+ ipil.sk

Tevaklav 1 gPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/04044Písomná informácia pre používateľa


Tevaklav 1 g

Filmom obalené tablety

amoxicilín/kyselina klavulánová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Tevaklav 1 g a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tevaklav 1 g

 3. Ako užívať Tevaklav 1 g

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Tevaklav 1 g

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tevaklav 1 ga na čo sa používa


Tevaklav 1 gje antibiotikum, ktoré účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Obsahuje dve odlišné liečivá, ktoré sa nazývajú amoxicilín a kyselina klavulánová. Amoxicilín patrí do skupiny liečiv nazývaných „penicilíny“, ktoré môžu niekedy prestať účinkovať (stanú sa neúčinné). Ďalšie liečivo, kyselina klavulánová, zabraňuje, aby k tomu došlo.


Tevaklav 1 gsa používa u dospelých a detí na liečbu nasledovných infekcií:

 • infekcie stredného ucha a prinosových dutín,

 • infekcie dýchacieho systému,

 • infekcie močového traktu,

 • infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane zubných infekcií,

 • infekcií kostí a kĺbov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteTevaklav 1 g


Neužívajte Tevaklav 1 g

 • ak ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulánovú, penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Tevaklavu 1 g (pozri časť 6)

 • ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na ktorékoľvek iné antibiotikum. Toto môže zahŕňať kožné vyrážky, opuch tváre alebo krku

 • ak ste niekedy mali pri užívaní antibiotík problémy s pečeňou alebo žltačku (žlté sfarbenie kože).


Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov,neužívajte Tevaklav 1 g.Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Tevaklav 1 g.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tevaklav 1 g, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak máte horúčku so zväčšením lymfatických uzlín,

 • ak sa liečite na problémy s pečeňou alebo obličkami,

 • ak nemáte pravidelné močenie.


Ak si nie ste istý, či sa vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Tevaklav 1 g.


V niektorých prípadoch môže lekár vyšetrovať druh baktérií, ktoré spôsobujú vašu infekciu. V závislosti od výsledku môžete dostať inú silu Tevaklavu 1 g alebo iný liek.


Stavy, ktorým je potrebné venovať pozornosť

Tevaklav 1 gmôže zhoršiť niektoré súčasné stavy, alebo môže vyvolať závažné vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú alergické reakcie, kŕče (svalové zášklby) a zápal hrubého čreva. Počas užívania Tevaklavu 1 g si musíte všímať niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku problémov. Pozri „Situácie, ktorým je potrebné venovať pozornosť“ v časti 4.


Vyšetrenia krvi a moču

Ak vám robia vyšetrenia krvi (napríklad testy červených krviniek alebo vyšetrenia funkcie pečene) alebo vyšetrenie moču (cukor v moči), informujte lekára alebo zdravotnú sestru, že užívate Tevaklav 1 g. Je to kvôli tomu, že Tevaklav 1 g môže ovplyvniť výsledky týchto druhov vyšetrení.


Iné lieky a Tevaklav 1 g

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate alopurinol (používa sa na liečbu dny) s Tevaklavom 1 g, je vyššia pravdepodobnosť, že budete mať alergickú kožnú reakciu.


Ak užívate probenecid (používa sa na liečbu dny), lekár sa môže rozhodnúť upraviť dávku Tevaklavu 1 g.


Ak sa s Tevaklavom 1 g užívajú lieky, ktoré pomáhajú brániť vzniku krvných zrazenín (napríklad warfarín), môžu byť potrebné ďalšie krvné testy.


Tevaklav 1 gmôže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek, ktorý sa používa na liečbu rakoviny alebo reumatických chorôb).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tevaklav 1 gmôže mať vedľajšie účinky a ich príznaky môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlá.

Ak sa necítite dobre, neveďte vozidlá, ani neobsluhujte stroje.


 1. Ako užívať Tevaklav 1 g


Vždy užívajte Tevaklav 1 g presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a deti s hmotnosťou 40 kg a viac:

Zvyčajná dávka je 1 tableta dvakrát denne.

Vyššia dávka je 1 tableta trikrát denne.


Deti s nižšou hmotnosťou ako 40 kg:

Deti vo veku 6 rokov a mladšie sa majú prednostne liečiť perorálnou suspenziou alebo inou liekovou formou.


Poraďte sa s vaším lekárom alebo lekárnikom, keď podávate Tevaklav 1 g deťom s hmotnosťou menej ako 40 kg.


Pacienti s problémami s obličkami alebo pečeňou

 • Ak máte problémy s obličkami, dávka sa môže zmeniť. Váš lekár môže vybrať odlišnú silu lieku alebo odlišný liek.

 • Ak máte problémy s pečeňou, môžu vám častejšie robiť vyšetrenia v krvi na posúdenie funkcie pečene.


