+ ipil.sk

TISERCINPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02190

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02192

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02191


Písomná informácia pre používateľa


TISERCIN

filmom obalené tablety

levomepromazín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa

týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tisercin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tisercin

3. Ako užívať Tisercin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tisercin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Tisercin a na čo sa používa


Tisercin je liek, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém. Používa sa na liečbu akútnych psychotických stavov spojených s motorickým (telesným) a psychickým nekľudom a úzkosťou a na liečbu chronických psychóz (schizofrénia, chronické halucinácie).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tisercin


Neužívajte Tisercin

 • ak ste alergický na levomepromazín alebo na ktorúkoľvek inú zložku tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste mali v minulosti reakciu z precitlivenosti (alergiu) na lieky s rovnakým účinkom (napr.: chlórpromazín, tioridazín, flufenazín, pipotiazín, trifluperazín), alebo ste počas užívania mali fotosenzitívnu reakciu (zvýšená citlivosť kože na slnečné svetlo).

 • ak ste tehotná.

 • ak dojčíte.

 • ak užívate antihypertenzíva (lieky proti vysokému krvnému tlaku)

 • ak užívate MAO inhibítory (inhibítory monoaminoxidázy) - lieky na zlepšenie nálady.

 • ak máte glaukóm s úzkym uhlom (typ zeleného zákalu, ochorenie charakterizované zvýšeným vnútroočným tlakom).

 • ak máte ťažkosti s močním.

 • ak máte Parkinsonovu chorobu, sklerózu multiplex (ochorenie centrálneho nervového systému), myasténiu gravis (chorobnú svalovú slabosť) alebo hemiplégiu (úplné ochrnutie ľavej alebo pravej strany tela).

 • ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek alebo pečene.

 • ak máte kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo zlyhanie srdca.

 • ak máte klinicky významnú hypotenziu (nízky krvný tlak).

 • ak máte poruchu krvotvorby.

 • ak máte poruchu metabolizmu porfyrínu.

 • ak užívate iné látky tlmivo pôsobiace na centrálny nervový systém (alkohol, hypnotiká, narkotiká) v akomkoľvek množstve.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Tisercin

 • ak máte ochorenie srdca (hypotenziu (nízky krvný tlak), poruchy srdcového rytmu, zlyhanie srdca, ochorenia krvného obehu) alebo ak ste takéto ochorenia mali, najmä ak máte vyšší vek, aby sa predišlo možným závažným komplikáciám.

 • ak máte cukrovku, pretože Tisercin znižuje účinnosť liekov proti cukrovke a môže dôjsť k zvýšeniu hladín cukru v krvi, preto treba na začiatku a na konci liečby kontrolovať hladiny cukru v krvi dôslednejšie ako obvykle.

 • ak máte epilepsiu.

 • ak máte aj iné ochorenie centrálneho nervového systému, pretože Tisercin môže pôsobiť aj na jeho príznaky alebo môžete byť citlivejší na niektoré vedľajšie účinky.

 • ak máte poškodenie funkcie obličiek a/alebo pečene.

 • ak u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín. (upchatie ciev, embólia).


Deti a dospievajúci

Liek sa nesmie používať u detí mladších ako 12 ročných.


Iné lieky a Tisercin

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Prosím pamätajte si, že liekové interakcie sa môžu vzťahovať na lieky užívané nedávno alebo v budúcnosti. Informujte lekára, ak plánujete užívať akýkoľvek liek (obzvlášť taký, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém) počas liečby Tisercinom alebo v priebehu mesiaca po jej skončení.


Tisercin sa nesmie kombinovať s:

 • antihypertenzívami (liekmi proti vysokému krvnému tlaku).

 • niektorými antidepresívami (MAO inhibítormi).


Tisercin nesmiete kombinovať s nasledovnými liekmi, pokiaľváš lekár nerozhodne inak:

Lieky pôsobiace na centrálny nervový systém (ako sedatíva, hypnotiká, silné lieky proti bolesti, anestetiká, antidepresíva, antikonvulzíva, amfetamíny), levodopa, antidiabetiká, antiarytmiká, antibiotiká (makrolidové), antimykotiká, antihistaminiká (lieky proti alergii), dilevalol a lieky zvyšujúce citlivosť na svetlo. Ak sa Tisercin užíva súčasne s takýmito liekmi je potrebné dôsledné sledovanie lekárom a v niektorých prípadoch môže byť potrebná úprava dávky.


