnwmcMKKjPAh1AaOuWO16664Hn+7atMdNON1TSOC9ZCtP4xxrmzRj5+a88lDw8xKw2o1rIFjS29iuX3Xx/d3ehmujnnbXfSScudG0oG+Qp6UnJAWSFVk2IGMpk7cMUhJt01zDhJGU8HNGUlEVpUhOS0yIig5ZRGJmGUcdthFiWIhl1DzS9FEyEgEPQBc3mzdV/M/2Er37hlSXL3vjBZfdecfnU1pxpATjCSlOGrybwarsM1PzrL1XE7TzxpFGOy/UBWZW7Jhgf/cRRwa8efnbZq+1je9Zt2+y60OXk9CNDKG1ZVrlcRmeMw256qjiMdbDqKDoYDVDYlRmvLkugX6cgp1yprnz1tc9cdMpB++4pSRywN4dUOHN4jzZGfvuf5Ld8gWMXsFG+tnp1Jvd85pILp0/pLrVqjUbdViyHH5P5YxRKP3wv1HWDqWkhbzksbQq7IpjN0diJMG7W2toqNMBkDop0Q6tVwRQVVH0ThPHIy5jOBOmziiEp2dSzT1141uSlW29a/OdvfOu70yZ0heXquWefOXlKD+a+o9hQLen9egmJihGYOy5lki9Yg0OVvu2b6N6EYYBhgBBDeOLwAAtg207F7xeMAYxIVj3wYAOQpODAx0qsUG6imwnzl6MqQMlxz2j3vHMPLroo/GAgugkvE62S9+Nk8kvMBtDdWrhw1v77TV90wPgcZoDQPCbDGrE+SWapGPHFvFEUBCAGIreHCQcM4qCyCJQsHLciprHB/ZayQE8q+XEAMmIdroQuaqPBVZAoEeLEcawCBYZ6IbkidcEBe5hdxVqy38DgwJOPvbp1bd+ojjn1sDxj+ngT4bFQKnjfHn3kWKPVxYiyXN5edMic4ovbNvQPkJ3UWJOABcwVSiJdWnwHNKGoj2psoBSZAj4V0st1Lwol13VA+AEubno8M9NlCoJUxaJMjPIR4Vt5alVn5Nv79yywMxh2dGzlY+d8YNF+Yyg91LKIXHLeUrwKZnElzLCl9CFV1SgUDG7asEytBypNypQi2nSdDqIhNRnnyQLZlGXzYKhSr4vhFm7SMtMM7WuEEAEDV4ogg0cNhN4T173ypPGlf//8qRTxPfrwyh/94NbfXnv3C6umfe+HF7SZipH9s+H6O7/eHvgK5tMoClpbcmeevu/40X0/v/YuSPZiRk7gWqFIr0FQXZV3srfwGLSqiSpxSskvptDVjDUmUWJGO13PDfV7fiO2cyCBzVjVfXjeTfz3/YnF6ZtTFkT5O8ugSg45psSnJChBHV8x0FKTAhZXABctqDKRVjUauE8G1E8o981EpAbqBEZjc4Mc3JeCGsyydBxQSA1kOqfX9PD0VxCTB0Vg6jV82lDWqlYUQ2XW2mifeVO+/V+fue7mhyUDFeaUBXzev/uY7Vq8FSTGpmWGUI5SkgjDrLQcA4ODkrB+9IkYwJN6YUNIM0PWBAgqicGuGEtFL0mDKDZkDYE5QEwbh/rQDoyzBV7NYOnunehpWdqtR/D/9+Ihgmywvzds1Oj4BV7DAOULrTHfJFkqD1WVJi0oCIC4Tc9Sfo5DMRpjrDMm8hS/AVSF3s4aJjHZTlaIkms1tGrr9bDZQc8Qw1MQ5ZhC6xHMInQSIIETReBZou9opwv361yybNLKN9ZXanXdNWnTDc15X55aEjdBbt4INO/ihHeMjppZLu8QDaje3l5MY8EdyqBNyTtuzDkEC/nqcRKpPAAbJokG+kg58jPUzqLYdI0wVb/0tZ+98mo5l1MaNb+joIvJFAHY3K1fvvsreydIy3uoaaF4a+oqZZMg4UssVfTRE992QPabKRp34mzWUkT/q4lmliFvg1sL7hlynxkIu4ImFa3nkb9waVPpi75P6Uecy+n08W3Lpm3mLDlzXYUH2zKWJIcLjchnCsHimH5iPZayWn31ihWrL7mk97MXn3Do/p3/cHvEIrxl2v4ti7DLH1IhfZrF0PqgswpZhzRpbdFy+fzG2pDBDZ2d8UiSxD6ZD88DjwqXD2lLI+DO06CRUKxqqxCVch2XRZmzNRt6p86YcvqcPVpa5CStG+DeEwHOzsn+9yunohdF0cVCkVsZTFacZFxW1WmJ6XI4rknZbaNRI5eRz9OFAHqDbiMLn9J7IkocmR1Q4gzY4FBW5gF7ZA5RpApxXC4j67RYUDOC8K1GkQEEOVnMgud8aftQA7CZdwY5eOad/MH9TWfML359w+DA4Un2/nDv7YTa4T+sFaAMQ0p4joqcRLVSCWMQRuDujWTjYq6cQeYgIUV1BsJLipuTavU45U4eGEoVPfCDjILXzFywcNq5Zy3SMHqBSnsmxujl4Q6xJL3rxfwnX5x8KBDIg5gXRi9wDVFGNGQgNjKV0yTErozzpP8GASUhKi09eUDYV3B3q6ZJtxBlYLKi3C0XQF9oJTJ7O5Q5BekiM+9bLE6tDjtU1pVCfKiHoFZIgZ2gH+p5M6Z3VWq52/7UKatGJr8/CIHdn19gmaWdqwqGSIjsCJ0XadcMgcuVEjOCZshNksBAppuS4dEMBcxIKEzHkPLU01oQ5otjJKaiixLPVjXUHmSLIyOM1bO1UN83tx8pUT2qVcmOhWCKMTOwRodkDkNDLyhQzYxoU1tac7S+GQblyb1hJAFMs5GEISMd0OtGA5JS7e2FtjaXm1kQ6xDDewp61Ea9UdcN5lzA0dEZ/kmXMWFNQKyMxjTwXtyoRHIsmW7SZmgNTCfGAx1tzg+///Mnn5x/xXfPeR8eWVw+rKAQvRWSvNxbghMjI6sVi8VyFuV4onTnRorOhgktUBx5UDenyFvCWGdWSUQKtB4U0S9fufb+x1f299d8X6KI39JdZmJgxkxJGkYk8/WXtffpSorcQFHRbEhVOmJMZR76FGQmKZJCneUlcLWgFgzqCspsWZK4uSp0fhE4tLQWPIz4YjoMI2pi9pIjQrphFN+iyceSGGKksBnG83MhyxRC1XotDJIsKFnQMNQUR58za9x/fevi//7eH4Kg5X154l3CxF3g3eJGIqGkn2pQXliJfdFS1IYHUTKmjlEVkTbQaVSBeUEwm3kKRqSNIA7xZdt6Y82G6268c9wei9rbWi2gZeXQjywBHhkhMX/3DcxGhh13++LudfLd30GWjOE/FNGgLByTb5RpM4HObtTKmaXmyJNl4GsnyweNb4nMJjrkFKyTGQkgVOI7rkVfgXKYbLJeNFTe2XiKSX8sGHPw4+dDRRhTFUjwccslls5gnAvEiGTVh2QAZj9V3aRYPu8ac/Z2xo4fG2UqMC5N5VBpJ7C+GTLIw2Hoe9vK3eFAza8iRgHTmW1ahpzwHAAdZeZKkwwplGtFW3LTECVSUFirkNJUXN2igGdQi7skeiqZYtmsbhbdtsn//vUPz56UF/Uow+F7bDQZouQR5qh3eO0em73Tjr49iI2VKq1rkrap6ThuK4ZyatbIHqRua0fqSBYggWpq5nOUe/RXq7blQn3d0MDVH7H+lOo04pS2fqAaaopWdCg4or9TZJ3WnZItlX5qGKemlGJUIs2gJakqPMGf+chNwZfrA3UGCKjRaHPQUpBr+dRSoqRWKao5WlLdbsSFYhni44mtUKoHNK0M00YxXySJsyjBbuu7LcI7rVTTI2rDsMVEkPTIMSr55D7qwRAZmdZcrtXNqSOESXSQ6WkCrtRIYB9IHQfoJknLKtWGZaUWisY6GVo6gPQo9NBj20t595+v4DA/4O7IOYF1HQb1Nv92t2ejOD+KG+XqdklqZIkeBZ6uOAXTsnW6KFWJMjc2vmTHbcvIazpFOkoM/i7KC0GqSYdAyfzEC+hmeoFqWhJEu7O8Y8YgX4MagiYzNCIAIzbdUlimMKAbD2ZvOjh+bNqUvMlhJCchrZHkqFo1DNUE9jytI5Imgx83IllP9CS2wFkpKymk4YfJ7UQAmurSe5vyGbmPw8yxUiYPTyVQUJ5FXqNWr0t5UzW4HzC8nEq12pBlWCFhf+hfhXFARwrAVpRxmAailtTqDTUz2ttKlpW9f8HMrq93+KaNBp2noL2rLVeAeBMFiym0n2MvipLM4yyXwlZQMbL+usY6MjJtm65njMsFeNw0TGB3VUz6kWdteJ6Ts8iva7GGYJT1I2XkOWjtxUlMS8Eul8WdMhk66BzURxE0wuiriHejRDdVCTE89sdveKoDCWBW/GOlKqHlzgW2JvGHlL4VCPFPLIhgG1BA9aUjfSSngc4/Yx0wR4f+gGbwcCQOgI4SVGrmdLJLYAoNpTAKTEvdsX3o6hvueW31AN3dankgaSkJXOQ/9cp2tahNAyK/9W93380bb3vg3vtf6i8Pesmgro/VADF3PLKYsUJWnfwlOUS6jnEEradUBZMOS10y/6UmNxkaoNynomuD9p5k2W4UR4wFhJQx+UvaORtlSe6qcwtdx9g2Znt0gNBSRlOmnKSmYBLQWbmYvoFriInqvJOvNALkNEjdyLQGkmFGLKWqNFtynAXL72EjxWfGr+rOAHakVqZKQGxYFmZXWfKTbyQy4shxrEwKIWkKwZOQMrPUo9TQ9DwF3t1gM6y6S5ZumDRtyunnHjFuImYBknf5GH9nF7NdGJNH9mvnhNk7NZojdZzTsumzp5+y99zxCo8N83dQVAuiSF5DqtfCfEEzKIhhhVLb1pA/kbfAkDako2h1NagHkFkxEnKHlLeYWsj4XLKOESNbwUVqgvaa4lvaVM3QVSbapK2P0lg3tVhK/CR2c4ZuW7V6AOJwjYUXY7qXGu234+jLXljxw6tyh+w/8aB5U8GhjQr8LhWSYf3Jf+iRhvVtd+KdOXrgRhWneD6qFBS8ossoQT+IB+BAfo26dI1HryhphOWygdZW/TCG2zCULI0okKNzu8/8icccMyZNKS3OWMMX1SxBg9j0eMwiuTMQ5fglZSFRniXAAzX1cZN0tzsNLYV0eGZouHYlSbWBwZa8c/SR0zpbNSg9UNaoSZgJ0Mm1B3TBVDkl76fRxqLXj9JEkoAESFBt88rFGRre6FBSlkU+T0LFzqPf00okyJzQJkKUStccoz+RroK9RGMmQbKZluHSDyEjoLK+La0ZKLMD4EUgYpWR4dWmTRr13IvLr77+lq6ujxwwbyrGS1nCgHnUxROmLJ9Lf46lXUp0vBSJLO8845h9BKZXl5oFPEXMJQgiZlAASjE4PlTUsGTGkKHlE2HskUFEAN5k6KIi1cdot4FGO/1Sp/Qk59oO9Kbp9JIzjzDKnPAQXsqHc3gjAfhXhpE3HITzrKRQc+GRdPzKRxSsX0kq5tSbnz9jFiFxGJsbGVZrtfKgQhsGzaaMknzIybLAgp8krmM5pubHHiTf0fdHbYcWN6SPgaokLT7yfco2DRPlOlSX0ReQGvWKIuVzOd0ydFoGQFhidJ5xvJQs9OoahXyyGoeBDcSgrNomePLRcQ5sm4y2E4KXVWr4VT1nU2Z59umLcrncV676U6I5HgDAYNWX0xjxDvOWsVAEO2Rpl2sp9CibCJls59dkSdl1AAGbjXXzPZ/+Lg7quZy7Jax5vkd/qXFyKXO+n2JiR7MxUvT/mrqWHUmOKhqRr8jIZ1V19XRPe8bgASyQvELyhiXsWcAfISEkJL6Bn/DGFiuLD8DIxjw02JZmurt6uirfmZGPyOSeyGoLqdWqadVkRmZE3Htu3HvPWchQzA7UWgnnoDBQq5ELMXZTfjqUxyNiMeaBFx4bjYGuwbDtrBxtLq5wXmtGehvjofe4TOtMmxNQzs5eX5vs5ZpkWp5Kk02bsuFGxdHZq+v0cDd4enAWyfXii5CNqG4DxNDCtHGw0A/QkE0BLyj4Jhn4bJrXAmvkE1d+eM49W9C7jcN4fVEe4ZSRgg0bWmj0T7DB+DRThARRh84Rubb1sNulfTdKSZYWGVnLaDJb5riV1k8UxJoMA0dpyc3Gj9wgErF0Tas+9NRBRWabBU6BGtkCiSzc4MABY1rhU0dNZnxQvZB+VzX0m/5ke+6oJgcLdtUhWUBOZXNheTiEEMEICnqypZAEcYxgAs5MykrJQKgO9Fce6j/JeThgqPedql8iGROkb6Y5vXwhog29F91bA9rzjE0FnTDre+b7TKkFjSIIuZhJ+DGTecA6pK3nUQQ7nYna6YOFGxHotNbCBAMSTDHTYgRwTeoIPyL25FbNvEe5g6NqO93YVc9EQLjHGXqYmqWHsk7b6iR1KaCgAdSdF5gUMSp1cFPed0aR3mIQWw64YlJA94JWB6MXm6b82DKyLELYZc6i2H5sGM14XRC65cfS2ns8y5fN1uu6M6uQbdpM70/T/plsBx678+ImHq0D7Uwdy+l2HiOTXLQgHWaT43J2qlikmSo5BUEOziXWjjNLMn46Lpsd63p6WjvPJ3rNTYMKWtwKddVk+UGK3zZLIFkzQ6RMol4cRDrOWmJDjur6+r1hUJ99+vnf//KPujwWRe0E4UjBrxAPh+ZHP9x2xfiDFx+nu6t//uf1737/V6/z2r4q6sqsU00Lp6qmNHXv70vHgbxEkhAK9ppmFoKZQ2qXBr3dBnWtyCXTTh4GNk2Kc18GOPA0UpEg3z5DV9A7ISdM19fqJ19+9e8//PFPXZepSqvKEUF1rFiY8olwioLocZKkpkpjvrhw0ffp0RhEHCNEhmgQOY+pP7xrhO+M6JCl+baybKQBu1bM5q7Op82GtkxMzoUiq7dvh/0FPx618NuilFHUZ5lz+Wwucne71ffv2s2GIjjZlqXwrbxYkq2y7e0+nqf2OvL9Tz/57PNP/nz7JmunglGws2ykAM8Irf+iFaGv+5p73mKOb8Fw75HRd6eytHY7WiUEmsZTwcNo6pTLbQiwDsOiIbWtKf51nPRqH1IYHMbxPhFBCEEExxTxITNweqz2++vsyE4HgmDvay2+OJSzICjvNxn/tmnEGN827swu/nV3l737Lp0/bi1Z9HI9fQ+CAMwIhTgej7vdrm1bb/BWEUra74+Pj0b/er5SV/SFlZWZ0HtVVWEk3dZSCkT4hutQ0cO5qO9H0c2qA+TNxRC8/Ns39vFEYd4SBVZ+sEW0uyuCoV9Cd5iaJpk3JvHkPija1LRvQIFaVmco0RCuXezHqrA6p2gqYMkKoZet7DSMxn4aCM4MwoZwAMtOFa2ib2scBmQPOc09U4tS3eHBg2Rm44rQyltLWP6odF/1IrDvijrwvYdWJHacyCl7N953STUErf3jbrJ7NjqtsigSHbkU+0pZ5KB1d+6oQW5T87GkpZ+M2svbXFfalcttBkTcdioMkllz4fm6GwgApHFw93beb6O2KYpFVU2Dmvl+8kwPcXfj/TeZs136rBxGzyU747ffvKHXMRFOdSdytC4M1NcUVg9D64f7i00/s1kG+7woaBbbpt6+3D4ejzcBzcEwJWQulCmcRSrlo4/S0ymjgeb565vnIfnn3XYLwcxgr6ehrHIQo2s00palopVB0fr1VVoUBe2zcezmWZLbOJ5OP3+5f3g43Dx/9nhc4nRze3snNyGBEWdDa7pBdgITwfb7i6FvhS+MVJ/ftlVjt0LK+cqjqGucnPUWl5eXeZY7TkWectYO4kl0NrM8VGQl8uzwwatXD4cJfZnQlkVi0rZQx+RLgesM1ThMVVVud9sZ+T7hu4JgoB46CvGGwRkn3o/0ouvr588BOcj3IuPd47jY8GAabU764JmaYdsQJZTsCmJyQUxhrmcyoFA6p4g2z/M0TbNTs9+HZC9fvpe8ef14OY8/E+/3RY++OAqzfvmrX/zmt7+mj3Hk0pawIdLE655FETfu/Qm5QDcC7Wr0QxsaVttlZbkEgVWWerslh4QqAvJqQKIG7ziIbVgU8qYht8TKgpG5I+tBv+lGvo82YKVoQ5OZhVttWzjaYWTkBqqaSUkgbbHdZc0JS0nXWcKIU+RHEKeuySDjP6LMw7ACwfUSpBDGo0C5FdecUM6zBCE3vQPADWREaAy+ZIaLH9+Bth460THm1YtX1XKxg/YpuBAgrWhw2jk1DQFp+DaNAScJruM9kSXM4NleqbnZekeTUjLhw/oFbYg5UcbHVtrN+QmcGo5kPBFzzofuK4Rl6EZl5FYxbB/PRbdwtQEfBmWCT4DWxYc/fWEiBIScPoobgKQ2El1n4injbSqdcHEh5vXiAnRW3NqMAiZ+9AU68dbv/P+pPWp42RwlCDHImZPdkzi+4rR8ERNYLLAxetdw1QZoVp9DD5I/NG1kdSShUZC+G2VwTisA+WAK+ekeYneOUmzQPDNzKMPPrwC19gyw0nxwOFYn/dl3V5JoRqjWWpv+TSA0G3UBQ1SLxl56s27KwKFhBmZev3kcJLWRnNPc4B1a+yHD4Y53FmnBxBiYiQMc5OYJ7J/PltEZtU6XY7ioEXzzVVaFfa8Obz5YRsCNm9t9v4WkIQ8LBEIq3z3z3NvnE53lf/FuAIcPTHwDAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="117" height="115" border="0">


