+ ipil.sk

TIMOLOL 0,25 %Príbalový leták

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2012/02118


Písomná informácia pre používateľov


TIMOLOL 0,25 %


Očná roztoková instilácia


Timololiumhydrogénmaleinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Timolol 0,25 % a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete Timolol 0,25 %

3. Ako používať Timolol 0,25 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Timolol 0,25 %

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je TIMOLOL 0,25 % a na čo sa používa


Timolol 0,25 % je roztok určený na podanie do oka.

Obsahuje liečivú látku timololiumhydrogénmaleinát (timolol), ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných „betablokátory“. Lieky s obsahom timololu sa používajú na zníženie vnútroočného tlaku

a to predovšetkým obmedzením tvorby komorovej vody a v menšej miere prispievajú i k zlepšeniu jej

odtoku. Timolol výrazne neovplyvňuje rozšírenie zreníc ani zaostrovaciu (akomodačnú) schopnosť

oka.


Timolol 0,25 % sa používa na zníženie vnútroočného tlaku v týchto prípadoch :

 • okulárna hypertenzia (zvýšený očný tlak)

 • chronický glaukóm s otvoreným uhlom (druh zeleného zákalu)

 • afakický glaukóm (zelený zákal po odstránení očnej šošovky)

 • sekundárny glaukóm (forma zeleného zákalu, ktorá vznikla v dôsledku iného očného ochorenia)


Timolol 0,25 % je možné použiť v kombinácii s inými antiglaukomatikami aj pri liečbe zeleného zákalu s uzatvoreným uhlom.

Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 8 rokov. Liečba detí musí prebiehať pod ambulantným dohľadom detského očného lekára.


Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia, alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete TIMOLOL 0,25 %


Nepoužívajte Timolol 0,25 %

- keď ste alergický na timolol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte v súčasnosti alebo ste mali v minulosti dýchacie problémy, ako ťažká astma alebo ťažký chronický obštrukčný zápal priedušiek

 • ak máte pomalý srdcový tep, srdcové zlyhanie alebo poruchy rytmu

 • pri poruchách výživy rohovky (dystrofické zmeny rohovky)

 • pri vredovej chorobe žalúdka


Pri používaní Timololu 0,25 % buďte zvlášť opatrný

Predtým ako začnete používať tento liečivý prípravok, informujte prosím svojho lekára ak ste mali v minulosti alebo máte v súčasnosti

 • koronárne ochorenie srdca (ochorenie vencovitých ciev), srdcové zlyhanie, nízký krvný tlak

 • poruchy srdcovej frekvencie, ako napr.: bradykardia

 • dýchacie problémy, astmu, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc

 • ochorenie periférnych tepien, ako napr. Raynaudovu chorobu alebo Raynaudov syndróm

 • cukrovku, pretože timolol môže maskovať prejavy a známky nízkej hladiny cukru v krvi

 • myasténia gravis (ťažká svalová slabosť)

 • zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože timolol môže maskovať prejavy a známky tejto zvýšenej

činnosti


Informujte svojho lekára, že používate Timolol 0,25 % pred chirurgickou anestéziou, pretože

timolol môže zmeniť účinok niektorých liekov používaných v priebehu anestézie.


Deti

Timolol 0,25 % je u detí ve veku do 1 roka kontraindikovaný. Zvlášť závažné dôvody musia byť

pre podávanie očných instilácií deťom od 1 do 8 rokov.


Iné lieky a TIMOLOL 0,25 %

Timolol 0,25 % môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvňovaný ďalšími liekmi, ktoré užívate, vrátane ostatných očných instilácií k liečbe glaukómu. Informujte svojho lekára, ak užívate alebo sa chystáte užívať lieky určené k zníženiu krvného tlaku, lieky k liečbe cukrovky alebo k liečbe srdca.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak Vám iný lekár bude chcieť predpísať nový liek, informujte ho, že používate Timolol 0,25 % očnú roztokovú instiláciu.


Ak používate aj iné očné lieky, poraďte sa o vhodnosti ich súčasného používania s očným lekárom.


Timolol 0,25 % očná roztoková instilácia môže byť kombinovaná s ďalšími liekmi na liečbu zeleného zákalu (s liekmi zužujúcimi zreničku, dipivefrínom a látkami blokujúcimi činnosť karbonanhydrázy).


Všeobecne sa odporúča, aby medzi použitím lieku Timolol 0,25 % a inými liekmi bol dodržaný najmenej päťminútový interval.


TIMOLOL 0,25 % a jedlo, nápoje

Nakoľko sa jedná o očnú roztokovú instiláciu, nemá používanie Timololu 0,25 % žiadnu väzbu na jedlo a pitie.


Tehotenstvo a dojčenie

Nepoužívajte Timolol 0,25 % ak ste tehotná, pokiaľ to nepovažuje Váš lekár za nevyhnutné.

Nepoužívajte Timolol 0,25 % , ak dojčíte. Timolol môže prechádzať do materského mlieka.

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek môže zhoršiť ostrosť videnia, a tak nepriaznivo ovplyvniť schopnosť reagovať pri riadení motorového vozidla, pri obsluhe strojov alebo pri vykonávaní iných rizikových činností vyžadujúcich si zvýšenú pozornosť, sústredenie a koordináciu pohybov. A preto neriaďte motorové vozidlo a neobsluhujte stroje, pokiaľ Vám to Váš lekár nepovolí.


Timolol 0,25 % obsahuje benzalkóniumchlorid

Liek obsahuje konzervačnú látku - benzalkóniumchlorid. Súčasne s používaním lieku Timolol 0,25 %nemožno nosiť mäkké kontaktné šošovky. Tvrdé kontaktné šošovky treba z oka vybrať a nasadiť ich späť najskôr za 20 minút po nakvapkaní lieku.


3. Ako používať TIMOLOL 0,25 %


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Po kvapnutí Timololu 0,25 % stlačte prstom vnútorný očný kútik pri nose na 2 minúty. To pomôže, aby sa liečivá látka timolol nedostala do celého tela.


Odporúčaná dávka je:

Obvykle sa liečba zahajuje kvapnutím jednej kvapky do spojovkového vaku dvakrát denne, najlepšie v intervale 12 hodín. Podľa účinnosti lieku môže lekár dávkovanie upraviť. U niektorých pacientov môže trvať niekoľko týždňov, pokiaľ sa vnútroočný tlak stabilizuje. Po dosiahnutí požadovaného účinku, po stabilizácii vnútroočného tlaku, je možné dávku znížiť na jednu kvapku jedenkrát denne, pravidelne v rovnakú dobu cez deň.Pokiaľ Timolol 0,25 % sám nedostatočne znižuje vnútroočný tlak, je možné ho úspešne kombinovať s ďalšími liekmi určenými k liečbe zeleného zákalu. Prípadne odporučiť používanie koncentrovanejšieho Timololu 0,25 %.

Liečba je obvykle dlhodobá. Zmeniť dávkovanie je možné len na odporúčanie lekára. V priebehu liečby liekom Timolol 0,25 % budete musieť dochádzať na pravidelné vyšetrenia v intervaloch, ktoré určí Váš očný lekár.


Inštrukcie pre aplikáciu

 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

 2. Odskrutkujte uzáver so závitom.


 1. Pridržiavajte fľaštičku smerom nadol, medzi palcom a ostatnými prstami.


 1. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko postihnutého oka.

