+ ipil.sk

Thioctacid 600 HRPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/06622


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Thioctacid 600 HR


600 mg, filmom obalené tablety

kyselina tioktová (kyselina alfa-lipoová)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Thioctacid 600 HRa na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Thioctacid 600 HR

3. Ako užívať Thioctacid 600 HR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Thioctacid 600 HR

6. Ďalšie informácie1. ČO JE Thioctacid600 HR A NA ČO SA POUŽÍVA


Thioctacid 600 HR je liek, ktorý sa používa na liečba príznakov periférnej (senzomotorickej) diabetickej

polyneuropatie.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Thioctacid600 HR


Neužívajte Thioctacid600 HR

- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu tioktovú (alfa-lipoovú) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Thioctacid 600 HR.


Deti a mladiství sa nesmú liečiť Thioctacidom 600 HR, pretože nie je dostatok klinických skúseností v

tejto vekovej skupine.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Thioctacid 600 HR

Po podávaní Thioctacidu 600 HR možno spozorovať abnormálny zápach moču, čo nemá žiadny klinický

význam.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok cisplatiny sa môže znížiť, ak sa používa súbežne s Thioctacidom 600 HR.


Kyselina tioktová (alfa-lipoová) tvorí s kovmi cheláty (komplexy), a preto sa zvyčajne nemá podávať

spolu s liekmi, ktoré obsahujú kovy (napr. prípravky železa, prípravky magnézia a mliečne výrobky,

pretože tie obsahujú vápnik). Ak sa celková denná dávka Thioctacidu 600 HR užíva 30 minút pred

raňajkami, prípravky obsahujúce magnézium a/alebo železo sa môžu užiť až na obed alebo večer.

Účinok inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík (lieky proti cukrovke) sa môže zosilniť. Preto sa

odporúča pravidelná kontrola hodnôt glukózy v krvi, predovšetkým na začiatku liečby Thioctacidom 600

HR. V ojedinelých prípadoch môže byť nevyhnutné zníženie dávky inzulínu a/alebo perorálneho

antidiabetika, aby sa zamedzilo vzniku príznakov hypoglykémie (nízkej hladiny cukru v krvi).


Užívanie Thioctacid600 HR s jedlom a nápojmi

Pravidelné požívanie alkoholu predstavuje významný rizikový faktor vývoja a rozvoja diabetickej

polyneuropatie (neuropatického klinického obrazu) a môže mať preto negatívny vplyv aj na úspešnosť

liečby Thioctacidom 600 HR.

Z tohto dôvodu sa vyhnite požívaniu alkoholu. Toto sa vzťahuje aj na obdobia, keď máte liečbu na nejaký

čas prerušenú.


Tablety užívajte 30 minút pred raňajkami, pretože príjem potravy v tom istom čase môže znížiť

vstrebávanie liečiva kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Thioctacid600 HR


Vždy užívajte Thioctacid 600 HR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná denná dávka je 1 filmom obalená tableta Thioctacidu 600 HR (čo zodpovedá 600 mg kyseliny

tioktovej). Má sa užívať ako jednorazová dávka asi 30 minút pred prvým jedlom.


V prípade závažných príznakov periférnej (senzomotorickej) diabetickej neuropatie sa môže liečba

začať prostredníctvom infúznej liečby kyselinou tioktovou.


Filmom obalené tablety Thioctacidu 600 HR sa majú prehĺtať nalačno nerozhryzené a majú sa zapiť

dostatočným množstvom tekutiny.


Ak užijete viac Thioctacid600 HR, ako máte

V prípade predávkovania sa môže vyskytnúť nevoľnosť, vracanie a bolesť hlavy. V prípade náhodného

alebo úmyselného predávkovania vyhľadajte okamžite lekára, ktorý vykoná všetky potrebné opatrenia.


Ak zabudnete užiť Thioctacid600 HR

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. V liečbe pokračujte nasledujúcou dávkou.


