+ ipil.sk

Tetraspan 10 %Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/03015

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03829


Písomná informácia pre používateľa


Tetraspan 10%

infúzny roztok

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru, alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tetraspan 10% a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tetraspan 10%

3. Ako používať Tetraspan 10%

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tetraspan 10%

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tetraspan 10% a na čo sa používa


Tetraspan 10% je infúzny roztok, ktorý sa podáva infúznou súpravou do žily.


Tetraspan 10% je náhrada objemu plazmy, ktorá sa používa na obnovenie krvného objemu pri krvných stratách, ak nie sú postačujúce samotné iné lieky nazývané kryštaloidy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tetraspan 10%

Nepoužívajte Tetraspan 10%, ak:

 • ste alergický na liečivá, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • máte vážnu generalizovanú infekciu (sepsu)

 • máte popáleniny

 • máte poruchu obličiek alebo dostávate dialýzu

 • máte závažné ochorenie pečene

 • máte krvácanie do mozgu (intrakraniálne alebo cerebrálne krvácanie)

 • ste kriticky chorý (napr. musíte zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti)

 • máte príliš veľa tekutín v tele a povedali vám, že máte stav, ktorý sa volá hyperhydratácia

 • máte tekutinu v pľúcach (pľúcny edém)

 • ste dehydratovaný (máte nedostatok tekutín v tele)

 • povedali vám, že máte v krvi priveľmi zvýšený draslík , sodík alebo chloridy

 • máte závažné poruchy funkcie pečene

 • máte závažné zlyhanie srdca

 • máte závažné problémy so zrážanlivosťou krvi

 • máte transplantovaný orgán.


Upozornenia a opatrenia


Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi ak máte:

 • poruchu funkcie pečene

 • problémy so srdcom alebo krvným obehom

 • poruchu zrážanlivosti krvi (koagulácie)

 • problémy s obličkami


Keď dostanete tento liek, budú vás kvôli riziku alergických (anafylaktických/anafylaktoidných) reakciídôkladne sledovať, aby sa včas odhalili prvotné príznaky alergických reakcií.


Operácie a úrazy:

Váš lekár dôkladne zváži, či je tento liek pre vás vhodný.


Vášlekárstarostlivo upravídávkuTetraspanu10%, abynedošlo kpreťaženiu tekutinami. Toto je potrebné najmä vtedy, ak máte problémy s pľúcami, srdcom alebo krvným obehom.

Zdravotné sestry zabezpečia zaznamenávanie vašej rovnováhy tekutín, hladiny solí v krvi a funkcie obličiek. V prípade potreby môžete dostať ďalšie soli.


Okrem toho bude zaistené, aby ste dostali dostatok tekutín.


Tetraspan 10% je kontraindikovaný, ak máte problémy s obličkami, alebo ak si ochorenie obličiek vyžaduje dialýzu.


Ak sa poškodenie obličiek objaví počas liečby:

Ak lekár spozoruje prvé príznaky poškodenia obličiek, ukončí podávanie tohto lieku. Okrem toho môže lekár u vás sledovať funkciu obličiek až do 90 dní.


Ak dostanete liek Tetraspan 10% opakovane, váš lekár vám bude sledovať zrážanlivosť krvi, dobu krvácania a ďalšie funkcie. V prípade, že dôjde k poruche zrážanlivosti krvi, lekár ukončí podávanie tohto lieku.


Ak máte podstúpiť otvorenú operáciu srdca a ste na prístroji srdce-pľúca, ktorý počas operácie pomáha cirkulovať krv, podávanie tohto lieku sa neodporúča.


Starší pacienti

Vpriebehuliečbybude vášlekárstarostlivosledovaťváš zdravotnýstavamôžeupraviťdávku. Dôvodom je skutočnosť, že ustaršíchpacientov je väčšiapravdepodobnosť výskytov problémov sobličkamiasrdcom.


Iné lieky a Tetraspan 10%:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali alebo môžete užívať ešte iné lieky, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár bude postupovať zvlášť opatrne, ak dostávate/užívate:

 • zvláštny druh antibiotík, tzv. aminoglykozidy,

 • lieky, ktoré môžu zadržiavať draslík alebo sodík,

 • lieky na liečbu srdcovej slabosti (napr. náprstníkové prípravky, digoxín).


