+ ipil.sk

Tezeo HCT 40 mg/12,5 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01104


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg

Tezeo HCT 80 mg/25 mg


telmisartan/hydrochlorotiazid

tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Tezeo HCT a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tezeo HCT

 3. Ako užívať Tezeo HCT

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Tezeo HCT

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tezeo HCT a na čo sa používa


Tezeo HCT je kombinácia dvoch liečiv telmisartanu a hydrochlorotiazidu v jednej tablete. Obe tieto liečivá pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak.


- Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II.

Angiotenzín II je látka, ktorá sa vytvára vo vašom tele a zapríčiňuje zúženie vašich krvných ciev, preto sa tlak krvi zvyšuje. Telmisartan blokuje účinok angiotenzínu II, takže cievy sa uvoľnia a tlak krvi sa zníži.


- Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká spôsobujúce, že sa vám zvyšuje vylučovanie moču, čo vedie k zníženiu vášho krvného tlaku.


Vysoký krvný tlak, ak sa nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých orgánoch, čo môže niekedy viesť k infarktu srdca, zlyhaniu srdca alebo obličiek, mozgovej príhode alebo slepote. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je dôležité pravidelné meranie krvného tlaku na zistenie, či je v normálnom rozsahu.


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg a Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg :

Tezeo HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo hydrochlorotiazidu.


Tezeo HCT 80 mg/25 mg : Tezeo HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním Tezea HCT 80 mg/12,5 mg, alebo u pacientov predtým stabilizovaných podaním telmisartanu a hydrochlorotiazidu, každého samostatne.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tezeo HCT


Neužívajte Tezeo HCT

 • ak ste alergický na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6).

 • ak ste alergický na hydrochlorotiazid alebo na niektorý z ďalších derivátov sulfónamidu.

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Vhodnejšie je vyhnúť sa užívaniu Tezea HCT na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

 • ak máte závažné problémy pečene ako poruchu odtoku žlče alebo žlčovú obštrukciu

(problémy s odtokom žlče z pečene a žlčníka), alebo akékoľvek ďalšie ťažké ochorenie pečene.

 • ak máte závažné ochorenie obličiek.

 • ak váš lekár určí, že máte nízku hladinu draslíka alebo vysokú hladinu vápnika v krvi, ktoré sa liečbou nezlepšujú

 • ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a liečite sa liekom obsahujúcim aliskirén.


Ak sa vás týka niečo z vyššie uvedeného, skôr ako začnete užívať Tezeo HCT, povedzte to svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tezeo HCT, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:


Obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte alebo sa niekedy u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich stavov

alebo ochorení:

 • nízky krvný tlak (hypotenzia), pravdepodobne sa vyskytne, ak ste dehydrovaný (nadmerná

strata vody z tela) alebo keď máte nedostatok soli následkom diuretickej liečby (’tablety na

odvodnenie’), diéty s nízkym obsahom soli, hnačky, vracaním alebo ste na hemodialýze

 • ochorenie obličiek alebo ste po transplantácii obličky

 • obličková arteriálna stenóza (zúženie krvných ciev jednej alebo oboch obličiek)

 • ochorenie pečene

 • problémy so srdcom

 • cukrovka

 • dna

 • zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele popri nerovnováhe rôznych

krvných minerálov)

 • ochorenie systémový lupus erythematosus (nazývaný tiež „lupus“ alebo „SLE“) – choroba,

kde imunitný systém napadá telo

 • liečivo hydrochlorotiazid môže spôsobiť neobvyklé reakcie, ktorých následkom je zhoršené videnie a bolesť oka. Toto môžu byť príznaky zvýšeného tlaku v oku a môžu sa objaviť v priebehu niekoľkých hodín alebo týždňov užívania Tezea HCT. Ak sa neliečia, môžu viesť k trvalej strate zraku.


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Tezeo HCT :

 • ak užívate liek obsahujúci aliskirén (používaný na liečbu vysokého krvného tlaku).

 • ak užívate digoxín.


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Tezeo HCT sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a musí sa vysadiť, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto období (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Liečba hydrochlorotiazidom môže zapríčiniť nerovnováhu elektrolytov vo vašom tele. Medzi typické príznaky nerovnováhy tekutín a elektrolytov patrí sucho v ústach, slabosť, otupenosť, ospanlivosť, nepokoj, bolesť svalov alebo kŕče, nauzea (nevoľnosť), vracanie, svalová únava a neobvykle zrýchlený pulz (viac ako 100 úderov za minútu). Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.


Svojmu lekárovi tiež musíte povedať, že máte zvýšenú citlivosť kože na slnko s príznakmi spálenia (ako je sčervenenie, svrbenie, opuch, tvorba pľuzgierov), ktoré sa vytvárajú rýchlejšie ako zvyčajne. Pred chirurgickým zákrokom alebo anestéziou (narkózou), informujte svojho lekára o tom, že užívate Tezeo HCT.


Tezeo HCT môže mať nižšiu účinnosť pri znižovaní krvného tlaku u černošských pacientov.


Deti a dospievajúci

Užívanie Tezea HCT u detí a dospievajúcich do 18 rokov sa neodporúča.


Iné lieky a Tezeo HCT

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár možno bude musieť zmeniť dávkovanie ostatných liekov alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno prestanete užívať niektoré lieky. Vzťahuje sa to najmä na lieky, uvedené nižšie, ak sa užívajú súčasne s Tezeom HCT:


 • lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie

 • lieky spojené s nízkym obsahom draslíka (hypokaliémia) ako sú diuretiká (’tablety na

odvodnenie’), laxatíva (napr. ricínový olej), kortikosteroidy (napr. prednizón), ACTH

(hormón), amfotericín (liek proti plesniam), karbenoxolón (používal sa na liečbu vredov v

ústach), sodná soľ benzylpenicilínu (antibiotikum), kyselina salicylová a jej deriváty

 • draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka, doplnky soli obsahujúce draslík, ACE inhibítory,

ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi

 • lieky na srdce (napr. digoxín) alebo lieky na kontrolu srdcového rytmu (napr. chinidín,

dizopyramid).

 • lieky používané na psychické poruchy (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín)

 • iné lieky na zníženie krvného tlaku, steroidy, lieky proti bolesti, lieky na liečbu rakoviny,

lieky na dnu alebo artritídu, doplnky vitamínu D.

 • aliskirén, liek používaný na liečbu vysokého krvného tlaku.

 • digoxín.


Tezeo HCT môže zvýšiť účinok iných liekov, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo liekov s potenciálom znižovať krvný tlak (napr. baklofén, amifostín). Okrem toho sa môže nízky krvný tlak zhoršiť alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo antidepresívami. Môžete to pocítiť ako závrat pri vstávaní.

