+ ipil.sk

TEVANEB 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01244


Písomná informácia pre používateľa


TEVANEB 5 mg

Nebivolol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je TEVANEB a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TEVANEB

 3. Ako užívať TEVANEB

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať TEVANEB

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je TEVANEB a na čo sa používa


TEVANEB obsahuje selektívny betablokátor nebivolol, ktorý rozširuje krvné cievy (vazodilatátor). Používa sa na liečbu zvýšeného krvného tlaku (hypertenzia).


TEVANEB sa používa tiež na liečbu chronického zlyhania srdca u pacientov vo veku 70 rokov alebo starších.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TEVANEB


Nepoužívajte TEVANEB

 • ak ste alergický (precitlivený) na nebivolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte nízky krvný tlak (systolický alebo “horný” tlak je nižší ako 90 mmHg)

 • ak máte nedostatočný krvný obeh v rukách alebo nohách

 • ak máte veľmi pomalý tep (menej ako 60 tepov za minútu pred začatím užívania tohto lieku)

 • ak vám zistili poruchy vedenia vo vašom srdci (ako syndróm poruchy sínusového uzla alebo atrioventrikulárna blokáda) a nemáte fungujúci kardiostimulátor

 • ak máte náhle zlyhanie srdca alebo keď na zlepšenie výkonu vášho srdca dostávate liečbu do žíl (intravenóznou kvapkovou infúziou)

 • ak máte dýchacie ťažkosti alebo sipot (alebo ste ich mali)

 • ak máte nádor nadobličkovej žľazy, tiež nazývaný feochromocytóm

 • ak trpíte závažným ochorením pečene alebo poškodením funkcie pečene

 • ak máte metabolickú acidózu (ako u diabetických pacientov, keď príliš vzrastie hladina cukru v krvi a krv sa stane acidickou)

 • ak užívate lieky s obsahom buď floktafenínu alebo sultopridu.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať TEVANEB, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak trpíte, alebo sa u vás vyvinie niektorý z nasledujúcich stavov:

 • zlyhanie srdca (neschopnosť srdca pretlačiť dostatok krvi potrebného pre telo)

 • mierna (prvý stupeň) atrioventrikulárna blokáda vo vašom srdci

 • bolesť na hrudi spôsobená kŕčom koronárnych artérií (nazývaná Prinzmetalova angína alebo variantná angína)

 • slabý krvný obeh v ramenách alebo nohách, napr. Raynaudova choroba alebo syndróm, bolesť podobná kŕčom počas chôdze

 • dlhodobé problémy s dýchaním

 • cukrovka: TEVANEB nemá vplyv na krvný cukor, ale môže maskovať príznaky nízkej hladiny cukru (napr. triaška, rýchly tep)

 • zvýšená aktivita štítnej žľazy, keďže TEVANEB môže maskovať príznaky abnormálne zrýchleného tepu spôsobeného týmto stavom

 • alergia, keďže alergické reakcie môžu zosilnieť a na ich liečbu bude možno potrebné použiť viac liekov

 • kožná porucha nazývaná psoriáza, keďže môže TEVANEB zhoršovať symptómy

 • nosíte kontaktné šošovky, keďže TEVANEB môže znižovať slzenie a vysušovať oči.


V týchto prípadoch môže váš lekár prispôsobiť liečbu alebo vás vyšetriť častejšie.


Ak musíte podstúpiť operačný zákrok a potrebujete anestetikum, je dôležité oznámiť chirurgovi alebo zubnému lekárovi, že užívate tento liek.

Ak máte problémy s obličkami, neužívajte tento liek na liečbu zlyhania srdca a informujte vášho lekára.


Deti a dospievajúci

Použitie u detí a dospievajúcich sa neodporúča.


Iné lieky a TEVANEB

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšielieky, povedzte to svojmu lekárovialebolekárnikovi.

Ak užívate alebo dostávate niektorý z nasledujúcich liekov zároveň s TEVANEBom,vždy to oznámte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi:


 • diltiazem lebo verapamil (používané na liečbu vysokého krvného tlaku a iných problémov so srdcom). Počas liečby TEVANEBom sa nesmie verapamil podať injekčne do žily


 • iné lieky známe ako blokátory kalciových kanálov na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných problémov so srdcom, ako sú napr. amplodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín


 • iné antihypertenzíva alebo nitráty na liečbu bolesti na hrudi


 • klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín používané na liečbu vysokého krvného tlaku


 • lieky na liečbu srdcových arytmií (nepravidelný tep), ako sú chinidín, hydrochinidín, amiodarón, cibenzolín, flekainid, disopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenón


 • tricyklické antidepresíva (na liečbu depresie), fenotiazíny (na liečbu psychózy), alebo barbituráty (na liečbu epilepsie)


 • lieky na liečbu cukrovky (inzulíny a perorálne prípravky)


 • digoxín alebo iné takzvané srdcové glykozidy (na liečbu zlyhania srdca)


 • protizápalové analgetiká (anti-inflammatory analgesics, NSAIDs) na liečbu bolesti a zápalu - pamätajte prosím, že nízke denné antitrombotické dávky kyseliny acetylsalicylovej (napr. 50 alebo 100 mg) možno bezpečne užívať s TEVANEBOM.


 • lieky na liečbu astmy, upchaného nosa alebo určitých očných porúch ako glaukóm (zvýšený očný tlak) alebo dilatácia zrenice


 • anestetiká: Pred anestéziou vždy upozornite vášho anestéziológa, že užívate TEVANEB.


