+ ipil.sk

Tevazol 20 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07781

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07851

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04451


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Tevazol 10 mg

Tevazol 20 mg

Tevazol 40 mg

tvrdé gastrorezistentné kapsuly

omeprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Tevazol a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Tevazol

 3. Ako užívať Tevazol

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Tevazol

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tevazol a na čo sa používa


Ako Váš liek účinkuje:

Tevazolpatrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory protónovej pumpy. Inhibítory protónovej pumpy, rovnako ako omeprazol, znižujú množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára v žalúdku.


Na čo sa Tevazol kapsuly užívajú:

Tevazolkapsuly sa užívajú na liečbu nasledujúcich stavov:


U dospelých:

 • gastroezofageálna refluxná choroba“ (gastro-esophageal reflux disease, GERD). Je to ochorenie, pri ktorom kyselina zo žalúdka uniká do pažeráka (trubica, ktorá spája vaše hrdlo a žalúdok), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.

 • vredy v hornej časti čreva (dvanástnikový vred) alebo žalúdka (žalúdkový vred).

 • vredy, ktoré sú infikované baktériami nazývanými „Helicobacter pylori“. Ak máte toto ochorenie, lekár vám môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a umožní tak liečbu vredu.

 • vredy spôsobené liekmi, ktoré sa nazývajú NSAID (nesteroidné protizápalové lieky). Tevazol sa môže tiež používať na zastavenie tvorby vredov, ak užívate NSAID.

 • Príliš veľké množstvo kyseliny v žalúdku spôsobené nádorom v podžalúdkovej žľaze (Zollingerov-Ellisonov syndróm).


U detí:

Deti staršie ako 1 rok a s telesnou hmotnosťou ≥ 10 kg

 • gastroezofageálna refluxná choroba“ (GERD). Je to ochorenie, pri ktorom kyselina zo žalúdka uniká do pažeráka (trubica, ktorá spája vaše hrdlo a žalúdok), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy. U detí príznaky ochorenia môžu zahŕňať návrat obsahu žalúdka do úst (regurgitácia), nevoľnosť (vracanie) a slabý prírastok hmotnosti.


Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci

 • vredy, ktoré sú infikované baktériami nazývanými „Helicobacter pylori“. Ak má vaše dieťa toto ochorenie, váš lekár mu môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a umožní tak liečbu vredu.


2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Tevazol


Neužívajte Tevazol:

- ak ste alergický (precitlivený) na omeprazol, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste alergický na lieky obsahujúce iné inhibítory protónovej pumpy (napr. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol).

 • ak užívate klaritromycín a máte zníženú funkciu pečene.

 • ak užívate atazanavir napr. Reyataz (na liečbu HIV infekcie)

 • ak užívate nelfinavir (na liečbu HIV infekcie).


Upozornenia a opatrenia

Ak si nie ste niečím istý, pred užitím Tevazolu sa opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníTevazolu:

Tevazol môže zakrývať príznaky iných ochorení. Preto ak sa u vás pred začiatkom užívania Tevazolu alebo počas jeho užívania objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite sa poraďte so svojím lekárom:

 • bez príčiny ste veľmi schudli a máte problémy s prehĺtaním.

 • máte bolesť v žalúdku alebo poruchu trávenia.

 • začnete vracať jedlo alebo krv.

 • vylučujete čiernu stolicu (stolicu s krvou).

 • vyskytne sa u vás závažná alebo pretrvávajúca hnačka, pretože omeprazol sa spája s malým zvýšením infekčnej hnačky.

 • máte závažné problémy s pečeňou

 • máte znížené zásoby v tele alebo rizikové faktory pre znížený vitamín B12 a dlhodobo užívate omeprazol. Ako pri všetkých látkach znižujúcich kyslosť omeprazol môže viesť k zníženiu absorpcie vitamínu B12.


Užívanie inhibítorov protónovej pumpy podobne ako Tevazol po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedra, zápästia alebo chrbtice. Povedzte svojmu lekárovi ak máte osteoporózu alebo ak užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy).


Ak užívate Tevazol dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), váš lekár vás bude pravdepodobne pravidelne sledovať. Pri každej návšteve svojho lekára máte hlásiť akékoľvek nové a mimoriadne príznaky a okolnosti.


Omeprazol môže interferovať s niektorými testami (chromogranin A). Aby sa zabránilo tejto interferencii podávanie omeprazolu sa má dočasne ukončiť päť dní pred testovaním.


Iné lieky a Tevazol

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, že Tevazol môže ovplyvniť spôsob účinku niektorých liekov a niektoré lieky môžu mať vplyv na Tevazol.


Neužívajte Tevazol, ak užívate liek obsahujúci nelfinavir(používaný na liečbu HIV infekcie).


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol alebo vorikonazol (používaný na liečbu infekcií spôsobených plesňou)

 • erlotinib (používaný na liečbu niektorých typov rakoviny)

 • digoxín (používaný na liečbu srdcových problémov)

 • diazepam (používaný na liečbu úzkosti, na uvoľnenie svalov alebo pri epilepsii)

 • fenytoín (používaný pri epilepsii). Ak užívate fenytoín, váš lekár vás možno bude musieť sledovať, keď začnete alebo ukončite užívanie Tevazolu.

 • lieky, ktoré sa používajú na zriedenie vašej krvi, ako je warfarín alebo iné blokátory vitamínu K. Váš lekár vás možno bude musieť sledovať, keď začnete alebo ukončite užívanie Tevazolu.

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy)

 • atazanavir a nelfinavir (používaný na liečbu HIV infekcie)

 • takrolimus (v prípadoch transplantácie orgánu)

 • metotrexát (v prípadoch reumatoidnej artritídy a niektorých typov rakoviny)

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (používaný na liečbu miernej depresie)

 • cilostazol (používaný na liečbu intermitentnej klaudikácie)

 • sachinavir (používaný na liečbu HIV infekcie)

 • klopidogrel (používaný na prevenciu krvných zrazenín (trombov))


Ak vám lekár predpísal antibiotiká amoxicilín a klaritromycín spolu s Tevazolom na liečbu vredov spôsobených infekciou Helicobacter pylori, je veľmi dôležité, aby ste vášmu lekárovi povedali o akýchkoľvek iných liekoch, ktoré užívate.


Tevazola jedlo a nápoje

Kapsuly môžete užívať s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, pred začatím užívania Tevazolu to povedzte svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Tevazol v tomto období.


Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Tevazol, ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tevazol pravdepodobne neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje. Môžu sa vyskytnúť vedľajšie účinky, ako sú závrat a problémy s videním (pozri časť 4). Ak sa vyskytnú, nemáte viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.


Tevazol obsahuje sacharózu

Tento liek obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Tevazol


Vždy užívajte Tevazolpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívanie lieku:

Vždy užívajte Tevazol presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám povie, koľko kapsúl máte užívať a ako dlho. To bude závisieť od vášho ochorenia a od vášho veku.Kapsuly sa majú užívať vcelku. Nesmú sa žuť alebo drviť.


Zvyčajné dávky sú uvedené nižšie.


Dospelí:

Na liečbu príznakov GERD, ako sú pálenie záhy a regurgitácia (návrat) kyseliny:

 • Ak váš lekár zistil, že máte mierne poškodený pažerák, zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne počas 4 – 8 týždňov. Ak sa pažerák ešte nezahojil, lekár vám možno povie, aby ste užívali dávku 40 mg počas ďalších 8 týždňov.

