+ ipil.sk

TOBI 300 mg/5 mlPríbalový leták

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2108/05201


Písomná informácia pre používateľov


TOBI 300 mg/5 ml

tobramycinum

roztok na rozprašovanie


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je TOBI a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete TOBI

3. Ako používať TOBI: dávkovanie a pomôcky

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať a zaobchádzať s TOBI

6. Ďalšie informácie


 1. Čo je TOBI a na čo sa používa


Čo je Pseudomonas aeruginosa?

Pseudomonas aeruginosa je bežná baktéria, ktorou sa počas svojho života nakazia takmer všetci pacienti s cystickou fibrózou (CF). Niektorí dostanú túto infekciu až neskôr, zatiaľ čo iní sa nakazia už vo veľmi mladom veku.


Pseudomonasje jedna z najvýznamnejších baktérií u ľudí s CF. Ak sa infekcia správne nelieči, postupne poškodzuje pľúca a spôsobuje ďalšie ťažkosti.


Pseudomonasa TOBI

Liečivo TOBI ničí baktérie Pseudomonas, ktoré vyvolávajú pľúcne infekcie. Infekcia sa dá úspešne zvládnuť, zvlášť ak sa liečba začne včas. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov používajte liek podľa pokynov v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Čo je v mojom lieku?

 • Liek sa nazýva TOBI.

 • Liečivo je tobramycinum (tobramycín). Jedna ampulka obsahuje jednorazovú dávku 300 mg tobramycínu.

 • Ďalšie zložky sú natrii chloridum (chlorid sodný), aqua pro iniectione (voda na injekciu), natrii hydroxidum (hydroxid sodný) a acidum sulfuricum (kyselina sírová) (na úpravu pH).

 • Liek sa neužíva v tabletách, ale sa inhaluje a dodáva sa v ampulke už pripravenej na použitie. TOBI je dostupné v baleniach po 56, 112 a lebo 168 ampulkách, čo postačuje na jeden, dva alebo tri liečebné cykly. Cyklus sa skladá z 28 dní, počas ktorých budete používať liek, a nasledujúcich 28 dní bez používania tohto lieku. Ďalšie pokyny nájdete v časti „Koľko TOBI mám používať a ako často?“ tejto písomnej informácie pre používateľov. V každej škatuľke sú fóliové vrecká so 14 ampulkami. Jedno vrecko teda obsahuje dávku na 7 dní.

 • Tobramycín je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny nazývanej aminoglykozidy. Je účinné proti infekciám spôsobeným Pseudomonas aeruginosa.

Na čo sa používa TOBI?

TOBI sa používa na liečbu chronických pľúcnych infekcií spôsobených baktériamiPseudomonas u pacientov s cystickou fibrózou (CF). Ničí baktérie Pseudomonas, ktoré vyvolávajú závažné pľúcne infekcie pri CF, a pomáha zlepšiť dýchanie. Keďže TOBI sa neužíva vo forme tabliet, ale sa inhaluje, väčšie množstvo antibiotika tobramycínu sa môže dostať do vašich pľúc a účinkovať proti baktériám spôsobujúcim infekciu.


 1. Skôr ako použijete TOBI


Kto nesmie používať TOBI?

Nepoužívajte tento liek, ak ste alergický (precitlivený) na akýkoľvek druh aminoglykozidového antibiotika. Poraďte sa so svojím lekárom, ak ste niekedy mali ťažkosti po užití niektorého antibiotika.


Je potrebné pri používaníTOBIna niečo dávať pozor?

Tobramycín v TOBI je jedným zo skupiny liečiv, ktoré môžu príležitostne spôsobiť zhoršenie sluchu, závraty, poškodenie obličiek a poškodenie plodu (pozrite aj časť 4, Možné vedľajšie účinky). Preto je dôležité, aby ste upozornili svojho lekára, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností:


 • Tehotenstvo

Ak chcete otehotnieť alebo ste tehotná, porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, či tento liek môže mať škodlivé účinky.


Možné vedľajšie účinky inhalácie TOBI u tehotných žien nie sú známe. Vyššie hladiny tobramycínu a podobných liečiv v krvi, ktoré sa môžu vyskytnúť pri podávaní týchto liekov v injekciách, môžu poškodiť plod (napríklad môžu spôsobiť hluchotu).


 • Dojčenie

Ak dojčíte vaše dieťa, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako použijete tento liek.


 • Zvieranie v hrudníku

Inhalácia liekov môže spôsobiť pocit zvierania v hrudníku, čo sa môže vyskytnúť i pri použití TOBI. Lekár na vás dohliadne pri inhalácii prvej dávky TOBI a skontroluje funkciu pľúc pred a po podaní dávky. Ak ešte nepoužívate liek na rozšírenie priedušiek (napríklad salbutamol), lekár vás o to môže požiadať pred podaním TOBI.


 • Krv vo vykašľanom hliene

Povedzte svojmu lekárovi, ak v poslednom čase vykašliavate krv v hliene. Inhalácia liekov môže spôsobiť kašľanie a lekár vás môže požiadať, aby ste prerušili používanie TOBI, až kým v hliene bude len málo krvi alebo krv z hlienu vymizne.


Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak vám niečo nie je jasné.


 • Ťažkosti so sluchom

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás niekedy v minulosti vyskytli nasledujúce príznaky:

 • zvonenie v ušiach,

 • iné ťažkosti so sluchom,

 • závraty.

Lekár vám možno pred začatím liečby alebo kedykoľvek počas liečby s TOBI vyšetrí sluch.


 • Ťažkosti s obličkami

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás niekedy v minulosti vyskytli ťažkosti s obličkami.

Lekár možno vyšetrí funkciu vašich obličiek pred začatím liečby s TOBI. Môže toto vyšetrenie pravidelne opakovať v priebehu liečby.


 • Ťažkosti so svalovou slabosťou

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste niekedy mali ťažkosti so svalovou slabosťou.


 • Ťažkosti spôsobené necitlivosťou baktérií Pseudomonas na liečbu

Necitlivosť na antibiotiká sa môže vyskytnúť počas liečby každým antibiotikom. U pacientov používajúcich TOBI môžu vzniknúť necitlivé (rezistentné) kmene Pseudomonas. Ak vás to zaujíma, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Má používanie iných liekov vplyv na TOBI?

Niektoré lieky sa nesmú užívať súčasne s TOBI. Ak užívate diuretiká (tablety na odvodnenie) obsahujúce furosemid, nepoužite TOBI bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom. TOBI sa tiež nemá používať súčasne s močovinou alebo manitolom (tieto látky sa používajú na liečbu závažných ochorení u hospitalizovaných pacientov). Niektoré ďalšie lieky môžu poškodiť obličky alebo sluch, a liečba TOBI to môže zhoršiť.


Popri inhalácii TOBI môžete tiež dostávať injekcie tobramycínu alebo iných aminoglykozidových antibiotík. Neodporúča sa podávať tieto injekcie, ktoré môžu zvýšiť veľmi nízku hladinu aminoglykozidového antibiotika spôsobenú inhaláciou TOBI, súčasne s nasledujúcimi liekmi:

 • amfotericín B, cefalotín, cyklosporín, takrolimus, polymyxíny.

 • zlúčeniny platiny (napríklad karboplatina a cisplatina).

 • anticholínesterázy (napríklad neostigmín a pyridostigmín), botulotoxín.

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi. váš lekár možno bude musieť zmeniť dávkovanie, ukončiť užívanie jedného z liekovalebo urobiť iné opatrenia.


Môžem zmiešať TOBI s inými liekmi?

Nie, TOBI nikdy nerieďte ani nemiešajte v nebulizátore s inými liekmi.


V akom poradí si mám podať moje lieky proti CF a fyzikálnu liečbu?

Ak dostávate rôzne druhy liečby CF, zachovávajte nasledujúce poradie:

 • liek na rozšírenie priedušiek (napríklad salbutamol),

 • fyzikálna liečba dýchacích ciest,

 • ďalšie inhalačné lieky,

 • nakoniec TOBI.

Poraďte sa o tomto poradí aj so svojím lekárom.


3. Ako používať TOBI: dávkovanie a pomôcky


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Koľko TOBI mám používať a ako často?

 • Dávka je rovnaká pre všetkých pacientov vo veku 6 rokov a starších.

 • Používajte dve ampulky denne počas 28 dní. Inhalujte obsah jednej ampulky ráno a obsah jednej ampulky večer. Medzi dávkami má byť časový odstup 12 hodín.

 • Potom nasleduje 28 dní bez liečby. Po tejto prestávke začnete ďalší cyklus liečby trvajúci 28 dní.

 • Dôležité je používať liek dvakrát denne počas 28 dní liečby a vždy dodržovať cyklus 28 dní s liečbou / 28 dní bez liečby.

S TOBI

Bez TOBI

Používajte TOBI dvakrát denne každý deň počas 28 dní

Nepoužívajte TOBI počas nasledujúcich 28 dní

Zopakujte cyklus


Mám na inhaláciu lieku použiť nejaké osobitné vybavenie alebo pomôcky?

 • Áno! Používajte liek pomocou čistého, suchého nebulizátora na opakované použitie PARI LC PLUS a vhodného kompresora. Opýtajte sa vášho lekára alebo fyzioterapeuta, ktorý typ kompresora máte použiť.

 • Váš lekár alebo fyzioterapeut vám poradí, ako správne používať liek a aké vybavenie a pomôcky potrebujete. Je možné, že budete potrebovať iný nebulizátor na ďalšie inhalované lieky, ako je napríklad alfa-dornáza.


Čo potrebujem na použitie lieku?

Pred použitím lieku sa uistite, že máte:

 • ampulku TOBI,

 • vhodný kompresor,

 • nebulizátor na opakované použitie PARI LC PLUS,

 • hadičky spojujúce nebulizátor a kompresor,

 • čisté papierové alebo látkové utierky,

 • nosové svorky (ak sú potrebné).


Pred podaním lieku skontrolujte, či nebulizátor a kompresor fungujú správne podľa pokynov výrobcu.


Príprava lieku na inhaláciu

 1. Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.

 2. Každé fóliové vrecko obsahuje podložku so 14 ampulkami. Rozstrihnite alebo roztrhnite jedno vrecko. Vyberte jednu ampulku z podložky. Vložte podložku späť do vrecka a uložte vrecko do chladničky.

 1. Uložte časti nebulizátora PARI LC PLUS na čistú, suchú papierovú alebo látkovú utierku. Potrebujete nasledujúce časti:

 • Vrchnú časť (a) a spodnú časť (b) nebulizátora

 • Ochranný vrchnák vdychového ventilu (c)

 • Náustok s ventilom (d)

 • Spojovaciu hadičku (e)

 1. Oddeľte vrchnú časť nebulizátora (a) od spodnej časti (b) otočením vrchnej časti proti smeru hodinových ručičiek a nadvihnutím. Položte vrchnú časť na utierku a postavte spodnú časť nebulizátora hore dnom na utierku.

 1. Pripojte jeden koniec spojovacej hadičky na výstup vzduchu kompresora. Skontrolujte, či pripojenie spojovacej hadičky dobre tesní. Zapojte kompresor do elektrickej zásuvky.

 1. Otvorte ampulku, pričom držte spodnú časť jednou rukou a otočte vrchnú časť druhou rukou. Dajte pozor, aby ste nestlačili ampulku skôr, než budete pripravený vyprázdniť jej obsah do spodnej časti nebulizátora.

 1. Vytlačte celý obsah ampulky do spodnej časti nebulizátora (b).

 1. Nasaďte vrchnú časť nebulizátora (a) a otáčajte ju v smere hodinových ručičiek, až je pevne pripojená k spodnej časti nebulizátora (b).

 2. Pripojte náustok (d) k výstupu nebulizátora. Potom pevne zasuňte ochranný vrchnák vdychového ventilu (c) do hornej časti nebulizátora. Upozornenie: ochranný vrchnák vdychového ventilu musí dobre tesniť (pozri návod na použitie nebulizátora PARI LC PLUS).

 3. Pripojte voľný koniec spojovacej hadičky k prívodu vzduchu na spodnej časti nebulizátora a držte pri tom nebulizátor vo zvislej polohe. Zasuňte spojovaciu hadičku pevne na prívod vzduchu.Inhalácia lieku

 1. Zapnite kompresor.

 1. Skontrolujte, či z náustka vychádza rovnomerne rozprášený liek vo forme „hmly“. Ak nie, skontrolujte všetky spojenia hadičky a správnu funkciu kompresora.

 1. Sadnite si alebo stojte vzpriamene tak, aby ste mohli normálne dýchať.

 2. Vložte náustok medzi zuby a chrbát jazyka. Dýchajte normálne, ale len ústami (môže pomôcť nosová svorka). Snažte sa nebrániť jazykom voľnému prúdeniu vzduchu.

 1. Pokračujte v inhalácii, až spotrebujete všetok TOBI a už sa nevytvára hmla.

 2. Nezabudnite na čistenie a dezinfekciu nebulizátora po použití.


Ako dlho trvá inhalácia?