Ak potrebujete upraviť dávku iného lieku, ktorý užívate spolu s Tezeom HCT, poraďte sa so svojím lekárom.


Účinok Tezea HCT sa môže znížiť, ak užívate NSAID (nesteroidné protizápalové liečivá, napr. kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofen).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Zvyčajne vám váš lekár odporučí vysadiť Tezeo HCT skôr ako otehotniete alebo hneď ako zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Tezea HCT. Tezeo HCT sa neodporúča v priebehu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po 3. mesiacoch tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo začínate dojčiť. Tezeo HCT sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a váš lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak si želáte dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď užívajú Tezeo HCT. Ak pociťujete závraty alebo únavu, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.


Tezeo HCT obsahuje sorbitol (E420)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujtesvojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Tezeo HCT


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Tezea HCT je jedna tableta denne. Pokúste sa užívať tablety každý deň v rovnakom čase. Tezeo HCT môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Dôležité je, aby ste Tezeo HCT užívali každý deň, až kým vám lekár nepovie inak.

Ak vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg/12,5 mg jedenkrát za deň.


Ak užijete viac Tezea HCT ako máte

Ak omylom užijete priveľa tabliet, okamžite kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Tezeo HCT

Ak zabudnete užiť dávku, neobávajte sa. Užite ju hneď, len čo si spomeniete a pokračujte v užívaní ako predtým. Ak neužijete tabletu jeden deň, užite normálnu dávku nasledovný deň.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechané jednotlivé dávky.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú lekársku

starostlivosť:

Ak máte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:

sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“), je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, náhly opuch kože a slizníc (angioedém); tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u 1 z 1000 osôb), sú ale extrémne závažné a pacienti majú ukončiť užívanie lieku a okamžite vyhľadať

svojho lekára. Ak sa tieto účinky neliečia, môžu byť smrteľné. Zvýšený výskyt sepsy sa zaznamenal len u telmisartanu, avšak nedá sa vylúčiť u Tezea HCT.


Možné vedľajšie účinky Tezea HCT:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)

 • závrat


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

 • znížené hladiny draslíka v krvi

 • úzkosť

 • mdloba (náhle prechodné bezvedomie)

 • pocit brnenia

 • mravčenie (parestézia)

 • pocit točenia (vertigo)

 • rýchly tep srdca (tachykardia)

 • porucha srdcového rytmu

 • nízky tlak krvi

 • náhly pokles tlaku krvi pri vstávaní

 • skrátený dych (dýchavičnosť)

 • hnačka

 • sucho v ústach

 • plynatosť

 • bolesť chrbta

 • svalové kŕče

 • bolesť svalov

 • erektilná dysfunkcia (neschopnosť mať alebo udržať erekciu)

 • bolesť v hrudníku

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb)

 • zápal pľúc (bronchitída)

 • aktivácia alebo zhoršenie systémového lupus erythematosus (ochorenie, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo, čo spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky a horúčku)

 • bolesť hrdla

 • zápal prinosových dutín

 • pocit smútku (depresia)

 • ťažkosti so zaspávaním (nespavosť)

 • porucha videnia

 • ťažkosti s dýchaním

 • bolesť brucha

 • zápcha

 • nadúvanie (dyspepsia)

 • nevoľnosť

 • zápal žalúdka (gastritída)

 • nezvyčajná funkcia pečene (tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u japonských pacientov)

 • náhly opuch kože a slizníc, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém tiež so smrteľnými následkami)

 • sčervenenie kože (erytém)

 • alergické reakcie, ako je svrbenie alebo vyrážka

 • zvýšené potenie

 • žihľavka (urtikária)

 • bolesť kĺbov (artralgia) a bolesť končatín

 • svalové kŕče

 • ochorenie podobné chrípke

 • bolesť

 • zvýšené hladiny kyseliny močovej

 • nízke hladiny sodíka

 • zvýšené hladiny kreatinínu, pečeňových enzýmov alebo kreatinínfosfokinázy v krvi.


Vedľajšie účinky hlásené u jedného z liečiv môžu byť potenciálnymi vedľajšími účinkami

Tezea HCT, aj keď neboli v klinických štúdiách s týmto liekom pozorované.


Telmisartan

U pacientov užívajúcich samotný telmisartan sa hlásili nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

 • infekcia horných dýchacích ciest (napr. bolesť hrdla, zápal prinosových dutín, nádcha),

 • infekcia močových ciest

 • nedostatok červených krviniek (anémia)

 • vysoké hladiny draslíka

 • spomalený tep srdca (bradykardia)

 • poškodená funkcia obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek

 • slabosť

 • kašeľ


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1000 osôb)

 • sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“, je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť k smrti)

 • nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • zvýšený počet určitých bielych krviniek (eozinofília)

 • závažná alergická reakcia (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia, lieková vyrážka)

 • nízka hladina cukru v krvi (u diabetických pacientov)

 • žalúdočné ťažkosti

 • ekzém (ochorenie kože)

 • artróza (ochorenie kĺbov)

 • zápal šliach

 • znížený hemoglobín (krvná bielkovina)

 • ospalosť


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb)

 • Progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálne ochorenie pľúc) **

*Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti

známe.

** Počas užívania telmisartanu sa zaznamenali prípady progresívneho jazvenia pľúcneho tkaniva.

Avšak, nie je známe či to spôsobil telmisartan.


Hydrochlorotiazid

U pacientov užívajúcich samostatný hydrochlorotiazid sa hlásili nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:


Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápal slinných žliaz

 • znížený počet buniek v krvi vrátane zníženého počtu červených a bielych krviniek

 • nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • závažné alergické reakcie (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia)

 • zníženie alebo strata chuti do jedla

 • nepokoj

 • mierny závrat (pocit na odpadnutie)

 • rozmazané alebo žltkasté videnie

 • zhoršené videnie a bolesť oka (možné príznaky akútnej krátkozrakosti alebo akútneho glaukómu s uzavretým uhlom)

 • zápal krvných ciev (nekrotizujúca vaskulitída)

 • zápal pankreasu

 • žalúdočné ťažkosti

 • zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka)

 • príznaky podobné lupusu (príznaky podobné ochoreniu nazývanému systémový lupus erythematosus, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo)

 • poruchy kože ako zápal žíl v koži, zvýšená citlivosť na slnečné svetlo alebo pľuzgiere a odlupovanie sa vrchnej vrstvy kože (toxická epidermálna nekrolýza)

 • slabosť

 • zápal obličiek alebo narušená funkcia obličiek

 • glukóza (cukor) v moči (glykozúria)

 • horúčka

 • narušená rovnováha elektrolytov

 • vysoké hladiny cholesterolu v krvi

 • znížený objem krvi

 • zvýšené hladiny glukózy alebo tukov v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tezeo HCT


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po “EXP”. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tezeo HCT obsahuje

Liečivá sú telmisartan a hydrochlorotiazid.

Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg :

Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg :

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Tezeo HCT 80 mg/25 mg :

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Ďalšie zložky sú: sorbitol (E420), hydroxid sodný, povidón 25 a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Tezeo HCT a obsah balenia

Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg : Takmer biele až žltkasté, podlhovasté obojstranne vypuklé tablety, so znakom „41“ na jednej strane, 12 mm dlhé a 6 mm široké.


Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg : Takmer biele až žltkasté, podlhovasté obojstranne vypuklé tablety, so znakom „81“ na jednej strane, 16,5 mm dlhé a 8,3 mm široké.


Tezeo HCT 80 mg/25 mg : Takmer biele až žltkasté, podlhovasté obojstranne vypuklé tablety, so znakom „82“ na jednej strane, 16 mm dlhé a 8 mm široké.


Obsah balenia

OPA/Al/PVC/Al blistre v skladacej papierovej škatuľke.


Veľkosť balenia: 14, 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


Výrobca:

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

SC ZENTIVA S.A., Bukurešť, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Tezeo HCT 40 mg/12.5 mg, tablety

Tezeo HCT 80 mg/12.5 mg, tablety

Tezeo HCT 80 mg/25 mg, tablety

Bulharsko Тезео HCT 80mg/12,5mg таблетки

Тезео HCT 80mg/25mg таблетки

Estónsko Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg

Tezeo HCT 80 mg/25 mg

Maďarsko Tezeo HCT 40 mg/12.5 mg tabletta

Tezeo HCT 80 mg/12.5 mg tabletta

Tezeo HCT 80 mg/25 mg tabletta

Litva Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg tabletes

Tezeo HCT 80 mg/25 mg tabletes

Lotyšsko Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg tabletės

Tezeo HCT 80 mg/25 mg tabletės

Poľsko Tezeo HCT

Rumunsko Tezeo HCT 40 mg/12.5 mg comprimate

Tezeo HCT 80 mg/12.5 mg comprimate

Tezeo HCT 80 mg/25 mg comprimate

Slovenská republika Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg, tablety

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg, tablety

Tezeo HCT 80 mg/25 mg, tablety

Slovinsko Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg tablete

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg tablete

Tezeo HCT 80 mg/25 mg tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.

9


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/01104


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg

Tezeo HCT 80 mg/25 mg

tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg :

Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg :

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Tezeo HCT 80 mg/25 mg :

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocné látky so známym účinkom: sorbitol (E420)

Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg: Každá tableta obsahuje 174,15 mg sorbitolu.

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg: Každá tableta obsahuje 348,3 mg sorbitolu.

Tezeo HCT 80 mg/25 mg: Každá tableta obsahuje 348,3 mg sorbitolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg : Takmer biele až žltkasté podlhovasté bikonvexné tablety, so znakom „41“ na jednej strane, 12 mm dlhé a 6 mm široké.


Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg : Takmer biele až žltkasté podlhovasté bikonvexné tablety, so znakom „81“ na jednej strane, 16,5 mm dlhé a 8,3 mm široké.


Tezeo HCT 80 mg/25 mg : Takmer biele až žltkasté podlhovasté bikonvexné tablety, so znakom „82“ na jednej strane, 16 mm dlhé a 8 mm široké.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg fixná kombinácia dávky (40 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom.


Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným telmisartanom.


Tezeo HCT 80 mg/25 mg fixná kombinácia dávky (80 mg telmisartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) je určená pre dospelých, u ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný Tezeom HCT 80/12,5 (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) alebo pre pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie


Dospelí

Tezeo HCT sa má podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný samotným telmisartanom. Pred zmenou na fixnú kombináciu dávok sa odporúča individuálna titrácia dávky každej z dvoch zložiek. Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamy prechod z monoterapie na fixnú kombináciu.


- Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg: Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 40 mg samotným.


- Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg: Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný telmisartanom 80 mg samotným.


- Tezeo HCT 80 mg/25 mg: sa môže podávať jedenkrát denne pacientom, ktorých krvný tlak nie je náležite kontrolovaný Tezeom HCT 80/12,5 (80 mg telmisartanu/12,5 mg hydrochlorotiazidu) alebo pre pacientov, ktorí boli predtým stabilizovaní na telmisartane a hydrochlorotiazide podávaných osobitne.


Osobitné skupiny pacientov:


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Odporúča sa pravidelné sledovanie funkcie obličiek (pozri časť 4.4).

U pacientov s poškodením funkcie obličiek je súbežné použitie telmisartanu s aliskirénom kontraindikované (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa nemá prekročiť dávkovanie Tezea HCT 40 mg/12,5 mg raz denne. Tezeo HCT nie je určené pacientom s ťažkým poškodením funkcie pečene. U pacientov s poškodením funkcií pečene sa tiazidy majú podávať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Tezea HCT u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania

Tablety Tezea HCT sa podávajú perorálne jedenkrát denne a majú sa užívať s tekutinou, s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na iné látky, odvodené od sulfónamidov (keďže hydrochlorotiazid je liečivo

odvodené od sulfónamidov).

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

Cholestáza a obštrukčné poruchy žlčových ciest.

Ťažké poškodenie funkcie pečene.

Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).

Na liečbu nereagujúca hypokaliémia, hyperkalciémia.


U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek je súbežné použitie telmisartanu s aliskirénom kontraindikované (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.2, 4.4, 4.5).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Poškodenie funkcie pečene

Tezeo HCT sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými poruchami alebo ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou. U týchto pacientov sa predpokladá znížený hepatálny klírens telmisartanu.

Okrem toho sa má Tezeo HCT používať opatrne u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo progresívnym pečeňovým ochorením, pretože menšie zmeny rovnováhy tekutín a elektrolytov môžu vyvolať hepatálnu kómu. U pacientov s poškodením funkcie pečene nie sú žiadne klinické skúsenosti s telmisartanom/hydrochlorotiazidom.


Renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s bilaterálnou stenózou artérie renalis alebo stenózou artérie jednej funkčnej obličky, ktorí sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantovaná oblička

Tezeo HCT sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) (pozri časť 4.3). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním telmisartanu/hydrochlorotiazidu pacientom s nedávnou transplantáciou obličky. Skúsenosti s telmisartanom/hydrochlorotiazidom sú u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek malé, preto sa odporúča pravidelné sledovanie sérových hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa môže objaviť azotémia súvisiaca s tiazidovými diuretikami.