 • Ak je pažerák zahojený, zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

 • Ak pažerák nebol poškodený, zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne.


Na liečbu vredov v hornej časti čreva(dvanástnikového vredu):

 • Zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne počas 2 týždňov. Ak sa vred ešte nezahojil, lekár vám možno povie, aby ste užívali rovnakú dávku počas ďalších 2 týždňov.

 • Ak sa vred úplne nezahojil, dávka sa môže zvýšiť na 40 mg jedenkrát denne počas 4 týždňov.


Na liečbu vredov v žalúdku(žalúdkového vredu):

 • Zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne počas 4 týždňov. Ak sa vred ešte nezahojil, lekár vám možno povie, aby ste užívali rovnakú dávku počas ďalších 4 týždňov.

 • Ak sa vred úplne nezahojil, dávka sa môže zvýšiť na 40 mg jedenkrát denne počas 8 týždňov.


Na prevenciuopätovného výskytu dvanástnikových a žalúdkových vredov:

 • Zvyčajná dávka je 10 mg alebo 20 mg jedenkrát denne. Váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 40 mg jedenkrát denne.


Na liečbu dvanástnikových a žalúdkových vredov spôsobených NSAID(nesteroidnými protizápalovými liekmi):

 • Zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne.


Na liečbu vredov spôsobených infekciou Helicobacter pylori a na zabránenie ich opätovnému výskytu:

 • Zvyčajná dávka je 20 mg Tevazolu dvakrát denne počas jedného týždňa.

 • Váš lekár vám tiež predpíše dve antibiotiká spomedzi amoxicilínu, klaritromycínu a metronidazolu.


Na liečbu príliš veľkého množstva kyseliny v žalúdku spôsobeného nádorom v podžalúdkovej žľaze(Zollingerov-Ellisonov syndróm):

 • Zvyčajná dávka je 60 mg denne.

 • Váš lekár vám upraví dávku v závislosti od vašich potrieb a tiež rozhodne, ako dlho budete musieť užívať tento liek.


Použitie u detí:


Na liečbu príznakov GERD, ako sú pálenie záhy a regurgitácia:

 • Deti staršie ako 1 rok a s telesnou hmotnosťou viac ako 10 kg môžu užívať Tevazol. Dávka pre deti vychádza z telesnej hmotnosti dieťaťa a správnu dávku určí lekár.


Na liečbu vredov spôsobených infekciou Helicobacter pylori a na zabránenie ich opätovnému výskytu:

 • Deti staršie ako 4 roky môžu užívať Tevazol. Dávka pre deti vychádza z telesnej hmotnosti dieťaťa a správnu dávku určí lekár.

 • Váš lekár predpíše vášmu dieťaťu aj dve antibiotiká nazývané amoxicilín a klaritromycín.


Užívanie tohto lieku

 • Odporúča sa užívať kapsuly ráno.

 • Kapsuly môžete užívať s jedlom alebo nalačno.

 • Prehltnite celé kapsuly a zapite s pol pohára vody. Kapsuly nehryzte ani nedrvte. Je to preto, že kapsuly obsahujú obalené pelety (guľôčky), ktoré chránia liečivo pred znehodnotením v kyseline vášho žalúdka. Je dôležité tieto pelety nepoškodiť.


Čo robiť, keď máte vy alebo vaše dieťa problémy s prehĺtaním kapsúl

 • Ak máte vy alebo vaše dieťa problémy s prehĺtaním kapsúl:

 • Otvorte kapsuly a zmiešajte jej obsah s plnou lyžicou neperlivej vody, akýmkoľvek kyslým ovocným džúsom (napr. jablkovým, pomarančovým alebo ananásovým) alebo jablkovou šťavou.

 • Zmes bezprostredne pred vypitím vždy premiešajte (zmes nebude číra). Potom vypite zmes ihneď alebo v priebehu 30 minút.

 • Aby ste sa uistili, že ste vypili všetok liek, dôkladne vypláchnite pohár s pol pohára vody a vypite to. Na zapitie nepoužívajte mlieko alebo perlivú vodu. Pevné častice obsahujú liek – nehryzte ich ani nedrvte.


Ak užijete viac Tevazolu ako máte:

Ak užijete viac Tevazolu, ako vám predpísal váš lekár, ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Tevazol:

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Pokiaľ je však už čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Tevazol:

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Tevazolmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, ukončite užívanie lieku a okamžite to oznámte svojmu lekárovi, alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice:

 • náhly sipot, opuch vašich pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážka, mdloba alebo ťažkosti s prehĺtaním (závažná alergická reakcia).

 • sčervenanie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním. Môžu sa objaviť aj závažné pľuzgiere a krvácanie pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov. Mohol by to byť „Stevensov‑Johnsonov syndróm“ alebo „toxická epidermálna nekrolýza“.

 • zožltnutie kože, tmavý moč a únava, čo môžu byť príznaky problémov s pečeňou.


Vyššie uvedené vedľajšie účinky, ktoré sú závažné a vyžadujúce pozornosť lekára sú zriedkavé.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať do 1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy.

 • účinky na váš žalúdok alebo črevá: hnačka, bolesť žalúdka, zápcha, vetry (plynatosť).

 • pocit na vracanie (nauzea) alebo nevoľnosť (vracanie).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať do 1 zo 100 osôb)

 • opuch chodidiel a členkov.

 • poruchy spánku (nespavosť).

 • závrat, pocit brnenia ako je mravčenie, pocit ospalosti.

 • pocit točenia (vertigo).

 • zmeny krvných vyšetrení, ktoré kontrolujú funkciu pečene.

 • kožná vyrážka, hrboľatá vyrážka (žihľavka) a svrbiaca koža.

 • celkový pocit choroby a nedostatok energie.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať do 1 z 1000 osôb)


 • problémy s krvou, ako je znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobiť slabosť, modriny alebo zvýšiť náchylnosť na infekcie.

 • alergické reakcie, niekedy veľmi závažné, vrátane opuchu pier, jazyka a hrdla, horúčky, sipotu.

 • nízke hladiny sodíka v krvi. To môže spôsobiť slabosť, nevoľnosť (vracanie) a kŕče.

 • pocit nervozity, zmätenosti alebo depresie.

 • zmeny chuti.

 • problémy s videním, ako je rozmazané videnie.

 • náhly pocit sipotu alebo dýchavičnosti (bronchospazmus).

 • sucho v ústach.

 • zápal vo vnútri úst.

 • infekcia nazývaná afta, ktorá môže postihovať črevá a je spôsobená plesňou.

 • chronická vodnatá hnačka

 • problémy s pečeňou, vrátane žltačky, ktorá môže vyvolať zožltnutie kože, tmavý moč a únavu.

 • vypadávanie vlasov (alopécia).

 • kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu.

 • bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).

 • závažné problémy s obličkami (intersticiálna nefritída).

 • zvýšené potenie.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať do 1 z 10 000 osôb)

 • zmeny krvného obrazu vrátane agranulocytózy (nedostatok bielych krviniek).

 • agresivita.

 • videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré tu nie sú (halucinácie).

 • závažné problémy s pečeňou, ktoré vedú k zlyhaniu pečene a zápalu mozgu.

 • náhly nástup závažnej vyrážky alebo pľuzgierov alebo olupovania kože. Môže to byť sprevádzané vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov (multiformný erytém, Stevensov‑Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).

