+ ipil.sk

Tevabone 70 mg tablety a 1 mikrogramové mäkké kapsulyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2011/05821


Písomná informácia pre používateľa


Tevabone 70 mg tablety a 1 mikrogramové mäkké kapsuly

kyselina alendrónová a alfakalcidol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tevabone a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tevabone

3. Ako užívaťTevabone

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávaťTevabone

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Tevabone a na čo sa používa


Tevabone je liek, ktorý pozostáva z dvoch jednotlivých liekových foriem: z tabliet obsahujúcich kyselinu alendrónovúa zkapsúl obsahujúcich alfakalcidol.


Čo je kyselina alendrónová?


Kyselina alendrónová patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty. Kyselina alendrónová zabraňuje úbytku kostnej hmoty, ku ktorému dochádza u žien po menopauze (prechode), a pomáha obnovovať kostnú hmotu. Vďaka tomu kyselina alendrónová znižuje riziko vzniku zlomenín kostí, ktoré sa často vyskytujú v súvislosti s osteoporózou, a to hlavne zlomenín chrbtice a bedrového kĺbu. Kyselina alendrónová nie je hormonálny liek.


Čo je alfakalcidol?


Alfakalcidol patrí do skupiny liekov známych ako „analógy vitamínu D“, ktoré regulujú množstvo vápnika a fosfátov v tele.


Alfakalcidol spôsobuje, že vápnik a fosfáty prijaté v strave sa v tenkom čreve vstrebávajú vo zvýšenej miere a podporuje zabudovávanie týchto minerálnych látok do kostí. Alfakalcidol zároveň znižuje uvoľňovanie vápnika z kostí a zabraňuje odbúravaniu kostnej hmoty. V niektorých klinických štúdiách sa preukázalo, že alfakalcidol u starších osôb znižuje riziko pádov.


Tevabone sa používa na liečbu osteoporózy, ktorá sa často vyskytuje u žien po menopauze.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tevabone


Neužívajte Tevabone

- ak ste alergická na alfakalcidol, kyselinu alendrónovú, na arašidy alebo sóju alebo iné lieky patriace do skupiny bisfosfonátov alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte zúženie pažeráka, ťažkosti s prehĺtaním alebo iné problémy, ktoré bránia prechodu potravy z pažeráka do žalúdka.

- ak nie ste schopná vzpriamene stáť alebo sedieť aspoň 30 minút. Po užití Tevabonu si nesmiete ľahnúť, pretože inak by mohlo dôjsť k podráždeniu pažeráka.

- ak vám váš lekár povedal, že máte príliš vysokú hladinu horčíka v krvi.

- ak vám váš lekár povedal, že máte príliš nízku alebo príliš vysokú hladinu vápnika v krvi.

- ak trpíte ochorením známym ako „milk‑alkali“ syndróm alebo Burnettov syndróm. Pri tomto ochorení sú niektoré hodnoty krvného obrazu (hladina vápnika a kalcium fosfátový súčin) a hodnota pH krvi zvýšené (takzvaná alkalóza).

- ak viete, že trpíte precitlivenosťou na vitamín D.

- ak trpíte intoxikáciou (otravou) vitamínom D.

- ak máte ochorenie obličiek alebo potrebujete liečbu dialýzou.

- ak ste niekedy mali obličkové kamene alebo ak máte sarkoidózu (Boeckovu chorobu), pri užívaní tohto lieku ste vystavená zvýšenému riziku.


Tevabone sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Ak si myslíte, že sa na vás vzťahuje jeden alebo viaceré z bodov spomenutých vyššie, tento liek neužívajte. Najprv sa o tom porozprávajte so svojím lekárom a riaďte sa jeho radou.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tevabone, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte ochorenie obličiek.

- ak trpíte alergiami.

- ak máte nízku hladinu vápnika v krvi. Hladina vápnika v krvi sa musí upraviť ešte predtým, ako začnete užívať Tevabone. Aj ďalšie poruchy súvisiace s nerovnováhou vápnika alebo fosfátov v tele, ako napríklad nedostatočná činnosť prištítnych teliesok, bude možno potrebné najprv liečiť a počas užívania Tevabonu ich bude treba pozorne sledovať.

- ak máte sarkoidózu (Boeckovu chorobu), leukémiu alebo lymfóm, pri užívaní tohto lieku ste vystavená zvýšenému riziku.

- ak ste na diéte s vysokým obsahom vápnika, môžete mať zvýšené riziko hyperkalciémie

- ak trpíte ochoreniami hornej časti žalúdočno‑črevného traktu, akými sú ťažkosti s prehĺtaním, ochorenie ezofágu (pažeráka), zápal výstelky žalúdka alebo tenkého čreva alebo vredy, alebo ak ste v nedávnej dobe (v priebehu posledného roka) mali závažné ochorenie žalúdočno‑črevného traktu, napríklad peptický vred alebo aktívne krvácanie zo žalúdočno‑črevného traktu, alebo ak ste podstúpili chirurgický zákrok v hornej časti žalúdočno‑črevného traktu (okrem pyloroplastiky, čo je chirurgický zákrok na vrátniku, ktorý tvorí výstup zo žalúdka do dvanástnika).

- ak vám váš lekár povedal, že máte Barettov pažerák (ochorenie súvisiace so zmenami buniek, ktoré vystieľajú dolnú časť pažeráka).

- ak máte zlý stav zubov, ochorenie ďasien alebo ak nechodíte na bežné zubné prehliadky.

- ak máte naplánované vytrhnutie zuba.

- ak máte rakovinu.

- ak podstupujete chemoterapiu alebo liečbu ožarovaním.

- ak užívate kortikosteroidy (napríklad prednizón alebo dexametazón).

- ak ste alebo ste boli fajčiarka (pretože to môže zvyšovať riziko problémov so zubami).


Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste predtým, ako začnete liečbu Tevabonom, absolvovali zubnú prehliadku.


Je dôležité, aby ste počas liečby Tevabonom dodržiavali správnu hygienu ústnej dutiny. Počas celej doby liečby musíte chodiť na pravidelné zubné prehliadky a musíte sa obrátiť na svojho lekára alebo zubára, ak sa u vás objavia akékoľvek problémy s ústnou dutinou alebo zubami, ako napríklad kývanie zubov, bolesť alebo opuch.


Počas užívania Tevabonu sa môže vyskytnúť podráždenie, zápal alebo vredy pažeráka (ezofágu ‑ trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom), ktoré v zriedkavých prípadoch môžu vyústiť do zúženia pažeráka. Tieto ťažkosti sú často sprevádzané príznakmi, akými sú bolesť na hrudníku, pálenie záhy alebo ťažkosti s prehĺtaním/bolesť pri prehĺtaní, a môžu byť také závažné, že bude potrebná hospitalizácia.


Uvedené ťažkosti sa vyskytujú menej často, ak po užití tabliet kyseliny alendrónovej vypijete plný pohár vody (aspoň 200 ml, nieminerálnej vody) a/alebo ak si 30 minút po užití tabliet kyseliny alendrónovej neľahnete. Majte, prosím, na pamäti, že tieto vedľajšie účinky sa môžu zhoršiť, ak budete v užívaní tabliet kyseliny alendrónovej pokračovať aj po objavení sa takýchto príznakov. Keďže riziko takýchto vedľajších účinkov je zvýšené aj vtedy, keď sa liek neužíva správnym spôsobom, vždy dodržiavajte pokyny uvedené v časti 3 „Ako užívať Tevabone“.


Iné lieky a Tevabone

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinok kyseliny alendrónovej


Keď sa doplnky výživy obsahujúce vápnik, antacidá (lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu) a niektoré ďalšie perorálne (ústami užívané) lieky užijú súbežne s tabletami kyseliny alendrónovej, môžu ovplyvniť vstrebávanie kyseliny alendrónovej v tele. Preto je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny uvedené v časti 3 „Ako užívať Tevabone“.


Niektoré lieky na liečbu reumatizmu alebo dlhodobých bolestí, ktoré sa označujú skratkou NSAID (napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén), môžu spôsobiť tráviace ťažkosti. Preto je potrebná obozretnosť, keď sa tieto lieky užívajú súbežne s Tevabonom.


Lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinok alfakalcidolu


Vitamín D a jeho deriváty sa nesmú užívať súbežne s alfakalcidolom, keďže samotný alfakalcidol je vysoko účinný derivát vitamínu D. Súbežné podávanie ďalších derivátov vitamínu D môže významne zvyšovať riziko hyperkalciémie (vysokej hladiny vápnika v krvi). Veľmi vysoká hladina vápnika v krvi môže ohrozovať život.


