+ ipil.sk

THROMBOREDUCTIN 0,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/04299


Písomná informácia pre používateľa


Thromboreductin0,5 mg

anagrelidiumchlorid

kapsuly


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Thromboreductin0,5 mga na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Thromboreductin 0,5 mg

3. Ako užívaťThromboreductin0,5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Thromboreductin0,5 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Thromboreductin0,5 mga na čo sa používa


Thromboreductin 0,5 mg znižuje počet krvných doštičiek.

Používa sa na liečbu zvýšeného počtu krvných doštičiek.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Thromboreductin 0,5 mg


Neužívajte Thromboreductin 0,5 mg

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na niektorú z ďalších zložiek Thromboreductinu 0,5 mg,

- keď ste mali anafylaktoidnú reakcia na laktózu,

- keď máte ťažkú chorobu srdca a ciev,

- keď ste tehotná alebo dojčíte.


Ak máte ochorenie srdca, obličiek alebo pečene, váš lekár je o nich informovaný a rozhodol, že sa budete liečiť Thromboreductinom 0,5 mg, musíte dodržiavať špeciálne podmienky.

Ak ste žena v plodnom veku, prečítajte si, prosím, časť „Tehotenstvo a dojčenie“.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Thromboreductinu 0,5 mg

Odporúča sa, aby vám váš lekár kontroloval hematologické parametre, funkciu obličiek a pečene v pravidelných týždenných intervaloch počas liečby Thromboreductinom 0,5 mg, až pokiaľ nedosiahnete svoju optimálnu udržiavaciu dávku lieku. Po 6 mesiacoch sa majú parametre kontrolovať štyrikrát do roka.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ktoré iné lieky môžu ovplyvniť účinok Thromboreductinu 0,5 mg alebo mu zabrániť v účinku?

Nie je známe.


Lieky s nasledovnými liečivami boli užívané súbežne s Thromboreductinom 0,5 mg a neovplyvnili jeho účinok: acetylsalicylová kyselina, paracetamol, furosemid, železo, ranitidín, hydroxyurea, alopurinol, digoxín. Ak sa liečite heparínom, informujte o tom, prosím, lekára.


Užívanie Thromboreductinu 0,5 mgs jedlom a nápojmi

Strava neovplyvňuje účinok Thromboreductinu 0,5 mg.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak ste tehotná

Oznámte to bezodkladne svojmu lekárovi. Thromboreductin 0,5 mg sa nesmie užívať v tehotenstve. Počas liečby musíte užívať antikoncepciu. Poraďte sa, prosím, o tomto probléme so svojím lekárom. Rovnako ak plánujete tehotenstvo, poraďte sa o tom s lekárom, ktorý pre Vás nájde najlepší spôsob liečby počas tehotenstva a dojčenia.


Ak dojčíte

Thromboreductin 0,5 mg sa nesmie užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Účinok nie je známy.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Thromboreductinu 0,5 mg

Thromboreductin 0,5 mgobsahuje laktózu. Pacienti s intoleranciu (neznášanlivosťou) laktózy nesmú užívať tento liek.


3. Ako užívaťThromboreductin0,5 mg


Vždy užívajte Thromboreductin 0,5 mgpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dodržiavajte, prosím, dávkovanie, ktoré vám určil lekár a svojvoľne ho nemeňte. Dávkovanie lieku bude kontrolované v pravidelných intervaloch a váš lekár ho upraví, ak si to bude váš stav vyžadovať.


Aké je správne dávkovanie Thromboreductinu 0,5 mg?

Liečba Thromboreductinom 0,5 mg sa má začať jednou kapsulou denne. Dávka sa má zvyšovať a upravovať podľa pokynov lekára. Vo všeobecnosti udržiavacia dávka je od 1 mg/deň do 3 mg/deň, rozdelených do dávok užívaných každých 8 alebo 12 hodín. Zvyšovanie dávky nemá prekročiť 1 kapsulu (0,5 mg/týždeň), až po dosiahnutie liečebného účinku.


Ako a kedy sa má Thromboreductin0,5 mg užívať?

Kapsuly sa majú prehltnúť bez rozhryzenia, zapiť tekutinou (napr. vodou). Ak je denná dávka rozdelená do dvoch čiastkových dávok, potom sa užijú ráno a večer, ak je rozdelená do troch čiastkových dávok, užívajú sa každých osem hodín.

