+ ipil.sk

Tifaxin XR 75 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02844


Písomná informácia pre používateľa


Tifaxin XR 37,5 mg

Tifaxin XR 75 mg

Tifaxin XR 150 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


venlafaxín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tifaxin XR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tifaxin XR

3. Ako užívať Tifaxin XR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tifaxin XR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Tifaxin XR a na čo sa používa


Tifaxin XR je antidepresívum patriace do skupiny látok, ktoré sa nazývajú inhibítory spätného

vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI). Táto skupina látok sa používa na liečbu depresií

a iných stavov, ako sú napr. úzkostné poruchy. Predpokladá sa, že ľudia, ktorí sú depresívni a/alebo

úzkostliví majú nižšie hladiny sérotonínu a noradrenalínu v mozgu. Nevie sa presne, ako pôsobia antidepresíva, ale pomáhajú zvyšovať hladiny sérotonínu a noradrenalínu v mozgu.


Tifaxin XR sa používa na liečbu depresie u dospelých. Tifaxin XR sa tiež používa na liečbu

dospelých s týmito úzkostnými poruchami: generalizovanej anxióznej poruchy, sociálnej anxióznej

poruchy (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám) a panickej poruchy (epizódy panického

strachu). Správna liečba depresií alebo úzkostných porúch je dôležitá, aby ste sa cítili lepšie. Ak nie je

liečená, váš stav sa nezlepší, naopak môže sa stať ešte vážnejším a ťažším na vyliečenie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tifaxin XR


Neužívajte Tifaxin XR

- ak ste alergický na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak súčasne užívate alebo ste užívali v priebehu posledných 14 dní akékoľvek iné lieky známe

ako ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo

Parkinsonovej choroby. Súčasné užívanie ireverzibilného IMAO spolu s Tifaxinom XR môže mať

závažné aj život ohrozujúce následky. Tiež musíte počkať aspoň 7 dní po tom, ako skončíte s

užívaním Tifaxinu XR predtým, ako začnete užívať IMAO (pozri tiež časť nazvanú „Iné lieky a

Tifaxin XR“ a informácie v tejto časti o "sérotonínovom syndróme").


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Tifaxin XR, ak sa vás týka nasledovné:


- Ak užívate iné lieky, ktoré užívané spolu s Tifaxinom XR, môžu zvýšiť riziko rozvinutia

sérotonínového syndrómu (pozri časť „Iné lieky a Tifaxin XR“).

- Ak máte problémy s očami ako napríklad určitý typ glaukómu (pacienti so zvýšeným vnútroočným

tlakom).

- Ak ste mali v minulosti vysoký krvný tlak.

- Ak ste mali v minulosti srdcové problémy.

- Ak ste mali v minulosti záchvaty.

- Ak ste mali v minulosti nízku hladinu sodíka v krvi (hyponatriémia).

- Ak máte náchylnosť k tvorbe modrín alebo sklon ku krvácaniu (ak ste mali v minulosti

krvácavé stavy) alebo ak užívate iné lieky, ktoré môžu zvyšovať riziko krvácania, napr. warfarín

(používa sa na predchádzanie tvorbe krvných zrazenín).

- Ak vy alebo niekto vo vašej rodine mal v minulosti mániu alebo bipolárnu poruchu (pocit eufórie).

- Ak sa u vás alebo niekoho vo vašej rodine vyskytlo v minulosti agresívne správanie.


Tifaxin XR môže spôsobiť pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť po prvých niekoľkých týždňov liečby. Mali by ste povedať lekárovi, ak sa vám to stane.


Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti


Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo

samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie na začiatku užívania antidepresív dovtedy, kým tieto lieky začnú

účinkovať, zvyčajne okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.


S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

- ste už mali v minulosti samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky

- ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika

samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami,

ktorí boli liečení antidepresívami.


Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo

priamo nemocnicu.


Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy

úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila vaša depresia alebo úzkosť,

alebo ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Suché ústa


U 10 % pacientov liečených venlafaxínom bolo pozorované sucho v ústach ako vedľajší účinok. To

môže zvýšiť riziko vzniku pokazených zubov (zubného kazu). Preto by ste mali venovať zvýšenú pozornosť ústnej hygiene.


Cukrovka (diabetes)


V dôsledku liečby Tifaxinom XR môže dôjsť k zmene hladín glukózy vo vašej krvi. Preto môže byť potrebné upraviť dávkovanie vašich liekov na cukrovku.


Použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov


Tifaxin XR by nemal byť užívaný deťmi a dospievajúcimi do 18 rokov. Okrem toho treba mať na pamäti, že pacienti do 18 rokov majú zvýšené riziko výskytu vedľajších účinkov ako pokusov o samovraždu a samovražedných myšlienok. U takýchto pacientov liečených antidepresívami bola taktiež zaznamenaná zvýšená miera nepriateľského správania (najmä agresivita, nepriateľské

správanie a hnev). Napriek tomu, lekár môže predpísať tento liek pacientom mladším ako 18 rokov, ak rozhodne, že je to v ich záujme najlepšie. Ak lekár predpíše tento liek pacientovi mladšiemu ako18 rokov, prosím, prediskutujte to s ním. Ak sa u pacienta do 18 rokov užívajúceho tento liek objaví ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov alebo sa niektorý zhorší, máte informovať lekára.

Bezpečnosť dlhodobého užívania tohto lieku na rast, dospievanie, pamäť a správanie v tejto vekovej skupine nebola preukázaná.


Iné lieky a Tifaxin XR

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Váš lekár by mal rozhodnúť, či môžete užívať Tifaxin XR s inými liekmi.


Nezačínajte ani neprestávajte užívať akékoľvek lieky, vrátane liekov získaných bez lekárskeho predpisu, prírodných a rastlinných prípravkov, bez porady so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 • Inhibítory monoaminoxidázy , ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby, sa nesmú užívať spolu s Tifaxinom XR. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste užívali tieto lieky počas uplynulých 14 dní. (IMAO: pozri časť „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tifaxin XR“).

Sérotonínový syndróm:

 • potenciálne život ohrozujúci stav, alebo reakcie podobné neuroleptickému malígnemu syndrómu (NMS) (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), sa môžu vyskytnúť pri liečbe venlafaxínom, obzvlášť ak sa užívajú s inými liekmi.

Príklady takýchto liečiv zahŕňajú:

 • Triptány (používané pri migréne).

 • Iné lieky na liečbu depresie, napríklad SNRI, SSRI, tricyklické antidepresíva alebo lieky

obsahujúce lítium.

 • Lieky obsahujúce antibiotikum linezolid (používané na liečbu infekcií).

 • Lieky obsahujúce moklobemid, IMAO (používaný na liečbu depresie).

 • Lieky obsahujúce sibutramin (používané na chudnutie).

 • Lieky obsahujúce tramadol (používané na tlmenie bolesti).

 • Lieky obsahujúce metyltioníniumchlorid (používaný na liečbu vysokých hladín metahemoglobínu v krvi).

 • Prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (nazývaný tiež „Hypericum perforatum“,

prírodný alebo rastlinný prípravok na liečbu miernej depresie).

 • Prípravky obsahujúce tryptofán (používané na problémy so spánkom a na depresiu).

 • Antipsychotiká (používané na liečbu ochorenia s príznakmi ako počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré tam v skutočnosti nie sú, mylné predstavy, nezvyčajná podozrievavosť, nejasné uvažovanie/myslenie a uzavretie sa do seba).


Príznaky a symptómy sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu nasledujúcich príznakov:

Nepokojnosť, halucinácie, strata koordinácie, zrýchlený pulz srdca, zvýšená telesná teplota, rýchle

zmeny krvného tlaku, abnormálne aktívne reflexy, hnačka, kóma, nevoľnosť, zvracanie.


Sérotonínový syndróm sa vo svojej najzávažnejšej forme môže podobať na neuroleptický malígny syndróm (NMS). Známky a príznaky NMS môžu zahŕňať kombináciu týchto príznakov: horúčka, zrýchlený tep srdca, potenie, závažnú stuhnutosť svalov, zmätenosť, zvýšenie hladiny svalových enzýmov (zistené na základe krvných testov).


Ak si myslíte, že máte príznaky sérotonínového syndrómu, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť najbližšej nemocnice.


Nasledovné lieky taktiež môžu interagovať (vzájomne sa ovplyvňovať) s Tifaxinom XR, a tak by sa mali užívať s opatrnosťou. Osobitne dôležité je spomenúť vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate lieky obsahujúce:


 • Ketokonazol (antifungicídne liečivo)

 • Haloperidol alebo risperidón (na liečbu psychiatrických stavov)

 • Metoprolol (betablokátor na liečenie vysokého krvného tlaku a srdcových problémov)


Tifaxinu XRa jedlo, nápoje a alkohol


Tifaxin XR sa má užívať s jedlom (pozri časť 3 „Ako užívať Tifaxin XR“)


Nepožívajte alkoholické nápoje počas užívania Tifaxinu XR.


Tehotenstvo a dojčenie


Povedzte svojmu lekárovi, ak otehotniete alebo sa pokúšate otehotnieť. Tifaxin XR by ste mali

užívať len po zvážení možného prínosu a rizika pre vaše nenarodené dieťa.


Uistite sa, či vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vedia, že užívate Tifaxin XR. Ak sa podobne pôsobiace lieky (tzv. SSRI) užívajú počas tehotenstva, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informujte svoju pôrodnú asistentku a/alebo svojho lekára.

Ak ste tento liek užívali počas tehotenstva, ďalšími príznakmi, ktoré sa u vášho dieťaťa po narodení môžu vyskytnúť, sú ťažkosti pri dojčení, ako aj ťažkosti s dýchaním. Ak má vaše dieťa pri narodení takéto príznaky, ktoré vás znepokojujú, kontaktujte svojho lekára a/alebo pôrodnú asistentku, ktorí vám budú schopní poradiť.


Tifaxin XR prechádza do materského mlieka. Je možné riziko účinku na dieťa. Ak dojčíte, mali by

ste to prediskutovať so svojím lekárom. Rozhodne, či máte prestať dojčiť, alebo máte

prestať užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Neveďte vozidlá ani neobsluhujte nástroje alebo stroje, pokiaľ neviete, ako tento liek na vás pôsobí.


Tifaxin XR obsahuje sacharózu, košenilovú červeň (E124) a oranžovú žlť (E110).


Tento liek obsahuje sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Tifaxin XR 37,5 mg:

Pomocná látka košenilová červeň A (E124) obsiahnutá v kapsulách môže vyvolať alergické reakcie.


Tifaxin XR 75 mg:

Pomocná látka oranžová žlť FCF (E110) obsiahnutá v kapsulách môže vyvolať alergické reakcie.


Tifaxin XR 150 mg:

Pomocná látka oranžová žlť FCF (E110) obsiahnutá v kapsulách môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Tifaxin XR


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná začiatočná dávka na liečbu depresie, generalizovanej úzkostnej poruchy a sociálnej anxióznej poruchy je 75 mg za deň. Dávka môže byť však zvýšená vaším lekárom postupne a ak je treba, tak až na maximálne 375 mg za deň pri depresii. Ak sa liečite na panickú poruchu, začína sa nižšími dávkami (37,5 mg) a postupne sa dávka zvyšuje. Maximálna dávka pri generalizovanej úzkostnej poruche, sociálnej anxióznej poruche a panickej poruche je 225 mg/deň.


Užívajte Tifaxin XR približne v rovnaký čas každý deň, buď ráno alebo večer. Kapsuly sa musia

prehltnúť celé, zapiť tekutinou, nesmú sa otvárať, drviť, rozhrýzať alebo rozpustiť.


Tifaxin XR sa má užívať s jedlom.


Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami, oznámte to svojmu lekárovi, vzhľadom na to, že v tomto

prípade sa dávkovanie tohto lieku môže líšiť.


Neprestávajte užívať tento liek bez toho, aby ste to oznámili svojmu lekárovi (pozri časť „Ak prestanete užívať Tifaxin XR“).


Ak užijete viac Tifaxinu XR, ako máte


Zavolajte okamžite svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užijete väčšie množstvo tohto lieku, ako vám predpísal váš lekár.


Príznaky možného predávkovania sú: rýchly pulz, zmeny v čulosti (od ospalosti až po kómu),

zahmlené videnie, záchvaty a vracanie.


Ak zabudnete užiť Tifaxin XR


Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, len čo si spomeniete. Avšak ak je už čas ďalšej dávky, neužite

vynechanú dávku a užite iba jednu dávku ako zvyčajne. Neužívajte za deň vyššie dávky Tifaxinu XR, ako vám bolo predpísané.


Ak prestanete užívať Tifaxin XR


Neprestávajte užívať vašu liečbu alebo neznižujte si dávku bez porady so svojím lekárom, a to ani

keď sa budete cítiť lepšie. Ak sa váš lekár rozhodne, že už viac nepotrebujete liečbu Tifaxinom XR, môže vás požiadať o postupné znižovanie dávky pred úplným vysadením liečby. Sú známe

vedľajšie účinky, ak pacienti náhle vysadia tento liek, alebo si znížia jeho dávky veľmi rýchlo. Niektorí pacienti môžu mať príznaky ako únava, malátnosť, povznesenosť, bolesti hlavy, nespavosť, nočné mory, suché ústa, strata chuti do jedla, pocit na vracanie, hnačky, nervozita, agitácia, zmätenosť, zvonenie v ušiach, mravčenie alebo zriedka pocit elektrického šoku, slabosť, potenie, kŕče alebo príznaky podobné chrípke.


Váš lekár vám poradí, ako by ste postupne mali znižovať dávky Tifaxinu XR. Ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov, alebo iné príznaky, informujte o tom svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak nastane niektorý z nasledovných prípadov, neužívajte viac Tifaxin XR. Ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovosť v najbližšej nemocnici.


 • Pocit tlaku v hrudníku, dýchavičnosť, problémy s prehĺtaním alebo dýchaním.

 • Opuchnutie tváre, krku, rúk alebo nôh.

 • Pocit nervozity alebo úzkosti, závrat, pocit pulzovania, náhle sčervenenie pokožky a/alebo pocit tepla.

 • Bolestivé vyrážky, svrbenie alebo žihľavka (vyvýšené miesta červenej alebo bledej pokožky,

ktorá často svrbí).

 • Známky a príznaky sérotonínového syndrómu, ktoré môžu zahŕňať nepokoj, halucinácie, stratu koordinácie, zrýchlený tep srdca, zvýšenú telesnú teplotu, rýchle zmeny krvného tlaku, nezvyčajne aktívne reflexy, hnačku, kómu, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie. Sérotonínový syndróm sa vo svojej najzávažnejšej forme môže podobať na neuroleptický malígny syndróm (NMS). Známky a príznaky NMS môžu zahŕňať kombináciu týchto príznakov: horúčka, zrýchlený tep srdca, potenie, závažnú stuhnutosť svalov, zmätenosť, zvýšenie hladiny svalových enzýmov (zistené na základe krvných testov).


Ďalšie vedľajšie účinky, o ktorých by ste mali informovať svojho lekára, zahŕňajú:

 • Kašeľ, sipot, dýchavičnosť a vysokú teplotu.

 • Čierna (dechtová) stolica alebo krv v stolici

 • Žltá koža alebo očné bielka, svrbenie alebo tmavý moč, čo môžu byť príznaky zápalu pečene (hepatitída).

 • Srdcové ťažkosti ako zrýchlený alebo nepravidelný srdcový pulz, zvýšený krvný tlak.

 • Problémy s očami ako neostré videnie a rozšírené zreničky.

 • Nervové problémy ako závraty, pichanie, poruchy hybnosti, kŕče.

 • Psychiatrické problémy ako hyperaktivita a eufória.

 • Príznaky vynechania liečby (abstinenčné príznaky) (pozri časť „Ako užívať Tifaxin XR“, a časť „Ak prestanete užívať Tifaxin XR“).

 • Predĺžený čas krvácania – ak sa porežete alebo poraníte, môže trvať dlhšie než zvyčajne, kým sa krvácanie zastaví.


Neznepokojujte sa, ak zbadáte v stolici malé biele guľôčky po užití tohto lieku. Vo vnútri kapsúl Tifaxinu XR sú sféroidy alebo (malé biele guľôčky), ktoré obsahujú liečivo (venlafaxín). Tieto sféroidy sa uvoľňujú z kapsuly do žalúdka. Ako putujú vaším žalúdkom a črevami, venlafaxín sa pomaly uvoľňuje. Obal sféroidu sa nerozpúšťa a je vylučovaný z tela stolicou. Preto aj keď môžete vidieť sféroidy vo vašej stolici, vaša dávka venlafaxínu bola absorbovaná do tela.


Kompletný zoznam vedľajších účinkov


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

 • závraty; bolesť hlavy

 • nevoľnosť (nutkanie na vracanie); sucho v ústach

 • potenie (vrátane nočného potenia)


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 ľudí)

 • znížená chuť do jedla

 • zmätenosť; pocit odlúčenia (oddelenia) od seba; chýbajúci orgazmus; znížené libido; nervozita; nespavosť; nezvyčajné sny

 • ospalosť; tras; tŕpnutie/mravčenie; zvýšené svalové napätie

 • poruchy videnia vrátane rozmazaného videnia; rozšírené zreničky; neschopnosť oka automaticky zmeniť zaostrenie zo vzdialených na blízke objekty

 • zvonenie v ušiach (tinnitus)

 • búšenie srdca (palpitácie)

 • zvýšený krvný tlak; návaly tepla

 • zívanie

 • vracanie; zápcha; hnačka

 • častejšie močenie; ťažkosti pri močení

 • nepravidelnosti menštruácie ako je zvýšené krvácanie alebo nepravidelné zvýšené krvácanie; nezvyčajná ejakulácia/orgazmus (u mužov); erektilná dysfunkcia (impotencia)

 • slabosť (asténia); únava; zimnica

 • zvýšená hladina cholesterolu


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí)

 • halucinácie; pocit odlúčenia (oddelenia) od reality; rozrušenosť; nezvyčajný orgazmus (u žien); nedostatok citov alebo emócií; pocit nadmerného vzrušenia; škrípanie zubami

 • pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť; mdloby; mimovoľné pohyby svalov; zhoršená koordinácia a rovnováha; zmena vnímania chuti

 • rýchly tep srdca; pocit závratov (obzvlášť pri rýchlom postavení sa)

 • vracanie krvi, čierna dechtová stolica alebo krv v stolici, čo môže byť príznakom vnútorného krvácania

 • môže byť prítomný celkový opuch pokožky, najmä tváre, úst, jazyka, oblasti krku alebo rúk a nôh a/alebo vyvýšená svrbivá vyrážka (žihľavka); citlivosť na slnečné svetlo; modriny; vyrážka; nezvyčajné vypadávanie vlasov

 • neschopnosť močenia

 • zvýšenie telesnej hmotnosti; úbytok telesnej hmotnosti


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 ľudí)

 • záchvaty alebo kŕče

 • neschopnosť kontrolovať močenie

 • nadmerná aktivita, víriace myšlienky a znížená potreba spánku (mánia)


Neznáme (frekvenciu nemožno stanoviť z dostupných údajov)

 • znížený počet krvných doštičiek vo vašej krvi vedúci k zvýšenému riziku tvorby modrín alebo krvácania; poruchy krvi, ktoré môžu viesť k zvýšenému riziku infekcie

 • opuch tváre alebo jazyka, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, často sprevádzané kožnými vyrážkami (môže to byť závažná alergická reakcia)