Tetraspan 10% môžezvýšiťúčinoktýchto liekov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete používať tento liek.


Gravidita

Škodlivéúčinkynanenarodenédieťasamôžuvyskytnúťuhydroxyetylškrobu, keďmátealergickúreakciuna tento produkt.


Tento liek dostanete len vtedy, ak Váš lekár zvážil, že potenciálne prínosy prevažujú nad možnými rizikami pre plod v tele matky, zvlášť keďstevprvomtrimestri.


Dojčenie

Nie je známe, či hydroxyetylškrob prechádza do materského mlieka. VášlekárVám preto podá tento roztok len vtedy, aksi myslí, žejeto nevyhnutnéazváži, čidočasneprerušiťdojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tetraspan 10% nemá vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Tetraspan 10%


Tetraspan 10% Vám bude podaný kvapkaním do žily (intravenóznou infúziou).


Dávkovanie

Váš lekár rozhodne o správnej dávke, ktorú dostanete.


Váš lekár použije najnižšiu možnú účinnú dávku a Tetraspan 10% budete dostávať maximálne 24 hodín.


Dospelí

Maximálna denná dávkaje 18 ml(1,8 ghydroxyetylškrobu) nakgtelesnejhmotnosti.


Použitie u detí

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí.Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.


Staršípacientiapacientis osobitným stavom

Ak ste staršípacientaleboakmáte problémyspľúcami, so srdcom alebo s obehom, dávkovaniebudeupravené podľa vášho individuálneho stavu.


Ak použijete viac Tetraspanu 10%, ako máte

Ak ste dostali príliš veľa Tetraspanu 10%, môže dôjsť k preťaženiu vášho organizmu tekutinami, ktoré môžuovplyvniť funkciu vášho srdcaapľúc.


Ak sa tak stane, váš lekár musí infúziu Tetraspanu 10% okamžite zastaviť a poskytnúť vám potrebnú liečbu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie pozorovanévedľajšieúčinky sú priamospojenésterapeutickým účinkomškrobových roztokovapodaných dávok, čo znamenázriedenievašej krviakrvných zložiek, ktorézodpovednézazrážaniekrvi. Ďalej boli pozorované závažné alergické reakcie.


Nasledujúce vedľajšieúčinky môžubyť závažné. Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, podávanie lieku sa musíukončiť aokamžite konzultovať s lekárom.

Veľmi časté(môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí):

Znížený počet červených krviniek a znížená koncentrácia bielkovín v krvi v dôsledku zriedenia.


Časté, v závislosti od podanej dávky(môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí):

Rozriedeniekoagulačných faktorov(krvné zložky, ktoré sú zodpovednézazrážaniekrvi). Môžeto spôsobiťkrvácanie.


Zriedkavé(môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 ľudí):

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie nezávisle od dávky. Môžu byť závažné a prechádzať až do šoku. V prípade výskytu alergickej reakcie, najmäanafylaktickej/anafylaktoidnejreakcie(vrátane opuchutváre, jazykaalebohrdla, ťažkostísprehĺtaním, žihľavkya ťažkostísdýchaním), vášlekárokamžitezastavíinfúziuTetraspanu10%aposkytne vám základnú lekársku starostlivosť.


Žiadnymi testami nie je možné predpovedať, u ktorých pacientov sa dá očakávať alergická reakcia a ani priebeh alebo závažnosť takejto alergickej reakcie.


Frekvencia neznáma(nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

Poškodenie obličiek

Poškodenie pečene


Ďalšie vedľajšie účinky


Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí):

Infúziahydroxyetylškrobumá za následok zvýšeniehladínenzýmualfa-amylázy vsére. Tobymohlobyťchybneinterpretované ako dôkazo poruche pankreasu.


Menej časté(môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí):

Po liečbe týmto liekom, dokonca aj niekoľko týždňov od jej ukončenia, môžete, pociťovať svrbenie. Svrbenie môže pretrvávať aj niekoľko mesiacov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tetraspan 10%


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Len na jednorazové použitie. Po použití obal a nepoužitý obsah zlikvidujte.


Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte tento liek, ak roztok nie je číry, bezfarebný, a ak obal a uzáver vykazujú viditeľné známky poškodenia.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tetraspan 10% obsahuje


- Liečivami v 1000 ml roztoku Tetraspanu 10% sú:


Hydroxyetylškrob (HES) 100,00 g

(Molárna substitúcia: 0,42)

(Priemerná molekulová hmotnosť: 130000 Da)

Chlorid sodný 6,25g

Chlorid draselný 0,30g

Chlorid vápenatý 0,37g

Hexahydrát chloridu horečnatého 0,20g

Nátriumacetát trihydrát 3,27g

Kyselina L-jablčná 0,67g


- Ďalšie zložky sú:

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekciu


Koncentrácie elektrolytov:

Sodík 140 mmol/l

Draslík 4,0 mmol/l

Vápnik 2,5 mmol/l

Horčík 1,0 mmol/l

Chlorid 118 mmol/l

Acetát 24 mmol/l

L-malát 5,0 mmol/l


pH: 5,66,4

Teoretická osmolarita: 297 mOsmol/l

Acidita (titrácia do pH 7,4): < 2,0 mmol/l


Ako vyzerá Tetraspan 10% a obsah balenia


Číry bezfarebný vodný roztok.


Tetraspan 10% je dostupný v týchto baleniach a veľkostiach balení.


Polyetylénová fľaša (Ecoflac plus) dostupná v balení:

10 x 500 ml


Plastový vak (Ecobag) so zátkou z butylovej gumy a polypropylénovým vonkajším obalom, dostupný v baleniach:


20 x 250 ml

20 x 500 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Nemecko


Poštová adresa:

34209 Melsungen, Nemecko

Telefón: +49 5661 71 0

Fax: +49 5661 71 4567


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko Tetraspan 10% Infusionslösung

Belgicko Tetraspan 10%, 100 mg/mloplossing voor infusie

Česká republika Tetraspan 10%

Dánsko Tetraspan 100 mg/ml infusionsvæske

Estónsko Tetraspan 100 mg/ml infusioonilahus

Fínsko Tetraspan 100 mg/ml infuusioneste, liuos

Nemecko Tetraspan 10% Infusionslösung

Grécko Tetraspan, διάλυμα για έγχυση10%

Maďarsko Tetraspan 100 mg/ml oldatos infúzió

Írsko EquiHes 100 mg/ml Solution for Infusion

Taliansko Tetraspan 100 mg/mlsoluzione per infusione

Lotyšsko Tetraspan 100 mg/ml Šķīdums infūzijām

Litva Tetraspan 100 mg/ml infuzinis tirpalas

Luxembursko Tetraspan 10% Infusionslösung

Poľsko Tetraspan 100 mg/mlHES roztwór do infuzji

Portugalsko Tetraspan 100 mg/mlsolução para perfusão

Slovensko Tetraspan 10%

Slovinsko Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje

Španielsko Isohes 10% Solución para perfusión

Švédsko Tetraspan 100 mg/ml infusionsvätska, lösning

Holandsko Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie100g/l

Veľká Británia Tetraspan 10% Solution for Infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------––––––––-

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 hodín.


Prvých 10-20 ml sa má podávať pomaly a za starostlivého monitorovania pacienta, aby bolo možné čo najskôr spozorovať akékoľvek anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.


Podať sa má najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť. Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Použiteihneď po otvorení primárnehoobalu. Akýkoľvek nepoužitý obsah musí byť zlikvidovaný.


Podávanie má začať okamžite po pripojení obalu k infúznej súprave.

Len na jednorazové použitie. Nepoužívajte čiastočne použité balenie. Použite iba vtedy, ak je roztok číry, bezfarebný, a ak obal nie je porušený.


Inkompatibility

S ohľadom na absenciuštúdiíkompatibility satentoliek nesmiemiešaťsinýmiliekmi.


Tetraspan 10% je hyperonkotický:

Tetraspan 10% jehyperonkotický roztok, t. j.zvýšenieintravaskulárnehoplazmatického objemupresahuje objem infundovanej tekutiny (mobilizáciou extravaskulárnej tekutiny). Preto obzvlášť treba počítať s rizikom hypervolémie.