Intravaskulárna hypovolémia

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom silnej diuretickej liečby, diétnym obmedzením soli, hnačkou alebo vracaním, sa najmä po prvej dávke môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Takéto stavy sa pred podávaním Tezea HCT majú upraviť.


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému


U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek je použitie telmisartanu v kombinácii s aliskirénom kontraindikované (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (pozri časť 4.3).


Ako dôsledok inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u citlivých jedincov hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), zvlášť ak sa kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pri podávaní telmisartanu s ďalšími blokátormi renín-angiotenzín-aldosterónového systému) sa preto neodporúča. Ak sa súbežné podávanie liekov pokladá za potrebné, je vhodné dôsledne sledovať obličkové funkcie.


Ostatné stavy so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo základným ochorením obličiek vrátane stenózy renálnej artérie), sa liečba liekmi, ktoré ovplyvňujú tento systém, spájala s akútnou hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličky (pozri časť 4.8).


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na antihypertenzíva pôsobiace prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie Tezea HCT sa preto neodporúča.


Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, osobitná pozornosť je potrebná u pacientov trpiacich na aortálnu alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.


Metabolické a endokrinné účinky

Liečba tiazidmi môže znížiť znášanlivosť glukózy, pričom sa u diabetických pacientov na inzulíne alebo antidiabetickej liečbe a liečbe telmisartanom môže objaviť hypoglykémia. Preto treba u týchto pacientov zvážiť sledovanie glukózy v krvi; môže byť potrebná úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík, ak sú indikované. Počas terapie tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus. Zvýšenie hladín cholesterolu a triglyceridov sa spájalo s terapiou tiazidovými diuretikami; avšak pri dávke 12,5 mg obsiahnutej v Tezee HCT sa nehlásili žiadne alebo len minimálne účinky. U niektorých pacientov liečených tiazidmi sa môže objaviť hyperurikémia alebo vyvolať dna.


Elektrolytová nerovnováha

Tak ako u iných pacientov liečených diuretikami, má sa vo vhodných intervaloch uskutočniť pravidelné stanovenie sérových elektrolytov.

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu zapríčiniť nerovnováhu tekutín alebo elektrolytov (vrátane hypokaliémie, hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy). Varovnými signálmi tejto nerovnováhy sú sucho v ústach, smäd, asténia, apatia, ospanlivosť, nepokoj, bolesti svalov alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy ako je nauzea alebo vracanie (pozri tiež časť 4.8).


- Hypokaliémia

Hoci sa pri používaní tiazidových diuretík môže vyvinúť hypokaliémia, sprievodná liečba telmisartanom môže znížiť diuretikami vyvolanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je vyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s výraznou diurézou, u pacientov s nedostatočným perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou terapiou kortikosteroidmi alebo adrenokortikotropným hormónom (ACTH) (pozri časť 4.5).


- Hyperkaliémia

Na druhej strane, sa môže vyskytnúť hyperkaliémia z dôvodu antagonizmu receptorov angiotenzínu II (AT1) telmisartanom, zložkou Tezea HCT.

Hoci pri telmisartane/hydrochlorotiazide sa nezaznamenala klinicky významná hyperkaliémia, rizikové faktory vývinu hyperkaliémie zahrňujú obličkovú nedostatočnosť a/alebo zlyhanie srdca a diabetes mellitus. S Tezeom HCT sa draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka alebo doplnky soli s obsahom draslíka majú podávať opatrne (pozri časť 4.5).


- Hyponatriémia a hypochloremická alkalóza

Nie sú dôkazy o tom, že telmisartan/hydrochlorotiazid znižuje alebo predchádza diuretikami vyvolanú hyponatriémiu. Nedostatok chloridov je spravidla mierny a zvyčajne nevyžaduje liečbu.


- Hyperkalciémia

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a zapríčiniť občasné a mierne zvýšenie sérového vápnika pri absencii známych porúch metabolizmu vápnika. Stanovená hyperkalciémia môže byť dôkazom skrytého hyperparatyroidizmu. Pred vykonaním testov funkcií prištítnych teliesok sa tiazidy majú vysadiť.


- Hypomagneziémia

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú vylučovanie horčíka v moči, čo môže zapríčiniť hypomagneziémiu (pozri časť 4.5).


Etnické rozdiely

Tak ako pri iných antagonistoch receptora angiotenzínu II, telmisartan je zjavne menej účinný v znižovaní krvného tlaku u pacientov-černochov ako u nečernochov, pravdepodobne pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.


Iné

Tak ako pri iných antihypertenzívach, nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode.


Všeobecné

Reakcie precitlivenosti na hydrochlorotiazid sa môžu vyskytnúť u pacientov s anamnézou alebo bez anamnézy alergie precitlivenosti alebo s bronchiálnou astmou, ale sú pravdepodobnejšie u pacientov s takouto anamnézou.

Pri použití tiazidových diuretík, vrátane hydrochlorotiazidu, sa hlásila exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.

Pri tiazidových diuretikách sa hlásili prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podávanie diuretík považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť obnažené časti tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


Akútna myopia a glaukóm s uzavretým uhlom

Sulfónamid hydrochlorotiazid môže spôsobiť idiosynkratickú reakciu, následkom čoho je akútna tranzitórna myopia a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a bežne sa vyskytujú v priebehu niekoľkých hodín až týždňov od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť až k trvalej strate zraku. Primárnou liečbou je prerušenie podávania hydrochlorotiazidu tak rýchlo, ako je to možné. V prípade, že vnútroočný tlak je aj naďalej nekontrolovaný, bude možno potrebné zvážiť okamžitý lekársky alebo chirurgický zásah. Rizikové faktory pre vývin akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať predchádzajúcu alergiu na sulfónamid alebo penicilín.


Sorbitol

Tento liek obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek je kombinácia telmisartanu s aliskirénom kontraindikovaná (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) a neodporúča sa ani pre iných pacientov (pozri časti 4.3, 4.4).


Lítium

Pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín sa hlásili reverzibilné zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Zriedkavo sa hlásili prípady s antagonistami receptora angiotenzínu II (vrátane telmisartanu/hydrochlorotiazidu). Súbežné podávanie lítia a Tezea HCT sa neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa dôkladné sledovanie sérových hladín lítia počas súbežného používania.