Ak prestanete užívať Thioctacid600 HR

V dôsledku skutočnosti, že je diabetická neuropatia chronické ochorenie, môže byť potrebná dlhodobá liečba. Liečbu neprerušujte a neukončujte bez dohody s lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Thioctacid600 HR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledovné vedľajšie účinky sú zoradené podľa triedy orgánového systému a ich frekvencie:

veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10

časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100

menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000

zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

veľmi časté: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy tráviaceho traktu

Časté: nevoľnosť.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa hlásili poruchy tráviaceho traktu (ako je vracanie, bolesť žalúdka, bolesť čriev a hnačka).


Reakcie precitlivenosti

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť alergické reakcie, ako je kožná vyrážka, žihľavka a svrbenie.


Poruchy nervového systému

Časté: vertigo

Veľmi zriedkavé: zmena alebo porucha vnímania chuti.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže poklesnúť hladina glukózy v krvi v dôsledku jej zvýšenej utilizácie (spotreby). V tejto súvislosti sa popísali príznaky hypoglykémie (nízkej hladiny cukru v krvi) sprevádzané závratom, potením, bolesťou hlavy a poruchami videnia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Thioctacid600 HR


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Thioctacid 600 HRpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Thioctacid 600 HR obsahuje


- Liečivo je kyselina tioktová (kyselina alfa-lipoová). Jedna filmom obalená tableta obsahuje 600 mg kyseliny tioktovej (kyseliny alfa-lipoovej).

- Ďalšie zložky sú: hyprolóza, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 6000, mastenec, oxid titaničitý (E 171), hlinitý lak chinolínovej žltej (E 104), indigokarmín (E 132).


Ako vyzerá Thioctacid600 HR a obsah balenia


Liek je dostupný v baleniach s 30, 60 a 100 filmom obalenými tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Meda Pharma GmbH&Co. KG

Benzstrasse 1

D-61352 Bad Homburg

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v novembri 2012.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Meda Pharma spol. s r. o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Telefón: + 421 2 4914 0173

e-mail: info@meda.sk


4Thioctacid 600 HR

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/06622


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Thioctacid600 HR


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 600 mg kyseliny tioktovej (kyseliny alfa-lipoovej).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Terapia symptómov periférnej (senzomotorickej) diabetickej polyneuropatie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Denná dávka je 1 filmom obalená tableta Thioctacidu 600 HR (čo zodpovedá 600 mg kyseliny thioktovej). Má sa užívať ako jednorazová dávka asi 30 minút pred prvým jedlom.


V prípade závažných symptómov periférnej (senzomotorickej) diabetickej neuropatie sa môže liečba začať prostredníctvom infúznej liečby kyselinou tioktovou.


Filmom obalené tablety Thioctacidu 600 HR sa majú prehĺtať nalačno nerozhryzené a majú sa zapiť dostatočným množstvom tekutiny . Príjem potravy v tom istom čase môže znížiť vstrebávanie kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej). Preto je veľmi dôležité, najmä u pacientov, ktorí majú predĺžený čas vyprázdňovania žalúdka, aby tabletu užili pol hodiny pred raňajkami.


V dôsledku skutočnosti, že je diabetická neuropatia chronické ochorenie, môže byť potrebná dlhodobá liečba.

Základom liečby diabetickej neuropatie je optimálna kontrola cukrovky.


Thioctacid 600 HR je kontraindikovaný u detí (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


Thioctacid 600 HR je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na kyselinu tioktovú (alfa-lipoovú) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Varovanie:

Deti a dospievajúci sa nesmú liečiť Thioctacidom 600 HR, pretože nie je dostatok klinických skúseností v tejto vekovej skupine.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Po podávaní Thioctacidu 600 HR možno spozorovať abnormálny zápach moču, čo nemá žiadny klinický význam.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok cisplatiny sa môže znížiť, ak sa používa súbežne s Thioctacidom 600 HR.


Kyselina tioktová (alfa-lipoová) tvorí s kovmi cheláty, a preto sa zvyčajne nemá podávať spolu s liekmi, ktoré obsahujú kovy (napr. prípravky železa, prípravky magnézia a mliečne výrobky, pretože tie obsahujú vápnik). Ak sa celková denná dávka Thioctacidu 600 HR užíva 30 minút pred raňajkami, prípravky obsahujúce magnézium a/alebo železo sa môžu užiť až na obed alebo večer.

