+ ipil.sk

Thyrozol 5 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08991


Písomná informácia pre používateľa


Thyrozol 5 mg

Thyrozol 10 mg

filmom obalené tablety

tiamazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Thyrozol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Thyrozol

3. Ako užívať Thyrozol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Thyrozol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Thyrozol a na čo sa používa


Tento liek obsahuje tiamazol, ktorý riadi nadmernú tvorbu hormónov štítnej žľazy bez ohľadu na jej príčinu.


Thyrozol sa používa na liečbu nadmernej tvorby hormónov štítnej žľazy:

 • ak je nutné, aby ste užívali liek na liečbu zvýšenej činnosti štítnej žľazy, zvlášť ak máte malú strumu (opuch na prednej strane krku) alebo ak nemáte strumu,

 • ak sa chystáte podstúpiť chirurgický zákrok na vašej štítnej žľaze,

 • ak budete liečený rádioaktívnym jódom, zvlášť v závažných prípadoch nadmernej tvorby hormónov štítnej žľazy,

 • po radiačnej liečbe do doby, kým sa objaví plný účinok rádioaktívneho jódu.


Thyrozol sa taktiež používa na prevenciu nadmernej tvorby hormónov štítnej žľazy pred podaním rádioaktívneho jódu, ako je vyšetrenie pomocou jódovej kontrastnej látky:

 • ak máte mierne zvýšenú tvorbu hormónov štítnej žľazy bez ďalších príznakov,

 • ak sú vo vašej štítnej žľaze určité oblasti spôsobujúce tvorbu hormónov štítnej žľazy (autonómny adenóm),

 • ak ste predtým už mali nadmernú tvorbu hormónov štítnej žľazy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Thyrozol


Neužívajte Thyrozol

 • ak ste alergický (precitlivený) na tiamazol, na podobné látky (deriváty tionamidu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak laboratórne vyšetrenia preukážu, že máte znížený počet niektorých krviniek (granulocytopénia),

 • ak máte poruchu odtoku žlče pred začatím liečby Thyrozolom,

 • ak máte poškodenie kostnej drene po predchádzajúcej liečbe tiamazolom alebo karbimazolom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Thyrozol.

Informujte svojho lekára, ak ste predtým mali mierne reakcie z precitlivenosti na tiamazol, ako je alergická vyrážka alebo svrbenie. Lekár rozhodne, či môžete užívať Thyrozol.


Informujte svojho lekára, ak máte veľkú strumu (opuch prednej časti krku), ktorá zhoršuje dýchanie, pretože struma môže počas liečby Thyrozolom rásť. Váš lekár sa rozhodne, či vám predpíše Thyrozol iba na určitú dobu a bude vás pravidelne počas liečby kontrolovať.


Kontaktujte ihneď svojho lekára, ak sa u vás objavia príznaky, ako sú zápal sliznice v ústnej dutine, bolesť v krku alebo horúčka. To môže byť dôsledkom závažného zníženia počtu niektorých krviniek (agranulocytóza) a môže k tomu dôjsť zvlášť v prvých týždňoch liečby s možnosťou závažných následkov.


Ak máte závažnú formu nadmernej tvorby hormónov štítnej žľazy, môžu byť nutné veľmi vysoké dávky Thyrozolu (viac než 120 mg denne). V takomto prípade vám bude váš lekár z času na čas vykonávať kontroly krvi, pretože existuje možnosť poškodenia vašej kostnej drene. Ak k tomu dôjde, môže váš lekár liečbu ukončiť a ak to bude nutné, môže vám dať iný liek.


Ak bude vaša struma počas liečby Thyrozolom rásť alebo ak budete mať zníženú činnosť štítnej žľazy, váš lekár bude musieť prekontrolovať dávku Thyrozolu. Takéto stavy sa môžu vyskytnúť v dôsledku prirodzeného priebehu ochorenia. Podobne sa tiež môže vyskytnúť alebo zhoršiť určitý typ poruchy očí (endokrinná orbitopatia), čo nesúvisí s liečbou Thyrozolom.


Je možné, že pri liečbe Thyrozolom budete priberať na váhe. Je to normálna reakcia vášho tela. Thyrozol ovplyvňuje hormóny vytvárané vašou štítnou žľazou, ktoré regulujú spotrebu energie.