Ako užívať Tevaklav 1 g

 • Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody na začiatku jedla alebo krátko pred ním.

 • Dávky si rozvrhnite rovnomerne počas dňa, minimálne 4 hodiny od seba. Neužívajte 2 dávky počas 1 hodiny.

 • Neužívajte Tevaklav 1 g dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále nebudete cítiť dobre, opäť vyhľadajte lekára.


Ak užijete viac Tevaklavu 1 g, ako máte

Ak užijete príliš veľa Tevaklavu 1 g, príznaky môžu zahŕňať žalúdočnú nevoľnosť (napínanie na vracanie, nevoľnosť alebo hnačku) alebo kŕče. Čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom. Vezmite si so sebou papierovú škatuľku z lieku alebo fľaštičku, aby ste ju mohli ukázať lekárovi.


Ak zabudnete užiť Tevaklav 1 g

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si na to spomeniete. Nasledujúcu dávku neužite príliš skoro, ale počkajte približne 4 hodiny pred užitím ďalšej dávky.


Ak prestávate užívať Tevaklav 1 g

Užívajte Tevaklav 1 g dovtedy, kým sa predpísaná liečba neskončí, a to aj v prípade, že sa už cítite lepšie. Potrebujete každú dávku, aby sa pomohlo v boji s infekciou. Ak niektoré baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Tevaklav 1 gmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Stavy, ktorým je potrebné venovať pozornosť


Alergické reakcie

 • kožné vyrážky,

 • zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý môže byť viditeľný ako červené alebo fialové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj iné časti tela,

 • horúčka, bolesť kĺbov, opuch uzlín na krku, v pazuchách alebo slabinách,

 • opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje problémy s dýchaním,

kolaps,

 • bolesť na hrudníku (ktorá by mohla byť známkou infarktu).


Ak sa u vás objaví niektorý z týchto príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára. Prestaňte užívať Tevaklav 1 g.


Zápal hrubého čreva

Zápal hrubého čreva spôsobuje vodnaté hnačky, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesťou brucha a/alebo horúčkou.

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z príznakov, okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb

 • hnačka (u dospelých).


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb

 • múčnatka (kvasinková infekcia pošvy, úst alebo kožných záhybov vyvolaná plesňou Candida),

 • nevoľnosť (nauzea), hlavne pri užívaní vysokých dávok.


Užívajte Tevaklav 1 g pred jedlom, ak dôjde k nasledovným prejavom

 • vracanie (u detí),

 • hnačka.


Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb

 • kožné vyrážky, svrbenie,

 • vyvýšené svrbiace vyrážky (žihľavka),

 • problémy s trávením,

 • závraty,

 • bolesti hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať vo vašich krvných testoch:

 • zvýšenie niektorých látok (enzýmov), ktoré sa tvoria v pečeni.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 osôb

 • kožné vyrážky, ktoré môžu mať pľuzgiere a vyzerajú ako malé terče (centrálne tmavé body obkolesené bledšou oblasťou s tmavým kruhom okolo okrajov – erythema multiforme).

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite sa poraďte s svojím lekárom.


Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať vo vašich krvných testoch:

 • nízky počet buniek, ktoré sa zúčastňujú zrážania krvi,

 • nízky počet bielych krviniek.


Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky sa vyskytli u veľmi malého počtu osôb, ale ich presný výskyt je neznámy.

 • alergické reakcie (pozri vyššie),

 • zápal hrubého čreva (pozri vyššie),

 • závažné kožné reakcie:

 • veľmi rozšírené vyrážky s pľuzgiermi a olupovaním kože, najmä okolo úst, nosa, očí a genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma, ktorá spôsobuje olupovanie kože (viac ako 30 % povrchu tela – toxická epidermálna nekrolýza),

 • veľmi rozšírené červené kožné vyrážky s malými pľuzgiermi, ktoré obsahujú hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída),

 • červené, šupinovité vyrážky s hrbolčekmi pod kožou a pľuzgiermi (exantematózna pustulóza).

 • Zápal mozgových blán (meningitída). Príznaky môžu zahŕňať stuhnutosť krku, bolesti hlavy, nevoľnosť alebo vracanie, horúčku alebo pocit dezorientácie.


Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite sa poraďte so svojím lekárom

 • zápal pečene (hepatitída),

 • žltačka spôsobená zvýšením bilirubínu v krvi (bilirubín je látka, ktorá sa tvorí v pečeni), ktorá spôsobuje žlté sfarbenie kože a očných bielkov

 • zápal žlčových ciest spôsobujúci bolesti brucha, horúčku, triašku) a pocit nepokoja

 • zápal kanálikov v obličkách,

 • predĺžené zrážanie krvi,

 • hyperaktivita,

 • kŕče (u ľudí, ktorí užívajú vysoké dávky Tevaklavu 1 g alebo ktorí majú problémy s obličkami),

 • čierny jazyk, ktorý vyzerá ako chlpatý,

 • zafarbenie zubov (u detí), zvyčajne odstrániteľné vyčistením.


