+ ipil.sk

Thiogamma Turbo-SetPríbalový leták

Príloha č. 2k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/11185


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Thiogamma®Turbo-Set

infúzny intravenózny roztok

Liečivo: kyselina tioktová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

  • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Thiogamma Turbo-Seta na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Thiogammu Turbo-Set

3. Ako používať Thiogammu Turbo-Set

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Thiogammu Turbo-Set

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE THIOGAMMA TURBO-SET A NA ČO SA POUŽÍVA


Thiogamma Turbo-Set je liek určený na liečbu neuropatie. Liečivo (kyselina tioktová) sa tvorí aj vo Vašom tele pri premene látok a ovplyvňuje jednotlivé stupne látkovej premeny. Kyselina tioktová má antioxidačné vlastnosti.


Indikácie

Liečba porúch citlivosti a bolesti spôsobená poškodením nervov (diabetická polyneuropatia) na

základe cukrovky (diabetes mellitus).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE THIOgammU TURBO-SET


Nepoužívajte Thiogammu Turbo-Set


- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu tioktovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Thiogammy Turbo-Set;


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Thiogammy Turbo-Set


V súvislosti s používaním Thiogammy Turbo-Set boli hlásené alergické reakcie vrátane život ohrozujúceho šoku (náhly kolaps krvného obehu) (pozri tiež časť “4. Možné vedľajšie účinky”).

Preto počas podávania Thiogammy Turbo-Set bude lekár sledovať výskyt včasných príznakov alergickej reakcie (napr. svrbenie, nutkanie na vracanie, nepokoj atď.). Ak sa tieto príznaky objavia, liečba sa musí okamžite ukončiť a potrebné môže byť prijatie iných liečebných opatrení.


V ojedinelých prípadoch sa v súvislosti s používaním Thiogammy Turbo-Set môže u pacientov s dekompenzovanou alebo nedostatočne kontrolovanou cukrovkou a zlým celkovým zdravotným stavom vyskytnúť závažná anafylaktická reakcia.


Kyselina tioktová reaguje in vitros komplexami kovových iónov (napr. cisplatinou), vytvára s molekulami cukrov (napr. s roztokom levulózy) ťažko rozpustné komplexy. Infúzny roztok nie je možné miešať s roztokom glukózy, Ringerovým roztokom ako aj s roztokmi, o ktorých je známe, že reagujú s -SH skupinami alebo s disulfidovými mostíkmi.

Pri podávaní infúzie je možné spolu s Thiogammou Turbo-Set použiť 0,9 % fyziologický roztok chloridu sodného.


Thiogamma Turbo-Set nie je určená na používanie u detí alebo mladistvých, pretože nie sú k dispozícii dostatočné informácie o používaní lieku v tejto vekovej skupine pacientov.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné podávanie Thiogammy Turbo-Set a cisplatiny môže viesť k zníženiu účinku cisplatiny (chemoterapeutikum – liek používaný pri liečbe rakoviny).

Zvýšený je účinok inzulínu príp. perorálnych antidiabetík (lieky znižujúce hladinu cukru v krvi) na hladinu cukru v krvi (glykémia). Preto je v počiatočných fázach liečby potrebná častejšia kontrola hladiny cukru v krvi. V ojedinelých prípadoch je potrebné na zabránenie výskytu prejavov hypoglykémie znížiť dávkovanie inzulínu alebo perorálneho antidiabetika.


Používanie Thiogammy Turbo-Set s jedlom a nápojmi

Pravidelná konzumácia alkoholu predstavuje výrazný rizikový faktor vzniku a progresie klinického obrazu neuropatie a môže byť prekážkou v úspechu liečby s Thiogammou Turbo-Set. Preto sa odporúča pacientom s diabetickou polyneuropatiou, aby sa v čo najväčšej miere vyhli konzumácii alkoholu. Toto odporúčanie sa týka aj obdobia, kedy sa liek nepodáva.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


V súlade so všeobecnými zásadami liečby sa liek môže počas tehotenstva a obdobia dojčenia používať len po dôkladnom zvážení pomeru prínosu a rizika.


Počas tehotenstva a obdobia dojčenia môžu ženy podstúpiť liečbu s kyselinou tioktovou len po dôkladnom zvážení a sledovaní lekárom, pretože v súčasnosti nie sú u tejto skupiny pacientov dostupné informácie. Štúdie na zvieratách nedokázali nežiaduci účinok na fertilitu alebo včasný vývoj embrya.


Nie je známe, či sa liek vylučuje do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhu strojov.


