+ ipil.sk

THIOGAMMA 600 INJEKTPríbalový leták

Příloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.

Příloha č. 2 k rozhodnutiu o predížení registrácie, ev.č. 2614/2002

Písomná informácia pre používatela.

THIOGAMMA® 600 Injekt (Acidum thiocticum)

Injekčný roztok

Držitel rozhodnutia o registrácii:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Boblingen, Nemecko

Zloženie lieku

Liečivo:

Jedna ampulka 20 ml injekčného roztoku obsahuje: 1167,70 mg meglumínovej soli kyseliny tioktovej (jej množstvo zodpovedá 600 mg acidum thiocticum (kyselina tioktová)).

Pomocné látky:

megluminum (meglumín), macrogolum 300 (makrogol 300), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)

Farmakoterapeutická skupina

Varium, neuroprotektívum

Charakteristika

THIOGAMMA® 600 Injekt je liek určený na liečbu neuropatie. Liečivo (kyselina tioktová) sa tvorí aj vo vašom tele pri premene látok a ovplyvňuje jednotlivé stupne látkovej premeny.

Indikácie

Liek sa používa na liečbu porúch citlivosti pri diabetickej polyneuropatii (poškodenie nervov sposobených cukrovkou).

Kontraindikácie

Kedy sa THIOGAMMA® 600 Injekt nemá užívať

Liek nesmiete užívať ak Vám bolo zistené, že ste precitlivení (alergickí) na kyselinu tioktovú alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku.

Čo robiť v tehotenstve

Informácie o bezpečnosti podávania tehotným ženám nie sú dostupné, preto počas tehotenstva sa može liek užívať len po porade s Vaším lekárom.

Čo robiť počas dojčenia

Nie je dokázané vylučovanie kyseliny tioktovej do materského mlieka, ale liek sa počas obdobia dojčenia neodporúča podávať.

Deti a mladiství

Deťom a mladistvým sa liek nepodáva, pretože nie sú u nich dostatočné klinické skúsenosti. Nežiaduce účinky.

Aké nežiaduce účinky sa možu vvskvtnúť pri užívaní THIOGAMMA® 600 Injekt Po rýchlom vnútrožilovom podaní sa vyskytli nežiaduce účinky, ako sú pocity tlaku v hlave, ťažkosti pri dýchaní, ktoré ustúpia spontánne. Alergická reakcia vo forme žihl’avky a začervenania može vzniknúť lokálne v oblasti vpichu injekčnej ihly, alebo može nastať celková reakcia organizmu, ktorej následkom može byť šok.

V    zriedkavých prípadoch po vnútrožilovom podaní sa možu vyskytnúť krče, dvojité videnie, spontánne krvné výrony do kože (purpura), porucha funkcie krvných doštičiek (trombocytopatia).

V    dosledku zlepšenia metabolizmu cukru sa može znížiť hladina cukru v krvi.

Ak spozorujete nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, prosím upozornite vášho ošetrujúceho lekára.

Čo robiť pri výskyte nežiaducich účinkov

Pri výskyte nežiaducich účinkov vyhl’adajte svojho ošetrujúceho lekára.

Ak spozorujete zvýšenú precitlivenosť na liek, liečbu prerušte a vyhl’adajte čo najskór lekára.

Interakcie:

Ktoré lieky ovplyvňuiú účinok THIOGAMMA® 600 Injekt

Tieto informácie sa móžu týkať aj liekov, ktoré užívate krátkodobo.

Nie je vylúčené, že súčasné užívanie THIOGAMMA® 600 Injekt znižuje účinok cisplatiny. Naopak móže sa zvýšiť účinok inzulínu príp. perorálnych antidiabetík. Preto sa na začiatku užívania THIOGAMMA® 600 Injekt pravidelne merajú hladiny cukru v krvi. V individuálných prípadoch je potrebné znížiť dávkovanie inzulínu príp. perorálnych antidiabetík, aby sa zabránilo nadmernému poklesu hladiny cukru v krvi.