mOrnPVN6ChxWnP889A/iPtYc12+fxnBKKlfjh+jj5GbhZHvT1u92Gn9jORjJzCKxO+HR3jjDMQo9HKyMLJ8dew/R8sLEM7EqPc+YsHnxijgSxKjXrhruOYKhdKVZnOr3MbvyEqdF0X2DNLtubBRHzFIGdwDOfRH9dA2xt/3aesj0gu3+90GK0p/v54B3FEZdpxIfyddjtW3rmk0TN/PcvoDr1GyEs/xe8gpx0nzIRzGtexk/Fj+/f6d5Y2X2PNcfi/Q7teva5HpcbWlKpq6LNf5X1VvaHWZPpUYbtpnGMAbK5mnnahzHCN7IRiFbdYCMAobp2yMLB8j28pqOiIkJDFKmILBGJmx6AMxsiJWYkswsmyyYVRqIDYrc8bVkq41m1rlZMdyrXn9un5VIr/7tEV+h3+dfnx7DowysolYwEyavODBGPn09X/HMwp+xcYlUgRk8NYMIOhDms3+oA+e1LNBV0See2W7L40Iuqw1tJFc5xoOjJ6mlD/imvbC26NkvLSwRtuDBWJkJWVkMEZZ7U2MNjsuQ0H+4c94uiTGc9U5GmVQzIXycCC9jvv8KKuIgiKN5zpXC816S5HLpxDDNN2F5h/4MUnaI+mtUJ8sK4ONyfoM5PhCMErFi6hPJGwgRtE6bAlG8VSxvAZlkZ1vIo3lkGfzjMhzMl/MzV4hNpsNWahCe2RYC8PIsqz+PEqC/OBH2LaYrxEjK/k+M9lCMUraur6CJjCK0pHF6FDsgnL77d2c2M53JTEyHfJMCTASNL6am/mxDO2SxtOnEcNO948j/ZsYhQFGMZ/SCsev4v0hwDJiwzPq7eUXNMTR+kbyi9GR9BmSdPdmt0PHIOEzRMLTdjfhT0TL72fTj+jXz0pccwKSefnjff1yXPepMi1JSlNkc7M/1JSG2uLp04lJ3NQ4U4o33lsT1z0gD8wUhgFPY/0hc2EYWWG/Yz6MehGcQRgF9AXhSd+79xBr/zw6nAH5zYmR+Z9jhDNbhh2WT9zHy7SsaC1RzG34jqy2FJ6iP04cr38U52SSV8k3Sb8leE7iEZ3v8e+9/kOvHxOpnROdf/GRcPrvk7wO4qXnGAK6+uXavbkUKzmPE/r0SU6H+UStA0b0lxCk4yVZnxzXGBQveNvnm0MerfCypDQYOTdzeV1tyHyNOtkxu5a55RjFwwdiZMV52PdNe/2YaPoURrYTwfC1YdSD2u5lF+vPeHc7le3rg1Gk3sl3Mb7FyYEC3L9SkqqodcDIuma11lRFlv0YTlH3eZeqwxwYZZWfxctgxD7asUy2lVYs93hpUWYkuZPF2UROATLYNXWTbwdhlGZmDyNzYb5CWO95cYosdYD6Gc5faFFV1Tqt5exfrlYndEUSTyW25WTyJjv/14BRQliyMEqWm53HfCGZGHkPEXhiMQZdWZHxbwBR6n1m3uHvgeOSvVGNoDaO5d5HAUhanWnlulc05BZ+D/ZJ4nlfc/BrjroPJi+FTpz3QZ0HZZAsKWrVMwuykmX0/1qer9NLMCj9nDUK00anZBdwhfUYhFEwQhhiRO6qFfm6VmfX5WZ/pKuTuJD+NNKfSkuT9fpg1Bt5saJeUgIjJ5FBsqT5eDwQI3+QLXN+tJckaeYH1qqfxUIxcrL4l4jSu/UZY9p3siVxQtfZ3XLTl9X1iUZLkU8jgwaV5sMoxsPEmHuchiwljfRj7HDOI8g3U74zeNyrWL+RSPrKdh+DgXYik4FZ/bKQgnS9U+kjNcnIPk5GtH6GfafKyBN1jd419+p3VVWT6jz3cWKZibmueB0GYOTzJlWnJEapflYvvN/PCq4QgTkwMuOPC8JoIJfC+Gm/bCBGvdGwZLxB6SOUZJYT4y5UBHqqd02ISqOh1nbJdS5tSoKoC9THCK7kDvJI5hU8h/2JwD6EcwjRKzm/YiX6PYPmqYLnRDlB5P78VvAcuCZmSFAfMf85mCOwe4N86XL8+D06w3wjbXja986on5309aOGu1eDgf1IK0K/N3/kmn/YvaxpdZnZNWd+Z40uiapEf4LgIsv5MAr4FeSaVL1IWZF0ve8FItKSlOp0eWG8GEZ+eAqjIFK6HxbBaEA5oZQ7sZZjToxi9RuAUZwvC8OoVz/DNe9Yl1fqmsbskrO/t1aXBEVhzsDxugW0gX3uRnCPv+2V1XuOt0SDMBpUSpyH4a94XcMofuFxufTC5ygnmmcf4DkIs+1wKd0gyhfAyEh2abtuuNbNk2NyU2lRO+Xs/2kJHK9I1FnEWsB8YZBd8CM5KZgoKopNpAZ26vfAgubBKBoxGiOZcr5ykmXOFXlu0rNf9RibejMII8u1b15dVpvyVHVtzviGLrCcxJQ+4+LC6/nq4yQwyiw15sammRVLP8cVx8iKYZEVMRqQ5MF85STLnCvy3KQPwGhg3zXuzfR/O87NOwn1hjpZXpvrXNJQJV6ojX/etqIDZwOumL/Wzy/RrekP+oUtRLTmC8EorhdJsFKR412b1Dq/MOZ89QsUcaCw9jHyHwZTHi9vizGynN+sUxp1vVHeNdf+WkPXFZkrfRG/mRvsI0fH7GMtcIpr4URQ/73HQ3MujJLlDcIoCOs1573GLmwVB/bD7Ox6pcv3S4mtTbOzfO94eDJ9yJ/sa1AfpV8/0/5lS9CbdaW6X679FVVr6HWV+hp+MuTOj1GvDkF4j0H93k0mRsH3diEN0Xs8f/9K+d5zYmSY/WwGj4dl1ivwr2I8C4bI/yOM4v2nFDXzYWSZV0m02qoL1MG57lf1+k56U6QuJMTpkoDm4B5NF80nPu/iZKyvSaZP5+v3q9LpLctKrX/rf+ISPPf7V36IkfCFA4EIv08KOd6jyCPATDg93m/Hjspcnw5PJnoYBf2jIF6f7gQdkXyDb4GsOB96z3aSP84PGuOizrNjB+esi5qNdfUJkfs6sV0zhc0gjAY9z4dR5NnjRjQ8qi/pNYphjB5mPW76IWaiKc3AuBc/zvNENeawkmEFbTvsHyWvsNx0/T2MenTE30dltXc3nR9P5nlF5AAj56JWY43eEoXvEGNwW7tgjLLeLSS/IMzqN2EJjHzN80U5Ni8QSRLBINp/idrJeFgGXXPQG8NoQBUHrgeI5DMgfzumG6Z7xbqyoMhCHjD6clNvaQ2Z/i7xP0L2r0FteJLu5HjUXHRk5RsND3vEaYyS5SYxijaTSUwGYxQWMojeeIp+3IFVnE8+B7339Suc3HIs96rdaLWuK6VDc84X6xr8U8e/RXDyrx9nCzGKxnk9MLLjojuYv7FSkzZzME2RPAZoVFZt7QVhNFduA7Q30XnAD+udn+7KN5oNvfbGnPvfjXq9rmtD3/I2cVgAlfM+L6TOTsaYRpTxdgojp79sdzBG0XdzYxRv/VL0ZtHvx4sildl6ZdfeGfjWdZyQ6vCdaf5wndACZKg359zP1Rv1Zl1d9QM39HwG2sx5MQrC5upf9Z4953TgWqkURj2k/GczGR71KeLoZOPkxCOnajqg+infexCXsuofpSd877n5Zi/rfrhpW99dLU1Iikq/JWd/RgeMdGXsCrdru4l5F8eJl2Gm5m3iiMyPUTJ+VnsW5WE/lRX0w0I6MjAyQ1865FU8fkCP42lLsp7h6HycJmcARk7imgMjay6MfMkz++sVTdf+7mplUhQk6i05csaU3Gw1+NJPiOltamH55jF0/X3/PzYXkPYVk/5M/30vXRxXK5GPFVQstU9BEtPkerVIfyMxPxV+Cxb4ElG64s+Wt84nTl/UmkV9Yn/voYA9vYoNnMtJ8SNCZ1KiY/xzySXreFUW9NLbcvZJujLRUoXyVQRHIPo8SzQZ82EUY8QCMIpbi/kwCv215Hq1aH8jOqGUwChBVxKzhEe5AIwsO1axgf3KDIziPekB6UzLuXiKkmVFGX9HbvY9ojrZkNniNbg7kRGJtrCZiqCsntLOGy/BhGTbG7VU/uWk08b3ZbB65cfr2P/+J4lRvFJ9jPoyE4Mog37T6u1XENQbrwVzaj4GhYW7l7RqstYQRo7NTR8r1yd0pTZ+LcFV3AstK+OKjZ3MR0NIS8wYReQ3zap0qrTfEo2b/OU/JeNF4jhRHg2i38fIDKjo1T0Zby7fa64rlEzy7Qal1HVu+D259vtbjaamUfkbcDckZz4aB11bpHR2lBc9jBL+Xfx9Eo94vAH5R0pKlxw++X8zF9tkZuxhFH7974e+7hiZBrmsQcmawg+9PWd9ZHWroah8+Q7HiGO0RUj1INoSoBaIUWzZca+wNEZOKt9Bz2bsuZ9T7xPGsD4DqtJj4XwYDbrmi9ivk0H+t8VpmiYPHZFzTp5qNVWRK//R2+A0YnvibAkdRdv3OZP3OCeSY/0DCLKzrFWIXfAtfTje7YQJY/Yu6H/0ODgHRn6MGAkRcQnpD8bm4/XsYxRvSOeYE0nww4nHGpTONcmVE1KjUdfGwK/7cKM+oTK1wh9xrMjsY5FoOubFKMGL+TAK3/tbw0XfpTEKPudwnKS+Bfeg/xHE7peTiZGZ+c2lhZOcffrmxijIchBGSX8tko8V1CSc/cjAqGtf0ZQa9Ua98r4ceXcD98mWxu8DVnX7/nvySvmgVkTpA2rn6N8EzwFlvTFEJ+BZUG7QgzSwN4d715K27XQsYkZ6p156nxY3yDP0oSNWyMF9JHBf11nX6BIya5KO3TXgxwyxOgbZRMKxr6Q2R/GP178Pkr8T80D+xDEK+RBdSza4P2XMuj/SRHlCqZfX58gxWmOi0dAKf4Eonb4SbSlGAVeyMbL7+zoE+SUGBLzf0TEH4uA2pGanO00skJzpYD4iaE2i+xk4/fLMfmMTQOW0yaZpQuyuPW3Z5iwBdDbhLrTwYwb+xmxFJkZ2tN52DKOoNC8cI2tBGJldcnFD1GS9nt8j575NaU41G9rYw1CiseB1YYF7FOuHWHH586+gBbGykqd+9+h1Org5L9oG0vH2OI7JRL+sEPRwb4uIJlme8TJcsqENIBFQTgQKzEUbNwUFBXs1PhefgVEPIidSjzD2Fnttc/uisXhdcqbG1CleLe2dc9+qtCbrurj8YaDFnHfPlGQt0pgkn7NpDC1x/Oq7h47dnW2bgBXujg68TWTXxyzGsx5KkVI7ZJqYxCZgNl8lBu7u7JAZmxjmDCGbbTeOUSRdkvK4PIXVXDi/kpyb5zKtj4qURlfFyr45563q1Oq6xm3/N3zzWjBK0h43YAktiWAUS9TXgH6jjLuDEYt0yJ+ew4+pgw1w49l4ehXVnASBFti0DabrgmVrt2cBJ9fytgm3COncu9Ems0mM5qvH/18YOa71GU1QZVYo7JIzj1RXr27o4vZ/J0GbveCiUiVn1S3SH4nX0eNuHCbL8vd3NnF4F7fntczZT62pfttwAxyDmBFPO1Se3l7SPYPoYwrw2MapZz0LcNvOz0++sUPa4DSQ6b+ed9glLyTWHcWsZKQeXnnJ71/jvvqWXAvByHLcixqqoohiadec+WZlYqJel7f9p7cTd9J/D66UD5p8H0EgpCTSv8kQxLAjE37TEjghXdxinnRfOnttiakod80kdhg2+3t4JOjxtc0w+rzousar54ytOnWDM0tumsrv8RsXzOczt3z78PFlK877h5uAKIVRAFK/HkFcP0a6rzGAT1v6DP7MRapcFyWBPiBnvVmsN1RN3OpZgmRE5zm2CKP+fEwWRuE9qKPTH97Dm9vb+r3nmHvnZNjE/eN7llOMRPGUenvYX/Hvrk+LGfQx/AM//JM/3CBHbOtJxz2pUhrmzpomdx3C0KsOuZm8+ouTdyuVJbkmn/JMnyeDMLKjspHahyH93dXrhBE0ol/ghAlBEegDc+QwnWvJE3LuZTzKIrUfXXRdWkBl/32mj+6ndA1Ppr2zB0Do3A6u6gPKDddwNpLHvn/pD6++/sbrf3Hlr2689Q/33X3Lb266/Y/3/+WBPz9470NPPvXE/7347Auv/OOOd+dX0iqrSSxb1c69+vpbfn/3n6795TW/vP76a3/xq+t+fd2Nt9x22+2/u+W2W35339333nfPA0/8/fGn//3SC/+e7oCr8Oqrzzy50Xz12ef/de/7mWpFKginfPPIMqOVy0d86bRdGVYVFW51ceWnf/XIAw898dCTT24i3TYe5dC18BwZpwuVaJOu4WB3qg22se8b97rc4Tq6PqCxuZsoP6zUXEjsfcKH9y9oMb/G1PU63yzvkSPr61JDbelbv+wdSZPVD4rJmv88cJVXEN/oWtjktw20RmB7HP9Qg07bbBPb/kpLm9x59z12W9tat/te+71h7x2neKk+0RSpSn4sP7ZqvDQ6slQeKoyOySxTV0W+woi7Tk5MTe2+es26Xffca4+99t17t11232fffffdde2Ok1PrptZwNVqGBrZZGB4t11iekZVqQdlx9cQarVnNc3RDq6lr+Tw/yeYZJb+ypjZZjZEnRleIe0M+O65tfPtF/3weryUAg9CFnj5uukhsMI0WsWIYOek1WvNgFOHPwjACKC5mm3WdVwt758g+uqboemObV7BHmNKMJEbB81yNHsYhxJid6QbRTGN61jtIwjCdGTAEH11eofAAvfLYODBUZPActwrN4gGJ5UqtxvB0eXJc5mSe5liJpZgqzUiFcnW8Vh2vsKx3gm1lvOAdR1iulUq1Uo2CvxBES9UKy9AsK6p8jROZmlqgBVms6IJIU7LEilWmXqc5TdK5CbVSb1ZGFYZX6erI8gtnyUbSnSV4VEu3gyvfZ0GvACgCTkzkU2GrP187HxsyMVpQfExiOl8p1XVFFArrc2R3rSnWZXWbVy1zwAh9H5eEnc66emM50KP3PpXxTlix8Wwr/3Ic7KmQ0zk81REPvCuykqwInCjggYeCrLBVRlY1XdaVmqiPS6qKp14CQoJU5RWG4zlFkyVF5mUAExNwFM8JiqSLvAChgqrSNJ6MigdH4kGyPF/h8IBEja2rvCLRNF1h2EpNVGSJ15uQgAb0dGiOh3O/mPbOv+l2TQMPYOnYeDwP4NRxTDKTnDntOxQL4/rc/LLtjHlq0/rSkKSBoa+8KefuobR4XeC2mXYN43XAyFN49HlBJsGOB624iYfQ4OldeDzJ9AeqqgI8VEFRZE2VOUYUOVbE84IlXtLgxvDMqu22H6qX2UqF58pVjuOKJaparcmAhKgIlMThCauCylPe6ZMSywDsPC9WCzUZAJXpaqVC8YqisCzNctWqgkfLsmwNstNUgeeZOsM3+WKB1wBdQZbolWPX/gtQcT058npmZAMh5mY8GMkmIWMC/+H1wmigD0a+vlJp1AW2emTO2V9qCprIbN8l5oCNJ+fAKCNvHyPo4FjkjqMP3nO/A9+w/qAD9nrLMccdd+x7Tzz5PR8++aSPnra6JOEZuniEMXiXAk3hubuUd6goywFHa2V+5dLv/vfyHcpMrcQyJTyvmapybK3K0dUaJ4k0TdUqoEm8SOP5szWWYSE1S1PFAoVHAAsKw+DJkLxYLlIcy0IKqc5TVAGig1biMbyCWClwqqjqKkiLxHDLC5/63189dNe9v//VT37wPxdfeuGFXztrZgbPirOd32924lXuj3svxIzNKdeDMIK28bvD4HAzbOmNOftQsQF0CovxWCQn03eMYhS9D5IjfO92iOFePraqRONpnXhGsYxn0wqSJlcrXEUDtnhHItPAYVkUJFWgaqAYYMx4aH/owqqx27vku7nhGl+tVWqajoe1KnjWZqVUxYOWqWoNWh1eEqp4bnONFfD4YTxiFkDA450rYyUOFYyjayxdYUFbJIkqQVsnyYKsiqwC+sZWyiWED9DlxZLE55euWDI0Xq5UyuUSX6PksZdtYm0i5PKpk18N+eFjlPQZknM3gzBa6Pxs1yTfGWqCF8WPH4j9I1yoqiw18HwxY+EYOXNj1CYGuXyIk3Vd4tGoyZqmqqqM5+XqPF/nJQAJdInmGAaPtAZFEPEsaoCCKpdHtl7yZ9Ih3R/lcyPDQyuHK6vKwytWDi/bfuXQkkXLh4aGx4dWrBxDlvNliuHxD4NnsoughjyFaieWKkyNkeUyACWDKRNlhlYkPPSZ42WelaA4MJU1XuZE3jsqWa4oDS5fgP5YXaFKZUWRxZzjdFxi/aJRWHZ8hB+IkxHtffcX1mVgNGhebT6MXNP65rLWhMSIw/vkptc39VazIS99ycXdnoI46e9k0jj48eLzIa6Jp0maljH77/bsl8WGBp6JjIefcx6zZEHB0+kBHlkWRUVkRAouWaUYSmRUXtOrGlXIryyqD5jgXZH2Pe/eRxXUHfc7aK83H3LkW9+zz9s+sM+B7z3+vSd98Nhjjn3fm8aEaqVQYkS2CmavVmVlcN5BaWlOlKgCmkkGmjmZU1RNqjQ5SimrLM1XCwwgWaHwVGrwGUAbWVZQ4A4uTK0EzZUOLiAjKYqw9d/A5yY/1lZI7MoPEHcT+uDQYBnODNwNKz64MoBPg660Dx5/Bj06Z8nqlsJII83cpjc2oWfS1Fa9TGLLja3XhhEe+wVugWGfvu9b3lRndA2tPXj3eGI8nsgOzTNHo2US/DPkKxw0JmCnSlWeE8GIVRYNlelT/uEdxAW97fb08888+49nnn7ywacefeyxZ/746FN/vO/vTz7z4nPP/vPFDXfuPCTUyjVBASSKlUqJEmUhX6G9I4uF4jgLDogg1qpgPCtljVFATgS5JHGFQqXGU57q8kgGHpssUDS0ctDZpQVV4RmwnzWOWfGeb1118SkTyymltGrsmi44PR1A59/QqbX9oyXt/3cYgb//5WVTLV1SVom5V9+uNycbjXr+Fe9MkH4a/zawzBCjhBPh9Se65is7jUrl4gSiAl4xemx+sw7NNV2leAwFntRqqkTzda6msHgetFAdnZTedY9topc+a1nTkBuenGaaXdRQ250F39jrXzqGY5FN714xAfwU/ZaOKUMvqTYOoINbJ7O1klxhKY6jC5XhEsPVqmBnazWRGSkx+ZLIg7tXo6AxBHhZhqqBoQT/H4JA2SGIE+pNtlQrrN11QikXoYlUF7/X9s7MmwW3r2u4vZHGOEKv52V1yOUrVzebuj5Uzr18rApmT5PL/0a/LrL3ngfRvBgl6evi7l3A15d3rU/piuYpDACDx8pjDxXcOGhvKoyATYAAXdUyU141XCiMFYdXVMf5/T9+D2BMnC7oOh71a3Udw/LGY6y23cFF0BDqnTlpOkan8/EdCoWRkUK1UirlC4XxfLFaXTGcL0KrXxkdXlZdkR8aHRlaWipUCmPDKj1WWVQcLxdrnl/BMeijQCcY3BQGHEkK/BWB8xtFaBMFYbJW01mpwkiqyGsaU9qTGLZh40TujOl2UgPErzdGTofcsHKqPqnrw/ncS+9Smw1e4iov4DG0WzA10ZeiROYzFjEd84XVstxQi5qMw+vQmQSbghhB8wzAlKpe0w6NeJUekw9997FvfcPeRx525DmPOyCq3nGUXVyqgH1fPJC32wE96rhdp026uJ2od45w13Fnv77f0Yfut+d+69+wz57rdlo3pUFHOF8sVaoV6EcxxTXrDt1v733V8eXlKlg3kIGD99h7aCn0ciWuJPDYM2aYWrEGdacojoHmDLoBgI6IIIEAMXpdhE4kGmhZrLG7G9glxxFI8K2w2v5kyOuJS/RyDfeOFRN6S1XHarkXj9CadehmUM8Ca435E0euTPkhXVzW0bkM93ivg2OloGeNHRras3XAA2yZsckAn48bH97ly0/Z1uzGzVDlDo5dWwaB9Ibbxrm4DnR4vVO3gS0EF6B4Z74S0FbQK9N88bF/P/HI356bsRw8py44txqHv0lnw3ObXtwEjdkDl4kliq6Njn34x/fddet/7zRe0AXoQqHOcBxVyVd5GdxKkauVaUSHQWsM3QWdAXSq4JOLqgo9aqEmfPqr591qE/vlmxzcWMnqwfR6YZK8wJreunSi3lTlopp7fl99oi6pLPsMsdxQj5Jrl7LyyfIpO8SBf+5d+9ACVaQ5DlxssGs853d+0IpI8KJMQ+9S14Xy+NTPCR5ubuDxvJC83SWz4LXjAa84udB2AXDvuN0OqBb0udDa4fCfATDg4c0WnvuNoOC5yDi9QbzDgbFdJaCRLvgeL/BFmhpd+t5/ElwV9ON1oxpNtXieoWgWPL9qjeHQEwS4sA+NfSvQJoZhGaHCi3VGgeaTlbiiUi4rlRPd7rOn7/YzYs/6Z+K9Bp96UPxUerf960UTrWZdLK3NPbdzfbKpNXjxaahP2B69Voxsd8Z2u3cclNdrUiNfgK4R6JMoQBefRk8KtYkpjYxXlEqRoYtl6RqDbIQ0rtGF4k1igwrhWek48QMYGN4RGOBCdS1ieGcC4VAINHfwCC1fu+t4J++CBfS2E8d2HKf3TDzqFY+vhew6/ygKtfzIB/9pdg08evf7O49QPCWwFA7elgtMrVKlatUq57VOLAdOpgR+CEtrlCpBd0FlKwwYGYnleS2/j/vIqaWhNbcYpJ008683RiaZ+fmiianWlFjcLffU/sJUU6nTjUfJNEmPrUfxSuIS5ur0v6HHOaPOQxNFHfoXYOZZSfIG2NDXrazYYYSvlCmBGs1zfF1sKlPv+LGXsxWu9YqW45mT8Huj3vqcfnlWPF64MiiazrYfWLksN/qOf27y+gU22XTlG0ZKQqlaKtYEkQJRKlBsaXS8PDZcALT4KgVtEl1gaXRpJI1B59wfZxJlbvVDxzNloQiaZMwYqEYO2oCOM0266f0q4nwM1rUm+Tbo2TFmrlg5NdnQ6jSbe+oAbmpCbwrC3WBIjEx/bkswwkOhX/75zsMlVtNlmmKrYPlFVeZXLV6506d+dedtt954ww3X/uTyKy+76sdXXvnr+/olxVdhR3hvLRAjz/bYdhKjDtl88aXf+uVjeJC4dzSyu/GGC8459zNnnP6pc84962MfPP30z1z4xU99+P3nXnTxx3ZesbhYZgRGVGm2UqLBz6M1dHagYweeg15nqQ8Ux3ehqdqubTwG2Wlvfnm20+3gtCVJ7ruQjYG1YIxsc+Ynyydadb3OCLnHDqCaDbUhKXeix5Ktq3NgFAn37uDVdRxzw20f233JDtXqOE3Lqq6Xly0vHX/dMy/PuHh8t9eogzHqtMFeeTPkAa/NWH7hZWbPhSXjeVVLTmcTd3bTBm9apAv9KnsGS4dWC9stIKaDA/NgT1302GauffOKJiMoEleuQdeXEcWyKII76rk6YA9A2pbVJqH/VH7YNczp5++45s+Ymes406nz91L8iSCxoMua+dGyBkCks2rukUNoTVF0cd2DbjsyFjQw6TwYEa8NILNW5/qjqkuXl4psbXjJ8CHfuf95A/nVsb2D7l38H1r0djuab5YeBeFpuUtjlHV5QwMGmTFM6FiDuUMrhetUoapdA6Bpg0vSMR3XxrPcXaPzQyVXhJaUlgSmWGD4igCdbxwQEaEbJU8wepNuyZr6a4fM3nfyW3/qTLe70Cr2vPHXyrvsa/Z7ywEhXedbuUffJjUUtc7v/GePgQtJnVVWEATuO/ChixOxxL5m/dBWue0P/OnfX9wEj902HgxDAgZBJ9W23GQug0ocRMe8VwdKcnCZBn5kCDLoLcOC7gcO8gNuHW86xpgxASKzgx2z78vLlucWbbvttiuXDkmMgC4ExQBS8FticM5L4+WryaNXHyH/YsaftOy6JCFhC+fboMu0py9drmqKrvFrco8eq+JR2PzE7XjsPRmU+XxlBUHgRE93oSMz61ptHLf7x6uvvDiDeIG/BY220zbwOHmwM+BFO7NGYOp6y1MH1GFAeEpngm9VI5cLEg+lOsFKBGg6HAMaES+9iaptoX7ZAFAH5Qrarf+78ZLTT/30aWee94FWqQxtEbjlNZpjFZ5mZFbQWV1unHnlmdTyo555Dq6/v4DT6535+b8gGPuXYW68yMNIFXbOPXis3Ko3NG71HbjClmT5kMnMo8+RFcHeM1g58HQ2QidyFnowHeK11ZYxY3dwtAvVy/UPz2wDuwxCglyC1dRJWpPhyTmT4PJd7+SeAKaJ+xlYuP7Rm06AthyHkVD8LQNAccDBR0PnL4pxzdnNzmabOJ2NMxte2jz9xGkF6NtBh4GiagIriDVB15uSzKt6fZ1QFqeOP+NzH/rYCedD1qRf7uA1bnEuzru+zt745VWAC2C0W+7P7xJarZZa2/vP0IJaWXNUW4QRqGIHOjYWrtWYARaQDvS6wGLjghYwLMAHA3dmAj3CYzRJz7wO/g5nrrrEMIrQFcXIgY7vDFKFIzlAAmivtwLWO2rHQqfFss2OAYE2NlguejwdwBN6a5s63xmSVGiI0NzJPK9UxCon6pqgcmqjLkoixdRWloZ2x7VD/XIHYuQT5WTVI+vZdTd9eWxislFX+d1zDxyprZmqN2v7PGxGxxnCrMMckjiF3Il/62I74XMQP30OUNKXjt/jVYuXG70H48/ezUmgF+FJ8jup2Lc3TkBQcNYHHv9qzXYv2n5kvCiyIqcI0LXlcMGSLOPqFk2VZUlWVLjy60EAZgl+LONsDtc9WIm1XIP5mB1umtPfWwXKIzdq++Tuf7PUbILv/4a/oVFORn0NGAV9uThGcWxeV4ysmB7Pg1EQbvVFJsw4ihFa4u6tJ370XcqyvMTi3BJFs7ys49iWgIOQuKxJkSVO22MTwLO5bRLoVHRCOv9DjBx787eHpyaaSpPaP3f/kQL0YOrc+r+5zhZ8+p+FQTJs8NXr8y5wr4BB+XvcjAb310GnCcn4TsrPI5KZbfe3xjPtNk5hPffc099et4KdZCvQixXZSk3wpvglCR8lXAAmjUzd7li4XhJaOif7LIjXdJmvXjI80dCURm197v63yJJW12sHPLgg7r4el+MMlqvkNR9G6SvyZo58sgqKZonLANsmNKOd37yzMFYDn47HxV+oQgIviIK3PBAMHieM77Vh9umL7sMh3DZ53TCyrI1fG23oiqxVDsndcxQeKKaW938AZztfF5SyeBDUfSH7bGTllUQgGpaFUZA4ko+dzCdZUCxLB8xd25ol3Q03H5CncCKpWuUEVlUljuFAhyTUJFnhW7XxIzf/9dj1j0KTFDlXcEvqmHUZ7uzF+WZdV9TKEbnfvRHBkmsH/9mx2hkN0pZeznwYbXmWWVrSv/dfRFfgpDFK5pZ4H9mXzjeEHauLkx2kQ8iGH+65vMyoDYkCnwEwYmlO8mb/cVJegi7t0NtuO2Lo2AeIa2d+q/aaLuhhfmlc03VNrR6du+VgXRFVhT70L449S1JjQfONuaf8+jlsiv/sxHg33zch0Tyjz2FY5MyLNEYpmXNCkGJ5hBgFz9DVN2dxunLGuPrAUrkmqCLN62DrOJqTVQWnxUCRVIXla6tEnh897SWz43b6sugTkdorYaH87Tobzh1WdK2u1d6Zu+nAuipoOn3on/+fYpS1Xi8aPtd3O9n75vX5G+zdYNv9rWjnwKj3nVTQf+qvE0xg5HRwLstxwGezzemHLjhQGavJXJUSFZlncFYMnHB07ARFl6tyQxGp/W4hRrij43+Kke2+fNYwOnNK9d25G9ZDUeDh7f1bu2sEe6OF32OlfOGET9lztaPnRNpB/ygsPcP/j5qb1Df0lhVNFyISWdsUWZcTLSdji7NE/YMFi2bv285kPtE+AuaHIJrGXT8/dafRFeMlSpYbMteE1kHyukoiLnBSVK0ujPyXTdJ+Xbov4T/PH/7K2UN1pa5opfeCrVNUXWtR+/7eMbzPToM4Aa/nxihN0xZjZGXNs/ReJzCy58Uoy5tIFO1PK4YYWXNh5G1ajXHdV379fnV4JM+Nl1WO0xQJPHCc+OdZlhdRocaOecXdlBrvfK0YmeaGz4w2FFWSC+/L3XaIojX0ZvWAOx0r8un/Qlu9XiFx/ynyXf+gdMErbxerCO9DTjnRuFbycwFP/p00BnHvbdD7nqGzYv2rNEaBOFreML755DUXfeHc89/GjjGqIIvQRcI1gjixDr6D2CpP/ZoY2WPSr+GyzA1nj7XAmxTzJ+RuPVhSG3q9vP4uO8mX15R3wkYNjue/MlJz5OmUWdpgmnHeJvIejFGGng3AKAKnje4D9IA6rtN+4KPlsQaHbh2HKwdFcMXB2kFrMfYJK92ev9aL2BvPHG026oJY/AhgJAJGeuGge1KVfa04ZaXP4FcvIBke5VL0XTzeIAyy6I6nS6ZO5xMP8O7eoqPOrEmI7T72QaqkeHN/DC/hOmYG9Ehn+MpBD5Pua+NU+iL29BnjzVZdFIofz912mKK16vr4YfeZdmqKb36MehEyez0LwigVHjwl961L7js3CKN0UCxdcAuSzoVREAHqZxo4uWJPt6cJufcD0AZxHMdAR0kSWFzqKsjcBMP+6HUzdUCgcVa52QQXv3ha7rdH6DpgNPqmB0zXsSK+YuA2+M9B2qRPObAMK+2ZRfngZDEzltJ7HbGE/nM8Xphn5PugTNQij/25qqCcwG6mcw7CHPwO0TvjGJqlrv2Ho0pg6niGZkUR10izLCdqU9SyM9PzBoPmIOYLNx3nnEqjJati6czc746s601dHX3zny3XjWHkZJaRwMjtObKDOP2fYWQmMDJjGEV526fTD3Cycgy4EW8tw91NovFjFON+D0YHm07baDsW2Xw+xXmfDXoLJvHjGBZHwwvveX7e/uVCMbKJ++mSPqHV5crZud8dykua0iwe8xCJWtOF+IxZPO5VK7Vn9KDLipwL5GuBn3/yOS3bVszH72XWx9RMjKrH17/h/ng+koGiWIkrmMsw+88BXoZpky/oFUliBVlWUJt4WfTWdhb0n+Jeml1n1jaS5y0N6oPE30fimeTMSmtC1Rqjn83dfgjLq2pj5Ih7Y1N8/yFG9hZg5EUM19H5+Sefk6Ldl4VBGCX2Sgy1sxcx/H4opDuGUaScSLPVNXHjifM5ukbj1yB1XWR5/LJdYTWdG73AJB0cLidusN4uBcIcfIjy2bbcU0utNRP15th5udsPY1noJw8ffGcXwrfIj5sLowXnEU2XbG0GrbeLgJXAyFOOAKmojCQxiiEzMP/0e9PBLacu3mPtarYoyowgUKWaCM5dndUkecnJ0x3TcMiskVqDMh9f0k61e3KhvuO6Ziv/RfAZRFbR5LGD7kbt3KJx7+xitxCkSKqkd5d+HsjCfqRE2jSfIkhhQNAUZeWZzB9/d1AGyIM/v/QbZ+5TKOvekmlOk2uSJNPiyJvuJy75+79JQr8z8krXP/lMTsyra9Y2G+Nfzd16mMSpulxYf7/TNZP+7tzXa8Fo7vzTlA5Kn8nPWJz4+HoYHuZrRTBaCK29+K7pfzdw/a7LBZWTZI5mwH/QZJEvqj8mL9qf+8iz1n+MkemQ9xelFm7QeUnu1wfKvFpX8gfc73ZeF4zmVutk/rFGNLmObtB6OyvaQmRjlNbEOEaOk8hgMK2xMGJ1rW571p41iHn94cWqQFGyxlfKnMQrTLn8U2iPTq186gWSke2W6ZFLji/xulqXRv4n9/O9ZVGpq+V97nM7kZZ5IT7jXBgFPvqAesfyDSPG9qJOlRchJLVfXu9Hb7wUjw/yrgFnAfUxTKravLwzTcN2bdft4uzfFQeuYelKicZdcNCxqxZ/1nHts1YWz3g0kz9zlBW8ivje7yz4GH0/d9VeqizrKgUY4ec//ylGzpZjFDLXTs8jpenoz5vY0f3y+hj155usyIm00bKD/HoQ9cme8+r7sx3cl8pwvCXeJuk+eN1N3ziMokSGr0k1obrsS7MdciI3svxnSf7M3+ePx3OJ9bY8X9cb0uhluZsPaWlyq1E++AH8EtXK9OudZF7h+0g/wmNQuI6tFz9Rx+gaqiiNuMC4t283+mULXuuU6ZtHrvB82OhIeXw/wYA7jt37fNIKz38KsA/z8UE2cJMDB7//MP/9vjFaZHS+wlXLrZs77mkss8PnX4BauJbjenxxXSfIL013/B6877rk6DGtNclrK3+Su/ENjYZar5cO/YvbtbLaurl5FLi5lo9Rf//qJEZBRtFzhqL59jB2LB+jJDSR8jPpG4yRHz/gdX9vzox9cn0N7GFkWsFcoBWTqf6ay15FnM1kdvYTdE0UapyiyiP67eQkhS2/9xnvA3DH7kEbYJTi4yCMDJe8bVxrNJTG0BW5m/fXV+tqo/TGR/CjAjfFg4HcSvIuKCtuy0I9svr6FtjAWDzLJ7HHjznKSeSf3nc7dfVTxvUo9j4SK5kqjZFlhWslZ6cJeeU4QVBYvlpVudGJG45XJ/NvfazrmP3jAHpytCXrbUzXfUtJ11VVX3FV7g8HKZMNrVk54kkTPx1K8m6+K5jji9rEgRj16+7PrcfKiUwWBsFZdKQxiocPwshxBscLK5B+H6XCQyXQs2CxpOsam8lvd6RluVoV5Do9PKXy9SWHPNJ1DaimEWS/UH726+U4R9TquizLS36Wu+cwQdP1Ru3wpyE3I827ea5wVCh7fjCJUTQ0C6Mes0I/IIOf0XeD0EnS0t91KZU+7iBuCUYYhqdXgKv1Xb3cUui6INXVqsg1Ro59HL9CsYMhodewDzhxDueadVWVF1+Tu/NgVpB1nT7gaf94xSTvYqwecCXiZ2EUVH9QvEhjmsWqOTBK7budiVFG+WmMMhDPiGfblhm6jNY0we+rLpRLco1hFDWPW+otP+4Z2+3ixqtBpmkuzXMR+yCu0dCb2rLrcjfuw4uiXmd2eQp31cxsz7N88Ky6Zl0RjLxkWXyMFOI7DM7cGMWfvVvGBulxAqOedzw8fO9/92xFPE+r/81ZWK5t21bYmIEW4VJv2zqXy+P+eeVdqcJatXDc/4GKAT+DseHg7KF+2fOuKyTm/qyu1yf0ZTfmrtlVVoV6k558HPrGbgZGzpwY+RSEsjoIo+Q8UpYc+B/F9LZmjnwLk8Yk6pPFnwdhNBi7Pka+/ephFOvnRTGyIxhBh9Y/sAQ/djuTYVhZrNN1VayvOPE5byfM/tpiMzlfNj9Gxt74vXdDXXZT7sapqQlFbpUm/gHuXrQf4zuNoZRFTXq0f+TH65MfJor4SwN8TCvaf/FTJGf1git8b8a00fRowIOSujZ+EWbg/hDAtV78Xn8m/e1Nr4BEaWGZ4dk9WXj73QPc8C/oDRLj/ildaVCc0hI1ffEZzzukjRvphHwKtDPOv/77hMh2HbJ7VaI1obniptydu+24pi7rpdXPYY1iPnSc9nDcJtk/siPzOHNjZKcx6r2I7MPg3ZIYBRn6HIpg5OOKG6EQxzRMYszi57btgPzUXukZBUTrGYAwCCMzUm7UfoHJW13VWBl3Q27pi4/fgFtlbwpnTcN+pM+HJEaJYiAG2akmSXvqze2vzf1h59WrJzS1tONL0AoYGW1twLts5z7EIubAWMm6Zaa3oqmtcB+GWN6B9MdjWvEfIHe4UQIebUU6prWRBOe8xJaCh/jG8kvUuC/vqTd28B2TFS5a7gmd67pcUypTqixqqpA/5mkkxAm/GZuTD3a/3v2XLnHWcLJ6UKO+9S9zd0zprcm6Or7uFWJFMIrzaLBjt3CMBhMWCnlW3iFG/ViR8/Yic9gd3A7WcmZdd8bdGDmtKlZCDGA7E6M+vYMxSgAKfw2DyCMMK6m6pAs8u/+/iQPu3nTf1sX6kZmsiHPJcsmEqAp7qMq2N+d+P6XWJ+rq8LoNbnIIxoqTEykqGSfyO8LsZK1TKIQRzSilGflFBgWs3ueqEY570gnUm11r+q7NuBlUHHYrdQVCFBnvyJKqpK75GEXnnIIYpEPetkoRRVXjVUVn8k91TbKBRPcxC/NMS2Maoy4hqqAxmijtcGfud5Nac6JRH955o9uNjVVmSFHG10MLx8hM05bEyAkTZrM24K/ZP9MqOFMX/VxokjYfs805m4nrtGNnWvXHBbLrlXgTuaUxijaGHsm9CA40iPusKtVxB3lGEYcPeRW4PG3FF9x5aTL4EMkneAZPUWB1jpfE7e7K3dKot5p6Y2z3GWLg6QMRHzleF99ryBpjj4qrnfgcKCE/Ziy9zxs/XiQgml9/7LIXoTd8HMqn5xGZBu6vYpInv8lXtzmmPbuZ9ED011JZYcsUpHQGYdSrenC+UgY/PbJijIafOJ/kvrUgKprOljhdLuzzUnvWIZ1Euj4fkhiF1Q9+E4XXNaUpb3NP7uZGY0KXtOLebWI4Tp+HSd/bz+A/xchMYRSkTMZLYuSfZmTb/slGbrDpI/F5beIpBI654eJVBZrJnWHh1h2kdwSSj5Fh+CPrrr8g0PM0499uRDjoycxAjOy+rQ0ZAPqMZR65qiWrPCOpEl+dfMUi03G7ZMXrl4FRP9ztkkml3qhPKdv8KXebvLqhTyjDa3EnGiOxrs2KcNEX4Z6GZ9yT9ikMj4bE+RL2rwI/CbeFw0PegKe4myqyH8+IvfYrZ592+idO+8wXzj33S+d94etfveSSL37zh9//8Q9/evVl3/7lL3/2459d+6s/PHbfh1cM8auorbYdPv68l8mtb3njseef8QLuMAdiPks60IbPXPi5S370p43khn/ZhmviogTD8o4U6p8plPQDzUj1o7VL7qs3i4clkemjimKDbsqi1Khtc+VspL8Z3COYDeCn/wtsXUNY3ZhoNLf9U+5OdbLVrPMjO2Jv2UjsWxBKy/8zjPx7ZG2iN0NhojXfYHv7JW0kp09oCk1zFC2qEiPUqkxNFmsVga6NDedHhkujyxYPb710m9x22+VGl5XGpa/9/D7ikvaDFzeLy6T1l909TRzSbbtum2ym89raQ8/77OofmdCmb571Vdu1uzMRu7cgjOL1Av0ERbY65JWdxpscrdY5Ttv+6C7UIonNIIzsBF/Apmn8lKbr9a3uzt0rq61JnR/bybVAtCI0hn9DIudaZ5m2CYlaxXhg99fB9UoK3hpdbwt6t2N4O3SBEv31DZVquVquMRQnS3yFqlVrTIMXqyxNC6LCM4X8yOhIpVrRNPqA8280weElm/GL49np5x46l14+OrXXB296Fnds7ZA2N16sjHDKooMc8ip0QTqgrx3DOwEo7gk6SboHjcQH82FGB7KY6RJz9yWixKkcP7WCAy11E7wYuDYuUpJvDQEjYbWqNhpb3ZV7UOMbE6pY3N3Fw8ojmKQwysRgoRhFnud6ZxFvgyXDmLVJu407dz37BWWktmS0OD42vHKssGrF8qFVq4ZHyxxVHB9aWchXSoVFo9wuexz8sZ+8CC2QQ0CiOy7072fg5zSZfuT7jdyy3MR+h3/9p2Du3DFeabUosTX8bZCAWceABKABRjBkEJ0ltpLkpXw6vPe/nzLdGQt3w9uwJpdvUQ1FHRFtEsGkB2nwGJkuS/HC8hmh8ZOKPNHa+p7c31cLekNWqvvgnHt0nWqc63FqtwynjGgxTkRf4H5/3vbP0DSCR7DhbGrxtsNLCuVyqco293rDXgccetj6/fbZY+3Kxev23v8Nh+9/wBvf/qYP/c9TyGrUvM4MftnQ7kBz486YtvsKefnB339l76mdllam3va+a343XODY5hq1XuS/cDuetIfHBIMuGO05MIq6fymMAty8JXc2GtUXd8svz6+kmVHFwG8seldyHV/W2HQ0X9N1cD5KbDQAo6dWC4oOva4DXNz0POoTW6F5yhCqLcQoeeRcGiP/J24d3OkCJaBDz5y1Zvmi5e994K7HH7nrzjvu+O0f/nTv7X/4y/13/+G3N18xWrjij3964MnHn9lM0OkmbRyw29wGe2bPeseSEGgdcFQagv/+jUduuerqy7+6p7ZrUeAlTleq9dHRXb9/30aCXgKm7Ht0GcPzvpUfwIfgGYd1O7NkMzjb/3787/cfu1IcLzlO+O1lYpnHnHM83g/XlqmGKElq7u7cX5v4HV+dOxD3Wib9c1xjvmhkKGauMfVoHQauuepF66+Ds6Ml4dbPuAtge8PMT99ZHt568fZvv2UjaBWEoW4Rt9P1TmkyX64z0FdouwQXuzne5oidGRt3b9/cIWS2ix4i6MZMx2xDbqufwMMpp/943kS+RrUacouX5fyYcsAF9z6Hezh2Taub5pYVqkmwaGguWSVdc5O/gzyekfHkDto4Q5xu5n6AA7HqFwftsdMV2SlVEVTQo7+21HqzrvIHoSHH7zl7UhHhXHQNzeuGUX8dXNh38HhhbPrH7772jh2HFhcWb7/qnJdexi3zOxC7a9q487rtTBt21968fx7k1rJnDCC6Y7VtHI0xbTybnGzGNongxu1g7sms++oJtX8ZMy7UbfPVZUqqquAaaxx+gDe+0wV/eAY0zggW2sXnLObCKOWvQZEGmUGhQ/u2YZE0vDtxZxa8P0Ny7AD4wLBrNUmqb3df7v6JyYbeaPKHQUM7YN+5hF8fo3FQvyJALTkvknh2OrbZwVNYbGCt224//+CVp7e2W7S4Utt+q+W7PtHbqBQv1BLcUh+cs27HfuWosX+Bajimu6mDZ4bOzuIndtN4bpC/5wJYGdyx3W27M+coctu1N8/aLnmWX8WoiqoodY7HjYap8vgJt9nA3Dae8IA7IgYNUiBVvapkrMuL1zvYt88b1jXJv1cV8nuAFKXO2+3zJdE7Tuqm6bzMSBPgKWgrHsjdpTZajUa9ehB0bTNca9OaG6NIeCxdXwmzwu1QogxPdzrWzAxA9PSvjtHHiiWGXb5yMfu5J2fITDcoDXB49oRjT/iIi3B27E3vq/yM4MLGV4nReeD3xNtW33LQsbK9CTjy6vMEu1Zkw3kKx21Eh7zTIf+ezIP/riiSUqF4WVUVmV45fq3lThP0HXAn2AEY2SFvTSu0SHaIUa+bBMzF5VX/Gi9V9sPNLgdh1Mt3oN9suZsVbbIOArXintydot5q1WXAyNtKJYlRLyCFUSpej4g0lqlw7znIgpgGWiRsbR6+7u21PFOgx3ZYIRzxxEt46G84fg0N+1PFAiPjzsGAxMsn5d8B2oNd+87M+p3uIzioioe+9BpU23xcuq8DKM5+QR2T6bY3rWTbz672zuNTBKHGwE1RNV1Z1XoC2zjXmiVWm0SqFqwdz2iqPOsUk7leCgDBMcApe66Yr+yLpy6k+dTPJcm/BE83NJXJlqLKQ7/P3S03Jhoqzx0OhsTJ+q61T24mRvEv+tL+Tjo8WlMEi+CBOh3n4R8cwFRLdL5KcSf81RuP2whNTV+PwEF7Ji8ILDQ7bctwXvrECtVC4Z8h0zeLW7ceBzXxzk4NGhLy2LZrXoRUP+KqLVnAjctnIcunRBaaYVkRRU7EDR1FWeGFpYeD+wGGasZ2TSfFqqBdjlQrWqO+QvkXfvZtAkbPVkaLu9tm1pnIcX4MwsixXqwLrdWaIo7cmrtHbbY0iRffRIiRkXa+K4lR+pobo47pHST70jXvYFYVtWFqpxNu2ETaM2Bz2jYOxAe5mKb7twrHqqa/tdWLn13Cb3Bx68X2xlNXUYve8X+gXEa4jst0/5AbO4Z0Ltt9WFEYHcyp0+lsIE/znK7jsYCqt++9dxAG/H7OtDvgl3SsxFhpFKP+n5jHawWV6ftEuD217T4jVMo7I2RpjqU1JuuNYz7b4JpTiszmb8jdKTUaiiSxhzk4s7sFq10TWKUg8gOS8yKxePgTe6wzt583NZzLM40Dr+viwhfcUcQ768Ds7zVmWuQ+ukatbntnvDuvfGl7/jbcSZ3YT7WWCqXC2abXqTf8BsM0Zv+4rFI48ozJEjgHrEqgLQeFtW6t8XVNlGQJ7DyeFChKa0pylTrzkeeIO+uaRv8zXJ/KkHWRWgX3ftQ4rKC7ruM8Bf7IauJmTV9HYifQimHkPtOSWg1Opsu/zt3B6U1V1aiDbc+vS/F+wCrlTF8ygVA0PDsenlLUfv7+bx60asn4joeecA+e7wZeRNfANgd7Ln2/jljkXrZcnnBJ+3eXv0g6315SOB39QdO6jmIq7PgUDjIbZm9ZldF94d0jvDDWGgcPe4JuQkzI+pVbTyxIdQX3guZ1XVfxMKqKVmPUlZVDH8et2nHbfp+s6HKSmMxZ/uyLGfQck2uyLDCYYPD+Rilsg0Dbmfa9e0hnNEoxjMhjmtRSGZWq/SL3Wwa3Ofn/aPsOOEmq4v9RwnFh9zbvhM45Tti9SM5RQEQknQRBJCcVJEtSwVOCgKBIRhAlSA6Sg+SMRBEODrjj0t7uhI7vX9Wzk2f3Dn78+3MwOzM9M93v+6rqW/XqVVnMdwIsXV/Rq3VrvJNj1OxXtEW3OZZY5xWTkSfO3oHpE3f5xWNjID4Y5USCUAJDU/LrVsTh+RsiK8z3i8/tqtxaGrt9cOYOxC0E4Rcnd0giTw2HJUw0AYxwT7FT/COrKIKSkhRZE/o3BSZOlt5y4g6iYVgKr6g8rWJFOE0WWThPSYvJUzEmCsy7GaMWDDxvvB5/+a+gYcb5uFQNGDlv9RuyBZY2nAijmh/aHiOfvCaKtiZZLHdb7EFNn62mdW7bKMzcsqY17r+VJaZN7lYzt2zGsvn9UjnzICiBlsp7wcgD5286zdzjsL+NAnHAnVEBsKtiWHKLPobhS9hAEa4K4PPCl9MMt+nqd/dMJYav/+y3FL3pCsDUeVWjUxItDmFHFlCEBTLm+GT5JZSsqmlToEWNZ7o3IWTsrp/MFSQLoysKtnnjFbRHApvkFFU3xMSmo2QsjNbY6zVabeyba2LXW6YGbg24FAl5blDgNg6c1hq4bce3Rndr4+i8aTImWk3m3tijWWu2lrHY7ZDnhm3kr/FxTRis6X2wNXi/bjEAohs8fdJ8duNj7liJDVUw4hP+74PFy0fBUyKhWygFLjCKMXDgsf8NIf+eww0Ix38nLhszZp/0nUTCuhugW/Y7VkjwUmqzDzynsNoplMCndT+9XJN4mlf4FCvqokJv8saLR24UTyoG1hSWQcNxUQdtReIoStR0TRNp4yqQ4hK22GmPUf1jO4wq9wsTC5vWvdQryLOAqayRv7XHCMOWr6pxRVSBKTwYe3KuPcvI2fzOMGHLHdMavqOa+9weoolhm+BALw+XPsF6FJ775fd2PeGcN8KxgDiOl3dLwX9P2muz498CwhBgsz1srF4Kn/nJ5S5546gfH74XxSUoOs7IBtcvcnwised199x6/lxWoWiJ4Y/4xwMPXH/z3/9wxcULf/u9nqTMJVIiT3NJkea6u3fbvH+DGbyJvYQNkxlMcQz2fYb7p+DbACNZSOxUHPHr84nWEqPm+8O+lzAJP9x7YHBruANSf3Y7jFoHr7Jq8bIeB20Nc+nB2BNzjSE7Z8s/IFj6uFXXNf3GmmKEa3EVrh+Cu7nkmRt/c8rlz5MCurBwL8CrfPLCnPVT685/BGM8+TyuNTj/PdromH+t9++tJVBKwJhVDkiowfJqhurrMNOqEpd4gWNUetoArffPXC+epAc5TVZNUwQcqMGkxGtiUox3JWSZV0wFe/TyLJVCedINledkTcXa96L9NgiSm58Io0Z8WjGq2mfiIPco/GveehuTuhSztcdo/NF/KcfbssRy2v2xR+douWzWlvYNgcm25lh80xiFyEe9/MqnnrjnntdXIl0DgNyRABuEFLy3d9MtqmvOTVGfS1CLDx+kTp0Z7970iafnS4IkJwZYneMUgRVlQWJ0htd12hBZSWYVTpZZljLTgiAKCcagkoPd/al4X7y7b3pnb3dH//QNNpjSmUx19HT1JgWBpbF/m4IChH3UdU0xZ+xfKGCbzLWSoXrb34IR3EpIRm/aajvXd9rW+558hCrn/3tYyqmCwJl3xx6arQ7lMhl2gROU/Nbv8xtfW7PKa/cVLecURt5659Mi9nkNCyAwfhgUgyLYqC8WgjHnuje/Hddiggf3EVO9GqWkuzbbM8kakswIMqUqqsDrlIKlrnhF0m3W4ARZYKSEnLU02kpNHUys+631u6es19W3wZSEKIvq8Pz5O+y00fztv7/HrttsveeO1Dq9Ii8CGQTU4f8cD0pPUeTh28LCWMu+2rXFqHJEkS2sgFG47yYybju+GkYVv+vxHJtVBYW1b4/dBxilzRy9XzF02nw+aHip9bvbxdbbyV3l0UHeGnil0WhhDderMC6HW+qxP1LxhS1VStFmbqDvd+g+c6lBRuJEVhbiBvbhAPMi0JLAm3qKEmQYfNkwdFEEF4KTRU3kNZ2VLWqTS19+YxkZW7J0yZLF77z10Zuvvf7yqy8+9+KLjz7x8qvPP/Pkk28/fXIOywtHre1BjHiOE0Rg43L8Ox+VSN167Nph1LKeCmw8DDCvr1QAkplvO0Xrx6f84aCRm8MFkMfn8GlVNlj7lti9s7E69TB7kEO8oNWvCqp9NoK6b6/3n74aRkEYNc7AhWVvNOqTVCriLWHArAQwvfAdShE1OTm9q4fWREZVBI7X+W565gZTZnR0CraEBf24FNYyZXmNB9ukJEQVRIKyGVbWGL6Ht/a+4PrnF7lRQyzghKjAwhALBCKnJI6/8uo5HfyQhWW6VRGrz3FYz5ET+hIHvht+XYwq4xIFPTFqF5J8aYKykGvGyAWv49+byRlNSQu5f8Ru31g3VdtKHAKnOU6lsdwaemi21per/Hb9fqLo89X4cePnQM25mM8X4Nod3Bew7GAMi56/8JMB1VIUWhVZVaLAtlDTp02dNrzLgWdf8+efbWdzPEgOkB1BkViak7C9FzBsNFaAGsOZsq5zPRtsML1f32qnPU+7+obLr7r51r/+6fIr/3bN1TffcvO9z+eBsKy4aeteVpNEVTM0I23LvBhV6TaS32J/8txyjM7iKntQwFYslfFE9xjHs7L2UcOtbnyqy2Xjsbt2tbcrnxuHqGVcxg/XfX4XJWfA3Bm6MXbHpia4xFbqEAdllFS+ZI0Yee0xqt5T+TGour7jvL9yLQ44qqXQBZ82dEaxrnjojCz9+OPli5dfPazKLC8yCVqUBGEw1rntcZfe+8b7i7547+9HzBdoDqsuSsDNaEFKDgqDgkSnsEsoxwFiDCXphkLHk0xfkk/2K7MylpWbMzubGZ6XsYbnzd9yl2P//Oj/SiN3fE9lOfRiZT2TlhlOViVLFVShZ0rMPO8L4oKLFowWsTtf7X7K94Eez+QY1euQOn+nMn7j77Rg1KzBvBd34dM6zDjjitgdm1mmbFqJg0Yc3KruN4rihEdZa7Z5rUk/1N4KGs5xvSiAEGmFKIbqvXHZcT86/KwjDtpkALwCjgIPtG/m9G/JVy369PMVY97yJ8/bc4hlZJrlBTT2MggRy6S6GHogpcoUJyuywFI0xwiSyNLY5FUVWMWUuWScxtahCpNkFcNK25vvctSv73n7b9vKErIPQ7Kzhigq6DcpMlBwie5ntzn6lJ/duQh9Wme0HiO/Vp6h/SA16MIySG33GwU1jCYez1e+x6V1zeTF38Vu3ciwNduOH7zcwThyc3xqUozaMMBmrMbfqC6RV99Dnh+Uiv7oWJQtXXjwILm3e/oUKi6qbIJlzYH11ukYPvv1pSMjhKx48fL9tjFBI7EpwAgOQUyxKVZO9LBbb8J3xilGpxKCpTEUT7McQ8FZUSlaLGNPx1M80GwTizYO5ey5Fscn5514xm4q8A2N01JyOm1oqqIznGXJqsWkh6QEK0nsAc+SsTxpkpfGjVBrxKj6uTbj1w6junM975W9hJwum6L4m9jNs7RcOmcnDl8R4gbPtcWo+Qoar6vhF6tasf5w3WLRwSZDIYYTgvx93x9g7Iwp8rpMJQU+NWVa33f+/qWHOSSf/OkHm4g0BboJ5YvB3vTgHWkJJt2rnrX4lbOHBsBxFVK8ASYGuZrEMSynYyF7ngPDxWEZe10zDM3MZi0rm+EGhNzw7JQBKp7jU4JuWQa4toIEZ8l0TgOhkxVDko4Ap7ZY2+9XvpXaVsumMZp40JoxaxicoPnc2p8v7cMMGaAPlPNjN2aU4dyQPXDEsmgx0m9RU5McwVfBqHHrN8bnABwHQz4gKI8doLNZfoBleTUpaF0x/if3jzolYBXh5xdvyvGqpGiWKdEUqDMWVJcspyWe6suc/7lPPr/5AKkznqBkhZVNATt9ySBpEoCkioKmYoAbdJxsmJpqWJZopAXJtueC82solhy1x8FokGCmNSDzWVEzdTOXtezk4L7PhqHbfF9ly7qWGNXdd8N5teoOjRjVjWfgv7LvgG1g45Hfxm5IK8PZnN172Gdh0fWrinainKPq637j+y33Mv4Y1bJyq2l71Zh+uPSNxcR56/qrrr/51gf+del+Fq+ajGByrCIJU3sPfIW42OaXkKf3SDGcmsa1HklgQZrAGIGESGaKTlm/+ixaaF/xjwPnSH0pcEQVihE1TWIoSjBUUeZZDHNLEoBjWHjDZiZtabpEyUM2Lk2AisPWlJqmw6uqmVNp3lZl4PuSYWaS/Querem6Ss2I8o5yr8r3GthS3RJm7bFy340gVTBqHs/qaeSdQwYM3TQU/jexG7PqkJ2xeg/7JCxWL6TusxNhNEFeWFuMvNp6S+WRPHTGLa53pTIYl4bnz5I6MMIpKxKviFzXBicsBhkL/SJ551glBRbdxqBaVJIeV3sURRZ50UhmLlpK3IIfFIGNfnLRFt00DC4YKcsQqcFBSpE4WRL0jK0BRqaNi0WCqJpDOSmtMmkOhMy0BXRfdV2BE4DnSobKa5JpY0kRMEwa3Xv4BzXPx6/HyJ0Eo8p91mPUpn9TM0ZN41wknxyfNGByydTZsRtnaxnTzvQdt3y8CVb5o+N+TZPtq/N7qjiUXy+GgU9GsCMuBhMKYYE44G2V8N0xsDq4OzQI846XR2Jb8gvu8zts/7R/GXBkFpxIOkEDtRJUTdFSMzIXfIbtpQP3f7+fO7OXBx/BssDZxF5D2AcPMIK/2UHxnC9C8OiKxSK4WMR7fW9KlzgBNaGYHGQkAaySqCiSaaIyMyXQluAI6dnskCWCmGgKgCPTiThnAHhCFswXSDC6TChWuioZiszRB78dYqZeoTa2rX7MOBJ+oy1v9lnWdDRzcT94/0BqyAC7mDo3dt2wmkaMfr48dPw1Y9Qox7XXCWZZI1uNsqeKJcTHCQq4BzwsBNEm6zF8BLqNt02cd/eMH/LA6akkkGVJlngGF7B5hukb3O1eGJWg9PK5W0t93cmUAJTYMhVJFERBEGVsJ6lKoiz17Pti4BZccGI8QKk45r1+8ICQpQQwMZrI8FGTUNCOsm2DPtOtnKWBV8xJVjqXBp1n6gi4LAqAhsBJhoWdEKPubUg2sLWRDu5TKnvIqwSnVVCtR9aCkff/ByPX//AgOqObujh4duwvOcWy7PTASctDr22ORNN3NWFUPRySf2kZLp6AGEXNgLH3OZCCol8gX35ZABkL/bzjwJwk7qdvFoPXd58i7L01xQBLk8DU0H2MziWTfZ37vkwCf+WT+3KxLkujGRE4NJAbgI+mGXBgRVkDSwNOUP9vfYLBCbdYAIKIuwkuFDgVdJcEUiIJ0Uq4AA6VnTZM3chsmMVlP5pTDdvEnqFgnUBlKpqgCaA5bXCVWB6oCACsihyPU0HWLIniTv4c62r5Vd1VOerHo6kOedN4rR1WzRzCCRcdzIDwpKX+c2JX5FTLBjk65Ut/PCywxqP5OvEohWT5ZRd94QQeKDbsZVcqglABtXaJU7jhrDcBLh+XYIvATMKnTrorfH33FDBfJNI8x3M0CBHLU/19x78WrF76wAI+PsCAReFFAAcItCwxqRTDwp8S8DaJ4wRh4BefBwXQzpgohE1Cw5UniAZLy4aKZZZVXAHXRJYBqwPay8jNshWRpRigD4CjwHGmgQKjmjttNkDbSP8kHn4MDlUGfi9EsqRZupC+ySVFxy1OitEko/Z1MfLCTw7i0nYmqyZ+G7tslmFl0pnu05e44POvNUb1j9HhusHd+/654PpgmYo+rs8BJMVRP1hJyOeHHf0+KRQx38fFGkgPbrbry2/uK2mAj4h9hAQ21UOnOHqD2Vflvf9dMGt6L4iPKKuGnEAEkWyLLIsGA5fmcBB5eWDOVasCZwwXdUtjMEMWXz47ldFELWMpummaimpmMxpP8+Cr6oqWswzM7uaNTE6hWYbiZOR6mmZcfFq2XxE1cGPB64UfAtLIpWgMq5tmdAE/eBEXicP6e25FZWKU2vtBaz4v8D/ej7PTdlbnLotdMi9tZazszLOXupVd5V8LozEvXHXKzn8bIWCAcHNU4IyEQJ7BBBWL5LLcKUsI5qp7WM83fHrL7iOu2IFRdZ2OHFKRS8kpWeiYdQP57IpNZkwDk6+ytIiLkAAitoLSNGQUAsspQNaYFM0raufmdwAxKQVuHjTel88fJ1GqIOha2gaXQjGyOkgEruCBXlNFyTItS2OSvD17rsnyHAMaE8isIvBH3Xj+5inGFIF7iyi2gFEkuSLQB0kxDCH5y2VRBu9kGNX7NWtvgibFyHc/2pdFl0ETr4r9YZMhM21kun6zPErKr+PrVb5f/u3y680Y1bgjGQ0e3nbOTcuinHSEo0A+eu3jEZcUiP/6Lv3XEMdfHjhkNdzR/dvO1LcxeEkD/cZjyxM2RfUyyey1i+/bL7luimF4ik6bNAcSw4OaYyRN0cGyg8KjwXhwDAV2JTPY8Z3bVwV5MKKFD/953hbCgGYyyZRiWqYh8sqwQoFjBR4teFZyZJbSGj3I2bl5NvB7VrexKgW8IR17y/kbJiVRQWUHAEnAGsHoSegHCKqVVrvn3ASqu1DDpZFLV/3E8fFq7klUSexfW4xqXH7xfgIoZl0WrotdvNksM62ne363KiTFMPy6GOELJLgwteGDDgmLofP4hz7J/zIV673Dx2rlp3Zt8RzxL/rrClyOcP6Y4w1BUnmLw76QiFEylRC3OuKnO8Y7+jr7FGGAESWGlQb7FF4WkilJE3WeEUQaVyE4nmUYThfM3mnfvT1PvLGPbv1JLmWrAq0oSeAEViajsLLB04ImcwzQOlmkEiw4r3KynzHN2Sa8zgLXM20Lfl2JH3vPT5n+NEDCCpoGqlTB/yTR1HkMsWvalL1fK4SlCTFqGq9vDKNw2UGyYmBkGDDaZBambc78Uz50K3stq2i0y6PzxuO55eeVvSDABODfu9t37PMmCEyRHH8tQE6uEL99wircWfefbabv/XFwzIb3kVJA7tje5jUYBhGUmFjOsUr1Dm70k+0Hkizdl9r76S/3TnHYKpfpEzDMzfKKCWaLY4HWYc4VaD+OM0Q2NbDDjf9+7u+HZynRAqKNJh90m53WZUUzNWAWIBQRx2AEYHOGwiQFywYCAZROGzKkTEaAVxjhgPP2YEVRZhWRMWTe6tMo8KsSiWnd/f0KcpmBi3ArBOZ1ARmq1CNu3ldVG5+6x6D+/fY4jU/26rpTde0mGP2ROATzi03eGLtgfha8wkznFWNh/Z7ltcWoIlHgdDkeWbmQG1jwagh/7XvIs6DuyHmDQ08SdyzwbzBSJ3/4i5nDjxNy556Kgf3s0OVRaPBgwUBQVn+/yse51MCBT+YJudZO8TwjiZTKR+8rOhIvFiROAeUFWkjSQfmJ/aktttl8tsaB46pjYjAafc2EgRZkGyxJf5IDHabB+aJqgA6UWDmdNnXwr+SIJGTVAZuV4pmf/fIAMFVsQtQERQEXQJMz7IxNLzld7mGplCUMmn93iV/Cwo71mbNrgVHD+xNgVOdN4VHxt9xw9f7isAk3S90cWzgLsyGznZevDjB3q933THZ447+E692eR/6zdc+Ugz8gxeCMjlucYKVLzmUPXII5vku+38UftcnUvp2vOH9bkdMVZHTY/hYNNJCD/gHQSDDfd3poEZagGzlM5BReFBgJhYZH1xWYOGDEYuiGZQRVVGTNFFklGacUXUIXCwQNDAqQOkBTEMEXFWkaXjDB6iId1Kw0uEJWxrZ0RdJsiVdYiZ7712NlQTJ++uRPeNYAKkdxiqgySqa/d/s7l3/+K2YwBbRB6dnx1ah4O3gS+TrmEIEx+bg0YNT+PK/x9Iq/5YWrFwg5cBzkOGA0ZCqaZndctspfG4wqGXpNv4/754HBEfeCbNd6fy343qdbbP0s1uy5Y3jmjcDGS/6hGZidqd7UHCUFt43eiCwBr9ZSlAxaiU1TUmpg+6tHwJqNAvu7bq5gYZiAU6VoSQ/8FUXET8BfPHi2GITTwNIbjGBmDY43kHtEDSZVbCgOf+mWyrGShunD2PsGe4zLLK+l02lQ8ulZeirOZfjseXsJCjs1ceotuzIJA6i6KOqMKjIzdnpsjISfns33AbU0DeYMdEzA5wtKXjVMWjfC/4ejCnbTSrZLxvYWLM2CGXJTbOGwbZia1XHJinKFsTbfUS+n7fLrIowwUw4M2ocHxmfs9JoXkuuNW0bJ8kUHzu9asBh31x+rK5QAvokO4wyKi42yckApwdgyDIxMgtv8ylVY1qTogIX+7Hss6CTkVzzLwhCD0JiaZuoS0DSw5Iqu0QzGchgGF4zA/qCm43mWlhRVEUBFgXakBwZ5XHOQaVpUsMchtvwygINLspVTJFbJqhRF0aKsd8aPuXh3RjIpFtSvqFPduz8eme3Fv+YGjFxa5mfdm8c4V6FSZ7ipd/03iFHl1SIp7Q3+OEh9199jC+dkrbSZ7vjDcu/rYVR+G1sMe4ETkse2Sa5/5SghwTU7vE1WHkaxif6nQ88JzsBM3iToKxHUmMbQNAeejyiBSqMkheqfKZ6zCAu6kiIWsHLzv1YFBf5h3gLN8qIIroIs65pgGSqYMpCqFKXC36ICFAGMjQp4wSHwOnhHwCYS8FEuRYm6bNpyihJw0x6mSMigK2F+yBoHTq7E66zO8Yl+Ji4fe8ZOYOxUileleNdej5IAE83DJSdLyYyVUXp++F+MxDuuU+1hMH7ra4KgNm4TqMV2cQqwZg4Z+55ua2nT7Lw9duG84TRcRsfFy6Khbsaicky0RlGdCUER87B84j9o9W/+Zr7ok7vv+e++CUNRe38Hji05R2VUhVNh6komEGOGQdeIl3iVZQwhLm741xHQjH7Jy5NwBKB6eTOOVzkYdI6hwc8BV1SkYIR5FXNLQftpMtozXmBUlAvdKD9TdJh4ABfHAvs2NDhswJaheB2w0wSKkST4IhZDSgkWLBtiBWSlt1dI7bD3Jrxs8bzJzdzxWZhrJcwNWv3ZYQrFzREp4cIvCXjmTrFhzraZu83yUIfRJCDVwVP5XPDlDnpG1XRrxj9jl200K41ydPGXiPpXx6j8EwEyERd3opTIb5V1LhnFchaXqgO8ZEpU4vQHnrlhK/CFKIViYSyR5ApgPlgYfUkHitfJ/+gVzy8GRQe/dyzAXeDf41iNA2aBPDsiDexAApDBACv2ZQVqoFq2gjkLKsZ+gC4Dgwdx01GtyZKmR9v01Fk2fIYRdF03LSQb8IaEKSgiYwqg3FQ1MfPAW3YRGWn6bj+b1w+amNEH7wbaUgxHgSGQ8H+/0ZC6x+c9EzhBqbIbtYpRq59UHafAXxuMKjmmFY1X+TzxPtlcTYscMIV7YhdsmBmyTWvalWPAnp2wXjviMVGf0/q1inpfd4wEhZ/1J1/xgwJ5dyOFpRARRs3pIofrolyqHOgW5BTNJWlgdSl1ML75OUsq11bxPEZvHxpIpgAklgX+rKCqwkasqPB0AZNIVEXWLY2HbwJpMOSEpPPxpKjbhoHd3ocUQbEsiRN0S9KEuKQa6Qy4RjJHSZiKbJvAJ1Qe5IlJWE+TT45Qege7fnjGxoYCUkodv5T4/gjcQJAP/U+OTHDgHvfs99FYGISo7KILrWA0sY/S/rH5vGbMKv5Rkbw9z8yKCmD0UOz8OemsaehT/5L3orZKLd/VzA+afrP5hNUkeOrgGU8CLSqt3oJPcwImVuPkB0oGPC0VdShGoswkk4IQZ/oS8tFv1/yOCkbE/SHVZfRKIsvgJzDXEeAwspZq2NGmcAUgM1QBoziyqgm8pjJxWjF1M4se0Fzc2w9vMwqwVomG/1R7KGuA/IDC5TVdYWhe5DhZNmMLV4yQ/MlGZ0di3lYZjRHE3u57yAhIMhnB4gHe2wdRqUGVYw5dAXTGKTl1+Qk1Cv7NYTT+nSXy/jzVBvJqdTwSO2fWENBwfcrVUVfLls9M5Hs1n1IZ4zBfIt6987Z+b/kYWb6lqYgCJtyAGPC8osKoUCAD6L5yTIoR2Xi8uzdz7hfIEtz6ijfAa4ov7s70CeBng0LkOIGTMPkNMMKSdcDlVJFOsgr6UIoKXE4AziewQLg1I5POZvTZg5xqZGblNBHD3iJMEUFL2wq4vgboR1UFKsJhPTxF2+ARB1Rr8OOBpGzMPXBYTw8oU8X7QJBW+8QbA71AXjqUT+l8kjl3BfGrtXbXkjN85aPqH5FFcwUdrK/Z8WTsjNysnJkx1rsG5shkIExwBPVGC44CCeFWTu7+7i+vuOOkQV3k0eEEl0VCOQLnkhXBonMCkACun+IGOpnv3TxG8l4+KlBbAxtYPNl7eipD8QzFsCxmPqLLqxg6ZjOoBrK0JI3fxQI9VHRFRadL1jTQVkYup5iCZtmZnC0L0RKELoMCBCmWdPAzREkDIQTkWVmXe3f4kLijcAk/VnrE5Jb7DbNA17t2WeKVwCD5eb/kF8hbR6RTlt2t3+YW/HFa53xT3LstRmg8wiVzWMnQDaPz2dgp6aG0UcaopSH618AIfC/iOO6JHdOmrNeZ0m2kZejCgHbDFTRc5eZAMrDipip1dqVPBVILRBMV/fi0LA+Cv5Is2aKLkYB64xIgFn0E10UEnmMpytBsZBqAPnwZ0ENGNDTgAgqu2AKPBE7OyiC9JnBzkJy0CcDxvCom4iKumluagi40umWyxg7cuDpcDVQyHNubAoc6t6Mlg3h17jVSKgZjLvBRoA7h24fRlMKyW/2HjDYo5P8PGFVGPAxHhjjJMkyj85XYmbls1szYU64uOK2VUyqfmPRaGnSd5xPwREnhoHhW1ZUBSSkvnSFIYIcwpCwimebkVIrr7d71urwfkMIoydcYbXkQwJcN7pfjGqg6XgRhEhjc1gUCZJiSlJulYjo+pucDRiwMrqoZ6PfoOU0D8i0kwa9FGq6D42sD7eZYRpWTlDlkGuClYQADMKJpWRrUPioVsWi7E67eE04QcxtrnMazPX8ALeejX1fEmq4vHtg3aEkdp0b1UT2v2s3869ezmPQIEKO8LSsW8NTONyPOYKUz064adaOukhPEEaofb+aYTQCC4wdmlZBnd8NqfmYGTBEKj4x5i1G+QFnVAeFipjHHv1QuDFhundEgj+GykBS362c58KNEjgaMMDlFtVAQQXmKGAIXJIGiaZAyXlVAQoDFWbNBaECzJYX0rHnDFpA0QzY1BUgk+KYUY6Q1jL0ivHAA3RR7Dvo8Kva0khRJ/sAEpdjbHoC+WP/Av4g3iiWSweMvBOTfR6YYcJ4XjjZh1DJeE+W2TexfNsEzPuIBKemAkJnWO9+OXTDXSBuGPePKEawr8JUxqqjP6vtYohT36r8yl2FTGVyTwxVoSZAwLy5CC/6UeGpq5+YXLyKYLuKU+axXuffxw3GDd4yEGEVSAQmWFQRWBmYARgS+kY9IORePJ8u2H79cEPVMVualtE2laGu2bdi2aoHhBXGhDY1PpgRZUFFFomEUJY7Xpe63vKKDFczyOE/2TgqGOLyJIajcYPpVlxR9l5RCwKkQvrHZgGik1L809xr5xjGqvE4cJWsbZkbvfDf2J85K6xkrdn2pbWHwej+oHW7jpc2rR80uXW518cMKw2qyDG4MJvrCbAe3JsErsto7RTryGQ+Xzyv9Zev23Ec1KtxiQIJTMctbUJKsRHOiwOLCKkikInCYb8ejF5wSMVQtAEGTQcLUHCbRmYasgIuqpMGVYiWWUcQUCwSdFUyJQUOESpdVKF4RB3deWQCnp+TC7Cx5ZPlGCU6SNtvGArgT+39OwiLu4442S5C7D2HUoY6hf+fDsBT6pWa/sXW8mh9bx69Rvze9748YppkB/TDz49g1vGZplhW7zvXawNqCUTXIMf68nCbc6E+VpYCcy1N0FoZURJbP6TpSbvBkFUFUE+v/8IYlQQGLBk6A0RgpYj1unUlxIiPKfcw4RiLGETjARUOPS0xRwApkuAFQpKbBirNt8IdyWeDk2BxN0XUOKDtGCoD00Rwov2jRCiSL1+I6L8RuK0SNiz0/D0o6XEXO6u6S5eFNgT/yPdeMYjE6vKaoXdgbP6HMTM9PloyF/gghzWt8XxWjxvNbMXK9EWCplmJqMxbFbpZEQ9XNb181Od2vQ7xOxbV+pjY7yOr9kkOirElYh1vSDFG0VA4IFp3guxJHvQf3CfZvtL7vclUG4SBjBUycvIanDFOM6yJYJQF8GhHoAS76aaD1eEGTk7QGxglDqpyY1nr7M7YlCnZWBsIuD6XBcKVEGWMHAItCM6ZhopelwguSnuLYlLQywL166I4UgSR4ZOyEZFyih+dYutLD3OViPTy0QG7JIeTdvTvo/mlnwOwr1e5+wgFrHb/2rzcOb+0gY+DGgbJTN1gcu1XlMeq/3p8w02+CBkqNGDVJafOr5WMUK2vuHQOzzNo2r2VxIQHoAp8coLq6tv4TZmp7mKndrq5IWd2TItK9n02XeZQcLB/DAlCsIuNiBegBlEfQXYZh0LJAgxmyAaO0pdNx2ZZSfQPysA1eM83LKlgkGZgEy+pA+sCZjvLKGfjs1PNxadVBdVaKqtUuI+T4RNI01SFZs6aIn45GTeMwDR5r3j9/6n7bK92PFkIyWpp04L+BIyAOC46GbcrrLondqssZYKTTLiMo2JNyyVZ82gA3fmBSGiE/7cRiI6wMyt+crVGySQmJddQznh0lY1hbsNhaD6ESbSiGJYJloT/TOYFJ4/5KAdxhoHgSj6sa+hDuE5JEzJ+3KYFPSZhxLChz0yaXlGyFGYwrGdM2eLBRQPkU3tBMlEHDlDlWQHqRUowk+x4Z7yIKrCDA/tMBKf60kxtSeVEXuN65Y1gSPqrLUsRybc57911Hb/VYiEme5fv+yuvWa3s4xE9qOpag+vaK2M26mbMse+bFiNHkfL8KTzNGbUAKQcF7jve3VGc/p8kUNk0Ff1+mUuvk/rES9CDMzIJP/JGJMCL5URLmHZ/8JcEpKdEUESIW6RggxfHqsMormiCZoMmsBAtuLEa5JXXITmuSYcm4qi4BaQAFCVRa14BUgF+lK7ohcwwP7hqtMvKUc92w5JS3FMHdryYEFyBKx02jwGaxok13Hlkqg+ShwYo2qhcXTN3mPa9aB32tMZpoaSKovt34Prj1/QaourTy7Xzsei2TMzPpvguAZbbJU23O2arozxoy7UHCLeJ5QkLvZ/EpotUncDLDmkJXV9f+9xdRixWi/gFBXT2dCkLjq2g+WVnC4twju/YacaBvQpSyJQAX58FX0m2wMbhPiKN4fSDF8xi65ZKUaoC2MwAsmRUYyZAMJgmqUgaMZB0wklW5zDxEykwlpizGkEi5hm0J5BYctTFSypNT1wFfKw0sUJ95RWSsgLyCZSJFPOm4vm+dVCRjvt9+T+zE3HuCtYmgAlHj+x4Ju8ApsjPGOl7sanUop2czg78PwU1o/Zp2eXXV76kObztJAi5Ugqk59vTm60hscnCPnYGezZz229ew5P/Sj95ZQbx8qba5rwUjF6S9FJQC/8N0t5wQACOMT/Acy4hikrZlTEEWRJmN03p/AnQglm0YTGiGbemarOZEmmU1gx+SOFXnOInB8LekiaDpGIbF1Ickx8ZLfoikzcPFLwc8uzEsYUfyxYti/TKoSFGiqNFieVBgYmFRYNc/sovt+S+ZMBa0thjVvJUJMAq8qRhmyJrrhrErhaHZgFHfRcgn3TXG1Fv6AzWV/6q+Xh52GGp3yeGdfSb70uMJIzn1pCUgOotP3P+YXa9DGXLb2KMyYlVf0c8fNb1P4igVbAjFKCxwAD7FKAImIYuajWGIaO3C0CSVS4nZrK0jTgIvmYaiZbR0zgKPNdoQgYvsKpUEnimlQPnOOAgr6Tb9LrZx8Ub/lukFeFU1/a0bC1ifsIQl4JHfuYU9KHv6r3yvno+O33c01BXwauM0+XhWvKzm90ukuMHQkGBZxvpe7A9yJmsZmfhvAsRurTGqPncnxwj13eg14sx48dpujvnlYpeM3LyAVXqn/zrIw+23sUc1qSrrTPLcUB8waUXAOgxgiwRZZFgpWkyVVRONC674CaZp6BLFq1hh3dSjXUpgVZAaGSrGNzBejsEFETeaw/kpWX2iWiGpYW6A2Rl7SOhmZwm8GN+TkBXuCEGf1Y8aZm0zIHdt65K2GNXlGzZjVI9J6/NWjECzTpk9pFhpa6oXW6jZli1nqFN8lPw1Hs0quDVfsxGj0F1OCv4bO027YasEk/uAkM/OnkV3xdmOC4HqjoUtctR85L2Sc0YslRIYWaZ5hRZZFiMMPIw67gJTcI8ZrlEJuq6qQPkQHOAIsmaqTEpQFTPalidzMnqvQDk4PjEoqbzED4oXkMBxW34wcN1RoG3/OWzmgG2ynTJmpAEn97wyRl/O7TQFzfWbMaref20U1jyYkx1hYf05WdzFO8OJ/V7NGLqWpo8PS2FLduWaMWrzvOEoBrjvaNmiC2exM+O3ksKTR/MCJ+r8wOlYzafUOkZNR1j03bc3HOAUBjiCiDE7AAXTIjlORMlI0Og4cTywcNwpI1sabi0HmgC+Ey2CSBng5Boyi/ucsTiQmEhymsKpcv8BRdKYdxodBWDgft4NyDvHUUnWoBMrAzI2XnMTNfeKBVOTXRv5DX5d/b3XjUHDuEwUn5vwcEfWnW1j3LurEPsDnzOEtJ76KcG499p8R/NtTfom6KpR0HfOa6bKbVVYccEO2qAFVj/VP/+8M877grSt6Vd/BGPguDwiJgyJict6ClNVBCyPITAUi7Elprx0KOD2SEG1LEsCd0yTGDlaC1F0kCmQKxX3osu411mOSzILbq24+aukUKfrqtcbltBpc55wlp8bxxTIw7D47ng0GoQn//cDDj/gklId12nEpu6xYXAmj6G2w2j5+jkg37ben49dSOUMLitRp6NbtlZ0vw1EjXOp/iiGMBFHndcOSWyofveevYSkKYqsIma0gRnrL1iyZl03htUH/V9wg4wySClJZN7RbhjAKNpJiylDZTw0VTYyMBMo0bQkCne1RitMmJwCKCnlbCBgCwrP2fxA9i7wcfJuKx8lTgnU69i1l4af/zHXrdPxnz2H9ZIrd0ac5VhToip/rdg0vLzGOR9lhLQZ9sBfMt0y0qatp8Zi59I5U89I3O8JcoY1x9SbYfAnx4hgFbfCdZuCduFnbZRkMow2xMoGJSekg18C8JrPr3Dw2hfkvbD04U+NuCbGeWTfUdIw+kiYKK4gXkAg+KgQl2IrQK4V25QYXJYFiWMFGVMqFEyM5DAXWWAlxrCS5pmk6IVj9WNd/l3QdXCPof/pwh87q++y16Pi6rZ/DAtkvGK/72FT9PJ2pEYwGr6nNk5rWpMIgwolbBrvcPFMzBa0NGZ17BQ+Zw9ZinS5hx3+1hqjKiZrwMgJw9LDu1mMxqUNw6IME/WOxBoMc9xHZHWtn0TzWFXvYVUIlt197UiGUsGRpXAbBUDERsE74NK4BoiJ+7oosQnBlDFdSAVSAf5qMglsHIRHwJxHhacpAFUAJ401KOaoJYBRKWj93cAr4j4Wx3tJviggd82fwimpDf9a6Qvlg8vmlbyg9skWjLzqkDdgVOFra4uRG3zczWkG7shZGdtPzwJ5EKU7y4XFK5+dqO5A8+GNhzmqeWHFAPeB+P6og+ubDgle2kPhcwkebYOsgKePS3SKSm/zGfGL471pgho/rHHg8uN48q736uEUI6qUFrE6TGaI0ht4PpmkRSxZK2EaH5AFgUrx0TIipuNhHgVm/oMHLDIAERZbTbIyTc9bVJ1D5UBDzYPGEGvgu4WlR2RXEueJH28gmMzss/8T4MZ5F5vK4onVTonV0W+u5+d5jePSrt5f47wuv169b/Jej6Rplixrn8d+ZGRt2+C1u9E/qhkkr/aVE2E0bhgbMSVBqVAKSBiOOTjfwo9P0gYygI0oISMGa441ShRNU//o43Jtdc3ZbZqSDf4KHKMvbN0f6a1oA3oUu8OdshyNjYzAOy17TSrmegnlpV40RgI3bpV4UJNI0gE5WehT7q/P5xuPBvnVYCEmOobOy2dhI8yXfjSNEo3UcUuLGGsoh2ArfZbrMaqXyAij8eBBdT9R3YC2w8ivjUP5/PCtbgVzt0RlcexwM5u2TcG8I3KO6jHyW76nDfjNqz+FEPSEV8yXsLZFuPr2zZSElNGwCrAKWk7GuhaCYmiS8S+CbQvyXgMF8lqOSjN4Urp1xx45k5KjDRIsjeniQpQNzkZ5Lbi8xGIkHFwnFFTcJgiknMIECvyLw9clFEIprvyGhA2/UJWkqC+r72BtytJdF6NfFL59ei8j0Mlj3iejxF1RwahFjuoRKh9169LV7hR+y9Hweb/uvPC1XsPSJJWVPokdY2RyGVs0bg7K1SgnOJoxah3NcYx8F6hqgK5Pgbx/aFrhk5KeBbWK2b8YEkCMNJnVrif5IsmHzZ9v5gyV6J2/2r1z/iBu+8ZUYR6DbsjBOSpF85jEh3ksEQq4H0yQokwXOC0llBOSBK5cfUEW1BR74nKv3g6WQ07j9zReZdEfvVnbA+sXFMjis+huTaEPe4uQPOat1lI1m8elaYxqfci8en02CUZ1oxCSVwYyli4pKe2z2DEqCFJGNq8LJ8Wo3fW0O0DVOb6TL4C6WHmhRsuiIuXAIwF1hFu1o1wRmoWJzR4fkHwQ9e1yvfoehRNglCelwk3puBrt6pMi4hBhlErS4BTTUQ2BqBY0GqGo2gm6rBzGuAWhnBqLJT5hniT3f9sltd+rqrtxuxLZIyd/W7bPuPTLj98mJXfRBbNoSkv88DEAqFi5pObxbYNRw2g1Pk6MUfU88uJg1jAVhZ61KnaMoGbMtJS9GtePgpYvmAij2sRoxMgpBBjDD9wlf9u0VxQyQK84HpSdiplBMuaaMilK0C1uw7tBf5VKlXHyvLoJWj+jyhC5LnicY5dt1kvT5TgDlicu73zBDU0MG0XBRQzjydHOP9zshQfID48YRRvSQAWqM+c+5df1J6vHKLodTEDxCqtO72EEdf6GP/ggLJJlV6e7+xhqx39hwXiv0rdlQmyaB8iv1m9oE8ep+2zD+Z7/TH9WtRSZ3rgYOx4w0mwp+yfihnUYVcRzPCQbNH1fdVIE1ZfLgxkUPHd1SJY+tk8XLSY1VaSYtK2IWDNJUjUYI3BUGGTNg7vcPkLGa7HhPdeW91rlCfOrgaeHq67ckKJYtC5R0qsYpcnBn5i3Hy3VCuWNYiBf0QOmEInlWuuYm4rBI1ZbiLkCNQfHK9duqzCHABeLXCd/X6fA9HXx94+MvHEHGbkkNzPByTvdE5CgHG5wJsKooRaAV1fnr/I4WW6c59X2H7mP9uS0tKpRm5ViP5f1rGbL9iVBMXBI0PjJ8f4+7TGqXFPdlcJ0HwVFUnjiKD3asQA0QQOvUtZU3MqP4U6MR3NU/8ye6VPn/cl1KhiVKvO50RpXMXKwKVzorriEZnjM748sm4RVpAUxytsv44XSFdUfYqN9S4KsoWJEOxUVslFlrv+Iz8Cvrl+jr9IAtzymOFAhWXRsL5cU/zXqk7cvvrA4et32QkLq2uiPH+P9Yt+ZZoya/Z9gAr9nIoya3yfuQ93DZk6zmC2c2Km8lTMs3TqP+KCJ2/RhbPy+5lhi5U5L6A+A/5An7uLXL9xCZFTbwEWbKH0YDjUpAUlRdM7kNHazC84//bSf73++U6zL3XIbMHLKjkt17FyniK0Vl59D98qcSDOMYigC5qqCBsOlVR6bSDCihvhgvZKoMC4ARcH/QXZxzzLF6TT1/adh3NyaH9K8FlIkoE1CPyg+tNGM3B0lDybd00cd/5T70LF8v9hnn/TCCuwO5nuYHI/ORf0Y1EZ/zXtaxgFstyem7FeRO/tmpTO2zmxdiP1Ky81O27pybhhU5GUyjOoUUQNGpJiPCpWTj575rTmDl3TTlLESkDyOERhuMSukNVOkaeHgJV7BG/t0ESk1xPhrktMGI+R2oV/85ILvit0gS6KmYAswDskDk0okGDzwbyYKEvHYRwKLF2IFVhBjXaVkU+yjd3q0QErguXkTYVTCFlogJo53ybrfX10Mx0rhyp/HF9znfHS+3ZPk5O9ctbiEdbjAQQ9JUJ7TXxMjr/3r5Vddcntv1rQtm9u+GDvfyA5bpsyeUTE9a8SoHqvq9RXQeyVk5QsLtxzsE3HTOjA5MAJK5RCFQeBUsjwIL+32FonaEXulQrv8OjwQonF/LvIpXbAUmKBDVjxz+ZGbJPv7kxgOirYmybj3XEZijal89OBgCqPgQOWAJ7CDHBY6wRRVtrfLPOphjIIACi1xwvrDLcHVkRfTe2GXbK+w7MQp9Janv/j5tTtwjDagHvwkkPAQZMjDMmL1Y9Q8VpMdkfWrWzKvjm/lkdzaZxuWYXPfKcZ+rRgZw5Co0yLTs8beZPWv1x/EcUurPn/it5uK2CpF5rGkJm4vjsqfgqqzZYXf/YqNkyLFS4z066Ve1F2CtMzjmjzV8++ISGGnPT8gbmnpvWf/aDY9oyfFCDrG7CQmEcd0WFxPkthUggalisaJ43C3Hi8A4daEVHfy+9f9N4RpAfZ4QtfBw/7ZHha1dpf/7sBR4oDufmrbASElH/tK8Znj53Bmb+/3/r64hI6KWyn393UwqkWT2h8BuS1pW5ZuULuMxc5TjYyV1pgzXK9tMvEEv918b6VVgfvUKZvHQaVwvVw2jQyuXKMWlZ2qCjLVf8ynp9JxjWHpvu1eAXxgyAstMdU6XBrwqhj2EhYcIs57t1186FZaPE5hiQc1KoEiRVUCwRzRLEcncJtstIdQYnhNSsa77R9c/HqJRBak6LQ0iK9hVHJDJ2rZTB69qIQdOEo39iVNOynueeuXH1+0uapTA/N/+WIQumMlEhQn82EnPSq7gSZ6PyS3c3ba0vXU7qOxC0wrY+cM4axqvf41Y9RmIEPi3vu9gX7JwonMWnM0ZNlcVP5SQoyGlIE5txRfPqRDFmQp2X/qChdLfDtrXD+qYlRyohhxAdOMV2OB3VWPX3jkdhqTSqZSg/19NMtSg319AwN9XTM6uvr7O2Z2d3VMn94xo6e3u2PqTHrBFW/CcDtY1B2MycS6Lii4uPK34pqDT/vhQqyTGKy+tE/DggHSFif+5ZdbI5Fn9QP++j4BkfRLxa+NUdNReb2i9ILgHzyWFbWovUdjF6ct28pa8tnBhEUgG66jIe5ZwyhP3js5K8qpVN9gapurrt0Gd5tgLhzuasFC59pA5pIS8W/bDLwUXunf6jkskhaWJlybqD4v/46DRCoEJUVKI9iV3C3g+K1+8sKjDz1wwV677bTDzrvsvOM2W2y66Q7bbbnxxlvv9N3991uw79577bH7gYcctM8e+51+/X+QsBVCxyngBolSqfI7zb8XFLEIgfvpqdO5xM99XEP+7ARGl0VJ4weZTE7WNUU3eFY95Zl8oUSCFj33f93TUskRCr2bOdk0NTP1w9WxP2Rt2xpKi2dPuGrbND9q91SPEfHu2YVSjMRMbpPfffHez22sBCcme7vFKLNK1QfmLFwZjnhLz5UVi9FZ+aRVDjYIalhzbv7+Cma4YBA1tyk6uIc47wQO2I1iyYe5jJ2uwhDr7mGLcyAiJIoFuIWR5cuWLV38v8WLP/rvBx98gbnApcANi6EL0hQUwokwwi7JcFkfHhBn48eHKHX3bS5hNNjQODqF9UIZHnP++7535QfEX13t6/INYhR9E3FvYnngDOrAglWxKzLprDWcZs/EenNeG65Yf9TW3irrOm6UdeYHzti5lqUk+M0u+YQsPgOrxVD9UzYwtpzTIYqJrBbP/H6UYJrnYzsLWpJVE3P+GbWPKuGupxA7IVUodk1Gq35TbRTrfrdqpMDjjCojAkohNh/AYLNTKjllqxzxQ3dirl37vfHvD8kqnxTe2i8uDBwDmJfIH+I6xmIVlevSt0gM9CRVE+Z3sjd1wNN5kDjwpUJnrFrHooWnTcC9m583vx74twxhTSc2teei2GVpO21kTOqXASlUuhZNlAlRN98ddzyWFhFnuM57dk6mhG1OeB3m8e3z2VSyK33qa44TXDN7QDPEAelnS4rO2Aeuv2JhoteYu7M1uPtTxBtFreOCz+iV6pH4KhiNQwFYlNEopyo6pXH3ynPcr4YReAOYTvzI5rRG/dwJ3MKLew2aGmPo6b6+XS6/+bRNhF5KVM20aSRnzLt6FQG/vVjEYtleJTTWPGRfDyM3vGs+kGNbSX333diluUwajFP8TOwruaackwb7GD1E/+CbR46TjG1OeAwUhVe4alZ/9+wLPwOLQ5acoYOJ1fp/+olHRq5d8GcSPL97X8+GR+9BzfjuQzAaAYgAmAjiuHUj1YRR01g2Y+REMOHrbt3L1QBP9KwZkYkPoPauQz49ETy7+ElgcMh1BmNYFAgOdcDjfrjsmT/uN0wlgdUrWaV/0+uLQDCwPF91ze+bOlxy76airlpWavuXYpfksuArWQNnAaudJAeyGvRrOsqepe/d9f3d//ga+LGgwb1rleEbPguwzln455yeEhOJn39M8uQf83vmXrb0y7t36OZ2+8Mvhmdsd08eLAzo/6IT+pVxb57XrfO9Wde5bq3BRiRn4xHaupPWmMVXd8AwkM9OVQRD6jsTZjf5PTAeS9D4xH4vga0LSsGy+07fZyNqcGavafXveE8RG9sHTgO/+yYOz7tzEzVrm1lqm6djF+UwTdDqPXsULqiV2lWvfdy4tn4Z7qHy3JtueBe0nFvwxork/huLRUIKBbC32wlDUnfPjz9wgxVXbsGyonbh/1adbsTVkx4+jV1n67tCp1R0wfKXZ/pajmbDqI/r20oOiBsFjSrYViVo7VHywcX9zy9EXjVFaiEpecuOFVWszEHv+ZDr54t5MHme++Wdx2yxocSIKWHbJ4pkVZG4X4l3rxVGzl2byZm0laG3fSJ2QRYrlltd56zC/WwtZTSah6fyelB9H0UMDEAB7DV4fA5mnxUCsgr3iby7H671zPjhR0G4/AI9ZWsKb57x2v27Jzn9hOvOsmZsffOXWOQ+8EvNQ183NdqGINyGp9442ahYHrfiI1TCSWuPEchE+AcGu0MlMtcCVXxwB1qxJF0wrywELqqJoovJPIWP7zltJ43jk7s9gnSy+I1j5HgPbcNrtm0z2z0aW5izMmnJ6DwvH91oMzesG6sGzlCp5uT55Wh9kfjYEgTLoy0vkTEXoyjOxVK/Rg8c9bbjffmbXEozLUmjpCMeOZNjqMRpL/1pk6npP30aBqOuh7vv20tR5RqqXLkJI2ccpwpLbzA+iNb4+xNx7drvlF9fDWz+9MGMpLKde79AyKc/0xmsYMhaV+H2l5ECbnd3ce9aGL5/qtqvztznbiAOxYa4Xf2xJu49EUd3/cd2FFTLMOltH4z9OmNm0rw88wKHYPrf5HnJDf7w+M2FYUQHSaHoOZjkCb6i64Sg6MLbNjHYRN+Cd0j43xNnqQorGUJGE9j9T9skKaf4G9/98/Yzhm5YDBYsyPuV1I+vipFXSfXEd53xSKxby7VvxmZNGBGg0yewaZtnZp7nk9W3zB0ULMky+M7jvyBjWLe55JYwFFEKfLL4gnm0OG2zO/MAWP18rsfq62IUOA/tqNi2ZFJb3Rc7d5aWAVHuvKzkFzFS2JYbtovXlc+rTdnyKeOP3mpCnvo+o3BdR75FyMcny/0dg0oyrisKy6S323UjnqW2++eyWzLUvFvyBQKemVP0IwvWzBUq/K6suibjEuXXa3xw/Pm4gFXGrYWDlykHSEJYwNWjAJT0mYJkCj27vk78O7fFcoZYQ7J/8weJG/hOheMXS9gL4Ir5jNbxg3fJWEtN7ao8jPtN9Y9VStyuvsN4rlzJu2c7MaMoKrPh/bFzhrSMKad7r/RBllv9o4kwqr3fOHUqGAVk9WFdqekzTv204JAHt54547hHnv/9hpwpD5tJa/c95ggSt8/zX/7K7Nnuzw8/8Pg7nktWFTDhrnXs6zDyKk7uV8eoIjnNGLkVWkiwixoZBUoQnCYZOWadPy4lLx+GVVowXVyX+T9hkmrJHXfDPLfghmT5mSYfn3YZaIIKRs1DVfGb6h+bpagtRsFju/KmJFuMfVvsrKwO5Dvbf10QYdQ69l8Jo6ByAWT0D5nevu8+DkLiOjclppz8SuDfs5OkihmTFjfaYras9w+evOT9Qwe7zWF73lEvu2EpIE7rokEVI69OEbqtGK