Zmenu predchádzajúcej terapie na liečbu Thromboreductinom 0,5 mg alebo na kombinovanú liečbu Thromboreductinom 0,5 mg a iným liekom, je nevyhnutné urobiť postupne podľa pokynov lekára.


Ako dlho máte užívať Thromboreductin0,5 mg?

Liečba Thromboreductinom 0,5 mg je dlhodobá, neprerušujte ju bez okamžitého oznámenia lekárovi.


Ak užijete viac Thromboreductinu 0,5 mg, ako máte

V prípade predávkovania volajte lekára alebo pohotovostnú službu. Ak je to možné, ukážte lekárovi fľaštičku s liekom a Písomnú informáciu pre používateľov. Príznaky, ktoré sú vymenované v časti „Možné vedľajšie účinky“ môžu nastať vo zvýšenej intenzite a s dlhším trvaním. Je pravdepodobné, že nastane zníženie krvného tlaku nasledované závratmi, búšením srdca a poruchami rytmu. Pri predávkovaní nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Ak zabudnete užiť Thromboreductin 0,5 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú kapsulu. Mohli by nastať vedľajšie účinky vo zvýšenej intenzite najmä na začiatku liečby. Užite ďalšiu dávku kapsúl v čase odporúčanom lekárom a informujte ho o vynechaní alebo znížení dávky lieku.


Ak prestanete užívať Thromboreductin 0,5 mg

Ak prerušíte liečbu Thromboreductinom 0,5 mg vždy informujte svojho lekára. Prerušenie liečby bez konzultácie s lekárom môže spôsobiť komplikácie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Thromboreductin 0,5 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Aké vedľajšie účinky môžu nastať počas liečby Thromboreductinom 0,5 mg?

Počas liečby Thromboreductinom 0,5 mg boli pozorované nasledovné vedľajšie účinky, ktoré vo všeobecnosti boli slabej intenzity a vymizli v priebehu liečby: bolesť hlavy, búšenie srdca, hnačka, pocit slabosti, edémy, nutkanie na vracanie, bolesť v tráviacom trakte, závrat, bolesť, sťažené dýchanie, plynatosť, vracanie, horúčka, vyrážka, bolesť na hrudi, nechutenstvo, zrýchlená činnosť srdca, zápal hltanu, nepokoj, kašeľ, parestézie, bolesť chrbta, svrbenie, dyspepsia. Pri výskyte iných vedľajších účinkov nebola dokázaná ich príčinná súvislosť s liečbou Thromboreductinom 0,5 mg.


Čo môžete urobiť ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky?

V prípade bolesti hlavy (vyskytuje sa najmä po začatí liečby) vám lekár môže predpísať liek proti bolesti, napr. paracetamol. Ak máte hnačku, lekár vám predpíše liek proti hnačke. V prípade alergickej reakcie, príznakov ochorenia srdca, významnej zmeny funkcie pečene alebo obličiek je nevyhnutné liečbu zastaviť.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Thromboreductin0,5 mg


Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Thromboreductin 0,5 mgpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Liek nepoužívajte ak pozorujete zmenu vo farbe kapsúl prípadne ich poškodenie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Thromboreductin 0,5 mgobsahuje


- Liečivo jeanagrelidiumchlorid. Jedna kapsula obsahuje 0,5 mg anagrelidiumchloridu.

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, povidón, krospovidón, mikrokryštalická celulóza,

magneziumstearát, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132), želatína, voda.


Ako vyzerá Thromboreductin 0,5 mga obsah balenia

Thromboreductin 0,5 mg sú modré želatínové kapsuly, ktoré obsahujú biely prášok.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/IIf

1160 Viedeň

Rakúsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2013.

4THROMBOREDUCTIN 0,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/04299


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Thromboreductin0,5 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


0,5 mg anagrelidi hydrochloridum v jednej kapsule


Pomocná látka: 1 kapsula obsahuje 94 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Kapsuly.

Modré tvrdé kapsuly naplnené bielym práškom.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Thromboreductin 0,5 mg je určený na liečbu esenciálnej trombocytémie. Rozhodnutie pre terapiu je individuálne u každého pacienta a súvisí s počtom trombocytov, vekom, klinickým stavom a anamnézou, s rýchlosťou narastania počtu trombocytov, sprievodnými chorobami a rizikom trombembólie, so súbežnou terapiou, napr. hydroxyureou alebo interferónom alfa.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pacienti s esenciálnou trombocytémiou majú začať terapiu s anagrelidom.