Iné lieky a Thyrozol

Účinok Thyrozolu je ovplyvnený príjmom jódu. Váš lekár stanoví dávku Thyrozolu podľa vášho individuálneho príjmu jódu a funkcie vašej štítnej žľazy.


Informujte svojho lekára, ak užívate antikoagulanciá (lieky na zabránenie zrážania krvi), pretože normalizácia funkcie štítnej žľazy pomocou Thyrozolu môže ovplyvniť ich účinok. To isté platí pre ostatné lieky.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo má všeobecne priaznivý vplyv na tvorbu hormónov štítnej žľazy. V každom prípade kontaktujte svojho lekára, pretože môže byť potrebné, aby ste pokračovala v liečbe Thyrozolom, zvlášť v prvých mesiacoch tehotenstva. Váš lekár rozhodne či dávku Thyrozolu zníži, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu vášho dieťaťa. To je zvlášť dôležité, ak užívate Thyrozol spolu s hormónmi štítnej žľazy, pretože takáto kombinácia sa nesmie užívať počas tehotenstva.


To isté platí v prípade, že dojčíte. Dávky až do 10 mg normálne nemajú žiadny nežiaduci vplyv na Vaše dieťa. Váš lekár bude pravidelne kontrolovať štítnu žľazu vášho dieťaťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Thyrozol nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Thyrozol obsahuje laktózu.

Informujte svojho lekára, ak máte neznášanlivosť niektorých cukrov, pretože Thyrozol obsahuje laktózu.


3. Ako užívať Thyrozol


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka

V závislosti od závažnosti vášho ochorenia váš lekár určí vašu individuálnu dávku. Zvyčajne sa odporúčajú nasledujúce dávky:


 • Dospelí

Začiatočná dávka 10 – 40 mg Thyrozolu denne (u niektorých pacientov môže byť potrebná vyššia dávka) až do dosiahnutia normálnej funkcie štítnej žľazy. Udržiavacia dávka je buď 5 – 20 mg Thyrozolu denne v kombinácii s hormónmi štítnej žľazy alebo 2,5 – 10 mg Thyrozolu denne bez podávania hormónov štítnej žľazy.*

 • Použitie u detí a dospievajúcich (vo veku od 3 do 17 rokov)

Začiatočná dávka 0,5 mg Thyrozolu na kg telesnej hmotnosti denne. Váš lekár sa potom rozhodne, či je dostačujúca nižšia udržiavacia dávka a či je nutné dodatočné podávanie hormónov štítnej žľazy.*


Použitie u detí (vo veku 2 rokov a menej)

Thyrozol sa neodporúča užívať u detí vo veku 2 rokov a menej.


Ak máte riziko nadmernej tvorby hormónov štítnej žľazy po diagnostickom vyšetrení pomocou jódových kontrastných látok, môže vám váš lekár predpísať 10 – 20 mg Thyrozolu denne s perchlorátom po dobu asi 10 dní (až do vylúčenia jódovej kontrastnej látky z tela).


Pre nízke dávky sú k dispozícii tablety obsahujúce 5 mg tiamazolu.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Informujte svojho lekára, ak máte poruchu funkcie pečene alebo ochorenie pečene. V takomto prípade bude potrebné dávku Thyrozolu znížiť.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Informujte svojho lekára, ak máte poruchu funkcie obličiek alebo ochorenie obličiek. V takomto prípade bude potrebné dávku Thyrozolu znížiť.


Trvanie liečby

Trvanie liečby sa môže meniť v závislosti od stavu ochorenia. Váš lekár vám povie, ako dlho bude potrebné liek užívať.Zvyčajne trvanie liečby je nasledujúce:

 • liečba nadmernej tvorby hormónov štítnej žľazy (bez chirurgickej liečby): 6 mesiacov až 2 roky,

 • podávanie pred chirurgickou liečbou: 3 až 4 týždne pred výkonom,

 • podávanie pred liečbou pomocou radiojódu: do dosiahnutia normálnej funkcie vašej štítnej žľazy,

 • podávanie po liečbe pomocou radiojódu: 4 až 6 mesiacov až do začiatku účinku radiojódu.


Spôsob podania

Tablety prehltnite celé a zapite s dostatočným množstvom tekutiny (napr. polovicou pohára vody) ráno po raňajkách. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Ak užívate viac ako jednu tabletu denne, dávku si môžete rozdeliť do niekoľkých dávok užívaných v pravidelných intervaloch počas dňa.