 • svalová slabosť.

 • zväčšenie prsníkov u mužov.


Frekvencia neznáma (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov)


Tevazol môže vo veľmi zriedkavých prípadoch ovplyvňovať biele krvinky, čo vedie k nedostatočnej obranyschopnosti. Ak máte infekciu s príznakmi, ako je horúčka so závažnezhoršeným celkovým stavom alebo horúčka s príznakmi miestnej infekcie, ako je bolesť v krku, hrdle alebo ústach alebo ťažkosti s močením, musíte sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom, aby sa mohol nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza) vylúčiť krvným vyšetrením. Je dôležité, aby ste včas informovali lekára o tomto lieku.


Ak užívate Tevazol viac ako tri mesiace je možné, že hladimy horčíka vo vašej krvi sa môžu znížiť. Nízke hladiny horčíka môžu byť vidieť ako únava, mimovoľné svalové kontrakcie, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšený tlkot srdca. Ak máte akýkoľvek z týchto príznakov, ihneď to oznámte vášmu lekárovi. Nízke hladiny horčíka môžu tiež viesť k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár môže rozhodnúť o tom, aby vám vykonal pravidelné krvné testy na sledovanie hladiny vášho horčíka.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tevazol


Uchovávajte pri teplote do 30C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Tevazolpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tevazol obsahuje

Liečivo je omeprazol. Každá kapsula obsahuje gastrorezistentné granuly s 10 mg, 20 mg alebo 40 mg omeprazolu.

Ďalšie zložky sú zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), nátriumlaurylsulfát, povidón K30, fosforečnan sodný x 12 H20, hydroxid sodný, hypromelóza, disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej s etylakrylátom, trietylcitrát, oxid titaničitý (E171), mastenec, erytrozín (E127), chinolínová žltá (E104), želatína, červený oxid železitý (E172) (u sily 10 mg), indigokarmín (E132) (u sily 20 mg a 40 mg)


Ako vyzerá Tevazol a obsah balenia

Tevazol 10 mg – spodná časť oranžová a vrchná časť červená s potlačou „O10“

Tevazol 20 mg – spodná časť oranžová a vrchná časť modrá s potlačou „O20“

Tevazol 40 mg – spodná časť oranžová a vrchná časť modrá s potlačou „O40“


Tevazol kapsuly sú dostupné vo fľaškách o veľkosti balenia 5, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98, 100 a 500 kapsúl*.

Tevazol kapsuly sú dostupné v blistroch o veľkosti balenia 5, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98, 100 a 500 kapsúl*.

(*iba balenie dostupné na trhu budú uvedené v písomnej informácii pre používateľa)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

Teva Pharma S.L.U.

Poligono Malpica

c/C no. 4.50016 Zaragoza

Španielsko


Merckle GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Nemecko


Teva Operations Poland Sp. Z.o.o (20 mg)

Mogilska 80 Str.

31-546 Krakow, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHP) pod nasledovnými názvami:


IE: Omeprazole Teva Pharma

CZ: Omeprazol Teva Pharma

DE: Omeprazol Teva N 10, 20,40 mg magensaftresistente Hartkapseln

PL: Omeprazolum 123 ratio 10, 20, 40 mg kapsulki dojelitowe twarde

SK: Tevazol 10, 20, 40 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 11/2013.

8 / 8

Tevazol 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/07781

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/04454

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07851


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Tevazol 10 mg

Tevazol 20 mg

Tevazol 40 mg

tvrdé gastrorezistentné kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna kapsula obsahuje 10 mg omeprazolu.

Jedna kapsula obsahuje 20 mg omeprazolu.

Jedna kapsula obsahuje 40 mg omeprazolu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Jedna 10 mg kapsula obsahuje 40 mg sacharózy.

Jedna 10 mg kapsula obsahuje 80 mg sacharózy.

Jedna 10 mg kapsula obsahuje 160 mg sacharózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá gastrorezistentná kapsula.


Tevazol 10 mg kapsuly – nepriehľadná vrchná časť červená a spodná časť oranžová, obsahujúce biele až béžové granuly. Kapsuly sú veľkosti 3 s potlačou „O10“.

Tevazol 20 mg kapsuly – nepriehľadná vrchná časť modrá a spodná časť oranžová, obsahujúce biele až béžové granuly. Kapsuly sú veľkosti 2 s potlačou „O20“.

Tevazol 40 mg kapsuly – nepriehľadná vrchná časť modrá a spodná časť oranžová, obsahujúce biele až béžové granuly. Kapsuly sú veľkosti 0 s potlačou „O40“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tevazol gastrorezistentné kapsuly sú indikované na:


Dospelí

 • Liečbu dvanástnikových vredov

 • Prevenciu relapsu dvanástnikových vredov

 • Liečbu žalúdkových vredov

 • Prevenciu relapsu žalúdkových vredov

 • V kombinácii s vhodnými antibiotikami na eradikáciu Helicobacter pylori (H. pylori) pri peptickej vredovej chorobe

 • Liečbu žalúdkových a dvanástnikových vredov v súvislosti s NSAID

 • Prevenciu žalúdkových a dvanástnikových vredov v súvislosti s NSAID u rizikových pacientov

 • Liečbu refluxnej ezofagitídy

 • Dlhodobú liečbu pacientov s vyliečenou refluxnou ezofagitídou

 • Liečbu symptomatickej gastroezofageálnej refluxnej choroby

 • Liečbu Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu


Pediatrické užívanie

Deti staršie ako 1 rok a s telesnou hmotnosťou ≥ 10 kg

 • Liečba refluxnej ezofagitídy

 • Symptomatická liečba pálenia záhy a regurgitácie kyseliny pri gastroezofageálnej refluxnej chorobe


Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci

 • V kombinácii s antibiotikami na liečbu dvanástnikového vredu spôsobeného H. pylori.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí


Liečba dvanástnikových vredov

Odporúčaná dávka u pacientov s aktívnym dvanástnikovým vredom je 20 mg Tevazolu jedenkrát denne. U väčšiny pacientov dôjde ku zhojeniu vredu v priebehu dvoch týždňov. U pacientov, u ktorých sa vred úplne nezahojil po úvodnej liečbe, dochádza ku zhojeniu vredu v priebehu nasledujúcej dvojtýždňovej liečby. U pacientov so slabou odpoveďou dvanástnikového vredu sa odporúča 40 mg Tevazolu jedenkrát denne a zhojenie sa zvyčajne dosahuje v priebehu štyroch týždňov.


Prevencia relapsu dvanástnikových vredov

Na prevenciu relapsu dvanástnikového vredu u pacientov negatívnych na H. pylori alebo keď eradikácia H. pylori nie je možná, sa odporúča dávka 20 mg Tevazolu jedenkrát denne. U niektorých pacientov môže byť postačujúca denná dávka 10 mg. V prípade zlyhania liečby sa môže dávka zvýšiť na 40 mg.


Liečba žalúdkových vredov

Odporúčaná dávka je 20 mg Tevazolu jedenkrát denne. U väčšiny pacientov dôjde ku zhojeniu vredu v priebehu štyroch týždňov. U pacientov, u ktorých sa vred úplne nezahojil po úvodnej liečbe, dochádza ku zhojeniu vredu v priebehu nasledujúcej štvortýždňovej liečby. U pacientov so slabou odpoveďou žalúdkového vredu sa odporúča 40 mg Tevazolu jedenkrát denne a zhojenie sa zvyčajne dosahuje v priebehu 8. týždňov.