Lieky súvisiace so stratou draslíka a hypokaliémiou(napr. iné kaliuretické diuretiká, laxatíva, kortikosteroidy, ACTH, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ benzylpenicilínu, kyselina salicylová a jej deriváty)

Ak sú tieto látky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid-telmisartan, odporúča sa sledovať plazmatické hladiny draslíka. Tieto lieky môžu zvýšiť účinok hydrochlorotiazidu na sérový draslík (pozri časť 4.4).


Lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka alebo vyvolať hyperkaliémiu(napr. ACE inhibítory, draslík šetriace diuretiká, náhrady draslíka, doplnky soli obsahujúce draslík, cyklosporín alebo iné liečivá ako sodná soľ heparínu)

Ak sú tieto lieky predpísané s kombináciou hydrochlorotiazid-telmisartan, odporúča sa sledovať plazmatické hladiny draslíka. Na základe skúseností z použitia iných liekov, ktoré tlmia renín-angiotenzínový systém, súbežné použitie vyššie uvedených liekov môže viesť k zvýšeniu sérového draslíka a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lieky ovplyvnené poruchami sérového draslíka

Keď sa Tezeo HCT podáva s liekmi, ktoré sú ovplyvnené poruchami sérového draslíka (srdcové glykozidy, antiarytmiká) a liekmi vyvolávajúcimi torsade de pointes (čo zahŕňajú niektoré antiarytmiká), odporúča sa pravidelné sledovanie sérového draslíka a EKG, hypokaliémia je predispozičný faktor na torsade de pointes.

 • antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)

 • antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid)

 • niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín, levomepromazín, trifluoperazín,

cyamemazín, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid haloperidol, droperidol)

 • iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín,

sparfloxacín, terfenadín, vinkamín i.v.).


Srdcové glykozidy

Tiazidmi vyvolaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia podporuje začiatok digitálisom vyvolanej arytmie (pozri časť 4.4).


Digoxín

Ak sa telmisartan súbežne podával s digoxínom, pozoroval sa medián zvýšenia maximálnej plazmatickej koncentrácie (49 %) a minimálnej koncentrácie (20 %) digoxínu. Pri nasadzovaní, úprave a vysadzovaní telmisartanu monitorujte hladiny digoxínu, aby sa udržali hladiny v terapeutickom rozsahu.


Iné antihypertenzíva

Telmisartan môže zvýšiť hypotenzný účinok iných antihypertenzív.


Antidiabetiká (perorálne látky a inzulín)

Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetika (pozri časť 4.4).


Metformín

Metformín sa má používať s opatrnosťou: riziko laktátovej acidózy vyvolané možným funkčným

zlyhaním obličiek má súvislosť s hydrochlorotiazidom.


Cholestyramín a cholestipolové živice

Absorpcia hydrochlorotiazidu je narušená prítomnosťou živíc na báze aniónových iónomeničov.


Nesteroidné protizápalové lieky

NSA (t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch, COX-2 inhibítory a neselektívne NSA) môžu znížiť diuretické, natriuretické a antihypertenzné účinky tiazidových diuretík a antihypertenzné účinky antagonistov receptora angiotenzínu II.

U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaní pacienti alebo starší pacienti so zníženou funkciou obličiek) súčasné podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a účinných látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu, môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Preto sa má táto kombinácia podávať veľmi opatrne obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní, má sa zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začiatku súbežnej liečby a pravidelne počas jej trvania.

V jednej štúdii viedlo súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu k 2,5-násobnému zvýšeniu AUC 0-24

a Cmaxramiprilu a ramiprilátu. Klinický význam tohto pozorovania nie je známy.


Presorické amíny (napr. noradrenalín)

Účinok presorických amínov môže byť znížený.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín)

Účinok nedepolarizačných relaxancií kostrového svalstva môže byť hydrochlorotiazidom potenciovaný.


Lieky používané pri liečbe dny (napr. probenecid, sulfinpyrazon a alopurinol)

Môže byť potrebná úprava dávkovania urikozurík, pretože hydrochlorotiazid môže zvyšovať hladinu sérovej kyseliny močovej. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu alebo sulfínpyrazonu.

Súbežné podávanie tiazidu môže zvýšiť výskyt reakcií precitlivenosti na alopurinol.


Soli vápnika

Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu sérového vápnika z dôvodu zníženého vylučovania. Ak sa musia predpísať doplnky vápnika, musia sa sledovať hladiny sérového vápnika a podľa toho upraviť dávkovanie vápnika.


Betablokátory a diazoxid

Hyperglykemický účinok betablokátorov a diazoxidu môže byť tiazidmi zvýšený.


Anticholínergné látky(napr. atropín, biperiden): môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdnenia žalúdka.


Amantadín

Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov zapríčinených amantadínom.


Cytotoxické látky(napr. cyklofosfamid, metotrexát)

Tiazidy môžu znížiť renálne vylučovanie cytotoxických liekov a potenciovať ich myelosupresívne účinky.


Na základe ich farmakologických vlastností sa dá očakávať, že nasledovné lieky môžu zvyšovať hypotenzné účinky všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu: baklofen, amifostín. Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená alkoholom, barbiturátmi, narkotikami alebo

antidepresívami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o užívaní telmisartanu/hydrochlorotiazidu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú preukazné; avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita potvrdí, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a tretieho trimestra je známa tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3). Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov receptora angiotenzínu II, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II, sa majú starostlivo sledovať z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


S užívaním hydrochlorotiazidu počas gravidity sú len obmedzené skúsenosti, obzvlášť počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné. Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Vychádzajúc z farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu môže jeho užívanie počas druhého a tretieho trimestra znížiť fetálnu a placentovú perfúziu a môže mať následky na plod a novorodenca ako je ikterus, porucha elektrolytickej rovnováhy a trombocytopénia. Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri gestačnom edéme, gestačnej hypertenzii alebo preeklampsii kvôli riziku zníženého objemu plazmy a hypoperfúzii placenty, bez pozitívneho účinku na priebeh ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nemá užívať pri esenciálnej hypertenzii u tehotných žien s výnimkou zriedkavých prípadov, kedy sa nedá použiť žiadna iná liečba.


Laktácia

Keďže nie sú dostupné informácie o používaní Tezea HCT počas laktácie, Tezeo HCT sa neodporúča a má sa použiť alternatívna liečba s vhodnejším bezpečnostným profilom pre obdobie dojčenia, zvlášť pre dojčenie novorodencov a predčasne narodených dojčiat.


Hydrochlorotiazid sa v malých množstvách vylučuje do materského mlieka. Tiazidy, ktoré vo vysokých dávkach spôsobujú intenzívnu diurézu, môžu utlmiť tvorbu mlieka. Užívanie Tezea HCT sa počas dojčenia neodporúča. Ak sa Tezeo HCT užíva počas dojčenia, dávky majú byť čo najnižšie.