Riziko vysokej hladiny vápnika môžu zvyšovať aj lieky obsahujúce vápnik, tiazidy (niektoré odvodňovacie tablety ‑ „diuretiká“) a iné lieky, ktoré zvyšujú hladinu vápnika v krvi.


U pacientok, ktoré užívajú srdcové glykozidy, môže dokonca aj mierne zvýšenie hladiny vápnika v krvi spôsobiť poruchy srdcového rytmu. Pacientky, ktoré užívajú srdcové glykozidy a kapsuly alfakalcidolu, preto musia byť pod prísnym lekárskym dohľadom.


Ak užívate aj akékoľvek barbituráty (silné tablety na spanie alebo lieky používané na liečbu záchvatov kŕčov) alebo akékoľvek iné lieky na liečbu záchvatov kŕčov (antikonvulzíva), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, aby vám mohol primerane upraviť dávku alfakalcidolu.


Účinok alfakalcidolu môže byť narušený aj pri užívaní nasledujúcich liekov:


Glukokortikoidy (kortizón a príbuzné látky)


Látky viažuce žlčové kyseliny (cholestyramín, kolestipol)


Sukralfát (liek používaný na ochranu výstelky žalúdka)


Antacidá (lieky, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu) s vysokým obsahom hliníka.

Kapsuly alfakalcidolu a antacidá obsahujúce hliník sa preto musia užívať s 2‑hodinovým časovým odstupom a nesmú sa užívať v rovnakom čase.


Ak z dôvodu menopauzy užívate hormóny obsahujúce estrogén, môžu zvyšovať účinok alfakalcidolu.


Tevabone a jedlo a nápoje


Jedlo a nápoje (dokonca aj minerálna voda) pravdepodobne znížia účinnosť tabliet kyseliny alendrónovej, ak sa skonzumujú spolu s nimi. Preto je dôležité, aby ste dodržiavali pokyny uvedené v časti 3 „Ako užívať Tevabone“.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tevabone nesmiete užívať, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná. Tevabone takisto nesmiete užívať, ak dojčíte.


Tevabone je určený výhradne na použitie u žien po menopauze.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Pri užívaní kyseliny alendrónovej boli hlásené vedľajšie účinky (vrátane rozmazaného videnia, závratov a silnej bolesti kostí, svalov alebo kĺbov), ktoré môžu ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Reakcie na liečbu môžu byť u jednotlivých osôb rozdielne (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).


Dôležité informácie o niektorých zložkách Tevabone


Tevaboneobsahuje podzemnicový olej (arašidový olej). Ak ste alergická na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


Tevabone obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred užitím Tevabonu.


Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na kapsulu.


3. Ako užívaťTevabone


Tevabone pozostáva z tabliet kyseliny alendrónovej a kapsúl alfakalcidolu.


Tableta kyseliny alendrónovej sa má užívať ráno, kým kapsuly alfakalcidolu sa majú užívať večer.


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je:


Tablety kyseliny alendrónovej

Užívajte jednu tabletu jedenkrát týždenne.


Zvoľte si deň v týždni, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu bežnému dennému režimu. Užívajte jednu tabletu každý týždeň vo zvolený deň.


Tablety kyseliny alendrónovej môžu spôsobiť podráždenie ústnej dutiny a pažeráka. Aby sa znížilo riziko podráždenia sliznice, pri užívaní tabliet kyseliny alendrónovej vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny:


1. Tabletu kyseliny alendrónovej užite vo zvolený deň v týždni ráno hneď po vstaní z postele a predtým, ako čokoľvek zjete alebo vypijete a predtým, ako užijete iné lieky. Tabletu kyseliny alendrónovej prehltnite a potom ihneďvypite plný pohár vody (aspoň 200 ml). Tabletu nesmietežuvať, ani ju nechať rozpustiť v ústach.

- Tabletu neužívajtes minerálnou vodou (sýtenou či nesýtenou).

- Tabletu neužívajtes kávou ani s čajom.

- Tabletu neužívajtes džúsom ani s mliekom.


2. Po užití tablety si neľahnite; zostaňte vo vzpriamenej polohe (seďte, stojte alebo kráčajte) aspoň 30 minút po užití tablety. Po uplynutí tohto času si neľahnite bez toho, že by ste sa najedli. Tak zabránite tomu, aby tableta opustila žalúdok a vrátila sa späť do pažeráka, kde spôsobí podráždenie.


3. Po užití tablety kyseliny alendrónovej však počkajte aspoň 30 minút predtým, ako požijete svoje prvé denné jedlo, nápoj alebo iné lieky [vrátane antacíd (liekov, ktoré neutralizujú žalúdočnú kyselinu), doplnkov výživy obsahujúcich vápnik a vitamíny]. Tablety kyseliny alendrónovej sú účinné iba vtedy, keď sa užívajú na prázdny žalúdok.


4. Tablety kyseliny alendrónovej neužívajte predtým, ako pôjdete spať, ani predtým, ako ráno vstanete z postele.


5. Ak sa u vás objavia ťažkosti s prehĺtaním alebo bolesť pri prehĺtaní, bolesť na hrudníku, náhle pálenie záhy alebo ak spozorujete akékoľvek zhoršenie už existujúceho, často sa vyskytujúceho pálenia záhy, musíte prestať užívať tablety kyseliny alendrónovej a informovať o tom svojho lekára.


Kapsuly alfakalcidolu

Užívajte jednu kapsulu jedenkrát denne.


1. Kapsulu alfakalcidolu užívajte večer.


2. Kapsulu prehltnite vcelku a zapite dostatočným množstvom tekutiny.


3. Váš lekár vám musí pravidelne kontrolovať hladinu vápnika v krvi. Ak dôjde k akémukoľvek vzostupu hladiny vápnika v krvi, možno budete musieť úplne prestať užívať lieky obsahujúce vápnik alebo iba dočasne prerušiť užívanie kapsúl alfakalcidolu, pokým sa vám hladina vápnika v krvi nevráti do normálu.


Použitie u detí a dospievajúcich

Tevabone sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Tevabonu tak dlho, ako vám nariadil váš lekár. Tevabone môže zlepšiť stav vašej osteoporózy iba vtedy, keď budete užívať aj tablety, aj kapsuly. Trvanie liečby závisí od rizika osteoporotických zlomenín, váš lekár rozhodne o tom, ako dlho budete potrebovať užívať Tevabone.


Ak užijete viac Tevabonu, ako máte

Ak ste užili viac Tevabonu, ako máte predpísané, musíte o tom bezodkladne informovať svojho lekára alebo miestne toxikologické centrum.


Ak užijete viac tabliet kyseliny alendrónovej, ako máte

Vypite plný pohár mlieka alebo užite antacídum. Nevyvolávajte si vracanie a neľahnite si. Bezodkladne o tom informujte svojho lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice. Môžu sa vyskytnúť nasledovné symptómy: znížené hladiny vápnika a fosfátov v krvi a nežiaduce udalosti v hornej časti gastrointestinálneho traktu ako sú žalúdočná nevoľnosť, pálenie záhy, ezofagitída (zápal sliznice pažeráka), gastritída (zápal sliznice žalúdka) alebo vredy.


Ak užijete viac kapsúl alfakalcidolu, ako máte

Pri dlhodobom predávkovaní alfakalcidolom niekedy môže dôjsť k život ohrozujúcej hyperkalciémii (vysoká hladina vápnika v krvi).


Príznaky hyperkalciémie môžu vznikať postupne a môžu sa zamieňať s malátnosťou (celkovým pocitom choroby). Možné prejavy sú:

- slabosť, únava, vyčerpanosť, bolesť hlavy

- tráviace ťažkosti, ako napríklad napínanie na vracanie, vracanie, zápcha alebo hnačka

- pálenie záhy, suchosť v ústach

- bolesť svalov, kostí a kĺbov

- svrbenie alebo búšenie srdca.


Ak obličky už viac nie sú schopné koncentrovať moč, môžu sa objaviť aj nasledujúce poruchy:

- zvýšená tvorba moču, zvýšený smäd a pitie, nočné nutkanie na močenie

- bielkovina v moči.


Ak užijete priveľa kapsúl alfakalcidolu, alebo ak si na základe príznakov uvedených vyššie myslíte, že môžete mať príliš vysokú hladinu vápnika v krvi, obráťte sa na lekára.


Ak zabudnete užiť tablety kyseliny alendrónovej

Ak zabudnete užiť tabletu kyseliny alendrónovej, užite jednu tabletu ráno nasledujúce po dni, keď ste si to uvedomili.