 • nadmerný príjem tekutín (stav známy ako SIADH)

 • znížená hladina sodíka v krvi

 • myšlienky na samovraždu a samovražedné správanie; počas liečby venlafaxínom a krátko po ukončení liečby sa zaznamenali prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania (pozri časť 2 „Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Tifaxin XR“)

 • dezorientácia a zmätok často sprevádzané halucináciami (delírium); agresivita

 • vysoká telesná teplota a stuhnutosť svalov, zmätenosť alebo rozrušenie, a potenie, alebo ak pociťujete trhavé pohyby svalov, ktoré neviete kontrolovať, čo môžu byť príznaky závažného ochorenia známeho ako malígny neuroleptický syndróm; euforické pocity, ospalosť, trvalé rýchle pohyby očí, nemotornosť, nepokoj, pocit opitosti, potenie alebo stuhnutosť svalov, čo sú príznaky sérotonínového syndrómu; stuhnutosť, kŕče a mimovoľné pohyby svalov

 • silná bolesť v očiach a zhoršené alebo rozmazané videnie

 • točenie hlavy (vertigo)

 • pokles krvného tlaku; nezvyčajný, rýchly alebo nepravidelný tep srdca, ktorý môže viesť k mdlobám; nezvyčajné krvácanie, napr. krvácanie z ďasien, krv v moči alebo vo zvratkoch, alebo výskyt neočakávaných modrín alebo prasknutých krvných ciev (prasknuté žilky)

 • kašeľ, sipot, dýchavičnosť a vysoká teplota, čo sú príznaky zápalu pľúc spojeného so zvýšeným počtom bielych krviniek (pľúcna eozinofília)

 • ťažká bolesť brucha alebo chrbta (čo môže naznačovať závažné problémy s črevami, pečeňou alebo podžalúdkovou žľazou - pankreasom)

 • svrbenie, zožltnutie kože alebo očí, tmavý moč alebo príznaky podobné chrípke, čo sú príznaky zápalu pečene (hepatitídy); mierne zmeny v hladine pečeňových enzýmov v krvi

 • kožná vyrážka, ktorá sa môže rozvinúť do závažných pľuzgierov a odlupovania pokožky; svrbenie; mierna vyrážka

 • nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť (rabdomyolýza)

 • nezvyčajná tvorba materského mlieka


Tifaxin XR niekedy zapríčiňuje vedľajšie účinky, o ktorých nemusíte vedieť, ako napríklad zvýšenie

krvného tlaku, zrýchlená frekvencia srdca; malé zmeny v krvných hladinách pečeňových enzýmov,

sodíka alebo cholesterolu. Veľmi zriedkavo Tifaxin XR môže znižovať funkciu krvných doštičiek

v krvi, čo vedie k zvýšenému riziku tvorby krvných podliatin alebo ku krvácaniu. Váš lekár preto

môže vyžadovať pravidelné krvné testy, a to najmä ak Tifaxin XR užívate dlhší čas.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Tifaxin XR


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tifaxin XR obsahuje


Liečivo je venlafaxín.


Tifaxin XR 37,5 mg:

Každá kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, ktorý zodpovedá 37,5 mg venlafaxínu.


Ďalšie zložky sú:


Obsah kapsuly:

Zrnitý cukor (obsahuje sacharózu)

Etylcelulóza (E462)

Hydroxypropylcelulóza

Hypromelóza (E464)

Mastenec (E553b)

Dibutylsebakát

Kyselina olejová

Koloidný oxid kremičitý.


Kapsula:

Želatína

Nátriumlaurylsulfát

farbivá:

červeň košenilová A (E124)

žlť chinolínová (E104)

oxid titaničitý (E171).


Tifaxin XR 75 mg:

Každá kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, ktorý zodpovedá 75 mg venlafaxínu.


Ďalšie zložky sú:


Obsah kapsuly:

Zrnitý cukor (obsahuje sacharózu)

Etylcelulóza (E462)

Hydroxypropylcelulóza

Hypromelóza (E464)

Mastenec (E553b)

Dibutylsebakát

Kyselina olejová

Koloidný oxid kremičitý.


Kapsula:

Želatína

Nátriumlaurylsulfát

farbivá:

žlť oranžová FCF (E110)

žlť chinolínová (E104)

oxid titaničitý (E171).


Tifaxin XR 150 mg:

Každá kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, ktorý zodpovedá 150 mg venlafaxínu.


Ďalšie zložky sú:


Obsah kapsuly:

Zrnitý cukor (obsahuje sacharózu)

Etylcelulóza (E462)

Hydroxypropylcelulóza

Hypromelóza (E464)

Mastenec (E553b)

Dibutylsebakát

Kyselina olejová

Koloidný oxid kremičitý.


Kapsula:

Želatína

Nátriumlaurylsulfát

farbivá:

žlť oranžová FCF(E110)

žlť chinolínová (E104)

modrá patentná V (E131)

oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Tifaxin XR a obsah balenia


Tifaxin XR 37,5 mg:

Biele až sivobiele granuly v kapsule veľkosti “3” s oranžovým viečkom a transparentným telom.


Tifaxin XR 75 mg:

Biele až sivobiele granuly v kapsule veľkosti “1” so žltým viečkom a transparentným telom.


Tifaxin XR 150 mg:

Biele až sivobiele granuly v kapsule veľkosti “0” so žltohnedým viečkom a transparentným telom.


Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú dostupné v baleniach obsahujúcich 20, 28, 30, 50, 98 a 100 kapsúl balených v PVC/ALU blistroch. 50 a 100 kapsúl balených v HDPE fľašiach s HDPE skrutkovacím uzáverom obsahujúcim vrecúško so silikagélom (vysúšadlo).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:


Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co. KG

Göllstrasse 1

84529 Tittmoning

Nemecko


Generis Farmaceutica, S.A.

Rua Joao de Deus 19, Venda Nova

2700-487 Amadora

Portugalsko


Centrafarm Services B.V.

Neuwe Donk 9

Etten-Leur

Holandsko


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road

Clonmel, Co. Tipperary

Írsko


Eurogenerics NV.

Heizel Esplanade Heysel b 22

1020 Brusel

Belgicko


Genus Pharmaceuticals

Park View House

65 London Road, Newbury

Berkshire, RG14 1JN

Veľká Británia


PharmaCoDane Asp

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Dánsko


STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36

1190 Viedeň

Rakúsko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


LAMP San Prospero SpA

Via della Pace. 25/A

41030 San Prospero (Modena)

Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko:

Venlafaxine EG 37.5 mg

capsules met verlengde afgifte, hard

Venlafaxine EG 75 mg

capsules met verlengde afgifte , hard

Venlafaxine EG 150 mg

capsules met verlengde afgifte, hard

Bulharsko:

Tifaxin SR Капсула с удължено освобождаване, твърда


Česká republika:

Tifaxin XR 75 mg

Tifaxin XR 150 mg

Dánsko:

Venlafaxin STADA

Francúzsko:

Venlafaxine EG LABO LP 37.5mg

gélule à libération prolongée

Venlafaxine EG LABO LP 75 mg

gélule à libération prolongée

Holandsko:

Venlafaxine retard CF 37,5 mg

capsules met verlengde afgifte, hard

Venlafaxine retard CF 75 mg

capsules met verlengde afgifte, hard

Venlafaxine retard CF 150 mg

capsules met verlengde afgifte, hard

Írsko:

Venex XL 37.5 mg

prolonged release capsules

Venex XL 75 mg

prolonged release capsules

Venex XL 150 mg

prolonged release capsules

Luxembursko:

Venlafaxine EG 37,5 mg

gélule à libération prolongée

Venlafaxine EG 75 mg

gélule à libération prolongée

Venlafaxine EG 150 mg

gélule à libération prolongée

Maďarsko:

Tifaxin XR 37,5 mg retard kemény kapszula

Tifaxin XR 75 mg retard kemény kapszula

Tifaxin XR 150 mg retard kemény kapszula

Nemecko:

Venlafaxin STADA 37,5 mg Hartkapseln, retardiert

Venlafaxin STADA 75 mg Hartkapseln, retardiert

Venlafaxin STADA 150 mg Hartkapseln, retardiert

Poľsko:

Tifaxin PR


Rakúsko

Venlafaxin STADA 75 mg Retardkapseln

Venlafaxin STADA 150 mg Retardkapseln

Slovensko

Tifaxin XR 37,5 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Tifaxin XR 75 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Tifaxin XR 150 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Švédsko:

Venlafaxin STADA 37,5 mg depotkapsel, hård

Venlafaxin STADA 75 mg depotkapsel, hård

Venlafaxin STADA 150 mg depotkapsel, hård

Taliansko:

Tifaxin XR 37,5 mg

Capsula rigida a rilascio prolungato

Tifaxin XR 75 mg

Capsula rigida a rilascio prolungato

Tifaxin XR 150 mg

Capsula rigida a rilascio prolungato

Veľká Británia:

Tifaxin XR 37.5 mg

prolonged release capsules, hard

Tifaxin XR 75 mg

prolonged release capsules, hard

Tifaxin XR 150 mg

prolonged release capsules, hard


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná 09/2013.


12Tifaxin XR 75 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2009/01917, 2009/01918, 2009/01919, 2010/03125, 2010/04083, 2011/02710

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/04758, 2012/04759, 2012/04760


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tifaxin XR 37,5 mg

Tifaxin XR 75 mg

Tifaxin XR 150 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tifaxin XR 37,5 mg

Jedna kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, ktorý zodpovedá 37,5 mg venlafaxínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

sacharóza max. 46,35 mg

ponso 4R (E124) 0,0267 mg


Tifaxin XR 75 mg

Jedna kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, ktorý zodpovedá 75 mg venlafaxínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

sacharóza max. 92,69 mg

oranžová žlť FCF (E110) 0,0006 mg


Tifaxin XR 150 mg

Jedna kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, ktorý zodpovedá 150 mg venlafaxínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

sacharóza max. 185,38 mg

oranžová žlť FCF (E110) 0,0183 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.