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať vo vašich krvných alebo močových testoch:

 • závažný pokles počtu bielych krviniek,

 • nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia),

 • kryštáliky v moči.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Tevaklav 1 g


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahujeTevaklav 1 g

Liečivá sú trihydrát amoxicilínu a káliumklavulanát. Jedna filmom obalená tableta obsahuje trihydrát amoxicilínu, ktorý zodpovedá 875 mg amoxicilínu a káliumklavulanát, ktorý zodpovedá 125 mg kyseliny klavulánovej.


Ďalšie zložky sú:

Jadro: mikrokryštalická celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát (E470b),

sodná soľ karboxymetylškrobu(Typ A)


Obal tablety: hydroxypropylmetylcelulóza (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171).


Obsah:

Filmom obalené tablety.

Tevaklav 1 gsú biele, oválne, filmom obalené tablety s vytlačeným „A“ na jednej strane a s deliacou ryhou medzi „6“ s „5“ na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tablety na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Tevaklav 1 gje dostupný v blistrových baleniach a stripoch so 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmom obalenými tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výroba


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko


Výrobca:

Merckle GmgH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89079 Blaubeuren, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika

Amoxicillin/Clavulanic Acid-ratiopharm 875 mg/125 mg

Nemecko

Amoxicilli comp. AbZ 875 mg/125 mg Filmtabletten

Maďarsko

Co-Amoxi 875 mg/125 mg filmtabletta

Holandsko

Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm 500/125 mg, filmomhulde tabletten

Poľsko

Claviratio

Slovenská republika

Tevaklav 1 g


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2014.

1Tevaklav 1 g

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/04044SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tevaklav 1 g

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 1003,4 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 875 mg amoxicilínu a 277,8 káliumklavulanátu, čo zodpovedá 125 mg kyseliny klavulánovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biele, oválne, filmom obalené tablety s vytlačeným „A“ na jednej strane a s deliacou ryhou medzi „6“ s „5“ na druhej strane.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tablety na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tevaklav 1 g je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2., 4.4. a 5.1):

 • akútna bakteriálna sinusitída (správne diagnostikovaná),

 • akútny zápal stredného ucha,

 • akútne zhoršenie chronickej bronchitídy (správne diagnostikované),

 • pneumónia získaná v komunite,

 • cystitída,

 • pyelonefritída,

 • infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä celulitída, pohryzenie zvieratami, závažný zubný absces so šíriacou sa celulitídou,

 • infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomyelitída.


Venujte pozornosť oficiálnym pokynom o správnom používaní antibiotík.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávky sú vyjadrené podľa obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulánovej s výnimkou situácií, kedy sú určené dávky jednotlivých zložiek.

Dávka amoxicilínu/kyseliny klavulánovej, ktorá sa stanoví na liečbu danej infekcie má brať do úvahy:

 • očakávané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne látky (pozri časť 4.4),

 • závažnosť a miesto infekcie,

 • vek, hmotnosť a renálnu funkciu pacienta, ako je uvedené nižšie.


Užívanie alternatívnych kombinácií amoxicilínu/kyseliny klavulánovej (napr. takých, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišné pomery amoxicilínu ku kyseline klavulánovej) sa má zvážiť podľa potreby (pozri časti 4.4 a 5.1).


Pri dodržiavaní nižšie uvedeného odporúčaného dávkovania táto forma amoxicilínu/kyseliny klavulánovej poskytuje celkovú dennú dávku 1750 mg amoxicilínu a 250 mg kyseliny klavulánovej pri dávkovaní dvakrát denne a 2625 mg amoxicilínu a 375 mg kyseliny klavulánovej pri dávkovaní trikrát denne. Ak je potrebná ešte vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa vybrať inú kombináciu amoxicilínu/kyselina klavulánovej, aby sa predišlo zbytočne vysokým denným dávkam kyseliny klavulánovej (pozri časti 4.4 a 5.1).


Trvanie liečby sa má stanoviť podľa odpovede pacienta. Niektoré infekcie (napr. osteomyelitída) vyžadujú dlhšie obdobie liečby. Liečba nemá presahovať 14 dní bez prehodnotenia (ohľadom predĺženej liečby pozri časť 4.4).


Dospelí a deti 40 kg

Odporúčané dávky:

 • bežná dávka (všetky indikácie): 875 mg/125 mg dvakrát denne,

 • vyššia dávka (najmä na infekcie ako zápal stredného ucha, sinusitída, a infekcie dolných dýchacích ciest a zápal močového traktu): 875 mg/125 mg trikrát denne.