Neužívajte dve tablety v jeden deň. Potom pokračujte vo vašom zvyčajnom časovom rozvrhu liečby a užívajte jednu tabletu kyseliny alendrónovej znovu tak, ako zvyčajne v pôvodne zvolený deň v týždni.


Ak zabudnete užiť kapsuly alfakalcidolu

Ak zabudnete užiť kapsuly alfakalcidolu, užite ich tak skoro ako si to uvedomíte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Potom jednoducho pokračujte v užívaní kapsúl podľa vášho časového rozvrhu liečby.


Ak prestanete užívať Tevabone

Nemali by ste sa rozhodnúť, že prerušíte liečbu Tevabonom alebo že ju predčasne ukončíte bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím ošetrujúcim lekárom. Ak je u vás zo zdravotných dôvodov potrebné liečbu prerušiť alebo ju predčasne ukončiť, dodržiavajte, prosím, pokyny, ktoré vám dá váš lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z vedľajších účinkov uvedených nižšie, prestaňte užívať Tevabone a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom.


Možné vedľajšie účinky kyseliny alendrónovej

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): bolesť kostí, svalov a/alebo kĺbov, ktorá je niekedy závažná.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): pálenie záhy; ťažkosti s prehĺtaním; bolesť pri prehĺtaní; vredy pažeráka (ezofágu ‑ trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom), ktoré môžu spôsobiť bolesť na hrudníku, pálenie záhy alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo bolesť pri prehĺtaní; opuch kĺbov, bolesť brucha, nepríjemný pocit v žalúdku alebo grganie po jedle, zápcha, pocit plného alebo nafúknutého brucha, hnačka, plynatosť, vypadávanie vlasov, svrbenie, bolesť hlavy, závrat, únava, opuch rúk alebo nôh.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): napínanie na vracanie, vracanie, podráždenie alebo zápal pažeráka (ezofágu ‑ trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom) alebo žalúdka, čierna alebo smolovitá stolica, rozmazané videnie, bolesť alebo začervenanie oka, vyrážka, začervenanie pokožky, prechodné príznaky podobné chrípke, ako napríklad bolesť svalov, celkový pocit choroby a niekedy aj horúčka, ktoré sa zvyčajne vyskytujú na začiatku liečby, porucha vnímania chuti.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): alergické reakcie ako žihľavka; opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním; príznaky nízkej hladiny vápnika v krvi zahŕňajúce svalové kŕče alebo sťahy a/alebo pocit mravčenia v prstoch alebo okolo úst; žalúdočné alebo peptické vredy (niekedy závažné alebo sprevádzané krvácaním), zúženie pažeráka (ezofágu ‑ trubice, ktorá spája ústa so žalúdkom), vriedky v ústach vzniknuté po žuvaní alebo cmúľaní tabliet, vyrážka zhoršená slnečným žiarením, závažné kožné reakcie, bolesť v ústach a/alebo bolesť čeľuste, opuch alebo bolesť alebo ranky v ústach, necitlivosť alebo pocit ťažoby v čeľusti alebo kývanie zuba. Môžu to byť prejavy poškodenia kosti čeľuste (osteonekróza), ktoré sa zvyčajne spája s predĺženým hojením a infekciou, často po vytrhnutí zuba. Ak sa u vás objavia takéto príznaky, obráťte sa na svojho lekára alebo zubára.


Zriedkavo sa môže vyskytnúť nezvyčajná zlomenina stehennej kosti, hlavne u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Ak sa u vás objaví bolesť, slabosť alebo nepríjemný pocit v stehne, bedre alebo slabine, skontaktujte sa so svojím lekárom, pretože to môže byť prvotný príznak možnej zlomeniny stehennej kosti.


Možné vedľajšie účinky kapsúl alfakalcidolu

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): alergické reakcie, anafylaktický šok (zapríčinený hlavne arašidovým olejom, ktorý je jednou zo zložiek kapsúl), zvýšenie hladiny fosfátov v krvi, hyperkalciémia (zvýšená koncentrácia vápnika v krvi). Klinické príznaky hyperkalciémie sú netypické (napr. slabosť, únava, pocit smädu, žalúdočno‑črevné príznaky a svrbenie). Ak sa u vás objavia takéto príznaky, musíte vyhľadať svojho lekára, aby vám mohol skontrolovať hladinu vápnika v krvi. Takéto zvýšenie hladiny vápnika je zvlášť nebezpečné, ak užívate aj náprsníkový glykozid na liečbu srdcového zlyhávania (ďalšie podrobnosti si pozrite aj v časti 2 „Iné lieky a Tevabone“).


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): u pacientov užívajúcich alfakalcidol bolo hlásené ukladanie vápnika v tkanivách, napr. v očnej rohovke alebo krvných cievach, ktoré bolo zvratné.


Tevabone

Obe liečivá Tevabonu, kyselina alendrónová a alfakalcidol, môžu ovplyvňovať hladinu vápnika v krvi: kyselina alendrónová ju môže znižovať, zatiaľ čo alfakalcidol ju môže zvyšovať. Toto môže znižovať riziko nerovnováhy vápnika.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávaťTevabone


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tevabone obsahuje


Liečivá sú monohydrát nátriumalendronátu a alfakalcidol.


Jedna tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej (vo forme monohydrátu nátriumalendronátu).


Jedna mäkká kapsula obsahuje 1 mikrogram alfakalcidolu.


Ďalšie zložky sú:

Tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.


Mäkké kapsuly: bezvodá kyselina citrónová, propylgalát, tokoferol alfa (vitamín E), bezvodý etanol a podzemnicový olej (arašidový olej).

Obal kapsuly: želatína, glycerol 85 %, anidrisorb 85/70 (ktorý sa skladá zo: sorbitolu, anhydridov sorbitolu, manitolu, vyšších polyolov a vody) a oxid titaničitý (E171).

Čierny atrament: šelak a čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Tevabone a obsah balenia


Tento liek sa dodáva vo forme tablety (kyselina alendrónová) a mäkkej kapsuly (alfakalcidol).


Tablety sú biele až takmer biele, okrúhle tablety, ploché na oboch stranách a so skosenými hranami. Na jednej strane majú označenie „T“ a druhá strana je bez označenia.


Kapsuly sú nepriehľadné, biele až takmer biele, oválne mäkké kapsuly s označením „1.0“ čiernym atramentom.


Každý blister obsahuje jednu tabletu kyseliny alendrónovej a sedem kapsúl alfakalcidolu.


Tevabone je dostupný v baleniach obsahujúcich:

2 blistre: 2 tablety kyseliny alendrónovej a 14 mäkkých kapsúl alfakalcidolu

4 blistre: 4 tablety kyseliny alendrónovej a 28 mäkkých kapsúl alfakalcidolu

12 blistrov: 12 tabliet kyseliny alendrónovej a 84 mäkkých kapsúl alfakalcidolu


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542DR Utrecht

Holandsko


Výrobcovia

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex

Spojené kráľovstvo


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko: Valebo 70 mg Tabletten und 1 Mikrogramm Weichkapseln

Rakúsko: Tevabone 70 mg Tabletten und 1Mikrogramm Weichkapseln

Belgicko: Valebo 70 mg + 1 microgram tabletten + capsules, zacht

Bulharsko: Tevabone 70 mg таблетки и 1 microgram меки капсули

Dánsko: Tevabone 70 mg tabletter og 1 mikrogram bløde kapsler

Španielsko: Valebo 70 mg comprimidos y 1 μg capsulas blandas

Francúzsko: Tevabone 70 mg, comprimés et de doux capsules de 1 microgramme

Maďarsko: Tevabone 70 mg tabletta és 1 mikrogramm lágy kapszula

Írsko: Teboneva 70 mg tablets and 1 microgram capsules, soft

Holandsko: Tevabone 70 mg tabletten en 1 microgram zachte capsules

Potugalsko: Tevabone

Slovinsko: Valebo 70 mg tablete in 1 mikrogram mehke kapsule v

kombiniranem pakiranju

Slovensko: Tevabone 70 mg tablety a 1 mikrogram mäkké kapsuly

Spojené kráľovstvo: Valebo 70 mg + 1 microgram Tablets + Capsules, soft


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.

9

Tevabone 70 mg tablety a 1 mikrogramové mäkké kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2011/05821


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tevabone 70 mg tablety a 1 mikrogramové mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej (vo forme monohydrátu nátriumalendronátu).


Každá kapsula obsahuje 1 mikrogram alfakalcidolu.