 1. Vytlačte celý obsah tuby do dlane. Gél vytláčajte zo spodnej časti tuby smerom nahor. 1. NMoR6erMIDvkKjRI6IZTmq4v4dxVrboLUruSls7opDNMKb7fZDRFh0cLNLpvkLY8PUT5zhItWtRLBXZxQToptcvICHtwuiFeealfuMUr/g7K9pYEZ1YqFWn0YCf1783TwX4dEJZgF7CAdUBQx6p0zcOj9MQTz1BlsEhXnnc5zZlSl81dW9wpwvDUU8qP+NyaAeru7uL4aZ90UCdSSqgCTj8p4rewQKc6eb1GKF9yKD8yzF5Jjs5YvUxijIH+LbK2J56ykLr7FOUt+6hcM0X1uAwLcJwxU0AtS7etnzWxg+3XMnz2tg/KdSxH+iRo0aSwZGpvH82bPUeuFYKejmZkxlyxipplw2IESsMp2T+7382JJfSAaRTYHTqL2duxjbOwcrbz4lUClclwsB7NmuxYnZrCo/CoGUBAgGbCiEPxphjDHsrAqugCWwvRc03M0mlrhs0oNvB89tC5tTVDMBkLkwbiTlZI4ErxhLqgarV0UBuEAuNUdKaTfs74eFHcQtTFNK1q6mEVTcuD+TPGrkbE8mJUbDLCdhAbbsCIksDL1G9+QbWuWUAMYUZrve+Y6SKBgRuPjotg1zHFEZceleZsSbzljUUVqJfjK5VyUJANv2/rDvr7z36elq+YRl/+8qconvGk6/alVwr0ynaO04rs5npF6uk8jhKxVtq5b73EKX3TOvk6s9Qf6aTtu/ZxvPU5uvzyy+n9Hz6aLV2chkbKdOedd9IPv7lJzrtg+iz66AeuoZXHavCfSSp05+8+/5C4at/79s8lewb3EC5gR495jgKSRn07TZE45kLFWZBYCY8MynpddO4JtHJlku/1OPEWsm1qasoBu3kV0AOkqAYrWVGuezDaaqZY0TURA7CORaxAhTtf5caZyHrU+D6RKenjf/kOfvYX0W23bqff/va34cRN12HFi9rSHwt29yxHhSvsyqNjKnDJZKkZ6tpAy/CXPzZWpZHCSNiCEE4yMX5hMzVXYNCxaol8M2WjJtYK1se2oUMQrHummT2NR/Rza2FqGkkJnXjYWDULFUImMC7MqXa8J4Wpa4wHxbmR5sbmtJhAtJ4oC1FE5j8Bg4e/g1rZos9xP2P5glyja9KUKAUJPKlm2t/xmbjfWlUEL+5rMkT6fwSGlBSYkBLCsMA5hkcOs1t5jZIyHS0Qjw1zd7ewQECrReI9Enfu2rmVN2NAKxbMkJgkUc+LazI4NiAMsv2HeliAAspOcaQvqVRO0hVXXSc+EXj0QMR5sP8IYWbG0SuWUoqVBdo0xsbK1N8/wJYAvV8xFqQqdbR6lM5G+dzsoo3r2kf4/tetfYXmL53CwqSbV9Y1EeGNX2CL0UYbNm6lA2zJEukhWrepxkE4vw+Njyz4r+zcQf2Hh6UFB64wissgfInXcxzXJEWptGcz7EmMq/fjpORZYtuXjaC48k1n/ta9CMUw0YFQtI++PhlLUDeC8dr8fPb10OUdrewFjByhocFDtP3lV2hqz7E0a7apiE9OWjhmdIrxeOB1mAvUGmldrVIx50ygoHutw3dM0VaZXKtkoXg23WzpvbD5IRw+m+FqncLakY2hbP1I6immjUCSDoHy4FnWIxU4V2IXuHVqEQKT7qYw/S3LZbJ8WKqqSZVbswsXz3GScm3WvSMDuwdCWsbzpNPyWdqYWJb3iE+MCeqs7aAZBRJVVE4KFJCRlsYpdJi2RXSY8Z/1ihkynQxxieK+uhZJUheXEN23eB1qQyD7uP2n90l7g8vWEJwEe17eK4J0zeWn0QknTJUZUNiE+/ZjYMAGumvNk/TpT3+aBvAQ+Zo/+ucfphs+cJqkqHOjG+j3Dyqd1crjF9BNN11GCb51FH77tw2KYCTZ3//ud79Lv7t/nP7iL/6Czj5nhWD44umUKTNUZG3E3QOVNXp/gbSPOexetrAbF6M6u5DdfbNo/8Fh+tt/+KpYq2rxiEKApp8h2a7ebFruM+OzoisN0cDgNla6XeQ4DYsBdLxM2kC20Y3o603GsSrliZgRJtNI2CRFIatV/U2CnvBQ5et46nKX8ofpUP82+uY3v0m33dZKH/rIudK+kk28MRpdu6T9RrYdn4l9E3OlI0H78preYH4QGF9bG7tSro4/iccrr0pK2DYMTTaw9Sjz652q2dh1ESzV1MoNYeMxu8EkCwaBMhlGLba6IThWmxLL4VhSaDJwUyhuUKfHRyIaj1lgK7B/sAxay2rmzAsk86bsSnawdjW0erhHIevPJkVQLa96zW3w8+FcUCqYEyzQfF/b0MUlDpAKZ3fXrQleW6BiUEYYmoaNifGl/G87xzFoxZg7c4VkiA7uPkwuW81l8+bRjBkz+HuPpJ+POmqq8BVQTdcgz4FKZ3sLrT7hOHndKF8H0tZ7tx+gQyA94X3X1zKHOtMjmpZ2plPxMN8vf0Y1F1CxtJumTG2jRQsWcvxUptHcYdr28hHq6qxRe+up9N4PTJPC7K49hzn2aqNc1ZPxQK3tOoV+y74dtHfwAG+aHkp0JCmV7KPAG6Cde3fK3y+5/FxZ/xc3FOkQr4kXsIKqe3y9y3ltF9CsGVMlC1xjC+hh3GqQ1vYSNuBPr11PpfoKie06M7aXTYkuAb3atm0bldjyr1zZF46J8awrZzFetr/pTcQqatpali6bScuWz6Kx4SEqFwYF3J1O+qGFqpsYqmHpLHW2QQmZPjj8FOMLbsloHSqV0k71sJGgqcHWx8SHA0N7RBCKPfEwhmqGvVuBskST4E1oZpKVew6JWhpmWK3ORPsqWbGqLzUqi+GziHUlqNTzCW1ZUV2UaNQOv9Y2kfFcTcZ5wsppvSMunzs6oqhj+MzaVqF8eFkWoGQSXIAprWexjwfNiVo0ALT1hOHBc7U2lTdkKVK8hh9tCoIxsB55SDDQhARUhaKhxoKO/Ma/3UaPPvoodWRnimXYsn6DTGP/3KdvpiVL+PVxdSE6EmT6mnwpEs9fGqWb//q9lOrslThw3ctEL774LFu4n9GLG5+nFt5YcAEH83V5sGse3UOvbNpC1cqIoBVGc3vp2muvpU986jz6znd20Y9+tIt+8uOf0xN/WEfveMc76P3XH007d7bSF//hUfrU3/w1xVsOaj2OY0PETFu2DNPMmTP5njULB2GDEgPqAX//9M0Xy3N64L4y/fjHP6bi8B7J8l173SWCqUNdXNosjIKT7gT+fv/9m+iLX/wau4p5+azedFWU2+HDOXlWfrJVsp1nnnsifeUrH6eWjsZaUtNSh0Ow35BdVvvHYN3edc3xdMKqTurqmTNxntObHL7TsGByPzKEPRL2/MXjRqDqryFQM2a0o4wmG3dkZL+gaFs7DV2xY4GjEIQoJaKO4JsqQb1pzKUhCqnayRaBxCzYoKgDCadAqS5f+BsSBdGmG9PYJxMyrsLKKEOSkklqCzqZodSapkfMhlQ73mPdOCQe7Dwf1DQVw6f9M4WCRTloNhKsNnCZPF6kWFRT3pivazUS2sotYSUWLBBSTVcaR8XKJTBUepRSqI4ik0iqNdnTlfvNxpZRdfwVGiqOUffCKbR0QRcF5YN8jl3kRWcS6FXSYkFZmKStwaKgfeqd2isuI46xA9uoLVqhg7lBGty3nZxUK8VZEUztwXWMsfvdTgXeiOP5AbaedVp93DxqzWhn7/w5s+nEY5IyCnT/rn6q5KuyMYdAMTbA9+6kpY9IeAOzfH3g1eAYMDdWo7bWqmTHFs1bKOvw4P0baM70PklrJ2IRGtm7nXIs2F1dPruhBT7/EG/aNlkEFy66q9hHu4HHhgapwkF9vTBEWY4js4kkjWM6COv+1kyW+qYvpN0uBiS4NDpIkuyBAJSB7sf7cyPaHmQbcosVaeqrViwtmRUAVdC18hjv04Tw7c2fO0d+K/uL9Lo8S9wKgjOM7TE10HK+ZFoxlHwo7WmuQEIqV+ntgDBJ8T6T6T6BhZDrISGK7RGyAFWJoWyAYA47/SLiGr/SxDqWzliakasUwoEGBoYMP4VqOmspbFwTj3kmuPeboEYWbe4YkspGSwc0g6ajtU0/nVG/1KIsLLWYzdAND5dCJIQssHFBZZ4tWjQiVTH1cv1gYqrbhkpX4rlYxJG0aa6AJjsF43oGvI5sH5bokSeeoF/c+YhYjEhkqqxhraIDxjY/v1Pu9RMf/0s69dRZVCkNynXPnt9HFHIVNWlgu9Qm9siPFUQ5nHzcXOr58if4qlnLdrWSHQw4XtM1izva5FkoarYu211lS9Ei0zXOPescOoat4S9/maB//cav6av/+BVa++xM6dw9dLCTPvmJv6bLr9bsXqWuJD3fvGWD1G/cel7W78JzVtK8eX00vOcVuv/On9KRfS/I69pYKNrSLn38L/5MLM7sOdoQiuZQoEPQXAw6gKiblHjj3PNOofkLpvEapdiV7aL6CEmzJgQuyo9yH7uzX/nKV+jex9bRpz71Fcp0qiWeNj3Flu2LHHdqO0quonO2fFh1eDNm/FHFuMyRSEWmLyYEElbj36uSB87UhydC6kmBBs81i948EMJ6V6ghKrLENIaO4xpHJBmEGFh5+UlrhU2HWKgDBwqCLxMS9LY0dXerqDXAsLbgqsPNPMxtIkVFYItpE141hAMpQYpi8GxmP+Jr0BmNeGHcpMjyiTdia1fonk0k4qEw2MxKUtK7EdE8lsjSQqE0o1gPucYtjbDWtCKhBpENDOsX9cg2OJbMnF3ytferbAvBiKOi6lkDBJzPQUm4NFxmd6hYp63bMDI0Tj0tFTpwuJ9ilYNyPVOTdVq2bB5ddPYs6uL1rPntcp58vSjfUwbNbUXLtmR65n+ZDBZmXJhily/t5utQ7obSuMK8MknVyta5Rl8rer5kUmKR78XTwnUvu07LF3XRkvkzpaV+/44Bdg0PUsadxtaPTUEpSWm2OBDsA6MDVB9m96bAVsPxaMHsebRyQbtAbN525tG0b+vTNLb7kNTkqi1DUuTs7Wqh2TNj8ozFgpsGJDA/pVjpIfTBunV3e9TdM0sUBuA7btYE1Aa7OTTCFjYasNUu0MjwVjo06AuGsDA+jS0WUN98z2ls9Bpl2GuJpzJhSII6FoajIaFUrfusBMssUI5JktUNx/3E+pVn9jI43x2zd4Scx1eketzXLu+Ip4CBNAtPT1eKuke7zDTOBmBBP7geAmR9uEp2kBQbV52+EfKV28FhOoolKKtb5idjYTbOvsbGSriR9vaMSXGbek/Uor9tAqJiEgDKHKPgV01YIG4CWhvWDRetdMp+iJawtGSWK1xvrjFJvmRG89j6liLEo+a9Jj1et+Qwgcn+mUHTnrZXgLU5BwQFx1QguIcF+MUv7qC7fve0LOjBYkLqLNCiV155Jb370svkPH2tMemv2r93h6TBu6YYF5EfEObpCoTLa2oVock0V5PyuVAWuHC4T0DCZ0j5SrxG56luLCUiRfpXcYy+WQv0Q62mf/jH1bJ+6CjfsmUL/dXNv6Xvfv3/pXsf0pgmX4wK9Glkj1JRf+T6d9Pxx/eRZUa+4qJT6egl0ygZW0CzZxONlnQszaL52qIOgRQsKGnip4yOW2RbQHkgqbqy8XjKrLzAC9ipsYnUDh1atKyD/uJ/vYs+XP0QK/YsPEahQfv2f/yWLdTf06x5PfSZz1xPaVNPqhtXP9GSYctfZEGLiaJDdi8GLnwOYsT1NEkGdJwLcKFG0hDomEKuNrC7pqMgEOpcbbE3+6ZW1oEBvOggx9GeO08AuJgMX/G0i9s07alAod5jp1VYTd94no2eoeYpB8oGqxtZZ9MKQ4HpEapruSBwxG2zBJX4jsVWDgg3LPbisywOEG6WbTmHYOEAPAgJEa1dkbRqJFOesUxO0xACCt0/HQhXD7OHgEgpE6zy5Xlu1Vg93oClWtifFZieqXTKl4Ix4GW4FYypXPvMdrr393+Q7NuM+UdJ+aA1maJZU6bSUUv19XAB8P7O7hQrHbYW1WHW0AX2/fvEJYqz4sL3TEJrP6GSCwuXaslLlaLhrPD0VY4mX+DbuDXeAJEGhbVcOxmiEBYwEaxAW26UWDZCLYZoFfcye1YrudV+6uTwb/TwXurf9RJvmhYRpGSymzemR1O7YpSCgxCogGRa0yyYC6jGmwhdDezIULatRywM7ifBphQuJ4gv0ZKRjNkGy4pZc00WRSPqeZRBCy3JC2XN8eMBTZvFcbxrCsGswBbMnUIzeqfQlo0vsGcwSoMHEdubBlLJfjhyn8AAjg2hg4CEsVd63kzmGDhOfPejGBQRFfsPdxgaQKjq6upRAZtqIKxCJYCJLXHU52qqlcf4+e/ccYQO9VdFAQVeLmz7EUR0c1JCWYsqYR3J9kPZgEt8VolP+LujjX4AkqpA2C7dBnc5Hjw6XwFR0lGa5VBI8F5oeGthdBZug1LMMhUhtapQqLpJgWthFnsKBVvgD/E6WNZIxAuhSSj0wu1BnQsxCyyh1q4aGEJBxxuBRlwmwwGiOj3DjWoMh6RAjJ8OlNYjjzxCP7l1Hd177wPCWHTDhz5GbztX5ykNHuLAfVG3dNsqeFYxgaJizRqmOGYMDCkoDmGWMnLkTiqvWF1WA5cGdq5juDBq6rpYs1suavofc2vBKSGfI4tQExZTBNrC8Bo04gPZWJEou6Bd9M9f/wy7YR00Ujsg1ztzlqbV9u3SDblgrnkfa/9YtEEiE0lHjMDnpb9NNnQyQXbiSpF3tRNAuejg77phD5L4EtldfgNURDTNlly4CE1Jo6hTPQQ0XVercebpp1M2vYL+4z/+gx578jH62E2fpJPPPJU+9KFLKUDrP1sHPCdY3H+55adiFD75sb+kadNikpRRdijdc46B0N15xxopQ3z0hqs5NpyuIQY16omidLBfonq9EeOq2Rm7SoHHLqXpjgiVeVOx10efx1i5VT4cWgb0SGgnacY2WdSDZN8gkGVf0MsVM1PXTkGv1fQmFG6kG10xexFJeePzMNPXfp7Se9nkgkO24xaHCrmFIunmxPWh+Ax+B6knmTEilvrZM2l7C4a1GxiwI6sgIHQRV6fbA7UgECdHXQnpwsIIU1M4h9Zbt24zbXzhJWpt76EF84+haTMW0bypB3VzLwDIDokNV4LwCLsFAmNyNUYC6eQYa+MMKrdBka2aKfJZ02QJLGs2htQfY9GEbK4yW6xaAD67Cgf4wFwqejQq8aUj1K8+hDesb+QERYAZyWx/qFjyjELJmDi4IoJ97OoO2Rgt1V7ZLBUjMNNnQWDwdURd1aBP8JvkmmuOjOr5JalTlOyvhAp1Xb84X3e1VBUFFTFNnmQ2rTLIKqC47oyrYnN0PaLRZKhRxH01UK8TV3fT8xvbaWRkKT380MM0Phyhay6+lDLzdcYXrA2o51566RXz9pj8Do8GU2Ay2YQ8H5n/y0pp/frNdOutv6QzT1xG8+ZODwvHgFNZ5m6cH58NhVxDaUfakxxWQG2UPdhi5KdBLxcKiOnn8wHPkZlH6IlPO+FktmZwbKWmpCxuoASXai0abEVAPOhwNO1nwoF2cfDzYSMj4QE3D8IwPu6K0FlrZKcHKse6tlkUCo64P6mUYwSpKNcoPTlw5yq2q7fR1Ihib92NGCs2LD427skKHTYIMnyIGQE1yiONHCXhCSCTHaxbBk3+9sy6dXT/Q9vottvuo87OeTLgbOmSuTR3LglnsbSWJwzO0E3xw0sKrAaNfPC14Qq1pNxQe6EvKCiUtPBtGhNfhZomq0xMMibuGcygBUYaVAgQDmhHqUaMoBiPoq7aqFhg95LdSt/Ow/KMxSSDADBFcgAUwLH+d//0PWkw/KtPv5+SvLnLQUX6qeog1dMkrsR3xUBdz5TJjCn9nCvzo9CLpc9CIBBG+6vCBX5PWJ8iZnGNApOdgEwuNbLHwrHhaedAprWdLrjkPDr+hGt0oHopoEOHiKbM1vvA45o6YwolEy0S16AREK5YwlB6owxRBmDB1/uNsmJB2wg6ixFR1JsSC7ZnzSbIJF6qaWhRHiM6uH+Yhofrspc1VDGhkySftVVCePt37R7hQDEv7pXXCoZMEl9cOccgJAo2lfE15boguiOpmA4dIzs3l4RFqA6cHhr2Ak1vtnekw4yII1B905oRaD8TRsBBKNQ186V/SvF7jkmBq+BCiADVsSyzew5z3MB+cYF9XfSS+xA0qQgjRepTPkiJe4MgtQZMIOoJiDPKUbj5kqauiDuGmCdP+fKoCF7Jycgmx/Sjux9/nH74k828Li00e2pA6WidVs5XugBy28lFr1KiIrvc88a1MBzvFJ5CHDrO0xWOjZqp28UjaXkYo6QF8qRvGjDdPFsgVhTjRS0riDXwwk1muRBqboLPkZDWEcn6Rk0iKCx0msFfiYz8xqaGbVzsGNM4Ar7DiC/KZ91zL9KTT4zyfWfYwiRFfmKOjq/xk+q6RbwEW8UoDRc5LktkBKwkn4fhCHh9xhFhxb4R4TcX7Gh/7qtiReERQ4G9YAQ8aly9SEWo10DzHGtBaqFO0+fO4viK6PjTeunA3ik0ixVakYUCnylzSZAdYOXdGk+TVx/iZ51UX9pF8TQpfWmWX7KW4xgo202Llh4j/PMxw/1RR6IrpnAoIRGimskNFLQzny1v76wp5O/nvVGuUVesTdx81PvrYt3KChaHxzBlSoxGi72iEWq1vGQvLPzIFmqDJnYLy/5j3TOlWTCgy4hOUkdQ1yBhMWspMZPhjhC0t46LyeXyon0QW8F6KCI9CGMyddVqJsZSbWxTl3hCkoQwWqUWaG3JfpHApdCCrlo/sJwN7A+nWrH5DJqchRloBbg+G1ljP/9ygp5/QcksjzvuODr/xB4hO6wVzDSGKpluXf08dUKNoeF7uue+5+m5556jc85ZTosXL6Y0UPX8+qf+sE/ArYMcG6Ge8b73XijA2wJqNqzhEyxMMu7lTQCYb/WAMD377LMcT9Rp06acCI0tikvrecIXt9fgmWl4aExcO7FqspUt8chrt8ba7RImLUOUuB5lNg8Q0EhiYowX9x3lSsfgukhEcnD2gIeyd+9O+t3vNlIlOSTtKwvnJymdbaFpU+eqC8tegC9xTSG0NDqCVuuULRl221ra5ZnDmgn1ifGz8X63qhap4pekniUHmH0d7LmI1MMQQkSjBckP2MfkGmSIFHbHxko0ktdOxpynvfKUNCdybPLAfDYZ9K3TyPZZ4hLrvjVDkiYHe7b4W2bXL22m6JVKeUl92gFnmrmaCC2xKXo7ZC2TimmxuBaIj4ssjbRl1BrYK0yygz+MXACC4bokyXjR4PYZlHNu9IjShbV0CmnKOIcIDz/4DPvZz8jv50+P0DsuO4GuvWqVXIfNVuM5Ix1cM0kYJ4IJgzEZHgDX8taf3MGx1zrBuIEo0tXyDN1z9wMCWnXSU6UD9vzTL5Q0dDLSLn8HSgUD0Rpoa8vdrYdnOBLCNHt4OZPbGez7J294vYHyqEdrH91A//TPv5XrrbHZzo/tIXRRoJUDZI0V9PEHvgTm4I1EPc7zYLvxELMTzv9m2LrJBxiZULtEA4eQCoOlDFyFhqSnWo9JNhEd1TBgBd6TI8Nl2r73SfraLU9Qe88iuvHGG+nEY1bI51Vy3XSgv1/IVDox0hZYUymIsqGPR8I9ODxSoD17D7H71k+l/EpgnEWQ0F0AOmyLOIq4TesojZREO3YM0iuvHBKXL5UtEZ+OZvbklX6PPTJM4JDqYKnkhtm33l5PZuxaJASFgmMsFRnL4ZrHFTiSPrfELJbQRK8jMDGWIY+UmkmNLIdFM8FLENiBz3I70rphu3Xt59ksoTQeulowBFkLNn6FzyvTDeuB4dRT64Kd7HpoFFS2WfwfEz9A54NMTiKeFcsEHYJY4p77Rug3v9lCNY6eTzzuBJo/p0AdLRz3jR1m7ca+sKOaqGB4MZBUgEasssaGznnokX7B8O3fd4jSqVahuMIBJQV9Afpi8OE98cxWKab/+Hs/kwdULB02fHI5+sxnPkaubyXXtLC+yfiWNz1Cgkf9BgDLorlTqS2TogXHrqRLrzpPLKYnWTjdfQI4FhWunAo4EARI0fytGlBh3K1Je3kkYmgX+JmODRPddde9tHnLEXnZjNkz6NJLT6e2DqIrrjifTjr1bLHwz70wQju3H6IXNtaklX/Pnj3iKgt9HRyTmB+SzejkRU2QaLE/Fnbh4pk1Y01FgJvxfiZWiUa1O93OoU63xISTA1MwRUzqlixV0OYejZcz4nYhsEOWL9ne+Ex1u+SphC6YjvPU88GcWoFoZgfSNvgGCYtlKJKbibgGeoRMHcyoFlgFrmLYh5AEqdcbLR/NwlVDhk7iCFfcCp0CLzxJSv8kvICuIDokaJfrixh6MTy9kvBjBxwcY1ExkOyuB9bQbT95QYq1xy6cSheedRJdecl0gwxGG8UYbyxNL0PrwRodGUrIFAY8RKzdIw++yC7JkxITLVmyjM9V0RgiwnGXE6dLrjiKLrvyKHr/+75BmzZspNv+8+ea9CkPyv0tO7qHrnvvn9GsWWqt7bTY0AJMagNqpN0n73AbNNUn/Bhi3fj2cyNF3td5FqxpdPWVq03hu0KFHLsz/A8EnbbACVJTSR6kXOELnIR3bliqV3mAFiU+qaPPKUms7ZnUti0HbNqyk27/5V2085WcIDvOPOs8OuOk02WNTz/1dLYCMfYi9tH4iEtbNh6gHVt+KH1geXYHp03pVVSMq0kqySo74JqIyjPOs0czXjxCw+MHqSWdkRi04YjWjWej6yiZVcc1l++IdU5wYBtLpuQrCMzUktcwzT7SqLa1gcNz3hj8KUagrCDZLFJQ18IrkgHKrOqFDYIaUzkmVW5dvGroo1qBsrGXUoIFoumRMq9UytI6ryNwLPTJFQuIFHyDqln7YyJIf9f90AWV6/Gi4ttWTCOhdU3doK6D4kxdTSrk7NcXq66QjTzyRJXu/s1eiSMvvfRSWrUwTlP6oiYg9yR75ki12oKEIqIpb/2vxwyvQ4dc3wMPPCnrc+7ZZ0rslc6YbFgUymWUYyNNu15zxZW0YPZc6ujuEr//yMgeua45CzI0Y0a26Tyvd0zuXP3vHdA5qWycLrzodDrhxOXycQLS5Y8DaNeRegWH5pWITGDE7z2B8EQnaPTweLUk6fE6vy6yNUaRuxFbqUBhcvxJJ51EZ582g773ve+JsPzqVw/SjLnKobFk+RTe2NN4jwzy3/ZRrXpYLMbbr7zIIDVIhMg2qDbD1vB90dIpdM75xws/ed1Ql9m/i/dj20acMPCXL9BCDA/XZPok+sJ6+1wZuDaeKsq0GcdySYL1CgJUdaryYGf1zWKfXsF21sXDYd2zoGqQDBXo/rqgI2zaVpIidWNyxXEIhINcLJSrkzfI1J9yuYJBZzghDErHfToGAWAxeEGTFrAJB49iyC7hITomS8YPJG7a7kWYSyZgNH0xVZN19DxNI5dIs5VV3jC/v/ch+vZ3domFPnZVF73n3efTOScrtKA4nNe6kpeWLmFeVjlfsdBJO3ccoPv4vXgghVxcBGvX7oOyKT73mfdIn48nIwErgtFDUx8mDeL9F17cy18XhBssX52vWb+MjZHsTdsqu513ZPbvZFM1eeNOMmnB5NgqUqWTzziBzjr7Ah1a4JCwD1FUC+ZRTxsunVhWSDOPHFHIWVtngkZGR6g1W3y1lOA8jkVImOxiiAI3WT9znUAuKKVB3jwXvc5pMxJ0wwcvpaibphc2/5L+8MQQ/eetP+bn5IiyW7H8GMnGDqFzlv919aRp2bKl9KnPnSlJi0xWrzNmRp7mcmoMyGc3lb2K9/0/59B17zuL6gVXkqjCTiBlBAVdxz2d8uGnmyy+AAjAy5cQDnZ8/pQp3QRvXjoU8BJbyCczHypXGZKNfNAdEckD17yyHTUAr1YxqdQ30OnabasSbt08uGzNEwwV1kQGwFozWb2Eae0oSbt2NJow1WciM30mTGzY9yEGE5cxHpgKu1pB9K9Y0LDM0AU8RwYOa0t+YOpeqORhfTEd4oGHH6UD+xfR3Xf1U51dyPe88100d8EwP/RhSakmY0lKtdiCo+F/S9bITlI8++yTaf8BrVfkx2OSzXth4ybNdrrK4BNNmliyVha2VKw4XIliaUw09MiI8kvEkrC2zZt+ogA1ZR/e0lEzmtdnVy8ZV454Wb8IMHAxypXw+yRKtlTlOCfBAUWe7/uH/3mr3McHP3Q9xw+woK8tUH/s4ZuHpZQLtjm0KAX4NNac99NJp66iVavmSIw5Olyn22+/XfguAMp145101lln0cpVminG5EbHh7XLyX4pFjzJxgLfhyNXVQBwrlynRNQNGbRk2rtjp1rGJL2ORsJSvazzkg0AF/uytTXNRkf3Aa61VGrcj3CbwxAAetTV1UnlgQhZon4LPWpuFiybepBvUBEAewp0TKxNXmpIaPiLo1eqEog7l0hoX7dM6CsrIQuED8kDnGtsrGCoy2IhUhxJDginHYSNCrXnaQ8TkhGlkgoMsjjKVhSX4W+8X4WxSYk12Z1JKJWzG4/RwMAAtbRmle8iADzV52X36Vs/+Tmte1gTJHP6ZtC7Lj+Zjj/FKowc7+ES2xVNnngGseFSwrQpFGj69Db6q7+62uxU/XbFZdPle7NvLWBe6taeOJMbiKeK8vCzrdhYZUkPo2pfC3uuNTMFVwPaEWJgGVWFpDOuGVInmKj5w8MWXowAwaOQX0f0c/yYjgXyXAXdVqpq0TErty6RaAuvAys6DBLnk95+x/1iIW644Xr1Qry4tIEA1yZ9T2afjI2PKCg2vPdJeUB7ewYhE4u26Oc54JtPiuLDXkC7xTuvfafw5YlC5ev73V2bWEB6TVJriBYtaqVLLl2kiJbSbr4n3KtajLiZpjBukkFS4YAAoXQILhBfY16nxSREAtP/V9P0fCKrSBfwVWK9x0fS9MwzO6h/f0rqoaCwHhxkQTLYQtcoCNyLX6tpQgGbu6UlUKREzSQWAkWTl6VizJrXgFRLQpyvqG/QMstDqyohIArBrhuEsRSyODrhXVcUM31BJmKr+CCztPOblLEIdMMJRS2X6xJXwRWEVbR0br6ZBTU+XjIICAX3oiVDEeymC3jMtL1jzAn4tKv8eSZwnTN7Nu3bnBMeumnpKA0d3E9Dh1NSawgn5LmNaMWPKdYsxYrDtgN41vWyCIvJQer/Jcc2AA+YttGSWC79R+iGXbFiGp8XiRE3lNjXCorl/RWtwwD5AbyfY2BAQhgphJwjVHcbDpnnq6skyioScGwZZ0sVo117a4JCX7xwlQjUrl3ojvZp365t8ux6ulhAWUHWPG2VyaSzr3PjE38Oab1DamRzJY5xTUg7YrGuUGBOkOL4cin19swSBb17YB2NFXbR4NBsXpsYpWKGJYkCEYh0uk28IHRpC4SNrdDGjRupvXcxlTjA7oopcqVkki5uvRp2GaN8g0I8zhNnjyjKGwrrP29eG6X2RaSLeebsHraUDeiRnbErdSiwsUZz0RArh2aqZMIUYuvqwtm5SSIEYAAqBYbhyBc2VxzacevIz2AhqlZtXKRICekHymsnpK05Kapc55bi0KSFSrtOu6gYrou4mXWrrl65qg2L0GQJDNB2GrN8CywxcaTPWZDhZgkpYaAC5pseK+jNLg5Mp03tpz/7s2voijPnEsogYgrgvnpKolnySlLjQQW8UqpQii0H4EqIQSZulP+PvTcBt/Qqy0S/f9rzPnPVOVWVmueMBAIBAhFkVGgD2gyCTK2AIhe0Izi0V2WW1qbp24+ol9vaz6NeERT0KgKtECAMikIgCUnIPNRcdeY9/9Nd7zf8e59TqUEqEGxcec5TOfvs/e9/WGt90/u97/oF1Vk7nyzatb/nujMYeNVXchHNMi2cIvr5N7+Djj5E7PK8+MevpX0HXk9+STm3Td18fQHVzkZ3TCD/00Gf62TSTOlrQXKcEfw4b3ZlS212m+tVacdgXgi3+fz+73ySSSMp7fFEetMb/w8OypeOx26BX07vee+v0f79VeEgTGWCMSSrZvc50+taW9jNyai11t9GmdSd/rKbgyiGukVRl4jszT//WprbMMcLLC+9lnvmEHoBqtRL84Lvr9EQSjzeUPDc+wP6v/77/6KPfvSj1E9Cnkvv/OUX0LOe9XTyai6WHvTcdVfYvKRuXoOQFOt9rN4oyGHyVJIXzfEJGp+ccptKf42oxihdRCg9SD0yrVlWFagLSUVIxiWuRdqRRkDmp3MLot22VDoxrx9S4RjWpWutIcY6hM8YG5GpD9r/y8KRLGCWeYXLaR29lj7v9kWdvNasC8BRG8Tijs/f015Z5GNNbJgUFDTIdKIKP1Zk9Y4vXUK33Nyke+77lFs8HbfQEmZWjViyPHATT/Sv8rzHGR+8fPzoUTp8T+6C4O1cPHz4cSauA6uMr9uRixhJX9engst+xjOeTnff0eVnMjY5x2n6MPCok7mH6YvLF5yWRdPv0ewZ0syBntXiqQW65VbBGcbdJa6RHTxY5/iJkehliQHwzE4c9+jQoSPsLsNCNZz7jh39ssv28fO84xsP8XkBlBoEe2lh6QgvuEsv3Ubbto2d6eac98A55pqaEUtTonqjzLcNiBI3SxloG6Z1nugVlTLN+sLlXm6UFHGRcqx+x+130TdvvYPmLtrB18GUYG5SVFSXygYDrF3snfkqPkEK0o7LdOzYottMBFUv3RMFJpa9APk8JyVy/gIEe/ixwq49WM/zyXSY0sQaDkOGCbFFACo3zbVNPRDQKTe45fw37l+qiRAY0BFwx4RVSLqABfMmy908Acb9lVGcLRdcExjWUDjIoNhX4l0RP24T5pR92cVNTbfblCbmmBMBgzkCSUg77jyU0fVvfT8NOru4zjFWWWaifS9CYqRLkT/tAlqFF+FhQoKUpXt8+uhf/RX92Z98kwkkf+2tmqE7J1TAWoT7+nbdsTPx0QuMne7Qvq6Q6SmPfvM9v0D/9E/ufK+/3m0C90jRkiZlu1zXmLje9ev12mLRA+mm7blN8i8/9kl6//s/Iej93kl6xSteQb/01pdw3BuUqtQFLZs7L+z8/+W9/5M++clPutc3UKPWZOnPx1x2Gb3n7a/jmORtb/v/mDjz7W//DZ47J07dy2Qt/+nX3uSOe91puRPbvwsDbX9YG1oN75pXJuOFrNWwQFPmFwGkCBRl1bC07rqtHcfF1Vp1ZghVDUDqAe3et5927tlL737v+5xlnaK56oDGxkPm9ihrAydGpLKo3KKEWBV9f4id4c6OiyA4NphNm6bWduyOPIdwcjKkk8s1maiDrrh8lbRwEEeJLvuqxJ45n7mqJy6JhDL3HGHhGVWXka+I2yesQCBqgduHYNVQ5lKXyosMIUa9Lrlc8+slGxQVdSjbVUxPqqOtGqGXM54Q2Bm/ZMBQt2EMxI0NnPu5uLJAqw+FdMmBA7T/4jmm88LgNgSAe2Ehu1Krqbg7CaPCKQT3gB5YOE7JOTjd+DvXzZDTPJszTCSzcHEqgORdu9z5Lt5Et9+Z0S23oQB9Bz35iQeK4wTrD6Ars6z+iL0P7iyI/eeXuoyB27llJycU2D0DqNRZYWT3GH6dy/1FRu3FL3o6Q6S++pVPsO4uWvKXl5Zpx86t9ORrrnbPc4ljvDid47LB5Zdfcs57w6dp530Gl5XvhDaiyvzLdC6IZjEmAbcNZWUJXxkfGkMvUu53JosDOk/guMA54jgbN04RHnfTK61Fl6tl9lTIDy08aFw0l8+y2Ii3Rdg9Lrj5BF2fMPSIY6hGwysap7CqkTbfuGn4pIbg2CEBJRZCopkhpD1NownHZq1WqLGDWLEiizLTtoPl5TZbjunpSTbrxlZrrqDx7oGN1G7qWu2nVAu88MF9Rvr6kZsMYaALMqGWi986x48rHbRmw3zpzZrZSPS0H7yU7rixT//pl15Lj31CjZMwK86FxOfHSwOGJDGGJPaYly9157LSh+V1O1o14h9GMsudWDszinumuEQrNRTlInkh9Fr8r699U8P5JdlNRk150vJ/xRUX01e+3qI3vOGtboWv0oc//Lu0WQvvxcI6bcIaWJh0InrUdRtZrT5F1zzlGfSb73g2P48GnhXULxDTlULG1OFZHD96G+3aMU6/8JYfcxNwhj4Q3+wm5UmeeONj4/SyV13JP6MYXpGjgazMqsQka65sLQZxOKSAnWufl8WQWVrl2qVniGNnsaKgLPMrstdopK/MLRgfPhiDUBlChI21hfJMvckKmyjArvTvcR7Hbuq3lNHYxUKlwKzdiOHoCUckY2rcXF5ertKRI33qtHs0OTHNqBkjhDXMq11teOrUgHFl8A1hUSB1WGSt9ANCvIL0r5KdlOUGZlmp6JgFL4OIU0UaD/nFjYakpqhol7gFGgSYAJNiF5ZmQF/prEQtvdWKi1Z2YS/yCjoyLPrJGdEf6sYCMwlYqjFwsb0sLBRXEe8ttwdFKQA+/u0P1OkbN7tF6nz+2YkSLya4LGC4qaEJMV5y/jKAjpKUCNyOPXDXdfgY1Mc3utjJbQTVUbDXBY7TfKCRh+TGyXmig5dcS+34CBNB7tu9hZpNOucYJCpVGlUZOCwJLLdZhFXavm03L3RPme7ZmqmFR5a9Wq+wm43+qCuumOHXEW8BJXD3bUc4LJjcWZckB/mcVUMAb25doaxxAUOaWSVdzugct3NGJW3lCYKiodQHs68uakbYpIIPTBKJxXG9/UHqnluTWu15mp4ZZ6suegHOKASy+Yd+UMCfGAtaOCFSJkKWb2oqp85dHVYX2bQ5ZU8uHZN14elnuQ7Vap10gdpl2kohvfINA0NmQ/NscQwWS6c74PR4noF4XyY/VLhRkC2XJxj2AT4J1IgQN/UVuYAHi+5duH2sVcvkLMOkiA3mPqvXi9Z3nAejojlL5SxPl1hyphx22DXtBBVJf6Yh8zB4YFUBgrgurfTz7vNv/vW30V1fL3GgPXHyLrr9n75IBx/zAzTRqPNuFbAFnuDjJVxd9+ledz0f/OM/pr/7ZJsndN57gNIFF5vl1ZGHP8zwFPdIfRjblgqsq41iZ7UCqbnPSo+WS0C8dyfRL17/o/S5zxyiX/mVX6HW/T5NZbQmZ8Z4SUWsoMyA+xOFFSkncGMJDhiy5e07640W9dATDKYdpxuJxQXNl3TuPoXufeBzdOg4MSLg1nsfoBu/+nV60St/n127X3zPU+ixVxzkE6mpXE7mvIMgq2idy/Sd9L5Yx8Gaq+VvXPev/t2y6JGgLux2lSqWvFll5iIvFws/6Mzyfag2ciZnQbjF6XMVTls5cphAJLVy72Gq7ZwZyQlBMKJSuLp2vtZflnbc/XRxGBb27MwGZ3mFKmLXDre5TrG2u1xUzDdUYigocNcTFfjy+oJSKAvMJ/eHbh7fEAWowkoIU1KlYBeCFep1TQ5UpDkNs9fpDMhkY2CRYJ2E7gu+cFhwo0H3CQPHxt9PnuxIYVQV2UUOx/nWPcHwlWoZ7w5SFBWqaJxjFfUMFtMucSs2Lhq0VPPz47Rz5066+vGztHf/lpFHuNZly9xujnR5zblB/fai25Xu551r25YNNH/kfvpOj4J9F5uQmx2rncNucxA3BLK42y9R0DFJ8RSJGe7TQ2E2FRov1P8gQM0IEzeD5heW2BPhCa8Yx14s1hDlBeNkxL1G/IQJiY0QLSV47YCLOQ/dJcE+4q8+nuOQ/ps9nAvVtj3f0R2sCiLFLSjeqMt6syhRjpK4gDMhibDaPu4WdZsbX4Nzh8DOVXSLsdrgxYThQjC3oS64+9fnwi6sNQq7yUZFp1thFxZqednFBm53qTJUo8kFKxXMOW0xWdKAiU3CsIAFYSDDgmSCqBYaCp0oz4c0Y/yF2igIFxGLzuhtRY0j4e+YnGywyJmh1y2tbqh18K5xmhzAXHDx4XRdEFqJBFFBSZm/F5AisMPC+xy0Vmjrhs10/c++hraVF+niy/cI3561YHPPkuxU3dYiL2ruXGX5xWP0oh99Ob3yuicxsPKCR9pY+3sRRJnIVyL1FtSGanX6d9c9lQ5cPOfclQm3Ebhz9qTBiqkeuAYkNSUchhvlQG8FdxkHc/EmwgUQEQX5Keqs3Oc+utt5F27jiSKFZkX0uc9/jv7v3/07/vzh+1dozLm2czOC1Hjbr13Pgf0vvvl/0pe+9AX62Z9cZrf6jW++ji65ZIZjUFYt8QdUro72Emn2VhdaUMDjLwxDVVcOiiwhE+QgIyqFPNEgWaUqIOJugU3PjdMb3vgqt6E+gwHL5zNYwA//JWzc2c3euBFYvhqvk40bJ7jhtGj1KBIlzBwrPgQmFuAYziOi7TPKsEmGHJdsniUHwnJJGwHV9/a0auV7xfGH2lH+SFFWXD8Dv5rYAIJZxEeS6BAVecCKkKIVBXYjLvQZJ5gbCFZupTk2eo5EQhSTagFRuGvQrTvu4rvnPHMbNbNtXKBNyaBGhZnF1bj3CSMPIE3AC9bDLu3aMkaPv3zzefNjX9hI2V2OmSkJhdcy7dm7XfCANGwohBoIen2EMiLjDYEtOvq2WAhBNiVYmpnJOTqw3/lv+RIV7QGe0GahDzd2AffN/3wbT6apqQkXS7u46dADtHXrVpoc893PJO3dM0H33xfRgw8cp2NHF+m+ex5PO91kqTYqDFZd7S2xm3Vau1ThE1ud7MIWVJpI5rcUjSsqW55juzXgzR6SOPim5VVZ6FdcuZd/IsWOVkpn7y8rKcElNhfw2RtVN0oKxvBUHXr9gpRAdwN8gclJt5PFk1pdXiyyF2yRCqi+4vyQ5nY+aqsrFyQBv4hLg3ccrdyLi8KLICMpLAtODgkKEX4uqWKGr2lwDULzoCgCkxLw5wp/srQ6CseHlxP+/FjTZx5yLCy4IifbPf7s5nLMHNWVUl12cRR++wNaXL2f2s5UT6hEpTbSyvRkgnJZUIN+m897rNSgN/7Uy+j517zA7W6P5RQ6khSlRumCJsRpY109K+eWf+NIZHYIrpPhmjlWNDoxF6cCRc0MSZDjcbFkSWs0A3e9ECDAIWtu/rzsJS+ga5/8HDp4cCdv69zv43aMQRe6VZMs/DxZ3chJhzf9x5exqPZFe9e6wm9600/Q61//Inrf73yGBa1/6zd/h778hafQK//DU+nggR1Uq0zSkCIJ12ONjdYXZVCtC7tdsNRcs1MPCo4F69tyHhwuoeeefYXGm7Jw0FfGIQ24Fsvlh0s3rhldkHGWqs7lk90Tme9Dh1rOzUvY5UNDIwzPLhgetBNZzJixywdGzdWCd5zLMoAbwf3ytIdJs3wGyx/qjGa8kKypEEME0UKyTl9TcMeu225nGquV2CqJJVNanZF9DckITJBWS9PMWsuyRWUodr6Zch2F+87WkhtThppUeGl8fIwqvRpbvUSfhTDbjpgcfUClclW+x/3/zm3baNemGpNegpukVH6EF9PDjKXlJZocn1yjAmFwLWwcR+edxdw5O4y1aMjas+Z3MgG6Ac06V3V6RimEmamJfUC38Qz58DZsEAjIwUu200U7A4b+8MiFKXfuoia3Klyy/yAdO3SEPvflj/ECPHroCbRrO+pd0rBpPl7wHQuqSnxNJT9mV7Q5sUHidgU5QbURKPlKWVHtibA11Qzzd44FVVYLNuryzcyUneUe4zVSq3mcOV4jCaq0D2HXBWCnVk7xhF2pJyzZWY/E5WN3IhCVHva1M4EfSXHZ44SC1ZFk0lc4DrOCFyYs3CkueDF7bJ+MoyIMZUKDT0IgR2ERMwmmb+1VizspVzA9Kd+LTN+g62IpcE34Fao0hCyzlK/K95C1T8CtdPFhedxZNasHuYtXn147+kcqsrihKQf7wAQWgWw+kDt8oX0UvoFA7ftsR5fzmRyXiX38xCkVVxAaruNH2/Trv/52uvjKa+h1r3uhmzhVJnUpo7VfaA9lw3LXG+lGwUSTqjIQBZqM6ACR7fP38abjTueqq66iX/+Na3hSbN+jWDyjIkbJBihyX57fT75mLz3lyRn94i/fywH6777vr+jjf76NXv26F9P+/WA+WtdSXLh8jxD5TCpuGSwgUC1YTMAY/v7/8wkGwY41t/MG8LznP5Fe+MKncrImCMWN56ZRv3rWw5tLbS4f7v3k5Jjb6GV+wUpZ+YIzu0iEKHgh3LDBHbw0o+3qK8JiVBFW0mIH1MJs3JP+orBWZ9bVCqcxZdFZuzv+jgKudQFjZ52YaDJ2SlQHISMZMawIvyP4ZqQ4Q0s8JmiB2yjI8yHdsMnW4L3drhSbS2FaJEdIGxAleyXfXSpPcp1qpe3R8VNdWlp9gO69t+viEbuhyoFRLF75viSu8UMy1p+iko7ecZ4kF1hr8ayZxkCiaxdoqmDM2Y2C4oj7goqoVuoufjlEi71b6BWveiH5zmjhWkOTB4HrPXDurldikk2LLQx8C50rLKBOIqlzRoagzODe2hhv0JVPCNWyqaJjVX7vrbYZN5mmShHtLv/gZXtpx9aN1Fk9xVlBLKxX/eRLuVViLRR21HCeR4rtPIcoTkpMw9zqbuM5fGSZvvilb1Bz7DjnA656/E5J2uQSOzWU5/BcFgoICyxYy/K5S6ObbjpOd97Z5ppcVEqYKmL3tFK1lYfQufDECed3u2Bdsny5FAFV/iVWjFSCwN7dxUpdgKyr/YG2XhjGLhD1994w1kE9hIWbM9GGYmGtUPqJjCgQwEW4fpFW0mCx5ueXClFn46Ow9Ly14qeLucBSQOXcd26Ji5XG6m4DqASqhDjJgNcVt/NWoKI+jmPP0+bpS7nr0mjQAj9n9fRSOeOO4n5W4cmJ+f2u976X/v7vvsYEl895BliPPDZO2O3zdK0rs/75PGyb+JqhUy4fTYZIDIlhfAbGQa+6BjR/qkf33nOc6itz9OIXvZ0ufUyd3v2u6+nk8imaGJ9wHgQKugP4PNq+H3HSoaQYNVjcP/jDP6Lf+f2/pmuvvZbe+59fy05ZmrmYFEmQjqbsA+gkwdyV+LtrDeVLL0w19HVjesubXseW4Q/+8EaWJP2VX3gXu43VyZgL6f/+x6+m6657Nus6cd8QaV9X5exus7EY10bkNG1j5UK0c5VKkYgjoL7mQnfGJK4Cvpk16Y1v/DlO8+/bW+JeLzDpgn0qY83kcy8oLCYGDGusCrBDs7nqLJRwr2zZskPaN2ynQMxvFmp8fEALra74yIF2IjaF+8b47uxzvpKm5D3hJOc2ac9TNIPwPphwddHuoah0yQL6wu3tCdOrkL0Eyu0nNxLsO+b2CWe6JnIUQoOCcNf5LDh23bk6aIePA5/PO3aBO1vBmqCNkRQDk2vqXMode/bQbL6p4FPjndstDOZf84Qea8BZKLconfXru23t9jsO0bfuPELPeY5MakOsX6DDV8Sip4HacnM1Ui6OG4gYbjjmFu4x2ib+4bYF+tY9d1MvmaR2BwLRgkXK3AQrKVIhU2VoKFwUhVWPmMfu2GKfei4uMjmdAXXc/1Upqq1LYWoMlw8dFR6BwsS27x+jmXZAu3Zt480Rursguenmx/k5PPmpB8TN9MWSBtiYobt0rhlNtKbFx5pdDaNIZemaHbSkZuk8OlpcXmFFENTInv3syxnkPawva5yfhZRreeFcY/2mCBzftm2b+PsWFo5z8ye6bzhhqQuP0+aTk2V3Q0V8uNEImR6JlLM88ZT4z3bSTIj9YW1E3zYho0Q2XghLkVsigR/YIJGeffewQbqOhSQSMgFPHFwrLBcwelBMSJJA3Te5dF+ZbERcICnSntBBgsUII0NSqOCBiy0g3Ylb8uGPfIQOze+ko0c208Rkh1ZXiHVtxdXzteamrfThBH8GhJcXbdtJG2d3O/dhM8/3PmD8qLMEZbrgtIRW+IuYYl2Wz8C/2BCwCwK3CrdsdlNEL37pM+mqE5u4v2d8rKUdIf5wEvAxhmkaxkCSJinczEZdq17f4CbeTuQS5fuc69TP0TfW5djLNtD1oN7crhwqIWpkMcGe8gNuQU38KG3acoCf+43/8FX627/9W7rxMzdR1q+5+bPC53Hl4/bTU596JdXPcQNtQ8XAc7F5ZCOlFbdxgEnEuZxuXv3zP56iz372s5x9e+ITn8iJNbGILcGDBpIPgMU931FWJllueW+X6dChFbr/fglhdu8pawcGaftQrveaiS4bRfxTUIYFYqEi5Y2wGCLMhjuWIIGjovgriQ7ZRdDawS5VYHUkKmIgQJGEmGWIHseQ1HtMrdYQrCv8FCUVsvaL5IYJVsuuExR1r2IXA6mD7ux//ud/Q1+7PWBXpNEcY386jhX7pVKcSSwIeRhnvhdgv016bLWNyJPRGiop+Z0eFroWgAndz2BMn/Pcp1Fcajp//sPOuu7gXTjJpSDeCGUjCjTWJNJivHKACHLFWRfnQgflEq30ZBevC8bHxVWomYiVfvihr8eG9u3yAR539Ta67Mo5N8lloxsbn6RvfPUrrHSBJEHk3O+LL76Ydu/dRKXzmNOFa0ekbUF+4fVwjIx+JYXS3nr77c6F/Th3OGdpQAuLJ+jUYps7ycvlgSDKvX957GbPmRsXQatQ94tGVya7rMtz4fWBOpSuGaYRMx0lWA1ATeraI6YsSkU7u02uXjbUjcIBARkyTJmvWcDhyItOW4mvtJErCLSlQzJu5TISHZJMwEnDopnMjrmPGDg+EOWYGCnXpAPuRIU7mIUJFxg7nbaIC4NKKmlTs7yBXvnSl9JVWxK6aBbnnwqiIgs1e1lidw7jC1/4An31Gw264YaTlCUD2jS7oUCaYbqBfL5avsCkxPr+jvUPM2dWeSZzEfKQUC1oyVnMJt16J9GXb3yA9uxuEaSXmtCi8pkkzcWxLvYA0SNn+TKJWWpDaAy0im+79Rb6zN9Pu2s5yvWm5z/nILu0YBOXBbgW4TDMTen/lDXrS1I85pgLX5GXuZvgMY+dpFe86lr6wadfK5Ym7HFmbMfWWRp0RUP3bMMsNJ+7LiyzVNL4N8sg1TvvPEwPPPAAPeYxj2GSnCDo8DyrlrtUr0RFOwdg3TzxUyoET842UIcS9if5POYz0DvYlI2tyyB3o2hzjLDZjN1OZf1LwoiZakt64suEG2SRNhhKF65XrhSu3pD8MiERQIvYIpm1MzZZi7NkASlrUTzU0UWWD8BZUYYPi8whP0jl+DO/tofvghmHOnxJ6mRADOcc6CTSdh8wmwh3aO7aPkcvfdGTaFdVPh+UJTMU9qV50I/GeJIvO5/87z/zT/ShD9/BN+6Jj38s7d6xlZKBPCjfLfo6y7ecOwY46zgDGYS9LEokSSFUB8o0LLJev8fnhWJsv7NKfl53/8Y0UYsYVc6FRX90N06ZvswGdtSx8TrNzM3Rg0eO0Ec+dJhWXHz4zGsPMD9IOZLvKSxRcZrWiazJI8U8AbKFTuc46QhomYjrUri5z3veM7mnCKNwHdVrOdfdC4vC9aBYUOYCAmPYrTboa7fdRX/0Pz7PWbf3vvt6RoTnikIPg94IPTVfOSNnAr8vPnR2douFoi7PPaVOSOOK81ZSzhyyhZoM2fspkr3G4oT7j8nP+C/fIEKYcHIRgV5EqAsjjKVrMY+GLp1k40py2/KAFxUWytAipbxQYDGEJ6LH6IrRhIak0mUCsdwMf1+oqfOS9l8lWgR23+lcFqgFgjmK+cWhQQXqMoXmRAp9QAIw7vu0unyCm+PCqscIAryBC8LuO3gjz6W4CX8Y7t/cho102WWX0VMun2UCj87SCRpHlPtIeXvaDzWkWF7HOQHOQzRLhkO+N8COQGuNSXPFZQ36+Tf/CG27aI+oBSq3AlxyzujBq4jdZlHKRDWFdOMKK7R3zy5697vewWIGn/6bL7rra1JT8ZfgO2KeOmvgKnIngor3NfZb9do8YbmdB7GyPyXPbJAwISY+ByE2To1gIx7ErG7BeFXfP2+kxLCRNCkWGQTw7jp+lXMlK/StOxacF7KVmuNi9Euhbh6Jx8SkaU/OF7eR8Zrhsl7Uudv0rfEwcHMPpQC4fJYoQd8d7/WGUNfuYo6hwjAvfEOYb6hvNGra6q5p8zgVeq9c4xZk5iwBEGj3JKPLk7QwzWa1LEEBHBR41JEORZrdhKWN5GV+ftG9t+RMa1NbPUJuXiwyNdillbsu1Oxf3BMaM9hT+MzVULjX+4MeV7utjwtuCPpXqJaw5ernKfNHWNoTjXUII0DgdPDAVvrwhz9Dr371q+knf2KfpOoTeQAryx1n8WoXDJ0510CqW9L/ssPjXpUia2UR2qZXvfpV7jlVNdlAEnSPFID480FWBPSMYXMLCmj7mV14+Le4BUUFQQ7+9UsyiYvL8x6ewRYgH9apKsmzL/nGPac7TqauJjKM6LauifvJ4F+ehGcPpAwNU2T1dGDufPrTn6Y//1+fL8IAYA2xj0rdUUhnGuqSF6GTZTk1ZPHP4/nJfZbYGaE2Sjum4VyrTQxjwVzWhae8fiE42wJutOqwbElrlWhWq8BJKjRd3b74oKVcLjTuyY32fWHWEThRwFxugMtv3ryZ61KYEJZ9i2Nh3Nm4cYxjMtQN0NYxP9/VmtUEx00nTy46My7YQsRCgB/J3yMOBJmFyVkedMn3sBMPQMoxxvzTeeKx0kYNWcksoK67FvyUxxsU1EWWCN1jdailuw1gEHXkhrkl6bnAvdovUcP5M6+5bjttKt9OpxYmaaOLobxQFtTY5MN36P7LxxnQ5joCN0GrleFkKg873thraIHHvVxllSYgGTq9FW5hT/OuYvkCRo0ME/w+c8hLb5RHk+6Dc16ZfvoV+92EDGjQXlY5m0iIerIVJvpM0pPSJkF1bbgkrjvVNkw4j6BcIExMJaTozMtUUhWuvSfoeEQ+ubZUeC7ehfuZKQTMDGLHXVHAjX+y0626TeJjH/0Y3XKrz0mN1ZUKPZA8nSbyv6PHPfZx9MSn7OXXOwsDmpoqC5txxhqIerPW3l/fs+SAvWx/MKyh/N5P+nIfFdCQxSV33Yjpy5zVFO+KhsiUaOhJhN2uEOgD4jI9HZF1J8giEZeMfHHXAu0EjRT2Dw49Y+G0OAm7hvBK1DgWgOCYydhgM2QFvHqJRj1pcTdx9VVtoSdOnZMq4OEzsG7iAgS8g2e5aP7w5wLNACqDkgt6+LjWqRoEDYFLadYrjUWH11DFXeDCeDcq00te9mI4PuIK6oOOk1jny3CCPpojCkkpqIcQGSyoKFpXR8rXum7FcLfsWc99Fj3bxVslwJI0+7DsNq9GA1IB0nyYB0ONJlZkrI5zhuvMzOqysBiipjJDTArjngHuYe6Lnhb6qBgADS/Bbet9txELN7gshJ4zCWVPBOH+8R+/Sn/yP77MjY1U2cbXPR106PIr97hn9WSuz+HZ4/xwLdXqOTIe5zHKoWxmcGGJKcqIyzmYK4ijNufDDdFTtLsN5uULvVoBAwKKtrlROEw9jasCI4bplwoWolGxaeGMiPlJ4f34UhFgE7fLUuLg68P3NJrTXF7zsDPgYfJPoHg0KCBK5T4qBUNeCT/nXY1dcFyoez8KepU0EMuj9RfmUwD6FWjxJmKPHsUrTWb+yVx8xutvZIJhgdVrKja2mlDNLXasRwZG6rlHeoOHzZXn0Yf+HRynTuX0N3/zcbf5Nel5P/w0lsSEIwbAKEYpXNeesB7NDpcahJ3ctpMxBQHm4Vf/8T7uc9qxv8TeghdNUQV9bc6C1+oT4gICvXJaUL92aXEmLc+KBR2lbqMFGy6wUtwT5DZcPx3G6FlExiqK5z0bSBzWdJfTOL5IbinRsw4edHNiRli2SmM0s6HOkCwcMoEGsdvcK4ynOkvp/RzZVRtxJnMc8qiIvTAXJESZ4mxllp0oAPRrDo/CLuKmRAuvraglCO85v8jDm1n0FTvCVgswFRfAYDIOBmtbM4wHQrjP9QZ7VGQA7YtxZKuAmxWy2pO0eNTWqMVLoVeOF5WESwCPtcwZOwho472yAyKwbqOGVB6nxcUOzc1uoQ3a+cy7uRJgRmXpYclNxoREsUOzpfz/XXS4ZlTwB5pm76M57rn7Afovv/3fXDw0Sz9w7dNoXNtJStFQ/PlsY0Atdq0gNo16ItquThxbpP/zN97Dz/GvP/VHDNFizSa3gUwwTEOQKIz0L8Cu6w48olTIMXYacH2Gsz3WFiBdkMwSNORsVzIft+GG/H45Njgi4V0889lPoPf911/ipj4+/2j4MfaYQvW/nC3kDa82/S+9pWuG5QdsoMf0wQdP0aFDYkQ2zmZrF9TIL+HSUp9WB6IqMTk5KeobyFjoRE+NEpSGcAxx5SLOxFmxzbKEaG8vaKyy4XchTsNchPJ6f5AxZ7llcYr0sKLNOUDmZsISMyDZ73ahYG6FAn3ggluWgEzAWz78PLB2dXcOPdR4I1Gkv/12oi2NjnMdaoxpQ50GWD4E86vtDjXqDao24Pa06L57V2jfvs0EAlT0z2DzwEKEyydkn4+uy3f1E3ZQ010LDJKFLZhIUoCsnTPCg0YuNpGBc32hrrG4QPTQQy06cXyJ096f+sSt9IQnXMpSqqCIu1TZwQaxc9fZ+mmW0hhxi2BFuRhckBuEQ+ITyiUGSwcS2JfGZFPCJojFAGwykA6dVZ+e//xrxQMFTMoZ3iuu3O3i+lzqXdqY6I94stzp7be0ZuSf7vZ+GwNqipxVjiVrif1kdrZJ1cOCRU1T36j81t5X7UgnP1HTW3CQazqcZBFlJrWZry3oFlbME8JKKXrBnxVLM9q+bkhx8PfF3MUYFXwRqBvJ8UrFziCKHcPP2Y+xx7LLGcT6vlCziSpFyn0Xw0wS9GR/+qd/np579U565zvfxGlUWRhKV5ZLzJC6S/uzv/hz+sDv/IV7/0/Tj7/khwk0a5YpA20vx4rlRw41/e0MLIB40BBXTzcsBh8XjDpn/3yoQXspknIBao/t9lG+l6jzvPWtb2XWo/ml426CP59+5Zdew6Jn5WpzDY7CvmY9uhxFZqOu4TnCvIqKcHefPpVJS/7AY208ai0R/dGffYqWF1v0uCdfS9MTUgaoOZf/Na97DXfElqp+kcXoIYPJzyTm2DjJ4aWkksp/BBYUfBbU44LSMMkCzwR4PiRvzuTy8b2Fy1TOy4VMh4hWa5+QpsRtNdriQDwZx7BMQ1VBYXUlricJdVheWBmzLlbvCiOFT5NpPmFyy2uYE81mgzF+8kCw6KrctCjMPgN3AyPW6cVNNFdMdKhkYQHejB372HKDdu9+KjU31ehTn/qUm4l308te9gq68vJJdmVXW6vc51MHHIpE7eKGG/6Zbrn1DlpYdC5jJkpM5oYyZ9/3wDh+DKqH44ycKHZrXUxMXnkOJEeaB7rxSOcKxAo3z03Sj1x3Fatq7Nh7KZcaPvKRw/Tg/Q/Rl75wJ23fvp0uv1xabkwTNNc62pDp3TYauU+4e/0YaeyAM5JHjnVZenUwtpktYeRXXEzi0aH7V+nYSpkVXMpYTEi6OL9yHvE2YFIlZ4XIzalA8KPV0gRB2giK8VaW8TkqX0dxvX5Ym845Npx2ty3c6loobjnL+dBDS3Ts2IDXydymh3f52EKBsbiX98i4xeGWZXEiqg1kLRTSWetpB68oBoYC3yGJkdgl1r4TW0TI8NmGYWIBhowYJa40d8/wecbtJgVeqXvZ5ovPoKlswC0ksmi9bIhD5OJv6nYu98tmF82+891voMr0Rnrta++icGWMLrlkknrtLlXq1cIaDhJZ2I1GQPv3b6FNcxfRVubBlu80KH/ka5730fX4aM+ewMUTYEPdUiwo3vhyaZ0ftp4bPsY+qfXF1OO0MJJNwCtiU9m9bze9653/kZ81mHaBHL/vvkX6+te/Tm/40ucZ5f7BD76bNm+uFMc508hGiC0r2uEMy/ehD32UPvCBD9BiIDAeaNMKRtJjVqprnnilm7gZbXExPCSJGkqYieWEhdysVPm8U+3jioKo+EbR0i2tIRb6dgcYj+x2pXHKOlPbt0/R5MmqJuXO/FnnJXRVPDgSogtYKA1yc4UIifpGULRRiNUIRuIjISGEPlOlUqeVlbZCjfS8lJRFQLPCKCM9UyXml0CcFCu/ny0seIVCBF8tJg3eB+45n7N9ZY6BcDwYDuyofTeBOGlQdoGqs2hI9oGlCFoYqyuL1EyqfA2VqvQHAXkNa0phk8oluR6khcfHJ5lvzgbzo3NypMfB9Ln7nc4+LvShHzuGmGmMd2nzHgSmlSkyRdzqKDTeBUkytbsSK1bCWlEQxj1AYdtHsx6rvBNzccxtnKCd26fdxL6MWsuimAJJICDDEhLdpi9/4QTfv/HJ7fw5dJGgDjm7eZoX5NRUk3Zsr/L3YHPes/sAPemJT3Uu8xS36UArDBvw5FiT/Cc+ifbv20JzNZGbkQSGLdySLEybb0XsNvQYGHWvrFUYAupW0p5Ca9i4JZRwskiu6OtCbF7Me+a5dxsvsnyYAwxAbjRo27YperjcVCCJsqTQwhXRs+EbzELBIglRiqpcMDi2XFTu0WiIG2t0ykP0xHAxSct8pmDCtGj9QHIC7h3Yl7Bg7BiCKg+KxWS4vkj9fpwbGhLzbkydHBPGxWKhiLP1V6UFvl2a4s+tJAEdPup2uMFhOnqUaNtFkpkMopxZYxO9scj8Ly8LOyj6erLsUk37a4Im0a6/R9lCIZ5pNhMVrJPX+H5RrCQ3HbehCT+8IBaqRdIIbi5+ZwYldAggAxcIVhJq1vxc3KZRdT+/+a43CLwsE0s2Mebz5psGobNe99H73/9BhgJV6zv5/jQnxvnfTRdJQf9pT7ucXvnKV9KebVXe6K677gn8U1oPwPC1IzyBygYNJ7plDYs2l/UW9zvzILr9Lhe2S/W1vHzz8xnHUADkuv2Cdm1wRqEyknwhxvIpvbIWVx8OXi91Jncju7FYklJZcUtyUehVsvbz0UYwY54VqBM3jogFYpG1hG8UZ848WSBwReJBxhYH90ywdXIcWU9SBcdrQBB70K4F+JaTG2W3oAKtn3kiNckeQ8C3fcJNwolkpihc4wGClw7dsRZkc30qS+nyyy6hbVu3EEI9BMcdsOAg6DcozAViYy90iEiCp4kf4iyBxHlZ4T7bkI1SxBnQJwb1wBC4QCIW8+bMaR5Lujqsini1i1G7Hbc7u4UXK7fh+HjTTfgey9/U3OG3zkzT3q2b6dj2i6g5tkXjY+mBW5p/kHfyHbNTtHOuyokHZMfcSmSOcS5RqacTagEdDE0lZwpAvewF6/j7snPERg83Hva95+cZWBIqTzJm+UKNbnq65u6BwKGQDef2DXPBRMtJ2jfw5l5HduyVlT5TJk3M2jnlivT2WeozjWVBAYSKgiAWieHlhP8BKcaqoqUzvmEYAqKVC8KzhkUbIiBC/f+sSIvb30aFAvh8lIZqwDAmyN0r1dgIggQLL1rnUnHKQ7OScCXRgc2W1Lc2gYzdJLRqQwWxtbRAq4vz2iov1ffRoL/8XWA+OtvA3Oz1hmh8G0maFPQDNmRyKPaSXegK9UippwNRhvTyM8REsM7uvhiA3fMHXGAH6HhsYoze+pbX0Zvf9CraONMUL4eEkKfVkec3tUG1j11MVwMinrktujz5QLQZ+tK/lfYEPAt/8mGnvBmi8wUnF65cRue7iEaHsU0J/rHKShtTUzVGS2DeoCsDqXTjaMy5h04+E6K3w7psAWBtjMDMRnc7Tm9X5QGl6koAImSumXTX5mtcxjwf/ltwKzKcqVIkOLB7GiUZs4/WGtoCMmCraJlCLkBmw56s4sY9zP0KK8JpbmxNXbcAW52U+ksrdPhQRgcO+EoHphI6SS6pe3QOL6/Q8vwC/wuPQz1MHT7vwo/2wO5YrWZ8H22T5GZNKg813YhzM4L+JmGXRXIHruzJLkClM9SMhFTHS1VcICtrHYU4U2jCd3nS1eQUm3AXU7sV7dVowybRUea2kUw2VzzL6RklWvQGWn9qqy7wgFE0zbEZRlNAL4vb0ty8i31JezOvfaO29oIN3KrXVlpvfdYhQU4fWkcliY/OtcSA5QP8CPETBrLaJ08uu3MvczvQsWMn2A1MZmRRGS8fiwWsrgaMpcKuhsDTeDF4MZG6gr64bGEkwTnaJURTN9OuW5+REObiMTI994palenrWNdtFNnvwZoOWCHOlLhJALX5SNHY2GaFMksYUUV609kM/r0cRopO96Vrlf/XZ6LHyTHnEnobaGrS1wUutxUWt1aXXQTo9UE3pxlQRlWiIkPJMBxu/S8pkv4cT+Q7POBVhGFcdENXyta0ufZ9cAuF0o24FaTnNsC///sb6W3/9Y/pda97Hf3ES59K087SRL414snEQJ4GlNpIe7NL7u4n7kHIDL99qtaamvSQL4wh8FaVdg3AxTCYTTUiRVYAdZ7w4sGEjHOh80JWjjdkSNfoNB8VjTjvsX6FcJZTyjLiGpkpMdzd2R9gcQ7gsA5EvaTRKBXckMYc+3CnGjKSIBGM2sJCSkij18alVdfz/QL8hzgJXBDMR161ztywoFaWakQw8lClxQKJgzgexlfid/r8sENmv/I5SJbO3EAJ64lsVxGrJMgK6cEK+S/ADkI9nFPwmScI4EyomrO+0JWl1Yh8vX1AUoRBjSefWcycF+cwM4TC4yUH9tPXvnI3u0TCX0fs97MLqxb7fOD/38mBwu7KMpon+6zeGPpyn8ICVa3uQO5r4sheR7Zzme65v0/tngsqwzGuDw1iVd/IzRPxlZUiIcl9ZazDBcRDuVTnJx3zriL1xdRD3i/mDCCK30F13FlExGaSGc5Y22kI5kVsihAXSA/o2pai4Q2tl0ZcAkv/07osRuHSrXsQa7gcv/1dLyDZ6FdXO4rCF8gZvBi8jgJvYzR5gl0N9VAAtKenKxT2ZkQCsdReUyg0WJFoOMWUdgSCU0/HhZ9Nwar4O3j38lxEB0bbWCQo9ouYCIsK5Jb4f2nLCBizJ5ZNir84BuI2SQtnqvQuWlS+9GoLjzQsGtesfEYzAwoFlDpiKwZxkliglX5EJ+f71GmdoFOnoIGUSm2LRHkC9x5Bc71Sp6uvebwLQHdygyHqo5z5pKRAQuePdkaC4H7k7mGXtWY33ICQYOEsnbbFirvuqQxrzItl376dtG3bNkZvj6t7X9ae9ICGyod4Pwrw0piY8b1OlcJZYnChGOOapDsJxKOxW92Veo2sMU+6EPgUBBCQCF94vRQo8oVGNuyM58kjAHS44AFwLMhqmhNjfA9PHCW6444FOnJkwAgSy/Jtn9Is30gmL2y13S7jgZvOuTS1kFAg5rvAW5snaVKgyEGWwhMr5QBT3I2UEeRifYIizT1EVojJh88PPB38cb5xXJMSUTNAPMoVNxninPujcA6R2ypBFRaVhJAFix0PqFoLtL8KDz6gHgSGE9mFx+pNLrzC4HRZN7hFzfFpapQitnrTONZmt9g3Eu+2AqERrobAy3gHAtfsngO7aNvBbRyYIgpj7Bm4+nCjO13mTD/XmrJkio31daczgZ6Ll08DnZpbLDv1pfvK9KTHjdHC0nEaZf5amG+73bPOE55da6icoy4VONcKUkLu4/fe96C7Px06eviIe57bpG4VZOp6D7VtS85F9HM876jIsiUuzgEhTGXE17GWGoyotDatbZdtTkvVmdDqCBK+0AzQBXd6eHoO9+8snoL1K615zVewd/EAhuhtbyS7hcXEIYUzIOjrQnv95s1lmnhI5mwOElSIPtYC8X76A8ZE6hn3OBDEjtSZ0h3FNxCiduQO23vVylARD6GIi+KqobDBdY4snqXRjawSbex4DhEXECvqKkpyA82HZr3QK4VzQAMiIEdIRkgqvlScU6crdTPPzzhxAfCqcFcLSn3oXsr9gsVEwsWrVanalP4may8PFBGC0XNRPCrxyFYBZR26cwDoMtOdufQI9NqciU/iXzKwIb31F3+ZeoMVnjRtt9DrdcityDOw+W6wKUtU4PWJiYYmlPqsfMqZ2AK/qR7Fo2+EH/UxGttjHlU4phaEz2jng/xd+Q1daBOur1vw0F3KFsRohg4fhmQn0OatFtQ2Wuy6IWATv3O14I+wz9u/pBV2ht1zX4zPP9b1W6mIMgL0YBEbcMNO7nPtBJ3FmPiDfjo8vjfkAJT+K69IfuBfUxJBXHjyxIDi8CgdPkS0fy4cigjqBGdhbK+i7KbOZ66Nye6TicxOiXffRLFyZ2/hOKN1OhM5yzlfsCFnja+/5Io9THoycNcvIt8Zx7hGDirv9gpaR0kygXujxGSQgP7wQguGm2emjFRe8ChXrh/lYYJrYU12JtAu33nnPB0+HHM3epNDEyn/lEoe2c4NaujQ96uceZGu3b48DNx8BOEjE2DY2ySLKlPgIBYSArdq1doaADlau6BsUfX7Q0V3e32UJspGhTmoS1wjwa4qbEjyN2TaUsYMxm6HFV+8XhOBYe7xVRppi/HwOcSVExNoRJykmRkq+qyQiRRAbyzqiu7zt9x2G/3ZR2+gn/u5n6WxhkCappuT/N0pKzqcXVvojOMRsExmSuJiwbhzB+KjLFCj0C9JajjzFE1v4mESE3HrTC9mACzUDBNdQCzAwVZdFtb3u4XCYmKm4i4oqcvs8u3dO0WbTgjaZNeu7UymWdLsVIKeuZLMyxAuGGnaFJV2fg6ezwuqQHErhs8WE/5uzYCSapfPIz1eLteYtwz/j07Q0eKjWUNrk5fKuqEpZIddXU3cAghVf1eKrkCjm5XEQl5eFklIL8ykX60notU5s+w4S+cWWJQOF2HE5DwuQvLCAkoDBECkCYkkFU7U1K2ov/34p+hjH/scXX31M+jJTzhAjdqksChlirnIvbP67jbOZpmKZNR5r7G1FsN5vCzjsnnDJBdE+8kKu6UVpiZIpQ8FOWr9IibbYRd5JM75t3HWwa4dZ1UsJ2DtR0PxwNH32nAWSrptuet2ai3Pw3o1eE6jEzEBOwqyo9YKuzziGXwplOA5JutIvcFomXEy0jdFuiCx8CQbBPcs1Up/koTamp0WXOmj/VfdbputKlrRxfJ1meiyVhHFjjwzpLos4pWORydO9Gg1OeTMNtHG7bTGzTXU+WqX6Fv3HKGjRxbo9373D+nu259OP/7jz6XGlKo9lH3mufPPwZZ4Tjfv2zVWesptd13//YN/QFvnJuj1/+EnuUUfZQ/sCtZZjQypVzDHhoWfj/sGlw/g1FGXjyfQv7l8PIaCa4J2Bxj53ns7zvUTlw9YT8yj7bMZd4wHmuWD4Ql7vbRgacWklN4/bYH3h92RXCeKhw2GTVaHKyuGzBATsnrb7YTT6LBCFtPI3/0C2wd0usQ6hk0jRU+sLfDB8hgVL2paOF6tKsoeaNJEOh+ujBSY5bOoxnNSotTg15zRpMa4s1j5DM0Ay5cJehhcBKFvgtiSvLjyyovphhvupRs//4/00L1HaNfOA/T8Z+/gIjPwpqOt0d/2OC2L9y97u9tn6EMf+Sinn1+DBUXYqBrOnRsyrXKiJRNqfA5Xc2EgAkc7XL6TJ0+ucflGk03f7y4fFhOGuXxQ37j44gn6RruifX8CwkZdiofmHDgp0ekotxr3MKWihOFcP+D2Uk/qD1y2c2/OlJhlwW3lGzdO8UISFEGFs3IYCNpHGwyRQBApGyrqWcCiYUNFccwQEJ6XsQuIz4CyyTovhacC/+cXhC8AeXICpC1FY1glYPtwXUiUGEutr+qJmFA4XJxWuGU8127qJO0539djMO0A3HflCv3QDz3DndtFdJuLpR64517e+aXehvPpaj3nPLF8Z4qb1vcrnTbWMrWuHxA8mJneSTWmnsYCc/fAbWalwNO+IMFDmkfBR0RLdxa4XbY17K5mKr/h6smtdvWIxHv/egdKAyibjKI2jPMEA3vWEPQ9xPJxUqLRGDjLU+fCJnZ2wE4oytg3Dz0JduPU5wmFZAEe0lRUdZO+pQcvkym74weuX9Hu4L4IWT/8YJJL0VcU2icnJ7hourBg/BGVAnIEy8boZCJekJ7X4AKmFShTjo98qleQ9He/uyC8tQqkcldS7LWIWXBMlLqXBNRyVvPEyglacpNxTnIMjPRYWlyg5sQU99tA7mrb1m30sz+zjT772Yje/777uYeL9Dh+mIsXfI4JlxcENyPjbJ9ZF1NZWt9ta0JyGVZ4k6oqz2HSL7vFU6PpqTFncYjGo1Dfh1oTECcDbsEg7TtDQzQQ40BU7Nm7lbtlmyrBx0kc0DVjASokbH2ZprgE8ta6s/9ah3XYru/g1ddBZ83lhqjMC6nbQrvKSTfn61weag8WCqkh+RjE+Ny8BXp+YcHt8l6Ld3RAKpDRYOZBbizMtUdKyt12M4V3T5DLcKlQe+r3A0WVR4wDs/4bJCgwv6zTcX3sIrGV4KUkc5iwCrkkM3wS8K68P2E6J3y+o9yAEWcDQ96ZkVoPiwtEbS10bhAs2MDFaePjG6g5s582bpCWEMB0ABytOzPp841NOfnBBVF3Lt+87ev0lX+6kf79iX/nLmqPs2AgaUncZO49LIbrkR5AjiOxYEgO3I/Dh7r0J3/yJ9Sq7aejRwc0NzMkrbc+MaG2lmRQlshmBewjIFbOg6Gbbvom9zLB7cvpEuUyFNo4TtCg0B19fycumL8RJRvPmlyJZZiwmGAUtu7ax1k+W1CMTMFGjlorFCp8TztSk5TxVcz9rRbGFlPRaq27r1glE0Qzpfa8AMwabx8KYhgJCwf7ReYQ2SjTmEoSxF5lztBBTCAME429SD9rsCRJcni42Cxn9IX5s5gNscYEQC7zoq80qOqsVcyoeBdso78HMSLcvUwonSXTJw12zITkicMF1lrPw8YR845dA0+z16VK49wq4uce6+t++q8+oCgUqmMkB1JWCvHd9zdc3NOhr950M33hG58V4nraREvMoyhJk8htLp4vEAEgTILQk3Q5yYaGLODchgmVY6nz15nYNcdQ3iMUI/4rH7l0sPIQ7kmIINQZFCtloiG1A68P5o30BW0OEnQvLWsmrcOxDQQU7GCcnva1+q4TG2QaoqGrPHglqfn0enlB7M48fy0IXo0pm2eZU9clTdsadsuUEC0byKQYrZYWaqOCfwJDEg8BKaqeERbmasokChQVLokGm6doMzl06CTlpQc5OzO9QyYY8ufAoGWa2i8pknZpGSDZq+m6FyzR5i3T1OnGvDEEJivjX+CKGu1r4X+9Nb96nqFUQoVnSSw4OQkUSI9mpzfQS37sRfT4x26h6TGLfVTQwfcE6T0i/4PPm2AIsnz4MeL7XNOh6BdjLSXf/x5AKz66I1DdaNJ2IdCfnTq14uaO0IqPz2wSBUPGQg5rfshMh51OxiQtorHbFHVr7sX3OWjNkfXxhzUguHeITwAJQqZOrJikZJGhgx4uEA+dTovT3kLKQrzoLIjDXEa6EdYhCBKuNVkbiBRbSwXsySyaWCLZLTztNEuHlIFimrX1AyBdVrXvwsKgrwW85G5ncYH8th2SpAD2iksAKDQDFR0O3cWJCY9e+MKn0xWPuYR27twkmWWe8wVF7YWNMzT0mUsf5wNu7Mu4X8hjJltc1+JSRg88uESXXbyP3vBT1zEJDdfY3GdCbbbk4yixfZwIuQzc27AUcXx8x+33coYPBWt5Zj5LvJjL929pcxkcQ3mhZovh8kVsoTCfEd/DayrCSZ2EqOkylRuazyQZkHDHbkOD9mHQpexDuoCQakeCAkhxweKlvEhEobDM/w9OAywOaT6U40iWb8Boc5xcpeLzAow0TW8sSA1tMDM0hv1NdH7cMfO+HKcvKUxk54SUI+Pz6g9EupHppTwh8Gg2pEXkppuIpioP0L5926mmfVVe4eYkXAsL/Qqf9/Ydc7wZDPpSb+gMhF/uO90QZUExyl1CXjO06hhQXt84DUJG5YxPY1YbMfkYc8ONXMYGslMbNjyMhaK1Lt/3u4UyfWLK9X5kovkLgyMGpLXm/eYR4FaGDD7NRKlBqL7c/04O34wH2ktLPLlLqSDLs3RIdygICiomfcAK2jEvKEwE7pjt9guBAXBJoI06SQdu4gsEiWmVofPadwvWuZGo+q8v5vL/mxxJ2tE0pkCMslwav3wP1rBaaE5VlNvv5CmiVrtKd953C/30699Ez3naDL32ta+ly/dskvjFE5VzmALsMHnWF1hVKL5lu91lhcVyychCLvCJGXr8HC3dg0RI9muVKn9lsxHSnt1baLxecT/yHm6kDBC7rnId0LgPscD40jxBrVgMtXvHTs7yGZg5l6KguHzf37mIYrBYG4xJLmWgQbdCR4+2mF0X9/fSySkFDQznJWgXQLgZLi+7HY66vPrm5sYJIgfm1piL1xsIoWCgLDRWCO12B+y3IwOCBdZqdVywPODVDOuDLJwg2TMVU5OO3DASRDgWhNFewRIg9gEvheX7TYzA5ENzdUkqWm+JVEkRp8si2BQWLeuclNAiJ7y5Sy89QNWxGn3ta1+jD3/48/S0pz2TF5TpAJHVE5guasDZL1wtlMUfOHySrmhezkgCjGb0CMdQBmDV35JMuAtLuB7lnpPNDl7BtNuAui6uQ3dNiy29tCSIRpSpBsrxcsU1yjSB53DbbXcVWT6i/QolC//N5RsZ6IcyvhEYAkDP0De4adOkWvTWWsC48kgGWFDj4xU6sYws14AefOgYnZon2jatdRTnA5QhGK1F2zDu8U4HLJ3UhzwuxhrSHU1n4rbBKnmMxAULLJATWGxpWmWcntCieZxlQ5c/MsQGFwqDCpn6u7DBevy3mBsUlT/NuV9YQK2BWL6N9dBNpIq0Mjj/tutJ4bKp799U8ej33vNrdMeqTy9/+cup99AsNYIpMHpyLxSEwvi4EJFSKZYuiDTdenzPb/823XDjXfSOd7yDnnrtFZIQUUEjU4vJPNkAcjU5xqPkqWCdn2mB1XzoTKyDcSSk+nmRzXaj4z4D7sBU7nvLbVqwttM7+/SWd7ycdk1vF3IcyI9op3QJ1X1jB/KUYTeTArkfklpyKqwQJztoLUyK/44GQo11rQPYmhVz7d99tMcF8yIWroGlri22kX8iFUXPTVgU/XZjDe5WhsXaMLOZxflsQIvZD4XZOEQGzIShMQnXE/gZx3nx/55oSQESxMLRLPuZcwrd+MctpShduNkaZQ2IjVWrYZHkwOIz9ljhqYjZJbHXLLMncYSk8bvdjmIGq/q7tLxDUa9aqdFAoUygAWb+9LDMm8MmN+f27mrQiT6KopuLYxN3BoOsRZIaMd9vuQgGQ7qN4O47jzCj7BVXXJiyw/kM8DMADV7xpqgxUXaLScoSPb/HWDIIlvHueIbJnaqKZElR/iAHZZevWnaW+mIXP+7jjt3RTws7bvX7HSTBA0gJ7ohQJEuvBTGFEzQ/L61D99xzDx05QrR7i8TWvmnsJqBZUBUMI+Zn90DTcbZ7mXmz91TLUsSFdUKhFdm9PB+2TrAWrEKPkC20IrCAZEPu1TcxAEwLw0dZ7ctYZA3DZ7KVhWAA9HfdIoE3hExjNpD4LVJcnnUkB0mgC1UwgEeXie64a5nq/Qqn/HOStH1J6at8EXBgfVrcKJSsACIN6DD95V/8NX3+hi8yef7rX/NE+QJNy40w+635XXq+8B7Lh1srs8aCuXIiDrcs+ce5fNOT4wQyUXsVsVKNqkz0j/u9plyUGyOqvDlYV3kWzJkc+4ibCbfeeitPik53O782Vs5YAug85ZMe9XEutMaFWrDQyiOKTQWsbWKiyplwzLNJTuqIuAYPBiDLXAvRxxQNIt3JBlyzGQ1O1zcYCvWX1H6iiAqAq9Wl8C/iMUsoWD3JCsH4DL7H2jiGaXHTkAppcbHrTGyTF4a4j3JcqVS7WKxck2TJALGV4Pgw4Pui/rWaSro9p558dzBaJE6o23Gf7SZKoIngI14zQbGYMBagchE3aay5gXkEDh86Rc9+Fm6EtaSsdx2GKPRRdIk3fFFvpGH11JSbq+bLxtFxcWdtTJQ1pI9JYtFlF3OOjZWoHNBplqRYUPzQ5DpzLybTzIXFAjPu/PwS3xPWN64aJtEYWrUv7bsBBfkeH8wsrPPd90pFDx/mtHQ6FH2Fkozjeey2O3PJJP19diJ0G0iv53moSQKpDeX5UHoGxWJMVBCmSNrbkA4Z10LwMM0iibJht+iytTGM2/Oi9UP416XjQDKGQlDpB4Gi0YVWemJ6QiZiX75Ds840t5Fo+9YyLfen3A4zxYtIsHqiWJcnHT6HXj/l75ycKNHLX/bD9ANPfhX96Z/+KX3xC19x1hAYO5n4vqlM6EIqqB9ydcc02UHqetkbPH9dli+z65aEQm1cUtpL7ZxbYW780t30q7/6q7Rv/x76rd96J3nr3PL1O3IM1ATvdkPtV54gLsbduXMbW90JVS+T8xoeg72Cc0+B/63HIB2win2Uy4az4jbW++475dxwCUfgjq+suM1HqcSsfYP1P2CRuK27IrWX9bQJxs9n/z/UZ5JeJUxgxF6y6wlXBBRPhJAlLR6UWTdpzsrW/D50N4c9+2yBerJz4rim7gH0NzB7SFCgfiV1ogFfQ5ILsw/vyEBZaNYqiWU3ObkISZWYPHcMlmWhqEj7W78XMdIiUPIstwC3b6Vtm4m+9KV5+tIXvSIDedahrtdokCIWc9hGIQ9g3dA+q04m1GB4nvi21U5Kh48tUr02T7V1SjWnURh4xIQ6o383EhT87/HjJ+jwfffRycOHqdu7mO/PeCVTgb1/W1AYpr1sYz2Wb3w8VJdP38CtTuKphXChai5IF9S4oBrMn7CDGrTFFtNoC/voA5U4C8Ty3eLva/uh5PuXlpYL4hUgKDxvaD4xYNkEkpSSaTMBnSHnAFXFuMDwMXIi9vUcfM40Pnhons9xLBBa4lIk7e6wbkwUO4C7GDP2DzFYzbrai5OIOavY7kXcYgJ+i4VTq+5zq25Cj/paet3r0t9Dy2Qvm/qDgI4HGhuV9D4bz59N5Jb7PmQTFzpE73vn++jGT99Oy20s9tJoz+fpY+TUmJUKXOR631lMrQ0KslUqoaju3JZqZSgHY2O03PC9Oi40Rjqfwb18NFTmnJ6WgjjPq7FqQQiLkTDlWsSzIZyedr61N6nF0I70Q41QU623UPgBOlyQ5RWGC4XKIATwKjbwZrM6ksVL2FpJNtAKwV6xICQTKFI1RjOGRY6aFGIHgEDR/hHHFV4cLGMTDjV38flSNWQRNiQfMKyPxZAX4E5EWWGTc/l2ba/ScrbRuT1TigPEe6WQ6+cSHKKwjPaJqt40LLz5xRX3cx8trz7kXrns4Z9C0Q4Ay6qVQR7rV8HZYxQsJpz7/KmAbvjMzbRwYpGuuuoqCtI2E4ZsmVn7fIbfr+erLp/QKacFuBiW90lPegxt3foVdvvkmQ3cgo4FMe1p4+VZz+5//4EsHzLGoSftG8vz6NhdohMnPO52vuee+1nFZdcmSV6ZiESKEOSWW44412KCWXDgV7O3kA2zfDzxdT6EeVi4SHD5kDq3fiGRpxGy+DgWS4IMIN4nANohxwO8LaMhw+cAqjXLB6XCTidWkhWf6bGAVBglXiEFi7ZHnjx2lHp9jC3edFlIYqp5QkNObiwKotvuOE6rD56ipdUldxhVQYbkFxaDswC9rnN/q4LqAF8XsmvQ/Xr1q15Cz3j6s1lvKgYXeiiCCZyZ7EvyIyobe4rQLaUmzkxCYYw6BqBNSL7AdQWdGmfgMon9AvXnHnqoT9dffz2dnHeW2vl/j738MnrLW36B9u0cp8nx0XpwzuUAL19r4iLVsDKDZQy9oB/7+te/QQ8++CBznBMdkMbSkaSE9H2ta/E3l/g8a1DnsiDnytKNUniNikWc7zjn+89h4Bgl49y+tD/Q8gxIWjbRl92CQnJo07YJfg3zkzvNU3nO3GC4YYObsEmd33jyZJ+DrVqV+9EZOMoxiCfyNaRBP4a4T+JKZSx3g5uQ8IJA0mI0PjLtqSFY1tLZxMBaYxC1TJu4lLJocNJGjIHdtNfLOGuHidBui0BcOWkXxeBOp0+xV+ZzCnNJNsSe8KphIcex84UbFU5UGKKi4kvavVxyEzyqUK8vDZFBiIURsHjbk665ih73+D4LlNnMNW6/gjrbvY6FArACFPYGzlIx4zekU2loPREXAU1SRDoRcZtGlkg7y8mT8yxYdvutp1g65fL9e+nqx4xTzdTpzzWjzEcnKegyqgo1viTi+yeW3ucWeLjWjVB3pkALwOc6/ndpeCOhx3ezsVEEsIfJBvwTBCkDrUW4ItXX9Dz1/dwCv2nTGLXiORfXLLFiOhd2lcIz9MRVy3VyR57ETt1YYhvZScKiV0nwfFHRwmE/djMsCwdGo1FqZimwyhxAsdjaFvCEwTNhnH/WzRvWKozCiAbCnoTYpMLcgAELCPil8pqsH0jt0bG6ZRPRwf1j1DmxgWY3TfBEKyF2BKdd2uNzlBQoQLUhrxMuIkdVimAdKzEAVu69kmYbKIIAN4gtJ3cLA9Of8J7PbflK6+UrXpBlT+MBy5riX5xnWC0JF4SXcz3oqY+5iD70wfc4F+Iifh10ZgDyAtmBBVttjJ99RuiunmYDlWgdl1pfAAjWXi7qzs3NMWgYtRZPGXJNU9aPHn3o0aPZGYwsH9+/buyeZ43xrfPzXVpcFK5z8FLitaxBBe0emTd3990r1EnvFXdqa1kLu6dflKfpX0Nmm+Uxt9BYdUbRDfYe04cCwyzcnV6vWxzXFspoYZdVCPt9MvE2O76JX1sTHAJDVsQYlLWVm5iRaN75drAAU+7ig1BJJdw1HXZ+7zdvX6JsacW5Pcdoz+45vS5aw2HRd5uDZcoKJUXm8Q3YkpgLKSGTRyLGKQqIrCyiMRImKt4Z6rlzXyRgREpMiTb1BEGnBYN6/2C5d+/ZvUZeXTYfj2pMGX2OCaEd1YHbuCC+bGlzkKXdfff9Iy7fvoJZ1roCvheyfA+3mEazxd/pYXPZnrPUW1MGHyPLhxg/1KYDBg0A+1mWtRP6ftcF4+JWYRKjmFlrigvQs5YKS7tmfUVDVNaY4YDBlGEx0a1LV9zClGtUODlOK4ZBUdQ1XV8r9I6m0iWJkRaL0/5W0vgAcRrYf9Buj8mG5EUlrXCCxPfjor9KHobcqIzxgh71nWuFn8QtDpNkMdJ6KOgJi6oIlJUildjjEUpvlHvfJz/5SfraNw6LvEtdFPzaSZf2799PP3Ld1ZLeziqcnp+sCYA3BqEmiqlZT2KqyjgrL8boAfPEZYBFbVZlSq8utSVLWSs9Im1Y/1qGZY8fbnw3MnyBIl3CkjFvYY4Pwxe44SjjWWOrIWSwuMKpqYhq+QxP1EZjtbBEfGCzOkrv5av4MQQEhrAkoz72ObAXZlhLsftci7K4CWOYBi9xf44kLjy1TEM30VrozSqxa6RwJbRRiPsn2LtAXTuGRdUimo7G+f3ttqiFuIiLJiYrdNEWoksuHqfFw+O0adMm5gCwIe0fIfeGlauS1EDrBH9/4mk2bKDxHNHHP/539Mf/76f5c5u3X8kLZNEFdNdccw394LOuplJFOoAtaYOR5QNiJhTne2FH6/vi4g7yiNUTuwOfmvUSra4uS7PntBCtwGSwq1f2Cr/+bKNkWSdduHD5WNsog4L8DlbfgMs3+oyNkPR7zeVbv4C+G/FUypKCntsA+0xW1Gq5MKcbMPAa3w0qAvQNkmZbvRFkSXjokPMHU9FEvXS2xoLIBqGJrH6k8Blw2HHVv5+uqUEN61W5TnQiTwsmo3x5FtOM3o9Rt3H4I1ziQsUMFzEuFiKgSRmLZvtaAIaUZ8AVbKjXC/FlVtS+xNoEXNw9tgT1iQ557uYsLK64CSwU1KUI2k+QrCg7Vw8WKVake6XIbiE1D9U+G09/2jU0O/d4XmCbtj2Zu2A/+olPMqvSxz72FdqyZQs977lb2EVGphNxI7KHedqn2FnRvrsPN31rkT7xiU/QcksYiGqVZXrNa36Cdm9sEiK6sqcSrC6mrI832ANUlrezjzwvXG9z+Zi9Kono1lvvokOHDrHLl6T7iqQEP63ge8PlO9P4blgnjMJCidIgF3bHx8vuR3rtVlaW3CJzHlwj5bg90HILd5Rv2tSkU6vj7DIdObLEK6/WzAq4DFsaT4qvQDEnDFyNRiyTFXCHF91udxQuNFQklIluTYZ9tVohGaX56I4kPH0BJx7YAo24fLB+86eW2ZeNmf0qpGYFyQC5CWjtzgMRPioWlcddCdzeX69nPLHYQpZENACxThQOd2VOdyOZYtbRLUhtjxFLUanRC657If3IC4QEJXP3Y2GhTLfes49uuOEGete73kUXX3wxbdvyRrr8si1cRwOTE/lCcQ3alMRd31f+4Zv0ex/4I2r1xTc/uH+CfuZnfoK/R9TbJYZLUuG+MAzlOcfIjiXauoKl9Nhi+nxstvgjSQm599p5sD5t/iiO9eCB78YwXj67j5hzKOai1QlzasvWJs3OCgc/D6s6oP1ofCaiY+0BzWyechbpBI0hgeUJQhoKgVCCBkEica9SiSrggej2SRhes2In9LghzrktGvvk0HEC2lutDrJaIejF3PtrVKHIxVW9pRYvrHqtxg8RpItYgEk/oTKYk5xl6inyfLJRczFTQsvOsgRBn13JDWMT/H5PJ0IMzcsko6Y376zVGGfoMFHbSc0tkpRm3KI7uH0DHf9WhXZNNVirFWa81AiULUhR4GFdY5aM3diwijZmud5Kzb3GyiDEjEjQXcJYirt03TU76OCGa+hjf71ID93yVco6q5R13SJuTjAb64c/fAfdfPPNFE3s4wl9w2c+QX5ap+t/6se4pWLf9gbtaEijWoX7mySpAYGd3LmG5Vxz/aEp+okgWkjKVDPSvwS3PPQkuxn3cmd5ZXO64tKL6cDBvTQ2XidLDZW1LSbKBCEfJmoNIv0eTzKgPjV0IzT1eHW/FLJFugH7turPsAgy5Qu0ZI/1WeFfaSMZ0Z/yVQURoUMqbSlZrDXNM3l+oyZ2HbBFCviCxIkqQtaRkoQUVgapuFCBzRK6AdwSWGgT3XbPMTpxt0cHDx6kMOvQwFmouJxzv16AmwZ+fHde4UNHPRZ+HJuapLGwJ82CCpXJfNXIVUxerFq5Jc2I2c7hcS8HaeF1yLhpuwu7gT15KAOoqAc1sm5cc/O4wBsLNrA+Lh29lFKRXrdsG6uY93tFWwe6gnEjkPiwYw4GbarpcZlNqcLpBFpyM+jQ4QVamQ9ocXGVdlKT8VkAu/KDLPkcJ3LC3hsKhY08D+Yq9AMFv/odaU4Lym7XmqHpqS309GcepJtv/zpt2z5L23bMck2q6+bl4SMn6C//8i/pM5/5DHX9OXYJq1GfnvKkJ9NLX/Q82rHDuZ95LO0jSU5GSc0TQO87UOp5JlhI3xtykuM1T3BZssCikpBSFuQhciy4wqurPUbOQ2wgIaNOyDleLDNDbsC6boglsXAwm9N8GDMbAiSwOsda/324mNaPkfexZKk/9EqsYGyKkg8XIwn7lrjf4vFQ0fgoqH7LRJ9hMRWnIcmnNY2VaD8axXThGgynFgkD8aaLZmnnznoxVxnCpv0ywcixwnJ92e3e21084QJvdNzifihKOfTEx/ACWcElT7Jx/UCC/iTVWItkAibupHqe0C/bpgU3MQX5P+9ebnGB5AQLAGDXqCLvwTMcZC44r3Nm0dfuXQTrAz/nzKDVqjJkJEsbpVCZhsyKijkN+Uof9aKsTH5Sdq+VKdYCsk/iQh1bLNNKv0b9eNXFOsvU6TW1QCcoAtGEDbjVnaeN3mhfpidESGGznIsmncK51+fXQ5KETVQr88+znnut9NHUJR5BWDa7cZJe/NIfpsdffZDamdBTV6KE0Sl7948JLpHEJfZD6dViC4kFFvoK1pWH7vZW/j+Je8Ki85clOnPpuMUPWGWx0WIjxPE7qU+rg5wa1TorPnLLJrK4fsieRAHAMAPj1cU6oNxheAr3LAqAyrkACd4wibB+noO1Nc8ssTWy3tYd0yyZ/Y3PIRhq7trxR20hXDYORwpqgbwACWNRhtD8da8BHgkY9ICE5cttE/y+SkUaV0k5RBKwHm0Yp9kdU5oss0q+cU8YQgZudFApwK7CFITnqNzYCgHhvhB8aSZpZQ6Ok6zAzuG0bEFn7umitGIyNcZJDqQEvp1BrhkVYmi28DCRsXBwjOXlXmGRJBaTCSEsSELaz7iEdR6Fsf2UIuENxPcBAAoPDennrZuJHv/YOTrVmKOt2zYzsn6U9YfbWNI+1SuWfNCEibVp4C5g8kWe9Ex5FX1gxssm5/nyVzxXjskFU7foApHn+aHnPdb9/bEF0Dh0CxkIFVgGzkaGgRJuJgxtsgnFesKm8QtPQUW8I//0OW3eARfHc3tN/kXRHtwI27dvZwiVvC/gpsXcz5UnRJQnpK4undg2GW1kI5ZhdJiHFwaGAfVGQRvFwklieU5D6gQ9bqZ/T6hgEkZCB3PKjIa088j7md1VntJw8SAE8YeqlPZ3PpsRS4Lrllwetgpr7fd1zmakhowHSkkPPLBKDx1a4I1wdnOdz2HYQ5epiqBbrN7RMWqmLZquN2gyL1O9L/dJiD9KWgG2p8WNSM5VSVg6JctT3X2GM5vZXwerVIb1IVMv1HqW84HBxpOqti27LprYQEalUpYsYJakQsEc2tZlna7EBC0AsyJ0SRUywygEkuSC3EfnCqY9ajBhyYAWVqWluRuX6fADp2jx7iXqnDhB4Z458VrcMcdA3ocYxSfpmVjje6tkqRa2y9KNz2ZZyPnl+3mdjyJL4cLxToDSwIDquerzamMjOo6nyg12sQZdt4jqJSrB5Sr0nQLWAeangX4zdWmaUVexeutZmORBZVAkwS7Ui+XrANVCmh5dys66tg59jTpHrqR6epGAh8t93WnH3LP1ue2Fpxpip0wJQN2FBbns3J6fnL6S148zWByMgul5vXdo0DO4mqhdouDOzaPx2s9lMq8sGzeSEaNi7a95fnmBQS0K6EmmrrCweHFdlLTBsp8PT91tnLsmnIcRtanZG9CmSWfZq00ql8z5JXEHNCMYTm/IaPHBtotLWjQ2dtGa+VssUzu5LFKf2yby6fUKg7sXfvFITYv5unWEinId3Un4eDkp06zeCN7GTARa3ouYTjoph99f3DB+Q8qpdHs/c2BAIxe1oaDHxVZrq+fjuh0Q2btaLdQFsu5JZ4q2CNbNDswruC0FQyXxJME68tZ1QEgDo741JKa9DigoXBq7T/y7kt0AD+hp9zrej+BNWQPWxhm5NGr6ubXUkDxcZeOxiSq1xgbHbwBDc+Ga75MU7IMsK0hJ1ow0VfNiBJBrkR25tvVYxteozIoeN9uRbWJneRGnSN1LPIBsoCIHZrosRrPPW5ozD9eu01HA/cMtdG/d65xgG7b855wcId4kwYlYgCxjw19KB0We9zljOxPMrjle5uUKQcJ7N3jUPuV8x5kmLU7P0hePE82pwNhiLhi6OFRtXOuJ6irDi0pu8qJmLaiytq2HWrSVewGIECZxu11l6VCAVXF89EOx26XPKxv4TENWrwgSowi89YZxeId+q55IkRo2NVaOtEokBDH9TkOoySJJo0f1KscSy233+d1Poe0TOS3NXkR3pgYr8WjF3c2JQJAciXYYZ7mCeGNxT/B1ADrkmrDISFr9Q51EHeRR+ilzbgAVkSQi4xPwRPQINV4gKFY6zrXqpcR1W3cDYW1XurH7LFRNnHWvTTDIN/Vq7KZhnbZaXXcjGiIB5Au3AWkMC2ZZ5HzSWJ4yiDk3bAgZSQIXLknLbkIIA+p96QQtNQ/SNxZqtPX+UFH6kggos86Wm0+hCuh58j29VKmhfQEzI3Y1902gY6N6zFChjLVkUmY8o8gBDV0/1Ldx31st4REEK6uUU9Bn5HOMIvTcEaPxWYqIqQAqBGaANB+uMUkQhNp9LT9lX+tuJCDrSB0PE/FmUn9dh8wbmQsLSE053mslKZf03UYLfpGFlk9H8knKNpbplDvuWK/P9zzXZLCPmEprt+HJk0KQgvjp9tvupXe8/T5n4jNeAEtaLxoEJQ38NCXekhjHcHZ4KHi/6UGhpsUcBtqXg6Ir/o54Adbn1HKLTxwBOf4G9QtGk3e6ND8/7xZUlY9fdTOQO4lVTYIzB24cPXWCXy+VxQUZJPJ6oyJCbN3WIv/ej4U5aXrzNrZAY9Ob3IRtUrB6nD7yZ39Lp5bulI7jiu/85AWqRZN8Td1OonpKsnOzVhaj0YVxtZ0KV0aetSTdXAQBVb7eieYYX2sUCciyrxYx7ksWtDEV8v2o15rC8tSc5J2vUZ3g480vLfNGkLrrxv2J3VRAVg47GmAvSVf5OkiymqnSA6PMwBuPOzf0O7XcNeM4SKSwUPXcLLdvp4M63fTP99DxY0cY14emSSk7eHyezbEZvl+9uCMMvYp0KZcFlAsEhrnqhsU0C4XX8Z14/iIXa82rwxhw0O7y77gmLHgj3cRxgBDBZ3E/uBOgIjE+K0i612FZO/3jxXcbdQPeI1TiTZ5/eN0spSDEw4JVCwuGX6vIRthqD/j6GpFukFnK82hqps7f0+56dPPNhyhqXsSuHuapC405lmS5XBgcX6ZnmHSOON9/Nz1w591UdTsgLnCsWZcJU2oyWiLNfCVFkYk25mwiAtcEYq/u7w13o/PeKg166MWfopU+6idld4ITckOcq5jlFar6ZabAQg2q5M6s7HbgpRNusnU70o/lJlQ/QgogpO5qlwK0uruNub26wueDhYbzq4RTVA/r1HLvwcSs1qSQu+QWer/qJmxlSoNX2cZOPdTiCX7scI8fXjOo0jduuotWWkf5Rm+YnnTHqdDxpRVZkN1YSUxqBVMTB7HO8radBT252uY2lW47lhbyMYEqdd0kwORZqebc3dlajHliRH7ApJ4Dt+vXahG1ejkjlvN8ke/P0XReLIX7HO7DkQfctbtzDNy9WOqhcJy7a55kSFTk4twlt+lwmt/HgnMTNmpQH8VntzFhAUrRO3b3t0zj7hogJtdecJamdUqux6vQ0sk2zZ+Q688qPvey9bop8ylmacx6x6XqFAVlt2CSHtXKNRfPNLkroecmFCjcyvAk0JMViWViXS93b5qljXxdiZsvJ+ZxTwZMf4bJDdYlodtuuOuddecum54xX8G1PbmI9pmam6wVdzxsSilrN5fr4y6+cvchEMvads8UHCUonXCDbFqhuIvNF8gTt7AWTvFzh9XL87j43hW3UUxMOC+mkrnr6dPC/BI/v3oU8/ObmRxzm6pHRw8fEQ/HncvWzfupl9fooYceorrXoaVTbvHMiSUsR8btj2xzUqeI67fuxpS8olWC2YG6sfLBqS8cCFFKDXCMqMRpct4BIPQVlTh9XHX/VkJg00L3wAN+LWREtscBN2Px3MMbdHqMGIB7V8bOBlCqs+VTzXE2o7hpVd1ZIuVIr5YrfFycW9WPKA5ixnN7qfjwCMZxTs3JCV5oaBBjqNMgowra490mMFZtkK8c4NW0WoB0mZG2InUudA+bOyFQKXGl4oGIdVMQFS6O7bpF+tb9i+8WYe6uuMJRSZHzIU/2gR8Lti7NyYhqpNGyxw8Q1yMQvkyPreULiBuXBlzkRTMT/p64TSxwx8G1Z87nT7p96gykHWMAADCsq8acaEQE2h2MT5z8IecO8kahsU8/F6ugKujsbnteYQ1w7fiplcr8vHqt9pD6Gd4K5kUoiin4O5IbeI6RyEW6xZfx/w/Uqtl1GxAa35MU1rBcHJfdN/cD6wpLHISZovKTAlxt/CZ4fuVyuaC0gxeExYyBHjPmT4mi4vladhv/Vnz5F8/I6p88B9KuyMy6z0RJ7uYlEiKsnatdCpkSY7r5evGUm2BhRcjQ6zNCu6WAVjwsvlD9YKkm5jenBcYwpVpwBFlKtxvxrgZffXG2WvRBIZZBxg6K8HEsO33mLBVcLLRko1c/T2RS1aq4gRNud+hw6r1cEqhHvxsXE3IwgPspSoirXYAW3URR1HoyEI6/uamIu377XbgyeIC4fUBt+xyDJP1ZvqG9gRy/4Vwvdls7cjP73Z5MinCtYHYal8S9aMgiHPSkHsfFYbgfXQXPppksnF6NH2CZof0B60/hvSupQH9yFWnIlDuj5MlOO37lDpnIvpHiKLNsJC5jP1uRiUdyvtjQ4KKBShrHN5LQVIvqmXIj+JHcf4kJkaNONXGQr9lAqrUx/r2isWyna+BmuHNl2jw7UywwE98T2VfZ7GSzSAt3EH+HKybx1Sx1B/2CFChWd9o6Fcwtw3WwO6sLBgvJvmtxPimkjmwjElC2iKLDi8Hl9cfqmoSZ5us4Wu8TREf8qnBEcgfAODbFMSnT5LIQgdnj+TBRow4IhsE7UsuYZbhddfHogVm3uWuKXrN4KItgpYTv+M+/QBdtuUijRU1bWN1slBLBo2H2J6dCncDSLZIlCiRyz2gYBRYJHreDow9EFWHEdasy+Npar4sC3vrfE/0eU8uwL/UtK6bvy8gQQvJ6LggOUtoxqPjx78nwfaTJQ/57/P/XdQXKbYMwFDBO2qx3u33A/v/H9gdt17QJZpb0nhBeyl3PdWxjLJAQekIqZuFxhDPNBfhLZoziDeeMskJ69HG/MmBd/T1Oz1haoFcKR7ZrwwNLmr9HAEWsrvX8Xgb9j14Dj957LN+ZwkM/q4Q/P830KONBbi49Pvdffd+0xb/3EHbD+xN5yo7Pu3VW3ifyR/HU5PSym+xwA2zkdBShgvu1/Qh0qf6csNqy3cLcfz5PmsGwIhaJOEIo4+9qd7382vX7+oH3mRn3fCnwAEBNwSfLQL4XV2/cfWTJqoJ8lwFPkf46rp9lkx063XYF79I0m1QTBtFBi/h1bTFK0N1FU3oKCCz4lvxVRqGGh7uabzJfrPUY/6O+2gAFXsGctlusPZ1gum8YKNeUpxHxAx4LrzgCD4FrQVMltiTA4FqvrEEk9rnRy1SM6y7xBLgV1VM1gHXzOoymg96PqLnPQ3ol8r3Ck21DKLTZX5z3+a9t7D3T32l9cziEOAzM2RyAYkl9eUJWxRHVikVnpJ12so9IVeOcXJ1mOASd7eG6RJwygq4yvD7v3CbTHagt6zK+Y/1Ae2fYpaEN5TyopjM1fRXPjFP4DBn2AfnX9MtlYSAC9SqqtCRPA19kRiLenxOP1d+o++vz3WhYqgHtEo5cFs8j/mlRKR4zBGkHd0DYmcEoZ4yJxDqWqIdHj2GLhV7wv3UOZ6PY0RwCPlPhuobAzcCtimbHnTq1qhpTjMKTN8VA1uOR9eY0/OOOZQMeRpcWM+svkwQm0Bg7muGmrd4Cq+AIK8XIu5FmkaFSoqAf8PkGXz7PrpGL0/fxhIBtNplt4t6nk9cPgvj9eh3rkFLm6SL2Ryxc80ih982j++NIOQZ/8V0MCczqmG3XPMecTcgoOnbSPD42rJG3PrCxiC2KUTgmGKFzbJcgQ0Ewy+9yfsMU9ZwNH2VNJzDuhtAM6+XnPjbfT+nt9maSZJ/K1xq6RHLf2jZXlXz3ak6IpQ1G4PqCO2QtiEv2BSYdVqlTF9k/0gIwKMwlKhvUFBkoEjdPrU9pDDBKOV2bWa/b/dIuDJbig4BAoDFCv5nu3Ssk4d2m6K0YHJA7GJAqmtBCVc6C/RLiKbGrAJpOXeTKRemSM83lyVViYzTM3h2CZLMcWJI2Rp6rYIDc520vwkfqOHrwliZ+3aFidco0NTJsOsBycIjrdKYt3WeADpDUPCBY4XiHHaNOb+cqHHqCcLI6GgRT3FlNS538cQ1H1c8wJDNsmeo2IhsdZzldky/LQRCaQKkq00SYPE/0CzLLlwTKTCkIq1DfpeF7CtIdZS5J4C8nKqwGXrEoX+2G1LSo4/Uv1sX1S30pZa27wu/vH7OuHWfhvcdNAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="left" hspace="12" width="117" height= "117" border="0">aneste tenkú vrstvu Testimu len na plecia a/alebo hornú časť ramien. Týmto spôsobom vaše telo absorbuje správne množstvo testosterónu.