3. AKO POUŽÍVAŤ THIOGAMMU TURBO-SET


Vždy používajte Thiogammu Turbo-Set presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


V počiatočnej fáze liečby sa pri silných poruchách citlivosti sprevádzajúcich ťažkú diabetickú polyneuropatiu podáva intravenózne denne 600 mg kyseliny tioktovej (toto množstvo zodpovedá obsahu jednej infúznej fľaše Thiogamma Turbo-Set) počas 2 – 4 týždňov.


Pri intravenóznej aplikácii sa podáva pomaly ako krátkodobá infúzia po dobu najmenej 30 minút. Infúzia sa podáva priamo z infúznej fľaše, ktorá je chránená pred svetlom priloženým ochranným obalom za použitia štandardnej infúznej súpravy. Vzhľadom na citlivosť liečiva na svetlo, odporúča sa vybrať infúznu fľašu z papierovej škatule tesne pred podaním. Musí sa dodržať dĺžka infúzie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 min.

Po počiatočnej fáze liečba pokračuje podávaním 300 mg až 600 mg kyseliny tioktovej v perorálnej liekovej forme.


Ak máte dojem, že účinok Thiogammy Turbo-Set je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak použijete viac Thiogagammy Turbo-Set, ako máte

Pri predávkovaní sa môže vyskytnúť nauzea, vracanie a bolesť hlavy.

V ojedinelých prípadoch boli popísané po užití viac ako 10 g kyseliny tioktovej najmä v kombinácii s veľkým množstvom alkoholu závažné, niekedy až životu ohrozujúce príznaky otravy (napr. generalizované kŕče, porucha acidobázickej rovnováhy s laktátovou acidózou, ťažké poruchy krvného zrážania).

Preto pri podozrení na závažné predávkovanie kyselinou tioktovou je potrebná hospitalizácia pacienta a prijatie všeobecných terapeutických opatrení na odstránenie jedu (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka, podávanie aktívneho uhlia atď.). Liečba možných príznakov otravy sa musí vykonávať v súlade s princípmi intenzívnej starostlivosti a musí byť symptomatická.


Ak zabudnete použiť Thiogammu Turbo-Set

Ak zabudnete použiť dávku, nepoužívajte dvojnásobnú dávku Thiogammy Turbo-Set, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Thiogammu Turbo-Set

Prosím, neprerušte alebo neukončujte liečbu s Thiogammou Turbo-Set skôr, ako sa poradíte so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Thiogamma Turbo-Set môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Poruchy nervového systému:

veľmi zriedkavé: zmeny alebo poruchy chuti.


  1. Celkové vedľajšie účinky:

Po rýchlom podaní infúzie sa ojedinele vyskytol pocit tlaku v hlave a ťažkosti pri dýchaní, ktoré ustúpia spontánne.


Taktiež sa môžu vyskytnúť v mieste vpichu infúznej ihly lokálne prejavy kožných alergických reakcií - žihľavka, svrbenie, ekzém a vyrážky ako aj celkové reakcie, ktorých následkom môže byť šok.


V ojedinelých prípadoch boli pozorované po intravenóznom podaní kŕče, dvojité videnie, spontánne bodkovité krvácanie na koži (purpura) a poruchy funkcie krvných doštičiek (trombocytopatie).


Zlepšenie využitia glukózy môže v ojedinelých prípadoch spôsobiť pokles glykémie, pričom boli popísané príznaky, ktorými sa prejavuje hypoglykémia, ako je závrat, potenie, bolesť hlavy a poruchy videnia.


Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených vedľajších príznakov, prerušte užívanie Thiogammy Turbo-Set. Informujte o tejto skutočnosti svojho lekára, aby mohol stanoviť ich závažnosť a prijať potrebné ďalšie opatrenia.


Pri výskyte prvých príznakov alergickej reakcie sa musí používanie lieku ukončiť a ihneď kontaktujte lekára.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ THIOGAMMU TURBO-SET


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Thiogammu Turbo-Set po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na etikete po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, chráňte pred svetlom.


Pretože kyselina tioktová je citlivá na svetlo, infúzny roztok musí byť počas aplikácie chránený priloženým svetlo neprepúšťajúcim obalom.

Infúzne fľaše sa môžu vybrať z papierovej škatule len bezprostredne pred ich použitím a ihneď ich treba chrániť ochranným svetlo neprepúšťajúcim obalom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Thiogamma Turbo-Set obsahuje


Liečivo je kyselina tioktová.