Prevencia relapsu žalúdkových vredov

Na prevenciu relapsu u pacientov so slabou odpoveďou žalúdkového vredu sa odporúča dávka 20 mg Tevazolu jedenkrát denne. V prípade potreby sa môže dávka zvýšiť na 40 mg Tevazolu jedenkrát denne.


Eradikácia H. pylori pri peptickej vredovej chorobe

Na eradikáciu H. pylori sa má pri výbere antibiotík zvážiť individuálna znášanlivosť liekov pacientom a výber sa má uskutočniť v súlade s národnou, regionálnou a lokálnou schémou rezistencie a liečebnými postupmi.


 • Tevazol 20 mg + klaritromycín 500 mg + amoxicilín 1 000 mg, každé dvakrát denne počas jedného týždňa alebo

 • Tevazol 20 mg + klaritromycín 250 mg (alebo 500 mg) + metronidazol 400 mg (alebo 500 mg alebo tinidazol 500 mg), každé dvakrát denne počas jedného týždňa alebo

 • Tevazol 40 mg jedenkrát denne s amoxicilínom 500 mg a metronidazolom 400 mg (alebo 500 mg alebo tinidazolom 500 mg), obidva trikrát denne počas jedného týždňa.


Pri každej schéme sa môže liečba opakovať, pokiaľ je pacient stále pozitívny na H. pylori.


Liečba žalúdkových a dvanástnikových vredov v súvislosti s NSAID

Na liečbu žalúdkových a dvanástnikových vredov v súvislosti s NSAID sa odporúča dávka 20 mg Tevazolu jedenkrát denne. U väčšiny pacientov dôjde ku zhojeniu vredu v priebehu štyroch týždňov. U pacientov, u ktorých sa vred úplne nezahojil po úvodnej liečbe, dochádza ku zhojeniu vredu v priebehu nasledujúcej štvortýždňovej liečby.


Prevencia žalúdkových a dvanástnikových vredov v súvislosti s NSAID u rizikových pacientov

Na prevenciu žalúdkových a dvanástnikových vredov v súvislosti s NSAID u rizikových pacientov (vek> 60 rokov, predchádzajúca anamnéza žalúdkových a dvanástnikových vredov, predchádzajúca anamnéza krvácania v hornej časti gastrointestinálneho traktu) sa odporúča dávka 20 mg Tevazolu jedenkrát denne.


Liečba refluxnej ezofagitídy

Odporúčaná dávka je 20 mg Tevazolu jedenkrát denne. U väčšiny pacientov dôjde ku zhojeniu vredu v priebehu štyroch týždňov. U pacientov, u ktorých sa vred úplne nezahojil po úvodnej liečbe, dochádza ku zhojeniu vredu v priebehu nasledujúcej štvortýždňovej liečby.

U pacientov so závažnou ezofagitídou sa odporúča 40 mg Tevazolu jedenkrát denne a ku zhojeniu zvyčajne dochádza v priebehu ôsmich týždňov.


Dlhodobá liečba u pacientov s vyliečenou refluxnou ezofagitídou

Na dlhodobú liečbu pacientov s vyliečenou refluxnou ezofagitídou sa odporúča dávka 10 mg Tevazolu jedenkrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 20 – 40 mg Tevazolu jedenkrát denne.


Liečba symptomatickej gastroezofageálnej refluxnej choroby

Odporúčaná dávka je 20 mg Tevazolu denne. Pacienti môžu dostatočne odpovedať na 10 mg denne, a preto sa má zvážiť individuálna úprava dávky.

Ak sa po štyroch týždňoch liečby 20 mg Tevazolu denne nedosiahla kontrola symptómov, odporúča sa ďalšie vyšetrenie.


Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu

U pacientov so Zollingerovým‑Ellisonovým syndrómom sa má dávka individuálne upraviť a liečba má pokračovať tak dlho, ako je to klinicky indikované. Odporúčaná úvodná dávka je 60 mg Tevazolu denne. U všetkých pacientov so závažným ochorením a nedostatočnou odpoveďou na iné terapie sa dosiahla účinná kontrola ochorenia a viac ako 90 % pacientov bolo udržovaných dávkami 20‑120 mg Tevazolu denne. Ak dávky prekročia 80 mg Tevazolu denne, dávka sa má rozdeliť a podávať dvakrát denne.


Pediatrická populácia

Deti staršie ako 1 rok a s telesnou hmotnosťou ≥ 10 kg

Liečba refluxnej ezofagitídy


Symptomatická liečba pálenia záhy a regurgitácie kyseliny pri gastroezofageálnej refluxnej chorobe


Odporúčania pre dávkovanie sú nasledujúce:


Vek

Hmotnosť

Dávkovanie

vek ≥ 1 rok

10 – 20 kg

10 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 20 mg jedenkrát denne.

vek ≥ 2 roky

> 20 kg

20 mg jedenkrát denne. Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť na 40 mg jedenkrát denne.


Refluxná ezofagitída: Liečba trvá 4 – 8 týždňov.


Symptomatická liečba pálenia záhy a regurgitácie kyseliny pri gastroezofageálnej refluxnej chorobe: Liečba trvá 2 – 4 týždne. Ak sa po 2 – 4 týždňoch nedosiahla kontrola symptómov, pacient má podstúpiť ďalšie vyšetrenie.


Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci

Liečba dvanástnikoveho vredu spôsobeného H. pylori

Pri výbere vhodnej kombinovanej liečby sa má vziať do úvahy oficiálny národný, regionálny a lokálny pokyn, ktorý sa týka bakteriálnej rezistencie, dĺžky liečby (najčastejšie 7 dní, avšak niekedy až 14 dní) a vhodného používania antibakteriálnych látok.


Na liečbu má dohliadať odborník.


Odporúčania pre dávkovanie sú nasledujúce:


Hmotnosť

Dávkovanie

15 – 30 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Tevazol 10 mg, amoxicilín 25 mg/kg telesnej hmotnosti a klaritromycín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti; všetky sa podávajú spolu dvakrát denne počas jedného týždňa.

31 – 40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Tevazol 20 mg, amoxicilín 750 mg a klaritromycín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti; všetky sa podávajú dvakrát denne počas jedného týždňa.

> 40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Tevazol 20 mg, amoxicilín 1 g a klaritromycín 500 mg; všetky sa podávajú dvakrát denne počas jedného týždňa.


Osobitné populácie

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene môže postačovať denná dávka 10 – 20 mg (pozri časť 5.2).


Starší pacienti (vo veku > 65 rokov)

U starších pacientov nie je potrebné upravovať dávku (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Kapsuly Tevazol sa odporúčajú užívať ráno, prehltnúť celé a zapiť s polovicou pohára vody. Kapsuly sa nesmú rozhrýzť ani rozdrviť.


Pacienti, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním a deti, ktoré sú schopné piť a prehĺtať polotuhú stravu

Pacienti môžu otvoriť kapsulu, zmiešať jej obsah s plnou lyžicou neperlivej vody a prípadne s ovocným džúsom alebo jablkovou šťavou. Pacientom treba poradiť, aby disperziu užili okamžite (alebo v priebehu 30 minút), bezprostredne pred vypitím ju premiešali, potom pohár vypláchli s polovicou pohára vody a vypili to. Na zapitie NEPOUŽÍVAJTE mlieko alebo perlivú vodu. Gastrorezistentné pelety sa nesmú rozhrýzť


4.3 Kontraindikácie


Omeprazol je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na omeprazol, substituované benzimidazolyalebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Omeprazol podobne ako iné inhibítory protónovej pumpy (IPP) sa nesmú užívať súbežne s nelfinavirom (pozri časť 4.5).