 • cimetidín (na liečbu tvorby nadmernej žalúdočnej kyseliny) - TEVANEB musíte užiť počas jedla a antacidum medzi jedlami


 • lieky ovplyvňujúce metabolizmus nebivololu, konkrétne terbinafín (na liečbu plesňových alebo kvasinkových infekcií), bupropión (na pomoc pri ukončení fajčenia), chlorochín (na liečbu malárie alebo reumatoidnej artritídy), levomepromazín (na liečbu psychóz), paroxetín, fluoxetín, tioridazín (na liečbu depresie)


 • amifostín (ochranná látka počas chemo- a rádioterapie)


 • baklofen (svalové relaxans)


 • meflochín (na liečbu malárie).


TEVANEB a jedlo a nápoje

TEVANEB 5 mg tablety možno užiť pred, počas alebo po jedle, ale taktiež ich môžete užiť bez jedla.Tablety alebo ich časti sa majú prehltnúť s vodou alebo iným nápojom.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

TEVANEB sa počas tehotenstva nemá užívať, okrem prípadov, keď tak nariadil lekár.


Dojčenie

Dojčenie sa počas podávania TEVANEBU neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie ohľadom vplyvu na vedenie vozidla a obsluhu strojov.

Tento liek môže spôsobovať závraty alebo mdloby ako výsledok zníženia krvného tlaku. Ak sa objaví tento účinok, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje. Je pravdepodobnejšie, že sa tieto účinky dostavia po začatí liečby alebo po zvýšení dávky (pozri tiež časť 4).


TEVANEB obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že máte naznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku kontaktujte vášho lekára.


3. Ako užívaťTEVANEB


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebo lekárnika.


Liečba zvýšeného krvného tlaku (hypertenzia)

 • Odporúčaná dávka je 1 tableta denne.

 • Starší pacienti a pacienti s poruchou obličiek obyčajne začnú s polovicou tablety denne.

 • Môže trvať až 4 týždne, kým sa prejaví plný účinok tohto lieku.


Liečba chronického zlyhania srdca

 • Vašu liečbu začne a bude monitorovať skúsený lekár.

 • Váš lekár začne vašu liečbu so štvrtinou tablety denne. Táto dávka môže byť po 1-2 týždňoch zvýšená na pol tablety na deň, potom na 1 tabletu na deň a potom na 2 tablety na deň, kým sa dosiahne pre vás správna dávka.

 • Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg (2 tablety na deň).

 • Budete musieť byť monitorovaný skúseným lekárom po dobu 2 hodín, keď začnete liečbu a vždy, keď bude vaša dávka zvýšená.

 • V prípade potreby môže váš lekár znížiť dávku a vy nesmiete náhle prerušiť užívanie lieku, keďže to môže zhoršiť zlyhanie srdca.

 • Pacienti so závažnými problémami s obličkami nesmú užívať tento liek.


Liek užívajte raz denne, pokiaľ možno v rovnakom čase.

Váš lekár sa môže rozhodnúť skombinovať vaše tablety s iným liekom na liečbu vášho stavu.


Použitie u detí a dospievajúcich

TEVANEB sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viac TEVANEBU ako máte

Ak náhodne užijete viac tabliet (predávkovanie), môžu sa u vás objaviť znížený tep, nízky krvný tlak alebo iné problémy so srdcom, alebo ťažkosti s dýchaním alebo sipot. Kontaktujte oddelenie úrazov vašej najbližšej nemocnice alebo to okamžite oznámte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť TEVANEB

Ak zabudnete užiť váš liek, no spomeniete si na to po krátkom čase, tabletu užite ako zvyčajne v čase jej užívania. Ak však príde k väčšiemu oneskoreniu (napr. celý deň), vynechajte dávku a užite ďalšiu dávku v rovnakom čase ďalší deň a vynechajte zabudnutú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Zabráňte opakovanému vynechaniu dávky.


Ak prestanete užívať TEVANEB

Neprestaňte užívať TEVANEB bez toho, aby ste sa predtým poradili s vaším lekárom. Ak je podávanie lieku náhle prerušené, u pacienta sa môže vyskytnúť nebezpečné zhoršenie symptómov. To sa týka obzvlášť pacientov s angínou pektoris (bolesť na hrudníku).


Ak máte akékoľvekďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa TEVANEB používa na liečbu zvýšeného krvného tlaku, môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:


Časté vedľajšie účinky (môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • Bolesť hlavy

 • Závraty

 • Únava

 • Nezvyčajný pocit svrbenia alebo štípania

 • Hnačka

 • Zápcha

 • Nutkanie na dávenie

 • Lapanie po dychu

 • Opuchnuté ruky alebo nohy


Menej časté vedľajšie účinky (môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • Pomalý tep alebo iné komplikácie srdca

 • Nízky krvný tlak

 • Kŕče nôh ako bolesti pri chôdzi

 • Abnormálne videnie

 • Impotencia (ťažkosti s erekciou)

 • Pocity depresie

 • Poruchy trávenia, plynatosť žalúdka alebo čriev

 • Dávenie

 • Kožné vyrážky

 • Svrbenie

 • Pocit sťahov na hrudi, ťažkosti s dýchaním alebo sipot

 • Nočné mory


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môže postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • Závraty

 • Zhoršená psoriáza


Neznámevedľajšie účinky (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

 • Žihľavka

 • Alergická rekcia celého tela s generalizovanými (vyskytujúcimi sa po celom tele) kožnými vyrážkami (hypersenzitívne reakcie).