Ktoré nápoje a jedlá by ste nemali konzumovať

Počas liečby liekom Thiogamma® 600 Injekt je nutné dodržiavať prísny zákaz požívania alkoholických nápojov, pretože sa očakáva zníženie terapeutického účinku kyseliny tioktovej vplyvom alkoholu a jeho metabolitov

Dávkovanie a spósob podávania

Riaďte sa týmito pokynmi pokial’ vám lekár neposkytol iné informácie, aby sa dosiahol očakávaný účinok.

Ako často a v akej dávke sa THIOGAMMA® 600 Injekt podáva

Pri silných poruchách citlivosti pri ťažkej diabetickej polyneuropatii sa u dospelých odporúča viackrát týždenne až denne 1 ampulka THIOGAMMA® 600 Injekt (zodpovedá 600 mg kyseliny tioktovej). Injekcie sa podávajú počas 2-4 týždňov ako začiatočná fáza liečby.

Kedy a ako sa THIOGAMMA® 600 Injekt podáva

Liek sa podáva ako krátkodobá infúzna terapia. Podáva sa pomaly, nie rýchlejšie ako 50 mg kyseliny tioktovej za min (1,7 ml injekčného roztoku za 1 min).

Spósob podávania THIOGAMMA® 600 Injekt

THIOGAMMA® 600 Injekt sa podáva v izotonickom roztoku NaCl ako krátkodobá infúzna terapia. Jedna ampulka (jej množstvo je ekvivalentné 600 mg kyseliny tioktovej) sa zmieša spolu s 50-250 ml 0,9% roztoku NaCl a podáva sa intravenózne 20-30 min.

Upozornenie

Aké opatrenia je potrebné dodržiavať

Kyselina tioktová vytvára ťažko rozpustné komplexy s molekulami cukrov (roztok levulózy). Injekčný roztok nie je kompatibilný s roztokom glukózy, s Ringerovým roztokom ako aj s roztokmi, o ktorých je známe, že reagujú s -SH skupinami príp. s disulfidovými mostíkmi.

Ampulky na prípravu roztoku sa smú vybrať z papierového obalu len bezprostredne pred ich použitím. Injekčný roztok je určený na okamžitú spotrebu a pretože kyselina tioktová je citlivá na svetlo, infúzny roztok musí byť chránený pred svetlom vhodným obalom.

Čo treba urobiť ak sa liek Thiogamma® 600 Injekt podal vo vel’kom množstve ?

Nie sú známe prípady predávkovania kyselinou tioktovou a na základe vedomostí o účinku liečiva sa neočakávajú.

Čo musíte urobiť, ak prerušíte liečbu alebo predčasne ukončíte liečbu ?

Ak chcete prerušiť liečbu, poraďte sa s lekárom. Pravidelné podávanie infúzii podl’a pokynov lekára je dóležité pri liečbe porúch citlivosti pri diabetickej poolyneuropatii.

Vodiči a pracovníci na rizikových pracoviskách Žiadne zvláštne opatrenia nie je potrebné dodržiavať.

Varovanie:

Liek sa nesmie podávať po uplynutí času použitelnosti vyznačenej na obale.

Balenie:

5, 10, 20 ampuliek 20 ml

Klinické balenie po 50, 100, 500, 1000 ampuliek 20 ml Uchovávanie

Liek uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15-25 oC. Liek chráňte pred svetlom.

Liek uschovajte mimo dosahu detí !

Dátum poslednej revízie textu október 2004

Ďalšie informácie pre pacienta

U mnohých diabetikov sa skór alebo neskór móžu vyskytnúť poruchy látkovej výmeny nervových buniek, ktoré nie sú orgánového póvodu, a vyvolávajú nepríjemné poruchy citlivosti rózneho druhu. Typickými ťažkosťami pre toto ochorenie sú mravčenie, drevenenie, brnenie, pálčivé bolesti chodidla, nepokojné nohy a zníženie až strata citlivosti. Tieto ťažkosti postihujú najma nohy.

THIOGAMMA® 600 Injekt ovplyvňuje uvedené príznaky. Liečivo kyselina tioktová sa tvorí aj v 1’udskom organizme a je súčasťou dóležitých enzýmov - biokatalyzátorov, ktoré sú nenahraditelné pri látkovej premene najma pri látkovej premene cukrov.

3

THIOGAMMA 600 INJEKT

Súhrn údajov o lieku

Příloha č. 1 k rozhodnutiu o predížení registrácie, ev.č. 2614/2002

Súhrn charakteristických vlastností lieku.

