+ ipil.sk

TisseelPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.:2014/01519-REG


Písomná informácia pre používateľa


Tisseel

roztoky na tkanivové lepidlo


Liečivá: Ľudský fibrinogén, ľudský trombín, syntetický aprotinín, chlorid vápenatý


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tisseel a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tisseel

3. Ako používať Tisseel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tisseel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tisseel a na čo sa používa


Čo je Tisseel

Tisseelje dvojzložkové tkanivové lepidlo, ktoré pozostáva z dvoch roztokov, roztoku lepiaceho proteínu (bielkoviny) a roztoku trombínu. Tisseel obsahuje fibrinogén a trombín. Sú to dve krvné bielkoviny, ktoré sú dôležité na zrážanie krvi. Keď sa tieto bielkoviny počas podávania zmiešajú, vytvoria v mieste podania zrazeninu.


Zrazenina, ktorá vznikne z Tisseelu je veľmi podobná prirodzenej krvnej zrazenine. Odbúrava sa rovnako ako endogénna (telu vlastná) zrazenina a nezanecháva žiadne zvyšky. Aby sa predĺžila životnosť zrazeniny a predišlo sa jej predčasnému rozkladu, pridáva sa do lieku syntetická bielkovina (syntetický aprotinín).


Na čo sa Tisseel používa

Tisseelsa používa ako podporná liečba vtedy, keď sú štandardné chirurgické metódy nedostatočné:

 • na podporu zastavenia krvácania

 • ako tkanivové lepidlo na zlepšenie hojenia rán alebo utesnenie sutúr (stehov) v cievnej chirurgii a v oblasti tráviaceho traktu.

 • na lepenie tkanív, napr. na spájanie kožných štepov (transplantátov).


Tisseel je účinný aj u pacientov, ktorí sú liečení heparínom – prípravkom proti zrážaniu krvi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tisseel


Nepoužívajte Tisseel:

 • ak ste alergický(precitlivený) na niektoré z liečiv alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • na zástavu závažného tepnového alebo žilového krvácania. Podanie samotného Tisseelu nie je v takýchto stavoch indikované.

 • Tisseel sa nesmie podávať injekčne do krvných ciev (žíl alebo tepien). Keďže Tisseel vytvára zrazeninu v mieste podania, jeho podanie do krvnej cievy môže spôsobiť v cieve tvorbu krvných zrazenín. Ak by sa tieto zrazeniny uvoľnili do krvného obehu, mohli by spôsobiť život ohrozujúce komplikácie.

 • Tisseel nie je indikovaný ako náhrada kožných stehov na uzavretie chirurgickej rany.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Tisseel, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Pri používaní Tisseelu je potrebná osobitná opatrnosť,pretože sa môžu objaviť alergické reakcie.

Prvé príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať

 • prechodné začervenanie kože

 • svrbenie

 • žihľavku

 • nevoľnosť, vracanie

 • celkovú nevoľnosť

 • triašku

 • tlak na hrudníku

 • opuch pier a jazyka

 • ťažkosti s dýchaním/dýchavičnosť

 • pokles krvného tlaku

 • zvýšenie alebo pokles tepovej frekvencie

Ak sa objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, podávanie lieku sa musí ihneď ukončiť. Závažné príznaky si vyžadujú okamžitú neodkladnú liečbu.

 • pretože Tisseel obsahuje syntetickú bielkovinu známu ako aprotinín. Aj keď sa táto bielkovina podáva len v malom množstve a len na povrch rany, existuje riziko závažnej alergickej reakcie. Zdá sa, že toto riziko je zvýšené u pacientov, ktorým už v minulosti boli podané Tisseel alebo aprotinín, aj keď pri predchádzajúcom podaní boli dobre znášané. Preto sa každé použitie aprotinínu alebo liekov obsahujúcich aprotinín musí zaznamenať do vašich zdravotných záznamov. Keďže syntetický aprotinín sa svojou štruktúrou podobá na hovädzí aprotinín, použitie Tisseelu u pacientov alergických na hovädzie bielkoviny sa má dôkladne zvážiť.

 • pretože krvné zrazeniny uvoľnené do krvného obehu môžu v dôsledku neúmyselného podania do krvnej cievy spôsobiť život ohrozujúce komplikácie.

 • Intravaskulárne podanie (podanie do žily) môže u citlivých pacientov zvýšiť pravdepodobnosť a závažnosť akútnych reakcií z precitlivenosti. Najmä pri operácii koronárnych (vencovitých) ciev musí byť lekár zvlášť opatrný, aby Tisseel nepodal do krvnej cievy. Rovnako dôležité je zabrániť podaniu do nosovej sliznice, pretože by mohlo dôjsť k vzniku krvných zrazenín v oblasti očnej tepny.

 • pretože v prípade podania do tkaniva existuje riziko miestneho poškodenia tkaniva.

 • aby sa predišlo zlepeniu tkaniva na nežiaducich miestach. Preto sa pred podaním musí dbať na to, aby všetky časti tela mimo požadovanej plochy nanesenia boli dostatočne chránené.

 • pretože nadmerná hrúbka zrazeniny môže negatívne ovplyvniť účinnosť lieku a hojenie rany. Preto sa má Tisseel nanášať len v tenkej vrstve.


Pri nanášaní fibrínového tkanivového lepidla pomocou stlačeného plynu sa musí postupovať opatrne.


Pri použití rozprašovačov, ktoré pri podávaní fibrínových tkanivových lepidiel využívajú regulátory tlaku, sa vo veľmi zriedkavých prípadoch vyskytla život ohrozujúca/smrteľná vzduchová alebo plynová embólia (prítomnosť vzduchu v krvnom obehu, ktorá môže byť závažná alebo život ohrozujúca). Táto udalosť zrejme súvisí s použitím rozprašovača s vyšším ako odporúčaným tlakom a/alebo v tesnej blízkosti k povrchu tkaniva. Riziko sa zdá byť vyššie pri rozprašovaní fibrínových tkanivových lepidiel za použitia vzduchu v porovnaní s použitím CO2, a preto sa pri rozprašovaní Tisseelu pri chirurgickom zákroku na otvorenej rane nedá vylúčiť.


S rozprašovačom a doplnkovou špičkou sa dodáva návod na použitie s odporúčaniami pre rozsah tlaku a vzdialenosť rozprašovača od povrchu tkaniva.


Tisseel sa má podávať presne podľa pokynov a len s pomôckami odporúčanými pre tento liek.


Pri rozprašovaní Tisseelu je potrebné sledovať zmeny krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíkom a hladinu CO2na konci výdychu vzhľadom na možnosť výskytu plynovej embólie.


Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy sa dodržiavajú určité opatrenia, ktoré bránia prenosu pôvodcov infekcií. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • starostlivý výber darcov krvi a plazmy, ktorý zabezpečí vylúčenie potenciálnych nositeľov infekcií

 • testovanie jednotlivých dávok darovanej krvi a zmesí plazmy na prítomnosť vírusov alebo infekcie

 • prijatie opatrení pri spracovaní krvi alebo plazmy, ktoré sú zamerané na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov

Napriek týmto opatreniam, ak sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, riziko infekčných chorôb v dôsledku prenosu pôvodcov infekcie vrátane doposiaľ neznámeho pôvodu, nemožno úplne vylúčiť.


Vyššie uvedené opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom, ako je vírus HIV (vírus, ktorý spôsobuje AIDS), vírus hepatitídy B a hepatitídy C, a proti neobalenému vírusu hepatitídy A. Tieto opatrenia môžu mať obmedzený účinok na niektoré neobalené vírusy, napríklad na parvovírus B19 (vírus, ktorý spôsobuje infekčný erytém (zápalové ochorenie kože) [„tzv. piatu chorobu“]). Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (infekcia plodu) a pre osoby s oslabeným imunitným systémom alebo s niektorým druhom anémie (málokrvnosť) (napr. kosáčikovitá anémia alebo hemolytická anémia).


Pri každom podaní Tisseelu sa odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku do vášho zdravotného záznamu na priložený samolepiaci štítok.


Iné lieky a Tisseel

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Interakcie s inými liekmi nie sú známe.


Rovnako ako u podobných liekov alebo roztokov trombínu môže byť liek znehodnotený pri kontakte s roztokmi obsahujúcimi alkohol, jód alebo ťažké kovy (napr. antiseptické roztoky). Pred podaním lieku treba tieto látky odstrániť v maximálnej možnej miere.


Pozri návod na prípravu a použitie,kde sa nachádza informácia o prípravkoch obsahujúcich oxidovanú celulózu.


Tisseel a jedlo a nápoje

Poraďte sa so svojím lekárom. Váš lekár rozhodne, či môžete pred podaním Tisseelu jesť a piť.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár rozhodne, či Tisseel možno použiť počas tehotenstva alebo dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tisseel neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Tisseel obsahuje polysorbát 80

Polysorbát 80 môže spôsobiť miestne podráždenie kože, ako je kontaktná dermatitída.


3. Ako používať Tisseel


Tisseel môžu používať len skúsení chirurgovia, ktorí boli vyškolení na jeho používanie.


Pred použitím Tisseelu sa musí štandardným spôsobom vysušiť povrch rany (napr. striedavým podávaním tlakových obväzov, tampónmi, použitím odsávacích pomôcok).


Pri nanášaníTisseelu pomocou rozprašovača sa uistite, že používate tlak a vzdialenosť od tkaniva v rozsahu odporúčanom výrobcom:

Odporúčaný tlak, vzdialenosť a pomôcky na nanášanie Tisseelu rozprašovaním

Operácia

Súprava rozprašovača, ktorá sa má použiť

Špičky aplikátora, ktoré sa majú použiť

Regulátor tlaku, ktorý sa má použiť

Odporúčaná vzdialenosť od cieľového tkaniva

Odporúčaný tlak rozprašovača

Otvorená rana

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss

-

EasySpray

10 – 15cm

1,5 – 2,0 bar
(21,5 – 28,5 psi)

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss, balenie po 10 kusov

-

EasySpray


Laparoskopické/minimálne invazívne zákroky

-

Aplikátor Duplospray MIS 20 cm

Regulátor Duplospray MIS

2 – 5 cm

1,2 – 1,5 bar

(18 – 22 psi)

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 30 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 40 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Vymeniteľná špička

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11


Pri rozprašovaní Tisseelu je potrebné sledovať zmeny krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíkom a hladinu CO2 na konci výdychu vzhľadom na možnosť výskytu vzduchovej alebo plynovej embólie (pozri časť 2).


Dávka, ktorá bude použitá, sa vždy riadi individuálnymi požiadavkami.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola preskúmaná.


Dávka závisí od niekoľkých faktorov vrátane typu chirurgického zákroku, veľkosti postihnutej plochy, spôsobu plánovaného nanesenia a počtu nanesení. Váš lekár rozhodne o tom, aké množstvo bude potrebné a nanesie dostatočné množstvo na vytvorenie tenkej vrstvy nad léziou (poškodeným miestom). Ak dávka nie je dostatočná, nanesenie možno zopakovať.

Pri nanášaní Tisseelu dochádza rýchlo k zrážaniu. Je potrebné vyhnúť sa nanášaniu novej vrstvy na predchádzajúcu vrstvu Tisseelu, pretože táto nová vrstva sa neprilepí k predchádzajúcej vrstve.

Zložky obsahujúce lepiaci proteín a trombín sa nesmú nanášať oddelene.