Deti < 40 kg

Deti vo veku 6 rokov a mladšie je vhodnejšie liečiť tekutými perorálnymi liekovými formami amoxicilínu/kyseliny klavulánovej.


Odporúčaná dávka:

 • 25 mg/3,6 mg/kg/deň až 45 mg/6,4 mg/kg/deň podávané v dvoch rozdelených dávkach,

 • na niektoré typy infekcií sa môže zvážiť dávka až do 70 mg/10 mg/kg/deň v dvoch rozdelených dávkach (ako je zápal stredného ucha, sinusitída a infekcia dolných dýchacích ciest).


U detí mladších ako 2 roky nie sú dostupné žiadne klinické údaje pri dávkach liekových foriem amoxicilín : kyselina klavulánová v pomere 7:1, vyšších ako 45 mg/6,4 mg/kg/deň.


U pacientov mladších ako 2 mesiace nie sú dostupné žiadne klinické údaje pri dávkach liekových foriem amoxicilín : kyselina klavulánová v pomere 7:1. Preto nie je možné stanoviť odporúčania pre dávkovanie v tejto populácii.


Staršie osoby

Úprava dávky nie je potrebná.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) vyšším ako 30 ml/min úprava dávky nie je potrebná.

U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) nižším ako 30 ml/min sa kombinácia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej v pomere 7:1 neodporúča, keďže nie sú dostupné žiadne odporúčania na úpravu dávky.


Poškodenie funkcie pečene

Dávkujte s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch monitorujte pečeňové funkcie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Spôsob podávania

Tevaklav 1 g je určený na perorálne použitie.


Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovali možné gastrointestinálne ťažkosti a optimalizovala sa absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej.


Liečba sa podľa Súhrnu charakteristických vlastností lieku pre intravenóznu liekovú formu môže začať parenterálnou formou a potom môže pokračovať perorálnou formou.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, na ktorýkoľvek penicilín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Závažná okamžitá reakcia z precitlivenosti v anamnéze (napr. anafylaxia) na inú betalaktámovú látku (napr. cefalosporín, karbapeném alebo monobaktám).

 • Žltačka/poškodenie funkcie pečene v anamnéze následkom amoxicilínu/kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.8).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulánovou je potrebné starostlivo preskúmať predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové látky (pozri časti 4.3 a 4.8).


U pacientov, ktorí sa liečia penicilínmi boli hlásené závažné a občas smrteľné reakcie z precitlivenosti (anafylaktoidné). Je pravdepodobnejšie, že sa tieto reakcie objavia u jedincov, ktorí majú precitlivenosť na penicilín v anamnéze alebo u atopických jedincov. Ak nastane alergická reakcia, liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sa musí ukončiť a musí sa zahájiť primeraná alternatívna liečba.


Ak sa preukáže, že infekcia je spôsobená mikroorganizmom (mikroorganizmami) citlivým na amoxicilín, je potrebné v súlade s platnými odporúčaniami zvážiť prechod z amoxicilínu/kyseliny klavulánovej na amoxicilín.


Kombinácia amoxicilín/kyselina klavulánová nie je vhodná na užívanie, keď existuje vysoké riziko, že predpokladané patogény majú zníženú citlivosť alebo rezistenciu na betalaktámové látky, ktorá nie je sprostredkovaná betalaktamázami citlivými na inhibíciu kyselinou klavulánovou. Táto kombinácia sa nemá užívať na liečbu S. pneumoniae,ktorý je rezistentný na penicilíny.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky sa môžu objaviť kŕče (pozri časť 4.8).


Ak existuje podozrenie na infekčnú mononukleózu, je potrebné sa vyhnúť amoxicilínu/kyseline klavulánovej, pretože s týmto stavom bol po užití amoxicilínu spojený výskyt morbiliformného exantému.


Súbežné užívanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť pravdepodobnosť alergických kožných reakcií.


Predĺžené užívanie môže niekedy viesť k nadmernému rastu mikroorganizmov, ktoré nie sú citlivé na túto látku.


Výskyt generalizovaného erytému spojeného s pustulami a horúčkou na začiatku liečby môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje vysadenie amoxicilínu/kyseliny klavulánovej a kontraindikuje ďalšie podávanie amoxicilínu.


U pacientov so známkami poškodenia pečene sa má amoxicilín/kyselina klavulánová používať s opatrnosťou (pozri časť 4.2).


Pečeňové príhody sa hlásili najmä u mužov a starších pacientov a môžu byť spojené s predĺženou liečbou. Tieto udalosti sa veľmi zriedkavo hlásili u detí. U všetkých skupín sa prejavy a príznaky zvyčajne objavia počas liečby alebo krátko po jej ukončení, avšak v niektorých prípadoch sa môžu prejaviť až niekoľko týždňov po ukončení liečby. Zvyčajne sú reverzibilné. Pečeňové problémy môžu byť závažné a v extrémne zriedkavých situáciách boli hlásené aj úmrtia. Takmer vždy k úmrtiam došlo u pacientov so závažným základným ochorením alebo u pacientov, ktorí súbežne užívali lieky, ktoré majú dokázané možné nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).


