+ ipil.sk

Thallous (TI 201) Chloride InjectionPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00322


Písomná informácia pre používateľa


Thallous (Tl201) Chloride Injection

injekčný roztok


Tl201 ako chlorid tálny


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny, ktorý bude dohliadať na procedúru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny. To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Thallous (Tl201) Chloride Injection a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Thallous (Tl201) Chloride Injection

3. Ako používať Thallous (Tl201) Chloride Injection

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Thallous (Tl201) Chloride Injection

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Thallous (Tl201) Chloride Injection a na čo sa používa


Tento liek je len na diagnostické použitie.


Thallous (Tl201) Chloride Injection sa používa počas skenovania na vyšetrenie:

 • srdcového svalu

 • krvného obehu srdca

 • prištítnej žľazy

 • rôznych orgánov so zobrazením nádorov s pevnou väzbou (aviditou) na tálium


Pri použití Thallous (Tl201) Chloride Injection dochádza ku expozícii (vystaveniu) malému množstvu rádioaktivity. Váš lekár a lekár so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny musí zvážiť, či klinický prínos procedúry s rádioaktívnym liekom prevýši riziko v dôsledku ožiarenia.


Tento liek obsahuje rádioaktívnu látku, ktorá sa po vstrieknutí hromadí v niektorých orgánoch, napr. v srdci.


Rádioaktívna látka môže byť zosnímaná mimo tela pomocou špeciálnych skenujúcich kamier. Tento sken zobrazuje distribúciu rádioaktivity v orgánoch a tele. Zároveň poskytne lekárovi cenné informácie o štruktúre a funkcii daného orgánu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Thallous (Tl201) Chloride Injection


Nepoužívajte Thallous (Tl201) Chloride Injection

 • ak ste alergický na chlorid tálny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste tehotná alebo dojčíte

 • ak máte menej ako 18 rokov


Upozornenia a opatrenia

Pred začiatkom vyšetrenia pite dostatok vody, aby ste čo najčastejšie močili počas prvých hodín po vyšetrení.


Iné lieky a Thallous (Tl201) Chloride Injection

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny, pretože môžu ovplyvniť znázornenie snímok.


Niektoré lieky sú príčinou zmeneného vychytávania tália (TL201) v srdci.

Napríklad:

 • dipyridamol: liek na zníženie zrážanlivosti krvi

 • adenozín: liek na spomalenie pulzu;

 • izoprenalín: liek na liečbu srdcových ochorení

 • dobutamín: liek na testovanie a vyšetrenie niektorých problémov so srdcom

 • niektoré lieky na liečbu bolesti na hrudníku v dôsledku zúženia srdcových krvných ciev, nepravidelného srdcového rytmu alebo vysokého tlaku, známe ako nitráty

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcových ochorení alebo iných ochorení, s obsahom liečiv, ktorých názvy končia na „olol“

 • niektoré lieky známe ako metylxantíny, ako je teofylín, liek na liečbu astmy a iných ochorení dýchacích ciest

 • inzulín, liek na liečbu cukrovky

 • lieky na liečbu zlyhania srdca, ako je digitoxín alebo digoxín


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak existuje možnosť, že by ste mohli byť tehotná, v prípade vynechanej periódy alebo ak dojčíte, musíte informovať svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny pred podaním chloridu tálneho (Tl201). V prípade pochybností, je dôležité poradiť sa s vašim lekárom so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny, ktorý bude dohliadať na postup vyšetrenia.


 • Ak ste tehotná

Lekár so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny vám nesmiepodať tento liek počas tehotenstva, pretože by mohlo dôjsť ku poškodeniu nenarodeného dieťaťa.


 • Ak dojčíte

Informujte svojho lekára ak dojčíte, pretože môže rozhodnúť o oddialení liečby pokiaľ dojčenie neukončíte. Požiada vás tiež, aby ste prestali dojčiť a aby ste zlikvidovali mlieko, pokiaľ je rádioaktivita vo vašom tele.

