+ ipil.sk

THIOCTACID 600 TPríbalový leták

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2106/1245

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2106/2919


Písomná informácia pre používateľa


Thioctacid®600 T

(trometamoli thioctas)

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

61352 Bad Homburg, Nemecko


Zloženie lieku:

Liečivo:trometamoli thioctas (trometamoliumthioktát) 952,3 mg, čo zodpovedá acidum tiocticum (kyselina thioktová, kyselina -lipoová)600 mg v 1 ampulke s 24 ml injekčného roztoku.

Pomocné látky:trometamolum (trometamol), aqua ad iniectabilita (voda na injekciu).


Farmakoterapeutická skupina:

Neuroterapeutikum


Charakteristika:

THIOCTACID®600 T obsahuje kyselinu thioktovú (-lipoovú), ktorá sa prirodzene nachádza v organizme, je biologicky aktívna a zasahuje do poškodených pochodov látkovej výmeny.


Indikácie:

Liečba príznakov periférnej (senzomotorickej) diabetickej polyneuropatie.


Kontraindikácie:

Liek sa nesmie používať pri známej precitlivenosti na kyselinu thioktovú (-lipoovú) alebo pomocné látky.


Poznámka:

Neuskutočnili sa štúdie s podávaním lieku THIOCTACID600 T deťom a dospievajúcim. Keďže nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti, liek sa preto u detí a dospievajúcich nemá používať.


Zvláštne upozornenie:

Pravidelná konzumácia alkoholu predstavuje významný rizikový faktor pre výskyt a zosilnenie neuropatických klinických symptómov a môže ohroziť úspešnosť liečby liekom THIOCTACID600 T. Pacientom s diabetickou polyneuropatiou sa odporúča nepožívať alkohol. To platí aj v obdobiach, keď je liečba prerušená.


Nežiaduce účinky:

Po rýchlej intravenóznej injekcii sa občas vyskytuje pocit tlaku v hlave a ťažkosti pri dýchaní, ktoré spontánne odznievajú.

V ojedinelých prípadoch sa vyskytli lokálne reakcie v mieste vpichu. Môžu sa objaviť kožné reakcie precitlivenosti, ako žihľavka, svrbenie, ekzém a vyrážky, ako aj systémové alergické reakcie až po vznik šoku. V ojedinelých prípadoch sa po intravenóznom podaní kyseliny thioktovej (-lipoovej) vyskytli kŕče, dvojité videnie, bodkovité krvácanie do kože (purpura) a trombopatie. Po podaní lieku THIOCTACID600 T sa kŕče, dvojité videnie a trombopatie nevyskytli.


V ojedinelých prípadoch sa môže znížiť koncentrácia glukózy v krvi, čo je spôsobené zlepšeným využitím glukózy. V týchto prípadoch boli opísané príznaky podobné hypoglykémii, vrátane závratov, potenia, bolestí hlavy a porúch zraku.


Poznámka:

V prípade predávkovania sa môžu objaviť nevoľnosť, vracanie a bolesť hlavy.

Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, alebo iné neobvyklé reakcie, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, oznámte ich vášmu lekárovi.

Opatrenia v prípade výskytu nežiaducich účinkov

Ak u seba zistíte niektorý z horeuvedených nežiaducich účinkov, podávanie lieku THIOCTACID600 T sa má prerušiť. Informujte prosím svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi ich závažnosť a rozhodne o prípadných ďalších opatreniach.

V prípade prvých príznakov alergickej reakcie liečbu okamžite prerušte a kontaktujte lekára.


Interakcie

Účinok cisplatiny sa môže znížiť, ak sa súbežne podáva THIOCTACID600 T.

Hypoglykemizujúci účinok inzulínu a perorálnych antidiabetík môže byť zosilnený a preto sa odporúča pravidelná kontrola hladiny glukózy v krvi, predovšetkým na začiatku terapie liekom THIOCTACID600 T. V ojedinelých prípadoch sa musí znížiť dávka inzulínu alebo perorálnych antidiabetík, aby sa neobjavili symptómy zníženej hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie).