V klinických štúdiách sa podávali jednotlivé dávky 4 až 20 ml. Pri niektorých operáciách (napr. úrazy pečene, alebo uzatváranie rozsiahlych popálených povrchov) môžu byť potrebné väčšie dávky.Pri nanášaní lepidla na povrchy je 1 balenie Tisseelu 2 ml (t. j. 1 ml roztoku Tisseelu plus1 ml roztoku trombínu) dostatočné na pokrytie plochy minimálne 10 cm2.


Pri nanášaní Tisseelu rozprašovačom bude rovnaký objem postačujúci na pokrytie značne väčších plôch.


Odporúča sa naniesť čo najtenšiu vrstvu Tisseelu, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe granulačného tkaniva a zaručil sa postupný rozklad fibrínového tkanivového lepidla.


Tesne pred použitím vytlačte niekoľko prvých kvapiek lieku z aplikačnej kanyly a zlikvidujte ich, aby sa zaistilo riadne zmiešanie zložky lepiaceho proteínu a zložky trombínu.


Ak dostanete viac Tisseelu, ako máte

Tisseel sa používa len počas chirurgických zákrokov. Lekár určí množstvo lieku, ktoré bude potrebné. Nie sú známe prípady predávkovania.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinkyTak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

U pacientov liečených fibrínovým tkanivovým lepidlom sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti alebo alergické reakcie. Aj keď sú zriedkavé, môžu byť závažné.

Prvé príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať

 • prechodné začervenanie kože („rumenec“)

 • svrbenie

 • žihľavku

 • nevoľnosť, vracanie

 • bolesť hlavy

 • ospalosť

 • nepokoj

 • pálenie a pichanie v mieste podania

 • mravčenie

 • triašku

 • tlak na hrudníku

 • opuch pier, jazyka a hrdla (ktorý môže spôsobiť sťažené dýchanie a/alebo prehĺtanie)

 • dýchacie ťažkosti

 • nízky krvný tlak

 • zvýšenie alebo pokles tepovej frekvencie

 • stratu vedomia v dôsledku poklesu krvného tlaku

V ojedinelých prípadoch sa tieto reakcie môžu vyvinúť do závažných alergických reakcií (anafylaxie). Takéto reakcie sa môžu objaviť predovšetkým vtedy, ak sa liek podáva opakovane alebo ak sa podáva pacientom so známou precitlivenosťou na aprotinín alebo na akúkoľvek inú zložku lieku.Dokonca aj keď bola opakovaná liečba Tisseelom dobre tolerovaná, následné podanie Tisseelu alebo infúzia aprotinínu môžu viesť k závažným alergickým (anafylaktickým) reakciám.


Chirurgický tím, ktorý vás ošetruje, je dobre poučení o riziku reakcií tohto typu a pri prvých príznakoch precitlivenosti okamžite ukončí nanášanie Tisseelu. V prípade závažných príznakov môže byť potrebná okamžitá liečba.


Injekcia Tisseelu do mäkkých tkanív môže spôsobiť miestne poškodenie tkaniva.


Injekcia Tisseelu do krvných ciev (žíl alebo tepien) môže vyvolať tvorbu krvných zrazenín (trombózu).


Keďže Tisseel sa vyrába z plazmy darovanej krvi, riziko infekcie sa nedá úplne vylúčiť. Výrobcovia však prijímajú početné opatrenia na zníženie tohto rizika (pozri časť 2).


V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť protilátky proti zložkám fibrínového tkanivového lepidla.


Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované pri liečbe s Tisseelom:


Vedľajšie účinky boli hodnotené na základe nasledujúcich kategórií frekvencie:


Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí

Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí

Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí

Neznáme: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Trieda orgánových systémov (SOC)

Vedľajší účinok

Frekvencia

Infekcie a nákazy


Pooperačná infekcia rany

Časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zvýšenie rozkladných produktov fibrínu

Menej časté

Poruchy imunitného systému

Reakcie z precitlivenosti

Menej časté

Alergické (anafylaktické) reakcie

Menej časté

Anafylaktický šok

Menej časté

Pocit mravčenia, pichania alebo zníženia citlivosti kože

Menej časté

Tlak na hrudníku

Menej časté

Ťažkosti s dýchaním

Menej časté

Svrbenie

Menej časté

Začervenanie kože

Menej časté

Poruchy nervového systému

Poruchy zmyslového vnímania

Časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zvýšenie alebo pokles tepovej frekvencie


Menej časté

Poruchy ciev

Krvná zrazenina vaxilárnej žile

Časté

Pokles krvného tlaku

Zriedkavé

Podliatina

Menej časté

Krvná zrazenina v krvných cievach

Menej časté

Zablokovanie tepny v mozgu

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dýchavičnosť

Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nevoľnosť

Menej časté

Nepriechodnosť čreva

Menej časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožná vyrážka

Časté

Žihľavka

Menej časté

Porucha hojenia

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť v končatinách

Časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Pooperačná bolesť

Menej časté

Bolesť

Časté

Zvýšená telesná teplota

Časté

Začervenanie kože

Menej časté

Opuch v dôsledku nahromadenia tekutiny v telovom tkanive (edém)

Menej časté

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Nahromadenie lymfy alebo iných čírych telových tekutín v blízkosti miesta operačného výkonu (seróm)

Veľmi časté

Masívny opuch kože, podkožného tkaniva, slizníc a podsliznicového väziva (angioedém)

Menej časté


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tisseel


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke „EXP“.


Uchovávajte a prepravujte zmrazené (<– 20 °C). Chladový reťazec musí byť dodržaný bez prerušenia až po nanesenie.


Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Uchovávanie po rozmrazení:


Neotvorený liek rozmrazený pri izbovej teplote možno uchovávať pri kontrolovanej izbovej teplote (do 25 °C) po dobu maximálne 72 hodín.


Po rozmrazení roztok znovu nezmrazujte a nevkladajte naspäť do chladničky!


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tisseel obsahuje


Tisseel obsahuje dve zložky:


Zložka 1: Roztok lepiaceho proteínu

Liečivá v 1 ml lepiaceho proteínu sú: ľudský fibrinogén 91 mg/ml; syntetický aprotinín 3000 KIU/ml.


Ďalšie zložky sú: ľudský albumín, L-histidín, niacínamid, polysorbát 80 (Tween 80), dihydrátcitrónanu sodného a voda na injekciu.


Zložka 2: Roztok trombínu

Liečivá v 1 ml roztoku trombínu sú: ľudský trombín 500 IU/ml; chlorid vápenatý 40 μmol (mikromólov)/ml.


Ďalšie zložky sú: ľudský albumín, chlorid sodný, voda na injekciu.

Po zmiešaní

1 ml

2 ml

4 ml

10 ml

Zložka 1: Roztok lepiaceho proteínu


Ľudský fibrinogén (ako koagulovateľný proteín)

Syntetický aprotinín
45,5 mg


1 500 KIU91mg


3 000 KIU182 mg


6 000 KIU455 mg


15 000 KIU

Zložka 2: Roztok trombínu


Ľudský trombín

Chlorid vápenatý250 IU

20 μmol (mikromólov)500 IU

40 μmol

(mikromólov)1 000 IU

80 μmol

(mikromólov)
2 500 IU

200 μmol

(mikromólov)


Tisseel obsahuje ľudský faktor XIII v množstve 0,6 – 5 IU/ml, ktorý je izolovaný z plazmy spolu s ľudským fibrinogénom.Ako vyzerá Tisseel a obsah balenia

Roztok lepiaceho proteínu a roztok trombínu sú dodávané v jednorazovej plastovej injekčnej striekačke.

V hlboko zmrazenom stavesú zmrazené roztoky bezfarebné až svetložlté a opaleskujúce.

Po rozmrazenísú roztoky bezfarebné až svetložlté.


Tisseel sa dodáva v nasledujúcom obale:


AST injekčná striekačka(„AdvancedSyringeTechnology“), jednorazová dvojkomorová plastová injekčná striekačka uzavretá krytom.


Obsah balenia:

AST injekčná striekačka:

 • 1 dvojkomorová injekčná striekačka na okamžité použitie naplnená 1 ml, 2 ml alebo 5 ml hlboko zmrazeného roztoku lepiaceho proteínu (so syntetickým aprotinínom) v jednej komore a 1 ml, 2 ml alebo 5 ml roztoku trombínu v druhej komore. Každá komora je uzavretá silikónovou gumenou zátkou.

 • 1 aplikačná súprava (= DUO set) obsahujúca 2 spojovacie časti a 4 aplikačné kanyly (tupé) a jeden dvojitý piest.Systém dvoch injekčných striekačiek (Duo SyringeSystem, DSS), dve jednorazové injekčné striekačky upevnené v držiaku pre dve striekačky DUPLOJECT uzavreté samostatnými krytmi.Obsah balenia:

Systém dvoch injekčných striekačiek,DSS:

 • 1 systém dvoch injekčných striekačiek obsahujúci dve jednorazové injekčné striekačky s piestom upevnené v držiaku pre dve striekačky DUPLOJECT. Injekčná striekačka s modrou stupnicou je naplnená 1 ml, 2 ml alebo 5 ml hlboko zmrazeného roztoku lepiaceho proteínu (so syntetickým aprotinínom) a injekčná striekačka s čiernou stupnicou je naplnená 1 ml, 2 ml alebo 5 ml roztoku trombínu. Každá striekačka má polypropylénový piest s tesniacim krúžkom a je uzavretá krytom. Injekčné striekačky sú upevnené v držiaku pre dve striekačky so spoločným piestom.

 • 1 aplikačná súprava (= DUPLOJECT COMBI) obsahujúca 2 spojovacie časti a 4 aplikačné kanyly (tupé).


Veľkosti balení:

Tisseel je dostupný v baleniach nasledujúcich veľkostí: 1 x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 x 4 ml (2 ml + 2 ml) and 1 x 10 ml (5 ml + 5 ml).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Baxter Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2,

84104 Bratislava,

Slovensko


Výrobca:

Baxter AG,

Industriestrasse 67,

A-1221 Viedeň,

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: TISSEEL LösungenfüreinenGewebekleber

Bulharsko: TИСИЛ разтворизатъканнолепило

Česká republika: TISSEEL

Francúzsko: TISSEEL colle de fibrine congelée

Grécko: TISSEEL–Διάλυμα για συγκόλληση ιστών

Malta: TISSEEL Ready to use Solutions for Sealant

Nemecko: TISSEEL

Nórsko: TISSEEL - oppløsning til vevslim

Poľsko: TISSEEL–Roztwory do sporządzania kleju do tkanek

Španielsko: TISSEEL soluciones para adhesivo tisularTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov (vonkajší obal: AST Injekčná striekačka):


Všeobecné

Pred aplikáciou Tisseelu sa musí dbať na to, aby všetky časti tela mimo požadovanej plochy aplikácie boli dostatočne chránené, aby sa predišlo prilepeniu tkaniva na nežiaduce miesta.


Tesne pred použitím vytlačte niekoľko prvých kvapiek lieku z aplikačnej kanyly a zlikvidujte ich, aby sa zaistilo riadne zmiešanie zložky lepiaceho proteínu a zložky trombínu.


Chirurgické rukavice a nástroje navlhčite pred kontaktom roztokom chloridu sodného, aby sa zabránilo prilepeniu fibrínového tkanivového lepidla Tisseelu na ne.


Návod na lepenie povrchov: Jedno balenie Tisseelu 2 ml (t. j. 1 ml roztoku lepiaceho proteínu plus 1 ml roztoku trombínu) je dostatočné na pokrytie plochy minimálne 10 cm2.