Inhalácia lieku by mala trvať asi 15 minút. Po vyprázdnení misky nebulizátora budete možno počuť syčanie.


Čo ak musím prerušiť inhaláciu?

Ak musíte prerušiť inhaláciu, potrebujete zakašľať alebo si potrebujete oddýchnuť počas podania lieku, vypnite kompresor, aby sa liek zbytočne neodparoval. Zapnite znovu kompresor, keď ste pripravený pokračovať v inhalácii lieku.


Čo ak použijem priveľa TOBI?

Ak inhalujete príliš mnoho TOBI, môžete silno zachrípnuť. Povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi. Ak TOBI prehltnete, nemusíte sa znepokojovať, ale čo najskôr to povedzte svojmu lekárovi.


Čo ak vynechám dávku TOBI?

Nikdy nesmiete v priebehu 6 hodín inhalovať 2 dávky.

 • Použite vynechanú dávku, ak vám do nasledujúcej inhalácie zostáva viac ako 6 hodín.

 • Vynechajte túto dávku, ak do nasledujúcej dávky zostáva menej ako 6 hodín.


Zhrnutie: z čoho sa skladá nebulizátor


MORZRRQk4xCZCmrzJ4E8TBNdXfzRm4mTNy9vtgEaAXmyXrXivZppI0WyEUPUn7NpjE6eZIvUkg0zkIG8HwQMIlWsd/N12kscipuD7MOu3AfgL5eBW9mdXO3E7X2K5tKyS6ekoZCaJ081Gnf+DF6VPA4qc+S5kiFZlT5IOeaE3kj+koTf+G/DL0KpWuh0Qn9XsZQpORPlH0+efgvk/SDy/8pJNDMJB0p0rI8tb19B6v9Paw0Ufo7GUxzjKC4Nu/PXNd4K7k/hyUPLNJD3c/gYVr70X+eKNa8xGolIDAfDaDj8T/SfirTBcMC5n6oVC1qXg8i4VDbbRmjlnYxaxQbyfg6WdGBmIjERkq8zjmw4zKGnsEKfIf8kc9PC5lFFKq3QGfoNsqW7B3qKdl1+1d5DCI/9IGwkk2JtUWHGFE9GJIdNbrfbburGLBXJOxPJplxptXIFpdOlN2NCYPrn4GQ0ropNNNU6DEUVvrSb2MoGPtPOn/rvOydyW6iZKvpIEch7BHJV97C1Pps6i4QvWdl7/FdUtiZvy5KnBy0tOJ1C8mzxVVTkpYG8n0RCpQzxdmgC1I3vGt11nczNW/KWzN9/DXViFvi62JCHH5GiZYEhWoDB/bVlVSQooXjEd3hZ8qhZlWyvoq2x+FX5AqpWm4Js0rZFTpA8++W+LKlYEbU2pv4BvC55WlDdmBSro5voUcXsDnnCqJb5XQWrzcIVCbnyw0jkP3LOh+iIPHNYbnAWDm3DG2HICnT75UR4BhIcpYQUVzu0zuSS5dpRrYMf8/CcI5VCG3nc4rj8U/4xPhkr/kXJs3WSuhnREHIif49+H/k9jAwYJZQY/xpf91uQtIBpQCtp0IVDQVJSDupyd58/R22Z45OZAKiTtVT2EOFHUN22qM0S1WZZfpVkmeqViGT2kMLbx5KXHA1AiZ0yrZYfrqc7/vaJH2tPhr401zrvTzdBuXFtH9JFycvKfjW+F73q1kWxIe8xcxa+Tx6oy7EJzys06qoHXbhEnpkobJepitpms7bA6OnuY7bNCUzM/zP/L13+3yVAuiTxS6VQigpu8c9YjwRneFDCpuhIaCk42+4nd5Hs+gpBNWlKFZH3pyj+uMSrTdmTuk1vHMszrG2un1S46XhkduZRqeEANeJZt9bI6Mia87tAn5rMSElRKjEe4UP5ggVvwR8eJMFT86tTOlShMZ7c2/v0fwM5/K/ifOt4ZiAvdvffOubRqySWpekXecyLOKcmNnOkoC5j3YF/82woNzuyjuQeSHGJFFb5OIpSv/tivd7k4FrYn+zYhs63bNQaPT4c5VauSUIreQX8Us6WrkTJi1cy+vWQIe+75NWWRzPa5/RW7rSjTDQlo3ckbvvQx67rwR7bDb19mElVHDSMdlfvdeDLM1sOAlQDtv2T5in4QtuyaKMga5c8SRGW0pLazEU07oXkbcoemyvjUqWAmE1najpLuJZuvSk02J0IYMlcQLU2y84fTYszsxfdUlXcKRqvVLqzuaU6k7bPg2o5+6OAtsUscd+qpFxsr9TmtiSg6doYtuUqpsBuAr4HEzhQbUqnR5comviccl3R2BY7Kl3wKuFj9116qblIAifzzur9DbI2V4ELeKmebEHkyf6Q9yv1NsvkkD0HQmjSQF7C8L9yK27076/9ssWXo/LH9l7Oh2gu6nrwfspOHau9lGey7nFyjDxasvLSgFbRqrsBNa+lCSqV2vz957K9fRPfJ4/Kjn1dlTmQHpfQhMRaSWa2DnPU4udFUrePmUcOd9JdgBmbRHkGNrNL5mqXPRoPZavivVxzlq1qk88Lx0hSmwr1w6++SJ5CJuCIzRnvaE4a7QqUtLUt/5TrLxQ5zn9daGpWhxMnDc6E1bf9yD/gw2VADl68+75paNIapDkvu+C5mhTN80LyyvLvX1dFIVrXeL4/vkle6slzFXuHdy9F2fXGQAFb10VuZZCswhb/6wiK/JTB6Xi+ZG5XfIRPJm9PTW7TqocorbpwnDoqeTxAePJUy5p7P4G7qE2e+tRqczpDy0pwQeOOwVI/MQuSOx1fUa1zqmcbkYeCnuPD5tUNtUceifnwiGmi29J0TRxbqC3Oi03W/Rrj9Vu4A3lADk6tORsyZESka7ecJMIrUD/XDUVjKK9TMafIw1MYLBxqTRQ7olAdqs1TdqW5UHejtfm3eeQo+fzj8OHJuzCO923cwc+rij+OaE68GYXe6SpUy521S55U3BLEOIUTapOCyZQoyD4y+0FTD0htJgcfPzLmkW18EXlla1YBonfvyHq1OT2eI7wr7uHnoZm81ZzNUIuR3KikJtCzl2uNtt/vq1sGnehT6iTeOiuX0bQRu/qAlZSzaLwXM/17wqPLLmr4XrZmFXDMs65AT8+Td5ECvgO+S57vG1PyTHxmL26eeCyit42Fwhz6PJm80EHYxQm1aSkJ6j4+7Wf+iQy67PcUhW/PiCThPFYb5NC7v+AEjqhNvH8L9BUqtfmgRizfJM/P59Vs9FubHXGDOdZi66o6S957xJbO9Qc8pTaJvA+wn/YDMgsUb6Sk9t5BTsy+sm0r5TUPcsTaNHjzliVFWPpDnk8JiTgr/yB/jr3kptJgm5OgZkrpzC19QK0qUrhKx5xSm6gTl1TGR4XPaHTCuIU8OW9ZRtR/HCYXkFe2WZuOyftyf6oxrzfk+cRCAiWbIdAIa3gYRXk8/hfTVgzqUDoSg6vaXpwijwtnM5qfvEKf8iMbT4m8/QiZtvIIeaSSz59J2ZZVKHlN57KgO5mUSn/IW1ea03pH4Ijm9FU/RfVXuXlWnA027+PEkgZI3v/ArVY5+gp5Bi4b6caYN5mdIk+eP37RZm26FMe8ouQvv3zUnOb1fWpYuJmQrlIE3llXvlVs1TF2htpxRj/8xxR/Zl5lKj2V9NnLc5en/Dw2WDiImjuaoTxpGiwTodpj0+f2vUFbjIcC5haVph1F0cMmpK/vQx53+R0aYHvkTXjyDkGZvX340gSBT65o1XVCbRbjaADkJlDXWTJpx3LRYrAcD3/olthJA3lLDYs11GDgq3C+ldlBZODncJfqsdpA9i2eLrLatp8i8i8n77TaRPLyD/fpVtQDoJptdZgVOp70vUTyWlNCNkbynFebgOPA2/n93AV3Ic9xm1BK3q25Lc1RxbSFpSqtGFKyVuIrImQnyCM/L0XiyNrMIXfwOzpsfunUqXILrc6n4VrHPLxhE9Sazo6jIZGXtHzwJ3Cfus1iIfkmd38vIo8rSqSqjbJ4dDl5J6TD0brYJl/lKzQ5qTMAndNifxsk7/ixLrE2i7YIi03I2rTUglUQefOzu7kP7lV0a3xmx3Jg/Zz6gf3UjL5izDuVEvpAL1NnFumjZjgfMGoEpu3JtJ0eF2ePX7apTSTMoI9Oux/AvF8GC8FRmJnaWfBEmeac7T1Q+gu2m1xOnlXDMymhOP9Eycs5n/f7kDyYRKcl7/wZOPTzGl9uLshVsDyzEq70fb6Du5W787inUmtTbmJ5clvYn56YnOF694Pq6OzjNVeHKkNjXkY5PaA+insa7Hgy1n/8EkOrjTwdTeAPkTfy1mbf1ObaFyGg5vw/kTFnydu9N53+fTl5J29q1t0ZBXocjXryIJDJwavj0wjcReS1GSwaVY5deyeX/Lz3C/ZzD9yRPF4ARC4NRYjOkbcTYKTOT5eqzTPkuTefXcw/PrOMLeC9hBAvlHD0UHgeF9Qfto55mlpOl65AazOSg16St7beP+eeTic3dIkUpl49wgllmkmWVuBdfUpr4gb/i4Zaz3PrfEXbYLfoltk8bgiv9gqnjyJvySqQ5BV/1raaW/SoEpb7klfPJ5me3fQNpVNZnx+6OKvHlvgFZyBpsp1vHLwljw2pSBwbjsjQuuQ8WmtYqJLbFl+lP/zwYYvS3HV+Xr1MyHknnerGfPsFZPFCn5b067nLkvlFY8RQHKZmqhLDY5lYhedx0U3UqjYFNcG16yqm00/yaIEeOn/5ruNGn/QtFm8Lal5Tieml5TqXFcbCNKp0ty/PsFwjA7ww0PH2KDzZ5LJr3la3qX3Lv8Jxz9vBg5bE+IGZsTicKSnlQVOTCvzUUzaW9dJXF33V8rzOZKBaQ4thGvNdYbhR5nYWddy2AqUDu9KXlmy3ZxW01LYsy8Krzb5KHoFLHaiIcf/lgn/wRbbgI7Xezu2/BOhCXThX2M2ifWyXWcu3k51dXYNBRsbg8g4A7WMe7rtAL93+7vGYdxEcTdOTXANBrdP59/mODpzjvQC4KxkdgZppyiUqn5uqP0EKM7k4m4+uwqSxLVq2Se3nIZa9VZuXIVGTzaOqiMCfX0d+RhPlZyePzk1652nMuDlu2dx27xUxjIQSdAJXBbNa6zadoQbTpfVK5UHLmay7a6JTUKWc16WufhRHH/w+bVnig7Ysi+ZvXlMZNyppT2g/0N9lvfui+ud42Pu7/ktNdIryb+vs11PnfWSKF+Weqpmm4oJpovfBU3VAKo//nAOSUGwrYy4A6NFNRemZmjRfRGd1yL0uhKIFvm7Z7y14KvIeCdA3NQgrWuekc3nckL2T6eO4e2HyZjeR59rCYx4qelzRn8fLkmduk7z2imlGBrtJykfgZcmD6U1jXrvB0hFel7zbJK88rjYfj9clbza+ydpsc9K7wsuSd+OYR1mFx/TpuAAvS96tfl4Y81rwaF10q58XyDuEs+ZRk/BrLG/z81prWLrCU5BHFdTiUYUfFW6UvPZpzR3hCcijRXSVeVgovsKNY16RBWtzA2dTP7e5J2MeuQrFnU/lZnRLnmOFqR8Yy90gvd1J3/5FzVc6RLfkwUIo/eCAYH3oG8nbK4Ool/fqCB2Sh2NdJwrT4xuuwvaEUW+Yvf7hj0Vn5JHCVKq7r377mLcjeW6pH29qbdERebSguFAPq9RpwVLfHNvc+auwsVKdsdcJeQ7eSGF2d8uub5a8w2QshReUeXCAoUYHpX8OgBRmp9Tdbm02krEWlL68dPCu6IA80GP1sLrUo8Ab6NZM+uFrVqvpY1Y7PMBjySvJTEGFmXUfpLg9wtLSygO/