Pokyny na používanie tlakovej infúzie Tetraspan 10% v:

plastovom obale Ecoflac plus a Ecobag:


Ak je potrebná veľmi rýchla infúzia pod tlakom, musíte odstrániť z plastových obalov a infúznej súpravy pred podaním infúzie všetok vzduch, aby sa predišlo riziku vzniku vzduchovej embólie počas infúzie. Tlaková infúzia sa podáva pomocou tlakovej manžety.


Ecobag:
1
2

-Pripojte infúznu súpravu.

-Obal otočte do zvislej polohy.

-Otvorte rolovaciu svorku, vytlačte z obalu vzduch a naplňte polovicu odkvapkávacej komôrky tekutinou.

- Obal otočte dolu hlavou a z infúznej súpravy odstráňte vzduchové bublinky.

-Uzatvorte rolovaciu svorku.

-Vložte vak Ecobag do tlakovej manžety.

-Nastavte tlak.

-Otvorte rolovaciu svorku a začnite podávať infúziu.Ecoflac plus:

1

2

-Pripojte infúznu súpravu.

-Obal otočte do zvislej polohy.

-Otvorte rolovaciu svorku, vytlačte z obalu vzduch a naplňte polovicu odkvapkávacej komôrky tekutinou.

- Obal otočte dolu hlavou a z infúznej súpravy odstráňte vzduchové bublinky.

-Uzatvorte rolovaciu svorku.

-Vložte fľašu Ecoflac plus do tlakovej manžety.

- Nastavte tlak.

-Otvorte rolovaciu svorku a začnite podávať infúziu.
8Tetraspan 10 %

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/07640, 2012/03015

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03829súhrn charakteristických vlastností LIEKU


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. názov LIEKU


Tetraspan 10%

infúznyroztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie LIEKU


1000 ml roztoku obsahuje:


Hydroxyetylškrob (HES) 100,00 g

(Molárna substitúcia: 0,42)

(Priemerná molekulová hmotnosť: 130 000 Da)


Chlorid sodný 6,25 g

Chlorid draselný 0,30 g

Dihydrát chloridu vápenatého 0,37 g

Hexahydrát chloridu horečnatého 0,20 g

Nátriumacetáttrihydrát 3,27 g

Kyselina L-jablčná 0,67 g


Koncentrácieelektrolytov:

Sodík 140 mmol/l

Draslík 4,0 mmol/l

Vápnik 2,5 mmol/l

Horčík 1,0 mmol/l

Chlorid 118 mmol/l

Acetát 24 mmol/l

L-jablčnan 5,0 mmol/l


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Infúzny roztok

Číry bezfarebný vodný roztok.


pH: 5,6 - 6,4

Teoretická osmolarita: 297 mOsmol/l

Acidita (titrácia na pH 7,4): < 2,0 mmol/l


4. klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypovolémie, ktorá je spôsobená akútnou stratou krvi, keď podanie samotných kryštaloidov nie je postačujúce(pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 hodín.


Denný objema rýchlosť infúzie závisia od množstvakrvnej straty a od toho, koľko tekutinyje potrebnej na udržanie alebo obnovenie hemodynamických parametrov.

Prvých 10-20 ml sa podávaťpomaly a za starostlivého monitorovania pacienta, aby bolo možné čo najskôr spozorovať akékoľvek anafylaktické/anafylaktoidnéreakcie.


Musia byť dodržiavané obmedzenia objemu podľastupňa hemodilúcie, pozri časť 4.4 a 4.8.


Dospelí

Maximálny denný objem:

Maximálna denná dávka je 18 ml/ kg telesnej hmotnosti (zodpovedá 1,8 g hydroxyetylškrobu/kg telesnej hmotnosti). To zodpovedá 1260 ml Tetraspanu 10% pre pacienta s hmotnosťou 70 kg.


Maximálna rýchlosť infúzie:

Maximálna rýchlosť infúzie závisí od klinického stavu. Pacientom v akútnom šoku môže byť podaných až 18 ml/kg telesnej hmotnosti/hodinu (čo odpovedá 0,30 ml/kgtelesnej hmotnosti/min alebo 1,8 g hydroxyetylškrobu/kg telesnej hmotnosti/hodinu).


V život ohrozujúcich situáciáchsa môže rýchlo podať 500 ml formou tlakovej infúzie. Pozri tiež časť4.2„Dávkovanie a spôsob podávania“.