Kombinovaná liečba s klaritromycínom by sa nemala používať u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Omeprazol by sa nemal podávať s atazanavirom kvôli významnej redukcii expozície atanazaviru (pozri časť 4.5.).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výskyte akékoľvek varovného symptómu (napr. významný neúmyselný pokles telesnej hmotnosti, opakujúce sa vracanie, dysfágia, hemateméza alebo meléna) a keď existuje podozrenie na žalúdkový vred alebo ak bol vred diagnostikovaný, je potrebné vylúčiť malignitu, pretože liečba môže zmierňovať príznaky a zapríčiniť oneskorenie stanovenia diagnózy.


Súbežné podávanie atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak sa usúdi, že je kombinácia atazanaviru s inhibítorom protónovej pumpy nevyhnutná, odporúča sa starostlivé klinické sledovanie (napr. vírusová záťaž) v kombinácii so zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg so 100 mg ritonaviru; 20 mg omeprazolu sa nemá prekročiť.


Omeprazol, rovnako ako všetky lieky blokujúce kyselinu, môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu) z dôvodu hypo‑ alebo achlórhydrie. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov so zníženými telesnými zásobami alebo rizikovými faktormi pre zníženú absorpciu vitamínu B12 pri dlhodobej liečbe.


Omeprazol je inhibítor CYP2C19. Na začiatku liečby omeprazolom alebo pri ukončení liečby sa má vziať do úvahy možnosť interakcií s liečivami metabolizovanými prostredníctvom CYP2C19. Medzi klopidogrelom a omeprazolom sa pozorovala interakcia (pozri časť 4.5). Klinický význam tejto interakcie je neurčitý. Z preventívnych dôvodov sa treba vyhýbať súbežnému používaniu omeprazolu a klopidogrelu.


U pacientov liečených s IPP podobne ako omeprazol bola hlásená závažná hypomagneziémia najmenej 3 mesiace , vo väčšine prípadov rok. Môžu sa vyskytnúť závažné prejavy hypomagneziémie ako je únava, tetania, delírium, kŕče, závraty a ventrikulárna arytmia, ale môžu začať zákerne a byť prehliadnuté. U najviac postihnutých pacientov sa hypomagneziémia zlepšila po nahradení magnézia a ukončení podávania IPP. U pacientov, ktorí očakávajú, že budú na dlhodobej liečbe alebo ktorí užívajú IPP s digoxínom alebo liekmi, ktoré spôsobujú hypomagneziémiu (napr. diuretiká), zdravotnícki pracovníci majú zvážiť meranie hladiny magnézia pred začiatkom liečby IPP a periodicky počas liečby.


Inhibítory protónovej pumpy (IPP), hlavne ak sa podávajú vo vysokých dávkach a dlhú dobu (>1 rok) môžu mierne zvýšiť riziko fraktúry bedra, zapästia a chrbtice, hlavne u starších pacientov alebo v prítomnosti iných uznaných rizikových faktorov. Pozorovacie štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko fraktúr o 10–40%. Nejaké zvýšenie môže byť spôsobené inými rizikovými faktormi. Podľa súčasných klinických pokynov majú byť opatrní pacienti s rizikom osteoporózy a majú mať adekvátny príjem vitamínu D a kalcia.


Interferencie s laboratórnymi testami

Zvýšené hladiny CgA môžu narušovať vyšetrenia pre neuroendokrinné tumory. Na zabránenie tejto interferencie liečba omeprazolom sa má dočasne ukončiť 5 dní pred meraním CgA.


Niektoré deti s chronickým ochorením môžu vyžadovať dlhodobú liečbu, hoci sa neodporúča.


Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií, ktorých pôvodcom je Salmonella a Campylobacter (pozri časť 5.1).


Podobne ako pri všetkých dlhodobých terapiách je potrebné pravidelne sledovať pacientov, predovšetkým ak liečba trvá viac ako 1 rok.


Tevazol gastrorezistentné kapsuly obsahujú sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky omeprazolu na farmakokinetiku iných liečiv


Liečivá s absorpciou závislou od pH

Znížená kyslosť vo vnútri žalúdka počas liečby omeprazolom môže zvýšiť alebo znížiť absorpciu liečiv s absorpciou závislou od pH žalúdka.


Nelfinavir, atazanavir

V prípade súbežného podávania s omeprazolom sú plazmatické hladiny nelfinaviru a atazanaviru znížené.


Súbežné podávanie omeprazolu s nelfinavirom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) znížilo priemernú expozíciu nelfinaviru približne o 40 % a priemerná expozícia farmakologicky aktívnemu metabolitu M8 bola znížená približne o 75‑90 %. Interakcia môže tiež zahŕňať inhibíciu CYP2C19.


Súbežné podávanie omeprazolu s atazanavirom sa neodporúča (pozri časť 4.4). Súbežné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) s 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom malo za následok zníženie expozície atazanaviru o 75 %. Zvýšenie dávky atazanaviru na 400 mg nekompenzovalo dopad omeprazolu na expozíciu atazanaviru. Súbežné podávanie omeprazolu (20 mg jedenkrát denne) so 400 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom malo za následok zníženie expozície atazanaviru približne o 30 % v porovnaní s 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru jedenkrát denne.


Digoxín

Súbežná liečba omeprazolom (20 mg denne) a digoxínom zvýšila u zdravých jedincov biologickú dostupnosť digoxínu o 10 %. Zriedkavo bola zaznamenaná toxicita digoxínu. Opatrnosť je však potrebná, keď sa omeprazol podáva vo vysokých dávkach starším pacientom. Vtedy je potrebné posilniť terapeutické sledovanie hladín digoxínu.


Klopidogrel

V skríženej klinickej štúdii bol klopidogrel (nárazová dávka 300 mg, potom 75 mg/deň) podávaný samotný a s omeprazolom (80 mg v rovnakom čase ako klopidogrel) počas 5 dní. Keď sa klopidogrel podával spolu s omeprazolom, expozícia aktívnemu metabolitu klopidogrelu sa znížila o 46 % (1. deň) a o 42 % (5. deň). Priemerná inhibícia agregácie krvných doštičiek (inhibition of platelet aggregation, IPA) sa znížila o 47 % (24 hodín) a 30 % (5. deň), keď sa klopidogrel podával spolu s omeprazolom. V inej štúdii sa preukázalo, že podávanie klopidogrelu a omeprazolu v rozličnom čase nezabránilo ich interakcii, ktorá je pravdepodobne spôsobená inhibičným účinkom omeprazolu na CYP2C19.

V pozorovacích a klinických štúdiách sa zaznamenali inkonzistentné údaje o klinických dôsledkoch tejto FK/FD interakcie čo sa týka závažných kardiovaskulárnych udalostí.


Iné liečivá

Absorpcia pozakonazolu, erlotinibu, ketokonazolu a itrakonazolu je významne znížená a tak môže byť narušená klinická účinnosť. V prípade pozakonazolu a erlotinibu sa treba vyhýbať súbežnému používaniu.