VNLB7fhQ8nCAIO66cewO8I3YZtF40eHXWsBj1qDZwePIc6QwlZp3NLgf4tLqMUe9ZbYJq/JIeAzihzUn3uKB5CF1aGHa4mFHPAlQF5GHQ5xQv0dqs1aUbWkosKawmbm2++T38SDyXAYL/HJL+3DVcgzLi8Y8qJcf24hVa3d3AqnOB/sMDyIPjJLdObNtSC8hz22XtNRrnox2IpNOqiXOH/kdH0GeZefg2j7uPwyYnZ+Tt7tiqXaKpl+fWpajsLSI4wNV58+TZyHuPJzSgkv8vO0aZVEkNU+1P72IH7Knksepzh8mjxJ2qDDNs5gpW5wjjxpV1HO2NpqTyTuVSSdu9T8yP8+RIllAR1mfkzgXHjOinj2vau3J5OWna1joG6tHJfl+kDxaQrfDhN0ZpNPT5G1XBRe6YpGn0B6Z4rWFS7VOHhMt+znyfMLucTrkSpxz0vW2EUE96jF5x2cJ1UDVOZ4/5Gv/FHmsMB/utV4BOJPPiwXoffJ48/a1hA6wMkOdnt3q+/gh8ihUGz+dhbmL5ZkxL4mUaMrdZRNNXPZO0fcfD0j8BHkOlslMdZTjuhRwZsyjhTt2m4LozevN7u5NOBwyfv4C/AB5DvWNXDxPIKwdl6SEQLSSd9H+7eLnQ0r3Jo/8Oq3fnyyc0oL0ghqWHfLqyeat3d1bYQ1qn5+1tO9LHifslH5Cn7yBSwLTrnYStr0fT8xJP4Q1kx8u9rhvy0ZUmL/nHRYyXoHLMumHPSjRdb1ozGMUFm/kn0zR3o+80oKeTRfw7INdhcuSsQ4YG48HtB5dqDYJaHTPzM9dkHuRZ6twyrMPdRvcMD/PQo4DuryCPE7y/ZzDfifyOKSnnqI45UJcX8NCvqvW6ZWTK3Ek+bH6iHuQ51Bhqtlb+gQ1YZfj+uoxMIYWg758zKs/9mP1Ed8nr44/P7dP3sBV5HGPUBr83PEyiGMorPmpq/Nd8py1qe6wXP9mXJJJ33Tj5dU2fHrkhjnpXHr1E1fou6s1V/Hn3nFH/cbP+3mq7pEdmZX/jjd1g7Bo6Ex+QHV+hzyvMOOnzfqcxAXkUc/3RNNja0U7tDZv+Loc67y7A3w7eagw8YyGz1JEey2QvHN+jRHNnu82iq40WDwciPtHqm8mj+Y29VNhelC7/jOLdzjX/HbZMLosMH2Ikpyp9L6q80bybM5Oz1NWp1wGNFhoodSrPuNMrE+tJXX6wxyyv+sFu4U8VJiQ/JAB9TCgq0B2COQXe6cWICLb5eaWjRTUvqvqvIU8yyN5r6nzERazH3U+DevbEF+cEmo/6F3DLVeTx11v4tg8fcLuDKhlI/vegtfnOP1tLC/LQcsNubPVY6dQ+HDLvS7dteSRd6B6bKdssClA0mqiBkMDNTbfDLaII1qUg0zP1hVNroA1U1Rad8ozXEeeyxMhH1PW9tPYVo+VRRkfFomtq6UcG69eUPp3GgV1WruTx3cFeRx/ftoi2muxl1WwpoaORL1gDapJMOBf3snoXRvbPISDubrTnPyLyeNwipp21bXi7jhSPQY7yw21flX4fstGhz5Dco+5YJeSR11voido4nA3wBFyzn/uNid9F346SvHt/VxKHjzvrIPbcEn1WBu+O+ZVezE6+74gXEyeuZuN9By4sYnOvbq7wz0koetmqZ0BpndrotMZXpa8WyXvW076nXGaPLvjs7osb9+IYi1oi/Ys5HJRJr0F9juuAl2mnb/Aum+F9pm86rofZEB815t6WC2daV+f0xFt1ijol+9+bpbQMVzt5/mLW11hs1MwQn/At2bRRr7jLEtPIvdcAWTDxmL7SrtoOV+SagRArxyJG3uPuWsNFnjXWUnWpa+AibYXyRlh3LeqJUnynOI1aqkwAOUayTCGfqjmSUeLZboESEjCodKjFAB0DnwuBahHB+CGAL0qILtLm+ILgPe/sVRBZunaQaRpaWh8ij9ppK3xl5xfyWF5nfpitamlzqk6QyBDJjFGiXQkQAoNcUQLG0954QOtSUjxaMArxyc+uZGg1GZmgdv3S/S+sRDUdWrTDEg1AgoZXjEdqZmIKS0LKoEoAQW50YsE735tUqWuq/Bk8pLfKM0WyQOYIQUJPlHSqknukshQ7hj5VGQjI0Hc5pQiflbTLVgozZKoUXjh8a3Tbsc3JK+48kAU3oCELluikC+jZoBygT+RAZEs6SUUBokvqevsFybPzJRZ4k4j/Ic6UEWC2qOhfkDyaGa2/kSxJPLmOp2Occylij+IKQnmkDydOJrC7aBZr/O8+EaD8OK6DyxwwKO48Bw5oqonO2LyIiYvIo32hpKYTo29tiyDyQPaAw1w+I1Qc4pIevKs0548t9YseUqad4XDLM1c0yh8aKDSq3jMuUAtLnpE3o3W5hXz8ypA4mCu9XSI+ivhkjXUmWKK5JHM4Q8VRwiVLABuI2/p1MTkiUDJQw60HFEbbNSUeU1ekWiiKdaoVXWSF6RGeXCtXl0nr6I2zzTRaSJDujgT/w5UBmGc0zpDHSnjSvLwQXFqvPDyysWeiTz79ubmMVmMhrUvLfWAe/PCiJIeqZTsINQXBt/B7d7RqElinx1CNwNHyZRanEOf8kXnWnkcAS1H83XNB3hxOTISUrx2xkzfiS031e8qZsmL0QY0SaJ1mtGwd9XJEHkZKkAyY98UZDmyR7UOb0wi3hMmVpFKTO4gXqBBGxvrTIyeAz2jHSyNZfvlvWeugrmtQfjVWQWXkofnPvD6ooZasdfF69igrLGTzsYfXk7SXDeQdwY4jp4IfbmNa9IrT+Fmg+VEy8aH4zx5BQxP3qNVuK5gJ74/uHVRjH5lFVCaT7eQtK7g7XqkM9fUOO7m1vzFvc/lVrxsSuhWtWnD4ofd49altvM71LDcCy9L3o3JWHdVbNNeGmh2DnYyR5fiZcm7y8qV5w9ymV9Rroxeravc6OV4WfIuW1ehiatim87s5EPRX89s3OZOFRY0Z+Vwk2sqAl+WvBtTQqQ2L3dn7VtkUHOWzq4sakaptTD8lJN4lJ3xypJCWfES6XPmmuzsy5J3aw0LXBMesyZSUwoXUxTFzyjTvisITbSkhjwc2ABFSxFNacIjpFec1euSd3vR7eVlEM5EwKt0OlgaJE9rmgCRGU35dU2VI3wH4W9DcWUNSHdy+bm8MHm3qc2rnHQiDxWtVBZ/GyTIRFJbHAnhnfLdgO8veavcRCkFOtdO68vtoRcm7ya1eV0NCyWzqTZI0oDnyYuULZE86j8ucqTN+K2QRU5mu2t2/7rkmeiW1HGZXuXnJSR51CEK7UlIo4TII1m0bwMU/cwuoxQ3Q/k0A58PtW8XzrImvCx5bnnT9HDqf3r51gUpS4D0jX5bUImRE20gNTTmKWHQTjF4K4AE0FTURYVKV9xSL0ve2ipxZeKaPmSEukZgadY7lNS9GXgKZ0ppbCqWNIqW6E7NxBR0R7BBSq4CXJObeV3y3FKJVpf51GcSIa4rcS6L3c0LfNTF0/4Jn4DdUGavarLxwuQ56nl3jeZ0ECs5/4mM8yYsZq8vun1RoMkuL2/ixDEseaqo4Buw1YyG66advDJ5a7scR5cKn8u0jETyVBnnlyavJDNeqPN9aHlFMtzwyZpovzR5a14oVDJ9kLUqREcTbIi6sZo9XYHVq5PHNTrULmdEa7g36HN2mWjJKyA+4ZT8QB635FpM1VgINVEU7K+hFL5APXW0Tp+yOWUgj+AbLtNstp0eOqRPmbk2kXwKBPJ2QKXfOn57x5+3+H1uzJNP1Q7k7cG6vceVBUGPRiCvFX97Uf4dyGuFE1fkDjpDIK8VTiy6PoULEMhrhZNB8noLN4q7PoULEMhrhQ1jXn/x9Xve9SlcgEBeK6y6onyyMwTyWuFGQW32Fk4Fg6W3sOMgeb1F8PN6jGIUDJbeIox5PYaVIbbZW9hrZiR0hkBeK8pgsPQXIbbZY9hgbfYXLox5/YULEZb+woqQEuolSussnGwQ+ywI5B3CQbo0Wih48orbdSCvATcf0aoDRtMqLk/OXiBvH7ycq5+pQB04nm9m0C4CefuwC1SYkpdGpyWVnm1G3j4Cefuwemdte/F00yn3Ecjbh3uT0oha8p580Avk7cPqSC2FwCFvSOQFyesTgIVOr9dv/H/W9fmcRCBvH6B4sJtNeSJ6UJu9Qq6H1dTmmbq2VdXDEcjbR66iaf1c39BZ7qEI5O3BmUE0UNTYD5118ey+QiBvD46beNMiuTN+8lztqg4RyNtDAdEublti72EI5O2j6odUR1ieWvACeQ2YWd0FSYpVIK9f2K6eGt+2SNvjEMg7BDWF9s/exFPbmoG8JvYkr+j0VM4hkHcIk9SULeSTF0IE8g5hNqu9J+JJu/3VCOQdIt2oTS3DmNczmA1582Bt9g3LzboUbyKMeT2DSYKf11tsDZZFGPP6BpS8yklHazPUbfYLabK1NsOY1zNsIyw6+Hl9w9ZVCLHN3mEbmF7IvOj0VM4hkHeIrauwkGGiSc+wVZtGBmuzZ9j6eVo+d8F0IK8BsxOYDhGWngF2Ypt5cBX6BTRYqmdahEx6z7BVmwtpi05P5RwCeYeAnfBYsDZ7BrMb2wzk9Qu7ZRB5t6dyDoG8Q2z9vHkY8/qGNPh5/UW6E9sMgemeIdFgCc7pUZC8nkGNTJJorROjgtrsG1QkuXNcokQwWPqGRESR1LHW0bP3EwjkNVCYemLs7Mm1ZiCvCRMpAwDmP08+Iz2Q14JlpIk1K4Pk9Q/Gk+eUNl2fyhkE8hpA8lbrQF4/AZXkTUOP6f4BfO8cx12snhqBvAaMUCn+Z2ezZ19PKJDXAHiRc2oa1GbvUJM3nQa12TuAmi3X3mApuj6X0wjkNQBa0mCHBstzN2wM5LUAZtQgfG1VMFj6B9CePD0LY17vUJMXrM0e4lPzUs1osCRF1+dyGoG8BmzMSzU7rXTR9bmcRiCvAfsmZoUn77kLpgN5TVjD9Q9Wq0UY8/oGl0qFrLmFirs+lTMI5DXglmLqWG2+d30qZxDIa8AuWW3SmNf1qZxBIK8BB7XaXBRdn8tpBPIaIPIs/peoULfZOxB5NDHPTAN5vYODXwrcujRB8noIJ2mBdCKv6PpUTiOQ14QdUwXSnyB5fQSRV5DBokLLxr7BWUmSV4L6FSSvbyiz8YRmNoMSgby+obByYtzaLcciZBX6BlSbv95R5kyQvB7CKQpu/l2GMa+PmAht10UY8/qILyViSyWAYczrIRRJHhXfdn0iZxDIa6LgMY/IKx59aGuBAwPQshyHdXbz2yOQ10ShIoqtgBo9SG2W+FjzsVyqOQOstSsOt7JA3qez2zVyAnlNlCqi9bucftCKJok2Sic8HZfy98QNNI+8YQ02bwbymnAqElw+Jh7TDsLopZCJTsCBQRMXkB3+QTjSoxVnBp8B/du0JQzkNVHoKLJEXrWKFw4zP/DYHs+59UQ50Aq0MDjeKg1aw3SWKG0AxTJjjaqNdbmh30YH8o4jluKDyeNOtyDFfR67P3InY+FoOpn90AIVNUoeMqSFgokCJFMb5I8mvFilSe4gmVtdfzaQ10SZqIjLx3yPaUuNyFr/fQdmd1RD8pyNBR2RnhkRqU+k12lqxpSTDWNxk7WeA5jEbRqXB/JakMiIRrtYpI8KsSBlxAlKHhoszkSR+hhPnSfvY6HJXEHylEqMMevNWBzIa4EZM3laLh+VjVWzSvKII/QXpMomU2d1pJPYLJkrpdexTh2kxWa9h0BeC9BqYPJEi8X+EygyqcAaZchm0YDDHP6Nw16qIq2E0GlBShzHPENDoEvCmHccRaIGZGc+TG1aUFP0E5J3tC5TkyA/SOFsZkyspkieb+ZjEvQSaKz8MPWM3UBeC2rJe9iCv6X7wnvGlQX+9pGWcm05nIJ0osDRSxxgQa/CB1oYgbwWoLoiO3MhTNcVSGWKFopX3lWEpXDbuGcgrwWghkSe4eRCt0CPPKnXErMsjIj