Kolitída spojená s antibiotikami bola popísaná u takmer všetkých antibakteriálnych látok, vrátane amoxicilínu, a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať do úvahy túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa hnačka objaví počas podávania akéhokoľvek antibiotika alebo následne po ňom. Ak sa objaví kolitída spojená s antibiotikami, liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sa musí okamžite vysadiť, tento stav je potrebné konzultovať s lekárom a začať primeranú liečbu. V takejto situácii sú lieky inhibujúce peristaltiku kontraindikované.


Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelne sledovať funkciu orgánových systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a hematopoetického systému.


U pacientov, ktorí užívajú amoxicilín/kyselinu klavulánovú, bolo zriedkavo zaznamenané predĺženie protrombínového času. Primerané monitorovanie je potrebné, ak sa súčasne predpisujú antikoagulanciá. Pre udržanie požadovanej úrovne antikoagulácie môže byť potrebná úprava dávkovania perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.5 a 4.8).


U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa poškodenia (pozri časť 4.2).


U pacientov so zníženou diurézou bola veľmi zriedkavo pozorovaná kryštalúria, a to najmä pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých dávok amoxicilínu sa odporúča udržiavať primeraný príjem tekutín a diurézu, aby sa znížila možnosť amoxicilínovej kryštalúrie. U pacientov s močovým katétrom sa má pravidelne kontrolovať ich priechodnosť (pozri časť 4.9).


Počas liečby amoxicilínom sa majú pri vyšetrovaní prítomnosti glukózy v moči vždy používať metódy enzymatickej reakcie pomocou glukózooxidázy, pretože pri neenzymatických metódach sa môžu objaviť falošne pozitívne výsledky.


Prítomnosť kyseliny klavulánovej v Tevaklave 1 gmôže spôsobiť nešpecifickú väzbu IgG a albumínu na membránu červených krviniek, čo vedie k falošne pozitívnemu Coombsovmu testu.


Boli zaznamenané pozitívne výsledky testov pri použití Bio-Rad Laboratories Platelia AspergillusEIA testu u pacientov, ktorí dostávajú amoxicilín/kyselinu klavulánovú a u ktorých sa následne zistilo, že nemali infekciu vyvolanú plesňou Aspergillus. Boli zaznamenané skrížené reakcie s neaspergilovými polysacharidmi a polyfuranózami s Bio-Rad Laboratories Platelia AspergillusEIA testom. Preto sa pozitívne výsledky testov u pacientov, ktorí užívajú amoxicilín/kyselinu klavulánovú musia interpretovať s opatrnosťou a potvrdiť inými diagnostickými metódami.


4.5 Liekové a iné interakcie


Perorálne antikoagulanciá

Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká boli vo veľkej miere používané v praxi bez údajov o interakciách. V literatúre sú však popísané prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru (INR, international normalised ratio) u pacientov, ktorí sú na udržiavacej liečbe acenokumarolom alebo warfarínom a boli liečení amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, je potrebné starostlivo monitorovať protrombínový čas alebo INR po pridaní alebo vysadení amoxicilínu. Navyše, môže byť potrebné upraviť dávku perorálneho antikoagulancia (pozri časti 4.4 a 4.8).


Metotrexát

Penicilíny môžu znižovať vylučovanie metotrexátu, čo môže potenciálne zvýšiť jeho toxicitu.


Probenecid

Súbežné užívanie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu tubulárnu exkréciu amoxicilínu. Súbežné užívanie probenecidu môže viesť k zvýšeným a predĺženým hladinám amoxicilínu v krvi, ale nie kyseliny klavulánovej.


Mofetilmykofenolát
U pacientov po transplantácii obličiek, ktorí boli liečení alebo sú súčasne liečení MPA bolo popísané zníženie koncentrácie MPA o 50 % ihneď po začatí liečby amoxicilínom a kyselinou klavulánovou. Tentoúčinoksaznižujepri pokračovaní užívaniaamoxicilínuskyselinouklavulánovouaustanev priebehu niekoľkýchdnípo jehoprerušení. Zmenyhladínnemusiapresne reprezentovaťzmenyvcelkovejexpozíciiMPA. Pretonie je zmenadávkovaniamofetilmykofenolátuzvyčajne potrebnávneprítomnostiklinickýchpríznakovdysfunkcieštepu. Jevšak potrebnédôkladné klinickésledovaniepočaskombinovanejterapieakrátkopoliečbeantibiotikami.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Limitované údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulánovej u gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jedinej štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo, že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou môže byť u novorodencov spojená so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy. Užívaniu v tehotenstve sa treba vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.