 2. Krúživým pohybom vtierajte gél do kože niekoľko sekúnd, až kým na mieste aplikácie nezostane žiadny gél. U pacientov, ktorí majú predpísanú dennú dávku testosterónu 100 mg, je potrebné tento postup zopakovať aj s druhou tubou Testimu. Pacientom, ktorí používajú dve tuby gélu každý deň, sa odporúča natrieť gél na

obidve plecia (jedna tuba na jedno plece) a/alebo hornú časť

ramien.

mOr89/uv9L/AEpVxrutUbei3MGgJduqSmBvUfsKzQCnYmYVM0xPnLh49pkCKjdqNoAstwwQQMKHmXRTVsA1R5lOxLdsSyqW8VKOCnRUtdsXiMi+CAS9aJpzzMpZLly/cuXGIg2uAhDz7oDzTM7gEueQMR7KwqTvIjFEruOiA+kLbIa2TQLu5aMAIUuhszQHsr7qKKmFdV4OJwc/BEVqmZXzUswvxcGYaPUbCufURRyJzUELtPJqUSGRbGn0Sy1+53TrzALsX/TEAMXef4ylxucvxGtY9v8AxBLoXrH8JjChv4fSCGmtts/aBTzLBWzUR+0WZ11qaVGtV+9RZVdcj/EoAZOn+JbWnRS/EtBLaLnrRcpQggnXWos2w3kZ/iBLqHdvxPF5Faq8rfiBt1vvCzSN4y/EE4pPDP2mNFi64/aaFPP8Zd2YqKc+PUuXGa4lVKzcry/WV5ZRVSkrCSkx1KSvLKEo6lDxKvllGhDyYmKtnyz6/WezPZn1+s5/QBvG2Vpc/9k=" name="Obrázek4" align="left" hspace="12" width="116" height="114" border="0">


 1. Ihneď po aplikácii si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou. Tým sa tiež zníži možnosť, že sa liek prenesie z vašich rúk na iné osoby.