Potrebná dávka závisí od veľkosti povrchu, ktorý treba lepiť.


Jednotlivé dve zložky Tisseelu sa nesmú aplikovať oddelene a postupne.


Tisseel sa nesmie vystavovať teplotám nad 37 °C a nesmie byť vystavený účinku mikrovĺn.


Návod na prípravu a použitie

Roztok lepiaceho proteínu aj roztok trombínu sú obsiahnuté v dvojkomorovej injekčnej striekačke na okamžité použitie. Dýzy dvojkomorovej injekčnej striekačky na okamžité použitie sú uzavreté jedným ochranným krytom a každá komora je uzavretá silikónovou gumenou zátkou. Celá súprava je zabalená do dvoch sterilných hliníkovo-plastových obalov za aseptických podmienok. Vnútorný obal a jeho obsah sú sterilné, pokiaľ nedošlo k poškodeniu vonkajšieho obalu.


Dvojkomorovú injekčnú striekačku na okamžité použitie možno rozmraziť jedným z nasledujúcich spôsobov:


Odporúča sa rozmraziť a zohriať obe zložky lepidla v sterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 – 37 °C. Teplota vodného kúpeľa nesmiepresiahnuť teplotu 37 °C. (Na kontrolu stanoveného rozsahu teplôt vodného kúpeľa použite teplomer a v prípade potreby vodu vymeňte. Ak na rozmrazenie a zohriatie používate sterilný vodný kúpeľ, vyberte dvojkomorovú naplnenú injekčnú striekačku z hliníkovo-plastových obalov). Ochranné viečko dvojkomorovej injekčnej striekačky odstráňte až po úplnom rozmrazení a ihneď pripojte aplikačnú kanylu. Tisseel použite až po úplnom rozmrazení.


1) Rýchle rozmrazovanie (sterilný vodný kúpeľ)

Preneste piest a vnútorný obal do sterilného prostredia, vyberte injekčnú striekačku na okamžité použitie z vnútorného obalu a umiestnite ich priamo do sterilného vodného kúpeľa. Uistite sa, že obsah injekčnej striekačky na okamžité použitie je úplne ponorený vo vode.


Tabuľka 1: Časy rozmrazovania a zohrievania v sterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania
(Liek bez hliníkovo-plastových obalov)

2 ml

5 minút

4 ml

5 minút

10 ml

12 minút


2) Rozmrazovanie v nesterilnom vodnom kúpeli

Alternatívne možno liek rozmrazovať mimo sterilného prostredia v nesterilnom vodnom kúpeli.


Na tento účel ponechajte injekčnú striekačku na okamžité použitie v oboch obaloch a umiestnite ju na príslušnú dobu do vodného kúpeľa mimo sterilného prostredia. Uistite sa, že obaly sú po celú dobu rozmrazovania ponorené vo vode. Po rozmrazení vyberte obaly z vodného kúpeľa, osušte vonkajší obal a preneste vnútorný obal s injekčnou striekačkou na okamžité použitie a piestom do sterilného prostredia.


Tabuľka 2: Časy rozmrazovania a zohrievania mimo sterilného prostredia v nesterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania

(liek v hliníkovo-plastových obaloch)

2 ml

30 minút

4 ml

40 minút

10 ml

80 minút


3) Rozmrazovanie v inkubátore

Treťou alternatívou je rozmraziť a zohriať zložky tkanivového lepidla v inkubátore pri teplote

33 °C až maximálne 37 °C.

Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore sú uvedené v tabuľke 3. Časy sa vzťahujú na liek v hliníkovo-plastovom obale.


Tabuľka 3: Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore pri teplote 33 °C až maximálne

37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore

(liek v hliníkovo-plastových obaloch)

2 ml

40 minút

4 ml

85 minút

10 ml

105 minút


4) Rozmrazovanie pri izbovej teplote (nie vyššej ako 25 °C)

Liek sa môže rozmrazovať pri izbovej teplote. Časy uvedené v tabuľke 4 sú minimálne časy rozmrazovania pri izbovej teplote. Po rozmrazení sa má liek uchovávať pri izbovej teplote a musí sa použiť počas 72 hodín.


Pri rozmrazení pri izbovej teplote sa liek musí dodatočne tesne pred použitím zohriať na 33 °C až maximálne 37 °C. Príslušné časy zohrievania sú tiež uvedené v tabuľke 4.


Tabuľka 4: Časy rozmrazovania a zohrievania pri izbovej teplote (= IT) s dodatočným zohrievaním v inkubátore pred použitím pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania pri izbovej teplote (liek v hliníkovo-plastových obaloch)

Časy zohrievania pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C v inkubátore po rozmrazení pri IT (liek v hliníkovo-plastových obaloch)

2 ml

60 minút+15 minút

4 ml

110 minút + 25 minút

10 ml

160 minút + 35 minút


Poznámka: Nerozmrazujte liek držaním v rukách.

Nevkladajte Tisseel do mikrovlnnej rúry.

Po rozmrazení liek znovu nezmrazujte a nevracajte do chladničky za žiadnych okolností.


Stabilita po rozmrazení

Po rýchlom rozmrazení (pri teplote 33 °C až 37 °C) sa môže Tisseel skladovať pri teplote 33 °C až 37 °C maximálne 12 hodín.

Liek v neotvorenom obale rozmrazený pri izbovej teplote možno uchovávať pri kontrolovanej izbovej teplote (maximálne do + 25 °C) po dobu až 72 hodín. Ak Tisseel do 72 hodín po rozmrazení nespotrebujete, musí byť zlikvidovaný.


Zaobchádzanie po rozmrazení/pred použitím

Obe zložky tkanivového lepidla zohrejte tesne pred použitím na teplotu 33 – 37 °C, aby sa oba roztoky optimálne zmiešali a prípravok optimálne stuhol.


Roztoky lepiaceho proteínu a trombínu majú byť číre alebo slabo opaleskujúce. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo sú v nich usadeniny. Rozmrazený liek sa má pred použitím vizuálne skontrolovať, či neobsahuje čiastočky, nie je zafarbený alebo či nedošlo k inej zmene vzhľadu. V prípade akýchkoľvek zmien roztoky zlikvidujte.


Rozmrazený roztok lepiaceho proteínu má byť mierne viskózna tekutina. Ak má roztok konzistenciu stuhnutého gélu, treba predpokladať, že bol denaturovaný (pravdepodobne z dôvodu prerušenia chladového reťazca alebo prehriatia počas zohrievania). V tomto prípade Tisseel za žiadnych okolností nepoužívajte!


Dvojkomorovú injekčnú striekačku na okamžité použitie vyberte z plastových obalov až tesne pred použitím. Ochranný kryt injekčnej striekačky odstráňte až tesne pred použitím. Tisseel použite, až keď je úplne rozmrazený a zohriaty (tekutá konzistencia).


Ďalšie pokyny na prípravu vám poskytnú zodpovední zdravotnícki pracovníci alebo lekár.


Podávanie

Pre aplikáciu pripojte dvojkomorovú injekčnú striekačku na okamžité použitie s roztokom lepiaceho proteínu a roztokom trombínu k spojovacej časti a k aplikačnej kanyle – obe sú súčasťou aplikačnej súpravy. Spoločný piest dvojkomorovej injekčnej striekačky na okamžité použitie zaručuje, že aplikačná kanyla sa cez spojovaciu časť plní rovnakými objemami oboch zložiek tkanivového lepidla, ktoré sa v nej miešajú a následne aplikujú.


Návod na použitie


upevňovací pás

dvojitý piestdvojkomorová injekčná striekačkaspojovacia časťaplikačná kanyla • Pripojte dýzy dvojkomorovej injekčnej striekačky na okamžité použitie k spojovacej časti a uistite sa, že sú pevne spojené. Zaistite spojovaciu časť utiahnutím upevňovacieho pásu k dvojkomorovej injekčnej striekačke na okamžité použitie. Ak sa upevňovací pás roztrhne, použite náhradnú spojovaciu časť. Ak nemáte žiadnu spojovaciu časť k dispozícii, stále je možné systém použiť, ale treba zaistiť pevnosť spojenia, aby sa predišlo priesaku.

 • Na spojovaciu časť nasaďte aplikačnú kanylu.

Nevytláčajte vzduch, ktorý zostal vo vnútri spojovacej časti alebo v aplikačnej kanyle, až kým skutočne nezačnete aplikáciu. V opačnom prípade môže dôjsť k upchaniu otvoru kanyly.

 • Naneste zmes roztoku lepiaceho proteínu a trombínu na povrch príjemcu alebo na povrchy častí, ktoré chcete zlepiť.


Poznámka: Ak je aplikácia zložiek fibrínového tkanivového lepidla prerušená, dochádza k okamžitému upchaniu kanyly. V takomto prípade vymeňte aplikačnú kanylu za novú až tesne pred pokračovaním v aplikácii. Ak dôjde k upchaniu vývodu spojovacej časti, použite náhradnú spojovaciu časť, ktorá je súčasťou balenia.

Po zmiešaní zložiek tkanivového lepidla dochádza k tuhnutiu fibrínového tkanivového lepidla za niekoľko sekúnd z dôvodu vysokej koncentrácie trombínu (500 IU/ml).


Fibrínové tkanivové lepidlo možno aplikovať aj pomocou ďalšieho príslušenstva, ktoré dodáva spoločnosť BAXTER a ktoré je špeciálne na to určené napr. na endoskopické použitie, pri minimálne invazívnych chirurgických zákrokoch alebo pri aplikácii na rozsiahle plochy alebo ťažko prístupné oblasti. Pri používaní týchto aplikačných pomôcok postupujte presne podľa návodu na použitie.


Po aplikácii Tisseelu počkajte aspoň 2 minúty, aby sa dosiahla dostatočná polymerizácia.

Prípravky s obsahom oxidovanej celulózy sa nesmú používať sTisseelom.


V niektorých prípadoch sa pri aplikácii používa biologicky kompatibilný materiál, napr. kolagénová hubka, ako nosič alebo na vystuženie.Pri aplikácii Tisseelu pomocou rozprašovača sa uistite, že používate tlak a vzdialenosť od tkanivav rozsahu odporúčanomvýrobcom nasledovne:


Odporúčaný tlak, vzdialenosť a pomôcky na aplikáciu Tisseelu rozprašovaním

Chirurgický zákrok

Súprava rozprašovača,

ktorá sa má použiť

Špičky aplikátora,

ktoré sa majú použiť

Regulátor tlaku, ktorý sa má použiť

Odporúčaná vzdialenosť od cieľového tkaniva

Odporúčaný tlak rozprašovača

Otvorená rana

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss

-

EasySpray

10 – 15cm

1,5 – 2,0 bar
(21,5 – 28,5 psi)

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss, balenie po 10 kusov

-

EasySpray


Laparoskopické/minimálne invazívne zákroky

-

Aplikátor Duplospray MIS 20 cm

Regulátor Duplospray MIS

2 – 5 cm

1,2 – 1,5 bar

(18 – 22 psi)

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 30 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 40 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Vymeniteľná špička

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11


Pri rozprašovaní Tisseelu je potrebné monitorovať zmeny krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíkom a koncentrácie CO2 na konci výdychu vzhľadom na možnosť výskytu vzduchovej alebo plynovej embólie (pozri časť 2).


Pri aplikácii Tisseelu v uzavretom hrudnom alebo brušnom priestore sa odporúča použiť systém aplikátora a regulátora DuploSpray MIS. Postupujte podľa návodu na používanie pomôcky DuploSpray MIS.