 • Rýchly nástup opuchu kože na tvári alebo na končatinách, perách, jazyku, slizniciach hrdla a dýchacích ciest, ktoré vedú k pocitu lapania po dychu alebo k ťažkostiam s prehĺtaním – okamžite kontaktujte lekára! (angioedém)


V klinických štúdiách liečby chronického zlyhania srdcaboli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb ):

 • Pomalý tlkot srdca

 • Závrat


Časté vedľajšie účinky (môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • Zhoršenie srdcového zlyhania

 • Nízky tlak krvi ( ako je pocit mdloby pri rýchlom vstávaní)

 • Neschopnosť znášať tento liek

 • Druh ľahkej poruchy srdcového vedenia, ktorý ovplyvňuje srdcový rytmus (1. stupeň AV-blokády)

 • Opuch dolných končatín (ako je opuch členkov)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať TEVANEB


Tento liekuchovávajte mimo dohľadu a dosahudetí.


Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Nelikvidujtelieky odpadovouvodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo TEVANEB obsahuje

Liečivo je nebivolol.

Jedna tableta obsahuje 5 mg nebivololu, čo zodpovedá 5,45 mg nebivololiumchloridu.


Ďalšie zložky sú:

Monohydrát laktózy,

Krospovidón typ A,

Poloxamér 188,

Povidón K 30,

Mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát


Ako vyzerá TEVANEBa obsah balenia

TEVANEB tabletysú biele okrúhle obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane, s priemerom približne 9 mm.

TEVANEB možnorozdeliť na rovnaké dávky.


Tablety sa dodávajú v PVC/PE/PVDC//hliníkových blistroch v počte 7, 10 alebo 14.

Veľkosti balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika


Výrobcovia

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Atény

Grécko


Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava, Komárov

Česká republika


alebo


TEVA UK Ltd

Brampton Road,

Hampden Park,

Eastbourne, East Sussex,

BN22 9AG

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko: Nebihyper

Maďarsko: Esteban 5 mg tabletta

Rakúsko: Nebivolol TEVA 5 mg Tabletten

Slovinsko: Nebivolol Teva 5 mg tablete

Slovenská republika: TEVANEB 5 mg

Estónsko: Nebivolol-Teva

Lotyšsko: Nebivolol-Teva

Litva: Nebivolol-Teva 5 mg tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.

7TEVANEB 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01244


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


TEVANEB 5 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 5 mg nebivololu, čo zodpovedá 5,45 mg nebivololiumchloridu.


Pomocné látky so známym účinkom:Každá tableta obsahuje 85,96 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Biele okrúhle bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane, s priemerom približne 9 mm.

Tabletu možno rozdeliť na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia

Liečba esenciálnej hypertenzie.


Chronické zlyhanie srdca (chronic heart failure, CHF)

Liečba stabilného mierneho alebo stredného zlyhania srdca ako doplnková liečba k štandardným terapiám u starších pacientov vo veku 70 rokov a starších.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Hypertenzia

Dospelí

Dávka je jedna tableta (5 mg) denne, pokiaľ možno v rovnakom čase.

Znižovanie krvného tlaku sa objaví po 1-2 týždňoch liečby.Občas sa optimálny účinok dosiahne až po 4 týždňoch.


Kombinácia s inými antihypertenzívami

Betablokátori možno použiť samostatne alebo súbežne s inými antihypertenzívami.Ku dnešnému dňu sa pozoroval dodatočný antihypertenzný účinok len ak sa TEVANEB 5 mg kombinoval s hydrochlorotiazínom 12,5-25 mg.


Pacienti s obličkovou nedostatočnosťou

U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou je odporúčaná začiatočná dávka 2,5 mg denne.Ak je to potrebné, dennú dávku možno zvýšiť na 5 mg.


Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou

Údaje od pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou alebo poškodenou funkciou pečene sú obmedzené.Preto je u týchto pacientov použitie TEVANEBU kontraindikované.


Staršie osoby

U pacientov vo veku viac ako 65 rokov je odporúčaná začiatočná dávka 2,5 mg denne.Ak je to potrebné, dennú dávku možno zvýšiť na 5 mg.Avšak s ohľadom na obmedzené skúsenosti u pacientov starších ako 75 rokov sa však musí postupovať opatrne a títo pacienti musia byť úzko monitorovaní.


Pediatrická populácia

Neboli vykonané štúdie u detí a dospievajúcich. Preto sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich.


Chronické zlyhanie srdca (chronic heart failure, CHF)

Liečba stabilného chronického zlyhania srdca musí začať postupnou titráciou dávkovania smerom nahor, kým sa dosiahne optimálne individuálne udržiavanie dávky.


Pacienti majú mať stabilné zlyhanie srdca bez akútneho zlyhania počas posledných šiestich týždňov.Odporúča sa, aby bol ošetrujúci lekár skúsený v oblasti liečby chronického zlyhania srdca.


Pre tých pacientov, ktorí užívajú kardiovaskulárne lieky vrátane diuretík a/alebo digoxínu a/alebo ACE inhibítorov a/alebo antagonistov angiotenzínu II, sa má dávkovanie týchto liekov stabilizovať počas posledných dvoch týždňov pred začiatkom liečby TEVANEBOM.