Podať sa má najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť. Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Starší pacienti

Pozri časť 4.4.


Pediatrická populácia

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie.


Spôsob podávania

Intravenózne použitie.


V prípade podávania lieku v plastovom vaku so vzduchovým priestorom vo vnútri a to formou rýchlej tlakovej infúzie musia byť pred začatím podávania infúzie plastový obal a infúzna súprava odvzdušnené. Je toz dôvodu vylúčeniarizika vzniku vzduchovej embólie, ku ktorej by inak mohlo dôjsťpočas infúzie.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • sepsa

 • popáleniny

 • renálne poruchy alebo renálna nahradzujúca terapia

 • intrakraniálna alebo cerebrálna hemorágia (vnútrolebečné alebo mozgové krvácanie)

 • kriticky chorí pacienti (zvyčajne hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti)

 • hyperhydratácia

 • pľúcny edém,

 • dehydratácia

 • hyperkaliémia,

 • závažná hypernatriémia alebo závažná hyperchlorémia,

 • závažné zlyhávanie hepatálnych funkcií.

 • kongestívne zlyhanie srdca.

 • závažná koagulopatia

 • pacienti s transplantovanými orgánmi


4.4Osobitnéupozorneniaa opatrenia pri používaní


Pretože Tetraspan 10% je hyperonkotický roztok, je potrebnémať na pamäti, že objemový účinokroztoku presahuje objem infundovanej tekutiny (mobilizáciou extravaskulárnej tekutiny). Preto obzvlášť treba počítať s rizikomhypervolémie.


Vzhľadom na riziko alergických (anafylaktických/anafylaktoidných) reakcií musí byť pacient prísne sledovaný a infúzia sa má podávať pomalou rýchlosťou (pozri časť 4.8).


Indikáciu na doplnenie objemu liekmi s obsahom HES je potrebné starostlivo zvážiť a je nutné monitorovaťhemodynamické parametre kvôli kontrole objemu a dávky (pozri tiež časť 4.2).


Vždy treba predchádzať objemovému preťaženiu z predávkovaniaalebo z príliš rýchlej infúzie. Dávkovanie musí byť starostlivo prispôsobené, najmä u pacientov s pulmonálnymi a kardiocirkulačnými problémami.


Je potrebné monitorovanie elektrolytov séra, tekutinovej rovnováhy a funkcie obličiek. Elektrolyty atekutinyje potrebné dopĺňať podľa individuálnychpožiadaviek.


Lieky s obsahom HES sú kontraindikované u pacientov s renálnymi poruchami alebo pri renálnej substitučnej terapii (pozri časť 4.3). Podávanie liekov s obsahom HES sa má ukončiť pri prvých známkach poškodenia obličiek. Zvýšená potreba renálnej substitučnej liečby bola hlásená až do 90 dní po podaní HES. Minimálne 90 dní sa odporúča monitorovanie renálnej funkcie pacientov.


Zvláštna opatrnosť je nutná pri liečbe pacientov s hepatálnym zlyhávaním alebo s poruchami koagulácie krvi.


Pri liečbe hypovolemických pacientov je potrebné sa tiež vyhnúť vzniku ťažkej hemodilúcie vyvolanej v dôsledku vysokých dávokroztokov s obsahom hydroxyetylškrobu.


Vprípade opakovanéhopodávania sa majú starostlivo sledovaťparametrekoagulácie krvi. Pri prvom príznaku koagulopatie prerušte podávanie liekov s obsahom HES.


Je potrebné zaistiť dostatočný príjem tekutín na kompenzáciu deficitu extravaskulárnej tekutiny, ako dôsledok transferu tekutín z intersticiálneho do intravaskulárneho priestoru.


U pacientov, u ktorých je potrebné vykonať otvorenú operáciu srdca v súvislosti s kardiopulmonálnym bypassom, sa neodporúča používať lieky s obsahom HES kvôli riziku nadmerného krvácania.


Starší pacienti

Staršípacienti, u ktorýchje viacpravdepodobná srdcová alebo renálna insuficiencia, musia byťstarostlivomonitorovanípočas liečbyadávkovaniemá byťstarostlivoupravené, abysazabránilokardiocirkulačným arenálnymkomplikáciámvzhľadom k hypervolémii.