Pomocné látky so známym účinkom: Jedna mäkká kapsula obsahuje 98,8 mg podzemnicového oleja (arašidového oleja), 1,144 mg bezvodého etanolu a 7,88 mg zmesi manitolu‑sorbitolu‑sorbitanu‑vyšších polyolov.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta a mäkká kapsula


Tableta: biela až takmer biela, okrúhla tableta, plochá na oboch stranách a so skosenými hranami, s označením „T“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Mäkká kapsula: nepriehľadná, biela až takmer biela, oválna mäkká kapsula s označením „1.0“ čiernym atramentom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba postmenopauzálnej osteoporózy. Kyselina alendrónová znižuje riziko vzniku zlomenín stavcov a bedrového kĺbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tevabone pozostáva z dvoch jednotlivých liekových foriem: z tablety obsahujúcej kyselinu alendrónovú, ktorá sa užíva jedenkrát týždenne, a z kapsuly obsahujúcej alfakalcidol, ktorá sa užíva jedenkrát denne. Pri oboch liekových formách sa musí dodržiavať predpísané dávkovanie a spôsob podania.


Pacientky majú užívať vápnik vo forme výživového doplnku, ak je jeho príjem zo stravy nedostatočný (pozri časť 4.4).


Pokyny na zaistenie adekvátnej absorpcie kyseliny alendrónovej:

Tablety obsahujúce 70 mg kyseliny alendrónovej sa majú užívať jedenkrát týždenne ráno, len s čistou vodou a aspoň 30 minút pred požitím prvého denného jedla, nápoja alebo liekov. Iné nápoje, vrátane minerálnej vody, jedlo a niektoré lieky pravdepodobne narušujú absorpciu kyseliny alendrónovej (pozri časť 4.5).


Treba dodržiavať nasledujúce pokyny, aby sa tablety čo najrýchlejšie dostali do žalúdka, a tým sa znížila možnosť lokálneho podráždenia a podráždenia pažeráka a/alebo nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4):

- Tablety obsahujúce 70 mg kyseliny alendrónovej treba prehltnúť ráno až po vstaní z postele a treba ich zapiť plným pohárom vody (aspoň 200 ml).

- Pacientky nesmú tabletu žuvať, ani ju nechať rozpustiť v ústach, pretože existuje riziko možného vzniku ulcerácií v orofaryngu.

- Po užití tabliet obsahujúcich 70 mg kyseliny alendrónovej si pacientky aspoň 30 minút nesmú ľahnúť.

- V priebehu minimálne 30 minút po užití tablety sa nesmie konzumovať prvé jedlo dňa.

- Tablety obsahujúce 70 mg kyseliny alendrónovej sa nesmú užívať pred spaním, ani ráno pred vstaním z postele.


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovania v liečbe sa má u jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík Tevabonu, najmä po 5 alebo viacerých rokoch užívania.


Použitie u starších osôb: v klinických štúdiách sa nezistil žiaden vekom podmienený rozdiel v účinnosti alebo v bezpečnostnom profile kyseliny alendrónovej. U starších pacientok preto nie je potrebná úprava dávky.


Použitie pri poruche funkcie obličiek: u pacientok s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) vyššou ako 35 ml/min nie je potrebná úprava dávky. U pacientok s poruchou funkcie obličiek a GFR nižšou ako 35 ml/min sa vzhľadom na nedostatočné skúsenosti použitie kyseliny alendrónovej neodporúča.


Použitie tabliet obsahujúcich 70 mg kyseliny alendrónovej sa neskúmalo pri liečbe osteoporózy vyvolanej glukokortikoidmi.


Pediatrická populácia: kyselina alendrónová sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti pri stavoch súvisiacich s osteoporózou u detí a dospievajúcich (pozri aj časť 5.1).


Mäkké kapsuly alfakalcidolu:


Kapsuly alfakalcidolu sa majú užívať večer.


Odporúčaná dávka je 1 µg denne. Počas liečby sa má sledovať koncentrácia vápnika v sére a ak sa zistí, že je vysoká (> 2,6 mmol/l), musí sa overiť, či sú užívané ďalšie lieky obsahujúce vápnik. Pokiaľ áno, užívanie týchto liekov sa musí ukončiť. Ak to nie je možné, užívanie kapsúl alfakalcidolu sa musí dočasne prerušiť, pokým sa koncentrácia vápnika v sére nevráti do normálu (2,2 ‑ 2,6 mmol/l).

Kapsuly sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Lekár má individuálne rozhodnúť o dĺžke liečby u každej pacientky.


Užívanie Tevabonu sa musí ukončiť, ak je niektoré z jeho liečiv pre pacientku nevhodné.


Obe liečivá Tevabonu, kyselina alendrónová a alfakalcidol, môžu mať navzájom protichodný účinok na koncentráciu vápnika v sére, a tým môžu zabraňovať jej veľkému kolísaniu. Obe liečivá môžu ovplyvňovať koncentráciu vápnika v krvi: kyselina alendrónová ju môže znižovať, zatiaľ čo alfakalcidol ju môže zvyšovať. Toto musí ošetrujúci lekár vziať do úvahy.


Vzhľadom na povahu patologického procesu pri osteoporóze je Tevabone určený na dlhodobé použitie. Trvanie liečby závisí od rizika osteoporotických fraktúr; lekár rozhodne, ako dlho bude potrebné Tevabone užívať.


Tevabone je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na kyselinu alendrónovú, alfakalcidol alebo na podzemnicový (arašidový) olej alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


 • Abnormality pažeráka a ďalšie faktory, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie pažeráka, akým je striktúra alebo neschopnosť vzpriamene stáť alebo sedieť počas najmenej 30 minút.


 • Hypokalciémia (pozri aj časť 4.4).


 • Známa precitlivenosť na vitamín D.


 • Manifestná intoxikácia vitamínom D.


 • Plazmatická koncentrácia vápnika vyššia ako 2,6 mmol/l, hodnota kalcium fosfátového súčinu (Ca x F) vyššia ako 3,7 (mmol/l)2 a alkalóza s hodnotou pH venóznej krvi vyššou ako 7,44 („milk‑alkali“ syndróm, Burnettov syndróm).


 • Hyperkalciémia.


 • Hypermagneziémia.


 • Pacientky podstupujúce dialýzu.


 • Pacientky s obličkovými kameňmi v anamnéze alebo so sarkoidózou sú pri užívaní tohto lieku vystavené zvýšenému riziku.


 • Deti a dospievajúci.


 • Achalázia.


Obe liečivá Tevabonu, kyselina alendrónová a alfakalcidol, môžu mať navzájom protichodný účinok na koncentráciu vápnika v sére, a tým môžu zabraňovať jej veľkému kolísaniu. Obe liečivá môžu ovplyvňovať koncentráciu vápnika v krvi: kyselina alendrónová ju môže znižovať, zatiaľ čo alfakalcidol ju môže zvyšovať. Toto musí ošetrujúci lekár vziať do úvahy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tablety kyseliny alendrónovej:


Kyselina alendrónová môže spôsobiť lokálne podráždenie sliznice hornej časti gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na možnosť zhoršenia základného ochorenia sa kyselina alendrónová musí používať zvlášť obozretne u nasledujúcich osôb: u pacientok s aktívnymi ochoreniami hornej časti gastrointestinálneho traktu, akými sú dysfágia, ochorenie pažeráka, gastritída, duodenitída, vredy, alebo u pacientok so závažnými ochoreniami gastrointestinálneho traktu v nedávnej anamnéze (počas predchádzajúceho roka), akými sú peptické vredy alebo aktívne gastrointestinálne krvácanie, alebo chirurgické zákroky v hornej časti gastrointestinálneho traktu okrem pyloroplastiky (pozri aj časť 4.3).


U pacientok, ktoré užívali kyselinu alendrónovú, boli zaznamenané reakcie pažeráka (niekedy závažné a vyžadujúce si hospitalizáciu), akými sú ezofagitída, vredy pažeráka a erózie pažeráka, po ktorých zriedkavo došlo k striktúre pažeráka. Ošetrujúci lekári preto musia venovať pozornosť akýmkoľvek prejavom alebo príznakom poukazujúcim na možné reakcie pažeráka. Pacientkám okrem toho treba upozorniť, aby prestali užívať kyselinu alendrónovú a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich objavia príznaky podráždenia pažeráka, napr. dysfágia, bolesť pri prehĺtaní alebo bolesť za hrudnou kosťou, alebo novovzniknuté alebo zhoršujúce sa pálenie záhy.


Riziko závažných nežiaducich účinkov na pažerák je zrejme vyššie u pacientok, ktoré neužívajú kyselinu alendrónovú správnym spôsobom a/alebo ktoré pokračujú v jej užívaní aj po tom, ako sa u nich objavili príznaky poukazujúce na podráždenie pažeráka. Preto je nesmierne dôležité poskytnúť pacientke kompletné pokyny týkajúce sa spôsobu užívania lieku a uistiť sa, že im rozumie (pozri časť 4.2). Pacientky treba informovať, že nedodržiavanie týchto pokynov môže zvýšiť riziko vzniku problémov s pažerákom.