Laktácia

Obe látky sa vylučujú do ľudského mlieka (o účinkoch kyseliny klavulánovej na dojčené dieťa nie je známe nič). Následne sa môže u dojčeného dieťaťa rozvinúť hnačka a plesňová infekcia slizníc, preto by sa dojčenie malo prerušiť.

Amoxicilín/kyselina klavulánová sa má počas dojčenia užívať len po zvážení prínosu a rizika ošetrujúcim lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Môžu sa však objaviť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú hnačka, nauzea a vracanie. Nežiaduce účinky, ktoré pochádzajú z klinických štúdií a sledovania po uvedení lieku na trh sa triedia podľa orgánových systémov klasifikáciou MedDRA a sú uvedené nižšie.

Pre klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa používa nasledovná terminológia:

Veľmi časté ( 1/10)

Časté ( 1/100 až < 1/10)

Menej časté ( 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Mukokutánna kandidóza

Časté

Aseptická meningitída

Neznáme

Nadmerný rast necitlivých mikroorganizmov

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

Reverzibilná leukopénia (vrátane neutropénie)

Zriedkavé

Trombocytopénia

Zriedkavé

Reverzibilná agranulocytóza

Neznáme

Hemolytická anémia

Neznáme

Predĺženie času krvácania a protrombínového času1

Neznáme

Poruchy imunitného systému10

Angioneurotický edém

Neznáme

Anafylaxia

Neznáme

Syndróm podobný sérovej chorobe

Neznáme

Hypersenzitívna vaskulitída

Neznáme

Poruchy nervového systému

Závraty

Menej časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Reverzibilná hyperaktivita

Neznáme

Kŕče2

Neznáme

Poruchy srdca

Kounisov syndróm

Neznáme

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka

Veľmi časté

Nauzea3

Časté

Vracanie

Časté

Poruchy trávenia

Menej časté

Kolitída spojená s antibiotikami4

Neznáme

Čierny chlpatý jazyk

Neznáme

Poruchy pečene a žlčových ciest

Vzostup AST a/alebo ALT5

Menej časté

Hepatitída6

Neznáme

Cholestatická žltačka6

Neznáme

Cholangitída

Neznáme

Poruchy kože a podkožného tkaniva7

Kožné vyrážky

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Urtikária

Menej časté

Multiformný erytém

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndróm

Neznáme

Toxická epidermálna nekrolýza

Neznáme

Bulózna exfoliatívna dermatitída

Neznáme

Akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP)9

Neznáme

Poruchy obličiek a močových ciest

Intersticiálna nefritída

Neznáme

Kryštalúria8

Neznáme

1 Pozri časť 4.4

2 Pozri časť 4.4

3 Nauzea je častejšie spojená s vyššími perorálnymi dávkami. Ak sú gastrointestinálne príznaky viditeľné, môžu sa znížiť tak, že sa Tevaklav 1 g užije na začiatku jedla.

4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri časť 4.4)

5 Stredný vzostup AST a/alebo ALT bol zaznamenaný u pacientov liečených betalaktámovou triedou antibiotík, ale význam týchto nálezov nie je známy.

6 Tieto účinky boli zaznamenané aj u iných penicilínov a cefalosporínov (pozri časť 4.4).

7 Ak sa objaví hypersenzitívna dermatitída, liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).

8 Pozri časť 4.9

9 Pozri časť 4.4

10 Pozri časti 4.3 a 4.4


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy predávkovania

Môžu byť zjavné gastrointestinálne príznaky a poruchy rovnováhy tekutín a elektrolytov.

Bola pozorovaná amoxicilínová kryštalúria, ktorá v niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).


Kŕče sa môžu vyskytnúť u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u tých, ktorí užívajú liek vo vysokých dávkach.


Po intravenóznom podaní vysokých dávok amoxicilínu sa zaznamenalo, že amoxicilín sa môže zrážať v močových katétroch. Priechodnosť katétrov je potrebné pravidelne preverovať (pozri časť 4.4).


Liečba intoxikácie

Gastrointestinálne príznaky sa môžu liečiť symptomaticky, pričom sa má pozornosť venovať rovnováhe tekutín a elektrolytov.

Amoxicilín/kyselina klavulánová sa dajú z obehu odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov vrátane inhibítorov betalaktamáz

ATC kód: J01CR02


Mechanizmus účinku

Amoxicilín je semisyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý inhibuje jeden alebo viacero enzýmov (často sa popisujú ako proteíny viažuce penicilín (PBP, penicillin-binding proteins) biosyntetickej dráhy bakteriálnych peptidoglykánov, ktoré sú integrálnou štrukturálnou súčasťou bunkovej steny baktérií. Inhibícia syntézy peptidoglykánov vedie k oslabeniu bunkovej steny, po čom zvyčajne nasleduje lýza a smrť bunky.