1.    Názov lieku Thiogamma® 600 Injekt

2.    Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivo:

1 ampulka obsahuje 1167,70 mg acidum thiocticum meglumínovej soli (čo zodpovedá 600 mg acidum thiocticum).

3.    Lieková forma: injekčný roztok

4.    Klinické údaje

4.1.    Terapeutické indikácie

Poruchy citlivosti pri diabetickej polyneuropatii.

4.2.    Dávkovanie a spósob podávania

Ak lekár nepredpíše iné dávkovanie, podáva sa dospelým pri ťažkých poruchách citlivosti u pacientov s ťažkou diabetickou polyneuropatiou viac krát týždenne až denne 1 ampulka Thiogammma® 600 Injekt, toto množstvo zodpovedá 600 mg kyseliny tioktovej.

Injekcie sa podávajú intravenózne. Injekcia sa podáva pomaly, nie rýchlejšie ako 50 mg kyseliny tioktovej (1,7 ml injekčného roztoku) za minútu.

Injekcie sa podávajú 2 až 4 týždne počas počiatočnej fázy liečby. Liečba može pokračovať podávaním 200 mg (jedna obalená tableta Thiogamma® 200 oral) až 300 mg kyseliny tioktovej (jedna obalená tableta Thiogamma® 300 oral) denne.

Thiogamma® 600 Injekt sa podáva v izotonickom roztoku NaCl ako krátkodobá infúzna terapia. Jedna ampulka (jej množstvo je ekvivalentné 600 mg kyseliny tioktovej) sa zmieša s 50 - 250 ml 0,9% roztoku NaCl a podáva sa intravenózne 20 - 30 min.

Lokálna znášanlivosť:

Placebom kontrolovaná štúdia preukázala, že Thiogamma® 600 Injekt vo forme krátkodobej infúzie spolu s 50 ml 0,9% roztokom NaCl podávaných počas 30 min je lokálne dobre znášaný.

4.3.    Kontraindikácie

Thiogamma® 600 Injekt je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu tioktovú.

Deťom a mladistvým sa Thiogamma® 600 Injekt nepodáva pre nedostatok klinických skúseností.

4.4.    Špeciálne upozornenia

Nie sú popísané. Pozri časti 4.5 a 4.6.

4.5.    Liekové a iné interakcie

Nie je vylúčené, že súčasné používanie Thiogamma® 600 Injekt a cisplatiny sposobuje zníženie

účinku

cisplatiny.

Može byť zosilnený hypoglykemizujúci účinok inzulínu príp. perorálnych antidiabetík. Preto je potrebné na začiatku liečby s kyselinou tioktovou vykonávať pravidelné monitorovanie glykemického profilu. V zriedkavých prípadoch je potrebné znížiť dávkovanie inzulínu príp. perorálnych antidiabetík, aby sa predišlo vzniku príznakov hypoglykémie.

Upozornenie: Počas liečby s liekom Thiogamma® 600 Injekt je potrebné vylúčiť konzumáciu alkoholu, pretože alkohol a jeho metabolity znižujú účinok lieku.

4.6.    Používanie v gravidite a počas laktácie

Nie sú dostupné údaje o bezpečnosti užívania lieku počas tehotenstva, preto liečba s liekom Thiogamma® 600 Injekt može počas tehotenstva pokračovať len po porade s lekárom.

Nie je známe, či kyselina tioktová přestupuje do materského mlieka. Liek sa preto počas dojčenia nemože užívať.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

4.8.    Nežiaduce účinky

Po rýchlom podaní infúzie sa ojedinele vyskytli pocity tlaku v hlave, dýchavičnosť, ktoré ustúpia spontánne. Alergická reakcia vo forme urtikárie a ekzému može vzniknúť lokálne v oblasti vpichu injekčnej ihly, alebo može nastať celková reakcia organizmu, ktorej následkom može byť šok.

V ojedinelých prípadoch boli pozorované po intravenóznom podaní krče, diplopia, purpura a trombocytopatie.

Následkom zlepšenej utilizácie glukózy može poklesnúť hladina glykémie.