U pacientok, o ktorých sa vie, že majú Barrettov pažerák, musí predpisujúci lekár individuálne zvážiť prínosy a možné riziká liečby kyselinou alendrónovou.


Hoci sa v rozsiahlych klinických štúdiách nepozorovalo zvýšené riziko, vyskytli sa zriedkavé hlásenia (z obdobia po uvedení lieku na trh) žalúdočných a dvanástnikových vredov, z ktorých niektoré boli závažné a sprevádzané komplikáciami. Príčinnú súvislosť nemožno vylúčiť.


U pacientov s rakovinou, ktorí dostávali liečebné režimy zahŕňajúce predovšetkým intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza čeľuste, zvyčajne súvisiaca s extrakciou zuba a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohí z týchto pacientov dostávali aj chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola hlásená aj u pacientov s osteoporózou, ktorí užívali perorálne bisfosfonáty.


Pri hodnotení individuálneho rizika vzniku osteonekrózy čeľuste je potrebné zvážiť nasledujúce rizikové faktory:

účinnosť bisfosfonátu (najvyššiu účinnosť má kyselina zolendrónová), spôsob podania (pozri vyššie) a kumulatívna dávka

rakovina, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, fajčenie

ochorenie zubov v anamnéze, nedostatočná hygiena ústnej dutiny, periodontálne ochorenie, invazívne dentálne zákroky a slabo prichytené zubné náhrady.


U pacientok so zlým stavom chrupu sa má zvážiť prehliadka chrupu s náležitou preventívnou zubnou starostlivosťou predtým, ako sa u nich začne liečba perorálnymi bisfosfonátmi.


Pokiaľ je to možné, pacientky sa majú počas liečby vyvarovať invazívnych ortodontických zákrokov. Dentálny chirurgický zákrok môže zhoršiť stav pacientok, u ktorých počas liečby bisfosfonátmi vznikne osteonekróza čeľuste. Nie sú k dispozícii údaje, ktoré by preukázali, či ukončenie liečby bisfosfonátom znižuje riziko osteonekrózy čeľuste u pacientov, ktorí potrebujú dentálne zákroky. Klinický úsudok ošetrujúceho lekára založený na individuálnom zhodnotení pomeru prínosu a rizika má byť určujúci pri plánovaní liečby každej pacientky.


Počas liečby bisfosfonátmi majú byť všetky pacientky vedené k tomu, aby dodržiavali správnu hygienu ústnej dutiny, chodili na štandardné zubné prehliadky a hlásili akékoľvek príznaky postihujúce ústnu dutinu, akými sú kývanie zubov, bolesť alebo opuch.


Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientok liečených bisfosfonátmi, ktoré utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku zvážiť ukončenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteodýnia, artralgia a/alebo myalgia. V zriedkavých prípadoch zaznamenaných v období po uvedení lieku na trh boli tieto príznaky závažné a/alebo spojené s obmedzenou pohyblivosťou (pozri časť 4.8). Čas do objavenia sa týchto príznakov sa pohyboval od jedného dňa po niekoľko mesiacov od začiatku liečby. U väčšiny pacientov tieto príznaky ustúpili po ukončení liečby. Obnovenie liečby tým istým liekom alebo iným bisfosfonátom viedlo u niekoľkých pacientov k návratu týchto príznakov.


Pacientky treba poučiť, že ak zabudnú užiť dávku kyseliny alendrónovej, majú užiť jednu tabletu ráno nasledujúce po dni, keď si to uvedomili. Nesmú užiť dve tablety v rovnaký deň, ale majú pokračovať v užívaní jednej tablety jedenkrát týždenne vo zvolený deň tak, ako si to pôvodne naplánovali.


Kyselina alendrónová sa neodporúča používať u pacientok s poruchou funkcie obličiek, ktoré majú GFR nižšiu ako 35 ml/min (pozri časť 4.2).


Treba vziať do úvahy, že osteoporóza môže mať aj iné príčiny ako nedostatok estrogénov a starnutie.


Hypokalciémia sa musí upraviť predtým, ako sa začne liečba kyselinou alendrónovou (pozri časť 4.3). Aj ďalšie poruchy metabolizmu minerálnych látok (akým je nedostatok vitamínu D a hypoparatyreoidizmus) treba vopred účinne liečiť. U pacientok s takýmito poruchami treba počas liečby kyselinou alendrónovou sledovať koncentráciu vápnika v sére a príznaky hypokalciémie.


Vzhľadom na pozitívne účinky kyseliny alendrónovej na zvýšenie mineralizácie kostí môže dôjsť k poklesu koncentrácií vápnika a fosfátov v sére. Tento pokles je zvyčajne mierny a asymptomatický. Vyskytli sa však zriedkavé hlásenia symptomatickej hypokalciémie, ktorá bola občas závažná a často sa vyskytovala u pacientov s predisponujúcimi stavmi (napr. s hypoparatyreoidizmom, nedostatkom vitamínu D a malabsorpciou vápnika).


U pacientok užívajúcich glukokortikoidy je veľmi dôležité zabezpečiť dostatočný príjem vápnika.


Mäkké kapsuly alfakalcidolu:


Alfakalcidol môže zvýšiť závažnosť hyperkalciémie a/alebo hyperkalciúrie, keď sa podáva pacientkám s ochoreniami, ktoré sú sprevádzané neregulovanou nadprodukciou kalcitriolu (napr. s leukémiou, lymfómami, sarkoidózou). U takýchto pacientok sa musí sledovať koncentrácia vápnika v moči a v sére. Klinické príznaky hyperkalciémie sú netypické (napr. slabosť, únava, pocit smädu, gastrointestinálne príznaky a svrbenie). Hyperkalciémiu možno rýchlo upraviť prerušením liečby, pokým sa plazmatická koncentrácia vápnika neznormalizuje.


Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať kapsuly obsahujúce 1 mikrogram alfakalcidolu, a preto nesmú byť liečené Tevabonom.


Vzhľadom na nedostatok skúseností nie je možné odporúčať použitie kyseliny alendrónovej u pacientok s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 35 ml/min). Tevabone sa neodporúča na liečbu pacientok podstupujúcich dialýzu.


Tevabone obsahuje podzemnicový olej (arašidový olej). Ak je pacientka alergická na arašidy alebo sóju, nesmie užívať tento liek.


Tevabone obsahuje alkohol (menej ako 100 mg na kapsulu).


4.5 Liekové a iné interakcie


Tablety kyseliny alendrónovej:


Keď sa jedlo a nápoje (vrátane minerálnej vody), doplnky vápnika, antacidá a niektoré perorálne lieky podajú súbežne s kyselinou alendrónovou, pravdepodobne ovplyvnia jej absorpciu. Preto musia pacientky po užití kyseliny alendrónovej počkať aspoň 30 minút predtým, ako užijú akýkoľvek iný perorálny liek (pozri časti 4.2 a 5.2).


Nepredpokladajú sa žiadne iné klinicky významné liekové interakcie. V klinických skúšaniach bol niekoľkým pacientkám počas užívania alendronátu podávaný estrogén (intravaginálne, transdermálne alebo perorálne). Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky, ktoré by bolo možné pripísať ich súbežnému podávaniu.


Keďže použitie nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) je spájané s podráždením gastrointestinálneho traktu, pri ich súbežnom použití s alendronátom je potrebná obozretnosť.


Hoci sa neuskutočnili špecifické interakčné štúdie, v klinických štúdiách sa alendronát používal súbežne s mnohými bežne predpisovanými liekmi bez toho, že by sa preukázali nežiaduce klinické interakcie.


Mäkké kapsuly alfakalcidolu:


Vitamín D a jeho deriváty sa nesmú podávať spolu s alfakalcidolom. Keďže alfakalcidol je vysoko účinný derivát vitamínu D, ich súbežné použitie má pravdepodobne aditívny účinok, a preto prináša zvýšené riziko hyperkalciémie.


U pacientok liečených náprstníkovými glykozidmi môže hyperkalciémia viesť k srdcovým arytmiám.

Pacientky, ktoré súbežne užívajú náprstníkové glykozidy a kapsuly obsahujúce 1 mikrogram alfakalcidolu, preto musia byť pod prísnym lekárskym dohľadom.


Pacientky, ktoré užívajú kapsuly obsahujúce 1 mikrogram alfakalcidolu a barbituráty alebo antikonvulzíva indukujúce enzýmy, potrebujú vyššie dávky alfakalcidolu na dosiahnutie požadovaného účinku. Účinok alfakalcidolu môže zhoršiť aj difenylhydantoín.