3pmIgzVud1aQxJ94k3AgU4Q2TUmd95k+RPywlRAouiKHbPIR+HjlNVtHCDgBI5j0lw7G2ErPKqcuQ1DFZtBGuP4+w48Nv4vFVsyat7caqkpDnxxtgZGSOXMbM9fwWz0tSnck0YNd5t9ZXyBTy3+brWeSMB7twJftF/9AeEvH6sIiUERjB0npVMXe+3Lx15doGY0qykcPSHYA7zLmmxF+1128QYNYhbI0YTfKI8wwnucv/slKlXAzM9XpL5mdcud27OUtjoShAlgZPZ4QdIMFrNB8wT7OQ9crgobrDXKyWM35flon40JsRobRggeXcBoxmGLQs3xk7NZobSptXzD+LX53s3jkYrLpNgFP1Z3E86cQlZQQrgvLqH/vzNEf+V061ei+GxZbUkCMNGVo5v+1T4xDaDiqny9sLPgQwGFao9MVduNzsa35/k8xN9Mqq76JH3z0qsd40Tkv3X6Vh3n5fI81smaDkq0yVxNK/3XIVAVj6CDCskd27Rm1L/CROj2G582mFUeXXNGL3/A8awrbTG3hI7OZfLWYbVdzfB9aO1xqj5CBo/5F9x9LP+KPi0JA9k775PxshjeysyqHXsGiFpmpKZZcoCc+yi/F/3MbicPWhfCcbamTRqU6P+wSQnTYLRZNdfCpz8OUp/763EfeGH8lZHP+UtOiGVHG/OJ/OMwk89Z4kbVtdSwG0vkRWHU9zAMUuw1KjfNESTYjTeIXuyjFM3eGcXxrYsWxj4R+ykoeGsYVrd95LIm2jl3g3fPrGOGX9z/PTgs6XonfremEdG0FdaeoLEZvWUoHCsqIiCouU0WRm0z1wSPr6XyOvczC2vWRUUwgnXZSu/EkxwFc3YNHB1r37Vc/z1pvOBL3y4VWLugDUsfP+R5UuXFsm5Nj2APeOw9yLPakz3Tq9WMIp4nUf8u7agE7kHfDICzkP90SQm9b/cmGfXelRy5ZzwvR2EjG4ZTP8/YycPDad1O9NxN9BPL2yzvtEeo2Y7Mf5mJSgSRBsWi2EpjLgaWX6OwVmsqBmypmIdU9UQZEsSBnKPlIL7dkronDY49ybslDQRt67YjYa6eV8BI7eB1df5S+PnFwL3vlmSIdPrL3iOBOCPv7wNxXGKEPUhjYrCpjofDgrjn4IjDMhHP+aYjmOWOr5Tk6PJchwjjOr9oTYar4oR+XAHOafZhsg8FDt6OGOomfTU+4FVBn5Qx6L8djlItTttfN68hlCJZqKuC/wVJ3ASpw0kWCrJ9SeYDPZfkznFTk5f8CIJLps7g5W16XPudh249JJfzvmYCKt6XHzc49AwZ+of622445atUfP34uu4yDQa+D/HXOT1934dxp+Eqw/WOZkTVEXH1sIcr/DJrnNWlcKSE/0m+EbuJz83pYT8BIn6GDb7LHUi1VAdo55bNOLX+PkieX97Tc0aOic+GDsil9aVTKbjX1jEs/mTLf18KtzSq/8tr3bzLWOQD4gXLPup1LXujJRiJeaKlDBLSNKWLKoib6kD0098cazwu+yAlFOmzr/Lw9akDikWJpGnJoycCTBq8Komxqgc4AC5Id5x8aSy/rwn4K8xJzxP4rN8ysKd0Lqt8LKYZb71o/fHil6hCMoi9L548elDxITYe9LHxMGmrRPRgJrsfzWMSuTZTWTT0jVOeRgwyhhyuoxR1btp/cGaJm3RtbWx8NuMackthSeqsU0fePO5l5999OmHb3ns4SM2GUqleN2U9AyT6PvhO753vsomtFznRo+C1giKYWEyVtAIkjMhBfQbrqYcTWg9K6p85peK4J0eHB/qGnoWuDewlwc3V0SQooxkq5ivLMgzGXnH61fgvljijuYXP33KDvF+jR3c8Q3ccuc0EYUmjCY66q+05T3/niEhLcsaZzwROzyX0QXD3AB0XSUlv93n1orTt8EoHCOksNf02U8DW/VWg1NBiv/cRVFZQUWWJyfZ/hnHLg6XXpWTUwo/bZuHCSaUlNZcE6A29hPS7IaLmQRKL9J2weM7xafHXyFYJdlxFjC6boABzfCqIaUS/R37X3znG8uwv07RH3v9r0fOHuiXJYYyn8GVUbBGdXbwm8EoCG/LcDYr6lzm2dhPbFvjNWP9e51JMVpb76tlDGHikTmZ+/LgomJbFu+LP26dkYUhDhtCqIrBcdOoS5cG7l82TA3q0tTt7g0xZeQbw2iNaxJwTfkiaLrS3+dOmSE/54KnQ/KlH2scdt1UrRTfP2NK9+anX/9+qYR5uGTlczedsws9s7+jNy7M++5DYegWsZzzhBhNNm6V19u+T+6ZxdssDNDQS7EfW5m0aqenPuBFmwYmltq6SFPzCXXPm8fACQtF8t3rCYbE0Zd/8FB+SndP73SKS8tJmpGsONWv/w2m7hlpxdDYns2eAPIUFNcq764WAW8Xx147jBxkKL47drn87fVTz6KcjxH/NLVL1kDObZFbP7X7wlv+vSQAMAlZ9tilR23NDNCJvn5l3o+ueI+QPDj+wG/Cqpr/pjByyb/mgqI1THbWq7Efm7khK5ed/hDYq7ASCWsXMy+PSuWPKgeuv7bq0zq/A2hd/jMgAQWg4aRwenZwpzPPOenMw/dLp6nBbbdmegwhxWhPFN1VZ5o8rRjTf/AFFiUma4o3NEDUZu3B9xvXOWpj1fi9hag76NjSLVK92RdGiJsvkeItczlL0RQtNSW24a/+8vJYgMAFX96z8Ge7qylsT9un7HLKf1eSEJtKN270botENSzsN/oO9Vi1rB8Fj82TM1nVYma9HjtIS+eMtDXtIT+qoVGFqC1GtTFofb2Cbu15+bViQJYRH/tuhPftPf+Pt735ychnny16dEumf8sH7ttXpu0hsWu3d0hYOomT4xll3TdI0SGj/1eMmjlDbawavxekADueu4tHcCtv6AQkuFTnGU1kBtdJnv3Am0td3AbrvnbjLw7aTO6lDKmrc+5e+14EtALOXQ33BNzfjzLGJgKpLnT/FTAKvSdnK9lhwaaHX4/9QDYzOTsde871HT+sse/qnv/KD9Vx1yavPcK9ed2nyWy7TujcsODwh5ZjArFDlv2S6dnpCdd552Balwym66fvu+SFLUTRTq/znoemy81HzUwdmOchKRVDxx237i04lX933M1ZY25W82PRw2XVEGtdE88loe8tBJ5gzozRey389+fgKIVF//0/n7qjmaB4mooPzDnwhFuWkbBc16HGlVtqRLf6ReWZPw5CdT2pmXNH9xngdT1lGBnT1ATtw9ieqpXJWul1ngaxras/2QYjb1zB1/9uFas2Y9NwjlNa/teXHvncI8EqYHorfp369h6PgWEsPX2YrORyyYGT777r4T2EtCZ/+78hWUWiNV1wlnAIgTihRvHGE34mwihafv3KGPlFZAJAo4JSAbhD8fqN6P7+9WK7P/DyJyW40LD4zu8O2tbUe1MbxCl21k4nPfw5eHzj9ZTr/MaKBNRj1BCPa8Yoshrt1gTHazaG5DFDt3XVlJT/xfYy0mnbsNd5bDQkntNivyq/WBuecQSrMhT4E1jm6jVHB8k/jxmyQQGk6H+n2LGdwQCOwPD8Z08WeC7VOdBBDYi2LHRf9I4brMTi36v8vI8NWYu4D6aymD7REWH0lZK0ygduCQsKY+4qrJTsvLZtX//g+szCjz723SJc3LPn/mB7lVdYXuro2/aAc+54BjMvQCMWVtewqIxF3V7i6u23HhWMgglCqtWRDe/SFFOTTJH/KLa3hU3Q7G89ma/qktYP1ghS08tNWr8ZotozLL0cuPliEQzT8lPsKdl/YZqUA1P3nz+wZCNtC8MckPHsLKpTnH/sxYvy2OWcrHZwC0zoYys8TIZtrTdXD9PXgAjGHLM4QKEWQLrPFb+1wfpb3TeyrECAjr9y3k6zuASVGuydmtx+33Oe/J+HOZuY/YQbp1rGoHFcmoex6tZUMJqwh2L5C0rhPzUJPEidTy6K7WNnTV21vv1i6Bf9cEKMmn+3/snaYBSOuoGDwx6Sz37Ld2WvLYRuAP4fjMYT+9OSLKq5NJ2kFUFWlIGZ02LrCSdf8Pm74FHCZaFaiUo8B5Nh9LUg8gLc6+/DBCqOvbbL9Kkx/tbPXeKFzhPHb6hngGTPnN6p7nfetY9/gM5DEfecE390rN04tLnreoxqPHiNGEUfDf9lSqqq6Hz/J7F97YyuKdb6b5JgbLynfNPX1/yMqL1K4/VMhFFzeLqIiSWB44b50mEdG+g3hzD6BcfxS2EY3rs9bxsKJw7+eMccT68b74vTqdRg37emdG956D8+RluOSwdgMCbZf1efZvdVDmwZXBwDsvT5ob0zErErSzCJ/vfbvUSZGZDpnvU6dzzp+vtfW14ieRQ0mFdhwceiSM11lfx6/7H27ZNi5Pt+a+Q7qJRDIM/Igqbpltz7eWxfK62rir3eqyTa41n5jfo9/2XGUMcg6/JsgvL5LesxLeBFZfjHQFtcn9Z2u94nY24I+BRLHjC9O1k1oxuc8FghfOTWBTsLPRt09qSMnEpRbBez8ckvgMIrYnmbVlpX4/rlfK015ma1cHQsUknIkuc3miFQF4L//PAdP5zRnxBSQud60+ccdsNzSzFZGHvDwgz24XqxpLVTCJu/veo/1p65bTRS1R5VnrZfC/JAsl8cpA3sDtT7JWBkI0bffqYUoCIpk7nGugxREfLxJCdvfNdWFcvx8yfAqPqcACWJ4nDhKzc98CJ4HB5uP4KJiVsnFnGmamtyx4Ffgi4EcvXhnZt1xmJTpyc5HpvomRsfeR1MZXgrmHjssYiM/9UxCoABlMg7pzFxfaOnlz+6q9rflVA1jt3gWwN73vPaIp/g7upiWAQ97Y3i0lsJTAKpxUHcpu+vYVTLQ58Io8r4tWLkw5R+o5sysXN3z/LYAj6ra8ZQx3P/j7q3ALejOP/HT0ux5Oa6HbvHz/qec2+CE9xdgrsGKxRp0OC0/SLFKYUiLVUoUkqhxYu7QwhN8IQkxG7ukbXZ+c+756wfu8kNv+c/z5Ocu7uzszPvZ+R9Z14ha5GMZBfv6uAlvZ3CrIBVV8+5kiOfdR8YTrn6oilnabCpcF33MCck8ukfXb9MAtdASMJoyX9u2rktsMEGHQk+O5RiNjrs1k/ISDe8k+mojDUFooCCXhz4yaoYXgBbAc44gA3QpbICS03J8FyiGfq0qmEJY0w4KmEpSUa5TPh7tPy1LQYSyY133zY5+ceDcVHoC2yY/NWrn30F8ScMSqvG2YaqmROqotr2RhYJKmeQSlVx15aXKr82vdz3bUSdz0GnZVF3CgK3xDdUAkekBIpIsZNfItkVZCpIW/OsY+y6Maoxnak15lcH5pYIrFr3VUIrCb+TDXHZrMCLqQ1vAcs8CXTGcVEpL377/h2pSet0pZPd4ZCw5V4n3valqoP8WNTJUoa1kmTYbIBFmOFPEWyByBX5k6x1IEUSqQe+Q35LZYMxhMnK6IeEzyzrYyomMtCXVw8MxDhBYNND0US47Ufr7f7n+YsXYjLvgXGU4uyDFkbVzQNrOFgrtFuyd2CkNsFIdWOk4O+6KZ4VqaH15cDJfJ7mc2Lb82QtUvSq+rRzLazNp9TAyAuPe5y5wbSuYZf7wrZgVIBopLlo1zN4OSYMxtKViNCIAPXNgrev2W6oZ3J7H903Jcrtd8wNb68AzleXigpsAStkvIBLQ0JyqTKUpCJhwNQyIoNEkQsQ0oNAV4T+TjKXYKU1FmyyDpUkvYi/fmGXUDBBMXkmHuuftEFg178tAFdTYFWky1anNZ2DKU45TLF1A7QqTg58PH21Ln1qY6TqX03JiCxLxzaUA6eLUxmG53qe0RUIOW6T2/6W3VHctK/5Uc8zCyN7PCnO9QKhQoFrO/qUWVunWZ5Kh2JzCUMOhwVIWwX2xUTSXzz/g8dv3Lp/3cmDA53JPn73oy79+4fgalKBXl4R2MFtKwwjiawVoCZYJkOLgKdD4PEymPbpMNYgowJWmOVSqYhHCZtYwHNm98QyXXQ6Hu4Pdk7e/WHYLMSFMpZLJYR9JmpVbKyzX2vacejV1aZMPXo5OUEXZtrnG6YEgkyqDQVOyuSZVJYJPUXGkKwr9ptujLxBrxsMncYYVWCyWj6moj/mrsf4+5upzFAqQ/ex84oQPgCNKaChK6kynGNry99+9NIDqZ+0D6aGwv2JzWacd8uLsEkByxP5CIKTQRgehMFXNUPChHMdrIP8qwEjBoKZwdYa+iTwq8PitvLZk0L9m8a5UHtnP3XcU6MACwRrBEfsuiZplamySjmr3quLUT2UrLVFdY2jtmyOF/j0FBQ4JZ3jhhKp6BNYsvRbkDVoHbx4pds37BmOHlfjlnHb5AtN6LDy7ibXIvz9I3TfMC1GspkecbFsWPfj0lgRNjo1tVQm5MWL3v7PA7cfHu4fDEaDHcH4vpfd+rs/P/Tw08+/+MJz/33lzY8++WzeF18t/G6sVJSQWiwunv/ZN9/N//jj99566903/vvim598/P5br7zw/PMvP//8S6+89OLLLzzy1qtLX7811xVP9ceH+rc+5wOMVxGhDfbAyaAsyyVULmFkbaBXm1INz6dYfvVcC3YDjJrf92CEv+mkc0QuSrZpgXOYvJhMx0IPYbCLV0ytBSd5Ddgcc2atb6oeONz5LB0qa1iZo6tc+PVlRDy5fWpyIJoIRSMM0z3t+aVEXlQRYQTI9FSGtQEVIco2lle8c9+l+zHBvvbeUGSguztCCQxLJ0MDwWgsGgpGIqGBnp72tq6OyVOi/QND4MNDJDzrVHFki5133XWn7bfbYec9d91lz3323HOvXXfYYofrd+/ojARDiWk/m49ALDXcBhQLstGRIIATBEOrNgU5ujpY22p2Ox0/Nr1rn+3UO5ergZH+TQedY1k21aYHzuPEHMPF+/4Ch5/YOhdCXoyQqjXCyMTClhDc96HVznMNczzh0YewUn6HICQefeJPeyiWyka69niyQCR6iH0Mds9asaxJqCjBVpKKlr53/41nb0dFI7FUfKCnLzY0FB4cjCaig/2hRCY1lElFBofi8TRLJYeisRSVCQ/GYgP94Lw9GhwMx4YGByJD4WB4IB7q7Brs7w3ltrkHVJEIHJoMSxfwgpIM2kwSKGOYEFUYasXGSDPnF3O+qfQ8k/deU4yQ/lUHM8zRIt2FAxdEh4UcnYneQ+ZrSfPtlTtLqJecz522JU79Nvt55Q1rfcJFQo75h0aTV+r4uzyVZtP0YNtP0sc8DkEXR1ERdjtLBVwiy36Z8OUIDnqWPHvHmXtme/sGBwYi0UhwYDASiwz0DQYHQvHB+GBfPNzVH+6d0tbZ3b7h+j+e3P6T9drXn9Q70N61fn8oHouyQiLFMVwykYmmtzvnOR0sNuxTd9UxaFzyoVZBB+kqOLjDJdjbKlq6+P6+Wa8nu+nrTIav6Wo/VvCcfpaIsFw6qAfOjYjcsMDF7iGrq+wvY/wYqV65qiFGRR02WvEnB3XeoaN/92cy4aFUjGJC63cNX7MCdmBLZQ2ifWK5qGG1uAqBfxPSnUpv337mETMOOHifffbcZbutttp6k2GezcSGkiPD0a5QdIjbcYvhqdseeNKZ55128knHn/Sz08856dDDz5x5zL7bZDPZYELMZOKhzKZ737aMcG8I/AU6rAitdrvbYWBUaR7IZNpKjIxwGRV6VfP7UGodI6NLW3KUguYMZCiOFbIRHLg4lSfiEZ+6F+QH/6uuOqvWVOWZfZtjVy9BlDtEOOYPdr8bLTyrE1zYUpEknaBSQ/3s5SuB1cTAD0sw0RAODw78FInwajJh+cZWLIdVRNeBV0fAfmN4gtVVxfKqZYsXffft159/v+yLj+Z++cVnc9+fs3ThnGd/NpXiM4nB/kFhj6veLqqAEGxSWTU2/nMwsU6MqntORuRlYGtWaaW6/tCb3ffnc/7CaevccCzNs3w2jgOXs8OCINDZP2hN/XtbrXAwCOaeqheXVvCBRAha0nFZKXz6Nn4inj7i7DM2S6TZ2Eguw6RCk9vFmyG2C1ZGNTLHlAslVTc8zZTL4H9GJWuWolU80ejAchOsdIMj1/SqAxRFgo0hMNsBRvzLf12+NU2nEv2dWx/+l28LZOpUCIcADv1dGrp2S1y8rYERBgGfDLyy9vWHHy/VcW1qjT9ZX6wmHX0Wi6RFjk2n9cAFtCgKOYq+rzFG9Uqz91T9OVrBSFJgWwHpZNWef85un2Flxc2pFB1OdrT3bPjjwUSwPX/2R4aPrcIYEMRwMQQMWAm0Q6RyyVigJcPADqoBPvpLEmhsG1ttYOtekMmwIsvH2Id3HbM5FYklu6j9zvjjMiJ9ScUS7FFIECvHX1/jjuK+b+w1k6GkYeWJw7ff5S+a215iDZOTsrr+aSyUETgqwaDAuQyfz42kmT+BZrkfoxpHUS7A1xQjXIIlh9C4NPbBIR/goopfTxKmrG/T9/V3T+n60Qb94Qg74665wEAUVykaoT9ZsJVykci3BhKGJxqAgmBEWDIyWMikp8rlQhlYJ6kEZ04g4krPnrHvZrG+SP/glsf+Zi6ZPwkfQuY5zXD2ozmsN6sMQ6VBDl+c5rhXDZMB9P42nZ35edhNHNU/sTU6bq2Fknk+p+kfRMI0y2bjOS1wgcCP5IcTzJ8hxA+qYZve/CPeceq8702WvFT9JWPBmJwIs/Tg67pOUPhvjMn28u8Stqnw4dVDk/uiHeH0ZrM+GDXOeeAE1PCKBieihMuSKw63gd1CxpYquA6TDM4XZjsEntPIK5/97citB2LRgei0k6/493ewZpUU4OmNPSdyAZY4WkUmtRuEXBhVWyNpGuHMldFHE5H4xbhcrqln6MYIua/d9HXkszkOWDvwu8EhgWap+FQtcD7HDOdG4gQjBH7yf2iMZLBSAG87+tgYRmWkSw9m6VTqCTIFYoSXff63vVPr9cZC1KYzbiG9VgazZmSAAusQqGvJhjc0Tara8MsSuFrTqkHcFOAIRx87e9dcf3CD7vB2s//5LUYlgo4hnhKsCmUZuA6tUMkN9TJW2IoGv+bVGyR54OxeL3xzyFD/xl+reg39w9XGyHxilKPit4OJYZpjkhujwOx4luXFBPVnCJrbyIdXDR7bKRd78ls8ZDWfeTBl8d4VfSIrfwEYJVTW5SUXsInwvoQ/W/rK3bc8oI59/9Shmfb2cCjM7nLRKwom9FHAbzNsYRM2wDiTAooCURVDZV4qgSYubLgSdlHHX/7lsBwVj7S1DR166zOLwTsobPKo6v9ewmW04B/3P/jkYqzqirs9tp6ct8/hUVgL5SdDsc4jJQgp5ump9vvuea4GPSu8tlMHDDnyobciWYHLZ2Ob48AvGF4QxATzJwjAZNerKUZqixhV89kapdX3KhhZbYDTcESY69JfNx5M9+6p6KvuGugb2hlkkEWvXjX1xz39kUhsu7Ove52MDLKEFUtYLxRksHk0gqyjCh+ng0KGjopjpVXgAQyvfO3cXdOD4VBHF3Pq/Z/BXIlLK8GTZPnNs/YhJb2TnzwpfkuJcJe2NoK7vV6MyGKklPC3Z8YS6cdV5H/Dwqhys1GfN+UhAx03703eR6+E0jwj8snpOPB/Qk7ghLjwZ0Khhqy8pUfnAMrGqEZ77HYp1h/2lp0jTxUjLMl49PFMx8bJjn2R+uGuHNV/JKEn4b1K7z58LDMpmAqGqd1/9pcFBAjCApdVkG3ACSQZPxL4+NcJ40FqWTZWOCJVvTRr560yA4P93enD7n16EWgVIQQTqoq/+vOx8Z3I5/6TiYZ6LyeMi61T0wQjmUhoqvbvfKJvX2Tw9HXeaFEssvu+78l/Q2mB4XPJbXDgSi4nsHwifx/W6unlOctzj6YWMarysS71Ks2NEXg9L2nFBzKDgtjXdSwq/CmeTGdOKyngxksqa/Nfu/NIpncg2tEjHHPj0wvhVEJWigXD6EEm44dwEiUJ+LwihJ1Vy+9ev2M6k4oEY+uvn7vgha9XFuFQQiJ8HMm08unT0gPd+5NB+19x3cHU9So25bva+tjO9iuYfOCL82OpxB1koEo1qG2meqd6leQwI6qZDenPRrN5luXjO+iBy9h8js+lhTvBR01jP5BOjNz1cs6RTghcI1h1pipA1nuKLhHJ86vzg5lYNpz7M35jNyodyt5P+K6x13937e+eL0ilBc9cuGl7V08kmtj6jFueXkIEIF0vlSHkF2guGNOnWsKFcuGZMzaJhWORSCLc2d6+9x/eWQgO3HFpFRFrVPjIzdsN9oRDF5KrhVcdcMystyGOiVnPZhipSMLqP7dMpk/40jDcdT/15a5Ly0bfMZL+nziVY2gqujsOXM4IPCem+dtgKmhhHFX/rHyoRYyQzZrWwwj8xiG86j/bReP9qVtw8Y+JTKrvxBVKUXlpv3Q0xe31xyUaGn3xxj2G1u+IhPqonS56+I1vSnJRhj09cCCnI2ls5ZKv/3PFTrHO3lg6nRyKtAXylz4/T8cVZysaRgVZxktfPJMmGUKHzSVMEnkVjvoKSLbrWZviVtt0Vfn6koHExk8h2O2V3U/duRuNpDoYOfrsY7EUT1FUdF8cuCJLUxSf5G8hwgm2+RQfD645RDvNUuqyMPLa5Jtbx/Z5lKpYAqJxnmRYotr1IwUQcQb/Y5c25k9kEtoslAyegbCu4YdjYYaJR3L7Xj8XySveeuD8rRN9kwfbw8P7n3vNb+774/0P/ePfzzz1rxdef/1fNx6b75zS2R3m8vHOddZrm3rRYx8sIcwAbAgquDAGO3nam1fsmAmHunp2eJWwtwVZJ+OQLGKuc7OGGIFi8/M793KzRgmtXL4z3HMlqmPTUgsv53xj0RE/Eh2iKYYb2k8LXAWRVYQMf70OzhR8ODuvnfy/jUkTjGyuv2oLUsEIVTCyylN0MpD0EsKvH3ubrMu3xuKT9/yUZEArbulhmTSfToZSO1/wNBFPvnvm9+dv1N8XGuwPBbs7enu72jv7etqmdHdPae8LhZj4QO8GgY5tz3/6m2+XwTpVhg1QiYh+cAax8M+HJKZ09wbFQ5+XcVkCX1swfIGTcLWnPu8NSh9/G4pv9QIuweDzzXUWRup4MUIuOiL8UDicpflcdN9y4NoRLssKTPYGQiVdMVm7urFhnOWqHrsbZ5KtvX53mx1ZDN5TkqsMhXn+YmyNvnvIUNtunxL+WZJfOyCUpBgqlaXo/sTmJ8y+5Zon8bePXrn30EAsApEQo+lk72AqOhSLRaORYN+6/T25M58alUoyeD9EahE8746psBWpjr5y7kg7c+pFs6+7Z061s7jkvSrP7LDpMe67LNIJ6/3Z6bGu0+321KaPn17ufN7zJi+9kf5AOM1QOWrokELgMo5lxTzH3ARCs4LHiZFWDyOzAs0wqvhNcGIEOotPbtm+9+sqRJVED28SpYXhJDWUzieSwd4hOnYB6fqjb/7mxOkck2LYTGZgwz4q1RdPBbv7hxI/f75MRFsslcEauUSkJwxeY7CuLnvjlpN3S60vXPs5WcIkbMsz7gq75T1TT8vOR1avJzftpW5fY4xsEtXESNUfTHICxWWHjigEzs2wwsgIy96igXm0NY6af7PGZODAAHnKqYmRja19X4GD1keHN/8nxlqxJONrg3ExnWazqTjL5uhUKDLpDJDvy3jsv7+75uKrfvGLK846YdYvL7/l3nt/8/vXxmDrT5MKmm4o20kQpqIEXks+vXHmtplIsJ/+xTdEFlN1yWyAHyPV0Tircjavo0u3d/bt/4EjEOFqpUpb6z9X8AMZQaQYJnTwksCsFCMO57LUzYRnQLJPPm78lTrftp/4MHJkUT2XRiLTU7m06j/HPIRkmYwF/T8HhvoioXAyzMZDoe72/mC8Z5ZquDbCcEQBp3saQQEVwT0w4e8KklHwGFhZIB0Zc+cXf/v5nmxfONy+fu7qb7FalMewr8/4a1K5U/3f4lOx9NWsttzNDSjQWnJRqUZC+A9ximM4oW+fzwMXpGle5DPJG0HNQlZXFyNvnIXKFO4ux0cL4z03aQqGPg4eJYOJiK8KvnVKW1jcRBzI9GyQ2uO447YLxgeO/2xUlqQFC0aJYAr7clBEGTYbYP4gHJrhWQ7ryDB2woufv/qAfCKaiFIb7fnT+0aVYkXnqBaF3AhV/keeUYX1p6d3HDrHd7bn6ZsNqebsn/XyYXxHNEMw4vsO/ipwSZZmeZ6K3aDD1uI4MHJPd36MTC119wsIaS5iVK+tW4SbLZeIGKMXdRnJ+JOZQ798Z95H19BTwkc/9N6CORfksrGpx5z683Nnn3PmRbd+AM5yCXcgl2WCkSwVCrI6hle9evvpMw44+MijDz3gkGNm7DItEooOhJPnPfbMa3MXy7hAWAgj9kClSt762R28ilG1vuavVLq2I3ET9sUuWC2MasSLteiJb41TIsswwZOWBK6kGYblmNiNusHVmRj5dYxqf67uXntVPnA+r+RHLoy06lAyeXIiz5BleUxRIKBXmQz4c5ZhpN0WX/eot9WxEn5xx2Q2EekLRtvCA5O7DnoNE160LMuSCjr3xjn5iheP7ukc7BkATa5oLBuLRqJUtIO+8guIY41BpkFl3a6RDyPXaLc7q1lv+Y09Bk74wDhSVJ0nCs0wqiGbuL7voze+IQEY8YMnLQj8kmNpmqVJ39BlXUWtYuSTf/wYVYTWphiZp1sVjMAeSyXyCoyoAv7u0gsWozL+fMbkI18FAbv83z027AkPxaOh2GBXrHPdQ15YBayhZgSwJu0e/frPe0WDSYGh6USKFZlUIhMJh/rXSV35LZg7lTVJAuUvItmYbJsXo+rxgI8jMOuNfxPc5nHw2FAx/V99jGrIn2756JpISuC44e7DPglcSnNcejgbuYV0V8cOvZ9nNq8rv17/Atb9Sle0ZdOqXwfT7sisqWnjXu8cSgWlgcJH/5oLBz53pHZ9YykZArq86NYZu+1LtUWGdj74gEN32WSz4//+1KcL/vfl4s8Wlb5c8M1712/W3RtPpyhGSNBsIslQmUh3etu9TvjzguqHFbPeDmQqZwSGLYyjvZXaWO1WYNuHyALzTwj9ahUZ4F4M3CjVjz1az07Lbn+FTki/PJLNMSLTd+i8wIUUx2eH6aHfEl5Hd/hnqIORCb157mFeu2dYu384fW+4MFLscvwYGZbeZN1ExTIuai/vvNuTyxVDw05b+PE7z1y78aQDnvhk3rz3Xnzg78dvvfcZp5x40mH3PHTcVkz7OkOxeCpB+l9a4ONClIyl8NFPzPnf/OWWEalVbydtNQ359AJdGGkIovnKZC37Y+7wNxEueCFyYNUEI7UZRlUy6VfGCEaCEDp4buB8mhfoYSZ+N67Ed/IMV+/4NUtxztqV6+oMiyokdtTJzuV4x2W/pDjrWC2HsGxl6LpIl67c8f6CoWMCUXyJALr4xsw5CzGYa6rljw9tnzJ5UnfbrA+vG+nKUlmWT2Y35RIbRTZJ9A1mWarrkjHYB9RVHxEc7VGtcaBZ52QWRpX6KITXl8v4lb3FB1VdBhUyL4/UWjLb67/voTb+VSorMIIY2ufdwIWCILA5JvJ7w1yxZpn+NtmjutlMrBoMuC1hON7x0Mj9NUMZXifT2xh+6tjfliSIawl2+uoYYSm+vuSmRYUS6Ghh9aZsiCNQXI2lv2yWZONxjmLETCw+eNHFwQibG+q4SpFKhKdw9ola7akSz9bV0lzjSNN1OJl669DI5d9BnLFGMDRM9WjlpaaKr6OzPMsLwd1fDcwWOY4Vub77yISr1PLC6m5XPYzqf91xJK669NVqfMEuB0I7aBBtGq184L7FGCwoZGMLjghOo/iLz8pEBtJB1vnk8BjHpabc9D2Wz+qL8HQ4wlPZXDz80OLjEslctu16w0pJb4pRZSb0YWTmABdvaM6JPbvNhUUblbU1SrVRcoxn0tLr+SzPcUJwt1cCF4qErRPEzj9h2PZWag3fGgR1Ern6t8NcyinJmk01BSHNiaa9itnX5rE1IrJIWZawvHgMY1kiTDaMJFkrgw0reDwpkGGkydJ1NMUNDP6NwPXX6dENt5rBtQ1EE/HwH/Gz0xMs031vuThW8bHjJL+vOc52ujEybfcwfuHk8PSnFGAMbReI48PGJEozjCAK5Q1ihicDqX+PNwIX5iiKE/LtfyUYQRDxKkh+ntlBU2+ftPub4kUUIccSZ2n42S96z6HMcsbg4BuBairCZcI4GNbJ4MQHNIh0qYAM1W60ChORKcWED3qHrDjP7ZTuP3Pew1vGGDZK/1UrXywO9e75LmwaIevDrnprDhmi2mbznMwzjhQVKS8cE9z4jxiC64AKVT3ye3noGudwte67agX1UQEjgeF693k/MHsqywi82PF3wEhvilF97Kr4u1k4N0aO2lgYec6hzHLAQLKi71YJb4pV0BcmnGcJ7JNhSxwpaBURpnT9QjEVvL6gF/Hr2ybaf7EMP7Bpt0AHH5Pwo5sMTr6RiEUyBHCrFO+LJWVKZ852m1ynjRHI1m8eP9B18RKoMlkjS35snFxE8/iw9TBCxiYj2IpeL6ZFkRb6D/o0cCEv5HhRnPRPQkzDN0SlJLVa3WbnHN55wml35M4PN5w8qGb3Vgcv6rB9MZ6VQSUVw1ylQ8wQOMtQZNDXAl5cJfWV0NM7dO38GllxtP/u3t517tdYeXCTSYEf/56Q9aANpj0PWpDIdGhh18ohp1jTO0LeequGi0QFdno/OC61/m4vOs5g3HTw0qcevbzYVjMp5nMzg1z+jcAwnCB0H/dJ4HxBzAn53OTHwKtBDYzU2hi50Xc8t/yy1cJI82Gk2hrOHowqJluYsGXgcIEwZ1BqoVx1giGXVfBBAtbfi3dL31UArxOlhy/62asEVPzFJ28+tYpMiL/sOv9LDMfLoOTowUi1+0YjjIhsC0F/9FeOTG0w7c6i5YPGPe2vMUaq+zlc3UkWoSzNdh7xYWCWmM/n8vnJTxBCoHLts7wG5xxejKpTuu++n/EweVs3diYNlKqPALA1UiRYUmAfGxm248amNiphnfDheknCB/zsezKwxjRjnxsXCmS2IIuWquM/pB5SDT8Lxg5K5atObtQZqKZCIscZuYkh4RB0/MpR2a70TUtN3wiOobSaySzCJJb3IdLvGaaymSzbdfD7gbNywzmSpjxJxrM/rKVWrzJevRZ7Pke1MXKyVI7OWg8jg4QVA0hC9/l3XHbppVdcdv55l1599bU33nr7b2//2+cqLhYwWbyxvtMfyhDUr1QaKyhlw9of47JCwLv1gNfIuob0ahgvc1PEbeHmr6XzL3BZV8YfzAwORmZ9iVep3tQMi3rJXYJnLoK26/eO0DTNiAMHvB84PT9CFiR+yrP2Pk+tEr13auyVujByt9eqlfMv1TGOatTd2GFVwPvtk8duKsSSaYaLw2Z2IpWlMslNT7rjQ9ggHyPr0hUfFsEeCeIRgJoeEV6kMtbVInri7wvAyYJK5jtNs+Q0V2epRz8LozEC0fwTc9SUvd4Dt6s/FEYSwQjsYYXg3u8FTs5P5YgY2/YcmOHUCbTc4JzDblM1axU87313BzVXB18uu4dXfwtY/d1WqWw2OhSKZJKRVCYejcbjob7uXvqoO19fTmY3RfleNjaiIbAmxIsjshSRgMG8qPA92PCD103FlNOcZ3YeUc7Dm1f+l8iU+dEZI9l+5lFdLmOnveIEYVSZhryPFHzPVIYXeHpw53cCJ+SnsSLLbficYnC4tn6Yczn1847e73mrYN537cmb4kdlY1/TbGWu2j6qQTh6cbYwwEWD63RMmdQ5eYOe7o727sFg9+SeoXhn5IDbX10GGiYryToBHgyRooO6lwoxVMlStQqgAa6DCBWmDGCe+zrlFP8UbP9VxqV558SHEz2XrlShC7jGj6r66NE6r2190/Ne9QP47jwjCFx2cNu3A8flp7J5jt/gWRlkaT9Gdb7p5EO8497ZVjdGyI9RVR6pjRFC9+80FM6EJ211xvV33/mbX15yzR23Xv/r666adcomg+FsvGtwx9veW4nA8BjiWwEnDjrYMLPpGoCGC2Bwi4js5MPIpp3aCCOC9CU0G+s7f6mkGme+1dRM/mkVI8WDUTURTvQukRZFjgpt+07gMGY4z4u59Z4hgiGZBT1D0BP3yK67Fw/b3sjioKpwVHLY9/1j0LhnUrCaZEVfSVizu/KJ/sH+9JUffrusXF65dPkYuP0hHMHSh67YhwunqPh6O/+LMAcqKhgu72WLxzZ9Wdg8d7WenvMq//lV5a8ymH0asYivHUllu3eavwqcriOlGqu0Lq/tvV/vV6lYHzvo7E6KdpOYGaFEJsW9EzicyYlEht3gJQKQy/+/p0zX/dYxsmnTGCNDXNIsXlgFdhu/uk8y2RHsPfSd5YrhP0OtnBMjwg+o6JO7fp5LxsIbbPxHAo9xlgHWsIr14SoGjopU6+nGyHNt5ZPJcga+kR/YOhoPif9cqYA5huFpzWk2tfoYWWtjbYxUdAefESiBTXHvBY5geY7PCxu8isGwvu4aaM+ULso671QxUl0Yme97z9B8GNnDyUgQbeNqMcllOje8+5sy6HiABxjZcHcBB+OEN1CW/3a7eCTSnbhPNmzrJEmxv+jnRxx+yBU3Jp5rIzcuYVVTSvj93eOpQea3Y2ApLasWqKvNK1j0qJKrDh0IAf7CUpksx6XYjwLHCBzD5/n1XtHBErvxt93dsiZG9rX9v/t+Y4ysjoA/2qOPSgxNCj26AqtgiQwOU8EOFrx0EmkbPJwtPWn3VCabCP5pMVnPVLD+cpTr/r77Wx6MVH9+XCarWRm/eWA8neq4egyMRI2ZzsgzARhVv9cAo38xbCJNc3HmU8Iz8DSX49d5nsjjNWRYT8GqkzN1YuRqsHXp4zF99fFW26riC9M7E8meDQ7+mCwy2krV2q+sSrZ6cZWCC7+67sB0hk/95EZN14tgwqK6CquBkfsv56hz1wYC7klYPjHB5n5y8lcY9B2wrlQNEmt6sx1fqvboujs4Cn6WFhLpDBfNzgsclxNh43ud54xNrToCklWyD6PKXZu8zrzefM4n3vvI856+XftQJjD174tL4GUDlPONzVRZhYCFMKDJLRW/utNJe4zEqd4pjxZwaYzwcLo9x1fKsa8dKHjtppDdLlMELwFEpRvo/NTeLb4oAjNvmEdjk8+w9YdWP3np4nqGn8+IWSotRLJfBY4W8lyWE9Z7GYQJW2nUyzO6R4H/W6gORrXeqINR5buV3OjT+Ehw3T2+Al5AW0Z4LKMu8IysSMZpUFHHxbI+e5tDNh/JRKnQ/RBmsYQsXxju2dX2meM9r7LlPwsj45aEC2V0s5BKx9NPSrisgw2Gg0WsK5tY7alzRmHl98gAPpD0p+Mcx6Tz0eyCwBFcns8yuQ3eJl1Vt/cMfRipWs3dUku+qYNRPZnXP77gSrHafk+Kbj/oexBzIP6Y4buEsAREijSO0RWy+hTJ+gl73jtsEU4L8fBDZSK36rJm6WdZo9vSxXTKYRZGLrnMxggcq8wRI2mm+y9jOiob4GtYK1dqrawxRn7Z3QMR+neEFtnsSIxeFNiPyvEsnw98QFqIZUftnW3x77VX9BudfgUs3tbI5z2fcfOeXrmkwotWnLwrelnG2jaC8KNvVCz7486a7xkSkP5IMP/zXTIZqn/D7/Aoliz/c978JukcvnddfcSsB8CvktrIZCbdM5mKt526DMJrSYprs6/W2UMFYnc76+sN1aOr+Stpr3VnBZphQgmCUUbgOF4EjDRUbhmj6o/Dr4CfvzOpUBMja0ZyY2T4wNKQLKai6e+BU/P4dXC6H4CClf16pj5+Sjoe67xTgThG5vf9mPrqWRMjBQKzqDBO8ZWJgWzb1nNwATqNqprH6PCSXg8jH61XFyMNvztAMRRDR9LLAvuliXzE8T/5GEyPZLeNYcOTI6Msh4sbF0a2TFazbtVnivs+5AafwITYi9NM7+lgDmm33ZHgvSrt8WNs12vFC0KJ4MZF0MuvdAp39lo1qVM9iARo+A3H0p1MeKRz/cfALdiYtW2peseRq7zGxBpXkvE7QYpieCaWKQRmUAIn8OL6H2Hwj4OdI6eW/xtntZzzqHf8Oe+522K1yPXUwojMt5KG/z40bfJzulrU7edeclf+KuFfBy7ApV1j/IYLx7DaMPavux61MVLJdAJEwO9NS8S7Bm7A5QJ4ypCrMdaUqoJujfExsSDJ+I0gS/MCE08UAwfyeU7IjWzwLvirsl0hN8XIoYvlrGUzjNx3vShppNNCXHnt8F42sBK4GHfZ9oxV4dIUsDfagdbU14J8x28wbhR8x9076uEHnvQgENDYfkPJgcm/W4llwpyA61SD9wZbayP3WsdI118e4GgiuibCxcAMYZhgNHXKu3BWYg9ZP5/mTS6MrPZ7WXV/YxylIj9GGi5iWUebDIT7CAvjlpqsNx3+x4tY+rhnOcKbx1J5QlzZci9QB4hmGEGkpbKGv58ZiqR/fHmB8AugBG9we9V8danShF7jSyp6sovJ8lku0S8F9mFEVhBzPe+BVTl2cEGVv5rsvTv6taP2qju/u5xqudWMNi9aOSfQId40Xiqm+g4F59GyXR68p3j8j4MTfLV41CJUvCPDtr2Lke7Nb/46kaiFkVkPwtmSobP46ki8Y73rVkA84QJE15LsPutGwkEPVzl15Z7adPTx6pL8WBsF3slT/SiwR5pjRYHre09FMkLlljGyurg9nhwY2bpI9rmNGyOfvFDBSILgQuiNMNVzO4RbdtSkipG7PqgE/iEJVUe5oeBswyq+smHkxUjxYFEPI7ISkIHzeD/b3XnTUjKKyPoIYRJhfqi5K1xP3llTjHT87y4mJVJ0JogDRzGcyLBU1zMIDIab8o71eEYzuXhzB3/nzW/xxrLNqxt/SODr8YZkbsr75G9Fd7/rnZ1IPcAbjfqlvvLswWD3SjOMrM2rm8nhf6FaL7Mele4EmimwXwuqunhJNhvu+c0o4Ssd7an4cjM/7aWTly62N3qvBWpr82EZf9CbibMCnQnhwHG54ak8T4dexjqYpKwuRt7rZhiZ95yyIfziElmcF+3Z19uzgDBT2POuFyPNcHknL7oQa+8E6bazS7bCQXXweWnjx8iEG7KAY2MFLT5kcn/sV2NYVm111PFiZE6vq4uRXHxlCp1KJOgUYDQ8MgI2y69j5PaZt2apHkbe5LVnAK1UPC8Si+wELmnBWVw9jCoNl4ALWzb9Bfz1psH2EHbq7bjr48HIWyY2UCDy8xheflxXb/c9K4hUhHXLPsJcABs2xvM981vIfb+FtwkdCq92CWw8yyQiWuBoQSBzXSbyIgSznTjmsVWMVA9GZDVQ5Zf6hKFLVBmVkOvdGuOIrPAFpC2dse2iFVf2paIFyaRknW+pXoysb8MggpNWXP5DMNz+uzI4TCZMo1dHrVWM1jTh4huTU5kkzyViauAIluEYLht6Do43Jx6jus9r9He4UJAif39dkA6/KCua5I665JnG1CptUXHln9a9DL8Sjw/OhoDjar21uhFGKmzwKKpelm6Pd65zliQpoPGKnXumjVQnJz7Jb64XzWRZIZGVA0cwNM/n6ATQBDU54xtHah2jypV5T5dl/O1+4QwtGUHKy06SuDGqzPdoDHaoP52SfHzx1oODKfAFbewUmS/4vlmjXsZ93QhQgNWHEhtOuUSGgAijTguWqn8Cr/p7S6Rw5m/ZPBO9tF5aGKaEJEfGEU2J+TzFvwHb70pTXaNWdZXqYeSbOzT3NSKMwv/EIXZ3Ms2V9PpzXfVKIQJnCatz4n17zflVJke9BO7xweea6oLE8b6LVI7nBCPCoqx6PNbVe8Uo7DEhRGBy+OtzY1T3XMjzQT+v3hpIZfnxnzDi9LyQGlEDh1EEIzE58g6oPSn66mLktb9phpE7n42RTAbzW9Ewez2RdSRFajLXQSDSMlblpTMGs7/+byyV3cMI/WWMpcpzD8nqYgS+b3Rc+DLf3X3JIhiaekEF4cuSLVYDI3UNMFLQv9pGpu67O5/cCAVOpplkNpfIP4nBDaTs5ykryevXwN9HK/md5zPmfXMjxZmvZh+HcbQKj90bicQfLWPZGczYGVfWWS9dIeu8+v1tofTwr/MULYKSHUYl3XVOpOk1fAY67iCkl8GIUcdvrztlvzKW/QtzNX4xclLe7C0NefB6somHHr7vlZ+aPDW/xfRMVMCBM3k2S+cy1MNaCUGUwnoYqS1i5Ojllfvek8/GGBFSzT+jJ7HRciwbnhrdfcRZThU7GDQIPR3nErtvK2Szv0M6eHd0nTOpNb7nbgFoFSlaWVHe7d5dIYJRyWdL6cXIT/OJxUhVnusAN/nUUF4PzBIYhuay7IN6GSm6b5/b1V3ccoU3q51f8WJSC9PaGMkIf7BLJLkDxmMyliVr39srR5kAKBpWygp+L0VECSFLRfccw3pRw5KzHqqmNcAIzKPBtgJsz/E398oa2Pb74rHY3KK/pNVJzQpR1Od7RhgmS8em4cC5AivQdCb/IAQN8itvecd0C992jSPNJm1LGJURfnsam9iv2v8l+7lm9RC7PjDXQagJ9d2toiKf2ZYKiS/BGNIlZz3UGt9zj0iY/xVwxiMZYRPxKr+vGc2k68Rg1CwpytPdw4KYo4c20wNnC+IIR2eE+5Bi2n2veXLOR9YfvrJr3tPVZzJ05nzQRC2ott9fxfOeNZOWIVIVmndOkma3OS09FJqNwcWtC03V8Z7/69VfpCJFQqoCvHytExXth8VIQ0918TzH05HpauBkJj/Csynxbk2pEeqtfhGNhhRyY6SOAyNFl/6Sig8/giWYgWxkzIBEVrnV21oZdH71Fb8NsuwmM6j0lF2KEP4F2fVwZK6BEaoy6nANvlTAnX4ZuxzgWx+eSIyasXeq/nS/KNIMHd5WDRyTHc5zfHLje+GsXPXxlI4yXYX6r6vvafZ7Nkb2LrRXPvLWTdG+vyoV3vErXIAIVGXn2bc1iTvf0yWsyIQTeyTF51M0zQyIT+pkhnScM9mI1sTIHHEw3ZEFuUzEDzyKa6BQ0Rf389JuerUqP9byseBMsv50MDfM8kxkZzVwFDUtLwynN75bh15bVz5qGSPf/pZmhoNsCSOsfHJkuP9ArKu4DGb7qjvJ3vdwARHGAmuv7xFmp3FxgY2fVYYB6D6vqo+RbjaDyLCEAzcC7qm46NfXVXUIZqna2I7PH4OfTo0xUvGTA3yeFbmhXck4EqblRT499W/gllizKNmMR3Dks9wGOp/XkpPscm2MbGOUajnocSaePRWbhIB5SK9EOTIGpHW/YoVslbfy2rTA8VmRCu+rY0l2yDHudvjjHFV/teqRsYsbdbSnynt7/fbVo4t93ZjHrpck9fG+fF7g06G9ceAIbupwjs9M/wdEuV8tjLRaGDmXIm9+D0aKeQc+puiPJtuDlyOzt7rtdFSrE5sFm/elV/eNDQ+L/Ai10zxsRJWvg5Fa+757ZNfHyKzB2sYIoX/25kdyOTqyLw4cyozkRS65w2OGM9Vxr4YOnslT11rzi00L85ktm1YzLL4mltj2ZQhIZLiIMR/X+rQ5lxpzh3JVkGNEns/yf4RgYvXWduOVmv7j/D3KW+/6M3T9NK7MjoS0v3fxoiCKQwcgsLUUOSq2zT/AGeUEHk5Uk79F9h3VReXKTfy/mdGBfUaRbM+VnrpXXtU8GCn46e35DFhiZ68CZ2gNMaqx5tupcu17z66jWrvkiU5/7aYpmhseOlgNHM6ILEPFN/87qJygJnqpq5dqrdUObFwNRy/tzg6dgmWH1af1FiQXTTW7b8tq4VfDHMNQ2cgJ4Ei6cX/3r+H2x+pgW8nVgk7bBCX8t0E6nWaGI4dJgcOyAscyqU3/jlUICjLeoswJtia/r9aaHXyUUO1BQf54YCNOuBaX/T27MUaojB8WM0w2x0T3nIft9ah2pWs8cZQ4kRithjvPSsJ/CtGpZDYXPqoUOJTKQXR5wAgZ2n6VCreqe1ThF/y8uHt299uQmM+qm/5wXeGY7hwOsbcp1l6MeyS5quBCUFfwi7vGKF5M9gp/LSllM7+P99Xqtc87sn0t1ixL0wb0qSezNKOnL+G7g2QcUeLg8aXAYfRwTuBSGz2gg7mAj9+vV4Qjn1oLI5MjMP+yZVzDUhF5MEJVpw3a0tlU5NC3bf9w1hxos36a9Z6D41Aw+uIShtloUyaSuQnZ61EzPTazFnb5dTDyyUe16TNRGOn4jqDIM4wYmlkOHC8O5/JcdNqjssscwO5V9hec163zns78Nk28coZkmJoi/YszEtEDPzHCkUsyRtjZu50YeeshS+jrk9IjO+8xnOq4SEcef3Xj97ddq10266db8lSzdnvp6S/Xng2c16r2u6Qg8oIQPE0KnCDkc8NifPMnEHLGXjMpstYwsmawav7KgNKfP4TvOQtDcAIFg2lWqxhhRS9exmRpjs31nbPS6ANaSxipLWJUpUklO1odjOoVXTMhdFuMJ6IE03dqKXA8J4rDYmKrJ0FJ1SuHrO6C509entZ7DV9XNITvTfb3XYZlHfTsNMlW8Wi2UKvklRtYcYTNpNoO/dD0Q9ycMEa5LXBKboxW11a5daCwdkOEETmG7j29FDiGFXiRS2z5hEGjhnty40nO3Sy7dv5V33WlIf3mXGjaI3pZA0vuMnjZbBUjpOk3Zzjx6J2E+PZPyFUerEWMWqCcB6NxJ+decysJ69dF4RiW7j9PDhzN5QjvndziCbfXgTXBx3y/qRatowdX5g5VuSrZu/kDZVySVAk8arl91DYiD5nsHthcTO+wSSQxdLcGfKHauheFVmjn8JPSarHOt6sgtZwfXwNhCLPZvkvVwNFsjmWY1PR/I1e8oomb5czUGKOKQr9cuiIS2fm/uKBjXNBw2cN1NyBPmYh3z+3OZQ4+apjpvbogo8aIulNLOtS1zyZaTeOmJ/5VOktT2UzXpaXA0RmWZpjk9P9UmFlnnTS1/l5767ynee3lWVU3T47gi4r885H09CceOeKOBeB2rsqBOzDyxT61eGisqG/tHYodMWuzdPiUz52+0Fz5WpeX/A2rzDRVrsEvC9Rpt6uM1pHClyWyDENxnbOXB46KE7zo+BZPGN3EHw9oLWFkrjLWc7Dxwbp+5dAQvdXUn2z4pzLsNVTkpFYwwlJBHz0ry+x5/tbJ6LSH9ZYxalEenAiMaq0f3jXBOpbSLxxKcxw1tefCxYFjqSyXFRJbPovBytHiVetV1eZhVVe/aMaj139eSZXzIF0/vy81VWTFvosXYbIiKVX21smre79bSeAmC8+muMhVB0aoKXeDZaysOPYfvby+1z6peTss3qUeaWq+36zcuvRCsxNkghNHui5YHDg8TYmMENviGR0VsTI+jFr4ZittNzCqbD/oZ8YHE3tN4/tnfEx4Ol2rnoea37No7cNI0lUFX89lY3ddtwnddsMK2WM8obowqqXL1byeznKa0afVcv3fMe9fGCecN5frvmRZ4KA0m+eFoc2eQ5rpgf2HTDZGxgyin8gMbfP42dN6Uk8hraqVAP+ZGPltZaqXRryDh6elOu5+cvv44C/Ang80uL0ypNfL7bjq6fxd++nsGEThE3qvXBU4kBbyPB+b+gLGMpbH9f1W6ttsnletVJGPThUjGz12WiQx+fcyaNe59es0U0Bxe98wpj+CCv5ox/SUW789aKhz02cwLDGqqnvfX10KOzH6IUBC2k9jPM9k+d6rxgKHCHmBZRMswUit6zy6dpoIjKyyqjLsudzQdh88lh/ouGIF6PxY79kycGX18tZClzQFLz8g1X76Vydk4wNPYKRYPvv97zt6xjjb+0NhpOunJAlGGb77suWBQ3PDPMskMi8Y7ZlwjMZVHoyjbHL6y18eng8dMFcCQ0pjoqv+q05YXjIZF7qsy0g5JpHZ450rBarjEWP6dPgetd9f/XAE1dHu4ufWVtLxSWky16W59ouWBA6GqY6JCW84I8zUr7v/3NJ9f3WvDRmRYHR2qnvaO+isZIp6kWCkK67V1174/Tw/magR/mlqIPbsy9unp1y5HHROdc+ZpWqNI1+MnVbqWcVIUWv6OanXrtba75MR8EyKITIs2z57aWAGIwo5JrLZR7qKddTyuVGrGJl8SlOMjBtIPznes918dXaObfsPxH6vYGTmcrku9iQF7Idm0enQC9p+sf6Z3xYhJLbu1l9Xbb8Nq0NLozWKKv8QGKl4JkNnslm287KVgQOz3EYsF9phLpZtL001fR7X8EPXAo9ZuVB99z3lkKmqhMhUe3Rw0sZz0H83YttvK8sa6NbXro9P9jM4uwtzmUnPaKfEI6HnwJWnUxfZw+vb9yvTR2vyXf0JshlvPd58Jf08mqMyTHryNSsIX8eNMNzQ9LnYOB9ogJG2NjEaLUsYSzo+Itmz1Xtowa7spP3/p2DTjs7lbrUGhUD3lowafHJqIPu6/tNk34bP6YZOP3a/9v8fjFR8Li0ymQzVdvXywP4Ml2e4BP8harjvt7aZmQo1sXws3bPD+xjvz4ZSc5A6qnnlmXo0UgyzlAMSA9vPwU8OJ39y+0JwN+TXRVtt1qwJRhOe8FmMyGUzXPvVywK702KO5ZPJjzWtnl+DSu3WbpWQXJTKCKtHZnu3/xTjczOptg8xGfHO79blx+Aawk3O24ba8MIVeGyY6rnou9pm8r51tHq7lTqqPwBG5hwu4dMYgTDcYse1KwI7MPm8IKSTX2Ddu6fqqeFarR4EkUdFXds/Fd30fyp+OZdc56ExENkc362HkXFdViX0Bz67/qslXdojEdzyG7lEhlbTE9ZW5TfX51erha0lG6OZLC8Igthz42hgO244n8tRoa/Az2rj2W5tVk/WJLCb1PZORdLzyLS7WaT73IWKVqohz3jrYfBpWglj+aTYYPtcVcOnhNI/+hAsj/X6gcWrqVWM0A+EkZXwsQzBiBd7bx4LbM+JLGG+e79UVAm8WNfdy6/6Hh/v2UTloi7vbf7Cil+c+9nCrVOR0BdYwfsOJjf+RlexKc+4yOMdRuACgIzD0e1jkzb6mDAat4WHu17AatF5GtaiTFGvfgg1xqil86Nx5NPxwWla4Ciu8/rRwM4sk2IFJrgY1lhVboCRsjYxwiUF/2vT+EGJOJ38ighG1wlM4Gs8hkx5xvY0VsnvGlfgQ1MbwwtyyR/dViiqSBmOT7p2CQafks1o0Yx2/68wQmivoSzPJunJhK/bKccmGJHvXUDmBqWRLzO7RJNK3r/MK7sED+/qmEm9vp0VIs6cm0lTiUwk8Y2i6V9MFQK/Lxaw+VySEbiqlyXD10Jlz4rUhrwGW9lIGcVq4WUxPvkhI2q1mIwK35DROIbd9VBNoN374chx9lAlkZdmqmr+U1VLERGhuvGWm/Hylf/r8+AK3jWRFbKpTP95hcD2PJvmRH5wMZaQaneWtYKR5slnL3Iw16GZSZql6FhmCamItOnApONWYMnESNc1uWzE09UqG3EQxwWCKpJpUpJVBa/E6s/D8cBXMCBLByTp9kWqUsLqhGFUzVspQTcxqrt+rylGKt4jRQQkhu68YjSwDc2DRUhoBS4jW8RruizaWfwreK3XvXfspaXyK2NdOyzD0wwVyY4SdgyfGQsPfm/7o5ON2YYIuhXHWgSzis4kGV8QNpbwhBjvksp2LcEyQfKvcTrwFJaxIrsr4MfIWW1HPZtgVJ2hauQbV2qAsaLvnWZzAs9N+tWKwHQqx3Ms3zeGTQPFljBy1N6Te3xvW0mX8eFsLksl++NFrCD8TDr7o1dVyx4WKxU0VEmSSTKi6BhuTkFgKJcV0Avagh2cupwMNRkviaYmnVRWjfXMUTOrbs49JKvSLWHk8O+NauWbqCTpeyUEgaXYSRevCGzJjHAMw7eV8GoKqhODEVlq8JFZMU8nuoNFncCxOJIInqpYAxtGkVwuFcnsBjF5sQowkUkOG9HXMPnBn7G5zov1MixSeFpyIP09XoWdZy01+553z7QeRlpVd6u+f++JTTLaK57j6QTdcdpYYCt2hCcYrStj1KK4bSR7mPpa3ggi9zh1/pKhclSUn85n+/rKSFZ0vHd/psf2e19SdGCviaBNpi8Z1PXJdGe4rQc9ZLWolfGVqZF15uslYPLwjFBqAxmNYcvXJpogjBztXb35wkONuo/QPrFhjknS3SdKgelMnixH7E+QXtMcth6vba93tcdN7fdU1QGS65dk02fGuC1EPtSrECBK+OH+aOBlbPLeZBDJxmArrCzIMKCWLVq8eOGChd8sXPjdKIIoVnjTdPrHGgRbJszPNT3Mj+YTSEte3rkJyepjhJy6W97s9dvfiB7O93358QExkeJovvNMlaxHgjAsMutjcLPjB2niMEKaEyOT9uYvIb98Fs2JghDtAR8JSFoSDfadgWyMyLiZ96cLzjv1+J9eeOmll/76igsvvPC8c8+fde65l/7hgyLh+lQmT22McIlM2jJeOEj9+BbCBOK1hZFRMWXtYaThg6JsiheGp1ymBbZg87kcl+tUkS47bJbr89y+64bnSs14ULOeIIWekhZFXuA6saaregkflAkNgud7EHOkgo71X+9DpwZiwcFEqDsaHBro79qgvWdKX2hygIYB9nVEnDRTK0F0RULBSdGBU8CtsOrjtTVLsK59dqCqFX93/npCSXZ9KwU7ntc846hHh2b0kfBx/fko6bNtv8SBLfmpw8O54W4ySyi+Y5rWaD4hGMlq+XjCyTBsdgB8oiq4fGt7dP3PcXkMa2MFjPH/Tt54Un82QSeHUuH+ZDw6mMgmU+F4ghV6kl/gsv7rrtSUl0GzCbg9OTcU5NEqjGti1JBmBktQDyOr75vOPNYeRkcH8wmGG+m4CAe2EKbmcxzfj3QIGm25XvSWVS+t6bJprsWkX5aOSwgczaQSuBJ+/MvuTPsV4J8Og27mb/eKxhPhvp5IKJxMZqaJbDYT7E+n88OJ+I43YklSNw3FBsEXE/hTVaVdO7K9BNiy92vN6muOlzr3m8pRE5UUdOjQcDbDTu06CQW2FKeKHJUNGUbl/nPKHyIZKw7Sy8enRJbl4hzBCNwTlzbqGBwsKeUVuIDV32/dl4t3hGbdducdv7377t/ff+ftv7n+7NP/74Y/3nTL68vHiHA0f3K8c2dQPzMC4MjXt6XXfxKbMRJb70r1G2+vopUr+N8vZ60mCawzCetaOTg5zGeFfO8hamDrkY1yAkNHcWUx+n+FEeFXRo9M5DiBH8qT1UAHv3TXbsj0n1AizBleed7mnUx/+86PjOq44s8Wg6OMMoZBBmHjpeK1U9i2+2HEkQJlFX0bZDuPVSXsW4tbqUvdJ/Wlv/F+x/++GyO9eHBCFOi8GD5MD2yZn0pWaj4Bpv9o/BhNxGCvLNPl72ZESEXYaB7J4MdZwp9ToXxwRqmEnjgimYx0d1w8pwxVJGw2RkqxSARUiE5BBCKSd/lOsWRkFS4pRmAPVV8ZFrltMKqn/9NEhKv7oC5t1hQjX1p1eIRhmZyYnokDm/IizXF82nDP4LfVaLaXbvIL48nvzFflyMk6X164fyTHM2wsj8uGw1tUOGuwN8Fs8+CsaX3JnvbN7/uOYIFgi1yRixhDXFLYCQcNaAXPF1JtByKsAFcHFhNfi/1ZWsN1nMo3smUxuQZfPhdG9Wz6Wz2TaEYfdfS4EJVlBS59Ng5swvEZmnBTZEp38j/joLm6RhhVBA1F1rWlhySGWZpJDhMoJB0Gx3enpAUmu3kwnekNnfACrC5lEOIkBCuWpOpGOF+ESpq66p5wKvhvXdXIzEc4O1lZclgbFcO1zspRzXraqTZG3r3MtY7RqlNDdIbjsolZemCbLJWlc1kRgRqNjL1juRXe2VlzixV3+LVzjk8vz23VTUGFS6MjLJWOba2rsC8KGz9zftYxnMzyybB41/902Gm1zvpKCOLMgGcWMuZkvPi0dJweJWPPfF6+pzfdd18JO+2MbE1M21957Ril9dtrOH5owe6q3rU3+elZ/f3+tGiWZnN05Aw1MJ3maIqL5wlGaDUw8t23MdIcGNWom+c7srR81tAIl00ntydjCFhujXSaN7ZbP5bjuC1eXgURW1faZ36GYSYhmKSrJazrn4tB9kgsS9j0FoDnTsqCu0FXgIhqdQ2MVFO+qUDT2K8dskzU/b7oG2OyuhhpK34eo7N8jomejQLTWZ7OsrGNSHPIONIniqUzS2kVI0UrfndybJhPpVI7k4mM0J7MZhLGr288MDSU2WGlrkNUeTsEVTV6ONI10GZd/pdsMn4zYe8sv96r5oscOw1j89r5OUedLNszM1/d9lTf8WK0tpK68qIok+R4JnYuDmzNg6ZdcnNjm2FtuEZzo2HPNva8bsxBuPT10Ykck0kndtFhRSGSNi4qmvL6Rt18P3XGfIwhkot15kcGEQjciLDfchkvOiCY3vRzUHQ1S8bfnhWLD3/n9vOtmrKN/XVnLRt1T+u75ihey0lePjvIJniajp9HMBJFmhZT2+jG0f9akIvcNPLuKZoYkWXlyyPSOYbORHYmV0TskRQIFIsLz+0XZAcTs5fhUYwLdggKGBtk2BihQb/4AzsUnwkSnrXPW1x1c3+GfRnbdbBTo7o2akXz9ycwLT0/KGZEmooRjKbnhgU+l9gBziaQrq6h6wwrOUqpSx/nNeGY5x+dHeaYbGhXBL6BIagXqBjr6PVdw0wiceU8YLcdBRGuG7QctCVzXjidmhzP3oXIylThtckMJuEnwvTAGZJ53ZDG5r3Gfhp+UIzU7342KFA8wehc2K/LCWI+sTMswhA11wNSK3vsrvumuGTts7aGkSqhz45Nj5BKRfeClV6SDb0SdRVG5ReO6c0ms7MW4jGTBVYgInSZDKJicc6tW2UGehKde39FriBEVbVe6HUmEt/Vvq7DO5tD3MzXkJdWVc3bhlZljXpY1JJFDGnk25NCLGHsmNgsHNic5RhhJL1rBSN1vBi5rUxcGKlVptvdiVVnKY5yy3jOcfE8m6Hj+2Ew95Jg5oITuzJWXj0klskkT/wAgwZ3FSNEMEIr5/11X643lIyFdrsL64TTtuLnYe1/ByUz28z3zq1ejMzymvY9zzq6tjFSF8wcYihK5OI/1wPb8QxDiak9xoh0r0sOf3GVElrgLT1egWrnr8eDmnSD8GEzEwKVzsb2J+K0dXwml0Cv65VjBsPR4P7PlXWdzHCAHeEVSqNz7zyCD0cj0fhWl5nlmXyXjD8/Kxze8j2I86HB9sN47KdqTvfGA2Q6VYI9J1PGaFpeI1nFmnXc31cXnRfjhJyYoS/WA9sLLEuLyb2LWF5NjLSJwEhR9DknxEQ6Qw3NgHXHxAhs+Ur66AvHxHtj0Y2PvuSxxVgtEhFWKRYX/nVGYjAYTUQ3/cUHLt+e8DuKS/cxyeSvoARNV8ZpP1Uv2b483H7HJxgjKP+bM0OMkOOzmQvJOBI5jhHj+xdgn0HSvWO5WVrTFdSafxTtw2OiIkvRkQOw4da7WrCqg5aQ9urBPV3RZCy246l3vDmmyhh//adjp8aj4YEIf8E8rPswwlh5PBqPzlTAFdw4oqo2yAd09PhGnHg+2JIrvzy1J8NwbDYxCwW2BYyEof1Xgi8Epa7/j7plThBG5MMfHE0wYpjwQbrucAGmAEhlVX37Z5nBYH86mOB3OPeRN1699RghMjQUDm13yevgWGLMWyYuy6+Isfghq4y5YVzm8k3ra/xOUHnmoui9r391Wn+WIsvQ0NkosLVAmAY+ctAKQ2PNx7c0TxPDjxKMPjp2SGRoNnyYbrutI6ybLIPVjaR/8uDvfjZtIJwWIu3DB86gBoLZeHi7C16Cs1ZVd80xBuYlfc5BofBu87HhSWjChHNnaycCp3o8hf7V6WGGYngDo+k8wzJ8+MhVyLJTG99XJkhmULSPj4+LdJaNHKVXwg9VysWGS0hYLHFxzhM3HZXtikUjqVQwGKF3ueItwmyXdThA8taIrGPfze6PbPUfTJ5rhg7uuBrlvYE0s8+r6kTuBtU73yp9dkqIyVB8NnmuHtiSo1lWCB+zCnIjXwyc5ryk7cG51vN65fgSweiEhEil2chxOi5b27ESjBEFZqsyOLAc/fThC/flurqTyegms9+UsVzA4HzVHeMQ3isSYO4ZSjE36GByWfEhYNO2WX389927RvYy36y81uno/n55zgmDTJZgRF2MDYw4MXL0chUCAPkkmBYwUiYCI8LUfkTGEZVkoycSjHQTIxgEsHUqwd5QWdJlvOylu46bmiezXFFXCVtdRvDAhxEiAu3vE0L6LA2EKuM8Vm0NI1TzvpHfkrIqcZNQC+0bP0aV7+N5M0Miy4pZ7goc2JETGIYdPO47DEElfbyz3e7K/UY8tDNf5f/m5Vj5Cc9wWEZgkmzfKRpEb6yWaE6jJvsng/Lp//59z2sLQXcBlLxcQ9qadpUyRo9uTaX3/AQXQCmyWf2bpWrJ5ntN37dY/Sbfq8eTK3NPi+fFfJ6OnY8D23EjOZEbOHExVhS5VT6/tm6T95vjwkhT3j4oI9BZuvcMUCKrgxFYHYGit1QkS1TZYKtrY0REVvzZCenUDs9g4BiayjHNkllyqyvvmmKkfnx8WGR5IRu7SA9szeZzItN9yhKCkdS87vX8v9XkG8azQYuk1/bP5jLZbM+5usEsWxhZM4wx94Etn6EVVNF1rIeRDMdh/xfLcrfqcKhbR69hXMkS5X6IpH9wdCjH8QKVvhIHtmV4lmd6Tl2MFE1uBaN699es8iqSXp1BD2dTmb4L4JzIiZEp2RvjCJGnUrlUllTzoNv+roOGZdLl8B3xbP8Fii4ra857o2o47x8KJPzJcUFBzAkccy0O7MQLrCgMnPKdpsCWSfO363emNak/+fTrB3FTqRTVO6ukoZIfI9VyFol03bDmUwi34KqNc66TNUV+cCTac8YocKtrPI6QFYPkh8EIfTZzgM3lOI6+jvAMosjnc4OnLFRU3FKsN6V1jMbRHrJkvH0oN5WmuZ6zvlexPctZa7UxiiCiumECS/gA1Yi+oNXGCAMz987BfT0HvE+mvfFEvq2dUBO78olO+mczg3xuWKDjvyQY5XJkHA2evkgxZoRmPGSVEDXnDnjgPQuoV45vL15T3z2EyrM813vBcjdGpr+4igcARdOxbuib6GRNKtXFCE42VlwaHcj9WSECcOtyWp3kwqiFtx1nNA2/V48nxx8eFR4WRZEOXo4Cu03NM7wYOmuxIuuO+Ef1y6r051rfWxOMCBf97sFpgefp/qvKmr0emf7iUFUQUyoyMyIIaaBJVw8jMtAkjH/LJgevAWVkaU0xMktvNZzBGmP0+ozgCEMJ3OCliMx1IzybGzz3Ox3yoar6WFMe1VtP87oej2vfd/dGk0uXFfTFEbSYyzN91+Cy6ooF4vxGxb7c7Tva/kuBWKYGgYhQpOvlZ3ZN9J1XNKOjueur1ZRyGs3jquaID1slqbd9/vbWvl/rG5Csc7O39o6zYOnTdRXh69g8x/A95yxAFo0dknYjjGq2rdW6eTEiA2Te4Uw+nxP6ryxWwys785l/y6ozSlO1HshasIj8ZI4jSdH1ucekgkfMLan+2Nbj5U/NCpl6QWsLI+vz7+2f4gWGy3aR9WgbWmRptvNnX3v9MbeyzLro10J+f12qXwGNxk8PygqcONJ/0bKqPOOd/SsjRasRIdVhQW3WC/bLceGc1NDmz5R1LPnKalKvGvcdLIy21uyPzK6rvz8jIwiskOm8Bgd2YASG5rpO+xLUOBzTRhOSm3vAE1U3pJQ/2j9Jpdl878XfK/UxqhDK824FIneHqZy8XpxOJP9Cli4fRuNPlbfXPkaV//V39kmJOU7IdtygB3blBIrie07+XDFcDNoNadymasedQIzkTw5IMyma77hqpYpcfoPd9FVVpy9Epw63s+aG914J3yYmB66XkTwBmwQ/LEbaa7sMCXmOozpu1QO7cAJN8b0ujIx89eUgo3LIez2+6vrV2rW5hzA5jmbbrxmrso21MAIWWHFhpGmOPBaPDDqsmqy/uEOy95RvZBk7y3CSpEG9vEl1lrG2MLI63Cs7RoUcy7OddyDwMQg8wylfqBVrX83UlzWq03gPxWULY67+lY8024v3+g4gbP+nB7EjeUZov3plJbi9Z46rXOtGeDAnravcgmZWtoqVUQW87PDEwPavKvVoWUs2qAuSjY9dOUf7a7d3fOdG9pe013eLCwIjCl33aIHp/EZ5Xug59UsDHEMvDmTFRnJQrfa0ihFyJLvp4AdS/Wi/bD7HD3f88nvPmb0bI8VwveUlXpXBswAzPqXK+JR4mHtc99su1z8nqo0R+mExUvDb+2QEjsmLXb/XAtuxbJ4d7jn6czDBsjkm8+DOwUNa9kSa+76mNeQl3fm8bieqpEUq1j/bi8rzGWrK9QVFsuyC5GoMUb9NiZPBcfK0auV7xqyI9Nk0s+FjuIC875v6cbafhUpN6vPMlaz15n8HfkZ7FI/eYT161PtVvtibElmG49ruB947y1Ni15HzoIciS4GmBkbammNk25I42lbBSFY+3yfJ0Czffs0ouNmq7mmbemxee4X6GFW/ZzxB+nVsdoN7wRu7531Hua4C67arOUbmYJsQjLSv9kgTEZbnpzxIeG82yxKMTv/KqK4DI3dlPE0Zd7I1qqtLvychSV10QIpi2Vz7L5YZ36+C5Bm/DprUqxGUXcVIQ89uJXae9VlFPnK/76xOFZ5GTWuCUfXTTkYIoTVQGcMLdk2KHMsLUx7FgZ2IMMuIXb/4Xi47y6zTpjXAyPnrmJ+rt7GqL51B8SI33HHVMl2TFPDx2CCEbwOMXKm8W7Rj549Qyfe+pzBU4xueFijN9urci2z9klpJeMlO6bzAcuKUJ/TAdoaLwY7Lv6/sYzqq7a2jlVbvq863/WsoodKS3amcIEztvGKJrssVNsBCqeZ37UcN2npiZjD8pt+G1HjfLkhpCSOlfvvr2TCvbtKXbpMeFmhabHsGBbYezgs83/XTb8icLSkNRueaYlRpoHUUUU1mmxQyjnbOCgyfb7tkgWkd4fhkqxgh5z/gUW/cOPGTZ/0YudaKajyYRk1DDpBqPkfO3zXHSFsxPZ3j0llx8vNaYIvhYZ4X+2Z+jTVFru8bTbN7teq83/reu/GqJcJ48+kqLu2WpjKM0HbFIsml8e6a8JzvODFy18fEiHzvEWqo4x962fu+c4fP2Qnq8sxG+xvJ9ahG36tPj6a/hS3TIpumxckvaYGNRIFmuL5zFullBSOfHOGgsbLmGFkbCD65C6xd94rHYlmh+9djutd/g7XAt4aRgbDhPUvBH23Kt523xIexqR/nWO6qHFntdlUxanhWrnowqpWzVYywND2T4yghN/kVLTBteDiXFrtOWCbpqBqlVatxfuSe6VrQ8bKFFdf7sHOLHMVZPD5W0QVZiktRHZctV2W9+mIN/3GV68pIQwiOImpMglYfwJ/vyMZ2/KriM0Cz6++la31euPKX4qywUwawRBJ3ue7T0gb0dIo0zj0BaeMEx9MUv8FrOLDFxiKf4rtOWFpSLScFaxMj5yymmWokGtILuITmLr6bz0y+ZIVm2aLUwUirYISQVhFx/RiZ85f8YDSVD75lYeTt3F6MfO1wzLNViFyh6lcXI//7bow0fUuKzqYYYYO3cGCzTRgmzXSetFIy+rgvr4fG3vv1kur6cWOkgYqJJ0ngxKmA3984te4FyzUrpI67jxi/LjmrHkb2OF1wMket+6GlP+RtRCtNqr5bxag1KjTY92st4S05Op1ixA3ewYH8RgzPsl2njhmVUOqPj4nBqNorzb5oG+vjVViWlYWbJ9aZtUxGcn2MrOvqbw0622ioWD+P4roeLLowatCOWuurjVCll60NjEw6mNc6nsryHE0w+hAH+GmsKPK9J48Zy+xE6HNWv+YmhQsizd5at9ZKXCpgXHprs/T6P18paT6MzEJcg8TeT3B/x3GBVh6UyoUPW+jkMFYLIwdf2+Q0oFrOODHyfFfHAieIHJdb/1McYHMMyzLdJ6w0VKQmztFJHYycf9uQqeqYhss6xos25qacXZC12uczRn7F/7ri+Y5mTteqqkuHZNLR5AoPe+jgv5qTEvIjB1/bCGNHuWuEkaZzAsdxQm69eXogTXMMTXWcNAbdw46nWo+nbsZzW/fdZkk2RpaemvV+ZU5CslaW1O+n5jtOK6mWMqZb98mKHWoc81UnZqQqfoysPT68dLdkNrrhMmTFg3RXu5mPM7Om1SMbH0ZVFtuno9XsrMb7vve+jlMsJwi8sO6XKDCUHc7zXMfpEgYX2msdI++ei/E30BtspmV92fDIlBNLhkqd2VTHdxzxXc2pRzPdbju/o1VFHyCq/lOOTk36QPfYH9Wjpbke18NImyCMHIdoNTHC+kBG3CjPiOt8pQUYjh/OCX2HY1iM/CaJDl7a+MPHUzhb0SAOg4OXdU0wVnlGMbo+kqNmIqxZ3FON36psUE1VActzqZm5sX70lgPcpLtVcLfWgrJTZWi6efEqKY2/HOdNNdtRn4evfb9mPrir9w2PDIs0v94CPfD/FXclYFKUZ7pNjOJwzNHTd9d9X33NMNwMIiggIqeKB2qiaza75tjNszl290meXY2uu/s8icnuarxCQIkaATkkgggiiHJFRYmgxnjGqPFMhunuOvb7q7u6jq6eGTDu1jPPdHfV/3/X+/3f91XVX3+J+Rxg1H2ZhRb7aJ4XPXKM9E+Hkd3bMMeLTPK44b/g7WXjFJ5Vz+bcNa59r/owOl7tv4JV2pYOlNHS7O6zzcG60y+Pb48bOXXP/LrPEiO0mbFCIQcnsae8bkTYvKbltO7L0V01s/Xc9dAcXqc+knHkaR2aqB2Q5rLFCFrTNhgPh97C2tR6WtbkH7IaORHNAB803ZrI6dRCT4+8zVIMpcen3RoQmVHIRorIfQ7GEZmTZa2QvNKqlEOmcwb7hsnUEHxkGNlkWtK5CpvQhpafaYVR/UfF/9tf2nu/DQzMWMPw2SR6achxS68EabaSMyQfNbgOo8dfZDP1cXBOpEniF962ImxBlrRe/IoTxMijo9eVT16oau06y3VMofvN435izSPGNxemia1vHB0/69Z+ijn1lfKgcdyoWkGarcTx5njULojRZ71Zg6OEQikvS6f9wYoIeUmQC9gKEy3o1zqntsLIf3305MW39QeM7lSUtt/UXy3lHRfODoe1r+8QGOmVOdd+bZz8uQd0tGh4xYtRaKzzq+vl4PWTz3yrWgOnCUXASDj1LSsiapIgqJmLUQYwmzFqjHnnpycG2Bi55ztDYjRcre5sWwiu7ZfocWQ94OvesOKxU6t7AA5Gn5jfuWR7Uun8qmX5Jry0qhm8vRsKuxnIYd9Sj1bnWa32h/8GKAZGSYW8Kkqff8OMSKoCwQ5bju51hdR1w2JkejEK1zhMppD99jnNywke+55Ve2+R9wqm57y96u9vDImRMXBz/kg6mZxcRXPIzRFc6zJ0Tx3knaLgtcZniFGNv3F8tJKTRUFDtbeiFWSNxy6ooovRtVgQdh3Dez5qhNbOzm9Pw8ath/C5YIFa3Eb81Syf/qIHB3edK3+ubl3T+tuVK9tie6g4nbbQQrru+uAnVgu790aa33s0HJ0Ti42N22nvjVOKiiBpo9+qRiStlCtKxPmQTmt31sJrSkf1mgTDy+QpsEaEUT07mK/SdOJ8veql56dbj3xD8Pedg1r6i4ndfTiLoQXUKlZjFvtJYuQ5P/IfH06ekW71FK8bf0zwJUkTtXFvGBFOAYxk6lzdqgxaTdNI3b5egw0zcd3TtAFVcL5eWD80b/AVJRPrM3V/btfd93eN7LkoV77KwOtd665KUZlbLHvlJ9vWJ3Hl2MHo5GqGkdfojZz3Lk4XxaKsdv3WjDBSXs7L9FLTrJb9T9KHCTqsdo1x4wt5rekaniao5nhjJonzVtAv3f5uYvT+CtD0+dCRxK33JaTUxdag+4jLcFq01uxkep/INXCHuPlmhsvLRU3pPgzjSFR4VWa/iJagN2r5qKUcI/TA2phowqiF/A2ONkbvXMZLrOc+VhAj53vrGsRvD8Pcl/je8yktOwWtMe8Mz5NB6eQwOtF7FA4T65UuTdXUghTfU42IssqrCn+N/ejcYGPN8qa+DQKez9Z8mtJSax1cguiOw+tfJmX+fc/19wDBE30uatA6MO6K5yWCyH9kVM36dYah1/EeRq0TxeikmFSsY+15JScWxNQj1Qiv5CVNZlfY7xErm+75QFNf+8Oh45fBL7cnMDXp1KoWrd9Y0l//ZkZSXvYtdRag488ozfxrZ9WN/dbziXnHlsQw+Wm9YhxvPCM60lrYs9+n1khrakce/UQ20M98IanJqqyJxFYzQstFJSfRSwz00q1y0/rezhaMXa1l8hz31N5D6O4csEH66AekXHwmcM/eR6eeuXwVZjP/xv7Ks+TEN/9+TFrYApX9gDVS2wbbGSeN0QnGR4fuUUqURU0S2UesiCaX1FwRX2xYg6buradqHH21p+3A9nsoQ5599w2d2i9jyJrbOzqqjZr1IY0tbbaa5vt4+4XpH9zv+NSgflic+ObG9rTw71blE6vsaV+r+YNyNe5H1X47W11Uu/A1TM89jmFq8FafDTkD9nH2m4cpUpE5iaN/bUVUuajmSsQyE730xC0JWvKuYRR6/a4JI3d/6NzCMIys3UVFvUk3Py1Gbvo63Fv4zZYYnrrCeRmSJ7X61jhs0KvdjwravNajfgr7F8SoGoqRfojEJJETaeaAEZHFnKwWyOW6NaKXH9UDc0uMvO3Cvvt09ljM2V9+XODJiwfKofPmQnh5QA7DyDCOH1ukPvk4j8WmfWxZx1uuX+6I4vWvFsdbynUym9+j3c08yBKyLCikuL8KtTeasUpdWrEqZsiaLU009ZFhFBRkSNk8x629OUFZVn+H6AgwarWvMVqOv/Pt4s4js7uzpSPV+lIaYX0a8tT/t+LqOFVLXU9iC9PH2i9Rqqrk6dKvzQgr50Reoq+qoJcHjeDBM+/QDFzlGMJHm65ltsKoursf5xdXw+efDs/HY/Pa/0p58L97H33377oIde1gpdK07kOIPENS/z/DaI9CKIqiMpOfsSJirqCKMnstGkLlEcyvOzGMqm6EH5KmO4f++asYbtEHTfmoFR9vGerb78haNVb1Pla+nc4QN1gVf1wMyBsSeZvY+oD6S22hsW6nBrFOlqhp+61ILp/PqzLzTTgzqg42z91qqiXtq2qtMfLHVzfEt6RXo9l4t0352LXZ5Myjg0GMgveu3f1DXGNGfHXznr4nzc1aNnWNaflOiX1yOeI696NC5LTbVwKxcKT3JIbUX2/mZ24vQl0ni+TEx4xIUVMLOZn8B1NHyxmYwT7up1OE2hhVhsfIGEZmz70Z9NJdR8ZXv45nZx1rykcniRF6Jciaqb82H1XJ1JJPLDfWBTHyyOXDyDcPzt2G9eVPjdG2EqlIEo+P31qNiJKSzynMP9qjw//ehkYvp39jXl+gJvWMHQc7p3X9ZKP+REhzvq6fx9QbQIp/7/spbNq+KnpgGSxqOnTqZgvEI788PjmcWrdirV7wnHX06iTT/3S13Hh/UXO8G+7KWq1l2V4J2amhg/kPUXAnNtZr7eBv3VXFPT/y04GPbSLL8iKTmbLDigiiWtBk7p/RazxDsoZfihPCSHdlc64MNGMUPG786WYsM2GjVZve4F5ZGwoj58M7hBvHLeuWMw+YH96QkfvWmYONa70ni1FwjuUIMNKHwqgusOf8s8ZK3yqxnCCyRP9OK8LySl4WmO+h1QS87L19AmjpI8HIOV5DtWmNS3975xhaL2sVm5ZvNuvBH60c5GXeFOuqAZs7AjrfjuvGT+fvNfXb4zx3veV6bTNGw13+dDByJA3YJIy5rg9RAHroBL0DxdKHVRhGEk/O3GVEaE7WBIb4vulc+2uK6i7NFpzCMGrVzi+h75j9rWz+QiHIf6r9qHgn0rlNh+Kv6/4RYQ6a2757uGL9giHxv7Xc92mEYDTM5vq9R9sR9h2SXsgh8ISHcrQgySJ21m49wgoKYIR939SrQ91JqDabJ5TrSDHycnIPVPWydXcPm/lOMEf7yoUQfBsHgxHLHDAP3rSvbO5aSBIrPrB0L7mgHENvnxlGzdxRdt5QJCVF07DZe82IqKqawmf/xdQ9Bmti3WSkVlwbwb2x16jd3m6JkXc3unFy72Qy9S2zVl2dDEZ+mcpl44m/WTWov/QtLD1nv59riNxD2HzEGPl2to6ffnqBQ5XK+l5CVtQcMXsvekYMvsmZ62wX06uhfXRvJB4yGnoSsK77WwcedtGbrYUyasXaNhdLf3WwPnvceRTc8HZHu1rd1wnePzJMa/+y71WsD2/E4vn7y0ZLjIYdF0Nj5MpTl8JTawd/e9s5Rm9wqbMy1vfhcA6rYdN3GBEpLwFM6etrYSAQ/m3uDZrOI9UjxKhat6BTCQXLzBodx7B1VCvlp5eT5NUfNzCyyRhDYdSUW3zH/1x+7vyrPypbP+Iy9K1l6/8BoybMvO2audQ+jPUTMUkSleT4zeWIXCwW81r6B4YJJ/vlxrpx3ofWXD3cWYlhz1c7xxv3HnTdcOugplEVat8B6/2vc5nFuyu1Ota3Dpj33oTjC35rGYZXLpSbQKM/fGXODsta30+MucFq1N61tQN0w+U+xH0jjx0Gy7VVz4J8g/yd425e9VdvwcRS/9KYRF1ZN4OTVVnu6t9RjqiFfE5Vkzci8mhOtItRI/R5MQpiFYKj7urmrVWbfF0P/K7ZoPrhN6j4nCdsjLzPYVSb4pruYF11/c/w18a29crfle60yk8tSnZ+d8CqD9rA+11dLRw6Xr/z6liuLaFRP7fwrsvn+kzoMG2MpSExavQw1k7ntZysJM9+wowUijlNlpP/qdvzVANIuH2DGAW3hjdWa25YWw29qgcbuZ9eeV0aerX8j3R84o5adGxS1Eun4voA2ozQdqZRtW4c99dvmZ98I9659JlKPWMhTd1TYl+n4KmKn55vCQ1bT4dvg78e2LzaDYmRd71D475JfAHSUHruk2ak1JNTZSX1Y1T3VitBkZqwceNCM2d3j42R7znsMCpBPujT1K3rmTT/gK7rVZ89AqI01okMrFjWZFOjYt40rmezbl2XihY3ukvK1BqEytYSI4/mflsPlckcfYfFyMUXfbmnhy3kEEZPVCPFkqbAOLrNnnFSDc1BzdYdCiOPFUMwCu7zrnNa22PdQBOZ200jaO6qC0yAurtGb6CLbuedyk34uB8b5k/EaHKl1dQqIM1wEaNFpKl67R2GUZi3+5Hy9Ed87i4xCKPM3D2ViKwpiiQlVhoVC70HJci7LnrLEVGpb028quhqdmjj4I5GNq33+5HEpQGjcGY+pp4DelOcrqmL3oN0i3batz401k3tHvsTU/c+1ux0tj8MXQ+n4xc38Nud7+eZ91cNpIfQEdmEke9ClX7vBCYH+Sg1BzBi4UxJluNrzAp6T2TFHSd6wyZhIyJsPDUf97fzmtYrttfjwFL3TJZSd5q1TBM0iZeO07ceyGtN/HKha0FVY8O0znN3lQ+el4n924BRLxHd02qPRJBDHTpBfV2+9chV3+PnW634nNsXGIMxJAwjd/F5Y+1URpYlqfucJ6sRSlJzqpK4z8bIrARt6v10jziUKxXvfaCGzarBhNyMkeF9xttHUd8yR+y+DcqxcsVnK/vtRy4dn/YuH+fTlb1cfWp+FrvHeu8SPPaNo6bnUnmtVxhGlYpXVi9G3gfhwviG2a9eQlaGwsgWpOzBaH0/xfO80DX3oBkRWBUGUvpu3bLQOn9otU7LMmtxu2JY6LtlwskT+mqheZIWUhOtQmeZVdQJTW1Fj43AQRMaw1A0dcMagPZotQ50cwCtCAGtK9CmWoFdVfQqMOgIzVAfRB69bhSim71/37kcc927cOS4bh8zES/oWylb6Pkbs1KGRsgvTPQmMfQd/iFJjBof9PYqo1qnixYOP3iRFP3XjytfYzP9e9Dz/4atFrRDTY0aD2SsOomK/cWwpRu01ayixUXsGg69kMw0aszNGgm0GbUzKuBZNmz9TJsPHCgDwSqaX1pBr+TUzTLaCTwGEXVggWyBiFSqNZF09Ey9CYnnZ/0Ey3FycsYOK5JjYUiJ+FfuW7d++9Y9O/c8tXff088efuG5Z58+9NTu3U/s3r5t11NP7dq+bvO2R7Zu2bD2F/f87Jb/uuW2O26/+T9uvmP16lWr1zywfsPGDRs2bt2xc9fe/QeeOXz01TdeOXrkuRdeeumFw4cOPP7Y4zu3bNq0Ye36dfffv/aBe1fds2b1XXfcduvPVv581aq771nzy7UbHtq6fedje/c/c+TosZde/t37b/90Oh8vrtz57Jsv7NuyZs3qn69aDS1vv+uuO+5cufLO/7lr9co77rjjtpV3379+w4YH1/9q647Hd+/df+jwkaNHX3z51Td+e/TgnieePPD8keee3rd7x/btW7ZtWX99H5ud/eOfzmJJ4ZubNm1c/8D9992/eeOmbY/t3rNn38Gnnz/629+9/u6HH7/39luvvfLOu689f+jxX21+9OFN6zc9suuJjZse2rRh3YMP3vvAgxvWPbB2/cbNWx5+eNv2Hbv2PHXwmedeOPbisVf+8MEHn6DS5E8fffzxRx+89/s33nzrtZeef/bQvn379+8DKbZt3LJj544djz2+a+ejOw4cevbQ3j2HXjzy3NHXfv/mW+8MHB8s21esat5uffLnT97/4E8f/fHtH07MsLIoJfq3G5GcoOQlloj3luBsVhNZlsLwTDKTSaeS0fax7d3RWDKViCdiuJgrlor5YqmU13I5rcBhlNrTk9cKPSVNYBmC4RmSpOhoNJ7Bsun0mNM+f/rYaJpiaV5geFkaP6Gvt7evt5Dr6RtfKuQUNOdFg4qSY1mO52iSIGmGJrLpbJZux2QxMzrZnepOMRyF44ycQ++u0gqlYrEoFif05KDIYXhR4oh0goJu0JlKJGLRjnFj2kZ3dEaT3WPHMDTN8EqhVJpQ6ikSIpOcNo0ShHRu2rQpE3tymsrTBM2xFB7t6op2x2IxSuSSXYlsNprKYGADqlSAMxIQdsrUaVMm9Pb05HqnTJk0fnxf7/jevMQxbD6vyRyJZYlELBU9/QtjvjC2szNOSQrYgC9MnjZlxrQp086aM2/esvPnz5155tnnTJ9+5qxZZ/ZPv3DxgrP7xNz0iZpSzDOZLGwYQbMcQfFKadKMWRMmTpxy1oIlC1b087ymiFJ81mODkYKq5kWa4kSJptlskuEYimVwiuUESRR4geMFlsBZOYOTQIml0iQvyRJHsxRChCQwgsgmYok0YMTRFMNJPE2SjKgUeJrjySzGs6LMS6qCIKAZCk8RDMfzHPxA1sUzFJ7FSYrIciyNNkqkGFylJQaD/gwj8UCOEQSeZ7Es7IA/QeQoCkgx0DubyZAUBZLQYG8W9mBZnCJIURUliSNxggRRBDAar5BZBsdFgcZRPyKbSjIksEU9KZJikGIiE4/iksSKPC9xWJZlOI4hcIJGfDLJZJIAXyMIUhAFBk+ns8geDMvyPMMIHOymRInCGZ7FKRLLYCSFZbM4gWfSmQRG46l0KhZL2L6bTiSzmVSGIjNZYMWwGIYhSgzSH1Shksl4HI6IaYJXREYsJubtG4gUNEHiOU7iJFHOCQLBMKwiccAWjA5dNQkwAyNpMs+ClBgD5uIEUWQAQh4AhK8sRQsqDZhKkqKJEs/Q0JLDMF6Vka0EkeVFXgJkZUmAYQX7JJGDjoqqSrwIPokemxaAmCirKqspYJ0C4AowkgKLmIB4vEgCaxY1lQQRojPkU9CKExgkjaSokF4lRRFhTGIJnBVkhgTPlOHEjwWTs6Ik8yTYnGeQyAKMWwY5BMVKLIumDcgyI0kUCe7EiSJADDKBzoAT0kCE5jjJyYqAmkqyyNs9FEgRoggfHHITsCtLC5KQxnAMYwQZkrwqUDih8KIqsIJEETBuQQ9VU+FchyOBDIfcBZGEpgqEAhbpxYJL4GBcpCZsUnLegUpEBL3BdiporwBBEeo9FcRlQE8J9OaRE4vggeBvvMhiKCIBNzAJRzO2vcG9YLiCqcFqLKgogLeD2agMgcINRYCficABWRp0Bfhs84Jstq1EBqIcQgMcFHACS9BgORFLEayg8ZrI2FxkDfRlWJqBoQ1GBz/gYTyRECc4Do0fmkb6SDBwcZYmATlAFw1UiuAlXoJhJ4BUPJWlSRARyYFBe47MEBxYWuAg3MJPcDWR40AMsDp04xEWCtIfQguBHBWMCgUWMAdQCNv5RRlcG4a7zCN80FhmwcQ2N+BOZgmOp3meBMcXwC0AIhhvMowe8HNZQnvoTBangSeyG6hpD1WSFrSSwFCcoklsfCnUdfmsXJQhoQgMg8YtwZCUwJEQKAB2IEZA9GIAYQ45M0+jwGQHB4gKBFBHhkais4ATg4DnOCoN8YzHUPTkKIwDwMAsJBIaIMIw+ABVSLAx+CeOk4A4D1GVoKABmF+kRVnAKQXUIDkMoKXtRIVBbGXANkAGAipDYmAzsBXNQjiDmEvTGPCEPSTFMRgFYw+gQqGD5OkMCc6M/BPaQSuwLMQVcFvbhuAhFHg7I/AUxCUCuAIm4A+grqAqMOwQRCxiDqqib4KdQFGIA68FgXmUMUnQHgO3BhOSOGRUUE2B4cqAtuBwYDtI8+A+EKMRrAKkQuSSNIFjKB2RiAmoCGmJhlCJI3+QUGXACUqu49uvGpF5aV6D4SYVWJoDcwHwSE0CURNRUgKnY2U0XCHqAGEYAyQyBzg8i+GsBOEFZSaGIWCEI48UQUMKuRiYEKSGcYTCEABqx38qiyhD1AHoBJSVoC8LjkqCfQmgJ2tZOgvg2UhIWYEG4eFcTgAnB2SBExqs6LOWLiDd8Mj6OIaDT4AoBKvKED1grABntHHwPQ1wiwKboQQc1TW2KiAUJFrgCI4Hng/cCSQMjDagmE0DgCSHfBZFdBiqMBrAz8HfFTvCIyOAvxEQE0FbgI2ngRQaiTDqYTCBocCNRcjHCB8SMgkL4dIeSDTFI8OBWMilkOhoNIAb4EhIcNssfMrAhldUCKaj76oORu4+KxbNpKE6Scc7O1NkNhlPk2SqoyOBY8nuWLKzs6Ojo729/YyuzvZuqJ3GRFOx0WO7OqJwoLOjK5qIx7q746l0IpFMYZAUQXbI5JkMkUpkMvGu6JiuRLxjbGdiVNvotjPaxnW2jRrdFR03pr2zI56AGjAR7U6koYhMxlOpRCKDE9ks/EjE493d3dFoLJU9Yyywae/oHNU2duyYMeM620Gcjk5gHk/ForF4NzROZXEs0xmDTICnY6j+yGQxRAME6+5ORDs7Ro8aEx/b2T62o6Mr1R3tiibT6VQ2FsdIqHZiWTIbj2cIUDyZxggyloav0KmrGxQCfROxeDLZncCTIBFUuCkoAuJZKE3iSSh8U1CCZFIkjEsGagOeI9iCBNEdRgKTJUjCNgoOXTMEnuru6IolUtAbuAOjNIRugJ5lMxleZhnIvqhyYQVAHiPAlykMYyU+G535pGVF3th4418tWXrZ8ksvu+TCJYsWnTN75pkzpvTkGDmfkyGvK6WpZ8+fP2/OgqVLl172pSsvX7z8iisvvfLL11yzYtnCZSu+fO1lKy5fcelFSxfPmTPn7Nkz+6f1lvJQKvB8OpFmZEXNT506ua9n0tkLL1p+8UUXXnjxZZcsv+SLX7ryyqu/dMWVl194wUUXzD/v/MWLF8zunzRlyoTx43tLyJWgBE8lcLHQ21sqTJo6c+7CC5ZfvHDRwgXnzV+w8NJLLr5o2ZLFi+YvuXDp+efNmTlr+sSJkyaUNLsAobFke0dXHOchSYpab19JlRYuWnrBgplTp81fsmzZRcsWXzB33vyFSxYvOHfeObNnnzV5/PhS33gNJYFkItY17vTPRUa1tUdjMfDBcWeMGpeRe8aXSiDVhOnnzF2wcH6/SsyYcebZc2dOmzWpIMLJiMom0wSRbDu97ZTIKaedGjnljNFtbWPao8lMKo1BDFeU4oQpE/sm9PUUNVkr9vRNZKFXXoH8Cmk9HY2mu0adesaoSOSU0yORtvYxYzrHdYJjZlMJO+6LWmnNx9bx/wVoAEuDiU70lwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 37" align="bottom" width="103" height="117" border= "0">