Ak užijete viac Thyrozolu, ako máte

Ak ste náhodne užili vyššiu dávku lieku, ako vám bola predpísaná, neznepokojujte sa.

Ak ste častejšie užili vyššie dávky, ako ste mali predpísané, kontaktujte čo najskôr svojho lekára.

Váš lekár vám môže dávku Thyrozolu upraviť alebo vám môže predpísať hormóny štítnej žľazy, aby nedošlo k rastu štítnej žľazy.


Ak zabudnete užiť Thyrozol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu, ale užite obvyklú dávku nasledujúci deň.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní Thyrozolu sa môže vyskytnúť jeden alebo viac z nasledujúcich nežiaducich účinkov. V niektorých prípadoch sa nežiaduce účinky môžu prejaviť až po niekoľkých mesiacoch liečby.


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 osôb):

 • kožné reakcie rôzneho stupňa (vyrážka, svrbenie, žihľavka). Sú väčšinou mierne a vymiznú počas liečby.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť kĺbov (artralgia).


Menej časté (postihujú menej ako 1 z 100 osôb):

Ak sa u Vás objavia príznaky, ako je zápal sliznice ústnej dutiny, bolesť v krku alebo horúčka, kontaktujte ihneď svojho lekára. Môže ísť o prejavy závažného zníženia počtu niektorých krviniek (agranulocytóza).


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • poruchy alebo strata chuti (dysgeuzia, ageuzia),

 • horúčka.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia), zníženie počtu krviniek (pancytopénia), ochorenie lymfatických uzlín (generalizovaná lymfadenopatia),

 • porucha hormónov regulujúcich hladinu krvného cukru s výrazným znížením hladín krvného cukru (inzulínový autoimunitný syndróm),

 • zápal alebo podráždenie nervov (neuritída, polyneuropatia),

 • opuch slinných žliaz,

 • porucha funkcie pečene alebo zápal pečene (cholestatická žltačka, toxická hepatitída). Príznaky zvyčajne vymiznú po ukončení liečby.

 • závažné alergické kožné reakcie, ktoré sa môžu objaviť na celom tele zahŕňajúc pľuzgierovité kožné reakcie (Stevens-Johnsonov syndróm), vypadávanie vlasov, zápalové autoimunitné ochorenie kože a spojivového tkaniva (lupus erythematosus).


Deti a dospievajúci

Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich sú podobné ako boli pozorované u dospelých.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok , obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


To sa týka aj akýkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať Thyrozol


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Thyrozol obsahuje


 • Liečivo je tiamazol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg alebo 10 mg tiamazolu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, mastenec, celulózový prášok, kukuričný škrob, monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu.

Obal tablety: dimetikón 100, makrogol 400, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Thyrozol a obsah balenia


Thyrozol 5 mg sú žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Thyrozol 10 mg sú sivo-oranžové, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Thyrozol 5 mg a 10 mg je k dispozícii v baleniach obsahujúcich 20, 30, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky balenia lieku musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck KGaA, Frankfurter Str.250, 64293 Darmstadt, Nemecko


Výrobca

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Nemecko

Merck KGaA&Co. Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Thyrozol:Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Poľsko,

Rumunsko, Slovenská republika.

Tirozol: Španielsko.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2013.

5Thyrozol 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/08991SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Thyrozol 5 mg

Thyrozol 10 mg

filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta Thyrozol 5 mg obsahuje 5 mg tiamazolu.

Každá filmom obalená tableta Thyrozol 10 mg obsahuje 10 mg tiamazolu.


Pomocné látky:

Thyrozol 5 mg obsahuje 200 mg monohydrátu laktózy, pozri časť 4.4.

Thyrozol 10 mg obsahuje 195 mg monohydrátu laktózy, pozri časť 4.4.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Thyrozol 5 mg – žltá, okrúhla, 9 mm bikonvexná filmom obalená tableta s deliacou ryhou na oboch stranách.