Likvidácia

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov (vonkajší obal: Systém pre dve injekčné striekačky):Všeobecné

Pred podaním Tisseelu sa musí dbať na to, aby všetky časti tela mimo požadovanej plochy aplikácie boli dostatočne chránené, aby sa predišlo prilepeniu tkaniva na nežiaduce miesta.


Tesne pred použitím vytlačte niekoľko prvých kvapiek lieku z aplikačnej kanyly a zlikvidujte ich, aby sa zaistilo riadne zmiešanie zložky lepiaceho proteínu a zložky trombínu.


Chirurgické rukavice a nástroje navlhčite pred kontaktom roztokom chloridu sodného, aby sa zabránilo prilepeniu fibrínového tkanivového lepidla Tisseel na ne.


Návod na lepenie povrchov: Jedno balenie Tisseelu 2 ml (t. j. 1 ml roztoku lepiaceho proteínu plus 1 ml roztoku trombínu) je dostatočné na pokrytie plochyminimálne 10 cm2.


Potrebná dávka závisí od veľkosti povrchu, ktorý treba lepiť.


Jednotlivé dve zložky Tisseelu sa nesmú aplikovať oddelene a postupne.


Tisseel sa nesmie vystavovať teplotám nad 37 °C a nesmie byť vystavené účinku mikrovĺn.


Návod na prípravu a použitie


Roztok lepiaceho proteínu a roztok trombínu sú obsiahnuté v dvoch samostatných injekčných striekačkách na okamžité použitie. Každá striekačka má polypropylénový piest s tesniacim krúžkom a dýza je uzavretá ochranným krytom. Injekčné striekačky sú upevnené v držiaku pre dve striekačky s jedným spoločným piestom. Celá súprava je zabalená do dvoch sterilných hliníkovo-plastových priesvitných obalov za aseptických podmienok. Vnútorný obal a jeho obsah sú sterilné, pokiaľ nedošlo k poškodeniu vonkajšieho obalu.


Systém dvoch injekčných striekačiek možno rozmraziť jedným z nasledujúcich spôsobov:


Odporúča sa rozmraziť a zohriať obe zložky lepidla v sterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 – 37 °C. Teplota vodného kúpeľa nesmiepresiahnuť teplotu 37 °C. (Na kontrolu stanoveného rozsahu teplôt vodného kúpeľa použite teplomer a v prípade potreby vodu vymeňte. Ak na rozmrazenie a zohriatie používate sterilný vodný kúpeľ, vyberte naplnené injekčné striekačky z plastových obalov). Ochranné viečko injekčných striekačiek odstráňte až po úplnom dokončení rozmrazovania a ihneď pripojte aplikačnú kanylu. Tisseel použite až po úplnom rozmrazení.


1) Rýchle rozmrazovanie (sterilný vodný kúpeľ)

Preneste vnútorný obal do sterilného prostredia, vyberte dve injekčné striekačky na okamžité použitie z vnútorného obalu a umiestnite ich priamo do sterilného vodného kúpeľa. Uistite sa, že obsah dvoch injekčných striekačiek na okamžité použitie je úplne ponorený vo vode.


Tabuľka 1: Systém dvoch injekčných striekačiek – Časy rozmrazovania a zohrievania v sterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania
(Liek bez plastových obalov)

2 ml

8 minút

4 ml

9 minút

10 ml

13 minút


2) Rozmrazovanie v nesterilnom vodnom kúpeli

Alternatívne možno liek rozmrazovať mimo sterilného prostredia v nesterilnom vodnom kúpeli.


Na tento účel ponechajte systém dvoch injekčných striekačiek v oboch obaloch a umiestnite ho na príslušnú dobu do vodného kúpeľa mimo sterilného prostredia. Uistite sa, že obaly sú po celú dobu rozmrazovania ponorené vo vode. Po rozmrazení vyberte obaly z vodného kúpeľa, osušte vonkajší obal a preneste vnútorný obal so systémom dvoch injekčných striekačiek do sterilného prostredia.


Tabuľka 2: Systém dvoch injekčných striekačiek – Časy rozmrazovania a zohrievania mimo sterilnéhoprostrediav nesterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania

(liek v plastových obaloch)

2 ml

31 minút

4 ml

46 minút

10 ml

64 minút


3) Rozmrazovanie v inkubátore

Treťou alternatívou je rozmraziť a zohriať zložky tkanivového lepidla v inkubátore pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C.

Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore sú uvedené v tabuľke 3. Časy sa vzťahujú na liek v dvoch plastových obaloch.


Tabuľka 3: Systém dvoch injekčných striekačiek – Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore

(liek v plastových obaloch)

2 ml

62 minút

4 ml

77 minút

10 ml

114 minút


4) Rozmrazovanie pri izbovej teplote (nie vyššej ako 25 °C)

Liek sa môže rozmrazovať pri izbovej teplote. Časy uvedené v tabuľke 4 sú minimálne časy rozmrazovania pri izbovej teplote. Po rozmrazení sa má liek uchovávať pri izbovej teplote a musí sa použiť počas 72 hodín.


Pri rozmrazení pri izbovej teplote sa liek musí dodatočne tesne pred použitím zohriať na 33 °C až maximálne 37 °C. Príslušné časy zohrievania sú tiež uvedené v tabuľke 4.


Tabuľka 4: Systém dvoch injekčných striekačiek – Časy rozmrazovania a zohrievania pri izbovej teplote (= IT) s dodatočným zohrievaním v inkubátore pred použitím pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania pri izbovej teplote (liek v plastových obaloch)

Časy zohrievania pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C v inkubátore po rozmrazení pri IT (liek v plastových obaloch)

2 ml

82 minút+28 minút

4 ml

117 minút + 30 minút

10 ml

167 minút + 44 minút


Poznámka: Nerozmrazujte liek držaním v rukách.

Nevkladajte Tisseel do mikrovlnnej rúry.

Po rozmrazení liek znovu nezmrazujte a nevkladajte naspäť do chladničky za žiadnych okolností.


Stabilita po rozmrazení

Po rýchlom rozmrazení (pri teplote 33 °C až 37 °C) sa môže Tisseel skladovať pri teplote 33 °C až 37 °C maximálne 12 hodín.


Liek v neotvorenom obale rozmrazený pri izbovej teplote možno uchovávať pri kontrolovanej izbovej teplote (maximálne do + 25 °C) po dobu až 72 hodín. Ak Tisseel do 72 hodín po rozmrazení nespotrebujete, musí byť zlikvidovaný.


Zaobchádzanie po rozmrazení/pred použitím

Obe zložky tkanivového lepidla zohrejte tesne pred použitím na teplotu 33 – 37 °C, aby sa oba roztoky optimálne zmiešali a fibrínové lepidlo optimálne stuhlo.


Roztoky lepiaceho proteínu a trombínu majú byť číre alebo slabo opaleskujúce. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo sú v nich usadeniny. Rozmrazený liek sa má pred použitím vizuálne skontrolovať, či neobsahuje čiastočky, nie je zafarbený alebo či nedošlo k inej zmene vzhľadu. V prípade akýchkoľvek zmien roztoky zlikvidujte.


Rozmrazený roztok lepiaceho proteínu má byť mierne viskózna tekutina. Ak má roztok konzistenciu stuhnutého gélu, treba predpokladať, že bol denaturovaný (pravdepodobne z dôvodu prerušenia chladového reťazca alebo prehriatia počas zohrievania). V tomto prípade Tisseel za žiadnych okolností nepoužívajte!


Systém dvoch injekčných striekačiek vyberte z plastových obalov až tesne pred použitím. Ochranné kryty injekčných striekačiek odstráňte až tesne pred použitím. Tisseel použite, až keď je úplne rozmrazený a zohriaty (tekutá konzistencia).


Ďalšie pokyny na prípravu vám poskytnú zodpovední zdravotnícki pracovníci alebo lekár.


Podávanie

Pre aplikáciu pripojte dve jednorazové injekčné striekačky s roztokom lepiaceho proteínu a roztokom trombínu k spojovacej časti a aplikačnej kanyle, ktoré sú súčasťou aplikačnej súpravy (DUPLOJECT COMBI). Spoločný piest držiaka pre dve injekčné striekačky DUPLOJECT zaručuje, že aplikačná kanyla sa cez spojovaciu časť plní rovnakými objemami oboch zložiek, ktoré sa v nej miešajú a následne aplikujú.


Návod na použitie pre systém dvoch injekčných striekačiek

moR1gUnQ2Y/3+1x9PtxtxymMsj3Z9tnuJjKNRLwTEAix+XCJsu5gyF2tb1AnRHdrMIMTI3GL1Qnb4BO7eU4XUt3MjUtocInzxt+RM98gTudnJRAhESGRmvxYZfBMWGIxfyWUTFImAIKrlVFunyMR6PU8DiJmgW1Lp5cch8/KpOj9Jgjb4jpXPkMowlrLf9j/uv/77l8hh/fbDny+vX0e80q8MzVHmHkliWoZGgvH/RWDmoVZUBlyg0RNFNascsP83+zPUrImXmtbNftzaZWvzOSy2dXKaLARqcE0blooehskS0O5r4TmARYYeqXHlPdQX9pdyIWUFzIuERFdoUPMe02ak3fGGOP6277Xmjxhgil0k5ls6svBemJeiHecBTbDSgixfmJQQq37EBMdxvcTNsAknrT+1a0/Jc1YUytguMriMKIlUNszWMRnBpnXEiv3zyC4tDcSXJKJafI9S+O6eu/iXr+k9syZJtdemDfi5c5K5Mg6SlaIgfzN/RVD6T7ickk0jR8SUFwmbjBxErpSRFnNErmF7lw3z5eLl77dsCqZF+KF+EpiguXTVEJ8aqv6icU1HpIYYp5JCE9HFBHP9FxBzCzxqsTxyFZP9jKHSx9TK95x/KpYLxNJYBIS4+aKusOhTCTBLly4cJF7zEKyrBIjYl4liaqlTrKiRVB9z8pP49gN6pUaTWpJn9fJmLL0Vaes62Fykh0db1fDiGvgfG3De1wriZ/KUI9/Tp5zJoA+mWrxEqEvjtaNI+khk6tbR0LJsjSxphS/eFaM6zltm2qIHoRbX161qtGFJZ5WmiAyyTHxNuFx52W1NbsQpnW7utfUJbn8OpOUrrjz2k1lcHUUaVaAOF98L7mjkUF2m4egZVDYwMWXadX1Jla3XYk4IYC7Icrwhv5Y5eIdf2ucjB8RamXTBsjyiF9lFA14CSRCdesXd4DQOqfWWt01xfhrOqbFqujnVqv0jQYSYPp9eRBcYJOUSUbizOKEWjxBdFx5k5TaMkuq19n1Gd8/WClEIs17tUryQrRSWgNc3/lj33VXSKUWryfknuqa4aKsMvESK3HK4rJC3ESDUGzK0lTTwvj+vgaa2hwLwv0U01qcUF9FMcm0CBcs6xilpEms2ILzLzQSwJpe18zyPD8rS+oaqUePqaZ9Ig3zl5Uq3mo9FKcqrHPZxKL6XRXWrRgSD+q24fqJBRXrPcR0XsPlY5UNzD333PNi8eN8hlB7Lm2E5csKFe+4/iom0+Qg1vI7EYr1FM5rlZKBaXmfeE48KInDbWSRqo46yTRZ1xBWJitEvOXqEqcMLwtq3S7BsqLiO5ZTUwTLy5KKdy1il2ghXK+5tDc8hLA4lot4S6wyp8RKpLXsrTqULJhmRYm2YtnxnSCmqdE+hB6Ys3gn+4Yr2WTNpTKIcoVaLHFaasUdVtoYr7/FtCeWQuiFOd1Jo+4IweVVxlAfFL+qD4pFrdDQxK+uWms4I8gQViwXE2/1CXN7WVPJJNbV6py6az9X2OoRK3NKqBFrCCuXBUo3mh9YUo0D6qx+V5ZRP9QVpGvJ12bUjbzHRLQhrBoW+L4bLXXWpur7Fa/6n3bEKs0k6xvC9LFAS57bcLpNSC2ejjUNYfr5Pw9zkFrVLIOaAAAAAElFTkSuQmCC">

Držiak pre dve injekčné striekačky

injekčná striekačka


spojovacia časť

aplikačná kanyla • Pripojte dýzy systému dvoch injekčných striekačiek k spojovacej časti a uistite sa, že sú pevne spojené. Zaistite spojovaciu časť utiahnutím upevňovacieho pásu k držiaku pre dve injekčné striekačky DUPLOJECT. Ak sa upevňovací pás roztrhne, použite náhradnú spojovaciu časť. Ak nemáte žiadnu spojovaciu časť k dispozícii, stále je možné systém použiť, ale treba zaistiť pevnosť spojenia, aby sa predišlo priesaku.