Opýtajte sa, prosím, svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny, kedy môžete znovu začať dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri používaní lieku Thallous (Tl201) Chloride Injection sa nepredpokladá zníženie schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Thallous (Tl201) Chloride Injection obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


 1. Ako používať Thallous (Tl201) Chloride Injection


Používanie rádiofarmák, zaobchádzanie s nimi a ich likvidáciu upravujú prísne zákony. Thallous (Tl201) Chloride Injection sa bude vždy používať v špeciálnych kontrolovaných zariadeniach. S týmto liekom budú manipulovať a podávať ho len zamestnanci, ktorí sú zaučení a kvalifikovaní pre bezpečnú manipuláciu s rádioaktívnym materiálom. Tieto osoby budú venovať osobitnú pozornosť pri použití tohto lieku a budú vás informovať o všetkých postupoch.


Lekár so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny, ktorý dohliada na procedúru rozhodne o tom, aké množstvo lieku sa má vo vašom prípade použiť. Bude to najmenšie množstvo potrebné na získanie požadovaných informácií.

Množstvo, ktoré sa zvyčajne odporúča na podanie pre dospelých sa pohybuje od 37 do 110 MBq (Mega Becquerel, jednotka, ktorá sa používa na vyjadrenie rádioaktivity).


Použitie u detí do 18 rokov

Nepoužívajte Thallous (Tl201) Chloride v tejto vekovej skupine.


Podanie lieku Thallous (Tl201) Chloride a priebeh procedúry

Chlorid tálny (Tl201) sa podáva injekciou do žily. Zvyčajne postačuje jedna injekcia na vykonanie procedúry, ktorú lekár potrebuje.

Po liečbe pite čo najviac vody. Tým sa zabráni hromadeniu liečiva v močovom mechúre.

Iné testy, ako je cvičenie alebo užitie iných liekov môže byť súčasťou procedúry.


Dĺžka procedúry

Váš lekár so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny vás bude informovať o zvyčajnej dĺžke procedúry.


Po podaní lieku Thallous (Tl201) Chloride musíte

 • často močiť, aby sa liek vylúčil z vášho tela


Lekár so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny vás poučí, či je potrebné dodržiavať nejaké osobitné opatrenia po podaní injekcie. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny.


Ak ste dostali viac lieku Thallous (Tl201) Chloride Injection , ako ste mali

Predávkovanie je nepravdepodobné, pretože dostanete iba jednu dávku lieku Thallous (Tl201) Chloride, presne skontrolovanú lekárom so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny, ktorý dohliada na procedúru. Avšak v prípade predávkovania, dostanete vhodnú liečbu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny, ktorý dohliada na procedúru.


4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich frekvenciách:


Frekvencia neznáma, z dostupných údajov:

 • alergické reakcie s príznakmi ako

- kŕče hrtanu

- zápal hrdla

- opuch rôznych častí, ako je tvár, hrtan, jazyk

- dýchavičnosť

- sčervenanie kože, vyrážka, pľuzgieriky, svrbenie, žihľavka, bolesť kože

- bolesť tváre

- zápal spojoviek

- porucha tvorby sĺz

- návaly horúčavy

- zvýšené potenie

- kašeľ


 • poruchy nervového systému s príznakmi ako

 • mdloby, závraty

 • spomalený srdcový tep

 • nízky krvný tlak

 • triaška

 • bolesť hlavy

 • bledosť

 • reakcie v mieste vpichu injekcie

Po podaní rádioaktívneho lieku sa bude uvoľňovať malé množstvo ionizujúceho žiarenia (rádioaktivity), spojené s minimálnym rizikom vzniku rakoviny a dedičných chýb.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok , obráťte sa na svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny. To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Thallous (Tl201) Chloride Injection


Nebudete musieť uchovávať tento liek. Za uchovávanie tohto lieku bude zodpovedný odborník v príslušnom zariadení. Uchovávanie rádiofarmák sa bude realizovať v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne materiály.