Dávka Thromboreductinu 0,5 mg je individuálna u každého pacienta. Liečba sa má začať s 0,5 mg/deň počas jedného týždňa a má sa zvyšovať týždenne po 0,5 mg/deň, až po dosiahnutie terapeutického účinku. Zvyčajne je odpoveď na terapiu viditeľná počas 2 týždňov v rozmedzí dávok od 1 do 3 mg/deň. Celková denná dávka sa má podávať každých 12 hodín alebo každých 8 hodín.


Celková denná dávka nemá presiahnuť 5 mg.


Terapeutický účinok je potrebné pravidelne kontrolovať. Počet krvných doštičiek sa má merať týždenne, až kým nie je dosiahnutá normalizácia počtu trombocytov alebo redukcia ich počtu na menej ako

600 000/μl alebo zníženie ich počtu o 50 %. Po skončení liečby sa počet trombocytov sleduje v pravidelných intervaloch.


Zmena predchádzajúcej liečby (napr. hydroxyureou alebo interferónom alfa) na anagrelid alebo na kombináciu s anagrelidom sa má realizovať postupným prechodom z jednej terapie do druhej.


Anagrelid je určený na kontinuálnu terapiu. Po ukončení liečby nastane v priebehu niekoľkých dní

opätovné zvýšenie počtu trombocytov na hodnoty pred terapiou.


V prípade terapeutickej rezistencie na anagrelid je nevyhnutná iná terapia. Počas terapie je potrebné

pravidelne sledovať počet trombocytov.


Opatrnosť je nutná:

 • u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (pozri časti 4.3 Kontraindikácie a 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)

 • u pacientov s ochorením pečene a obličiek je možná liečba Thromboreductinom 0,5 mg len po zvážení pomeru jej rizika a prínosu.


Používanie lieku u starších pacientov:

Len obmedzený počet takýchto pacientov bol liečený anagrelidom. Opatrnosť je nutná najmä u starších pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.


Používanie lieku u detí:

Len obmedzený počet detí mladších ako 16 rokov bol liečený anagrelidom. V porovnaní s dospelými

nie sú rozdiely dávkovania.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na anagrelid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku

- Kardiovaskulárne ochorenie 3. alebo 4. stupňa s negatívnym pomerom hodnotenia prínos/riziko (kritéria South West Oncology Group)

- Ťažká insuficiencia obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)

- Stredne závažná až ťažká insuficiencia pečene


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné

Liečba sa vyžaduje starostlivý klinický dohľad nad pacientom zahŕňajúci kompletné krvné testy (množstvo hemoglobínu, počet bielych krviniek a krvných doštičiek) a vyšetrenia týkajúce sa funkcie pečene (napr. GPT/ALT a GOT/AST) a funkcie obličiek (sérový kreatinín).


Kardiovaskulárny účinok:

Počas liečby anagrelidom sa hlásili prípady kardiomegálie a insuficiencie srdca (pozri časť 4.8). U pacientov so známym ochorením srdca alebo pri jeho podozrení sa musí anagrelid podávať s opatrnosťou nezávisle od veku pacienta a len s pozitívnym pomerom hodnotenia prínos/riziko.

Anagrelid inhibuje cyklickú AMP-fosfodiesterázu III a preto, že má pozitívny inotropný účinok pred začiatkom liečby sa odporúčajú vykonať kardiovaskulárne vyšetrenia (vrátane napr. echokardiografie a elektrokardiogramu). Počas liečby sa majú u pacientov sledovať kardiovaskulárne zmeny, ktoré si môžu vyžadovať ďalšie kardiovaskulárne vyšetrenia.


Palpitácie a bolesť hlavy sa pozorovali často, najmä na začiatku liečby (pozri časť 4.8).

Tieto nežiaduce účinky možno redukovať pomalým zvyšovaním dávky so začiatočnou dávkou 0,5 až 1,0 mg denne a zvyčajne sa zmiernia v priebehu niekoľkých týždňov.


Poškodenie funkcie pečene (pozri časti 4.2 a 4.3):

U pacientov s poškodenou funkciou pečene sú potrebné častejšie funkčné pečeňové testy, najmä na začiatku liečby.


Poškodenie funkcie obličiek (pozri časti 4.2 a 4.3):

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sú potrebné častejšie funkčné obličkové testy, najmä na začiatku liečby.