Tifaxin XR 37,5 mg:

Biele až sivobiele granuly v kapsule veľkosti “3” s oranžovým viečkom a transparentným telom.


Tifaxin XR 75 mg:

Biele až sivobiele granuly v kapsule veľkosti “1” so žltým viečkom a transparentným telom.


Tifaxin XR 150 mg:

Biele až sivobiele granuly v kapsule veľkosti “0” so žltohnedým viečkom a transparentným telom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba epizód veľkej depresie.


Na prevenciu znovuobjavenia sa epizód veľkej depresie.


Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.


Liečba sociálnej anxióznej poruchy.


Liečba panickej poruchy s alebo bez agorafóbie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Epizódy veľkej depresie


Odporúčaná úvodná dávka venlafaxínu s predĺženým účinkom je 75 mg jedenkrát denne. Pacientom,

ktorí neodpovedajú na úvodných 75 mg denne, sa môže zvýšiť dávka až na maximálne 375 mg denne.

Zvýšenie dávky môže prebiehať v 2 a viactýždňových intervaloch, avšak nie po menej ako 4 dňoch.


Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, by sa mala dávka zvyšovať až po klinickom

zhodnotení (pozri časť 4.4). Najnižšia účinná dávka by mala byť udržiavaná.


Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov a viac. Liečba má byť

pravidelne prehodnotená, individuálne. Dlhodobejšia liečba je tiež vhodná na prevenciu návratu

epizód veľkej depresie. Vo väčšine prípadov je odporučená dávka na prevenciu opätovného výskytu

epizódy veľkej depresie rovnaká ako dávka účinná pri súčasnej epizóde.


Antidepresívne lieky sa majú ďalej podávať počas najmenej 6 mesiacov po ústupe choroby.


Generalizovaná úzkostná porucha


Odporúčaná úvodná dávka je užívanie venlafaxínu s predĺženým účinkom je 75 mg jedenkrát denne.

Pacienti, ktorí neodpovedajú na úvodných 75 mg denne, sa môže zvýšiť dávka až na maximálne

225 mg denne. Zvýšenie dávky má prebiehať v 2 a viactýždňových intervaloch.


Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, by sa mala dávka zvyšovať až po klinickom

zhodnotení (pozri časť 4.4). Najnižšia účinná dávka by mala byť udržiavaná.


Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov a viac. Liečba by mala

byť pravidelne prehodnocovaná, individuálne.


Sociálna anxiózna porucha


Odporúčaná úvodná dávka je užívanie venlafaxínu s predĺženým účinkom je 75 mg jedenkrát denne.

Neexistuje dôkaz, že by vyššie dávky poskytli lepší účinok.


Avšak u pacientov neodpovedajúcich na úvodnú dávku 75 mg denne sa môže zvážiť zvýšenie

maximálnej dávky na 225 mg denne. Zvýšenie dávky má prebiehať v 2 a viactýždňových intervaloch.


Kvôli riziku nárastu nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, by sa mala dávka zvyšovať až po

klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Najnižšia účinná dávka by mala byť udržovaná.


Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov a viac. Liečba by mala

byť pravidelne prehodnocovaná individuálne.


Panická porucha


Odporúčaná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 37,5 mg jedenkrát denne počas 7 dní.

Dávka môže byť zvýšená na 75 mg/deň. Pacientom, ktorí neodpovedajú na liečbu môže byť zvýšená

dávka na maximálne 225 mg denne. Zvýšenie dávky má prebiehať v 2 a viactýždňových intervaloch.


Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, by sa mala dávka zvyšovať až po klinickom

zhodnotení (pozri časť 4.4). Najnižšia účinná dávka by mala byť udržiavaná.


Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov a viac. Liečba by mala

byť pravidelne prehodnocovaná individuálne.


Použitie u starších pacientov


Špecifické úpravy dávky venlafaxínu na základe samotného veku pacienta sa nepovažujú za

nevyhnutné. Avšak je potrebná opatrnosť pri liečbe starších (napr. kvôli možnému poškodeniu

obličiek, potenciálu pre zmeny v neurotransmiterovej senzitivite a afinite, ktorá sa objavuje so

starnutím). Vždy má byť použitá najnižšia efektívna dávka a pacienti majú byť pozorne sledovaní, ak

je potrebné zvýšenie dávky.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov


Neodporúča sa používať venlafaxín u detí a dospievajúcich.


Kontrolované klinické štúdie u detí a dospievajúcich s epizódou veľkej depresie nepreukázali

účinnosť a nepodporujú tak použitie venlafaxínu u týchto pacientov (pozri časti 4.4 a 4.8).


Účinnosť a bezpečnosť venlafaxínu na iné indikácie pre deti a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

nebola stanovená.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene


Celková denná dávka venlafaxínu má byť znížená na 50% u pacientov s miernym až stredne

závažným poškodením pečene. Dávka má byť determinovaná na individuálnej báze, kvôli

individuálnej variabilite v klírense u týchto pacientov.


Existujú limitované údaje o pacientoch so závažným poškodením funkcie pečene. Odporúča sa

opatrnosť a zváženie zníženia dávky na 50%. Potenciálny benefit má byť porovnaný s rizikom

v liečbe pacientov so silne poškodenou funkciou pečene.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek


U pacientov s glomerulárnou filtráciou 30-70 ml/min nie je zmena dávkovania nevyhnutná, ale je

odporučená opatrnosť u týchto pacientov. U pacientov, ktorí vyžadujú hemodialýzu a u pacientov

s vážnym poškodením obličiek (miera glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min), sa má dávka znížiť o

50%. Kvôli individuálnej variabilite v klírense u týchto pacientov môže byť potrebná individuálna

úprava dávky.


Abstinenčný syndróm po prerušení liečby venlafaxínom

Má sa vyhnúť náhlemu prerušeniu. Ak sa ukončuje liečba venlafaxínom, dávka má byť postupne

redukovaná počas obdobia najmenej jedného alebo dvoch týždňov, aby sa znížilo riziko

abstinenčného syndrómu (pozri časť 4.4 a časť 4.8). Ak sa objavia neznesiteľné symptómy po znížení

dávky alebo po prerušení liečby, potom sa má zvážiť pokračovanie v predošlej predpísanej dávke.

Následne lekár môže pokračovať v znižovaní dávky, ale dávka má byť redukovaná pomalšie a

miernejšie.


Na vnútorné použitie.


Odporúča sa, aby sa kapsula venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním užila spolu s jedlom, každý deň

približne v rovnaký čas. Kapsuly musia byť celé prehltnuté s tekutinou, nerozdeľovať, nedrviť,

nerozhrýzať a nerozpúšťať.


Pacienti liečení venlafaxínom tabletami s okamžitým účinkom môžu prejsť na venlafaxín kapsuly

s predĺženým účinkom s najbližšou ekvivalentnou dennou dávkou. Napríklad 37,5 mg tablety

venlafaxínu s okamžitým účinkom podávané dvakrát denne môžu byť nahradené 75 mg kapsulami

venlafaxínu s predĺženým účinkom s dávkovaním jedenkrát denne. Môžu byť potrebné individuálne

úpravy dávok.


Kapsuly venlafaxínu s predĺženým účinkom obsahujú sféroidy, ktoré pomaly uvoľňujú liečivo

do tráviaceho traktu. Nerozpustná časť týchto sféroidov je eliminovaná a môže byť prítomná v stolici.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Sprievodná liečba ireverzibilnými inhibítormi monoamínoxidázy (IMAO) je kontraindikovaná kvôli

riziku sérotonínového syndrómu so symptómami ako nepokoj, tras a hypertermia. Venlafaxín sa

nemôže podať pacientom, keď od prerušenia liečby s ireverzibilným IMAO neprešlo aspoň 14 dní.


Venlafaxín musí byť vysadený aspoň 7 dní pred začatím užívania ireverzibilného IMAO (pozri časť

4.4 a časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie


Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania

a samovrážd (udalosti súvisiace so samovraždou). Riziko pretrváva až pokiaľ sa neprejaví

signifikantná remisia. Keďže zlepšenie sa nemusí ukázať počas prvých pár týždňov liečby alebo viac

týždňov liečby, pacienti by mali byť pozorne sledovaní až do zlepšenia stavu. Zo skúseností sa vie, že

riziko pokusu o samovraždu sa môže zvýšiť v skorých štádiách rekonvalescencie.


Iné psychiatrické stavy, na ktoré sa venlafaxín predpisuje, sú tiež spojené so zvýšeným rizikom

udalostí súvisiacich so samovraždou. Navyše tieto stavy môžu byť pridružené k epizódam veľkej

depresie. Rovnaká opatrnosť, aká je u ľudí liečených na epizódu veľkej depresie, sa teda odporúča aj

u pacientov liečených na iné psychiatrické ochorenia.


Pacienti s anamnézou udalostí súvisiacich so samovraždou, pacienti, u ktorých sa prejavuje vyššia

miera samovražedných myšlienok pred začatím liečby, ako je známe, sú vo zvýšenej miere vystavení

samovražedným myšlienkam a pokusom o samovraždu a preto sa majú počas liečby pozorne sledovať.

Metanalýzy placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých

pacientov mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami ukázali zvýšené riziko suicidálneho

správania pri antidepresívach v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali placebo.