Iné:

Súčasné podávanie vitamínu C zníži jeho nedostatok spôsobený Tisercinom.


Tisercin a alkohol

Počas liečby Tisercinom a 4-5 dní po jej skončení je prísne zakázané požívať alkoholické nápoje.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Tisercin: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.

Používanie tohto lieku počas tehotenstva sa musí obmedziť iba na výnimočné prípady a iba ak vám ho lekár predpíše, po zvážení, či vo vašom prípade očakávaný prínos preváži možné riziká.

Účinná látka lieku sa vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na nedostatok primeraných klinických údajov sa Tisercin počas dojčenia nesmie užívať.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Na začiatku liečby nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje počas individuálne určeného časového obdobia. Neskôr konzultujte s lekárom, ktorý rozhodne či sú ďalšie obmedzenia potrebné alebo nie.


Tisercinobsahuje 40 mg laktózy. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


 1. Ako užívať Tisercin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba sa má začínať nízkymi dávkami, ktoré sa môžu – na základe individuálnej znášanlivosti – postupne zvyšovať. Po zlepšení sa dávka zníži na individuálne stanovenú udržiavaciu dávku. Pri psychóze je začiatočná dávka 25-50 mg denne, rozdelená na dve jednotlivé dávky. Ak je to potrebné, začiatočná dávka sa môže zvýšiť na 150-250 mg denne (podaná v 2-3 jednotlivých dávkach) a po nástupe účinku je možné dávku znížiť na udržiavaciu.

 • Ak sa objaví reakcia z precitlivenosti, liečba sa musí okamžite ukončiť.

 • Aby sa predišlo poklesu tlaku po postavení sa, odporúča sa 30minutový pokoj na lôžku po užití prvej dávky. Ak máte závraty po užití tablety, odporúča sa pokoj na lôžku po každom užití lieku.

 • Starší pacienti sú citlivejší na vedľajšie účinky Tisercinu, preto sa u nich odporúča nízka začiatočná dávka a jej postupné zvyšovanie.

 • Okamžite prestante užívať liek, ak spozorujete nevysvetliteľnú horúčku, najmä ak je spojená s inými príznakmi(napr.: zvýšená telesná teplota, svalová stuhlosť, mimovoľné svalové pohyby, príznaky vegetatívneho nervového systému – ako je zrýchlená srdcová činnosť, nepravidelný pulz, nestabilný krvný tlak, potenie - náhle zmeny vitálnych funkcií, zmätenosť s mimoriadnou excitáciou, ktorá može viesť do kómy). Okamžite sa spojte so svojím lekárom ak máte horúčku.

 • Pokiaľ vám to lekár neodporučí, liečbu neukončujte.

 • Liečbu sa odporúča ukončovať postupným znižovaním dávky lieku, pretože náhle prerušenie liečby môže viesť k obnoveniu psychotických príznakov, nepokoju, zvýšenej úzkosti, nespavosti, nevoľnosti, vracaniu, bolesti hlavy, trasu, poteniu a zrýchlenej činnosti srdca.


Pred a pravidelne počas liečby sa odporúča kontrolovať tieto ukazovatele:

 • Krvný tlak, obzvlášť ak je nestabilný alebo nízky.

 • Funkciu pečene, najmä v prípade existujúceho ochorenia pečene.

 • Diferenciálny krvný obraz (počty jednotlivých krvných buniek) (v prípade horúčky, zápalu hltana, na začiatku a počas dlhodobej liečby).

 • EKG (v prípade ochorenia srdca, alebo u starších pacientov).


Ak užijete viac Tisercinu, ako máte

Okamžite sa spojte so svojím lekárom. V prípade predávkovania sa môže objaviť nízky krvný tlak, horúčky, poruchy vodivého systému srdca, nepravidelná činnosť srdca, svalová stuhnutosť, svalové kŕče, ospalosť, podráždenie centrálneho nervového systému (epileptické kŕče) a malígny neuroleptický syndróm (závažná reakcia s vysokou teplotou, svalovou stuhnutosťou, zmätenosťou, výrazným potením, zmenami pulzu).


Okamžite zavolajte lekára alebo záchrannú službu ak máte podozrenie na predávkovanie.

Neodporúča sa vyvolávať vracanie, pretože zvratky sa môžu dostať do pľúc v dôsledku stuhnutosti svalov hlavy a krku, alebo ak nastane epileptický záchvat počas vracania.