mor7aHGmihDnt1WFCyYUTU3oDB3IrcrLJwkOpnf4TNNUEae4XKKlCZ5EUQzcT8ZSX2gWTsa8KIpYVtDjlGKEGQthaKbwFZNjkVK4vkxjCZ5ZJDgnHpYOw0UZrqXGSWzouPlQUzU8vJap+UrjubECaYarqZFIuMZxJOc6lk8l1xImzIAoTAF0rUSpELrqsDZLOEsNT09MNVGDgLEai1nqZIHqxYpIUlZUSqoX6aYusgOkALJQNY1PG6UQqlBU/YEHfvPE2p1qodefGLNsCysT8YIIIsMwbNvyfC9JBFacKSnelMqlwPdxGP7WOHe4QaJTlDAKVVULAl+nh4x9H2+4ZdlCCNu0G80GbsIwzTAMHdeN4ogbBpv2E7VKcWx8wtAtaKLAEujctjjecUiMmY1xz3Zt3Aav2kHUVrEKjUbJLgRB5JTKEL/fbJedQqJnkXxBkqaJe9enphpF152+SiZiPIDGDQX/p0pimtz3Pdt2/XZQrVR3bN1eqZT9IPajCM+l6DhSa7Uars3jOIYg4O3wkZrqJjeSNI1FQoBYU+WaqjrXsSBY56DdrpYquGKhWMQPBmEANTAs6EoSBKHGNehZxeamlgUiiqDgXFf9yDaKTd/TK1bBCKNmYuu1us8KbpgEk5qih4GqW4af+liXsYlR19JWnrbo5IWDetpxVGyaHfDOF/TQWAflVw8/defDr0RG1VaSQtGFQk4JJ25HtoUV0rx2W6QCQmKkrAKPAQs3LavVauJ5oJOO7bTbbTI4zsMwcl0XIoQsYaCmaSZxYls2HtJxnSiOwyCEumGl8Uj4D5KG7B1Tn2o0VZXDVnQO1Ve7ayUcLIKY5BFBHfUkTXi32Q4aruu0RiYhWpEIo2inIo7bgZnxSE9zbwS7EfgxDRoubMuKolB6jtTgbhgo5bLVak+2/alqdzWB1iua1/R7u3on945Yup5pDvQR1/NiP1VEpsQaT8n8mJrGWhLjM0jc9KMwgcSyTLAMMnNsG9Yp4gQrELQ9rmq6rsMqcEQcQ9libnAf11bIgnGMmQWOmgjTFThO56LlWbwMB6C4zFC9pCW0tJQqZdttxsGEZRntFlybnqpZtbt7oj7mheOVXuvERUOGcpBoJRrlmYRbMHtOvtUpql3z+o4ODdcxvWJVzZS0CdEGzOa616pnFQP37TgOFg5urV6ftG2yxaioK2rGoqxWq41PYjU08vWct7x2d3eXEBXIO48B+BBGBDE3m00IvtVq6QYcEelys9XCG5Prswe6oRaNllcqQ9mj/r5q5Afw0xB9rVjbuXNfsWemNZTtG00q1XJSLqt4fOi/HcC9ltRSMpXqvSUoCswF+oMX7qdcKkG9pur1TMDfJKVyrdGKagVLqUF8w0GWjvph20+OnD1f8f1uU9NFLDRHhXRhVIbZCJuxCifgZwxyFDw19NQyoXqaNtVsaDpZiBfRhbAgSRTjDTRIU3smxkaLxaLneXhkXXcgW9h3q5V19/RMTtWxXEl9e9XMlK4FiZl4fkthlRALU3RCMREx5vaWk7rJ04JipZGbFKplc0IYqetobqsp+sxS2yjYbk1Mh9iM5dmYbJrX4guVQp5C8apgqxP9PcXP/r/vqpZ8BrevWEqkGLruBx7UCmsIyWS0lvgDV2bGSQQlgV+Kmr5TKUdtzyy6QattuW6zXrddVzcNrDAREhlVEKTwowmcs+NEYaDDM/uBYVl+uw0bhUuAYcRx1vYDx7HCKLAMhPDQMouxH8P5f/HLNyr93ddes9xUp1xTD1vwJo4QGbcCcjsqfIOmmIrnIbYxTaIZ+PuMQgiDxliW3m6HhYLZ8vyS62QJHfCrh9fdcscDo7H3gauWnbxivpZlupaF7UkWCS0xStVqqxGDGjMtSxSWxMLmiqtqOQZtem1dBpQ4TfB4mqpCtLb0ZK7j+n7LkHqMhZKBjLAFnF+lWmu3msVyubFz7LGfr751tVcoZFW3EsDxJG6JG7FQJw2nbJWMzGg0d3F4MTUrMctUPV3xKsVMLTsAAhu3N7nXALjIlOk0nUSOUrQSQKZ5/i5LVdtsBl6va9W6jbKLA3DTBosJrhSKZQlO6EjIleK/ZkFgNmQvPUACNTYt5hiIOjbMmHPX6cVJ6buuQfFcOknyV0mShwTHKkDejklW7tpl6AvMGt+1Ha1cseVN4hKRCvPCQhYs3OiOndsGho/orroWKWRsAtxwHWLDuuFR6/V4256xObOrtQpsDhfPcVMOV+GWdU2DMWWOwxFZpRiAaIwjj5xx3tmn33n3Qxte2jg4VAjjaGjG4Oy+bngyVeCRE8vkqq4BQikcp1RgkgpiFZZTVSynrOJDubRkq6nEGyxzbV3TlUoV2DPrqhXxXZi7BpXBLVUKUIFiwUAgL80b7umuxWlbhJHgmZ+l5WJBzwCf+KRCYUA1eAGK0I27ZVpqG6xhaiqMa3IKYCsrlEqVcpHjrGJ/ZqmDWkjx4D18BoiJwKtplWKsa2OtxmjDs81MQ4BRSfWhk4yrgDxJHKtkeZluWWT4pMckL4mlNZElZJ041gCahJmq9EhxpHAN72GrWr7MKnQ/4rT2+EIjzCkELQz9S1LHjQLd5Agf4RKoUcN3CPAyRM4pXkpp0RXEUU13yOHgORI9idIXX971mRtu+/rfvXPevDlxJAwd4gNEJJWiuK1ieRPHhSrAZ5IUNFNDoJw3v6dS7HnkF0/+5Ie/WP3sq7uaE5e+87IPv+PYIocWtlwT14cXEQWrQk9MJCFlWow7Z6nO1AxYF6ASYodLoJuHBmd4YkJVHXYp14hAK6F/HEj3Aa+SiAQoLgq9FrCubmkGoc5IS5jXUsLWRGYwW4xP7uaWXdbKLmDsmNeo+7qhAku0FRNrowK2lEhvDs725O87vJZnAPYc3kmNMkMzpqaaAMUZx5JkkKmhkdhI3TId4iIckcE5kf4KxSLlkBqTpJzWEaJI0zDO8LROUcfnAniSHGIWCT2NYTFYGC5AVDKoP3hJrm4cKopoxiFwLAr8nnSVlB9UlSBIHAswjZYoEAZMDjg1jS2NVkYVOksE8yfF2pf2/uKZza+PwB9yTgqjSg1OpTEJSXPIgnFHUE4muMpxbxGEhOO6B5VP/bfLdo/5em34c9+4+fbbfsGnrEy0Fy0cOGvVXF1LrYL0brheSuQqziiwSLkqQYigjoc10ySDDgtBF7YMJQ5UkUlNVvfnH2ELeF4AEYPLD/GRXUh8vdlTrDAW2a513qoFTmu0vTsb2aj012xzwF+56sRZw2Uby+pFvj/cbMY/uvvx8X0pyAKcDlNNkclnPfi1PxsFSqpG0E2mgSxFnl0CUFV1LDaEFHqQOkwEUAYIyNKJ+YRhHPqQL55EhyikrYo4FHCnpDJ0GaKADFqpKvDTuBTAS5oQIVGYrspVwaF5MkRlMmcEb6yAIqcafUXxWFEknQXEw20FHhAN7lgEjdbubXv2DDs118T64QIiGx311r249fYfP7h9tH7qsUeXqj2wLDhOybBhPeQZSDKpJKAxYe+cxWWCFgULDuc3f9GMedA0Tb/y3BMeXf1CY9vW3zz/252vzyuW+JKjh0wlKwE1i5iMPWaQaJyBwGQ6uAin+4TFtprNQsGFzICQlZQclwdyaMHx6nT1hKB0KhMDmm6qkuNnCY6utIKtQN1RhPuzV54yt5cdtuW3hf/1+LNze3tWnjTnjOOHahVwCTwPEf3RfVObNw77E+O79+3VARckv3/ra1q0eP4QRqEkgR+0ppxaCS4Dx4tMSJdLtA3rTHyFsLEmvTkeB+E2lRENt5tZJiHVOMKJGAirZTmgd1h5rCNQdBj4cIamAScG9BlRqNd1JrG0Ck9FlCTRyWNFsNeMAJAqwRbURTGweD48HvMaTUtNHr33bru+4W8+/u6qrRngT4bxxOPPf/f2n9UbyVmrzvjQ9ee5LofkNEpSaJ1cfe7bKfWqJEmmcwg4BHeJwsx2QMCw7CDfMGk1TdR3XXL8JW87jnnJp/9u/KEHV6/duOkfP3/98UvmUbSM24LyGaauFFRyYQjVBLqjsA1HoyryvtUsJ4capU1wMMIXdBOanUhcQwAUvjGl5ASptqbUmGakiLRxqqYO/H+Fa33lop4W58+Zc+apc/uLjVi0YEWKgv+V3p7SR953YUV/9ZbbH/ACbwRUQfSBQR5atDCl0IkLmdE2GkrFaCuxJ1Rf4PAK3R8CdpyZBfD6NIgCsikVaAkIS41F6pMogUKNlOCmmqkAO1kQgjjhESzEPx/YUaRBgGBjFi0QJzx3IiGlmme2VHK/WRCojgX958CIcAdYd5AyUBfDUAHQg1AAF+l29UN/dn3pnic27tm2N8q6+ktKM7n3jifu/OlTY+bAh//mGicxbvrS/Wlf1+joqGVZCdC7qoJiFV2AMjj2AHqJu6l0OTv3vDp74Jid2xpzZh/eihq1IeOKyxcWbdtkiZUqXY6exN67rlhUGq7c+tCLn//6MxdeaFx74WCJGA8Bi5CyEwaAZJiIViD82EjxpapFE5HBuW3atBYUDEuh0EKfyRux4CfCMICYVXJvBLrh0cKiCHuTpt4mQGKJpiIijrAzMuKNhS7ohpq0Svc/8OKrWyZKPcOnrRhYMNfQLdbTkzilqJWwqFhMCAG/uWDQES2cAhYwjYHBEMlcHYwe2otIh7iRqEDkcGSgn1ESQdM0imOEyBTgJQjBIFgIl9xq+SY8NoyXQ28JGMVwQEkMh4oglEaU92mpE65TMTjMhQIniBNIgarJpBnl6uDr1CRBGA6ZQRcApYdNg66Y3MRFuKOcsGLe1qa35Y5dG1+dSrzi1MTorQ8/2hRTV5x1xqolxXDSf/n+V8Sevgx3A8MhoqzZUKUmQkNG5EUj8ON5XKs3fXtD2hpv72ns2Fm/74ERPwjOW7WiPjGlOXp5pruwRz911VLBHN6Onlm75We3TrjW22u9bldFHD+7qoeeEiFiu0INbSAHMy3YZhIh0OLTOIzSJAWOxYNCfgrCEJ4ROoFFMUyeGapII9wbBaJMN9O6nhTqvJAxUVNC4pK6WS6Wzzl8cjZvmBTWouee/s0Pfra2d8Fid2jV3DngzogHqu/xWHf8RnTIellHtHCG+AMGKCLRanqO4XJDp+AfJhwkEZqOKEwsQovTGLgOsRkWAPMCmiEurht4j3/gWyFMWRqm//EwLeBU0lj4VAPLmmZT9ck6orFrlbiq+PC+WmYYOpxUInOxkR/jbAjpui6iMNQNHc4edBa+WsTwEKB3KkJWY7L5o9vunaw3KjV3qt644NxT3/cnF5Qsxov2//jMXwP3ErWjpA5T8zJbKmmBKv+X4IUFLHIYpwdT7v/Z5te+e9sN/3rbY79+ZGpyarc3edIly7770XfpKjvjzCVLj1745a///ME1r3zhSzdu3bLuuj9/x+xrzx1y4b25An9ucMrXeFEcBGAA0sGyMInbAYM+6xweWDUNcqQGITj4JEpLIdAAvXOdp1hQrxE0Iss2NZubNpw07EQpD834fz5yebl/kMUR1qboWrZbArxpw8AUZmtq4GEtgAC1yCeH8NaWgGkHTWAC2I64AQ5ygGIpid/JS+Ino5jwBiwsluQHL8Ai+jliFDqlxzWGWBVFse/HiDSxzAP19vQRIFKJX4GEJaEw3a5SBcaaIHpSFFfgCDiIiAnQpiMAAKFPaUaWBkYS6iYCCDRd88C7PKE/tWbHTTc/ViqU6nv2GEmhtaexdMmSP7luZaMxPthXKpgZ6D5Qr2pmPsedw8/IOkZKwFbX8lyqLGvQAwutSH0JALxwQ0tPrP7L4Ve0I79suq294lvff3DTw5NfUB581xWnHDbUbVTDa96z4LJ3HPXK662vfit79r51n9g08v6PvmPp4T0VAnZqFgVQQEEVAzPFRW0SoC5CQ0EUj2TmTguCyBeZ61ByA3KVWQWV44FBewrzeDxSIvHAnSQ33LHh/KW9b1vUM+voBSCOLPHgGi67asXJZx/f5sa8eb0WxZTEt41J1vaT0DaC32e1qtTkFN43JvYIeYTwmEzPm24odgJvCIK0uFHXNSkvHzGLXjoAC6QoxZzl/QwUd03AnwAuxzQpqYCz+H4IUm6DKTPF89sJT13LtXnB90WYggAw24Kb8tRQLZZcwA7Z1MGBGeuN7JXN45pde+SpzY8/95tVpy1ftKB80omz9u3bt3z53EWzC0xxdQP2GaU8AtDFD5rMk6hJ4jx6B/ZDT6qk9CVuUiDMQyPJJZLIu2vF7uGiH/s4jTpkvfrs+ureqcZ4HfocAhm58byFvUC8Az3Z1rULHl+75YlfP1+ZO58bpyyb7YDMRA0PPMGx9UYI1geryuKgHbV8pseKrcEJwQVRWYhwOPP9ZH8LGKAV+T/igl6FR7CNJtM27Z14fqS31pMdNoM5IrW4zXRl3nznME1LVB2IH95h36jY0WZ6V9HKWJdjH7I0O/2hbK1BVCgUC9C9qampOIIIjI5xa5RAww1FUSJxjywsyJeka5RyVKXPna4j5phUzbMMkUyuggNA6NDdxIsLtuGYiEgZeItl4MOw2fCsAi4RFJwirYDO23441fQsp3jfL5/+2v/6UVfP8Ojk+BGHDb/nnectO7JmGirUiZAcHDm8S8ZlKVCH2wCxIDCZ5Rrb8TsE8GX5MP9EZmEUSv0CTOAnDQ1O3jZsFQjOUa//i8siYDhDoVgNC4M14U0cFrvcT3zyitn3bhy/5daf3v7TrDky/IFLh7pd0y0keLDQz5hBuVRycxocDte1jN4R0aJ6RZK0WmQweMlqIJUwELvGxkfBgUTkG0AWKWs2w7vufXDnGuu97zp7VtmJgDW1zDF5c6qt226jFXpefMtN99y7eofPdbChNBaHrAx3RKspGiIoqA6YhA1gyfIECqF92Czu0nYsOBd6TIlmge8QYiHpXNgwU1kmpFQmHGD+JPgkL4EllKxJ6IwqqDrQBLdMw/d8ERs21yyXqTqvN1pwv+AhaqynUaoYynMvbfzOD+5yyjPXr9/LjIFP/bcPF62gVOLD/a5h+JCiridYv8D37EIJjgaoUzPMVDHBmJXU1nKlfHMEYmy6YURJMg2RNmtJV+omKbQh46mhgampEeiYmaoCsFJV27FjgC0B4IEaifS0k3uGZ7//H77ykyd//tsbtML17z1lRn+Xodt+049CD5I0FdewHA/81QCcAMXjVC2mrJ5OdUzKcVJ4wmJqspASxA3LYmnUjGGQiTnZZO168Ozk1Fj911WluWDOQP9Q7fBZ1sb12/eNNzds2NPTNWPbVlHqmtmeGo/jgGtmmufy3ixaWabKawUqeWLonNLT02NaVpAkFoBIFLej1CpYagzRMumThXS/eUKLfgTmi1tvNlt5ywqcMMIJvqXrMFxicZAx1JIq9klcdIq4WrOZFR2mWZS/BPzqLXSBA+NORprxw48+M2PmgsefCZ94avSii0848QRzuN86fLYxo7dP8VkG9k9lFYRPE+AIigg0vf7lfWvXb8lU2y7U4N6F68As2u3mUH+v57WBYsbG96VU/9eHZw9YNj9iLi9qsMyWYmShQuVWiupE3RGUqLMAJJQFLc2wU08rOVYE7wBERIk10TtcAWX/swuX3HN/9vPbn6g4A2+/yh0ccLSKWxNJMD7FGkKxbaFyOPQCVcDAHVqWaTmm6bUpLBGiorQrA3KWtWosly6AYTReM0w9ZlmpkLXDF1/ZjZtfvXZ02YKF2+b17tzZWrdp+/hI2FPYM1gplXUWuFY7AW0BWtAONLLmHTwQSp7up6ShTI5ATlQ75ZycGmXSVUT8GAYNwBeKPIPKcswOZKLwvLiQJ/Bs24IRw2QlXoM3AwHx8KNc1wsFB1dJ6Jv6+OgULL5as0CWg7iN8KebjtdKR/b6vX2l2+7+1Xdu/MHM4Tmguccumv2XH1zZ3W1mSWppAubFyNFSw0LeMdLx/ip79PFf3/bje3WrFMA+TKspEtexPa/l2nbgt0vFcqPV0oiGmmA4K1etvP66iyZSVjOsph86XfbeyeasQdOkChjlZ3AdnprM4iHgukkhOSOSZpDVgtMwVu4yL7zkFKs0MPbdn//g5lsjdd87rj63r6q5XC1XyrihKFXbIcJAymU9Bd4Fut2W4UlmfVJO36BsTEZ1brAmxbHKWPCpVgtQoQCwXLFZpPtAIyzbum375PiuMPZSze6f0VflpqnGTqWQeFlcDwTx0AMNNMp0Uzff76hkT5ySN51ABKRciBy4BYUXFB22BeAaxywvPVqW5nm4xdhxECsJmsBMZUgj+IdviSROJb5OpbogDEMbfD8TfmbqsuQiYhumBccnE26PPfnCV790W61qPf16vVTq/8Sn/2xGf0mJ2HDVCNtt14GBCjqSK4DZ8OLK/vsmW2NXv+u8sy8+g5sa1E83NeA33Hce8AXlnrQwVLCG7Vb0hS/+9Bf3PbnmhXVTLX+Gne0ebQ0c7s49atFff+BK04JnC9JMNTSbhZqXgs7BUQOjCpCvjAr9QtfNHGoD/J504szhme/9xN9/79Yf/ur+Xz/xt5+86szjj6JmHUqnAvmC9SiAnKCgju1CtFFAmKNUItrUyb9JjGLrlShQmlNh0dF6q7VGq4lw4rC4CV9oOHCnXcyEYjgIXZqjwHHGsWVoUeyJqA03IVgi+wuy/R1hufXyTj0uoQ6VvENMlYuSQyRFA2qFzYC3pLosxOW+N4qEPJISPXiDuFcsOrBdg9gwrFlLAL0oygrZopNBISBdwOmMYkzqFHgYJX4kXLeAh9u9d2Lz9vqkrwzMXbC80J41u29Gd3WwGyogWDSpmsWUQjYeL810n1s6lZMgdiXJ6SoUrtpTqnQXZUVaREngwBvJ+qNCvSPwSXpKiqe0reDMY3sryp560671zK2FTK/5T6x+Kdazja/uaxZEtVzp6ik1/cBFQNQtYp+qgb+3bNkHhL9g4Rxob0LxKAP0tQ19rmOctGxO6ynv5Vc2RL6ZaYj0IgXAU3nNtRAasFDwZHCEcHJZoguRJ5IVU/aB4UtYXBKOKqKRhNBB228Evu/xVAe6djm3hJ8gnCYcIQiEWKjN2PdMXW3FIuJVw3TKxczi6cGQIrdeteOQJXNlhINgWH6j0fRUHlGu2gI5VeCaOqMh1DBWLlsIEu12TB0R9OJ5F7d0xYmQaQdiRHEM2y0WXcRRcOIg8EE7LFuDKKkklgWWjRjDwfHjVHzzm/fec9/D8xcsuvb6c44/rIoLlUpWHCUpHKBUvJQqjxAVT2JTJbQ+3TJIqX0qUEB+sF14D2gMqAbhoRh3q5APV2VVkRSOW45x0SVnvv2Ks0A6BDx3kDWC6C8/+4WX1j/38Y+uLqnZZVecff2HL9UMLpImaD7OEyXFHfv8L37zrkaj/vWvfbpgUwWJinqgs5lnuPEHrr/QLvRO7JsES4kEMxCnbJP5uKgImk2z4FJ/HTCeimUxpJaHkG8qdMc2YSdZ0Pa87QUbmt4WRmGqmU6FSrOh+EZiFLnXrGdJoBh2yTTHxkb1YiX0mnpfL2QZRErI4I00cMc3DLnkvD3vaKSqgOzDk57TKBQKsEEJkciIlSyvxwLZZmEYSD8uS+SWSU0XIsnRL2J0sYTwRj1GtgU3CLQX1KoFnedXNQ1itxmiM5AUgWrd/sGtdzz91POHHXHkz3725MJFS/7hnz/R28cqaaJIRo9ThhF1VKUshCmEgLA6sBzXOrlS3IPKOnEXq5xGYWSYBrA3UBS4qNoBw5lsZKGeNFlKU3t6Hap5EGmKdKGVM/Xad5+flud4u/w5/YMDwymUKIoDhws/GFeU8gO/fHrNptFn1mw54oi5KgV9oaQCBgecpbA4yZoO1eSaXqN16y0/Uvl5xx09r1IoGdA4qLtGCFkz+VS9EQRhqeC4joVHg6sLAyyEMC0OFrj85KM/e9o1dhYVXdNLEf+csO1rPiuW7diLCqa5Y3x8qLtr947dlf7B8Ym9s2f2p+3w178ZXf3SiyMTDUM3O8moHDZN98vyTsCivoEUt8MEiC0vW0aRADEiYoiftMA/k4Sn9Ux3uOJQr4GbTAZJ2G7ONgq2YoHH7I1FrwkvCf+qgEXZBp89WEPAgeonQWjr0AzoquKn/IW1r9Un93h+4YYb18FfDc4cPmflCccfN39eCVYpK16yM1LV4Gp0aZg2zxOEuVJKgkoSZVQHlDGGfsi0jLxzQ1NkN5AqGx5yBqvpuZwpCyiZHolcdr3oTLvsnOPkiatK5/v4tECE0K4qYTb65PYbfrV94VGDK8+fXWFt0F6F+goSgzM/LYdZ1UnjM48qhKcuemCD//VbXnvf9dlxhx8+4DJwmkrRagCAZcwqujHjfpLYqepq0PKuptduqV5kYC1L80876bD9yLbTO22zzvQDbjI7hnXjqY87ekiJsoB3qSyGxx7b2rr/9RcD+LVSAQhTeyOMolXMzwVnCaFAm71goumNpe0syOJEtVXHCYCP1TZ4LfeqmRKaThvoSc8ou9EKdJW6BWNdjy29rURddqrEiecFIdeoy8R2C5lqGpmpcBixAvdfr4tvffOup556ctGiJWlSP/fs06+//m2Gnhm6ohvUE8hSg/2hV2cV3jJIku3XXEXIsncuz+lhJeWg47JDzqe94ROEMBEnvQuO61+z58Pvu+zM5TMRGtT9B2bcVESQNGI1PXbl4iOXHZN+46c/eeipf/7c8//jM39RXthTMpyJPXWn6CREcoRjGCagBlCKEqs6/EuBCsqhiBEqDMojEIaRddfc6vJpJdlvpBByl4lSCpqUQsuMTK/X69Ry1VvTNT1NDzG9ON2smql5AZbriF1UpCiUi2Gi2GBgukyJUc1YNWyn7k84pkpFOVUUCjyoBwYgoJlqWQoMWLBdnRUURq03aRTFMocFFwcWdMstP3322adTrfTSi6+tOPn0T37iI4ZluY5SKRNRTihjTn5OY/rvl2uncTpnXXJWK89pM+mjDwwK5Dgxl+D/XiN/9saj2vXmDf/6/Wd/UxdRs68C9I1n0WRpOm+uJzZh62amI5QLp2xf+ycXVPsGbrj1R5///FfOX3XsB955SbmrCFAHchD6QrZ5qAk8upIGceCHzNBMAG8mG11BGQBWEIOp3weBA2GsMwaVySIvVdYAuUxYFKe8L1xsT3eP4zg+xdNMBs+3iLbzVLKzj1JNeoh3XsSeePLR0T2TWQRarACagRbvGPVqZeb7YrBkT4xF1f6ucy9822CpoIdYE63C+zJbu/tnD+3au0u31aYX9Q0MTEzssyzb9+EDy/c+ukVTeq66+PRVZymD/bV5cxyd8j9wAR7gvG1R0i8RyR8UQCpFqkzLWJsewXjj9Ifasc0O+32j0Dof/IHRMTXIXtowxYbm/eW7F8zpLSvEInSNxUw24PAYbklPExEAJhmQWTprhnbhytnt1lnf/vEj+yZqiWW0vaaVUncOizPE2iBOVYdZBQvOHsDDUXVLdlzq0niIHAXUvQw2YYFcggtzAtYxVX40IQsuhuGqlGVK4zCB1QLzRhqlgw45+MLzSVD4HjmXoTHiCboIsjt/vO71za+mXqjEZtOfNMtWiyeO645uHzl6xrGbXtlXGCgtXXlOoWxklmHJOlSzzb723afWrdswf8GS17bsLJZ3kaoYyq5tm3t6C2HQfM81519x1QpqGvIj6C5VTnF16gHjLEWcxyM6f3hwrNMIoyrTHdVsetCPHWB11EgpJdsZS3mzv8oOcZ032bYSK4FanHXSqqsv77EyRMwkZhCtL6uFDk/zmhjX5PWx9LrqzZ1Xu/7dZ+3a2xjs76WhF7sIqpwEmVWAIzRFFmI9WEjNXxzshitp0shAKmNL9hEB+hlwAPgbwDQKY4tAI4sj6kTPqIWyE4xxZYMbYNmlQkEUbdswD51Dns5LUaMJoxxhyQb2rRQ//smrRFAvUd7DaocNbvNWGHX3VkZ2jczumrH6V1tv+9kvfnTLA4E/XtHVvTu2qJYxf9aCqB1ceeml111/6V13P//Te39WKRd8v372aUs/+MF3xkFzaLDItVClzj9i7TLrnkjDU2XGXkuy7BBBY1qg+4W3f1g2lUIl4i/7WqmAmIOI/ZLLnRqIJPVzygOy6W4E8KKDwq+Sq0B+fP6RySNASWrLBaeLqLXAsDsBXf6BlwSSIwUlzqzF1HzGhIgb+/b+5NZXR0fXX3nNBU6viyfjNuECIFHD1gIwXZo4kqBdoUQe6Insb+SmqYchiJ8N4gkazTl5ChloiQUgQGtciyk7lBLhNsADFb/dbjWbjPUfQrR5lBJZHpHUyIeTiWplZ9ZMs+p26VloMYdy7ogHoaZZUbNSthVWOHHogV/oa1bv2zW+y9Lik5YfPePwWb1m9cg5fsW2g/q61ujuo+cNX3LRqvHRbUN9xZXHdbGkotks0QJVFsihpImADAyFkgnUIkk9Feq00e2PqYea9d/P4fLDO6MQkqCzzkS6FLA8gj6humSa59BTiaopgUCtTNMT1pJrpcSI4rydNm+Ip+Y1aoyDFOiAeFrxOuKlprkQIFHqEpyOE/jCdYyrLjj72z/8+W23PNdMsvl9ortcOXfVKtsytQSnptEVIahPLgHS1COAIHhqEGhoHVwufLAQBDt0HVBEazQgdcQpH3KFBBCPMwv3TowSRyZJRGCJyS4rdgBj555sWv3TiMrCDBw5HB9rVHrDqJ0YBW4xJWpTMgJuM1azdsC4VVJj0OqA65NHzOgfHpoBPvShay+bczhPo3Tz5p0PP/bA67sGQ2/0jNOOv/KKWWk8DI5CHcqCMpd6RqAa7pdgQkwVVMYlV6H7SyTyfAuMOiiSHHJQk3rWsRiyP5LapClXTqiSIBZ9VxY+4KBJPpQmh+iTTGiasb+bCPcSxTGV+Qxb9rUwLwxbEfQtcfy9TB2gjtqMsHtG3b9YNdirlirA9JzJQghLdUQVw8LtpxdcunjXno277nrssQdeeWhiqlCw5h22Yu6ctFSwpyYmqX07oFK939BADEpFM4xj6cT4VLNp25rBCLrCjmNB2UAEWsBR12JhkKrUpEbNTFmsea12u9nyTU1WYg7xmu5olCV+Ri27sUp5DA63TIafZvfdu2bti2uLtWJkpnsCravar7fjYPdIuc9+959d7JYsHD055n31X+5RDeuFlzbNmz/4V3/1HnCvSskh+Eq9yVokEs2kkKBSA6Tamb2kgSMlU6cd6O/YK2S/Mv6eMdl87DCTKVkaU2BytTPQLSWKgfmpUblDdjOq0DMqG9L4CQIe/W1A30xcP0jyvC5/+dU9P31g3cT4iB2MhDEVImmlaIZLo142lkDG0BQuFNlrK6dMUzg/3AmcQXrJFW9besbJUaavXb3pe7f86B8++5WLrlx5+SWn2eWqmWRB4pHOMTWEQggGRq7JSGHbJpV4JQKWrRAatStzageP4iSMEpNpMd4kgWkV85WhhKKqHnIWf7rLQsk3usgKrlGrdJWK1fUvbxruMwuKsvrxTSPjrZNnLX782YdXb65XS4OXnX7e4Yf3Lptx9MJF1de2vKZl6r13r3527YtnXXzpqWd01yrG/Plduqrq1D4p6Qi1S0CMShyFlqrTsGKWylog6+yQkbtV9vuE9wdnq2lKOIryAZtfPb4aNDEIYqdgtVqRWzTaNC8EnyaAKoI4gvCrBWd8vFUu25OTXk9PcdOm12bNmknTldSdojzxxMv3PbHnlCVHH3vYAFY2SIWB4IHAykxqvmERSQYeIJ3OclCMYUmSmpYGy+ofLnX3V0h8o/6VF13wkwcf/Mm9j0bJ2NsvOAfSouFSjhUyEsrsUq5NlygZbJd6laJIllQoCQPBU7EojCxXt2w7a0W4UqFYRIjnshlfFviT/e0ihxAtMAMBL3iqtB4lk1Ey9e2b7s/iwMyUsZHJCy8/5+qrjjd2Nie2PD53oPInl9SOHCpDtW66+Wff+/6zPX1zXtux7fxrzvnQtctLFkJ1ymEsCUv8SKVaNJPzA1lK3Ss0jQAcg2ejbJMcG6GJDdmpi6NkAwR7kwa+Kb7+zleW5T1Ho/v2/eM/PYq1mZycLJRLclqwe+fuXXgvO0l4O/BxF2WnPD4+Pjg4uGPHjr6+Phzc27t9z549lUoF4Rb6UVl01Ac/9M6jB5Q6mQ1wfcJCShKTMHEtwkAR4mOqZ1IpNTXWLI3jkFh34MAtWHganXxy98xZS1/fve/+57esf23NzCMvOvUow5DjRnEU0PiQxlqtdpqarusCgsEOadSsRT3bKcAzpVc5XEWrFThymCoRkdwPSs3hJKf6jpaxQxDbjmhFLJdUE2paVjLdb/kT3s7Zw/0fvu5yxzadYvX7N/3yntXPdQ8m//WTF8/oL+zcnT78yMt33fdqbZD/xcdWuibvrbnUoYrL4ESNcMo2JlxjFqXJDdxuqngKA0XSBAiFDOoqgXPKBU5nlCgIYoliFkgFhLwNir+5PaRy+CSNZPMyl2NRPEdGGrytLIiKOOWaicXp7ev/yhfeVyg4vh8YlFIGedBBKw1Tz3mTQtMrFOPxI7ZuBZ6Pw3Av1LYXRgYEkyb33PHQzb99sZFNeVYVEceifs5U0S0JouF6bWAsSDdhBpFcOYBE3RrpFMIkME5Mpm0hGvFIqQzyj/2Xc+fcvObGXz6hpWqiiaLeFKYTgf5PqDZcgV1OXT3jPPHjUhaZNO6vNFNrsiHSwBvoLnE1mWq2TL0G7GkYPIxDm6rptqk6tqY41OybHaThBw9hYt10CrUgvwZ3cy5/5pmnLDp83lELZ7RarSefeuGuu34584jjzz931oyh8sTIyOqndjzy2EszZh5x2qo5SxbPKJqqLhSgC4A5WDPw37qXXl0feNevWCS1iTQ8N7y8xJS3Z9D0BDUSdQrqsnspy0v9chiOvZF+KtN5RDhznSp11IGkyjkL+hyeIoeJcF1Lj5srszod1Iwlp9boaeRMjbHU4kfQylDkpgps/14MVETaumWnhujmTwaBn6pVE6GDmoeoCaYTPyjGRDQjkI/B0BSKhMymTrNNlKag1hjpVqm0MTSjMLuvXHQLL7+0oa+nqzpAiQhFNx2L2oRxVugAo36jtBlOCduCWcc+zU0Zqhb6AZyvZZq2xY2IKaaZCurCbTW9OIq55QJYwSlTY9sb4UiH19L8hcahcNXqsKEbxZJ1xTVv660UWs2pH/3woV8/vGXhEcv+5MMrli+Y2Z4MbvrXex767eblp59y+ZWnL56DJ49oTlHRBM1iEDwVYXLHd+7+9WT6vhXHqJ2kjybzgBRkFZkUlRBdO0hyWQ6mjLjQCVwqPEkihU3sT1UtSrRlVJOfpu+Un0uymGsquKKuSFeuplTah2OknmBNjkmqgqaqKMmnITopGr2h6VJCKyRnxEtiYDTVy4xypBjf/P7PnvzNujOOXdxr2Y6gtDiVFICNYxrM6PCfhPiKJLVxxiM6F7B9ZmEhqFNFIRMmnKQ1uM5opqWYmuXql//trq1TS7/0oXNjpQUuozmTnJlcKbYCkBwOAzEKveDSiQr+6puWXTJtXWVBFFCPh0rtK9SMSVP3QpI0PFhKHeP8zY1RBxwy0TIFihx54cREY7wUdrsFd+PGHTf/2w9eXLNu3rwVf/M3lxZ6G0qU2tw09NrhSxdd98ELB2qaHTRkLznPDJoromoBFt7gilEerGp0/o7h6RK3UmcZYWLZ/3BQ+DwoTvCIdaZDYUCc7W8QJ3dNwqYks9CJLVHllOXjdpZmUmUhYboh92NRGTUOcKktcg6HjsTn1EjPaDQWkZHiLjWBkD+XJSoVCCDBCirjbe34Uy/80EfO7ivzNiSmiXyZEqlx8o4SuauCwTvPleb3KGiOseOGyO3A9QfdGgt0nr39wmXLTl/6Xz9/Qx9ccMxcpSA8ZjTtsBzFRlKibkKEA23Sz5SS4bVAvpplS/E8prq0ewP0xfcpw5HowtIMaKhuGjg9MFebOnIOkTbtWC1heziuNJqYGoFmW6az7oWtm9Zv2LFt/O1vv+htZ17U040LqM1mcMcPf/Hc2vV9xx7eVQNEIwTHDSMO44STPVKfFOgNV8vVbnuiNZ1xz/KkLvXVKXquSTT4RZMAivbGMTNq3+x0g0vv18kEk31Rgo+mk2gtSXPpgal6m9AOMcAaqW6CGwC+skhkpsFjAT6tgjYYQCL5RJccyuOGBhtRtDSk+1Pk7DwVNyihS1gy9RuIvtFgKW/aEzJZL2TP7v4WwfwrajgipaP0gJy/g89AoKaMuwYfmyRZBF8LdVOzfSPNNet3j443n3thw1fDiXe+48KKawsXRks1GeoCSlI5yweRaDRaSInSNAhAk6iSTlkd6qjSQhmuwEpBa+Fnu3uqlUrprcMDB1ktUCtimJEpvA0n5HnJN792vyLCJYtOO/ucY2cfZotM4Aa37W3dd/+L3XOOGBrsY8QHkgwQEWqtmklefEqzMAi2vrZrouHN6u+djpIKJbVZLHOCQoaEfDo+fSvsFYqcq2VcyXIPO11EJUyK54JWJ+ONAJGvHcE/OoSJ08yyrLHR8b5qeXT35JxZ/a9u2zN7Vt/4RKtSttvtqFSyQ8rNUtzxaR8Fc/fekZ7BYjONCjYYe1eBwB90w4gDSlzMG5jr1AZLneYFTiMruJRuddZKjr8rmiF1BcumE+Ij1YG+tGmjnDRUeQEEdNu20aCrrLa8quP88vE13/jeg/XYYI3mM2s3zFxy/NxhzY3S0FTNQmFuoWRozDSwyPrUVJsqQtywNC1xdC9UNE7T/FAuKmTLsXIugdFUs+HzzKdNhw7x4ge8IjkSyzJdndMWAiKMjl5w2Kf++nxytEob7kZrVwtV1iwV3vve5acvnW2loZbGmVUglAjZwklJJvPyb9dd9+kbsBinnX6SFE0sg6yh5OyKaXL/KHrloz6p3CKApidkVkDNXCpTQvmzkPralSykXVssjYHkGVFYxRE/uueFr3zjJqEple6ukYkxPEKhUKjvGys5bhrEQ32DL255dd68eeA2tm3X6/VSqYTzgwLt27fPNIGK1Km94zNK/Y00snuK37rp40Pdlg3jzWITEsmiv/nMaULRPa8OjfHD0EHApaQQdQ4zVfZ+gtawGPrA8xbLmOnS9VCgJ/BvYk127mv9+Se//sqUX1DteT0zkjCzotox/XNGfH+93/zAR75U5TyY9Phg9YL3XP6Z9x1X09MoCatFo4c7k2MBV3jgtQMEVNMS4FwUNYxWQ7RUj5ex3EahVOzp692VxQc6VQ+iiAc28pPpaWomT0JqPQaFWnrSsXNmdqnUUgVL40kgnn9s0z7NQBgLBcUeNZUIBayDdQYKsiwPcwpz3JOPXXzqiYukaIXMcxmMHZxsOrDxgpAVunxml4gpTTdr5I4EBA8vFe/a01z91ONdPf1ge6VyFbR15+u7HCM69vhjTzh5yVi9GYZBqew2JyccS4+9oKtSXbZ3aHh4GFTVtuxWu1UsFlvNVrFUlN130CgjafmDTt+vnn7h+Y0bH3torWOpVcee2Lu3r6c6MTleLHfFGSVUVJ1PTk25xeLERL2rq2dsZLRSq+4b3VeuVVphe/ZQdeUJC0z4LJ5EIWXxdN2eHAt/++yGZhiPTXl+GC+YWT5j6cn95RKBn8Dr6h2s+0HdOGJk546ZpZ6dW5r3PvfSmhc2PvioeeYJh7lAXLDGkJVdw9CsOlyuria6nkw2274PamcXypZlULUgZQGicbPpUfb9EHmeA+RHkalWuFZgscAPEJuvuvrCEg2byDXWDM8Lbrzhp6v37TB6CqGIOeEiugCAGsG/lHLkhKHSPB+tX/j2M89ZNixPLZPD+eXYQfwrr6RSfKIoEsU0sCnJAnUwMcl3ZS+79vQz67/wLzfNnHfEzl37+gaGd219fbhiLTys/68+eum8+d1Jvm8n1TtTk7MoCG3LbPii6OhBlBo6dfPoXAnCWG4AQ+ALiDINswJszmSvbd98748ffXXza66pC9AMqaVcd0EgLUf3kzhKqQEdbryrq3ts78jQ0NDWbdu6B/vHp8YvXHX0SUvm0w4mWD7gXELISnsq+OEPH//NC2sV0Ggt+dA7Vrz38rNN3J4BANTSZCtQQzdEsqCaOTu3RqPMuf2JZ267c/yIef2Lhms0GYc1DJSgJfcPc00v9GvlcrPdSmJyG1SECiNTo9QbNLWtAiQcqsh90Ka5Sb4bDaO+1NBv1tutqWrBlln8NMeiRre+sLvn+g9fs2TxLC2hHc5ow42EUv0yG5/QljRMMxQ+IWh3HkrCUTSKGAsVUVI6flgauZLml6dsvgK8xymNTZu60b4XL2/c873v3r5t+7jrdht6cfe+kdmzFn36Ux/vHqD9nILJ1rBVGh+bmD2jR7Qy18g7RNJ8U0HXwNrFNpctENSgy+lbmeZoaqfdQpM9uzrAdnDRpQuXLf94rXeg3mrZjt3265wWPdbJehR1qmm77oTXrPZ079mze9asma2JyYLl1BtTimGNN5p9XeWughWGicI1aMDn//7G9et316r9z7+y4drrrrn8itPh5Ys1Zd8u/7GH9/5y85psz2hfpTuN7X0F38wmypHnFmqvPLdtpqGO7Av+9h9/+O5rzjz3+Plu1Ab0Uiy1XRdGiCcqeK224zhEm5XMl3yN9M/QCSRncXKgTvnGWJv/Q0hTCTQ9LbiiXHZKxYrNy6BxsngyRePsDn/bhSdqrrJiyVxVieXEAP0clIaiKM1TpJKNMhHFzSkEuCldGcwbg5nsTJh+5W08+c3IbZYYy3sr6lPhI796bMOENVlv//KZV2fNHD7jtKU93cB07UrBWHR4wbFSmDQr6wqLjZ5SonmapSfElXEfXJZ3VIkIYXIy9MluSspCqB1MxjpcSpGJfcUuG3PdAn6sWiwDRCm1Kvy/zh25A4fGKwXoWY2VU66WSrMMTS1b1SwWla5+xJDBoW4tCxTW1jVnw2tjz7ywbfXzm7v6ulecf+Li5YPnrzpueAi0W9R3il/86Kkf3/lweeXsd777ZKWVbts88auHf3XVeWeePLdP1ezJPc3nXtmgl+du3TX52k6fn0q7MsVhyDTLrZaxwqEXlUsu1qs+2aZ+3IpqWw6oBqJMCaKKPOr9fqtg98da2nwzy31PwKkHgPwrz7fDJJqeAcecf8ly2usho5ZzuFFKXdGoG+V/6TCm+hHMhduuUymXZXG6c+qs437z9FLeXJR/i9q6RJoB6CG+NprNe+97ePUW5ajFi3qGZp1+5qkXXXpyySWCCFpiqpkIE9rqDm4FboAT/cgo/ZUYnLrPwwjMgcrWYRzbiE/U+tsZI8QxhaIL1k87p1A3tUJ5+TCyuGqpPGz5wFZwMkkSWYYcC6GBMMlj5CaRYRSCy9PcGJ0BakifGI4dhXBwTVjN/b949Ns3P1Tq6Tlt5emXXLLIYIvwVBMTE65tP/P4unvuuH94eNbSM5adevpRFcbuvfu3U5OjF1501uJ+Prk3fPnw17dvfz1Q9SDIosRutCLLBpPj4KNBM0II6akZjam26cCDuK6qtTSaGtI1nTZ6gu+M4yAIZHX5jR2AlEDI02xUhtTlrlqsFak7E2U8jAdJ20WsFfWMeA7rZDxoFwIIzLD1/dVvaRoM3BpSR9TU2sIgfx2rAM+sxJRiqGe0Z6jsl9cUg3aC0pIoHjWMYqNu/t1nHtzw+kg9aE4E9bPPXvXJv76yqrASuChEyIRPrQU0PoeghvCiG6atFUGKFVnS0jQXLuDFtXv+6SvfqQdc8OqO3SMzZwyOje3t667t2rGpr6s0Mbbtf/79J045+UiIS5M5MEAe2yzkz2MXLbkWqs7svNtCpXDHwjA0LStNUlvu0WlbBQDkQKc+l1jPQtF8+eXG5//xdr1o7RkbSwzrU39x7fkr5kOzAC7ve3TNV7/3zODck1564ee1ObVPffGj84YET9twdrEX89iKEqVlZKXu6AMfPOeI2XO++s3v9oSH3X/Hxscff+UL//2EJf3DaiRshQt1SijjBTYQt+F3k4Caj+CH1YSrU6xlqGK25bBAfZNc2cEwSsgMKu0TpGlhFAVTdbYfRbOO0SkHvvpdLzJHP07aURKJTt/CQZ2iss5DaYCAgqvQfn7365O+vacRPrLuyUpBue7d587sX2HXrD6b5dtNpdSqp5q03xyLRYBnSvENTh5e1S38s3dMuePu1YbhbNu+a/OWre9899uH+itROKPkzm63G6apT07MsS2t3V542FDVomp3KuKIKBjZnvl7n4WZOuSaEe2hGYZUxwO1hGNZe7clT780LoqDa194ccuODddf975qGbRi/NQVQ1AzkfJ168Zv+t6j9ZGx917bv3jwpNlzZg0O0MoB7tAEMM21MuBcqlBY8CnBEScWzt08674n9m5qTW7fkQrzLEA/7gkTIUcveIlluSoiuud7ZoSoR+hEVy0WtMdH9grd9WWP/5se5qBdzPO9ZPPyaib3Wpv+RSEdT6q8oTn90AU2VZFlabmRCZAIQdxMzTNSMmWcUW1fMImH943U77v/qRdf29c7a878w2ctWTh0zZWnlsy0TT1wiUrjr0LOkTPy/3AS1OiF4GBufm27bhgxDtH4k09vuOFbN/b2DcyZM2vx4iPecdkZA30FuXdZR52ytNNrThVzmSiWG+4p00f8vle+IBpVVWIakqAsmz65r33njx+58c5HG4i/BXHscQsvuuDEvloG+OpYccv3d+6a/PI3bqpPBSctW7JscWnWqvMTmmwhqEVZaOoOSESUtBptv+IU5Zh470D31ddctqf5yPirY+00UqjJDdAwtSwFBMSjbWrhMjOua5RJzjJDDkkacu8k03VA6n7fhgf7m2uSFExVswoFaeP0/HmKLi+a/J5SOZM7cFIuFVzMsBCp891ulE7fLpNjO1SbDQO2cePOf/zij7bsiE4765xLrzi5uxs4OiyaWIHApT4/oRDQpka4lNoaOLEsIWKhYn3+55duGxv1AhAww0S0qfW5H/rzS5cvPTJs+wNdDq5Km+PISCF7hnOdo80caAdvQyeETOME/A9vyi7dFOKySFoGwCmzdu2uf+tf7396zXau9pXt4kknz/3T9yye0Z9SDtZI/dD77Zott9z+1Cuvty69+Jz3X7u8YAhd0HrKHbsR4OVApsFszfjSP930nj89b9XpNUG9SVaxWv2Lj1yi3r3laz+9J6I6EqBbJDQzTWIv8YUeUbHUVCwLPJe20oljSnbbpq1bAABW9pZYe0C0NAYjd/gOwL0TQkOyyzDtDM8erMv7C+NvEXMnzZTJ9iNyxjH4tCZb6jjjhJ9jNQv0ex94+YXXG6s3T73/AxdedfGyw7osFgPAWrSdCHhowGSqNqWuF1lyBnABi//B959SLde0nXXrG4uXn3bGKcck/l5Ta1bc7MSlg7VurnSXUyreKJTm4j41sFETr4AUcQZK5DKa9oesfJrW/d2/K2X6FVAqLELEN/BOtzZsaH/j+7++99HnTjzhmPdfdIKb7Zx9+Lyh2b2qmKT2Al5+8TfB9/7t2Rc2v/a+D1159tuOqFYUJfBZIvuUuRokrkmTl+yclYt50P3P37it2cyaStnWFUP2ee/aFnsTE32u4QBTutCEPNUal2mfq4TTtDWVLlLF4QRtMl4Y4HYhiOI0S97ap3BwyiKvolKZbP+AptwOKlGNjkQPns7dL+aDT6rKPzSiSZtWJx2rFyLfRgJftJvRhldHbrz5ju11f8mSuatWHjfYo7M0kmM7VGFWEIKUzmC09MXZ66+PtpqxaVa+/f3biuXiCScsHex3ly+bfckFwzwb1mVxDeE7CYEuKCNiGLIAk3GIELZPGV36mz6iSeZ8d325ab5Mjh1ogJXb3XcUP6+0qKTwkm4p9ti+5MFHfvPIk0+esPzYyy475fwzZmhxH+J90/Mt247SdHR741