 1. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak, aby sa nedotklo oka alebo jeho okolitých oblastí.

 2. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do Vášho oka dostala len jedna kvapka, potom uvoľnite spodné viečko.

mORpjvla2XWtqGamWpm/W9hskD9FWgcpHfp6TqtLFa81dFdJq1fGkpq4FZaId5VYfDZy6E3O3FuoW9ukTca5wvBPeYjecinq4r93Xmrr0S4nAdLon0TS/vSQKMfDvkjYsr+mrREoUsI3LhtGcRcMfbF92Yaq8p4U9oF3WyBNCkqvqcK5iZTMiQ0i1EDGhA0dCdpITcsTBlVyVO1XHU6bkzvs4gtzAxFzE2MXBtJbk/l8ZqxS8sx8tMngjIknfPTjaxeawCkNCeNuTLVJKbX1bAMjpNgisfUGItWe3vOZAcpFuNSWUR+WEL73rkeseipoD0ZtzL7AgfQA1yNaA7ARa1HhIBbec5lEyygpInSVLEbSp+A9lJ4lZHHoomC0lRq9wjHxujvK0EWBZywoD5I7Bj2TRm+8emM1O75b0++ywCUo6SsHSDzcNNBezS4ou91I1hAZTnnkxlEPesQj7bh8G0xAQsXcPfe5zz0OoMn6Z4ecC53TZWV2XHzeS7vL2qtzC8HCBktb3XwTv+hb8w5AdycGl1zWYxGeUrewpISjQazQG+SU9NaQcUkFGv2vxHb0fFR29rWqj0mURkSyll0nc6uEK2I6ZqiVEDK4FMQM73nmzpvpmXSekzb9ilRBLbfaR21ruj2k36GALcezjCnlCXUjwH7RfqPUZrQIgPp5DqEGKc2DbafOy9J41Xc130hiqGX3cD3T17z1XUISL1V9xymdgE2nRMsGAbYz3uPOchzm5mJmIYFzLHO8e2OUailtlYko4eOEjT8jDAYG6LG9HI8Rg5kZ3xHjH+Wv4wnxom3gsH6cjqVC1mEGujOapx1ONSJDkZwWjIhQfbbEYZeez5Qx6t+sdDUqf6skmXkcf6Tohz/84c3upH+WoXlcDEz0L/7iLx5Hf82dN45HIRnxDJ8v1Q/D6aSaCMjNFeshNni1SwAxuiLpeZN67ogbxVZXEJ4jNeLYqVRmPDLK+vmf//ljL3ylgh/+4R/+sHsqt8DW9JXojXBjC87U9C46TQ69MpQ6cCA+OjpqPmOGWicaL9IJbh6GO/eUAeUyXzzLkNJAtX/xGyKIS4jzjiT/lKc85TgYpCdW6locMZY1mGFEa+MoI3UsbR9j1o6a4dwphzSuGcjjMQ8p8i4INVrMvXJG4vwWbrwEuxDhJbVvDXZp56ivitJwUrbYQUC4NYhNmmRIgGqbXNuy2LlWxfOMqBEyPO6kg68e7jqHmtboEgA2HW0vSIE895iP6aozK8/AN8o0ECT/WaiJa7x70IMedEysTzJ/+zJLzJTRI3hbcFj1iT5zAgGHbKRwmBCEHgmK56ihv/qrv9rmyPsedM/JOHi56FMrUnBh/RtRhDDp7D7DcLhdvh6sX2t77eM+BR/wh81K8D83smCQ9InNpkN8XvAgV//UlqLRcuSQuCvM2i2qSjiLWLN2lLU2pJ1pa9k1/UnHjvlAKkNNg3Dwn4m95z3v2WwqHBeCsODigM8WW+6eB1WqwnkVQqbvEUd0UFEN2ogtwtMFIIg3C2UUUxaUqqznGBkjgzpq/6E+pAcIEuXy3ECP2vIoF3UZsMxq8FfayEW1BXZhREsMeKRSjlTZJRW3B0oZ6exLvpvd7GbHEVaZP8aK/7gqeIqAeHBI2/w2vFGaOapwUANZUi/4gmrL/ONgi9SdbV9iDD3zz4xpJctfSifT1OabvnHWdajB2ELzhL0Z0iF0V1jiVnWA9kU4Z9qzZsM6TbV6BlRJIAZwYA+2Y6y9053u1AjXAx7wgEY4sHngbQ7X9gC0/m2oI0hzSmxwZlQZCBSEy7N75FGV1JcN1QMcgQBmxFgXiUd/tL25kYR/k8eBqA9vdC5zASmJp/aiF73ow/zNJI5Kbaq4ibizY5bzO8O4gKV0a+Us1bmFkKaNTVMPY65kq8TLOwIxugGEZIIE9zM/8zPdtuV6rmG2ldYgZpza4Dd+iuCG7dpFrVwbry1jA3gULjeX+IZJNtcMOKhezA5gNfz3PIJnO5QN9nsNMdeQYR8q42yehBmu1LOR7NrGRG4IDbYMfJKQbhC3OR7D7hcSF8isp78EMHctveQEwoQNC8QnjxdAkx77FMSOZ9SndEWdECAID0TVEEbWg/RlOUiQhjKmPJ6zW05+1KP73e9+7TfPIWiPeMQjmqpjP5VGNEDnJb67wK7jP1INl2yqqdaOys20PXBt6O+VR95UH9OWJcNCKuc3B809TZABEbLOZDoyD8cf6U5bJ5Bmii2wb4HE6xfRQlSTJWrgJfh2yGLQ2z+5KpA3R++jMz1qnCLwUtoq8veOM60Z3UfG9aX2Z7pR+2sef4/U1OS+vTozfdYJgjFpLHJ2/zxADmHgudeSue3vzhQcF4IHpzWYAOmMIQaSNM72ofIhdtTJf08QYFz13gHUGNvgwWlUXhCKOsjPM4giO+XiFW2kPN1BaB+EEZsQxDn7jzTohoIhuyv0cGBtfmZgiYitmTaSkEl0ZjSAmj9P3dT+9FRxxhJGQfqjo6P2jdkBcENBaTdvvuq1z2fenWq62qcRQa52xzWYYRo8M5gnzDodsXUYbgQ4D8cqdtZdjF1gibDM6tJnE9basqaO9tIvqc+zfc/FwQQqNbHYmVSIiweGCRgAkcIOCuHA/gEx4D2EhryolF6MogrHRwkdHye5tS4WEDPjrfEbImRIHtqA5OY1dPoCIaFBALVxuLtKGsNhU5aLTnVYgoqdCCJ8Ehw5KX6dRLroMcF8t8bsl7SCVBvzXgZ+E6oIdYzLo70VymCN3rolsZLppb+hHgxIaJ7xZU7z5AkggUvGvCQYLJmVlvKkdogED+ODKOdOOO94fghFM1SKNgr16vSB2WKzEGa40S5lLHGFEYzenSZBTeSrqvbWMgCIgBfGcoZPrqlxlMtOmD/iqmFLe9SjHnWMCNq1DLEsEZPrGVIF4uMt5L7TCx0pzRDr/tbnKYMoqqIYqDBPIYCE3vBOWohxSiO0+453vGOTFmWso1MWM2N2tm2xtd4liW6X8oQqMbomiD7CnKGOgQ+Moe4aOZbVj4y5AoeU/Lhbgdh74IU71eapfToba4h6kTrZ9dZeZl/UOg7ZlfKkvapRiu8jO0CvwgpbiMtpS2lnSwocqb09e8ysCiLyWQZ+ZnlRiose6Yh0cFV8iDDYQ5ggUHDXPEvpPQM8019NW4kETNsK79xBSrua4boB8rkgJGIQX+rVbmf7KQ812d0ymaVx/okkof/T0sbTrIqy60ZOZUJb1aaltbMPIpse/pZjxA2YAfPv0TEDcWab8vSBaj1AmdhYdWzWbmd9KeT0QiqdtF89oCz64QXKgFKZ0VkOsbs4MEZfSATaOpm7NhQ4GxR+VPc+VIrRu5GNcKZOpSN9zVATmVTng2e5GwjAoAg7843f+I3t/5kzZ4590iAydYGNbHh5Xtc2i0CoMhA23rFgDMeNaqMarL+i9jX914i1huEfJpqnBcjH2U1cDlh8u57N7OU5iXaxyxrYOs+7gGvVEOOAUgtzT8ABdpAf+MAHtrR5W33igfOclysz/p48gC7gRsNpARgQV/4BeaViErl99LkSRdoOg6u2PPEHvGs2M9UO1YR0x8igeCcxpvYWdHLNGeNqltU7WrGEbGuG/vy9L6Ja2zOylayBTqtwH+xMNZCiRlDDOCEtMfHYrYx2ym/VQ0AXDz30tVflkZe8mTsXtJKcBNbLWSmbevkNodOBlv9KbqSB2LpLqUFaotx2pS6WLuqxt9m57s3DuYJ9EbSKO/7OUwXp4MxmEAwMooSrDosdvCCdAozr3fBLeacCvqcQRNx0mDMibmCTxQ6KKutG09r63aWfCeIe/YDReR2hJhI+aArtbCbb8+mdbWEgqAiWBfd05RnD30hl7RG2fNd7nn5v9fmsEbJHWEacexc1YUnFqERziejLlQhvDvgt4fJoke0nPcdfRFw+7jBqPyEd0RmQ3kB6dx1tR4ZWqXjBt7uneaRJTolNT7VEQkV+0vAc9RfcQhWWWMpQjYqbB4lHbkG9BZTjne/X1Po65qN5GqWVkPQI7AwTrc9H9qjR2qtG+NzAg6AhmbHg3bGGUDH+2NRUI1MKdoMIP0A2aLxbFwncKDtJTJ3vGoEl+9Sz8Y3S5nPfeaMX9dcNStrXTopo81C8BLzFJ4ncPhxnL2mwJElVpDstNZwymQt2KIlFBfPx1m7vaVTasr06yQL8hptldFKvtdMJFmkqw3vL4UXCdBOoKo3qheWrEteoDUpbEE+kBCQ36tUR2DGkb7RLu97Wm6LWpN9KBE8iMe3DRLFPqP3SoRTGBWi35OZ7dq/BEU6QwGiYh5TGIWKcA2YOUPuxwTFnMBvttTL/fZ4Qsu11LXnETeLrqRB975rNDIqmt7XcBfCMnpR/xAmXYMZAu+vzHuFYQ+LZtJl+i41kl7ZUrtXLD/GBIHlRLsQNT388+FHZvA9Sf0GN+fzmQ3gXbggCMLyD4Fy+iwSH6I6vFx7fSHBALz6W33LxVEtdONYNoNaiEtMOQwaRFrsLdWP7A9IliHJYRNjSeOZFIktQpcYlplIltJMuwJF0ke97c7tEcGfXwBKkCSY39AB3tjEtcI8E3+AUKqRX1DkfBgjgN8QPJsR7b0lKk8TWG72WGEpP46NtEFSO4OlpoUbiJtehKkIW5CTU8CW7GFDPd5jh0qdtyB2BRAKuiWqAmI+adnR0dHD/+9//ONAhTqsiqXOlKwSAtIOzIWm5dJd0EBs2ErzwgjLYKFDdTIKWht6Uvjz8buRSfd44BwrRpHyvwkOtkQiST7UzDw3DVFGjIc78R6JQWhiNTw9G8zUiIvuS1EawD4l9hvhVIl2dYx1vpHIkZKQsjsAh8ePKAeQtUar7zhFzyNyBg+CM53/F05n+72qXhsHhZ6Z9mI8RcQ2I0XYzMwZ4HivZJVLGRyJUI+fZJGrMARyS8Maca4TowIkgcEg3iP661njDtfkkbkhDRi71Zm0BaQwV1sgplEPZHlKHWAnkpS3avtjtAuSSvIeDKxWShv/eVQBAVBk/nrGYIICqlDznPKd3XtKuaotZgzW7aX7vgttr9raRlDHKcxrghp0qmJCnAWwXUj6mCxgZ8w4TyrObum0AEix3PnXCTZPCSWHEcJTCPIvqmrRPjeiq/+pHosiYIqoLuVa0hhS99KNytj7fupu5te09JO3l9/2o7Wtlz9QN8kDMLrjggqYa8uFiENQ1POURv22fW+55MzknAV75ylc2aSwlLUR3tu9xUoV4JTLqBoJdBeIJw4Mzw8XBlWc/+9lNqqNtEFPdeiSuEFbPfFI2i4VIDNe//vUbsaMc0j3vec87PklAnThF0j9UX8LQ5HZ/b5xGJogZNb83b2vQ20xYUjdHqu2+8LQHOY91Ay/tmQD/YWg/+IM/2PDjIQ95SFcjU1o3ZJPna9PcsLZRkrA2ZlVFx7ZLfai4SWz5uGt+6G09Oka6XZvUeIQgOVGjnZZe+hEFH6kFI9tNfbaEWHWwewPcQ9RRf0b5sw0p7mcf18qv7YQwMYlIK/pvvfa1r21ez0g+iPwSKIy1Os8iRZEWQoaElV7TOsEiCWF/E2l1lkViR00k7UUXXdTee3EtEhl+R7SHvDJCkAr1hd+kIy/qJBIYRJEyiWoMwYNgoZp6SbHBDqifcry12rlzIY6IiLAkIYyIn5/RfOS7uos+Y6NbmuuaruJpaky9Y4ZrRHtJxdPhlflzR9v4aEnAbAe/ece8eTdqbgb0+mTbl2yGjmG6XNRxoV7qyfO9poeZt2N7IKVb8RKzHqKcbXvRCJaQ57Tr7UES3CVJbNc2k5cFD/eEI0LAsG8gJbHgMYhiT9PvKw24tZ2UA5FhvlH3IFovfelLj+PZuRnEe37rg+ROl3dwYnO5973v3Y4eUY5OlsbcMj3tA9lRb3GUpR6OyZDOoIt+SA/xhfjx/trXvvaH3eOq3UapXGSui3VGIsv0o3e9eTiXJpcZgimsrdWah7FFqGH8kYixTSGN5y1IqnLgDNFvkdSRtmdML7PjtlRGdQx3PsAR1kI7MgeCmtBdggwd4mJd2gDYwi3W8i6973HKmTK2woh7L6XppZsVu2fUTufBI0cZOJF3SERIb5oIjOIqd87wMTIuOS+cVklcwkI6Pfz1sqZMVBGOHHFujwPmLADtcN7g7llAgwka4cPLVQCNtyAhhFCJDIKNlADnt2+kkzMDHnwGJGgzODerwlXJOvNuIWq7EMAljeGkMFpLMgoYJWYA5guXDZiQ0pvj7Lx5jhPISBq9OmfpwRIzAi8guOCJEiRpwVvjMR4inpFQ43GKfEui4WiQzjaMbBTAPqTJrWVstcHMgqq/yOfOIJIMC58PUhoqJoiW6lOerdSOpkO0O1LMP57iqI3EGaNcNhskmBAoCA9uHjxDTcTdAwM+RBQHTG9r0g3DTQXKOTo6OhDXbAttgzCRByIJ4Mh7u9vdrj0HSIOLhwEkGV8urs3QQOkess/x3wcuzayZkzC6k5Qt6LflxTjMp5JzPWEA4SBcN3OE+YDNA8se2Te3qsY9YP4zpLh2fvCADaP2HDUzRTgXSRKzfYvY+yjrbBDQXRCpx833AYZqYfLS10v7EvXw3OvasGuRBykHyYdPdXGAyyGiUyZSFkRMB1aIjvGvkPo8tuSRJSQt6qYe0sHRQTgQ3Agd2sEoE3847HsSVxaG9zR6zydls0lwvetd78MicbCA2OygfsrhOW4pveNOSztqM9L1CNbmMt/vm6D2JMhdNgaW6pDBYduEGQLplpEBIrGhIs2z2wzeSAxndjPtz5JdsgdqBzJKmbI3NbXILoj+IKen5qvBzh3NpV2lWfE905tuS9os/7SJWW+Qt9gt8l095tGbyKVyIBggENIQZ+QAGQ6SmAdtAQgCRlI+EDJ2O5Gy2BhwO914/bTLOGSURRlIXs94xjMaPkCwqIf0/KdMJECOLGE7Q9rCtmW0W0Nrk4f0ElD6BWGDIOFzpgoKAlIHbaGN2sxYULTTqLbYaJD8sNFQDmUbpihtbnW+enM6Mk+szXeq+ktz3dtQ2AJb1lI18Nc8s+VbBozlNre5TcMB8AKpO08BKewwrxA87t1EJUWiZxNqaX30VPdeu0dlqD3ozJ93kbI+mqRmPPiMB65ObMW9S0iXRPC6WOug98pZ4j417SySZLqlECVrdc4Yh5fKWROze0bsrNcFjZe2R48gBJ7cYDL12OYdbhxIMBxbgeh45Rzp9fL2Jh/yKcLDmSEu1AEi627hPZxIgKiMvIOoUS8bAG4+QMjg1EBuQqi+eI+niMg3dUGgWEgQMiVPQwnxng0PCC1145BLPdRt/DUIeMbZSmZczSa+y3DUebO4Dsd5XKcyoN6CrPi1RFytv1e+dsIsp8f0fT7jOlXbU8tRAoMWMJ+0AYKVUU0yIIWO05zdZD4gZr0IuIJ9rW3v4X8vgou4504+3x6Op93gXDszasgW1Yc0+GZ8o5MaM0/DjrQFlgjqLCzZP/Zpn6tIzsLGIItvltvh2CpIj/QFAkLIkGhY8Ni9jBUGsoGI2KQgThA5JSfmW5cNz2aCHHiFQ1SsC/wAuY1vRl7K1/6FvxkEEQMysdbcBU3nXH7j3Y9aK2JLZEB2iBO4iN8ZEpgH4yn/Va96VZMUkEohpOAqBBtpk/f6sUm0vb0oj+PpVqCU6X2c4ntukNQzoUvSWsWLnMMlnMg5znwjCWxkXK/1LsEojUScMebDfGOX5PicGzPp2+XcGTsPUxXjn9pb9mvLyaERjdEW65lkCaSmEvDvEETwmALgQeIkZvtU686GitiD0yas+7Iv9rgUCx2i5F2Whg3GXQNHWtQ+/uNIi32L50w+ainqKf5iSDeUQ/sMh5zn9EAUiBHuFoR4gejx3zBBeX0Z+bB/gVD4u3GjD8hE2yGohgTK4JEZ3E+CoqSk7YO03N1IHW4S6ARMfv3bIGra9gDSYKujrUiiqNaowBB6DdvU9+u//uttTK5xjWs0qVX1G3CxZuDBhB5BG6mTVTqcmevTsLFtAdqr5MznXve6V1M58VEkBLexxMQDADxEagcXljwdTrp5ovQInvLRjidBQyprJgcRzZjyKXJXcbdXUe/dqCPnWjrrwZLIK2w1tu7az8qllRy0j8kVPWIC4dK+wX++jVXFpOMQy6WxPCc/4rjOt+Qljaoh+VnYXnhCHm6AUmKT4BkCG+IIYeEDIUHS8cwlhDe9x+Wo+qF5NMW+iWcsDmwvtAMJE+nTi48tU1XaeGxIc0iuEGjjtiHJeYoAoqz7EX3G1nbhhRe2412Uz5V95KMPBi7MoAs9u1lvvnu23X3gwNrzWveuGpSbgKqSjBnzzK1PbMhAsDhJoseDaqlS9Zpd/aQAs2Tu1CryZnPmrR00JwEU2U44EHZupOfOwEl2j04DZgjwLrBvRAZSxZGI6NwM0njxaxpoIQYQIYiBtjAWOcQLaQ3/MD5ITRAw3S/gbEpIlOv5Smx0qJCUiaHX9oArEEWRHmmIOiAI4BLHo5AGyYevEgSPcnWtSOOtC9CNhtvf/vZNskKtpZ0gLkennvOc57SyeYZaTX8g3EijOnnafuyLbnaI7JpRaAu/IYqGkqb/hOrOsDJLkvaMXbVnw1qb+9EmwxKujjzvR3UslSPz8bA5Yw2+MD5I3ERW4Ru8gIl4ZC5vfBK22Ixn2shmkJFvjYirNEibsO81PzOQV8raM9qfjxLVPmArgd5lErZAVWW054BMLGAWbxIAAzQCEDKImLYPFirEBUDlklmBFLpiUAYIApFxN1IiStmoEIZL1qkWSIddHVmpD8IlsVEd9I5NiCPIJ475ESEph3QQGiQo3lGWKiS/MTTzDmmSDyouJxgsi7ZDoI3IwTgg2UFYqZey3IDgOW1jdxXfNqB3e/qSpFPXytbNo1r2LhJVj4juInQ4F+mzp6QG40CKJYoJdjTwkPnUdUdTwL4hbZJ83OjRPOJcafM9JJG+Se6y5GUXKbrm+TD/L4m2S0gwmsRZLlON5TVvhZQ615BsBiqx7/nY9NRTx60+r+13pwaAOz7sYQ9rtinsPnDFuovFYgfZWJAQL3zGDKRHWm1mcFUWMoQPhCSyBciAZIMkx3iimiG5ILVxEB1iAEIjhVEGdaHCwQQ5nkTZeWDcDSQJHd+6g4iMGdDRw+iqMN4Y5jiQlmcQVNpE+yCebAJAuGwzRB/JDpufxmE2HR75yEc26U07nYuV+pD42LRANcXGBsFEtfJS45zXZPg593k2cat/Zk1T3Xh6eJcwss311thofWTa6iRL33TWZm6xo+Ljx9gxthKWLKeqvb1xmYFc225OpO1O9Zh5B1oIICaOF042YKTZPMbUa8wWIjZ6fxIb0xYx/qR1brWNbLW/jdrI+LNocVJkO9yQ2BIPiB6XwEIAIFKG7/GeTaQkL7MwxDASGuoYZeD/RXleC8e8U45uFtixIIy0g80i3TrcBaedqiYG7uM/+ZHSKI96sWdBSPP4VDIY8kn09CHTRgixUu1Mtwrqoy/Uc81rXrP5vBnUkfYhdWEXQyVnHFR181gXv4nWAVFWxUR1dofUjQ8ZQ7puuMNbF/GuzHIrYx/hTO/5bBk+EydS8mKs2SRCovViYeagZ7dLidWPZW9dfzBSTB0egjc/TA6m2pxmQZJXvOIVxxMs90mj4KgRs8TtNGAXkVw4SXsrQdtlYpaQqrdh4oJTmmJBI/ZzPhKXDdQ5NgKQoDJWFQscUZzF7Xa7FwSDHEhiLHQ2CkjLcxAD4zn/jaCBNKitjDwQSNrgWUpwBklQVY6dQtRAvslDeyBSSHXkwQD/mMc8pi0CDbpIWRAQThIgfclAjZMGATEQoFIb5VEGbSYffWRc0vmbD8/YwUQNdqfVxaXPHs8hstjgOBTPWBi8EEmXNEaKePnLX94WFoQTCZX2tnsbI9DkSQjaacEWPM0NEKU0v5lnJFiIP/O5BI7BzO7uWnvShYj5cpdd00G7BNitciBtGIqHLqaPdvh/7J1pr31JVf/7wX0h92d85jODkjQhoBBFg4yCQDPZIA5BI9AQQAUlDCo0ozaICtLIpCDNEFQCOIBDiNMTTUx8MX8+9e/PzbcXVbVr73Pub+j0Su495+yhdu2qVd811KpVPd/IdfsT1UzsDzUWfEfuMm7aFv1TmnrurIOGwcAEcAQKAIJ7MScZ7Axw7kHD408wYNDyyUSA74ovTY0EKY3mRmwbYASgICB5jgGwthn1NU8az1VD4xxgAPgh+TXlfA8BB9AlDIX30BUigGp21B26eUe0M4CHrB0uSrbvzMWlW4UJBHfA4pkAO0KDNqFugCfl4K/TlOfZarGWeyf5m0cCOX3oiQto16Z8wkow5GcmpE8Fdl0VhuRkefBcmxig80Q2KJloTwX2XlsB4aimVdXX66Q0iZJGDNtj6N67bt0P2T/uY4gW9tBDD7XByUCkQwEUNCrAhOsZiAAHIMKAxW/E9fQvIIUgy117jDPCHIRpGMRoIyTsU7DVLcYAJZMwmhuvhmDo99K/oqnGMUAPXxVxTYAi5TmIBCXK5zqcz/hpACw0OcxG/CiAKForYFhNG9cSAkC5WNlJDN8jEwz6fK6zDWkHF1WzoN+gY971nMJtr9UwGkt7x1jPcumtanCZGX1hu9H2NWJfSt9uOvT3UmpgGcwPDyMgm+sBiUX2AyWRvhjNld7SkPrSI5t75nCs1+6lUxqmR3t8DEfK27o23yeZRwkIMXDxWUFG7zvo+I0GhoaDs95PfEGYlPhG8RuhqdCnTASgufls+tt1nvxm8AIy/Lmu0/0vOZ9SO6PCPacvL9NJmYIbSc57UGfMPxaXA06acZqH1MmlUgAjwMJ9f/7nf96uR1NDu6Pe+MvM4pAxeZzDjcLkiTtZcTz3NXClQC4xggxQRnDgX/SdBEMGmPtT1smyLeC4bo1ta+zNxnEKgwQOjhv1T78hTHh3wlpsmypMkk55b3jFXHwZjK1/ts1mwliamTmgKsJX8KgOz6xwLaO+zOz4VkPXRtkCoS2/XgWP6qzsPXOL0s/QO1dnVrMu1kcthsGINuUic31XXONyImO2MAXRGgAxgMH4G7RvABHziXt0oqJJWRfK8Tflww/MdAJkaHuAoOswjRanbu7SY9YFGZry8DtRX65Bu6J+aFYALPcCuM94xjNafRkgZp61HXgGdcDHxsDhPc2fZqCs7YDfzN2pNKUBT2dx9e05CNyQJSe5MjTB/nYwC14eN/QD/xp+M0BU4ZN9mVpsj/9mPFR5st7X48lVJaKnMc3GTV5Lu+qvBMzdy7I+ozeuV8zvaqbbLyYOTcvRFSXQBRWCQbICquB1P7weyMxoZE5tHd9StWfPXjXhejTTNM8pSav/cfT+mVaFgU68FwPIZT4u1cFvQZmYUwxQPg1nAEhMYe1gcyq9zs6Z084UPpqjHANY3KgEYOOZAAjMzDnNVYNd9XOpxfAstBsc/9xLmfiZCDsBMHk31wbz3XZAg2RJTWoGXMdsmm3D8wmxoC447AmtwAz61Kc+dbWhiqEB+h7VsNQooBwg9pODyfszxACA/cIXvtAi5HmmwsD7cvzMBPaMeuDQO7eXKnCtjhvjzr773e82fmBShRUaaMqj55xj7GhRaNrDB5TthtLQBX4KmMXlAc4uqabLRFsLZ282rfqjbhXN2qrG8qQEh3Tm85uBj3bCb3xDSEEGHYNUPxqzlDAVHa1zn37E7MJhbvCsEg1SI0FzYwG7Eg8QY1BynhlSgOUFL3jBXea9c9YO/xvXm15ZU9V6YX6gEQJs7n6uJmUdOQ9YOjtJWfxGm8I0NosDZfF+BnH6LgIlJjR1APBxm+CYp95ogrRJLn2xbwSdXIKTWTSqhs6nC9BtP1OK2/ZXwZsP+99qHKa8meFOe3hoj2XQu6cHLL0xM3uOgdqkfkKg8Bv+uq6xZ13M4mM7GkZEO2KFtFAkmBnJiF8AStPIBr8dZzJ7DX6kMc/pv1h9fpoyfocpMCXpFDUK2h11Hl+YuzDpy/z4xz/eBhB99/rXv74FfXKMclxXd++997YlKPq3HHyWIaDAjAAmZilgiaauOUv92IQE/mBRO4CDBsSCcK43aNUIfwig0+8Kuc6SZxgjR+gG4PONb3yjxbnlKhTqRDsgaLmPZ8O8LolyWl5Bi4OeunIPvjHMUo7B28aJea2AldpX9Qv3zCLv0Zfnd7RP3ovJGPyLaGk5gWCZVSHYy3PVPbHKc6Pre+/Yc4tU0ieKaU22Wfrn7rvv/j7TcMvVs1pf78tt8+x/tV8Xx1+4LZgquGuz9CuMXnTF5OypxdVO792/1RAzKTAqewVoev6zlWeOylp5Vg4eJDzmGhoRviU1JVR4ZuoAGYANEPjkJz/ZgIkBz+ylqaQNfOYPrQYANFbLHOqaV06zs6UbAxJNBqDiXvxrnEfq8R2A5FqTJzJzagZa6gTgqCEBstQN8w5m433ctYl3pT4MBoOBKReQ4xloYS674hz1NG4N0MNvaMiHYOEmxIKV331PnulCd0M6Mh4veTzTzOT2i/aRGqx+QYjnMYnGezzxiU/8PsCyP9S2NVv30qmazwhURopB7zjtQqwihKBFmPL+6apaKWcvuX7cfsxVCTy/zWYyEFzfphqtGj5D21NoBl4r1+exLcdqz9E+KrsHtFv1mJU9omxLNQMIMGPmDZ8EcU18EpyIaccf1+E7gIF++qd/ujnSETgAG33HccCFe7nPDYM5Lki5ia87QQMgaFXcgymp6q4pCAMxSAE0BB8AAxNrXnI/91EPgBUAQ7sDjNxRCj8Z/jLTaFM2PhfKBpx4L55B/ShfPy6TGdTToFa0LfsAPsWkhLFddcB1XMPsmqY6dTb3mysD0DRNK54+ruyfNEVrX8sjnKde/GHWAn60k/F7XkcduZZzChVNf9sjY+P28N7s2tHYWPG9bblJINpZH/tKHVeAbcsfTtullsYxwe1CU0Gfhxckrdj4K07z3stsAUFvrdqoUWam5wygVlTi+sxk6tSy6vUjIZBT+RAdhCMVE+ntb39783Vhtgg+aWLQT5gzDB7uwcQxgSKDGqAz2wG/9YFlJg41BMpCgwM0AB9n7JyZzDWWgIVxic4WulLAtNq+NyBmGwG6ALXPpB6AjQvcrVfOWFG22W5dVOzA8RnGOJlxF2BlgP3cz/1cmwDAFwhQowWiPWq2vupVr7paguMz9cVxjDbLYN9qJuZAUgngOaRbQhjR9miSpsmxzU2zlfs45P6vKdgqjybP9c4l766Mj72WSq+MFRAbPXMLTH0H77G90uR0Yol2a3nOnBXjJtfvQc5mqqH5/VTaq3aumLN5bfUrrNyTdNQsXSlbqqaLHUOYAhoSUfWmramLmO0D4qow9Zi9e+tb39o0EkMTiCfDF2VoBKYiJBCYbkftguegUTGo3RVJrQwmYbaIa3g+ke/m9+c8f24OzL2UwzMAEN7FtXMJSCk4bSdNRN/T4EhnVXNmUEBB2wM4qB/PQRPlE78Z4GnZrGcFqDmP4CY+DbB1ciATMvJn+Eev/7INrbcTE/QVs5vMwGLecwztEa2YdjH3HHuOmrwyU9aPVtpU62JmLo4skSOmXq+MHqCuPqMn7HvX9Mo3O0fNAqwgaZsAw+j4O5TS2VA5gLbUv9uBUvOArrNeM7U9QbX6xdLhnDPFtD1aBSDR8pk/7K/JZWXZ0YARfccnfhq0EAapDnsT2DmFbRYJEzvqwxEwBEKPG6ha6yCPmL1VUHQPTX1Un/vc566WXgnWSlWpghPlqhFlUG5mqc02hIkBbbU3JlCsn/niDTnBrPVZaGgvfOEL2xpL7kl/Ft8FZAG3+sAE29q31BMQxeT0PdzU2AXZmL30M9qyqaBzMmOFtjShvXy/KvzPPZ6qQHe89J5De5pyXT6QL2njtp8sA0BVLXeQNsq2RgCv0jmcfjNaUbev65nJwPW4jZ1ANSrH85qRaFcMJBzxmE9mLBCIBJd8HgOEyQKDSq2X/iCXPzkA3TyV8o1ZgwQMNxl2lgjS2eoaUMsAdH0m5bizNKYn2oi75uiD09StKwYkGVrz1rqppWXIhLOKvENGn5sehusNEOa4mR/45BgglrsPpc+KNgVo6gBLvlKbcxLAd3HjDwWGGXCdReUY/kY30zXN0IorZ2aOnYu2xs4q2O31n/WUg1RKDOY226zHDBVpPMsFmAcMoDQzMxOoBZ5DcoxeekV1XXl+vWbLZ9YbUCvPqIBWn2WDOzC9fua7IzX0Aw88cNcv/MIvtHsABMw7+oVsDpg+aGEQEh4wIdYHX42qt/2UHa2QcgobYoY0TR8HvdqUmhnfLy8vm88JACTmDO3jLW95S3NoG8bhAM3lV4KMJpS7YAvIyVMZbwepwRmuIYClfxKQNlUVpKkniANK9otATj1oO/KwpRaIWch33qnHBz1fmTP+HvO45QriGYfHcYQP2gTPJCYuTeuRK2dl8M+uP6qx9cbGUWUh6zAbjz1CQLnG2HY1sYLuggt8CTgtofRjpMTNjqqNCPW0ttrwI63G8yNg6D2316k9gKlqbK/BKoPmgEr7XD9Jxil5T0aSa6YwE8fgIZFdXuO7pKkp4V/BBAHAuB+fE2YnGgR7WQIGLgK3nL/927/9vj4QTNUIXAVg6h/uJ+kiQAQYwgym5zEcQs2G5/MOEOUxADmPT4z3zIFo+xm0a13U7HKRcJrONeJeIEstTLNOvuTPvSucLaztySSKoSGa12pBvqP3KRwIL1ELTb5w0Xzu8l15SQDLOiSfGO9GKAErFt74xjdevUe2Q48/9ygI2XZVCemN4d5zZ2NyNpZ64zGP1fJ6INtrW/odgSl/puOffuNcy5oBg1eTSAnXa4BTaCZhejTTZHr371F10weSMyQOKJf5+P6ZHTU7KAcSfzTsH/7hHzYg+NCHPvSI8tSYLIP2N3891zMT94lPfKI5kWF2AA1CYwDICGXQz8XgNDA08+rroMfhjdbN8wEq4rVcbkRsGd8JhNU8A4Q0x2wLyjaGSH4g7AOgoC4MzJyoyNk5SFDL/lGbsb45OZCmtCsWsp+y3dM0VgtFIFDmz/7sz9719Kc/vQHZBz/4waZNWmYmVrTf6APaiPOUwfVqXoJ17k6V4JPtZV3TzcCnm2y7axb9SR8QomH7zSbZThmDqc3uvc+2zs895WzVeXY+z6WVaF/kjmEtCYK73eSi5ZSaM2SdqZ0j1N3zonlNT+M6B8DKzDKjmSMM/jSIkz81DgCEdtOvIsmQTsG7IFr/k+WktmuQJ8fc/5Jof3c60pepD0YAIHSBT90CqYnZwZRHdgPMUO6lLm4fhwkLpZnUY9KcCEhpi7bGsiP8fG5TmGCWfi4pzUt/p/aQmrXHa4Bp1aAzYy3vTgYOwiKY5TXX2Ote97oW8gKIMDliW1m2wGYGXjU0313fZWYVUbOzbj0+VYgpbHwnyoaHEAaY78zIVnCcCel8zuoY6JnJo2eNjo80tS0alb+HtIjoBwWifK674QKGN5jPByeYeWwF2Wem4tbLVWbYAqs0V7KMkZ2fA6LWUyATqIx/QlITAmGZnGOpDj4PIu4BCii36HP7M8IRuIcZMwaHWVcFSTMNOAPIPayRxex3ITbxYzyL9YomxIMMevU7pEOc+378x3+8aRfUgQHDTKeOcszLBLCRiZNtnxoRxD3UGybS0Z/mSmoq1ezIsgR5yslQiOSFCnQCpELB93/Tm97UwP/y8rJZGsSTGXvHb8xi+o+Zxr/8y79s26alO0Fzj7rgP+YYZdAvvAdCADDsAW4PjCtfuaOQJjPaGMAKf335y19ue1TWyZ2jlGOnZwXNVvOs0Oj60Tg/h9KB8HEbxRQk9D99TD+1oFk7MZklzSYrdK6XTuqpsiuANgLXI9JDCYwZ5/Q6Wgf+IYAexzcDgbIBM0JZmN43RohnuPzFrBKZggcwQvoKAJpytK07IhlqAHjhw0Tj4fdnP/vZq/dS8+N5hl1kXi7NFNZjIvFZPwmQAZ76uzAPXceY69tSa0qfVfqr7A/uJcYLAILBnN2sgJXanNpur8+8Js2sNEcFiQoWamYIFiYmOEfd0MjSCW9mXgAdsPva1772CDMlZ0kFHYOVjeRHwORkSg0DyvpV88ixZDwa1/Bsspu89rWvbSm/n/WsZz3CJ7tX86rtOaNTrZpzAO5eUvAzXuQLAY1+bRMASC234HJlugzgDVX6SKn1HAGRlcbodWqV2EcpNQj+DC5FMgMoAALHDBDVx8UaQXZCEmCQ8nyyZo1y0BAwcwh7YecfBgGaGbFYXst3NDun7tEiiJSH6fnu1nLMcJoUMZ3fztjZ9rntFn4i6oq0onw3IAGYAVODNGsb6lOqfql8rgQoYM4B1Dk4qgZc+6+Co7xWZ/MyXKIHsJbJdWhdHNMH5jVpxqrF6Ti2LJ/Pd31X+gq5B7OT8wp9NcmsSwWHFPy+L1T3CHC/UrV1nm+5lXpj7yhorYwl2ybrM1M8Rr9H77MXUJ2NzuV2ho9dmZkuFk7JqOQQ0LICvUYZAU49lqr4TNOr5fSeuyK5RvXp+QI4RoPQMGhf7nqN/0qHMW2CZEB74o9lQ1yPw577XSgNGHEOB/x9993XOgEww4T83d/93SZJ2BINMDDlL8/+zGc+c8VE2XFqbmmyCKSu1cQkAnipMysAIEMkHKCYgw7S9OHkjJsAkUuMUtuyLQBY3p3nq7VmCAWkLyojtqu2Zd2kGl/GM/VBel/GZLn8ivpYxwS7HJTUlTJJX4PW6iRKapDea4Cry63cyo/rmWkWXDOovAJtgoRgm8+yH4kRfN/73nfXr/zKr7S+TLBQG6+mY++79/RmJ0fjoo6N/L013mfH9yozvfdJvHAliUvBMh+dy/EujP7XRII5nHKfoW6tVILESIKM7t/SsHoN00P2o+pzrsNzrSJ/TusDODiWNWFMFMd9tBdMjpOdzBMs3KcstDqOY44STGpiRaSx8U+YgBDH0dhydsbBmwIlJVImFDQFNZoc5ilaH0JKZylahTnCGKCUkXsDpATuMVVqW05w8L60jYkfqwafQJK+s+yrfMf03aV5m0CR4RmWy3dBO7W+XP2Qx/mOkBF4jT1LTTAHt1Kf9s1dvLnfAFyvtR1sM5/rxJH7OxoiYoYOTHbakRhCNPp8R8dlAv4RmgHbXuvmVDP1SDm0A8LaZWDyVmLPhYGOOZBy9sWHjqaMj1S6x9hHGmgFKGf35GDVxIIY5GywwTpEJDhM/J73vKf5vQhyhOlYFymg4fPA4f7ggw82psc39epXv7rZ+EhbzNaPfexjV8+iDmya+9WvfrW1uzNnuT9hSqVcu+cMpjsi4ZTG9wIgonkBWPhhOK8Wh98NMHMjVQfJSDseCQpIH5OJCFNrs97ZJznj1zNjfM8M6ahajoG3CRgJeMaGpbujrp3MGWRzqkGplaYA9zvPhh8QGPQjY+M5z3lOyyyLb/WP//iPr0Ay0y+5AkOgBEBZ4M53tu5DGKQGDqCxxpZzCCIni1LjlWbj5IhJt1ezGvHGXupZTn6vIOv4oP11+UhOjl2Y3UBmomGN2XFw95ixV6mZJrfSULXRR50wKneVRoAm08O85g9jkTI7+/AHmHGOrcsow1kvGJ2GRssF+JDEpoQBVJDILq3RZ+M6SQYW5zOg1gGYcVi5PtF9AehUgMy1lGiDDDIAF1PX5TIuEqd868C7zZbQzECO+2kLtEnKYOKkpz0k3+jf8HiCmVpKzaGXpm9S+sd4LqDCp/th5hIq+aNquDVjRQ2L8A9tAJ8c7wzQ0P9uiowPUuezoOjsNDzg0ia0Lu5TY0Z711RVeeBe3oPgaMp4/vOff7WiApDco5nV9hq143XS1rgcAVkeSwxhnGCOM77gfdpRTRrTvIUlwYjc4EYVdoxmQGWsPbRXa+q9xLme0SvTe9PBzfsDCjARmg+AhYZGECvaF5oPAZk4vll6BGhggrKQGfMTsGCS4E/+5E+aqfrKV76ylWGMkkt6eDbfYVzO5YYbuU6QOnGO0AD6g0HBOXx29B1gxUwYHfrsZz+7lUdHZ+pm6sh13AuIMqjQ4kx3vKd/qDvvyGQF5it+DEE3AURATlD2ffztPWpeOQtq/+SMegKvgCTIo+UCHoQ64D8U8DXtGAT8ARgf/ehHW5mpPVm3BHgzhxDIbNolBBf8wPMQXpeXl60duZa2yLg33RLwAP7RJz3pSe3Yi170ogaSlOG7udSMySX6B2HIzLOa+FHtx7qccv8R2us/2yoDgcxvrRjzyPFnkoAL17bRaW4o4csrbazQ3kpViZBSb6Zd9UBnBESj35XSfOhJhRpXp78GUwog4Td+JqSq7YJpoABgcGeOe2YhkSZuKMugclrZweJgcrbR40phAzmNfwMsBSXu5RiDl/TFgBn1dJDnAmiOGTvHdTmQq1nY68P6neuY6FDtz8kC285YOAHJegmeTg6kyegzKq9lcGuup7S9aGdWWgBgL33pS+963vOed8XkLqZHqmNus3wLQDOdTPK4z4IEXICFdawMJjQy2pA0P8xUA0gGOJtZF5PHPqMszr/4xS++ShhAX7OCgpUdPAM3BqTZD1DyyZ6lPDs3NR65anomWo6ZVUGf/D8DwNH4PQpaW1oaRDvQ3pwX3Juf7Hvt5m5jFzXWSLU2F5r3Qi9WqA6WPJ4vUhtnK9QjzYLR8RHlgExfne+ZGgQN+NSnPrVJX1La4PdCqsJkSFxCKwiKJQ2Nyf4SkACbP/qjP7oCk9qWyUTW3edyPRoWJi0TCwS/AmZIbDRH/CsMMGZI0Rjr7uHWQW3PjYIxmVxdkCBSA2PrIM9241k8E43RPTk1EyswpZZWmTY30VE789mp4fk+mclFnrX9qAN8Sz+hPXEM5keo0A+AL0GqzkxKGf9WecNd3/lzfFBn/KloYZiKaOQAmDuykz7bd4AyK4ZtopbxtKc9rQExCTZdLM0f91BXNHdATfM52y55qefeqUJ75E7Iuo58YdUlk4CZ94+0sS0hWanWne9o1U7GQPabZmYDMxzIMILmj0ycJkNqDUdor72+pan5gr3r6vEVM7RqkP6GgZGgDAp8U+yR+G//9m9NE6JxYUAYnfZLIEtgdFejzOPlM9JXpE8HIDN3Pn0CaMDgDkqTabKcCG0PUK25tepvBoNLciAGHvXPzLC9Nhn1C/ViIAMamJrGZfneyTe1zNTEUitOZ3nVKiyrWgvp03VCgjoZaKwfzfAL21cfVPJLAgQkoHI/QsBF+AwofJKADK4HVh5QJhH8uBcQfIAbJih1RnuvwbauoMA9wWQRs9pkIbFe8BUbHfMef/AHf9BWdCTgHvWBndvUnGlup5i2PVA1BhCST8wTh8VE/1zgX3CAmBlgNJV+igNxRdX1uhW1daRC723IKnUgB5yr82G8n/qpn2rmCb4mNDQGDQCXs2Yya87CpYabf7Xuftdp70YRONndxoygXGZOMXdIqZ3mYgqhChQmTvR6Bo0L0Eft3Ov/LJP6wUzG5qXfMc1JKU3QDHj0XLad75GxRBnyYH0ybktzVzCF+XOZkuVmzJ7lZP+ltmO5fOoK4D60YQAOUGOxOD5RNDX8qAg+w2V4Ppo0k0cIJTII28f5PvQnQtNNYQBQIwoATCZbEJoey3fpKRkzQdSj0fUjTW10fvZ7pLXN6pL3wLf0ge6N9Lm6JrkFzeqYlhFsKJnhaIzLitQ/1d7uUa/Rj2iGtgWNCOMSZkHqFjJiQBm5ntpsahgS3wU2j6cWo//GzLFof0hmmJlzxKw997nPbRoB2lhqP8lY6XAX2ExWyABkoDjLVttqi3xHmQothEHrUjgHmmCR75YmaPq/sp2T9+QdzXP9uhzPJVw+J0NAIENIPKZmVLN6QBlEDPFM7gOYMKPzWZATJzj1X/Oa1zSNnckgNDOEDEBKGYAbkzTvete7WvwYwsgMIQb7AoxoFfAWYPbe9763aXYup2J9Llo59zPDab31i55iMZ1KPUVidO5UwveshuvuWZBhL205Eyoaje+AzLVqe0HgHFRNjNHzR+ZjrxGPaJUONtNP84mvihktVgjAYDiBldgJgDW8oNbBdk3GNAkiYMMgwNeGWck6SyQzZiWTD+7qk36l7LsaPZ/aIGUjtBigmpk9mgkYnoF2yrtjQsFkgpCaV651zDIFqZw9rMCe9YYMEcoZzgQ/NbJc7qQPLlN2p19ObSt5PH2ZlIfwYM0nM5AcdxmTu8hbL/O9IeyIHYM3cBMgOFwPCjhhjgNWjDUnkQRQs30guABIrnUtKPej2VHGU57ylKtg7lzHeTvRzPTcOw7zWnhVs9J2U1jDy609uMF0MtrsGX3sDacA26rZWH1WeW+lnkQ6AlojaeL3XBlBO2AS3HPPPY3BYM7Mk19nnayPZlT61VLbBWQw25785Ce3jiHWiD7BpCQMBAYHSDNwNMM3MiK+Z9q1dWsP++CMmAcUZwxW+yw/3drLjSQyMaWDM7XDbOsEWAGENjTdte8mL6bJmnVSC7QdDYngGpNB6meps63WKeudxHmc+YRkmOvPa1O75tnmhyM7MDOluCDQxpgBZbLF9bAIv9/4jd9oAPfmN7+5aWT1XZjlvP/++9v9bOjMkjpdP5ir/CZcCJ9nXb3R4+keP/coTfe8vh7P9l8xQ2t9VsZmDyvkObPC6HdUiXDx/oVpkn2pXBRr4XXQVGAbNdQIxHozZemn8Fg1U/N7mihZzl7qzaz6rPSjeB71H1MC34a7EQE8MmSdEU3tSXMrNSi1C0ABaexORvxG4mOapOacZtpIyGSd0wxVW8nn99pMcB4BHW2Aj4dVBQCjySXz+fZVgm72ac5KptM9wcf3FejSZNWcrTNp6RZxciX5VzAzNsl3rNoffcszU3uqmYYhzVdADUEngDLxg3ZHf5oTj8k2wJFj+DGtS4aZcC2Ah0boXgWAIXyGkAMccTWY666nBMxcOyPLpXf9zIzcGmsVH+q96fOqZfXKds9UNXzIMmhT2ugCn0eqzlAuH6mNtYdGEv9mm67nIsEMJsf8IxMsU/P4NZyBzM0rUhNwsPj+ACIOYTO1YrYRREk5zIxhdhCWAdOnz6k6rpNycKb2oxmrI9xURAKE75bl1GNJ1BlNgbWZ+Il6/JEaj+BZmTEBJOPiZPIM4E6tM4EsHfa2s4CY4J1hK2nmKxRylpX+YGIMky4BrccP3Mf4QVvCtCSBAAHN+NHQpHg2fQjgM5HDtWRkoT5MCvCXVoATOmh1DGBAEqHB2KTNeQa+PP1EBlvXPqgKQ/br7UJ7cIB2YGwooNTKGW9osm3fTDqORnPRdGbGrA7ZRPeZbbz1AjPJkTRr/OsGxF75qTlgFpJ9AcK8wH9khgV9LLkwWlPVGTHMPHxhhDjQQUhj4o1QowEaztUdtxPMUuOBRqBkH/J8JL33uRFJTyuGqvmSPkF4hvdz0Ty+PZ+dWlVd3ytYqGHxPdspJw0qn/g7pbJxWYI992aKo+TTqoFnnwr4Lhq3/1wGltly07RLEIVoD9ZtYmKiJOCKABQBHgai97BvA5H+L3/5yxuYOUAzkBmtHFOXCadPf/rTV+cZuBxPV0NaAAliPY3oVtAIVPfUp5q4qdW7dO+CL+ZRsnFgCLc2S1/PXmRfBbxbqa2NzOVefTJQz8EHY73hDW9o/jNS+BDgmgyf6wT5jjaGxoUZQnwRQZaYDgZjMtWPlDetSZqtFXh6JnFPkzbDqf4y+nzPLFj1wzmbmVqUz0sQSvBKvyFUd5Myw4ftrB+talP6JgVEn5sL59XqIGdDNW2dFMiZZN/DdOJoxWjOyQs1Pq6nAVE2bYOgIria5UjwA8AF6N99991NiOCiwHzE3ES7JdYsLaOMtWPCiVltJgXwuxHnSI48tDWegRsi2/F2077ORW5mopCSp2krYy3bhiZKphw0VQ2v0nKkSaU07F0zA62ej2zr+vr8c4HiDIh9Bio+fwAPDAmTwZy0mev6FA60IQDAQMHRz7IVtDIkM4zpzJmDyHxyFSxm/o1Re9uvpk+BqJ8mSn3nGcDzx8DC+e8SnvTnCfLem9pptl31e2RYEKRGlGCT10JqvAlkpvTJOqWvLf1zCRrWF2GDQBHwK4hlm1R/Lc8ArJjZpB/hCVJ044pAO+M+NDXAjHZj9hMQhy/MY5ZtxHtxnCVREPeQO4/JAUxZgmn15/W069qnR62pU6k3rnvPnQExfjH3bU3N24wjWAcXagBqEOnb6D0wH9ybBckXGN37aJEgaYIgNWA6nMAEURJegbbm2kCctkjRy8vLBnhIbMAP3wh+FnxwZLwwG4DpZDIRYzXdoNRaKuMmMAgemrqaND3qDYrU/PDZMAgBwwxO9bo0CSsYpTaZ5nOa01mObg/bwFQwXmd0f5bvLHy+e2ovOXHgs7gOIEKoEDrBXzVTE6Qr//o+lk0dmSTBXOQT8CekxdgzrocH0CoIxmawWn72W/qIaAeW0DERgEAhDMSEAdnnd4K/bC9Rf/gNoaDgsN/83kIz9IGkWu9UaG+wQFWi5fGZzV7teiiln9fVZ1Rw7AFuduRqZ+7xKdT3zNlLmJfssvzGhCB1ECYk0heQIrgSLQxJ/ZGPfOQqjogcVwTD0lEZP+OzMsiztnlPW65atINACS4QAAKZpnmrvepvQFqATa0l+zDfo6bcqdqNoC1pFqf2JLgZPJmZeNOHWDUmAdBya1sKQCbaRCDVCbAEMsvtUd6DdveMZzyjlQcAsUSJZ+DMRojRB6ztZUIFPnC9a6ZTSq1LMxbCbGUdKuDIlnqAXAXD3tjrjYPUmnvjoY7zxIS8ZtQ2o/HeG7+jcepGQ7ZJPt+JmguQPRlJ6bcH2WcNMAO9OjBXaa/KfB2aYJaXU/0wIj4vIraJGwLYaF9MSWYsMTkwO2FytADMGmNmVsJMahv2zlXGMa11Amamd6r3b5nrbR3c9+qMz4fJI2fDK7hmXYwZ83w1nVPzrHVKYNS0rFpfAlMv+LZqLDWsAf+W+epSiPfavUd5fd5HW5l5A63C+E3qR0iPWi78w28nHXyXfH8+6UOAi/qikTkDmu1f62D9tsbM1pjvXbfFK3vrMiJMcf3RxnzqPzV78gWdB6BlFDukg23vQ7ck+tbxFRqZR9JIg7su4nmmaoFoWHcBx9nPoP/ABz7QgMzdmDA50eQwbWTw0Xv1wHjERNWU4jqAFE2QGTY+Tf3d03xWyBxsDE7KM4jWeqVfS0q/bLoyEsxqAGtqDAlQPcmemlOGslShk+2ZGhrZUQAczD0na0a0Zcrlcbe6w4+Gds5kDw59/DxoFPAJTn6+u/AfGlkY+OKYcNL85NM07mkt7KVe3/c0pzyewuTclJok35tP7Hv8oTXhNU72NP7hn9LA6FoZI52oUDbSTEOoFVo5vkcKzq5fHZDnpFxKo9PY3GZoLjAu/jO+w7BIVUwPmFwzUJNphWbtk+Ybzwdk3GRY0ElNaNQ/IwalXMoA0BhECEP3NEhXQWoUlllnxDP413bMAZP81/O51Tr7PhkUnFpgzx3CsRs3brQwG/rFnFmr2sboWt/V6HSe4QJ/JgFI6cRv/F7EjzFZIJDmINa0TrPK9aKO1fQf1dnWXp3PQbPyZ2N7tdxq2Qne8FpmJc61uxcMOhon17G50UI26iw0Y2ZKrtJqB1y3ljWj+p5VYrnnIm0Kk+LPYINXptSN+v7lX/7l5pdhOYtBtqkhSStmfQWjnknFMYSVGqC7rFNHwKjSlk+Ics1WmzFmdWIiI9u5xwEnT/mnqZCO/t6senXap9CtJmed3UvTNgHCd8HZj78KIFMry/fpaUgJ+NW8zgEpkNLWaMQ8Cy3NlE7/8z//04Qc12Hm4prIfUxr26d5nCZzBpJm32e/zpSOleM9Xpvd77kRn87u8TrrjRAg8iLfg/d0c+CmuQFkXKTkTidtBs2uVmBGowbdY+IcoSPl93wmIzXb42hAtBmpgYgHYgIAE48BwxQ7TIy/AyAwMr2GxZyD0rziOZgwaFBoA/jweBYaIiZi9S1VUnuCuI7y8Ntkll39F4JTDXnwfA6yBLp8VgW8vN8JKts7B26+e2+VRJbrDJjJLTH1XINpPVYE9woJ0gw6NDKX5QioCBd8QaTyJlMK63Cd2UxTM01jy5QUohlAfA7q8Xsev5mEADYOMAUXvAhvt/XHNDJSA03Czs48UTXiWcoXqgw1UsHtkNls5qicBI6UirWze6bEqPHzmbXjlHJV6npOCc4nvij8jmx4AUAAGkgKvnMfTIyzn1z9OoGTOVPC9+rda5dRO/bMDDfYoI6kqjEEIWO7HDyaNGo3LucRuIzYJ004EtHQlIwVy/bJWLGsZ4JM5i2DEmAdmJzX8Wt7GWSafZiR4dnGtY0gUmzzxyBxRYTP7PGSz6q8aN9VHqozrab/yT4XmHD+k7GYZyP4yJ+Hpli1sdS+khd6M+FJRwCox3ep9dfxmddk3UbjvUc51rPeWorGbJprkGMGXLfZTMCMgzB8SqcqEUY0U0dXrq0V75XT89dViXyEKgP6vcYUJVA4aB2AtCHR/ATCYk7KcA5oQyIwMVy3mQumod4EwKzD6/t73AGdaXac4OE434lRItbNPncNI1Q3xU0+cEACIjjLfc/0v9lGnptJ91q+x2ugrf3h95zNHJXt+ZouJu8DwNxVPAFm1LYe742FkcYm3yYQa8bS9skDZkzBf8YsN6aVzm2fMYoPrAByLpqNz1Ed8t7Z8dVy+E1bGKydfkLADWWigRlSwClPZ+TqbjkrD+/ZxCvSoNdQW887l1k6ejfLruESDg4BDH8HAY+0H5/mVcqsp3zSCXzCqKSKoWNS27XM0QTLHqrgyyemVJaN7waHN5+paZjWJ9cipk/PtkH4sZBaXw8kaPRSZY+ArHeNv1MLyHeqYRc97SmBsgogNGbMfMDFfGOZkjkF+Ih6wNe7XlDnuWhe7spdt+Zz+z/+MrgWc5M+MlGjwJfJP88xDvZSTwE4dz2q9QWvQfo5BXnawU2dLzAVdA5nCuhqvtUK79G+ZudTbV25f/bcCnKnNLaO5DRrbCPAi5gxlpYAVLSh5lf6wjIHFmsxCaQlBED/TJp3o8wM1n2P6eAg8jtlo4HwXJgCv8yv/uqvXmmKCRC5Y1HWLc0jNDNy1rOCwQXU1iVjFgWbCjqeg/SlZWhQAlm2Tc1Nlsxe/bsZBlJN3d/6rd9q/kujyaUso9fu1eWw0ifWn3ZhRhswcxNi6805BBzAxcQAK0h+53d+p9WPxeisLKEcZ7+rb3HGC6fQXo3qXM/svYvtlLnuBDSCk1sbIwUyUK+n4l0nrTbQdTVkZU7fN/0+NBqal1KThcMAGsyJVNWEgDK4098+A4mCb/Ly8rL5QwS7BJ+jdc/6VwanfoSC0OlIfL4zUHCepgaXvqycKRTAfB/agWO8e/WpptRO4Mm2yPrn+TRVLbM3cLNsASGPZx18L9PCY4kwIeKKgLrgvWdhZH17WuSIBFWXj/GbsebuTNSHdjUDC32jcEGD5D4mbNCs1SYzrVGdOLoVWlrSiB9Hx0dl9AhhjOWjYIUMgUJA044XxNaQd8lClMw5ld6raFKtXE8Nnb10XlvL2aORzIB41IAJAD2pCgAxEHCck+rH0AvCEnTopu9HENNMzy3Y0ODe/e53N63ul37pl1oH5c5Bq++Zda/kwExHOGsDWcROHi18ZSx2Rxuv7ZMJE2t2kOwfF/269VeClgMsAb3OrtU6SmkW+iw1pRpAK7ilBpkAJw9TTwY/qzLYng8NiPAH3Sm5EqI+d8a/9fpRf3icP0DLBJzwEH5HctdRF77DZ7/927/deIa25RrSBZFOm2cwa0eWFraoMzuxs5q+c05erIylGdX32tICR5piTyiMaPQMzHQDs+k3U5+b9adpZm5sSyObcYCGFPlr3qw9FVp1AK40zqicVWk0e2Z2vkwhOOGkxZREQhLcqDmUIQu13Ezdo/mmRMUs+853vtNSMjOwcinTTCisvGdPazBPHaYlyR9hCmYiqYepl722ajW9dqM8gBwtAnJjY0gGM4TCVN11MxFI3rL8uswqzQ1DGGrSUHkTJlc7drMWZz+NHCeGywh/n1Gzy/Z4o1JPix8dt566HGgH+pw/NHSSC7ALPXXkHGE8zjwLwmgjgB/vZRJPFBBiFc3Am9pZdS9knUZjaVWRGIF4Twmo168C6+g47ZPCL6/TJdRWABA6QGwU5M4x7uiTDDXSILZoD+jsKTM/t8ofAaEDPk0ey4TJHnzwwZZkDzOzmlN1gOYgTG3NwSbBnLQ3xxAkWWbvHfdQmo0CCxogjO32csTAsaxGX2kOtroSIdvH8AzaxX0jfuInfqKlzHn/+9/fNE9IX6PAIrPJjKn110SKdVmS75F+vdQYaUODd3mWaeA5j4AmxIGdjzCrAW/LmvHyuV0alEe9qJ9OfTRaZi0zztCYxPTd8WkiCCPg2UuT0Br7kx3TWeZkunXrXwXViEYWy+r19h3P+PrXv978w2SJAXR7s69b7durjxsha8loQcJjAH4DM2xxgju5wJkrpeq5gu/qC1yHbX+EAe0EmTsdzBynkdhZmgBRExsK8jnNX/06aQpp6uhzMvbqm9/8ZstJ9Yu/+ItXey0e8ZtVqnFIMDd14ZPF75gtDAiyd5CtAzUdYSagOKPtu9T3YbAZcQ2/sMbUYMbcGIdy3aU72zX9hDmQ5bnc2FfKUI3MSUYZLnqXV13hwEDiOsxrfISWAyX/pX/uukhwp24EqKPpU3cGKAKFtgIA6B82ROGd1G5tn/QhMhvKH+VSHllZ6AP6mL5MHqhm+TlopLXR7n/2Z39219/8zd+0zZHvu+++oWU3KxuqpjJ8B3+5nMm2yEDaC7QEb65peEdqZKVV38IpZdRr9pQ9ozQt+WTwwSDEjBF6AZBBDsI685jmZHVEe1zTAUbD3KPT0Y64Do0Bv4nrHE+l7DOXCfmOpJ1BmsMMpGNmMgNNgR2gzE3GX25hRnvkRhz4DUnvjclNefjf3GrNLBpMjJB4kvt4V7TAbMNsO6lqg2qJ+hwh1+OlX860OJRN+6GhoImyiJ9y8I+lX6n6166bFGho9l/5ylda+/DdbBcQvMEf7cqAtT2yLwU0yuN9bRcGMu4D2txsLZxjeVbeUyMGzv2OEO3M7lHEfQGw1v0IpXIgHvHetJOuE33SamgXrrqH4VLF76UBOkqJ5Odu0GqXz0Axz1VfjaZQhlEQS+X2bLmxRb6LjmQolycpWdU0GFSYBgwygINtx8iiAQMzk2UUc6+OeyVbhlaozfDHYGcyAM2K2di/+qu/apoBzAcooaVj9nKdexbwPgA611FX9vNESlI+A4mZQQfPjRs3muQ0DME9JL/4xS82sxrwtB0NGuW8fh/7AdJKcAYP7cWZRxnYduG5OMMJNP3RH/3RNvunqwTqgZfaeM8Hc05eVdghvDDFNf3VyiC0XIQD2TTc4LZOjvCd9uJe2sIlTHwidOFVgJz7AHP6Mu8VEHrjo6cYzFxDPa2MP3iYTX7gAf3BvececTuZ5igTY+jfR/loPlWYkARxFK6JkbFG2RirFehdl0g7umZUzsqz9zaO9ZHJaXgaBMkIyOAkZ/BgBnKOAc9yE0xP66MPCZCi7f793//96piSFaZiPSYpjumEy8vL1uk///M/fwV0mHyAAr4dBUpd7Lz63jk4qUOunYTBCNpFO/jrv/7r5sRHmgPezHK6eoHBAKAB5G5ECxBRH0AZsxgg099Xo/N5JnwFo/H5ile8ot2vJOV+rmcAYy6pvTKQzXpsufiXaBuZ2dllSKBAGPOdd3GDXTP12hc5U5r9p/Z8Ko0EaeYH1MfHJ0LFFOm8E8KTfgGoahYW46poN96d/rBvzaPHeQQIAgrtDECnzeA3Tc1Rnc/h09ay4/3gc3muJt2s98ywItuUsel6Wt0RvD8CgWNN6CGh+YGdTkPpsJYZLHwPmPQaqaL/yIdWv6dDPs+nc7Oq47PyamNmY6F5ELAIuOM8hrFe+MIXNqZgehztwjTYNCbthYmFmcZx1mRmBlaYlCyggB0b+vp8OoOZNZzTmHsAC0DDOkHzNelrmpn6PQk5ej9B6olPfGL7jlkIaGM2AtDUQcCh3oCZaYyoL+0BIDOLxjtRfwdo9jNtZl0wOfhEc6r9xXMwRZDiqcEKWAxSU3O78FppbPvkJA6kWZ1+vuSVFKTVF9hrxzrYqkDO90ntp/KhS8DU2mkjgBeBwDE0C8JmFJQCGnxnihuEwqtf/erWX/g99SHp+nCROZMIlEe4FTx17733tj6zHSqPWNf63rW9Elhqu+e75/nqq0termVVvq3YYziGSoeAyZ8AesGA5KWR0txkalqZZwW5R9pB71jPlBqB5UwrGV0/qkvv+lxcTSPBXEjHpzzlKQ2U9CPxifaS16INuNM4s1Jmu6RM2pTnopWRnBETKGc99XcAcDAxBAMrtSH9S2oUK20wc/KmI5lPfSpoRvjySOnss5F2Sj7X62qG884OWM3F2vYycgJL7nhuPXJzYycJaAPaj+fSxpnKPbUoZ9cVdj7b8jL2bYu/Rrw946WReVrb39go1w/yPgIZYRaPe9zjrt7Xdne7PLUaZ6ThJfoKBYSVAlxH+abxUsNlgoHxjEAi/IOwlGx/qYLbqgk6OrbHlBxpsiP+VRNN94l4pRJ2wWDEPKIQL4a023Od3hFVdMVMWgXLkZa19YwRCU456waDEAPGLFjmzCeXP05tNJsnP/nJDaAAK6QjzGMgLQ2LUx/TkulptBMI0EDy4t/gerKLAgxcR7n4LJkFoqMId1DzyM2D63vP2qrXLv529g9Thzgn24DZVTRTBg8DwVkj6gnTsPEKAZu0m1PuKexSOkPVtEk/pQPJoFud9MbjAWScB9wqCGb/9d6xN9iO8kilngk0Esj8pp3gHfyHmoXwiKay+5lmSIaAjYC85557mhYNAGJm0h6vfOUrm9DFTGcyAX5CG+MYQtd1nvQZ7hJ8snynnN67jNrnFNOzgtWR8ZrtqgZfBYa+YNrzQucug5KLYC43Q7XAugzl6Av1Xiyl6KiMveXvITVQOtvZOKSaZpTlq8oCZGpbSEuuJ7YGpqHdkJT4LHCoA1jOUKL2cx2mHWUyg4l0RjLj+KUeb3/721v748TmnMIl2+eofyMj3rM/1bQweRkImClKPpeQqAEAfmqf+nHqQF7VgFIrSNNTZnUyRn+Qx6sJMzJRqgl0Dr/QHrIOAA5xYQgx28zx5uSJwsV3VovH//f85z+/Rf3bb2hgaFtqswxyxjA+N3iQP2d3EQgISK5D8CJY0z84spay/nvGV29cr1hts3IktXB9+tlWgndbm6mZaQhBBhWO/Ar14T0pWNG4J72Oqqo9W7xX5oopAUjxCbAAVBCNpbTkj4kAGOvy8rIxpRob7Ye5wB/HYBikKeYA53HIAngE3gKWLpQFwGBmTADyoMGUZKFFwgJ49AllAZqj9lhpd6nGK6mm62DmHOYL9WExPPWnXfADfuhDH2q8wYAkHENHr/WZmcEjiazmqbDkswYvV6c9lD6pnhsk/TZJveN7TaEVTa9qbQgHfFxo67wz/EK/EvvGdzQrs4+YYDEXVNtXOSOryYjWx71MJLAYXX8m5dJv9BfjGUAjsUAPyGrdfe/aBtWNUMffqK1GbTzii5HrxC0NeWcnKgU3Yw0vaFSTwkEySC/AsD60p87nPdmxvWO9hqiNtkVb0qA+t9ZX85r7cnmPiO8sm6mV1VjMfAqzAgI0JiYjUpTzppchbTZmpMvFXDIGgMFo+KoASHwqSGvqyPo8dr9mFtB9TXtm3IihRqCWMXLVUa1WituB+mDScMz1o7nNmSZfhqWMaORcrisn8nsOurrcqPJjD+BXeKDXPpV6fN3jI7UkKNuXTzNdwCs69Wlb/uAb2vYLX/hCu7fuCqX5aZiKmUt8NuU6M8wss8/hHOE3CFKeweSOaYfsr6xj7aPeOKla9VZbjdp3q+ze9fzxXrqDXOlAm6Dl8r2FZtBg/MiARv5sOL73UvHWATOTcvUFZlKtd2xL8xqB6qicWmYF3bwul9NAOlkxv/AvMeBpP8xSfBkAAdd6jvblHvwVdAi+E7UapA2rL5CsaGSAJZ1C2fxGwhoe4Q7bUGolq6ZTMm/eo0mJ3wXiEwDleZgpTPdTT+rAwBBsLCODcnvPrLRlhs4c9vXaLZOlmpqz80corRbbEaHFAHNc0Z5mSU2XBiBH/B0zugQXW16+u20Lv5ihxDGaws2yzSjhM9DSMHG5j350vwYE7Uxh2LJmRnw3Ehar7TvrU97BZXSZsFIAb2mzaRzX6CVKG35QG7g+LBllqxGO0hZg7WHGPQAAVYezJgAOexiF3/gjCIbF10XZMOe3vvWtBma0LcdR89G+3va2tzXG0uH9p3/6p80MADA++MEPNu0QkxaNjxARZlKJtQIka1/U95i10eid9TsAoAxEBhembUZYmxEVcLUdnE3cckHspT19szWgtqT/uertWKGd8DvKE4CYWrvgxif9idkJHzz00ENNaKhdKCwUdhCDuDm4I