Nasledujúca informácia je určená len pre odborníkov.

Liek Thallous (Tl201) Chloride Injection sa nesmie používať po dátume exspirácie uvedenom na štítku.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo liek Thallous (Tl201) Chloride Injection obsahuje

 • Liečivo je Tl201 vo forme chloridu tálneho.

 • Ďalšie zložky sú: chlorid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá Thallous (Tl201) Chloride Injection a obsah balenia

Thallous (Tl201) Chloride Injection je číry a bezfarebný roztok. Je balený v sklenených injekčných liekovkách s obsahom 10 ml, uzatvorených brombutylovou gumovou zátkou a utesnených hliníkovou objímkou.


Thallous (Tl201) Chloride Injection sa dodáva v jednej injekčnej liekovke s obsahom:

 • 63 MBq

(1,7 ml)

 • 85 MBq

(2,3 ml)

 • 213 MBq

(5,8 ml) alebo

 • 370 MBq

(10 ml)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2013.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Úplný súhrn charakteristických vlastností lieku Thallous (Tl201) Chloride Injection je k dispozícii ako samostatný dokument v balení lieku s cieľom poskytnúť zdravotníckym pracovníkom ďalšie vedecké a praktické informácie o podávaní a používaní tohto rádioaktívneho lieku.

Prečítajte si, prosím, súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC).

5

Thallous (TI 201) Chloride Injection

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00322


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Thallous (Tl201) Chloride Injection

37 MBq/1 ml

Injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tl201‑tálium ako chlorid tálny 37 MBq v 1 ml.

Merná aktivita je väčšia ako 18,5 GBq /mg tália. Tl201sa rozpadá elektrónovým záchytom s fyzikálnym polčasom 73,1 hodiny na Hg201.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Číry, bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je určený len na diagnostické použitie.

 • Scintigrafia myokardu na hodnotenie koronárnej perfúzie a viability buniek: ischemická choroba srdca, kardiomyopatia, myokarditída, kontúzie myokardu a sekundárne poškodenie srdca (srdcové lézie).

 • Scintigrafia svalov: perfúzia svalov pri periférnych vaskulárnych poruchách.

 • Scintigrafia prištítnych teliesok.

 • Zobrazenie nádorov rôznych orgánov s aviditou k táliu, najmä nádorov na mozgu, nádorov štítnej žľazy a metastáz.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí a starší pacienti

 • Pre dospelé a staršie osoby 0,74 - 1,11 MBq/kg roztoku chloridu tálneho T201 intravenóznou injekciou. Ak sa robí vyšetrenie SPECT, aktivita môže byť zvýšená o 50 % až do maximálnej hodnoty 110 MBq.


Spôsob podávania

Tento liek je určený na viacdávkové použitie.

Liek sa podáva intravenóznou injekciou.

Pokyny na prípravu lieku, pozri časť 12.

Príprava pacienta, pozri časť 4.4.


Snímanie obrazu

Scintigrafia myokardu

Odporúča sa nejesť 4 hodiny pred vyšetrením. Injekcia chloridu tálneho (Tl201) sa môže aplikovať v pokoji alebo pri záťažových testoch: pri konvenčnom záťažovom teste alebo pri teste elektrostimuláciou alebo pri farmakologickom teste.

Prvú sadu snímok je možné získať niekoľko minút po aplikácii. Za 3 až 24 hodín po aplikácii je možné získať ďalší súbor snímok, zobrazujúci redistribúciu tália. Niekedy namiesto skúmania redistribúcie alebo po nej je možné robiť hodnotenie viability myokardu po opätovnej aplikácii 37 MBq tália.


Nemyokardiálne indikácie (Vyšetrenie iných oblastí):

Zobrazenie začína počas/alebo niekoľko minút po aplikácii injekcie (prietokové vyšetrenia) a/alebo neskôr (zobrazenie nahromadenia tália v bunkách).