 • Na spojovaciu časť nasaďte aplikačnú kanylu.

Nevytláčajte vzduch, ktorý zostal vo vnútri spojovacej časti alebo v aplikačnej kanyle, až kým skutočne nezačnete s aplikáciou. V opačnom prípade môže dôjsť k upchaniu otvoru kanyly.

 • Naneste zmes roztoku lepiaceho proteínu a trombínu na povrch príjemcu alebo na povrch častí, ktoré chcete zlepiť.


Poznámka: Ak je aplikácia zložiek fibrínového tkanivového lepidla prerušená, dochádza k okamžitému upchaniu kanyly. V takomto prípade vymeňte aplikačnú kanylu za novú až tesne pred pokračovaním v aplikácii. Ak dôjde k upchaniu spojovacej časti, použite náhradnú spojovaciu časť, ktorá je súčasťou balenia.

Po zmiešaní zložiek tkanivového lepidla dochádza k tuhnutiu fibrínového tkanivového lepidla za niekoľko sekúnd z dôvodu vysokej koncentrácie trombínu (500 IU/ml).


Fibrínové tkanivové lepidlo možno aplikovať aj pomocou ďalšieho príslušenstva, ktoré dodáva spoločnosť BAXTER a ktoré je špeciálne určené napr. na endoskopické použitie, pri minimálne invazívnych chirurgických zákrokoch alebo pre aplikáciu na rozsiahle plochy alebo ťažko prístupné oblasti. Pri používaní týchto aplikačných pomôcok postupujte presne podľa návodu na použitie.


Po aplikácii Tisseelu počkajte aspoň 2 minúty, aby sa dosiahla dostatočná polymerizácia.

Prípravky s obsahom oxidovanej celulózy sa nesmú používať s Tisseelom.


V niektorých prípadoch sa pri aplikácii používa biologicky kompatibilný materiál, napr. kolagénová hubka, ako nosič alebo na vystuženie.


Pri aplikácii Tisseelu pomocou rozprašovača sa uistite, že používate tlak a vzdialenosť od tkanivav rozsahu odporúčanom výrobcom nasledovne:


Odporúčaný tlak, vzdialenosť a pomôcky na aplikáciu Tisseelu rozprašovaním

Chirugický zákrok

Súprava rozprašovača, ktorá sa má použiť

Špičky aplikátora, ktoré sa majú použiť

Regulátor tlaku, ktorý sa má požiť

Odporúčaná vzdialenosť od cieľového tkaniva

Odporúčaný tlak rozprašovača

Otvorená rana

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss

-

EasySpray

10 – 15cm

1,5 – 2,0 bar
(21,5 – 28,5 psi)

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss, balenie po 10 kusov

-

EasySpray


Laparoskopické/minimálne invazívne zákroky

-

Aplikátor Duplospray MIS 20 cm

Regulátor Duplospray MIS

2 – 5 cm

1,2 – 1,5 bar

(18 – 22 psi)

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 30 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 40 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Vymeniteľná špička

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11


Pri rozprašovaní Tisseelu je potrebné monitorovať zmeny krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíkom a koncentrácie CO2 na konci výdychu vzhľadom na možnosť výskytu vzduchovej alebo plynovej embólie (pozri časť 2).


Pri aplikácii Tisseelu v uzavretom hrudnom alebo brušnom priestore sa odporúča použiť systém aplikátora a regulátora DuploSpray MIS. Postupujte podľa návodu na používanie pomôckyDuploSpray MIS.


Likvidácia

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.34/34


Tisseel

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.:2014/01519-REGSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tisseel

roztoky na tkanivové lepidlo


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Zložka 1: Roztok lepiaceho proteínu

Ľudský fibrinogén (ako koagulovateľný proteín) 91 mg1/ml

Aprotinín (syntetický) 3 000 KIU2/ml


Pomocná látka so známym účinkom:

Polysorbát 80 0,6 – 1,9 mg/ml


Zložka 2: Roztok trombínu

Ľudský trombín 500 IU3/ml

Chlorid vápenatý 40 mol/ml


1, 2 alebo 5 ml hlboko zmrazeného roztoku lepiaceho proteínu (so syntetickým aprotinínom) a 1, 2 alebo 5 ml hlboko zmrazeného roztoku trombínu (s chloridom vápenatým) spojením al. zmiešaním vytvoria celkový objem 2, 4 alebo 10 ml roztoku fibrínového tkanivového lepidla pripraveného na okamžité použitie.


Po zmiešaní

1 ml

2 ml

4 ml

10 ml

Zložka 1: Roztok lepiaceho proteínu

Ľudský fibrinogén (ako koagulovateľný proteín)

Syntetický aprotinín45,5 mg


1 500 KIU


91mg


3 000 KIU


182 mg


6 000 KIU


455 mg


15 000 KIU

Zložka 2: Roztok trombínu

Ľudský trombín

Chlorid vápenatý250 IU

20 μmol


500 IU

40 μmol


1 000 IU

80 μmol


2 500 IU

200 μmol

Tisseel obsahuje ľudský faktor XIII súbežne purifikovaný s ľudským fibrinogénom v množstve 0,6 – 5 IU/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Roztok na tkanivové lepidlo


Hlboko zmrazené

V hlboko zmrazenom stave: bezfarebné až svetložlté, opaleskujúce zmrazené roztoky;

Po rozmrazení: bezfarebné až svetložlté roztoky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Podporná liečba v prípadoch, kde sú štandardné chirurgické techniky nedostatočné (pozri bod 5.1)

 • na zlepšenie hemostázy

 • ako tkanivové lepidlo na zlepšenie hojenia rán alebo podporu sutúr v cievnej chirurgii a pri gastrointestinálnych anastomózach.

 • na lepenie tkanív, podporu adhézie oddelených tkanív (napr. neštepených transplantátov, tkanivových štepov, čiastočných kožných štepov [sieťovaných transplantátov]).


Bola dokázaná účinnosť u plne heparinizovaných pacientov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tisseel môžu používať len skúsení chirurgovia, ktorí boli vyškolení na jeho používanie.


Dávkovanie

Množstvo Tisseelu, ktoré sa má aplikovať, a frekvencia aplikácie sa majú vždy riadiť podľa základných klinických potrieb pacienta.


Dávka, ktorá sa má aplikovať, sa má určiť podľa parametrov, ktoré zahŕňajú typ chirurgického zákroku, veľkosť postihnutej plochy, spôsob plánovanej aplikácie a počet aplikácií.


Aplikáciu lieku musí určiť ošetrujúci lekár podľa individuálnych potrieb. V klinických štúdiách bolo individuálne dávkovanie v rozsahu 4 ml – 20 ml. Pri niektorých zákrokoch (napr. trauma pečene alebo uzatváranie rozsiahlych popálených povrchov) však môžu byť potrebné väčšie objemy.


Počiatočné množstvo lieku, ktoré sa má použiť na zvolené anatomické miesto alebo cieľovú povrchovú plochu, má byť dostačujúce na úplné pokrytie určenej plochy aplikácie. V prípade potreby sa aplikácia môže opakovať. Tisseel však neaplikujte opakovane na predchádzajúcu polymerizovanú vrstvu Tisseelu, pretože sa k polymerizovanej vrstve neprilepí.


Pri aplikácii tkanivového lepidla na povrchy je 1 balenie Tisseelu 2 ml (t. j. 1 ml roztoku Tisseelu plus1 ml roztoku trombínu) dostatočné na pokrytie plochy minimálne 10 cm2.


Ak sa Tisseel nanáša rozprašovaním,bude rovnaký objem dostatočný na pokrytie značne väčších plôch v závislosti od konkrétnej indikácie a individuálneho prípadu.


Odporúča sa aplikovať čo najtenšiu vrstvu Tisseelu, aby sa zabránilo tvorbe nadbytku granulačného tkaniva a zaručila sa postupná absorpcia stuhnutého fibrínového tkanivového lepidla.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Tisseelu u pediatrických pacientov nebola stanovená.


Spôsob podávania

Na epiléziové použitie.


Aby sa zaistila optimálna a bezpečná aplikácia Tisseelu rozprašovačom, dodržiavajte nasledujúce odporúčania:


Pri otvorených chirurgických zákrokoch používajte regulátor tlaku, ktorý dodáva tlak maximálne 2,0 bar (28,5 psi).


Pri minimálne invazívnych/laparoskopických zákrokoch používajte regulátor tlaku, ktorý dodáva tlak maximálne 1,5 bar (22 psi) a používa len plynný oxid uhličitý.


Pred aplikáciou Tisseelu sa musí štandardnými postupmi vysušiť povrch rany (napr. striedavou aplikáciou tlakových obväzov, tampónov, použitím odsávacích pomôcok).


Tisseel sa má rekonštituovať a používať podľa pokynov a len s pomôckamiodporúčanými pre tento liek (pozri časť 6.6).


Špecifické odporúčania pre aplikáciu rozprašovačom týkajúce sa požadovaného tlaku a vzdialenosti od tkaniva v závislosti od chirurgického zákroku a dĺžky špičiek aplikátora sú uvedené v častiach 4.4 a 6.6.


Pri chirurgických zákrokoch, pri ktorých sa používa minimálny objem fibrínového tkanivového lepidla, sa odporúča vytlačiť a zlikvidovať prvých niekoľko kvapiek lieku.


4.3 Kontraindikácie


Samotný Tisseel nie je určený na liečbu masívneho a zvýšeného arteriálneho alebo venózneho krvácania.


Tisseel nie je indikovaný ako náhrada kožných stehov na uzavretie chirurgickej rany.


Tisseel sa nikdy nesmie podať intravaskulárne. Intravaskulárne podanie môže spôsobiť život ohrozujúce trombembolické príhody.


Tisseel sa nesmie používať v prípade precitlivenosti na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Len na epiléziové použitie. Nepoužívajte intravaskulárne.


V prípade neúmyselného intravaskulárneho podania lieku môžu nastať život ohrozujúce trombembolické komplikácie.