Hypoglykemický účinok inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík sa môže zosilniť. Preto sa odporúča pravidelná kontrola hodnôt glukózy v krvi, predovšetkým na začiatku liečby Thioctacidom 600 HR. V ojedinelých prípadoch môže byť nevyhnutné zníženie dávky inzulínu a/alebo perorálneho antidiabetika, aby sa zamedzilo vzniku symptómov hypoglykémie.


Varovanie: Pravidelné požívanie alkoholu predstavuje významný rizikový faktor vývoja a progresie neuropatického klinického obrazu a môže mať preto negatívny vplyv aj na úspešnosť liečby Thioctacidom 600 HR. Z tohto dôvodu sa preto pacientom s diabetickou polyneuropatiou čo najrýchlejšie odporúča vyhnúť sa požívaniu alkoholu. To sa vzťahuje aj na intervaly, keď je liečba prerušená.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V súlade so všeobecnými princípmi farmakoterapie sa žiaden liek nemá podávať v gravidite a/alebo počas laktácie skôr ako sa starostlivo zváži pomer prospechu voči riziku liečby. Preto sa odporúča, aby gravidné a/alebo dojčiace ženy podstúpili liečbu kyselinou tioktovou (alfa-lipoovou) len po starostlivom posúdení indikácie lekárom. Reprodukčno-toxikologické štúdie neodhalili žiadne známky vplyvu na plodnosť alebo včasný embryonálny vývoj a nepozorovali sa ani škodlivé účinky na plod.


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne hlásenia o prestupe kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neaplikovateľné.


4.8 Nežiaduce účinky


Hodnotenie nežiaducich účinkov sa zakladá na nasledovných informáciách o frekvencii:

Veľmi časté (1/10)Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nauzea

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa hlásili poruchy gastrointestinálneho traktu (ako je vracanie, bolesť žalúdka, bolesť čriev a hnačka).


Reakcie precitlivenosti

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť alergické reakcie, ako je kožná vyrážka, žihľavka a svrbenie.


Poruchy nervového systému

Časté: Vertigo

Veľmi zriedkavé:

Zmena alebo porucha vnímania chuti.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže poklesnúť hladina glukózy v krvi v dôsledku jej zvýšenej utilizácie. V tejto súvislosti sa popísali symptómy hypoglykémie sprevádzané závratom, potením, bolesťou hlavy a poruchami videnia.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania sa môže vyskytnúť nevoľnosť, vracanie a bolesť hlavy.


Pri náhodnom alebo suicidálnom užití perorálnych dávok v rozsahu 10 až 40 g kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) spolu s alkoholom sa pozorovali závažné príznaky intoxikácie, ktoré sa v niektorých prípadoch skončili smrťou. Klinický obraz takejto intoxikácie môže na začiatku zahŕňať psychomotorický nepokoj alebo zastrené vedomie. V ďalšej fáze sa zvyčajne vyvinú generalizované kŕče a laktátová acidóza. V dôsledku intoxikácie vysokými dávkami kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) sa ďalej hlásila hypoglykémia, šok, rabdomyolýza, hemolýza, diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC), útlm kostnej drene a multiorgánové zlyhanie.


Terapeutické opatrenia v prípade intoxikácie:


Ak existuje i najmenšie podozrenie na závažnú intoxikáciu Thioctacidom 600 HR (t.j. po užití viac ako 10 tabliet s obsahom 600 mg kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) u dospelých alebo po dávke viac ako 50 mg/kg telesnej hmotnosti u detí) je potrebná okamžitá hospitalizácia a začatie všeobecných liečebných opatrení pre prípady otravy (t.j. vyvolanie vracania, výplach žalúdka, aktívne uhlie, atď.). Liečba generalizovaných kŕčov, laktátovej acidózy a všetkých ďalších život ohrozujúcich následkov intoxikácie sa musí zakladať na princípoch modernej intenzívnej starostlivosti a musí sa vykonať symptomaticky. V súčasnosti ešte nie je potvrdený pozitívny prínos hemodialýzy, hemoperfúzie alebo filtračných techník na urýchlenie eliminácie kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej).