Dávkovanie a spôsob podávania

Ak nie je predpísané inak, podáva sa pacientom pri závažných príznakoch periférnej (senzomotorickej) polyneuropatie 1 ampulka THIOCTACID600 T (čo zodpovedá 600 mg kyseliny -lipoovej) denne počas 2-4 týždňov počiatočného obdobia.

Intravenózne podanie má byť pomalé (nie rýchlejšie ako 50 mg kyseliny thioktovej (-lipoovej) 2 ml injekčného roztoku za minútu).

Taktiež sa môže použiť priama intravenózna aplikácia nezriedeného roztoku injekčnou striekačkou a infúznou pumpou, pričom treba dodržať trvanie aplikácie aspoň 12 minút.

V liečbe sa má pokračovať kys. -lipoovou v perorálnej liekovej forme.

Vzhľadom na citlivosť liečiva na svetlo treba ampulky vyberať zo škatuľky tesne pred použitím.

Poznámky k infúznej aplikácii:

THIOCTACID600 T je možné podať vo forme infúzie po zriedení fyziologickým roztokom chloridu sodného na objem 100-250 ml, v trvaní aspoň 12 minút.

Ako nosný roztok na infúznu aplikáciu lieku THIOCTACID600 T je treba použiť výhradne fyziologický roztok.

Infúzny roztok je treba chrániť pred svetlom (napr. hliníkovou fóliou). Infúzny roztok chránený pred svetlom je stály asi 6 hodín.


Upozornenie

Vplyv na vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov

Žiaden vplyv.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotné alebo dojčiace ženy sa majú liečiť kyselinou thioktovou (-lipoovou) po starostlivom zvážení rizika a prospechu liečby a len pod prísnym dohľadom lekára, pretože u týchto pacientok nie sú k dispozícii žiadne údaje. Reprodukčno toxikologické štúdie nepreukázali žiadne ovplyvnenia plodnosti a včasného vývoja embrya. Neexistujú žiadne údaje o embryotoxicite. V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o prestupe liečiva do materského mlieka.

Predávkovanie

Po užití perorálnych dávok vyšších ako 10 g kyseliny thioktovej (-lipoovej) boli v ojedinelých prípadoch, najmä pri požívaní alkoholu, pozorované závažné, niekedy až život ohrozujúce príznaky intoxikácie (napr. celkové kŕče, závažná porucha acidobázickej rovnováhy, ktorá vedie k laktátovej acidóze, závažné poruchy krvnej zrážavosti).


Ak existuje i najmenšie podozrenie na závažnú intoxikáciu Thioctacidom (napr. ak dospelí požijú viac ako 10 tabliet s obsahom po 600 mg a deti viac ako 50 mg/kg telesnej hmotnosti ) je potrebná okamžitá hospitalizácia a zabezpečenie všeobecných liečebných opatrení pre prípady otravy ( napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia atď.). Liečba možnej otravy sa musí zamerať na princípy modernej intenzívnej starostlivosti a riadi sa príznakmi.


Varovanie

THIOCTACID600 T sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.


Balenie

5 ampuliek po 24 ml injekčného roztoku


Uchovávanie

Ampulky chráňte pred svetlom!

Infúzny roztok je treba po príprave chrániť pred svetlom (napr. hliníkovou fóliou). Infúzny roztok chránený pred svetlom je stály asi 6 hodín.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Dátum poslednej revízie:

August 2007

3THIOCTACID 600 T

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2106/1245

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2106/2919


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Thioctacid600 T


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 ampulka s 24 ml injekčného roztoku obsahuje trometamoli tioctas 952,3 mg, čo zodpovedá acidum tiocticum 600 mg.


Pomocné látky, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Terapia symptómov periférnej (senzomotorickej) diabetickej polyneuropatie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Ak nie je predpísané inak, dávkovanie pri závažných príznakoch periférnej (senzomotorickej) polyneuropatie je 1 ampulka THIOCTACID600 T (čo zodpovedá 600 mg kyseliny -lipoovej) denne počas 2-4 týždňov počiatočného obdobia.