vfuW1y0r/o3NPPPG3h3JkOFWJNW/ob2o5Cz/F6mtQqxfPOO/rm2x7Yu7uxbuPIkjkVI4n2jjQ/9XdfGkv1+QtnlbSU4pHC44QZpmVzC4CctrCn/TXY2pe39nR3AUaMTQUIUO3ID4I2e6NDzYXC87eIgXlWyPO8LN/pOIlzcdOgl2zw7HQwyed/Q4f2tHSpvV2jQOA4liaLBVS6pn1foWwsiZMX12z8wpfvmmgmp6889boPnjGj36YSKFU4qVOCtlig6dXIoDZMGlRst73Pfu5r6zfu7e2bt6fur1h5+sc+dokXnWOWLBo8iKnGLEXFdZXTZshU301kaYY2yEjl86Us32AndzYqbTREz5Tv73fgIWTfI01L5l3NtGWfaBs0pGq0Wt5N373vxrse6V+w4C//y0WDA66IfU0ZzyjlVcMFnn76+R/c9MsNG+rveOc7Lr5saf8wqEZAz04pc3LHCHQSUqaAG1Bl21LDVus73/5J+Wn+L5++cvm8Afq9BRa/7JxVV7/rpBlFKxPCTygbYMViaqxRrVVpCydLiZL4B7f/cvuO7bZjNKd6nFKlYBuadogwmR3YpoS2qiSSaGh60S3EIE1UT7DlRqTkH1WlszlovmHcm/qV8oXiKVZWi4PItBxNNyjuxolCbVEU32jvBL1nU6v04Q++7dij3KP6hBqnmrAoEBoZ5dZY6jAzsNN2FNiG6TeCu+5e8/zz208646yLL1k1OrZj/txKsZJ10f1Eahgz3YLS+SnLu+epuzzTaCNYgO98Mi/bP/gjjZWSNlmnWYNJQHXQmuTDqLJzR9U4kLRwmYOzPvHbkafXjNy5+uXeOcMffd/KowZdi3bYspkyj6q/Il79zMid92x6bv2eq991yhXXzBroIU+lZBbV6KRCAT1pzFTyjRQooaJogn/0+vPvXf3KM7u2JI1KGjhxFrZF5Lp8oKhqwR7BjdgucJqQVLv1Qhqqjz/x4vMv7xZG965Rdc8EL6W2iKiRwQZt1fJ+1Dc2lO3f8ADqLxLa+rivt8e1xxp55Zua6UAzbLkXjXz4N07VK/v7v/PGRd3MojQW2dhEg5uwG04Ug6pQSqSwl9ftWb9pxCkpF799RdVscy2K/UizyLYE+eA07xLWBH3y3AtbH1/9wo/vfGDZ8hNWrVyycsWAqvSDT7LUI2eZmbJrHDQiohY0YtzUnyQ71+EAtDwUdMq+B1xMtr+Q8YZZ47xHnXZPDE05mZmAmnMeR+mGzZM3//Ceh59cc8yxiy4+/5SzTltk8ViEoaIVM2pXS596euM3b7gdS3TF1edfdNFxvT1FBmVLiEVSGhxYn6JEjlaoDEIlFYQsi13w9mUbd2977pVoz57g5YLYuQ1egk9NjVF7AGg09YOmsewFTXT9hbVj9zyAcPC8YtbcSmlwaADgLoQZhKHX9lptLz0UJJyGUXL3Yeir7/mNqYY70Gtbdl5TlQnaTOY7DmrqZwdNPMqSXO6ssyTSTRPPFAnZ4Q0sQJtwpdu27/7Xb922/tV9ev9gozlVM8iGNMpgJAwP0dm5lVInWJWNG1775y9967VtY/MPX/ixv/yzBfNNEQeOrstGfik5QRsXpiLkJgRMvwwAS5H30MmEhKZ0uM1+q+wwtg5cyGdgDuokyh8p38cj35wNHzam2p/73NfWvLZz1tz517//8lOXDdBEeOAZhiUiaq168jfrPvFfvmi6XR//q4+uOvcIcCGNuvtY3oclnYSskafU+kxjQTQygZcO9W+HrfrYjh6nfMvNP8nUyBtNg1D09NZ8PwC1S6LQtHgoKLUDxPDVb966eevWQq23Z2AefHu5bLuWNplR829EHVu69hZUexCMotIPbeut0KY9fGJsvN1oZj0Flu+Pm9K+zgfvTJSHqYNhGX2QZAgIMdmo+d1bbhe75l59+QVYq7Gx9j98+c4XXtxzzJIFH/7wmTN7irhOO2GmA0v1qKpNZzJzPduwbsO3v/Hols3RrMXL3/2+C2bON5TMc9S6AswQFZleCrBotAUDjVYL2rgg/50+ikwUZ4lOUj3A35UcGcitGuk5aBMDlm/UeNDEZv4m7+ylwiJjmzZs+Ny/vbRud+vSyy58zzVnzhl0tTChHhzZ5KWagmC8apX6Fn76b65esWJmwZJdWcKVY7HQuZhWjG4kkSPeuN8komZdXRBnHS0U9Q9dt+qdE3P+9lu3bJpqHTej/2+v/9OjjxnKDGqWz7R0fG/rv3/1pt077cGBhRvGEr06XOyqQYwll7O4Qb+3RSkWDCOMovRQwwPK/l8rEcmtLEwymtjQEsVrR6nic8UFVIn9TOcB3ZTYb7IHBHzQfE4IH2Ew3W5/YrHx+Gs776rMes8lEeLO5Ki69ulnTjlr1cozTjruqJkgrko+ry6AyB0/9gFuRRToWUFN2Msvq0+tfemUVYtPOWfJsuMqhhYC57O0m/CbSWkhHTdLoxAuGYEK6OQzxRSBxnQTeIG2M6amHm06gbZ/ewTZ8yK305O3Tn1MWaf8n8+gAilEItEVrrfabM3L0ZNPP33GKUdccd6xRwyVUz0WLAmz0NQLsl86WP989NxvNpX69PlHzqaB5HywhbbUVplMTcjWg5jF0h3gUTXTYvIXYEG0Rhcc4sBhxVqYvvuipffeu3rf3q3NpvLYMxNWqbB3ZI+uA+tlTz/9Um+157BZ8/ducTWe1WzHNKuBP1WwazqPYvq9Ce0wbsfpofMN0zM/FOpoKh4uSTf0arFcrVZplxdEaKHFtKcXjYYdEGrOl9TOr57KP9R1GFB6zPJjFs9f8oXvPPTIpOwvZMZUfWygv+vss1ecccZ8TmMZsv+JFJnwmaZxuf0zdU61mkG11jcwY/gdV587b+GgRb/Rx1c0hAadTXea0nae0wFA4lq53RXuTe64qspC/v7EaCeT1hn6mi4RU9yT+1CrapzQNI9OXV6pZVCFruWLL335xvsfeKm/b+hdV1187OK+LIohuiQFGUmJVGZsYqz5rRvueuqVV9zhWr0+MXuwlxI21OIjN2TPN8Zn+S7sWtbp8ZORKaO8FnlIgryaqYrzz1nGY/Pv/+Wfv/a1r2/ZM55ytTk6Vh3qtW0+OTb6sQ++66rLTxvZ2lr30lqWxr19hZJbGh/Z0d1jmfjPThBBE+lm3kptO6I1FTnqmiqtIG1FMYCEZdP+VyyGubq0xbRtqNO/ujObtlZl/5rJl0q/bYq8DlD76PgexwXzi1iiHXlk+bOf+/M5R85EcKCy+PSCM/k7aPK2U9Owgmb4g5t+ev/TW8cm95mGcKjSSr8foDN01xkeoXHN3LtmnQ+BhhGccIqMfp+BSB3t4O6+6R0KDv7letJ5p9SdrAsqXjFQLRDhLMyeefjpex5+7tlNY7MXn/DRD56+9IgK7Vivkch01VASI/apMaHgDjTTrpNOW3nxNcfOnFHB7UReYNoGy9TswN1m+zsP9q+7Ihv2FPn76PLiimkrZ5z1/1H2HXB2lWX6p/fb7/RkJpM26Z00UkmAQIDQOwgqICCurgK66rqyll0LuFKkSFcQ6U16SQIkpPdeJjOZ3m49vfzf9zv3TkKI5X/9Gc1k7r3nnO/73vq8z9NUMfQOISKZHg6+FQ1TFCXXsXzHahrRyNBeMd/luYVYLM2gYAIvSLJhIn8RTlZLYrkR/ndOLY3JHB4jhpUpMuXX0ZWtTSgEycaCdQEnrwnsl2eqygi/8NJ1QisGx0xi4QQUMhbNgRGNJOUpFcMRuOafBA/AMrzp4QgN7L59zS09etc1X78ilahA8wUhBIdLGxyLEnxspkM6j0tGkhlKAE+2e8fAoZ7ueYtGKjLvBL5YZk/6wqViAdInpjlcW7AVusjxlgWhKOxtvuuos3VX5qNPtkxfuOjs88+ZPznGkfnrgM05FsuLGlbUJDqfC3bupw7p+amR2mlj62UR8Sxoe8ggaUAfK08zJxymEDxKwpegvNJwGLQEO2vuWGzNuhhFMzgzYsuCQCC0GMQumNOkKeaR9jbfZhwrqmpRBDTqOCKCWhDySUDI1BeqUeTvgY/BvWdakqxC4OKyAg2xrmcj6KScIA5mPiecWjBymMraYN0D03CIsgZLg7cmmFaUY8R1oo+9g0F+TpbH0j9hi2EisfjYCdFLLz+F87BYiakmgWr49PHEBdjmDY0zHXoSj1q7dv3Tr7w8bOQPRo6sZ8rVleMfaVBWEyTGwnfJ9AGZLvFIE5/v6jF++us/rN+6d2TTmCsuPnvK1BSKpXiUbQac5Imi6hNONV0v/vX5N+99ZJVcNyKWbPQ9By/Bc3iBQ6Yviir1Q0i4TyQZ6ME8gi7PetODTw//y7oImUS1SNhnsL8xgRM5y9AFZIUMGJa59OJTJSXY89RLvpsTxRhkMRKKK8D/GgVbt0zjH51aFwXsCD1agKgJcPmPPfGnaZPS5yycWxONQzYJOYnvisdmlplQgKOUUJV/jkM1xOIwjhnEYKdB7s2RWdGAEjlSkQ8HNpgSxSIZn/B9ByN4eAwQFahJBRy2QHqmOJBBrFYQjmIEYf5VgjVjPRgBdTwaYk5yPUpTNUhJOVJmGdy9pcUtbcqw8Yg0oj4jMJ5OOQiX2bZpz9Mvr153sHv6knO/du28ccNiGsShlgUnQuCQOM51UGwN3ihJAqwiI/Lf/8n1ExshCUEBlQA52zgqHO+nB7+cJHPlnJour24YoNBkOtsnujGwsBJSq8JT8ghmFsN4ESfhOJxNCnDka9GCyXVDhj7zl8/6B0yWZ8RAkBS16DmOkf87+JlBHDJk6FSABNy8y5uW4NMbNx/dd7D7rLPOsFha8nUfbaNaOgLlbOFEkWifR1SWhCVLTeD6ejt6i0VRUikz4GMi5RE8DlPat+ETIDM+8Eg41/G7+4oFi5I5nD3HqRbyBCjbCXCQBh8KMfYoIxI4FgMpLaR88H0mZemUqiWjmgrJi8xzEhXO4FDHoB1hRYWmQg0A1/VCxt8A58WVTHvuSGf+/fV7pERs7qL6MaMTsu/SbgFHwXwiUop4HNy1jINtNLgj3zVrkol4JAhhgTQfhsS0H472BuWaPHWssFN6YuUEsqQbgkVtlpMUgoIl7SHWg42HM8mwZYmGDeEFCpIpbYICbtXO5vK1tTXIn0hJ8IxgcWVVDugvyErQx0/FI683wfJByKApQjSuuXS1oOJJMhFeAWbZ/RLh7pdfPhlpB4vMxmPM+s3b/uM/7/vRjVdPGVlvIjWbi8X6cugalKbvkKoaLOOu3Xvvvf8v27Z3Lhs+w8doHFtznuPzIrIeYqwVvgvR/ljvR0uOxX8ul7Mf++Mr76/aJcYFyO+5cNTg2ERCKTcjnXCXZUQSGHO24WD9mePbe70/PPTyhh17oxHxP390y5hRCZEilEjImYIomqDU9fBI+EaaUXRcVWC/GhIjhoXDY76i1JwmoI2TNbWD4xhVQk4krxRVlprMYfOTeEZk0MAdg0CeUvvc81ykeMctQGMIFSCuRhGlf0hQzzBUqRoGwbnl2YYoM5s2bfnDw/kbLr88lhbZf0FV3sdBK7gkWxC0yy89IxHhHli5Nl90sJuH6pEOUnozwvGtfBxlx1oS29eX27nr4OlnXnzxBTNl1FdCFQFucKAjrCORIA5nc8GCw1HhBax1W972HUcrq2uvu+3yVCIR8m3S3OBjHTy1PmGJxzVA10MMxvbdex966qP1W1vqGhsuPH3W7ClpDiGQTigHRFjjButVuKkM23j3/Y/f/3CvwPOeYbCUSIUxXri0g3CSkkE6OV6h9HmDMTNdurPBhosb1g/CHno41YhwLdwUpmnyQswBExcQXnXb9hyPnMq/n9cyno0QYE4K4pV0/LCiURMn1jQO5Z966HXOrDr33KkTRo04eS//uBeZjbSRwoxVG0cmFkytf/jz/ajsYlO2yMg4BspSg61BAkpGqCUCheEPX9GiC0+fMGFYTYAHHwUDkRslCPUDQiA1kT3CiUi4K4jLUACIk9lY9bDE0LrxMyoDysYWosczg3cajiwQiAfkrKLAW9jJ1Xft2g/B2KqNbSvXbxk3cfJlFy8+fX6TjAgQneJYj+GsgIsgP5dDI4eHyARuwOgdXdbdD68rGIVl505PqC4WiNlB5g2yh0oBMiFx8LkgOCFIL3OIlIuaxE0QCkmaCQFGQQmQQpe6qAERxUCCFUz4WIGnKUFWZM/nPUcYGOj3TRsflj/o07+8tKR84NBUzmNznh21s5ecd1Fza/uuLbuff+69bXsP//Hh2yP/ZGUJxJiAZ8jew4E635NMg2AMWNjyOALLlqxxKRTCheKFMGmw4QgiMlHHdE2AjJiYNaSWpY4d89KZAO/GGzYl8PB4BZ8TBgpmf8GripD94g3avIAsLYIuXFgaBrVORYHZvq3rW//+m9TQsQzr1lTKd952UdPISpaoMrIscXtwHuFvJothHGwBTyDTtB4j8KwSXbRg1k23nl4pIWeFXwoLqXJ4Fx4gnP0spWZfkro7fplL8bNHlfsW4UowYU/ZL5cQGVaEn9pgTm2rp6+jqroK64c4W4FJhyRIZUTMF5e2XCkkcxlgjeGIu74N4ZprnTJ1xBOP/vyun792eKAnOK5xTYX2MTiW9pTYtxg63ItksgvjvJ62jrt++uu1c4deffvXhyU1pFwooZXLo8rh0C1sQkHwSBOClSRSmkNlQiyF+YFAlS58sEcHN9vd03PfA0/39Hbmi1xLK9udz+S8fd+/5eLhFUmGIGioMBbGN2JQhSrYpu+Y5nPPvbpu3cFIcujXbvnG7KlpgaViKt4tRMLh8BHchW2ZyEIU8KVuDUloYNdImuwxgeWbnEjZlq7IkROhJqWKSCn7oakTD1NApE7p8ov8qLzZy5GfRybe0CMwXFj8xrkK5MLzWdS+LTBUFdHTZEqcLB4ZLf3Siws5Hu0AXbdkM6m8TRWZA47Qb3Fx349L1GiZ2XPE3rx164Lhw0V47thWJ3qPqG7IlmsDsL8KXhBhBNbFnAQxUIm6pu+ft/S5Vbs/3Bu9VorTlBFYNs6nC6zPIVjJRawsRQtYPWcIkRM8EIvmBFTIQZsrSZphYS6AxsUHo4Kyj599ui4P2b2ZW7+3kGOTk6fOPW+c03ew+eNNdjSIcQEE2YZLxclUEqlp0hwpKDK7dhw82nx01Wpr045CVVODybV07mqJxqN5iWvOZelckbYgHin2+da0GRMrYxKFLTnXp62A1cSCWOzPvbrmg7aBjY0UZzF0FYQfns0y8uBikho1O2hYSgbxi91Disy7+mVrTLqJ5bNbTpAGwR7HjR87ZC7ZnjV5jJnbk+3tV6IRwzA5Xub4gcAv0F/6Fir8fgQ2sjpuABFCP08WPUqARNND2sSAUkWn/eDWH/1g769+ccPsKeMEl/IMikc4uw4JfYArw7M41BolUYfHw26Cexapiib1ipvmf97XcrijS4MtYcIekyiZKRRRAQ2siOPhlJdeoCRIZZX6aNUwTxVFA302xWOQbNh5SpJs7Hv6lAn+WqEK/ovPrN6Wc4yuFkpwli9fcsutizWL2vDax5te3uGgKGS0CL5ewCFuthSKkOQyoD/6aNWLz70ZSw3V4o7oCiufW/d6/wAtaL0D+b5cl8b7+WzWoRQ+lvjJj8Yvnh2xMU3lAtsSGQviwD2bdvzq/ncFXqxToxFEIzEnsbcUdeI5/vKr3N6mymWif/L7hGkE8r1UKnrllUs0LfqXF96iGEOW6nxWtL0Y83dQt4NgVWTVQqCFB2GYkxnIEboiWDH63PPP0JPp3zz8x0cfe/mVyBv/efttiYiC5MlERjSkQgxCb0nEWXH+HmIPhxSTPVtW+GIhA7EcxWDWmytYf/rTWzt27U6kI82tB0aOaGhv6xs5oqmtlzna0YcqVrbBEcknpIukIbdjHbBEOJXNHDnU8dD9f9p1uH3UnAXnXn9BslJJVURllIX2eY4w4aODoyHZtzxClVeS9yFzICx12uJTx4+dGI2li3QQj8T9on+4a+AvL75zpL3rzKWzLrv4jO6ertXrd7/42tv33//oJx+m4jXJyy46vS6JKHNKlgKWiybrfvDtG0bXx2RwXzaEUCeyl325A3NS4pzjwuN/vq7w4uHb4Vn6tqYJS5fOiiWiH63acLTNsHw/k8nmi3pwss8pTQ+AYcGqGCr6qJIQg2hBEiUct7LseLW0dN7YlRsmbdnazTP2hp37J40fVh3nMeBFASEy5Y4tHFg8kXRlMOgjrDcOLFKx0MuyDg4gOxif7D3c8cGqg0daemfPbTK9jr4cU7SZnFGX1zMMF+3u6trm98tRrbKhoVLgPd07tH8vHxO7O3rqqqo/fnfrO+s7x86cMX/ezLOWDEF2YjawwE3yjK5392V7TQdpkP1QUyh0zH7oJZHQZvLUUQzpYDgsHehu36GuPT161ranzJp57pmzh4+Qxk0dHyT47lxHf5v76huHxNquiVOnD0k0YiDHQpAvBkJq5sT6+pRIEHFcCOv4/34dt57/4tJiEs/5KLboOMkUO3vWkK3bthw6OGAh3ZGLSgIne3EhJYyHSB7s9AzknGzB8pNRveh5SYqSfJ52h4+K3ffLGx/43d+ef+PtW7/zm7vv++HcqcMTqKEURnd4+HGCF7tkGLQ44DAZ5LNgrKxqCKOiQzXUwqQP7O/9wY8ebTnSfdbZZ9x+5/JE/KKw4uQ49GeftB3Zt+Hx3z/b22Mm6qvu/PUtpzdW5Q4XH/nFGyv7DptGoSaaNHrM/lTyjEtOu+zUWhaT2yIDn8trsGmylGjxAoTAPGRSXsBIhG8HRbPx8cNhMi0bRT+sDMWzAi309WaeuvextY5QkaK/e/OS6Y3JAP6Z9pbNrDpn5jd+c/c7Xb0sz/T99uePNa9YdtFl8ytEqkjZECGwBmyNos+ZtJgOvpS6DuY2x14n66YMGuR/cXk5FvmKIINhIAYB/2+bltETBAVdZwVJE4VIUJ7Q+cK7ApJjQRqAFOcMb/lZ8HCxaH0swZt+EQIskZHgbmIx4corTx09pvHeh//6wuMfHN3Z+tVrl2JI5eki2nr4ABbSZxqMMcfiLAephEN0pfjUgZa2J594Q5Kira29ulG88/tfHze2IaoKsJVYEr5KLDNnRs3P/vMbulncsKrvubdfe+6J1/fWpNxOe9OR5upZI684f2ks8COO2Mp4p06B0N8lSZ4YlJhosKwG6bGNgoAOghQg4Id0hyZYA4xRaGw20w4rqvBXw/QkLaFz6Qmj6hfMGz2pqRInedHaUAIOGPhdHT0jJkz+2oqG++574rM12y2OumrZdFnW7GI/Qjl42DwOIWBAfEgpGvo7a4lu7vgyXpl7h2hqh87iJKtywiuE4zgQCqIskBpLRlesOKOyNvPqG59ZkNtwgn+cJxi8Fq4EUmTBOZGYl7eI3rBZKBpqBDsPhlFkJcH37GGNMuUOP2XMtHVbD7NOy3nn9idjEd8vEBJmOqpEWUQ5wQW4DglpJRbexzdW1uzZd/Tee5+V0rXpVEXj8GFLlkxOJykRkcIYYftklE4Tg+kTq0RezO1sr5Eqj+zp7d7ZxcHRTMRTo4eNn93UqPAJlzUwNYX4GtIYnQP/CdE2g/AhQdA4HvaYAPs7cO0QHuWjXhJsdtq0XUHkVJw/w9iCZ/neQr41R09NV8yfM0qAiw5r1jScCg7HkiguPaRhwaSaDZOnvPnJjo1Pvb30lCZVjSZUeLuL0jKEbIgOiwxfhJqcsEoMyaKICFIomo5ckuWKBMV+CfJ/wvKU/kosqyCKZBfTcONTpjYd7WxF4hJR4gUx/MBjmLXQkpa+kqJC4EMsmkjFhxTy3E++/+iU+Y1XXX16JFCRJptlPNofPoL+yb+veOSBlz/dtvmbt3UOuGb9yKF3fvPi8dUxLNIzMgMnFp4MEkCDjx9QI+o3/u2SFZdecMdv/7cnkIaPqL/jhkVDqnmw365RYLlI4LKu4/AaJKI5kUWo1EVfq1125bftGCu4DMJaKLrVKtRGJQ0io8CUKNYK6ALFRaUoXHmh4Li0BUuVYDkxwNk9BysYHGo8IwUcK0vCa2+s/eWv7/vNb396yuRGyLWMor1h46EnX1m/uqUn2rbHsSZJkgsBG0PJtsn4gRRwQR+cbz4jS7W3fv2sRN3YJ99YbRU9zpVdJqe7JkVHHZyJQjoylpxYj6CXWfI64QiW2zsh9gNrIuFW4ODouy7OqnD/vIKLSAEOZfioQIQ413Utig94SbA8K9tfMHWLaDSWmhBhn4AuMWAyjO1idZfyGZGWo2I0oNVsd+dLf32zpb11iKfkzGLdsAbDokbWV567dMaKqxYvu+rUvR2Fh59+b8va1nu9N2/6ypmTmpII34czaEH+yTOS4FBRw+dWbdy3ft2ubL7vquu+MmPqkPpq2SpmwEXQPkfq7xQjcS7FuJ4qsIFHORY/AEeRg+wItyocUqmREmnLIfAKDpEsNI2lWxeLHxt3tKz+fNOVZy1iBYX0bknfBQ4fZD8uqmrBibEdt6OjbyCTYQTG1O033/7ovXd3teWKN9985qJpdbKAUmQc3juE2eyeAz3PvvXh+i0bZyTEotUQjatVct7raX/zpdWRiObLkhzBRJbzOIYwoIbdqJLNPGkwTHrvmA8SDUmOwOqQqFoUWUKeSf0LBhmjRdvhOeQD+eSTva//7W+1jXW6EQMzWRWLIV+4h7M3J/iCEkE9A1aI6Ik4puuZcIy42TPnGFLT3vYDtGllCjk7EN/9YMPQmsjEcdVqSqmEVL+uxmeGfPDxxm3b1qz6bGssMak+lZRQ9gBZjo60th9saRk6rOmZF9/dtmXvORfNnDtjRE0lhzabAUPEEdFx34bHKvO79x3WdWv6lPE+JE+shyA0xyETiqjAjY1eOpRo4rESSTI2P2BbWto/27D91bdWnTZzUjJdpWqqGJ4MCtndBRwGY0lfGIksFFUzDB0+eN36zXv2dl943cXLzhw3PAG2ICvxKNNbKORz/cbf3l7z6LNvnjJv5pRxQ+SY5lpefaV89sK5+3Zs2ndoXzB5DI5jopIZz5RhCVhkIDaWKc/UnGBLaZRRwkRYFLCkCudXoGnIBsM3/tMjS6FgLXgfHhZuz579qz/d/P6H6+cuYqJxwXQshYvJEk8YvMvfOOhrQz/BIy7YY2lO4SyJySqicvklZ1ePEXNsUEOxtm8XdS8Sqfpgzdbv/M/fIJGJSmatTN3xrWvGV465q33zn15eu9dSf3K1WCHy8DgCK/jTg2ufX7WyYtTE1hZjwowzv/3t5UnZCVwLWQ0dLSANsoDROYXXKeonv3ollyv8/vfj66o1KYjw2JlHmUZPJN0oRKZZru8wDM+4rMoLlqn3drk//tmTW9qLyWHTaTVWtFUHu04u5xNGeaI6BvvEsAyek2uHDqN5CAeVTK67oqZm3mmTb7puNkTw8KkiG6EgdYbdnLN/91/3r26JjJh43vVXrzhzupClPIkzp82tnjhu/AP3u7va+sXKuoJvs76CWjPCF/BWoSk+AcBLEYA3hx0nTAdNy2pvaxNFsbauLmRv/lfWlUIRcIwSerqd//7v59s6clNnLrnhlgvzRe3zTbs7uzuyudxgaesLSxs2Am3b4wTeCawB3cswipdM0XFeojwBFWtZiKZiKnfrLafdfNNCAkakdm5vve/Bp2/90ZNKqrITlQilQ+t2/2rnbnD2R2050ZjY3dzssYyUcRoUJil0Ij2Bw3smz8q+GPGIr4f0ROYCWoGDOtDXsS971w8fu+m2sxZNqUS4OCn9krodQfmAD2RlLMsEOkVzO7b2/ujBhw93BLPnnfUf35kylFd3fNKaN+msb9WggeQctsjA17fxP77nlc9bmzsCUXbcNe/uf/zpt7b1D0yfARkqhxudowzKYlmXh+AmGT0sVI84fdj/XndGAn2LFfPAHag0owSs2Wxmpy+c87PvLtXikg3OAvn9VEKajbKviCAv48PKcLaSlYV82Dc8WhIMSI47cr+98z5x3ryfXX+BDAEoq9O2DH6e4SnTconqJE5Gka2A7yUcZqR761E2Is5ol1HOvnreFZeeUqMI21a2JCDBqIxxMlr8L/T1wlZ8aJARse65HgWO0u0ZyPBYPMI+MRMWO1GNjIrGZJFB9B94s8pUdOq0iT1FymLAwQcyXJZt7TrSLmuJ/YWgd/sny5fMSY4ZtmfL0dFN9Q2NCuXqNOpqk/pcCNUPFT3ogOeCxQtn+/SBLVs2Z3OnMnQFFYIryyB2Io4i6rqhKKIgSi1HezZu3X+wpWPStCVTxg1LKIEAaWuxqFsWSvrhvBQK3CII0aMPN7dTIn/OivN4jm890tzfn6urrx8zvt6yDBXOMYt0rMiW5ipb9+zXfWpkQ7IyCR4gHOpAb0ojxaWrOxarqHUJVUfMjkO6SyF8/VgHgC5PohwLVMEUI28g5yGM1pNTqVzOZoouAkEogv6ENALVbfPgLzzfJvwNPqEo9EMkShAQusMgGCiaK1euLxRyDY1DYnGJtT0H/AvhpkepXQLyOKEWdqxnjQuM7TTetiw9myXugTnWyYC3cURswXEYjh85tvq20RcyvHS4uf+3dz/e1j2QjNeadoqVtbpqdqTjXn/2DJkT7mptvuzGxaMaIjEuZ7pZQVB5Olba2iVpE8d29Wu/etbUOfnvfP9HQUA03mnCLxx4oXmRFRwWVFTVgkzdMB588NVPN3dUVQz52pWnzZ1QJ9M9YOfBlSDBLIMDgrAW4BM4WByconXHjB91yzeWvv3An95/e5WgVlx/7fy5sxokMt1lI58so/KRnRuaf/Dzx/dnBqbMHUcOHV4fjUGDF0KIA2yQW4NPLSBNIiLnQMCzxMhQ1DHHOehzbdJO4SiknQ2YQErXc5VVkGN6KLiHfN+uW1RV2vewsktQMGAJeNyVLJEn5TDldm3xjdfef+LJ14sFxij2+F49JoyOZ5huPtALug4RmngS1WnyQs5ojrNxgiiAh5iDs1IsBkEEozgyVkEabogupAUeAcqMLjEsT9tjh0R/cssVybqaXZ199z646khH24SJDT9ZcUXv0a43Xnur33ddPlBEnvUEyMB8mkcigxK6EOIoGrYdAT+IAq9HNBkZqxE376EWWEgkRqMVFgTOtOlt27vuve+Flu7MtEWLLr5k1rhaNQruQrQoWoZNKSgRj9PIDIYdgVTI5iA1cWk4ClZFnPnGLRefvvhUTlZqxlZF+RyOsAZRitMDi+N9ucjzGT741re/fvnpUxgp1OSjsU6OMHHMeB2Uc7AGOzxkYqzUmzyO5iwIp5jLNSm80SzjxCA+oNj3X9ux71CxT6gcEU9YHqVyCpznIuaoEcukJJGyTaLyF1CFLKTpYEcJxTBqPjOsRJ25bMnU6XOsrFkxuhJSTBSOliI+LemWgzMqJwvHBmd+yIyg57k4NkmHvKXEapQOFwR62AdCsW6UZEYkPJoUcFTK8JG1vTlz/6HmvkzriJFVU8cMqaoV3n1j2+r1W/orIjbkTKhPwZJuAhx9f7A4SaP6iwD29sC+1pbm4kBv0TXNENuE45QBH0YFfb39u3ZtSVQM2bzlwIFDLcOaxsyd3TR+hCojQw0mOCwS7vE8g5OBWNNG/DYRikNpX6xxEEiRPHX6cNhOecoBCwu5C4pOYSbFdrfqn25qiSWTs+dOrozh+Bv6F88lBQaEU8ES2Yj4NsrtWDKSemLPJijjoo8dbfhDZUQ4Bzt2t27ccuCjz3b1+366o/7zz3YlVT6T7eXTQ4xsNhWN9fcPQLhHcHNUsVgQIZiWuKnTxvGQEKKldKsqE5WVCdaldA6Mu4UzijZKJBGZm8A/aaEx9HwYoGOdXUgkE44DJtlCzDBDI9MoKsHjJbu2zUOiSRYVzzlG1HD9IqzZ+++ue+y1lz1WveSSS+eMr3YQtU37SjyqqLBHLF3XBJlnYFUJyJtxw2Fmcv9c4MkP/+Hh3fv6JD4ui2oQok4QglLadms/3fibex6KJRt7BsCoSVdcdf7s+VWwXKTnxnooDsS44HAsiyNNdwp16PKQ2gYiRFQ8BEwimZcNpx9gvQSUhQ9LB15PZ/fjv3/vj+v2MTHw1hnBr3Z40adcHFmFUIMNI6JwWjHUIaFC5N0xzGSpFUEQHV/wdgQ0Zfp6Prj/3mcOHDV8QVNEZu0Hq9c+uqcyGe3r644MG9N5tLUqlerp6WVosKkomZjJ9Mfjkdoh6fse+FkyiesgIjzKh2/1PJuHc8Uhwy5cRSyerJQgBlCYUOboxKUdrJKBrfQ9vagnksk8wxSKRc/VRElyXcisYYP4MpkZxeIggpwcMuyutjUPPPfCxxsOHE7Xj7jq8hnLpqV5x3Jk7jBHp2ZOvv2CRRNrmIoYxAFF2omwkGuByedNwj1g+gi3hECZH+g3IEL6wZ23jJ0UpUsngtg5cgwWLlxcWd3gspxu+1IsNnFsVQVruSjgKLgoEFkT2JRu9tPZA4prIzOv4ENk5zkQHYk0H6exdOOjMieLMNgIxVNONCChluMJmlbd0WePnDzultvOaaqF8MZEAQMf3oLwD+TEJvpWkLtEYnFwnYi1JmS6LuIssV5OhcCm0FIztKEbsqLYpi1AFhvQnVuPPvvy2t0dniNXJqrlm248c2KFduhgazxW0ZfT49XRzu6jsZgC8V00EiNCvOBi4d2FeEKTNZ/nIYOjEKRNzAAi/ZgiughOgGQ9m8t3ZsCLunQ49z14cMkhHgSrEu1p5GfGF+Re5NQOFjjI/OIxMBksEaIYwOYVfPe9tRv7TWvF4hXzp53CotIN154JevUgXl136qQqiG2pwDICD6nbaWRjCBzC0U/YBeCDeYmbOHmY7fozZ6ZpJUeA2DhfHFZy4M9kWp2Tmugj1AoWzuMYlxBKIqPr4Pih72eH10mEjxEieJujuEKR6+j1BzL9w4bHeJ/o2JZRsmH4g67UEA8357vswvBh1VObkpUCHFeMlRjS+MUjjiVp7GDoph1IFlUCR9PhHNlJW3oQOvgeJaJEG2oeDPTY6z7friSGUEpUjFDTTqmtcb2aujHwqF3UE7InjhkHh5WwfjNhPMPxIYrAI8gYHWughNy0tA7hbWBdk45Ho2J+gMJa1Jcz6uPAqljr9LxCsdDT3d3lFUtTxIRrDyuUZEi+ZHECXFr4ge3AgQl4LfHv//aVeYurNYgCLO/T1Wv+64Hn26n0kBGjsDUDJ4l1A46oPSKTPUNxCvKoomoIF8693n7n1XB5tOj4WAuwSEqGAQRVRqHTLHKbouvk8f5J8xBODROW6SCqW3DuwqHL51dCnEzbHu3xPv/eu5+8+Nb+w82Hm5pSItJJlKHMZTsKN/W3V9/+71/+KRAi05vS4LsQvmNDiMPxLGxrDrwSdlpwfISXJKWoG6hF4ZeyGtKiDsrjAWWYXYBUN4HHEGF1JGgHYycrcQMloCBL99o7O6vicUoIdBPiR9G1ixBeImkfTzJ4psRsjBBkH2wvYUXCSjpPYrcSIQeZ0MBshbhIWsI3n2STHatNE7JpVpaQCzCVSimyjLVAnJYnZxpr3KxHlhjf4zDZ3sIbb27YPcAUAl+KsEkmEA1CCcZJ+1r7r7xi6WmnzSadDdlnJUjg8DsgOgbTglM2hMAW3REEngbHKTzPIUUo5zKlS/LLQqUUQUH6UQXCGQeRfBj8IP1bCD8KsOfse7aZVqWggPOIliDxjsBLdUe613/7OzdMnSgh7yDC2dmSR+RKkLsoN0mpqL/gxgtnT62oRsUz2lfZkCcGLkWWI5Axbvy8/f2V6w42Hx06YhiRUie7my0TU3xRbRfL/VhawUNdLJhv/W31x5/nLNG5898vXP/Z/qc/X+WI1ZDveawuqrRIEbgrBAqmzYH1Jl0EjGk81PVDwLaHMo/4faxH9lAYBhN1BazAmn09XXwsmuSVf0gJRnZxGLgTJTo0B9jDhMyPD/8Jm+wuuW8yshzwFLf6w5Wbc+zC005VVE8MdJQrpYMhkytu/+5lp0wcN31MBcX0odn0NTb8KrxEk2IkPUtt295aWR1vaJBEEYfbkXnfhS2YJsh4qlwAKM26IUwA9Y7AOPEIpsePs1hUyYJr1WicwcYtuHldR9EuTDl79JqPDzUfykFmPm/+5DENkL7mOSoS7ni04pjQsfv3H9224YjlS3POnDIpwTC6gQofmsQgfoKUC5C+g928bfezz74wfNHZ556/LCwTeyUo5vGPMSiPKbBUKWunclnjuWdf2eVU3HDl4lmTa7L7OgxdeuPt5sSUVM04gfN83ghYIYKThwKhoyZATCLq6JEjwbik2YHJIWWEMhW4LmSDgsN3MdFwOdoXfOokFc7jpInDcAqu2wfTZ5gmBFDID+/RYRaKtEpUGUSMEwJUwaA4LT2xvvrmG5ZICjwu0/XBi9LxZOyrVy1nCFsn8iSAkQw4MvIE/3GIfoCwd3/zb+959OxzTvvqyKVhURFDbbRkHHPc6ER4udiZwZmqcCaGQi1rUSBP2C9Jwvs+w/OHD+BnsrJ4x/hbX3jxrUPt+XhUBp8euJCyMzhNS8r5huEWCpZuePf94Zl9a4Lq+tTBvbunzRoPth7Lz2TMBhVqfUyQXAd7EhW1tVddMX/O3DRYQBpBQ8Rbl2YFCYQ9KMXLiCfF9kygow6f1NA4LlEz5IorF2FYYRdEz3nswUekZZNuHLFcEwTkf3YdCDJEWQqDmrDHQBBhWI9Dtw1ZvWchaJUIa1DhXBtxkQLDRLVIhkVxqZMOKpCmHj4nykXRRUqSNQgZbGTGLstL4inyWTguAcciMzWOf7fvyv/8qZUft3sj8+1uPp/QopQvczxGXjESbvlk/N31YoSOymNCZD18hYNWpt8wd7d1nhNNIe2vT1RZCZkHS4rupaUtOTWEEBOiOipUMkVuLdsPBMuGQ0xFRbQkOOxRraQDTdvf0f/IAysPdPSdfvrsRYsn1iV8DlUZXQ8CvoC3bebZZz96+60tsYqmVRvts5dPveErC9IxSkMJG5Rh54m4t0FkbZiC+ee/rH7u9dWWrMYlJ0IFNhcIAaTFcG9IQOZxnsuinh2Lgmj4JAVwK54NmdFbH336lz9vPHJEX3JpjcgELM+ddu604ZOH/OqBZ2xNpngt75miaLKWKdAqej2WIZw62EegQzVe1F40Hargcrbvp2QIPXzI4kVWCMHkXIzi3byu226GQaEl+e9NxePII6LnaQgJFUV0NXB+aBXocCAjbFHA7zg2IyAvXbGYX7/x/dGnLpjTGJdVO6DzyIBKpC3DVQn17HFsxiOSVwEWxghIvCKbow8cyCaT8cqK2GC0Hn7ByezKl16wlBxY1SSLIj80UfemzYyxfWsunppGdR84eMSbuqhh1NT4kIZYTGZplw0sAVIguLUjLcVPNx9tMQozKo2ZU/XF05NNVTHBo9wBk1Ex/7edIu9xnIvAg+1d1KvvbBUF6YxF0yQPSaT4EEvPeGWmQkh9MPomw7oODTElxZBBQ6Wri2rPF+csXziizjUymVgsJkrspMkj7ILf3ZI90hJ0dvTNHJ+qlOJE9yWc/aVc3+Ih2kKONA5ZkjxZ8mWf9GspCEooG0cGfY+H8NOk+yx+wPdMyGtF76StwcHR6XABaULCQpORhKCkZ4N/IMQY1SUkKSBktpVVlZUVyW/eumJ6XUyRddczAloIJ5ppMpoTDhg4yERd4mTjOQECzO4u88c/+781W3ZpCRUCgTIbekAdQ9z/kxfySyEdCYFVEV8BG3rr9gO/v/+FvJOqrKlMVVV885Z5MYkXiUSWb3uBK8ATfP2lD+956FlXVKbNm3XXjy9TUAgKEkYE63MqXDzKwCDOi2b1rLNm1ef/8YeXKEq99urzrr7iFBxYwu9iaVL8C8NVKuSEIhdFmGYsy/QkIZUv+rKS0uLRi6+YfMrIJIcdC5flmWLRGDqkeu2WrT+8c9/BAwdv+MqKW66/lCOVVE7h9IypRXm4XkwcCO0SXhiLas2+4QUSXBdPhT7RpcChJFI1YizWaenwraREeCJaY/DvJd4q29ZzuWx/P4Pc2K6IU1WsEJRKMAHhyUFogV7U8/n+mAaRKAR0poiac4FHhxMmpXXFvYHZPoP8LAFOBm/bsuvFV7evXXdo2OiR/37HpU2j6lA1CcOBcE2PS5z/wdIGvhO4EiWBO8cEmMNxBV6uMl0eUhPTK3b2teb6Mum6NE3GuNva2+69+8+KGt+1N+P6sYsvO/fM8ybztC14RZ7XwKMFErJ9wm9a+YIowoaj3nntwzdfW9lXiN7xvSuWzK+Fky9QgVE0ZEklTwrMdSj0TIdCBqTMDFdjSoI4MJB79tkPX/pg7+FsV0bv5b0ox3q2VYAsQFKk679y0SWWnnOZX/7y4Xfe37Vz10+tXFbkFEGhs1n3kksXnXP2YlaUUBEbZx64sHzIQuZAOpykR8Nm+jMfv7Zxy06HS8TdftP3He5kKJxB0XXsTqB2FicpipJMJiUJ59nDyouHkj4e0sBgMMaSM6zIQoQQ5MKXo5wu7YqhnFbJCpA/ISmEWKxY0Lt78vBE1mzq/+DT3eOmThw/qXbs6KGyxAd2kRZEiugVo7M5cUbmJC/0ibQRWBDKotV3LOlgc/HNlZv5KLVoydDWrlZZjnE9dBCx+81Cb977ZN2R5z7eMGLkqOHDhyydUTV3csWYipBLJwJ3XaBNJMmBWNXxRD5m6ObmrfkXP+lsoWoXnBafPC01pEqm7U6fUiQByYtdloiMBQwXziSA08HqpkNU3qoMx23p6n5z9YG8k1k4b0xVOgX2xbYtVlDhOVimPWFCigpSPQPU1Anp5s6jXXkLNZUU1aS0ddu3Ryr7R43PINgxCBSJARfnuBTYgFqayvuBHGP0AVqr5Dra+t//fOPePZabTqvgDp0ARf++tLilwRA0hn5YP2BEURYF0bbsgIJT6+EzJ4gViHEZjseUD9aB0JiapkMao6zn2kSo4NiqloJbEoit33Lgf359X143I/EhqWr1u7ffWD+UR1EBrC2I4Th0EAqEUeXxpvKrhB44nnQP7iIQGTL3BM6uN2s8/tzb763ccMrM4VdcckY0DrkQk7CCDz7c+siTT+ZMT4mnhzZUf/s71y84dZSASbBLOQWGl/O6pcVVwXUZZLTAUpzr0++u3HLfI68aTHTmgkV3fGeuhAGKLfBy4ImOhdGvG1hhFQqSDtKZQbeMcRAjGSbz2nu7Hnri2c4B88orzrrh+mUSmnsa4Z0B8YbwDZjJMukk818/vA38AXgykQ8g9znUMgCH76MP3mhpXlMs5CGG01TFcvyAUTu7s40VTCZXrEin7TwjDkFCiASjVKaj7Y4t8WyyspZArU84AMfp/BDRaQTCSaJs8iLWT0vMdwFSwUC0wnEIusQ2oxdOp/Nwrkl1BmdePdIEY0Iep9Irm8v/z//8etP2LpeSrrvpe4sWN4Evqa3Fd9EE2E4YlViiXOCWozV28OrCtT1+MIamw5Ep5EymBPpQ8+H7Hv3re2t65py66Hu3L0vHma6u9lWrPzuyaefRdrmvn7ruxhtnzR81kPOrKkXImEQcusPdBsZIjWg4k4kVMdqwHdOj7v7t3eu39e5r7brzrmuWLR8r8ZREuWyYcuAUFm9jN4km1Pk4roRdAoZ2bB3VFFzmj398Zs0uK+fFb7vj8ouXNUAuL5Ew1PGwIMrRAUd4DHwy/h1ROBvyVw4tHnzFiMb0L35xWz7rqRo4O/SbrS3Z+x547uCRvrohTXf+8KLRw+XA9O/6j1fe2/Pp0GGp737vcjFb84sHnjIRsKv+IzGY0vpCuF00zKIJqa3tIOMcOFokykPkOORmFrpeQXNc2vDyplcwbSyLIIzXc7hARX8TfgmacfLJmBRE0rVBorJ28oy6imqesh2ZAQtvCySHRhglVWLhLcXHGLwxZVtykhcEJZhpuBDyMi1tLe+t2VXdMGHyjMYK1e9rPtrekn/m4SO140W1TmmqHDZlYvXISpFOEfZt14Y8kpbgjiIu7Tm+KRse6wi0y5t6oaeorz0QdLj0eVeePqZBqWJZKTA5rPBJJGwjqTcCtgxEvOG1Wrbh8aLMMkpPz0BPZ8v2g+KqjVuHNFQ3NakSPjjLsx1f0hgOEaaOAdm5r4qcaxgQKohKALkMxwYIe/J8nvG1lOCnglCMGc5VSk7MnjqyOFCMiqwr5dt6+rkiPGm2ccTopolVlbXxAzsPOnqm4HiQEgRz0ic+pWPaA2AyOGxyIluuZRSLRRZtLqSkvEeGIFE/jsNlhlQLcho1KkeiMQapWWhW4Er85X54YYSUlVQKtXjkjjtuhb1tu0EsrooIfkfeaeQdcVHcBe8MJQHC97NhUb58XMsdqS++SkPGOIYCu7tKUStuu/nCU6aN7G099MDvHurPCFoyecvN1zQOSRoFozYV8R2DNDoQCssRlljL9XmBkxhC3i/gWPfGtZ2P/PWlo0fbzzx30TeuP79Ko3l7gMHOOEdGIMKiPF42DSvtEUIaERWUAp+xKPGZV9Y+9czLSryR8nvMzACdH5CoKtoFTyYEnsEiWiPkI3UdyNOIxBbvs7D0DIeTYti25pArCqJ0FL2kKdMyK1PRG69fytG5p5756//+9HPa9VVW7jloXvrtay66cE6lxB3gjoqqSJkmQxOy5S8WG4NBMRhy0HyckpQETYvkBIHQB4EDJmB3jF0ISAeFvMk0nCpEYvGEhrmvbTtY6kOh4FLvd5AHn2eYqsqoYRo8KiN6no3karYBpsgXIV6UlZDtLiApOpnPwWpmuIClpf2yzAlDo9AN1rKFaLQqGkkmojICISvTV195tRxpPFqghtYo4HOTGofEQ6jpji0mBpFuNNF7QnkDjmI++uizV954HbKyvYetPW1d3//B7fMXjq6OC7xnoZ4P6k2GZfmAZBB4B47jY9sfYadBqJD63HNvvPXB2t5CcNO1Z5y2YCZPFxtrZfhd00SBCDB2iM2FHIbnQkY0Dj6eJKrozmDbYJcXZ4g5Ih7pOMiRDRmP6zjppHTZJUsaR9VMnT235UgbF/CCxdWMS6msI8JKCKzlO4IiplPxL2ucklNbyisdlMEOkFIdOchZ9tNPP+s46BfzNiTLcEPgFjVFGsgV5ITmS+oQN1YsBms27MrK4uTpwyVVwtkphqVLz6LM+YWSBjgoBQuKPO3wqH1BEhTfC7U8ENVFuAuxrBEK1w7a4cFJhxNe8FZPZGHzv/XyB65dLVBq4MBRcinBmzJ5lC1yacZLodAthAWOFfSzLG9jjTTK0xyhd6JEVnd0f+fmg+9/2vz+fmfOkoUTpnNLFHH5svEV6CewjMuKcciGCJkkokFYyqSRnVeQWXnf7v1bdmwrMmDKhbgcefzpjaacuOm7l51zxvDaiFUhxTzd5cC/SiKKsHIu7RC+Wo5GEVnUXWdwTIKhiPi4i6BIbOz7IZEjxSng9nkGwlUwcUF1dezC8xbA9hhS0egGruhSPE+7Nh0Y4B71rmJGj2hGvu9kPT2KK6NhEe/jU1JWN41sJilUPfT8B1FWL3Z1DXhMVNI4309X+Jv2FUfU11LF9pqKIdvb2X0P7o8nC38YWTVFTfomUnuXO38lpnOWsAlxjEwsKDZ/CL9QuViF8ZdEMBWhOcGQDIN0iMIR/sGFaCOPcngcNwtpt/C4KlZQcPx7X/q4w/Bq09Wi5XE6R0lRXcJHlHIFmiB/yThoBThGmUMTiixgFiJzGFbu7rfveX7D+nXrK6uTt162pLFBROwaYtEwZPRR1hkv3MUyImp8YMkAUtuAFkXqzY0d9/z+z4qmmTmqvmZkj9N+1pI5t141PQpnw2f1/qKa1DK5/qgqiZROOXmKjhs9AhejszhDwMThFHRTYowqOLQR0RyTiiuURQQacNsht1U3I0dsSqQZBbyibg9IfgpMrgTZJ+IOTZQjdbFwrSBLgCjGEsescVBmhKCZskEmAj3Ymucx/WUF5od3/WxUNR1lqCJkNXDPeT+V5jtydExD4Y2D+9t/+ruXdvfm07USzUkuMpIRot8y01/5zIXHmPqC16RLhDph0jWYC5euzy8HxeXOOcHC+UjXjL4/cC2H8WjXZaPJquraoTdfd15TLEDZRjTo5APBv5mOwPNI+wYxvY31MFJwDwIBn8nu3c2/u/fZLfuzNCsX8vY9v30gnzksS2JHRxcYt67OrqgWCbDnDym33NralkzFO3t66xuG9vTnGoYN6e6BbCh6x53fnz9nDJyGvO2osouskDi86yma5LpmPBY3LBvlsBX16JHCr/7rD/uO7HJVTrdy6YhgtTupSq29NyPURbI9A1Ux0fAkXtQuv+Siyy6az8ppsBU8z0JIy7O0xqkYJ/gBUgmZDphu8G4s4YSFmCjH0gYKimNuc3zgWU5+8FHzpBUPv+OpETZSow4bytREPdE1IXVWwFnEkd2JF8HZYstfakpcd/HSh1//DMHPnGpRvMIS4rbyop5sau3EF30cDdqxv5LhnvIqE9gqMg8hxWoIl+JYfve23e+s3trZnR9SETQOBWtQROZhmhIDHvVTaHDkYlj/w9gH+wq47zZt3LZu23aL4dp7hfV7+r9y7WWjRqT7B1xJonJZMxph2tqyFSktmymmkjJYkIJpJJNqR0e2skptPjJQPyzd02spKna+4UtmzaqPpinWsWuwtCCCa0ZdEPzDgUjx3bdWr9m2y0TpJU7P1b633ZgyeencpZMNo68qpRlddkWF2jdgK9VCvqO9IZ3cdzR46Km/PfbsjuaOvQITmzp+5OnzJquciGRzdlBkUfVPxsEkzsRMCkw5K8uKpkaKiHHgBtc1TBTD/8+VMg7aCVDNUnBgb5iGZ5nFAZ3VJN5jYxwR3AGTwQzEWA3BX54bkcVLl43e8enazRnYO44O/+AXPUam6OOYzr9k/0/YVqWfDE4PEoBPQKLtkE+dIQLxED/znIjYSggpSejSuq/nvkc/ClKaFGt3DY9S0HUHToy2sR4GARLnW4SYiWU42af8bN6B21+3t+8Xv389WjlUjiZpKT97dmzqxAaf7G7Y0mUWVIw+iAQUJQcORKqyJLueCyGPZVuIleA4FwvTOK5jOxmad0VLQyQdkkSZtleEG3As8dAR7rGXW4pcJE61+d4OiCfnL5h1w6VNAmR/LtXR6ycT2NESGN3TGzVBa+0vbN75yZotex7/i9RztPnmGy6YO2eSbrkJBWfbs8VejY4KbATiaoSjQHTioUwP1gBd30HeKP8LVR0yv1si8SaAJALQDoJi0fD6MohvwYCfxdY7eSNKXlKQOXiMIHI+oxdN2yw2t/b+/O6nL7vsrMtPqWUohvriWfzywT0hOBr8/6XhmSCcfSv/nCgywKnFUWi4Dl7AjMJGgc90Q+rK6y49ZXJTmsdQzOXwcGK1hEC+PcdjMYhF7dyd+zv//Jc3lIjW1pVLJBLXXHnelGljnWLv2GHVrAdenOxxhKaSPjvpiTMhvoZmefBuLiKywJiLRLHGNy1EiDjo+jmaha/2wINbNu16Au8onNyTcR9+4sX1WztiMekb11w4Y3QMbCF4uWE1Mc6BM81sXbv74b+srqhU5y845cwFw2VS9IxrzHe/dWl3znd88Xe/fWL9+m0//VkXxBwXXbhi+vQxqpKkadZyXJRx5RjCmU2FQpio/E37X3iw5XNSQjSGqGhikX1ZVtPpKjLNyeDZD9mtMKxDyBILdwDhgGNBanv6kvnNctt7G1bPWCrYPg6308edTtLX/oeTaMcj8AbfVRpKGhy38ENaOLDJQkDrBb3tUNuuIy20Sk2dPGTycEVw4WlIyIFM7gHDCBaMON/b3X/wSDMlyRt3Z557cy0E5zXVFfMXLJg+aeiMyRUylRbA1EEM4yGMwYHdQ7GQ0SuyVijkCd8rl7NsTVZs1HkQs/3ZeCIREIJmz3Ycw8QpF473HLCXnqxIAURgtGMWzfWbW95cvZ8S1AsuWL74lKE1MRc2TCSixASZdnWwD0f2t7/68qfVNVXpqsZzFzZBcg82J6r408aldhzqzOv54Q31R474hq2s2bCy0/TOyc68aOFpOCPLoyCvT4JLF7FXnKpEIzInioQ+Kjjx2HClWREHIVYcS0lixHU9+AJUU4UEDrJQiCZoD3NWCN8ciPJkFx6YyNGWffrypnRT5e49Hyf8gshrdIACQVirROByEM5yD1rdwZ1Fl6B7/vH+GCuIZB+4YHaxxskSPkYHHqXvYR9U5iTKohReeeiJt1/Z3lvXQPFej0pHKcc0WbzpAp1ROT/guFzR1wvO2nX7f/arR3gN0pNUPJliafu8M2d/+6blnAsJiE3QIwLPoXqWk4fkXfYsCjIiMEkyT9oA4NMUPg+nWJZ1hxWT6ayFibskwLYRKEbNma7qcLTpSxGUu4KUbqDXeuGtXfc++YYliNdeuOjfLpzx3EN/+sGmA4LAPvPof2LQT6sYyzCRisaxgiIZEOlDxM2jgIJrMvlCfsMn3c+8vL6zO3PZJQuvu3r+N7+T27E1s2P3FiFbv/zcYYbDpiCA9rMSjqgLIq+CvzBpppDvLWUmx9nM0ug0vsK4haaQsjlge/oKOm5oxNm76D49Eay8zUhCzDAoCKU8RB3i2KHCMA1aamgkhVUVMogeMumWdtAXQ6R/5cUStAN+PsuhRcTGGUtcYUlXxOOVhaefcdWlDU01kJRkKTGOgg7YFI54rtvVbvzmnhcPZzuKBQPS0q9eceHcWU2eYcE5rEhFeByOtSA6IdEshc1kcJy0D1ZXEARf8G3as3QbTkBEVT0HDJ6Hcxm07zlBLpdXwHoKimkaqgz5bWBZJqNKPG0JLF/sDx56duNbn623Wfb2W849c+Ykwaf7u+jDHd6Ypjp4VIbjqFh9d2fPG/ngxFGyJMQTmkCZKMTLaz0dmfvvf/6T7dkjGaqgZwxvIK74//Xta//64soXXl376GMvM8LyFSsmerYnsKITwEEUPN+GZy3LMhm9LbFZ0MfZv0HeKD/UpOGQNhd+leno7N/NdbXt2ZtoaOg+enRMw/CD+9uGDk21dwxUVMZtw0pFtEw+d2Bve6aze92qtRNGTh9RW0WFKCp8HuzxJA8n2N5/8MLnhdUbnvSG8aGDqWRprpAvtrd1Nje3ZCAlqOUmN9VF3TwV6LD/du7av3P/gbq6asHxWw7ntm7qkEfEZs2fG1ckMMBjGiQaciGJI6UujzwFCEYcrCRhool+lBU4x3d0S/dw7NqFFy/yWDcgYCXfQT0217GFGI6UFQt5DmmRedjiYGE0nmlubl353o6P17RlLebSyy85bd6YOo3vb884Fpc3mO7eQjaTrYhoZLjdHNqQruOQjdizYHWK4NoYXhF4IZVsSFfknCg9b8E5C+dUihw1bUK14J8xccycex568rm/vldRUZgxdoJE2AJg3RLJOFybrutIMk2XHFhQXlrm2KkNinCrni9DpgT7nVbizzz9eiTIO319thjvb+9OJar2ZTIVNeme7t50vMJ0jFhSyuZ7hsXqxcSIZ17bfEiqfui26qiI5Ms0mf0myE2C8AtNxL92cCUwkizjoGhQgIVrCnxCgNlLzujotH99/3s531w+a5hmUgUD4rlkc97+3YOf7tm+ty6dHsjmaipHSFz6x9/7ytgxEo6GgdlF2kU7sG3EgfoQVYpFC2JAD6IPSeJ0pNOiFRWHWnHOhidkFJabzdOcU4S/CwLC9kQw01GJRy1Wn7AqcZBt8bJHcW4u77/y6tY//Pmt6NBRpy+efuv105Nw4wENflBKK0lBrhYl2ZBUBcIGhUZhTpY2DQxl4M2eyEr8QL4rHknc9m/L7YffeX/L5q9cfU5dhGeNHpoRxk6Qx0xN7O6Y9dJLz/zil/v+779/UKfVynhsfMPqtZ0Cx8u0J52klTLY1KM4gSoJuwSc4HCy893vXjuigoZcx0aHa0PKaPseIzIQauOoHgSqPFXwc1WURPvyL37ycEt+r2ONoSWFIxyEBCTth93/Y/jrf0pyRy7F82iHJiMEYNFNdNn97YXH//hya8H1lPTXr1x2wRn1ge48eO/rW7rzxZj2+br1V5+56Hu3nVOgfY5xPTNbXwVZiUGR52f7KBwb6ijhcDphWpB5F1Ic1GNA+nlKJPpUnMajzKvrwE2Yhi3EBbgJg7IIYpKFSzLhrPMIlQVn5zguD1unqN913/svfLBJrR393W+eu2hafZooJJIBVvvr/zZ38dcWaKxdkUbkVMESOUGyMdi2yPAmXIIE3kQQqliE8mevO3/kiovGDIHQCJI1tgKchc4zJst89cbTkpX++k83iHyEDP8iesSyChC7KUqK57RBIvxj4csxFnNS00NkKSdALuzzjCyxdVWaBDEMimEgghhZdRmXtGZRct1wnQDyZteFrA4S+b6OnpXr986dPqE2wYNHgWPLIBtu6WtIz9OhSjMBODbjE27ass3wCfM8Ghaf7DCCm6cgmNv42ZbMQCYiVu860NGaM9TKKlnSOrv13Ydad+1v299vLLtm+tT69CmNtamkkODgGx2BluDIk8oiGHY2pMxAFnef9lwUssBlgxuUebCQ8IghzHEdB1ILyIIdcMWWLeOLh5zftHXCJ0Ublu2R6VGE2JkmJ2o8OGxY6Hhi16HmhpEN5684qzIp7NxzRNeNbK6vulJdPG86eMHR8YiAdDt5XlRYjzUMg0fNaMrCpinGbBzDZTNFWmLVOFc5pBoDB3wOjGUG77y3OsdLlKppEsRfXF9v9t1VW85MzamtFsGogb93bG+goFO+gwnbFxGEpaZeOBCKrAtYI2B4Xsq5sL2xbcx4XonDGCcxsNFuuAZ2pWHjIpca65l0IPMFKXlkzc5vNr9xz8/GXD6DYwPHYViwo6IX9uBoyEx5Koc0LCZ/8HCXJEUCRpCjXC6XS8Si2Uyvqsb0gqtp4oCRjUVjer8hYuc6+fJraz5bt0WNNWqRykTNUNPqefKJ518ZOqyK4vt8bdHiBbddNj3BZBlHD3xd9jm7yPoCz4oYMeq6BeYU/H4+jwAiSaJDH6SoaNAQi4gXifBbuFvXwRaM6/uSItlI6sqxvKBFNEx6bb9Q0KNRTeCQU48GE+04sEBgvva2NGd4/YKz51+9ov7+X73xxPv7I6lKViycPzsxf84UgeNFO0/GA7G2wDMo9oICBmICmX0dF0ItG8J+KcIqKEuFU4SQOOsDgpbsHLD/74n3D3bDGU9AyjF1mFqZbrz7mfUFpfHGa2p5Op+SNFlOmKKm4ME+jg+ZDPQc52tJgu56Ie+QR7g30agGOJzDkTo7HUocIjaPJdIYiMWzWYktGB5ld2t0xoUAMmHCr9Bu1jOKDKeSRi5DBBBgMyUggDl4JLj+5v/dfbDdCNimcWOPHm0ZXl+/a+fWhvrh/X35dKrG5rqK+X5PNxReaxg2vjvvCVWnepDSJyL7W/Y3VlTmOg/MmqB+/7plENjwrC7TrVgb4iOeE0OTL9hOoKtMgnAyQxBrwz4El28YpoNaKAggJqhNlrDBBaREA/dLwTEFRwAnUiS0P2EIyHGQ6yNFCo5WQSRlI98rTXj/4Z8/fn/nb3736o7DBxdPysg+ZWfbnN4dkfTYO2+/6tSmWpH18gP9AlNB1LgQRYLcVAqijlxk2Ml7nuH7IrbGkP1RNuC8Oj5PQwBMCQGTM2x4B8LTGEsV+hefuvCiFUuu/daDHFOkCQluDjasbcMlFU0rVKigSIhDl+U+BsOoIKwS8KLgkaSzVPYLm/6YYWLpQ4RQjsOijANhpGO7TlGEiI1VVixfOnTo2AdWvufB9gTfIUUFJGAIYTEBwZMyZFI1SFb437v98pauft2jE8kkGKi4prW1Tqiuqslk8/FYKlPsC1y9Jp2AgIXjtLc+2rHryNHKtHb+hXOdzIhh6fTLr/rbPz+wZVLHpNG1nAipmYIMFpyI5MfgXHlXZCGhCIG3XIiSj0TUXK6A0kgOpDOuiC8OVhG2MXgfsrpFuFfsrQsCRMYBYT0vLSfuANwKyBuBLSmBVBvx3Pf2ZVtbOr9+3dVnnDYFDN6F5y+tGDFSrUg1VsXAnNuGS/sCJCqQpQtYnvRQuY3mQrI3HPDFMEUSweGC70KCEs8Fsw+njfZ814pF6GsuO80XknC0wJmMH5bWFHBqulHM0IiB5m0c7kNEqBqJEAT+sQCKPh5lAQkefClsK0mS4CJs2A4uGbomFShC24Dk1vBjFKAXOAHlXR3sI9OeLNGL542LiuKft0QN2zMhCGRkpERHnfYwj/ZRzRfzYCoaz523YkwenB4tk92FTT7PGgMP1XRQbxosBI+AIwPiQ7jK/a2tu1u32qZTV1OcMa8pxrCbP1PWbzh610+f+tWPr5s8udosBqKmGh6hGsc8yYcwwPISYaoXymeD8YTVhfXQdZpw6mH1lUfJNcTkws3CXcPPJQkuSIB3GYZlmpaoQCAB8b6rSir8AqyuyAuQvaAeNdYxeU2L85yyfOmCaRMlPqCmTBs+anwjo3G254g4xQF+iXMhlyWROYW6hA48lmg81NShUD4hEATaDAdCUZyE2GREbwVsbY103RXzA07STRMvi6LzuUIyzkZUzMitgFUjMfDCPCtIshZyk5UPaSlcPSZyGrbaWDDLLkLeCoYZTnXZPmEohdxPgejQ8Sy4N4nWkLFPjaawKexZPERUxVzvYeOpRz76WGUjHHX5+TOnTqrjsehuI0QGUX002HPRikO0FgsJl5DixSPcAygILAU8gjOJQiXkjPmi/sIra5bOnXLu6TNlyR9Zl5TAJjj+t64+a1T90B/+7vnHnlstPmP25DKQBPCyorBUf791xhmLLzprfGUSwiU33KDEIPOwNPBgcXlEovLiEwwjC2m0g+EbcrfRBFtfwhCga/RDqXu0YrAPwBQjvyhFaZrGcpA0QE6a91UjGnMQMyfTbjGjKhFMfGxPt2kLgi2IL1XsJSDOXsRrdFC7DKE0FNEophAqr5CGI+VD1MnKkKJJcoAhqmMjdMADvxYofgIWR5Ekq9j53mvvHNy156Zbz7ax3GgzNF/QM3CYmOMUe0u+tlTwKynAo7NhieFCiDmFUyyMXyo/W06RRUIRTmBZC/4RnAmSCNASJE4OVmKrNbW7pbs1nzNyfVpE1B3r1NnDsQGGWgY67DzEn2OfyneQmRQcJFoCnAjiEUECVgkOBO1KpsNs39Gz41DrH5997be/m9k0Oi7RGPTAPkB17pSaUG1fFaqGV0aDYgNb0Qe2AsK6wH78hQ8ffnoAst2LFicqKipCaww2GJyr6wblQ1xasFJaQJ6Ch+0BDnYCi3DegAg84Q5QVbAmPGI0aAa8NeHhBSuNJBAofSFLyNPh2pBeg/Xy+TjDip5hSILgIIMExfCEPAkOJRxguEYB1TAsS4dbFgQZMmldL0LSKXoImIUPhkeDA042LUCsbtMiJcNW4CWBgkyNciFtW3La4jUfHly3ZstFVy5AQAZcns8ZruWHEM/B2h8p8ZZa8a4XzhBh3AGbORKJgDsiqGTGNAyHKPTQLAqDIvsTPAUTfAOuCqS4Irh1gcVhLMuEQ1HVOLblyIGX/7Z6957N00+5U+LC2qOD+wqh5CUNpnC4AHmbkOAJyft0QxdECG75bF/+mb++87dPNyVS0a5cYSIXZ4hmJl3CdVOsr9MyP2vBxBkjUvDgHWxNUXTB2d6S/WDVgf/9/fNjq+afdlpKliU4u4QpGlaXtW0HLC2yFUHIROIgConUMAODI6go2PiECwVHBNETOl2RLxYhvmUUEX4faXeNoktAY+VpVcrPGZBr26RXhNlzJlOIxSJojuCRyPAZ1EBvliFVEF6IEEU6F8cGHRzdFyBOoXDokLFcIrmGxF0QuolKxNYdiRGRY5/lwRnxqHbJ66ZxzVXnSP6O/lfyDBLlWmDUkY4i1CihvgDppUos5iVwL05xI5E9w2ixqKapRCGG5Me4OIwIIRTjkIYSWmgIS3FIHDkdAtzYHDcyZba5bYbnVTdoZi7HSbaJ/4JFJQZhi2j04D8Q7sPBh7AT+2ZwWLEwCVZZpEXZooLN21vvufvZvUe6Z8+eees3L60fAuFAlsCTsKtjUwZjC352aIGp8OAyOQgXfceGuJ0JbJvxMvFah1dFF2N9nDSENYNMHdaWmCnwbEKoiUUOK2L2wCATymJEZCDi0IFlDshJDtmgeFWVBEyfIG70JNjWOI1YEh3npaSaGJXUKt9+d+cjj73en7cuWjb7Ozcvxeo0JFQMMjaJokzUbDxBcnXLRhiLKOi2G1M0EylCFNpzBCGBUoAih0QuFGW6vg3PTaCwLYKMpP63vnd3c2eRFoVf/f62/EAxN2Ch+jFjwEFnIInBLyi3B46LpY4RHoQUY2D08vlCtrvHRFgGCvfA8cXupIesmQGhnYETgCEdBN4OytyisA9N1Y9t/MXPv/P7R9/9f3V9Z7RlZZnmTt/OJ91ct27lKqAEKUApRAHJBUrTloHWZWKwFQzdLkf7hzOr29WrZ9q2R8XGmdFus46CNElRDAQJRZDU5CopqpBKt8KNZ5+d07zP+517KJCuH6zLvSfsvb/ve9/nTc/zx8L8+FUXd4wsX1jwde725B5F1p+jbZDomFr0bO5/pCsKo67ZaBY5rubee5+6/uYnX9zf/Yf/fsX6tVOTo5i5NSopeQsogK5vjFMd6hVBUgSK4eSRuPXXf9i+88D6tpg+kB07ufEvr7j4lNU2M6cpnuf0+5wJMRoGHVc6q1GU0TEjMJgh/5jRfdOS02EFwwEMOGb36cV0xOn35GpplWxbJAkLADK7MTiMBDKpcRQWab4YJM+/NDMTK0/vPlDx7JRj2ehfANlkkhWR45gFOMAs3TDvuPPp733/Z5NTy6cPHxge8+dSw25Nzs8carq0BWPN0OIcKGfZePPjH/nA6uVOmRqx2nzhwEHNMlRLJUMCMi8V0zoUpBhqk05jfVRV4OVs1KDxghvSwAEqzTLaExlYGWxsmVuvjuKUbsnzBQdPkiymzPKUrLnXsRrNSbKqpue5jrFixLdG2xaH0kyiwrNDNZhyNUiPF9MHZ8bHx01Ru35zbj6cmQmF7f7il9t+/8S+U085cfWq0XWrXHI7PICoS5zN/c2YlTN1HMuDh2aPTHZ688rt9z319I49G9tZkiqvWz5y8nFjY02t18MD1UCnhhsU0CfIyZHxEFypDSTqGhT4E3IueF8rnCXtDzET2rApNumrTsE92xQMSN0V5M6qXm8xz0I4KWFYvj85Pt4cGlE0tmQpmTfdJDto21UMH0dhFF3PwcPdHTv2/P7h7aebnf3TC900OBwq3rA6O73PNbU0iQjzRWHgdlppGhZIS1WmVcc52WuzMzIGMRUC5a5LDyOj203i2oQAcP2qTlDJAyF/opiK4DyFMxRoep43NDnp2DYahwtWnTXYweQUbtfo2HQJm+FhkdNKsjArEt1x0roUPa2MtPseeTha2P/5Ky95w7GTWlqy1pTBBMZqBqYCUxfiqSf/cPXXfnjlx644/U1r8kL96jU33XHnI+uOPe353cnQ8cd8/AvvmaS9aMyia6dqVkYj4j45h8fylKxqWZooW9/9/h33/mRedVfcs3Puone8/68v8QujatliuUc4xacVTVNkv1RVSObhEh5d6rQWDIxVTlzkUZTQCvBimxTv0roWTF3dbvvknoXIyedFEX0UvSs1LbKxAPXosy26jVZqWXFa9BaimUJ34zqvMOut08nPksJQzKwubTEEchYQzNfXfP2nd935zMTEqis/efn4ctWwCT3nthBFnFhg9IGEUlbVlm3RiVw76epFEobzhW7FhITLeiaYFbSvybtDWSpPKfbHxnu1cIn812dW5Ubs2oNCvdGtlVYBrmhh0O6LtbqlUXBT5t2wMgRIfZEed1ifU1XiCDUwXbHIJ1WWsuWiTf7UxLev//EzbzvjhBNXmMVhs6Box6YNEgtYGyOjh0snXX3i2b0/uPn+h3b2pqbW3Pf0nDG06n0ffvdzzz06tdLa6KtNKDl3atPAAaN4g2yvHEhQnB//+HfPPD2/0u+etfm0zRtWKVm9c/6Gxe5TnZWXTlQBxQuV4qcJCJWB9ilGs1TGUKBViOMIvElCj5MsThbZ9aLvnDOISaNJ0W0tTMVvmCBF6NKpANeC4zmEiB00ElIwivv1XQuHWW/U/kpRdc7efNwXP/+OPcHCW47boCQ5wY5D3bmhdkutUovAYy9QlOaOe/Y+sDPc9my0/vxz/suHztk4kS1v2hQHlYVFoMFqOOy3wFOO8biKGfZLisCsyhq56MwN7zi7Tcf/NGvy0aGwavgegZXR4832WJEc9nVTq16jIt7vQ5YZxxIqACW3B2uoV4K9D/BKY6ppFUVKBAP0Q4ZGTEJGheu49PgoFEC2z67Pv3BzY/mRm+64vchEL9HGnEYNuASuYgMVdXqMtDN1x7dWrR7ft2/nvgN/XL16nVItnrBx7alvdM56y5nkBUVZxb2ELuDA/iPDy0YhZqoLKApkapml9z/0xCM7Z1edccI7t77lpEkrmIl/9Cun6C5gLIvccF4mOVRTLTD1C/bmwEpkwR3HpTPKtUzeoCAF78t785LbS4QeLMJrE1q3fM4uJBliZGGaSZJBCbpGC42lCsjMxWGtFCuWtS4dO7O0DK8ic0I4MZ8Y7RR4Ww79Y0PMHJi7/b6Hr739sXqkcerJx560vt1UyyQOLM1CH0GRmBoTKRYV52kIzhHUVHOkxHRh2u9735vplNExOrhv5oUXd9KFZ2nS6xa9xV6J5BYEF9U/6TEfqE7nSDGRYeLRgTAMyfjUtc3RPWGNIs0yCve5lpRxeICYpp/r0Jg3hTYgAXpXRNHc3Ezwkx/fFnUPfPLDWywrU8hlEkjMadfripknWbXu2Ml//OLnBPgXAGHS5BxDNSB1pmEeg/CaKZwnHnnq29+84WN/c9X6k6ZKivQ01SZwWSmNkdUb1m266q/OWNmEPcuK3AoXdAqucaFVHgFfWT7gN2cnFDbLsIbkOAt035Pn0aMYGRP0FJqCmZPKHL2cGScaDbpH+nMSpQ6FqKbZ79birA69F8oQ6Hmm6KRysZFSuitP5dRHDgROQLM7P9uinaRqwrL3vLT/n//Hd3fvJbecfeULn1y/0aPYkXymsFq0WUFvoKZQPmFarRo8ewEdyrxI6L16beQ8W07GaG5+7mtXX3v3junGcAskrElkasK3XST++rqNr1xaCShMnTP4WRqGEXCzYTCnjczaKGT6ad2znPyfhmH5AjBRtk5gNKjkbleNfIyla/qGtY3Pf+491/300V/eeuC8M+dWTrbIVJt6aecY4cV0tk640TzxmDHoJEILHP3CmkHwLaH9a+kiicvuYnngYOPJPUGMyYPKKCuzNg/tC++9a8+eIOicuGbZkDtMZl3JtEJzhasZtsMEU5owHFBQFZpUFAaBDUIg33dVCAqRfUdc1AsiBK8NSw6ZWqZDr0mSmJNEGoXsKORFKY880fJqjIsryNaWHFcIRDaiKNuaSvFpoecUCNIi7H4hfPjp58/d8vrhZoOu2lSMxUPx75+Z/92LM1Mb1l103PK1K8W6tlXFEbmBOEbiydRVVJYSivvdWljkX3zfV8vIVvW0Vz69e4ZigpVrRgmZKs3hHXsPbz7z9aPjrSHX2BXMWwShCL465p+u69GntiA/SHG17zdoAbtBjzcRBTgFUg3cfE/PhRtjyP+lvV6PHgnBKLLQ3EqBpS2SQjXrNStHP/KBLYf3h7fc/PBnP7P7n/7pE8cdO1KpclhOQSUMbFaJDl4ZEEHVOf7AWXgT0wy1cvDQ4a/+7+u3PbaHTDP0X2pPpQiv1Lc/+/wX/+1fK9c5f9OUj1id/LGVqlViNegIkam1S7B+1hi4Qakgy/BfiuIYK2G/ylQD7UYKinhragyYgC3puMqzy3AaRdW6bGJYAc2Dddlv0gPs4sPAtGhQyzUJJqGCU5SWIu65/4nv3PizqddPvOn4iTwpCJXce9+uL1/9TVVYZ5+z6ar3n2eGvbIXxmFpN+yEQJAGSkiKadGhZTEzF6xwnYUJLbAitFt+fedNv/rtDT/5h4llHVUYjeGJy96z9dhjOuOifkLdpVVqFCb/WdeocXQwVPMwJHi7q2ox6Na14/kNimSjpBdFkeeNSIDNSETIBhzcYU62WgddqSXylBBp7hjW5e+/OF40tz341M9vvetb33ty8ymnXHzeeZOj4zWKhCrgOtMsl0WpgYCTKdjA7ooFcbyhfbOVNjp6+eVb120YN+pELfQiLel7G1Nj73zXO895y+s6Grlfdfv27fds236gmywfneDCEq1NFpWhWdscxfXzqoyQKZAVtBW5O1xtNilgpSvv9+lyRahP24TsKzmGEl4ZCkYpATBMoDoUcjAK6Xf76qrreDt3/fG6n/3y/Zeccszw2C0//dmdvzv84nTvBzfcUoVvPPn4E+6+6+7rrt0xNLLirz750ZNOHVLypGnbShgZqluV5Epz31YpclQq23UtAkMZmhV02t2WP/Too4898fSzu/appVh+7bX//vY/P39sbJxQShR2m05HTfOkF1R5GSwGFepRrzHPZcjWQwaKyEhFCeamRavDgtpakZFRAq8yt82RDcl570tTrHIar7Z4FIogqFbT4lpIfZfJmgntg+/ZOHPkySg0d+1yb/vtDZ3J1WPTC65ibzppVZnFep2TCReWViQ9aHsoepFZLzz/Iq3C7IIibOv4Fa13ve2YNsGcxEjj6sDuPfvmuguW21jWrg+98GIXZFaPPTX/zVt32OPNzohRpawE6jeM0sgWuZdYBUqgxWi1/G43piAHvWpavbgAYhz6JZMdYrUEqPNLxlxmlpUUdtu23mgYYajTPSLi1whvh0KnmFLwZBGOV7NhnnvWBd/5/v3LhpavvGj0sYf/+PQLs62xyR0vLkx3Z1YFyeNPTQfF3pNPOv7Pzh3VlcLLYgrstRL2vKT4WbPS7pzjDVeoTNRVESlZ7AqbdQZc3xj96c+f2VO0IuEFi40Xduu7XtrbiwlgpmTuLKMkw2Natmc5FIrzIOcrmpOOalaV/2o5t4N922w2pSvl2oBGwS7GWjh3w24YqyurIoN36gaZSAoQjCquraZxyslrr/naf1UM576HTv7HL1/zzW/8/MihhY4/dvU1f7t+tVlWutDIECnkxdFNU6q92fyH37z1wZ07hjpjB3YdOuPMN1g9VfgKEGZSXv3D3zz50szeue63vnXjdd1dlhHSF853KeZsf/qKd73h9aub9LxiCy1bqtrptNiOKvK8sivBInUX4UcglqtrnJ9iRkDkGosoCm0brIJ0UlGx0Fx9aYihRssyRXdWGqP5hg50A49VvPWtm1au3/jXf/tvnorSXWH6QyM9f9j9zGe3nnpcS9Tis5++fM+HZ3zP9wngBiXoG4uSZXHrFMTB9BMBaR0keBiIKR1LEIwh+F2rIq2ivKL9W6xfs+KjV77ntt89et1Pbx4yOy4Yx7mcA6Jkq0BHErORvrLtDNMD/cE6qXMP26UhbrfRcUtuxsRGrlDRdExdV/tsq9LtICaxeaV1mcpJ0nlabd9tCgeWNs/DFtk9pbrogmNWrv5ymKr33v3I939ww2f+5gtTEz2yR0I1L7nokj97+3n0aXv2Hvjed27444sz52551wffu6Warxy9UNPe3/+vr88Fi1nWeurZI4Hirpyc+tQnPrppuaHX5O5jQ3QS1Vi1Qox4GM/ThQ1Ahs4jQkkQguLcEzYr2xrNBO17jdQFC1PLJDMtrYIoSPBGl9lP6MeBTtXVHUcQpCeHTUED2STBdXgyclw7Ulwry4O5u35zZ/fIU1vfe9lfNNv0IFeuVkTdcwxkoCaWjdBjT3o9V7PoHATzi0PD8GtcZRJkenvdXrPjZEnP8fSc5VmslkfrdPxJG7/0z3/f1RuG793ys+vv2PYMhUlXfezys948KVSUEXIKe1XkmqpSec1/g7Y37sEoK7JF5FZ1O9R45E1SBzKGymXZj9YsjmPyZOS6gPOx3fD4pHiFAp6KKow1QpUmxiUSQoAUpm1aaxI4NYv1unrpkdmXLHhmcdstD9XqQavxcBAlcwv6zb/bXuatdi9/7qUH3SgTcd1N3TvvPzy0cmLz6W9YdkI20mjt37vw+ill2Qrd09qG2kGtBLNJdFR53sxCcy890YqNCkWrdMgonPU8QcCewk3Z+yIN9VIV1uRWisJakssCguJgt+AOc/K7DmcsstzK05iWn6M+HmRXqnbb/MutZ91824Pfu25f7k1ecMbq46ZWoAyr2b1utOPJnQ8cObh6YvSizacQyKCj0xmfyAoQJhCAEIpbIsqjQxVrYA5s/eY3D6R6dP6Ws+mwWFa1edMYnaNerv7fJ0qvNXrRpSe8+bQx2vF0rmtDy1nOkJCvpTv6a/Xw9ys/EtXIv8PM5ngK2pJgI2diqxy1J0UWT2TukTe7yqoWaDdptYZpIyVkXv2yNIxDs73lI8OYqkwSxUgNPd280X7j8ecm5XwGUejGi7vm7vn944++sPtItMfy/brd9r2Vv7z3vru3hZ6mOZrnt0anY/2Uteuu/NCFHZPiknzhSDQ0QqYiNIqsRI+YYeJ0V2GVLyh2g+CBKDztSFyPofDJ7oV/kJMM0FiDcBFyMBqb4kJGerKvltcU0joyIUOnGRSkOowovRL5BxXwgvBZTshHGIqpmFa1detb52PvgR/deM31DzTbwyesUNQsyhV37kjy1S/d9OuX1LeetuaCN52qm0gUYCgbsmOG7VMQG0d2rGeFIAfst7NIvfu+Pfc8/thxb3rL1ISpJoFTZ1qiNOtmkmdb37XlbResbxSFkPNcdR1m+UIvVIYBwF7jzKrqACGz4LymmLbRaNiKIzCBRnYjQbqSQhTa5JYjTNtk94RzLJEiLa1AWkanY5EkuYGYMl8Mew3fb7U63V6UJakD08NMyqBqLR3CSGC5Vy//wKUXb4lpE+l+MTM/6zeHhofXxMlMRXcFMULNML0jM/Mb1g01HJXsbUmuqY2hZoo6QBBKH+V1siJL8hiicbUhSX1pT/fS0IXStO6im7acm5t1nYbrAjZDCYhZU2nXhmGoSNogBKxIaTLRThlDXqVsN1tkjBYWe0maC8NyPJvb5cAnglbYkp4ONPJUvdq8+Zi/m/zUv3zv2n/9Pz+oD76ZIHy7JSzTItOtetb+xW5KAVWl6jVYfOD5KOKlMBGjWaiHkfN+Ye+en1x/17N7g25lffdHN73z4s2nHT9VZuWD9z/3+H/s7sVRFqcO4rGSJVQUJjonNEZwTxW2UfflepaWVVa6llppZJlAL9XUNDKljkVG6BlrRm7aRG+O6GlkWQuyZP1AFv04MCSyNwxxZCmiDJoijmGDotJQ4xKEH4pJ7orOdCuJ8zzB+A2dfIoCLjhjOXPFcx25KrkllrbTMqWe6JP64cLG2V8iA1YWWl6DC1vT/bQQtJwxKqDMpUJGQK00nDOzdqaaLnpUaF9q/VZcLQyDRqNhWpJOBqP1eYaxIgkJ8wzs0qDp1pDnplVxCD/WmH7w/aaux2GvR1vIddGgTI8AwqogGxVqphGm3nSSt3ZDc2H32fc88Mh3/t9joytXvP28N6ZpZDvVgj5TjJ1IaM/NzQ7a1coXdz53KAhGxyY6nZGxTkupuqVWV7b/4LT2TLcIFGf3gWr/dLrbm6HF+O29M7fc+uSa008acjoOdD5BDUDwGg02cdnUE7ucT7JejlqrevSRBYzqNzaqvMJJ3euip2J4rCNcLVcKUDhoepLVwoS0QRrzWG6tY0RMBV0NGkVY26XRstEVo1qyQwX5hFxp2q0aCvHQgMljCslp14SuTUtvQIMgL4BIoCaY8QCOyjzlFutES2kEjYNLwnG1C5G2qhfllq0S4ilq8pEFF2Vp+5ola0Cg2QrOQgmCFETgNYofEGlyTRzQGtoiispDBeR0HYMuNU5TWi0bfRS1ELLkV6ulRae64D6pCj5VEM5HfMizBgaq62QSUH6uRFLmi2SeW17nqo9sbjTKr3x929e/8aM1GzaNDo/XQ8esOvwfjWA3mRrPjrRKzbvpdTc88q3rH1p1zJorPnbZ1kvavtKiA71hdXXT1z/8ta/85KHbH/vupz+1c/v85678xiEtD9xmfeLo5//u4k2TjqYGhgXSi0wha9Rymr7rj+WVWaAs/2rFEC7F9/E9InRIE8NEKym67SAaqjD4xfgNjjWaeNH7jhuzkBBgyifkkEsoRQlNsDw5JnMxPIkgThAYoSPt2mZeQHHKND1NNegkR3EeRqFlmo5jQfqzwLg94ZqszOkwSZUhHdE2PWIKBpQEAkSGbiJYtwzT9YwkQSHdRHoBfVM6s2RnkPKk38eu67n0yWjOQatvo+FI9nfsAG63JLtGKJr2K2aX1SKMIrKQJlQxNbpi2p8ErFAHRHq3dj2LIlpCGzmy0QV3EVA4qVYpfQShGFGmiSucs04/rlSvvPEXN//7jb9YPrFyz+HwvDedee45q5mnCR4dktFjE2T39k1P11pKxhUtb5qgQJ9s0aWXnj3WnPjVHc89+cROMkef/MRfRKZYzLOJTpPenCUVIVOKPMD7Dn1tPcurhSjohUG/s1gSlGh9abtBKR4qqPTkPK/peT6dhShNeTiD744uATFDTk+HMxV5X1VLYV0YHHlUvIs8BSRRgU0EUvNoIUuLBA+XUwcFwJ2ZJLFt6XQQOR2dq5rpu0ICMXJORRlBPZ5LNGTxkNa3LApeKNbR4H61KI3VvLZtDEineQS3hQwSrYTBTQQp3Zjv2xTXxHFmAMNrnDsr0jRDaQvtmsyShe2noO3IQFZcINgrau4qQS61LJM0koBRIQRJO6bHbDrQtoBwQoGatU4+CExEmkqGRVGs49a2Nev4hx5/9Olndz3+5OLew9HFFxx7zua1i3NzouVoFF7Tu93G5Oo1fsMulKIX96pMmVuMCVUtBtHrNq7XlOaXvnjD9KGDazYeu+XCk0sYYNXTyFNSZNek8xUn85arZUUxO98l59hodTA3y12ZfwKjKpmTQNNxndV0XOlHz3bSqCc0j04zoQs0YNW2rtpZjvFqOo3kq5CnqkCKS4eGfZKtgUFNSRKJQtEyaZhqXqKH+8hsODraIDRl5EEY9xzRJGBnmwKj1mVYlzYbFIyM6rlrQEZXzxEl6HGUu6MIsXy9gTbeWmkKJrmNQamn514ZCmiAgvqHVoj2oM1zH3UvwkoCI6Hrqc5i7C4hLBuzeAoXcJQ4KkAPRlGZQRjYUCgk0dQ0QbEIpBYEGk0DMlCaoE0IZXjaKBCG42F/iEmS01aqRM302IUeHfzv6pWt//mFDwm/fWh6/r99/hs/vvbbv7qdQtmhq664dPOJK+g5bn336edcerrXsJoEsOugquzb79p+422/LJ3OTKQvxGovWnzfe7dc+f7Thmg9A1pSQfFAEZPZ1RVXRWsOWRfLbHlt2ri2ZTcbcDp/ykhrvLzKtRTxqKIoNOJQka6mZGbyAgXqsk6giEeeDjIIXPW0rIiC+ZQlHAU3SStKq2nOzS3EMVN762xuhcExM1kXCyUmS6O4AUrIheJZWKcylSOhRkzARw/zWrFAAJ9H4QL536KAEgedPNsyE+AmyUVMt5P7CO7poAa+38BBK+IsJzNrub7dams4tXScaNFUq9YyOp02WvkKcLVVaZHVjo3ZELRPQEBDoc83oBaZtFp00ZDIKLOQDktRJI2mlSYRKPaZLR/9cBb0pxxhRDHBC/p0pm6k9a315eNjZaGIRuOyC08/mOR79s3d/ptty0enXtpxmLx+UoTC8wzDKcJ41HIOpr27n39+z8L8n595hiHMKA6LauGMk40hb5HcXYHxG9Oy53V6ZomGsVa3yotUwCIWYTeYpwUI4gG7QC0HAuRsk4RR5OmQJ0WhA/kZ+lvD89ECil5+ZFVAsGnpBDBVFvATlp4DLxGooZ8tnkqubNvqBYHr6mNjrSDoNRvNWuoO1crQkC+LYvRKDy1LCkqnOnpx0XSNvl5Mb4NBSBSIxFAoN1xHl54D2DgH+YHfcrIk1glh6zrT6hgozRQEbei45a2WQzFajlZQkJY6HhryIN0Nk470hmlzFo0zkEi0sCYHnWuKjhnsKXAuhDhExV8LMi3aWyaSGYpAdVhOCesoKrEyIPkI34M9QyGdjj/Qo1qCjkQfGXI+eNmFcVPZszd/4Q/773/giW23b4ujBYdidnIeupMuRm3NfCkPymHrpA1rL3vvm5ePNNCSXxa6EdKjTpLMctqg9lIy5PdtS2POQzIPMSamC993dbfhWs4gf/wKLos+67+GfkMKcWo1hH/Rbce184SAlE8mSQAJK5i2tF1Z7MMEC84pGj7pCekcRJdZ1fBbeZKTDWl6bTgjDf2OZJ5NoUc5YkrVIjBs5NCHRvQNplyBtBn0mHh+t0CTlsgyFlQ3LQjcYDaUQmoXGTFNyxSyGjo+rFLJAeSIu+GEa1MvWbjSpMiLHga5A6FlcBYEpyvN9Q1yjRzmJXlpG9wUjK42HpXOMp1nUsixGV4TOIv11uhS4rwGXW5RsbpFKbu1FeFxUJFm1SLt+BJQCL15QZkT+qcvdzUT6TkHtKwrpoyr/+UDdOtC12zTIidWCoeFgHpDnj0bZsJtVcnisiFPS8BipEPXwIP4n5XRwwjSwqmW61kloBzHsapamWaFUpRrNEbIQpnKUQw0g9U1+qC54sNVqGEUkGmJMuU7P9hmVWGeRCEZQ4wd2UXuYeSNgKkKCC0jfR1tJbFkGDYLhayf6zaGx0YO7D/g+f5i0PWbzSwnGyiCIHSdZsYcTLCdZWHRI+PGhjTOKDhxQctgZGmv3WknSRKGPYoj6cnbjtkLe77vz83N2bZNy0BbLY5j+n7f97IsT9ME0spcekUjBPKHTtANLPLlaebabkEuPc/JCdOX6oKwT4mvTlP6NMJrdPdBt9tsNtMstzjXRr+sQBCK9nj6ovHx8SiMCM1NH5x2hBX0AsKojm2HWZxjvNTkxku9Qitj3WmNkLH3yBwVhUcBfdozXD+pa9d3fFufOXyYAuVMF5ZnB9HcxIjdm14caY7OB7PkYaJUFUYnDAhxEFZdiOIjrufQ4620iTpYdE09pFCbDqpdr5sY2b77gEV+Z7jhuY1XJBkHS1svUfqh0Y+MY1mMjY3Fqvng759Rky6Bw8NB6Jhqu9HQ1RZk2WZmHM8jx002Aavr2CoLbQa0EhTxUcwqTNo/URyRhUO1WXLp6pC6abdHyNxxewrFUSahoyzN/IafROnCwkKn3aHzmsTdVqvFnf4h2Kk1zfOcmZkjBrTWExtRLUEzgq+pCVBkI5nBLZzk9GmraejbyizbL/I8DiO6MFqtYLGLiQFa/goKWHSI6V02kDCAt8M9fCWoY7G0cuPTXtCZQioIgnarxTvPRfuqMMm3e55HRyZIIjQUkvmEJGsdcerAc5uWsGW9yVQr3zVp3UMKzcu8QUY2i+mbgqJsdNqlkqpl163pyrzp2X2aZVvukGUM9bqJrqKBOYzmyObRnVbaiJ52ye1FSmV4wtDSNaOtICoz2kyH1Pn5rrKm9TIDF+NiBPT9aR8WfSmzhDbf+OSyQ4FIQXbl+R4Z5sQUlU5hcZVbhtcR6uj4GCGj2dlZelhpVchZx8LRheO2hkfiNNs/fWBkajSKE9+0aTd02u28wqBjbZkeHZr5eVXRm+02pFQVMlGWqFwV8uyKYVsdY4ojj0R3jRKCmaVua/7UGJ2ekcYYXapcVBvRKrdMIFNVeO22jaxvinGBhkMhVXtspJ6b67TaSLkemaFDGaepT0/dASXygekDTquFht6FBTq79Dm0tyxsI08FzVODPrPb7dILXMxq1sZwu9PpaIzZUFHgZoyG0ioUPVpIXAtRb6Umhi26QS8r1bn5Wcs1K1M1CXgKV4mNFkWVelXGs0Uek/ca6nSQSisacVYu0mEYW+61OgRMu3Nd3SPHkDbbvqu049wqw0JRU4/C9jIjoKabdkZQS7iVILjXXAiD2fmYNQP69cdBY3l/5idkhZ+44bz7AxcePoSMa7fbGx4apTCATiYFY4uLi8smh2P8S+RYBO6t4fd6IaEnLijkryLLoP+l7+bDZGhS9xIYjPmgSlnqrTif0K8Vyi0y3Gxxm1K6lLI36ATj+HJqnkd/K8Y+Bn0jWWw55cEt/zUPZpGHFrTE9Cf5CbDhabpUV1bkd9Hrcy6ByG8fBPsyvcVTSpqcplCO6spHrjRJsL2W4oLBX2UfIN0UQvNC8nigQkyPiL6dexaUpb72kr+lX1NRloYByXjQL8MQ7bTY9HTnBFPKim5kbm6ePx+FKR4LxoOll01PH8zz7HXHLMODVfvsBrW8bHUp+OFZ/JpizRNet7ZYv04YUM4UGJ3jhgq0mCyD8PcS0wjq8MzlVpX9pkYoTOkv86j20ZnKtWeWtJTP9mhSZknwKifMoAmoKYM50apaagnhTniNBWLr6uW3aPIClsI5eVUafwvYt3MmRqv7tNv45dL3VlJMYYnStf/tAz81YElXJH/ay/ci77qqWvKu5RdJjlheNmkMpRIc8+1DbQl8HbiX6ignyBevLN1m/+LrPjEeEiBca9K1/kPjHOLE4KnKF3PhStl47ITCAk9MF/WfNKvy9UDMgvOuKN1b4BAuZA0BupCcC5TD9LUU7cX4l0EQHBRRZdVX/xzcgdzpKN8jm6XJt5VQIBywpMiTMbgUtULKOFeWiFmXDgR6/Jd2vTQ6OrMVqyAOU+WJU2UZgB9nhSl0naE7sLfGc12aIYUMa71fnO4/7ME0xeAI1kcdxMGiL1k57maAHjnGDmsZRfKfykF/WSk/WOVOM/xBKu7JGrA8pvXSE5BrK/8qmfgQmZUs0lczlWiJlvmjTQty5ojbSrYt/FvWix40hLx6aY26PzNFWAp5b74oZgbCtkQaSx8YtKKvHIwX56DuUnhc6xWUqoN/hSnkEBn0sOuX5bfka8pBdoyvni1t/zJe8SFCxmjq4Bq4qH4UcdHSZ1bCWHoBFPzk70vmFTyqF0EFNfmfXOormhX4evKXT4K6tLpMkcGyXDz6qB+d3qtf4+d6IJuLUryQCuWDv778bknLL98hJyrlqJL8kKNPPXpEQJDEdyRVXvhqX/YOr+Cy4Px/XzqAt1JfhUvti4tBgLN/xbyfpHIhDqs0o1zMX+pxHCRG2OwxI6M8pQPN5KNuXpW7TiOUVpcDb6H0zb76KpbHJVIzqXvGQomMz1Xe9ZKYtWaLIl8wOPrKkuJSv0VGdiVyIYiPyxKVe98gSx3g/lf1L1aeZ6Z6VVnMjzmTdOWVmwQXwwaXf2CaYimZh7k0Fu9+1T++ALXfDcEPvOq/iK9EglypvKkN3oFX1RWvg0pxZK3VckGO/uClpa3UjGuWiB+Yz6mWcUJecAHAUAaWk/epJAzgOzXY6PDPuFVtYJBVbkCC1WWshJb7CpnqV/V69C8b0qLyFnkAkAclpMXDptCZAZY9v3Z0320f4EDttZZKYoq+1DeytL/4XWzx+l516Ymzy5J7iH3jYHyxrgdE73Lz9WvHho5CWVXmLOALHn34uaPy8rI1RX4e+z+N3XN/a8rJR90wBlc+eFY80qvL/1WXvG69BD00HTCnWkJzfcuscXqgKJDjQ1Wrj/gGj/f/A00EmJu+37qBAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek5" align="left" hspace="12" width="118" height="116" border="0">