Dôkladné sledovanie pacientov a najmä tých vysoko rizikových, má byť spojená s liekovou terapiou,

najmä v začiatočnej fáze liečby a pri následných zmenách dávok. Pacienti (a ľudia starajúci sa o

pacientov) majú byť upozornení na potrebu monitorovať akékoľvek klinické zhoršenie, samovražedné

správanie alebo myšlienky a neobvyklé zmeny v správaní, a okamžite vyhľadať lekársku radu, ak tieto

symptómy pretrvávajú.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov


Tifaxin XR sa nemá používať v liečbe detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Správanie so

samovražednými sklonmi (pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky) a nepriateľské správanie

(najmä agresivita, protichodné správanie a hnev) boli častejšie pozorované u detí a mladistvých

liečených antidepresívami v porovnaní s placebo skupinou. Ak napriek tomu, aj vzhľadom na klinický

stav, sa rozhodne, že liek treba užívať, pacient by mal byť veľmi pozorne sledovaný kvôli výskytu

samovražedných symptómov. Navyše však treba mať na pamäti, že akékoľvek údaje týkajúce sa

bezpečnosti u detí a mladistvých (rast, dospievanie, kognitívny vývoj a vývoj správania) chýbajú.


Sérotonínový syndróm


Tak ako u ostatných sérotonínergných látok, potenciálne život ohrozujúci stav sérotonínový syndróm alebo reakcie podobné neuroleptickému malígnemu syndrómu (NMS) sa môžu vyskytnúť pri liečbe venlafaxínom, obzvlášť pri súbežnom užití iných sérotonínergných liečiv (vrátane SSRI, SNRI a triptánov) s látkami, ktoré zhoršujú sérotonínový metabolizmus, ako sú inhibítory MAO, alebo s antipsychotikami alebo inými antagonistami dopamínu (pozri časti 4.3 a 4.5).


Príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny duševného stavu (napr. agitácia, halucinácie, kóma), autonómnu nestabilitu (napr. tachykardia, labilný krvný tlak, hypertermia), neuromuskulárne odchýlky (napr. hyperreflexia, nekoordinovanosť) a/alebo gastrointestinálne príznaky (napr. nauzea, vracanie, hnačka). Sérotonínový syndróm sa vo svojej najzávažnejšej forme môže podobať na neuroleptický malígny syndróm, ktorý zahŕňa hypertermiu, svalovú rigiditu, autonómnu nestabilitu s možnými rýchlymi výkyvmi známok života a zmenami duševného stavu.


Ak je súbežná liečba venlafaxínom a inými látkami, ktoré môžu ovplyvňovať sérotonínergný a/alebo dopamínergný neurotransmiterový systém, klinicky opodstatnená, odporúča sa dôkladné monitorovanie pacienta, obzvlášť na začiatku liečby a pri zvyšovaní dávky.


Súbežné použitie venlafaxínu s prekurzormi sérotonínu (ako sú doplnky s obsahom tryptofánu) sa neodporúča.


Glaukóm so zatvoreným uhlom


Mydriáza sa môže vyskytnúť ako príznak užívania venlafaxínu. Odporúča sa, aby pacienti so

zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacienti s rizikom akútneho glaukómu so zatvoreným uhlom

boli pozorne sledovaní.


Krvný tlak


Od dávky závislé zvýšenie tlaku bolo pozorované u niektorých pacientov liečených venlafaxínom.

Prípady závažne zvýšeného krvného tlaku vyžadujúce okamžitú liečbu boli tiež hlásené u niektorých

pacientov v sledovaní po uvedení lieku na trh. Meranie krvného tlaku sa preto odporúča u pacientov

užívajúcich venlafaxín. Preexistujúca hypertenzia by mala byť pred započatím liečby venlafaxínom

pod kontrolou. Krvný tlak by mal byť pravidelne kontrolovaný po začatí liečby a po zvýšení dávky.

Opatrnosť treba pri pacientoch, kde základné ochorenie môže byť zhoršené v dôsledku zvýšenia

krvného tlaku, napr. pacienti s porušenou funkciou srdca.


Frekvencia srdca


Zvýšenie frekvencie srdca sa môže vyskytnúť spolu s vyššou dávkou. Opatrnosť treba pri pacientoch,

kde základné ochorenie môže byť zhoršené v dôsledku zvýšenia frekvencie srdca.


Ochorenie srdca a riziko arytmie


Venlafaxín sa nehodnotil u pacientov s anamnézou nedávno prekonaného infarktu myokardu alebo

nestabilnej angíny pectoris. Preto by sa mal používať len s opatrnosťou u týchto pacientov.


Počas sledovania používania venlafaxínu po uvedení lieku na trh bol hlásený fatálny prípad srdcovej

arytmie, špeciálne pri predávkovaní. Pred predpísaním venlafaxínu pacientom s vysokým rizikom

vážnej srdcovej arytmie sa má dôkladne zhodnotiť pomer riziko/ prínos.


Kŕče


Kŕče sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených venlafaxínom. Ako u všetkých antidepresív,

venlafaxín by sa mal používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s anamnézou kŕčov a títo pacienti

by mali byť starostlivo sledovaní. Liečba má byť prerušená, ak sa u pacienta vyskytnú záchvaty.


Hyponatriémia


Prípady hyponatriémie a/alebo syndróm neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu sa môže

vyskytnúť pri užívaní venlafaxínu, obyčajne u hypovolemických alebo dehydratovaných pacientov.

Starší pacienti, pacienti užívajúci diuretiká a iní hypovolemickí pacienti sú vystavení zvýšenému

riziku hyponatriémie.


Abnormálne krvácanie


Lieky, ktoré inhibujú vychytávanie sérotonínu môžu viesť k zníženej funkcii krvných doštičiek.

Riziko krvácania do kože a slizničných membrán, vrátane gastrointestinálneho krvácania, môže byť

zvýšené u pacientov užívajúcich venlafaxín. Ako aj u ostatných inhibítorov spätného vychytávania

sérotonínu, aj u venlafaxínu by sa mala dodržať opatrnosť, ak sa predpisuje pacientom

s predispozíciou ku krvácaniu, vrátane pacientov na na antikoagulanciách a inhibítoroch krvných

doštičiek.


Sérový cholesterol


V placebom kontrolovaných klinických štúdiách v trvaní aspoň 3 mesiace bolo u 5,3 % pacientov

liečených venlafaxínom zaznamenané klinicky významné zvýšenie hladín sérového cholesterolu, kým

u pacientov liečených placebom bolo zvýšenie zaznamenané u 0,0 % pacientov. Treba preto zvážiť

pravidelné meranie hladín sérového cholesterolu počas dlhodobej liečby.


Súbežné podávanie s látkami znižujúcimi telesnú hmotnosť


Bezpečnosť a účinnosť venlafaxínu v kombinácii s látkami znižujúcimi telesnú hmotnosť, vrátane

fentermínu zatiaľ nebola preskúmaná. Súbežné podávanie venlafaxín s takýmito látkami sa

neodporúča. Venlafaxín nie je indikovaný pri znižovaní telesnej hmotnosti či už samostatne alebo

v kombinácii.


Mánia/hypománia


Mánia/hypománia sa môže vyskytnúť u malej časti pacientov s poruchami nálady, ktorí užívajú

antidepresíva vrátane venlafaxínu. Ako aj u iných antidepresív, venlafaxín by sa mal používať so

zvýšenou opatrnosťou u pacientov s anamnézou alebo rodinnou anamnézou bipolárnych porúch.


Agresivita


Agresivita sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov, ktorí užívajú antidepresíva, vrátane

venlafaxínu. Toto bolo hlásené po začatí liečby, pri zmenách dávok a pri prerušení liečby.

Ako aj u iných antidepresív, venlafaxín by sa mal používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov

s anamnézou agresivity.


Prerušenie liečby


Abstinenčné syndrómy, keď je liečba prerušená, sú známe, najmä ak je prerušenie náhle (pozri časť

4.8). V klinických skúšaniach sa nežiaduce udalosti pozorované pri prerušení (znižované a po

znižovaní) vyskytli u približne 31% pacientov liečených venlafaxínom a 17% pacientov liečených

placebom.


Riziko abstinenčného syndrómu môže závisieť od niekoľkých faktorov vrátanie trvania a dávkovania

terapie a rýchlosti znižovania dávky. Závrat, poruchy vnímania (vrátane parestézie), poruchy spánku

(vrátane insomnie a prehnaných snov), agitácia alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tras a bolesť

hlavy, sú najčastejšie hlásené reakcie. Všeobecne tieto symptómy sú slabé až mierne; avšak

u niektorých pacientov môžu mať závažnú intenzitu. Zvyčajne sa objavia počas niekoľkých dní po

prerušení liečby, ale bolo zaznamenaných len veľmi málo hlásení takýchto symptómov u pacientov,

ktorí neúmyselne vynechali dávku. Všeobecne tieto symptómy sú prechodné a zvyčajne sa vyriešia

v rámci 2 týždňov, hoci u niektorých jednotlivcov sa môžu predĺžiť (2-3 mesiace alebo viac). Preto sa

odporúča, že venlafaxín má byť postupne znižovaný, keď sa prerušuje liečba počas obdobia

niekoľkých týždňov alebo mesiacov, podľa potrieb pacienta (pozri časť 4.2).


Akatízia/psychomotorický nepokoj


Použitie venlafaxínu bolo spojené s rozvojom akatízie, charakterizované subjektívne nepríjemným

alebo rušivým nepokojom a potrebou pohybu často sprevádzanou neschopnosťou sedieť alebo stáť

pokojne. Je pravdepodobné, že sa toto vyskytne v rámci prvých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých sa rozvinuli tieto symptómy, môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.


Suché ústa


U 10% pacientov bolo hlásené sucho v ústach. Toto môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu, a preto

by mali byť pacienti poučení o význame dentálnej hygieny.


Diabetes


U pacientov s diabetom može liečba SSRI alebo venlafaxínom pozmeniť kompenzáciu diabetu. Môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu a/alebo perorálnych antidiabetík.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


Pre silu 37,5 mg:

Pomocná látka červeň košenilová A (E124) obsiahnutá v obale kapsúl môže vyvolať alergické reakcie.