Pri nanášaní fibrínového tkanivového lepidla pomocou stlačeného plynu sa musí postupovať opatrne.


Nanášanie stlačeným plynom je spájané s potenciálnym rizikom vzduchovej alebo plynovej embólie, pretrhnutia tkaniva alebo zachytenia plynu s kompresiou, čo môže byť život ohrozujúce.


Tisseel sa má aplikovať v tenkej vrstve. Nadmerná hrúbka zrazeniny môže negatívne ovplyvniť účinnosť lieku a priebeh hojenia rany.


Pri použití rozprašovačov, ktoré pri podávaní fibrínových tkanivových lepidiel využívajú regulátor tlaku, sa vyskytla život ohrozujúca/smrteľná vzduchová alebo plynová embólia. Táto udalosť zrejme súvisí s použitím rozprašovača s vyšším ako odporúčaným tlakom a/alebo v tesnej blízkosti k povrchu tkaniva. Riziko sa zdá byť vyššie pri rozprašovaní fibrínových tkanivových lepidiel za použitia vzduchu v porovnaní s použitím CO2, a preto sa pri rozprašovaní Tisseelu pri otvorenom chirurgickom zákroku nedá vylúčiť.


Pri rozprašovaní Tisseelu sa uistite, že používate tlak v rozsahu odporúčanom výrobcom rozprašovača (tlak a vzdialenosti, pozri časť 6.6).


Tisseel sa môže aplikovať rozprašovačom len v prípade, ak je možné správne odhadnúť vzdialenosť rozprašovania podľa odporúčania výrobcu. Nerozprašujte zo vzdialenosti bližšej ako je odporúčaná vzdialenosť.


Pri rozprašovaní Tisseelu je potrebné monitorovať zmeny krvného tlaku, pulzu, saturáciu kyslíkom a koncentrácie CO2na konci výdychu vzhľadom na možnosť vzniku vzduchovej alebo plynovej embólie (pozri tiež časť 4.2).


Tisseel sa nesmie používať s rozprašovacím systémom Easy Spray v uzavretých častiach tela.


Pred aplikáciou Tisseelu sa musí dbať na to, aby časti tela mimo požadovanej plochy aplikácie boli dostatočne chránené/kryté, aby sa predišlo prilepeniu tkaniva na nežiaduce miesta.


Ak sa fibrínové tkanivové lepidlá aplikujú na tesne ohraničené plochy, ako napr. mozog alebo miecha, musí sa vziať do úvahy riziko kompresívnych komplikácií.


Tesne pred použitím vytlačte niekoľko prvých kvapiek lieku z aplikačnej kanyly a zlikvidujte ich,aby sa zaistilo riadne zmiešanie zložky lepiaceho proteínu a zložky trombínu.


Podobne ako u iných liekov s obsahom proteínu sa môžu objaviť hypersenzitívne reakcie alergického typu.


Intravaskulárne aplikácia môže u citlivých pacientov zvýšiť pravdepodobnosť a závažnosť akútnych hypersenzitívnych reakcií .


Pri použití Tisseelu boli hlásené hypersenzitívne reakcie a anafylaktické reakcie (aj fatálne vrátane anafylaktického šoku). Príznaky hypersenzitívnych reakcií môžu zahŕňať urtikáriu, generalizovanú urtikáriu, tlak na hrudníku, sipot, hypotenziu. Ak sa vyskytnú tieto príznaky, aplikácia lieku sa musí okamžite ukončiť a musia sa zahájiť aktuálne platné štandardné opatrenia v liečbe šoku. Zvyšný liek sa musí z miesta podania odstrániť.


Tisseel obsahuje syntetický proteín (aprotinín). Aj v prípade výhradne lokálnej aplikácie existuje riziko anafylaktickej reakcie spájanej s prítomnosťou aprotinínu. Riziko sa zdá byť vyššie v prípadoch s predchádzajúcou expozíciou, aj keď bol liek dobre tolerovaný. Preto sa každé použitie aprotinínu alebo liekov obsahujúcich aprotinín musí zaznamenať do zdravotnej dokumentácie pacienta.


Keďže syntetický aprotinín je štrukturálne identický s hovädzím aprotinínom, použitie Tisseelu u pacientov alergických na hovädzie proteíny sa má dôkladne zvážiť.


V dvoch retrospektívnych nerandomizovaných štúdiách u pacientov podstupujúcich operáciu s aortokoronárnym bypassom, ktorým sa aplikovalo fibrínové tkanivové lepidlo, bolo zistené štatisticky významne zvýšené riziko mortality. Aj keď tieto štúdie nepreukázali kauzálnu súvislosť, zvýšené riziko spájané s použitím Tisseelu nemožnou týchto pacientov vylúčiť. Preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, aby nedošlo k neúmyselnému intravaskulárnemu podaniu lieku.


Je potrebné vyhnúť sa podaniu injekcie do nosovej sliznice, pretože by mohlo dôjsť k trombembolickým komplikáciám v oblasti arteria ophthalmica.


Injekcia Tisseelu do tkaniva nesie so sebou riziko lokálneho poškodenia tkaniva.


Tisseel sa má aplikovať len v tenkej vrstve. Nadmerná hrúbka zrazeniny môže negatívne ovplyvniť účinnosť lieku a priebeh hojenia rany.


Polysorbát 80 môže spôsobiť lokálne podráždenie kože, ako je kontaktná dermatitída.


Štandardné opatrenia na zabránenie infekcií v dôsledku používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú výber darcov, skríning jednotlivých dávok darovanej krvi a zmesí plazmy na špecifické markery infekcie a zahrnutie efektívnych výrobných postupov na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Napriek tomu pri podávaní liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné úplne vylúčiť prenos infekčných agens. To tiež platí pre neznáme alebo novoobjavené vírusy alebo iné patogény.


Tieto opatrenia sa považujú za účinné proti obaleným vírusom, ako sú vírusy HIV, HBV a HCV a proti neobalenému vírusu HAV.


Vykonané opatrenia môžu byť obmedzene účinné proti neobaleným vírusom, akým je parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná pre gravidné ženy (infekcia plodu) a pre jedincov s imunodeficienciou alebo zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytická anémia).


Pri každom podaní Tisseelu pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa zachovalo spojenie medzi pacientom a šaržou lieku.


Prípravky s obsahom oxidovanej celulózy sa nesmú používať s Tisseelom (pozri časť 6.2 Inkompatibility).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. Podobne ako u porovnateľných liekov alebo roztokov trombínu sa môže tento liek denaturovať kontaktom s roztokmi obsahujúcimi alkohol, jód alebo ťažké kovy (napr. antiseptické roztoky). Pred aplikáciou tohto lieku treba tieto látky odstrániť v maximálnej možnej miere.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť použitia fibrínových tkanivových lepidiel/hemostatík počas gravidity alebo dojčenia neboli v kontrolovaných klinických štúdiách stanovené. Experimentálne štúdie na zvieratách nie sú dostatočné na posúdenie bezpečnosti lieku v súvislosti s reprodukciou, embryonálnym a fetálnym vývojom, priebehom gravidity a perinatálnym a postnatálnym vývojom.


Preto sa môže tento liek podávať gravidným a dojčiacim ženám iba v nevyhnutných prípadoch.


Informácie o infekcii parvovírusom B19 nájdete v časti 4.4.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


V zriedkavých prípadoch sa u pacientov liečených fibrínovými tkanivovými lepidlami/hemostatikami môžu vyskytovať hypersenzitivita alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať, okrem iného, angioedém, pálenie a pichanie v mieste aplikácie , bradykardiu, bronchospazmus, zimnicu, zťažené dýchanie, prechodný erytém (začervenanie), generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, urtikáriu, hypotenziu, letargiu, nauzeu, pruritus, nepokoj, tachykardiu, tlak na hrudníku, mravčenie, vracanie, sipot).


V ojedinelých prípadoch sa tieto reakcie vyvinuli do ťažkej anafylaxie. Takéto reakcie sa môžu objaviť predovšetkým vtedy, ak sa liek aplikuje opakovane alebo ak sa podáva pacientom so známou precitlivenosťou na aprotinín (pozri časť 4.4) alebo na akúkoľvek inú zložku lieku.


Aj keď bola opakovaná liečba Tisseelom dobre tolerovaná, následné podanie Tisseelu alebo systémové podanie aprotinínu môžu viesť k závažným anafylaktickým reakciám.


V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť protilátky proti zložkám fibrínového tkanivového lepidla/hemostatika.


Neúmyselná intravaskulárna injekcia môže spôsobiť život ohrozujúce trombembolické príhody a DIC. Existuje tiež riziko anafylaktickej reakcie (pozri časť 4.4).


Informácie o bezpečnosti s ohľadom na prenosné agensy nájdete v časti 4.4.


Nežiaduce reakcie uvedené v tejto časti boli hlásené z klinických štúdií zameraných na bezpečnosť a účinnosť Tisseelu a zo skúsenosti s fibrínovými tkanivovými lepidlami spoločnosti Baxter po uvedení na trh. V týchto štúdiách sa Tisseel použil ako doplnková hemostáza v kardiochirurgii, cievnej chirurgii, pri úplných endoprotézach bedrového kĺbu a pri operáciách pečene a sleziny. Iné klinické štúdie zahŕňali lepenie lymfatických ciev u pacientov podstupujúcich axilárnu lymfadenektómiu, lepenie anastomóz hrubého čreva a lepenie dura mater vo fossa posterior. V týchto štúdiách bolo fibrínové tkanivové lepidlo spoločnosti Baxter podané celkovo 1 146 pacientom.


Veľmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánového systému (SOC)

Preferovaný MedDRA termín

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Pooperačná infekcia rany

Časté

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zvýšenie rozkladných

produktov fibrínu

Menej časté

Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívne reakcie*

Menej časté

Anafylaktické reakcie*

Menej časté

Anafylaktický šok*

Menej časté

Parestézia

Menej časté

Bronchospazmus

Menej časté

Sipot

Menej časté

Pruritus

Menej časté

Erytém

Menej časté

Poruchy nervového systému

Poruchy zmyslového vnímania

Časté

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Bradykardia

Menej časté

Tachykardia

Menej časté

Poruchy ciev

Trombóza axilárnej žily **

Časté

Hypotenzia

Zriedkavé

Hematóm (NOS)

Menej časté

Arteriálna embólia

Menej časté

Embólia cerebrálnej artérie

Menej časté

Cerebrálny infarkt**

Menej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Dyspnoe

Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nausea

Menej časté

Intestinálna obštrukcia

Menej časté

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka

Časté

Urtikária

Menej časté

Porucha hojenia

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Bolesť v končatine

Časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Operačná bolesť

Menej časté

Bolesť

Časté

Zvýšená telesná teplota

Časté

Začervenanie kože

Menej časté

Edém

Menej časté

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Seróm

Veľmi časté

Angioedém

Menej časté

* anafylaktické reakcie a anafylaktický šok zahŕňajú prípady s fatálnymi následkami.