Upozornenie ohľadom laktózy:

Thromboreductin obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami neznášanlivosti galaktózy, s lapónskym nedostatkom laktázy alebo glukózo-galaktózovej poruchy vstrebávania nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové interakcie


Doposiaľ sa vykonalo obmedzené množstvo farmakokinetických a/alebo farmakodynamických štúdií skúmajúcich možné interakcie medzi Thromboreductinom a inými liekmi.


Nasledovné liečivá sa použili súbežne s Thromboreductinom: kyselina acetylsalicylová, paracetamol, -blokátor, ACE inhibítory, klopridogrel, kumarín, kyselina folová, amlodipín, karbamazepín, hydrochlórotiazid, indapamid, furosemid, železo, izosorbidmononitrát, levotyroxín-Na, simvastatín, tiklopidín, ranitidín, hydroxyurea, alopurinol a digoxín.

S výnimkou kyseliny acetylsalicylovej (zvyšovala riziko krvácania) sa nepozorovali žiadne významné interakcie.


Účinky iných liečiv na anagrelid:

 • Anagrelid sa primárne metabolizuje prostredníctvom CYP1A2. Je známe, že CYP1A2 inhibujú mnohé lieky vrátane fluvoxamínu a omeprazolu, a preto tieto lieky môžu teoreticky nežiaduco ovplyvniť klírens anagrelidu.

 • In vivo štúdie interakcií u ľudí potvrdili, že digoxín a warfarín neovplyvňujú farmakokinetické vlastnosti anagrelidu.


Účinky anagrelidu na iné liečivá:

 • Ukázalo sa, že anagrelid má určitú obmedzenú inhibičnú aktivitu smerom k CYP1A2, čo môže predstavovať teoretický potenciál interakcií s inými súbežne podávanými liekmi, ktoré majú spoločný mechanizmus klírensu, napr. teofylín.

 • Anagrelid je inhibítor PDE III. Účinky liekov s podobnými vlastnosťami, ako sú inotropne pôsobiaci milrinón, enoximón, amrinón, olprinón a cilostazol môže anagrelid zosilňovať.

 • Štúdie in vitro s ľudskou krvou ukázali, že antiagregačné účinky kyseliny acetylsalicylovej boli zosilnené, no nezvýšili sa synergisticky v prítomnosti anagrelidu.

 • Pri odporúčaných dávkach na liečbu esenciálnej trombocytémie môže anagrelid teoreticky zosilňovať účinky iných liekov, ktoré inhibujú alebo menia funkciu krvných doštičiek, napr. kyselina acetylsalicylová.

Súbežné podávanie opakovane podávaných dávok anagrelidu a kyseliny acetylsalicylovej môže zosilniť antiagregačné účinky doštičiek každého liečiva v porovnaní s podávaním samotnej kyseliny acetylsalicylovej. Teda z dôvodu nedostatočných údajov o pacientoch s esenciálnou trombocytémiou sa majú možné riziká súbežného používania anagrelidu a kyseliny acetylsalicylovej pred začiatkom liečby prehodnotiť, predovšetkým u pacientov s profilom vysokého rizika krvácania.


Účinky anagrelidu na iné lieky:

 • Anagrelid môže spôsobiť u niektorých pacientov črevné poruchy a oslabiť absorpciu perorálnych hormonálnych kontraceptív.


Interakcie s jedlom

Jedlo oddiaľuje absorpciu anagrelidu, no systémovú expozíciu významne nemení. Účinky jedla na biologickú dostupnosť sa nepovažujú za klinicky významné pri používaní anagrelidu.

Ukázalo sa, že grapefruitový džús inhibuje CYP1A2, a tým môže znížiť klírens anagrelidu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

U ľudí nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podávaní počas gradidity. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri veľmi vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Thromboreductin sa preto neodporúča počas gravidity. Ak sa Thromboreductin počas gravidity použije alebo ak pacientka počas užívania liečiva otehotnie, je potrené ju upozorniť o možných rizikách pre plod.


Ženy v plodnom veku majú používať adekvátne antikoncepčné opatrenia počas liečby Thromboreductinom.