Fertilita

V predklinických štúdiách sa nepozorovali žiadne vplyvy telmisartanu a hydrochlorotiazidu na fertilitu samcov a samíc.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa má zohľadniť, že pri antihypertenznej liečbe ako je Tezeo HCT sa občas môže vyskytnúť závrat alebo ospalosť.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn profilu bezpečnosti

Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou je závrat. Závažný angioedém sa môže vyskytnúť zriedkavo (≥1/10 000 až <1/1000).


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg a 80 mg/12,5 mg : Celkový výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaný pri Tezee HCT bol porovnateľný s účinkami zaznamenanými pri telmisartane samotnom v randomizovaných kontrolovaných skúškach zahrňujúcich 1 471 pacientov, ktorí užívali telmisartan plus hydrochlorotiazid (835) alebo telmisartan samotný (636). Neboli stanovené nežiaduce reakcie súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Tezeo HCT 80 mg/25 mg : Celkový výskyt nežiaducich reakcií zaznamenaný pri Tezee HCT 80 mg/25 mg bol porovnateľný s účinkami zaznamenanými pri Tezee HCT 80 mg/12,5 mg. Neboli stanovené nežiaduce reakcie súvisiace s dávkou a nebola preukázaná súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií

Nežiaduce reakcie zaznamenané vo všetkých klinických skúškach a vyskytujúce sa častejšie (p≤0,05) s telmisartanom plus hydrochlorotiazidom než s placebom sú ukázané nižšie podľa triedy orgánových systémov. Známe nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli s každou zložkou podávanou samostatne, a ktoré sa v klinických skúškach neukázali, sa môžu vyskytnúť počas liečby Tezeom HCT.


Nežiaduce reakcie boli vyhodnotené podľa výskytu, použijúc nasledujúcu konvenciu: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií výskytu sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy


Zriedkavé

Bronchitída, faryngitída, sinusitída

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus

erythematosus1

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Hypokaliémia

Zriedkavé

Hyperurikémia, hyponatriémia

Psychické poruchy

Menej časté

Úzkosť

Zriedkavé

Depresia

Poruchy nervového systému

Časté

Závrat

Menej časté

Synkopa, parestézia

Zriedkavé

Nespavosť, poruchy spánku

Poruchy oka

Zriedkavé

Porucha zraku, rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Tachykardia, arytmie

Poruchy ciev

Menej časté

Hypotenzia, ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe

Zriedkavé

Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho

edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Hnačka, sucho v ústach, plynatosť

Zriedkavé

Bolesť brucha, zápcha, dyspepsia, vracanie, gastritída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé

Abnormálna funkcia pečene/ochorenie pečene2

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Angioedém (aj so smrteľnými následkami), erytém,

pruritus, vyrážka, nadmerné potenie, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Bolesť chrbta, svalové kŕče, myalgia

Zriedkavé

artralgia, svalové kŕče, bolesť v končatinách

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Bolesť v hrudníku

Zriedkavé

Ochorenie podobné chrípke, bolesť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Zvýšená kyselina močová v krvi

Zriedkavé

Zvýšený kreatinín v krvi, zvýšená kreatinínfosfokináza v krvi, zvýšené pečeňové enzýmy

1Na základe skúseností po uvedení lieku na trh

2Pre ďalší popis, prosím, pozri časť „ Popis vybraných nežiaducich reakcií“


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách


Nežiaduce reakcie prevažne zaznamenané pri jednotlivých zložkách môžu byť potenciálne nežiaduce reakcie Tezea HCT, dokonca aj keď neboli pozorované v klinických skúškach s telmisartanom/hydrochlorotiazidom.


Telmisartan:

Nežiaduce reakcie sa prejavovali u pacientov užívajúcich placebo, ako aj telmisartan, s rovnakou frekvenciou.


Celkový výskyt nežiaducich reakcií hlásených pri telmisartane (41,4 %) bol zvyčajne porovnateľný s placebom (43,9 %) v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Nasledovný zoznam nežiaducich reakcií bol vypracovaný zo všetkých klinických skúšaní s pacientmi s hypertenziou liečenými telmisartanom alebo s pacientmi 50-ročnými či staršími s vysokým rizikom

kardiovaskulárnych príhod.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy

Menej časté

Infekcia horných dýchacích ciest, infekcia močových ciest vrátane cystitíd

Zriedkavé

Sepsa vrátane smrteľných následkov3

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Anémia

Zriedkavé

Eozinofília, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Precitlivenosť, anafylaktické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Hyperkaliémia

Zriedkavé

Hypoglykémia

(u diabetických pacientov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Bradykardia

Poruchy nervového systému

Zriedkavé

Somnolencia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Kašeľ

Veľmi zriedkavé

Intersticiálne ochorenie pľúc3

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Žalúdočné ťažkosti

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Ekzém, lieková vyrážka, toxická kožná vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé

Artróza, bolesť šľachy

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Poškodenie funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania

obličiek)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

Znížený hemoglobín

3Pre ďalší popis, prosím, pozri časť „Popis vybraných nežiaducich reakcií“


Hydrochlorotiazid:

Hydrochlorotiazid môže vyvolať alebo exacerbovať hypovolémiu, ktorá by mohla viesť k elektrolytovej nerovnováhe (pozri časť 4.4).


Nežiaduce reakcie s neznámou frekvenciou hlásené pri používaní samotného hydrochlorotiazidu

zahŕňajú:


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Infekcie a nákazy

Neznáme

Zápal slinnej žľazy

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Aplastická anémia, hemolytická anémia, zlyhanie kostnej drene, leukopénia, neutropénia, agranulocytóza,

trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Anafylaktická reakcia, precitlivenosť

Poruchy endokrinného systému

Neznáme

Diabetes mellitus nedostatočne kontrolovateľný

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

Anorexia, znížená chuť do jedla, nerovnováha elektrolytov,

hypercholesterolémia, hyperglykémia, hypovolémia

Psychické poruchy

Neznáme

Nepokoj

Poruchy nervového systému

Neznáme

Pocit na odpadnutie (mdloba)

Poruchy oka

Neznáme

Xantopsia, akútna myopia, akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy ciev

Neznáme

Nekrotizujúca vaskulitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

Pankreatitída, žalúdočné ťažkosti

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

Hepatocelulárna žltačka, cholestatická žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

Syndróm podobný lupusu, fotosenzitívne reakcie, kožná

vaskulitída, toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

Slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

Intersticiálna nefritída, dysfunkcia obličiek, glykozúria

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

Pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

Zvýšené triglyceridy


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Abnormálna funkcia pečene/porucha pečene

Väčšina prípadov abnormálnej funkcie pečene/poruchy pečene na základe skúseností po uvedení lieku na trh sa vyskytla u japonských pacientov. Tieto nežiaduce reakcie sa pravdepodobnejšie vyskytnú u japonských pacientov.