2lqNfET4DhmSAvlAnDcT//Cd4BZr132gE5SVQJWy1u5XnzRZ234ULofDHtpKYDIz6VN7iDTjMpZzZyGn1V2JD1PYaiRKbtyba8uW1TXXVYfDcxCYKIbKsAg+tJoK8xSzuM0R8tC1YehUP8tQ4ZlAGDOYZYy80Wboxl5HxtdmGoo6zcymfa0c67J5Rq0wxwogLFrS5GK8oWzjJmLfdbmK4Ju5G643Sg1p9onxCIixNyl3n1KbUcEBccBOVYsIPi0fhykxlEJYobsKGB89kiDtd9cS4yp6vpFfLGaxdXFs9rePRDa219b11aBxNhwtYjg1QDsYYBvZibSwRsywwHSIsMDtpgwH3wddA6ToBdXs2UapzbE9fqJADCcrphkABcgpvqLycksodkcyMh6//33P8K3ohNdxkMzetnLXtaegRMecCNAksFAHBuSnj4B5HqmWE86rrQVDEIdzTzAexAG4LsDYAg8Bijvym/qJml2j6Lo9wiRnjvidgU0KN0POtqZ2GE1BRMl9Jn7ceKbph+ZaEMbB/Qy9XONl0PAAGgu4/I5V1pIuIRq+1Imy6e4n+fQp/zBPwCpSkruL3pqO1yHdp5lKnR10UAqYE7gXbgzDWTDpj2aHbblr1jxn53ycqNnr2h/1Q+2198iUNgWMBMzfqjy+rNcuiLgwYQ4XpmxUkKmaWC0vbEyOjTxr6GtAYYcYwDwh2/NvS7Tx1fbodcGM5BDW0wt3BglNXKOA2Ks/2Myg0kO8+bnwDqV9pbRY/rs32yP0bVZzuozNeXU2hlk9hE+MoQDPlP6Cu2cvkUAwCdoRsaWmW4rEzxYrvnLILdZ47yWU8+/K1E2i9q5H3eFS9lMGaRQXVkuN2uDXjuutu+MH3vlAMaumDCcRQGg1nrBbIjxL+kvy0HcczjP/GgjULOSW5WvJIPWY73nzcydXr1GdcxnZL1tBxgTcBHgUsLp98BMfO9739sYG1MD5iYYF38JZQBkzGYCduapRxNjdssyKYepfbQ08oZhvtCxDJCsZwai9trXc2reOYPlHpiYQC4TsRwGIUHEvC+ARoYGTCOO1an+UV/3TOAtF8Wsn0f9VO+pvsU9fLpSR9sJPw7L0gAz+g+gIFSHGWnOo6kzxghKxm9K7JnaVmrqWV/OGchMv3D/5eVlEzycQ6O2/fXTUS+EDUQgvDsZ4aZAUzSkYdXP2WuvEX9tte9WGfnM3uyq2URcZJ5j3TxvF2yR5sDSD9JUtodjWXoaSq3oDBCOUg+dt8rdaqQtCVGv753P49WHmGEE/NGmSEZUe0wNzDfMDjP70gEE2LIxSmZKSGAyPQzSnk8YmsEByGj25kLmXv6orJ/9pb+HQccAAHjRMslPprblCgAmMABjzCPAjO/yyDnMlKSRZt2jvX19Dj5NjYzvaGLEBRIG4T4DaEDELNKe+shYfkSuL7dG05GfwJLApqsHwQdvuJie8iiDQQ3/8IeLAHcRAEbwLMLOHYwQngREs3Sujt+e0N5qmy2l49QyeuVIALigxnnwykX3TUjrF8vlKRmPZKE1tfPMtNsCgl7Fe9eO7j+qGvfK7wHmykAYla8d74wS4EUMEFoVDEm74n8CFGC8XEKGGg3IJUAIGPQPJitpZCjvHe94xxXw8anfalZHgcx3BqzQ+PD1UD7LrwBaecCZW8plYGJWf/vb326aZi5C72Uh3sMDW3SkP/bUZU8dTe/EIEIIYM4xsw2Q0UYIGvxjtCXE4DOAFYFELB+uBMM1RlYAgotr0Mo/+clPNlDDEgDEeB6aOQLI+DHan7AfzFp8rmZmZSWK2SVG77VHgMzoOvuasaO/LINmnTDhfS9wSpooMB1sGdNUB3g2/BHp1kPvntlagWZUxsrzew09kyQjwJ6ZIPoicskQTmCY68aNG+0eBoEJIJHqRn2j7ZA1g7gzZjTNA6+p4IQBQMjkgvVTU6hLlXogDXme6+lvnm0UORoF9attAI+gEVLfz3/+8+16J4V6S1ZuFm1p1ddBvC+aEKYdQEP6JkCMdmWChBRLzm6b2gdhYdJKUxyphZkO2z5kBYoZW+AB/JQAIllbXAoFT/BJ+RB8Qf/Aa/AGWiF+V+qh2yDdJKu0ZW7vLSfL2ssztIG+MceMShfv2cxMkN2DuRmqDT4LzjwH0/QG3s2gke2/ZcZukRHWtBsMh6QEIGhsmI9lTcx2waQwLFJc7YoU3SZG5HrOI5ExSyQDINEKeAahFK5cGJniVejYr8ZFGVLCJ8CbG34AqAZsMiDde1P1nmcfdSTfqcT7mvMNbdXVEYA+fY4fGj8a7YbQor+dTFGThWqb2cYMVnmA9qYMyEQIxo8hfKiL2V0QSKRp4pyrVTLx5R4g69FRIDoH+R6uYU2hfRWmQYPQAajAnNCsMQdTToWmUzd/V4dialpbx3tANrOzR2bgFh2ti/f2ypBqVgsHN/6N5z3veVdtya5M73znO1tbA1KEdpCkEamKUMHvgo/NerHWjplDTFJz7tM/mHnktoJpX/Oa17QsG/ZDL/5oZGJzrZl0vY/fDA4HgFKQc6wp5BzfmbTgHiciVtq39mOvj2a0KvRGz9zDp6P6cA7gwOzBsW6uMI4B/JjtEJM43A84odGaIpt2ZczRd/ZppgfHJOUatCyuM/zHSTqe456nhldklmLGspreaHz22qvXvnsDove04966+I6+V45JowAuGHCaCg4WOzkdxnXAQmmKZmXSfzTyh/UaoZafx+uaxF4DeK43kLee2bt+5swcmbn1HWA+AAImxZw3CBKfCkGT/EbawrgE2OJbweTkPlYVcAwtDE0u+0EnMucy7bYmZIbV+J5KNkEPkDIFMxqk+ds1m6Bsd01o6o9/xomABFFptOB7xth1Fqv2U2Xi2fWjPq3HLTu1S98nF+bnc90Gjkkd7lEAoEHh6GdSjaDYzIjrs+gn05O7OQd8IaDR7wgIxiWAiXaHxkX9ADHu57sL0kfuBH2eo3bJNutN4mT71utHAFfHTK4qqu1Ys6bUutRymMV1UgOLwnhLQ4lauIb7J8LE+s1cCZAVyGnkvTQyUytVpuu97Fb5dtqKvd9j/FlH7SUBA6Zm8CM9yIxBewNkABVhDuahIkwDcPq93/u9JvHVlGB+ZswyyNKZVII0SfBIWhiy3mLikNlWps+BmguZ1RbdUQkfC0uZGJSZYcPr3TwD8wUTioGII5rftuV1UhUy53qeZVUzPdsgfVx80maADn1HSAZjyJAMzqG1ok25/MvvLnliYAI0CAPGG+1O22KyEvJCfyuU3P3cZ+v87mmUKUDqONjTHuemPVr4SBtWA3PWX02WNtWHewHzOhVsAzkIs0FWV8qPKrZybU8tHTXEFgitagR76riXBAMACVMDhiW9Dp9oPxCMy2DAdERCI30zpbIxRHQeA0b/AAOBsjFV3KKeP6bgiSlK34JR47xrfs8BoZthZF6r1eEXAozRJF1e0/PFHGnLGSNnmampneO58nbmTcssuQr3nGABzIkXA9DpO/xiTqioRblSBM0KzZq+pFw+cSsQ8oJ2h6uBPude7uvFnGWQqxpZ1YZH7pktgNoDLLPjvWfPjvesoJGZaSbmzMtXtbgLNTBtdxkUyb5SsfpyI1V2hVa0qaM0KnPWYXtMpNEzaXyAiX0CuD+DUukQnP4f/vCHm0bEInRMvcvLy2aysJAdyc8xNjuB8elI45rS9EezJvkj+xjwiYPalEMkiSR+zEXHancwCFocv1lyBUAywNTOHMiGhmAqUzYmKZojplCGb9yplKCeqXwEfwhtChACvJhxRrAASBxH2wLc+TSxKYHIarSYnLQX6dhT00Mbpm/R2N3NyJ3b0zRNk9Hg6pkz/1yC+5za76nPQVDrCqONDZ51FrlpssapOHNVpV6dqVoFmnM2RE9jGPnhTgHEXpmnvEcOCP1LmjNKGAIdyUKL2YmZCJD5TAQNGgCaFueQ3oAUmh750CAnaNTeiELHzLH+pmjmeZiEAJFalhkx8N/wm4QDPAvQzOSNLi53yzfAjsFn7nqd23cq2d6CvP3EJ21JP/BJmxM2Q6Cxfkna3813EUDmrXMGmHYlLIeQC7RyZ0LTXE7fc/Kt2qECI0Et/VBSHSOpyR7h4+tQLkYupKxrrx7mLYP33DSHa3M/2wsd1BWwcsuvXsN53ayRKhBtXVtf2O89R32dEDjiM+u9Q0/1zXL2MIVAVgNLU+qyPAnfGeAA0JiXCvBDm0MSEXBL7BD3ONWPc1h/V66hTF8PJgsDB0YA5NAiCHrluQwwmIJjgKSmLmU7AYFGSVwb/h7Kdh9MysTPg39OLaLXb0faa7WcGb+cIoC4FyBCC6Ot2XnehdocUyvQHcPzTIjoRA6mJYKDtqFtEVT8dgOXnGDQfO0lpPRYrjro/e69Q3UPzdpk1n9Z3krbzfqiZ+n07qn11X9oG2emFs6pzV7A6L3Fq5qfuU5P9bb6t3LWMs/1ZkNGZujW8QSvWePWIM7RjKtl955btdN8/15jj7TGXEnRm43lOjNseI3Smfbn3Bve8IYGJPYRn4BJtnVqFkpyTEACOIljI3MCJiLr/PjjenxraGSAIloDWoc7baN9sHELpimMAgAyYCnHTaMBwtz+7cpvEZpDDqbsi57PK9u413+1zbNPq6aefOzv9It5TDNdLTQzURBGw672aM1OuCBsHEzG5bklIxM3+D9JrU7bot3qqlH7yvpkPXpZnfM90p3gsREvjs6NeHQEeLOwjJECMBp7WZfEhqqd1fKyHxEsvpcbJXsNGNY0Mxy/2p++lFJjpvrli41eslauvtCtpl5de3U7d32zXfMvO1EHZy5IRhMjjomOJLiVwYJvRrNSie0aWza3QJtCg8IMgtASAEN+YxLBJFwPOFGuTm00MGPJiH3DHcGzADh8PYKWS0lSi0/hNjOF9rZXj3oDoacR9Aac5eoOcCJF3zG/aSvaCXIPB4SP/kL9ibQfYEeYDFqYwqeC2LmpB4C3y/g6J9HeaMYIUicA7Dc3Y7owBbTBkW6iICNW7QxaBbeZGrx6/SrgjK7f6tijdTmFYXpqfWq2nnPbNaU3/cAKAvoLpz7m4Kc//em2IsAUQzr4mRBgGQ33v/GNb2zOZ/pXiWZ0OsttmFBgtpX78NGZm4tzpquhDgDZ6173uqZ1IA3lCZ3kKWm3hNaon/b0X291ykgL9nuCXU04ym80LGL9iBejXU2FRNszaABuZidx3CNQ0G4FM/tLTW60MmJmCu89XstdvXarLtfdd6vvKTi7jEmcUqNWiCKELozohgzoVC3Xb9YzL2sFRsdvF9oDWucqe0Qjlb9HDkz6gnAOtqjju7s/YQahOUGZUlmQ4TeDE+2bBerOXEP4dzCJ0DSYbUPrQyMDFPk0TgoecXNotBP8bC5mRlK23aRja7isQ9XKz6ml1DK2hG0PZGkLI/E5DqiriRqH56JtzEiAjLbCH4lPkZk0845Jaq3pJ+2ZTnve8XYaS+emHqBWPsFigL8RrMabGeQP4ae8yOwHueGvpmZKl5FfY1SxKhWzkn7f6qRRWTNk33ruEaoD5BTTeaQ59OqeiRwhHPemPuF6/We5IU1muuBaUm+znwCzaQCXi9/RrvgOsSIBTY3Bi+bHRABmKoGhDG7KYYLgPe95T1P52YkK85X6uEeBUelGyPfaLQdzr09Hx2eUplVe76dtZ7swCNwnFVOad2RWmeNoZIwJ7gHsyTrBu/Ed3yLgzZ+TLaPdjmYa4oxGvLSHv/aAedbz1DHWWy7m9VtlJKUwtByEBmami+vTkryabeekm9eqlbm9Wkb8z9TRPdJ2hTlvF7ou/14deD1Hdc95Sn+gBbh7E9cwEI2G1sfGPfQfvh4T19HP+Ni4l5lIzKRc+Iz2YTQ/JqoaO89DS+G7aWk4xzEFHWVjZgFyzs5ZFyh9aDXgc4/5tHLdiB85po8lLQ0j8gEzgVww5t1ZG8sfprUbOkMZxqFLwKBaSPPVMTTy4Z1KPe33TveZ9eqv2Q5PwW8IFHnINaoX/OACV6UnI/inhtZbzpQ+iJSIlbFSKow6YPV4TlbU6+sgOadPrGqofj+yhq33uzcQ81mmQAE03I/xTW96U+tc9uf83Oc+94g24Hx2ONoW2ggDl5QyhA2wWPrGw+mJfC78gMbGeTS2F73oRVcARJlMKtAHfBIQijBkttSYNoCO+lGuuzox2PkNKFCGISFmndAv4hpTs0HwTGevNJFdreIUPd81E7nGNEacw8TmneUjzjORQb0Nv+A42iUmN/dQd8xJHPq0g/nzFRq2Fe/tZIH1G/FW8kfydR6DalT/6thwTGT7cE4h53U9C2M0m5ljqa71rWVAvdnMHg6IKVtj1HOUY7yfq5OyjvZPMzPNY4UEd+89GMldu/Nlei9RaaRenvP4lpZY63kOabVajz20Uq98hrvR6BIwdTeLm9EynNkx2j9BjYHHTCWaF8trGKj4fbjOJUrc604+dQG5u+BgXqL1uSYOcMQkheHSx5chP4Y2UC/q4wJq1pS6FtHNVAAH6gKoWH/NCvch9bhS2U2MDRXRsgDkCSnhPuMpNTV1IAOwBAs/61nPas+nLagLZnhut1gz6wKKgCEmECEwhmIkUK326+jYjNf9VNmgroTe8C7uNZBLsPbUYwRYs/cajd/RtataOX8IPWIlW3aM7/WDflxTJbX+oQNgcF7YzV65wKjx0cvezlSR/rpM25vZLjJGxkvpcAfACLwlHRCDFs0NwGIpFH0rCD35yU9u19HHxJKhHbG/JwMSQDFzhqE6GSflhJDZIgAzzFK0Ge53WzS+AyqAhfm2MN3QHimD67jGGVcYlLo55c61Lu8xxRAgxvPcPAbiPTkH8AEqSmfKxo/IrCQAjzYKcd51qtzDu1Ie+b8AI3yIZqsQNAFnrgG8aSv+1BKpnxuSuJNZpZnw7wnY3uDf0l7Uaml7FBL620DpXLqW2tkq3Sz+7vk5K5mB2dTkbgREu9NnzdSXCZjFUdpzsbNXo5mp25XOVcfKbDMtdMW0PIVq0KR/dKadDAi55R0DjdkfNCY0FjU2Ugo985nPbAOaNZyEXpD2mQkCmIIBTugF6zMZEDKL5pUmFs/TzOUTrUSQzXRSuTRIv6waEoPwa1/7WgMv34dzgCuEdkidHZCYhAAuEprr4FXek8GLZGYBvMu/eC7hJpSd+1qYoeLNb37zVb4wTVnTxhsUC9gzGUCuOM4TpvGud72rtcGLX/zi1j6AOSDIMyovpDk54p8VHpvd73ney0QDZqIdLU/cQ6mN9b7vKWf2njMN1fvcMxNedpZeXvQ9L0xspk8EMj2MF4/CMvzdm8WonXnu43tnYM5B5zRXVyUzNPLJ6UNKvwZalaEXmqQMcswnfFameAK4mKnjegYu/Q1IsJDcbdIYqAz6y8vLRzi8fZbtrSlmfJXgUKWtSR+pD88FWNyhmnMuoqbe8KTb36ERUV/eQcblHvciAGgAPlMpuzM4QAvIATyc4/0pAxCzrYxf8p34jYBgnSqxdgA7oEV9OA54OgtK2wgeaVLneBjxo/3fG+hbPFbLZBIIELdtfd8egMy0v94Y28PvvXHaq2/vWN7Xm83EGkg3hkJTHy1g1yYAkHrOQMmw7qLsseozuw4N5LronCB3DkCrztCta3sMr8mEiaQQcs2gy2ww6TQLCctgMHONcWrcy+5QOPJZuoOJxg5CaGouauYeJhkACMIxzCxrRlMHkJH/Ga5gKITSk7phsjnTh4kn3zkB9fSnP/37BnnNyqGphzXBjlHcCyDr+DYjBc96xSte0ZaF6Uesy4hci+o0PyAGSD700EPN12ayTAYMmh6A9sUvfvEqtQ8g676pOfj83PJVrfJSzwLwN1oovsFnP/vZTfs2Li79ZXtmj0+t66nl9p6DAOG9cilfCk/69sL0JW4468ubFC730+yp0VCdDelpTXm+ahopGXpSqnbkSGKMZlpSCta69MoZqcQjqTbq5NQsk2aLf3t+ldEMV6779DcDzkXjOstxshNfZnJAN60FBNBeGJhoLJhYmKsIN+PYIFMKQYCbucwox801AM5MnscAz/4WRDRX1exS00p+M6tHlkH5vBPaEfzJjCSmlRlduZ+6URZaJwDuGkn9Splxwb0U0Lx4f3PnG9EPwPEMtDMmONAiqQ9tR5sKwKP1oz3eGK3+qLyxRVW5wP+INg3wuiKjhqL0xpIaaa1H1S7r995Y2prN7I3z3tjJUB7vlW/hswx74ZyhNA3MdLLmgmH9ALmQeKYa5u+e+nyUZn4Ez688Z1T3mS/iVKpttuUf2arjyNeQzAUIkW8LnxgDnY5/znOe0wa1cYRoMffff38b+OZJw+RjILPPIjzBwAXc3IUIZzo51FzGxMDBhEMbwNxyJUDudJ7aQQpKfR4er22TC78h6gEjY2YQ/IuvDbPSySr8a6997Wvbe5j4EqewcWH6lQAvgOhLX/pSGxQAPxoXefZf/vKXN6DG/4e2RcYSs2BQT8497WlPu8rFD/jx3moGvW3+RoJyr3Yk4Kgtp3nPdzRItGu0RoErZ3yhmatoa4z16tO7duv4KWOKPsGHmVo/5LZ/gPkFnY+JkemYeSgNY2Oo0o0q02ukXijHdVDPRr9daMQkdfH1kXLqeZlSBzmDkr6lXxl0qOhMCABwZLTFpOQY4MQ1HOM+hBogwDE0IADAPGoAhDOXrArARGN2lEkEsmxQFvfyfs4CpqZhKh1DLWwPnfz2HwzrelCe53Z4mFOANADLs0iLBOg6q8p1AJptYrJDygL88C0RkkJMHEBmcDDv/oIXvKCZlOSNUzPkO0vA9MexvhX/HeUhGGgf2lYzu6exbGn+K2QbuoRHoi60A21AX6OVXcfGzLcDMaFFX8E3blgOITzx7baUSzQOKjXMkmvJ6GzBbGXw9fw6s2ulLQ1p5XmnaIEzgK7nR3WcaXcjbWrl2q361jryiR8JLQuTCl+RJhPXol2xoSx9jeYB2OgAZ2aTrLf6wGAcBBqm2r333ttAyoHEYvePfOQjTTMAGLj/fe9731Ucl1k4kKbOalIPtBvDK+AvQMIt2gBIrmNAMjgBHsCC7y7f4h7ACeACyJiZVTuhfpzTTEUD4x3Y1xKQQqtDC6M84rB4JoTWSn3cNMQQJWLO2AnceEvWYjoxxnMMyUiTeeSGqX20OjYkNdj0gQGoaMyCK/3Um1U+h1Z0OxAgbdxhbgLMcbf1u+CAK/7pJCNsXWc3085GZtBRgOpRrzPSBq9+tlk5q1rcOTXKyuAzST2r46qjlI4GxGBy09QojAAWfGn0N6lqkOacB0iQdi5/4lkuNgckTA/E9Qxu854BPDyLY2g8gJl7CQAALrVCe4CoE75ZtCeABTADECiDMnk254zM536Z10HMNTj3nYzw3aiPvjEGPWYXfAtI4/fS1ITp0SL5Te59NEvuTWCC0EQzAJi2NBGDx3xejo/smyMmZY/sZyfiDLug3dnMBhBj3WgmLJy5MSqPXefazBynW+XOCM2LgGD5M5ej0ddMELTkjDAPpGPN7KgjZ3w2TNKsIY/SzLnee/bs2pWGvC4gy/L3+ilWfB3+dnbT8AN9KwxCkz0i4VhvaFgBZmIuDTIynvvZwRygcdNbyscZDmjBN8yewUz33HNPYzj9cgCgJqkmHYxnymjO8x2A4x5MOo4DdpeXl02rQ/viuwu7TV+EZgWQUh5/+FKMraNOgDKaGSYp5TtTifZF1t6XvexlrRzKzX1h9eXV9aOad3XzH4GsZ9qdUxOqEwQ8jz5hb04AH18egMb7VMGZfNKr00jAHhkHtZwVH+Iq4Rd0nwXK0bTnGcRXomlf0NnG+NiZTqWL2D3k7s049Co/GsyjF541wEjDqep01dp6UrLnPM+yR3XsgfmoE2u8TK37SKOdXds757OgzD3nPQ42tBkGNISWBTFTiZZkrFmmanblAPFWlpszk4AjYIgDXbCDsXi2OfDNVItfg2sAHtN5AziAF+fQArkeDQgAhP9gUBewu2xJhzvfqTdgBKPjT8O/xzGDatUQqSPPIBSEnGyCWJqHtmG2a4Y15ALy9Afnjk6jPt0j4GcCNwOS0ZxZ+QBw8xuNNrelSz7Jsusx+3Tl+IxPe3WfWWpb4ze/8wcf4ELJuilwDPa/4ABghn8iB4JT5ql61xdY6aA95t05afU5e6THqhpeyx8x+kqd9vpXRmSQKCCmc52+ZVIAZtBMwQdmyh81FKe+AQWeyTnDIdCEuBcg0TWRS6H4BODc8RuAcqYRIMNvh6Zo7JgJIjXp0OhkVrPumvmV/PyUBVlnzptRgesY5JRFCnEnMhwIIyCatfW5fFB77q+LstF4EQS2A+1GOyM4aMvR/rYza2rl+Fadz6mJZRn8ofUba2bdXJdJe/B5ATMx3a0t7iJcJwAsbBQ7tlXhmwVeW7RXbV6x8+sgGF2/+uxzmriV7D9MS6QcWhiOU4QYvqvf//3fb6DzqU996q53vOMd7R0EM2eQDNMxnRC7FOFcxxTVn+UMJloQZgHPAlBgRACN85hImISYkgANQIjZSLlk82CigO8PPvhgM58A2NyTEsblN0DnOj3KM38bYH333Xc3xn/lK195BeJXa/geTteTy/dm/TEyxaTZuZHWcoQEYYJ22RrQcCr8nwC4sXirk3a3A21ZSBKuDGaO6XuOOxmCUISP2tpe1HLUfmzvjPtR1XfKfDQ7smWPr2bbmPmLetfMzLxsmGoK13u2pPEIoLb8Dz1fxaq6PnvGUdI8VGgJTMaFORMIIBhLhiYDYQJyjal11J4g7jG7hGtFKQutiTWMhG8gOVnkjksDc9bdnzhHefzmGtP4aD6hbQG2gKYDOf255mHjmMu4qD98C+MzYwvoAmQwu+0gjxvrln3WoxmvjMwlz2Vf7+W5LMdxRLswicMffcC7AtK+x+ydrlNY7qVRW9pmtQ3QqBGCug8yFZB9emFm0Myt7ZIUC87Au70D7FY14CrjjMzgFVNwpS16puno3lFHzurQe87oWrNeqJngzP/N3/zNBggGphq3RXruF77whd+3u5T8AGAxmN7ylre0WSa3++I8M4QE315eXrYyP/GJT7TZTgYg5w1mBdycchdM4UMXogOe+El4djrqASiezawkkwGUSS436v3Od76zHYP0s/k9l+b5XjW19cwfVH9XoTnrnz3netd6PTOzhMbw7F/7tV9ry9F47+SdmRbY4/fRbGY9vjU2jo6lGfnugBm+UbNm5GYmmNx8XhBkyXo0wSsnAGyY6lvYonOo1L7IOegoQBy9Npmq0kwD3dPGPW13y9zJ8tVwABL63CSFLolhlhITEZONY8kbZlXhGNobs4Z8B5xY+sNMKQGmaFgsowLcMCXbphMPg5QhIZqFkLOVuXGFkxCZ0p3ncw+rDzBlMUHcMZ4d2hXKgmsCWF0aVh36R6k3cGd9MhsjuaY1AYX2Mz4PMMeiIqg3c+GPTMwj77dlOfSuP8fYT6EvoaXnEjmvQRDrQrhA1UdCo87ndKdr6LKhRpJoZO8eUXFnzLCqifT8VSNTd0WjSeoxbR6bSepR3Xt+g/zsZc3YYxJZRi6yFji8joHBcab5CYnATDObhWaOg4xPJCXMBSMBJIQJIDXRjNyxiJlDF7WjvRFoCzChBQKW+NEMDQLsIDPNptbEH1qeGTIMjzD4lfWkCY7ycN14uYKD7bKljWXf9gbszB1Ry9zqq5yxzfhAfJO0MaaWLiDal3tzfWvWpfJjT1iOALeWM2qXpNGa6x6N+LRe4zF4zbWxCDrz0zk51UJWuAhHqswDwRAwMTRb1D2buu01xoy2/BG961ckxzn9Tj2TcfbsvbRV/xWpPyojmSszjzroDWEwr1n2u/0s0+ivAJhY08hibfKQwWRoRgInAxOwcvMTHNdoa4RyvOpVr7oKVMUyIP5NIYoZCnC5bIXfTAQAoNxPnJv+Nc6ZCQQts+4OPmubEX/Oju9xDxzhvUwNnf5Nov0/9rGPNcXj13/911tYDOEmvYw25xoHo3bZc8+e63qCwmNo4EwEtewY3+NDLQu0VCZ/mpsDqYkNnusy9a1U1TwHxAqQnMtMHNEe8/E6aAusZybl7Pzo+lNpZE4pyJTuqWVkrJWLnR1AJvCEXvKSl1yZnoKJAxMCaFg6BOix9AYyrMJ9ASAmCjBT0T7QQnB46wJh+RLH3/rWtzZfmrFsucynx6Pn8N1sUQ7CFYtkZGVk/BTfifFj4BJCA/hjsqM9m6tuloHlZtOKVbK3DNsGIDMQHKFrCAqCDKuihQWh/ot23kzj9RbO5gNrWqDetXsH7Sm01YBVzU6z4cgztu7bU+51XZuUfZGmVmptzmx6Tk3NWTPTaQtoMBc+HPaRREIqFL0/85Bx7fOe97ymWbG20jAKSFDj3pe+9KVXs+gMXiYNWDOKtsgyJngTLQ9HuLmtjG1LIK3vfi7BVy2Oc/O2fUIbY34/8MADzXLCxKJNCHpGK+O8GTzy/W7mmKt0LkDtvQO+WQSZGZDFHxN9tklL7U6zlkJ15iobKgGh+glmmsiqb2pmys3uGz3ruqTydTDyDCz3PK/XBr2yU/NyWRGOViYDzMfPJ1oQzIIW72YfzjjCTDj0ARliuziuPy6Xx1E2zAgg4cIwwJU6YIqijSFhc9E5jMsfz8PRTbmYnlwPGOrPS19g9TtWLanXLkeP98zKmfWy2ncQmTwwn9wBivxpaLS0g23bcwFt1f1IXa5Dw52N917dEYb4WDP1j5ND8F+zJi8vL5uUgxLxZPLcC7D3Mkc6rOdvmvl/Vq/v1ac22ojRa9krz+yVvdrhPeaqA9FjVYOqQqRX9/ydmnTGEmo+co2O9fe///0tu4bnARDDMFwwntsOMlsJY5FCh++5GFtyb05ACgnrpiNqIEwiEGYAaKF1AZoZxU6iRQNEqQ+aHaCoZqY7ZJScM9t31n95rMcHs7bvPa/HD36mkpD94mZCb3zjG69y+XOOtau0sdlyOVd3Uh+956gu9fhWOedUCGZ1rCuOOA7vAGhuZKKf1IDoppkRNKtmlmvV0kmcFVjxjc38BDPw2wNae8qAZv6iPZ00u352Lo/3Osv7/V0l0yib6ehYHYDJKJom+mVgEKQeIRaYdZB5zSA+ARkADXMSSQiwoTWgyRHKgX/LPPTMZnKMaxJgMCfhN9dvOisJGOILcjCndgMJhjIxqbW5zkmqfMdzaMx7NKu9z8t6CmAKFI+Z195U4/xplttvvX1u7yQaAWtSti0gDq+50B6St+DHNqvpFKe52Gu8Wc8erw9coSqZtl5s5fjsOaeW3Ts+M6NPOd4zFfLaWdv1jo9+p1bmpA5a17/+67/e9eEPf7hF5zNDhubDciS0dgYRwAQvEImPOYrZadpsZjIxRz/72c+23wAaIEM+MHY2QntihpNnGbIByOl3s27u1WlsmFTz/0MAK9fkhry226pAGbX3Fs2079Xx4f21DRAqxMyxGN/AddaUMiniOxvgXk3a1bqP6nKzaaUuXqPQ5TzCTOHm5I9xiS3TrBkLLNAdfaD0n9WHztT0rYo+mmjl3VbaaHTPiGn3CBcFVZ7XT0pktesc0ZCI38JH4+Ylmng45G/cuNG0MzQ4zqH+E93PecxHTAE0NrMXA2Tco4mqtufznWKvEfpqbQKwoR65SiU13NQ+R3ROM2mmUaxSAjX1ZuYWPxkbyiAUeFfaz1m81FBVQB6NVAUU704cLPwHb9nPrs1E2DZB6AaqXGDUNaQqt0eNnnXqkcH8aKEjjtgj5rWUQibX7BlaYR8DPmwU/F//9V/tGJoYy2OI3neGiHtNDcV5A2mJd4LwgREqgInKQGRGEx8ss284sdHa8IGhlbHsxrWcmku5rAhK356US6r0Id2MxdQzYZ39OPM5zYRLfXePM2gZpLQzQGZb5z0ZzP5oJ9qQdjBXne1Ku7n5cQN7mVZpqBaQHZXqcE8VXBmgM7/G0eOz5+S10EoWzK3js3frXVf9VfX6dCb3KOs+o979acqkmaqmw3GAxrTSBLY+97nPvevxj3/8VQxPnSVM14PptgkV4BwrBjjH6gE2VCFAlkkFhCVaGrFkb3vb25qWVjWrrJ+8llppgnDu0blXQJ7DOpjx4aoLhe8CkSYjf/QD2/ppTiFUaNc6JiE12T3UA9+9PuNz0awu/vl+8AruitwO02v1/7Y1x0yHE2vGD0MzVF/TKZkProN3r99sBIhHrq9MMrK79xyfgbb3VMCv5Y6Oz+o4mxjI5Iujcry2Z57m7kj4yTAT3dFHbQnNCZ8YmlR9VjKQz06w02RlEAJYLFQnsp/1hJiimLFEsbM/AWYs5qzPqEksk6cq/2VwbL0226Vnmo8EygiUen7S0fW9a2134+agfBdNRzQL2p0/BAxaGTPDrHN1pk5Az+3j9tJojJ06lrL81XbpURX++TxcG676SDOTtjUJwQXmAOosF2dO89GSkOuiLV/bHj/TiDH3XL+XeuXszeC51QarQqBHLj8yYwYZZtGgGEhoYqyvRCtrTPGwb6ZX9wo0KfAARNYLsvQIk5TBadJGnNuf+cxnGtjdd999Dcz0geUazNrfW/1fj+8d6CNtalUTr/fVc/r61CJMYeM52p+sIu9+97tbuzMWCRD++Mc/fjVRIqVAOfKut4L2jOuRgFHz4hjLLxHCCjX4yowrTdc1LYxTxAZDapJUs2C1wkde+ohpl9fPpPFKObPre6bqrJy9ddwyV3t1H0m/qrm4tZsb6eIvwwSkr9HI0MYEuh6QbbWjLgp9agxIZuHQ+tmn0jWTMF86sqtZ0WuzPFa1uB7t5cc977ml7fXOq43l4nGO4+/B0e/O8xyjbwT2XARfXQ3nBLGZebznmXvG0srYqOPCzXXks0xG2QAP56IpXFRllSKpEdzuEuBmUQWWm+FzGJkCo2sr2X8ACf1LCAaaGQxBzjJMP82+Gu6wSg5atS1iylgR4I7iTAoAbNSB0AN2TcK/hhnVA4FRG/TMvFEbrLxHHTxbbb23bXKywnsRLAAY7UG4C30B0RaEtKDZutDcNdIJZjMheqeT/Wt7CViAPJ9YkDkR4pryZnVwkgbBHlWd0ymZfpab8RKV7gQ1+rpoq833tov9qsBCM0OQsTyGtZVqb7nz0B7KVDs6ajEp0fiI1gfQMA8IBiWVDbujv/71r2+DV/5bcWqfmx96wJga76llQzlr65pKzO8PfOADTbC4aPzHfuzHWkYM87hRB0NUbsU4qMB+s+qQ4WA+12Vz4JXXcE4Tvi1nyoa2Y2X4DKK9bg1ky4auNDJLR6bgzOeyev3M1BvVZeX4SNLm957/bQ9z0dmETpCVE0ABaPCVMUuEA9UBVAM5ax1H7ahLIhd88wz3D8CkQlPjOfjqmGYnEwRLlahH7vk4e7cVHjwy8OqzzzFwLU/zHWLChTgy0hjRD+7yzqwwkyZqtlDGfl6nNjbi35kbY1TOqIwRjayc5Df3RDURI0HbPis3bm4bmmRqYeN4Mr0yVJ2P2Qi5UsCK7AW/PY7YmQ9p5Dsa0ZavaeuZvTK26tiLpZqVOxrkozqmGq5AAlQAsi9/+csNXNDK0JqYzXYzjCyvgmedTc1nejyvNWFg7k3JLCZObdZ+MpvKvhPUicXlBD4mGOYzk59GwiOpl8xy1F61nXvtPxIw9Zm1vAR47+U3y3IeeuihNkABLvqChfZMnuATymeNzN5eG/TGXw+gR8eT0oe5Oq5nY2l0rdeM6ukxJ68geDnrdZXfjBknHY7ugMNLmNVANXdvTMtjtE2naru9eysY0G90NP3I+ksABAmHj4xdfRg8q/64FUrG1eQEqPADEcWNdgiYAqT60gA4QFWTYUtDO5eVcE5rozco/c13HP28N9oYYw5yUoSJkuc///nDheNbdN1W082gLc0PDEKrVStLC8IVSxeZ5K2mxx6FENQKzKTEqXQOJ+w5nnvOZx41FVdI1ZtPtWy+I6gAEjQi4sCI2mfJEoBStYo0hfNYrftK/Rmg+OXQ0IgzYy0ngpKJAerz0Y9+tOU5Y01oujTScd7Tcs9lCp67X3s+JkCMTYr/4i/+ojn+0UwRMGikP/MzP9PWsNIejruVcVS1yRWtaC/f3exxXY/ncw1jcVcwSf9s08xgNjOGyiD8cTIzzt7pyH8n02rb23c6j5FWgJidzYwQ5h8DynWXLlXa8m0cIYWhvg6TPxLVjkYIkAKumF3UU/eG9beM0UzeiEYDYmb6z8pZGcwjoesWfbwjs5emSEJbdfMVAouPuGbqc8+pYd9uRNA1PItJjnUBHztpZMD/helEoLTRc4q+2s6P0Wl0xEG9WqYaDUQnM1CYAcLEw6Sjv8lUSn4ss2H0fEfn6GvKEIioC9oZApLBDZhRF8CU8ATSIrPOE5NTB/idxnM9S4WwJyY72NxY64c9EJ7whCe0jVguLy+/b8wd5Y+t+66D724WAWRuRK0vX8EHv7SJAiSFy5gkAx9zGy4HSnVAe33PwXiOhltxfF8HjWZmzln+qfnbs44peHL5C9oQYOb6NvqKIFkW7lahNarLzLTc0gYyZ5m8hu/DVSdu5Msn5wC5uiXcdZg5lnsdfJR9wgQHs7cEKPO+aBastECY4Cc0TiqDP6FarxE/9iY4Zs50y1nR4nrXnhsQezyc5yR4BF5uO5dH+JCulKahGcDnIl4nAIxJyhiXOgmwtWazN3s0O96j3oDvZRTN527N+hy5fjartPedZv6nPXWv5n8uIhcs6U/UcmK8CIEAyHD+1+VDtW7Z7jlARjxQ65ICkDphZhJ6wHd8RvjOuIbgWuqEdsb1/M6Z1brP5VY7+t45eLMdt/quAkHeXwd3bQe1Bc13NLLvfOc7d/3d3/1dEyTM5hLTZ1qfTIq6FUs2Guijdq/XeW2v3D3tO+L1Xh1Hz5gBapaR9YV/0c6SH/0zDOiCBsXccA2dVP0UI5/AFrLX62fHV8rYe/2WFDlXXfY+99S69J6fAKDEx8xEMyBnGb/dyWbLD3qOdkymRePCrMLpT3YI6ohZicRlfTDZO9gFHRM446xmgmuVJ1f7dKYZeH5UVg0rQQtloT3mJd/ZJ5SJkFxtkemZ8n330Kn8e4TOwRvZT7P+9RqEAXv8mjbblQEuu2yhG/zLheWiYY3VmQHaY3TrKfuhAgCZGAAMYpmYNcRPkxkv9jD5HjMjB6daF5kg/v7v/77NSuGrRaJyDtMT6evE0xajH6G9Gsjedsm2AbDRNtG4AC+y9wLmZoxVgxTMqsn4aKeVd02NGD7RZ+Y6YwjXBPzS1vwiNfjCzJK5tDMdrdk+H4szuzOoF86A85/4JsIASIftZiLXPYDSDNCFwQJ0NDJMX/YNcFE7gMssp7t1Z/r26x7kM7/NKukb9DthKAD2vffeezXhYhYMgawGBT9G/596/Y3JriBwYxvaDIEIdjUzkx80MpIRUnXj4rqsYuSEnFVq5LRcLacnobeu3+Og3nP9rC572+Zcda/XVjNFnxMDjUBVfDWmepoB2sj8qu9azdx6j9qHmiB8peM77zUvFQCAf02fXq/sWsf63Fl2kx5t+dRWymGsKPy5Dr8YwbEuts+2yLxkq3Wc1f1UvjvHMz2+p44931mvDNoLniG8BcULyoXoUNPMOOBeh3zyO3OLe8OtWuz6GI0pmcTvruSA0HIwd9CA6GzMvMzBfyRDxh4zszrhnSXH7MKHZnwV51yI/tWvfrUt68EkY2KgLrO6DuoNxr3Py9xsjBWi+imXSRe1U7Wx6tLxeXva9ghtmdm3G1UAJE4SQujlLLnb8zWfmVG0EA3tYEhp35PkKZ1XZje2jvfoyGzm6Jm17lvSfialV95pNEhGde/NTvaOW0ZvKl/BQ78CYDjc0XZcjAuN9pjM5/a0sXzP2me9utc2VkPEnGRPAEIVMqc/S1W+/e1vtwBJrsOs0DrICQWfM0sgmZTXV7O1OqNHZXg8wTXb3nfQpAa0OaaDupdcYI8jfVTHWbuv8t2IT0crgLbGWO94vb6HJ/nMtDD4TmgLLgrXERtjxjkEIRZHWwGAmQljJePYUCuNvqdT9lIP6I6U32vYLRP5XM9cLWf0zJXjVUND08YHaqJNBhf9LKBxXS/soTJ9ZbyVus/MVwjmI2iUtaL4yiCYEcbEt4d/BJMYEw1Qdr/IKiB6M3+zeo4SHPbqvvKeeU+2GW2eG8Jk3Y9qX6fwRh5fKdvr946BczzTc5XnLi8v28Y7tKvaLecQHLjImplpfFluYKEE9YZexozH6PYk+om+RBtjBhPTDXOTdYAABtRLwDkrr/d9RlsaAWYmIEX8lYkOzPPFcTfG5V6BrJZ9xN+0wr9Hedx3SFOyV9fH6P9TT7mY9SN4hJkJaPGX2jYui6atwTxKcgP/POYDcgr5Mbq9yT6iH/GVoZ6jmhMagNlGP7ofQM9Pc1RorWoIELxGFg20L8IXdOrCZ/puSR5JXBGTAdS70qnrhWca+pZDe0TV3Mq2vNlO+kcT0V4EWQNaCGjbLnOZtWVO5gnS8e8FOZOk1EnGzw7pDQiPn0rnYoZUXf09U/nPMcj31n3UjqsJJ+1D+tNc6XzHvMTkdDMNZ92g2q+W00ssufWuvWvrMVeXMBEB76FBurRKnxN1A9AwK5gJJJSkt0fkzIc5oj3+2hGNfEGeq+PCv1OUgRE/7j2++j49Htga13twYKvvqqmJmflP//RPV6FiWo7wCRpbwzFQLXcJdiPgXGoxquRjdPuRM2poNmRpwMwkrktneh1QN0tDSOeuWWWJhidKXoLn4EfAC22SWDTSFOWgGvkJj9bJz6M83XN+V4H/2Hj5fhpNOozaysXluS8C5O8GcK46hzL/VeaTys98sLQyk5X3VO3IY73ZkL3St1eGdezVY/TM0TuNnlnrlYN3dbCNZjO32tFj+Uw0MUw4nOxE/ptupg6wkbO+1n0EHFXjHdWxavLwHSDr9Lp7dxJkSjgDaaVJL03AKdpZ8mVOXOzxS/X4bqt9Z7yUM6M9/rI/Rm3WK3uLx7aurxqNtCcCIOuez9rS1vfMrI7qMRIACDZCi3BJ2P+Z8h/f6gUnYR4csb4Af8xu9mz/XgP0zs3Oj2j2jFXaW8aqv2RWzqoavUVH378ySqathlDR0XS8rqZy3lP32j5H3lP+AMz4w6+HmYB/jD0BADi0Svwj+ErqfhSnmmvWYYsvR3y9ZamMhNtW2eeiW8WP5xhLI0Kofetb32qz8txvVmzwi3jF5jrhQUyPa55Arney067D8b+HqR6jPvXaTS0aXxRxW/gUCD4F0NB8DDZUuh1ltFN8TwpNfGWk7qa+JGl0lorjABm/4U34EYZFMmtiHN0Sb/YO56SRErB6n3SqKf1oIZbk0QbwRRJCG/9rE3YuW1LVt9GcIYCc5dwDar3OPCdS76WRWXGdTDIyB6+DqjkHCBCSQSczcwiQOcGTyTZHWvfeeu7tQ8pHyjKjCWEWEz6Cvyxj4SAAmWs9phtglIF2VPdztH1tsy2e3qvBniIkHs1E7GGGjkHyAMKvTRzBKMaacZGzRoCcN6aWJs18W70OXlVRV2dgZuWsSrYc0PWZo+O3S92T6j1uluryNJz/gtgsm+nK804xL5NMn03ICBlwWXaFu8OkoHwyMQXIoWGS7cM6y9TXTXt4YG9Z16mBnZMfs5ytOp5jLI3oR37kR5oPFZ5xQ2AIrR2h3cBMk4SobB1q+l3Sgedg2NsQN5vuZMk2c9DOnKZJucRD3xnCyoj0nMyppv4MqEZO7KNkKhd8ZixtwqTElOAYQIZZTHgJKwLwp33zm99sG3/UvGG1bjONaa8WuspLozK2/Mq9svdODIzoVoyD1UmKI4RAQwMDyAAwHP4mH+V7W84kUKVDONW5yjxbTF1R3GtmTDUaGKnSZ8OsaogrpuVqB8yYYWvwzxg5z/XWYHp9z2Tv9QWdDgiQbDO3mWPJh4vMt7JRZPn5nFn7zuo+6wfAFse/MXD8oVECcpid/GbxOSl06uYrVbj2jtf9K0a81zvWO24Aeb5jtssqX8/aq1LyfG8srNZ91tcrdV+xEEZ1WXlmLSfbl1AjeAXfqYJQKxJAw43SQjNwrOJjcekIyOdGm1sq/RHU3ZJSvWtXfCLnVNVvBY20hhn4VnLZh2sy6Uc0b/oRddyt5TIIdWSCV1rpp9V6Qs64EjbCd5y71B1g4w/Tkhz6LD5nX0ldH3sthBWzuVf3LSG0xyyv5YzKPjI2rrOcPbSifa6M457gId345z73uSaQSURgGiuENG4KXCkXZitAtTedBuQWZdywNxq80im+hqPPezTQEYDA70SqZsxK7qdfSUmNwMLZjoP9xo0b37cz02r556KcVSUbApKVmDiWYKGRkQKIODl8f2iZX/nKV+76oR/6oat0ybnHa61/T6sYmZ2n8uap5vbeZ0E3ezydg6oWu7f+hO/8wA/8QLsXIW12EkANS6Ql9EQSAlao9oIWFyTV2a9RRXvH0+y8WR2wp463glbM3zy/KtEgUv4ADCz9QCABap///Ofb95e85CWNCfgDzKrJkuWfa4D26q77QmGpXw9QQ8LiI8Px/5M/+ZMNmNEoiTuzrMytN9K86nuds/9vhQA4IthuF+q5Q1ZJgYM/1UkhLEh4RH8ZO15dhWYgrVHdnBI3FGPlwUdAqjL4rIxqd8/MrhVH9u1MvXZZvVaiwzErf/AHf7DtggQQqMUAaK6JdBJg1PZ7AHdU9xlfuL0any6hg5gI4B2oG34zeFMNs+4YNWqfPWDcKyv5aLU/ZuXXe7V2emWvrsPN8lfrvmLWrVw/olF7rZYz888STI127mJzXRTwDtp7S5tN4wFk3OwaTZjGXc5XdvGZORZH/oFa8foy9dp6bIVWNMM9nbby3B4IzPwjtY4zf0qey2v9Tl8CVt/4xjcaCGByuoM20stsqJic+S69JI97nMVb7VAp19UlqOEfwwdC/diWDUZlKRbbtblhsHtUzMrfqrv127I0Rj6fU3lma8z06rKn/K13ui4tb/ZOK2NvVEd+42og+NsNmCD4Gd5mdQshGy3ODLSDibhIEzM3xbDjRzMwdTD0JPmWpF/p9CMDaIsxV6+fPX/EgHvfaaucXmcLYgx2OpdIeqapv/SlL93lUjUIEDAvvfs92KdH6t2jI5IcEswAsTR/kbbwp2mpnJXlnVZTANX27Zk8vUHVA606Hqog6j27tz6315ajgbzXytiq++j63vFT6cjYS0GXvnr6H1PTPUr06QNkV3uPwhhkVuAGVXkurJuTjhC9mn0rDbJqwlTz8hSaaUe949dRdu/cTLKuDtbsG4SR27jRj/jPmOBB64YZ6HzIoMNRFH3v3faYbyt1zthFM7Xo4Oc9uK5lEH04JRCLz5HAvsOR564cX+WNCmSj8VFp1obXwY9bdbxu2tO+PTMbniB8h5hD48sM5CdUA8sSHGspgDhgehhuhlmcDbPAUQONKtZT40+x529n6gHTkXcabek30wjVyiAGPdrNd7/73fadP/wLMADM8H//938tAwWb0ZpSZVTPWbuvmNJblLxA/fkN6BJPpOZFvY2NA9RYdM5M57lA9SjdCTx5p1Jae37CHyTqZFmeyypdyQKvwCMtaJapcL5gk6rCodK5FGaUS8oHr0qfo8y3V82+E2h1MPYkVZaRkfzu6szO5Qx67sFPxgQAx/GhwQgsGyLsgSwEdX/NrbpAs1Qyq5TaPJ/UkdnLGzdutNlMeI/6QuzUREiJG70C1M985jNvGaCtWhWP0TFyUiqFHTyHMIaP0d45Jpg5udWSkqKFqfJD+l4yYePIH7Zqg6/cM9Ju8vwpzLtHS/T6Vdr7TvncLefozKnaO+Z6RlwGbPiLD+1///d/r/YEcFsuQyNghqyLdR89/1wAYtnUA40M68Dc/2pqMDHgBijDxJrJmhh7s7mMNMq9FsSq/6kqA7WcWbv06rn3PU+1is5Fe8deVaD4Q6DhZoBwnzibCV+jzbOv5gW+CU5m9kYGAn8UYqaFmdMyKQfBHsfi7NqVATRzfPbKyOMVsPM9avmj5+55p5FE7+2jWMsZtZ9OdMwwU+VAaN1ka8UvqvlJ3xqwmo7WKrRm/rwj7+87ZUgInwAZWheTE8xYUn/TuXOOd+I77/C4xz3uKl1VHehbA7/XzzO+Hr1r7zmjPprxwF4+Xbl+65m94yOq75kmYK8uoy0R97Svx1NQGdif6d/hYXiECSN4HCF3QdQ1DMSfBeEvc2mT6lyvA2cNOhu056RzlLsCWtLNkGT1ebPjugZMYMiuz4ACkgw/w+Mf//gmvUyjQ38TgPqkJz3pEeUd1Xxn92SZvUHJJ/VhOQqEcx/GhGn14WIOc4x3YkUA35/61KdevfMp73DufkyAngHslgDYw49H63hd5e955qwufLr+0s2jXZeJVmbKshSMFwbKcoEmpsDmIvOaOyoruULXOfi3tMU9ddwy+04pfw/1BIb1q9LPDlXLcisuOp6BT3+ytRsSDDWdFQL//d//fVVWLgs6YtJIPSm+pcEQ7Ei9MX9hVvxkZvvIncJw/ALSXI/Z7Ax7r56zup+r70Ym+MiMHd3fq8ve43toxtcr1x+t457jau6QCTDEJYO+mb2E5Hd4vQWHc7OZFarUHHXaKo2Y7dySZvSsI+XU7zeT9qj8go/mopH0dLZquOYmGg8goa/MyYLc4zH7fhbDNfJzVM1rC8h4JiZDbpjjTFW6N/hkEuCf//mfHzEpldkr9rTjddBMAN7sutzpVPkIfoVPEMJYG8YdmoOR2UwmB4iVbWszUesFtJT0ufnvkY7ZYuhz0qORcWZAXbU3+lFTzLAGmAAgANDQvM2bDsihDfEdJphppKM61XqMhN9okMNfOPbRuJxBtx7UVWDDsYspyu7m//AP//CIRKK3ilaf/Wjjx5tBpnNXM+c7gpmlbf/5n/95xSPglRoc9wBybTYzd5A2YJaLvXGU/2pVK7qZQLO3jjPHaC2HY6Pj56CZ+VKPpUpORxJDBiAQekEfcgzQwl8GYAFsApeZXWEQpFrdk/KU9+mZq702EoAN7uU3QJXmvsudMD/VJDEnAG00UP26q77Zo/zbK6d3/8iyyWv9vmdt5ojv9tZ9VJfZ2MjrZ3XcW/fZO6Vw1cykr01LpjXCH7zj0ss2mynKuQErF/QePtoKbTSLkQ0yasz6InsdhVu+hMpotQ6rSfJGdZltp7VXC82BkNRbLuaAQHrRqfgRCMEAqOhPhBQBsvQnfcwfGV1ZfE5M4de//vWWufXGjRtX7TJ6BqTWntt8yWzyjteZR80Z8mTcnLDQD+IsZpoWBvXyG+DCNwLTcj1T8RBg3dtlajRAa6LG0fUrwnl0bAQASXvG0sp2g7Xf9tR7BQx7/DiqS9ZjZcyMypG/+I7QI/qf/tbVIG+ZcaWZmTjPQD0kOEQhmJ3mYs+Yn1vlSzonPVrM0QwapK/oTMwwnfr4yXD6o31BbuNGf+N/+Jd/+Ze7nvCEJzRmMC2QKwl0Mei7giiXheCYhdxPYO5//Md/tHMwGc+hDpiD7nWJNkhd4C/AyIBHgZGyKQNm9R10+jpbZT34znnKIt4MYD66a9gWeO0FhNuFzl23UXnXOYYyV53AjmBmkTmABk+TSFZeVRFroTyux5QxYBq3mstFsr0X2NKO9jDJyLeyt5yV8mdmya2s457n5l6SfCKMmO1zba1+BcwyQARggRGI2QIMiNthZhAmgAdU2w2JyBRQqvJoUPiv8F2g3fkMQI7fmIOkHnJ1AUJRvnGPCX7rD3NNHcwK2JIpw5lKYxvlzRsPJ5TkfVi1ApihsdXJi1F7Vao8cC4T7uj1R/noVgjmPZrrbMz0qGqi8gv8i9BDMzN7iufU2FvabKRmbjVXTTILfTRoNHcyJRM4C2lqHDQuCECDAAjXNarZoK2hOXHPZz7zmbb0CSZpWTofTrOdwagACVt8sZkIUpG4NaQiAETYx+Xl5RVIcR3nPvWpT931j//4j00zAzgBSkJDkKyAEWWroREiQrgIZePoJ5OoJmgu1eKT8ggjgqHJnEHdeX5uj2gbzXxAI9PmMVqnVSA+QlqAmR5KPz6zmQo6CCBDCMLrzcyEMVDdzRsPwVAmy5Ox7nQz84gP63ahUd09BmC4d6BZM5RaMAB9iJbkmkykG/nUMReJqodhAD6TCxjmgeb26U9/+q4HHnjgEYkI0JJ++Id/uJXPciOOA3CYrpih/LmTDuVxjrxk9957bzNJSUVEnagbCfcgno3mh2DNNFT6VtAkref/a+9sVqzqlTDcg76QHqvoREFQQRFBBEEngjjRmSPn4pWIKIiORQQdOXAqInhJ5zzBZ/NSJ8lae7tb+/h9gWavXj9JpVKp36RCCmVgqAGD2WQaPd/Vj7Sm/FMUgH3OrXT8Wye0gdZPkMsECjxn/BHe0Fnz0UI4mhR+7AJMAa0OvWyYso8IzCzSMoqG7IqsbO8kwrimpPbC+DGoSQSYfQgqxhcGIowwKhgbDAYiwdRDY1Jtd28nSzcgHreRqLlRFxu9OS2JpRUwUn1cMEqYH1qiGhR10gZ/MCu0Q5gt0hRNjnao2+BTngyWW+k8Lg8TmTowd33eKzkedaL1nPW94M2uAZy1766dS0t1177ui+6WhEPvusIwmzNr6rZv0IYL/FW6eAbdGzw69GWRqL+kd1jscURgEuBaKlH1GFDPF9bzn6z1Sawh8F5kpoeDUWK+et/fUVTYyM4IRheQmiCAsYNZuHSBkk59s9Dif3r9+vXBrVu3Du7cudO+f//+/cGnT5+aVgah8A11sS2KMwTQ7vRVSSPiALPv6tWrjZnBTDEfqQMGhKZGgaHRNmYBzn9MTeq8cuXKxsysOLbu27dvt4NgMWndU+xpU/Vc1x4jq+6THNOea2U0dmt9dCM6nZm7a+dS7We+36PTmfa0FsZ8fwZjb05mvb15Xb9JP750rX8shRzuCQRsE7ju2XMS6DNR4p0k0+xvV9u3cf7mu0gsxtClDPxpMuJTcCz1i8IY2N+II5+lGkg6zEZMxq9fvzZ/FAWNDaaDv4stRfitYEo9J62+MBglNGR0EmYD80sC5Rn/uyOBX7Q64PA8ABmTQgH6BA5g5LAW0wJZ6kliv1p6wuskzYW/taSG6q8CjiU5NSiJ4ETTb9FMicqomMSjjyTXe6x1/C0Neu/9tYSyS927lG372rs/8tHM6lhrYqQmAQPApMtoJgPPuDLYMBhVdZ6jGT148KBFBF+8eNGc8KTZ5mxC1qrxDlFJNDEkn+dawpxss2odwog2CKOBiXr+qkwmaYrN7mhsPCNZJDsVzDZrUfPTN4c/DV8ZzIz+0Wc1vpHZs8ac6WkSMzNq7ViP2l8rpJbenb2/q2A8Dhi3hU/akh9xjeaFW0P3Q36jxXGoNpbpYNqDckjsSZNKPWn5t2ptSwQL04CRZZ4vmIppqCnpi4FpwKRgOtznW9IDscQCHxkaGc76GzduNGZk5leZizCM/CD80r4HtWbb1IP/DCZL8AE6Q+OTUPlzrZEml1uxYGholdTHt5ibHE+XmuIudDoSIv+W4y09vKdGnG4saFQNTPrgHbR+s6wcMgEMecvIckW3jf4pRrEvTev/oSxpAN5LXxm/bipnsuNUZ8DRWDT7qurO2MKgYGZoZ+4g4Pfx48eNYZw5c2aT064nKSt80ktmvqVkskUK2tTHjx/bHlLeu3z58sHFixc3ArRlDC2LJikEJWCOaGdmS8AnZ/Qz29wXjfxrXu6/bKN8pKkJvbq+zNUVfA/f0o/WzEwcwRR3oyfR5vU2e7JmwI448ujdNe/N6p7Bsk091bxauj/KMtrzOWW7veuR+aPjW5+R63KI9jHRkWZIr0zl5JY1GB1Od8w9HPaMP+vQSOZonWpKEk+Fx1ITSyZTy4ASBPnly5fmryMqCdM01J54T+nLPaQvv2iNwA28dW3kkgN6RKe11ABBMrUeg5vR2Oj9bebGqO7R+zM6nfX3uGAclZ7wzjqkO/7cJcJ4u2wsz7BodI05wEsWM2bodMtJMNIc1mgUWXoRmxFh9e6PIoXWnXD0CNFnToARA6nXTvCse1TPqE89k93vKuzZp5GfJnOmy8i4xmeFxu0q/DTzXHDLYtanT5+2RbHPnz9vfqjv3783ExFGo1aXOKzmZsKTOxLsA/BQWNPGmjJ8cgQYMBsePXp0cP369aYhZv+T7mSmLs41kupxYwrgdPznhE5874NOpQGZexVOFY4083vjV2EZzY1kGDOhskSPvXZ70fWZa2nbiGvtY747mpMJs24UGBoCOl1iMrim2aveO1CuJ/Kele9T1d7VdMwJua82d4FljcTa1XezLSwUBpNBZaJjZlJkbNSZSyis17phWDjf3fL04cOHZgrevHmzPTPCKFOpfjPhzozEaowUN8KzewDzkq1IaIv4zC5cuHBw6tSp/3FpVByIV5ism8tdGIyG5k6DZILb4G9UlmgmYfP+tgKs1l3LPuioB3ve35bufnX+zmCUkabQgD4QzvzPOLs2kfehA2n00K1Mda3OcTCxXUrPhJipwL8DnvzN8rtxJYNxS1OmP2c9F/DgT0jfQzUPXFGN7wpGAXP49u1bixrCPIhgQkBc85fjkA5ao5amY8EHx/8/fvxoi28JLuDOoC6il/j3cN5XP5lw5bVBKgMcwIHGyU4A1r8Z6EiT9rjxXmFd4ybZV7t/kv5/d5HOiMwz7tKzS3jSgjz0QNU0WVKF/l1lF+5+UsrI3F56/1fbTJNDX5i5nmBMbvfJ8az+IMYcc/PZs2fNoU4AwPVnp0+fbhFNFqvmJnS+1V9hXSYocCsU32NOYrZyzTs4cfHRPXnypC2UxQyWWeUiyVr0n2lWYHJSF3WiiaJJahLva53ZtmVfDGam3dX29lUqQ96WnvdZapomFRnH3k3lJvDUimyCGSIwawJamg43y5JquEsZORB7Zc3A7trmyFE6amObdnch7pkvpFd/Tl73ZaKx4NCnmNTO60qsqc7zHC2M6CYmIdf4KFzBD8PAJISJqNGlaUldRhtZ3oGGBxMjvxrEh6ZHCiIWx5Idw291bSRzrDiReZqoUQ0Ss5r6WdpBYCAZYprCu9JtjzZG9VX/ad7Lb+u7WXeOza+UHjNaovcsSzjbFfYqTHsw1ja8B13j04UG1MShGxMrNDOTtTr4SvjjQzMnSODV4fhPKftiosddZEb4DjDjUMcZbBgKUgzNhYlO6RGQDM2UPWhNRDRZRAttvHnzpjnueQ8GBwPhfdapuc0E/5eOWpdKCAuMhiSQmJbXrl1rbbj+TFiUxiOnsIQrcdOfo6Ojth0Kxkidmqr69Wo/91lmk32fvq+ltvZVToLLxKIlUbeN4bbQB5zbnPT5I7QPU5Ipyc0Vr49Fgqqaw5p9Y71oRdaV7/SIeSQNt9UYR/sbe9HP2uZa+Koknu3NzLpHTCbfrziuJh7ugtwGRLJEk2x6r6rw1bXAH+Yf5iXrwFjeAePB/NQfpn+VHQIyUghtk1PqJ2G5vYotSPfv328MSCduLxo98oWKxwxQsfWK/hJQoI8wTtbVZcqgHq7qmC6NdR0n38tnacL3os49Gui9u3S9Vtvr3U/4R/dnMNZlOWv3aFf89trMUmH0nuOPn9ViBBNac1dJy5qhKZKh50Rg/Z0BNAIwv99GHe2935vYS9JlVl8P5tm7SdT1nTVtjt7vfTvCsQPooJrCx9xkaEUUM8kmkfTG0/8d+4cPHx7cvXu3/Y/WDmNDU9MJy0Z0GAr10zbmJ+3wXJM3dxqYXUO4l3xbiaM8ZIdrGDWmL31kqQdwwTRTwC7VOTKvev9XWu8JoNlcGJmlo+cjoTZ7Prs/qnvp3ZG7aVZnb77XhdZLOEtadRucmV2gcUxL/WYmH21ZV3igmdDjtkuSM4HaRV0dTdpaZ8/+X9NOT3KNSq1j9n6PcKokX1OPddU+9TTW+k3myWfJA7+utkdbYoCNLmYSwwp7rqj2f/1apicmOkpInHuYd2hZ+q3YhO43MBWu3eguc7QuQ+3bmDFqnyYSdQtL9muNdt7DYQqmHtPatR7vjxjZWvNxG6tkjbKwK55m8IzeHX1f71XFIDU0XV4IU4NLmptmTdmkAGoZGn/6I3TCplo/2r4yArqnZv6J0mNMPXNjl7pGpdZZ1f4lIpsx8N77ue3M9CiajSx7QBvK7R9VOlrHSNPNLBw43fmjPfZRmpLbVEOGyaUbmVddRFv9Y6NSmUKaw0hpAgqa0KZ4z6hnbwLNNKQeDnpaXm+MZgxx1M8leuyN1XGXNUwrmU3v2ZLml/X2BL7PcweSYwHNeSRhWpH6StuiWYjCdUlWxAtZKSUrrp3Pzqzh3KlG9sKxs7IkqXrm1IxYRvX0Jt7s/zr51miP22q6+Z1ml+urcsGsxfVb5t23fvtXV5j7fV2blgzRVfhEFlPTSjxXv6h1pLY2KxWvRjNhzmbmoG/QrQtokzH3JtZM66qwZh/yu5EPLNscWRO9dnuwrbk/ez7q92h7Xb0WB1WD3odW52+PV/TmqzwI7R+LANozO4wuFX5b5h/C56juVJA54NNpnMTfixRl53tbnwTMSZZqpESeUai8zkWQ2X5tx3qqdBxJhd6z/LbWk9tSRhMmcZBbXmqQoRJ8rt3yeRJeOrZl+uIFacXkZulEZggmmkmkEVUcv1X2Ifs7csjnkXIW90LmGKkZ5X0ZnAdLC7OaUx5Tl7SUOM9lFnn0nKc8YeLaR6Q1v5i21aLISZGMqu5uyYlbNddk0D0trM6N2hfrXAoQ9Oiqzo2sYxRIyfZ79WfbSW+jvqVwmwmI0f9pAczGvJqYOTYsuj46OtrkwIMGxAs0gdVwSOSK3FIyMiU50o6KIRhepFLNCiWi65poQEcdBAxRqRJSh6F4HMnuq6thVfwx5suiHaQ+xaUFadaAGDpAO9THfRfP0abOZ9PZcJ/+cI/3gddMCzIAJ1l1eqqRIA08g9JJDdxO5jSnHISMoMoUcoDqJMjokUKF/4HXdV8uHnTlvwVcuPaLazQX4Mx9t7bnZJfZeMCq0s58URK4sJpIMdeuCavnZDLG4tmFtsl889QnV/Vnm64hSmJ3V4Pf0Sa+OWmRgt8Xxk0gQhqg6DoBDmhAmjEym1v57JPwJmPke2iO++CUutwVwTvQB1qDJq952YDJiJtOa8dUv6JtcQ1crmoHlzLozD4iHsWROE7hIz1Lm7zLtXhx/nDfa3dy6FAXFvshrpLucjN4MivHyrNR7ZOFtqhfN0gViPpIXfEPfkn75BIy6zfQ1XiXuaJqeffuXRswJL4ThYMqeB/m5iSWkThYTDgZnOq/m5155qGdNG69AAXT4j05bfpDCLvzjsQqAmUuOL+Z7B5DxTUOajpvtlP6IXHyHs+pB4YHbEyM9BF5vJrw4lCHKIHZgeUbvqU+r6nTutznqqZBXWaxoA3xkCmoaZN2wCv3wLUnL4GX9Alx7RYhlk/IqHjGWJGdgn2L2Tcnjv3ICcZ9mbWTqEpMD1xNjRIY1JgYRyPkCi/G1bYUbtTPmPDHmPKrhKUNcJqmscke6R/fQ0syIIQxOAUuhKBClX7LgMy64bhQvya6kzgFmglLZW7A60HE1AvN0Y60jjCWBhhjl4owCRGotAVujDgzpmYBljHRL+iMdzyNnm/oG9f0nzYURHkSfFtn9V94PVOS9rmWtvne4AmFaDB+R+ohGgws1KHyQp043bkPTlFezBvGeKvIyOzVxHmeW+jUqBWA7hJR8VCAm4qMIhOlH+BJfsA2O+Bn7BV00nXLjQeQycEdvJcvXx68evVqM3EpmjRyUbWTZAJqLXZUonczqN/JrX0nJbBw6OwTYSDQ6Jybn2XETrrUeESYkpF3MsomYrmXuedTPVfqqH06OEowHc9OWCewhCYT0r4HHt7Nyai09UgtCTPNJfslDGo/fEN9MAP7zPfk1mdPpMSvJDPyA3FwDbxpOjtRHFOlXkp8+uABKoyJ9YNH846pbcFgsn21/9xTp7bggl/HWRqhmOvfMaYdc7C9ffv24PPnzxtG5LeOnYcRq2GlpiT9JEPw3TT91SB4Br6tMzUUJ6yaYWolvqMWpabvRFeoUS/0AoPnuaemcV88aN04b2XUvCtTZHwdW9Pi53gxxgRyqEOtkj4Kl7SiAHf87ZOap1ks1EhpS0Hh/2Y3cdmOf9Sf6/TUcqUlhQj1cZ9lOColLU32T2UGGm8WWJqBaYJo5mVIX+klYTrQdpZrT6+W8FSNM/wvM5Azqxk4gdOXRjFaZp0uyFR91lRzAqVZBCwSmQRVs0hQ7Hv6CtMHIoE6AHyfDCuJTZhljjIeJ5MEZa58TSzhlsmm+ZP+HpmNcCYeUws0ZUqatraLdK1+uOozFCa/c9zpG364DBKICwlWxqtmVCOcarGZiDFpxTHKCLvauozDE5v4H6EsvjRdhT9NSXAlvpy0jq/3hUsNw291Nue455yofiAntRqtY5C+YydmBsIUUEmHMurU4tRA/VbcCV/OJ5UJ67Gf6QYQX9KcfVUJScVCs1v8OLe0AqynBoe0PiwKD+dr+vYU/Jm3TJylP1rzvK0zE7np4LTzdtpO6AdzcDKLaDI+GV36o3KwbU9kJlNJJ2aaaXZe8wNkinQZSmqCdh6YJWqRLmzJMJx0IjYXpYobcCIzEqEStc9zAmT9wi+xad6IX6VXJc5ksJZkJOLeiZUMXlwIi8xMQtTX6PdJ1OIgkydmkMJxdDzSR+jEFUbHwkls/YlPJ1f2Qa3FMVZzlQ5l1mq+mjqOQ9KkEz21PDcrC3OazwrZpG3nhn1VEUh6ShjUQlNQJl4yE0lmgkgmkcEk8aHmJE0lg/adDOhJ+3kSuG04VxSC2S79s4/2U5w5d+URfmsbOd7p+E9tvgow6b4mihWv/jreKka4WQ51EDuhdKipcruRMydRJejk/voAuFYlVNXV6ZmqP/exi9UGbd9U3vW0Hji1Wl3C7YCgcZj/XkJXLU5GmVHH9ENpvjoA6cynaJboXKc9J6J4EMb0g0k0qe3pc6waTjqj1eqSAFNTSiFBkcCEx/FIAvAZv7SnKUABZ2lmS+Bqt+InNdQ68dIslVZyCUn6RFJQavbJAJy0wpYCTce146nbIPHEc+gsmUD6FQ0GOcFy4lhXuhscD/4MxmQUVFzJWBRQ+os366Eiu4l4UpDor/RaWk3mpJIhroVFfGewQuZrwMO+KET4FY+OUwaAwENGn9Nlk8JLbSw1SHEmDpyjfptnROhWkvlltDwj4rbnPIFn8B7b8A7v3bvXwp4s0dDPRSFViw5P/B5qQeyPypNxzDmPzco7OvBxLpJdlPfoBIs4eVcfApOYa+7jjKTDOKtx5AEwdRN+lxk5mbTz+d6zH3kfGM1GyeTkGf+j9gITZghwEgXTwSyyuKZfECK4UCPwOW3oK9HZDcFRNxIBf4O+B+qmferBeQoc4EtGLLN1kzb10rYSz8RzRnZ5h/dpywBKmjlpPnnCMzijbTUV/SU6sWUI1q2mRj04iilGLW3LCDV9dbzYRG7UjfHnV7y6VxQnsqetJ4EaDOF76qyTynd1ijv+CrvcrpVR2dScaNuAEbhnTGQOBowYKyaE+Fcb0+dF29wjm4hOf3ALDviWa7fX0E/ep3++o3nMuKu9GFl1rsgMdHQzLvbHVQXAC36hFdpyPyr4s241cOoFXt6HLnAJoDDwHLg8pJkx43vmJfdpn764h9a5ZcBFASGDk/YcNwW2TJpAAvgwuYCrERSG+myBQ6Fl/8HTZv1YmPFqqLbtQu7W9qVLlw6Ojo5atlEe0lEYhpEyUrZABHTY474AiCUdIJoBBiiYEvv1IB4Zkaf/MJlhVDRMyhYGDmTD7ACEAy1kIMCjxAQhEBqL5eC8fEOUjnvUbWYI6gYBJOtjcZ2H0AJ7ErVn7DEJISgSB9IXBttJQLI/3tOfJbF4HqRRVyagmiaEBizgh2cwZHBitgpgA0bT/9K2hAa8amfAANPlWzZyAweRJtqCwOgf/YZAlHbgFDhog3Hjfeon7bXRRdpU86CP9NfomKeEgwf6wfcGCNQyuK824Ok4PAePCCvumRqI7z3Hk/eBlWfQjWNK3z0sRVPXyUO/jFwaveZ9+oAg4huj7LwHbngODfM9cBqp9vRzo4LUnUKOd8E39Mq4uXBcpmQkkfvAx30jyuBEIZ/uAYQRfeMPOoAm1NC4p1BwggI7dE1fmWe0Aa1BT9QPbugrcORGftqFPnjGuNMuf/TXAz78hr4a6OM7/nwX+LhmvyvzBHikVep2PySwQau27VgyHrRDGx6kI665JmEB8DEmjA94RgHge8YBnPCtDFoNm357doWMTqZJv4GbX5QuA2GHmnc06ITQxIPouaYTrnViIKjANTVMOlVHvoXg6CSamQvblHg0ymSkLr4HadRH+0ZJBF6J5aRg0tJpQ8jcV7Io+WFepqmhTjpMvXyrdFRq8r4SCAQr4fXHuNxCjcXrXDbCwGuOgyeZl6q+zkslDv2iHp23qXarcrs8hWfArVbG+/QJmI2s0r4MR4ZCn3P5hExGTc4IkARn5Ivf9G26MVzCyvGwf+mU1RcFDegHAp+MNzCoiaoJKsUdF/rNpEpJrSSnQLhuZpeYTdaXawhliC6rkdloSaSfh8KEAldqcFoZ9s2Dj8GX8wBGx301cMae75mk0DTMiftnz55t92Hw5nTjmjo4oxQhD+y0T/0KG3753zFHgNM3rlEAgA9GpNWjcOY7Em2CA2BhPjAGMHWYPTDA1PgevLoMBEVEFwx1mX06tSPuO59d88kYcE0foFX7SVseDXfu3LkN3zBC6dzVnUCBrhl/eZDLSuAvwEl/2PvL2KOEkFJKX5lBoEOQzeTXD5Hqdq4XSb+Nfp8kZv7c3sKfizbT3tdM8VtPx84AQjrgZWwMnEwCJKQj2/rNNCrC05+jBAFJ6Zg3W2lGUjLimhE8YUwV1/+5NmsDBXjz/eogTpMgI3DJcIQ9I0bWqcYIAaTT3z6mvy9xnFFETdtkdNyHaNOvVgMN6YyWHtJvlXRhyQim/yddmBEBJiDN5Dhl27abPrhc05eRtIxYc+JUFus5f/785nAUmI20wAS3TSZnDejoh1OAcZ9xN/oLPTp5U/Nn0juGjBUHLFMPeGfiS48wQn1yMCgDEJxmJY0Ao32kbeBy8SuJNKWDZFbpv0Ip0ZzNaLT0mOZdLtdIGs4gH3jyfZlnBlH0xaEF0n/ngOY+48+3LvHRRPcZ96Fn8AaDBAb6LY38Bx2LDHsr/BkZAAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 