Operácie a úrazy:
Neexistuje dostatok spoľahlivých údajov o dlhodobej bezpečnosti u pacientov podstupujúcich chirurgické zákroky a u pacientov s úrazmi. Očakávaný prínos liečby sa má dôkladne posúdiť vzhľadom k neistote týkajúcej sa dlhodobej bezpečnosti. Má sa zvážiť iná dostupná liečba
.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie (pozri časť 4.2).

Vplyv na laboratórne vyšetrenia

Po podaní roztokov s obsahom hydroxyetylškrobusa môžu vyskytnúť prechodne zvýšené hladiny alfa-amylázy. Nemá sa to považovať za príznak poškodenia pankreasu (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie

Aminoglykozidy

Nežiaduceúčinkyaminoglykozidovnaobličkysa môžu zvýšiťvkombináciisinfúziami hydroxyetylškrobu.


Lieky spôsobujúce retenciu draslíka alebo sodíka

Prisúčasnom podávaní liekov, ktoré môžu spôsobiť retenciu draslíka alebo sodíka, je potrebná opatrnosť.


Srdcové glykozidy zo semien náprstníka (digitálisová skupina)

Zvýšená hladina vápnikamôže zvýšiť riziko toxických účinkov náprstníkových glykozidov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne alebo sú len obmedzené údaje o použití hydroxyetylškrobu u gravidných žien. Pri štúdiách reprodukčnej toxicity podobných liekovna zvieratách bolo zistené vaginálne krvácanie, embryotoxicitaateratogenitapo opakovanej liečbe u pokusnýchzvierat (pozri časť 5.3).


V prípade anafylaktických/anafylaktoidnýchreakcií v súvislosti s podaným hydroxyetylškrobom (HES) u tehotnýchžien sa môžu vyskytnúť škodlivé účinkyna plod.


Tetraspan 10% sa môže počas tehotenstva použiť len v prípade, že možné prínosy prevažujú nad možnými rizikamipre plod. Toto je potrebné mať na pamäti najmä vtedy, keď je liečba Tetraspanom 10% zvažovaná počas prvého trimestra.


Zvláštnustarostlivosťje potrebné venovať tomu, aby nedošlo k predávkovaniu, ktoré by mohlo viesť k hypervolémiis následnoupatologickouhemodilúciouahypoxiouplodu (pozri časť 5.3).


Dojčenie

Nieje známe, či hydroxyetylškrobprechádza do materského mlieka, preto je potrebné podávanie dojčiacim ženám starostlivo zvážiť.Možno zvážiť dočasnépozastaveniedojčenia.


Fertilita

Žiadneúdajenie sú k dispozícii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Tento liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Všeobecne

Najčastejšie pozorované vedľajšie účinky sú priamo spojené s terapeutickým účinkom roztokov škrobov a podaným objemom, t.j. zriedenie krvi v dôsledku naplnenia intravaskulárneho priestoru bez súčasného podania krvných zložiek. Môže sa tiež vyskytnúť dilúcia koagulačných faktorov. Bol hlásený výskyt závažných anafylaktoidných/anafylaktických reakcií, ktoré môžu vyžadovať okamžité opatrenie (pozri aj časť ‘anafylaktoidné/anafylaktické reakcie‘ uvedenú nižšie.Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté

( 1/100 až < 1/10)

Menej časté

(≥ 1/1000 až

< 1/100)

Zriedkavé

(≥ 1/10 000 až

< 1/1000)

Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

Ochorenia krvi a lymfatického systému

Znížený hematokrit, znížená koncentrácia plazmatických bielkovín

Dilúcia koagulačných faktorov, predĺženie doby krvácania a aPTT, znížená hladina komplexu FVIII/vWF (1) (pozri časť 4.4)
Poruchy pečene a žlčových ciest

Poškodenie pečene

Poruchy imunitného systému
Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie rôzneho stupňa (pozri časť “Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie“, uvedené nižšie).


Poruchy obličiek a močových ciest

Poškodenie obličiek

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podaniaSvrbenie s neuspokojivou odpoveďou na akúkoľvek liečbu (2)Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zvýšené sérové hladiny -amylázy (3) 1. K účinkom dochádza po podaní relatívne veľkých objemov hydroxyletylškrobu a môžu ovplyvniť hemokoaguláciu. Pozri časť 4.4.