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na chlorid tálny (Tl201) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Injekcie chloridu tálneho (Tl201) sa nesmú byť podávať tehotným alebo dojčiacim matkám, a tiež deťom a dospievajúcim.

 • Treba vziať do úvahy špecifické kontraindikácie súvisiace s vykonávaním záťažových testov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Možnosť výskytu hypersenzitívnych alebo anafylaktických reakcií

V prípade výskytu hypersenzitívnych alebo anafylaktických reakcií sa musí podávanie lieku okamžite ukončiť a podľa potreby sa má začať intravenózna liečba. Za účelom umožnenia okamžitého zásahu v naliehavých prípadoch, musia byť okamžite dostupné potrebné lieky a vybavenie ako je endotracheálna trubica a ventilátor.


Opodstatnenosť individuálneho prínosu/rizika

Vystavenie každého pacienta účinkom žiarenia musí byť opodstatnené na základe jeho pravdepodobného prínosu. Podané dávky musia byť také, aby výsledná dávka žiarenia bola nízka, ale primeraná, s prihliadnutím na získanie potrebných diagnostických informácií.


Pediatrická populácia

U malých detí je vhodné uprednostniť pri výbere rádiofarmák na vyšetrenie perfúzie myokardu farmaká, označované technéciom (99mTc), vzhľadom na menšie radiačné zaťaženie.


Príprava pacienta

Pred začiatkom vyšetrenia musí byť pacient dostatočne hydratovaný a s nutkaním na močenie čo najčastejšie počas prvých hodín po vyšetrení, aby sa znížila radiácia. Odporúča sa, aby bol počas celého vyšetrenia vložený flexibilný zavádzací katéter.


Dôkladne monitorovať funkciu srdca a mať k dispozícií prostriedky pre liečbu možných komplikácií je nevyhnutné pri vykonávaní záťažových testov (fyzických, farmakologických, elektrických).


Zvyčajne nie je možné odlíšiť nedávny infarkt myokardu od starého alebo presne rozlíšiť medzi nedávnym infarktom myokardu a ischémiou.


V prípade výskytu anafylaktických reakcií sa musí podávanie lieku okamžite ukončiť a podľa potreby sa má začať intravenózna liečba. Musia byť ľahko dostupné potrebné lieky a vybavenie (ako je endotracheálna trubica a ventilátor).


Musí sa predchádzať paravenóznemu podaniu injekcie vzhľadom na riziko vzniku lokálnej nekrózy tkaniva. Injekcie musia byť striktne intravenózne, aby sa predišlo lokálnemu ukladaniu chloridu tálneho Tl 201a ožarovaniu. V prípade paravenózneho podania injekcie sa musí okamžite podávanie injekcie ukončiť a miesto podania injekcie sa musí ochladiť a ponechať vo zvýšenej polohe. Ak dôjde ku radiačnej nekróze, môže byť potrebný chirurgický zákrok.


Osobitné upozornenia

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


Preventívne opatrenia so zreteľom na ohrozenie životného prostredia, pozri časť 6.6.


4.5 Liekové a iné interakcie

Niektoré lieky môžu spôsobiť zmeny vo vychytávaní tália (Tl201) v myokarde. Tento účinok môže byť spôsobený tromi mechanizmami:

 • priamym alebo nepriamym ovplyvnením koronárneho krvného prietoku (dipyridamol, adenozín, izoprenalín, dobutamín, nitráty);

 • interakciou so záťažovým vyšetrením (interakcie betablokátorov so záťažovým testom, methylxantínov, napr. teofylínu s dipyridamolom);

 • zmenou vychytávania tália v bunkách (ako príklad sa uvádza analóg digoxínu a inzulín), hoci bližšie údaje nie sú doteraz známe.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii údaje o použití chloridu tálneho (Tl201) v gravidite. Vzhľadom na vysoké radiačné zaťaženie maternice je chlorid tálny (Tl201) počas gravidity kontraindikovaný.