Ak zabudnete užiť Tisercin

Ak zabudnete užiť Tisercin v obvyklom čase, neužite dvojnásobnú dávku aby ste nahradili vynechané jednotlivé dávky. Nahraďte vynechanú dávku iba ak zostáva dosť času do nasledujúcej dávky, inak riskujete predávkovanie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú obvykle mierne a prechodné, obvykle vymiznú po ukončení liečby a prerušenie liečby nevyžadujú.

Veľmi zriedkavo sa však môžu objaviť aj závažné vedľajšie účinky. Okamžite prestaňte užívať Tisercin a kontaktujte lekára, záchrannú službu alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici ak zistíte ktorýkoľvek z týchto príznakov:

 • opuch rúk, nôh, pier, úst a hrdla, ktorý sťažuje prehĺtanie a dýchanie.

 • ťažkosti pri výdychu (astmatické dýchanie),

 • mdloby alebo pocit mdlôb.


Toto sú veľmi závažné vedľajšie účinky. Môžete mať ťažkú alergickú reakciu na Tisercin ak máte ktorýkoľvek z týchto príznakov:

 • žihľavka.


Okamžite prestaňte liek užívať a poraďte sa so svojím lekárom ohľadom ďalšej liečby. Aby sa predišlo vážnym následkom, okamžite sa spojte so svojím lekárom ak sú kožné vyrážky rozsiahle a objavujú sa po celom tele.


Okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo navštívte pohotovosť v najbližšej nemocnici ak zistíte ktorýkoľvek z nasledovných príznakov:

 • zmätenosť, nepokoj, halucinácie, motorické poruchy, epileptický záchvat, silné bolesti brucha, veľmi rýchly a/alebo nepravidelný pulz, nevysvetliteľnú horúčku, bolesť hrdla, krvácanie do kože, žltačku,

 • prestaňte užívať Tisercin ak sa objaví horúčka z nevysvetliteľných príčin.

 • krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky ako opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


U starších pacientov s demenciou, ktorí boli liečení antipsychotikami, bol pozorovaný malý nárast úmrtí v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení neboli.

Toto sú (extrémne) závažné ale veľmi zriedkavé vedľajšie účinky.


Nasledujúce vedľajšie účinky sú obvykle mierne, ale aj napriek tomu sa poraďte s lekárom, ak ktorýkoľvek z nich spozorujete.

 • Časté: slabosť, závrat, mdloby po postavení sa.

 • Zriedkavé (prevažne počas dlhodobého podávania a pri vysokých dávkach): búšenie srdca, nepravidelný pulz, svalová stuhnutosť, svalové kŕče, mimovoľné pohyby, znovuobjavenie psychotických porúch, nezrozumiteľná reč, zmeny v krvotvorných orgánoch (pancytopénia, agranulocytóza, leukopénia, eozinofília, trombocytopénia), drobné krvácania do kože, sekrécia mlieka, menštruačné poruchy, pokles telesnej hmotnosti, suchosť úst, nepríjemné pocity v bruchu, nevoľnosť, vracanie, zápcha, zmena farby moču, ťažkosti s močením, veľmi zriedkavo poruchy kontrakcií maternice, precitlivenosť na svetlo, začervenanie kože, zmeny sfarbenia kože, usadeniny v šošovke a rohovke, zmeny na sietnici, zvýšenie telesnej teploty, nedostatok vitamínov.

 • V istej skupine pacientov dlhodobo užívajúcich fenotiazíny boli popísané nezhubné nádory hypofýzy (podmozgovej žľazy), je však potrebné vykonať ďalšie štúdie na overenie príčinného vzťahu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tisercin


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu a detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň daného mesiaca.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tisercin obsahuje

 • Liečivo je levomepromazín 25 mg (vo forme levomepromazín maleátu 33,8 mg) v každej filmom obalenej tablete.

 • Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), povidón K-25, mikrokryštalická celulóza, zemiakový škrob a monohydrát laktózy (40 mg).

Filmový obal: oxid titaničitý (E171), magnéziumstearát, hypromelóza, dimetikón.


Ako vyzerá Tisercin a obsah balenia

Vzhľad: biela, mierne obojstranne vypuklá, filmom obalená tableta, diskovitého tvaru bez zápachu.