V liečbe sa má pokračovať kys. -lipoovou v perorálnej liekovej forme.

Intravenózne podanie má byť pomalé (nie rýchlejšie ako 50 mg kyseliny thioktovej - -lipoovej 2 ml injekčného roztoku za minútu).

Taktiež sa môže použiť priama intravenózna aplikácia nezriedeného roztoku injekčnou striekačkou a infúznou pumpou, pričom treba dodržať trvanie aplikácie aspoň 12 minút.

Vzhľadom na citlivosť liečiva na svetlo treba ampulky vyberať zo škatuľky tesne pred použitím.

Poznámky k infúznej aplikácii:

THIOCTACID600 T je možné podať vo forme infúzie po zriedení fyziologickým roztokom chloridu sodného na objem 100-250 ml, v trvaní aspoň 12 minút.

Ako nosný roztok na infúznu aplikáciu lieku THIOCTACID600 T je treba použiť výhradne fyziologický roztok.

Infúzny roztok je treba chrániť pred svetlom (napr. hliníkovou fóliou). Infúzny roztok chránený pred svetlom je stabilný asi 6 hodín.


 1. Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na kyselinu thioktovú (-lipoovú) alebo pomocné látky.

Poznámka:

Neuskutočnili sa štúdie s podávaním lieku THIOCTACID600 T deťom a dospievajúcim. Keďže nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti, liek sa u detí a dospievajúcich nemá používať.

Tehotenstvo a laktácia:

Pozri časť 4.6.


 1. Špeciálne upozornenia


Pravidelná konzumácia alkoholu predstavuje významný rizikový faktor pre výskyt a zosilnenie neuropatických klinických symptómov a môže ohroziť úspešnosť liečby liekom THIOCTACID600 T. Pacientom s diabetickou polyneuropatiou sa odporúča nepožívať alkohol. To platí aj v obdobiach, keď je liečba prerušená.


 1. Liekové a iné interakcie


Účinok cisplatiny sa môže znížiť, ak sa súbežne podáva THIOCTACID600 T.

Hypoglykemizujúci účinok inzulínu a perorálnych antidiabetík môže byť zosilnený, a preto sa odporúča pravidelná kontrola hladiny glukózy v krvi, predovšetkým na začiatku terapie liekom THIOCTACID600 T. V ojedinelých prípadoch sa musí znížiť dávka inzulínu alebo perorálnych antidiabetík, aby sa neobjavili symptómy zníženej hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie).


 1. Používanie v gravidite a počas laktácie


Tehotné alebo dojčiace ženy sa majú liečiť kyselinou thioktovou (-lipoovou) po starostlivom zvážení rizika a prospechu liečby a len pod prísnym dohľadom lekára, pretože u týchto pacientok nie sú k dispozícii žiadne údaje. Reprodukčno - toxikologické štúdie nepreukázali žiadne ovplyvnenia plodnosti a včasného vývoja embrya. Neexistujú žiadne údaje o embryotoxicite. V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o prestupe liečiva do materského mlieka.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadne.


 1. Nežiaduce účinky


Po rýchlej intravenóznej injekcii sa občas vyskytuje pocit tlaku v hlave a ťažkosti pri dýchaní, ktoré spontánne odznievajú.

V ojedinelých prípadoch sa vyskytli lokálne reakcie v mieste vpichu. Môžu sa objaviť hypersenzitívne kožné reakcie, ako žihľavka, svrbenie, ekzém a vyrážky, ako aj systémové alergické reakcie až po vznik šoku. V ojedinelých prípadoch sa po intravenóznom podaní kyseliny thioktovej (-lipoovej) vyskytli kŕče, dvojité videnie, purpura a trombopatie. Po podaní lieku THIOCTACID600 T sa kŕče, dvojité videnie a trombopatie nevyskytli.