6zUBeC0BHdMHMqHvy1sWJ9wJ5LSDyuIhFP/e6o4G8FoAepJ68VdenchKBvBZQgNiT99xdpgN5LYBYkZ2J5D33GmyBvBaAqckLktc7QFKRNw3k9Q7ZXCY85j35shiBvBY4zbEVym13fSonEchrgVtEgby+wunIfCJ50wdVIN2KQF4L3HsleU+++mEgrwUuiSgwhuQ9d6/bQF4L3JwXNQHUnl2fykkE8lpg/VpQq0BeD4HWJrnnWSCvh3CG1SYKYCCvf/DkIYfmqadXBvLakFTkDZ97TZNAXhtQ8lLqIBc998oKgbw2eLVZQvQWyOsdPHlriObdVyCdQCCvDZ68AqIkkNc7+DGvhEEcyOsdTCQMj3nP3XEzkNcGEBGtqQDD5y5iCeS1ARSTlw2fOxsbyGsD6GiO/9kokNc/0Ez+NZH33OVjgbw20EJe+F8WJK+HKMEvXskew/MikNcKkDTmuWpG8bMikNeGAsjPo5mNgbz+wRmemedWwUkP+BkE8nqMQF6PEcjrMQJ5PUYgr8cI5PUYgbweI5DXYwTyeoxAXo8RyOsxAnk9RiCvxwjk9RiBvB4jkNdjBPJ6jEBejxHI6zECeT3GM5Ln4ORiFBbf3hR1udzkzsF9C5txf6509Uk4u9n9mQPZC88DTLF/PGtuaiP/DfLoS1laHqVlZWFadhh45WHHSzlUf/pnmxeqLRn8lFbcdH+tUcmJ41qzs0CTBWGsnd+1vBKv5QSsrad3OZjN+X9Ha/nsrTi598XtwdvH9w97e7HuzBc+im+QZ5NIaEetnlrut3wulJ4Zty6tb6AXKa2qZ5ob1Ajlb21reC1AegoqUgngTcEzBY7CRDuSCVGCN9CdJ7AmtK5CfU/y0nUsddZOxc5lz8zuWkMuMbhhtTjaadjd290aOPeFj+FbkhcrjceOeWlaVGYJ/aQJr33jQNJaYoZWqDJ/uR8NgE4sP+P3FS9LjOTDarUy3DPDxpExChwtP6YBFK16m2hLMp4seb8WUnw70sZk+XJhIAFqt+FSIGUKvGKuzSHB64gSb8xSJ7SgGX7e+MPTieLuEg28Pb1Kq2aBwRf4vOmIBm9IcCtDO2XdolSKTxRuoyVu6vxaTOVykkDJyoK+SKYUSGX40FCt8+psCvXR+atWCoaOyCdWXSgrVbrM8ZYHc83aU98Z81ymNROHJKVglF//Tek0o3NCqSQ1AlrQxG6izCIntCwjV5Lj+fI+EkWn61emQvJgQSyjAApjogS0oQVSWa+geBI5C7wnUIqRvkRqIwwyaWGm10abeUpU4JmQUDuXqymeE+6BFp7Dj+PtghcH7xJHHNBJm0TRq4ulWUhjeSVQy0dE8nK86RxtghdfCdw73lEGaFFXRZ+1vrFjCkvDfxAJCmjRZe1vCL/cLB0F7xo6exwoqup5wO+88F/It8pKad/aEMt4Jz2GPBp5dQx+WT6T4xXRaj0d8Z2I5MVrIo/W6zOk3Qx9vY+SOtMwa4o1BewqIvwikEQmw8/iVvhD8soyaYaQ4x/OwDICejWlq6lxk1WUWNJrUtllkuIVUktT9b5BJZbHwmphaaHVidMxWyK0O7rp8NViouxIsaI2Nqb1g4CPSJIHwp8Bvo1KYqRyqa2bSsufzQvaS0QChDqErzdKJh3R6SFektz4tepNkaVEeaZpBW1XaRv8wwzSzN/GdGUs7ltqUsNZcsXo9z3y+BvSWVuUOUV3pVMTFiJiyizBZslU0ylDNKMlpN26Is85NWPy1A55NH7ifcyahMjTeDf4kZG+e4qSKDQeiKQYxriJTpliiwQgH3gvywRFDCryHDKTVdfNoDTSja89rfg3qjf/qlCkGVFgEuLA0hGJPFvfQZrX2kWKUZU4LR1pAz/m4h2VkGoXc9zpH6emnrxITPEsDA+WeGUWsiKP5c+TN8hxVEXykoo8N9JOTEFVH3wMeXRkSzJE2m/K5M1UtSY7ahFUkqQ38Hrj5dCa15j4U0keWwF4y1etgP1gkEQL5Lf0MkVdUEgL01vzAd7hAxI2k1gmD3fGFFv67rgv1KyxknNDg0kl2xNFCtLFeJ+bdDRGCutVLhzEeJFQxY4V3gV0AHrBaz86IpM3iDP1TkOwHc3W+Ek8KTcbW4d78RcYlUSMb2eS7oiSxGrC5A20WZL2K/DKoMcxgli6d6QQby1eTY0WZUaL2cHQSx5+TakL/DZySqd/ea+6b5KHNw9eIJ2TqaK95Ck+umMDqsw0d4xlaaBr50q7M+aVlsYDY8t6zNO80C59FndMZuyiEiM9BN4FGqPAJg+aFSBmppI8JA/HFoVCg+9uyPutLJ0UrRw/cagXUCVvyMNn+KlS/TYseSUtlMynYGBOupsEyjhaZt7yvcHWCGR4LxRQ7wWPg18bj16pTQUjhR5GpOZQOYQ40mVAapM1Jd7Nnrz50L6ju7Os1Cbq4TFKHuqZGK5yWb+pNvly8Kjs1mZGa5Ypv9wjuQJA4gB+XaUkmi1x/MPzfI/oVndGSJMmmk2xpDLDqC8wjZdG6hXqMWVM/G5ieuV9iAKMNKU6xhFigXYkOllax7gJfXehXKLJatSxJpa5WR9eTUMLiOLRtU7Y3FH1IrA4wDmycaa8nrwfBvktslGqW02851oM8D4CHApI68b47JctclW1k4M4oRXoU3/yxWKK+8IjRmazDDobIHgHDZesu6feGuEVtZH4OZ+nxa8Ecoa3ItDy9o8zWGgAoGGMBcfS8I32Ofh3FoYse2px72iM1ybj2EgO2lvICa3YzrYffZwvBxkD9F7OdyDdEeBdeUeeA32Qgy8ksNwaDE09enWFVxy3XH6yliZVDP7+Ibsvzuk/dmZoL/WZ0xYZfgYgphN21cKs/F3Q6tEr1KyQT2fMA6rqBQ3FaMgmO3vh743/Kj0HqdHe66i8ANoiJYfRn4Sr/QALMe0d6iuB9g/aezjYl5sPPoK8XqHA63rEmS+q2+EAGUpqefBGmR3dy8PxOuShxLzVq6823jPztjueIgkHouDs+/N0RXod8tDDPMYdR6JbX0e9fBDwOrZpF/g2eWQlX/WB4th3L90FV+XsJpfsZO+gf6/a/qJz8DgV5nRHr8KR7Z1X1W4vCfBN8thCuKplAo33Resb1ryfu6kpXHl299esNunsdSaCP8JletMsju3YkU171VHJDFqTqbN37G+Th74bXLEsLmToq7WeN5j0nJnMm+x9ONuzHSyFkq9avIlc+t3tj3pZO3kvu3/d2ztG4Kkc99gsOfFXkUdpsDVf7l1B+aarYNF15dyJZXXFv1D9ubIgAXeUq3JfdqvKLBoAIs75hc2S7T4vptEHdv5v/oCrVIS11hUlvx4ryG29Yx/J5ghxtX90SSw39fbpiupFD9yHP0c+Jf48bUCOp/Wb4u/SznWeVbuvjlMdi8LPterKNidA/6GtQ3uwpa3Wn+dTxVNZ2eqPtT+aq7/RmlY1tfXZ1IknPMHC75ZToHya1vJPXnBUCV8AqR2/6b5NHqUNIgV6SWKN/i95M2t0pOmSmDkFD8lNSqugC19edGOrzB6Y94xzeT4hA0rMKYuDXq13VcEswDPCm8Swwk3QM6qcKe9gUosiilnyAdCnRt9xqCjM7ygdQB9Ht16/GyNicoENJ0wTQ38bgc7hWLxxsN/6vYCKBGVDYk1pCHTw2FWczgwlR3QVmUSXlbMdJs/MQiuJbjyfI35NVEMoJO+0I9zclKzn+QCcfzH6jW9HHc3giwYcdHq1l0H7hoejBJih76/QX6bTSVS1Y8tXDUhW5njxYh8D+A55lr7Zbzpl+pa4a7wsKFkwRRkCnc4prkw/nNap2KaopV4m/rsgURPNPnRiKK7GSIwW9FIOrNFQU0zTBHeYaKsFOtUroPwQbvJFTU05J1WlwTjERbuf0HUwikoLLB1hkiAd6t2HkSkLlCwjbTgsK4H8Zc7jwHKZK0nhstyHkek1PJYRdG9RSITJs6lIlyJJzVRRsE6PBUVjNKUMQMysT5EB7pgGFPo+CV4ks1xM8cALH7dLooS/KsWGtLde8XZY8P74wHw6eEtrafz1o5iPiRNK/OFNZ30U4lvkAaXnlKJ8Bt3Lc06i8LfgKAddAem0tBSk35CXWErAKTGl8+S0Dp3p3FBEPk7QCltqKZYOb64cYo794e7p9tTKUabNoI0hjA+Crm1kOMbzwY4zH2vJ4U48fD1KUHIAdY2i5HCUUtLa8h3EQTQ8VTJAUH+QUMIHRzEd5RU57YqqQCzmFLOzRs4Nr29SHQGFIKI7lZIprNTWfCXgzUCRU9y0wL9RmqyZ5G9DCsj+T/nEBeeSDEfrfNJi7a0gHfGtaCRJMor1O35NCu7R7hMKlRs1p+uFN0Fltnwnk04BYMr8K73OEhVVmQC8TjMyi2LlyRvtkSeNi96R8ihSnMJGZoRK8J6i765IQvGioADhq2+LOVtYqOZHavG2MJSQUTJJFm8QCx87jGLjLy0dwcXCuToRqPSCUneUtLJRjDI2ySjsyKMGXoFhwh+kHA5oPHnuJl36ELRzb5EPJqP2jOHdR8uXwgegkbyUyMt+k1qhZMrKHx73NaJUB4fmtKq/EN5EsdcIZhvRhhhF3nLCsoqj6TmlfCkogFJrKCUfaz4JyZF4OoIdTyncn8S1qfod8lKfjaGrq/nMptpMoaArQMTMUHOw5OF3W7rqHEkOiN9I+iS8TByl+dAyQ8mKOXqpBcoM3hFLu6zJ0zwgrOlewG+XpXiXemMGD0rjJ96UXvLAkxeTHvNJPSJvgCKEg9BSs8DELHnzmjzDQx111nSsNEjyNEme4zHA1OQZ1JOuumerJCIpSD1CXc55DK+DdEwmL+kJkrw4K3E8MRV5RumyIg8vlLPSLCvyqABA0xakMZHDSHJAlk5CsmBzehiHOrHAoV1Vtu/31CbqaDUFOUMC0l/vECsiAu83t4gNKR4tuOIgqRPipAPnlAZQwo91lOFkq4CHDHqSwxJvQVe96ms8XGISHO3cTOA4+b6kb+VlmYg3FLeHZentaU4IRIulNktA+42SPzH9UG3TOw+mUmd446g4QQ1OB6WgvsZ7yUC6RIGxemZgQdKygnc+hzlnbixeXUWVKUTeEve4koItJxIWfKlAy9WMvWkFOCopM1EZf6PYxjQskpLVulj71cH8OwCRD5QmZAQNJVUB4engR9XCMHnAFRuoNtkOwIPqtVsonwn4Xg0LLHSCdxoO8W86nlH+JYrQOJAT+k5zNNmQBoV23Sx6SxT7zjbWY1KYgkomJgaWkhK1akR3AYqIY0NTkw4rqSbG11OQsaU85WzHKahyR/jmuyngje52vjUoCxrphLed+i3McErXLZFCqRnd1mTvUpaDNdQvSbliOuobKmRYG2aSvsyUpFTjedLfnMNKvE1r3znViN9BsC1IFmJCm1AVD1nDitKWS60EG0NohTuNqoDujzpRRAV0eCVo+K566VJaE+VN8dfXMVqo+Ad+iYFRAzRV8V6hc8TrI/hAFIpw3/bz2DHJ2CfJHEviO2VnCnZPqNARrWFH1V11Ha21K3zBck1VxhtQ4R7+LjOo/L7S+oyO9X7sH9IRFFF0BVWg4K8VZXBIrLw3ZzfOkj+kpZ2W5K/5O4xfwh1k+BJVduH7n3gKqxVtDOxMOT4l7zLyiX1wCJPPs3RVesc57/BY4J3wd+DTpb3bcs0Xgj/E5aoZrPCzfGr0CaocrPZQcumq9/OqZJh3PPls0K1zXDCH3u1HfSjvMVN8lg62XLtvW5sNKtGny9vjCuVeqWLA7aiSp4y7ZhXYiy7uuceAQ8B8G968K3msI++5w4Am3Dac+zr5vH8QgbweI5DXY/z/dCD7YM/9LUIAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek10" align="bottom" width="444" height="479" border= "0">