Jedna infúzna fľaša s obsahom 50 ml injekčného roztoku obsahuje 1167,70 mg meglumínovej soli kyseliny tioktovej (zodpovedá 600 mg kyseliny tioktovej).


Ďalšie zložky sú: makrogol 300, meglumín, voda pre injekciu.


Ako vyzerá Thiogamma Turbo-Set a obsah balenia

Veľkosť balenia:

1 infúzna fľaša s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a 1 ochranný svetlo neprepúšťajúci obal.

10 infúznych fľiaš s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a 10 ochranných svetlo neprepúšťajúcich obalov.


Klinické balenie:

10, 50*, 100*, 200* infúznych fľiaš s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a s príslušným počtom ochranných obalov (*ako zbalený balík).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,

Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko


Výrobca:

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Industriestrasse 3, 34212 Melsungen, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2010.

Thiogamma Turbo-Set

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2009/11185


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Thiogamma Turbo-Set


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna infúzna fľaša s obsahom 50 ml infúzneho roztoku obsahuje 1167,70 mg acidum thiocticum meglumínovej soli (zodpovedá 600 mg acidum thiocticum).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


  1. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny intravenózny roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liek sa používa na liečbu diabetickej polyneuropatie spojenej s poruchami citlivosti a bolesťou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri ťažkých poruchách citlivosti sprevádzajúcich ťažkú diabetickú polyneuropatiu sa podáva denne 600 mg kyseliny tioktovej (toto množstvo zodpovedá obsahu jednej infúznej fľaše Thiogamma Turbo-Set) po dobu 2-4 týždňov.


V počiatočnej fáze liečby sa počas 2-4 týždňov podáva liek parenterálne. Pri intravenóznej aplikácii sa podáva pomaly ako krátkodobá infúzia po dobu najmenej 30 minút. Infúzia sa podáva priamo z infúznej fľaše, ktorá je chránená pred svetlom priloženým ochranným obalom, za použitia štandardnej infúznej súpravy. Vzhľadom na citlivosť liečiva na svetlo sa odporúča vybrať infúznu fľašu z papierovej škatule tesne pred aplikáciou. Musí sa dodržať dĺžka infúzie, táto nesmie byť kratšia ako 30 min.

Po počiatočnej fáze liečba pokračuje perorálne podávaním 300 mg až 600 mg kyseliny tioktovej.

Základnou podmienkou liečby diabetickej polyneuropatie je optimálna kontrola cukrovky.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu tioktovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Poznámka:

Deťom a mladistvým sa liek nepodáva pre nedostatok klinických skúseností.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V súvislosti s parenterálnym podávaním Thiogammy Turbo-Set bol hlásený výskyt alergických reakcií vrátane anafylaktického šoku (pozri časť 4.8).

Preto pacienti musia byť náležite sledovaní. V prípade výskytu včasných príznakov alergickej reakcie (napr. svrbenie, nauzea, nepokoj) sa musí liečba okamžite prerušiť a ak je to potrebné, musia sa prijať iné terapeutické opatrenia.


V ojedinelých prípadoch sa môže v súvislosti s používaním Thiogammy Turbo-Set u pacientov s dekompenzovanou alebo nedostatočne kontrolovanou cukrovkou a zlým celkovým zdravotným stavom vyskytnúť závažná anafylaktická reakcia.


Pozri časť 6.2 Inkompatibility.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie Thiogammy Turbo-Set a cisplatiny môže viesť k zníženiu účinku cisplatiny.

Antihyperglykemický účinok inzulínu, príp. perorálnych antidiabetík, môže byť zvýšený. Preto je v počiatočných fázach liečby potrebná častejšia kontrola glykemického profilu. V ojedinelých prípadoch je potrebné na zabránenie výskytu prejavov hypoglykémie znížiť dávkovanie inzulínu alebo perorálneho antidiabetika.


Poznámka:

Pravidelná konzumácia alkoholu je výrazným rizikovým faktorom vzniku a progresie klinického obrazu neuropatie a môže byť prekážkou v úspechu liečby s Thiogammou Turbo-Set. Preto sa odporúča pacientom s diabetickou polyneuropatiou, aby sa v čo najväčšej miere vyhli konzumácii alkoholu. Toto odporúčanie sa týka aj obdobia, kedy sa liek nepodáva.


4.6 Gravidita a laktácia


Všeobecnou zásadou farmakoterapie je, že liek sa počas gravidity a laktácie môže používať po dôkladnom vyhodnotení pomeru rizika a prínosu.