Začiatočná titrácia smerom nahor sa má vykonať podľa nasledujúcich krokov v 1-2 týždňových intervaloch v závislosti od znášanlivosti pacienta:1,25 mg nebivololu, má vzrásť na 2,5 mg nebivololu jedenkrát denne, potom na 5 mg jedenkrát denne a potom na 10 mg jedenkrát denne.Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg nebivololu jedenkrát denne.


Začatie liečby a každé zvýšenie dávky má byť pod dohľadom skúseného lekára po dobu aspoň 2 hodín, aby sa zabezpečil stabilný klinický stav (obzvlášť vzhľadom na krvný tlak, tep, poruchy vedenia prevodu, príznaky zhoršenia srdcového zlyhania).


Výskyt nežiaducich účinkov môže zabrániť všetkým pacientom, aby boli liečení maximálnou odporúčanou dávkou.Ak je to nutné, dosiahnutú dávku možno tiež postupne znížiť a opäť zaviesť podľa potreby.


Počas titračnej fázy sa v prípade zhoršenia zlyhania srdca alebo neznášanlivosti odporúča najprv znížiť dávku nebivololu, alebo ihneď zastaviť jeho podávanie, ak je to potrebné (v prípade závažnej hypotenzie, zhoršenia zlyhania srdca s akútnym pľúcnym edémom, kardiogénneho šoku, symptomatickej bradykardie alebo AV bloku).


Liečba stabilného zlyhania srdca nebivololom je obyčajne dlhodobá.


Liečbu nebivololom sa neodporúča zastaviť náhle, keďže to môže viesť k prechodnému zhoršeniu zlyhania srdca. Ak je prerušenie nutné, dávka sa má postupne znižovať rozdelením na polovicu v týždňových intervaloch.


Pacienti s obličkovou nedostatočnosťou

Úprava dávky sa pri miernej a strednej obličkovej nedostatočnosti nevyžaduje, pokiaľ bola maximálna tolerovaná dávka individuálne prispôsobená.Nie sú k dispozícii skúsenosti od pacientov so závažnou obličkovou nedostatočnosťou (kreatinín v sére 250μmol/L).Preto sa u týchto pacientov použitie nebivololu neodporúča.


Pacienti s pečeňovou nedostatočnosťou

Údaje od pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou sú obmedzené.Preto je u týchto pacientov použitie TEVANEBU kontraindikované.


Staršie osoby

Úprava dávky sa nevyžaduje, keďže je titrácia nahor k maximálnej tolerovanej dávke individuálne prispôsobená.


Pediatrická populácia

Neboli vykonané štúdie u detí a dospievajúcich. Preto sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich.


Spôsob podávania

Tablety alebo ich časti sa majú prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár vody).Tabletu možno užiť s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


- Pečeňová nedostatočnosť alebo poškodenie funkcie pečene.


- Akútne zlyhanie srdca, kardiogénny šok alebo epizódy dekompenzácie srdcového zlyhania vyžadujúce si i.v. inotropnú liečbu.


Okrem toho, rovnako ako u iných beta-blokátorov, nebivolol je kontraindikovaný u:


- Syndróm poruchy sínusového uzla, vrátane sinoatriálnej blokády.


- Zastavenie srdca druhého a tretieho stupňa (bez kardiostimulátora).


- Anamnéza bronchospazmu alebo bronchiálna astma.


- Závažná chronická obštrukčná choroba pľúc.


- Neliečený feochromocytóm.


- Metabolická acidóza.


- Bradykardia (tep < 60 tepov za minútu pred začatím liečby).


- Hypotenzia (systolický krvný tlak < 90 mmHg).


- Závažné poruchy periférnej cirkulácie


- Kombinácie s floktafenínom a sultopridom (pozri tiež časť 4.5)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pozri tiež časť 4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce pokyny a predbežné opatrenia platia všeobecne pre betaadrenergných antagonistov.


Anestézia

Pokračovanie užívania betablokátorov znižuje riziko arytmií počas indukcie a inubácie.Ak sa má beta-blokáda prerušiť počas prípravy na operačný zákrok, podávanie betaadrenergných antagonistov sa má zastaviť aspoň 24 hodín pred zákrokom.


Pri podávaní s určitými anestetikami, ktoré spôsobujú myokardiálnu depresiuje potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Pacienta možno chrániť pred reakciami vágového nervu intravenóznym podaním atropínu.


Kardiovaskulárne

Vo všeobecnosti sa betaadrenergní antagonisti nesmú požívať u pacientov s neliečeným kongestívnym zlyhaním srdca (congestive heart failure, CHF), okrem prípadov, keď sa ich stav stabilizoval.


U pacientov s koronárnou chorobou srdca sa musí liečba betaadrenergnými antagonistami prerušovať pomaly, t.j. počas 1-2 týždňov. Ak je to potrebné, v rovnakom čase sa má začať náhradná liečba, aby sa zabránilo zhoršeniu angíny pektoris.


Betaadrenergní antagonisti môžu vyvolať bradykardiu:Ak poklesne frekvencia pulzu v pokoji pod 50-55 tepov za minútu a/alebo sa u pacientov vyskytnú symptómy naznačujúce bradykardiu, dávkovanie sa má znížiť.