Balenie: hnedá sklenená liekovka s polyetylénovým zabezpečovacím uzáverom proti nepovolenej manipulácii a polyetylénovým tlmičom pohybu, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 50 alebo 500 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-9900 Körmend, Mátyás király utca 65.

Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2013.
6


TISERCIN

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02190

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/02191


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


TISERCIN


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg liečiva levomepromazínu (ako 33,8 mglevomepromazín maleátu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 40,0 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Popis lieku: biela, mierne bikonvexná filmom obalená tableta, diskovitého tvaru, bez zápachu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Akútne psychotické stavy s psychomotorickou excitáciou a ťažkou anxietou:

 • akútny atak schizofrénie,

 • iné akútne psychotické stavy.

Adjuvantná liečba pri chronických psychózach

 • chronická schizofrénia,

 • chronické halucinačné psychózy.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Liečba sa má začať nízkymi dávkami, ktoré sa v závislosti od tolerancie pacienta môžu postupne zvyšovať. Keď nastane zlepšenie, dávka sa má znižovať na udržiavaciu dávku, stanovenú individuálne.


Pri psychóze je začiatočná dávka 25-50 mg (1-2 filmom obalené tablety) denne, podaná v dvoch dávkach. Počiatočná dávka sa môže podľa potreby zvýšiť až na 150-250 mg denne (podaná v 2-3 dávkach), po nástupe účinku sa môže dávka znížiť na udržiavaciu.


Spôsob podania

Na perorálne podanie


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • súčasné podávanie s antihypertenzívami,

 • precitlivenosť na fenotiazíny,

 • predávkovanie látkami s tlmivým účinkom na CNS (alkohol, celkové anestetiká, hypnotiká),

 • glaukóm s úzkym uhlom,

 • retencia v močovom trakte,

 • Parkinsonova choroba,

 • skleróza multiplex,

 • myasténia gravis, hemiplégia,

 • ťažká kardiomyopatia (cirkulačná insuficiencia),

 • ťažké poškodenie funkcie obličiek a pečene,

 • klinicky významná hypotenzia,

 • ochorenie krvotvorných orgánov,

 • porfýria,

 • laktácia,

 • liek je kontraindikovaný u detí do 12 rokov veku.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie lieku sa musí okamžite ukončiť ak sa objaví akákoľvek reakcia z precitlivenosti.


Používaniu lieku v gravidite má predchádzať dôsledné vyhodnotenie pomeru rizika/prínosu (pozri časť 4.6).


Súčasné podávanie s látkami tlmiacimi centrálny nervový systém, MAO inhibítormi, anticholínergikami vyžaduje zvýšenú opatrnosť (pozri časť 4.5).

Podávanie pacientom s poškodenou funkciou obličiek a/alebo pečene vyžaduje zvýšenú pozornosť, vzhľadom na riziko akumulácie a toxicity.


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou


Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.


Tisercin nie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Starší (a najmä dementní) pacienti majú vyššiu predispozíciu k posturálnej hypotenzii a sú citlivejší na anticholínergné a sedatívne účinky fenotiazínov. Okrem toho majú výrazný sklon k extrapyramídovým vedľajším účinkom, preto je v ich prípade zvlášť dôležitá nízka začiatočná dávka a jej postupné zvyšovanie.

Aby sa predišlo posturálnej hypotenzii, pacient si má po podaní prvej dávky na pol hodiny ľahnúť. Ak sú po užití lieku závraty časté, odporúča sa zabezpečiť pokoj na lôžku po podaní každej dávky.


Riziko venózneho trombembolizmu (VTE)


V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Tisercinom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v anamnéze, zvlášť u starších a u pacientov s diagnostikovaným zlyhaním srdca, poruchami vodivého systému srdca, arytmiami, kongenitálnym syndrómom dlhého QT a nestabilnou cirkuláciou, sa odporúča postupovať obozretne. Pred začatím liečby Tisercinom treba urobiť EKG, aby sa vylúčilo akékoľvek možné kardiovaskulárne ochorenie, ktoré by bolo kontraindikáciou liečby. Ako aj u iných fenotiazínov, v súvislosti s liečbou levomepromazínom bolo hlásené predĺženie QT, arytmia a veľmi zriedkavo arytmia torsade de pointes (pozri aj časti 4.8 a 4.9).