** v dôsledku intravaskulárneho podania do sinus petrosus superior.


Reakcie súvisiace s liekovou triedou

Ďalšie nežiaduce reakcie súvisiace s triedou fibrínové tkanivové lepidlo/hemostatikum zahŕňajú: vzduchovú alebo plynovú embóliu pri použití pomôcok so stlačeným vzduchom alebo plynom, táto udalosť zrejme súvisí s použitím rozprašovača s vyšším ako odporúčaným tlakom a v tesnej blízkosti k povrchu tkaniva. Prejavy hypersensitivity zahŕňajú podráždenie v mieste podania, nepríjemný pocit na hrudníku, triašku, bolesť hlavy, letargiu, nepokoj a vracanie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lokálne hemostatiká, ATC kód: B02BC; tkanivové lepidlá, ATC kód: V03AKSystém adhézie fibrínu napodobňuje poslednú fázu fyziologického zrážania krvi. K premene fibrinogénu na fibrín dochádza rozštiepením fibrinogénu na fibrínové monoméry a fibrínopeptidy. Fibrínové monoméry agregujú a vytvárajú fibrínovú zrazeninu. Faktor XIIIa, ktorý vzniká z faktoru XIII spoločným účinkom trombínu a iónov vápnika, stabilizuje zrazeninu zosieťovaním vlákien fibrínu.Počas hojenia rany plazmín indukuje zvýšenú fibrinolytickú aktivitu a iniciuje sa rozklad fibrínu na rozkladné produkty fibrínu. Proteolytický rozklad fibrínu je inhibovaný antifibrinolytikami. Tissel obsahuje aprotinín ako antifibrinolytikum na prevenciu predčasného rozkladu zrazeniny.Na preukázanie účinnosti boli vykonané štúdie in vivo na štyroch zvieracích modeloch, ktoré čo najvernejšie imitovali stav pacientov. Tisseel bol účinný pri primárnej a sekundárnej hemostáze, ako aj pri hojení rany.


Tisseel sa hodnotil v prospektívnej, paralelnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej klinickej štúdii vzhľadom na predchádzajúcu formu lieku s jednorazovou inaktiváciou vírusu u 317 pacientov podstupujúcich kardiochirurgický zákrok s kardiopulmonálnym bypassom a mediálnou sternotómiou. Pacienti boli liečení Tisseelom alebo kontrolným liekom len v prípade, ak nebolo možné zaistiť hemostázu štandardnými chirurgickými postupmi. Cieľom bolo dosiahnuť hemostázu do 5 minút po podaní a udržať ju až do chirurgického uzavretia rany.


Výsledok založený na jednostrannom intervale spoľahlivosti 97,5 % preukázal, že Tisseel (dvojnásobná inaktivácia vírusu) nebol horší ako predchádzajúca forma lieku (jednorázová inaktivácia vírusu) u úspešne liečených pacientov.


Hemostáza do 5 minút a udržaná do chirurgického uzavretia rany


Tisseel

(dvojnásobná inaktivácia vírusu)

Fibrínové tkanivové lepidlo

(jednorazová inaktivácia vírusu)

Kompletná analyzovaná skupina

127/144 (88.2%)

129/144 (89.6%)

Skupina analyzovaná podľa protokolu

108/123 (87.8%)

122/135 (90.4%)


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tisseel je určený len na epiléziové použitie. Intravaskulárne podanie je kontraindikované. V dôsledku toho neboli u ľudí vykonané žiadne intravaskulárne farmakokinetické štúdie.


Farmakokinetické štúdie u rôznych druhov laboratórnych zvierat neboli vykonané.


Fibrínové tkanivové lepidlá/hemostatiká sú metabolizované rovnakým spôsobom ako endogénny fibrín, fibrinolýzou a fagocytózou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Vzhľadom k povahe a špeciálnemu spôsobu použitia (zvyčajne jednorazová, len vo výnimočných prípadoch opakovaná aplikácia niekoľkých ml) a mechanizmu účinku (lokálna účinnosť bez systémového efektu alebo distribúcie do iných orgánov a tkanív) nie sú dostupné predklinické údaje o bezpečnosti Tisseelu ohľadom chronickej toxicity, karcinogenity, reprodukčnej a vývojovej toxicity alebo stimulácie imunity.


Štúdie toxicity s jednorazovou dávkou u potkanov a králikov nepreukázali akútnu toxicitu Tisseelu. Okrem toho v príslušných in vitrotestoch sa nepotvrdila mutagenita. Roztok lepiaceho proteínu bol tiež dobre tolerovaný bunkovými kultúrami ľudských fibroplastov in vitro,čím bola preukázaná výborná bunková kompatibilita a nebola potvrdená cytotoxicita. Na základe podrobného prieskumu literatúry sa môže vylúčiť akýkoľvek negatívny účinok alebo toxicita zvyškov organických rozpúšťadiel vo fibrínovom lepidle Tisseel.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Zložka 1: Roztok lepiaceho proteínu:

Ľudský albumín

L-histidín

Niacínamid

Dihydrátcitrónanu sodného

Polysorbát 80 (Tween 80)

Voda na injekciu


Zložka 2: Roztok trombínu: Ľudský albumín

Chlorid sodný

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Prípravky s obsahom oxidovanej celulózy sa nesmú používať s Tisseelom, pretože nízke pH interferuje s aktivitou trombínu.


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte a prepravujte zmrazené (pri <– 20 °C). Chladový reťazec musí byť dodržaný bez prerušenia až do aplikácie.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Neotvorený liek rozmrazený pri teplote do 25 °C je možné uchovávať po dobu 72 hodín pri teplote do 25 °C. Ak roztok do 72 hodín po rozmrazení nespotrebujete, Tisseel treba zlikvidovať.


Po rozmrazení znovu nezmrazujte a nevkladajte naspäť do chladničky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Roztok lepiaceho proteínu aj roztok trombínu sú dodávané v jednorazovej dvojkomorovej injekčnej striekačke na okamžité použitie vyrobenej z polypropylénu s tesniacim krytom v obale.


Liek je k dispozícii v jednom z nasledujúcich obalov:


 1. Injekčná striekačka AST („Advanced Syringe Technology“), jednorazová dvojkomorová injekčná striekačka z polypropylénu uzavretá krytom na špičke.


alebo


 1. Systém dvoch injekčných striekačiek „Duo SyringeSystem“ (DSS), dve jednorazové injekčné striekačky z polypropylénu upevnené v držiaku pre dve injekčné striekačky DUPLOJECT, každá uzavretá krytom na špičke .


Obsah balenia:


Obsah balenia s injekčnou striekačkou AST:

 • 1 dvojkomorová injekčná striekačka na okamžité použitie naplnená 1 ml, 2 ml alebo 5 ml hlboko zmrazeného roztoku lepiaceho proteínu (so syntetickým aprotinínom) v jednej komore a 1 ml, 2 ml alebo 5 ml roztoku trombínu v druhej komore. Každá komora je uzavretá silikónovou gumenou zátkou. Liek je zabalený do dvoch sterilných hliníkovo-plastových obalov.

 • 1 aplikačná súprava (= DUO set) obsahujúca 2 spojovacie časti a 4 aplikačné kanyly (tupé) a jeden dvojitý piest.


alebo


Obsah balenia systému dvoch injekčných striekačiek DSS:

 • 1 systém dvoch injekčných striekačiek obsahujúci dve jednorazové injekčné striekačky s piestom upevnené v držiaku pre dve injekčné striekačky DUPLOJECT. Injekčná striekačka s modrou stupnicou je naplnená 1 ml, 2 ml alebo 5 ml hlboko zmrazeného roztoku lepiaceho proteínu (so syntetickým aprotinínom) a injekčná striekačka s čiernou stupnicou je naplnená 1 ml, 2 ml alebo 5 ml roztoku trombínu. Každá injekčná striekačka má polypropylénový piest s tesniacim krúžkom a je uzavretá krytom špičky uzáverom. Injekčné striekačky sú upevnené v držiaku pre dve injekčné striekačky so spoločným piestom. Liek je zabalený do dvoch sterilných plastových obalov.

 • 1 aplikačná súprava (= DUPLOJECT COMBI) obsahujúca 2 spojovacie časti a 4 aplikačné kanyly (tupé).


Veľkosti balení:

Tisseel je dostupný v baleniach nasledujúcich veľkostí: 1 x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 x 4 ml (2 ml + 2 ml) a 1 x 10 ml (5 ml + 5 ml).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Ďalšie príslušenstvo na aplikáciu lieku je možné obstarať od spoločnosti BAXTER.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všeobecné

Pred podaním Tisseelu sa musí dbať na to, aby všetky časti tela mimo požadovanej plochy aplikácie boli dostatočne chránené, aby sa predišlo prilepeniu tkaniva na nežiaduce miesta.


Chirurgické rukavice a nástroje navlhčite pred kontaktom roztokom chloridu sodného, aby sa zabránilo prilepeniu fibrínového tkanivového lepidla Tisseel na ne.


Návod na lepenie povrchov: Jedno 2 ml balenie Tisseelu (t. j. 1 ml roztoku lepiaceho proteínu plus 1 ml roztoku trombínu) je dostatočné na pokrytie plochy minimálne 10 cm2.


Potrebná dávka závisí od veľkosti povrchu, ktorý treba lepiť.


Jednotlivé dve zložky Tisseelu sa nesmú aplikovať oddelene a postupne.


Tisseel sa nesmie vystavovať teplotám nad 37 °C a nesmie byť vystavený účinku mikrovĺn.


Návod na prípravu a použitie:

Roztok lepiaceho proteínu a roztok trombínu sú obsiahnuté v injekčnej striekačke na okamžité použitie. Liek je zabalený do dvoch sterilných obalov za aseptických podmienok. Vnútorný obal a jeho obsah sú sterilné, pokiaľ nedošlo k poškodeniu vonkajšieho obalu.


Injekčnú striekačku na okamžité použitie možno rozmraziť jedným z nasledujúcich spôsobov:


Odporúča sa rozmraziť a zohriať obe zložky lepidla v sterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 – 37 °C. Teplota vodného kúpeľa nesmiepresiahnuť teplotu 37 °C. (Na kontrolu stanoveného rozsahu teplôt vodného kúpeľa použite teplomer a v prípade potreby vodu vymeňte. Ak na rozmrazenie a zohriatie používate sterilný vodný kúpeľ, vyberte naplnenú injekčnú striekačku z obalov). Ochranný kryt injekčnej striekačky odstráňte až po úplnom dokončení rozmrazovania a ihneď pripojte aplikačnú kanylu. Tisseel použite až po úplnom rozmrazení.


1) Rýchle rozmrazovanie (sterilný vodný kúpeľ)

Preneste vnútorný obal do sterilného prostredia, vyberte injekčnú striekačku na okamžité použitie z vnútorného obalu a umiestnite ju priamo do sterilného vodného kúpeľa. Uistite sa, že obsah injekčnej striekačky na okamžité použitie je úplne ponorený vo vode.


Tabuľka 1: Časy rozmrazovania a zohrievania v sterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania

Sterilný vodný kúpeľ 33 °C až 37 °C

Liek vybratý z obalov

AST

DSS

2 ml

5 minút

8 minút

4 ml

5 minút

9 minút

10 ml

12 minút

13 minút


2) Rozmrazovanie v nesterilnom vodnom kúpeli

Alternatívne možno liek rozmrazovať mimo sterilného prostredia v nesterilnom vodnom kúpeli.


Na tento účel ponechajte injekčnú striekačku na okamžité použitie v oboch obaloch a umiestnite ju na príslušnú dobu do vodného kúpeľa mimo sterilného prostredia. Uistite sa, že obaly sú po celú dobu rozmrazovania ponorené vo vode. Po rozmrazení vyberte obaly z vodného kúpeľa, osušte vonkajší obal a preneste vnútorný obal s injekčnou striekačkou na okamžité použitie do sterilného prostredia.