 1. Predtým ako sa oblečiete, nechajte Testim niekoľko minút zasychať. Tým sa zabráni tomu, že sa gél oblečením zotrie a zabezpečí sa, že do vášho tela sa dostane správne množstvo testosterónu. 1. Ak si umyjete miesto aplikácie gélu do 6 hodín po aplikácii

Testimu, môžete tým znížiť množstvo testosterónu absorbované

vaším telom. Preto ak sa chcete osprchovať alebo ísť plávať,

počkajte najmenej 6 hodín po aplikácii, aby ste sa uistili, že vaše

telo absorbovalo čo najväčšie množstvo testosterónu.


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Ako zabrániť prenosu Testimu na inú osobu

Je dôležité, aby ste nepreniesli Testim na inú osobu, najmä na ženy a deti. Ak nebudete dostatočne opatrný, môžete tesným kontaktom kože preniesť testosterón na iné osoby. To môže u týchto osôb spôsobiť zvýšené hladiny testosterónu v sére. Ak sa kontakt opakuje alebo trvá dlhšie, môže to zapríčiniť neočakávané vedľajšie účinky, ako sú rast ochlpenia na tvári a/alebo na tele, akné, zhrubnutie hlasu alebo zmeny v menštruačnom cykle u žien. Rovnako deti majú prirodzene nízke koncentrácie testosterónu a môžu byť ohrozené jeho vysokými hladinami.

Na zabránenie prenosu gélu z vašej kože na inú osobu sa odporúča dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 • po aplikácii gélu si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou,

 • po uschnutí gélu si prekryte miesto aplikácie odevom,

 • okúpte sa alebo sa osprchujte alebo si prekryte miesto aplikácie gélu odevom (napr. tričkom) predtým, ako sa vaša koža dostane do kontaktu s kožou inej osoby,

 • udržujte dostatočne dlhý čas medzi natretím gélu a intímnym stykom alebo tesným kožným kontaktom s inou osobou.


Čo urobiť, ak sa iná osoba vystaví účinku Testimu

Ak sa iná osoba vystaví účinku Testimu, či už priamym kontaktom s gélom alebo tým, že sa dostala do kontaktu s miestom aplikácie na vašej koži, musí si urýchlene umyť postihnutú oblasť mydlom a vodou. Čím dlhšie bude gél v kontakte s kožou predtým, ako si ju umyje, tým viac sa zvyšuje možnosť, že sa absorbuje určité množstvo testosterónu. To je obzvlášť dôležité u žien, najmä u tehotných alebo dojčiacich žien a detí.

Ak sa u týchto osôb vyskytnú príznaky, ako akné alebo zmena rastu ochlpenia na tvári alebo tele, musia vyhľadať lekára.


Ak použijete viac Testimu, ako máte

Ak omylom použijete oveľa viac Testimu, ako máte, umyte si miesto aplikácie mydlom a vodou čo najskôr, ako si to uvedomíte. Ďalšie informácie o možných vedľajších účinkoch sú uvedené v časti 4 (Možné vedľajšie účinky).


Ak zabudnete použiť Testim

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak je do nasledujúcej dávky menej ako 12 hodín, nepoužite vynechanú dávku, ale pokračujte s nasledujúcou dávkou ako obvykle. Ak je do nasledujúcej dávky viac ako 12 hodín, vezmite si dávku, ktorú ste si zabudli vziať. Nasledujúci deň pokračujte v normálnom režime.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky, na ktoré si musíte dávať pozor – a ako postupovať, keď sa u vás vyskytnú

Ak vám po klinickom vyšetrení alebo vyhodnotení pravidelného krvného testu povedali, že sa u vás vyskytol akýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov, okamžite vyhľadajte svojho lekára. Váš lekár môže prehodnotiť alebo ukončiť vašu liečbu.

Nasledujúce časté vedľajšie účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb, ktoré používajú Testim:

 • zhoršenie hypertenzie (zvýšenie tlaku krvi nad normálne hodnoty).

 • zvýšenie prostatického špecifického antigénu (PSA) zistené pri pravidelných krvných testoch. PSA je proteín produkovaný prostatou, ktorý sa môže použiť na stanovenie ochorenia prostaty.

 • zvýšenie počtu červených krviniek, hematokritu (percentuálny podiel červených krviniek v krvi) a hemoglobínu (zložka červených krviniek, ktorá prenáša kyslík) zistené pri pravidelných krvných testoch.


Ak si myslíte, že máte akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite vyhľadajte svojho lekára. V závislosti od rozhodnutia vášho lekára a/alebo v prípade závažnej reakcie vaša liečba môže byť prehodnotená alebo ukončená.


Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytujú často. Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb, ktoré používajú Testim:

 • sčervenanie, vyrážka alebo iná reakcia v mieste aplikácie

 • akné

 • bolesť hlavy


Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytujú menej často. Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb, ktoré používajú Testim:

 • zväčšenie prsníkov u mužov

 • návaly tepla alebo sčervenanie

 • svrbenie

 • zadržiavanie vody


Azoospermia (stav, kedy sa v ejakuláte nenachádzajú žiadne spermie) sa môže vyskytnúť veľmi zriedkavo (u menej ako 1 z 10 000 osôb, ktoré používajú Testim).


Povedzte ihneď svojmu lekárovi, ak si všimnete pri používaní Testimu ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov. Váš lekár môže rozhodnúť, že liečbu upraví:

 • veľmi častá alebo pretrvávajúca erekcia penisu

 • akákoľvek zmena sfarbenia kože

 • opuch členkov

 • nevysvetliteľná nevoľnosť (pocit na vracanie) alebo vracanie

 • akékoľvek ťažkosti s dýchaním vrátane ťažkostí počas spánku


Iné možné vedľajšie účinky

Nasledujúce vedľajšie účinky neboli hlásené pri použití Testimu, ale môžu sa vyskytnúť pri liečbe testosterónom:

 • rakovina prostaty

 • problémy s pečeňou (čo môže súvisieť so zmenenou funkciou pečene a/alebo žltačkou (zožltnutie pokožky/očí))

 • abnormality prostaty (zväčšenie prostaty, čo môže spôsobiť problémy s močením)

 • citová nestálosť

 • celková ostrá bodavá bolesť

 • zmenené hladiny tukov v krvi

 • úzkosť

 • znížená sexuálna túžba

 • strata ochlpenia

 • seborea (nadmerné vylučovanie kožného mazu)

 • zvýšené zarastanie na tele

 • nevoľnosť

 • svalové kŕče


V prípade dlhšieho užívania alebo nadmernej dávky:

 • zmeny v hladinách solí (elektrolytov) (ako sú sodík, chloridy, draslík, vápnik, anorganické fosfáty) v krvi môžu klinicky spôsobiť edém (opuch v dôsledku zadržiavania tekutín), hypertenziu (zvýšenie tlaku krvi nad normálne hodnoty) alebo poruchy správania, ako je úzkosť

 • častá a/alebo predĺžená erekcia penisu

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvej vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Testim


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a spodnej časti každej tuby po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Neuchovávajte tuby Testimu v blízkosti ohňa a na priamom slnečnom svetle, pretože obsah tuby je horľavý.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Testim obsahuje

Liečivo je testosterón.

Každé 5 g balenie na jednorazové použitie obsahuje 50 mg testosterónu.

Ďalšie zložky lieku sú etanol, karboméry (980 a 1342), propylénglykol, glycerol, makrogol 1000, trometamol, pentadekalaktón a čistená voda. Obsah etanolu je približne 74 %.


Ako vyzerá Testim a obsah balenia

Tento liek je číry až priesvitný gél v balení na jednorazové použitie. Testim sa dodáva v jednodávkových hliníkových tubách s uzáverom so závitmi, každá tuba obsahuje 5 g gélu. Testim sa dodáva v škatuliach s obsahom 7, 14, 30 alebo 90 jednodávkových túb.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika


Výrobca

Ferring GmbH

Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia: TESTIM

Francúzsko: TESTIMED


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.


7Testim 50 mg transdermálny gél

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01549


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Testim 50 mg transdermálny gél


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedno 5 g balenie na jednorazové použitie obsahuje 50 mg testosterónu.


Pomocné látky so známym účinkom: 5 g gélu obsahuje 0,25 g propylénglykolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Transdermálny gél.

Číry až priesvitný gél.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Substitučná liečba testosterónom u hypogonadizmu u mužov, pokiaľ je nedostatok testosterónu potvrdený klinickými príznakmi a biochemickými vyšetreniami (pozri časť 4.4).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a starší muži

Odporúčaná počiatočná dávka Testimu je 50 mg testosterónu (1 tuba) denne.


Dávka sa má titrovať na základe hladín testosterónu v sére alebo pretrvávania klinických znakov a príznakov charakteristických pre nedostatok testosterónu. Na dosiahnutie normálnych hladín testosterónu v sére sa majú pred aplikáciou ďalšej dávky merať hladiny testosterónu v sére zavčasu ráno, približne 7 – 14 dní po začatí liečby. V súčasnosti neexistuje zhoda týkajúca sa špecifických hodnôt testosterónu v závislosti od veku. Všeobecne sa akceptuje, že normálne hladiny testosterónu v sére u mladých eugonadálnych mužov sú približne 300 – 1 000 ng/dl (10,4 – 34,6 nmol/l). No treba vziať do úvahy, že fyziologické hladiny testosterónu sa so zvyšujúcim vekom znižujú. Ak sú koncentrácie testosterónu v sére pod normálnym rozsahom, denná dávka testosterónu sa môže zvýšiť z 50 mg (1 tuba) na 100 mg (2 tuby) jedenkrát denne. Dĺžku liečby a frekvenciu následných meraní testosterónu má určiť lekár. Nevirilizovaní pacienti môžu vyžadovať liečbu s jednou tubou dlhší čas, kým dôjde v prípade potreby k zvýšeniu dávky. Kedykoľvek počas liečby, po počiatočnej titrácii, môže byť potrebné znížiť dávku, ak hladiny testosterónu v sére vzrastú nad hornú hranicu normálneho rozsahu. Ak sú pri aplikácii 50 mg (1 tuba) Testimu ranné hladiny testosterónu v sére nad normálnym rozsahom, použitie Testimu treba ukončiť. Ak sú hladiny testosterónu pod normálnym rozsahom, dávka sa môže zvýšiť, no nemá prevýšiť 100 mg denne.


Pretože existujú rozdiely v analytických hodnotách medzi diagnostickými laboratóriami, všetky merania testosterónu sa majú vykonávať v jednom laboratóriu.


Ženy

Testim nie je určený na použitie u žien.


Pediatrická populácia

Testim nie je určený na použitie u detí a nebol klinicky skúšaný u mužov mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania

Gél sa má aplikovať raz denne, približne v rovnakom čase každý deň, na čistú, suchú, neporušenú kožu pliec a/alebo hornej časti ramien. Odporúča sa aplikovať gél ráno. U pacientov, ktorí sa umývajú ráno, Testim sa má aplikovať po umytí, kúpaní alebo sprchovaní.


Pri aplikácii gélu pacienti majú otvoriť jednu tubu a celý obsah vytlačiť do dlane ruky. Potom treba ihneď aplikovať gél na plecia a/alebo hornú časť ramien. Gél sa má opatrne rozotrieť na kožu tak, aby sa vytvorila tenká vrstva. Gél sa má potom rozotierať dovtedy, kým nezostane žiaden gél na koži. U pacientov, ktorí majú predpísanú dennú dávku testosterónu 100 mg treba postup opakovať aj s druhou tubou Testimu. Odporúča sa, aby pacienti, u ktorých sa vyžadujú dve tuby gélu denne, používali na aplikáciu obidve plecia (jedna tuba na jedno plece) a/alebo hornú časť ramien. Pacienti si majú ihneď po aplikácii Testimu dôkladne umyť ruky mydlom a vodou. Po aplikácii gélu pacienti musia počkať niekoľko minút, kým miesto aplikácie gélu zaschne a potom sa obliecť tak, aby miesto aplikácie gélu bolo prekryté.


Pacientov treba upozorniť, aby Testim neaplikovali na genitálie.


 1. Kontraindikácie


Androgény sú kontraindikované u mužov s karcinómom prsníka alebo známym alebo suspektným karcinómom prostaty.


Precitlivenosť na liečivo, ktoré sa chemicky syntetizuje zo sóje alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začiatkom liečby testosterónom musia byť všetci pacienti dôkladne vyšetrení, aby sa vylúčilo riziko prípadnej rakoviny prostaty. U pacientov, ktorí podstupujú liečbu testosterónom, sa musí vykonávať dôkladná a pravidelná kontrola prsných žliaz a prostaty v súlade s odporúčanými postupmi (digitálne rektálne vyšetrenie a vyhodnotenie PSA v sére) najmenej raz ročne alebo dvakrát ročne, ak ide o starších pacientov alebo rizikových pacientov (klinické alebo rodinné faktory).


Androgény môžu urýchliť progresiu subklinickej formy rakoviny prostaty a benígnej hyperplázie prostaty.


U pacientov s metastázami v kostiach je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože hrozí riziko hyperkalciémie/hyperkalciúrie, ktorá sa môže vyvinúť pri liečbe androgénmi. U týchto pacientov sa majú pravidelne kontrolovať hladiny vápnika v sére.


Testosterón môže spôsobiť zvýšenie tlaku krvi a u pacientov s hypertenziou sa má Testim používať s opatrnosťou.


U pacientov trpiacich na závažnú srdcovú, pečeňovú alebo obličkovú nedostatočnosť môže liečba testosterónom spôsobiť vážne komplikácie, ktoré sa prejavujú edémom s kongestívnym zlyhaním srdca alebo bez neho. V tomto prípade musí byť liečba okamžite ukončená. Taktiež môže byť potrebná diuretická liečba.


Testosterón sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ischemickou chorobou srdca.


Testosterón sa má používať s opatrnosťou u pacientov s epilepsiou a migrénou, pretože môže dôjsť k ich zhoršeniu.


Publikované sú hlásenia zvýšeného rizika spánkového apnoe u hypogonadálnych jedincov liečených estermi testosterónu, najmä u tých s rizikovými faktormi, ako sú obezita alebo chronická respiračná choroba.


U pacientov liečených androgénmi, ktorí dosiahli po substitučnej liečbe normálne koncentrácie testosterónu v plazme, sa môže zlepšiť citlivosť na inzulín.


Niektoré klinické znaky: podráždenosť, nervozita, nárast hmotnosti, predĺžené alebo časté erekcie môžu poukazovať na nadmernú dávku androgénu a vyžadujú úpravu dávky.


Ak má pacient závažnú reakciu v mieste podania, liečbu treba prehodnotiť a v prípade potreby ukončiť.


Pravidelne je potrebné vykonávať nasledovné kontroly: celkový krvný obraz, profil lipidov a pečeňové testy.


Na dosiahnutie správneho dávkovania sa musí merať koncentrácia testosterónu v sére (pozri časť 4.2 ).


Testim sa nesmie použiť na liečbu nešpecifických symptómov, ktoré poukazujú na hypogonadizmus, ak sa nepotvrdil nedostatok testosterónu a ak neboli vylúčené iné etiológie zodpovedné za tieto symptómy. Nedostatok testosterónu sa má jednoznačne klinicky preukázať a potvrdiť dvoma samostatnými meraniami testosterónu v krvi, a to pred začatím akejkoľvek substitučnej liečby testosterónom, vrátane liečby Testimom.


Testim nie je určený na liečbu mužskej neplodnosti alebo sexuálnej dysfunkcie/impotencie u pacientov, u ktorých sa nepreukázal nedostatok testosterónu. Na obnovenie plodnosti u pacientov s hypogonadotropným hypogonadizmom sa vyžadujú okrem liečby Testimom ďalšie terapeutické opatrenia.


Športovcov liečených substitúciou testosterónom na primárny a sekundárny hypogonadizmus treba upozorniť, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu pri antidopingových testoch. Androgény nie sú vhodné na zvýšenie svalovej hmoty u zdravých jedincov alebo na zvýšenie fyzických schopností.


Testim na nesmie používať u žien, pretože má virilizačné účinky.


Nakoľko umývanie po použití Testimu znižuje hladinu testosterónu, pacientom sa odporúča, aby sa neumývali alebo nesprchovali najmenej 6 hodín po aplikácii Testimu. Umývanie do šiestich hodín po aplikácii gélu znižuje absorpciu testosterónu.


Testim obsahuje propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.


Obsah každej tuby je horľavý.


Možnosť prenosu

Pri nepozornosti sa môže gél s obsahom testosterónu preniesť na iné osoby tesným dotykom kože, čo má za následok zvýšené hladiny testosterónu v sére a možné nežiaduce účinky (napr. rast ochlpenia na tvári a/alebo tele, akné, zhrubnutie hlasu, nepravidelnosť menštruačného cyklu) v prípade opakovaného kontaktu (neúmyselná androgenizácia).


Lekár má dôkladne informovať pacienta o riziku prenosu testosterónu a o pokynoch na bezpečné používanie (pozri nižšie). Testim sa nesmie predpisovať pacientom, u ktorých je veľké riziko, že nebudú dodržiavať pokyny na jeho bezpečné používanie (napr. závažný alkoholizmus, drogová závislosť, závažné psychické ochorenia).


Prenosu sa dá vyhnúť prekrytím miesta aplikácie odevom alebo osprchovaním sa pred stykom.


Vzhľadom k tomu sa odporúčajú nasledovné opatrenia:


Pre pacienta:

 • po aplikácii gélu si dôkladne umyť ruky mydlom a vodou,

 • po uschnutí gélu prekryť miesto aplikácie oblečením,

 • osprchovať sa pred každou situáciou, v ktorej sa dá predpokladať takýto typ kontaktu.


Pre ľudí, ktorý nie sú liečení Testimom:

 • v prípade kontaktu s miestom aplikácie, ktoré nebolo umyté alebo prekryté odevom, čo najskôr umyť mydlom a vodou miesto na koži, na ktoré sa mohol preniesť testosterón.

 • hlásiť vznik znakov nadmerného androgénového pôsobenia, ako je akné alebo zmena ochlpenia.


Kvôli bezpečnosti partnerky/partnera sa má pacientovi odporučiť, aby napr. dodržiaval dĺžku intervalu medzi aplikáciou Testimu a pohlavným stykom, prekryl si miesto aplikácie napr. tričkom počas styku alebo pred sexuálnym stykom sa osprchoval.


Okrem toho sa odporúča, aby pri kontakte s deťmi nosil tričko prekrývajúce miesto aplikácie, a vylúčil tak riziko kontaminácie kože dieťaťa.


Tehotné ženy sa musia vyhnúť akémukoľvek kontaktu s miestom aplikácie Testimu. V prípade tehotenstva partnerky musí pacient vo zvýšenej miere dbať na bezpečnostné opatrenia (pozri časť 4.6).

 1. Liekové a iné interakcie


Pri súbežnom použití androgénov s antikoagulanciami môže dôjsť k zvýšeniu antikoagulačných účinkov. Pacienti, ktorí užívajú perorálne antikoagulanciá si vyžadujú dôkladnejšiu kontrolu, zvlášť na začiatku androgénovej liečby alebo pri jej ukončení.


Súbežné podávanie testosterónu s ACTH alebo kortikosteroidmi môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku edémov; preto sa tieto lieky majú podávať s opatrnosťou, najmä u pacientov s ochorením srdca alebo pečene.


Interakcie pri laboratórnych testoch: Androgény môžu znižovať hladiny globulínov viažucich tyroxín, čo má za následok zníženie celkovej hladiny T4 v sére a zvýšenie absorpcie T3 a T4. Hladiny voľných hormónov štítnej žľazy zostávajú nezmenené a nepozorovali sa žiadne klinické prejavy dysfunkcie štítnej žľazy.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Testim nie je určený na použitie u žien a nesmie sa používať u tehotných alebo dojčiacich žien.


Testosterón môže indukovať virilizačné účinky v plode ženského pohlavia.


Tehotné ženy sa majú vyhnúť kontaktu s kožou, na ktorú bol aplikovaný Testim.


V prípade, že neumytá alebo nepokrytá koža, na ktorú bol aplikovaný Testim, príde do priameho kontaktu s kožou tehotnej ženy, celú oblasť kontaktu treba ihneď umyť mydlom a vodou.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané štúdie o účinkoch na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


a. Súhrn bezpečnostného profilu

V dvojito zaslepených klinických skúškach porovnávajúcich Testim s placebom najčastejšie pozorovanými nežiaducimi reakciami u pacientov liečených Testimom boli erytém v mieste aplikácie a zvýšené hodnoty PSA, obidve sa vyskytli približne u 4 % pacientov.


b. Tabuľkový prehľad nežiaducich udalostí

Terminológia používaná pri klasifikácii výskytu nežiaducich reakcií: veľmi časté (10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté (1/1 000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/ 1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); a neznáme (z dostupných údajov).


Kumulatívne skúsenosti s bezpečnosťou Testimu vychádzajú z fázy I až fázy III klinických skúšok a zo sledovaní po uvedení lieku na trh.


Nežiaduce účinky uvedené v tabuľke nižšie sa pozorovali v klinických štúdiách s Testimom a/alebo vychádzajú zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Trieda orgánových systémov podľa MedDRA

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až 1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až 1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až 1/1 000)

Veľmi zriedkavé

( 1/10 000)

Neznáme*

Poruchy gastrointestinálneho traktu


nauzea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


reakcia v mieste podania (vrátane erytému, vyrážky a svrbenia)

periférny edém
Poruchy pečene a žlčových ciest


žltačka a abnormálne výsledky testov funkcie pečene

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšený PSA, zvýšený hematokrit, zvýšený hemoglobín, zvýšený počet červených krviniek
zmena hladín lipidov v krvi, zníženie HDL cholesterolu a nárast hmotnosti

Poruchy metabolizmu a výživy


zmeny elektrolytov (retencia sodíka, chloridov, draslíka, vápnika, anorganických fosfátov a vody)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕče

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)


rakovina prostaty

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy
generalizovaná parestéza

Psychické poruchy


znížené libido, anxiéta, emociálna labilita

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovgynekomastia (môže sa vyvinúť a pretrvávať u pacientov liečených testosterónom na hypogonadizmus)


azoospermia

zvýšenie počtu erekcií; testosterónová substitučná liečba hypogonadizmu môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť perzistentné, bolestivé erekcie (priapizmus) a abnormality prostaty

Poruchy kože a podkožného tkaniva


akné

svrbeniemôžu sa vyskytnúť rôzne kožné reakcie vrátane hirzutizmu, alopécie a seborey

Poruchy ciev


zhoršenie hypertenzie

návaly tepla /sčervenaniehypertenzia

*nemožno odhadnúť z dostupných údajov, väčšina pochádza z hlásení po uvedení lieku na trh a skupinového účinku testosterónu


Pacienti majú byť upovedomení, aby hlásili lekárovi ktorýkoľvek z nasledujúcich účinkov: veľmi časté alebo pretrvávajúce erekcie penisu; akákoľvek zmena farby kože, opuch členkov alebo neočakávaná nevoľnosť alebo vracanie; akékoľvek poruchy dýchania vrátane tých, ktoré súvisia so spánkom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenie na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V*.


 1. Predávkovanie


Hlásenia opisujúce predávkovanie zahŕňajú dávky do 150 mg TESTIMU. V týchto spontánnych prípadoch nebola hlásená toxicita limitovaná dávkou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: androgény, ACT kód: G03BA03


Testosterón a dihydrotestosterón (DHT), endogénne androgény sú zodpovedné za normálny rast a vývoj mužských pohlavných orgánov a zachovanie sekundárnych pohlavných znakov. Tieto účinky zahŕňajú rast a vývoj prostaty, semenných mechúrikov, penisu a skróta; vývoj rozdelenia mužského zarastania na tvári, hrudníku, podpazuší a ohanbí; zväčšenie hrtana; zhrubnutie hlasu, zmenu svalovej hmoty a rozdelenie tukov.


Nedostatočná tvorba testosterónu z dôvodu zlyhania semenníkov, patológie hypofýzy alebo gonadotropínov alebo nedostatku hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón spôsobuje u mužov hypogonadizmus a nízke koncentrácie testosterónu v sére. Symptómy súvisiace s nízkymi hladinami testosterónu zahŕňajú zníženú sexuálnu túžbu s impotenciou alebo bez nej, únavu, stratu svalovej hmoty, depresívnu náladu a regresiu sekundárnych sexuálnych znakov. Úprava hladín testosterónu v rámci normálneho rozsahu môže po čase spôsobiť zvýšenie svalovej hmoty, zlepšenie nálady, zvýšenie sexuálnej túžby, libida a sexuálnej funkcii vrátane sexuálneho výkonu a počtu spontánnych erekcií.


Počas exogénneho podávania testosterónu mužom s normálnymi hladinami testosterónu môže dôjsť k zníženiu uvoľňovania endogénneho testosterónu spôsobeného inhibíciou luteinizačného hormónu (LH) produkovaného hypofýzou. Pri vysokých dávkach exogénnych androgénov môže byť potlačená spermatogenéza v dôsledku inhibície folikulostimulačného hormónu (FSH) produkovaného hypofýzou.


Podávanie androgénov spôsobuje retenciu sodíka, dusíka, draslíka, fosforu a zníženie vylučovania vápnika močom. Uvádza sa, že androgény zvyšujú anabolizmus a znižujú katabolizmus proteínov. Rovnováha dusíka sa zlepší len pri dostatočnom príjme kalórií a proteínov. Taktiež sa uvádza, že androgény stimulujú tvorbu červených krviniek zvyšovaním tvorby erytropoetínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Testim po aplikácii na kožu veľmi rýchlo zasychá. Koža pôsobí ako rezervoár uvoľňovania testosterónu do systémovej cirkulácie.


Pri aplikácii Testimu 50 mg alebo 100 mg denne dospelým mužom, ktorí mali skoro ráno hladiny testosterónu v sére 300 ng/dl, následné merania v deň 30, 60 a 90 po začiatku liečby potvrdili, že koncentrácia testosterónu v sére sa udržala v rozsahu normálnych hodnôt.


Absorpcia

Po aplikácii 50 mg Testimu hypogonadálnym mužom boli v rovnovážnom stave Cpriemer 365187 ng/dl (12,76,5 nmol/l), Cmax 538371 ng/dl (18,712,9 nmol/l) a Cmin223126 ng/dl (7,74,4 nmol/l). Zodpovedajúce koncentrácie po podaní 100 mg Testimu denne boli Cpriemer 612286 ng/dl (21,39,9 nmol/l), Cmax 897566 ng/dl (31,119,6 nmol/l) a Cmin394189 ng/dl (13,76,6 nmol/l). Rovnovážny stav sa dosiahne do 7 dní. Rovnovážny stav sa môže dosiahnuť v skoršom bode, aj keď časový interval nebol v klinických skúškach stanovený.


U zdravých eugonadálnych mužov sú normálne hladiny testosterónu v sére v rozsahu 300 – 1 000 ng/dl (10,4 – 34,6 nmol/l).


Merania hladín testosterónu sa môžu líšiť v závislosti od laboratória a metódy stanovenia (pozri časť 4.2).


Distribúcia

Cirkulujúci testosterón sa z veľkej časti v sére viaže na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG) a albumín. Albumín viažuca frakcia tetosterónu ľahko disociuje z albumínu a predpokladá sa, že je biologicky aktívna. Časť testosterónu, ktorá sa viaže na SHBG, sa nepovažuje za biologicky aktívnu. Približne 40 % testosterónu v plazme sa viaže na SHBG, 2 % zostávajú neviazané (voľné) a zostatok sa viaže na albumín a iné bielkoviny.


Biotransformácia

V literatúre sa uvádza veľký rozdiel v polčase testosterónu, v rozsahu od 10 do 100 minút.

Testosterón sa metabolizuje na rôzne 17-ketosteroidy dvoma odlišnými cestami. Najvýznamnejšími aktívnymi metabolitmi testosterónu sú estradiol a dihydrotestosterón (DHT). Testosterón sa metabolizuje na DHT prostredníctvom enzýmu steroid 5reduktázy, ktorý sa nachádza v koži, pečeni a urogenitálnom trakte mužov. DHT sa viaže s väčšou afinitou na SHBG ako testosterón. V mnohých tkanivách závisí aktivita testosterónu od jeho redukcie na DHT, ktorý sa viaže na cytosol-receptorové proteíny. Komplex steroid-receptor je transportovaný do jadra, kde iniciuje transkripciu a bunkové zmeny súvisiace s účinkom androgénu. V reprodukčných tkanivách sa DHT ďalej metabolizuje na 3-a 3-androstanedioly.

Inaktivácia testosterónu prebieha hlavne v pečeni.


Koncentrácia DHT sa počas liečby Testimom zvyšuje. U subjektov liečených Testimom zostali po 90 dňoch liečby priemerné koncentrácie DHT v rozsahu normálnych hodnôt.


Eliminácia

Približne 90 % testosterónu podaného intramuskulárne sa vylučuje močom ako konjugáty testosterónu a jeho metabolitov s kyseliny glukurónovou a kyselinou sírovou; asi 6 % dávky sa vylučuje stolicou, predovšetkým v nekonjugovanej forme.


Osobitné skupiny pacientov:

U pacientov liečených Testimom sa nepozorovali rozdiely v priemernej dennej koncentrácii testosterónu v sére v rovnovážnom stave v závislosti od veku alebo príčiny hypogonadizmu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie nepreukázali účinky okrem tých, ktoré možno vysvetliť na základe hormonálneho profilu Testimu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


čistená voda

pentadekalaktón

karbomér 980

karbomér 1342

propylénglykol

glycerol

makrogol 1 000

etanol

trometamol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek je horľavý a musí byť chránený pred priamym slnečným svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Testim sa dodáva v jednodávkových hliníkových tubách s epoxyfenolovou vnútornou vrstvou a skrutkovacím uzáverom, každá tuba obsahuje 5 g gélu. Tuby sú balené v škatuliach po 7, 14, 30 a 90 túb.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Ferring-Léčiva, a.s.

K Rybníku 475

252 42 Jesenice u Prahy

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


56/0505/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.11.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

10Testim 50 mg transdermálny gél