Laktácia

Nie je známe či sa anagrelid vylučuje do ľudského mlieka. Keďže mnoho liekov sa vylučuje do ľudského mlieka a pretože je možnosť nežiaducich rekcií u dieťaťa počas dojčenia, matky majú dojčenie počas užívania Thromboreductinu prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Počas klinického skúšania sa často hlásil závrat. Pacientom sa má odporučiť, aby neviedli vozidlo ani neobsluhovali stroje ak majú počas užívania Thromboreductinu závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce účinky Thromboreductinu, ktoré boli z hľadiska intenzity prevažne mierne a počas liečby sa znižovali boli: bolesť hlavy, palpitácia, edém, nauzea a hnačka.

Tieto nežiaduce účinky sa očakávajú v dôsledku farmakologického účinku anagrelidu (inhibícia fosfodiesterázy III; pozri časť 5.1). Pomalým zvyšovaním dávok od začiatočných dávok 0,5 až 1,0 mg denne sa tieto účinky môžu znižovať.


Nasledovné vedľajšie účinky sú uvedené podľa tried orgánových systémov a ich frekvencie:


Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥1/100 až < 1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až < 1/100)

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: anémia, ekchymóza

Menej časté: trombocytopénia, krvácanie, hematóm


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: edém

Menej časté: prírastok telesnej hmotnosti


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Časté: vertigo, parestézia, insomnia

Menej časté: depresia, nervozita, xerostómia, migréna


Poruchy oka

Menej časté: anomália videnia, konjunktivitída


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: hučanie v ušiach


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: palpitácia, tachykardia, hypertenzia

Menej časté: srdcová insuficiencia, arhytmia, supraventrikulárna tachykardia, ventrikulárna tachykardia, synkopa

Zriedkavé: atriálna fibrilácia, angina pektoris, infarkt myokardu, ortostatická hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: epistaxa

Menej časté: dyspnoe, infekcia dýchacích ciest

Zriedkavé: pleurálna efúzia, pneumónia, astma


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea, hnačka, dyspepsia

Menej časté: vracanie, plynatosť, obstipácia, bolesť brucha

Zriedkavé: gastritída, strata chuti do jedla


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: ekzém

Menej časté: alopécia, svrbenie

Zriedkavé: kožná vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: bolesť chrbta

Menej časté: myalgia, artralgia


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: insuficiencia obličiek, infekcia močových ciest

Zriedkavé: nyktúria


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: zvýšené pečeňové enzýmy


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava

Menej časté: bolesť, slabosť

Zriedkavé: príznaky podobné chrípke, triaška, celkový pocit ochorenia


V literatúre sú hlásené nasledovné nežiaduce účinky anagrelidu, no doposiaľ sa nepozorovali v súvislosti s užívaním Thromboreductinu:

Pancytopénia, retencia tekutín, strata telesnej hmotnosti, zmätenosť, amnézia, somnolencia, strata koordinácie, dyzartria, diplopia, kardiomegália, kardiomyopatia, perikardiálna efúzia, vazodilatácia, pleurálna efúzia, pľúcna hypertenzia, pľúcne infiltráty, alergická alveolitída, anorexia, pankreatitída, krvácanie do tráviaceho traktu, porucha tráviaceho systému, kolitída, krvácanie z ďasien, suchá koža, zvýšený sérový kreatinín, bolesť na hrudi, horúčka, asténia, impotencia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vyššie než odporúčané dávky Thromboreductinu vedú k zníženiu krvného tlaku, čo môže spôsobiť hypotenziu ako aj tachykardiu. Jednorazová dávka 5 mg anagrelidu môže znížiť tlak krvi zvyčajne sprevádzaním vertiga.

Je malý počet hlásení predávkovania sa anagrelidom. Hlásené príznaky zahŕňajú sínusovú tachykardiu a vracanie. Príznaky vymiznú pri použití konzervatívnych postupov.


Špecifické antidotum pre anagrelid nie je známe.

V prípade predávkovania je potrebné starostlivé klinické sledovanie pacienta. Toto zahŕňa kontrolu množstva krvných doštičiek s ohľadom na trombocytopéniu. Ak je potrebné možno znížiť frekvenciu podávania alebo podávanie prerušiť, kým sa počet krvných doštičiek nevráti na hladinu normálu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiagreganciá,iné cytostatiká

ATC kód: L01XX35.


Mechanizmus účinku: Anagrelid spôsobuje zníženie počtu krvných doštičiek doposiaľ neznámym

mechanizmom. Tento mechanizmus je špecifický pre ľudí, nie sú údaje o rovnakom účinku na experimentálnych zvieratách. Preto sa predpokladá, že anagrelid pôsobí prostredníctvom metabolitu,

ktorý vzniká v ľudskom organizme.