Thyrozol 10 mg – sivo-oranžová, okrúhla, 9 mm bikonvexná filmom obalená tableta s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba hypertyreózy zahŕňajúca:

 • konzervatívnu liečbu hypertyreózy, predovšetkým u malej alebo chýbajúcej strumy,

 • prípravu na chirurgický zákrok u všetkých foriem hypertyreózy,

 • prípravu na radiačnú liečbu predovšetkým u pacientov s ťažkou formou hypertyreózy,

 • prechodnú liečbu po aplikácii radiojódu,

 • profylaktickú liečbu u pacientov s latentnou formou hypertyreózy, autonómnym adenómom alebo hypertyreózou v anamnéze pred podaním jódu (napr. podanie jódovej kontrastnej látky).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tiamazol je aktívny metabolit karbimazolu, ale 1 mg tiamazolu nie je ekvivalentný s 1 mg karbimazolu. To je treba vziať do úvahy na začiatku liečby tiamazolom alebo v prípade prechodu liečby z karbimazolu na tiamazol. Je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania týkajúce sa dávkovania.


Všeobecné odporúčania pri dávkovaní

 • Dávkovanie u dospelých


V závislosti od závažnosti ochorenia a príjmu jódu sa liečba začína zvyčajne dennou dávkou tiamazolu od 10 do 40 mg. V mnohých prípadoch sa zvyčajne môže dosiahnuť inhibícia tvorby hormónov štítnej žľazy úvodnými dávkami od 20 až 30 mg tiamazolu denne. U menej závažných prípadov sa nemusí vyžadovať úplná inhibičná dávka a preto sa môže zvážiť nižšia úvodná dávka. U závažnejších prípadov hypertyreózy môže byť potrebná úvodná dávka 40 mg tiamazolu.


Dávka sa upraví podľa individuálnych podmienok v závislosti na metabolickom stave pacienta, ktorý sa stanoví podľa vývoja hladín hormónov štítnej žľazy.


Pre udržiavaciu liečbu sa odporúča niektorý z nasledujúcich postupov:

 1. denná udržiavacia dávka 5 až 20 mg tiamazolu v kombinácii s levotyroxínom na zabránenie hypotyreózy,

 2. monoterapia pomocou denných dávok 2,5 až 10 mg tiamazolu.


Jódom indukovaná hypertyreóza si môže vyžadovať vyššie dávky.


 • Pediatrická populácia


Použitie u detí a dospievajúcich (vo veku od 3 do 17 rokov)

Počiatočná dávka na liečbu u detí a dospievajúcich (vo veku od 3 do 17 rokov) sa má prispôsobiť telesnej hmotnosti pacientov. Obvykle sa liečba začína dávkou 0,5 mg/kg rozdelená do 2 alebo 3 rovnakých dávok. Pre udržiavaciu liečbu sa dávka môže znížiť a podávať raz denne na základe odpovede pacienta na liečbu. Aby nedošlo k hypotyreóze, je potrebná ďalšia liečba levotyroxínom.

Celková denná dávka 40 mg/deň sa nemá prekročiť.


Použitie u detí (vo veku 2 rokov a menej)

Bezpečnosť a účinnosť tiamazolu u detí vo veku 2 rokov a menej nebola systematicky hodnotená.

Preto použitie tiamazolu u detí vo veku 2 rokov a menej sa neodporúča.


Konzervatívna liečba hypertyreózy


Cieľom liečby je dosiahnutie eutyroidného metabolického stavu a dlhodobej remisie po limitovanej dĺžke liečby. V závislosti od vybraných liečených pacientov sa môže dosiahnuť remisia maximálne u

50 % prípadov po jednom roku. Udávaný výskyt remisie sa výrazne mení v prípadoch bez úplného objasnenia základných príčin. Faktory ktoré tu pravdepodobne pôsobia sú, typ hypertyreózy (imunogénny alebo neimunogénny), dĺžka liečby, dávka tiamazolu a taktiež prísun jódu v potrave a výživových doplnkoch.


Konzervatívna liečba hypertyreózy trvá zvyčajne 6 mesiacov až 2 roky (priemerne 1 rok). Štatisticky sa možnosť remisie zvyšuje s dĺžkou liečby. V prípadoch, kde nie je možné dosiahnuť remisiu ochorenia a kde sa nedajú použiť definitívne terapeutické riešenia, môže sa tiamazol podávať dlhodobo v čo najnižšej dávke bez alebo v kombinácii s nízkou dávkou levotyroxínu.


Pacienti s veľkou strumou a zovretou tracheou majú podstúpiť len krátkodobú liečbu tiamazolom, pretože dlhodobé podávanie môže vyvolať rast strumy. Je potrebné starostlivé monitorovanie liečby (hladina TSH, priemer trachey). Liečba sa má kombinovať s ďalším podávaním levotyroxínu.