Preto tehotné a dojčiace ženy môžu podstúpiť liečbu kyselinou tioktovou, ak lekár zváži ich striktnú indikáciu, aj keď reprodukčné toxikologické štúdie nepreukázali nežiaduci vplyv na fertilitu a skorý vývoj embrya a nezistili sa u lieku embryotoxické vlastnosti.

Nie je známe, či sa liek vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri posudzovaní nežiaducich účinkov sa používa nasledovný popis frekvencie výskytu:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: zmeny alebo poruchy chuti


Celkové nežiaduce účinky

Po rýchlom podaní infúzie sa ojedinele vyskytol pocit tlaku v hlave a ťažkosti pri dýchaní, ktoré ustúpia spontánne.

Taktiež sa môžu vyskytnúť v mieste vpichu infúznej ihly lokálne prejavy kožných alergických reakcií - urtikária, svrbenie, ekzém a vyrážky ako aj celkové reakcie, ktorých následkom môže byť šok.

V ojedinelých prípadoch boli pozorované po intravenóznom podaní kŕče, diplopia, purpura a trombocytopatie.

Zlepšenie utilizácie glukózy môže v ojedinelých prípadoch spôsobiť pokles glykémie, pričom boli popísané príznaky, ktorými sa prejavuje hypoglykémia ako je vertigo, potenie, bolesť hlavy a poruchy videnia.


Poznámka:

V prípade predávkovania sa u pacientov vyskytla nauzea, vomitus a bolesť hlavy.


Lokálna znášanlivosť.

V placebom kontrolovanej štúdii sa potvrdilo, že podanie krátkodobej infúzie 50 ml infúzneho roztoku, ktorý obsahoval jednu ampulku Thiogammy 600 Injekt (1167,7 mg meglumínovej soli kyseliny tioktovej, makrogolu, vody na injekciu) a 30 ml 0,9 % izotonického roztoku NaCl v trvaní viac ako 30 minút je lokálne veľmi dobre znášaný. Záver z tejto štúdie je veľmi dobrá lokálna znášanlivosť Thiogammy Turbo-Set.


4.9 Predávkovanie

V prípade predávkovania sa u pacientov vyskytla nauzea, vomitus a bolesť hlavy.

Po neúmyselnom alebo suicidálnom príjme perorálnej dávky 10 až 40 g kyseliny tioktovej spolu s alkoholom sa pozorovali závažné intoxikácie, niektoré s letálnym koncom. Na začiatku sa predávkovanie klinicky prejavuje psychomotorickým nepokojom alebo zastretým vedomím a následne sa typicky pridružujú generalizované kŕče a laktátová acidóza. Ako následok intoxikácie vysokými dávkami kyseliny tioktovej bola popísaná hypoglykémia, šok, rabdomyolýza, hemolýza, stav diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, depresia kostnej drene a multiorgánové zlyhanie.


Terapeutické opatrenia v prípade intoxikácie:

Aj pri podozrení na závažnú intoxikáciu kyselinou tioktovou (napr. u dospelých > 10 tabliet po 600 mg a u detí > 50 mg/kg telesnej hmotnosti) je potrebná hospitalizácia pacienta a prijatie všeobecných terapeutických opatrení na elimináciu jedu (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka, podávanie aktívneho uhlia atď.). Liečba generalizovaných kŕčov, laktátovej acidózy a iných život ohrozujúcich následkov intoxikácie sa musí vykonávať v súlade s princípmi intenzívnej starostlivosti a podľa príznakov. Použitie hemodialýzy, hemoperfúzie alebo filtračných techník na urýchlenú elimináciu kyseliny tioktovej nebolo dostatočne preukázané.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Rôzne liečivá ovplyvňujúce tráviaci trakt a metabolizmus

ATC kód: A16AX01


Kyselina tioktová je látka podobná vitamínom, ktorá sa syntetizuje v organizme endogénne a zúčastňuje sa ako koenzým pri oxidatívnej dekarboxylácií alfa-ketokyselín.

Výsledkom hyperglykémie vyvolanej cukrovkou je kumulácia glukózy na bielkovinovom matrixe krvných ciev a tvorba tzv. „advanced glykosylation end products“. Tento proces vedie k poklesu endoneurálneho krvného prietoku a endoneurálnej hypoxii/ischémii, ktorý je spojený so zvýšenou tvorbou voľných kyslíkových radikálov s poškodením periférneho nervu. V periférnom nerve bol zistený nedostatok antioxidantov ako je glutatión.