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Variá (neuroprotektíva).

ATC kód: A16AX01


Kyselina tioktová (alfa-lipoová) je podobná vitamínu, endogénna substancia má však funkciu koenzýmu pri oxidatívnej dekarboxylácii alfa-ketokyselín.


Hyperglykémia, ktoré je vyvolaná diabetes mellitus vedie ku hromadeniu glukózy v matrixových proteínoch krvných ciev a následnej tvorbe takzvaných “koncových produktov pokročilej glykozylácie”. Tento proces vedie k zníženiu endoneurálneho krvného prietoku a k endoneurálnej hypoxii / ischémii, ktoré sú spojené so zvýšenou tvorbou voľných kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú periférny nerv. V periférnom nerve sa tiež pozorovala deplécia antioxidantov (ako je glutatión).


V pokusoch na potkanoch bol diabetes vyvolaný streptozotocínom, ktorý vyvolal biochemické procesy popísané vyššie. Kyselina tioktová (alfa-lipoová) vzájomne spolupôsobila s týmito procesmi, čo viedlo k zníženej tvorbe koncových produktov pokročilej glykozylácie, zlepšeniu endoneurálneho krvného prietoku, zvýšeniu fyziologickej hladiny antioxidantu glutatiónu a ako antioxidantu pre voľné kyslíkové radikály v diabetickom nerve.


Tieto účinky, ktoré sa pozorovali za experimentálnych podmienok, poukazujú na to, že pôsobením kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) sa môže zlepšiť funkcia periférnych nervov. To sa týka senzorických porúch pri diabetickej polyneuropatii, ktoré sa môžu prejaviť dyzestéziou, parestéziou, ako je pocit pálenia, bolesť, strata citlivosti a mravčenie.

Za experimentálnych podmienok sa kyselina tioktová (alfa-lipoová) podobá inzulínu v tom, že aktivuje príjem glukózy do nervu, do svalu a tukových buniek cestou aktivácie fosfatidylinozitol-3-kinázy.


Okrem klinických nálezov vykonaných doposiaľ ohľadom symptomatickej liečby diabetickej polyneuropatie s kyselinou tioktovou (alfa-lipoovou) sa dokázal priaznivý účinok kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) na skúmaných symptómoch pocitu pálenia, parestézie, strate citlivosti a bolesti počas multicentrického placebom kontrolovaného klinického skúšania vykonaného v roku 1995.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa kyselina tioktová (alfa-lipoová) rýchle absorbuje u ľudí. Na základe výrazného prvého prechodu pečeňou (first pass efect) je absolútna biologická dostupnosť (v porovnaní s intravenóznym podaním) kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) po perorálnom podaní približne 20 %. V dôsledku rýchlej distribúcie do tkanív je plazmatický polčas kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) u ľudí približne 25 minút. V porovnaní s perorálnym roztokom je relatívna biologická dostupnosť kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) po perorálnom podaní pevných liekových foriem vyššia než 60 %. Maximálne plazmatické hladiny približne 4 g/ml sú namerané asi 0,5 h po perorálnom podaní 600 mg kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej). V pokusoch na zvieratách (potkany, psy) sa pomocou rádioaktívneho značenia dokázala prevažná eliminácia obličkami (v pomere 80 – 90 %) vo forme metabolitov. Aj u ľudí sa v moči dokázali len malé množstvá nezmeneného liečiva. Biotransformácia prebieha prevažne cestou oxidatívneho skracovania vedľajších reťazcov (beta-oxidácia) a/alebo S-metyláciou príslušných tiolov.


In vitro kyselina tioktová (alfa-lipoová) reaguje s komplexnými zlúčeninami kovov (napr. s cisplatinou). Kyselina tioktová (alfa-lipoová) vytvára ťažko rozpustné komplexné zlúčeniny v kombinácii s molekulami cukrov.