Pre silu 75 mg:

Pomocná látka žlť oranžová FCF (E110) obsiahnutá v obale kapsúl môže vyvolať alergické reakcie.


Pre silu 150 mg:

Pomocná látka žlť oranžová FCF (E110) obsiahnutá v obale kapsúl môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)


Ireverzibilné neselektívne inhibítory IMAO

Venlafaxín nesmie byť použitý v kombinácii s neselektívnymi, ireverzibilnými IMAO. Venlafaxín sa

nesmie začať užívať po dobu najmenej 14 dní po prerušení liečby ireverzibilnými neselektívnymi

IMAO. Podávanie venlafaxínu musí byť prerušené najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilnými

neselektívnymi IMAO (pozri časti 4.3 a 4.4).


Reverzibilný, selektívny MAO-A inhibítor (moklobemid)

Kvôli riziku serotonínového syndrómu, kombinácia venlafaxínu s reverzibilnými a selektívnymi

MAOI, ako moklobemid, nie je odporúčaná. Po liečbe reverzibilným inhibítorom MAO sa môže

uplatniť kratší interval ako 14 dní na začatie liečby venlafaxínom. Je odporúčané vysadenie

venlafaxínu najmenej 7 dní pred začatím liečby reverzibilným IMAO (pozri časť 4.4).


Reverzibilný, neselektívny IMAO- inhibítor (linezolid)

Antibiotikum linezolid je slabý reverzibilný a neselektívny IMAO a nemá sa podávať pacientom

liečeným venlafaxínom (pozri časť 4.4).


Závažné nežiaduce účinky boli hlásené u pacientov, ktorí práve skončili liečbu s IMAO a začali

užívať venlafaxín, alebo užívali venlafaxín, ktorý prestali užívať tesne pred začatím liečby IMAO.

Tieto účinky zahŕňajú triašku, myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, pocity návalov tepla,

malátnosť a hypertermiu s charakteristickými vlastnosťami pripomínajúcimi neuroleptický malígny

syndróm, záchvaty a smrť.


Serotonínový syndróm


Ako aj u iných sérotonínergných látok, sérotonínový syndróm potenciálne život ohrozujúci stav, sa môže vyskytnúť u pacientov liečených venlafaxínom, najmä ak sa súčasne užíva iná látka, ktorá ovplyvňuje sérotoninergný neurotransmiterový systém (vrátane triptánov, SSRI, SNRI, lítium, sibutramín, tramadol, alebo ľubovník bodkovaný [Hypericum perforatum]), s liečivami, ktoré zhoršujú metabolizmus serotonínu (ako sú IMAO, napr. metyltioníniumchlorid), alebo so sérotonínovými prekurzormi (ako napr. tryptofánové výživové doplnky).


Ak sa vyžaduje súčasná liečba venlafaxínom a SSRI, SNRI alebo agonistami sérotonínových

receptorov (triptán), treba takúto liečbu viesť veľmi opatrne, a odporúča sa pozorne sledovať pacienta

najmä na začiatku liečby a pri zvýšení dávok. Súčasné užívanie venlafaxínu so sérotonínovými

prekurzormi (ako napr. tryptofánové výživové doplnky) sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lieky, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém


Riziko užívania venlafaxínu v kombinácii s inými látkami ovplyvňujúcimi CNS sa systematicky zatiaľ

nehodnotilo. Preto sa odporúča zvýšená opatrnosť pri predpisovaní venlafaxínu, ak sa má užívať

s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú CNS.


Etanol


Venlafaxín sa nepreukázal ako látka, ktorá zhoršuje etanolom porušené mentálne a motorické

schopnosti. Ale ako pri všetkých látkach, ktoré ovplyvňujú CNS, pacienti by mali byť upozornení, aby

nepili alkohol počas liečby venalafaxínom.


Účinok iných liekov na venlafaxín


Ketokonazol (inhibítor CYP3A4)


Farmakokinetická štúdia s ketokonazolom u CYP2D6 rýchlych a pomalých metabolizátorov ukázala

vyššie AUC venlafaxínu (70% a 21% u CYP2D6 rýchlych a pomalých metabolizátorov, v uvedenom

poradí) a O-desmetylvenlafaxínu (33% a 23% u CYP2D6 rýchlych a pomalých metabolizátorov,

v uvedenom poradí) po podaní po ketokonazole. Súčasné užívanie inhibítorov CYP3A4 (e.g.

atanazavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol, ketokonazol, nelfinavir,

ritonavir, sakvinavir, telitromycin) a venlafaxínu môže zvýšiť hladiny venlafaxínu a

O-desmetylvenlafaxínu. Preto sa odporúča opatrnosť pri súčasnej liečbe s inhibítormi CYP3A4

a venlafaxínom.


Účinok venlafaxínu na iné lieky


Lítium


Sérotonínový syndróm sa môže vyskytnúť pri súčasnej liečbe venlafaxínom a lítiom (pozri

Sérotonínový syndróm).


Diazepam


Venlafaxín nemá žiadny účinok na farmakokinetiku a farmakodynamiku diazepamu a jeho aktívneho

metabolitu desmetyldiazepamu. Diazepam neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu alebo

O-desmetylvenlafaxínu. Nie je známe, či existuje farmakokinetická a/alebo farmakodynamická

interakcia s inými benzodiazepínmi.


Imipramín


Venlafaxín neovplyvňoval farmakokinetiku imipramínu a 2-OH-imipramínu. Bolo pozorované na

dávke závislé zvýšenie AUC 2-OH-desipramínu 2,5 až 4,5 násobne, keď bolo podaných denne 75 mg

až 150 mg venlafaxínu. Imipramín neovplyvňoval farmakokinetiku venlafaxínu a

O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy. Pri súčasnom užívaní

imipramínu a venlafaxínu je potrebná opatrnosť.


Haloperidol


Farmakokinetická štúdia s haloperidolom ukázala 42% pokles v celkovom orálnom klírens, 70%

zvýšenie AUC a 88% zvýšenie Cmax, ale bez zmeny polčasu rozpadu pre haloperidol. Pri súčasnom

užívaní haloperidolu a venlafaxínu treba preto na tieto zmeny myslieť. Klinická významnosť tejto

interakcie nie je známa.


Risperidón


Venlafaxín zvýšil AUC risperidonu o 50%, ale nemenil významne farmakokinetický profil aktívnej

zložky (risperidón a 9-hydroxyrisperidon). Klinický význam tejto interakcie ostáva neznámy.


Metoprolol


Súčasné užívanie venlafaxínu a metoprololu u zdravých dobrovoľníkov vo farmakokinetickej štúdii

pre obidva lieky malo za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií metoprololu o zhruba 30-40%

bez zmien plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu α-hydroxymetoprololu. Klinický

význam tohto zistenia u hypertenzných pacientov je nejasný. Metoprolol nemenil farmakokinetický

profil venlafaxínu alebo jeho aktívneho metabolitu O-desmetylvenlafaxínu. Opatrnosť treba pri

podávaní venlafaxínu s metoprololom.


Indinavír


Farmakokinetiká štúdia s indinavirom ukázala 28% zníženie AUC a 36% zníženie Cmax pre indinavir.

Indinavir nemal vplyv na farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam

tejto interakcie nie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú dostupné žiadne údaje o použití venlafaxínu u tehotných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí je

neznáme. Venlafaxín môže byť podaný tehotným ženám, iba ak očakávaný účinok prevýši možné

riziko.


Ako aj u iných inhibítorov sérotonínového spätného vychytávania (SSRI/SNRI), u novorodenca sa

môžu vyskytnúť príznaky z náhleho prerušenia, ak sa venlafaxín užíva do alebo tesne pred pôrodom.

Niektorí novorodenci exponovaní venlafaxínu v neskoršom štádiu tretieho trimestra mali komplikácie vyžadujúce kŕmenie sondou, podporu dýchania alebo dlhšiu hospitalizáciu.Tieto komplikácie sa môžu

objaviť tesne po pôrode.


Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Aj keď sa v žiadnych štúdiách neskúmal vzťah medzi PPHN a užívaním blokátorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu, potenciálne riziko vzniku PPHN pri používaní venlafaxínu nemôže byť vylúčené vzhľadom na mechanizmus účinku podobný so SSRI (inhibícia spätného vychytávania serotonínu).


Ak matka používala SSRI/SNRI do neskorého tehotenstva, u novorodencov sa môžu tiež vyskytnúť tieto symptómy: podráždenosť, tras, hypotónia, vytrvalý plač a problémy pri dojčení alebo pri spaní.


Tieto symptómy môžu byť spôsobené sérotonínergnými účinkami alebo symptómami z expozície. Vo

väčšine prípadov sú tieto komplikácie pozorované ihneď alebo do 24 hodín po pôrode.


Laktácia


Venlafaxín a jeho aktívny metabolit, O-desmetylvenlafaxín, sa vylučujú do materského mlieka. Existujú hlásenia po uvedení lieku na trh o dojčatách, u ktorých sa pozoroval plač, podráždenosť a abnormálny spôsob spánku. Príznaky súvisiace s vysadením venlafaxínu sa pozorovali aj po ukončení dojčenia. Riziko požitia dieťaťom pri dojčení nemôže byť vylúčené. Preto by sa malo urobiť rozhodnutie o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby Tixafinom XR, pričom sa majú brať do úvahy výhody dojčenia pre dieťa a výhody liečby Tixafinom XR pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Akýkoľvek psychoaktívny liek zhoršuje úsudok, rozmýšľanie a motorické schopnosti. Preto každý

pacient, ktorý užíva venlafaxín, by mal byť upozornený na zmenu schopnosti viesť motorové vozidlá

alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie (>1/10) hlásené nežiaduce účinky v klinických štúdiách boli nevoľnosť, suché ústa,

bolesť hlavy a potenie (vrátane nočného potenia).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej

závažnosti.


Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (1/10); časté (1/100 až 1/10); menej časté (1/1 000 až

1/100); zriedkavé (1/10 000 až 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných

údajov).


Orgánový

systém


Veľmi časté


Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému

trombocytopénia, poruchy krvi, vrátane agranulocytózy, aplastickej anémie, neutropénie a pancytopénie

Poruchy imunitného systému

anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému

syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)

Poruchy metabolizmu a výživy


znížená chuť do jedlahyponatriémia

Psychické poruchy


stav zmätenosti, depersonalizácia, anorgazmia, znížené libido, nervozita, nespavosť (insomnia), nezvyčajné sny

halucinácie, derealizácia (odvrat od skutočnosti), agitácia, nezvyčajný orgazmus (u žien), apatia, hypománia, bruxizmus (škrípanie zubov počas spánku)

mánia

samovražedné myšlienky a suicidálne správanie*, delírium, agresivita**

Poruchy nervového systému

závraty, bolesť hlavy***

somnolencia, tremor, parestézia, hypertónia (zvýšený svalový tonus)

akatízia/ psychomotorický nepokoj, synkopa, myoklónia, narušená koordinácia, porucha rovnováhy, dysgeúzia (porucha chuti)

kŕče

neuroleptický malígny syndróm (NMS), serotonínový syndróm, extrapyramídové reakcie, vrátane dystónie a dyskinézy, oneskorená dyskinéza

Poruchy oka


poruchy videnia, vrátane rozmazaného videnia, porucha akomodácieglaukóm so zatvoreným uhlom

Poruchy ucha a labyrintu


tinnitusvertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


palpitácie

tachykardia


ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárna tachykardia (vrátane torsade de pointes)

Poruchy ciev


hypertenzia, vazodilatácia (vo väčšine prípadov sčervenanie)

ortostatická hypotenzia


hypotenzia, krvácanie (krvácanie zo slizníc)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


zívaniepľúcna eozinofília

Poruchy gastrointestinál-neho traktu

nauzea, sucho v ústach

vracanie, hnačka, zápcha

gastrointestinálne krvácanie


pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

hepatitída, nezvyčajné výsledky funkčných testov pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

nadmerné potenie (vrátane nočného potenia)


angioedém, fotosenzitívne reakcie, ekchymóza, vyrážka, alopécia


Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza, pruritus, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

rabdomyolýza

Poruchy obličiek a močových ciest


dyzúria (väčšinou váhavosť), polakizúria (časté močenie)

retencia moču

inkontinencia moču


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


menštruačné poruchy spojené so zvýšeným krvácaním alebo nepravidelným krvácaním (napr. menorágia, metrorágia), ťažkosti s ejakuláciou, erektilná dysfunkcia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


asténia, únava, zimnica
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšená hladina cholesterolu

zvýšenie telesnej hmotnosti, pokles telesnej hmotnosti


predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme, predĺžený čas krvácania, zvýšenie prolaktínu v krvi


* Prípady samovražedných myšlienok a správania boli hlásené počas terapie venlafaxínom alebo

včasne po prerušení liečby (pozri časť 4.4).

 Pozri časť 4.4

*** V združených klinických štúdiách bol výskyt bolesti hlavy pri venlafaxíne podobný ako u placeba.


Prerušenie liečby venlafaxínom (najmä ak prerušená náhle) vedie k abstinenčnému syndrómu. Závrat,

poruchy vnímania (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a abnormálnych snov),

agitácia alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tras, vertigo, bolesť hlavy a chrípkový syndróm sú

najčastejšie hlásené reakcie. Všeobecne, tieto symptómy sú slabé až mierne a sú majú obmedzený

priebeh; avšak u niektorých pacientov môžu mať vysokú intenzitu a/alebo sa môžu predĺžiť. Preto sa

odporúča, že ak sa liečba venlafaxínom už nevyžaduje, má sa vykonať postupné prerušenie

znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).


Deti a dospievajúci

Vo všeobecnosti nežiaduce účinky venlafaxínu (v placebom kontrolovaných štúdiách) u detí

a dospievajúcich (vek medzi 6-17 rokov) boli podobné ako u dospelých. Ako u dospelých, aj tu bola

pozorovaná znížená chuť do jedla, strata hmotnosti, zvýšený krvný tlak a zvýšená hladina cholesterolu

v krvi (pozri časť 4.4).


V pediatrických klinických štúdiách bola hlásená vyššia miera nepriateľského správania sa a najmä

u epizód veľkej depresie boli hlásené nežiaduce účinky, týkajúce sa samovražedných sklonov ako

samovražedné myšlienky a sebapoškodzovanie.


Obzvlášť boli pozorované nasledovné nežiaduce účinky u pediatrických pacientov: bolesť brucha,

agitácia, dyspepsia, echymóza, krvácanie z nosa, bolesti svalov.


4.9 Predávkovanie


V hláseniach po uvedení lieku na trh bolo predávkovanie venlafaxínom hlásené najmä v súvislosti

s požívaním alkoholu a/alebo iných liekov. Najčastejšie účinky hlásené pri predávkovaní bola

tachykardia, zmeny vedomia (somnolencia až kóma), mydriáza, kŕče a vracanie. Ďalšie hlásené účinky

boli zmeny v elektrokardiograme (napr. predĺženie QT intervalu, ramienková blokáda, predĺženie

QRS), komorová tachykardia, bradykardia, hypotenzia, vertigo a úmrtie.


Publikované retrospektívne štúdie poukázali na to, že predávkovanie venlafaxínom môže byť

spojené so zvýšeným rizikom fatálnych výsledkov porovnateľných s tými, ktoré boli pozorované

u SSRI antidepresív, ale nižšie ako u tricyklických antidepresív. Epidemiologické štúdie ukázali, že

venlafaxínom liečení pacienti majú vyššiu záťaž samovražedných rizikových faktorov v porovnaní

s pacientmi so SSRI. Miera do akej nález zvýšeného rizika fatálnych výsledkov predávkovania môže

byť pripísaná toxicite venlafaxínu ako sa popisuje u niektorých charakteristických vlastnostiach

venlafaxínu, nie je známa. Na predchádzanie predávkovania by sa predpis venlafaxínu mal napísať na čo najmenšie množstvo lieku so správnym manažmentom pacienta.


Odporúčaná liečba


Odporúča sa podporná a symptomatická liečba pri predávkovaní; mala by byť monitorovaná

frekvencia srdca a ostatné vitálne funkcie. Ak je riziko aspirácie, vyvolanie vracania sa neodporúča.

Indikovaný je žalúdočný výplach, ak ubehol veľmi krátky čas od požitia liekov alebo ak je pacient

symptomatický. Podanie aktívneho uhlia tiež môže napomôcť spomaleniu vstrebávania účinnej látky.

Nie je pravdepodobné, že by forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná transfúzia boli

nápomocné Nie sú známe ani špecifické antidotá venlafaxínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva – ATC kód: NO6A X16


Mechanizmus pôsobenia venlafaxínového andidepresíva u ľudí je spojený s jeho znásobením

neurotransmiterovej aktivity v centrálnom nervovom systéme. Predklinické štúdie ukázali, že

venlafaxín a jeho hlavný metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV), sú inhibítory sérotonínu

a noradrenalínového spätného vychytávania. Venlafaxín tiež slabo inhibuje dopamínové

vychytávanie. Venlafaxín a jeho aktívny metabolit redukuje β-adrenergickú schopnosť reakcie po

akútnom (jednorazovom) aj chronickom podaní. Venlafaxín a ODV sú veľmi podobné vzhľadom na

ich celkovú akciu na neurotransmiterové vychytávanie a receptorové viazanie.


Venlafaxín virtuálne nemá afinitu in vitro pre muskarínové, cholinergné, H1-histamínové alebo α1-

adrenergné receptory v mozgu potkanov. Farmakologická afinita na týchto receptoroch môže súvisieť

s rôznymi vedľajšími účinkami ako anticholinergické, sedatívne a kardiovaskulárne, pozorované u

iných antidepresív.


Venlafaxín neinhibuje aktivitu inhibítora monoaminoxidázy (MAO).


In vitro štúdie odhalili, že venlafaxín virtuálne nemá afinitu pre opiátové alebo benzodiazepínové

senzitívne receptory.


Epizódy veľkej depresie


Účinnosť venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním na liečbu epizód veľkej depresie bola

demonštrovaná v 5 randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných, krátkodobých

klinických štúdiách v rozsahu od 4 do 6 týždňoch trvania, pri dávkach do 375 mg/deň. Účinnosť

venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním ako liečby epizód veľkej depresie bola stanovená v dvoch

placebom kontrolovaných, krátkodobých štúdiách s trvaním 8 a 12 týždňov, ktoré zahŕňali dávky

v rozpätí 75 až 225 mg/deň.


V jednej dlhodobej štúdii sa sledoval vznik recidívy počas obdobia do 26 týždňov na ambulantných

dospelých pacientoch, ktorí odpovedali na 8–týždňovú otvorenú štúdiu s venlafaxínom s predĺženým

uvoľňovaním (75, 150, alebo 225 mg), ktorí boli randomizovaní na pokračovanie s tými istými dávkami venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním alebo placebom.


V druhej dlhodobej štúdii účinnosť venlafaxínu pri prevencii rekurentných depresívnych epizód počas

obdobia 12 mesiacov bola hodnotená v placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdii

dospelých ambulantných pacientov s opakujúcimi sa epizódami veľkej depresie, ktorí odpovedali na

venlafaxín s okamžitým účinkom (100 až 200 mg/deň) pri poslednej epizóde depresie.


Generalizovaná úzkostná porucha


Účinnosť venlafaxínu predĺžených kapsúl ako liečby generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) bola

stanovená v dvoch 8-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s pevne stanovenou dávkou (75

až 225 mg/deň), v jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s pevne stanovenou dávkou (75

až 225 mg/deň) a jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s flexibilnou dávkou (37,5, 75

a 150 mg/deň) u dospelých ambulantných pacientov.