Ochranný vrchnák vdychového ventilu (c)

Vrchná časť nebulizátora (a)

Náustok (d)

Spojovacia hadička/hadičky (e)

Spodná časť nebulizátora (b)


Váš nebulizátor PARI LC PLUS sa môže v niečom líšiť od nebulizátora na obrázku, preto pri jeho zostavení postupujte podľa pokynov výrobcu.4. Možné vedľajšie účinky


Má tento liek vedľajšie účinky?

Tak ako všetky lieky, TOBI môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Menej často pacienti hlásili zmenu hlasu (chrapot), zhoršenie kašľa, dýchavičnosť a bolesť v hrdle po inhalácii.


Zriedkavosa u pacientov môže vyskytnúť pocit zvierania v hrudníku alebo dýchacie ťažkosti, bolesť v hrudníku, bolesť všeobecne, zápal hrtana, zvonenie v ušiach, vredy v ústach, vyrážky, slabosť, horúčka, bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, vracanie, strata chuti do jedenia, závraty, zvýšenie množstva vykašľaného hlienu, vykašliavanie krvi, strata hlasu, krvácanie z nosa, výtok z nosa a porucha chuti.


Zriedkavo sa u pacientov, ktorí používali TOBI súčasne alebo po opakovaných cykloch injekčne podávaného tobramycínu alebo príbuzných liekov, vyskytla strata sluchu. Injekcie tobramycínu alebo iných aminoglykozidových antibiotík sa dávali do súvislosti s alergickými reakciami, ťažkosťami so sluchom a poruchami funkcie obličiek.


Veľmi zriedkavo sa u pacientov vyskytla bolesť brucha, bolesť uší, hnačka, bolesť chrbta, hubové infekcie (napríklad kandidózy), zdurenie lymfatických uzlín, ospalosť, zrýchlené a prehĺbené dýchanie (hyperventilácia), choroby uší alebo zápal prinosových dutín (sinusitída), alergické reakcie vrátane žihľavky a svrbenia.


Ľudia s CF trpia mnohými prejavmi choroby. Môžu sa naďalej objavovať počas používania TOBI, ale nemali by byť častejšie alebo horšie ako pred začatím liečby. Pacienti počas používania TOBI často hlásili príznaky ako zmena farby vykašľaného hlienu, pľúcne infekcie, bolesť svalov, nosové polypy a infekcie uší.


Tak ako pri každej liečbe upozornite svojho lekára, ak sa u vás po začatí liečby TOBI objavia nové prejavy ochorenia alebo sa prejavy vášho ochorenia zhoršia.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. Ako uchovávať a zaobchádzať s TOBI


Ako sa má liek uchovávať?

 • Uchovávajte TOBI mimo dosahu a dohľadu detí.

 • Uchovávajte ampulky v chladničke (pri teplote 2 - 8C).

 • Ak nie je chladnička k dispozícii (napríklad pri prevoze lieku), môžete vrecká s TOBI (neporušené alebo otvorené) uchovávať pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25C) najviac počas 28 dní.

 • Uchovávajte ampulky v pôvodnom obale, pretože TOBI je citlivé na veľmi silné svetlo. TOBI je normálne svetložltej farby, ale farba sa môže niekedy zmeniť na tmavožltú. Nemení sa tým účinnosť TOBI, ak boli dodržané pokyny pre uchovávanie.

 • Nezabudnite skontrolovať dátum exspirácie vyznačený na škatuli alebo vrecku alebo vytlačený na ampulkách.

 • Nepoužívajte TOBI po dátume exspirácie. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Nepoužívajte TOBI, ak je liek zakalený, ak sú v roztoku viditeľné čiastočky, alebo ak bol uchovávaný pri izbovej teplote dlhšie ako 28 dní.

 • Nikdy neskladujte otvorenú ampulku. Ampulka sa musí spotrebovať ihneď po otvorení.


Čistenie nebulizátora

 • Nikdy nepoužívajte nebulizátor s upchatou tryskou. (Ak sa netvorí aerosólová hmla, tryska je upchatá). Vymeňte nebulizátor, ak sa tryska upchá.

 • Je veľmi dôležité, aby ste podľa pokynov fyzioterapeuta alebo lekára po každom použití dôkladne vyčistili všetky časti nebulizátora. Inak riskujete infekciu a ochorenie spôsobené znečistením nebulizátora.


 1. Odstráňte všetky spojovacie hadičky a rozoberte nebulizátor.

 2. Umyte všetky časti (okrem spojovacích hadičiek) teplou vodou a tekutým mydlom.

 3. Opláchnite dôkladne teplou vodou a vodu vytraste. Vymyte prípadný zvyšok roztoku TOBI z nebulizátora ihneď po použití. Ak TOBI vyschne vo vnútri nebulizátora, veľmi ťažko sa odstraňuje.


 1. Nechajte všetky časti nebulizátora voľne uschnúť alebo ich utrite čistou, neplstnatejúcou utierkou. Po usušení všetkých častí nebulizátor znovu zložte a odložte.

 2. Je tiež možné umyť všetky časti nebulizátora (okrem spojovacích hadičiek) v umývačke riadu. Vložte jednotlivé časti nebulizátora do košíka umývačky a vložte košík na hornú priehradku umývačky. Vyberte a vysušte časti nebulizátora po ukončení umývacieho cyklu.

Dezinfekcia nebulizátora

 • Používajte vždy len vlastný nebulizátor, nikdy si ho navzájom nepožičiavajte s inými ľuďmi.

 • Je veľmi dôležité, aby ste pravidelne, každý druhý deň liečby (obdeň) dezinfikovali nebulizátor jedným z dvoch uvedených spôsobov:


 1. Vyčistite nebulizátor podľa pokynov. Namočte všetky časti nebulizátora (okrem hadičiek) na 1 hodinu do roztoku 1 dielu liehového bieleho octu a 3 dielov horúcej vody z vodovodu.

Dôkladne opláchnite všetky časti nebulizátora teplou vodou z vodovodu a vysušte čistou, neplstnatejúcou utierkou. Po skončení práce vylejte roztok octu.

 1. Vyčistite nebulizátor podľa pokynov. Jednotlivé časti nebulizátora (okrem hadičiek) dezinfikujte vyvarením vo vode po dobu 10 minút. Po ukončení vysušte čistou, neplstnatejúcou utierkou.