V ojedinelých prípadoch sa môže znížiť koncentrácia glukózy v krvi v dôsledku jej zvýšenej utilizácie. V týchto prípadoch boli opísané príznaky podobné hypoglykémii, vrátane závratov, potenia, bolestí hlavy a porúch zraku.

Poznámka:

V prípade predávkovania sa môže objaviť nauzea, vracanie a bolesť hlavy.


4.9. Predávkovanie


Pri náhodnom alebo suicidálnom užití perorálnych dávok 10 - 40 g kyseliny thioktovej (-lipoovej) spolu s alkoholom sa pozorovali závažne príznaky intoxikácie, ktoré sa v niektorých prípadoch skončili fatálne. Klinické príznaky intoxikácie sa môžu zo začiatku manifestovať vo forme psychomotorického nepokoja alebo zastretého vedomia. V ďalšom priebehu tieto symptómy typicky sprevádzajú generalizované kŕče a vzniká laktátová acidóza. Ako ďalšie prejavy intoxikácie vysokými dávkami kyseliny thioktovej (-lipoovej) boli opísané hypoglykémia, šok, rabdomyolýza, hemolýza, diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC), útlm kostnej drene a multiorgánové zlyhanie.

Terapeutické opatrenia v prípadoch intoxikácie:

Ak existuje i najmenšie podozrenie na závažnú intoxikáciu liekom THIOCTACID THIOCTACID600 T (napr. ak dospelí požijú viac ako 10 tabliet s obsahom po 600 mg a deti viac ako 50 mg/kg telesnej hmotnosti) je potrebná okamžitá hospitalizácia a zabezpečenie všeobecných liečebných opatrení pre prípady otravy (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia atď.). Liečba generalizovaných kŕčov, laktátovej acidózy a všetkých ďalších život ohrozujúcich dôsledkov intoxikácie musí byť zameraná na princípy modernej intenzívnej terapie a musí byť symptomatická. V súčasnosti ešte nie je potvrdený pozitívny prínos hemodialýzy, hemoperfúzie alebo filtračných techník pre urýchlenie vylúčenia kyseliny thioktovej (-lipoovej).


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: variá (neuroprotektíva).


ATC klasifikácia:

A16 AX01 – rôzne liečivá tráviaceho traktu a metabolizmu – kyselina thioktová (-lipoová).


Hyperglykémia pri diabetes mellitus má za následok väzbu glukózy na proteínový matrix krvných ciev a tvorbu ”koncových produktov pokročilej glykozylácie”. Tento proces vedie k zníženiu endoneurálneho krvného prietoku a k endoneurálnej hypoxii / ischémii, ktoré sú spojené so zvýšenou tvorbou voľných kyslíkových radikálov, ktoré poškodzujú periférny nerv. V periférnom nerve sa ďalej dokázala deplécia antioxidantov, ako je glutatión.

V pokusoch na potkanoch, u ktorých bol diabetes vyvolaný streptozotocínom, interaguje kyselina thioktová (-lipoová) s týmito biochemickými procesmi zvýšením endoneurálneho krvného prietoku, zvýšením fyziologickej antioxidačnej hladiny glutatiónu a ako antioxidant znižuje voľné kyslíkové radikály v diabetickom nerve. Tieto účinky, ktoré sa pozorovali za experimentálnych podmienok, poukazujú na to, že pôsobením kyseliny thioktovej (-lipoovej) sa môže zlepšiť funkcia periférnych nervov.

To sa týka senzorických porúch pri diabetickej polyneuropatii, ktoré sa môžu prejaviť dysestéziami a parestéziami, ako pálenie, bolesť, strata citlivosti a mravčenie.