Ak sa počas liečby antipsychotikami objaví hypertermia, je potrebné vždy vylúčiť malígny neuroleptický syndróm (NMS). NMS je potenciálne fatálne ochorenie charakterizované nasledujúcimi príznakmi: svalová stuhnutosť, hypertermia, zmätenosť, poruchy vegetatívneho nervového systému (nestabilný krvný tlak, tachykardia, arytmie, potenie), katatónia.


Laboratórne vyšetrenia: zvýšené hladiny kreatinín fosfokinázy (CPK), myoglobinúria (rabdomyolýza) a akútna obličková nedostatočnosť. Všetky tieto príznaky svedčia o rozvoji NMS, preto ak sa objavia je potrebné liečbu Tisercinom okamžite ukončiť a to aj v prípade, ak chýbajú klinické príznaky NMS a počas liečby sa objaví hypertermia nejasnej etiológie. Ak stav pacienta po zotavení z NMS vyžaduje ďalšiu antipsychotickú liečbu, jej výber si vyžaduje dôkladné zváženie.

V literatúre sa uvádza tolerancia voči sedatívnemu účinku fenotiazínov a skrížená tolerancia voči antipsychotikám. Táto tolerancia môže vysvetliť príznaky dysfunkcie, ktoré sa objavujú po náhlom prerušení užívania vysokých alebo dlhodobo podávaných dávok: nevoľnosť, vracanie, bolesť hlavy, tremor, potenie, tachykardia, nespavosť, nepokoj. Vzhľadom na tento jav, je potrebné vždy užívanie ukončovať postupne.


Mnohé antipsychotiká, vrátane levomepromazínu môžu znižovať prah vzniku epileptických kŕčov a vyvolávať epileptiformné zmeny na EEG. Preto sú počas titrovania dávky Tisercinu u epileptických pacientov nevyhnutné podrobné klinické a EEG kontroly.

Cholestatickému ikteru podobná hepatotoxická reakcia vyvolaná chlórpromazínom sa môže objaviť aj u iných fenotiazínov. Závisí od individuálnej citlivosti pacienta a úplne vymizne po prerušení liečby. Počas dlhodobého podávania sú preto potrebné pravidelné kontroly pečeňových testov.


U určitých pacientov liečených fenotiazínmi bola hlásená agranulocytóza a leukopénia, preto sa aj napriek veľmi nízkej incidencii odporúča počas chronickej liečby pravidelná kontrola krvného obrazu.


Počas liečby a tiež až do odoznenia účinku lieku (4-5 dní po skončení užívania Tisercinu), sa má zakázať požívanie alkoholických nápojov.


Pred a počas liečby sa odporúča pravidelne kontrolovať:

 • krvný tlak, (obzvlášť u pacientov s nestabilnou cirkuláciou a u predisponovaných k nízkemu tlaku krvi),

 • funkciu pečene (predovšetkým u pacientov s poruchou funkcie pečene),

 • diferenciálny krvný obraz (v prípade horúčky, faryngitídy a ak je podozrenie na leukopéniu a agranulocytózu; na začiatku liečby a počas dlhodobého podávania),

 • EKG (u kardiovaskulárnych ochorení a u starších pacientov).


Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vyhnite sa súčasnému podávaniu s:

 • Antihypertenzívami, kvôli riziku ťažkej hypotenzie,

 • MAO-inhibítormi, pretože účinky Tisercinu sa môžu predĺžiť a jeho nežiaduce účinky môžu byť závažnejšie.


Opatrne kombinujte s:

 • Liekmi s anticholínergným účinkom (tricyklické antidepresíva, H1-antihistaminiká, niektoré antiparkinsoniká, atropín, skopolamín, sukcinylcholín) vzhľadom na to, že sú zosilnené anticholínergné účinky – paralytický ileus, retencia v močovom trakte, glaukóm. Po kombinácii so skopolamínom boli udávané extrapyramídové nežiaduce účinky.

 • Lieky tlmiace centrálny nervový systém (narkotiká, celkové anestetiká, anxiolytiká, sedatívne hypnotiká, trankvilizéry, tricyklické antidepresíva); zvyšujú účinok na CNS.

 • Stimulanciá centrálneho nervového systému (napr. deriváty amfetamínu); stimulačné účinky sú znížené.

 • Levodopa; jej účinok je znížený.

 • Perorálne antidiabetiká; ich účinnosť je znížená a môže dôjsť k hyperglykémii.