Starostlivosť o kompresor

Dodržujte pokyny výrobcu o údržbe a používaní kompresora.MoRnT7MtGXH7tLTy0dXbZJz6ZiYEWP8oHw3/9nF053G4JOB0Ir6DWwiJOKk0iRKkOnn/ajlSXquLaZzWvdaB2CMAS0OZf2EX+Wc3gxWVjby0Yf9XPjaec25p1P2mhwV8kE4huFMAKgS+Dw+Z96l6VjeVZnwWW3cNhQ+5Gcutn9dMIzcxC+M6vcJYz53a6sfOQGB/I80J5wEbJ0Ixj4JC9zmeuevSsCiHjW+A3deMLpR8VNfauD7eTJGAh91435ypA2WikURxpL6/SQ6wpsTVsehRM/CpWETSG360rdYwaMGnUinZ7d+RsVoOo2g8DVLiLfCxHtZ7YCGzk2/e3NaBEy6z0RD7Op1XMt/w6gDYQRRPb4DdzyBpqZdwOWnS9bTPrIQQPlgY4U/4ZBX+WuH37LXmHWxOi1gUs41vE/WvoSha3DrjqFC7lc3DLKV/al5ovr7Scd44al92tuieAl14X7Mr2rveFL0sPaXzBdtePomj9afj9Zndaf2Ui0EUjVTtX9ncRw393hG6/1tIvKdZkwj8P6BPPU4gncL2vJKRxDXHscIBTgEeWGm49QqpStx9rGWhkSS+3tO4NsO01I+s9Q0Jis3QacX1oKWVu2NNckmNKEPns5qBjMsb0aMe26x0eoKAVc6feEMVnG+ZYT+D8bKOuirzURQ8LAvHWMLulrbOFrGdq7CDAasTSZ8YBZksIBFAGiuDytMAX6mMEJBnWdq5i5PGCGnltFJGXu1NsTG9gyjvmqCQHSJ9EwG766LkBY1zrCLNf9NVbRuH5HfNnTbjY7K4bRo7+5uD4gr/d9Lz7jDLEXGtcxF9iSmHtU2cQHeJ5qgQkVMOuyG2cyV2KGANAJZu2yqeGhNLHcnFQBoj4IZsFhDFCWHF/QS9rkjVtEhkEUtrALkivtbWWWPL5xduWe4ZPGKnHPoSYFc0aeMCqZ8Hbw4NfF8yWuncAnaOzIaKiR1rZItzjNM3U/zkYRMIiVsmJIf2/dK0Sm4edm8z3CivlCytFZkeKhNnBlxqpP4xWWGFWEmJvDjwrTJXSuK6bAiIISv6qKtkPo657heYQrwGBrf5Y8FOerfRiUWiYf+HcXIcd+szmFFq9ZQD+Wfx8KxyZFgl3aITmeltFEDAbqpjXYkdUyXmpTD4P/ggJ6uRxSPgGwtNITGtEiet3II+n+pqIZKrXWB0nMldVKd3MDsFD3snO+M6TR17PZ8sTq9MuMClqqnoxIBt5g3sepmYAHsLifc2vKmaJerWG7uEVHYGQJ1pGckSK8JKW8DygpQ5ccMZjo/ohUXS6V9d/PSX7ISXrLyw03uaCztycFIhkYGbaJui1rqqN0rEnEHnNMzl4ErnYZJXvF2ntqG1syabuK2hfSV2LqaTBT9bn+m5Pp29DayK9wbskjJgOqRdYMgk1/fXUXO3P0yuH+XpHjYUneoShU7jnFbXAWZNOKzrhsRUdDpZSeqT2vkAK66US4ERhK70olrULArs1dLsqUAu/k5IzMjAKmLcUJ2w7NQsxOqHp1rJkzfJ+TH+OVWdwHtKmmqoWhm2NYkYCIkH4+u82m5c4pMNpXnD/uK8aCWDEbwn1WzV1j0Ab2vNXQariEnIYZmNtRU8tlLFydV/SzujKwKsgPxUlCj51hae5v1BQHAOcXTzsDfb33CLsQ3LmI3ORDL82u6dSu7F/dgvyvDbjY+B7l9N+snDhi2slgHrq06u98BztHWwn1X/Rv4/A9av1+EU9je2lNa8uozjm4c9h0FweA21AFqggXsbw0VjDC+oEvHmzpv4DrlguGv9Q9fclp2/VwzYSExDSGzmzcbJ+ctyGEcdG28IJBmOgI2R6hQaPRgVu3rdw8rk5mHPYlolG8uBL8ss7WGmhVRCdu5OS7ckGVFjKqJnJj3k0uNJzx9j5Q8NXDZrCbDhV8kTsajFX9XWHLNl/SVzQewVQJqnSfSVuImeusz/8twFrFtkySC9AfYc5iyyi0VxmSxEqwmMOGRN2NsuCLEylla24rI5cdfzuWH9I2a61V8G7jL82WrsYcN2HffsxwwqIjGc+1SsDeTKqszAw45kzS63CtqvfeKEkcnw5mHPZA4pFXClni7185GMSsEEVnKUGaL1xdfnVjRqjpGy349zl8RDv9QKngPjZEkFKvMh5cQIsEnRqRI3OewaYM3pARUANrAkymwEt8Os00bygO0+3BR3w/HG2NN12JsUnXDOGget37/K+SaGaJ3mErMrXJEsiQ2yx4/hhbi0zpi6We8q4nZpJO9bDsWpD/ZOmbWQuLOhoF8UhmjiVJfr1dTpyWf5KPriN042Y/PVvHdMa7LvkbwB9qxGdRnE7Od2tFgMrmiHXJxwIKxeca07bIniLjW5XMTtqIVtkoj7FAPsClD73N1c/E621cEHD8v/SFSkACHbnTBYwu95cboIW8OkKvP7CELiKkzz+bV5ax42G91y2PMbUhQ57vsMZZat1gTChCwhpydL4yytXWg9VdMJxddtVQpT24I2pp/n1I8x135KgI0bD+s4aJ1vhsRmegad08Ckwp3Oo2iQpPjFb69NR0yn3r7JRSaia93B/tZ9WMLsD/UJNaAwEIYwViRDAqtQZw7wbfC28aCBLaB2ouCuYHYWg85tTTeHKRNLmvL5w8SJ6K5Zm/zchMSu39VxVW/R3nFmja28JLPOkij6Kuogx8rzsKanc2GNvIvuPuG4DlU19MFJP4qoNV+8PXHCWSWpqPqJ/Kxbom/128+xgfNm2TilDoLS4xa2H6D7Y/G1x42KMi1Jn29y//36ulMPxuP7eFP4mYtoOBC6J9O8UXSCB52u1fj+ZlR0T6WdHf/+Z7uIki6SNv5/H6YTXJXgpIrP4Gct3u8bsAJa07dPw5dLDr07zdtBjG/XW75fjlyqayd00J4DNdGgMHHc0ISx8eIgSP29oTixUKePKPBCSxRIRC3xOBqMdEOsqmkLV3+5jsm/R98+Yw5rI2mtTHSrgkZiS14PbWUKpflz/rPyOmkqIgU1QvP7URMtzrJnH78GRS7Po1W8WwLuVs9EupiIb62rpcDk79zkbB+wXhSCJt3WHnjqKtsVk//biVgsT5de9o3F2DaqxEpEifqEOayOpV3JGAfGNYqgJaVdlo8Svk5/4FhqnEjUWVIqkgqnzOFxGNwV0Q+qBuEb/a5cYiKBfmBWBZe2qRYUc7/lveNSTJxLjJGH3WoUofbNzuRP+NO1pUL2f970iJ1rdMTPDRTHkk4+S0aqE6DxZ68Tux4SQ6KbfMKQeEXiLDISWseqjApdUusT7tIR5VwW8CpRAU0KpbHXLwSuVsD1mmIBt6l3ByyRCRQAQn684JhqTIoLwkO4+ZX7NVvf5FQoQB6L+7hlI7PKxzueEQI2buf7nCUJNnvSruld5p59C2dOI+x4pyipmRPG65zrUxPVXRQVH+0K2sNMLDISTxKRLCJpUKhFykKKqMB41wBgUQEtjaWkbaGAlEIWGh2u8MOW7z+tw2WW+AOxKiyV75jHNEAmU6b+HlrJUF6NisiCyI3ItoiR8Pl+sYmj/XWtMC13XjZ5TmcKiW3biJWkddFbYLe+cBJDYr7Eg+lYfPSPAk5zhrdAayTHvGqxyAiH03FEv1nAs4rlv6SANgIYK5GqCnWYIDyuVEElwL8xXod+Fmk/H4RVgdSIia/4QBKhPkoPimYJkJQsPcnqXe9xpP0v8oX/MqyK39h5Z8+hJE4ZMg/olFkAbGA5oci46WvElOiZ+hD+8KapSoy3QIP+U0JkjEnXVLKuN9bQDA1Vowu2hTSqQC+CzXl4qFQFi2f9tXlYiNzx7B7/KjqYqF8IDMMwXUx/TP/5EGDtmENnq1UmZfaewmO0vy7+EXTPGyXSdcBizn3qaS2fvYYTAjZNBlEiCLDY7fldbwB2yaHkR/tFvW7W7/zFX+gC3GaJbybckk1Ysgs3aFtT4cQuVlQ3ZmU0xPCMgfIXB9idoe0A8j0jvf4JhCJT0/3cuHk4Fv49k9rvCYanWr7nsDEBNmlmYlrxf7d2YvAWTk88Fmk6UQZbV6UcDbzSqScU/964T5CHzd/xzXgDW6rjbjl/WXHC2ZIwqxbv7Ggpb1WTMfEVknhHeM7qYLT84nQ1/ROMfKya+tvwPgVjF9p84ScOfX91Bm/M6LGrm2g5m3Rr56aEOuypN0+2yZB5vi4aDLOyWUJi17nEvCD+MxadOoYiaIvXH7ZhH0AixmopRu/ccCSes3etyRiPva1ZgddRd9Oi7Vcr3+lUuUhHA/MM2M13yk/BLak0Y//Yf3m2L8zR4D8cypyiZR3JY1t0suEtWHugVqI4tdPT0YwiDxtFWdn2dGhVR/ewBFh5spTUp7QPANgVLtVWKSk4vD1oaZkeQmDI1IRsdyWHZ1R41bB3MGZte9sbGzIkH8V9jCM9heYr1KJ0d+8cSP6ZClQs/lbpyth/XbMtcLPLuoeR9n8i//FfOk9uMBvURMhrTg2JV9aGDfRYJQbADh5+1v5959y59647XOUkt95jL94+BmBXyHCmBq16S4oAEw9b3yp+7CYyIVb62xxnJXxwofT8skbbzjXQFeMkLUodrk+r5DpfzDJUDblVQ/so8fxOOkerMFdopk45aq3qDbcG94XqHFSnsIH6KUOqU5SWFTtX/+21JZcI2A85+P/m9mEAi4b6MhG6krd6fsxbC2rgxCPstu5wrtSWxcqcbyvAlVNVuDy52Z7s7NsGx6EcNogSOlHbukjUlFqvy1rjQ17E6nmuY6uYm+i/xGij2kDOuQxvB3NHnZ0nJBMPh2nJATF3k1yfTLysELCn3yc+o30owDKiZPw2rApk/T0yWreXhMOjqIeCM4Gtby1x3flTx+E2O83d+c8zZK0RKslk60GAhTvO2wsaLQmwkWjIxNb+ttW8epvbVGe1QKnSAXlYXqe5faUze9gbYD+EeedyZkdriKwBLmv4MqUe28NCQNCpDW1EBt+qy0zmefnkryiaqq58tHz26HjZohVOFFvo6+/CUhFN7OVnQRVHtwToe1lk+sz4IRD8+lVliwDY8DXLuGx9tWcAjm3lYMqHrzgRq8I3mKC4BtgMAHtMjfXz28cD7Iplfj1mz3ExsM/yuhGM1p1Pq1WSkGqTWzFnQU1SpN+XTfmD/tLgb38xZNHTniubWvJdhU+00LNt54m5/uYu+yX+8UGxwbEfiP0fw0ICWeSFmihcSwB/ldjRfVXZ3E1HBNi2TMwp5WZIfAZu4pLr8dzXyZMojkTe3CCpFesPy2+0pZB49soruEz7kIBdsZ9lUahTVfmYCMlcpgTbrW7nI0kqDdG5sFxccToXI3B0Zah90H4mXebgcWdVaBOG8HjnE+97ojrzo0JYvJ7tgIEpRJys7zEyiMR2Ywh/THKV50SLKyGg/3/hA22mZ1pXr3P4dVfotBkyrzfxqtXpy3UsU5oo/5jgr0rkZbel9nvO764HrAbAZpuncg32UQGLZisIDmU2mZ5yC2+G0RNConvhkd6vI5PDS5Au8J5B/RQkPLFrVXkmM0hp6zWzG2IMhxgFFSLoxLykugI5LDxmrZOiUUg1HUuRijTNcryhPJW/mio3gs2Rgr6/wezRnSLAjhrAOlfhzozNohOg5/RJN3hzK891esqROSEm5VoPvPtwHK+/tXU+oqHXIQXfA4NjqqraP36nxpe4DXNf/CmtcxL/xsrUEEW/x3DoqTYL7JM4yGjLPAVr0Eq6Qz/BbeH4pj1WYttLvXmlt0zv8q3+0YqWZ/cPpeUY3qPa2nrT2rXI/m9S1H+VSKF6qk6kJQ4B62ZxfFnJk3UTV65qzvUnAXaUldyEZce7NjyFK51vbZ0PanA5Sx4nP9TR4k/SVg2iK++TaLYDMuNvCcB2OCAZUpHmqJcI6Kd8VuOVFFr9ZTmR4HEZwu6Il4d3CdHwmbfnrb0fKES0oWikUY/AujXAznszanyHaVzua+e6FhI7Q8+9GUUstTzZxbrn9vRmOYXEmaZtHeGE+8ddwsnJk+8Sn9I+PmDJjJK+XPRn/18ThNQi9sLfBxyLiHyQ55XtcqtB/B0ZzxKCzunMsuHAdVnm8iHLFHZ8iAzlaC3yvuZLwiL+4kP2faYgPGD/7X1TZznWkWyf6hHcayD4dYwA8OLRPGAbpgRpic/thp6jxaGw0+oMtpktANPoYYdhR2zzMlz3B+BOHMluc/p67JMAFq+LUuJE9QGTPQSHfFodGTo5gwLCRYNa8LgUWRuiFEN4rCZpims7iP9UM16xxLVvR9/qaT7mvDWRj/tGED4k7kMEvBzEEJ125ouGnD860ZeOqPtCp/zk2/yyUcXJSeyzq1jECfdhYYFw9FBWto0T5n0PaxmwJx70U9qnASwa0xcPaNAuN1zroeAlkaVsPEq8eDBA9hHVWiqtH8E3ZrjUilNDBxeVoY0c0z3Oj/LWlG8FiXgs94/vALBxJIqNkBiuX+taZ1p5GcLgWSEEgD9Pla6QscXbul5UFNYkdJo1mSILL207IX36DLHfBUKoLT1ga9J5oiWXG3cKAuy2k7l4+1SADcVU7EO+eo3Qahuy1YlyLwaVFLNGhBRVZMbS7yGxSIsns44WTW4QfbeeG/aFkyZvXRwSUbKHXQcsjfKgE3QBoj6anNF/v/RTWar/y9mUx+yLZ6plj5tIshBvRsdcOhphx5tNVabwziRpM65j8U9f6cKRaspbncyHtk8G2BVPxqnx6ystcdCFtDiUFzBD/s/xRzUQwCox6igHY0G3w4XHKUHxYp+3eQEUKESs9nYwCdN4ebTeNzU9Dw7R1QZcKTpTDQjNc4ja0/9H/m9CfR74eHr6xQMMbTK6402B4wyjOC2bmNhuqoifzTqiTpUizYm02zdb7yY5Elu5hcSfxSienLw2Nm1JoJFSz5Hw7VWA7mJDlmhf+2O4giy+DbwE6Uik+JwVinlMqLPyKvw6g7jHqQ7bRwRs2r9d0YwsuO1cZln6kKYySzOJjEqliC1RVmWz+mJPP0mh97Djyt3bSCY2z+3rYxVunIQ04YnLeJ5Q7NZH2JNEVm91Nh/ZPiVg0bYQ4tYDS2tIwEx8b9ZgDABivJh1ynNohx93aSvWRbtr10ZSq2cPzfHOaF+yyerf02zB2i2bP0uABayChch3NqutDVwJy3o3e7pJ8LADrG4FB+yWbgvPif/pDPN1dl459rFP+SgaJkgmnje142qjr5PcSX2NjdhPC9gt1l42YRD+j5+U49WsnfU1tJmV2UzaHKrGsISQbKbVD5mK++T+7g5vAur157ALPyzkfevBr8+/tscEn2Hbz/MQO8bDtekElARVsMOub4zbu41Y4vu6bY90i9O5iZ0C9xNpmIvSM5+4fDZfO8IiGV1nI/aSANua7mSG5FZI5rfI0C8yH8JXj5DNxMClMZYDLmlnSYZF0Uf5WpXXkiZNEtZWnjKIZOUdAXbHAX0FzPpCGP+HU4CHTgJazGGjjvyLsztiUNTkPOy5N5/CecU1+N9PlFgbAGBNqJ1hWLx2ACO+XadGzCUC1i3LdQ6C45Ix8iGUeiSd36Z6RAIsYixJk/0wb7tcYi/lNaST4FsRmMKnqlfxmqqdgCXzAD0cpd3jeA/b3lt2BdNwCzl1FBJuMM18RY2AHY78fF2jh9z/gX/gRnsD7MUY5Ji7LyHydmAZ6up34uSE3e0j4HZxxmWPpCtcyPvYo/XUZ7bFqKfJ/1YWcljXfmtHrmplciqbmDdGt4CNo5HC+boKZSgCh6xrlRDZVU6wXyJg7UoJUbx2QfttGLQOo7ue1a+yOdjb7rB2DGdwl6ozyJrYSfKqhz2HWWJO7KOIaGV8Ku2IaVTM+agoJE5yEvyo5tvI/xhniE+oJH4Gu0TA4qRJvH+XzlKXiGQeBtGgxa3ANg0u2TmAHbz53FqN6V7wBakN57jEKIcdvAdgJbZ11kjLWx9ZJJMTNWuookUTFQ7F/6MvEQK2UQxwG60oOxbXqRFzoYCN44P46Mj3pz3O5HA75AicsUN1pyNHuZBMweg/n0qVxW1Rw7cPia3BA3XoCTvzYVtsrVkfZM6FmhPnsFGCklrzKoidbqirooe9tXUuxP4UcZwdcwktl6iDhPoqMr0LzhYH9BIhDt6S5YkbhNYzLpq1k7t3Aexqmd/1ctjdkhoHlde3m7OhvFTV5X+HA8hhq4b8tKXoZE6f6fucdpGARQ97FGAb81EydW/bYjK1gPYa1mspErHIz7s7yHIf9u0Bi1Pia0WnNzwaCXqwN31C3cQRacQ0AzvrN4sZ3EBv43WXYiRIcOxUXWPOetJF2ikmI62Jfe0LIFxi03XkKRKvk4sPM0+ceHv/Aqnp5uDt2xhK8PjxIhzXSXEgthF1wn2T697d2uxj7Cp9d7tIwIKHjU6cqfaGvVtbae4BhVpyjOPsaqqrHaxkLDSNSEttPNFnp+NYdXe6h13us7BaJZvSFtvNnXIu/AyOBWSxKvwzQwF1nGD/7acEGz5lcxM2f2vl4d+2iwVs9pLe2oG2tLyjVSlPuRgO4uSe4uNq48K3qI4xQEmot1lYTW2dwRbAehAuO5GF7exH7wscmz3GFIr1kHiX7fFkr5lrxgLBsrtokEjVEicaB9thn554wM9qlwnYIorOL47vls+WJ9TFvfe0nNT2ai5Uaoriu1RN32aXhJ30xZY6R0av40wnx4bT9eP+WALvisTtISb8b3G3Z0iMe4pPS0AchsRV6OOg5gTEEMxKJMm4NxsT+nR2kYC1bwLY5tmtLn9AhDwiavCwTzbEWddRcg5G087DP3JbZ4tnLyRgtpg0jn2JpS8+N96TddgpKdRT3WMNK8YUp9bAvH4c0SSqPB1EA6w6VQ5nAt0G0cldZQuW7CIBu0Kd6TdeP8N14O/xkLhRsuwgloT13+7AGKkmWz2skkEIo3Oax58KAHYgij0e6LQ4cR+6Ixm2sFxBSfCwAFgbljqvTcNiMHGtiL1IwKKHfXsqEB2JdkLiSkjxXleQld+w6FRuQQhG7PWmruGRZtR9dx72JZuJ07poeLSOsGOZfon+c8e6iTxh10Hsn5X7104/+f714+0yASvfBrDgw3qKTSyf76wxFRaDcabgzdfKQUgcv1QlPh/7xykxiPcqOlmTyG03kIOOZv0yWNSckBASJ2EJO2S3vztdHWcgApevyY1crF0iYP+8HWBFNxS1JObQ3vwNrvV4+/Yoc4nfgeezbw6L+35OrRNDDss1JpRILLM4GsRp24jtSDphwixiWZ10tE9slwhYi+tD3+KKtqoH2BXVSaoOYMU7iOXaSfw+1ERbiMFwn2mdFRahT3zdvaUFuMAOAKuapDZIXThT0ZDG++Q7H9IuELAQqMpNqe1zPLEukvsOIcPxvuHQdHC4keodAIvK/0Oxj/jx1h9f8YZYeJsML42tzMYOWn6kGg/eTZsQRZ2Q0eQBO4CX+KBaMrFzz82K32FypTRisgsELPxm38bD4sBZ0gkRG6/AiIWA+V6Ubw9Ykjnd5+UFZeZmjbPRi4oFiUnMirbF8qK+rYjF+bo9PezJ1rZ1wGbqK6rT5Cx/Pvs50zM8b7/o+i5TV9yWvUTA/qtFbyvMucxomXTnbHmGk+er4VhmKpJ3iFSdB+wLB3KEUQ/JDD6kkhk2fEQqUe5VNDZKElxgzbN/69CElzvcq61zBm4icYnD21mpJPoCgP2Fu8ZUPsmpWyVEMvQrfk892ie2SwSs1SkCdif73x39vOMkkV3AzkOShbvxtIr3rNGcZBASkxLEdsBaGsef0jJsVsAZRsNhPBwMo602pNnB7bUyvD/tGaiYU6b80RzvYA9JLO90/lX/VHk6GiXxwCtBE0nltCN9crtIwBr2sDsAy+K8R8DW4hXcyWEbGSIuYxJgJ28O2H8Lmu/uH2iJCSmFjSgx19G7afQzhvGXKImGNN2L9v3+DtnQskCN5u0lI12M9gSs3fUUe5rj7TrN21niKiORV/WvMscoAAOBOLl250p2kYDFkDjZKcOG6RKmdu7Q5zVrgHUesFwWWekJXFTF4tiz3tf+kJrh3aT76pY8fjvYgGkc37O0XIZR8Y/8h2ItZhJjfuVAVqu7fQGrTlXUwA2xFKrM2cNiEJHTmuwad46UeNbXyvfv2UUC1lCWt7P+E0SrD4UsCn8mHckUzLtcGLK2TkPmFcs3ByxpLQ3uin863zJF0gt5E9S1KbWF6NFyKNE0Mg9Q6cfXu1+Mb0t54m4q/p2gplOFGM1Gw4HIwxrPil/IzVYXClgtdmnjkzUq8wcilgDb87Dd/clOZwn49TcHLKaW69uwkNisCvr4/xRupsNWzcmCDHYq4nQfphPeRE7WTazm7a7MGUphCRxhR8HiTQm2K7aLBGw1jjapTsj65e6G9fIGhyKWAdsi0jrWDfuNo9cYEscA2NlZXsJLxoBN+yRIyGHJUE7uXAei28BecegfAOyxjWE292y5QMyIzcUgGkFIbO1pauiXZxcJWA6J1/e7SVzdimWZUld+fephgF0obNq3IXHT1aHOjtMFhsRvDlirvfT/2vfdWxxr31LSGsn6cOM+7NzvdK7Lh4T6sPbtNlx+UrtAwP6BS3qjU4kMVCyMmPKHTKX66ZsxB11kOosBkX3ABrOUww4PU1c9yiyeRjTcAOyB5njX9eo84wI47+ZOPB2/DJPfzxzrXbN6x/qtK7YLBCx42PG6JgORlBBrS1s+CiH8JMhhF5meJIPvHcC6Bq7zUHRK3m5uvjGDgI1OAqwzptKQ8GKa77YTEw8za0/VarOGdmLOfZ04FyNa6XzFnKbtdpmAJRGVaWeuRv8QoUyDGi7J6Afezs1h8RZR9drBT6ISN5WSyqHnS8Tb57AmPwWwy5VFUcdMjoWQhcYK75HB7Jk4i34LZivqhJziusxSrDk9fxjAGqJzbqQIS0j037V+fYGA/eMB2wmJcZt463ErNRrg7fv3bmnsrYYEqtFjt61Th2S4noOHzTHFfYeBWJUcCVjn+YooJZcQXnEI4PhVtWc1N/eVQAauLssnelv/9nl5gzRLTDaVcKyZnL724BC7QMByWyfqajIY5OyEK9zZMofrVdcH4hV/Z1GH/G9tZUNbx0KuVSlMcd/ql2ebRiTpnML96NAyE4vaELliIB4Bq39QLwOloLAL9GzxPzzIEZ4T/MzsRD+DRSff0e70yj5OSGx1pKwuCtwtSsMUeK+Dt2ylorNtYdnHLhGwNK3Ty2GNjGMRoASOsRTxqDy4nkGbwYtu0Wk+52bEvJqbVVXEG92WcxmtVvdH9h623PuHqS2Cg9/DhpCL7wXg9weuiUQBB1nAB2otIwXqCMgaNT5VcgKbZB6yDad4fug99e3M6Kiw+j4uIPOHO/ejjAqji8fCFNG9fHVV4vnsEgFLA+yDXg6LcycNlMDFEmAPvC+S475rik6Ox2FZrB61rjmHPXdGg9ugVSHEvSg8l4i0lqJkL8AujcXiEgCRCI1Enq9w2tyhZJun5mp5l+BiejIhUlKBdAedpVGiONHPYCO2QsWJeSAowtt62Fm8paGHRXXIypT3uowUOFYl4J5nsljJ+P3y2IsELBInetAxRdLpyy4BeklSHhptWT+1F74mFSJ2sBYBuwDPNzi127J+TAxjpYiTjiq5B+w+qkZmKjFfHfEK3FZ81eIouFK+hGJ4jVAzMQCPTGVRHrSzoBDFaa8c+zpz6mlXVVkGB/t80nOeajRCDDe8H5oAK9QUFQpUVMAfGSkZadxFPNQA2HdzsRcJWETWf7q1ANtnAeMWSHHwZgA7RcB2GMoNw7FqucRnBCxWiApcx5XQptr27DE0hwDitcAVwY7zdfAE38SdgMuNYwrUVVYyU2WTIDrIyv7RKss6uzZjv/hrv/DYKaH0KWVjtwxNsqrM05w1xedvpe38ohFKSS8e3rw7WqW0oJAYbnAq00udaIVoVUWCeQqg9eZhTzNbkYhKF7A0em7aB8gjlK8JKB2/7T1sEB1ySE08mc/QHMzvv6OVIP09l5b2p45e87C2glANR9KUynOA5wwD4aXh3QU5fM08Ihcej2oxtGezxSz5dbPXG6XSU6lObk6rdPBVp/m7V5xsC1OabvpRIDkbR5sWPNgEeavUEN0UqM+h5aNMCoxLFKRfjyJ6e92CYJcIWGNSdEFdX2i6fR1njhKiNiSs3dwGnAes78ZaAuxZ5MFo/9ZjKnAGVKwnlIA64ibevZjDhnWXAoNgZlD/IbTSRYbszPrnrCyrem03EJZ7tZrAsT1mR69tCPJudZoWp43r0P2vqsu8S2s57Rlfs2WLUoIpZAkFKeZwx9X2FJ4h58dfvVnMqGC3wPo6XUbYn31HjalLBKxdpBvTOjRdTt+xuI3uGFghYId9D9sxhzgaDrulriPPHncHUEYZJ7Lo31kcDd/rLBnscuXUyDekBTqk24drnhauq1zCRw5orZ7A7cq8/LXmxvD5sQeqcjHyjnYQy9dFTJdYwTr+NZPN6wrvMiPC63zLTtjzWJDPKXlPgsL6OE7yywmO3JodinQfxi4SsP+ITSFQzOfupZqiJIP8cYQ3gDgaAdtJfZ2tWswiju6wFnTqImlKnmikdQ2tRP/FQ2lcFrUNsIZ+mpo0lLxSlOqonkPX50OWI33oV1nmWZpmuXriW017hEb1oS7LLB0lTT772vZ5BOxp1CdblXifEjRVh4h9Ph9gl6wQqXnfrywUNrFSkZIA3aI+WaT1He0iATtbZzrRd0vJFZj4uIKmNTmurmiv25ZLzEWnWZZEp5