Glukokortikoidy môžu takisto znížiť účinok alfakalcidolu.


Keďže pre absorpciu alfakalcidolu sú dôležité soli žlčových kyselín, dlhodobá liečba sekvestrantmi žlčových kyselín (cholestyramín, kolestipol), sukralfátom a antacidmi s vysokým obsahom hliníka môže byť škodlivá. Kapsuly obsahujúce 1 mikrogram alfakalcidolu a antacidá obsahujúce hliník sa preto nesmú užívať súbežne a medzi ich užitím sa musí dodržiavať 2‑hodinový odstup.


Účinok alfakalcidolu je zvýšený pri súbežnom podávaní estrogénov u žien v perimenopauze a postmenopauze.


Riziko hyperkalciémie je zvýšené pri súbežnom podávaní prípravkov obsahujúcich vápnik, tiazidových diuretík alebo iných liekov, ktoré zvyšujú koncentráciu vápnika v krvi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tevabone je určený len na použitie u žien v postmenopauze, a preto sa nesmie používať v období gravidity alebo u dojčiacich žien.


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Tevabonu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách s alendronátom neindikujú priamy škodlivý účinok na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj alebo postnatálny vývoj. Kyselina alendrónová podávaná potkanom v období gravidity spôsobila dystokiu súvisiacu s hypokalciémiou (pozri časť 5.3). Štúdie na zvieratách preukázali hyperkalciémiu a reprodukčnú toxicitu pri podávaní vysokých dávok vitamínu D (pozri časť 5.3).


Laktácia


Nie je známe, či sa alendronát vylučuje do ľudského materského mlieka.

Alfakalcidol a niektoré jeho aktívne metabolity sa vylučujú do materského mlieka.


Fertilita


Bisfosfonáty sú inkorporované do kostného matrixu, z ktorého sa postupne uvoľňujú počas niekoľkých rokov. Množstvo bisfosfonátov inkorporovaných do kostí dospelých, a teda množstvo dostupné na uvoľnenie späť do systémovej cirkulácie, je priamo spojené s dávkou a trvaním užívania bisfosfonátov (pozri časť 5.2). Nie sú k dispozícii údaje o fetálnom riziku u ľudí. Avšak existuje teoretické riziko poškodenia plodu, hlavne kostí, ak ženy otehotnejú po ukončení cyklu liečby bisfosfonátmi. Nesledoval sa vplyv premenných ako je čas medzi ukončením liečby bisfosfonátmi k počatiu, hlavne užitím bisfosfonátov a cestou podania (intravenózne versus perorálne) na riziko.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Kyselina alendrónová a alfakalcidol nemajú žiadny alebo majú zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Kyselina alendrónová:


V jednoročnej štúdii so ženami s postmenopauzálnou osteoporózou bol celkový bezpečnostný profil tabliet obsahujúcich 70 mg kyseliny alendrónovej podávaných jedenkrát týždenne (n = 519) porovnateľný s celkovým bezpečnostným profilom tabliet obsahujúcich 10 mg kyseliny alendrónovej podávaných jedenkrát denne (n = 370).


V dvoch 3‑ročných štúdiách s prakticky rovnakým usporiadaním, ktoré sa uskutočnili so ženami v postmenopauze (kyselina alendrónová 10 mg: n = 196, placebo: n = 397), bol celkový bezpečnostný profil kyseliny alendrónovej v dávke 10 mg jedenkrát denne a placeba porovnateľný.


Nežiaduce príhody, pri ktorých skúšajúci lekári hlásili možnú, pravdepodobnú alebo jednoznačnú súvislosť s liekom, sú uvedené nižšie, ak sa vyskytli u ≥ 1 % pacientok liečených kyselinou alendrónovou v dávke 10 mg jedenkrát denne a ak bol ich výskyt vyšší ako u pacientok užívajúcich placebo v 3‑ročných štúdiách (pozri tabuľku 1):1‑ročná štúdia

3‑ročné štúdie


Kyselina alendrónová

70 mg jedenkrát týždenne

(n = 519)

[%]

Kyselina alendrónová 10 mg jedenkrát denne

(n = 370)

[%]

Kyselina alendrónová 10 mg jedenkrát denne

(n = 196)

[%]

Placebo

(n = 397)

[%]

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha

3,7

3,0

6,6

4,8

Dyspepsia

2,7

2,2

3,6

3,5

Regurgitácia kyseliny

1,9

2,4

2,0

4,3

Nauzea

1,9

2,4

3,6

4,0

Distenzia brucha

1,0

1,4

1,0

0,8

Zápcha

0,8

1,6

3,1

1,8

Hnačka

0,6

0,5

3,1

1,8

Dysfágia

0,4

0,5

1,0

0,0

Flatulencia

0,4

1,6

2,6

0,5

Gastritída

0,2

1,1

0,5

1,3

Žalúdočný vred

0,0

1,1

0,0

0,0

Vred pažeráka

0,0

0,0

1,5

0,0

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy

Muskuloskeletová bolesť (kostí, svalov alebo kĺbov)

2,9

3,2

4,1

2,5

Svalové kŕče

0,2

1,1

0,0

1,0

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

0,4

0,3

2,6

1,5


Počas klinických štúdií a/alebo v období po uvedení lieku na trh boli hlásené aj nasledujúce nežiaduce účinky:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Tablety kyseliny alendrónovej:


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: reakcie z precitlivenosti, vrátane urtikárie a angioedému.


Poruchy metabolizmu a výživy:

Zriedkavé: symptomatická hypokalciémia [väčšinou u pacientok s predisponujúcimi faktormi (pozri časť 4.4)].


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy, závrat.

Menej časté: dysgeúzia (v klinických skúšaniach bol jej výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný).


Poruchy oka:

Menej časté: zápal oka (uveitída, skleritída, episkleritída).


Poruchy ucha a labyrintu:

Časté: vertigo (v klinických skúšaniach bol jeho výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, hnačka, flatulencia, vred pažeráka*, dysfágia*, distenzia brucha, regurgitácia kyseliny.


Menej časté: nauzea, vracanie, gastritída, ezofagitída*, erózie pažeráka*, meléna (v klinických skúšaniach bol ich výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný).


Zriedkavé: striktúra pažeráka*, ulcerácie v orofaryngu*, perforácia, vred a krvácanie v hornej časti gastrointestinálneho traktu (PVK).

* Pozri časti 4.2 a 4.4.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: alopécia, pruritus (v klinických skúšaniach bol ich výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný).


Menej časté: vyrážka, erytém.


Zriedkavé: vyrážka s fotosenzitivitou, závažné kožné reakcie zahŕňajúce Stevensov‑Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu (táto nežiaduca reakcia sa zistila v rámci sledovania po uvedení lieku na trh. Frekvencia výskytu „zriedkavé“ je odhadnutá na základe príslušného klinického skúšania).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi časté: muskuloskeletová bolesť (kostí, svalov a kĺbov), ktorá je niekedy závažná (v klinických skúšaniach bol jej výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný ‑ pozri časť 4.4).


Časté: opuch kĺbov (v klinických skúšaniach bol jeho výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný).


Zriedkavé: osteonekróza čeľuste (táto nežiaduca reakcia sa zistila v rámci sledovania po uvedení lieku na trh. Frekvencia výskytu „zriedkavé“ je odhadnutá na základe príslušných klinických skúšaní ‑ pozri časť 4.4).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté: fyzická slabosť, periférny edém (v klinických skúšaniach bol ich výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný).


Menej časté: prechodné príznaky ako pri reakcii akútnej fázy (myalgia, malátnosť a zriedkavo horúčka) zvyčajne v súvislosti so začiatkom liečby (v klinických skúšaniach bol ich výskyt v skupine s liekom a v skupine s placebom podobný).


V období po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce reakcie (frekvencia výskytu „zriedkavé“):atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti (skupinová nežiaduca reakcia na bisfosfonáty).


Mäkké kapsuly alfakalcidolu:


U pacientov liečených kapsulami alfakalcidolu boli hlásené nasledujúce nežiaduce príhody:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Zriedkavé: alergické reakcie, anafylaktický šok (zapríčinený hlavne arašidovým olejom, ktorý je jednou zo zložiek kapsúl), hyperkalciémia (zvýšená koncentrácia vápnika v krvi). Klinické príznaky hyperkalciémie sú netypické (napr. slabosť, únava, pocit smädu, gastrointestinálne príznaky a svrbenie).