Ženy vo fertilnom veku

Ak sa plánuje podať rádioaktívny liek žene vo fertilnom veku, je dôležité zistiť, či žena nie je gravidná. Každá žena s vynechanou periódou menštruácie sa má považovať za gravidnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade pochybností o jej gravidite (u ženy s vynechanou periódou menštruácie, u ženy s nepravidelnou menštruáciou, atď.) sa treba u pacientky pokúsiť o alternatívne techniky bez použitia ionizačného žiarenia. V prípade neistoty je dôležité, aby vystavenie radiácii bolo minimálne s dosiahnutím požadovaných klinických informácií.

Laktácia

Injekcie chloridu tálneho (Tl201) sú kontraindikované u dojčiacich matiek.

Pred podaním rádioaktívneho lieku dojčiacej matke sa musí zvážiť možnosť odloženia podania rádioaktívneho nuklidu, až kým matka prestane dojčiť a vybrať najvhodnejšie rádiofarmakum s ohľadom na vylučovanie tália (Tl201) do materského mlieka. Ak sa podanie považuje za nevyhnutné, dojčenie sa musí ukončiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje popísaný nebol.


4.8 Nežiaduce účinky


Informácie o nežiaducich účinkoch pochádzajú zo spontánnych hlásení. Hlásenia popisujú anafylaktické, vazovagálne reakcie a reakcie v mieste vpichu injekcie, ktoré môžu byť mierne až stredne závažné a zvyčajne nevyžadovali žiadnu alebo symptomatickú liečbu.


Nežiaduce účinky rozdelené podľa tried orgánových systémov:


Poruchy imunitného systému

Frekvencia neznáma*: anafylaktické reakcie (napr. laryngizmus, faryngitída, edém larynxu, dyspnoe, pustulózna vyrážka, erytematózna vyrážka, hypersenzitivita, bolesť kože, bolesť tváre, edém jazyka, edém tváre, edém, konjunktivitída, poruchy lakrimácie, erytém, pruritus, vyrážka, žihľavka, začervenanie, hyperhidróza, kašeľ)


Poruchy nervového systému

Frekvencia neznáma*: vazovagálne reakcie (napr. synkopa, závraty, bradykardia, hypotenzia, tremor, bolesť hlavy, sinavosť)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Frekvencia neznáma*: reakcie v mieste podania injekcie


*Nežiaduce reakcie pochádzajúce zo spontánnych hlásení


Thallous (Tl201) Chloride Injection sa často používa v kombinácii so záťažovým testom srdca. Záťaž srdca sa vyvolá ergometrickým testom alebo použitím vhodných liekov. U pacienta sa môžu vyskytnúť nežiaduce reakcie ako dôsledok srdcovej záťaže. V závislosti od použitej metódy indukcie záťaže, môžu tieto reakcie zahŕňať kardiovaskulárne symptómy ako sú palpitácie, EKG abnormality, arytmiu, bolesť na hrudi, dýchavičnosť a nakoniec infarkt myokardu. Iné symptómy súvisiace s vyvolanou záťažou sú hypertenzia alebo hypotenzia, triaška, dyzgeuzia, nauzea, vracanie a celková únava alebo malátnosť.


Expozícia ionizujúcemu žiareniu je spojená so vznikom onkologických ochorení a možným vývojom dedičných chýb. Vzhľadom k tomu, že účinná dávka je 15,4 mSv pri podaní maximálnej odporúčanej aktivity 110 MBq, výskyt nežiaducich udalostí sa očakáva s nízkou pravdepodobnosťou. Po paravenóznom podaní injekcie sa môže vyskytnúť lokálna radiačná nekróza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Riziko predávkovania spočíva v neúmyselnej vysokej expozícii ionizujúcim žiarením.