Betaadrenergní antagonisti sa musia použiť s opatrnosťou:


 • U pacientov s poruchami periférneho krvného obehu (Raynaudsova choroba alebo syndróm, intermitentná klaudikácia), keďže sa môže objaviť zhoršenie týchto porúch;


 • U pacientov s blokádou srdca prvého stupňa, kvôli negatívnemu vplyvu betablokátorov na prevodový čas;


 • U pacientov s Prinzmetalovou angínou vzhľadom na koronárnu arteriálnu vazokonstrikciu spôsobenú nechráneným alfareceptorom: Betaadrenergní antagonisti môžu zvyšovať počet a trvanie atakov angíny.


Kombinácia nebivololu s antagonistami kalciového kanálu typu verapamilu a diltiazemu, s antiarytmikami I. triedy, a s centrálne pôsobiacimi antihypertenzívami sa obyčajne neodporúča, podrobnosti nájdete v časti 4.5.


Metabolické/Endokrinné

Nebivolol neovplyvňuje u diabetických pacientov hladiny glakózy.U diabetických pacientov sa však má postupovať opatrne, keďže nebivolol môže maskovať určité symptómy hypoglykémie (tachykardia, palpitácie).


Betaadrenergní blokátori môžu maskovať symptómy tachykardie pri hypertyreoidizme. Náhle prerušenie podávania môže zvýrazniť symptómy.


Respiračné

U pacientov s chronickými obštrukčnými pľúcnymi poruchami sa majú betaadrenergní antagonisti používať s opatrnosťou, keďže sa konstrikcia dýchacích ciest môže zhoršiť.


Iné

Pacienti s históriou psoriázy môžu betaadrenergných antagonistov užívať len po starostlivom uvážení.


Betaadrenergní antagonisti môžu zvyšovať senzitivitu na alergény a závažnosť anafylaktických reakcií.

Betablokátori môžu spôsobovať znížené slzenie.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Iniciácia liečby chronického zlyhania srdca nebivololom si vyžaduje pravidelné monitorovanie. Údaje o dávkovaní a spôsobe podávania nájdete v časti 4.2. Prerušenie liečby sa nesmie vykonať náhle, iba ak je to jasne indikované. Ďalšie údaje nájdete v časti 4.2.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

Nasledujúce interakcie sa vzťahujú na beta-adrenergných antagonistov všeobecne.


Kontraindikované kombinácie:


Floktafenín (NSAID): Betablokátori môžu zabraňovať kompenzačným kardiovaskulárnym reakciám súvisiacich s hypotenziou alebo šokom, ktorý môže byť indukovaný floktafenínom.


Sultoprid (antipsychotikum):Nebivolol sa nesmie podávať súbežne so sultopridom, keďže tu nastáva zvýšené riziko ventrikulárnej arytmie.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:


Antiarytmiká I. triedy (chinidín, hydrochinidín, cibenzolín, flekainid, disopyramid, lidokaín, mexiletín, propafenón):účinok na čas atrioventrikulárneho prevodu môže byť zosilnený a negatívny inotropný účinok zvýšený (pozri časť 4.4).


Antagonisti kalciového kanálu typu verapamilu/diltiazemu:Negatívny vplyv na kontraktilitu a atrioventrikulárny prevod. Intravenózne podanie verapamilu pacientom liečeným β-blokátorom môže viesť k hlbokej hypotenzii a atrioventrikulárnej blokáde (pozri časť 4.4).


Centrálne pôsobiace antihypertenzíva (klonidín, guanfacín, moxonidín, metyldopa, rilmenidín):Súbežné používanie centrálne pôsobiacich antihypertenzív môže zhoršiť zlyhanie srdca znížením centrálneho sympatického tonusu (zníženie tepu a srdcového výkonu, vazodilatácia) (pozri časť 4.4). Náhle prerušenie liečby, hlavne pred ukončením podávania beta-blokátora môže zvýšiť riziko “rebound hypertenzie”.


Kombinácie, ktoré sa musia použiť s opatrnosťou:


Antiarytmiká III. triedy (amiodarón):Účinok na čas atrioventrikulárneho prevodu môže byť zvýšený.


Anestetiká – prchavé halogenáty:Súbežné použitie betaadrenergných antagonistov a anestetík môžu zoslabovať reflexnú tachykardiu a zvyšovať riziko hypotenzie (pozri časť 4.4). Všeobecne platí, zabráňte náhlemu prerušeniu liečby betablokátorom. Anesteziológ má byť informovaný o tom, že pacient užíva TEVANEB.


Inzulín a perorálne antidiabetiká:Aj keď nebivolol neovplyvňuje hladinu glukózy, súbežné použitie môže maskovať určité symptómy hypoglykémie (palpitácie, tachykardia).


Baklofen (spazmolytikum), amifostín (antineoplastický pomocný liek):Súbežné použitie s antihypertenzívami pravdepodobne zvýši pokles krvného tlaku, preto sa má dávkovanie antihypertenzív adekvátne upraviť.


Meflochín (antimalarikum):Teoreticky môže súbežné podávanie b-adrenergných blokátorov prispievať k predĺženiu QTc intervalu.


Kombinácie, ktoré sa musia zvážiť:


Srdcové glykozidy:Súbežné používanie môže zvyšovať čas atrioventrikulárneho prevodu.Klinické štúdie s nebivololom nepriniesli klinický dôkaz interakcií.Nebivolol neovplyvňuje kinetiku digoxínu.


Kalcioví antagonisti typu dihydropyridínu (amplodipín, felodipín, lacidipín, nifedipín, nikardipín, nimodipín, nitrendipín):Súbežné používanie môže zvyšovať riziko hypotenzie a nemožno vylúčiť zvýšenie rizika ďalšieho zhoršenia funkcie ventrikulárnej pumpy u pacientov so zlyhaním srdca.