Veľmi zriedkavé: u pacientov užívajúcich alfakalcidol sa môžu vyskytnúť heterotopné kalcifikácie (rohovka a cievy), ktoré sú preukázateľne reverzibilné.


Na základe predchádzajúcich skúseností sa usudzuje, že u pacientov užívajúcich alfakalcidol len zriedkavo dochádza k miernemu, prechodnému vzostupu koncentrácie fosfátov. Takýto vzostup je možné zvrátiť podaním inhibítorov absorpcie fosfátov (napr. prípravkami s obsahom vápnika).


U pacientok liečených kapsulami alfakalcidolu sa musia pravidelne kontrolovať koncentrácie vápnika a fosfátov v krvi. Takéto kontroly je potrebné vykonávať v týždenných až mesačných intervaloch. Na začiatku liečby môžu byť nutné častejšie kontroly.


Obe liečivá Tevabonu, kyselina alendrónová a alfakalcidol, môžu mať navzájom protichodný účinok na koncentráciu vápnika v sére, a tým môžu zabraňovať jej veľkému kolísaniu. Obe liečivá môžu ovplyvňovať koncentráciu vápnika v krvi: kyselina alendrónová ju môže znižovať, zatiaľ čo alfakalcidol ju môže zvyšovať. Toto musí ošetrujúci lekár vziať do úvahy.


4.9 Predávkovanie


Kyselina alendrónová:


Perorálne predávkovanie môže mať za následok hypokalciémiu, hypofosfatémiu a nežiaduce účinky na hornú časť gastrointestinálneho traktu, akými sú žalúdočná nevoľnosť, pálenie záhy, ezofagitída, gastritída alebo vredy.


Nie sú k dispozícii špecifické skúsenosti týkajúce sa liečby predávkovania kyselinou alendrónovou. Treba podať mlieko alebo antacidá, ktoré viažu kyselinu alendrónovú. Vzhľadom na riziko podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacientka má zostať v úplne vzpriamenej polohe.


Alfakalcidol:


U pacientov, ktorí náhodne užili jednu nadmernú dávku (25 ‑ 30 µg alfakalcidolu), sa nepozorovalo žiadne poškodenie.


Dlhodobé predávkovanie kapsulami alfakalcidolu môže vyvolať hyperkalciémiu, ktorá môže byť v niektorých prípadoch život ohrozujúca.


Klinický obraz hyperkalciémie je netypický: fyzická slabosť, únava, vyčerpanosť, bolesť hlavy, gastrointestinálne príznaky (nauzea, vracanie, zápcha alebo hnačka, pálenie záhy), suchosť v ústach, bolesť svalov, kostí a kĺbov, pruritus alebo palpitácie. Pri narušenej koncentračnej schopnosti obličiek sa môže vyskytnúť aj polyúria, polydipsia, noktúria a proteinúria. Okrem zníženia dávky alfakalcidolu alebo dočasného prerušenia jeho podávania sa môžu urobiť nasledujúce opatrenia, a to v závislosti od závažnosti hyperkalciémie: diéta s nízkym obsahom vápnika alebo bez obsahu vápnika, podávanie tekutín, dialýza, slučkové diuretiká, glukokortikoidy a kalcitonín.


V prípade akútneho predávkovania môže okamžitý výplach žalúdka a/alebo podanie parafínového oleja znížiť absorpciu alfakalcidolu a zrýchliť jeho vylučovanie stolicou.


Nie je k dispozícii špecifické antidotum pre prípad predávkovania kapsulami alfakalcidolu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:

Liečivá na liečbu ochorení kostí, liečivá ovplyvňujúce stavbu a mineralizáciu kostí –

kyselina alendrónová a alfakalcidol, sekvenčné prípravky

ATC kód: M05BB06


Kyselina alendrónová:


Kyselina alendrónová je bisfosfonát, ktorý inhibuje osteoklastickú resorpciu kosti bez priameho účinku na tvorbu kosti. Predklinické štúdie ukázali, že kyselina alendrónová sa prednostne kumuluje v miestach s aktívnou resorpciou kosti. Aktivita osteoklastov je inhibovaná, ale zhlukovanie a väzba osteoklastov nie sú ovplyvnené. Kosť vytvorená v priebehu liečby kyselinou alendrónovou má normálnu kvalitu.


Liečba postmenopauzálnej osteoporózy


Osteoporóza je definovaná ako denzita kostného minerálu (BMD) chrbtice alebo bedrovej oblasti znížená o 2,5 štandardnej odchýlky od priemernej hodnoty BMD zdravej mladej populácie, alebo ako predchádzajúca zlomenina v dôsledku krehkosti kosti bez ohľadu na BMD.


Terapeutická rovnocennosť kyseliny alendrónovej v dávke 70 mg jedenkrát týždenne (n = 519) a kyseliny alendrónovej v dávke 10 mg jedenkrát denne (n = 370) sa preukázala v jednoročnej multicentrickej štúdii vykonanej so ženami s postmenopauzálnou osteoporózou. Po jednom roku sa hodnota BMD driekovej chrbtice v porovnaní s jej východiskovou hodnotou zvýšila v priemere o 5,1 % (95 % interval spoľahlivosti [IS]: 4,8 ‑ 5,4 %) v skupine, ktorej bola podávaná dávka 70 mg jedenkrát týždenne oproti 5,4 % (95 % IS: 5,0 ‑ 5,8 %) v skupine, ktorej bola podávaná dávka 10 mg jedenkrát denne. BMD femorálneho krčka a celej bedrovej oblasti sa zvýšila v priemere o 2,3 % a 2,9 %, v uvedenom poradí, v skupine, ktorej bola podávaná dávka 70 mg jedenkrát týždenne, a v priemere o 2,9 % a 3,1 %, v uvedenom poradí, v skupine, ktorej bola podávaná dávka 10 mg jedenkrát denne. V oboch liečebných skupinách sa zistili porovnateľné zvýšenia BMD aj v iných častiach kostry.


Vplyv kyseliny alendrónovej na kostnú hmotu a výskyt zlomenín u žien v postmenopauze sa skúmali v dvoch úvodných štúdiách účinnosti s rovnakým usporiadaním (n = 994), ako aj vo „Fracture Intervention Trial“(FIT, n = 6 459).


V úvodných štúdiách účinnosti sa po troch rokoch liečby kyselinou alendrónovou v dávke 10 mg jedenkrát denne v porovnaní s placebom zvýšila BMD v priemere o 8,8 % v chrbtici, o 5,9 % vo femorálnom krčku a o 7,8 % v trochantere. Významne sa zvýšila aj BMD celého skeletu. Percentuálny podiel pacientok, u ktorých sa vyskytla jedna alebo viacej zlomenín stavcov, sa pri liečbe kyselinou alendrónovou v porovnaní s placebom znížil o 48 % (3,2 % výskyt pri kyseline alendrónovej oproti 6,2 % výskytu pri placebe). V dvojročnom predĺžení týchto štúdií sa BMD chrbtice a trochanteru naďalej zvyšovala, zatiaľ čo BMD femorálneho krčka a celého skeletu zostali nezmenené.


Štúdia FIT pozostávala z dvoch placebom kontrolovaných štúdií s každodenným podávaním kyseliny alendrónovej (5 mg jedenkrát denne počas dvoch rokov a 10 mg jedenkrát denne počas jedného alebo dvoch ďalších rokov):


FIT 1: Trojročná štúdia s 2 027 pacientkami, ktoré pred zaradením do štúdie prekonali aspoň jednu (kompresívnu) zlomeninu stavcov. V tejto štúdii každodenné podávanie kyseliny alendrónovej znížilo výskyt 1 alebo viacerých nových zlomenín stavcov o 47 % (7,9 % výskyt pri kyseline alendrónovej oproti 15,0 % výskytu pri placebe). Okrem toho sa zistilo štatistický významné zníženie výskytu zlomenín bedrového kĺbu (1,1 % oproti 2,2 %, zníženie výskytu o 51 %).


FIT 2: Štvorročná štúdia so 4 432 pacientkami s nízkou hodnotou kostnej hmoty, ale ktoré pred zaradením do štúdie neprekonali zlomeninu stavcov. V tejto štúdii sa na základe analýzy podskupiny žien s osteoporózou (37 % žien z celkovej populácie, ktoré spĺňali uvedenú definíciu osteoporózy) zistil významný rozdiel vo výskyte zlomenín bedrového kĺbu (1,0 % výskyt pri kyseline alendrónovej oproti 2,2 % výskytu pri placebe, zníženie výskytu o 56 %) a vo výskyte 1 alebo viacerých zlomenín stavcov (2,9 % oproti 5,8 %, zníženie výskytu o 50 %).