Pokým existoval dôkaz nadradenosti nad placebom pre 37,5 mg/deň, táto dávka bola nie tak

konzistentne efektívna ako vyššie dávky.


Sociálna anxiózna porucha


Účinnosť venlafaxínu predĺžených kapsúl ako liečby sociálnej anxióznej poruchy (SAD) bola

stanovená v štyroch dvojito zaslepených, paralelne-skupinových, 12-týždňových, multicentrických,

placebom kontrolovaných štúdiách s flexibilnou dávkou a v jednej dvojito zaslepenej, paralelnej skupinovej, 6-mesačnej, placebom-kontrolovanej, s pevne stanovenou/flexibilnou dávkou u dospelých

ambulantných pacientov. Pacienti dostávali dávku v rozpätí od 75 do 225 mg/deň. V 6-mesačnej štúdii

sa neukázala žiadna väčšia účinnosť u skupiny, ktorá užívala dávku od 150 do 225 mg/deň

v porovnaní so skupinou, ktorá užívala 75 mg/deň.


Panická porucha


Účinnosť venlafaxínu predĺžených kapsúl ako liečby panickej poruchy bola stanovená v dvoch

dvojito zaslepených, 12-týždňových, multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých ambulantných pacientov s panickou poruchou, s alebo bez agorafóbie. Začiatočná dávka v štúdiách s panickou poruchou bola 37,5 mg/deň počas 7 dní. Pacienti potom dostali pevne stanovenú dávku 75 alebo 150 mg/deň v jednej štúdii a 75 alebo 225 mg/deň v druhej štúdii.


Účinnosť bola tiež stanovená v jednej dlhotrvajúcej dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej,

paralelnej štúdii bezpečnosti dlhodobého používania, účinnosti, bezpečnosti a prevencie relapsu

u dospelých pacientov, ktorí odpovedali na otvorenú liečbu. Pacienti pokračovali v používaní

rovnakej dávky venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním, ktorú užívali na konci otvorenej fázy štúdie

(75, 150 alebo 225 mg).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Venlafaxín je veľmi rýchlo metabolizovaný primárne na aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín

(ODV). Priemerné ± SD biologické polčasy venlafaxínu a ODV v plazme sú 5±2 hodiny a 11±2

hodiny, v tomto poradí. Rovnovážne hladiny venlafaxínu a ODV sú dosiahnuté asi za 3 dni po

perorálnom niekoľkonásobnom užití. Venlafaxín a ODV vykazujú lineárnu kinetiku v dávkach medzi

75 mg až 450 mg za deň.


Absorcia


Aspoň 92% venlafaxínu je absorbovaných po jednorazovom perorálnom užití tablety s okamžitým

uvoľňovaním venlafaxínu. Absolútna biologická dostupnosť je 40-45% vzhľadom na presystémový

metabolizmus. Po podaní venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním, sa maximálne plazmatické

koncentrácie dosahujú za 2 hodiny pre venlafaxín a 3 hodiny pre ODV. Po podaní venlafaxínu

s kapsulami s predĺženým uvoľňovaním sa maximálne plazmatické koncentrácie dosahujú za 5,5

hodiny pre venlafaxín a 9 hodín pre ODV. Pri podaní rovnakých denných dávok venlafaxínu či už

s rýchlym alebo predĺženým uvoľňovaním, kapsula s predĺženým uvoľňovaním sa pomalšie vstrebáva,

ale vstrebáva sa rovnaké množstvo ako pri tablete s okamžitým uvoľňovaním. Jedlo neovplyvňuje

biodostupnosť venlafaxínu a ODV.


Distribúcia


Venlafaxín a ODV sa viažu na ľudské plazmatické proteíny iba v minimálnej miere, (27% venlafaxín,

30% ODV). Distribučný objem pre venlafaxín pri stabilných koncentráciách je 4,4±1.9 L/kg po

intravenóznom podaní.


Metabolizmus


Venlafaxín je metabolizovaný v pečeni. In vitro a in vivo štúdie naznačujú, že venlafaxín je

biotransformovaný na aktívny metabolit – ODV pomocou CYP2D6. In vitro a in vivo štúdie ukazujú,

že venlafaxín je tiež metabolizovaný na minoritný, menej aktívny metabolit N-desmetylvenlafaxín

pomocou CYP3A4. In vitro a in vivo štúdie ukazujú, že venlafaxín je slabý inhibítor CYP2D6.

Venlafaxín neinhibuje CYP1A2, CYP2C9, alebo CYP3A4.


Vylučovanie


Venlafaxín a jeho metabolity sú primárne vylučované obličkami. Približne 87% dávky venlafaxínu sa

objaví v moči za 48 hodín buď ako nezmenený venlafaxín (5%), nekonjugovaný ODV (29%),

konjugovaný ODV (26%), alebo ako iný minoritný inaktívny metabolit (27%). Priemerné ± SD

rovnovážne klírensy plazmatického venlafaxínu a ODV sú 1,3±0.6 L/h/kg a 0.4±0.2 L/h/kg.


Špeciálne skupiny pacientov


Vek a pohlavie

Vek a pohlavie jedinca neovplyvňujú významne farmakokinetiku venlafaxínu a ODV.


CYP2D6 rýchle/pomalé metabolizátory

Plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú vyššie u CYP2D6 pomalých metabolizátorov v porovnaní s

rýchlymi metabolizátormi. Pretože celkové vystavenie (AUC) venlafaxínu a ODV je podobné

u pomalých aj rýchlych metabolizátorov, nie sú potrebné rôzne dávky venlafaxínu pre tieto dve

skupiny.


Pacienti s poškodením pečeňových funkcií

U jedincov s Child-Pugh A (ľahká porucha pečeňových funkcií) a Child-Pugh B (stredne závažná

porucha pečeňových funkcií) sú biologické polčasy venlafaxínu a ODV predĺžené v porovnaní

s normálnymi jedincami. Klírens perorálne podaného venlafaxínu a klírens ODV bol znížený. Bola

zaznamenaná veľká interindividuálna variabilita. Existuje len obmedzené množstvo údajov s ťažkým

poškodením pečeňových funkcií (pozri časť 4.2).


Pacienti s poškodením obličkových funkcií

U dialyzovaných pacientov, eliminačný polčas venlafaxínu bol predĺžený o približne 180% a klírens

sa znížil o asi 57% v porovnaní s normálnymi jedincami. Eliminačný polčas ODV bol predĺžený o asi

142% a klírens znížený o asi 56%. Je potrebná úprava dávky u pacientov s vážnym poškodením

obličiek a u dialyzovaných pacientov (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie s venlafaxínom na potkanoch a myšiach nepreukázali karcinogenetický účinok. Venlafaxín

nebol mutagénny v širokom spektre in vitro a in vivotestoch.


Štúdie na zvieratách zaoberajúce sa reprodukčnou toxicitou zistili u potkanov nižšiu pôrodnú

hmotnosť mláďat, vyšší výskyt mŕtvonarodených a zvýšenú mieru úmrtí počas prvých 5 dní laktácie.

Príčina úmrtia nie je známa. Tieto účinky sa objavili pri dávke 30 mg/kg/deň , 4-násobku dennej

dávky pre človeka - 375 mg venlafaxínu (na mg/kg). Dávka so žiadnym účinkom na úmrtnosť potkaních mláďat bola 1,3-násobkom ľudskej dávky. Potenciálny risk pre ľudí nie je známy.


Znížená fertilita bola pozorovaná v štúdii, v ktorej samce aj samice potkanov poli vystavené ODV.

Táto dávka bola asi 1 až 2 násobne vyššia ako dávka po podaní 375 mg venlafaxínu ľuďom.

Relevancia pre ľudí tohto zistenia ostáva nejasná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Tifaxin XR 37,5 mg:

Obsah kapsuly:

Zrnitý cukor (obsahuje sacharózu)

Etylcelulóza (E462)

Hydroxypropylcelulóza

Hypromelóza (E464)

Mastenec (E553b)

Dibutylsebakát

Kyselina olejová

Koloidný oxid kremičitý.


Kapsula:

Želatína

Nátriumlaurylsulfát

farbivá:

červeň košenilová A (E124)

žlť chinolínová (E104)

oxid titaničitý (E171).


Tifaxin XR 75 mg:

Obsah kapsuly:

Zrnitý cukor (obsahuje sacharózu)

Etylcelulóza (E462)

Hydroxypropylcelulóza

Hypromelóza (E464)

Mastenec (E553b)

Dibutylsebakát

Kyselina olejová

Koloidný oxid kremičitý.


Kapsula:

Želatína

Nátriumlaurylsulfát

farbivá:

žlť oranžová FCF (E110)

žlť chinolínová (E104)

oxid titaničitý (E171).


Tifaxin XR 150 mg:

Obsah kapsuly:

Zrnitý cukor (obsahuje sacharózu)

Etylcelulóza (E462)

Hydroxypropylcelulóza

Hypromelóza (E464)

Mastenec (E553b)

Dibutylsebakát

Kyselina olejová

Koloidný oxid kremičitý.


Kapsula:

Želatína

Nátriumlaurylsulfát

farbivá:

žlť oranžová FCF (E110)

žlť chinolínová (E104)

modrá patentná V (E131)

oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


20, 28, 30, 50, 98 a 100 kapsúl balených v blistroch (PVC/ALU).

50 a 100 kapsúl balených v HDPE fľašiach s HDPE skrutkovacím uzáverom obsahujúcim vrecúško so silikagélom (vysúšadlo).


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Tifaxin XR 37,5 mg: 30/0531/08-S

Tifaxin XR 75 mg: 30/0532/08-S

Tifaxin XR 150 mg: 30/0533/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.11.2008

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2013.

19Tifaxin XR 75 mg