9" align="bottom" width="104" height="121" border= "0"> Mortl/zA3jw6V0B1Nwu9D22wL7MaQnC2rjhV4cPjxZz+24UXbtDhDlP4fO9n9mlNDnWuHCBQD/HbW+TAt40j1Ndzh30mJxt4/wryAzs4vX5xkSzbJTKxWKpWisWivl0tlAZzl21KDqiwxZNp8uOnFraCxsidWqRYP9JbKhz9sM3y/WZ1PTA27vU9Lpjl7du7jopsmdsu5EHlwg2gC0i4wiICA4M23NP3fGN/SdGxyqN4f69HhUC5TYhzEc/uX4yV663+va8SKAgh3fdw4juzpMDsoiRDU/LOdQapAZx7tRApt4qFYvlerNRr9eMYmu61W7n2+P7/Egw/rTgXY5iXNyJyfHsscKzHwJjR09t0STfZFlaxyZR5vbS9Xsd7IEFPz3fmk61Rw8ntEttloRN2Kaj9U0tpf49SNHxgU5LdG+/7Lwzz7n4il9cde11v73qo43hyXyt1CzW833tc/947RWXXPb7C94xvWqs3KjU89m+Pd//hZ/89Idnn/WDM757xo/Oueiin1308yuv+dUNv/v9zX+49U9/+cc9Dz78yOMbNm/+4tRosWpUK5VioVSrl+uNcr5ULjeajdro2PQJ11x88aLdsUFIdHUrviQ2jh7g2XWGUxn8P42NGxLyFhy0iC+NT0+n1k8eLroMZGh/XcPyRCF3v78s97Og8vhz20GLp6G/T3vQg3BQNUBlwQ7qz+8tlNcMpzMTI0ODmbHhiVKzUSlVKtVaJTu0atXqwYlMeiKdL9WqlXK5UMjlq2t323XtLjNVo9JoTk1PVUvI+WIhM9LfPzQyNj68ZmCy2DcwUahUoTcrVyFatVYvZMv1arkGvyrp8cruzV0WcDqmO88tAWNTN7j33OVfUE5/MPJtBSz5fnSpfL5LkomV95h1JP1d1xMRLcKPzk7VUzNDbwExlplUxsDDhsvYSI3CeUSsjDU5M9AfTJACrAVGTHHHO0rVXNaoVEv5gtGowNhQr1cBm3KlVqsU4Eu12agaxTK4SgV/GiUjVywZmUzByOaMYj6XN4qVYj6fy2Sy2bxRgAd4lwCVcqlUrkDbqdQq+UyxWq3WGuVStWIUq4NjgEoHhrENlugQkzBp1YZ6/A/nWUK7YQUamszb3u/LwIaqKDoahjguD9i0+t9oO1q30j6oesdp2LJVlSxyjnPwFsaDQQa1Thhl7vjAyFgrA0BUSlDJa8DAShXaQbVWMgzwNHKFMvytVkoGNAJsCAgRQFcqVRrVPHyEtgD/GzkIDU3EaW9GDlJDXCrwDyNACyo432HYqTWrhVwhDcCY2KOKRVssCMuV9/z+jRD52mS5tP7tq1K13BK33Ch66g4C4uTcdCvVGD7M0drUfjTUu2RqY1x8EDlfUD+YZdqWuPuYdGamDowvGfk8tAijCE2k1gDBCtpMLl/BwbxcKtbKRgHAgUaFfVTZ6eCgEWQdhlfKMLS42GBTgfdS0SgUioggIgn/1wCdMraYIlaCUjXb95NrfnPdb666/NK/CntWzDn8Jr4i6zAxEPvVUgQ939ZAs2wXSR6NnsTnx9eCfjP5JmGb0jouUzqqZGz8GEthA1olQx3kbx+uGs1KqVZCALDjQnSgphedSm8UnKbktBTwhxCIC4BYKAH/S9C3AQAAmpEvQVPAEKUSAliuOq0GksQnOujfwLtcMCA9aHX1Ut+L9t5z1/VT9cyrfg+qLcfJHleTtUznd0SaUUvyf48NzmL8z5rpemrKeLPABi9T6ATwaQrJDKTkkFyu6Gbx7UZAWsK89ajGOPCnWEYooD6DslgoIE5VaEnIWlAcsemUXB4DDoCLASNOxRlGYIyCNlOE34gXQlZ0Rxlsh1WnrfgRMZL7u9aol42qMVnKZ4vlvvHxg26x5735ZeckTmlEYVKxqHNTEw1L5ZR0a1m/xdgwyybkW6vWNlLt4ptsYbEQG3fTanDipno+RfgMzyXjSiOL5GcKGGrMP76vYOBoXYL+CniM/HN6tmKpju0EuyVkZ8VrUhAARqEStJGc4TSjEnRSBiACnwqADQgFBnR6GDxfwCaHrQWbC7SlfL4MYgY2JZDqKtj+moUspGQYA6/+i4Cx19ldw30c1BbCmGzKETIt7kyu3u8+55cTXsWHgMT/w9XrW6lm7nWEg35jBjKii43l16OQdmfEjNz36d0lnHj/p7jj/Msu+9aR40a1UQP+I3ud7giaAdb/AlR8UE2MCgzreei2UBQr4vhjZLNF7N/wf6dbA1QArSI0HMAG5LNCwen7sIVBiCq2PQgH7cSo1YrFWgERBVmjmm7UsoUWCG310uCrr3/46aeeevKpDRs3zs53YMCxutQb9X1olsImlKKXwob3/J6IDQeNwzpvcKaZauXfgOd1Mkvf7+82Evn85zBFB12lqajnNXtJgFrPxfwH99h1n/UFZ2h3h4gyogHcnDQq+eI4wAC+5VoReh6jkDUmco1crjSWLqTTpVo+C6yGkR3GlSL0gcD/Sr6dzRUncoXJYnY0gygX8hkAtZh3ZItiFloaIFSs5QuOoFctGE5vWC41oAH2l4446dij33PM+45869vfsB8U3ATCzWdM3rW6i0yYUGVNRrvElk95kLpqnrxXQ/fXn8Q9Ryqi/+jnseHN3oRftqY9k2rkXGyC/TcyNjJWUVq0IUzHBueUuSB3NbJlw2g0oKcqY68FUKAAUMk0suOFzETW6c6ghgMXs0Y+W8hlKrVSPm2kS/XCWK6cKwPLURTLO60GI5bylXRtbDyXz6TTGRASjHw6DdpOqZzPAEqgBRnVGsRCxQewceQGEKvzoLW2cn1DI31rdhoeHB0Y6h8Ckdoii+a3ssIGUR8v3TXx7DKQXCwSOYtr67CR9vd4doVq+Oh5bDidRvilfW3o0zKHMptK82nK+KKPNzqtis6kYmMKClXQ3nxefwMk51alDlKTAZ2RkYchwCg36wXo0rJjE2v61qxeuf3226/Y9gWpFStWbL96uxeseMF2fTsCy41SIeNonDDEFJ1uD3u5dHl8cNiV1QrZfAVGHoA0mwP4qlUjPZ7NZiYms4bTRHEIg54QsIWIzXKm3KwY9Uq1WK9NTbcqhg2SfWf2B6vKwpyH2toBadJctHENmFiR/Xk+Njofklz0PlF3CSX47j0j+TgbCS5Zjbrn5CHOAcRJ2ET4Hvp5FERmmNw3S5Au7fKnXtlXBH2z3Cyh9l+rlEH/R+2+1hidGBzY7bhrfnnNNddc+fOLLrriF5dd+ourrr722ht//7/XX/rdd+SHC41sro7iAE4DgOxcNOBvvp57YW7//XcwynmANgsSGLQ16CZzgCE0rryRK6NaUyygPAH4YJszQPguY9MsFKrNGoxu0DVWZzKFR8gitS4v9r3BEnh3BvIBFFRCxLwwY85b8Pi7bGwi0HhLj3o4LaAjP16y83QtVU8fQvFu5F5rBMvCxg8XhLWpZZviX6V6udhsOjMrOEOD2kkJNM7JkUxm/8vR3AdXDWwOD2KiNQBOWM+b1t+/UB+cLhpTGaz++cnJLLIYRo3cWH7tDzt/2a2vVKrXS9VGCcA2sJMEVaYGow2IfLkMyOPg5Qrh2OZQsK7li/VyPotDVBmnELLN9EsPfedrGuXBlfubs3YHZw3mLfvpCwGnRa6ey9GLN8lOjcdZfLOLjA2AjWldvHK6mqplX98Tm0Sa1OlWmZoAJwJ654W5yhh0YY0CznHVKkZ2IgdjcyE9NnXAT5mAQbfTNYnV7Vow6jnXJYI6BDKkYM+cZuxcLOfqAAhOoRWHM+mJQmFyfDR/DrTyW/dPj+XLOeihHP0fxv4cCgH1eqVQadQKk+lCGTpQpztDyRvaUAUbUaNVzhdy5RJIHtOliUJjYtAYLw+/XUBLgVZOhLjrg/tvJqa9yAOZeuuxIRo2NK7VBdwKPBxsLlrZgnZjHMYdWcDnrcR9LseJld97YAOc7gj+4FuHx4eGV64c3Ll/zZqBkbEx+D9TyGTWvuqXRGxmbJ4JaDk42nWpaeIMLPQz1LJMsfDcFzMj4zsODfX3Dw4NDgyMlNIDk+NDmQPOpgL0sxtfPNE3OjQ4NpLL5EE6LhhDowPbb7PdDit22LE/B50aaJ25XAF10zxKcUYRpD6QRQoThVKhagA2xUZ7Zn2l2ppuDx9ubhK4qkfZg6cMDJ4Bo1CXJmKzlE2UapMo6Rws3HsfZaAUz8Y58ItXNZupWunNQhDtlks/Nx74ROV5L0ki98OKRMfsBSH+nB044GOnfu87X/nyF0496eMnfOy4Yz/ywQ997LhPXzVHbSIYSEQorBLLcrZq28zEU8UXqOh2BX3wuvN++J1vfvsrp532xS+c+qlTvn7KBz587DGf/cOiwGuvyH1nfOSE44/50FHj/X2ZRj07MvqKT37lf07/wU+++7bimglHUseGBBqPI0iAfFfE/gyFkVwFJMdKpV1uFEvrcELhSJCeQaoU7Na3jhezuwnRtc0IN7YOm9A+jrsnf0lW8jwBG2xxl+zcmklVjUMBGxyAEvQV/dwwKjmNbLei+HqSmAVp9PvGe27cOAsSqu2vV7pP6cwt+VJAGuZnebeSuqnZgWOBASL6gmR1U77PqPTlf/SAuWlubhPZ8NCNn9ll5SD0oNnxYhXHqnQ+D/I1TnM7gkUpMw6SSTEPGletXi0WquOVw97zhje+5j3v3LdSKFeN8kMWEZtsnHWz0cpFO0dNd731mvBcXGWCKHH/t7PoyS1yxeDUulQ9dwiHymvzRGw0FJbExvUHsUcIdv+H//sOW1g2x7sQfW2aK+tCSdi4lwZL7TDc5+Zg416OSqi9eG1xZV/u7HkYNEBhwUvln7zxS/tvNw6AgETWKKOsDdI4CtUoVWerVRTjcu66UbU0XjUyVWOyMtaaKeYqzRlj9CTGZhlddCwTgwF9y7HxPgd8lRfqesjizr4BctlQe62je6L4GLm/xafFZWBPbPwfij+FXmnhts/9neHsgMVdo2aqpOpjQ+NcgI1+XpaHjW9TawrzwlUHfmkT551FbjsbWW3+zOUfSa9ZNTg2OTEyNjw2Njg0NjqSzk2MToCwlgXRz6i2cVoUZ0mNZguaT6VZbLWgIVUqlfT6R0XHJkx0CCMyzUm9XKLjaq+1vMicmdB4LhptTaeapbcJFI0S9Xy9hUSxoUr2/ptNF8Tc3bcLqH3Cdg2YElBY0pHAuFlZJXazXCTi8Ut/vAAjFIxgHYt3LNoF3erRs445cG1rZpepqdbU2un1L9q93JqZXre+ns4UytmJSjNdyON4VMVWVK63GqWpmXajXQOFuFz5jsm7dsfejOaltpzflmET9A8a713Co6HdHGy0epo/d7zZSjUr74ExIDy8W9EfZUTicnfDxGPDQWGgszDsQN9mWX6j0XmrYh3nvCE1oXERYoH82yFd1JHQVrrLsP+07a544KZfnHfuhReef865519wyeU/P+e8S6769UUnH9ocHwFltVFDxRVXfuq1ZhM0Yej+QO8qF0q5evnFX7/knAtu4gtoVKfMi2wNNjpf4+erJVkC7TqfO3Oi1Ug1jSM5DkCRC18UOhLODQt4p3VUbl64DAxiWIeaXaEds66WMQETd3KY+SfMxCJDLHvRRAF43jRBS7JFF1RXq9NhbHGRC8ehCATVT9AOWg1YV35wKmcUDFzOK2NnViiUK0a5BvBUq6AmV0EvLk4duHfj+K4w5y1hMa2Ay8cmUGeWhU3IDWiqz313vF1PNXPvhf6nG15IENl7wJLT0nitlAEGtAWUTQWuDYluJ0gz3OihpOPLnMFTsXyNwc771hFdIhadKW8Qrk0Qxm2BS4c2N7vOGhqxSNcinUVUYDpdaGf3fmnvyXE0BDHQaKHZqDnyWqmGxjmVerNWX1+p1de80RKQAAxgWp2LByC6R93vdLmMzXKwxTwXvjM6XU+1cu/nwDpuJWLTA+de2NjIC8fWXJgwCgif56GRRG9sOLUkI7EeQ5Vl2tzqcpt2TcDTtkF+A9GjYwlnUMVzlEAm5ZRbJo5beCmjeOT0vUZHBvrHsiDAZUulAs4dFBt1GH1K5abRbOzablfeBm3ducDRGTSS20wiNh4nuMaXREh8blPQ+sh3R2bqqfrkUQJXK/z7JVgglxNnadaFmkv6SEydl2XMMD71Ojzf5ihM108n7kz+UB9wUwz0HW+FyRerZb3LR119V+UH/7tpUWePwt9v+ctnMmvS5YlSrQAtqF6s1OulAgw/5XJzeqpeeenlt1z280t+cfnNQiyAlgyyLLOwSeq8lGuwUg6ffm3dRt2fFLPWYJucbDp9tNVKNTIfwHVay8dW2QPl9fbLwUaqKR4Gkr4kYxM2ARYr50ew8cIS79KjAJugNnpYaO8BvRH9CQ/8pxYDGeKa6kA+O5mpNCoG6j/lWq0MA1G5MdVu1EuvfuV+u03t1j6aCTRH6aJorpZ7CWw8eqiLjcKvXvEJDHFk7hsj0yCn5T9sO0d0OeEl3jqpSFlKxV0WNt4z5pwBL3xyPxnhL3UlFQkD+V4aKWzk3IeoiOdvZORzgs1fMD2YLxfTmWoDbRXyeRhxquUqiNT1erVstIrZ2sh/CewdcT6YCx5dlEl0Pj1UKpPMmSRHbCB47qsjM+1U3TgBtR1dQfKwYaE8noSNLknLf9VQmn9CHx6LTaR9qDfXx4VLcv4pT8DqRSHOGNtuolYEobpUgaZSrFSMWq3WAPGtBlrPdKXSHnkvDFpdGzctElTQe54do3PFbTdREaAXPjhA0g2njqyFPq3wKe7d9O3EsWQu+/2RxmsNIJ0nkfDJFFHZzkUrlsZt/wNRgutxZQrineXVCW5vppYQ171kIrUiXalPlYrZiWylhtootJlytTYzDdJ0eeL986CegczmXUSzhc4fsJP3leuOW6BsPvKxUbQdzHyOY8Z+ybVT4GPP2orlpc4Z/wwQtVfUCI/RRVkcNpyGBMrBtfOd5XcpvpIeoe4kqrkZlB02T9kjVx7b3GbHYrHWbtdwAdsxeq/UKvVqtVHKZD4M7evmb9wOuq2zALNlp97zrcEGFICHjx1dW081Rj/PRdeWzwtz/8pzQUrc5WLjPogiB6jV3WOVyl+u0CHdn+OF97GR/b14GgXq70B6o47VINppz3VxRtyan33m+rdtu9NO/Rk00CmAXgrYVNv11lS7mh75iJj95esHjrgXVFlmcVs9m4zF1l0m08PctYEINonx8Vz1DcchNvXB0xz1JtJHRe/NjMdGl98lblBv/YLq2NAYl4iNpG9JE2osSQ+Lq5Nyeo6sZ6GNNsGtWot4+phtPfaXc44srxrK5nHOAI2uSu3q2qbRaKZPnb32LZPDE+9/GoacLpdsLJfCJnHdpjc2uL1bLHxiZF091Rw5Dfu0UDvw93joZQy+e/K5vm8kDOf+dfUXlXN+fJ9TLre8+0K97HxDOR27aDw3/7A2uPkkhfeIDe4fDcO555ct3H/XFW8eG8pla8XKLtV0u9Ro1Wv1Sv7dP3nNwNri4OhnHmWiYwqLBnTSoCLJ+ev88POTOKSEs6TzaFz+2ExYXx1rtlOtkS9yYW0JNu5zifUMpf04RMvpKDz3iqixLOIivKZ6Tm4+S2Ejbfp0XKDTiu7mf5xQnKiNZqeb1Vq+hBNstUq+um/JaOSN8eblwupApfYLFNr8LYlNDJdkbHQ+c1A/vziC2Ax/xVn1UPqkcNTpxYtovy5jE6aokhuHDQsgp8GEdVz+ulPp4LHpR0Ordyx6a3QwANlC3HtiOlNu1GpTzWK5jpJ0xahmi+vq+Xpu9bsfogIkWr+oVMothvmBizQbz+Qm+B7BDuSN7mdHms1Ue/h03Du15djEfZOxCSNH6Y3hWex8WS9ey9/CfJeFDbogPxcY6EnmmDkrHv7gqAFCWsmo15vNGm5QAHUHFNJSrVI9F6+oNZUCaWWPc0ntKcAmEp1bjHx6vF5LTQ1/h9v66Uy95B0VB7XkoS9zjX6ompYWwv3Nnh82Mt1LOBbQI08WuFNuuCGJwXB/71GlkXVThWqziRPUIBQUag2jWstWawPvuW+RhuNNNP+eLnkNOjoage51SqZZT7WHzuRoFvbvxyb4pVscxNHnc0nXLbcEm+Wtqjr9bUxQXICGEUX88+PNfL1RrzcauGOuVJwpN5qg9pQrY2svYWJO+LTJe1t6l0/9qBt36hFxD6EtTsy2Qfcc+hGnrBveGeTvv4nLL54n8aFC2r2iJ7ng3DD14DN/sV3mqa6rqk83n6Twkn/sggPHYQfUUXHPJ5polVjDVlMulVoFo1bIN+pTleGjHhOzwXgjd9gBvTGytN6xL2m1izK9OG5yqgX6zdn/KWxUHoVfVQoDfcbrXbhbsa3oJu3lYEOWxsYFUJahnTAWmjACPrb4x/GNdLVeQztUPLVgplZpVitGbWqkeiERHRWb6D08UXYQ5cgpaeNvrOO4oUF8aLTVTLV2ugjGNx5eG0W0+Wx9X06UL26Our7hO2IpZYmVJZxwETs4EoSXnTTX70l2Kk3Kug8LzzmQdtbSSLgASWw75A+vqNaLRr1Wm24Uyw14Virg0Sz2f2oj7tih1qKw3J5KWuPw+UCle06dNKm334r651cF4Zynf75BkA43BePvH682UpWV51Pn3JgAG62vl/WZeGwUkSyKDdlabMLw8djQWGyUcP7YEoONnp6PjWXazx1ZyNcKZejSipXpWgU3CFfQSmrnI/5pOsPSom119fYv81xt8iF35DMjpDrtXfQaYkP5+yZm2ilj1VldLk946Njo5WbuWlGMf5T3Ds/p8rCRf3vv/r9lOR0bmarkd8054rQQR5dqTpdWazXyNdxmV3NsPQZe+gfT5h1TdCwhWIJTRiOFMhVLCVNHJQ6xsWxqH5lZNwXt5gw8248TObmleJfwOxLf5/FWYtPT6WFkDqi+6ntSfN+ZwMAjs+1W1qiWcvUp3F+aL9crxXKlmdn9t8S2GRp5OAbTS7koZTFygDwyOL+Yxan97vxUO9VysbEVbPQyJWSq+CfZLPg/ZRp64bC12OhxZSrk96WwQQuUo/rHspMjuVqhgEev5HPFaqVgGM382hsIjDfEEpx0lkQmSN//FS+g+Z/DdzyX43Cj1Uo1dz67yygPJVa9TM8fG9ln+dgs1aHF8TZKT5h+jIllJG/8DNwQ13//J2d9/uBcvlErV2r1aqlUqwI8jcz6G/G4Zrtj2zSxT/MRCA1u4zio5q+8Y7cm/suYmkrVVl+AhzXSRGz0+F5AZeQOwrEYbLSUZH6o8fEvSbC8ltmnhkvERjsLWH9X8wklETQX7ICeY1/7zpYBYlprZrqOADUa9bG9/1fwDX/r0G5nkerjhzznT30RLgabqK0UdQfxgF/QpYnDjHY7Vd/5Et51jiReLjaeAqKGijvn+d+ATYySuBQ2Ps9sDQv/PXrGlooNWlvh9h9i33ZMc2g035hZWy+VKuVKvT7yktuEfebJdwovX0WGlnhOe2ATY8eGTlpDYbhp+43FWj1V3+EKkKcplfZ4uC6wRfLfibd6IPGcUhrwwmeOT4m+vkP1e2E81UnnPfGWYIn7y09XljkdD8lWisl0yTKx/N3HJLqXRC23c2QKfhT27SeuM9oThlGvFp2tpSOvuGPRftWr7u/Srpj1112i9mZqHdGfTHO+/hfoYaBrCnFosQGywIpLFxzbNqpjI09NU5+G5WOj1Bbmt3PVRx6btTpBvfO69Xs6pbMoAmxUurT89e8xOmcsNgsdQe65+uzvnPSqQmF6ulEttevDL/+buKR84O1iUcwK3zY11P/isZHLn2BjyPx0nL4NzygVB6er7VR728sWnePJvSS5T7DSncRxkqmD63KwUZ10UBGVeSvzWMY8sj7jYqXF1zHSv+t1QSq3go2w8CxGiP6XD0xkp0GKbjaGdv3bswemR056UsyLrtze4vJdrousEQA23D5orDqVaq+8ygrPd1Q4qxIfcn552Oh0JlGsYyN9YeF4oGKmULUENjFYxEAjvfl9GmHWgonn8v71nUbOaNaL9WzpjkuMdGHw448Js+O2lqWxWWrfgB/ctwOE6sC5eHm6sTbVXvVLaodHhPTAxuPXUtjoqegoxPEwHhuf5CQuazyNSW9pXJKxwZOoTUrnn1sUd77XyNYa9VZp5JuvzdVKuVWffJIJIuUXV6agAMvFxpcN0LjefqXRnklN7XCV5RzQq5i/B8MJZWrWapGeDzZuF8Xl5CQwvPJI3Zi+PhMUZQlslgJIEZckbLhFzQ4RXNhE3Hl0Zag0UzOGdhvJ15qNyg6/RlElUuxYbJZy8uiEEW08sp8fXGw1U9MrrjTRYjHIyY9jcx+gMJ3gBB0WygKanK7QpmMj7+1IqtkhhlQ2OvD9w/05Ab3RDT1q/upKQRhfTUfHZrFrC9K1zI7YaIt/nDKVrVbLRrY4baxrtFZ95TnTT8qPLrcP/d3lnfou89Hzd/K38XYI+vJCqwZy2pUWGtpaPvtCbBSRgss7NbYSG2XfjSc+xa2vuOFIUK978ZTo6eo88r8vgU247hPIAhZeO0LR3HZR8M+1jGrVqLaNtYXp5gu+MeefTBgsriRh44ka8eczSNh4ZUeaBKcH5dq11NptrrRg9DGjsqkvd2vyiMrvkBqv/Ir9mtMTxc79U+pfPRu3b8Z9uv54kAqxbdyjajK8HcZbD/HTESZ64xYprGHOlipOTUu1hWKebB5YCkRl6aCu4LHqToSAQoo2OKflC1OVQq1Zarbr25wf2eDFZQS8sjB/b0zIp7izvVS48Mx723p9udpKTacu7RKLW3F6w5ZhI0Hvxf+3YNMleFKELeaJEGHvHrYDd8cGZZ5qbDubcml4f5ykQyvYeEnRRGwsElIIo/P87uOlcr1ZqTZazRU/WCDh2p4EUA9sVH71wAaPT6OHlnG8eeHFeGuQJa+d6ZgsE5twaFa5JyUq+Utav//d57USTzC8swMvCMDz4EVHT9107Fmd3V0YiHYsvOhDP5MvViRgcXSG7UbCBn6INzRqrXqxUK02W9t8czOV1l0VcJjm/IxiN7THYcPxfs/XFWeaqZkdLkIVy2IxNG8RNlQLm4RNiEFcqKizQZVwDvEiiIOwdGwsIYhzkiLyFFVRPECUKSfVxtKU5B9gQ4m/39StLsdMVKabrWy5Wm+s+Pp8ZG7IByf4JSUvvy+FDbF5l4hXGjPt1Myq8wUBDTgRGzn9GD4raNHlYRP7PclZePgKiLNdEw358SRNNQU84ct0+h/nCju8ttwiUoCtxYYp2BAizlhZnwZJoNKoV7c93SJ6WjpXdNmAKpAlY0PxwCVxoNGeTk2vPNvuWjQOm+CvlH+Uz1KrXRY2um2T7/y+LPIVRNlOF+/FsUBLt4Ka6n/Gw60d4xQTr4GwcHMAdnDBuTeMxlOUTKiMjTeOgjZj3l1Z0yhXm/V2s7rt14ipJ6azJYKNN/4sAxtC7D2NFmCz849E1wpYEprr+MRH93AkYMNVbGJlVabPnYfhCAmlAtkfpS8O48wmQWZtYZEINgs4JIGYy7Drw2MFUGjA/eyS2kOdyidZ5vhtQqLTnxfXsAmryCnjmZn6VLPdrG3/+W4E6ShforVXxywWG+fwh7XFKZDTBs4S7sb7542NrcxlLwcbf464FzY4zovuHRf/YrOAQWXB1rGZ/dcjs4/c9+Dtt/zmN7f+8cYbbrr51rvnoBWJgNfe2KFjE3nGYeNzhKD0JE4dnZyuNev11o6nLAo/f7lz64VN4n4bfbwB/YZareLaWmpm4AfQK7j28dSnRbU3czlKmb9HIixhQLvEUcU4U5fEJE1Vl11Bc8GjcYUJXZjNujbhlt1ZxOvw6L8u+8Jb1havdEcUP7UuZR1BF78x8oLUtsM7rhkfncgUiuV6a3pmj0NPvvpxAQ2JCRTwLDxTAIQftM+GLk+vZyr1zN+q689vB+HmoW/9wKpSy1hvVPve1BV6/LBUYTnDyqyu78jxFBmf4Yn38EOkG8ViamrgxzZ0FGacPuC0hig2KtJhPt5ff9zwMg++S7FkbPw/C9AhASykA7zsmIxbXeSuTZ/51WlvnZrIFrf5WFd07E5QhwC0bte+OZU2Kvlyo5bG01PxMgljdCRT3v01bz39Dw/P43E2izZoRvazdgcPpBLuOJGEDf4gnuysYyPmuOi+eyQ9U1lb3f4oYcqReWiRRhShIAyTiI3PTf9J8P5ou1Cr1lPNgfMZNfEo5yilsW1UrSsx2IQflbLJkWjEE8+TxvulYFTvWAKvS0Ul0pq//KPv23NydCKf3bnxM4ub0jWdbDNwWjx1SN/2qW1e+MIXbJd6wTbb7bD9tit22m6sMjk0ma4c9KZjvve7p1GGwMO4u9DLwb/wkItYbKjSnhX6O5zZlvWOdLaytjF4WEex5XB1TqIm6DNcY2QCNuH6mcARpllpTKWawz/DTSVETVbLIg6f6Lvqy3UIYvggZQIDereL11ltNIU1CwR2xRPnvfet6zJj6ZGVaxpv/MR5RCwQZgf1lREQ3uYFuekLhx11wmc/9+2vf+v755x//rlnnfpfB7T6Vg6vzo6uHmkf+O5Pn/l7E0/ktql7TYSIEBShicRiYwmoDfbcCf3FemH16+2YcwaiaUoyTw9sZI7CX5BFSXfPUr2Vao7/mNhSN+6nqc20JFOxpdjE4oN+JpS+swhyMgrMXeuiTx1SH8iMZAYzmT0+fv5tnC8K27RDHblrdxbEYhdksg4MK/N88+xC1+rObdp4911//9UZRxTXrBmeSI+PV9a/4VMXzAkb5HDc5dyNYBNHCyVRbBidx6PgNr17cLK++jC2GOWJypskbKJ81LDBw+zmDzbqtVQrezq1CZX6iq3AJvSNBJNp7ckP0qF2d9GGUQcGkl9+8NXr84X0wOD42KGn/eT386KLXRMe9xOMNwsoO0BdtukiSM0owOEt06bJFgnvzt//yx+c9NrsToNj45PDQ6XP/hV7yK57DL+TGSE6LXrBIrIAjFzdzYI9cdpIqX83YesFpfI1EDI2PRgZxJKeKA2wzW/KNqupVuEknNS1pTkOdU4skP3cqhHZUxuLjUSThrkUymWSPycC2rDV4WKBPffro/eaaebKI+mBkb2+fM7fF8WCyaFl2AvzIhQFHN6BHAdthtuiY6ImZJqE415mvPuzK578w3c+/oGX1cYmsyNDr7/sKVNwDOWdlBeDjSZaRWQBaDYgG8KQNf+3254Vi76/u2UjKJWfiM6k2DUCBcPgCf3uhsPH29Buysdg87UlPTdMoxc2YfoOScrKuZRUIJdE9/972ODcJC5IWGjvOnvLu/aqltKT+czAxH9988obGEiuDAVJS+DYzyWZBY/MAymGU77InY3eHGdFQfQ2HWkRD/PddN/VZ31wvzWFibHpk/88C7IFHm2cgI1+6ZqODRGzuBCNB7CBRCGCuqyuzGjrNEEm8es3EjbSehRoE08dMTzVSNWMj+OctHOdZaz8ErdGEPI3DiM1X3/9RKcJQOlaMER3xSITnS7eK2rP/uj1+fFqJTeyw8heJ19573MCRvDoeot3HoE8108l+So8n83hyaYr3zE2XiiPHXTFZoZnFFp4m/YCSkPU67s9prjCMAtkAd9eTNvHHObn6cuut6prSDU40Eli97yHbzgJgQjivDp5+n3D7VKqVDzRqQ3q4qFPA1Oa29ZhE9Pb4rdF6l0RsSg6czjKitlv754ZrBYHd+4rvuvndz4C7OPWonZWhHv+QRw2Ms+8pzMVRRb/eWpxqF4eWf/5P0GKgqDiJGxLx0Yup4J5zCCqOaX8enEDbMiS2DjcQz2CbTx6cqqWMhAbKq13xNDgZBqHx1IujB6coyZxgnML2ksHT440F+mGs6vj5VpxdJv1n/jZzRtsjsIaleQqP0XZ1C7OBd2VNwsE0sWT33gJtJzx7F6/2wQCIGQmyGZJXpOw4YH8siXYKCH0FTf/q5yOmm8QyvsFsuiTR41PtVLl/Amo7Pg7Z2mMnbGa2pZiE/6W/wLPrC7FQ/AZ7whbLJyzrlTcZd3oDut/eGfH4rxrdvDAGW7FjFfOM4KNzjfmNaFFGB8Wbj1ur1y2lN/lxDsFX7BA4AjHi3ipMZH10XaqBdHj+D+jYVRs8C93rOK61Hr48AG0Vc9+zHb6tFBuii+1zuvniw0OHJyZpugIcv93d5/ID+ZXbnfg+Y/OCZCB8G5DG6+0iMGGLRMbvzHgJIjYdMEhL5osTfS/5paNAs9ENqV+Ivyr8FwZf+PLthxs4rwSsHHLSU2bPfKONc1Wql44wQZZgFk6Nn4iMku2Chu5z5DSgaZKuyBSEfPRr6/P1IqD2VUvu2UDyF6LJu1AVUfjDDyWVi1Yci3XeeHNdlMxZ5nQNPmdx7+oYoxMjHzyrxYTfLN0Xrr317eM8/6F429vbKLQJWGj069j4+KM3TB7/IjBRiNVqZ8k0G7QoppTN+/G1kvFxcx9yxUlIrOaOOxBG3nwrKnVhUJpbE3thxttkKP4IrPxAGFcnIXGotUZ5o8JkXYeqRMetSCR4oyCEM+dt2cuXUsP7X3u0/McBGJlzUAupxsvaoeciI1Sft0MlytgxaGkYoOaGnnqqOFmLVWd/jSut/NIGZXzgWl4q/eWYuPXQh0bBoo8X7jz8pdnh/OFvpFXXTdHOYHuFZR3EAAWnbtULCECbHxe6fZqKkX6aWvQDgne9iI6IKn/70dapVpz9dCR95OOiGLjaJHueo6Sajw2QTkDdnnY6HuylouNv34kmGU+88GxVi1Va/yPczWRrdr0yHZVXv2TzguTqQ1siyAIaONmYDuVKONSrFwWVIgnHzh7ZmwyMzm8YverbT29KK99evATt+X03XgO7ZF9OkGsDnRvv3hXfaJY2nb9Bc+IBVwsAoxMdw+FVA/dhSvLIhIP4/eqM6Vr8f+6+YZyGVUGJT09Se9xEEb7AOvB40YarVSl/VXhXOnld69+E9Uri6w7xWEDtR50uq6Q13/isAGezAu2INiGf353v4l0pTTet+6nth2u7XnpSU1QwwZ/2FxOPooNi2ADbfA5Ju766h7jY9n0+Fv+CeB0O7a9SKh6frNnw8GSsFGxSMbGJ1fmgMzfgH9ExQYVGvbQx8ZAFii3v4KqN2HueixLPALZTyFKo+tm8fpFUB/kEZSSKDaoYdg27z7004PHh7PlycyuFwnBSfQyCakCqK9K2aXvPmf0fTrum+mZgfzlbblKe3Jw/U+fsy0xbzmHPKqHKnjY6BMCsfzogY3PcO9fSInK34j+BLwgD39srNVOVZpfQQMJ6tkWcbtX36r2pDJfgOeLUDN5R1vzjenTFkHFoPd++5Vj2xaqg/n1357Fuzd02wids1GoojT4nFHp8lOwYZS1oF8zn/xadaw+Pjp27H0wnpmR+0u8400o6YGNnr/r5/9VKFVk/TBclKXB/hs8Pu3hj422p1J1GG8swnww/bFRHdNlHiVhw7jYePcmf61WpVgO1wVuPPmzt82Mt+tDQ61PPIvmS2QxdslLKZOcfxw2ITIJ6NoUjRDnBH3qxy8ZHSuVRtb9uoszJBhE2Yca2nDElnMJbBQEYuTTGP662Ej7b+gjx49NT6Waja/geCOfc+uPFGoh5fPC4mi2+RWVbT8yp4qQPIoNqJUbznzRzmPtgfzex/8DNM853OYSbTdy/jo2LJy3Vcrs/tPVUjcETqyaCxYqouLOYwojzfpk9WNzNmNUPeyHM8m+JqZuaTRptVBCIYwU8N/9SuT4QbxQzrM4e+zjk4hN7cvY5VpSns7DTUAxmQnyUTHyqhjp/KQ68Kq/B/Zj6kJGWDYinvjGLuNGduIVp91GBDYaaDNsLtQxVbsypY6GGYcE+V7+2WLqSBdKOLbgXZTJhWmCqH7FfuniOmPNUU+ghS6ReexhE5RclRR1bKI8liWWMKJct3z6ZHDDdGy8nO6xj08ANo3yF3FjrszzEBRC9LMYonXZ5yWf+1o+9+IbAgri9B109pPf2LNQLDZOvh8q8AIOfIvCxIUCPb3Ieo9PgZ9uSGcUGxLBhnc63Dbxki684tt+4MRMZjq/86epc6WVNLK72LBEbOQce2ETykShYZLM3yRsOINh4dHjx6fbqWbxqzaeeR/RZ1Qreh7ZX+Kvo1iWmzd99n9aYwdeLyJ6hfdu4u0hprDu/8be2Vp238ucvVdSD4l7tZ05cs8+TC2znK+bnrReEyu++OWJm0fGoyEWz2lNNIYzn8ALpxZxUs+lmTMmjzfqmkdQLXnyWkjkKaWjxw/OoOBSOXEh54EPjE7VU1Xjaxxvw1FbY0Cb0iIVmnxV1PJqGJ/7Qn7skD+YSdjgThqI9PSX15YaY6/7lemv5Uo8dwBxjsmS2anxdkuxoTHYOKRbN7ykvzFc/5SAnnUB5H8PG07dPQhebV8WNrQHNpQSGghhSdgwDZsHjx5rN1Ll3Olo2REqrgE2CjEhi8LvLgm+Rb254aT0xJv+Grcu4joLbym+/ysvAs3vxZc454+FqbAQy9gTb3Xe9g4Sh02Ex10hrtxjwsiXPvms2MydQY+5oPlWtmqavfKRv9AAE6qEicPG2Tulped0sQ//98RUK1XJfRtee5wRq9OlfSG+0CA2nFgc2/c6fU9S4HBXqXj0K9PZ+sjU2V1n/SRa5anHoR68j/i7j8hZrSEF4V85BXuOigvaI+X05CeeEN5Jvy42tCc2+j6aGPqWwMYFRadXwoaxR46dnJlOVfNnJmy60Dgc4YubK3FLQ4j96LHG0NorEtesQAPvPP7VtfnK6B4/2ATikrsuydQx0Zev4paREulzoIk9R1emIyi7s6ANsrxlC+v8XQZqtZHju4Is+PIFD8WAuK4yUcbRs/Wfft+YlF4c0fyxYyfXzqQqxo85Nhw3A9n+JAabSKvxnzBEdB45Oju2z+9iQnhJc/H41/YcLY7v+2MTBt9Ff+OAzstwjApSeV7YKEtyLKyxEKEj+JUvzWbKhRMfF8LHxp8XWC42AT/lWXsZG08WiE0v9JOxJvyJj4zNzKTyxfNsnJr3oSFymUMJlFKuyVX+OoofQMyfWEof8PtFXXb13/ncE2fumc7ndjlnFkff+Sg07kU+cp2QysBkulQZOSa8xCSNB4G3QCtpKi7Zd7idHzr6ER6cvewdeKXE7+U8UPw9//5UvWzXmpRW6BfK6igK2E9+eLQ9k5osXQCigNcTadgQDRuljwzzdkOI+ZOa+f1v5knYiOd+tEehMLr2+8+JBZt07ehoE3JelhF0/WIrsYnYQRAqFhj0bGe2h0sTY598JsQG7Ue5Gr8nNC6FSdjIecbTx+OwGWnNpHLDZwlhilA6knbVK8kFZdLWZQIGd0+aLrz2j8F5Zf4Tj1CwuGDPnfFSIzuw25nzXcapZOQbrP9oK116fv4cSpx/3N4Jf73JP4/Av0vFzSRM3/rprmOV8cwXNzmTjF3b62tZsIVdG8VDfoQ1J84/pEu1V6OynMai58wR1hVs9n3jjUaqMHQ27kSSaF0KG6n2SqygbOOH65XX/EmEepEbz3J2VhDzR/uVy327nrGhazm1MyitX/ZEbKiEje5i6qb/Hq43eelLlxIpddk8f+9hY6z87Xlh0w5egE28SRt5/Wb52AQ8pr4MoIaKYOOFC97RXnLTkeOtdqo8eaEQXWmfNPH2/evYKBjJMzmep9jw35XKfje6u/O8qJghqNx83p696MDaeP/M1x8VQS5e6vqZQ3G8luz69WCxMmRAF5PqidfqwlfXdUT3rPVGJds+9zlq0wUPFiL1DypCSVgoRMl0JUXQwvkOuhne3XD4aLOZqk38HO2Ew/34geldL2x0b5zC7BzXyr/oV/pOHibwbgFyxUG54kjz9GehGji9XjhboCUc+OswxAKj8SXyjUrYMGmEkiqDmBOdM9aNTOdK3+uinanXv5KwD3VjxvExhi89xxd0cfqR/B2tvqxn3z7ZrKcaqy9kyqAcYJScfECr9Eo4P3aqsN9v/XmBAEMTNJvFC19ZKK+a+d7jeFc6dQzTYhJ3OSfToHJ1edjI5Q1RlXNQWyDaLs59sTY+M7HrBXiWXYiNKuvE8TGG/vBihyRsetkjMXeEEp3DC9ONVHPVJU7tipFjemCjndXl1s8PNkr7eNgE1irQF5mCnfeSXG5g3ZeeFvMWd7Hhkj0CD5WQJGzCLk+VyyQMdGy4YisVMk/HGPsM8cSZewzUc+u+9ywP+jQ9xaWwcTSMmHVOfUBaChtcsxDm23GfdKv/aoG7KCPnMifJAvpqvE+8oB+t1qpXEX2WVLC5S1+RK+fr33oAL6iQunuVOp238fnFLCglYON/1kIE47zvQEjlXbF41j4D9cHCpaEsEE1Rr98qjzlPrCN6LxNxGqO79sKbjJlSqt13NSe4nCOHROISsdHXM7wwgn620R68XMgSjnORrLji5e1moX76YwIFU8vlV6DHB+dnJGIT2kEr2PRqZ+F3f1WTButRboZWOL7yLkhn9sLvDp7MDx5yq/BlaLV4y8HGBUceST366ZZgw7kw+ewbiusqqfZOvyUgn+jrJR4pXN0Xj798eVxen8CflvjZuvroEY+LDmgz81TYCzaeWiDEzw+o1bO7fWMT1E/QMeLPZdYEtZCOmP34un6lrxm4slVAr0lcNnIxh5es2pZzap1jl+Z+d06wA8n1wl2z6b6fgD7atRZF0HYC20CfHhtk7a7A+MImzI7MFSl8UeqNGz+6LqThhPvAFt9UbLZSUytvRJvwLcDGfYbYeEEXLfOdk9VtLgeSOwTEcpOjiaZt/2S/8rrBwtee6eBBLVThrYxNpCVGRpokbKj+rmJjEbds1vyGJx96/PEnNz322KPPPPd0xxaC4FleDKqM06lvPnc6O/bmfxHcRc4dO7tYbPDEDzEvFmCE5phNIjZUdUzyZ5G1w9CBCG2JuUMKiM2qm51FhERsQv+IDBTyFmqPsMT3d6tM1m7DNVXb4s4hG9S+dr9qYaXxqWfwxDlC1WYQYsL0doAuOrLp7yGcav2UJQBXzWX8we+e8KHjPn3qKSd88EPH/feRHz33kee44KZJuxwaCk6viWfeXEwP32A6ewwWItj4fJi1bfrH794qhCs+JdoUejREhi6friRsGF6FO/vKXLuZaq/8PVfQVxFYJjY45nfJUy9t11Mf3UhsG7pwvM4VwHlzJjs6852nBLedW5zD6qSO5DI2QXeyfGzksB5tQXhv4PtCsX90fLB/cKeh8ZGh/u223f6Yu/DuO9PCvXO0y6At/HRtuf/U5+zFBUsEJy5EsBFc3PLi1IorhXNheoKhZcC0+MWO3tjYxJ5/mYH2Ajve5Jp5yqGTxi4tbYUrXSjoD3YbKlX/gXutRAcntCzB3jKyXeWbj9EFEq4muo5H0A4TJYQQHYUkXOQSythIKTtS+0kTqycqlSK4bL5SrjSKOxZOuWMOREdrkeCRINB0Hts/O1m+WXBQc3giNmyenlPMb38j3oNjg6aYBAv3sNF5Fy2LxmPoW4T50srMVKq5w0028W+i32pscI4HL7/4wC5G39eeg6FUoPDTFUxcd+Jnzn+aww9oNDYn4TmanvrBlXSCPEhklqYnNjFnIyvYQLv5/bEH1KsztfFs2SjmhoYnC9XSqlTuK7NC0EW8eHUWqtTRQ5lVxz9h46FHidjAOHVuq7LqixsZNx1bMh0T7j+5oinI5PfCBhfFbXZAbW071d7hZlyC5FrN1fOK9GfBHLg/KkAzsdkdBxdzM3fjeXNoH2La0Jae3oxHbSzgsjcKd8EagiPLqtU9JCDUkIheHj9+iHFIn184PWH8Kzb/4zc/v/LyS3/yp7/c9Nurv3poYSTdrg+Ptq5/WgjLOU1lQfxmymg0bkTZzozIaT4fTCH+slctc/iDUEoWg40dgqPRFb7G1C6J39Ae7b3L0yAL7HSrg41uh7Z8bLzvIPUIKt5abafuwRsWoVezeYc7NiwEGhHg5AjQLMDGtVJQ7ptSKVAxSMSGy5ShNgGatcUi2CArcUc8wT3Zpm1f8Za+nfJGOj3yuSfw4IuuvQghXpuuvPD857DN8iRsqFh8aGZmovFP0N5BJk/GxqslSXxMwgYFFGHvYbRrqekVd1LqnKnsBgvO4tJjB99pFCd0lsDL+66cTKXugmbDFL2DBXu7w/R0WViXPaT4SmkS13G8DORZiTjnr+NYTJwyud1ktTj0pU0wrkPbtm1ydrmS+vGmRRjmLWl6QNEloAby3Ru5wt+xMi7YIiozeah4/skyFVOkvLBuEag87Xy5nmpudxfIaRaR6lg8suH3QP5xzg0LAomuZYrZc973fc46lmezzvz7vhnVsfG/q7mwOGxoBBuqv0vYJMPihXfRxmMxF45eOdQwBo95FFo3nbMp6Z5x8L6/w4NAbKHaLMjYCLZLsVK9F+QFwfFe9gjvHQ/dPxYbxV/BplBtpOor7mQaNtFqF4eNm1KIDbEtBt1C9wHx/5j7DgBLimrtVsLChtnZnXjv3JzjzC4ZFFwyLGGRLCCwoIJZEfyVrIIKqCjwjCiKqE/9fT6V34CI8FDJYclBEFxggWXTzNzbobq7/jrdXd1V1dX33pkd9BW6d7q7wqnzVTin6tQpbFhMNEku9C/hO18NP1+Rt9FsF/LrEEiTsdtEk8BPLI8tS/W9Z7Nqk35vo8nND/5ZBYdryD8PYbjjGrMvaeGDK9Whp01tUoebw0TeS8ZoKTZR32GRwm7CukBNWaPDRR5+qshKM9+lPDSJKDplgITmbKiFo/DYiOnD7WjGgUkYjSCNsgWjNprCLx40WB9ddPYmEC0nwSGlhdUWeMulcXVhp4m0Y3xaofKWv5P+o4EYLWO/YUjnGRabqADNwbKaBaLfjCuPgEvl4J6ZqLpEYRNkqlrOItUGOJis81zmrELk2IjfZoGN33M6mbfRudTZzFBx+9F3bpNNZM9Yi1vg4Rjs5onO07Zsv+4iXaQdf2qwtN3d4H3XbMt4AVuHkdh0w4dis4zI0Ns+aXvd1uuLiP3h5n2eBUIZ7jBukykVAzT83SVR2HBsNUJ5c4TwQc59N2VHy0OaM/jcIuKahTfuR+acHd//Ot6EdTJ92OB+AEY1LjZDs2biX8Qb83/Z3kL6mOSmW8ttHVG8F/gWwoiOaaTfNOY9A2t+DDZmmCbvl2NByNacSOVEuNFscAaomQaTRWBEw843IVnQjcrXwF0fCDNbslfgPnh7Dp37HaTGU043t1vqq0curWb63/UGqGFwPkdVTWz7tiM+y732b6kIv5gfX/R1DCczsR7aK3AfDamNYQibcP5UFmjWlfHtn7bhbgXeropZ/6V5ibZwor2arVqEbEsH146Tzto55QK1jOCxCb4LPA5jI2x2mR2x8faP5Gd7PWQgtU7ULrgFF1v4lV0GKrm+sybBub4Kewiqaaisv2qWd4gIAJtGamMnbCbSD9FxpNiYZljvCmHD66YCNpl6XVmmvGKrcDSG5TsE3n8Y3c0M/IOxuLnx3b/wZrtNRCDACBmBS4nI8yxUX/FlYVPXYJeD3gfg7RgYdBVBcy6Hc3jvpPTsyCwXEYvIW6brKJfb12H3edy/dDdz09As+6kVg9nM8GmwQqA67guRKwOYrBzqnTcyLdWy043sLm3csu3gLCbFICxT0/eIqTmLk//dLQfBGbvxXA36zVoQH5n1YR8bj+e8CO0jHYXNJDhlhlt/p6exOmWrbJmmaYax8TKk6VWDCKaqDqfhHW7TNqK7twN498IZmg7BgLPpumt5Ybl7N9Y04W0bye5opdi4bcHDhoiU2HzuvYlydfgEaxKWNzTd22dyWn9ApzuVaKDh5Ou1+ZstzfGiMUfY+M8mOO9vpAGb+X8nPZPTszxsEPU3wOdId75EbGh6oinff92NdrtlaHA4PbQ3JmLDS0PgF1Kb0sHRreOTwXD2dA3HUZ2rl4GBJqFKB2slaOPOXqTlrZWQP+EabiLJT4qlIi54+6PO2DZNupm6YvFoJXcyLK152NCELDYOxODNuJSuKhgTIUrtvEfA11eKjRhgwrTteqpeU5o7PqnBsbWQPOLhKfHnKnBVwEbHm5alh48njRFvsPWWLcYX8xKfJ1XYXnLuIKJDneH0EeTYZjpjGjRg1f3Dcr4RjLx+REZEe1LXw60tTLcr3eNpZLRx+/W9h7PpHX/pGOfqATShVAQbMlLvNVhWiHoDe9dzjw0RUKxaqlFVqguetjVdMnV6+Yj5d8TFwUb7y3BpZGDV+patTWIjlKYbNkQrJ7VGptZuq4aLjWWDJw+n15BeCccBwaOtY+TsywRGcF803EMwHa6JQDc9CU4aANFssH7/AWPJHa63NcPQg4uzQ8QDPWSC+uDIxA5TsJcQvgNza7FxamnWss2aUln6rG2ojB8osSx2F8J93xkbC0+fuLSWXXzMlElaf1typ4LAKzEHA9st03NuZ4GjG+gguup0C+gXMH+DFylKH4xjNmBnOXARwatt2KYtlho80XJcIUclgtrvV67D+KkVixbeit3zDcyIFqLZIArQDcPji+7Bznr7m4GNadRLRE6rjT6Bwc4zUh8QsRDXynjMDGPatB87eaicGl5pqESQUYN8eKq4OqHg7Dkm/722Xm29/NKLzz377D/W/uPJhx54+JE1Dz322JPPPvfMYw88+fhjT/79xbVrX3p53fqNky0Y+0i/wnA/EQTSsQwMF+XQ/AyOJ1QQgAnMsfJAeN0N7zjgDgvhjf/81hXgJ9vXjtxEPs/oZiDQevfi0rZXqIamWX49GB9dHKaMzZgUG5kMjrR6tdFQavEHNZCGuHmBw0bQ6ll7Kxk2uG3gR48aLObzx6zFwjwmwwbR+2m89FOff9vb9t5zxcrDjjxy5YGHHnPKqccdtnLVCe868bh3nfa+s884/oijDjt45dEnnnjckYcfesCKt++5R7M5vmz5TjvvtPuee6/Yb7999z3sgC/ZoAX72Pg6JMXGM6p1sLHMzw0lrn4dNnwQ3twC/6DuurcrViJXj3P7pMdgOJ7yz0XF+LmGjU3WT/TWYUOLgcHbaNfqdfDXebcFe1GMvuG2G78WXtVktkssn+l3olqb+KHTByuF0ZPWY9iHJs+GJowx4vkTn3r7yeKCfCqRLebSmfToSGxkeGhwaGQ0PjYai8dGR0ZGF/YPjYwMDQz29y1c2Ld0dGx0bCwWT2fTA6OpTGosPhZXJnDbDmQBX0+Dv4mwp5u2Bpe5tEHMv+M9g2+N/3TKJsKAarhHT4hypapwQZXTIYN1ZpoRUZ4MvG5BbvCdCKuYa5+CXRLLpQ6ytQeR/51IAvjVZQXwA0WwsdhrCpn9Eq7RG8ErOTbedzxp4034waO3L2ZLR98FY5pttC3WYY3fdWnaoB+R300nj2yzw8DwyMDi/v5F/YMDA0MjwwNLh0YHB4diyUwmE4+PjSXShXIum0okUplcMZtOJ0aHCWyx+FhiLP7WgdMwLBuJ2FhuF7DbNpmSpqfI4LfuxoMWLFy033rCbrQZO70EmmxbgxuwTCPEa7d3a0StweuymfgKDSwRo7HhqtcrNjBykvF13TjYp+Uz95gmf4UkomKKt+PN8M6IxoZ+J+qCTfTPO94VT2YXnfgwJiqArXI+fwWVAJhmu77qgB/Ga7eetWL/ww4/dNUJxx5y6IlnnHDCsUccfNjxp59x6rtOOOG4ow7fd7/9Vuy183g9R3pJLBaPL13UH0vGYtlCvG/Hvli+suvVz6rTbRyePw1HOVLBV3vLwK+++N1KfGyb+IUbsW5NkinKcHoVwclU2xrRfZE3pvF1hFdEOntl92xhHK6r1DDDBjFEH5xiQoANtTPAhv3qRLpaVQq5e01me5y2XobvftrO/YZ+d31xT+M1x4+m8yMnPQI3LNiOfzau34TqgdyJhzBnywsvPLnmkXsefuaJu+564p9PP/Xo/fc8+MxL69a9tnFa07UXX52EaxanYd6HQDRAo/3GutfXv/TsE4+tefC+e9/A4PErWIOiyIBiikGpVXH7pT+dObRg4ci8+F/BoTtRkjXsLAqRZuzY4oJa6XUHHhxntrGtl1aka0VMeK/66wJ0HY2FphdwhH4Du346wSZTqyjFygOux2iedSiUliVQxMRk39iwP6Dr6mMnJ1PFxWc8Y+EWYu6tYeU+M5QT8MW08bRjPA2uPJBrzmw7QhjMx9j7y+3Ztstw14k9/GXhKffKFb48R4UlHQLcs/7j0R/stmCkNJqcf4YKd7itx0Tw30wkIrgoVDecO9ra7RA2tFmSQc18cb9YrUgaOCyX+ki4Ufjn7ugE/KVtiegOL9WTzaqSbz5seS4hWZ4hdh8nyMhiosiwcY6hEz5gW9PsBz+YHxspnvUwUXMCURNFuKv3/XQYVru92SKzluNxz/L0GmCYe2c0GZbaGqOB6Baso4MLFKKukgkd3DxuQVhoC87lBKC5Tj/52+NHB8dK1WKi8FfSYzSkE15M6i7iBGtwiIQdHyrMIOHXFxZVLdV85ZSBev01DMpZ4P5EwIb76QUbly8kf9P4e26sVlNyOz3q2A5y2FgWhw2dS81O/YZ+V0mDxzoZ2Tbghz+eqqVHPvqghjhZ2vnhAfKPv5LZFvx5EqbB5euaasJVXO6hcjei7szpJhiQuUs5dFKdasPVA9Cv4EYQm78bFcCH61peu/vnxxUHio1aJTl0wEsqkfEJ0GSGxLBqRbiA3UHSwua0J9tw/cChHuwKtny1r177K+nhdqeRK5i0O8nWPjZuBW0iiqAn06lyRcnu+jhsiTHYWD4VbCuXyOkCNvQ76eptMv0bhLsPnlXLZpIfgt079u4jFLH/YjhrMNhSp3Bbtx3vu5am6e7xIgsMtRwn+M56F70gl7QDkHo1G3vOTpy7I1vh3TgbTf7jT5fvoQyNlmul/Fj8sxbBsvXnT7979fLj3nX0ccccfuhBh77zxBOOPuqMM07+7H3+/MjdS+rK0JNE4P79vHLuJuiLejQ2bu1mhg1Bom1i66lcsVxTMns+h1VQcGBcdwR8Jm5YXg92bpj9HRYu/z1qm/bUwxfGU/X0+58hM4EKEhsOj2fu6pV4FtjdZ/EPxTLtQDxvI+aneTs/BtwIocJWAciARGV48kenZBYM54uZUnxseJefEwDtNy5OLlq6NFYspNMjI8mR4XxudHQwXhhcdJHlLK6KnHbpBZ9xv9+xWvgSwQhLbKD4Z+a93+rpfo1phv2rwc1K+N56vtFQMrs/QpRFMr15B2R5bKRl9oYN+HvQ1bsuzA0ny6vvMdo6bGPp4cnGXckN2nn47NPMsEHeLqvq2BFrhJHTRC5ee+v1x8ZHivlUvrx4UfqE20B4wJNXVEaW5/KVRqlUL2VKyXgxviSzKN0YHLxMxZ47gpAsCv6RkHX7aHnsgyYRQaNsB2XYmFJsUDBlONgTovGaXXPjVSU98Scy4MCZE/ebgI0sRPAE+TqYGywMW59PfDKbyMdX341BZTNU4cI45Js+dzK/mGFwvDyARYA+balgbao9+sPz9l6SKJXy2dRYfLePP4kNkPKnv5hKLcsWS/V6uVbN5Jb2ze/fZUV2NLPz/uc9hqejsIECLHxvMzV8OBl+2zIbKDnXIjjJ8s35taxp68l35HauKqmdbtbB/4HpN04GGzk4XiSftTw29D3WNLgOXX3uono123/mU6QeKnsmgk8VzWlZOV2wcVb5tTZYkpkt/PLNX3pnLjM4Xi0klo7sdfoPXpvS8CQR6164ND62S6aZzZRKldLo4h3y5992+5333Hzrr2+583nbX7qS6NeGYeOHVyRSh4AHDVXkzkyCDBsyDarGoytyO9WU9Io/2rjtLqmY7NwU7aaKzc0IY0PnNLhaSCNYPPf+XGM489EnTGsTwqHrQrpjIymnU9Cc+QB0HQ3Eted/fO5epfhQsRRPxAtHfetZuI8K7hOb/P0B+Uq+Uavm8+ViJRtbfsHfwOCMSGmaqZo27JqFZWiHUsdPxmPHFAqHk86FI8aW2WNja7aN7t41Xycy9P53mLbqHS43g4Es0IVmgA3LS7jp1LAt/fnff+eYcjNT+tij4PehNeOxazbYwOrLZlLcQ9+56Jh6ZnQsnx9dkt919Q/+bhAheTNSVfz4laW+dK3cKKayRNWppHa5omVMkwFwEg5VEAVHmzRcITV81pYIish49gPp+OHYbveOg0yYk2FjATZ/rhcqRBZYcZeGNAt7pyJNI8BGbgMkzje+DOz8EfBQt8Esw9DuOPGj50yUSrHcpx4xwR43EL5mh0VQXkQ8p8ET/r5x3zeObRZGU6nswGC6duyld2gw90wTIRtv+OPqdK6wvDGWqWXTxVKhnjjkUV01dfKpTcQVbcp1jOXMgyFsMJyrXnfZwNABL8Ld5FGycQgbTroKMGFxcX6hZn8qlxpNZezAR0Hftlums5zEYkP3C2aADcNzG4QYQ8V3HpQ/8qBytjRaPAdOLEiw4Z+Y/Li21Ss2mPQc29an/t8nD0luPziWSPQNjr79rGvXEx3LtlSVCEibb12dijWr9VKJjGb5QqlQmBg96FWShiiVbRv0ZtgzQJHYwB2fW76+NLHnzbqlhu7t7IAN6gUbAxxE/7lcHm8oYyvvInqnFjYY8GnxZdXALs3jKCfbRr2/ff9UbadmPZ8brJ5209ObQbA2wKmahnyfw4Z7nw3dMXLL42yYJLIAQ5fpyaSupkA6gP3iDac3RnfsyzQnxpfts/qK296wwfhGnSaNvvX3r709UV3eKNdq5WIhm4kV86Xa6CmaqxUhf6868J/m1JzepUEkP7VNRJxrlmRr30AgbQhBlKHduyHDewQMLiZ7vkcDXfN3b8s3J5TUAXeaSNwj4LBBLA8CDKOxQdz7W/dPl2rVRrVSSA/k3/W1W18zMTiGalkIVP6g4dPOMztsgpYImKMN9/3sJ9df983v/+iH3//xHa+SoQzORNkWmUg2/vF9qfh4s1QrVaqlQj6fTZYL5crSI9cy2LjasOF7F0HB/otpGc4JxNcvG8ns+jNsy/UYUd+hawq9YEMGTGzfuqLcWKYkVtwO409YJ2T7m+fNFiGuzN7CLYeUyqVio5IcSaUSo7HKF37+8EYQhhzzTMMzue8wv3gfIsc4t27BFw3Wc7CNbGfx2gIrAjKfEoEe7oDR7v388ljp7RP5GsGmUiwUi4VkPldpxI5fx2MTYE/ZTfdX4BC4hZ750MjoAXfZYffOsjAjWY50FMu69R3F5nIl3hM2QQsKcOdYx6djn39zULVeLdfyO5/48SPS/f3xvsqxX1uzoYWdNUxda+uMp7JZYsNFJy2v1XJPFCFdVfWNk3AZJRl8Wq8/c8cPzxgcrFczjWaxUq5WisVSuVws5wuFoRNekWLja32BNE2oJky448DkyMnrLNXoVfeMxCe07wPHsv6wVxqwOehOuJw8bHMrZO3LAOw7uQzN8++/9yvW6vVGrvThP97xpVXZkeHc8NKV33/kOSIQ2e6JZkPXjWhsUGexjseQZNXW3G1+J5GFbaffbHzkjpt/dt3q8mBsOJ7faVmx3CiUKmS6IZ2nWiMdaPTUNyg2husp3vef5ttw+K1U1yzzh+lq8hw4mB+ab0K8ZzePBe45+QuyAxl5TfMPb0s3xpWxw+8ynbtXO2JjsbTNDJvbV5ZqjWo9l29+9K7JNV9cvX9uMLZwm2Uf/9NTbaJOwLkvWH2m/JDKxN2wMfyTs+QvmBraZPwyoNMgvbXm9z/57rc+f9xOjdiSWC6fTS0/9YLjM7mdK8VyqZArlkrFcrVZTqx+XcQmqA+icrn7TPo71q+OFXOXmeAIphdsorREGTawEmne8rZsva4kVt0D/l2j+02wb2OaMixk2LBl37eqXG9UKvnUSP7oX2L7lVsvX7U8X8ouWHTAtY+2DNf62EdAD2yXfOwN10WtKHsHbYNbrTZgJwHDZmj7+Tt/dt3FHz56n/HY4v6FS5OjsWxiUfG4n95y9khl12zD6TfFUrFKROlk35EP+djoAjaI6zew1Gnh1z+dTez+E9dmR4KFIFM7D7KzhSy/gj0DkNP2ytYqSuKoe507i6OxYc+RMGv5vWLzl0Ny1Ua5Skb21NID/3MdwvqGm9+9rDQaW9C3yyf/3zOvTE7D2oo7Bjl7ZbPCRneNowmtYJ674f6ffPWcs45dsbwUXzy0eGn/0qH+gequh5xy0lFf/OcLlxYHK9VctUJkaEJUqU5GtvTAsY8y2HhrpS4W4fII7x49LZs98THc1mw9il9s20a+BU53bCzSsIzf7plplJWxg/9qOzK0e4Yh8O/F6hvsmraIheFlL+obhusVxbz14Ox4tVouJarF0eHln3+VaOfm9O8/OB5fsmS4T+nf/aTLfnT762D8Auf1MXJ8E4BVn6pbtjZNtAnDMXvWW+DN2NDsadXd9p6Cs3eGCkt22DYdi2lsT9130xfOWnXcEXvtXIovWTo6MjQ4sGSssvuBx5/5oWvveAXf++N/3n1WcXGhkCO6Tb2SyxNhoFgrNbIjRz8GAhhsjbswm6H60Weivpr42kxy4FJsYVaaE0Kgd8l/qQwQ6CLed+DDH/YD+7SRlX+z3D1qXw53Y/nYuM+R2CApNuCRzO2hdx6eG6816rUykYdSA3tc8LwKvuFafz7n0Hh/MjfaP7Kjss3iHWP7r77o+3e/oemkwraumWQGN6ZbRArSnMkXLGFhw1Nra+RHUzWI2JrSHENbHY6EvHb7NSfuvvMeO1fqucHhkdHUyHDfkuGh7IqTPvqZ6295fL2G4GjCbz/z9Y9WE4XxfKFOhrMykQNq9drokmQ8duDNeGpat9oWFrFBAjbQEezLk5kll0Mrib4DwtdnWEFctFOjHdMMbAcRGA3/eu9CjWBzxN2k1+gWR4OHDUdcF2yYdQWqB7jf/nxoplGtlQu5SqVcig3m3vM/k20bTkq+8B8HxEeSxcSy5ZV6JTGydKCvP9XY5+j3XHLT39ZqNpqy3VVhBN69YLtRM2DPARkEH4BOJWrG9Oap6ef+9q33HrBbI5scGRweHU3mkqX02OD8hYuWjp922Ve/d/vzCA7qkLw2b37xz6fFy7mxbK2aL9eyVTLhZNK5XC523NfO7Ft46etktCWc8M4RdKpfS13//tH4ytuh/WhtP4JvmitiFAFe1CdQzH6yW6E+oYwefS9SkeHYufCJBOKisRHfmhw2N++XbpTLuWSayEX1Wmo4f/xN68C3TRtbL935tSMSiSVv3WYwkSrm84RPZMIeSeUru6084aSLfnTf44+seeiuv95z//333XvPX/92x1/vveuBRx64976HH3/6macef+7Ru3/y0XfkFm63eHBp/3B8rJxPxwf7FuzYv7hv+amfuPzam255rg2GZrDfuump399w04VHTgwtLTWWVXPZYiGfLxUqpQwZOcbnn/nCw6fHjv383QRuG0mw4esHVlkPH5cbftcj0+22hnFQ4w4AyOK4r42wfkPeXD9RbEwoIyc8SGQN5NmncRq2yO0ovY//wiqloGH8cr/cONEgspV8plTNJXOpRRNXrcX2lrZzdRSo6t+55NTGvLcoirLjQLJQyhWL2TSsIEzse+DBh6/c77Aj33nUUUetOuKgd+x/8EGHHbVy97et2G/fffbcPbt0/g7bLhxYPBxL58f65y+cN3/7bUcPvuD6X/zmN3e/+PIGFbo9Gcee+8uvv/uVS8/cdUliZHhgOJ0vlEu5fDmbBiGN6J6FdGH4nPWTv7/q5+//yH3INnXf5ieqfljF+Cd7V/quIrkTQU3famxE2QHU2f8gYmRViZ20BhOafDsbPxlLUCdsRDBpj3GxMa2bD8w1ikTBI4wo5TOZbCkzvMuXH3qZjOttWPeFNgqbWu27f3ntJ45sDijzdpjft2Qwns5lkiOxsfjQaDw2PBwbSwwvWTI4kkjFB4Zjccf4eZQASTKbt81btpk3tNsJF91w54Nrnn1tkmBuwRkejFuP/Nc3Llp9wG7ZwcF4Kpkr14t5MraSHpopVor5EmkF5RSRq5ec8gzWX1Xv2Oe4J8EDsYiNWD9rCqNLyrm+r5PKYcP2sYnEIHpY4xjuY6PZhnVds1wuK0m4Ig0sjLx5icVG+iuGIG+EAtkXUd3a+t2B6UqxXi9lCG+y1VqmlCyMxt55zR9enDRdY0DwtUCkaKxp2oa1T9//s+9e+fHDCwu371uwcMnSRQv6yMw+NDQ8OpKIDw0n04mxBIRUOjsysnTRokWLBw8/95fPbdqwYUtbA2aBxzYi4G1+8HsXXnjuiXuQsXQsX6vkc6VqpdEsJRL5armcTeQa1WQ6n6tUU3t+csW8/M1ErsDqWQPXawiH+o3YKElLRh/LZ8r/F1qAbkf2G64/oMCGTHjv9wH/u441/PVllVpRSR5zn60Zumn4S0izw0Zyrya0QYLNAclKZaKebeRy1TK4ZCyUc+nBRY33fu+htZsRmXnI6EMU+LYx2TaBN+0tWzb9/fbf/PY/r/jAKccddfzqE9+9+szVp7/7Xccff/ghq4448KAVe++5287Lm7Xx/U+/6va1cB4AbDgNrdU24KSbjZ//9XXnnrJq94nsWCqdL0F3haWZUgUE51whVyLzWrZQSKVKxUK8b9X/3LbPvCs2gcnT/Xt+WQcTJE9nEuvH1Lj1/kzsbX/Glmq17ag+EcIi9Mv2HRYbojbgb+5crRWU9GGP6o6fuYD/bs70uavNkRB8fQgOM5Nu8cjKcrFcK5SLpVqdqDnFVA68ZlbGEztmjvvOmnXg07el2uT/RB7RdF1tt+DGaQurG154fM0jT5Bp/+9rX37xn6+8sO7Zp15fv/b1da+ue+mVjW1DBVt1UDHUlgo6DhhS3/ONz56+cp+dakTyKObLRDYsktmFSCEgIpLpJVMZTScHh3OZsXw2Hctm4kvnrX5GvWO3ve4GI+wtH/jiG8hqaZrrYU33tgjoNg49+ziN8Y/2nVh05ea2bRMJCgf8ChChfIuyhQri83st8KZNpjDrG7tVK2RMO2SN4Wg3PDbm7LFBgT4E9XrksBrRI/KgTVQrpUIuky8SmaxUqxar8SWNs37q+gIGZxi6DZ3AgqVKUO+deQORpgknBchXJ0MLlq8txybdbGu6qpKUMI5pr/ztm2es3GP5zqmlS2N5WMXMFUkPKZSK5WI2kyWdp5wvj1cSy9521P57NRqZgXQu31cqzbt4I5r+SuVGDU8Z+IHn4WiOpoewQcGEADTYXxzPjfzA3TYJ65QBBr3opPx+l/PGJBW8dnmx0VCS+z8czN9cb6O3Kc4ieKU62Ny9Lxnra8UKaQhl0nqz+UKxkCNMK+fK1XJmyeLagR+/7uuXX/z5L33uoksu+NgHP/Lp8y+44FPnnvd/PnX+BZ/6xLnnX3r9fWDzYpPepVutljYFZ9fV6ZY+rZoamfeNlo3/edOZ79h9LJkslbPZeCyeAaPafCZPBOVCoZApF3OlWqUCWC057OapLfjZ1+yp71QHdvwvsEqfwviBPU57EiZ10DvBmtvllnBHkz+22eaGszOZHX6ObWcSiZTRorAJItBYPN8s8Kt+3c7V8XEl8Y6HnNYh9hsznHKm2Lgy9B17EemIKHqlYp4AUiS9pgCTTqFcAYU0lcyOJVKjC/viyZHhBBHjYD4qFzKZQqWcT4zEMuXxwz581X8/PQ07ZXCzLiwRaBoYlRvY3LLxyV+ctFPfvPkLhwqlajZLemWB5E46Zq6QzuSyML1lK6VcIZ/OVMupsaHPbSBd7ou3T2H1v/dQfgrKCVg3Hz10M/wBfZSq3GF/h7ROWL+mmB8+4AGMdGeXoyP7GXxkuql4kwX8bYO54zXL6/W6Et/nYYuLQ2N2w6YTfvCeytB3710eL5eLMMLki7AsT7hHmjP5IbiUq/kazATZdKZeL4NCmExlcvn0WDIDe5L5bDYXGx7K7H3mZf9x6zqLSJNtY9qCQ5Yb//7i3/7rCweMDsbylXq9UsimiAiYKJeTmVQGZppsJk3AAX22VHLaQnkoW8wuvHzjpGqe87WNbWxfU/+daerTesvCJ2zzsZeJVAKH5ySXuQR1cn7t6Xcn6tv9GhusocvssOH4TH9tOELxlXKhVlXG9l1j+xl4LWbusCG9/r63F5vAZzKSEUxARIJQLOWqxVwqVSxkcrkMzEHZUjGTrVSyjh6UJtAUimQOL+VyBKrh/tHCqstu/NXD68gQtPmphx+97eJ3FPr7QJTOZDMQ8pUU0WzzuYSzTkawSWfT6SwsNeRJjulcYayWzaa3P/91InJcXPoDrMF95DYb/HJiDR08EP851mxLt9vseXGPD36d3H/1X+ya22GfJ3T3epBov+osj2TBisAGTp9q36zk61UleeDj2DCCpTfabwxvu04mG3fEhr5zTcZN6+G35evZQtFhE4iv+YLTjolwm8ySES6RKRDlPJlI5GAaKpL5KEeYmExli7lMOpPNZvPpXLlRLRYWp4rLj7nwxlv/9MPzDswP9C8hHTGTr1Uz+VSmUk4mi6SHZMuNTA6QypJRLJ8h0z0ps5AtpQYKzZG+/lJjh/e+QIaxO/f8cnsaVuMQ3oy3aNj6WO4tH3rJJj2CSBg4XB+m1mQQU1ePjA7cRn1eRp9dj8KGiY/EOC7nyZTz04lSs64kDnnSOYYkYOPCxWIyW2ye3bfUzJDhP0VYBYNZjmBDECIybrpQzJSzBcL+fIZ8JUMe4SV0LRJyRQdLmC/yIHOXqstrldySxcliYWhxnIxTsORCdJZ8lUjIuSyI5vlmIVMi/8FaDOk3ZJz0sCmMjh76geMPr6VGt/vg2jbC7TMOfIh062nc0sGi1TBfOGzHiYetSTDS9e5g93ekHX4EK/JEhvzZrsWR3e+3kemeA4rEJkqG7oaNZWqW/qtmlshpsQOeR3B8z+/LoTMWHok0I1ZW9OrBLfD46R0VDtkP7FEgAm2ykEo77bmYyRXzWcLAHJGgyBhUyeZq2XIilRkr5EbKlUQ5VYsTmTdVIjMG6W65FGEykYOLjvxQIOIeeUsEvwp5VYS3uWK6XCqlCAJ5kABJlHw6Xymk88lyLldPjhOpoji65GP3Pvvs9Yf1b/+eZ6021qdOuqGl+3S2kflEI/84ETJ051obOI1reQ0L3Ep5/LNgHRzjLasq1R3+axIOx7mbMCIGYRsuWFqmLrpkdkrek7d9reu23v7VRKE+royteE53hB9Z22df8NiYPWPz4h6pYjmbKY2QCaFERpxSOVXKlVNlMgolMslarJhKZvqX7DCUGItXiT5YJLN6cSwxmiPzUHosNpYupYupVDxTI2zPE2zLzr5LtQQwFGCQJLmRt7kK6SGkO5HhsNwopUkvLCVHx7KNgWYtkyxv991JojHd/9F9Dl5rWC08ueFXa7HPOzD2+J9Va8Boz4LrR7x1aKeXWIEODmsWpA3fkK9nxh6FhRvE8Jgxd6azdfDLHsrogI03gYGDTvuPu1bHJ5TMPi86PtVDfgcFqBhs2Lmpg7zgYfPynjDzVzPQorOk06TzZOghHacOiyZDKRDKFuxy5UmLl6TH0rl6NlMfTRMpuJpMZvK5NOkCxUSzUMomYqlsCTQkouGTwaxYcKYtGLSqmVwpFc/Xa0RYI2NnqZQmeZYqxZFaYfHCAhnx0pV5sft0DCboL1/+D2sz3GYNOislcxORC6ZeayPnWim4s5eup5m+E1OnnuAFz9iwdyI7dNk6NIWD3UqWa/6c4f8aNLkQJNi4+cFlPH/ZrdZsKom3vQzMtqOx8YZJod8EFHlVjMLmud0b9WKK9I5EIpWDqSaXTWVKpUxirBIbKQ6lhwaHL9yAtc8lhgqpUiJbSxTS1exIdSybSaXS6WSc4JMiAkOCzEEkcSYNgnXekcNzTkgWJ9LVcm2MyHoEslymToQ70gQyuT2vueDg4fhYsjA6eNHktLNthjXcQq02uNzx60u6zSTcTAQOUOD4JotN4FUBxiW7RVTVVYuXbvMXrHL8kvCN+xVhicDGDbAjYP9tvFivKQO7vEp6kWFH22gI2Ii5ijKCiM3jtVRhgigupL3nnUk+tSi2pJjKNgqpRCk2f+CY720Bk3b1C7ElZDArFtJ1otxkStVkIh4fSyST6SoZReLpJIhteZCvidicd6aavINNsTQWa+RiztpZCUa7Wi2Xa04Uy6nnN9162YGxxf2LPvuy7XrlACcPpG+oeKPuKzKbnRuKYDUcDJ3hAIGHDVNV508LLo3Bd+0d++G0bgd6kCVgQ3nCICDFJuAbE8/D2r6zmCP6zfD4ehNmwU6rM0Ip/F51N2xuao4Px/tHkklY4yTY9JGpoRkbLKfLyVTfNp98CBy5khaN1Etj5XydzEHZQroWf8t2g8ND/QsXDaWGY/1jRdJViDZKVFgifJH+lIXhLO9MOPlcLFHvW7Djtspbtttuu3k7bj9/h3l9g/3D1ez8bxEC7jhv+ZJPr4PDX5qF1WnC3BYsLzhOxt1A+gBuf++g8Xs1pBEF1GTWoc3A/skZlGwV3IFtgROJug+cFBvfehqFv7HgcB62KNhEA/4bmULLSqK0AcOeATemydARUArd3RhE9YDxsPnP8vDIe8/eZzgRH8vVatnR+edde/F1p2dL8WauOPSptZY9aemb8RsYbzogG08XK/liJZnre/9Nv/7Nr376vW/f8KMbrzknnS0RUbtQzidGY+lMkvQroq8SqawE806qUFy8yxd+980bfvnnv/31zzf/5/d/fMM15+01nG/Edv87GcMmb7hkCvYnkQVen9tmG28hnUPD/plxlXz9QD331us2gRm1Y3FkIMHWy2GzCZ6+tzjW6tOkPfmHks1g7cWN53ImmJXdWJKzHxw2/j82ofWeDJFNlXjqdRvBTkQAG891UYYO9J3esPneUGL1S8//+GvnH1sZSpTy8cYmHdtr90jVy5ma8j+kMRvgIt9qWfY7RjMje6QytUSx+dbbHGNZbINV1tqd4gWAIhcbKe1/ciaZSDlL2YUirJ3m8/Wx/tsm8fQW3TLIBK+tx9OvbfrzSYPF5MKfEE3BdK5MJNw0CSKbwHcXFGkbGqWT9IKPpyeK239eM1VNtSyKDTsSOKMFNpxNQPArbWGL8SPnM8bFRtB3ZoCNm95Gun1fulApK/GxFngN0UNnK+hqf0heN3ykkIeCjwiLjYHce86+t/ATT1qEQ8Z93zilMJpa0jQMIu8Uy7VsvqoQIcA5iaTqpn3bToPLFn//vJF0plHa5g2bjjpkvHv7GBGec7X0YO7qyXWFcoqMZET/JwNbOlElalJ+/gtgKuQtIIOPGct+4D3x2Pw912FDpVZ2dB/G/zUJTkQGMO89Kp8pxrLPb7ERKJ8GJd2rZ9AaXTYGe8MuEiwyAZJ+b+uwpuN2MqrXeAASGd7S0cOJUqGqZGNE5rBNFLFPE4ENEzpjg6wbzn4AbIXIgGE9fPXHjq0UX7N0azLXGMvXC/M2g89fQ4URQD9zUTO+/ZZ1ew6W86WFr4Gq5+SCsb5sqFLOFGuDI9eqk9bhOaKz5mOx/FgmViWazGhhvqJio+1jg+AeHnTPqoEFyk81TA0hWGwcGi1jCxwGsf7ytkXZ/I65x1o2Bhsr6hPSNwELsEF0bGewMbcOGzPAxvTkbFB8zcfihUpVKYxoOJjY+GDyPcSrpCymJHh2NubTa8BikwitKsir/7zhItXUzFfH6slCJTnvNRMMOOHMjNnK1kvZ/ha+ZrtaubIt6VBgf07+P23j3RJwsirdf2VLw/iSvmxip2olM0R001S6NDw//pbsJJGcdO+wiAEezkhJd31u98YJ0xtt2lyoPkLpb4NvLrzlukp8p8XbrHocPH66izAeiOy+jcgXF5OwnhfwPHL+D7CJeAtb0Nazw4VGVckMggtzRvec42A6Fnlw9SwZ1+DizA1wn+FTi6rFdCa3zSs6bGKRBtvGt4wWEtt+fRq/vig2UVDggiDHPpqMULgWy5SKmR0OJ8zcYj0+kine3W7/MF5YGitsu2y7H2tEm2/j4P4AooiY0y0Dv/HbX92kUZ8mLi2MOypkT2vYbJ20IFlcuMO319kqIuoo/W5yfqtEPZt9M3tsxOCtLcMuhWm/vLTYrCiZYbiMy5h7bGjtbL1NJmlDt6baRqtlkem9beK75zcziXxdeR0OwOowO+MTUvFtzifaHT56fnWwSpQJwztkYON8ZWJZcumBa+BOd4yHFx1Jpgl9bN6F+JFESgGFcksLW3QQIqMjUV5a5hQZowhm06wcxBrTOmeij8gO57ILvzMFp9xISbbu3URk8V3Fb9UMNiJSYbSEHiHkJccGrGoMy97YV6mXlXzC8dcoObfG8FcSug5t3jlBOKFgTqqunSDJT9VbZA7563AzU6gXlFexpoHDMg0/sTQ+7/xNeLJl3FHIzv+SM685/cawUXIoPbZkj2dUPEUmBX3VtkeQJOYOq7GlHT6mbNHtaROjjbRczYBLbOC65DZRNifd+QFRPSRgUhu37q4WEuOxxbdPIjxtOTuMcCcgnZiYerL89Y9iSPa5ZoENL7eB9KQbttXasV4rKdmshbm7HfnfYG7ndUzZWQv2i2m6lYRLHcAexp62DbVNhI4W2NvZfxwpkRk/MbQR1iMIow188bxtj59WwVG5fXxq0YumY4sE0GC8ec9ErX7sH+BwOkabzeuUQzDh/SrStfDaxfPboJ1NTQe+U1WY01s6bhN5EOs2JZiVeR2bz9Z/j2Uzhb7Yuim4VXJapw6jDXpTAVubMKNFPY/asFBsup3poG+p2wGfz+AwTduu2SAydAGUYbhyQYaNIcPG7A0b08XGRnbLObpvkHlAI+jApvyP5mfzQ4nC4YSjRNkmadrj27+DTAD2pG63P5FY4lxe4h63IM3ohmtu/MY/CAOnbUQGxTWLd4Yj92/AAlj7rG3WYtNomabvRxe34NCfbsPFry1kaVSGZrBxhr/NX08tyaR36PtnC1CEI6+wLIPaVIZm6ynBhuETwxnGT1Z3bCweG497JkwD+lvHJypKPgXuenXxzkb+vA2bt850eVmfpemjbKesafK/ny8YHFz+3nuxa8SGkfr37QubCLPbqqGtX9Z3OuMjgp558p/bQ6NYA2d8BGX7pe3+H+mUlq5htnxPn/HLZfhn6jaeJqPGpstSycqSbVe9wvIWYmrenOMetgr4EdjduQAIOrmle5sBvjoZgYkoW7PPtAL46YXjRPsr5OFOPj24K1WGSRQ2Mho8pS3Srk3DRPK6cfudP0lka20z3AmON7XtI5a8jKeIZm9b5ufGBu7CQT/gh3/SqKZ2H8MYWTaRFCzjlX3uJEOd6xqyCzYeyC0waDaff09/Np/t+xyeMrnc4T4dg2LjtgmvlnTMYjoHxyDDu6ZIxCbc5bpiY+CnFjazJaVQtzFixH6xyBA2Dq8sPq5Yv06BwDE59euzb4E7hLHjRIvMNi/v8wqcOW61kLl++aIEtrG/hkS1fb/8yXMTYIABF5EZFr7tH84KQuDT0uB+mPrAIoUNN2RN4emn9x5p5Bb334g1/4yGX57bbRC1ohGlZ6a+bNVNGpvqqN2CyL/gHRF/nlzQyBSU7DIMsgBvmy3+LWDDhXBZnbGxYa/E3gDs1wwyIRh4A95s2ESvN3SVaKI/jC851WpbjI9Ig3ZGl3far2I2mUlgG30KBGG4jg7Zhrw0lkYnMx1vxFt+tsfScnbJsjtJ1dvcd2SwC2khRnJ8dH/8PhQVb6bYOFfsPDm/ni8qyZ1hlVaCjQyX6Hoz84lnBBKZoN2yW9hutaG/YHMLmiSzvNmCMxlkEsEvrRwZuR9rbdG/TkCf9WgKHHE6N6ZZcL09OLKzIvUzph7QBy0NP39lNtvIDB08hUGdCurgFCMe16OfQjKBDJtQuhlg4/9NyrKfmF+vlJWxXTDivGj2ig3NUCyLuniJ4hUsL7eJRuIYskxpcCp4Cu5MniJDHNF9vp3JlGzMJDcFLQujZw8BL+gwkjldHlyMsbcdcD8M/a6Wg1uPnby0kEoPfhZ8jE+5vopZekODYRQ2AltldjOzxuap+fV6VUntaoMFLp1vA5kwCht/7BWW8cSy5HoRae1qC1z/gS9mHRxiwbV5bbjQlKSYwq/tnyrsR2RizJTHY2Pq62+Cc7mmhbXpSXC+brUJVIIfdTNcH8cHmaE99vbBQjZT+gpuWxbcURzd9hDVO7gcqcyL2JcBB7piEumL2E9M2vdTCxrNqpLdFduw+mrNBBvgdMi2l8EmoDWMDcz/KqgTZIIBf2WEPVMYq8gEl6F4TSE18m5C0RTmcmZEH53oyo5Dc7ghBBGhz7QnsaEJ810YGyKog8K94cPz8mNLd7+diBMtrOqY00/Y2ZLymuYlYiPK0JxIwGHB29r2gg2R0xqNilJ+u4HZq/ACGt1oUj2B/RXrFNhlIW7eiZKpmYKxYW/8cab/CjjG7Y/8UelERyqRdFCd0ADlt7Xx7MHYDitfwqz+ZdJ6QDxdmHACnTLAUDyfxOo/TIsyWd9bctlZshytk+n3sYXj1YpS2AcJ2PitRuwxEdj48XvDJoQJzZtoDkTrf/Hi/JW4vQkbtKvNFhuPPF8vAdfuhPPt9e9dfvk/Yf2HpZNrawI2XnofG+9Zxgcaz3t2wPBB6BEbENPQmgXNWk0p7mvaZuiKXyNIK+LiV5r9aETzvNdgwASiYfzUVb9Fvpofah1MfFGYFwJLo1dn1xgQ6wjc2Pr5yLHxZw8xLz+/iN8Qb8QPHDb+tyAKuOW6f0GjXlPyB1rYDPMgTFNHbDr0hzDPHI6EGWsaoOsb+oYNU87NH7I6ziCwid0W6zRhaxJUKljEE+OaLGXBrqf4nT5HvRfAkShLYpwAKZdO0lnuWtisVZTkoXCXTKhvhWnu9DsTDkZhY9taC64Ixy330pQ5wIb9G4wknKVxsGBSwbG4GFvAhqWwc90jsBHq2Ss2zsbn7QsbtZKSOsLBRkjq37ESzkpKX4dbz3sOcGW9rZnWFMJtHetsmbIwE9ggH7osZ02qGE1ZOPhGY1BJC7nQCPNO1G80NtywGPQLT87zYhiUBD8RjKq3LGjUikr6KMx3G5pIHEGjaBE1TV92DTYUuPdR/DM0bJvmtKY5iwSBGB7Iwnx6ETdp/gy9lNdwCxHSseALTGgHjD8wGe9lzyKPAvpddjJn1xlswv0KXPag3y2CMS3+ThEbNg9E5XuZrQ8refSOTZS8BrvHhtW2DdA6ACG/rrPFhqfOMzwDF1hwe6TVBRt9DrDhKJBjo4ewscAI7neLlxFZIHYSuIXSeFZBnLBeQ0ui7ylm7q94Tp73QyfyMQgyrISmhwKuS2RpLwkTz0vFLwgH9Lp7QlxxjB6iqqataxbSnAvxrNBaTSDXBZzn8+/83v8NrcX53y3r5uFyua7ETgbvNnqYN/Qv+qIzNqZFty18bByGhWW8Nx0brjgRGx8TtjxeR7RVFYzX8T/+ocNGHLy22LNPbzY2cEnUb4Yr5ZoyepoB62lsP3X9CvCciZp5vF7q0Uz7qphGxm+R9/K20T2I2DCUs1OsKVgos/MSx0vLIPIIUbD+ccuDsNytuxwT9P05DGJ+wEX7l6PVal0ZPVOFZQqen/AbnkeY3MLtkeJu86nkc+SbiY2Yr5ROiS06DUbbQtM2fu13t6/DFtg5duHlXAfQwuyfj9YaTSX2vmlL14XiZoJNMPo5f5t8qpljI3vXCzZikNPtvRF9wjLpyNSrYbz+L/dvxFg3TJn/Z3mBcxXIqId/FIN72OPv32IbmhXFO39w7YCNEaLV55vBr2vLcphrbFg7NJ5uQ5IsDA/cSYyfufXBLbA4YetYpNecY2xEN5IgQ+Pvx8q1mhL/4EYbqTZzV6JbeFBlL22wtu2+55/ld3sZKCyHhuvlJJfuu7LpomTpcL9h44f6DU0Xwp/Wx25ZxgM/+MOUaYFMoDuXkAnna7j4AY/d527vRVmazmX0PTh+wtePFgGbD23ASMXBfTPUr4BvZyaklWNjhLHh+PovxMZTM2kLC5cTkqE5Xlst+6lLrl6LnQt3ETbFfao3Hxui03x7JF8nssAHXrNh71CyVs5XWfRjLMZn0wXiofPE1U7Um+gIQROJ51xYrlIdmA2iTMvJ2kzfobJ1UA9X/3FtOZHjpo4AglX86BVfewZrqi6XlcXA1z4sOwf1dfmAfIg9fgj0q+QNvnZxtdxURj72BoZDEbqM1/7AQNsnv2/Bxzd9zJAZNC8U9LGAz2wfCWPj8VbExstXxAZxdTMFm0UZNohOR165DjYmbjk3v5j40S9c/ZK9AU6Emq5+1gUb7kfEzLKY2dgKyIzGBm5osL6yuFZpKsMfXW9q3t1EIjYcLyW8NU2TPxtkWqw9KEtjB2xMv10JX1EoTSgGRwe/sicoMKH6IE9UoGID3I6jWth+4sLPPGHCGYNgkJDygQnRwNF0hv/g35kmq6cTBdaerxxo1pvK0MfXg+du2xaxEWmyQqwNHsX4phm0A1ltBKKiOC+NL4cmiB7+zmMjKwX+tfFmEyN9zblfvAfb0wadSaNoZoI7Y0jOczLpvJjCn9IswXf3l+LjRIYeOn8LNl2LBjMiMqWAL1vEJswLmiqakwFrvE8hlvF5h+vMliZDRaBPgo1JyzJ03cb3rj77Pmxjc8pC/rWaW4cNm9o5rSFgI5BmwgyIr0xWG3Vl8PyNRBLQOR5xBIlF+BQxBPt/cmu3YS7K+BsCb4bYUDrM8BEiyo5QxXxMGGx0osrgx95/xJ/WO5sUU+yFmlE0UFZ0GtPcGH5iqys2cEr48kQW/HJ8ar3aAvs0S6gCCuHJ84olOPib1TXpt/DKPYeNcEbMl90l5bHpufyC8kLnhFgsEDMH+/Q5Ruwm7FHYT5137K+3YDRtWvR+bSpjRvWHaFmAkZV95iCEQnKaKJODKIA/k8oS/WbJJZtdjykiNnwdaT0oDww6CnKSNs9DGk80u2ApR3AVhICNK7nMEBuJnzfT+fX9wMmwMZCzlQVdhCiaT3/k6Fs2GGCyDcf6XY53x4ajLGyHxuiB9IhFF2xsG1+aL1UJNpdvdI6Ldxit+RDSe3z2BBxz3vtnHSxONg7j6DHX01/8X/fHRjQDJOcPjzlvCxWKY3reTJiG6NgnWNjQ8CMfOOP2FnuvJ62X5HYOUdaRn9noFJj0Xv28dNBVrkiXawVl6WffgDP1M8DG54Nfbyk23q8v3nXFxosvYsD2YnkdBWxQR2y4/CBMYrhH2sL4idNX/mzKOQJM6ffL74SN2KVmgY3JYoPgqN+V+Vq1rAxd+KpziqBnbFyAON6YJm2PDDbOE6VBsrYoYiNg6oMa7KYyUzlfSecTJzUYLPbMFzOYGCgNcB3CtIWnnj4585UWmXaYfufXoTOPkbzR9BjEtAiGtS8Ua9W6Mvypl52lvBnag7F5hTiAzB4z49OH5y0xi/DX4JnDBoWxEdPRmODugEw6D62qX7LOtrzjNzPgeJgjWxfA9YP5mUK11lAGznvJQFYHbKIo4v+SY4M6+JQIUvG8ZHMT6x6OKZYdpqobNipuE+H5+VP6L3wDE6CswIvqvwkbi4hHF5XrjZqy6P+84vgbnhk2jLYf6DlB6iAn3j5yJtgE8owQP0yWPzP4ry0ZNmbobwiaRSB56tTYBS9guIyA9UEc1K8LO7cGGzF/547KC2rNRlVZdME6Ql7EWqSsTCqvy6mT8MJ9wdgc8clkow5bLiuidW4zfkE+fUJ+QrtxA0aa9sb7F168DuO2amJVLCKYpwU+sLI1E6GbzC3Go/n7WoVFdM/zKrV6VVl8yauGPiNsZGUL5i0hnjF7BsKXSGxsTzGxmKWTnrBh6GPzC/Qli8sJrmf56JIr18KtEZbp+5DwNRGLX7qR8pblxyyw4ei2bMKjD+fIhKP0X7DONGHbU7QxYnhh8udIUHgjlQR6tp0+B+eM3XcS2yWH91QLCvZnWMoD7kbZQAXIBOmc/BAK7YsxdQLzQKJjIpVoEJfEDn1Co3T456RFI4qIEPCFLz8qXufvIGIaGJ+cqlSayuLPvmGCfhPy1cDUQ8QGycowRGyEWYD9ZbGhrwP9JqiDDBvEQxOJjfcYiQ2exJMt8B2Gv1c+/lHDCmHT9SYIvty5wqaNSZM5MVktNZSFl20wpesCTD1MsT36wzoT2F1RN63LXppP8J4pIlyQQK+IaBBNxEYerFA8H5uWrZOpfwr/z24r71c3+VHouTWjW9ZzHGg9VWzb5qlZ6DfzL34NLAnDsi5bDzYPPWSFyuctvAzZ2YjY0Hi9YiPm06m6ndIhe8q5Utfa9zRwjIhpFOH4wL8s+PUEh2UfqJUb48rCi14D33OdsWGplAmxYgkQxLVKSf4sw2aNTSQjLUuajgYN23A/r3nA/neY4KuIRo5YMv8XBK9IsNX/YKMy3lAWXbrR1nTJkg2NHcWTqPy5ogw+jQybmY5pURmGaemMDXhE1DE+a8FfNAyO1rmqMeV2ZemcBbdMsIizVhfrzarSd9FG7Nl1OswM+Z6ioZts6DZTviQkrF1y+XliPWUC/S7KwAGPXLqQHOoo+qJ5q2vY0m4u/GK9jjdjg1ma9ko2O9eXq7dElo6KF52TW7YBV+Gekhtv1JSl572G4RRbaP+Dxt46bALbDtGGl2Ij2tN0w8bHqBs2XRR6W8Uafqn51VexCW4K1WABwutvZjdeMvWeQ2xsuAx+dWG82VBG3rcZLrIyqDrN+UWGIMorAafd062CbGtBHyTveCRM348Fc68BLyOYwjtWmWXf0yzFcsW8+FRBy9Bs3AIrNAR3zh107quiDOzt3/D7UpaYr+TMRsRvt3Ri/Q2LzIIfyi+rN5SlH27pCFy7+NiEsAg9ey88xR1xPDI9j4pR2ATMNrcSGzZDSV58qmDZz56E2yLhwgjcPvKqDaG7U6lQEpQv0ifncTQWARN6wcZx4PPhTLVWVQbP0Z27VwPGeMM/EjJleSew198v8bERp2wm616xYT+xZSI2BPZBHbCxuHzgHnWwC8SGcdWHNqMpWfnItSIIstmKIPCra7BgrfOcXJnMNyPn6LrmWxgwefDQRMtpPNf8mYHPw2S/bx02YrlhOwf6PVwCPKmaZTo366Kv7PWGqYfOcCCnS1KjhZlD0+t6WlSwyfRnf6rcINgMnGMg1TDDu0lR2MgD5bofl+cMCr6L2ETzPYxhGEv+jpMwEuGaqJaqYdTS9M+seMMwcbjfuPAYbn/7N2BjkSH3vPJEraL0fdyyeU1YqE9g/yUnxf03GK6sSGwEJplzgE1Qrhn+Tp/46sEJTntKxy9lX4Q7JHVTCIj6t3WffGvZiPp3DbL7cDvGByuYj+TqYGfzEbpF7hLvy2sCwSHeuW2DFipg401gDNOoA+qesfESh/SjoA5euRIM+Scne3/dAS5tV0288fyXwe06wqIM7AVq0OFPxH65QvzuZztYdKLjB4EU/ZFspT6uDJ3lXG+NGBnXbTdcdNF6g+oZJlOmVzHbLTeEjTXX2LC8ZOQwOTbB6jomQmobb/rK4+DE1URqCBtmBnXrzY9t3bCh8lev53Ak2Fj43EKtOq4Mn4+nDAtcdnLna9hzLW6g/o9pyd1kR/EZsd3Mfe/bnQXcCO6OZ9oKlx+fL3JdC/snu8PngoL4bvlwDSA2fnIz1X1FOnVvZdHwlyD4etI3BgoQkNVb9p7lm3dRpc8Hd9iEM+zIwFeN7NSsK6mPYSK4mLoZnEuRY8PtNbEbtQL0cmzo2gz/nt9vpfGYUsWKhsph+watc2dsEN4yrf/2OhyK4T0E2KCO2AhNbWuwYVK56jy+anjn8YaSPsNx4Mvece3zxq+j8MT9xf1K2Bl1HbZU4jJZns8Mm+A9/ZP1k8CELTZufwJTaxomP/dJ9zGhc6pYbjAkdyBPHoR+5oygzFf4P9yGjL80sny8roydRL63mfE6ChvuoUMI10VaLwk27G/QZqPHZZZ7MmxksoOJYHZt2XpbpJc+B/0FmV2wcR7DdPUWBLL9YCET+s3ERF2Jn2rBGpPFtEJJJxHonwk2IuJRufGtYPbYsHRz2Hj5qGS2cVcCu2ATcFBSarA9FKart4BCMPsF6NYXB8aXNZXE2Zh0fczKVXJsLOEsBvO9CzaBBXVnbAwmBy7/qNpJczW7YAPeqeHuQsRCwKTj99aj+02UbVTHwLYFkxdGLNOXCDXjc0vHx8eVzPth6LVFEvl9S0mVKXqhKoTbOa2yiJ14LodhzSywEWV5r1kbYqqWhZGhGbakvzmP7HuYuWX6j1dPLnFU/xb3PAJZHSilsmogDyBwbPCZJcuqdaXwHqSacOuCWGc5NuE9sO72WQ7LZdgIV17QeF6+nEAQln+8W4SsSGzcVfIQNha4umhZ7P2AHN0+Nh7XIrFx+Mico5k9NgH9Tgu11fYl/cvLDaVwOpHRDBNZbBuU7isI5/WDlhWOH6Ah81NA3wcnBNj8Av8EfHw2bzb/4D1PB9sjRRlY9t4vjxsSOJ9azh9ieVH8EgPfy2X7Yu6zRlrT5ssHqpmsUjiLIGNQ78ZBpw6FsL1ZNE3BIOaX6WdK34vY0HKpnZoYn82bzT94z9PTDYPo971hE1VuVOgBG1pxa+qKkUa+oOQ/CG6yOc90iJkNxbqE90mi6HAZSN8IPDNMRtflJzExfz4fQYIIjVjheN1olaRzCA699yoy0/xYeoTfcAQEQ66BJr840qxWlNRZtkZGNdHyPmhvUWXQIBtn+TwkJCAprdJU4hsOmy6SwuywCdfHeeP+dJ1fOtEj/IpRDGdllOhfmy4bmmgS/eZMCxwPIjvEIY8EsY69YsPWVE4p4p86crxjPrPCICq8Wdi4sTlaw60OVlYJPhsuHdqpWVPi7wHXD4bO0hTCwnlmsOuFBrcCERjJ/bVF8zlq/1Fyt9jWBl+MEsLWjmletp2woZIwev2C/uW1Cuie4MzVsLj2gkKLxPS9Lx11ajcQh66OURdU9Bu7asbGZ1+zNMvis+9p6CbDdluzFysQ3jtgipXkL76XBZaXoo6C3Fdw96r+6qcWNmplJfNBrJvsfMPsCQmDjdPpQtjI5iWWV7bN7/pFjYGiHtCt7sJeWM/YRO11CUw0umFD6z1n2DgcN3SiGRvrL1hYq1eU7IfhDkmEGJnOTYGEEPjOAopsfzSh9lzIW2UN+Qlg9BWL8RMV7X/aDaKeE5IbPd3R97cm+HeL5o/8OxVgo/YYuuXTXZam9XXjhX/doJmGtuHqwWW1kpL+sGdCj7ph46HsuOBkupRusLxl7pvxXrD6yoywQb1igzxs0NZjY4bt4nrNZ2uxobF0hLD2rZFGlWDzEYTpgOVEisLGBYi2Z78w6irBDDRJltfBs+mSYJnevgobpDXxUnTiT1BC57x6CTQhc9xuzuQL08+yl1hkIPvuaL1aVlIfMyk27peO2CCvfRpeo2WWxKT8ieBXL/zs3g7DtZ4Lfrq9fOtwjsq5lxxtUzMmrxsab1SV5DkWZk4D8q1enr9LNsWGxozApsO5mq1v62x+7O/W5eWuYM9VfmzOveRGlE/11S/0LR+vKMlPWNigFAU9OSIX5l4cTkzzy+6CDcPD/6XY0FFA6td6a7PuJTfwc/vaZQuWNStK/Dwb6/4CZwdsAj1DXobFfHD/QCGewa/bKnk/Z076kP7Bj2eh7+7DjPWNzt99Qrti031vRJI3CuJFyfDkBd581eIJgk0MsPH1bn5vS0qLuKfEfPdrggSMOWz8fZX/bdgEY9m/Axuqddmmbk9/bWBZo6YkP21hMr9bAjd5O7HokroHbujyFVpDHOv8FeVArwlbqlp2WDYIy7JymTwsu7oUce8tzv+0R6+8nOjyxXKivkfwj/SUN77S3yw3lNj5cE+hEcwLXNrIEWxrsZHPQ358txFzjIgqbrbY0Ij++zC9SJa+e/l8ObPAxt509dJmtaGMXGhZjEegIHSwwWNo7x7CcXnb8fDaovuFDo9+KgmNEeX1QlZQkJxcFOVHYa5CVF0sHeGpq4cm6uNK7GJn4z0cd66x8SqJRHlOMr+FvrL59FJmL0Fcz/L6tN9wovwozFWI7jcGbn95ZLxJsLnU6V38yqX3N5ePGDrmLwnhEsIygxPv34WN7YxzTKee2/JkQZa/peu2esXoeKOpDF9ms9IDywv237nEJhgmmKzYPQSWKUL+3cubwVEXsdvw2MxxW+hKAA26bqmfHW02GsrgFdgMDvkjQd5mZEkZrbOh3UvBrvCH45ie1CSpjPgqSvbuul/jlcztiZjyesryiy6fL6eTrC0thzSP9kWjzWZdGfwytuDyCx8DNk+ZnwGBVbPEJuhFYXNyvyuFuoDM9ny22HiVEfZf/hdgQ1pm6/wRwGbgqwYZ4kznYCHPBy41v68C7wy31ODMQrf9lkiZEnl6RefhqKtsSqsWPDvNq4d8uHK9c2I9y8b8b3Rblcn6SNSvyK9ma3jqnNHl9Yoy9B9wg7EV5eNBgg2SYxPuU53rxtBIsemy+yHjhTkX2HDl0jP4nekP83SW2ITo0Qk2rU/EllWKytJvY8MExxxi94oqy8kTZG63nJDON9sgG9k6zcniuR4Rm9mW6/mu6MBjeRFy2aVDuREMMywda+fGxqslpe96x65TFlOemHLKvYOE58Vs8An0Hlk5nbARnrnsZh+cttzB6eDcSW4R/CXYoPPijfGa0vcdmzwZcH2ECFAnTjsjwdxgEzHHdsOGF7X/ddiI5W5FSRG5INs6d6w+UVf6v0V6kQEX8s0EG8uVOecSG5Gp3bEx5gQbMUG3MU12nynNaoaFS/OBhT37E4l6o0rmGzjjgQx/EZJPKpERvW8UmyiZsKt+IalYJ46E09OZz6OWJc80u+4h8LpC8J3KAtGyr1tumJ7OHh4k9XYyCtFD/rM/lqg3a8rQ9UbLkYBFbOj5lmgezzk2HXudHBtjLrDhyqUydGdsjK3GxorExjbsjybqy5rK0p+oYJ9m6bruaih00SJ8TsYR5SLXtmX+nX1q/LYZbZfFlueW5qSR6TG0j0sXaMLnZ9hRkeqlUedwvDVOnRkrI2TpaBQ6B1oi15q53AyMzko16zspAz9qgyZqaeK9l7JzMojJW8ITpxR5XaLrKM4r9CxsJDZ+neQaUXdskKdPdcDG+BdjwwaLzP3vS43Xmkr/jVMEG90/HMX7oGPOybATpAyfKMy6CQciNm4+9F9pfOefqP2VEBkBAN4jXy7/PozNXAfEtR0J0ywDW2ekx8ebSt8PpsiT7lSTa0k8l0L594xNqGhh3A2XGfTOaMk5en8l/JKPJ5QVwqa7nDZXIYJjBBv71HQTfBD/cJq0P82kU5zsdGVPuc4WGzEPr1WZdN6VxnHiITlxIaLDseT0u/96vkz+vdicmG6UK8qOP20ZsEdNoeHXbvhzL9Rz1WywmWFdKS4RDcNHphds5JnI30BCq+d2NpsQiC/8UOv/ZRsYH52u5cvKDr9QYVKhclgQn+oxHPnR/PAjyPvFzO4icc71u9gY4XidOSfKpmJ57GXo7PsobGZCdy8hkLTDI6rzHRs2PjJVKVaVhf+t6aZlhPge1mu8CXjm2Fgmiw2Vc8LzjvvepOf6I7CJ0lu4752x4dL+u7AJ/CNYfH7YsPBhyXKlrsz7tQpCGg70Bg+XQF9hJRvWP4D7y3UzM+Ax8nIK3fvncyGoKZ+OxmJbC43H7SPR/Ey6xyDTr4L8+XIZOplpzvMT14H3Yttk8uNQF8sRfUN6hVpiTcm0YuOD0/lSQVn0f6fBYRhGPjZeyYG+wmOD+MxQV2z8iDJsonwp9IANmh02UcGj0fCwiTwd3wEbsxM2snwQW1OTxifYHJguForKgh9PATYW9VwXuk9TxMYK8nPfuh8jxxgnpiHDRp7ER44pg60sfRSxiSqfpaNrBLhNaobY+O+7ESArTnzpnk/C1n6pcqmsLPzBtDN6GQwAHJQybFhSorBhJrxO/UZCM/1XhIavC59P79hEreshDxt3Euh9TJt9iMrJwuaKVL1eVwa+p1oaM4yERhMRm9AYJjz7JXB15znroyWlLlxyOIfo1FGhOzbumEbddPaS19YFSf3cOmH0jvT4RF1Z/G3dVk0TWUFlu2DjPltC9p2xCUzhmWRR+yD+W3FgR+EXs+VEZKSebHtl32exwMaVQ7stGU0x2ic9MUF0z2tVW7U8BQcGN4tjDksn29pDDT9Ymw/LvCIZbE5GOB1f80DG7YxNtz2I7tg4KQUtTx7Y71H7QN3oYSrllueB4wjNLjZ9X27ZbcczFMVGcp8mT5GXh/fbFZuAt0LdaD5iujcXG1F+4kJQkoSV8pKj9oFEesQaWCI2XizLwSY1vrymLP7StG7qpubHCfwi02efk5y+EvrlSmEpcqUP3XXk7AgdtmO96JIp7vv45TLxgG2sf2o+nZePn5/g+8v7m36n+UiXzGh9TfaUcRQ+lN6gviwKkekYvd7lK5+eNFaMd69ONKvK4puw3lbtAAy6f+LHRQI2iMVCAF8oi76zGF54rHHe21Z434fFBuIZujvQinehMm3NZH+7YUPz6YgNmj023QJPlQQbZGBrt+oywOZa2zQ0g7+mMCRbiv7LDOE3orFwL70HemjRNOnqjGTKD3hJL7IyRfEgAhtL5peNixeUImOcP98Iq75zFgLvIREkmLqFdimPN+tK/0Uqsn1n4j4zBWyC4YRBL8g7AhpBWPDTheKE0wQJuYzlcb2/+RKjsAkRFlG4PMLWhyDvSGxsY+dCrVFXhr+AVc22hXtWTHENXpxj+d9O2NCvIjZRPAi/DppGRFyREgkfTO6j9xum+c2Hpis2Jnh+2ilbLFeUkc9gXTP1YCoXiXQeLQEbwSrYSyGlw2+kzI/3zeikS9D3zPprFI6mFy+qX3HYMPl0wqaDt8mtDd2xsXbOFvIlZfRDcDZqOhjT4Ctr6SDu49Bn8b0/djEYUhoAA863ivdX4KcoYg3Fp4VPydeSH6vE737+fgbuj9URm7DvYjH0oL/I03HdNqxz2IDNLvlSqawkzsGtNjaDMY3O0CINUTQJcobEXs3tH1SG9nkujDHs/opvo+QyjEoD8G9kv/FeGOJ3P38OGxNFY2NuFTbiXoAkHWK5E9bVNcvatVhvNJTcB7Bu6LbJ6DGUSpNuETJ7B5wcH/wK+xJ8dcV07nPQM+mz6QJGSfSC4Y98bkk0heifTUIfI8JIzrAE9WJbIz9GW2yv5fOPqt/WvicjmN3aN7W8NKHkzsYG0i0GG6FiPDamHBtz5tjwz4xnT1Mox4OGHwlkvyH6OELEUYet1/8GbGjQycfJFcnlVYLNezEyDVEuk1iahM67RAyxoXGiS/BnLvrs/sh4zEIk+Q3Rx2ND/rMlHAkEBT9VaKybaZ22Jhikn2xcEWtWa0p2tQUba4aATVjzCmOF2L+R7O9egqQ9Q5DtB4X4xuITLlV819le2U/iBXaf6l+BjT/vWMjYcNBwuVJVsqdZph2BTaSAKTYt8eXM6iLw2yM1RLsgO4R/RYS2EpuQTPPmBl+2IDPj5nfGypWGkj3dxYZnuNSiJvro/dZhwzUDFIUNm60cm1BzEp4t20ThrWOuIMa/wL8amyAY5uTJqUal7o1p9NQJXfN3yTM8ecD/QbxvBDOIGo1NdxsiN1//by8aRy5iJhqzY78x+FThkdinw6sXpzFIZGeaR5QeM1fv2RI3nJScqJaV9Jk2sgybSkCs+013t4DHxpgzbAI9wM3XpFYiPut4/niZc1pVGBtmP0iGDbuXF2DDgK7/27ChpVi2pb987EizWVKKpyGieSLs31Mo6O8W37ZAn2CUeRTs31C7Ll5P4vZlTNZWiT2LweYv0hr1HCDi54/YWkfKsOILLn/3h3ZTZPJnTLwGYvVCb69BTKeRNy+ekFxGsCmciWA1zQzOf/HYMP3d/cMQwKNoMvf7eX+4ZUZhg1hmSGh8s7DpzKMQNqYEm57a0szKDdLppPM+f3xi+bKaUjwbWzp4TWFrjJhf1l6NPgdjnJvGYugWhxEmX3H9gCadZQiNWCFJbWa5BVSx2ITyn132PQfDQvpzJ4052Jxl2851BGECglGcD/DNYs+8+y2p8wznpBPa2dZUlS/Pax+9nc6wohsQxSYK+1kS23MAD4gvvie1fLyq5E+D62/0AILAUluOjUcljYCc2csyZ3wygpYx81EgyIHDxqKzXTiWDMVOWf47sbGRbr38keREo6IUTjWwCdcU8tggf5hiRgqujlaAjcNdT96xaCW60UAHcCfdrHZLZodNRxnWO2HENE7Ef46yFJ7DoKnWS58Yq1WLSv49JshpNocNK4lxgxUK1t3oHhWdQhhQ6Hcz6BcRvCHxbPYOxah4kmdKlqgj+nMgM3vz2IjWSkzw9DsWGzF/Kgd0p6+3ENq30nX7n+eM1soFJXU2kadNZGlBXNfeIugXPO98bGyRds/jgPNadv5eQgsYzf+LsfHIlPdU/4QHV39TwKYnensNoXTItJ/7+DDcTZQ6Aw7jGBqm9DOV8bZvKCfE2gvVQr7gxfEj+HUpEX/5/MN7DTQvZg+D3aILzQGuvhzt58yP59nhySrBZhlFZ5TMHF2ey9Ju9SfqjPHiebEmwSZ9lon1Ttj4oxkjGIj0CDxy/uwNm/D5GzE/Hxs0A2wYlnXm1b8QGzfTrueETCIBv/zp+MR4Q0l/xCbYwO6aUE9uOkR8YHkm8jL4I7jnJlS+E63zrMpm5wfD78jysk2er13y7wmbuQpRfAgFAtfrl4wtG68p6fOwrZveskAENqHAfhHLpn1OFoentfc6sSX3ik238Z+iECrM/PdgQ+mF5rzhstEJIqelLsA2HKkP3Y0g6y8iLpHfItYkw9TOlAmIO88my5+W3xUb5l+OJPPfjI2BjMkrR8ZLeSVxsSMohff3+MYacEH4FsImNPFE0hV1/obSKhnzrB6x6Zm30f0mWH+fm9AzUchC2teGx4tFZewSZ03YNNh6hhketj1i/+ajup/pGgp9EZapnSSSMx70mQeH6k8mv5ERBgLxCzdRsrz7rTs20Xsc4fy6fZfzQUiPbGR9fRj8dcYvIZqKYdiR2LClUm51wobVC1j/0nJsZOdvxNKE792xYTbUAz8GIV4Idnhsxf4d2Pj0Emzsbw42iSww+lndNkFKY/0JCLznBpjw/gxt/zw3XYkxGAVFGrr9CuziZQ1KgcXcI+o+WmJ8Px9P9qbNK2TX5i24G55BnHjeJ4o+8bv4Pvq7SyHrQcihX0c2/jKR03ZWhr6AMJwq8M6tWKG2KOMV00t8VVMkzB8Mu2Ajfx/2bSzFht238SrXMzYezT4d7jPhAsj+mho+7yOnO4pP3b972DDc9rG5Mj5Rn1CGv2hCv3H8ICKDsQeIyl7ynXnDYCDQ0GuIsoOTYyPmboXii4EZlkPjmdNtgH96a4rm0jvlMw20FiiYdd31JAtfHms2msrIleCLwvSwYexbo/IS5wn6Jipd4LelG5X0785xWGwQ/w1xbWOm2Pjeh2F8a0/TWJ3o3rrAYCP0cHxJrNZsKgNXwwXTFjIpNt3yerOxkVEri8fuTDp/WK5kKM+TpScoRMjdNP2FaNJcO+QxN0HeImHUxOfHwAdx/39g8Nep++B0zApF+C0LN2X/S7cahvPj9R5+bUyOofvrYkPjzxQby8PG+yA97zO3gcndYhqZhQz8ybE6nCm8DuyfLN037Azn4CQO+TzlZUDkaUgitAH36BtRhgznh7iMRN9JQd4GJ/fTKIHULPLeEx68eD4rKD3ua522QBG+XmVn8X3096BFcXMnkTzxJxLgE7L/K7qqG56rITk2yJd/3K5FGxZbpwhu9ICNmJ84ZkZjQy3oaJ34+LPDxjmVDTOw54nRjKRb5NOssWHeu42UYHNOqtmok/lmozOS+Tz0d/6YNulwy/vVGYNCcc3dkQmZczFBLpysLLXvYrnJ4+G+YfwccHNK0HbceJLyenqmo4rnr9MvJ3RuJ0Q3T30UHZL43IDt14vI0PaH45VaTen7xhQRoJ1NTDdGFDb0TbBfTWlgsQvK6IANuzHUIza+Rxz6yI6IHDZi0+0dG+Q4sxGxCcYdeXqR+hlhI9GxCTbY+uBYpVhRFn5nGm5itXyWs/ZoTP39F1aQsRn6ztxFyR614uPRZ5Fspkdw2PhzexA1Ytzyy4liSIeAqDTkYcPk5cgF3dNvndjgk20g23rfWKVQVhZ/cwqENKY7oGB1wH/DcdWMxgZx70Jl83EiqRPedq4PO3+w5XRgQ2Re7noNj43pduOOOsBsA0tngA0pb3WiWqopS6/bYjv768xXSprAdxa96NKYdCE6vK4k/MooDacU86HvwmuGs8bGQBJs3iRY/PxDz1Dkyaka+Lz/6ma6zuHGtJheIYHGNDpVnPO26WbBlstjIu7fME/ceyYezYTxMS6Rj2bdb+TYuDXrln42GMqwgTf2CRlYs1l03WYTbvDQGJkuAhuTEuk8hNbOzeCZiy+RHRm7dsFTjoxmNx5NQJko1osrh/kUtcYve0ZmMN8E2PMlRcvQ7pdusjZXKxk25Acfm5uo14ks0HKMBfRu2FASbM+4MFp37IqNEWBj9IhN4K8tql5RPJnRMzLC2Aj98F+AjYmPyS+rVZQFN7QBGwuxvq2QpA+LnGP9n7HPNJ5zn04gI4byC8vi7mN4H4ZPLb4XZVU+P4sa4XfVe9yXhiHWh/FbxaQLepV3qktok77vio77UjI+E7UX43fmx2tVZcdvTLpXBIv33IhBxAYJ2LCp6KjD6HSS/Pg6ClCFztOIdCAun6j7bGaKDZo5Nkh4y06NZritsPWQsYYQgK1VuWa9qcy/ZpNLQOgOIi+LMF+Cf/34DFNM5h3D7VAQJwYeiWC9UkwtvELse1l1uQw7BKbhc1mJWYotBgnYcHzpVF4kNgibh6fr9WXK/G9Ngqs7g5ldKe95GtgvbOF8VfhWJf4to09SRyTLJ5wmvCewVdgwzX0m2HgvJfdudwEn4jt5h42VyVptQpl3k25qBjJDeQotgUPNHSjl2Igl9oqN/8Tsw0SlpRR0mmv9uO7PjLExxapx8ULYhLrdrLGB2yIOTVSJfrPdT5GpGia3F81n3xEb5I/z/AIXT0HEqBaqdTAshrCJwnvusPFJmjk2PH/44b5TkdLvhgXYVGp1ZbsbVeSt2UhoEgJLSXBOB56NwGgXhdtQx9bP7Q1E0R2NdzcbJYpNN1nay9iX1X3ZmVaXo4SRkdmGQv9kWNBBppZzBhkYrUxWqjVlm29O/v/arjTIjqoKvyrNQlaSySQz87Zebq/vzWTGmIQAikKhYBKQsih/I2ppiSXqDxWXokoBEVyIMQMBJYZdMUAMJoUsmQBZIAtKRE1ZlpRLWcQQCOR139ub59zb3a+733szEym7pua9133vued83znn9nLvbe787fUopstN4PlduOnIuyxXt6BZDrO4VJA97PvdclcqMSjcke6CxZlxw86YGy9zPNf+FNwUr5vS/bhi2rqaoZulGbeeohGjYo6H0ErUyPORO1f2sr+Tc+V2OZZ06Amw+f2ZdnLPGDKrSuR5aCPZuT+ztnBGn86Im+bYpXjERHb+Q2JHRk7u+VMvub30b+OSxzPR2Q1afnShqiojpZlb8FURAet4rjklN/HRZJxXWi72o05ueufoOL5y+/O2dbsWTmu32/XSPV6+3Blw403Jjf//5MaLWBRdqNt2szTrnsihQRo1nVsWy+w+AWhGdq7pLnHj5d/HWeQm7+vZdrubXeAmyOjTC6apN3z/DQ/u9v3Voh3vQHq2/iTc+KF/oTk22ijNvTWkeFOgY6zGtLjpkN1+ntJhk4AwzOnZtaUiNz1s9LIlO2X8T5vgJrMKYyc30916rds5JTch+PBFxthIozT/G1ja9c6Ym+zetuzOPrioWZHftqS81GIbvRgsWPbO2MnETdpyVzum3qbLTdpOojm+cO0SMty0S2d9PXJpyDoXR+vFTfJdtJDb16ZkEpvOnJu8asVSOVfIjPOaFLheW6a/SXUt2PFOn7RNxU3oMi9ar1rDVmn+l4GbCAdBpbbj/25jb8X+5Fvn85q0fLZi/t5eAeOs/F7nAknP1oub5Gt6By4H6dT37IvPCDwvGdyZ5yYrJzkfmExuV/n+1NxEwER0mWQ07NKyqz3qR04buqm4Ebqx3Hs3O3CfhJus3jluepxDT65P+jWjT9uHsthMlxv8R1nmNkdSrC3H+39yEzoeC9fWdGO4NPQZnNPghh39TfFcmj+O8bJjPmJQCuWK99gT7DL1uJ3FOCleJ+WZyrfDy4sfHc8/O+YHxUKT99oUt6RfoEnEdPhPG+Hs7zwOmeu71K5sucLq8F722W/7OOrquX4rumq+rS0vDXwxxOUGwg6du2OebaEHN176u+0nhXpB24YOib24aYudnJuO375w0uJct6z0mNMe8rpx4/fkxjsDbjIapEs1MTekwI1lDZcGvxZCUvPC/Atwem7tLNbLVtFwqmOyhl0HA16ha5oGN12O5fGdZEvk9KwbE18cYNJFUL6n7dJQz/oZEDNb/pIPMhoNrl7UbAyXql+JODeuN8WWoJeNl/zzxmLpuFzOj9qad8cn/719tBdv+frZrTC2g/Wqm5MytdhUk17cTEZO1p5iM8n9tdAPXOfq/jFrpFS9NvSZT4Mp42a63ORR7spNBwyT4zY5N9nWsscy3EyjDVGueHAyhHtxM9k6cvl6WVwz90b9gJ66eknDaJTKn8Me3u19fdPWpIiGJ/qubvYEuec58be8XV76bP4MuClIyWrTDbnsrm4PnQtyvLQXSCbkdkU4e2e9FzfdbzRlFEMEGJ+10B5/J9SEM85Tn14k20apeg2WY0EHN6IoK+xvL3KbjY1suWw2zhVpf0luSKdTGKfDTTZLx4Vzc9mLGGSxYu0LlkmusdsKMRaT43d7lpCxwe927z8ZK5Q/XtQxyI0Fixe2FyXDU9cMEFwT8lp8BTvrzGlFzJkYWUen5KZbns+dQ7NkqgJrjziamptsO5Nxkx/FHi+WFl9Tdvpazl42fW5Yb26S9efOiJvUSYOA0eCNLymjy0dK5LoQ76WF/PyeUdcF+Cn89FyK8x2YR10WV+Vo0KQNKiZxBi4TTbsuy3YqYvWizJR4bjyllH964hyUUuY7DvWCMIxXdk+HpuHsJD6fm89bxvYDPoYO1PH5o0A+CxL+UfHSI+5cYZC+ZInRWB0PryNd14/dgbo0xh9U4dc1/D2AIrPwr/xN7NiQywvgnWDqZa89uTr8faO4Uil+hnxAZYAfQp+4n8NJ1wzRZB6cDTPEXYADRfFDrOsXJMmMz54HFVznC5UxOE/TbopcF+o4MakhEg8/W1w28EIZH03gu0KZ0EGd44eRHDIc7QY6ROL9RkE8ZDBEDJighCPigCyoHjku5eUT3KLI53jxyePgCXCcz6XHsYf4r+Vy5wqR+iCMoigM4lFn6ThuEO+0Am6Y0xLYIAzobbhSgIsPkyLeKNSP11EQx9FZQHOgI0iim8YbNk6BIH4jgO9HEqKoxckNIlcUc8NA+BzoiZJZktZo3GFxSvE7tA/mh5Q7m5c8w0vGV6bzhoAA57UvDtjDIyX1B1HkMIdCWwA6kOZQ8AZom3LXYX6sJQs5Z9SNOAnU5QoxHjdhFDDnbYeB33jxDDg4S4e9aectEgaa6mB9zgAmGpDdcgSL3JHBdjCA+594Vw32jMi+S3GyA36CVzk0nvfHAHnhhhFcCXiodhAjiwGFxVjEL3QpTTBMPgPh5ugNDC0WiYzvDwI/nXfnUwEeH2uMBqB3+LycWPlTjF+Nonh4EM9PqQ7cXXkIM3Q8+O6IEEROQv4MNckncdoCGnz/teuXmsCN9HUncCOvnZCwFHUcF38woRu/Y57EAxXBkg7SDT2n5aBL+rTlpDO/MXhZoiRiz6+fAI6Qx42IQZ7MhaaURWgw+ilfMYy3wsHn3g+FKU9S0Jy4E8kznPA8QBf0DXnM4svKhNCkT6BIpUCMW4CuwOOfMnRGl4chXI2LE04RwvCfJx8sz/fQ+D0FYL/j0tQuymIGQI7wFpr06UEYm0Y9nqzAmTGrhUEy/dqNA88XPgKSISMEQYSov3HLgkajWSI/CqK3wMNaYCC0CrqKTC4Qdk+fdhh2Jdx/cw8juCSwSSDN2GmHogMm84t8D/0RqItCkf4C0WkxP/FLn6d3XOLdabl+2HIharBxZANnB/N3SSe+yG3GRO8jwYgq4sFSL2X8wQv+bMWB6DLRpcSpl8cfdhaiN+CdDfYs7G0H8x4ui0mR5JZwfd6HYz50Ie6w3SAhJEkDiev5oidOIiWg3Pk5wRx+0bUyNNF3hKfxIAjFeznj1VvDQOR6fGPxade5bd4Ks1Gybz4OHnsacgLD5BQBcQwyg4eKQ6SCZpBmALVAEOvHa3XzBCfiVJwqQL8RQmgHFGVA1OB/cHLh33gQOwqQF8WPFSku1cJEKTjoUySGaxBi89B3Qrs+rxfxNMK/QbfGEx/vd3ye/0Ox+Zi8IJsHUZx0Av4JisfnGcnTLigrJIIq0Jmgorgj7tHFeQaq6HI2wdkcHL7nR8mGgjDrip4PVERrY3QC4bPx2RDfGYlTjhD6DEwtfiSUxnZDHjFcJj5Pi0LeC7oRi9767lkErj2tKzY/efDQ7v17d+547NHtO3bs2Lzxxxt/dPMNN17/rW9ef9Ot37/lplu+d8O3b7jx2zffetv4nT+7e8uWrfc9tG374zsnnn7yqd0TExMv7n1qx2O7nju8f/ejP//pvQ89NH7H5vENG8bv2nL7xk2bNtz24w0//P4PNvxkfPz28fE7t9x3//3bH9/1xFPPTOzZ98K+Z/ceOnLw8JHfHz16cGLXxJO/fuDuu+/9xR2bNt25+ScbN91+x6aNt9+1eeOGjeM/3Xr/A/dve/iRx3f+ZtfTe5/fe+DQSy8dOXzohf179794aP/+fc9NPP3Ersef2fnozm1bHtgG2y8fvHfrvVt/vvWerT+7854HH/7Vth1PPPnUM8/ue+HQ4SPH/nzsL3/75/HXT7xx8rV/n3jzzf/8/difjv355QNPPD2xZ/fuPc899sivHtm+Y/ujD//6txN79kxMPLt7z4FDBw8eOfLSy68c++urf3/99ZNvQQxE8ZlwePrk8eMnjv/rb3+E7ZU/HH35wP4D+/btff450BI0PPDC7w4dPvry71559R+v/vPkW2+ewv6WewieGfAzKJ5iWq3Tp06efPONE8dPnH777aNflW3dKslLhmbNXTx36eK+hbNnzJw1e/bivkFJrlRkvV6uEssyrGaDKIRI5aqkqkq9NjRU5tvgkgVzYZszY87ChXNmzpj17rPmzju7v29u37Ly0ECZNJebGlRtjAxbRCW6rim1oYGBZf19g4PLlvYtWrhw9pzZ7559dt+i+XNmz13Uv2Rx/wDUG6ypUh3qNhsjY8stc2TlqKbrht1oWLqhynJlad+y/oVz5i3u71uwaOG82TNnzVkwd/7Z/QOoU5MoK5r15tiKVatXr1wxtvo9y0ffu6Kpqaatq5rVUAloXxlYWl66YOa73jVj1qx582bNXNDfP6jYpqaPnj+68tzz1qx53wfOX7N6zfs/8P7zxtZcvO6ytZd8aNWKledfcO45a0aGG6ahEdUyiCJLtSroZTWGl4+Ojq684NK1F7/voosvWbv+sssvX7du/fr169atXXv5lVd+dO2lH7lgzepzV42e86GLzllxzipLUpqGXCnXNctavnLlivee98EPX7rusis+duXHP/mJqz51zbVf+Px1133nxs+uKquaXtIs2zZ1QnRFMxsjI01LIqZtW6algDGSJKt1lSjwQWrlcl0hulmTFKKBjnVJtYctgFKzbQOwH5BNU1UUUpYJUVTdqFRqsqrISl2GTVXlcrVehzoa/BGiGYaChXTdlGRi6AoxZc3UiGEa0AjBBmQZioMEaA+wgK+SrEhVSavLCjQDbmLYRIJ/uqGpqk7qkqZrUK6m1OuKKiu6LEn1Sl2uVWCfXK/KFUmVQVQd6oLT2FpdtzQFmtYAajgO6kGFuqTItXJV0dT6wFCtVq1WykDnYKVaV+Qq7KjUtapENAX8tKbqqqxqmirVwLA60FWT6uXBgYHBvr5yFT7BEweHKvWhfnDWoUq1Cv/Ky/qWDFRq5cGyRKqVSl2qVcrlSq0yBCWHIDyWDS7rn7+4f+lATTVkUrI1w7Qs0zT1xvKmoRkNAFIDsBAC2HSdgPbo94iAoRP4wbHTCTqjqWt1YppooWbamqKAAEDdsC0CfJsWOJph6AAkACQhplDTaliGjjvBRkkBaJB8RVcNU9NM4EeHlsyRMWAU2AMR4Cq2ZTfQAdCHwJlAJyKDkrJErIYOqhvgzBJWBGN0TQfPVg2gWcOfZsM2LZ0YFjqcqatN24BYVCoSaAraQEEDrAcT+Idlo8o2HJIJbxhqcGfQoH0s1LAaDQhhMMvCnyBLMwC/5uiIBZJ001YABTDFQAc0MdJAbSxnN9FuTVV0EKk3miYYZoLCgIOOLUH0guaACzobgTRhlYYAGg2r1MDRwalkIlXAJTRwJvRXCAvwK/gt12rg2dA8oFyXwfMQXBV8EPADiQRwArmKVEOsdESBALHgVLwUoDoASRHh5sLBeSH8VHBsgvGApEFsSbIGNQB4jAswh2A5IFbG+JWqFQntrBFSk3RTs00CAaGb6LoQljUIRwn8W5K58sQghqaAYboCnNqW0SAyRqRc19Ej4HNIImgBRIGG/qEi85AgZMzApqHWhqpQXMVwgHqaYaOaAJVBTEORAEDwUBUAIQg8kRUQAskA0ogE+6EeODPRLRMag72GpWuwX5YBEWCVQHxK4DgWqcmWjXABWkgh4GZbwyNAIrBs/hclibqDmOEfoAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Picture 40" align="bottom" width="98" height="115" border= "1">