Výsledky laboratórnych vyšetrení


V klinických štúdiách sa pozoroval asymptomatický, mierny a prechodný pokles hladín vápnika a fosfátov v sére o 18 % a 10 %, v uvedenom poradí, u pacientok užívajúcich kyselinu alendrónovú v dávke 10 mg/deň, a o 12 % a 3 %, v uvedenom poradí, u pacientok užívajúcich placebo. Výskyt poklesu hladiny vápnika v sére na < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) a hladiny fosfátov v sére na ≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) však bol v oboch liečebných skupinách podobný.


Pediatrickí pacienti


Použitie kyseliny alendrónovej sa sledovalo u malého počtu pacientov s osteogenesis imperfecta mladších ako 18 rokov. Výsledky nie sú dostatočné na podporu použitia nátriumalendronátu u pediatrických pacientov s osteogenesis imperfecta.


Alfakalcidol:


Alfakalcidol (1‑alfa‑hydroxycholekalciferol) sa v pečeni veľmi rýchlo premieňa na kalcitriol (1,25‑dihydroxycholekalciferol). Kalcitriol sa považuje za hlavný metabolit cholekalciferolu (vitamínu D3) a udržiava rovnováhu v metabolizme vápnika a fosfátov. Hlavný spôsob účinku alfakalcidolu spočíva vo zvýšení koncentrácie 1,25‑dihydroxycholekalciferolu v krvnom obehu, čo vedie k zvýšenej absorpcii vápnika a fosfátov v čreve. To podporuje mineralizáciu kostí, znižuje koncentráciu parathormónu a inhibuje resorpciu kosti.


U osôb s narušenou 1‑alfa‑hydroxyláciou v obličkách umožňuje podávanie alfakalcidolu dostatočnú tvorbu kalcitriolu, a tým pôsobí proti nedostatku vitamínu D.


Kombinácia kyseliny alendrónovej a alfakalcidolu (Tevabone):


Táto kombinácia umožňuje liečbu osteoporózy. Obe liečivá, kyselina alendrónová a alfakalcidol, zvyšujú mineralizáciu kostí, ale spôsoby účinku sú odlišné a synergické. Kyselina alendrónová inhibuje katabolické procesy v kosti, čo je podporované anabolickými účinkami alfakalcidolu na kosť. Kyselina alendrónová znižuje riziko vertebrálnych a nevertebrálnych zlomenín, napr. zlomenín bedrového kĺbu. V niektorých klinických štúdiách sa preukázalo, že alfakalcidol znižuje riziko pádov u starších osôb. V dôsledku farmakologických účinkov oboch liečiv sa pri ich užívaní v kombinácii znižuje možné riziko vzniku hypokalciémie, hyperkalciémie a hyperkalciúrie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Kyselina alendrónová:


Absorpcia


V porovnaní s referenčnou intravenóznou dávkou bola priemerná biologická dostupnosť kyseliny alendrónovej po perorálnom podaní 0,64 % u žien, ktorým boli podané dávky v rozmedzí od 5 do 70 mg po noci nalačno a 2 hodiny pred štandardnými raňajkami. Biologická dostupnosť sa znížila približne na 0,46 %, keď sa kyselina alendrónová podala jednu hodinu pred štandardnými raňajkami a na 0,39 %, keď sa podala polhodiny pred štandardnými raňajkami. V štúdiách zameraných na osteoporózu bola kyselina alendrónová účinná, keď sa podávala aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom alebo nápojom.


Biologická dostupnosť bola zanedbateľná, keď sa kyselina alendrónová podala so štandardnými raňajkami alebo do dvoch hodín po nich. Súbežné podanie kyseliny alendrónovej s kávou alebo pomarančovým džúsom znížilo biologickú dostupnosť približne o 60 %.


U zdravých osôb neviedlo perorálne podávanie prednizónu (20 mg trikrát denne počas piatich dní) ku klinicky významnej zmene perorálnej biologickej dostupnosti kyseliny alendrónovej (priemerné zvýšenie sa pohybovalo v rozmedzí od 20 % do 44 %).


Distribúcia


Štúdie na potkanoch ukázali, že kyselina alendrónová sa po intravenóznom podaní v dávke 1 mg/kg najprv distribuuje do mäkkých tkanív, ale potom sa rýchlo redistribuuje do kostí alebo sa vylúči močom. Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave, s výnimkou kostí, je u ľudí minimálne 28 litrov. Po perorálnom podaní terapeutických dávok sú plazmatické koncentrácie liečiva príliš nízke na analytické stanovenie (< 5 ng/ml). Väzba na bielkoviny v ľudskej plazme je približne 78 %.


Biotransformácia


Ani u zvierat, ani u ľudí sa nepreukázalo, že by sa kyselina alendrónová metabolizovala.


Eliminácia


Po intravenóznom podaní jednorazovej dávky 14C značenej kyseliny alendrónovej sa približne 50 % izotopom značenej látky vylúčilo močom v priebehu 72 hodín, zatiaľ čo v stolici sa nezistilo žiadne alebo len malé množstvo izotopom značenej látky. Po intravenóznom podaní jednorazovej 10 mg dávky bol renálny klírens kyseliny alendrónovej 71 ml/min a systémový klírens neprekročil 200 ml/min. Plazmatické koncentrácie klesli v priebehu šiestich hodín po intravenóznom podaní o viac ako 95 %. Pri zohľadnení uvoľňovania kyseliny alendrónovej zo skeletu sa u ľudí jej konečný polčas odhaduje na viac ako desať rokov. U potkanov sa kyselina alendrónová nevylučovala prostredníctvom transportného systému kyselín alebo zásad v obličkách. Preto sa nepredpokladá, že by kyselina alendrónová ovplyvňovala u ľudí vylučovanie iných liekov sprostredkované týmito transportnými systémami.


Charakteristiky u pacientok


Predklinické štúdie ukazujú, že liečivo, ktoré sa neuloží v kostiach, sa rýchlo vylúči močom. U zvierat sa po dlhodobom podávaní kumulatívnych intravenóznych dávok do 35 mg/kg nepreukázala saturácia vychytávania liečiva v kostiach. Hoci nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje, je pravdepodobné, že tak ako u zvieracích modelov, bude vylučovanie kyseliny alendrónovej znížené u pacientok s poruchou funkcie obličiek. Preto možno u pacientok s poruchou funkcie obličiek očakávať o niečo vyššiu kumuláciu kyseliny alendrónovej v kostiach (pozri časť 4.2).


Alfakalcidol:


Alfakalcidol, liečivo 1 mikrogramových kapsúl, sa skúšal ako prekurzor 1‑alfa‑25‑dihydroxycholekalciferolu prostredníctvom rádioaktívneho značenia v štúdiách na zvieratách a u ľudí. Pri prítomnosti zlyhania obličiek sa preukázala rýchla hydroxylácia v pozícii 25 v pečeni.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s kombináciou kyseliny alendrónovej a alfakalcidolu.


Kyselina alendrónová


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie na potkanoch preukázali, že liečba kyselinou alendrónovou v období gravidity viedla u samíc počas pôrodu k dystokii, ktorá súvisela s hypokalciémiou. V štúdiách na potkanoch, ktorým boli podávané vysoké dávky, sa zistil zvýšený výskyt neúplnej osifikácie plodu. Význam tohto zistenia pre ľudí nie je známy.


Alfakalcidol


V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita pri podávaní dávok značne prevyšujúcich rozmedzie terapeutických dávok pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tablety:

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát


Mäkké kapsuly:

Bezvodá kyselina citrónová

Propylgalát

Tokoferol alfa (vitamín E)

Bezvodý etanol

Podzemnicový olej (arašidový olej)


Obal kapsuly:

Želatína

Glycerol 85 %

Anidrisorb 85/70 (ktorý sa skladá zo: sorbitolu, anhydridov sorbitolu, manitolu, vyšších polyolov a vody)

Oxid titaničitý (E171)


Čierny atrament:

Šelak

Čierny oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (hliník/hliník) obsahujúci 1 tabletu (kyselina alendrónová) a 7 mäkkých kapsúl (alfakalcidol); veľkosť balenia: 2, 4 alebo 12 blistrov.


Jedno balenie obsahuje:

2 blistre: 2 tablety kyseliny alendrónovej a 14 mäkkých kapsúl alfakalcidolu

4 blistre: 4 tablety kyseliny alendrónovej a 28 mäkkých kapsúl alfakalcidolu

12 blistrov: 12 tabliet kyseliny alendrónovej a 84 mäkkých kapsúl alfakalcidolu


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542DR Utrecht

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0181/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

14

Tevabone 70 mg tablety a 1 mikrogramové mäkké kapsuly