Antipsychotiká, antidepresíva (tricyklické, barbituráty a fenotiazíny), organické nitráty ako aj iné antihypertenzíva:Súbežné používanie môže zvyšovať hypotenzný účinok betablokátorov (aditívny efekt).


Nesteroidné protizápalové lieky (non steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID):Žiadny účinok na krvný tlak znižujúci efekt nebivololu. Uvedomte si, prosím, že nízke denné dávky antitrombotika kyseliny acetylsalicylovej (napr. 50 alebo 100 mg) možno s TEVANEBOM bezpečne použiť.


Sympatomimetiká:Súbežné použitie môže pôsobiť proti účinku betaadrenergných antagonistov. Betaadrenergiká môžu viesť k nechránenej alfaadrenergnej aktivite sympatomimetík s alfa- a betaadrenergným účinkom (riziko hypertenzie, závažnej brdykardie a zástavy srdca).


Farmakokinetické interakcie


Metabolizmus nebivololu zahŕňa izoenzým CYP2D6, súbežné používanie s látkami inhibujúcimi tento enzým, obzvlášť paroxetín, fluoxetín, tioridazín, chinidín, terbinafin, bupropión, chlorochín a levomepromazín môžu viesť k zvýšeným hladinám nebivololu v plazme, súvisiacich so zvýšeným rizikom nadmernej bradykardie a nežiaducich účinkov.


Súbežné podávanie cimetidínu zvyšovalo hladiny nebivololu v plazme bez zmeny klinického účinku. Súbežné podávanie ranitidínu nemalo účinok na farmakokinetiku nebivololu. Ak sa TEVANEB užije s jedlom a antacidum medzi jedlami, tieto liečby možno súbežne predpísať.


Kombinácia nebivololu s nikardipínom mierne zvyšuje hladiny oboch liečiv v plazme bez zmeny klinického efektu. Súbežné užívanie alkoholu, furosemidu alebo hydrochlorotiazidu neovplyvňovalo farmakokinetiku nebivololu. Nebivolol neovplyvňuje farmakokinetiku a farmakodynamiku warfarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nebivolol má farmakologické účinky, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na graviditu a/alebo na plod/novorodenca.Vo všeobecnosti znižujú betablokátory placentárnu perfúziu, čo sa spája s retardáciou rastu, vnútromaternicovou smrťou, potratom alebo predčasnými pôrodnými sťahmi.Nežiaduce účinky (napr. hypoglykémia a bradykardia) sa môžu vyskytnúť u plodov a novorodencov.Ak je liečba betablokátormi nevyhnutná, uprednostňujú sa beta1-selektívne blokátory.

Nebivolol má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.Ak sa liečba nebivololom považuje za nevyhnutnú, musí sa monitorovať uteroplacentárny krvný prietok a rast plodu.V prípade škodlivých účinkov na graviditu alebo na plod sa musí zvážiť alternatívna liečba.Novonarodené dieťa musí byť dôkladne monitorované.Symptómy hypoglykémie a bradykardie možno obyčajne očakávať v rámci prvých 3 dní.


Dojčenie

Štúdie na zvieratách ukázali, že sa nebivolol vylučuje do materského mlieka.Nie je známe, či sa liek vylučuje do ľudského materského mlieka.Väčšina betablokátorov, obzvlášť lipofilné látky ako nebivolol a jeho aktívne metabolity, prechádza do materského mlieka, aj keď do rôznej miery.Dojčenie sa preto počas užívania nebivololu neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie ohľadom vplyvu na vedenie vozidla a obsluhu strojov.Farmakodynamické štúdie ukázali, že nebivolol neovplyvňuje psychomotorické funkcie. U niektorých pacientov sa môžu objaviť nežiaduce účinky (pozri časť 4.8), ktoré sú väčšinou spôsobené poklesom krvného tlaku, ako sú závraty a mdloby.Ak sa tieto objavia, nemajú sa viesť vozidlá a vykonávať iné aktivity vyžadujúce si bdelosť.Je pravdepodobnejšie, že sa tieto účinky dostavia po začatí liečby alebo po zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené individuálne pre hypertenziu a CHF kvôli rozdielom v pôvodnej chorobe.

Hypertenzia

Hlásené nežiaduce účinky sú zoradené tabuľke podľa klasifikácie tried orgánových systémov a v poradí frekvencie výskytu:


TRIEDA ORGÁNOVÉHO SYSTÉMU

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Menej časté

(1/1 000 až 1/100)

Veľmi zriedkavé

(1/10 000)

Neznáme

Poruchy imunitného systému
angioneurotický

edém,

hypersenzitivita

Psychiatrické poruchy


nočné mory, depresiePoruchy nervového systému

bolesť hlavy, závraty, parestézia


synkopa


Poruchy oka

porucha videniaPoruchy srdca a srdcovej činnosti

bradykardia, zlyhanie srdca, spomalený AV prevod/AV-blokCievne poruchy

hypotenzia, (zvýšenie) intermitentnej klaudikáciePoruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe

bronchospazmusPoruchy gastrointestinálneho traktu

konstipácia, nauzea, hnačka

dyspepsia, plynatosť, dáveniePoruchy kože a podkožného tkaniva

svrbenie, erytematózne vyrážky

zhoršená psoriáza

urtikária

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

impotenciaCelkové ochorenia a reakcie v mieste podania

únava, opuch

Nasledujúce nežiaduce účinky boli tiež hlásené v súvislosti s niektorými betaadrenergnými antagonistami:halucinácie, psychózy, zmätenosť, studené/cyanické končatiny, Raynaudov fenomén, suché oči a okulomukokutánna toxicita typu praktololu.