Sepsa

V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane v porovnaní s placebom pozorovala zvýšená incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmom, ktorý v súčasnosti nie je známy (pozri časť 5.1).


Intersticiálne ochorenie pľúc

V časovej súvislosti s užívaním telmisartanu sa z údajov získaných po uvedení lieku na trh zaznamenali prípady intersticiálneho ochorenia pľúc. Avšak, kauzálny vzťah nebol stanovený.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Sú dostupné obmedzené informácie týkajúce sa predávkovania telmisartanom u ľudí. Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou sa nestanovil.


Príznaky

Najvýznamnejšími prejavmi predávkovania telmisartanom bola hypotenzia a tachykardia. Hlásila sa aj bradykardia, závrat, vracanie, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek. Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia) a hypovolémia v dôsledku nadmernej diurézy. Najčastejšie znaky a príznaky predávkovania sú nauzea a ospanlivosť. Hypokaliémia môže mať za následok svalové kŕče a/alebo zvýraznenie arytmie spojenej so súbežným používaním srdcových glykozidov alebo niektorých antiarytmík.


Liečba

Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Pacient musí byť starostlivo monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne uhlie môže byť užitočné pri liečbe predávkovania. Majú sa často sledovať sérové elektrolyty a kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia, pacient sa má položiť do polohy na chrbte a urýchlene treba podať náhrady soli a objemu.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá s účinkom na renín-angiotenzínový systém, antagonisty angiotenzínu II a diuretiká,

ATC kód: C09DA07


Tezeo HCT je kombinácia antagonistu receptora angiotenzínu II (AIIRA) telmisartanu a tiazidového diuretika hydrochlorotiazidu. Kombinácia týchto zložiek má aditívny antihypertenzný účinok, znižujúci tlak krvi vo vyššej miere ako každý komponent samostatne. Tezeo HCT podávaný raz denne poskytuje účinné a pravidelné zníženie krvného tlaku v rozpätí terapeutickej dávky.


Telmisartan je perorálne účinný a špecifický antagonista receptora angiotenzínu II subtypu 1 (AT1). Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nevykazuje žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na AT1 receptor. Telmisartan sa selektívne viaže na AT1 receptor.

Táto väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane AT2 a ďalším menej charakterizovaným AT receptorom. Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú telmisartanom.

Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu II), enzým, ktorý tiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva potenciácia bradykinínom sprostredkovaných nežiaducich účinkov.

Dávka 80 miligramov telmisartanu podávaná zdravým dobrovoľníkom takmer úplne inhibuje zvýšenie tlaku krvi vyvolané angiotenzínom II. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný do 48 hodín.


Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejavuje v priebehu 3 hodín. Maximálna redukcia krvného tlaku sa zvyčajne dosahuje 4–8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej liečby. Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný účinok pretrváva konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred ďalšou dávkou. Toto potvrdzujú merania na bode maximálneho účinku a bezprostredne pred nasledujúcou dávkou (pomer najnižšej a najvyššej koncentrácie je trvalo nad 80 % po dávkach 40 a 80 mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach).


U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj diastolický krvný tlak bez ovplyvnenia tepovej frekvencie. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu je porovnateľná s účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (čo sa dokázalo v klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lizinoprilom).


Tezeo HCT 80 mg/25 mg:

V dvojito zaslepenej kontrolovanej klinickej štúdii (účinnosť vyhodnotená u n=687 pacientov) u pacientov nereagujúcich na kombináciu 80 mg/12,5 mg bol preukázaný (rozdiely v upravených stredných odchýlkach od základnej hodnoty) väčší účinok kombinácie 80 mg/25 mg na zníženie krvného tlaku v porovnaní s pokračujúcou liečbou pri kombinácii 80 mg/ 12,5 mg o 2,7/1,6 mm Hg (SKT/DKT). V nadväzujúcej štúdii pri kombinácii 80 mg/25 mg sa krvný tlak ešte znížil (čo viedlo k celkovej redukcii o 11,5/9,9 mm Hg (SKT/DKT).

V spoločnej analýze dvoch podobných 8-týždňových dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách oproti 160 mg/25 mg valsartanu/hydrochlorotiazidu (účinnosť vyhodnotená u n=2121 pacientov) bol preukázaný (rozdiely v upravených stredných odchýlkach od základnej hodnoty) signifikantne väčší účinok na zníženie krvného tlaku o 2,2 /1,2 mm Hg (SKT/DKT) v prospech kombinácie 80 mg/25 mg telmisartanu/hydrochlorotiazidu.


Po náhlom ukončení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní bez dôkazu rebound hypertenzie. Výskyt suchého kašľa bol u pacientov liečených telmisartanom signifikantne nižší ako u tých, ktorí užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických skúškach priamo porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby.


V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) s 50- ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy 0,70 % voči 0,49 % [RR 1,43 (95 % interval spoľahlivosti 1,00–2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola zvýšená u pacientov užívajúcich telmisartan (0,33 %) voči pacientom užívajúcim placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % interval spoľahlivosti 1,14–3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe.


Účinky telmisartanu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík ešte nie je celkom známy. Tiazidy pôsobia renálnym tubulárnym mechanizmom na elektrolytovú reabsorpciu, priamo zvyšujúc vylučovanie sodíka a chloridu v približne rovnakých množstvách. Diuretické pôsobenie hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu, zvyšuje vylučovanie aldosterónu s nasledovným zvýšením vylučovaného močového draslíka a bikarbonátu a znižovaním sérového draslíka. Pravdepodobne blokádou systému renín-angiotenzín-aldosterón má súbežné podávanie s telmisartanom tendenciu brániť stratám draslíka spojeným s týmito diuretikami. Po podaní hydrochlorotiazidu sa začiatok diurézy objaví do 2 hodín a maximálny účinoksa dosahuje okolo do 4 hodín, účinok trvá približne 6–12 hodín.

Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej morbidity a mortality.


Účinky fixnej dávky kombinácie telmisartan/hydrochlorotiazid na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie sú v súčasnosti známe.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U zdravých jedincov nemá súbežné podávanie hydrochlorotiazidu a telmisartanu vplyv na farmakokinetiku jednotlivých súčastí.