4.9.    Predávkovanie

Príznaky predávkovania:

Je popísaný prípad letálnej intoxikácie po užití 40 g kyseliny tioktovej v kombinácii s 2,88 promile alkoholu. Príčinná súvislosť nie je známa. Žiadne iné prípady intoxikácie kyselinou tioktovou nie sú známe a na základe farmakologických vedomostí o tejto látke sa neočakávajú.

5.    Farmakologické vlastnosti:

Farmakoterapeutická skupina: Varium, neuroprotektívum ATC-kód: A16AX01

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Kyselina tioktová je látka podobná vitamínom, tvorí sa v organizme vyšších živočíchov, kde posobí ako koenzým pri oxidatívnej dekarboxylácií alfa-ketokyselín.

Kyselina tioktová znižuje hladinu cukru v krvi diabetických zvierat a zvyšuje ukladanie glykogénu v pečeni vo forme energetickej zásoby a u rudí ovplyvňuje hladinu kyseliny hroznovej (pyruvát) v krvi.

Z novších výskumov vyplýva antioxidatívny potenciál kyseliny tioktovej, pretože v látkovej premene sa kyselina tioktová 1’ahko premieňa z oxidatívnej formy (disulfidové mostíky v molekule) na redukujúcu dihydroformu (2 vol’né SH skupiny).

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa kyselina tioktová rýchlo a úplne rezorbuje, podlieha vysokému efektu prvého prechodu pečeňou (first pass effekt).

Existujú významné interindividuálne odchýlky v dostupnosti kyseliny tioktovej v organizme. Oxidáciou bočných reťazcov a konjugáciou sa kyselina tioktová biotransformuje (metabolity) a vylučuje sa prevažne obličkami.

Elimminačný polčas v sére je 10-20 min.

5.3.    Preklinické údaje o bezpečnosti lieku

Akútna toxicita:

Akútna toxicita u zvierat je nízka. Letálna dávka u potkanov po intravenóznom podaní je 400 mg/kg a u psov približne 400-500 mg/kg po perorálnom podaní. Vysoké dávky sposobujú u psov vomitus, saliváciu a posobia sedatívne. Smrť nastáva v dosledku vzniku tonicko-klonických krčov.

Chronická toxicita:

Nie sú žiadne poznatky o chronickej toxicite.

Mutagénny a karcinogénny potenciál:

Nie sú žiadne poznatky o mutagénnom a karcinogénnom potenciáli.

Reprodukčná toxicita

Nie sú skúsenosti s užívaním lieku Thiogamma® 600 Injekt u žien počas gravidity a laktácie.

6.    Farmaceutické informácie 6.1. Zoznam pomocných látok

megluminum, macrogolum 300, aqua ad iniectabilia

6.2.    Inkompatibility

Kyselina tioktová reaguje in vitro s komplexami kovových iónov (napr. cisplatina). Takisto vytvára ťažko rozpustné komplexy s molekulami cukrov (roztok levulózy). Injekčný roztok nie je kompatibilný s roztokom glukózy, s Ringerovým roztokom ako aj s roztokmi, o ktorých je známe, že reagujú s -SH skupinami príp. s disulfidovými mostíkmi.

6.3.    Čas použitelnosti

Čas použitelnosti je 60 mesiacov od dátumu výroby.

6.4.    Upozornenie na podmienky a spósob skladovania

Liek uchovávajte pri 15§C - 25§C, chráňte ho pred svetlom.

Ampulky pre prípravu roztoku sa smú vybrať z papierového obalu len bezprostredne pred ich použitím.

Injekčný roztok je určený na okamžitú spotrebu a pretože kyselina tioktová je citlivá na svetlo, infúzny roztok musí byť chránený pred svetlom vhodným obalom.

Liek sa nesmie používať po uplynutí dátumu použitelnosti vyznačenom na obale.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu, velkost’ balenia

Ampulky 5x20ml, 10x20ml, 20x20ml.

Klinické balenie: ampulky 50x20ml, 100x20ml, 500x20ml, 1000x20ml.

7.    Držitel rozhodnutia o registrácií:

Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Boblingen, Nemecko

8. Registračné číslo    87/0347/98-S

9. Dátum registrácie/predíženia    28. máj 1998

10.    Dátum poslednej revízie textu október 2004

3

THIOGAMMA 600 INJEKT