Predoperačná liečba


Dočasné predliečenie (po dobu 3 až 4 týždňov alebo dlhšie, ak sa individuálne vyžaduje) môže pomôcť v dosiahnutí eutyroidného metabolického stavu, čím sa zníži riziko chirurgického výkonu.


Chirurgická liečba sa má uskutočniť hneď ako je pacient v eutyreóze. Inak sa musí podávať levotyroxín. Liečba sa môže ukončiť deň pred operáciou.


Tiamazolom indukované zvýšenie krehkosti a riziko krvácania z tkaniva štítnej žľazy sa môže kompenzovať ďalším predoperačným podaním jódu vo vysokých dávkach počas posledných desiatich dní pred chirurgickým výkonom (Plumerova jódová liečba).


Liečba pred aplikáciou radiojódu

V ťažkých prípadoch hypertyreózy, je zvlášť dôležité dosiahnutie eutyreózy pred začatím podávania radiojódu, pretože v ojedinelých prípadoch sa po takejto liečbe bez predliečenia vyskytla tyreotoxická kríza.


Pozn.: Deriváty tionamidu môžu znížiť citlivosť tkaniva štítnej žľazy na podanie radiojódu. Pri plánovanej liečbe radiojódom sa musí zabrániť aktivácii paranodulárneho tkaniva autonómnych adenómov pomocou predchádzajúcej liečby.


Prechodná liečba po aplikácii radiojódu


Dĺžka liečby a dávkovanie sa musí prispôsobiť individuálne v závislosti od závažnosti klinického stavu a odhadu času, kedy začne byť účinná terapia rádiojódom (približne 4 až 6 mesiacov).


Preventívna liečba pacientov s rizikom vývoja hypertyreózy ako výsledku podania látok obsahujúcich jód pre diagnostické účely


Denná dávka 10 až 20 mg tiamazolu a/alebo 1 g perchlorátu sa všeobecne podávajú po dobu asi 10 dní (napr. v prípade kontrastnej látky vylučovanej obličkami). Dĺžka liečby závisí na dobe, počas ktorej zostáva kontrastná látka v tele.


Osobitné skupiny pacientov


U pacientov s poškodenou funkciou pečene je znížený plazmatický klírens tiamazolu. Má sa teda podávať najnižšia možná dávka a pacienti sa majú starostlivo sledovať.


Pretože nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa farmakokinetiky tiamazolu u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča sa starostlivá individuálna úprava dávkovania za prísneho sledovania pacienta. Má sa podávať čo najnižšia možná dávka.


Hoci sa neočakáva žiadna kumulácia dávky u starších pacientov, odporúča sa starostlivá individuálna úprava dávkovania za prísneho sledovania pacienta.


Spôsob podania


Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny.


Na začiatku liečby hypertyreózy vysokými dávkami sa vyššie uvedené denné dávky môžu rozdeliť a užívať v pravidelných intervaloch v priebehu dňa.


Udržiavacia dávka sa môže užiť naraz ráno počas alebo po raňajkách.


4.3 Kontraindikácie


Thyrozol sa nesmie užívať u pacientov:

 • s precitlivenosťou na tiamazol, iné deriváty tionamidu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • so stredne ťažkými až ťažkými poruchami v krvnom obraze (granulocytopénia),

 • s cholestázou pred začatím liečby, ktorá nie je vyvolaná hypertyreózou,

 • s predchádzajúcim poškodením kostnej drene po liečbe karbimazolom alebo tiamazolom.


Kombinovaná liečba s tiamazolom a hormónmi štítnej žľazy je kontraindikovaná počas tehotenstva (pozri časť4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Thyrozol sa nemá užívať u pacientov s:

 • anamnézou ľahkých reakcií z precitlivenosti (napr. alergická vyrážka, pruritus).


Thiamazol sa má užívať iba krátkodobo a za starostlivého sledovania pacientov s:

 • veľkou strumou so zovretím trachey z dôvodu rizika rastu strumy.