Anagrelid spôsobí redukciu veľkosti a počtu chromozómov megakaryocytov v postmitotickej fáze

maturácie.

Anagrelid nespôsobuje významné zmeny v počte bielych krviniek a v koagulačných parametroch,

malé zmeny boli pozorované v obraze červených krviniek.

Ak sa podáva vo vysokých, neterapeutických dávkach, inhibuje c-AMP fosfodiesterázu a ADP a kolagénom indukovanú agregáciu trombocytov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Biologická dostupnosť anagrelidu po perorálnom podaní je 70 %.

U zdravých dobrovoľníkov bola maximálna koncentrácia v plazme (Tmax) dosiahnutá za 1- 2 hodiny, eliminačný polčas je krátky (1-2 hodiny). Anagrelid má veľký distribučný objem (120 l/kg), jeho

distribúcia v jednotlivých kompartmentoch nie je známa, viaže sa na plazmatické proteíny.

Anagrelid sa intenzívne metabolizuje. Po podaní izotopu 14C značeného anagrelidu sa 75 % izotopom značenej látky vylúči počas 6 dní močom, 10 % stolicou.

Na základe klinických skúseností nemá potrava vplyv na účinok anagrelidu.

Počas dlhodobého podávania nedochádza ku kumulácii anagrelidu, keďže má krátky polčas. Tento predpoklad vychádza z klinickej skúsenosti, po ukončení podávania lieku sa počas 4-8 dní počet trombocytov vráti na pôvodnú hodnotu pred terapiou.

Nie sú známe údaje o geriatrických pacientoch a pacientoch s insuficienciou obličiek alebo pečene.

Ak sa použije terapia anagrelidom u týchto pacientov, je nevyhnutné dôsledné monitorovanie najmä na začiatku terapie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Boli uskutočnené štúdie na rôznych živočíšnych druhoch vrátane myší, potkanov, psov a opíc, s cieľom stanoviť hodnoty akútnej a chronickej toxickej dávky. Vzhľadom na to, že nie je možné reprodukovať redukčný účinok anagrelidu na trombocyty zvierat v dôsledku rozdielneho metabolizmu, výsledky týchto štúdií majú obmedzenú validitu pri interpretácii údajov o toxicite u ľudí. Anagrelid sa u ľudí používa dlhšie ako 15 rokov, počas tohto obdobia nie je referovaná potenciálna kancerogenita, resp. leukemogenita. Teratogénny účinok nebol vylúčený.

Akútna toxicita: non-letálne dávky 2500 mg/kg, 1500 a 200 mg/kg boli podané myšiam, potkanom a opiciam. Chronická toxicita: sú opísané údaje z dlhodobého podávania rôznym druhom zvierat (potkan, pes, opica) do 1 roku. Nie sú dostupné štúdie kancerogenity.

Mutagénny a kancerogénny potenciál: anagrelid nepreukázal mutagénny potenciál v troch in vitro a in

vivoexperimentoch. Význam týchto výsledkov nie je jasný, keďže u ľudí sa dlhodobá kancerogenita neskúšala mohli by sa objaviť iné metabolity.


Reprodukčná toxicita: štúdie teratogénneho potenciálu boli uskutočnené na potkanoch. Štúdie segmentu I boli uskutočnené na potkanoch, štúdie segmentu II na potkanoch a králikoch a štúdie segmentu III na potkanoch. Nebola pozorovaná teratogenicita. V segmente I bol pozorovaný nárast skorej resorpcie závislej od dávky, predĺžená gestačná perióda, zníženie počtu mláďat vo vrhu a redukcia indexu prežívania. V segmente III bolo pozorované zvýšenie mortality a redukcia indexu prežívania v prvom týždni laktácie. Údaje o reprodukčnej toxicite u potkanov majú limitovanú hodnotu vzhľadom na druhovo špecifický účinok anagrelidu u ľudí.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, povidón, krospovidón, mikrokryštalická celulóza, magneziumstearát, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132), želatína, voda.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: fľaštička z plastickej hmoty s bezpečnostným skrutkovacím uzáverom.

Vonkajší obal: papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 100 kapsúl


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstrasse 91/IIf

1160 Viedeň

Rakúsko


8. Registračné číslo


16/0027/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prevej registrácie: 06. február 2004

Dátum posledného predĺženia: 05. február 2009/bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


September 2013

8THROMBOREDUCTIN 0,5 mg