Liečivá metabolizované CYP2C19

Omeprazol je stredne silný inhibítor CYP2C19, hlavného enzýmu, ktorý metabolizuje omeprazol. Preto metabolizmus súbežne podávaných liečiv, ktoré sú tiež metabolizované CYP2C19, sa môže znížiť a systémová expozícia týmto látkam sa môže zvýšiť. Príkladmi takýchto liečiv sú R‑warfarín a iné antagonisty vitamínu K, cilostazol, diazepam a fenytoín.


Cilostazol

Omeprazol podávaný v dávkach 40 mg zdravým jedincom v skríženej štúdii zvýšil Cmax cilostazolu o 18 % a AUC o 26 % a jedného z jeho aktívnych metabolitov o 29 % a o 69 % (v uvedenom poradí).


Fenytoín

Sledovanie plazmatickej koncentrácie fenytoínu sa odporúča počas prvých dvoch týždňov od začiatku liečby omeprazolom a ak sa dávka fenytoínu upravuje, sledovanie a ďalšia úprava dávky bude potrebná aj po ukončení liečby omeprazolom.


Neznámy mechanizmus


Sachinavir

Súbežné podávanie omeprazolu so sachinavirom/ritonavirom malo za následok zvýšenie plazmatických hladín sachinaviru približne až o 70 % sprevádzané dobrou znášanlivosťou u HIV-infikovaných pacientov.


Takrolimus

Zaznamenalo sa, že súbežné podávanie omperazolu zvyšuje sérové hladiny takrolimu. Je potrebné posilniť sledovanie koncentrácií takrolimu, rovnako ako funkcie obličiek (klírens kreatinínu) a ak je to potrebné, upraviť dávkovanie takrolimu.


Metotrexát

Ak sa podáva spolu s inhibítormi protónovej pumpy, hladiny metotrexátu boli zvýšené u niektorých pacientov . Pri podávaní vysokých dávok metotrexátu treba zvážiť dočasné stiahnutie omeprazolu.


Účinky iných liečiv na farmakokinetiku omeprazolu


Inhibítory CYP2C19 a/alebo CYP3A4

Keďže sa omeprazol metabolizuje enzýmami CYP2C19 a CYP3A4, liečivá, o ktorých je známe, že inhibujú CYP2C19 alebo CYP3A4 (ako je klaritromycín a vorikonazol), môžu spôsobiť zvýšenie sérových hladín omeprazolu znížením rýchlosti metabolizmu omeprazolu. Súbežná liečba vorikonazolom viedla k viac ako dvojnásobnej expozícii omeprazolu. Pretože vysoké dávky omeprazolu boli dobre tolerované, úprava dávky omeprazolu sa zvyčajne nevyžaduje. Úprava dávky sa má však zvážiť u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene a ak je indikovaná dlhodobá liečba.


Induktory CYP2C19 a/alebo CYP3A4

Liečivá, o ktorých je známe, že indukujú enzýmy CYP2C19 alebo CYP3A4 alebo obidva (ako je rifampicín a ľubovník bodkovaný), môžu spôsobiť zníženie sérových hladín omeprazolu zvýšením rýchlosti metabolizmu omeprazolu.


4.6 Fertilita, graviditaa laktácia


Gravidita

Výsledky z troch prospektívnych epidemiologických štúdií (viac ako 1 000 odhalených výsledkov) nenaznačujú žiadne nežiaduce účinky omeprazolu na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. Omeprazol sa môže používať počas gravidity.


Laktácia

Omeprazol sa vylučuje do materského mlieka, nie je však pravdepodobné, že by ovplyvňoval dieťa, keď sa používajú terapeutické dávky.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by Tevazol ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Môžu sa vyskytnúť nežiaduce liekové reakcie, ako je závrat a problémy s videním (pozri časť 4.8). Ak sa u pacienta vyskytnú, pacienti nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie vedľajšie účinky (1 – 10 % pacientov) sú bolesť hlavy, bolesť brucha, zápcha, hnačka, plynatosť a nauzea/vracanie.


V programe klinických štúdií pre omeprazol a po uvedení lieku na trh sa identifikovali nasledujúce nežiaduce liekové reakcie alebo sa zaznamenalo podozrenie na ne. O žiadnej reakcii sa nezistilo, že by súvisela s dávkou. Nežiaduce reakcie uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie a tried orgánových systémov (TOS). Kategórie frekvencie sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), menej časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


TOS/frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:

Leukopénia, trombocytopénia

Veľmi zriedkavé:

Agranulocytóza, pancytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

Hypersenzitívne reakcie napr. horúčka, angioedém a anafylaktická reakcia/šok

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé:

Hyponatriémia

Neznáme:

Hypomagneziémia (pozri časť 4.4)

Psychické poruchy

Menej časté:

Insomnia

Zriedkavé:

Agitácia, zmätenosť, depresia

Veľmi zriedkavé:

Agresivita, halucinácie

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolesť hlavy

Menej časté:

Závrat, parestézia, somnolencia

Zriedkavé:

Poruchy chuti

Poruchy oka

Zriedkavé:

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté:

Vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé:

Bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Bolesť brucha, zápcha, hnačka, plynatosť, nauzea/vracanie

Zriedkavé:

Sucho v ústach, stomatitída, gastrointestinálna kandidóza, mikroskopická kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté:

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

Zriedkavé:

Hepatitída so žltačkou alebo bez nej

Veľmi zriedkavé:

Zlyhávanie pečene, encefalopatia u pacientov s predchádzajúcim ochorením pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

Dermatitída, pruritus, vyrážka, urtikária

Zriedkavé:

Alopécia, fotosenzitivita

Veľmi zriedkavé:

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté:

Fraktúra bedra, zapästia a chrbtice (pozri časť 4.4).

Zriedkavé:

Artralgia, myalgia

Veľmi zriedkavé:

Svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé:

Intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté:

Malátnosť, periférny edém

Zriedkavé:

Zvýšené potenie


Pediatrická populácia

Bezpečnosť omeprazolu sa stanovila celkovo u 310 detí vo veku 0 až 16 rokov s ochorením súvisiacim s kyselinou. Tieto údaje sa získali z klinickej štúdie zahŕňajúcej 46 detí, ktorým sa na liečbu závažnej erozívnej ezofagitídy podávali udržiavacie dávky omeprazolu počas 749 dní. Profil nežiaducich udalostí bol pri krátkodobej aj pri dlhodobej liečbe zvyčajne rovnaký ako u dospelých. Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa účinkov dlhodobej liečby omeprazolom na pubertu a rast.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


O účinkoch predávkovaní omeprazolom u ľudí sú dostupné len obmedzené informácie. V literatúre boli popísané dávky až do 560 mg a zaznamenali sa ojedinelé hlásenia, keď jednorazové perorálne dávky dosiahli až 2 400 mg omeprazolu (120‑násobok zvyčajnej odporúčanej klinickej dávky). Zaznamenala sa nauzea, vracanie, závrat, bolesť brucha, hnačka a bolesť hlavy. V jednotlivých prípadoch bola tiež popísaná apatia, depresia a zmätenosť.


Opísané symptómy boli prechodné a nezaznamenal sa žiadny závažný následok. Rýchlosť eliminácie sa pri zvýšených dávkach nezmenila (kinetika prvého rádu). Liečba – ak je potrebná - je symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: na liečbu peptických vredov a gastroezofageálnej refluxnej choroby (GER), inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC01


Mechanizmus účinku

Omeprazol, racemická zmes dvoch enantiomérov, znižuje sekréciu žalúdkovej kyseliny prostredníctvom vysoko cieleného mechanizmu účinku. Je to špecifický inhibítor kyselinovej pumpy v parietálnej bunke. Pôsobí rýchlo a poskytuje kontrolu prostredníctvom reverzibilnej inhibície sekrécie žalúdkovej kyseliny pri dávkovaní jedenkrát denne.