 • Liečivá predlžujúce QT interval (určité antiarytmiká, makrolidové antibiotiká, určité antimykotiká azolového typu, cisaprid, niektoré antidepresíva, niektoré antihistaminiká, nepriamo diuretiká s hypokalemickým účinkom); účinky sa môžu znásobovať a incidencia arytmií sa môže zvyšovať.

 • Dilevalol; vzájomnou inhibíciou metabolizmu môžu zvyšovať účinky navzájom. Ak sa podávajú súčasne môže byť potrebné znížiť dávku jedného alebo oboch liekov. Nemožno vylúčiť rovnakú interakciu s inými betablokátormi.

 • Látky zvyšujúce citlivosť na svetlo; môže sa zvýšiť fotosenzibilita.

 • Alkohol; tlmivé účinky na centrálny nervový systém oboch látok sa zvyšujú a pravdepodobnosť extrapyramídových nežiaducich účinkov tiež narastá.


Iné:

Súčasné podávanie vitamínu C znižuje jeho nedostatok súvisiaci s liečbouTisercinom.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

U matiek liečených fenotiazínmi boli hlásené viaceré prípady detí s vrodenými malformáciami; avšak kauzálna súvislosť s liečbou fenotiazínmi sa nedá preukázať. Napriek chýbajúcim údajom z kontrolovaných klinických štúdií, sa liek nemá podávať počas gravidity, iba ak po dôslednom vyhodnotení pomeru rizika/prínosu (podľa FDA klasifikácie levomepromazín patrí vo vzťahu ku gravidite do kategórie C).


Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane levomepromazínu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov vrátane extrapyramídových príznakov a/alebo príznakov z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, ťažkostí s dýchaním alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.


Laktácia

Levomepromazín sa vylučuje do materského mlieka, aj pri chýbajúcich kontrolovaných údajoch, je jeho používanie v období laktácie kontraindikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na začiatku liečby je vedenie vozidla a vykonávanie činností so zvýšeným rizikom úrazu zakázané, po dobu, ktorá závisí od reakcie pacienta. Neskôr sa má rozsah zákazu stanoviť individuálne.


 1. Nežiaduce účinky


Poruchy krvi a lymfatického systému:

pancytopénia, arganulocytóza, leukopénia, eozinofília, trombocytopénia.


Poruchy imunitného systému:

edém laryngu, periférny edém, anafylaktoidné reakcie, astma.


Poruchy endokrinného systému:

galaktorea, menštruačné problémy,

U niektorých pacientov liečených fenotiazínmi bol hlásený adenóm hypofýzy, na preukázanie príčinného vzťahu k liečbe sú však potrebné ďalšie štúdie.


Poruchy metabolizmu a výživy:

pokles telesnej hmotnosti, nedostatok vitamínov


Poruchy nervového systému:

dezorientácia, zmätenosť, zrakové halucinácie, strata schopnosti hovoriť, extrapyramídové príznaky (dyskinéza, dystónia, parkinsonizmus, opistotonus, hyperreflexia), epileptické záchvaty, zvýšený intrakraniálny tlak, vzplanutie psychotických príznakov, katatónia.


Poruchy oka:

depozity v šošovke a rohovke, pigmentózna retinopatia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Tachykardia, Adamsov-Stokesov syndróm, môže sa objaviť aj predĺženie QT (pro-arytmogénny účinok, arytmie typu torsade de pointes) (pozri časti 4.3 a 4.4)


Poruchy ciev:

najdôležitejším a najčasteším nežiaducim účinkom je posturálna hypotenzia(s pridruženou slabosťou, závratmi a mdlobami).

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu, vrátane prípadov pľúcneho embolizmu a hlbokej venóznej trombózy.

Frekvencia nežiaducich účinkov: neznáma.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Suchosťv ústach, nepríjemné pocity v bruchu, nevoľnosť, vracanie, zápcha, poškodenie pečene (žltačka, cholestáza).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zvýšená citlivosť na svetlo, erytém, urtikária, pigmentácia, exfoliatívna dermatitída.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Sfarbený moč, ťažkosti pri močení, veľmi zriedkavo kontrakcie maternice.


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri 4.6)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

hyperpyrexia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania

Môžu sa vyskytnúť zmeny vitálnych funkcií (najčastejšie hypotenzia, hypertermia), poruchy vodivého systému srdca (predĺžený QT interval, ventrikulárna tachykardia/fibrilácia, arytmie torsade de pointes, AV-blokáda), extrapyramídové príznaky, útlm, excitácia centrálneho nervového systému (epileptické kŕče) a malígny neuroleptický syndróm.