Betablokátori môžu spôsobovať znížené slzenie.


Chronické zlyhanie srdca

Údaje o nežiaducich účinkoch u CHF pacientov sú k dispozícii z jednej placebom kontrolovanej štúdie na 1067 pacientoch užívajúcich nebivolol a 1061 pacientoch užívajúcich placebo.V tejto štúdii hlásilo celkom 449 (42,1 %) pacientov užívajúcich nebivolol nežiaduce účinky s aspoň možnou kauzalitou v porovnaní s 334 (31,5 %) pacientmi v skupine s placebom. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky v skupine pacientov s nebivololom boli bradykardia a závrate, oba sa vyskytli u približne 11 % pacientov. Zodpovedajúce frekvencie výskytu u pacientov s placebom boli približne 2 % a 7 %.


Nasledujúce stavy boli hlásené ako nežiaduce reakcie (aspoň s možnou kauzalitou) a považujú sa za osobitne relevantné v liečbe chronického zlyhania srdca:


- zhoršenie zlyhania srdca sa objavilo u 5,8 % pacientov s nebivololom v porovnaní s 5,2 % pacientov s placebom.

- posturálna hypotenzia bola hlásená u 2,1 % pacientov s nebivololom v porovnaní s 1,0 % pacientov s placebom.

- lieková intolerancia sa objavila u 1,6% pacientov s nebivololom v porovnaní s 0,8% pacientov s placebom.

- Atrio-ventrikulárna blokáda I. stupňa sa objavila u 1,4 % pacientov s nebivololom v porovnaní s 0,9 % pacientov s placebom.

- opuch dolných končatín bol hlásený u 1,0 % pacientov s nebivololom v porovnaní s 0,2 % pacientov s placebom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o predávkovaní nebivololom.


Symptómy

Symptómy predávkovania betablokátormi sú:bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a akútna srdcová nedostatočnosť.


Liečba

V prípade predávkovania alebo precitlivenosti sa musí pacient úzko sledovať a byť liečený na jednotke intenzívnej starostlivosti.Musia sa kontrolovať hladiny cukru v krvi. Absorpcii akýchkoľvek zvyškov liečiva ešte prítomných v gastrointestinálnom trakte možno zabrániť výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia a laxatíva.


Môže byť potrebné umelé dýchanie.Bradykardia alebo závažné reakcie vágového nervu sa musia liečiť podaním atropínu alebo metylatropínu. Hypotenzia a šok sa musia liečiť plazmou/náhradami plazmi a ako je to potrebné, katecholamínmi.Proti betablokátorovému účinku možno pôsobiť pomalým intravenóznym podávaním izoprenalíniumchloridu, so začiatočnou dávkou približne 5 μg/min, alebo dobutamínu, so začiatočnou dávkou 2,5 μg/min, kým sa dosiahne požadovaný efekt. V ťažko liečiteľných prípadoch možno izoprenalín kombinovať s dopamínom.Ak toto nevedie k želanému účinku, možno zvážiť intravenózne podanie 50-100 μg/kg glukagónu.Ak je to potrebné, injekčné podanie sa má opakovať v rámci jednej hodiny a po ňom nasleduje - ak je to potrebné – intravenózna infúzia glukagónu 70 μg/kg/h.V extrémnych prípadoch na liečbu neodpovedajúcej bradykardie možno zaviesť kardiostimulátor.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Selektívne betablokátory.


ATC kód:C07AB12


Nebivolol je racemát dvoch enantiomérov, SRRR-nebivololu (alebo d-nebivolol) a RSSS-nebivololu (l-nebivolol).Kombinuje dva farmakologické účinky:


 • Je to kompetitívny a selektívny antagonista beta-receptoru: tento účinok súvisí s SRRR-enantiomérom (d-enantiomér).


 • Má mierne vazodilatačné vlastnosti vzhľadom na interakciu s L-arginínom/dráha oxidu dusného.


Farmakodynamické účinky

Jedna a opakované dávky nebivololu znižujú tep a krvný tlak v pokoji a pri záťaži u normotenzných aj hypertenzných pacientov.Antihypertenzný účinok ostáva počas chronickej liečby.


Pri terapeutických dávkach je nebivolol bez alfa-adrenergního antagonistického účinku.


Počas akútnej a chronickej liečby hypertenzných pacientov s nebivololom klesá systémová vaskulárna rezistencia. Napriek zníženiu tepovej frekvencie môže byť zníženie výkonu srdca v pokoji a pri výkone obmedzené vzhľadom na zvýšený vývrhový objem. Klinický význam týchto hemodynamických rozdielov v porovnaní s inými antagonistami receptoru beta 1 nebol úplne stanovený.