Amoxicilín je citlivý na degradáciu betalaktamázami, ktoré produkujú rezistentné baktérie, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.


Kyselina klavulánová je betalaktám štrukturálne súvisiaci s penicilínmi. Inaktivuje niektoré betalaktamázové enzýmy, a tým bráni inaktivácii amoxicilínu. Samotná kyselina klavulánová nemá klinicky významný antibakteriálny účinok.


Vzťah farmakokinetiky a farmakodynamiky

Čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T MIC) sa považuje za hlavný faktor účinnosti amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie

Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulánovú sú:

 • Inaktivácia tými bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré nie sú inhibované kyselinou klavulánovou, vrátane triedy B, C a D.

 • Alterácia proteínov viažucich penicilín, čo znižuje afinitu antibakteriálnych látok k cieľovej štruktúre.


Nepriechodnosť baktérií alebo mechanizmov efluxnej pumpy môžu spôsobovať alebo prispievať k bakteriálnej rezistencii, hlavne u gramnegatívnych baktérií.


Hraničné hodnoty

Hraničné hodnotyMIC (minimálnej inhibičnej koncentrácie) pre amoxicilín/kyselinu klavulánovú sú podľa testovania EUCAST (the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)


Organizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (µg/ml)Citlivý

Stredne citlivý

Rezistentný


Haemophilus influenzae1

1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

1

-

> 1

Staphylococcus aureus 2

2

-

> 2

Koagulázo-negatívne stafylokoky 2

0,25


> 0,25

Enterococcus1

4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

0,5

1-2

> 2

Enterobacteriaceae1,4

-

-

> 8

Gramnegatívne anaeróby1

4

8

> 8

Grampozitívne anaeróby1

4

8

> 8

Hraničné hodnoty, ktoré sa nevzťahujú na druhy1

2

4-8

> 8

1 Udávané hodnoty sú pre koncentrácie amoxicilínu. Pre účely testovania citlivosti sú koncentrácie kyseliny klavulánovej stanovené na 2 mg/l.

2 Udávané hodnoty sú pre koncentrácie oxacilínu.

3 Hodnoty hraničných hodnôt v tabuľke sú založené na hraničných hodnotách ampicilínu.

4 Hraničná hodnota rezistencie R > 8 mg/l zabezpečuje, že všetky izoláty s mechanizmami rezistencie sú zaznamenané ako rezistentné.

5 Hodnoty hraničných hodnôt v tabuľke sú založené na hraničných hodnotách benzylpenicilínu.


Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť, a preto sú potrebné miestne informácie o rezistencii, hlavne pri liečbe závažných infekcií. V prípadoch, ak je miestna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť látky je pri niektorých infekciách sporná, sa má podľa potreby vyhľadať rada odborníka.


Bežne citlivé druhy

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (meticilín-citlivý)£

Koagulázo-negatívne stafylokoky (meticilín-citlivé)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes a iné beta-hemolytické streptokoky

Streptococcus viridans skupina


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeróbne mikroorganizmy

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.


Druhy, pre ktoré môže byť získaná rezistencia problém

Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy

Enterococcus faecium$


Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris


Inherentne rezistentné organizmy

Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia


Ostatné mikroorganizmy

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae


$ Prirodzene intermediárna citlivosť pri absencii získaných mechanizmov rezistencie.

£ Všetky meticilín-rezistentné stafylokoky sú rezistentné na amoxicilín/kyselinu klavulánovú

1 Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, sa nemá liečiť touto kombináciou amoxicilínu a kyseliny klavulánovej (pozri časti 4.2 a 4.4).

2 Kmene so zníženou ciltivosťou boli hlásené v niektorých krajinách EÚ s frekvenciou výskytu vyššou ako 10 %.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Amoxicilín a kyselina klavulánová pri fyziologickom pH úplne disociujú vo vodnom roztoku. Obe zložky sa po perorálnom podaní rýchlo a dobre absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej je pri užívaní na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je amoxicilín a kyselina klavulánová biologicky dostupná približne v 70 %. Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (Tmax) je u každej zložky približne jedna hodina.

Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky štúdie, v ktorej sa amoxicilín/kyselina klavulánová (875 mg/125 mg tablety podávané dvakrát denne) podávali nalačno v skupine zdravých dobrovoľníkov.