V pokusoch uskutočnených na potkanoch kyselina tioktová interaguje s tými biochemickými procesmi, ktoré sú spúšťané streptozocínom indukovanou cukrovkou - znížením tvorby „advanced glycosylation end products“, zlepšením endoneurálneho prietoku krvi, zvýšením fyziologických hladín antioxidantu glutatiónu a pôsobí ako antioxidant proti voľným kyslíkovým radikálom v nerve diabetika.

Tieto účinky pozorované v experimentálnych podmienkach ukazujú, že funkcia periférneho nervu môže byť kyselinou tioktovou zlepšená. Týka sa to senzorických porúch diabetickej polyneuropatie, ktoré sa môžu manifestovať samostatne ako dysestézie a parestézie, ako sú napr. pocity pálenia, bolesť, tŕpnutie alebo pichanie.


Doplnením doterajších klinických poznatkov symptomatickej liečby diabetickej polyneuropatie podávaním kyseliny tioktovej bola multicentrická, placebom kontrolovaná štúdia uskutočnená v roku 1995, ktorá potvrdila priaznivý účinok kyseliny tioktovej na skúmané symptómy ako je pálenie, parestézie, tŕpnutie a bolesť.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

U ľudí je plazmatický polčas cca 25 minút, kým celkový plazmatický klírens je 10-15 ml/min/kg. Po podaní 30 minútovej infúzie 600 mg je plazmatická hladina cca 20 µg/ml. Za pomoci rádioaktívmeho značenia sa na pokusoch u zvierat (psy, potkany) zistilo, že exkrécia prebieha hlavne renálne v 80 – 90 % vo forme metabolitov. Aj u ľudí sa eliminuje minimálne množstvo intaktnej látky v moči. Biotransformácia sa uskutočňuje oxidatívnym skrátením bočných reťazcov (ß oxidácia) a/alebo S‑metyláciou príslušných tiolov.

In vitroreaguje kyselina tioktová s komplexami kovových iónov (napr. cisplatinou). S molekulami cukrov tvorí ťažko rozpustné komplexy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna a chronická toxicita

Toxický profil je charakterizovaný príznakmi, ktoré ovplyvňujú vegetatívny aj centrálny nervový systém. Po opakovanej aplikácii toxických dávok sú ďalšími cieľovými orgánmi hlavne pečeň a obličky.


Mutagénny a tumorogénny potenciál

Výskumy na mutagénny potenciál neposkytli údaje o génovej a chromozómovej mutácii. V štúdii na kancerogenitu, kde sa perorálne podávala potkanom kyselina tioktová nepriniesli údaje o tumorogénnom potenciáli. Štúdia na tumorogénny účinok kyseliny listovej v spojitosti s kancerogénnou látkou N-nitrozo-dimetylamínom (NDEA) bola negatívna.


Reprodukčná toxicita

Kyselina tioktová nemá u potkanov vplyv na fertilitu alebo skorý vývin embrya, ktorým sa podávali maximálne skúmané perorálne dávky až do 68,1 mg/kg. Po intravenóznej injekcii u králikov sa nezistila tvorba deformít, kde ich matkám podávali toxické dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


megluminum, makrogolum 300, aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility


In vitrokyselina tioktová reaguje s komplexami kovových iónov (napr. cisplatinou). S molekulami cukrov (napr. roztok levulózy) tvorí ťažko rozpustné komplexy. Thiogamma Turbo-Set nie je kompatibilná s roztokom glukózy, s Ringerovým roztokom ako aj s roztokmi, o ktorých je známe, že reagujú s SH-skupinami, príp. s disulfovými mostíkmi.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek uchovajte pri teplote 15 °C – 25 °C, chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Pretože kyselina tioktová je citlivá na svetlo, infúzny roztok musí byť chránený svetlo neprepúšťajúcim obalom, ktorý je súčasťou balenia.

Infúzne fľaše sa smú vybrať z papierovej škatule len bezprostredne pred ich použitím a ihneď ich treba chrániť ochranným svetlo neprepúšťajúcim obalom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 infúzna fľaša s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a 1 ochranný svetlo neprepúšťajúci obal.

10 infúznych fľiaš s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a 10 ochranných svetlo neprepúšťajúcich obalov.


Klinické balenie:

10, 50*, 100*, 200* infúznych fliaš s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a s príslušným počtom ochranných obalov (*ako zbalený balík).


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Wörwag Pharma GmbH &Co. KG

Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČISLO


87/0280/02-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31. 12. 2002 / 11.06.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2010

Thiogamma Turbo-Set