U hypertenzných pacientov zvyšuje nebivolol NO-sprostredkovanú vaskulárnu odpoveď na acetylcholín (ACh), ktorá je znížená u pacientov s endotelovou dysfunkciou.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V placebom kontrolovanej štúdii mortality-morbidity uskutočnenej na 2128 pacientoch vo veku ≥70 rokov (stredná hodnota 75,2 rokov) so stabilným chronickým zlyhaním srdca s alebo bez poškodenia ľavej komorovej ejekčnej frakcie (priemerná hodnota LVEF: 36 ± 12,3 % s nasledujúcou distribúciou:LVEF menej ako 35 % u 56% pacientov, LVEF medzi 35 % a 45 % u 25 % pacientov s LVEF vyššou ako 45 % u 19 % pacientov) po strednej dobe liečby 20 mesiacov, nebivolol, ako prídavok k štandardnej liečbe významne predlžoval čas do výskytu smrti alebo hospitalizácie kvôli kardiovaskulárnym dôvodom (primárny hodnotiaci faktor pre účinnosť) s relatívnym poklesom rizika 14% (absolútny pokles:4,2 %). Zníženie rizika sa prejavilo po 6 mesiacoch liečby a udržiavalo sa počas celého trvania liečby (stredná hodnota trvania: 18 mesiacov).Účinok nebivololu nezávisel od veku, pohlavia, alebo ľavej komorovej vypudzovacej frakcie v študovanej populácii.Prospech vo všetkých prípadoch úmrtia nedosiahol štatisticky signifikantnú hodnotu v porovnaní placebom (absolútna redukcia:2,3 %).


Zníženie v počte náhlych smrtí sa pozorovalo u pacientov liečených nebivololom (4,1 % oproti 6,6 %, relatívna redukcia 38 %).


In vitroa in vivoexperimenty na zvieratách ukázali, že nebivolol nemá vnútornú sympatomimetickú aktivitu.


In vitroa in vivoexperimenty na zvieratách ukázali, že pri farmakologických dávkach nemá nebivolol membránu stabilizujúci efekt.


U zdravých dobrovoľníkov nemá nebivolol významný vplyv na maximálnu kapacitu alebo výkon.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nebivolol je lipofilný, kardioselektívny betablokátor s ISA alebo membránu stabilizujúcimi vlastnosťami (l-enantiomér).Má tiež vazodilatačný účinok sprostredkovaný oxidom dusným (d-enantiomér).


Absorpcia

Oba enantioméry sa po perorálnom podaní rýchlo absorbujú.Absorpcia nebivololu nie je ovplyvnená jedlom; nebivolol možno užiť s jedlom alebo bez jedla.


Biotransformácia

Nebivolol sa metabolizuje vo veľkej miere, sčasti na aktívne hydroxymetabolity.Nebivolol sa metabolizuje cestou alicyklickej a aromatickej hydroxylácie, N-dealkylácie a glukuronidácie; okrem toho sa tvoria glukuronidy hydroxymetabolitov.Metabolizácia nebivololu aromatickou hydroxyláciou je predmetom CYP2D6 závislého od genetického oxidatívneho polymorfizmu.Biodostupnosť nevibololu po perorálnom podaní je v priemere 12% u rýchlych metabolizátorov a je v podstate kompletná u pomalých metabolizátorov. V ustálenom stave a na rovnakej hladine dávok je maximálna koncentrácia nebivololu v plazme asi 23-krát vyššia u slabých metabolizátorov v porovnaní s rýchlymi metabolizátormi.Keď sa zvažuje nezmenené liečivo a aktívne metabolity, rozdiel v maximálne j koncentrácii je 1,3- až 1,4-násobný.Kvôli rozdielom v rýchlosti metabolizmu sa musí dávka TEVANEBu prispôsobiť osobitným požiadavkám pacienta:u slabých metabolizátorov sa môže vyžadovať nižšia dávka.


Okrem toho sa musí dávka upraviť u pacientov starších ako 65 rokov, pacientov s obličkovou nedostatočnosťou a u pacientov s pečeňovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.2).


U rýchlych metabolizátorov sú eliminačné polčasy enantiomérov nebovololu v priemere 10 hodín.U pomalých metabolizátorov sú tieto 3-5 krát dlhšie.U rýchlych metabolizátorov sú hladiny RSSS-enantioméru v plazme mierne vyššie ako hladiny SRRR-enentioméru.U pomalých metabolizátorov je tento rozdiel väčší.U rýchlych metabolzátorov sú polčas eliminácie hydroxymetabolitov oboch enantiomérov v priemere 24 hodín a asi dvakrát dlhšie u pomalých metabolizátorov.


Ustálené stavy sa u väčšiny pacientov (rýchli metabolizátori) dosiahnu do 24 hodín pre nevibolol a do ďalších niekoľkých dní pre hydroxymetabolity.

Koncentrácie v plazme sú úmerné dávke medzi 1 a 30 mg.Farmakokinetické vlastnosti nebivololu nie sú ovplyvnené vekom.


Distribúcia

V plazme sa oba enantioméry nebivololu viažu predovšetkým na albumín.


Väzba na plazmatické bielkoviny je 98,1 % pre SRRR-nebivolol a 97,9 % pre RSSS-nebivolol.


Distribučný objem je medzi 10,1 a 39,4 l/kg.


Eliminácia

Jeden týždeň po podaní sa vylúči 38% dávky v moči a 48% dávky v stolici.Exkrécia nezmeneného nebivololu močom je menej ako 0,5% dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

monohydrát laktózy,

krospovidón typ A,

poloxamér 188,

povidón K 30,

mikrokryštalická celulóza,

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sa dodávajú v PVC/PE/PVDC//hliníkových blistroch v počte 7, 10 alebo 14.

Veľkosti balení:7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 120 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0336/07-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.1.2008

Dátum posledného predĺženia: 18.5.2012


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


12TEVANEB 5 mg