 2. Toto svrbenie sa môže objaviť až za niekoľko týždňov po ukončení podávania infúzií škrobu a môže trvať niekoľko mesiacov. Pravdepodobnosť tohto nežiaduceho účinku nebola u Tetraspanu 10% dostatočne študovaná.

 3. Tento účinok je dôsledkom tvorby amylázového komplexu hydroxyetylškrobu s oneskorenou renálnou a extrarenálnou elimináciou. Nemá to byť chybne interpretované ako príznak poruchy pankreasu.


Anafylaktické/anafylaktoidnéreakcie

Po podaní hydroxyetylškrobusa môžu vyskytnúť anafylaktické/anafylaktoidnéreakcie rôzneho stupňa, ktoré nie sú závislé od dávky. Preto všetci pacienti, ktorí dostávajú infúzie škrobu, musia byť prísne sledovaní na možnosť vznikuanafylaktických/anafylaktoidných reakcií. V prípade anafylaktickej/anafylaktoidnejreakcie musí byť podávanie infúzie okamžite zastavené a musí byť nasadená obvykláakútna liečba.


Žiadnymi testami nie je možné predpovedať, u ktorých pacientov sa dá očakávať anafylaktická/anfylaktoidnáreakcia a tiež nie je možné predpovedať priebeh ani závažnosť takejto reakcie.Preventívny účinok kortikosteroidov nebol dokázaný.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

PredávkovanieTetraspanomby viedlo k nežiaducejhypervolémiiacirkulačnému preťaženiusvýznamnýmpoklesomhematokrituaplazmatických bielkovín. Môže s tým byť spojené aj následnépoškodeniefunkcie srdcaapľúc (pľúcny edém).


Liečba

V tomto prípade musí byť podávanie infúzie okamžite prerušené a zváženépodanie diuretík.Ak dôjde k predávkovaniu, pacient má byť liečený symptomaticky a majú sa monitorovať elektrolyty.


5. farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Krv, krvné deriváty a náhrady plazmy.

Náhrady krvi a plazmatické bielkoviny, hydroxyetylškrob.

ATC kód: B05AA07


Mechanizmus účinku, farmakodynamické účinky

Tetraspan 10% je koloidná náhrada objemu plazmy obsahujúca 10% hydroxyetylškrobu(HES) vo vyváženom roztoku elektrolytov. Priemerná molekulová hmotnosť je 130 000 Daltonov a molárna substitúcia je 0,42.


Tetraspan 10% je hyperonkotický roztok, to znamená, že zvýšenie intravaskulárneho plazmatického objemu prevyšuje infundovaný objem.


Pri izovolemickom podávaní pretrváva expanzívny účinok na objem najmenej 4-9 hodín. Trvanie objemového efektu je založené v prvom rade na molárnej substitúcii a v menšej miere na priemernej molekulovej hmotnosti. Intravaskulárna hydrolýza polymérov hydroxyetylškrobuspôsobuje kontinuálne uvoľňovanie menších molekúl, ktoré sú predtým ako sú vylúčené obličkami, onkoticky aktívne.


Tetraspan 10% môže znížiť hematokrit a viskozitu plazmy.


Tetraspan 10% má tiež priaznivý účinok na mikrocirkuláciu tým, že mení parametre toku krvi..


Katiónové zloženie kryštaloidnej zložky Tetraspanu 10% je prispôsobené fyziologickým plazmatickým koncentráciám elektrolytov. Aniónové zloženie je kombináciou chloridu, octanu a malátu s cieľom minimalizácie rizika hyperchlorémie a acidózy. Prídavky octanových a malátových aniónovnamiesto laktátových spôsobujú zníženie rizika laktátovej acidózy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecne

Vlastnosti elektrolytov obsiahnutýchvTetraspane10% zodpovedajú normálnejfyziológii.


Absorpcia

S ohľadom na to, že Tetraspan sa podáva intravenózne, biologická dostupnosť je 100 %.