Za experimentálnych podmienok sa kyselina thioktová (-lipoová) podobá inzulínu v tom, že aktivuje príjem glukózy do nervu, do svalu a tukových buniek cestou aktivácie fosfatidylinozitol-3-kinázy.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Plazmatický polčas kyseliny thioktovej (-lipoovej) je u ľudí približne 20 minút a celkový plazmatický klírens 10-15 ml/min/kg. Na konci 35 minútovej infúzie 600 mg kys. -lipoovej sa zistili plazmatické hladiny približne 20 g/ml. Pomocou rádioaktívneho značenia bolo v pokusoch na zvieratách (potkan, pes) preukázané prevažujúce (80-90%) vylučovanie obličkami, a to vo forme metabolitov. Rovnako u človeka sa v moči vyskytujú iba malé množstvá vylúčenej látky v nezmenenej podobe.

Biotransformácia prebieha prevažne oxidačným skracovaním bočného reťazca (-oxidácia) a/alebo S-metyláciou zodpovedajúcich tiolových skupín.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna a chronická toxicita:

Toxicita je charakterizovaná symptómami, ktoré rovnako ovplyvňujú vegetatívny a centrálny nervový systém (pozri tiež časť 4.9 “Predávkovanie”). Po opakovanom podávaní sa zistilo, že cieľovými orgánmi sú pečeň a obličky.

Mutagenita a karcinogenita:

Výskumy zamerané na mutagenitu nepreukázali žiadne príznaky génových alebo chromozomálnych mutácií.

Pri perorálnom podávaní u potkanov neboli pozorované žiadne príznaky karcinogenity kyseliny thioktovej (-lipoovej). Štúdia o karcinogénnom účinku kyseliny thioktovej (-lipoovej) v spojení s karcinogénnym účinkom N-nitrózo-dimetylamínu (NDEA) priniesla negatívne výsledky.

Reprodukčná toxicita

Až do maximálnej perorálne testovanej dávky 68,1 mg/kg u potkanov kyselina thioktová (-lipoová) neovplyvnila fertilitu alebo včasný embryonálny vývoj.

Po intravenóznom podaní sa u králikov nezistili malformácie plodu až do rozpätia dávok toxických pre (kotné) samice.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Trometamolum, aqua ad iniectabilita.


 1. Inkompatibility


Kyselina -lipoová reaguje in vitro s komplexami kovových iónov (napr. s cisplatinou). Kyselina -lipoová tvorí s molekulami sacharidov (napr. roztokmi levulózy) ťažko rozpustné komplexné zlúčeniny.

THIOCTACID600 T nie je kompatibilný s roztokom glukózy, Ringerovým roztokom, ako aj s roztokmi, o ktorých je známe, že reagujú so sulfhydrilovými skupinami alebo s disulfidovými mostíkmi.


 1. Čas použiteľnosti


4 roky.

Pripravený infúzny roztok, chránený hneď po príprave pred svetlom (napr. hliníkovou fóliou), sa môže uchovávať asi 6 hodín.


 1. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Chráňte pred svetlom.


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


Ampulky z hnedého skla DIN ISO 9187-1, 25 ml, s bielym lámacím pruhom, hydrolytická trieda I s etiketou, uložené v rozdeľovníku pre 5 ampuliek.

Škatuľka s písomnou informáciou pre používateľa.

5 ampuliek po 24 ml.


 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Len na lekársky predpis.

THIOCTACID600 T je možné podať vo forme infúzie po zriedení fyziologickým roztokom chloridu sodného na objem 100-250 ml, v trvaní aspoň 12 minút.

Ako nosný roztok na infúznu aplikáciu lieku THIOCTACID600 T je treba použiť výhradne fyziologický roztok.

Taktiež sa môže použiť priama intravenózna aplikácia nezriedeného roztoku injekčnou striekačkou a infúznou pumpou, pričom treba dodržať trvanie aplikácie aspoň 12 minút.

Infúzny roztok je treba chrániť pred svetlom (napr. hliníkovou fóliou). Infúzny roztok chránený pred svetlom je stabilný asi 6 hodín.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registráciiMeda Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Nemecko


 1. Registračné číslo


87/0207/96-S


 1. Dátum Prvej registrácie

22. 2. 1996


 1. Dátum poslednej revízie textu

August 2007

5THIOCTACID 600 T