Asi u 0,3 až 0,6 % prípadov bol hlásený výskyt agranulocytózy a pred začatím liečby je potrebné informovať pacienta, aby venoval pozornosť jej príznakom (stomatitída, faryngitída, horúčka). Vyskytuje sa zvyčajne počas prvých týždňov liečby, ale môže sa prejaviť aj niekoľko mesiacov po začatí a pri opätovnom začatí liečby. Odporúča sa starostlivo sledovať krvný obraz pred a po začatí liečby, zvlášť v prípadoch už existujúcej ľahkej granulocytopénie. V prípadoch, že sa objaví niektorý z týchto príznakov, predovšetkým počas prvých týždňov liečby, pacient má byť poučený, aby ihneď kontaktoval svojho lekára na kontrolu krvného obrazu. Ak sa potvrdí agranulocytóza, je nutné liek vysadiť.


Ďalšie myelotoxické nežiaduce reakcie sú pri odporúčaných dávkach zriedkavé. V súvislosti s vysokými dávkami tiamazolu (asi 120 mg denne) boli často hlásené myelotoxické nežiaduce reakcie. Toto dávkovanie sa má použiť iba pri špecifických indikáciách (ťažké formy ochorenia, tyreotoxická kríza). Výskyt toxicity postihujúci kostnú dreň v priebehu liečby tiamazolom si vyžaduje ukončenie užívania lieku a ak je to nutné, prechod na iné tyreostatikum.


Nadmerné dávkovanie môže viesť k subklinickej alebo klinickej hypotyreóze a k rastu štítnej žľazy v dôsledku zvýšenia hladiny TSH. Po dosiahnutí eutyreózy sa má dávka tiamazolu okamžite znížiť a ak je to potrebné má sa súbežne podávať aj levotyroxín. Úplné ukončenie liečby tiamazolom a pokračovanie liečby samotným levotyroxínom nie je vhodné.


Rast štítnej žľazy pri liečbe tiamazolom i napriek supresii TSH je dôsledkom základného ochorenia

a nie je možné mu zabrániť ďalšou liečbou levotyroxínom.


Dosiahnutie normálnych hladín TSH je rozhodujúce pre minimalizáciu rizika výskytu alebo zhoršenia endokrinnej orbitopatie. Tento stav však často nezávisí od priebehu ochorenia štítnej žľazy. Takáto komplikácia nie je dôvodom pre zmenu príslušného liečebného režimu a nemá sa pokladať za nežiaduci účinok správne nastavenej liečby.


V nízkom percente prípadov sa môže po tyreostatickej liečbe bez akýchkoľvek ďalších ablačných opatrení vyskytnúť oneskorená hypotyreóza . To pravdepodobne nie je nežiaduca reakcia na liek, ale následok zápalového alebo deštruktívneho procesu v parenchýme štítnej žľazy v dôsledku základného ochorenia.


Zníženie patologicky zvýšenej spotreby energie u hypertyreózy môže viesť k (všeobecne žiaducemu) prírastku telesnej hmotnosti počas liečby tiamazolom. Pacienti majú byť informovaní, že zlepšenie klinického stavu predstavuje normalizáciu ich spotreby energie.


Thyrozol obsahuje laktózu, preto sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy

a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Deficit jódu zvyšuje odpoveď štítnej žľazy na tiamazol a nadbytok jódu túto odpoveď znižuje. Ďalšie priame interakcie s inými liekmi nie sú známe. Má sa však brať do úvahy metabolizmus a eliminácia ďalších liekov, ktoré môžu byť u hypertyreózy zrýchlené. K ich normalizácii dôjde v súvislosti s postupnou normalizáciou funkcie štítnej žľazy. Ak je to nutné, dávkovanie sa musí upraviť.


Ďalej existujú dôkazy, že úprava hypertyreózy môže normalizovať zvýšenú aktivitu antikoagulačných liekov u pacientov s hypertyreózou.


Neuskutočnili sa interakčné štúdie u detí a dospievajúcich.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Tehotenstvo má všeobecne pozitívny účinok na hypertyreózu. No predsa sa často vyžaduje liečba hypertyreózy, zvlášť v prvých mesiacoch tehotenstva. Neliečená hypertyreóza počas tehotenstva môže viesť k závažným komplikáciám, ako je predčasný pôrod a malformácie. Hypotyreóza indukovaná liečbou nevhodnými dávkami tiamazolu však taktiež súvisí s tendenciou k potratu.


Tiamazol prechádza placentárnou bariérou a dosahuje vo fetálnej krvi koncentrácie, ktoré zodpovedajú koncentráciám v sére matky. Nevhodné dávkovanie môže viesť k tvorbe strumy a hypotyreózy u plodu a taktiež k zníženiu pôrodnej hmotnosti. Objavili sa opakované hlásenia o čiastočnej aplázii kože na hlave novorodencov narodených ženám, ktoré boli liečené tiamazolom. Tento defekt sa vyhojil spontánne počas niekoľkých týždňov.