Tabuľka 2: Časy rozmrazovania a zohrievania mimo sterilného prostredia v nesterilnom vodnom kúpeli pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania

Nesterilný vodný kúpeľ 33 °C až 37 °C

Liek vobaloch

AST

DSS

2 ml

30 minút

31 minút

4 ml

40 minút

46 minút

10 ml

80 minút

64 minút


3) Rozmrazovanie v inkubátore

Treťou alternatívou je rozmraziť a zohriať zložky tkanivového lepidla v inkubátore pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C.


Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore sú uvedené v tabuľke 3. Časy sa vzťahujú na produkt v obaloch.


Tabuľka 3: Časy rozmrazovania a zohrievania v inkubátore pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania a zohrievania

33 °C až 37 °C, Inkubátor

Liek v obaloch

AST

DSS

2 ml

40 minút

62 minút

4 ml

85 minút

77 minút

10 ml

105 minút

114 minút


4) Rozmrazovanie pri izbovej teplote (nie vyššej ako 25 °C)

Liek sa môže rozmrazovať pri izbovej teplote. Časy uvedené v tabuľke 4 sú minimálne časy rozmrazovania pri izbovej teplote. Po rozmrazení sa má liek uchovávať pri izbovej teplote a musí sa použiť počas 72 hodín.


Pri rozmrazení pri izbovej teplote sa liek musí krátko pred použitím dodatočne zohriať na 33 °C až maximálne 37 °C. Príslušné časy zohrievania sú tiež uvedené v tabuľke 4.


Tabuľka 4: Časy rozmrazovania a zohrievania pri izbovej teplote (= IT) s následným dodatočným zohrievaním pred použitím v inkubátore pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C


Veľkosť balenia

Časy rozmrazovania lieku pri izbovej teplote

(do 25 °C) s následným dodatočným zohrievaním pred použitím v inkubátore pri teplote 33 °C až maximálne 37 °C

Liek v obaloch

AST


DSS

Rozmrazovanie pri izbovej teplote

(do 25 °C)

Zohrievanie v inkubátore

(33 – 37 °C)

Rozmrazovanie pri izbovej teplote

(do 25 °C)

Zohrievanie v inkubátore

(33 – 37 °C)

2 ml

60 minút

+ 15 minút

82 minút

+ 28 minút

4 ml

110 minút

+ 25 minút

117 minút

+ 30 minút

10 ml

160 minút

+ 35 minút

167 minút

+ 44 minút


Poznámka: Nerozmrazujte liek držaním v rukách.

Nevkladajte Tisseel do mikrovlnnej rúry.

Za žiadnych okolností, po rozmrazení liek znovu nezmrazujte alebo nevkladajte naspäť do chladničky.


Stabilita po rozmrazení

Po rýchlom rozmrazení (pri teplote 33 °C až 37 °C) sa môže Tisseel skladovať pri teplote 33 °C až 37 °C maximálne 12 hodín.


Liek v neotvorenom obale rozmrazený pri izbovej teplote možno uchovávať pri kontrolovanej izbovej teplote (maximálne do + 25 °C) po dobu až 72 hodín. Ak nespotrebujete Tisseel do 72 hodín po rozmrazení, musíte ho zlikvidovať.


Zaobchádzanie po rozmrazení/pred použitím

Obe zložky tkanivového lepidla zohrejte tesne pred použitím na teplotu 33 – 37 °C, aby sa oba roztoky optimálne zmiešali a prípravok optimálne stuhol.


Roztoky lepiaceho proteínu a trombínu majú byť číre alebo slabo opaleskujúce. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo sú v nich usadeniny. Rozmrazený liek pred použitím vizuálne skontrolujte, či neobsahuje tuhé častice, či nemá zmenenú farbu alebo či nedošlo k inej zmene vzhľadu. V prípade akýchkoľvek zmien roztoky zlikvidujte.


Rozmrazený roztok lepiaceho proteínu má byť mierne viskózna tekutina. Ak má roztok konzistenciu stuhnutého gélu, treba predpokladať, že bol denaturovaný (pravdepodobne z dôvodu prerušenia chladového reťazca alebo prehriatia počas zohrievania). V tomto prípade Tisseel za žiadnych okolností nepoužívajte!


Injekčnú striekačku vyberte z obalov až tesne pred použitím. Ochranné kryty injekčných striekačiek odstráňte až tesne pred použitím. Tisseel použite, iba keď je úplne rozmrazený a zohriaty (tekutá konzistencia).


Ďalšie pokyny na prípravu vám poskytnú zodpovední zdravotnícki pracovníci alebo lekár.


Podávanie injekčnou striekačkou AST:

Pre aplikáciu pripojte dvojkomorovú injekčnú striekačku na okamžité použitie s roztokom lepiaceho proteínu a roztokom trombínu k spojovacej časti a k aplikačnej kanyle – obe sú súčasťou aplikačnej súpravy. Spoločný piest dvojkomorovej injekčnej striekačky na okamžité použitie zaručuje, že aplikačná kanyla sa cez spojovaciu časť plní rovnakými objemami oboch zložiek tkanivového lepidla, ktoré sa v nej miešajú a následne aplikujú.


Návod na použitie preAST:

dvojitý piest


upevňovací pásdvojkomorová injekčná striekačkaspojovacia časťaplikačná kanyla


 • Pripojte dýzy dvojkomorovej injekčnej striekačky na okamžité použitie k spojovacej časti a uistite sa, že sú pevne spojené. Zaistite spojovaciu časť utiahnutím upevňovacieho pásu k dvojkomorovej injekčnej striekačke na okamžité použitie. Ak sa upevňovací pás roztrhne, použite náhradnú spojovaciu časť. Ak nemáte žiadnu spojovaciu časť k dispozícii, stále je možné systém použiť, ale treba zaistiť pevnosť spojenia, aby sa predišlo priesaku.


 • Na spojovaciu časť nasaďte aplikačnú kanylu.

Nevytláčajte vzduch, ktorý zostal vo vnútri spojovacej časti alebo v aplikačnej kanyle, až kým skutočne nezačnete s aplikáciou. V opačnom prípade môže dôjsť k upchatiu otvoru kanyly.


 • Naneste zmes roztoku lepiaceho proteínu a trombínu na povrch príjemcu alebo na povrchy častí, ktoré chcete zlepiť.


alebo


Podávanie systémom dvoch injekčných stiekačiek:

Pre aplikáciu pripojte dve jednorazové injekčné striekačky s roztokom lepiaceho proteínu a roztokom trombínu k spojovacej časti a aplikačnej kanyle, ktoré sú súčasťou aplikačnej súpravy (DUPLOJECT COMBI). Spoločný piest držiaku pre dve injekčné striekačky DUPLOJECT zaručuje, že aplikačná kanyla sa cez spojovaciu časť plní rovnakými objemami oboch zložiek, ktoré sa v nej miešajú a následne aplikujú.


Návod na použitie systému dvoch injekčných striekačiek :


Držiak pre dve injekčné striekačky

aplikačná kanyla

injekčná striekačka


spojovacia časť


 • Pripojte dýzy systému dvoch injekčných stiekačiek k spojovacej časti a uistite sa, že sú pevne spojené. Zaistite spojovaciu časť utiahnutím upevňovacieho pásu k držiaku pre dve injekčné striekačky DUPLOJECT. Ak sa upevňovací pás roztrhne, použite náhradnú spojovaciu časť. Ak nemáte žiadnu spojovaciu časť k dispozícii, stále je možné systém použiť, ale treba zaistiť pevnosť spojenia, aby sa predišlo priesaku.


 • Na spojovaciu časť nasaďte aplikačnú kanylu.

Nevytláčajte vzduch, ktorý zostal vo vnútri spojovacej časti alebo v aplikačnej kanyle, až kým skutočne nezačnete s aplikáciou. V opačnom prípade môže dôjsť k upchatiu otvoru kanyly.


 • Naneste zmes roztoku lepiaceho proteínu a trombínu na povrch príjemcu alebo na povrch častí, ktoré chcete zlepiť.


Poznámka:

Ak sa aplikácia zložiek fibrínového tkanivového lepidla preruší, dochádza k okamžitému upchatiu kanyly. V takomto prípade vymeňte aplikačnú kanylu za novú až tesne pred pokračovaním v aplikácii. Ak dôjde k upchatiu spojovacej časti, použite náhradnú spojovaciu časť, ktorá je súčasťou balenia.


Po zmiešaní zložiek tkanivového lepidla dochádza k tuhnutiu fibrínového tkanivového lepidla za niekoľko sekúnd z dôvodu vysokej koncentrácie trombínu (500 IU/ml).


Fibrínové tkanivové lepidlo možno aplikovať aj pomocou ďalšieho príslušenstva, ktoré dodáva spoločnosť BAXTER a ktoré je špeciálne na to určené napr. na endoskopické použitie, pri minimálne invazívnych chirurgických zákrokoch alebo pri aplikácii na rozsiahle plochy alebo ťažko prístupné oblasti. Pri používaní týchto aplikačných pomôcok postupujte presne podľa návodu na použitie.


Po aplikácii Tisseelu počkajte aspoň 2 minúty, aby sa dosiahla dostatočná polymerizácia.

V niektorých prípadoch sa pri aplikácii používa biologicky kompatibilný materiál, napr. kolagénová hubka, ako nosič alebo na vystuženie.


Aplikácia rozprašovačom


Pri aplikácii Tisseelu pomocou rozprašovača sa uistite, že používate tlak a vzdialenosť od tkanivav rozsahu odporúčanom výrobcom nasledovne:


Odporúčaný tlak, vzdialenosť a pomôcky na aplikáciu Tisseelu rozprašovaním


Chirurgický zákrok

Súprava rozprašovača,

ktorá sa má použiť

Špičky aplikátora, ktoré sa majú použiť

Regulátor tlaku, ktorý sa má použiť

Odporúčaná vzdialenosť od cieľového tkaniva

Odporúčaný tlak rozprašovača

Otvorená rana

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss

-

EasySpray

10 – 15 cm

1,5 – 2,0 bar
(21,5 – 28,5 psi)

Súprava rozprašovača Tisseel/Artiss, balenie po 10 kusov

-

EasySpray


Laparoskopické/minimálne invazívne zákroky

-

Aplikátor Duplospray MIS 20 cm

Regulátor Duplospray MIS

2 – 5 cm

1,2 – 1,5 bar

(18 – 22 psi)

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 30 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Aplikátor Duplospray MIS 40 cm

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11

Vymeniteľná špička

Regulátor Duplospray MIS

Regulátor Duplospray MIS NIST B11


Pri rozprašovaní Tisseelu je potrebné monitorovať zmeny krvného tlaku, pulzu, saturácie kyslíkom a koncentrácie CO2 na konci výdychu vzhľadom na možnosť vzniku vzduchovej alebo plynovej embólie (pozri časti 4.2 a 4.4).


Pri aplikácii Tisseelu v uzavretom hrudnom alebo brušnom priestore sa odporúča použiť systém aplikátora a regulátora DuploSpray MIS. Postupujte podľa návodu na používanie pomôcky DuploSpray MIS.


Likvidácia

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Baxter Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2

84104 Bratislava

Slovensko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0388/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU1Obsiahnuté v celkovej koncentrácii proteínu 96 – 125 mg/ml

21 EPU (European Pharmacopoeia Unit) zodpovedá 1 800 KIU (Kallidinogenase Inactivator Unit)

3Aktivita trombínu je vypočítaná pomocou aktuálneho štandardu WHO pre trombín.


27/27

Tisseel