V prípade predávkovania podaním rádioaktívneho chloridu tálneho (Tl201) sa má znížiť absorbovaná dávka zvýšením eliminácie rádionuklidu z organizmu podporou diurézy s častým močením a stimuláciou pasáže GITu. Gastrointestinálnej absorpcii chloridu tálneho (Tl201) je možné zabrániť podaním antidota hexakyanoželeznatanu železnatého (II).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Diagnostické rádiofarmaká.

ATC kód: V09GX01


V chemických koncentráciách a aktivitách používaných na diagnostické účely nevykazuje chlorid tálny (Tl201)žiadny pozorovateľný farmakodynamický účinok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia

Po intravenóznej aplikácii chloridu tálneho (Tl201), tálium rýchlo opúšťa krv a po prvom prechode sa z nej odstráni asi 90 %. Relatívna absorpcia závisí od regionálnej perfúzie a extrakčnej kapacity buniek rôznych orgánov. Extrakčná frakcia myokardu je asi 85 % počas prvého prechodu a najväčšia kumulácia v myokarde je asi 4 - 5 % z podanej dávky a zostáva takmer konštantná po dobu 20 - 25 minút. Presný mechanizmus vychytávania v bunkách doteraz nie je objasnený, ale pravdepodobne sa na tomto mechanizme aspoň čiastočne podieľa sodno-draselná ATP-ázová pumpa. Vychytávanie vo svaloch závisí od ich zaťaženia a v porovnaní so stavom pokoja je vychytávanie v myokarde a vo svaloch zvýšené 2- až 3- krát, čím sa následne vychytávanie v ostatných orgánoch zníži.


Eliminácia

Tálium sa vylučuje najmä stolicou (80 %) a močom (20 %). Efektívny polčas je asi 60 hodín a biologický polčas asi 10 dní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Tálium je jedným z najviac toxických chemických prvkov so smrteľnou dávkou pre človeka okolo 500 mg. Toxikologické štúdie na zvieratách pri intravenóznej aplikácii solí tália preukázali letálnu dávku v rozmedzí 8 - 45 mg na kg telesnej hmotnosti. Dávky používané u ľudí pri scintigrafii sú 10 000-krát nižšie ako uvedené toxické dávky. Štúdie na myšiach a potkanoch preukázali významný prienik tália cez placentu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný a voda na injekcie.


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


7 dní od referenčného dátumu.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávanie rádiofarmák musí byť v súlade s národnými predpismi pre rádioaktívne látky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená injekčná liekovka (typu I Ph.Eur.) s obsahom 10 ml uzavretá bromobutylovou gumovou zátkou a hliníkovou objímkou. Sklenená injekčná liekovka sa dodáva v olovenom kryte (plechovke).

Thallous (Tl201) Chloride Injection sa dodáva v nasledujúcich množstvách k referenčnému dátumu a času:


63 MBq

v 1,7 ml

85 MBq

v 2,3 ml

213 MBq

v 5,8 ml

370 MBq

v 10,0 ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všeobecné upozornenia

Rádiofarmaká musia dodávať, používať a podávať iba oprávnené osoby v určených zdravotníckych zariadeniach. Príjem, uchovávanie, používanie, preprava a likvidácia týchto liekov podlieha predpisom a/alebo príslušným povoleniam kompetentných národných inštitúcií.


Rádiofarmaká musí používateľ pripravovať spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám radiačnej bezpečnosti a požiadavkám kvality liekov. Musia sa prijať príslušné aseptické opatrenia.


Pokyny na prípravu lieku pred podaním, pozri časť 12.


Ak sa kedykoľvek pri príprave tohto lieku poruší celistvosť injekčnej liekovky, nesmie sa použiť.


Podanie musí byť vykonané tak, aby sa minimalizovalo riziko kontaminácie lieku a ožiarenia personálu. Adekvátna ochrana je povinná.