Okrem toho, s liečbou vysokými dávkami tiamazolu počas prvých týždňov tehotenstva bol spájaný určitý obraz rôznych malformácií, napr. choanalatrezia, ezofageálna atrezia, hypoplastické bradavky, oneskorený mentálny a motorický vývoj. Na rozdiel od vyššie uvedených zistení, niekoľko prípadových štúdií s prenatálnou expozíciou tiamazolu, neodhalilo žiadne morfologické vývojové poruchy ani postihnutie štítnej žľazy alebo telesného či intelektuálneho vývoja dieťaťa.


Pretože embryotoxické účinky sa nedajú úplne vylúčiť, Thyrozol sa musí podávať v tehotenstve iba po dôkladnom vyhodnotení prínosu a rizika a iba v najnižšej možnej účinnej dávke bez ďalšieho podávania hormónov štítnej žľazy.


Tiamazol prechádza do materského mlieka, kde dosahuje koncentráciu zodpovedajúcu koncentráciám v sére matky, a preto existuje riziko vývoja hypotyreózy u dieťaťa.


Dojčenie je možné počas liečby tiamazolom; môžu sa však užívať iba nízke dávky do 10 mg denne, bez ďalšieho podávania hormónov štítnej žľazy.


Funkcia štítnej žľazy u novorodencov sa má pravidelne kontrolovať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tiamazol neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Hodnotenie nežiaducich účinkov je na základe z nasledujúcich definícii frekvencií výskytu:

Veľmi časté 1/10

Časté 1/100 až 1/10

Menej časté 1/1 000 až 1/100

Zriedkavé 1/10 000 až 1/1 000

Veľmi zriedkavé 1/10 000


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Agranulocytóza sa vyskytuje asi v 0,3 až 0,6 % prípadov. Môže manifestovať týždne alebo mesiace po začatí liečby a vyžaduje si ukončenie užívania lieku. Väčšina prípadov vymizne spontánne.


Veľmi zriedkavé

Trombocytopénia, pancytopénia, generalizovaná lymfadenopatia.


Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé

Autoimunitný inzulínový syndróm (so zvýrazneným poklesom glykémie).


Poruchy nervového systému

Zriedkavé

Zriedkavo sa vyskytujú poruchy chuti (dysgeuzia, ageuzia); môžu vymiznúť po ukončení liečby. Návrat k normálnemu stavu však môže trvať niekoľko dní.


Veľmizriedkavé

Neuritída, polyneuropatia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé

Akútny opuch slinnej žľazy.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé

Boli opísané ojedinelé prípady cholestatickej žltačky alebo toxickej hepatitídy. Príznaky všeobecne vymiznú po ukončení užívania. Klinicky nenápadné známky cholestázy počas liečby musia byť odlíšené od porúch vyvolaných hypertyreózou, ako je zvýšenie GGT (gamaglutamyltransferáza) a alkalickej fosfatázy alebo ich kostného izoenzýmu.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Alergické kožné reakcie rôzneho stupňa (pruritus, vyrážka, žihľavka). Sú zvyčajne mierne a často vymiznú po ukončení liečby.


Veľmi zriedkavé

Závažné formy alergických kožných reakcií zahŕňajúcich alergickú dermatitídu. Alopécia.

Liekmi vyvolaný lupus erythematosus.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Postupne sa môže vyvinúť artralgia a vyskytuje sa i po niekoľkých mesiacoch liečby.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé

Lieková horúčka.


Pediatrická populácia

Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov u detí je zrovnateľný s nežiaducimi účinkami u dospelých.

Boli hlásené závažné kožné reakcie z precitlivenosti u dospelých aj detí, vrátane Stevens-Johnsonovho syndrómu (veľmi zriedkavo, vrátane jednotlivých hlásených prípadov: závažné formy, zahrňujúce generalizovanú dermatitídu, boli opísané iba v ojedinelých prípadoch).


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie vyvoláva hypotyreózu s odpovedajúcimi príznakmi zníženia metabolizmu a spätnou väzbou aktivácie adenohypofýzy s následným rastom štítnej žľazy. Tomu sa dá zabrániť znížením dávky akonáhle sa dosiahne eutyreóza a ak je to nutné dodatočným podaním hormónov štítnej žľazy (pozri časť 4.2).