Omeprazol je slabá zásada, koncentruje sa a konvertuje na aktívnu formu v silne kyslom prostredí intracelulárnych kanálikov v parietálnej bunke, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu - kyselinovú pumpu. Tento vplyv na finálny krok procesu tvorby žalúdkovej kyseliny je závislý od dávky a poskytuje vysoko účinnú inhibíciu obidvoch – bazálnej aj stimulovanej sekrécie kyseliny, bez ohľadu na stimul.


Farmakodynamické účinky

Všetky pozorované farmakodynamické účinky je možné vysvetliť účinkom omeprazolu na sekréciu kyseliny.


Účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny

Perorálne podanie omeprazolu jedenkrát denne poskytuje rýchlu a účinnú inhibíciu dennej a nočnej sekrécie žalúdkovej kyseliny s maximálnym účinkom dosiahnutým v priebehu 4 dní liečby. Pri dávke 20 mg omeprazolu sa priemerné zníženie 24–hodinovej acidity vo vnútri žalúdka o minimálne 80 % u pacientov s dvanástnikovým vredom potom udržiavalo, pričom priemerné zníženie maximálnej tvorby kyseliny po stimulácii pentagastrínom bolo približne 70 % 24 hodín po podaní.


Dávkovanie 20 mg omeprazolu perorálne udržiava pH ≥ 3 vo vnútri žalúdka v priemere počas 17 hodín 24‑hodinového obdobia u pacientov s dvanástnikovým vredom.


Následkom zníženej sekrécie kyseliny a acidity vo vnútri žalúdka omeprazol v závislosti od dávky znižuje/normalizuje expozíciu ezofágu kyseline u pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou.

Inhibícia sekrécie kyseliny súvisí s plochou pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie omeprazolu od času (AUC) a nesúvisí s aktuálnou plazmatickou koncentráciou v danom čase.


Počas liečby omeprazolom sa nepozorovala žiadna tachyfylaxia.


Účinok na H. pylori

H. pylori súvisí s peptickou vredovou chorobu, vrátane vredovej choroby dvanástnika a žalúdka. H. pylori je hlavný faktor v rozvoji gastritídy. H. pylori spolu so žalúdkovou kyselinou sú hlavnými faktormi rozvoja peptickej vredovej choroby. H. pylori je hlavný faktor v rozvoji atrofickej gastritídy, ktorá súvisí so zvýšeným rizikom rozvoja rakoviny žalúdka.


Eradikácia H. pylori omeprazolom a antibiotikami sa spája s vysokou mierou zhojenia a dlhodobou remisiou peptických vredov.


Testovali sa dvojkombinačné liečby a zistilo sa, že sú menej účinné ako trojkombinačné liečby. Môžu sa však vziať do úvahy v prípadoch, keď známa hypersenzitivita zabraňuje použitiu akejkoľvek trojkombinácie.


Iné účinky súvisiace s inhibíciou kyseliny

Počas dlhodobej liečby sa zaznamenali glandulárne cysty v žalúdku s o niečo vyššou frekvenciou. Tieto zmeny sú fyziologickým dôsledkom výraznej inhibície sekrécie kyseliny, sú benígne a javia sa byť reverzibilné.


Znížená žalúdková acidita z akéhokoľvek dôvodu, vrátane inhibítorov protónovej pumpy, zvyšuje v žalúdku počet baktérií, ktoré sú normálne prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba liečivami, ktoré znižujú kyselinu, môže mať za následok mierne zvýšené riziko gastrointestinálnych infekcií, ktorých pôvodcom je Salmonella a Campylobacter.


Chromogranin A (CgA) sa tiež zvyšuje v dôsledku zníženej acidity žalúdka. Tento CgA upravujúci efekt nemožno preukázať päť dní po ukončení liečby IPP.


Pediatrická populácia

V nekontrolovanej štúdii u detí (vo veku 1 až 16 rokov) so závažnou refluxnou ezofagitídou omeprazol v dávkach 0,7 až 1,4 mg/kg zlepšil úroveň ezofagitídy u 90 % prípadov a významne znížil príznaky refluxu. V jednoducho slepej štúdii boli deti vo veku 0 – 24 mesiacov s klinicky diagnostikovanou gastroezofageálnou refluxnou chorobou liečené s 0,5; 1,0 alebo 1,5 mg omeprazolu/kg. Frekvencia epizód vracania/regurgitácie sa znížila o 50 % po 8 týždňoch liečby bez ohľadu na dávku.


Eradikácia H. pylori u detí

Randomizovaná, dvojito slepá klinická štúdia (štúdia Héliot) zistila, že omeprazol v kombinácii s dvoma antibiotikami (amoxicilínom a klaritromycínom) bol bezpečný a účinný v liečbe infekcie H. pylori u detí s gastritídou vo veku 4 roky a viac: miera eradikácie H. pylori: 74,2 % (23/31 pacientov) s omeprazolom + amoxicilínom + klaritromycínom oproti 9,4 % (3/32 pacientov) s amoxicilínom + klaritromycínom. Čo sa týka dyspeptických symptómov, nedokázal sa však žiadny dôkaz o akomkoľvek klinickom prínose. Táto štúdia nepodporuje žiadne informácie týkajúce sa detí vo veku menej ako 4 roky.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Omeprazol a omeprazol magnesium sú acidolabilné látky, a preto sa perorálne podávajú vo forme gastrorezistentných granúl v tvrdých želatínových kapsulách. Absorpcia prebieha v tenkom čreve.

Najvyššie hodnoty v plazme dosahuje omeprazol v priebehu 1 až 3 hodín po podaní. Plazmatický polčas je asi 40 minút a úplný plazmatický klírens je 0,3 až 0,6 l/min. U malého percenta pacientov (slabých metabolizérov CYP 2 C 19) bola pozorovaná znížená miera vylučovania omeprazolu. V týchto prípadoch môže byť konečný polčas vylučovania približne trojnásobne dlhší oproti normálnej hodnote a oblasť pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) sa môže zvýšiť až desaťnásobne.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem u zdravých jedincov je približne 0,3 l/kg telesnej hmotnosti. 97 % omeprazolu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Bioekvivalencia medzi kapsulami Tevazolu a gastrorezistentnými kapsulami Tevazolu je založená na oblasti pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) omeprazolu a maximálnej plazmatickej koncentrácie (Cmax).omeprazolu a bola preukázaná pre všetky dávky 10 mg, 20 mg aj 40 mg.


Omeprazol sa hromadí ako slabá báza v kyslom prostredí systému vnútrobunkových kanálikov parietálnych buniek. V tomto kyslom prostredí sa omeprazol protonizuje a mení sa na liečivo – sulfénamid omeprazolu. Toto liečivo sa na sekrečnom povrchu parietálnej bunky žalúdka kovalentne viaže na žalúdkovú protónovú pumpu (H+,K+-ATPáza) a inhibuje jej aktivitu. Preto je dĺžka inhibície kyslej sekrécie výrazne dlhšia, než je obdobie, kedy sa v plazme nachádza báza omeprazolu. Stupeň inhibície kyslej sekrécie priamo koreluje s plochou pod krivkou plazmatickej koncentrácie a času (AUC), nie však s plazmatickou koncentráciou v ktoromkoľvek danom čase.