Porovnávacia štúdia biologickej dostupnosti (otvorená, skrížená) s 24 zdravými jedincami (vo veku 22 - 40 rokov) vykonaná v roku 1997 ukázala po podaní jednorazovej dávky jednej filmom obalenej tablety Thioctacid 600 HR v porovnaní s perorálnym roztokom (v každom prípade ekvivalentný 600 mg kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) nasledovné hodnoty enantiomérov kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej):

Testovaný liek (Thioctacid 600 HR) Referenčný (perorálny roztok)

kyselina-R- kyselina-S- kyselina-R- kyselina-S-

-lipoová -lipoová -lipoová -lipoová

Cmax ng/ml 2796,96 1282,57 8946,44 4201,41

CV (%) 60,59 54,04 44,90 44,50

tmax h 0,507 0,458 0,292 0,271

(Min-Max) (0,333-1,50) (0,167- 1,50) (0,167-0,50) (0,167-0,333)

AUC0- 2335,14 1086,23 3912,90 1748,52

ng.h/ml

CV (%) 43,91 43,55 36,97 39,14


Hodnoty parametrov sú uvedené ako aritmetické priemery a koeficienty variability (CV) a/alebo minimá a maximá.


Plazmatické koncentrácie enantiomérov po podaní jednej filmom obalenej tablety Thioctacid 600 HR v závislosti koncentrácie od času sú znázornené na obr. 1.


Obrázok 1:Priemerné plazmatické koncentrácie (aritmetický priemer ±SEM) kyseliny R- a S--lipoovej u 24 zdravých jedincov (12 mužov a 12 žien) po jednorazovom perorálnom podaní 600 mg racemickej kyseliny -lipoovej vo forme jednej filmom obalenej tablety Thioctacid 600 HR.
Obrázok 2:Plazmatické koncentrácie kyseliny R- a S- α-lipoovej u 24 zdravých jedincov (12 mužov a 12 žien) po jednorazovom perorálnom podaní 600 mg racemickej kys. α-lipoovej vo forme jednej filmom obalenej tablety Thioctacid HR 600.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna a chronická toxicita

Profil toxicity je charakterizovaný symptómami, ktoré sa spájajú s vegetatívnym aj centrálnym nervovým systémom. Po opakovanom podaní sa ako ďalšie cieľové orgány pre toxické dávky ukázali najmä pečeň a obličky.


Mutagenita a karcinogenita

Štúdie týkajúce sa mutagénneho potenciálu neodhalili žiadne príznaky génových alebo chromozómových mutácií.


Po perorálnom podávaní kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) potkanom sa v štúdií karcinogenity nepozoroval karcinogénny potenciál. Štúdia týkajúca sa karcinogénneho účinku kyseliny tioktovej (alfa-lipoovej) vo vzťahu ku karcinogénu N-nitrózo-dimetylamínu (NDEA) priniesla negatívne výsledky.

Reprodukčná toxicita

Až do maximálnej perorálne testovanej dávky 68,1 mg/kg u potkanov kyselina tioktová (alfa-lipoová) neovplyvnila fertilitu alebo včasný embryonálny vývoj.

Po intravenóznom podaní sa u králikov nepozorovali teratogénne vlastnosti až do rozpätia dávok toxických pre (kotné) samice.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hyprolusum, magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 6000, talcum, titanii dioxidum (E 171), flavi quinolini lacca aluminica, indigocarminum.6.2 Inkompatibility


In vitro kyselina tioktová (alfa-lipoová) reaguje s komplexnými zlúčeninami kovov (napr. s cisplatinou). Kyselina tioktová (alfa-lipoová) vytvára ťažko rozpustné komplexné zlúčeniny v kombinácii s molekulami cukrov (napr. laevulose roztok).


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal:

Sklenená fľaška jantárovej farby (matné sklo, hydrolytická trieda III) s plastovým uzáverom (polyetylén). Papierová škatuľka s písomnou informáciou pre používateľov.


Veľkosť balenia:

30, 60 a 100 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Meda Pharma GmbH&Co. KG

Benzstrasse 1

D-61352 Bad Homburg

Nemecko


 1. Registračné číslo


18/0208/96-S


 1. Dátum PRVEJ registrácie / predĺženia registrácie


22.2.1996/bez časového obmedzenia


 1. Dátum revízie textu


November 2012


7


Thioctacid 600 HR