Liečba predávkovania

Odporúča sa monitorovanie nasledovných ukazovateľov: stav acidobázy, rovnováha elektrolytov a tekutín, obličkové funkcie, objem moču, hladiny pečeňových enzýmov, EKG, u pacientov s malígnym neuroleptickým syndrómom aj sérová CPK a telesná teplota.


Podľa výsledkov monitorovaných ukazovateľov je treba začať symptomatickú liečbu. Pri hypotenzii i.v. náhrada tekutín, Trendelenburgova poloha, možno podať dopamín a/alebo noradrenalín. (Vzhľadom na pro-arytmogénny účinok levomepromazínu, musí byť k dispozícii resuscitačná sada a vyžaduje sa monitorovanie EKG, ak bol podaný dopamín a/alebo noradrenalín). Kŕče možno liečiť diazepamom alebo ak sa kŕče opakujú fenytoínom alebo fenobarbitalom. V prípade rabdomyolýzy

treba podať manitol.


Špecifické antidotum nie je známe. Forsírovaná diuréza, hemodialýza ani hemoperfúzia nie sú prínosom. Neodporúča sa vyvolať vracanie, vzhľadom na epileptické záchvaty a dystonické reakcie hlavy a krku, ktoré môžu mať za následok aspiráciu zvratkov. Okrem monitorovania vitálnych funkcií sa treba pokúsiť aj o výplach žalúdka aj 12 hodín po požití lieku, pretože žalúdočné vyprázdňovanie je spomalené v dôsledku anticholínergného účinku levomepromazínu. Na dodatočné zníženie absorpcie sa odporúča aktívne uhlie a laxatíva.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká, fenotiazíny s alifatickým vedľajším reťazcom

ATC kód: N05AA02


Mechanizmus účinku

Tisercin je neuroleptikum zo skupiny fenotiazínov so slabším účinkom. Levomepromazín je analóg chlórpromazínu s výraznejším inhibičným účinkom na psychomotoriku ako chlórpromazín. Pôsobením na dopamínové receptory v talame, hypotalame, retikulárnom a limbickom systéme, levomepromazín tlmí senzorické stimuly, znižuje motorickú aktivitu a pôsobí silne sedatívne; okrem toho má aj antagonistický účinok na iné neurotransmiterové systémy (noradrenergný, serotonínergný, histamínergný, cholínergný). Preto má levomepromazín antiemetické, antihistamínové, antiadrenergné a anticholínergné účinky.

Extrapyramídové nežiaduce účinky sú menej výrazné ako u vysoko účinných neuroleptík. Látka je výrazným alfa-adrenergným antagonistom, ale jej anticholínergné účinky sú mierne.

Levomepromazín zvyšuje prah bolesti (analgetický účinok je podobný morfínu) a má amnestické účinky. Pre jeho schopnosť potencovať účinky analgetík možno liek podávať ako prídavnú liečbu pri ťažkej akútnej a chronickej bolesti.

 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa maximálna koncentrácia levomepromazínu v plazme dosiahne do 1-3 hodín.

Levomepromazín sa výrazne metabolizuje na sulfát a konjugáty glukuronidu, ktoré sa následne vylučujú obličkami. Malá časť dávky (1%) sa vylučuje močom a stolicou ako nezmenené liečivo. Polčas eliminácie je 15-30 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky predklinických štúdií nenaznačili žiadne teratogénne účinky. Nie sú k dispozícii údaje o embryotoxicite levomepromazínu.

U potkanov, ktorí dostávali vysoké dávky levomepromazínu v potrave sa zistila znížená fertitita.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Magnéziumstearát

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A),

Povidón K-25

Mikrokryštalická celulóza

Zemiakový škrob

Monohydrát laktózy

Obal tablety:oxid titaničitý (E171), magnéziumstearát, hypromelóza, dimetikón.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hnedá sklenená liekovka s polyetylénovým zabezpečovacím uzáverom, odolným voči nepovolenej manipulácii a polyetylénovým tlmičom pohybu, v papierovej škatuli s písomnou informáciou pre používateľa.


Veľkosť balenia: 50 alebo 500 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS PharmaceuticalsPLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


68/0044/71-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29. 9. 1971

Dátum posledného predĺženia registrácie: 08.11.2006 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

8


TISERCIN