Nežiaduce následky náhodného užitia vysokých dávok tiamazolu nie sú známe.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antityreoidálna látka, imidazolový derivát obsahujúci síru.

ATC kód: H03BB02


Tiamazol v závislosti na dávke inhibuje ukladanie jódu do tyrozínu a tým neosyntézu hormónov štítnej žľazy. Táto vlastnosť umožňuje symptomatickú liečbu hypertyreózy bez ohľadu na jej príčinu. V súčasnosti nie je s určitosťou potvrdené, či tiamazol ovplyvňuje aj „prirodzený priebeh“ daný imunologicky indukovaným typom hypertyreózy (Gravesova choroba), t.j. či potláča základný imunopatologický proces. Uvoľnenie doposiaľ syntetizovaných hormónov štítnej žľazy nie je ovplyvnené. To vysvetľuje, prečo sa dĺžka latentnej fázy do normalizácie sérových koncentrácií tyroxínu a trijódtyronínu a tým aj klinické zlepšenie, individuálne líši. Hypertyreóza spôsobená uvoľnením hormónov po deštrukcii buniek štítnej žľazy napr. liečbou radiojódom alebo pri zápale štítnej žľazy, tiež nie je liečbou ovplyvnená.


 1. Farmakokinetické vlastnosti

Tiamazol sa vstrebáva rýchlo a úplne. Po podaní sa maximálne sérové hladiny dosahujú za 0,4 až 1,2 hodiny. Väzba na plazmatické proteíny je zanedbateľná. Tiamazol sa hromadí v štítnej žľaze, kde sa len pomaly metabolizuje. Napriek zmenám v sérovej koncentrácii, kumulácia tiamazolu v štítnej žľaze sa udržiava stále na určitej hladine. Tým je daná dĺžka účinku takmer 24 hodín pri jednotlivej dávke. Podľa súčasných poznatkov je kinetika tiamazolu nezávislá na funkcii štítnej žľazy. Eliminačný polčas je približne 3 až 6 hodín a je predĺžený pri nedostatočnej funkcii pečene. Tiamazol sa vylučuje obličkami a žlčou; vylučovanie stolicou je nepatrné, čo naznačuje enterohepatálny obeh. 70 % látky sa vylúči obličkami počas 24 hodín. Iba malé množstvo sa vylúči v nezmenenej forme. V súčasnej dobe nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti s farmakologickou aktivitou metabolitov tiamazolu. K dispozícii sú obmedzené údaje o farmakokinetike u pacientov s renálnym alebo hepatálnym poškodením (pozri časť 4.2). Nie sú k dispozícii žiadne údaje pre opakované podávanie (pozri časť 4.2).


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické štúdie bezpečnosti sú limitované.


Údaje o toxicite po jednorazovej dávke naznačujú, že potenciál akútnej toxicity tiamazolu je nízky.


V štúdiách toxicity po opakovanom podaní sa pozoroval útlm kostnej drene pri dávkach, ktoré boli výrazne vyššie než terapeutické dávky.


Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny dôkaz mutagénnych alebo klastogénnych účinkov.


Dvojročná štúdia chronickej toxicity u potkanov neodhalila žiadne významné nálezy líšiace sa od pozorovaných farmakologicky sprostredkovaných účinkov na štítnu žľazu. V dvojročnej štúdii chronickej toxicity u myší sa pozoroval vyšší výskyt hepatómov, keď sa tiamazol podával v koncentrácii 500 mg/l v pitnej vode, ktorý nedosiahol štatistickú významnosť. Význam tohto zistenia je sporný a tiamazol nie je klasifikovaný podľa kritérií IARC (International Agency for Research of Cancer) alebo NTP (National Toxicology Program) ako karcinogénny.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza, mastenec, celulózový prášok, kukuričný škrob, monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu.


Obal tablety

Dimetikón 100, makrogol 400, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý(E 172).


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


4 roky


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ˚C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blister zložený z polyvinylchloridového filmu a hliníkovej krycej fólie.

Balenie: 20, 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck KGaA, Frankfurter Straβe 250, 64293 Darmstadt, Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Thyrozol 5 mg 34/0413/12-S

Thyrozol 10 mg 34/0414/12-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31.08.2012


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2013

9Thyrozol 5 mg