Priemerné (±SD) farmakokinetické parametre


Podané liečivo/liečivá


Dávka

Cmax

Tmax *

AUC (0-24h)

T 1/2

(mg)

(µg/ml)

(h

(µg.h/ml)

(h)

Amoxicilín

AMX/CA

875 mg/125 mg

875

11.64

±2.78

1.50

(1.0-2.5)

53.52

±12.31

1.19

±0.21

Kyselina klavulánová

AMX/CA

875 mg/125 mg

125

2.18

±0.99

1.25

(1.0-2.0)

10.16

±3.04

0.96

±0.12

AMX – amoxicilín, CA – kyselina klavulánová

* Medián (rozsah)


Sérové koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulánovej dosiahnuté amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sú podobné ako koncentrácie dosiahnuté po perorálnom podaní ekvivalentných dávok samotného amoxicilínu a kyseliny klavulánovej.


Distribúcia

V plazme sa viaže na bielkoviny približne 25 % celkovej kyseliny klavulánovej a 18 % celkového amoxicilínu. Zjavný distribučný objem je približne 0,3 - 0,4 l/kg pre amoxicilín a približne 0,2 l/kg pre kyselinu klavulánovú.


Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulánová zistili v žlčníku, abdominálnych tkanivách, koži, tuku, svalovom tkanive, synoviálnej a peritoneálnej tekutine, žlči a hnise. Amoxicilín sa nedostatočne distribuuje do mozgovomiechového moku.


Zo štúdií na zvieratách nie sú dôkazy o tom, že v tkanivách sa hromadí materiál pochádzajúci z oboch súčastí lieku. Amoxicilín, tak ako väčšina penicilínov sa dá zistiť v ľudskom mlieku. Stopové množstvá kyseliny klavulánovej sa taktiež dajú zistiť v ľudskom mlieku (pozri časť 4.6).


Ukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulánová prechádzajú placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).


Biotransformácia

Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom ako inaktívna penicilínová kyselina v množstvách, ktoré zodpovedajú 10 až 25 % počiatočnej dávky. Kyselina klavulánová sa u človeka metabolizuje vo veľkej miere, eliminuje sa močom a stolicou a vydychuje sa ako oxid uhličitý.


Eliminácia

Hlavnou cestou eliminácie amoxicilínu sú obličky, pričom pre kyselinu klavulánovú sú to obličky aj mimoobličkové mechanizmy.


Amoxicilín/kyselina klavulánová má priemerný polčas eliminácie približne jednu hodinu a priemerný celkový klírens približne 25 l/hod u zdravých jedincov. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 % kyseliny klavulánovej sa vylučuje v nezmenenej forme močom počas prvých 6 hodín po podaní jednotlivej dávky amoxicilínu/kyseliny klavulánovej 250 mg/125 mg alebo 500 mg/125 mg tablety. Rôzne štúdie zistili, že vylučovanie obličkami počas 24 hodín je 50 až 85 % pre amoxicilín a medzi 27 až 60 % pre kyselinu klavulánovú. V prípade kyseliny klavulánovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči počas prvých 2 hodín po podaní.


Súbežné užívanie probenicidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulánovej obličkami (pozri časť 4.5).


Vek

Eliminačný polčas amoxicilínu je podobný u detí vo veku približne od 3 mesiacov do 2 rokov a u starších detí aj dospelých. U veľmi malých detí (vrátane nedonosených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval podania prekročiť podanie dvakrát denne, a to kvôli nezrelosti renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov je vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, je potrebné venovať pozornosť stanoveniu dávky a je vhodné sledovať funkciu obličiek.


Pohlavie

Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej zdravým mužom a ženám, pohlavie nemalo významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani kyseliny klavulánovej.


Poškodenie funkcie obličiek

Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulánovej sa proporcionálne znižuje s poklesom funkcie obličiek. Pokles klírensu liečiva je výraznejší pre amoxicilín, než pre kyselinu klavulánovú, keďže vyšší podiel amoxicilínu sa vylučuje obličkami. Dávky pri poškodení obličiek musia byť také, aby predchádzali nežiaducej akumulácii amoxicilínu, pričom sa majú udržať primerané hladiny kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.2).


Poškodenie funkcie pečene

Pacientom s poškodenou funkciou pečene sa má dávkovanie nastaviť s opatrnosťou a funkcia pečene sa má sledovať v pravidelných intervaloch.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje založené na štúdiách farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadne nebezpečenstvo pre ľudí.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní vykonané na psoch s amoxicilínom/kyselinou klavulánovou preukázali podráždenie žalúdka, vracanie a zmenu farby jazyka.


Štúdie karcinogenicity sa s Tevaklavom 1 g ani s jeho zložkami nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát (E470b)

Sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A)


Obal tablety

Hydroxypropylmetylcelulóza (E464)

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v Al/Al blistrových baleniach a v Al/Al prúžkoch v papierovej škatuľke.

Tevaklav 1 g sú dostupné v blistrových baleniach a prúžkoch, ktoré obsahujú 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecko


 1. registračné číslo


15/0655/09-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 26. november 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. Dátum revízie textu


01/2014

2Tevaklav 1 g