Metabolizmus

Omeprazol sa úplne metabolizuje predovšetkým v pečeni pomocou systému cytochrómu P450 (CYP). Prevažná časť jeho metabolizmu závisí od polymorfie CYP2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu hydroxyomeprazolu, hlavného metabolitu v plazme. Zvyšná časť závisí od ďalšej špecifickej izoformy, CYP3A4, ktorá je zodpovedná za tvorbu omeprazolsulfónu. Ako následok vysokej afinity omeprazolu voči CYP2C19 existuje možnosť kompetitívnej inhibície a metabolických interakcií liečivo‑liečivo s inými substrátmi pre CYP2C19. Z dôvodu nízkej afinity voči CYP3A4 však nemá omeprazol žiadny potenciál inhibovať metabolizmus iných substrátov CYP3A4. Okrem toho omeprazolu chýba inhibičný účinok na hlavné enzýmy CYP.


U malého percenta pacientov chýba funkčný enzým CYP 2C19 a majú zníženú mieru vylučovania omeprazolu. V plazme sa objavujú sulfón, sulfid a hydroxyomeprazol. Tieto metabolity nemajú na sekréciu kyseliny žiadny významný vplyv. Po opakovanom podaní 20 mg omeprazolu jedenkrát denne bola priemerná AUC 5 až 10‑krát vyššia u slabých metabolizátorov ako u jedincov, ktorí majú funkčný enzým CYP2C19 (silní metabolizátori). Priemerné maximálne plazmatické koncentrácie boli tiež vyššie, 3 až 5‑krát. Tieto zistenia nemajú žiadny dopad na dávkovanie omeprazolu.


Vylučovanie

Plazmatický eliminačný polčas omeprazolu je zvyčajne kratší ako jedna hodina po jednorazovom aj opakovanom perorálnom podaní jedenkrát denne. Počas podávania jedenkrát denne sa omeprazol medzi dávkami z plazmy úplne eliminuje bez tendencie ku kumulácii. Takmer 80 % perorálnej dávky omeprazolu sa vylúči vo forme metabolitov do moču, zvyšok stolicou – vytvorený predovšetkým sekréciou žlče.


AUC omeprazolu sa zvyšuje po opakovanom podaní. Toto zvýšenie je závislé od dávky a po opakovanom podaní vedie k nelineárnej závislosti medzi dávkou a AUC. Táto závislosť od času a dávky je dôsledkom zníženia metabolizmu prvého prechodu a systémového klírensu, pravdepodobne spôsobeného inhibíciou enzýmu CYP2C19 omeprazolom a/alebo jeho metabolitmi (napr. sulfónom).

U žiadneho metabolitu sa nezistil vplyv na sekréciu žalúdkovej kyseliny.


Špeciálne populácie


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek bola kinetika omeprazolu veľmi podobná kinetike u zdravých jedincov. Ale vzhľadom k tomu, že vylučovanie obličkami je pre metabolizovaný omeprazol najdôležitejšou cestou vylučovania, znižuje sa miera tohoto vylučovania úmerne so zhoršenou funkciou obličiek. Ak sa omeprazol podáva jedenkrát denne, je možné jeho akumulácii zabrániť.


Starší pacienti

U starších pacientov je biologická dostupnosť omeprazolu mierne vyššia a rýchlosť vylučovania je nepatrne znížená. Ale jednotlivé hodnoty sú takmer rovnaké ako u mladých zdravých jedincov a nezdá sa, že by tolerancia u starších pacientov liečených normálnymi dávkami omeprazolu bola znížená.


Po vnútrožilovom podaní 40 mg omeprazolu v priebehu piatich dní sa absolútna meraná biologická dostupnosť zvýšila asi o 50%; to je možné vysvetliť zníženým pečeňovým klírensom vplyvom saturácie enzýmu CYP 2C19.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

U pacientov s chronickým ochorením pečene je klírens omeprazolu znížený a plazmatický polčas sa môže zvýšiť až na približne tri hodiny. Biologická dostupnosť tak môže byť vyššia ako 90%. Omeprazol podávaný v dávkovacom režime 20 mg jedenkrát denne po dobu štyroch týždňov bol dobre znášaný a nebola zistená žiadna akumulácia ani omeprazolu, ani jeho metabolitov.

Biologická dostupnosť jednorazovej dávky omeprazolu per os je približne 35 %. Pri opakovanom podaní sa táto biologická dostupnosť zvyšuje asi na 60 %. U pacientov s obmedzenou pečeňovou funkciou môže byť zvýšená nad 90 % v dôsledku zníženia first-pass efektu.


Súčasné podanie s jedlom znižuje rýchlosť absorpcie.


Pediatrická populácia

Počas liečby odporúčanými dávkami u detí vo veku od 1 roka sa dosiahli podobné plazmatické koncentrácie ako u dospelých. U detí mladších ako 6 mesiacov je klírens omeprazolu nízky z dôvodu nízkej kapacity metabolizovať omeprazol.


5.3 predklinické údaje o bezpečnosti


V celoživotných štúdiách na potkanoch liečených omeprazolom sa pozorovala hyperplázia žalúdkových buniek ECL a karcinoidy. Tieto zmeny sú dôsledkom pretrvávajúcej hypergastrinémie, sekundárneho dôsledku inhibície kyseliny. Podobné zistenia sa zistili po liečbe antagonistami receptorov H2, inhibítormi protónovej pumpy a po čiastočnej fundektómii. Takže tieto zmeny nie sú priamym účinkom jednotlivých liečiv.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


10 mg:

zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob)

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

nátriumlaurylsulfát

povidón K30

fosforečnan sodný x 12 H2O

hydroxid sodný, EP

hypromelóza

disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej s etylakrylátom

trietylcitrát

oxid titaničitý (E171)

mastenec

erytrozín (E127)

chinolínová žltá (E104)

červený oxid železitý (E172)

želatína


20 mg:

zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob)

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

nátriumlaurylsulfát

povidón K30

fosforečnan sodný x 12 H2O

hydroxid sodný, EP

hypromelóza

disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej s etylakrylátom

trietylcitrát

oxid titaničitý (E171)

mastenec

erytrozín (E127)

chinolínová žltá (E104)

indigokarmín (E132)

želatína


40 mg:

zrnený cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob)

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

nátriumlaurylsulfát

povidón K30

fosforečnan sodný x 12 H2O

hydroxid sodný, EP

hypromelóza

disperzia kopolyméru kyseliny metakrylovej s etylakrylátom

trietylcitrát

oxid titaničitý (E171)

mastenec

erytrozín (E127)

chinolínová žltá (E104)

indigokarmín (E132)

želatína


Potlač:

šelak

bezvodý etanol

izopropyl alkohol

propylénglykol

N-butyl alkohol

polyvinylpirolidon

hydroxid sodný

oxid titaničitý (E171)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Dobapoužiteľnosti


2 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


 1. Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaša, a polypropylénový uzáver s vloženým vysušovadlom.


Veľkosť balenia 5, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98, 100 alebo 500 kapsúl.


Al/Al blister

Veľkosť balenia: 5, 7, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98, 100 alebo 500 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava

Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Tevazol 10 mg : 09/0121/08-S

Tevazol 20 mg : 09/0122/08-S

Tevazol 40 mg : 09/0123/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


08.04.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013

15 / 15

Tevazol 20 mg