 1. Prstom pritlačte kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so zatvoreným okom.

BludYNZIY6ii1fh2Bsf2iP/nbihRgbyLNbJCKx0i8fZK3Cj1QCZGXArqijlQG0B7dbPMY6xfJ6AzB6fOd8KwFa7QjGdqzqX7VXtcpGfmKdRkexcl1b7d7a5a0EWCsf6xp5zsKwZdeJ+bhq9+oU+Wztcka+crmV42vmJ/dT63nMI5eZ3Q+w+2Avw02C+fjqV7/6xlOe8pRNJXNORjeMXHZLUPd2wCs+K0HdElpVu/TSR349W5nvFmktJpi+UCdRw931hLwdi3Y78ZDdBf5QQkLo7GakzWwUfO7cFfZ2Uq7XdfB/FHyfHXxHUC/v3m8Vj3sQWP57NNFW6VJmlJhvVJ+cqO94xzu23TpjdaE64VM2itDyaJpjM5Q1K01beF0QrBFfO7wvNuH1kD2N27I21wwgGv4eJKQhlZJsm8aIAK2VS6o68Ch4WuU1yqOVfnXV6eU9guKjPCr43+MxvpOR4IwadES7V/yPBECFUlbLbJXRm9Qzwq6lqu/lcea9jKxQLb/xjW9scxB16alPfeomyKLQy0iuhaRHfF5C+NmGe/Pu9avnN3Eexh+OkOUgtLhRgK2RHd+Tvh1RWCHlkHxkEh3ZFHZHIYojqDVRVnjsweIj6Agej6L/46VNUTBW5oZzeFTtJQ/Rhp4Cn/vc57bIqgCIN7zhDVtkVaM/Z0/+S1JrkZ4p9whEW+VpLDkIn1fklW4s8oWP2ubmwU4J6MxY2jScTnXRy7l3EXBGFJU9ZQY59Cg3agvF9NJXK3BrVenxmO1GPYQ0w2NlC2vlkxFRK98VxNaj3mSueDlyAWi1QYVKWrz0eGzZ9/xtVJfWWOql5V9EXHx3Z86YXdiFvGdAqmKLzbT5Co/n0lFjIM9V/tEeHL3ktMD9999/dcgfTwycZjktccJvg3OY+LbwMlIP4z8w13hI7nD2nGZbk+eSjXckZf4vzfMRag1U8ftoaO891FLtWoehW23cEohxYTtn3Lbeixsl/ENYvec979nUTP4mZhc7mKAMPf1zKB7rHHl+tMyxHvUABf9QwbGNfepTn7o6LeFBf4Ji/MRP/MSNExCNxqTxVCP55JnhQuJ2aUYSsWCZknq7atX3mE/+LZc7EgStwZo7vuWjA7XOGVZ1bU2amE/mpapni/ccisl0GSGO+GmVO6prlX+2/7TKzUg9tkuVd5VPboOYX2sBaj3vnfPtLWbVeKx4qfhU6MZ3jU3GJ3MO2zVow1DRUIw0G48b5b5qaQnVTndr7swIxmoM5N9656JblMdZdgWjHTB/sVmCluhupvNhCwFEAxpOw+NMRqPkBQ91Rl1/hvJg30O9svbk21rZV/MboaRR+pZqO8qn9ftIELTS9gSqz1bqNEOthWOGsuCcKWtP/jNltMZSq8wsyJhL7373u7eAi+TFLt3LXvayh51PzHWoFo7VOTJqk3PmwWhRWaHse4bfK0KfXU1VcxErIYA2YcYuCnooOwLRQIktjQTuasbY4TOOkZeEvSMEcmk6t8zWpNkjvFeE0wpf5widS9F1qFKz6n/LrNIi55Bha9hgI1Q0PlLMOyJi6ALVs9v1xkvk6dGudkbzAXJHrwsOmUfkBiG7fv7nf/5blwBzH53+ZTS2geHQ3WlsBJo3CLeotQqsPN9D1yE0R0hoNh9pz+p4acFyOwb/LOp7NFFL2BjhQZONARzQil70ohdtHv+gj2i7i3msIsU942Vmrp67YM6S5SqwkEVsjGAOgzwr7rGoze8MQcVOQIxfZsgQVxJIFdS7Ai5FqqaXmLyt1bSHeo7go5XPCsLMqsXegdQztJ6Tz+yk26PWx3cr/mdQa8VDlTbuNPbyGfVnJoM6Ovn4+9d//de3aBhEjb158+b2XLNOLGfGntiiqp+OGu+tMbB6NK6Vd+QXOyIbk2ySxLsX+E7bbSck7rvvvk1webEJL/CPl0FnIDdfRJ9vIbQRipltpGgXyAPq3AaaKfd206q9a686OdMfl1RXLoUcjuBnpm2rNCMbo07oLticu+Rs9K1bt64EmLt0sYwZAXTkPHgkmBcEVW4AsCFJO919991X7ad3BScCfuVXfuXGCR8NTqHHU/lAYH1ecN0g/Ei8PzOukNVq2RJI8ffWYFiJbOrzakC1nle8QNUOTGsntme4r3jObdMytlf592wm5h3bslo84jsVqm7xYxtUPI/QQaxHb+KP+qniPbbViMecd8W7z2baserTmVMxUUDJF/9+7Md+7CoqRgQKMY1l8Cz3n3zkkED59/i9Vc/RbnH8rYeQq7m0Mm+qsYSrGBokskj0apuBzDY1E9cMLxAwJAf/QGYgNSUkdM4FB3lAz0L3GWoNsvx8VUgcyeMlqSdAz11p9674vbaObZt5H5WXJ0YleEbqZS67tTBW/LWe70VHXnQryhgJpZkyRiryTJ3i71XZR86DanxEoY3AQkMEgXkSyTBlEP5nRBo54eeCHsqZJ9RKbWIINxzVcKjVlhZvbNlLMzaAPXmuPL8UtVDFKh9ZCPcG8MrAfKRQT2WafW8WLffyWrE99XiRRupg9T16EMQIEqtz5FKCJvNwXeMq+yN6yPxjH/vYle1eG+OXvvSlG695zWtunBBWxBs3fC0ZkJiQJCAzJN53fdd3XdnNWtSbVC1Yv0I9W0TlBNl6HvO7ro7ZI3BGatqIRpdpzFJLIJ8z8Vf6bAY55DEWtYmRmWNPfar0I4Hayj/an31/z/20Mwt6hURXx1acN5cEC6Iz1UlkEVflIYu8tV2+kWEb2OK2F4SZtyeLwNBRyYCIl7zglrLQboWpmWfn0N6VPtslZibEdQrBVZqt72qee80KLfvKXiQ9M8Er4dbiK5seRtRrv71jOtu8Ro7pM+WMUFqrfVrzoOLhyDlQjQ+FmagVWQTAIkotf8eo18gqzm2e/umf/mmbtOxg8gNCje8Qfh041Kpa6vh3hDCqVoRz7TszZbbg+4p9bNSZvYm8ks85NCM8ZnipEMxosq2oSEfY9HKZM4i3V9dVu9QMjcYEz7Jt+lJ0Du+9PPYitlZ6d3690IR7A7jdnSOWHmdCHn3hC1/YNlJO3J2HYU1BRsY0pm4ZxBEC2kWkEitYGV9XVZPZwVMN2NYAXLUfZRtVy/5l41btEd+dtWH0+Mx5VG3eWhRaJoHeItIatLHMWHZrIcr1Hak6rTpXbVDx7rEX/27xWPETn0VUF8dA1QZVe80sXPHMYa6j754DGEbzIv6Wf+8JqFYZvTmZy1zpD9Np3kJDZDeT6BkIsng6gA0A0p8QVITrRcX0mjmPM/GSt6e4KbDXYbY3SPe8nxvmXJSzimRm7S6zg3KG/2qwrJa5kn4FvYxQzUgozVCLn2rxOCrv6reZBTSTm2dOatWn1sRfob3tuUqjOXykVmUfujFinEW0RuUQ8oo2xfGfHc4Tl3GijyLE9E72hiaOWnB7kyikhwRalblUA/cG9iqtdsIl6jQryC5JLSR4ZL6RLqVm723LS7ZxBAHZV/NcuqRQaZVxFO8t8qC54xBZhLsYmiLfOfoF2MK/DDC2hQBCWHHgVUQmZOcWFG8fvnXrVrkCSlHAZdTQEnQzaGBGVcxlZvWvV1Yrj1le8rNzhGJUDS8pQI5K36IVlNdKfwRqXyHT50Pee/mpKF6CwxzbkMRDMeyPpAg4oCP7ddZ0sjIXeuMiquP4wyKTnv70p9/45Cc/eWVXRKBxkoJoGievsbJRvQWGl0nMToFU3Y4zSy0blIyvvt9b1fesGCM7S5U2p1+p054JGG01/l0J1l4d9qSvVPCZ83et33tIvkct3rPtcpWiPSuX5feqvVbGZEzvTdyoS6uL90xdLkW5j1tj4wityfSeY0Vb9IYm7yWhHTWP4Yd24sJRVMr/+q//2jLxogCeoZ/qROuqMmNbmpnULTW1JxzyhOit6itCJuc7Ehpx9Z4ZjK1gdT3eR/X3s+IlPp9Bfz1EXV3XFu0+vVW4JbSq/q7ascdjrtPsApT7D4o3hWcajbHqeat8A58SxgbzDvHLuLE8liVyy/m1+iOXUS2SvfHfWpjj7yvjsVVma4xV5ow8d2gPjP/Io69//etXx5lEtpzbBLWd0EMJ82MoWn7kJRKgjyLsOL95NPUmQNWorUHVU/9WoHFM30uXd6JmqLVSjdK0KPO5shr3Vs9eWa18RnmPUNil1KCV30c8VJNtDwJiUnLW+fd///e3GFwItje+8Y1XKE0zj0EHY3vuQbGXRGnQLNoazdP4PaaNvne4ZeA0i6vYJz7xiSu/WP6xIHBm8+TNJtxobpgS0BgCjAwwtOVG6UnSzOTqYM0TdPb91mBbhbe9vONqdE4+mUfznuXBzxlUFCm2xQzKrfLpldtCBjmf2brmfFbbPpddLSAVMpjhZZW0RfMukxPNx8treRbPQVfzbUQzi/9eWhWMPaQ2qyVJCnZiLGL8Z0dT7ZG0/IY/7De/+c0bJ7xqt2uaHtrFjAZKPr00wE6IPj2RgaNW2FHlMs2Uuwe5tJ7NCu4Zgd563oLpvrOq5lZljtSNVj558u9dnY9GDb1JMoPqL02eI0QTwleKs9AIND45jqMamqNnXIJWFpb4zqw2EReJVrrRWOX36M6CbEJOETLJi5JVQRFypD1xzolwPyTmuxKPI05IPCQiMbYp8JyoGbM0Ukt6NIKyo3JzJ+R8j5oAI9S5Z7Cdy8ssXbcQmKHVMXmphbdHCn20nps3b26Ho1E5Mefoz4lvZ7x4+5FCs8i9Na73gB36FKGlPROBj5x6/vOff+PLX/7yFahicWA389atW98Km+0FJiIxGvNxj3vcpoeym8lLIra8KrdWvXMpr/wz9q5WPqsqXC/vPXWbqcPMSrVit+nZJXIZIzVrFlGNyqzStniryu0h2Vl+Vt6P+czy0iJRF6abH/zBH9xsZtimcTNgjmEL8o6NfJxpFnFfGvnO5lmZimbNPvld7x7BDMZOJgJNu6LyyFvlTvxn7DL0dw1rFhhvPI+RH1s2nEodqqgVtyk3QkudqVBUDwq3YG/VsJVdKfPWS996p2qzzHvmp7dw9ByZe2WuwP6RajHbNhXNlunvM5O6EjozpoHWeK3abY8NyXedeBitORzNPy/e1syTjf/nLOZV/7Xa0TmZ/e1mF/PWnMy8zAAiSIRKWuyLfKKWx4uV+I4WyS7niYf4aNDIxvxHCgJ/aWgEHVfFGzWjN/kjo7NoKH+2dgp7A7JK1+LjCNQ4UhP30uzAzXy0fhv1VXzWmwyV8F9Jv9dkcEQ+kVq8j/pxJChm3o9xyrCZcTia3TlcDgizZaCHaKNeGV8r6UdzqReGKc6r7Jzu+F3Z7W8JV89kmifO/biPPfvZz77xwAMPXLUp6OyHf/iHbzz2sY+9ccIRLV4AbPx/dFAaHUGmhMwNNgMZe7A4fu6l0YreSjvi73bRqrp8rgo1otlFZG/6mTyOyqeFUvaOgxUhL+JiLj3+8Y/fHEBRNf/7v/97E2rMO+ZaRGVH0GjMt9BSlb5C+0fOn9yeOsxSDlqjV87FILE8J6IG7bipmdjNeKBRLd7SJMNCuiiZe9K7+h4pq0gjlW7m+Upj+feMwF3Jr+Jx5v2ZOkWBNtNeIxVjhddL0J76V+lbaUY0M06P4tE5BKEJYb4x3BabbKaPc27EWy634m+2v1uCrHJI9lleCFYWulFbmrcIjR1LNiT/+Z//+cocZhoWBdTPTc0kkZeTkojGRc0E/gJ53SSo1KD4d/x9BTFcYjLN2Fj2qi63C83tFeKRZk9x/B+dTxlpiCawl2H0f8xjHrOpTLgbPPjgg1v4eqLYmP4SJhKoN450CVFgGVOsl8eRfJqXvmR8IpN03L/rrrs2FV1XMrRI7h3lzOaGzNgWZqfA0BrAXV6mwXGq9TkFxbAlFcyOf88cMzmq8jP55BXk0TSRW6vp7KIxWqln0GCV37npW1Tlc0Qe+fkRqlIP6fg9x/ZnzjG/eI6vp0IEpOZFtzm/PYvvTDsKPtC8IG1RpMNtxLINxRNNRCvIrEeZR2WNbccGAA6zBL4QwQq8sDtuaiaoi+1idNHoqMePJDYQmhSNe9VAiZXr+f/kQR4Nf9LqIBsNqtY1axku91Dd7ODP71S8VWc2K2jfg+GtMvNusb9V5/56u9Qtyu3Qei+3b0yXEb3PW/cDVHk72CNf+XseY9lUEq9xq9K2+qlqg9ZiEcukPADDU57ylM0FinkGMgNtMBcrN6jMe9XuVdtGvzXLjgEivRUc4zr+W2hkqHQEbEWoekYbQYfQJXbYq171qi1f7OqgTE4J5XYx/iFkeXHs9dTo2E4GvuDsJXz+27/928aPyAxtkiOX2wkApBrbmhAvUwElHdIQ9ZIKxB2WFQncmvi9HZNLUksY5UGzVwU9l6pJfARlYbL63iOVen00y3uFHitBMvO9V6YbAE545hfCAnv1u9/97i2MzZOe9KSHuR5EgT2r6USeKk1K4Y02hmDwxA83tX3gAx/Y5r4Gd9KSh9e7gYT+9E//dHv3p37qp7ZPhLLRday/x5AsL7fXiPLtTPjhEbcM4Y/Dse5jtCd+e9vZTP5g1xK7GUQFYJqG5bIT1MwIk3PUhb2DPW8AmNdMOJdZIVilqyD27ZqsFS/V89az+E6mKob8bFtFQd5q6xbvo7yrPGZNBZWZYEZAz6CZKu8eT60yR/w7fxAgd95554aC/uZv/mZDRPhL4XrASQDTxfm22qfRuTTeLwAhhP7sz/7sxn/8x39srlgIML7ziR0qCgt48HSQkT/4/PCHP3zjvvvu2wIjPuMZz9jQ5s2bN69uTpL/1jHIHv8iU4Ua8olycRfj07zQHHm2BZYFdaFqskqQSGlMAqSzl5TaEVngyNDsoI90u9DPLK1OtkcqjfjPKooLVyuPS9OIxz1UvR9Vzdl3RtRSt/nbTTYmoHZokAbhgBBq7HIy5xAmhovO6uYKaXPyfW1ilMF8//SnP70JUdCZ4b5IC/rSZuVOa3RgNW9sWMgJ8uB37hMhHn80WWQTRs8MkHmP6dAWMYWhbuo+ZjwzNiq325m8I9PIl/xNBZDcVBqpDTqzYS55NvMoQbGCGmKalppxO2kFIZwjdFto7Nx8L029fppdLGc0gJx2BVVDTmoEhugIOxU7mCIhbFYYuEkHiEBDisizWmRGRL4KJSJKIzT5RLVFMDDHyR++SAMCU62ERFluCijk+MRWhlaHMCNPzppy8QjPcXKNwkyEl9urRQpf5Q6CEt+8H/iBH9jUTfiTl2c961lbmScN/UJBvtO4qJmcUjfi7B57mUxV1DOwr7zb+n12gFcr6CiPo6jipVrZRyrcqE4tFWuGsqE7lje7yvo8vpP57ql8OY+Kx1aZPV5a9a3ebdW11X+tcqMxHDMOcwyBhuBCkCBkEGTcD1mZYlbQjUIEQoW85557NsM+PlkIsYgQ4UeB5m3hPFNF1W0r3q+L7OA5wozyAUU8Q+VEuFAfXSxWnYFzWpAkcgl0pgCGN8pjA+C5z33ut/zMvMzEwIz8A9YJ41whLKTqtNYEGl15lrd6s249ymemMbIKFVe7OGB6Rt846fIAyhO1paLl9NmgW+2qZR5bgqknwCK17hnI7RLzzvXJAzO+N1qk4rN8yUf1PPJT8V5NkGgW6Y2llnlk9KzVH1FrqeZH5FU1CqHB/EIoMElBZ8xHdgpjoMaZRSSOPyNOIGAQAOyW8h1haSBW55tzjn/RryyqufKAbCBvBC53VYLAEJJsIpI36Awn1ps3b25CGqQW+zYL9Fi/2He2relBlJStfcyNCfilzC2ctjsUvKy9jAy8ai4WHgs4l2YRyNEq7WiQ7clnRRWM6UfP8+9V+pbwXaVVHmfyOUJF3tv/e8dSFhoV8s2Cfyb/Vp2YYz/yIz9y43Of+9yGcP72b/92UzXZ1fyO7/iOLY0TXmN6xa+/RYFPOR/60Ie2DQYQDDYuUY31iDY5PqNaqYrnpmDk/Rvf+Mbm9IvQQgUkbyKAfPSjH73x+c9/frP/Pe95z9s2NHA36W0AtOZklEmcvQRV8kn+CjOPXm7uGuihFIZkI1PvogPmxomidB2hgD1q2tEC69LUU19azyt1diWfGeF/xCLzaKSe2riHWm08KwxHeUZiQrJTx0YAn5zTFFDoZwWBpKIxPZcX5yfPQGMISjYXcLmI909m1O0nz1UnLdt31NJ8DzvVQ+4Qm/xAyGCDu/vuuzfBid8XGwx45iskI7oeaVqiROUNRn7cxFCXY2QReAKtYQ47wTCCDBJykgnbxFkluB12pHPykY5EE0fQpYT3TP+M1MFZuu4220NHjaWRPfAcYjJiYxLdMO8+/vGP3/i1X/u1DXWgpkEKtRa6iZoTc5gJzrEfzjJ6FNHyskoX6+iZx6zaIhPQ4FAt3/CGN2xgB7SmEOXzFa94xSbk/viP//jGvffeu6meCGnsWWwUUB8ou4tUFH3UDJuNsNdOp53fEGZbpFmkN+jMylBxIBuNSGJhbbZBtDo425datDIwjhKiqxNwRfWpVPBW/eNg6hlzZ4RwLm/vxGvxMnOlXKQVwdZKu4pk8ztHtcGI31abzbyb81Ebor0BF5zXRCXEIVSU0gpZ72fc/cML4Ytf/OKVWsnv0XersvlJceNAGxnPkAl4/LNp4SaB6M3fEXBEfkUlxEaH7R0n1x/90R/9NruovFb1iTxSDscrEWYI/c9+9rNXAtf7SjZvDFYDnN1gSs9jEspwLCxfyTUagEfQ7VRBr7OeMf9Ydv5eTYRVIfhooJV2nk27IuSyPTL3x1EoTXSBfQwn2o997GObIHvnO9+5AYvf+q3fuvHEJz7xYUimtbhEX7D7779/ywegwryOIe/9LtqTFEoeQ0JAgKxQ4V74whduqAtPf+1nlasIPLz85S/fynnb2962Odbq6sFJAQQ2eWS1OFOsF99BrPjD4pbhb0bxQY3mAPrJgrIPDAY8GgKKB18rXXdmRcqe/XlnqmXAjsbKKn2r7NZ5uqqMqh6xMTP6adm0MjKKvFd1aq301W5m5jPmnXmKton83P6NR0wqYZB5z21Q7UBVdd2Dkqo+lccWkshpq/RVm8XPqv5VHWJfV+Oxet6rq3YphAjoBuHB/AOh4ZIgyMhtG6+k8zfbgrmMLWs7gP1QwFVDDsWNBO1O/q0gUziSB3YvkBXfW47zsZ3g/znPec4mfN70pjdtQpVNCITz0572tG9ro2oxjjv7fEcIYjcjz7jjiuzit20DIB41sNEgtlwpnH9xB6VSKyNDOU1vsOxRA1rPeqvl7Eq6MghXqAWlZ9KO0sd3qonb6q/VvFcWgoqOQIsrY2amjc/t45bAW0XILjCgs9e97nXbbh1HjbB7fepTn9pUTYRTvJDbsRpD5SgEmK8/+ZM/ue2Svv/9799cJZjb2J1024AQCgg78lEO6NyqWotLBLuFvG80XPgYtQsni7CVfeUrX9k2BVA12dzgPOev/uqvPqxM28pn0T7oLi4nCxCKCFTVW1VQNiI2YcYLMEuFXbm9GLhCC6seyK0BU50k6AmdFnIblTP6bU+6S1Ol1sTffNab3CvP96hNkccj1a5RmVJuk1Vh2UPtq+/30swsFgoQ3KGYi5wMQPAAJDDgI5Be+cpXfls47RhENY4L3r158+b2T7sVaIm8YvQKgxxCIDeFFGYn7yTAToUwQsV85jOf2fWls3zyx2mWzxe84AWbYPvzP//zbUPg7W9/++bFTz1BVDrW6iYS2y0etMcVBKH1V3/1V9tGiZsPtAG2QTYmTkhpjiKIzjRAqmJ6Wj7GNDtq4FadPYsUZvKezXfFqL3Cw4h6k3OU3ndupwCuBFru03OR1CXqN4Pmq/JX6zUj7A1xo60KexK7mwgPJjDe7e973/u2SY/vGcZu8tPVIjqgWka0fYHOuCqSd0BZOLZ65wdIh/J5xu8KFoQMNnPSI4gQbF6D14pnGNsljgE2AwgTjuD8u7/7u+0TwUYd2f30Vrjox1apm7QL6A6Bpt1MbRLnXNxCTob54UcPm5LAuErRGGgDtmxLvU7P9qTY0TM0K2h6aVs89spcWbFnkcNoEs2o5NVEqd47V72L9qHIS2Wnui6qxlc1pmba+Aj1N+Y5q5ZLqkxOasNw/fiP//i2awcqw8P9937v97bQO6ASBExUN/NYUJhpG1OY4eTKPNZuhg2K55SP8IJAdXEnk795BzXP5y2bmeRvlG2+bCBQHicccNugTCLEYiOMp4xiP4q8otxR6MkLvJHHpnKiUqKrAwFFXxoiLcDMoOxh3OrM+Cx3btXZMzaX1Qkz804rzRGCoEWrPM2o0BWvKwtFSwD08o22m5n0Ld5XKI+bc/tp1rTR4qPVT7OaQYWs9Cz4vu/7vhtPeMITNrWTHTsQGnMRQYcaB1rRh8yIF24KqDLGHUuEk7wYRIJP5j/P0MaY+zxHgGJsR1igaqKmIg9U73LfZ8EaXS/4jlMtKidnvv/oj/5oO+WAPx15vfjFL77iS6Qav/M+zrKg0ne84x1X2qKx2FCff+EXfuHGCQSGkc6Ik+5uuoui1HbHpdrNzBWJz1u7ankw9CbECvoy/WjQtyZihSR7/PX4rlBN9XyGqvr0eIntXvGY+yOu9PH3aneyJUBn1PUW71W6Ks9KSLTMALPouyp3pDL3+jXz0EOS1TgEYBAjjLZHoKAOshnwwQ9+cJufHBlC3eKoEEZ21MQnP/nJV062USBA0VcUEqwgDEnD3xkBRcr+pVH4thbeWCbfQZugM/iFfzYD3vKWt2wmLVRYbipXlTVfBTPl4d+GuwmqNtFm7R/+sUO6RZpFL3anggZQtVTNNCSI+nI1UHurei99ptYqu5LHLF0KdUEjVDUqe3ZVn8kjDrhq8Jn/6sbOCn/VBO/RSBhWz3qCZZb2mCEyL5mfTHnRqBZU/hmunolKdA0m69///d9vaRBehg9CAGADY+6SDsSmgEIQxrA9OrjqguWYUL3lMy6C0T6mysdzTU5xTEWbe2sOg6ZAkggmBC8qJ8SRK4QUfMmnC6z5cW4VYveVPNyZJT3okotgNjUTwQW05MftWMBDcc3IJEZIWI1csUqrYYFHFCfPkfmOyuvRdaiuLaQSf8/PWmaDcynmcUQ/jPKIE+CStMfk0XqvEsQKGSYpblKom69//es3JMNhdO/dRCBg/MaPC7TFfNaIj52LcNMIB96nHLQsbGi6Weh6Fc9t5sPnkO4fCrKYRiEGZUfa2A9qdq997Wu3jY03vvGN2+/vec97NjWSzYKXvvSlm9qbz6EStujmzZs33vve997wrl8EGkIbzZJ0J3cH4gl5JB0HVZXCCrgjdzNb6GMVza3mP0o7q0LO0EjtOoJa9Wy14ayKu4KeRm3W42WUd4+fOGbi70ctinv6r1oUemOx139MVOYiE9d7OHCzwHZkUFWEFoLFQIukw8aFEMPgrjsGNirsXnj0I8gELpQDootARp4USvE56AphghDMMmHUTiJA7GcgSgQswhf5w04nqifqMigUNxDbgzKIwMHBdZxxEV7IJdEgqis2/xNxjtSZYdQESHkaR4PfFmM7VLRacXNHRvXlnBW6VWb8bTafkdA8h1oqxh5BfG5de6p8lf+KnSnyUtlMRnasc9u+pcaciwJX8ui1b/y9er9lW4t/K5CZfx5HYuIjeDi6w7xiIwABhw0J1RPyQiLSI8CwtWFKQhDw7CMf+cj2u6onBOIBsSEHKE/7OQKDT4ANZPwwhCToiQ2JeOB7tEBFmxwHz3/7t397s9v99V//9SagCCH05je/+eosJvKHDQMPuSOgOTyvUNSxFyH4spe97FsbAEhaY2qbCCb1O8k7mcLREaTPHZVXz94xnWjfcQJUE8ddk5zW75YRfWRyg1f1iOX3fs/1repaTfaq3lkYxgHeEzKxLau8qvqOnuW2NG/hv20Zw7HktvL3zHt8NoqVF/swH6HKf0d+emp0bpssQHKamEfsl5xvFuTV+zkahfXPabNzqq4bzFOcWiHHNIJFe5cHy0E3oDZUVASBBn4EUwyfw6cH0iHtafGUQHSu9ZP8UXnhJbts5H5QrsSjUDwHmfGJTx2qL0IJdxTK4BOUidCDb1AogtbgjJTLu6BMeNls/hxixWk2+rt4VtNn0TCogU6IGR334gDMCKASLtVv+dxcNajt7DjA7Ng4cPI5xNjQ1QqcJ36sR9zJjZ85IJ6quu0TIXs8dhKFgYZZy4xl5+8xTfweB4rPNOpm50onnP1r/WKdnGiVUHBSmj72m31hnnEwZ55dreXbPnTixbrF92Jb5R32GGA0Hq62PmoXcXxEgZjrGevYQ26xrDj281izv6MAqBacStjH0Dkx7ygUDW1969atbcfTncDYb6ikhs7xijkEk0KC31BVESQY3MmDtGw6IOzcCfXmtrywyI/Ho2JfVXXFqRZQ9TM/8zOb8P3EJz6xoTXQGQKN30CkoDecbQlk6XjhHyopqurpM5/5zIbAYFTYRkIq5S0oeUIrNGKjVuF984odv2dBZ2c4iFsCMQ9sv7sVHSdsPOaRV4q8yuqPk1d2J0fM07rGSxriZMwoJdeP7woR6xcnfMxbvz/SOMnzRIrCKg5+6+RiZLsaxz0LBPvY9DE4nu0fBXVEzHFiVUIg+1L5e0wrP9E/Kbaf6KRCi7H94pZ+HKfWO6PYKNDjLp/hpU0bxwAUF/Q4Xu3TfMVaXLQch3GXscrDOufFNv5t3fnuLihzmn88I1qF46Ba0O+4444rY7pXzYnc4uYAQhAUaN8rL+Qn9gN/u1jG8WJbRkdh0t78H1UXgaVajcr5wAMPbMKMs6mgQ5AmGwcRXJE3gpezqFs8M+FmnNTayJDYVk5GXV3iQHHiWakKQueVTYqdl3/PiDCu2HkiWqZ5xg6M6UZow3K1EWRH4YpXB28e5Flo2qktoZ15cbDGOvsvbtpEhBjrmdsj9l0e1FEgxIEaJ3A8HOy7FcLJB4jj4eFYTy/RiZMg9mNsbwex5drOThiRQKxfXITjYhPr7rt5vNqm0V0g1tPJbl39zf6IQsg2VXDFRTK6PsX+NS95iAuG/RyRZpzDUbhERJtBBp/IAK+Z5Jk7lkaddiPCk0I8j0AnosP8t/zZntY7AwHlDXYxDts/9alP3crmXk5jo4E2EXCxr8kXn9gtz+/8zu/cpJ3MW4g+H1EFiQNEFSFOVAdNFEDVJI0Iz4GQY5vHwRFXRTvCTYtYbuQlohAHXhYaDohsk/GZq0f8LU76qC5kdJBVtDyB40WpUfWOpy1i/TMa8TMKrvgvOk5mVccyYzA/UUglnGLfxAVFnqLHduxbJ0asj1S1exSqtkNs0+gPFQVMXERiPeKCGhGc72TBYRlOwNgOIkPJ37IpI6LqKBBjv0e0EsdPNldEBJkXtzj3Ytku3OYXhYb5ONeNwsF3NgDgi11GPRg8ikQavyuISCc/GVDkeS4/GXXHusoXKjGfqLjwgTBDraTtsZdRd083CMJ4Z1Mz8d9A98XPzIb3EOpf/uVfbr4qSGTIq6iU1qTnPQc5TCGxZZr3gI2qNFTI+Eo0Dmm8e0CECDSOkzR2DqsDvPIO6cnDs2ZIZ951oPCdc2yk0QaA6sxz3te+gHrNJ7/hfAgP6OjUk3/YB8jPoyD8beeSFqOlh3Hd/WXFYlNFgy2f/Ea+GGDJi0UE/txeJz28GG2UdKQnX+A9z3SQhHifXSnyYseHNLQtdhL6hOfAdtqSnS4cKKkPPG93DD60K0V9+IcR1fKsB20MT+RBu5MneXPGD/7wDeI7+fOPsj24TF68T/vQtvJOu9EH9AffeU4ZXk5B31Ce9eNYDcd6qD9tRT3gEd5pd/IiDflQDu9QN36DD/hBNdJOxLu0O33uzeH8jQ2I7+RFXb0pm/Lg0zsh5ZG2oL7u9JGO74xHEISuEqThk+eUoVBhTFg+Y5f3SafjuhFe+dtTOR5dcpGlL50zoquI2k0Xz1sqTFUrBS0iNBcl57r94ju0hePIW85d0CCvyiMf/cEYS7QH7UqZ7K5SR/qItuc7497jVc4H+pvyPFpp+8S7CSgHMEZooRMvMgDiikMFcNlgIHp200ryKdxUiLk6UCkNiVTClczJbAM5MXlOBZS2IkL+9jBsRnHkayf7DjyQD7ySP4Oa78ZqUvDCtyuzqg3lmCd5CLHdCImIirrRAeRNuZSlR3JciVUN4s1XroYMXL21RcIQ+fAbg5+yaC8P0JKfzo38DZ8Mfnd5qC+dz99RZfBvhRP8wxfvGt6F75TnoqSQj+f4vGHbemCk9b5C1AJ40AubfPmNcimTMvhOu/Ec8lydq7RlU0e+Mzb4x/hDoNAm9qfoAWHG6g15jpBymChMAH6jTXiHMe4RPQQ5wpM8mFyefomLCHzQBt7VSH6k8ewydXVB0x+TPnD8kC+T2gXFxUV7k8ABnukT5h/pmNiGzoF4x5iC8KZvl8JJoeiCRF1FptHsYL/6T8SscKKd4N8Q+toVFai2E3WFP9qb8hXOXh6sMCON/Uqe5M1z6s/fACjb1bmMsR+BRxuwkNH2tDP9xHij7GxzVP11jG/xzMgkQlsagkz55DejVPKbcZZoRCstAuF9GpRGdsBqV6AwKqXgc0VTYNk5Hm73/s5oLDTGkkKMhrd8nnuVFt/5zW1lJ5C3tccVSIRIelc90rkKetmLKIW2wFjppAW50rm8r9DnbzrAOhkVgEErH0xyr+Cio21T0lA30QudDY+k8b5C0jBpmQDwS3lu0fNcQeJ2NuWIQEVL8OWK7gTmO/WDd4SF9zfyPt7mLgAcP/HSWspTeOK4SH/wPmW4sOkSIH/UjwFL+1Evfic/vrsAwi/vIpREYSBQviPgKIP8+YdApV9pB9Eh6TjuQx5MHuoBvzznGYKEXXyP/aDK0M7UVeHsmULqB7+0DfPBXT7qQl5MdvqEtOQlwkdA0iYImlsPBTgkX9KQl3HG+Jv6evzIOcTfjCsXVceTzxif9ht564VAPXjuIsgzhTH5e6yI9uK7c5C2RGXjb3zXGF8uHPQdbUMZtDF8swtqnowP+EXA8Rze6CPGCu2IsOI5fNin8Ec+EJqgvq2E+mGOwSNhkOhbhVbcAHLBRXiy03lyADBAopEVBpCO/K1UdLKrP4vKoGh74Tv/LEy0oCrpyiCkVqhZhsJGdBb931Q/o5Gd36P9xAtOXV34NE+FoaovA9AGcjVTSEdbgFCfQcdEFeLTQZbPd1dDJooLRHSBiAZn6x/tXv4WjdeuRL6jMyN8RJsEf4umXHgiao62zogoGShxN42BRf7wjC1CvkUHlqFqEuumIHFCqiYhIFBLbVtVZ1V+katIS9ur/cv7DGwXNicD/YuwIk1caCEmmIsSgiPacsjPejD2WQipCwuI40RziteZ2e6qkLavZTrO+I2/Qa5uoMGj/alpRdQbzTD2tQuakzi7Qjln4lyw3qS3n+KOtmPdcU893OTSr4y217seQUQ+9KUuH2pWzmlt1/KJ8NMgb7w06se8oY2psyaReHESbSICNuyQMsgb0a1jtDXyN+OC2GgnB5aCScOrZ7fiAHBwRt08NrCTU/8PB0vcejZ9PKhqRyp5VXVp8LjzEidqdlHgU2Nz3HGVN20ECuQI5aMaGAWHpHBRzYh828giShs7+lpBlu1gs1zTma92Afl0dfWZ78lXjNkew73Yn9GAHoWyA1t1Pe6+KZxUV6IAjgbnuDNqWzh24oaNv0XDetwcim2cvcnjzl0cxBp/Y/1Z5dUoIIW1qn8UvNpW+RThxyMy8q5Kab/yGxPTSeqY8F0nPu+rDoqKXFSyr5v9H1F8FHqG5omLSFQz47iLc0TQ4Mke+YoLj6DCDQ7qplYl7+SFUMkbLaJE1XLyNdCjAsm6s/g4XmxTvqv5kB8LjjxSnjxFlzE/LZ8yQeDbkSuRiI1pJWyUiHry7p0TIBbkZLXRHah2mPDY31y55UHhEydYfG6nuvo5kOXV90SFcfLEzo4OweYdd7oiv5bj5Ii2CAV7FOaRJ+0eEZlqK7N+DmInswuJbafKHXfuHLDxMgrzikIjrujaqRyk8uXqGts5CoooYOJ48DcHtyT6jju6CmJtfyIsnotwtDFGJKhgFrFH4emEjOVGe240fMNLRKNxR9pyrYftp9rmAhAFtvZI84jjxnLcCJI3+8mxGY3y9o+CILp96HslH3knMAq4vBDbfs7ZuGgqhAQSULRDRb8+bchuaAkcFPhxsXac2D88j6gwj6+IvJzjWeuSN+tuu2jK2s5mcvMK9ggM/jAqpHWixIyV0g5i/U3ctbTwuCMikouMxVXQFSQKRSuqMLAi2ruiX5BCxkGlgCJ/6kVavZgpR585BXN0DI1bxnaIAywiSweItsDozOpgiZPVAYq67nEUhZn1tE2cJB7ohYDiEZG52roRYZ0jCra/oqNoXAC03Tn542ocB5XqvW2jrVDv74gYdNK07bSl2n9x8QBBUR5qiQJGpODdrQ5iF4zoFiL6M40TXh75DbVFtESbkw/IgXHhBpSGa8okffSvc4wpqOXThVABouB0kioYVEGdrLZJ3OByA8pxaHnaiN1FpB3jWHGOupioUdnG2pHdjfS9KHjtM3lRsCuk7AO/Q9qg44ZX3FSLAsxjVxHt2y4RBavCRtcX6x5lkPWyD2xzUB/2yRPhOHQLcCLFzogNZKdEia9QEBHZGTaUnRShdIbFlmUj2QAR3cVVRYEqRZ+kKNAUcpFvGyzu9slXRFWmccWOK3625/jcwRhVc4Wgmw/xMG9MGzdUFLxOIhFd7EzjspM3AywK3KiGRzuj70dVI6qikZ84aWJ/ewA5InTzsUzbn7xUvx0H2lwwgBsCGqOxqCOiyTgOFC7Vd3m1P6IGEOtCO3kOWdXLemujisjX8aQqpFuJfcO7bqpA2fYV+yS3u2UqFBXQcWFy3MT4YQqViA5FiI7NiOb1CbMtbFcXMurjLjP5YeSHdMtwl1zhZ59EeeAGUB7HUR3N9fJmctLofWA9fJf+clff+il4Tcu7bM6wEff/ACApqO/DNMw+AAAAAElFTkSuQmCC" name="Picture 11" align="bottom" width="106" height="121" border= "0">


 1. Ak Vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.

 2. Bezprostredne po použití nasaďte pevne uzáver späť na fľaštičku.Ak použijete viac kvapiek Timololu 0,25 % ako máte, žiadne bezprostredné nebezpečie Vám nehrozí. Pri predpísanom dávkovaní je predávkovanie prakticky vylúčené. V aplikácii ďalšej dávky pokračujte v normálnom dávkovaní odporučenom lekárom.


Pri náhodnom užití lieku dieťaťom privolajte ihneď lekársku pomoc.


Ak zabudnete použiť Timolol 0,25 %

Začnite s používaním ihneď ako si spomeniete. Ďalej pokračujte v predpísanom dávkovaní v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Timolol 0,25 %

Neprestaňte používať Timolol 0,25 % pokiaľ Vám to nepovedal Váš lekár.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Obvykle môžete pokračovať v liečbe ak vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak Vás niektoré vedľajšie účinky znepokoja, povedzte o tom svojmu lekárovi. Neukončujte liečbu pokiaľ sa neporadíte s lekárom.


Frekvencia vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)

Časté (výskyt u viac ako 1 zo 100 pacientov)

Málo časté (výskyt u viac ako 1 z 1 000 pacientov)

Zriedkavé (výskyt u viac ako 1 z 10 000 pacientov)

Neznáme (frekvencia nebola stanovená z dostupných údajov)


Ako ostatné lokálne aplikované očné prípravky, i timolol je vstrebávaný do krvi. To môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky, aké boli zistené u systémových betablokátorov. Frekvencia výskytu týchto vedľajších účinkov u očných betablokátorov je menšia ako pri systémovom podaní.

Medzi očakávané vedľajšie účinky pozorované u očných betablokátorov patrí:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú 1 – 10 pacientov z 10):

 • Poruchy chuti


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 pacientov):

 • bolesť hlavy

 • príznaky a známky očného podráždenia (t.j. pálenie, bodanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), zápal očného viečka

 • zápal rohovky, suché oči, znížená citlivosť rohovky


Málo časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 ale viacej ako 1 z 1 000 pacientov):

 • depresia

 • synkopa (krátkodobá strata vedomia)

 • závrate

 • rozmazané videnie, pokles očného viečka, dvojité videnie

 • spomalená frekvencia srdca

 • nevoľnosť, dyspepsia (porucha trávenia)

 • asténia (slabosť), únava


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 ale viac ako 1 z 10 000 pacientov):

 • hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi)

 • nespavosť, nočné mory, poruchy pamäti

 • cievna mozgová príhoda, mozgová ischémia (nedokrvenosť), zvýšenie

počtu príznakov a známok myastenie gravis, parestézie (poruchy citlivosti)

 • systémové alergické reakcie vrátane angioedému, vyrážky, lokálne alebo generalizované vyrážky, svrbenie, anafylaktická reakcia

 • odchlípenie cievnatky po filtračnom chirurgickom zákroku, erózia rohovky,

 • bolesť na hrudi, búšenie srdca, opuchy, arytmia (poruchy srdcového rytmu)

mestnavé srdcové zlyhanie, predsieňovokomorová blokáda, zastavenie srdca, srdcové zlyhanie

 • zníženie krvného tlaku, Raynaudov syndróm, studené ruky a nohy

 • bronchospazmus - zúženie priedušiek (predovšetkým u pacientov s už existujúcim bronchospastickým ochorením), dušnosť, kašeľ

 • hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, vracanie

 • strata vlasov, vyrážka pripomínajúca lupienku alebo nové vzplanutie lupienky, kožná vyrážka

 • bolesť svalov

 • poruchy sexuálnych funkcií, znížené libido


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj

akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať TIMOLOL 0,25 %


Liek uchovávajte v suchu.

Chrániť pred chladom a mrazom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Čas použitia lieku po otvorení je 28 dní. Po nakvapkaní lieku do oka fľaštičku ihneď uzatvorte.


Nepoužívajte tento liek ak spozorujete, že bezpečnostný prúžok prvého otvorenia na uzávere je porušený. Tento liek vráťte do lekárne.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Timolol 0,25 % obsahuje


- Liečivo je timololiumhydrogénmaleinát 3,4 mg v 1ml roztoku, čo odpovedá timololu 2,5 mg v 1 ml.

- Ďalšie zložky sú:

dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

benzalkóniumchlorid (konzervačná prísada),

voda na injekciu.


Ako vyzerá Timolol 0,25 % a obsah balenia


Číry, bezfarebný až slabo nažltlý roztok bez mechanických nečistôt.


1 10 ml, 1 x 5ml, 3 5 ml (polyetylénová fľaštička s kvapkadlom)


Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 4333 3786

Fax: +421 2 4363 8743

e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

www.unimedpharma.eu


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2012.

6TIMOLOL 0,25 %

Súhrn údajov o lieku

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O zmene, EV. Č. 2012/02118


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


TIMOLOL 0,25 %


očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 3,4 mg timololiumhydrogénmaleinátu (zodpovedá 2,5 mg

timololu) (1 ml = 35kvapiek).

Pomocná látka: Benzalkóniumchlorid (0,05 mg/ml) je konzervačná látka.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Číry, bezfarebný až slabo nažltlý roztok bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Timolol 0,25 % sa používa k liečbe zvýšeného vnútroočného tlaku. Indikáciou je predovšetkým glaukóm s otvoreným uhlom, očná hypertenzia, afakický glaukóm a niektoré formy sekundárneho glaukómu. V kombinácii s inými antiglaukomatikami sa môže použiť aj pri glaukóme s uzatvoreným uhlom.

Timolol 0,25 % sa môže použiť aj ako doplnok iných antiglaukomatík.


Timolol 0,25 % je indikovaný u dospelých, detí vo veku od 8 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí:

Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí vždy lekár. V závislosti od reaktivity a výšky vnútroočného tlaku sa terapia zvyčajne začína aplikáciou očnej roztokovej instilácie Timolol 0,25 %, a to aplikáciou 1 kvapky do spojovkového vaku 2-krát denne, s odstupom zhruba 12 hod. Pokiaľ výsledok nie je uspokojivý, prechádza sa na očnú roztokovú instiláciu Timolol 0,5 % s vyššou koncentráciou, ktorú tiež podávame v dávkach 1 kvapka 2-krát denne. Po dosiahnutí požadovaného účinku, po stabilizácii vnútroočného tlaku je možné znížiť dávkovanie na 1 kvapku denne, pravidelne v rovnakú dennú dobu. Naopak pokiaľ Timolol sám nedostatočne znižuje vnútroočný tlak je možné ho úspešne kombinovať s ďalšími antiglaukomatickými liekmi z inej farmakodynamickej skupiny napr. pilokarpínom, dipivefrínom alebo s inhibítormi karboanhydrázy.

Očná roztoková instilácia Timolol 0,25 % sa používa dlhodobo.

Vzhľadom na to, že odpoveď oka na terapiu -blokátormi sa môže meniť, je potrebné u pacientov pravidelne sledovať vnútroočný tlak, a tiež aj stav rohovky.

Deti a dospievaúci:

Timolol 0,25 % môžu používať deti od 8 rokov.

Timolol 0,25 % je kontraindikovaný u detí do 1 roku (pozri časť 4.3).

Prípadné použitie a dávkovanie u detí od 1 do 8 rokov musí odporučiť detský oftalmológ a celá liečba musí prebiehať pod jeho ambulantným dohľadom.


Spôsob podania


Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku

Po otvorení je liek pripravený k nakvapkaniu do spojovkového vaku. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu a pozerá sa na strop. Obráti fľaštičku hore dnom a ľahkým stlačením plastovej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Pri aplikácii sa nemá koncom kvapátka dotknúť oka ani mihalníc, aby nedošlo ku kontaminácii kvapiek. Nakoniec je nutné ihneď po použití nasadiť uzáver a pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva vo zvislej polohe.

Tak ako v prípade iných očných instilácií sa pre zníženie možnej systémovej absorpcie odporúča stlačiť slzný vačok v oblasti vnútorného očného kútika po dobu jednej minúty. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.


Kontaktné šošovky je treba pred podaním očných instilácií vybrať, po 20 minútach je možné šošovky opäť aplikovať.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi jednotlivými liekmi má byť aspoň 5 minút.


4.3 KontraindikáciePrecitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Dystrofické zmeny rohovky (poruchy výživy rohovky). Hyperreaktivita bronchov, bronchiálna astma, ťažké chronické ochorenia dýchacích ciest. Srdcová insuficiencia, sínusová bradykardia, atrioventrikulárna blokáda 2 alebo 3 stupňa, kardiogénny šok a taktiež vredová choroba žalúdka.


Očná roztoková instilácia Timolol 0,25 % sa nesmie podávať deťom do 1 roku.

Zvlášť závažné dôvody musia byť pre podávanie očnej instilácie deťom od 1 do 8 rokov, rovnako ako aj matkám v období gravidity a laktácie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začiatkom liečby je nutné poznať celkový zdravotný stav pacienta (najmä kardiálne poruchy) a v priebehu terapie je potrebné pravidelne sledovať vnútroočný tlak a stav rohovky.

Deti a dospievajúci

Podávanie malým deťom sa odporúča iba pod ambulantným dohľadom detského oftalmológa, po starostlivom zvážení pravdepodobného prínosu a možného rizika. Je potrebné aplikovať najnižšie účinné koncentrácie a monitorovať či sa nevyvíjajú príznaky blokády adrenergných -receptorov.


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii i timolol je absorbovaný systematicky. Vzhľadom k adrenergnému účinku timololu sa môžu vyskytnúť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pľúcnych a ostatných vedľajších účinkov ako u systémových betablokátorov. Incidencia systémových účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako pri systémovom podaní. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie (pozri časť 4.2).


Poruchy srdca:

U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (napr.: koronárne ochorenie srdca, Prinzmetalova angina a srdcové zlyhanie) a s antihypertenznou terapiou systémovými betablokátormi má byť kriticky

posudzovaná nutnosť liečby očnými betablokátormi a má byť zvážena terapia inou liečivou látkou. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením by mali byť sledované prejavy zhoršenia ochorenia a výskyt vedľajších účinkov. Pre nežiaduci vplyv betablokátorov na prevodový čas sa pacientom s AV blokom 1. stupňa majú podávať betablokátory vždy s opatrnosťou.

Poruchy ciev:

Pacienti s ťažkou periférnou cirkulačnou poruchou/chorobou (napr.:ťažká forma Raynaudovho ochorenia alebo Raynaudovho syndrómu) majú byt liečení s opatrnosťou.

Respiračné poruchy:

U pacientov s astmou boli v súvislosti s používaním niektorých očných betablokátorov hlásené respiračné vedľajšie účinky vrátane úmrtia pri bronchospasme.

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou formou chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) má byť Timolol 0,25 % používaný s opatrnosťou a len v prípade, že potenciálny úspech liečby prevyšuje jej možné riziká.

Hypoglykémia/Diabetes:

Pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s labilným diabetom majú byť podávané očné betablokátory s opatrnosťou, pretože môžu maskovať príznaky a známky akútnej hypoglykémie. Betablokátory môžu rovnako maskovať príznaky hypertyreózy.

Korneálne poruchy

Očné betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti s korneálnym ochorením majú byť liečení s opatrnosťou.

Ďalšie betablokátory

Vplyv na vnútroočný tlak alebo známe účinky na systémovú beta-blokádu môžu byť zosilnené v prípade, že sa timolol podáva pacientom, ktorí už užívajú systémové betablokátory. Klinická odpoveď u týchto pacientov má byť dôkladne sledovaná. Používanie 2 topických betablokátorov súčasne sa neodporúča. (pozri časť 4.5).

Anafylaktická reakcia

Pacienti s atopiou v anamnéze alebo ťažkou formou anafylaktickej reakcie na rôzne alergény v anamnéze, ktorým boli podané betablokátory, môžu byť zvýšene reaktívni pri opakovanom vystavení pôsobenia týchto alergénov a nemusia odpovedať na obvyklú liečbu anafylaktickej reakcie adrenalínom.

Odchlípenie chorioidey

Bolo hlásené odchlípenie chorioidey po filtračnom zákroku pri súčasnom podaní lieku potláčajúceho tvorbu komorovej tekutiny (napr. timolol a acetazolamid).

Chirurgická anestézia

Očné betablokátory môžu blokovať systémový účinok beta agonistov (napr.adrenalínu). Anesteziológ má byť informovaný, ak pacient používa timolol.


U pacientov s myasténiou gravis môže timolol zhoršiť svalovú slabosť a u pacientov so zvýšenou funkciou štítnej žľazy môže náhle vysadenie terapie timololom zapríčiniť nebezpečné zvýšenie symptómov hypertyreoidizmu. V prípade insuficiencie pečene je odporúčaná redukovaná dávka.

U pacientov s glaukómom s uzatvoreným uhlom je hlavným predmetom liečby znovuotvorenie uhla. To vyžaduje zúženie zrenice miotikom. Timolol má malý, alebo nemá žiadny vplyv na zrenicu.

Ak sa má použiť Timolol 0,25 % k zníženiu zvýšeného vnútroočného tlaku pri glaukóme s uzatvoreným uhlom, je potrebné ho použiť s miotikom a nikdy nie samostatne.


Pacient nesmie súčasne s používaním lieku nosiť mäkké kontaktné šošovky. Podľa možnosti sa po dobu liečenia nemajú nosiť ani tvrdé kontaktné šošovky, alebo aspoň pred aplikáciou je potrebné aby si ich pacient vždy vybral a znova nasadil najskôr za 20 min po nakvapkaní lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Očná roztoková instilácia Timolol 0,25 % sa môže kombinovať s ďalšími liekmi na liečbu glaukómu. Zníženie vnútroočného tlaku po timolole sa prehlbuje po súčasnom podávaní adrenalínu, dipivefrínu, inhibítorov karboanhydrázy alebo pilokarpínu v očných instiláciach. Pričom súčasné podávanie adrenalínu, alebo dipivefrínu môže vyvolať mydriázu (pretrváva sympatomimetický -účinok). Existuje možnosť vzniku aditívného účinku vedúceho k hypotenzii a/alebo k výraznej bradykardii v

prípade súčasného podávania očných betablokátorov a perorálnych blokátorov kalciových kanálov, beta blokátorov, antiarytmik (vrátane amiodaronu), digitalisových glykozidov, parasympatomimetík, guanethidinu.


Bola hlásená zosilnená beta blokáda (tj. znížená tepová frekvencia, myokardiálna depresia) pri súčasnej liečbe CYP2D6 inhibítormi (tj. quinidine, fluoxetine, paroxetine) a timololu.


Na ochranu proti predčasnému mechanickému odplaveniu účinnej látky z oka, je potrebné dodržiavať od aplikácie inej očnej instilácie interval najmenej 5 minút.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o podávaní timololu tehotným ženám. Timolol nemá byť podávaný v tehotenstve, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Epidemiologické štúdie s perorálne podávanými betablokátormi nepreukázali malformatívne účinky, ale bolo pozorované riziko spomalenia intrauterinného rastu v prípade perorálneho podania betablokátorov. Naviac boli symptómy systémovej blokády (tj. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň, hypoglykémia) pozorované u novorodencov, keď boli betablokátory podávané matke až do pôrodu. Pokiaľ je timolol podávaný matke až do pôrodu, novorodenci majú byť prvý deň po narodení dôkladne monitorovaní.


Laktácia

Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Avšak, pri terapeutických dávkach timololu v očných instiláciách je nepravdepodobné, že by bolo v materskom mlieku prítomné také množstvo účinnej látky, ktoré by vyvolalo klinické prejavy systémovej beta blokády u dojčaťa. Opatrenia k zníženiu systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Fertilita

V pokusoch na zvieratách nebolo pri perorálnych dávkach rádovo prevyšujúcich dávkovanie timololu u človeka pozorované žiadne nepriaznivé ovplyvnenie reprodukčných a fertilných funkcií zvierat. Štúdia teratogenity s timololom u myší a králikov v dávkach až 50 mg/kg/deň (t.j. 50-krát maximálna odporúčaná dávka pre človeka) nepreukázala žiadny dôkaz malformácií plodu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Timolol 0,25 % má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Hneď po nakvapkaní lieku sa môže vyskytnúť krátkodobé neostré videnie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť riadenie motorových vozidiel, alebo ovládanie strojov.

Pokiaľ sa po aplikácii lieku dostaví u pacienta neostré videnie alebo niektorý z nižšie uvedených

nežiaducich účinkov, nesmie riadiť motorové vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať vo výškach.

Pokiaľ sa nedostaví žiadny z popísaných nežiaducich účinkov môže pacient tieto činnosti vykonávať

najskôr 20 minút po aplikácii lieku.


4.8 Nežiaduce účinky


Rovnako ako ostatné lokálne aplikované látky používané v oftalmológii, i timolol je absorbovaný do systémového obehu. Preto môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky, aké boli zaznamenané u systémových betablokátorov. Incidencia systémových nežiaducich účinkov v súvislosti s lokálnym očným podaním je nižšia ako pri systémovom podaní. Medzi očakávané nežiaduce účinky patrí nežiaduci účinok pozorovaný u celej triedy očných betablokátorov.


Timolol 0,25 % je väčšinou veľmi dobre znášaný, len ojedinele sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky lokálne alebo celkové.


Podľa počtu výskytu sú nežiaduce účinky rozdelené nasledujúcim spôsobom:

veľmi časté ( 1/10),

časté (1/100 až < 1/10),

menej časté ( 1/1000 až < 1/100),

zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1000),

veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

neznáme (frekvenciu nemožno z dostupných údajov stanoviť)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé:Systémový lupus erythematosus


Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy

Časté:bolesť hlavy

Menej časté:závrat, depresie

Zriedkavé:insomnia, nočné mory, strata pamäti, parestézia, zhoršenie príznakov myasténia gravis, znížené libido, cievna mozgová príhoda


Poruchy oka

Časté:príznaky očnej iritácie, vrátane pálenia a bodania, konjunktivitídy, blefaritídy, keratitídy, znížená citlivosť rohovky a suché oči

Menej časté:poruchy zraku, vrátane refrakčných odchýlok (v niektorých prípadoch následkom vysadenia miotickej terapie)

Zriedkavé: diplopia, ptóza, odchlípenie cievovky po filtračnej operácii


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé:tinnitus


Srdcové a cievne poruchy

Menej časté:bradykardia, synkopa

Zriedkavé:arytmia, hypotenzia, srdcová blokáda, mozgová ischémia, kongestívne srdcové zlyhanie, palpitácie, zastavenie srdca, edém, klaudikácie, Raynaudov fenomén, studené ruky a nohy, bolesť na hrudi


Respiračné poruchy a poruchy mediastína

Menej časté:dyspnoe

Zriedkavé:bronchospazmus (hlavne u pacientov so súčasným bronchospastickým ochorením), kašeľ


Gastrointestinálne poruchy

Menej časté:nevoľnosť, dyspepsia

Zriedkavé:hnačka, sucho v ústach


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé:alopécia, psoriatiformná vyrážka alebo exacerbácia psoriázy


Poruchy reprodukčného systému a pŕs

Zriedkavé:Peyronieova choroba


Celkové poruchy a reakcie v mieste aplikácie

Menej časté:asténia, únava

Zriedkavé:známky a príznaky alergických reakcií vrátane anafylaxie, angioedému, urtikárie, lokalizované a generalizované vyrážky


Boli popísané nasledujúce nežiaduce účinky, avšak priama súvislosť s liečbou liekom s obsahom timololu nebola preukázaná.


Poruchy metabolizmu a výživy: anorexia.


Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy: účinky na CNS (napr. zmeny správania vrátane zmätenosti, halucinácie, úzkosť, dezorientácia, nervozita, somnolencia a iné psychiatrické poruchy).


Respiračné poruchy a poruchy mediastína: nazálne prekrvenie.


Gastrointestinálne poruchy: retroperitoneálna fibróza.


Poruchy kože a podkožného tkaniva: pseudopemfigoid.


4.9 Predávkovanie

Perorálne dávky timololu pri obehových indikáciách sú 2-krát denne 10-30 mg. Jedna fľaštička (10 ml) očnej roztokovej instilácie Timolol 0,25 % obsahuje 25 mg timololu.

Pri dodržaní správneho dávkovania sa predávkovanie nezistilo.

Pri náhodnom predávkovaní vzniká hypotenzia, výrazná bradykardia, srdcová insuficiencia až akútne srdcové zlyhanie, poruchy dýchania, bronchospazmus, poruchy vedomia a generalizované kŕče.

Terapia intoxikácie:

Priebežne je potrebné sledovať základné životné funkcie a podľa potreby ich upravovať.

Ako farmakoterapiu je možné intravenózne použiť:

Atropíniumsulfát v dávke 0,5-2 mg na navodenie vagovej blokády.

Glukagón v úvodnej dávke 1-10 mg i.v., neskôr 2-2,5 mg/h v dlhodobej infúzii.

-sympatomimetiká (napr. dobutamín, izoprenalín, orciprenalín) alebo aj adrenalín v závislosti od miery intoxikácie a telesnej hmotnosti.

2-sympatomimetiká v aerosóle alebo i.v. – pri bronchospazme.

Aminofylín pri bronchospazme.

Pri ťažkej bradykardii, nereagujúcej na farmakoterapiu, je možné uvažovať o použití transvenózneho kardiostimulátora.

Pri kŕčoch sa odporúča pomalá i.v. injekcia diazepamu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologikum, antiglaukomatikum.

ATC kód: S01ED01 (timolol)


Spôsob účinku:

Účinná látka timolol je neselektívne -sympatolytikum bez určitej agonistickej aktivity (t.j. bez vnútornej sympatomimetickej aktivity, VSA alebo ISA). Blokuje 1-receptory (napr. v srdci) ako aj 2receptory (napr. v bronchoch a uteru), takže celkové účinky timololu sa prejavia jednak inhibíciou stimulačných účinkov katecholamínov na srdce, spomalením srdcového prevodu, bradykardiou, a znížením tepového objemu, jednak inhibíciou účinku katecholamínov na hladké svalstvo bronchov, ich bronchokonstrikciou. Timolol znižuje vnútroočný tlak znížením tvorby tekutiny v ciliárnom telese.


Farmakodynamické účinky:

Účinky na oko:

Timolol v očných instiláciach znižuje normálny aj zvýšený vnútroočný tlak. Presný mechanizmus tohto pôsobenia nie je úplne známy. Fluorescenčné a tonografické štúdie naznačujú, že pravdepodobne ide predovšetkým o zníženie tvorby komorového moku, v menšej miere ku zníženiu vnútroočného tlaku prispieva aj mierne zvýšenie jeho odtoku. Timolol znižuje vnútroočny tlak bez výrazného ovplyvnenia akomodácie alebo šírky zrenice.

Tak ako pri iných látkach znižujúcich vnútroočný tlak, tak aj u timololu sa niekedy po dlhodobej aplikácii terapeutický účinok postupne znižuje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Timolol dobre preniká rohovkou. Účinok na vnútroočný tlak nastupuje rýchlo, dostavuje sa do 20 minút po aplikácii do spojovkového vaku. Maximálny účinok je dosiahnutý do 2 hodín. Zreteľné zníženie vnútroočného tlaku po vkvapnutí 0,25 % alebo 0,5 % timololu sa udrží po dobu 10 až 24 hod.

Po lokálnej aplikácii do spojovkového vaku sa timolol absorbuje do krvného obehu cez konjunktiválnu a nazálnu sliznicu, avšak po odporúčaných jednorazových dávkach ako aj po dlhodobej aplikácii jeho hladina v krvi nebýva dokázateľná (t.j. nedosahuje 2 ng.ml-1).

Po dávkach 2-krát denne 2 kvapky bola popísaná maximálna koncentrácia 9,6 ng.ml-1. Táto koncentrácia bola dosiahnutá za 30-90 minút po aplikácii. U novorodencov a malých detí bola v určitom počte prípadov nájdená vyššia hladina timololu v plazme než u dospelých.

Distribúcia

U človeka po aplikácii 0,5 % timololu bola koncentrácia látky v komorovej vode za 1-2 hod. 1,5 ng.mg-1a po 7 hodinách poklesla na 0,01 ng.mg-1.

Biotransformácia

Biologický polčas timololu v plazme je približne 6 hodín.Timolol sa rozsiahle metabolizuje v pečeni.

Eliminácia

Metabolity sa vylučujú do moču spolu s určitým množstvom nezmeneného timololu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


 1. Akútna toxicita

Hodnoty LD50timololu boli zisťované u samičiek potkanov a myší. Akútna perorálna toxicita u myší bola 1190 mg/kg a u potkanov 900 mg/kg.

 1. Chronická toxicita

Pri dlhodobej štúdii, pri ktorej bol timololiumhydrogénmaleinát podávaný perorálne vo veľkých dávkach potkanom a psom, timolol nevykazoval vedľajšie účinky okrem bradykardie a zvýšenia hmotnosti niektorých orgánov (srdce, obličky a pečeň).

 1. Teratologická štúdia

Štúdia prevedená na gravidných samičkách myší a králikov nepreukázala žiadny vplyv na vývoj malformácií plodu v dávkach do 50 mg/kg/deň.

Reprodukčná štúdia a štúdia na plodnosť u potkanov ukázala, že timololiumhydrogénmaleinát nemá žiadne nepriaznivé účinky na samčiu alebo samičiu plodnosť potkanov v dávke 150-krát vyššej ako je stanovená maximálna dávka timololu pre človeka.


 1. Mutagenita a karcinogenita

Mikronukleovým testom in vivo(myši), testom na cytogenetický obsah (dávky do 800 mg/kg/deň) a in vitro neoplastickou skúškou na bunkovú transformáciu sa nezistili žiadne mutagénne účinky.

Počas dvojročnej štúdie perorálneho podávania timololu potkanom bolo zistené štatisticky významné zvýšenie výskytu feochromocytómov u samcov, ktorým bola podávaná dávka 300 mg/kg/deň (t.j. 250-krát viac ako je odporúčaná maximálna dávka pre človeka).

V celoživotnej orálnej štúdii u myší bolo pozorované štatisticky významné zvýšenie výskytu benígnych a malígnych pľúcnych tumorov, benígnych polypov maternice a prsného adenokarcinómu u samičiek po dávke 500 mg/kg/deň (t.j. približne 400-krát odporúčaná maximálna dávka pre človeka), ale nie po dávke 5 mg alebo 50 mg/kg/deň.

 1. Lokálna toxicita

Králikom bol aplikovaný timololiumhydrogénmaleinát do oka počas jedného roka a psom po dobu dvoch rokov. Počas tohto obdobia a ani po skončení aplikácie timololiumhydrogénmaleinát nespôsobil žiadne nežiaduce účinky na oku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,

dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

benzalkóniumchlorid (konzervačná prísada),

voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti lieku: 24 mesiacov

Čas použiteľnosti od prvého otvorenia balenia: 28 dní


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek chráňte pred chladom a mrazom. Chráňte pred svetlom. Liek sa nesmie použiť po uplynutí

času použiteľnosti uvedenom na obale. Otvorené balenie spotrebujte do 28 dní.Po nakvapkaní lieku do oka fľaštičku ihneď zatvorte.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa

vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
6.5 Druh obalu a obsah balenia


LDPE fľaštička s kvapkadlom, uzáver so závitoma bezpečnostnýmprúžkom z polyetylénu,etiketa. Fľaštičky sa balia do papierových škatuliek spolu s písomnou informáciou pre používateľov lieku.


Veľkosť balenia: 1 x 10 ml, 1 x 5 ml, 3 x 5 ml


Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Po otvorení je liek pripravený na očné podanie.


Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľaštičku hore dnom a stlačením plastickej fľaštičky vkvapne do dolného spojovkového vaku predpísaný počet kvapiek. Pri aplikácii sa nemá dotknúť oka ani mihalníc. Prstom sa má zatlačiť na slzník na zabránenie systémovej absorpcie po dobu 1 minúty. Nakoniec je nutné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii. Fľaštička sa uchováva v zvislej polohe.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0804/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


11.12.1995 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2012


9TIMOLOL 0,25 %