Absorpcia

Telmisartan: Po perorálnom podaní sa maximálne koncentrácie telmisartanu dosahujú po 0,5-1,5 hodine po užití. Absolútna biologická dostupnosť telmisartanu 40 mg a 160 mg bola 42 % prípadne 58 %. Jedlo mierne znižuje biologickú dostupnosť telmisartanu redukciou plochy pod krivkou závislosti plazmatických koncentrácií od času (AUC) približne o 6 % pri dávke 40 mg tablety a približne o 19 % pri dávke 160 mg. Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné. Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčiňovalo zníženie terapeutickej účinnosti. Farmakokinetika perorálne podaného telmisartanu je nelineárna po dávkach od 20–160 mg s väčším než proporčným zvýšením plazmových koncentrácií (Cmaxa AUC) so zvyšujúcimi sa dávkami. Pri opakovanom podávaní sa telmisartan výrazne nehromadí v plazme.


Hydrochlorotiazid: Po perorálnom podaní Tezea HCT sa maximálne koncentrácie hydrochlorotiazidu dosahujú približne po 1,0–3,0 hodinách po podaní. Vychádzajúc z kumulatívnej renálnej exkrécie hydrochlorotiazidu bola absolútna biologická dostupnosť okolo 60 %.


Distribúcia

Telmisartan sa pevne viaže na plazmatické proteíny (>99,5 %), zväčša na albumíny a kyslý alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem telmisartanu je približne 500 litrov, čo svedčí o aditívnej tkanivovej väzbe.


Hydrochlorotiazid sa v plazme viaže zo 68 % na proteín a jeho zjavný distribučný objem je 0,83-1,14 l/kg.


Biotransformácia

Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na farmakologicky neúčinný acylglukuronid. Glukuronid materskej zlúčeniny je jediný metabolit, ktorý bol identifikovaný u ľudí. Po jednorazovej dávke 14C značeného telmisartanu, glukuronid predstavuje asi 11 % meranej rádioaktivity v plazme. Izoenzýmy cytochrómu P450 nie sú zapojené do metabolizmu telmisartanu.


Hydrochlorotiazid sa u ľudí nemetabolizuje.


Eliminácia

Telmisartan: Po intravenóznom alebo perorálnom podaní 14C-značeného telmisartanu sa väčšina podanej dávky (>97 %) vylúčila stolicou ako biliárna exkrécia. V moči sa zistilo len nepatrné množstvo. Celkový plazmatický klírens telmisartanu po perorálnom podaní je >1 500 ml/min. Terminálny polčas vylučovania bol >20 hodín.


Hydrochlorotiazid sa vylučuje takmer výhradne v moči ako nezmenená látka. Okolo 60 % perorálne podanej dávky sa vylučuje v priebehu 48 hodín. Renálny klírens je okolo 250–300 ml/min.

Terminálny polčas vylučovania hydrochlorotiazidu je 10–15 hodín.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U osôb mladších ako 65 rokov a starších osôb sa farmakokinetika telmisartanu nelíši.


Pohlavie

Plazmatické koncentrácie telmisartanu sú všeobecne 2 až 3-krát vyššie u žien ako u mužov. V klinických skúšaniach sa však u žien nepozorovali významne väčšie reakcie na krvný tlak alebo výskyt ortostatickej hypotenzie. Nie je potrebná úprava dávkovania. U žien bola vyššia náchylnosť k vyšším plazmatickým koncentráciám hydrochlorotiazidu ako u mužov. Nepovažuje sa to za klinicky významné.


Poškodenie funkcie obličiek

Vylučovanie obličkami neprispieva ku klírensu telmisartanu. Na základe niekoľkých málo skúseností u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min, v priemere okolo 50 ml/min) nie je u pacientov so zníženou funkciou obličiek potrebná úprava dávkovania. Telmisartan sa neodstraňuje z krvi hemodialýzou. U pacientov s poškodenými funkciami obličiek je znížený pomer vylučovania hydrochlorotiazidu. V typickej štúdii s pacientmi s priemerným klírensom kreatinínu 90 ml/min bol polčas vylučovania hydrochlorotiazidu zvýšený. U funkčne anefrických pacientov je polčas vylučovania asi 34 hodín.


Poškodenie funkcie pečene

Farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodením funkcie pečene ukázali zvýšenú absolútnu biologickú dostupnosť až do takmer 100 %. Polčas vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie pečene nemení.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Tezeo HCT 80 mg/25 mg:

Neboli robené žiadne dodatočné predklinické štúdie fixnej kombinácie dávky lieku 80 mg/25 mg.


V predklinických štúdiách bezpečnosti zameraných na súbežné podávanie telmisartanu a hydrochlorotiazidu normotenzným potkanom a psom, v dávke porovnateľnej s klinickými terapeutickými dávkami, neboli zaznamenané žiadne dodatočné zistenia oproti nálezom pozorovaným pri podávaní jednotlivých látok samostatne. Pozorované toxikologické nálezy pravdepodobne nemajú význam pri terapeutickom použití u ľudí.


Toxikologické nálezy takisto dobre známe z predklinických štúdií s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antagonistami receptora angiotenzínu II boli: zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), zvýšená plazmatická renínová aktivita, hypertrofia/hyperplázia juxtaglomerulárnych buniek a poškodenie žalúdočnej sliznice. Léziám na žalúdku možno predísť/zmierniť ich perorálnou suplementáciou soli a skupinovým chovom zvierat. U psov sa pozorovala dilatácia a atrofia obličkových kanálikov. Tieto nálezy sa považujú za následok farmakologickej aktivity telmisartanu.


Nepozoroval sa priamy dôkaz teratogénneho účinku, ale pozorovalo sa, že hladiny toxickej dávky telmisartanu majú mierny vplyv na postnatálny vývoj plodu ako je nižšia telesná hmotnosť a oneskorené otvorenie očí.

U potkanov a myší sa po podávaní telmisartanu nepotvrdili známky mutagenity a relevantnej klastogénnej aktivity v štúdiách in vitro a tiež známky karcinogenity. Štúdie s hydrochlorotiazidom ukázali nejednoznačný dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku na niektorých pokusných modeloch. Avšak značné skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí neukázali súvislosť medzi jeho použitím a zvýšením neoplaziem.

Možné toxické pôsobenie kombinácie telmisartan/hydrochlorotiazid na plod, pozri časť 4.6.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Sorbitol (E420)

Hydroxid sodný

Povidón 25

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC/Al blistre v skladacej papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 14, 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg: 58/0310/13-S

Tezeo HCT 80 mg/12,5 mg: 58/0311/13-S

Tezeo HCT 80 mg/25 mg: 58/0312/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.07.2013

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

16Tezeo HCT 40 mg/12,5 mg