Distribúcia

Hydroxyetylškrobje zmes niekoľkých rôznych molekúl s rôznou molekulovou hmotnosťou a stupňom substitúcie. Tak ako všetkykoloidy, aj hydroxyetylškrob​​ jedočasneuloženýnajmävbunkáchmononukleárneho fagocytárneho systému(MPS), avšakbez toho, abydošlo kirevezibilným toxickýmúčinkomnapečeň, pľúca, slezinualymfatickéuzliny. Menšie množstvo liečiva uloženého v koži je stále histologicky zistiteľné aj niekoľko mesiacov po podaní. Predpokladá sa, že tento fenomén ukladania je príčinou svrbenia, ktoré bolo pozorované po dlhodobom podávaní vysokých dávok hydroxyetylškrobu. Hydroxyetylškrobneprechádzahematoencefalickoubariérou. Žiadne relevantné koncentrácie hydroxyetylškrobu neboli zistené v pupočnej šnúre, čím sa vylučuje možný prenos hydroxyetylškrobu z matky na plod.


Biotransformácia/eliminácia

Elimináciazávisí od stupňa substitúcie a v menšej miere od molekulovej hmotnosti. Molekuly, ktorých veľkosť je pod tzv. obličkovým prahom, sú vylučované glomerulárnou filtráciou. Väčšie molekuly sanajprv rozložiaalfa-amylázou a až potom sa vylúčiaobličkami. Rýchlosťrozkladu molekúlsa znižuje so zvyšujúcim sa stupňom substitúcie molekúl.


Po jednej infúzii 1000 ml Tetraspanu 6% je plazmatickýklírens 19 ml/mina AUC 58 mg x h x ml–1. Terminálny sérový polčas je asi 4-5hodín.


Farmakokinetika u pediatrických pacientov

Nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje o liečbe detí.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


S Tetraspanom 10% neboli vykonanéžiadne toxikologické štúdie na zvieratách.


Publikované toxikologické štúdie s opakovanou hypervolemickou liečbou s podobnými liekmi s obsahom hydroxyetylškrobu odhalili krvácanie a extenzívnu histiocytózu (akumulácia penovitých histiocytov/makrofágov) vo viacerýchorgánochso zvýšenímhmotnosti pečene, obličiekasleziny. Bola hlásená infiltráciatukuavakuolizáciaorgánov, ako ajzvýšenie plazmatického ASTaALT. Boli vyslovené tvrdenia, ženiektorézuvedenýchúčinkovboli spôsobenéhemodilúciou, cirkulačným preťažením aabsorpciouaakumuláciouškrobuvofagocytárnych bunkách.


Podobné lieky s obsahom hydroxyetylškrobuboli v štandardných testoch hodnotené ako negenotoxické.


Štúdie reprodukčnej toxicity s liekmi s obsahom hydroxyetylškrobuodhalili na pokusných zvieratách vaginálne krvácanie a známky embryo-/fetotoxicity a teratogenity spojenej s opakovaným podávaním. Tieto účinky môžu byť následkom hemodilúcie a vyúsťujú do hypoxie plodu a hypervolémie. Krvácanie môže byť tiež súčasťoupriamych účinkov hydroxyetylškrobuna krvnú koaguláciu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Vodana injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred otvorením

Polyetylénová plastová fľaša (Ecoflac plus): 3 roky

Plastový vak (Ecobag): 2 roky


Po otvorení

Liek má byť podaný okamžite po pripojení obaluk infúznemu setu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tetraspan 10% je dostupný v nasledujúcich typoch obalov a obsahoch:

 • Polyetylénová plastová fľaša (Ecoflac plus)


10 x 500 ml


 • Plastový vak (Ecobag), vyrobený z trojvrstvového laminátu (polypropylénová vnútorná vrstva) s butylovým gumeným uzáverom a polypropylénovým vonkajším vakom.

20 x 250 ml

20 x 500 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Podávanie má začať okamžite po pripojení obalu k infúznej súprave.

Len na jednorazové použitie.

Spotrebujte ihneď po otvorení primárneho obalu. Akýkoľvek nepoužitý obsah sa má zlikvidovať. Používajte len číry a bezfarebný roztok v nepoškodenom obale.

Nepoužívajte čiastočne použité obaly.


7. Držiteľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse1

34212 Melsungen

Nemecko


Poštová adresa:

34209 Melsungen, Nemecko


Telefón: +49 5661 71 0

Telefax: +49 5661 71 4567


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0462/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 08.11.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 01.02.2012


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE


Apríl 2014


9Tetraspan 10 %