Podanie rádiofarmák predstavuje riziko pre personál z vonkajšieho ožiarenia alebo riziko kontaminácie uniknutým močom, zvratkami, atď. Preto sa musia prijať preventívne protiradiačné opatrenia v súlade s národnými predpismi.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 ZG Petten

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0488/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14. novembra 1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6. decembra 2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2013


11. DOZIMETRIA


Tl201je cyklotrón, ktorý sa vyrába a rozkladá elektrónovým záchytom na Hg201 s energiou, ako je uvedené v tabuľke nižšie a polčasom 73,1.


Gama žiarenie 135 keV (2,7 % množstvo)

Gama žiarenie 166 keV (1,6 % množstvo)

Gama žiarenie 167 keV (10,0 % množstvo)

Röntgenové žiarenie 68 keV (27,4 % množstvo)

Röntgenové žiarenie 80 keV (20,5 % množstvo)


Nižšie uvedené údaje sú z ICRP 106 (International Comission on Radiological Protection).

Absorbovaná dávka na jednotku podanej aktivity (mGy/MBq)


Orgán

Dospelý

15 rokov

10 rokov

5 rokov

1 rok


Nadobličky


0,057


0,070


0,10


0,15


0,27

Stena moč. mechúra

0,039

0,054

0,079

0,12

0,22

Povrch kostí

0,38

0,39

0,69

1,2

1,9

Mozog

Hrudník

0,022

0,024

0,024

0,027

0,036

0,044

0,054

0,066

0,11

0,13

Žlčník

0,065

0,081

0,13

0,19

0,31

GIT

stena žalúdka


0,11


0,15


0,22


0,35


0,73

tenké črevo

0,14

0,18

0,30

0,50

0,94

hrubé črevo:

0,25

0,32

0,55

0,92

1,8

horná časť

0,18

0,23

0,39

0,64

1,2

dolná časť

0,34

0,45

0,76

1,3

2,5

Srdce

0,19

0,24

0,38

0,60

1,1

Obličky

0,48

0,58

0,82

1,2

2,2

Pečeň

0,15

0,20

0,31

0,45

0,84

Pľúca

0,11

0,16

0,23

0,36

0,69

Svaly

Pažerák

Vaječníky

0,052

0,036

0,12

0,082

0,042

0,12

0,16

0,060

0,29

0,45

0,090

0,49

0,76

0,16

2,8

Pankreas

0,057

0,070

0,11

0,16

0,28

Červená kostná dreň

0,11

0,13

0,22

0,45

1,1

Koža

Slezina

0,021

0,12

0,024

0,17

0,038

0,26

0,058

0,41

0,11

0,74

Semenníky

0,18

0,41

3,1

3,6

4,9

Týmus

Štítna žľaza

0,036

0,22

0,042

0,35

0,002

0,54

0,090

1,2

0,16

2,3

Maternica

0,050

0,062

0,099

0,15

0,27

Ostatné tkanivá

0,054

0,082

0,16

0,34

0,55


Efektívna dávka (mSv/MBq)

0,14

0,20

0,56

0,79

1,3
Výsledná efektívna dávka po podaní (maximálnej odporúčanej) aktivity 110 MBq u dospelých s telesnou hmotnosťou 70 kg je okolo 15 mSv.

Po podaní aktivity 110 MBq je absorbovaná dávka pre cieľový orgán (myokard) 21 mGy a typické absorbované dávky pre typické orgány (obličky a zostupný tračník) s najväčším radiačným zaťažením sú 53 mGy (obličky) a 37 mGy (zostupný tračník).


12. POKYNY NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK


Vyberanie sa musí vykonať za aseptických podmienok. Injekčná liekovka sa nesmie otvoriť pokiaľ sa nevydenzifikuje zátka, roztok sa má natiahnuť cez zátku do jednorazovej injekčnej striekačky s vhodným ochranným krytom a jednorazovou sterilnou ihlou alebo pomocou autorizovaného automatizovaného aplikačného systému.


Ak sa poruší celistvosť injekčnej liekovky, liek sa nesmie použiť.


8

Thallous (TI 201) Chloride Injection