GJAa4ZgnUYi7Fa233nvNQ2Hk7L0WZ1y9qw9J1G2HmVNGqZVgDWSQqXZ15WmlTN8kykKaO1lyn2xIHZ3yWhdCzki5DV+WnyLXinSuP4m5iUeBecn4Pj9AdJb5yaaxoWLgoZf/8m7iX2UuH7q0+4wv0SAWsqucYlZrMW7q8TdeyVRUWntP3hpR+HxYsLaY5VHg+G8bGAxSpTwYEwQq0fCDvrPKOAi1yZEP3j4E8juuCHkzshwJUqKirViFbwpuBOn7AAi65VZKp8amA5x5ElF54FfXg70wB+GZz5IDR70M3u8qJGT48F7B8KUbF3lYwoSPfDFO4Yj73EgWDTVY2E/PQb3qllpvZSxvngdomAJdXErcLEVIA5MnLjsbZuKYs0nRwtDsdPdH60h+WacMLUhnWKeYiEO1bm3Sq3JRpTMoxQ/rAys0rPND3sqcwfUgngLbG+BGDNIINVpZ61z4ROGN+VUI+z8y4xkGRGcTVICI0fXxDKOuJ1Ny+dWR1ZeyM5tOBk6SPgtAht5XvsTU21+ewwbe0iAbsQu/a7nfSsWJzt+G3nJ9i974Mc9vtxgLWmfJTi++A/iUAhpnXnWnu80nQ3hcWmNpUnQBjtmxGD4ShV2gOwQu58nk0AnzmAtZ5hGSlHsJYMVsuYYPFInglgkTM6oPOl74DZLE0ayL4cGR/6wiGqwOYvszpKHd7LQ+FqfPZOTGl8KnCms0+UmB5glwjYpR6/wboop3kjeVfTiZFESybQw94dAdjQb403t0C3ofCaUXq3xLLvI07JkfzwCFJUTSeknwicWY4lphLcLHhJ+M5ElbPWe9oeTdcyYvUMwWiDGmTr0MtMjBrInrz4asVVIJ4bijkLeFQLE+Ba71cfpvuMUhNBi7VF6MeQCNDlSrZdImBttU7+P4c5g4AcdUNRvrBdxeoVB4fEgAyjS2JHIFqrPhGP1FjrEAzzkbjbQekddW5Qtz+Jk9Edgr3GaT9MUycPaYZxsK5ndflUPiF8/6/shLrWbSolUWha4PX+TKGDbY7Kbla1vVmE7JGY5ai18lHBPScBfKdyrZjlC/Um6lEz0sktI0oBpzO91ja9WLtEwLrFeEuV+FSzJkOm02NngJ3iUwJCRYCNB9G+RSfbcpniAcOt9xJsv8sbVpHTMnJHvVpMeRMh0pTy0iccJgVY5Q/igcLgsqowMM6z/5GfbVCPQm07HBj62YJ5Gn6pQeduUUHePBo0gTGOlB2AD17zw9Rc5C3jy247Rr716ayH6/rpWeIoEEyJhqSYhhTUIS8nQd3DLhGwFkPi6K6debJHFRzXbGkeAbDfeyFxJ4WFkFh93x+wyLh/FPdIWdrS4yTn2gi8+f8ThkhFcMkVqjtZ6go+6J7xBIBK04xKTD6QzXMAM7GamrFdF/LWHWZxzccUstnQkZ23sKXIOGmEj9W+OqoBpwVvD4GwYBhwL1Q31XSud3q+gsQ0JKkQppLZgubKQNq1SwQsz8MG7jA6siz7gUNmymdpxxlzibvC2pZQVbEzcpW6j/cELLVM8bqNxaZkvlt3rh5s7FxJjQng+mVEtENr6mqmiQiRpg9prmqKo+E74FsRvJX/YfSse9VyEFz/n64ok+3ksvSpRsgGN9vhLFo91V1T/u+wHy8ll9ouJiC9C2yzrPeasSJOIbMq4N7DzVMmJBENac9RhEu2CwTsn5XJ8KLIg4YT835i7JLSdcKliYPXNxHpfpR1PCzul+CejsEEUwsaiH35WRxHwsT5A7TOlmv/ymjlKdsQjcIfV5MoBDqc8TfcTz4iQlA1g5w1l2I0StM8UCF+lWoySR/yXpPkgBdLquT4Frl+95dPJ38IBKik2UxlyHWmWP7yk7V+ujZaM5q4TWkMqC9CCzBdIEwfCyY4cOiL3Pu9pVavwy4QsKulJQ8rK/6SkkWcQqGLKMKrnQfWfGy19/WAHnaUtw9f8gS7n7h2EInHOHPw0lMg5H5Qi5CTN9f9R8xNO861cXDzav6MBSqj5b3wU+boSmsE6wOAFUlMviVS/4RvIm/iifo3ds6O9dCuZjWdKF3hMM96xRiOitHBoOdlrc/GN5dwdZF6z26V5g3ofGxDcJgSxUHcwwfRkCA3PVWG8ULtAgG7pA3sUZR1ya3WQuRIOxj5qsI1i98pN1JqaytgM/iiMdv7VoSNI2IbsOVwLJ60lnYZXJzqcUxLiROIZ//hZ3L8l2urwgEiFfKocNUMtlZtVeY4GisekARczvRTqdJ0JB6yLKeSE/0EoBXzVvStXF1yR76JvPwDHKhr+IptyXiGBKhu+YnvROAfqZ4E8Tq8Rvz7P4OYol/Ja6O1rf4BkC55J6bnId0TDQlQOqMVOjd72S4QsHD55wjJjW0vljYy8urUJA7ZFFL5sPBYUpjmdj/rEkPiuFd0mneKMpYl+XfPqTZc37gdWSOgOh7CmXdB0bWqprwVkDBKVVnqEjNUmaZSYkH4Z9Nd1eX/5ROA60+sJT+fuuCClItRH9zZTS+LyWwo8z42UhjgLbm85D+45cKkDJwhCjClt2EYoawFzbGddJ5XZhcJ2OUEU8Qd65kstfIUE2yaOggNistHHlneUYPUvRzWrVqGLwO2QpWz7dIt2HAlpjAkn+IHOSXH4vs08GO9iHYdklYetLXozBSAcJKCX/5PzIMsWuVZ+t/0QRJfuIXQ/yFZAnUkLNOD3YnvosNCtpoa2xA48Nx+h7tIKf0AXiw3OGXYxQl781b/4oztNKe8HX8tE85MTzy7a7WLBKxTAwqJX7worGlagt1cKxHMbNuS3aLM6feiW3QikNnQIa1wS9Vdtv1Q+G844ZpBDkd8wK214EaXfF5T3Fgyc/1LjKPkDxjpYopKSWvZ93gKN5Co8/orWjvLIa8LmnPtHQqib19+2lwHb60JLVcfUjQspCUmG23CQdu7nF/m5ZeV0ecOY2ezuiG7bxcJ2BUJgY53LogN5pZ0YVGM3GqQRQPKvFIkt+KlE3Jbh4C967V1as/wRb8ztzqlPZDrXRoeRRlGw5HEtuOS59BN3VOY4VYpPRm1iSgOIBYU3ECwApvlDNdUjFL0oyFrrSssM6XwgJLoQufdigUnXyjaS+eaHeltfKxzTzJOVHfAGFIDGsd9BJhOKSTeRkNy7IhD++cxw63TY3ix8L9MYlwdmkQV910t0y/O+Oo+o10oYIlduic30Xb1fDrelvWUZNst5B1bnWkd9ztswaO/dPofuHaz/lFR8C2mgXSqj1J0abEJ1OMkrDtaSzKkeNUXuqo0EvgrJhuNHpr2DcL7J/IlRJaXm1skzmTEWAxUpN7wHXlZVibvMjZX2ueuWALeSur1yaz0JSruAcFd8j/YmYa3ahjHQ/gmfaDBDWvMyjakonTVmL1owB7GTYTYrELlEJofaeJk7kaQMgGpFSZtnxWixCo0YjEkxrZOlMj2GSkUvmNef0m13q1s/t9hQq95MiyPkbhpjp2f8CMasJnluv1BFBhMZaamb4ZWehWVKhrIOqZ3dehPGY0FiGk7trjbDVq70Cj5IVpu4t6GzV2sKMenro7+3HaZgJ2y5MQx29Ddv9YPksBldR+KyUMEHbnfL6q9HMOKRHZ33NZpl3XgEgzhp3CYFGhbMr//mR0+trJVpSYo4oAoCD/zVJYqEJfqekZcRLiTvL3HMSVqkTt+fwiyndtOmXPlew8YUZ382wZQh/TXICa+RRK3tIvt5Iv32F/0ce0yAau3acQcZLQ4hebXpJ9fC1eOZFE9yG7/tW1CN8dFOwxYAjQKtkzG1OjVNS9H92itGpJuNe9Ddl4169u8EoQ/l7qPc6L5l2pCNIR3YetZjHI9qwmST2NbijP6WCosyVdLBhBdF6kgUI6wB46RbipZAY310FQOx8kgf/0xwY9M5pjPil6mgsnFFTMULxSw8lTAolGNg5nrEzkW9zG5At+5pSyNiPcV605ASIwlmKEkvgbxDwVz8OymZMR264LXtefh1v/1CbnDWfaaMNo5x83wTegovPZOW6PYVbRHqLok6cZCSa4nmdmCuU5NcZi1XZq/rNdKhryiy0O+6pj4MgGLi+TWZRN32T5kILh2Zn49DZHsBknMg16o4QABLE/TVJjDRpIc0bPR05KqTETQn3c+6k4sXNU8htPSEMO327NyDUED/xFdawZgVesqbQfZ4epj1pRqumgha5p7kK01Lw/ZS5x9yYI0O0ZeN28xOLoxDiQNYk2dpvb22e0yAWuw6iRU9cJDMOL1Db99n1VTLUsWPPA1QuSORCrzskKyfk1tH/h3Don5qlyrMXW6mN3vzX2AzHM/NIXejS9d3Sw7rp9UjjKde+rxn9OsmaqiW3GzTMukgN+v2jozlKxFOmm7iIAb5O6sx/hsdpmAtVOk4b8kbW21V3k/oB+CSuJRpCzuMCfqbJYi8z7LPYdhRn3Y9B92E6wHXG0AFMtTVd3hSLCXqsM0G3jqX3madXZR9SgWpSr/Vl/DVt2eigsjsxhBWNJnTSbn2z9PrZ9HEWZnvyD54uqbsKuLBaxGGv5O+WHHLmGAbb6R3FtU3AO28W1L20yGE5VwRmwmSbzDHUOtXU8bfm6jVjwHVKajtLcnr2v7nu/ZbWnKQne51Hw+Oh9rlFm9O5eOFimfZ+Jbm7cKedgyvcu1ywTsCtdh7Z4lN7gbayByVPAajbJ9EQsoH0a9vUcdkGHRiQArtGuVSb1YBEe7v6nlavm77e72391JugBN3DED/oycdZPE+gcdOYJzjhIU4LILWFPpcpJClIHf1JO7+Ay6PI1yToPW9NXq2hXZhQLWoqj2DsBi+BYNRjhCqpHBPtrXLRicUI+yzrO6br/F6gcGLCWuPUGkusEncudtpwAVctxGIo0rWPVMxcOm7uqH2sNzHrMk6mwF4857ZQCsVHvj+hduHEu+n1LCpV4YSsvFHd/6401ZIZ/OLhWw4Ox2NNhRvgwS3JwmXZ5yEYt9Payh+bnuszoXGMGYl1YPMW3NW+uaruewv/13HXeDAl5/U+UKnw2J/1jnbhsllAxX3MLFf93zhDvm+M+SEBfQi7Vi+vwIOHPfKk0zpZtglcQ9jls7aRGsmexOYiRCZpPrLglvsUsFLKSbWz3sEhdPDpDzF0JPWbxUTO49aYWkHtHzsF3/OEOWHtwKetr562nqJrvJdj5DRkSJSg9GdwG7stzRqY53sWe1JcNVTPq7MLHPevAmFCwyE7NYfEvabmvQA5/pmQmN2u4kxtXa5QI23gZYDIeTeJR2JkkPiLisSnozBa1soiPnhzoMdC+oel3Xipc7td9pv191KUPwVYmla+pcoDdvZfaxs4Nj6x6yLyn3brNtj14eHSfTFiCR0Nn1nmJJBDG33LvL2wifrg05soMVDQcqK7IiD7PwOhAtsCV3dZynCwUsLmtNxhuAtag3mKR5d5b0gFs2icR0NWDQw1re6Yz/EWBHuN7U1h0k/ua6UsWVpnkVfHJVh/YOOdmfuGROjIT3q8ibwmEd+gKLzjpP07TkTVFrgMWlsO/kepY4LZh+j7G+tP2Q1lQLs483JLBuTCS3hvTiaDAIJGPh2YwAYOQtqmk59RzRJdwl/nWfcBXdEXahgP1jHpMNeSXawx4LWrTIPdCq0ofwhQiwcadGBTmsqevnEBgrxFiShtsBgdLD1vaD39B2DRUp1ABHWQnEu8fespSi4eGRsBJqjPKy42ptCzPy/bZEon9aP7rmicAzOXa8dJm71Z4WNlcNutvzWJ20cXb4kLzwe8xfeC56quTVmZ1B5AftvsftwF2cfAP/O6Y9zI0SzVWUki8UsOBLsSvY/xZyCxOZ/2xAM1O5PKRzSICNOhPqvhMZstIyHUXDRDQ6+y0Nsfm8lQfv5LK6LCdyhHsDRFduBc4XS2f1MhypTJOR5B/pZLFLq/HC/fHm5RlUaP1B6mvfZLdJjGOD8GbWfKOxtnxMcc4JeYQvoMhyF4woTIm4EyyUmo5TMYYPcU+jAQRJLw6lgkoUz2OIO5zpwVEfmsxIxLjYtVrvkuxyASv6VWK42FLcFtniqyqzUXJQq59l1ro7nUMSy/hTDyIaJOLJctO16dpYcLQVV4Ir6rv+tm0bB6daRfKF0rasv8V8iUyNRPJWuZrHxYUXNG0Yeli7hvAUx8zXX0qgXPlP+G9wqZ0dPpb+/Nv/0obuTfMJUzmZTA23lc4KP55CshBdyEnLweJ3KiIh1B2QNSQLgvzgH9vYZq9NIS1RK6RUEonGfpQqllfgYy8VsKupEHkHsFb/GHnxbcYQXGJikKQH3ZQdr9dpgdFfL1eVKQSx8ai0RJXoOV8iH3ZqTnMm/duKtjgPIPKjDubaVUrFbl+WRsjO1AjA6Qvcjl8XRKgCRxHGb9MBobqQ6gSvo26ntcvB0irvkkFNwKzYPhQACQqO7NnlSYUjrHOZZ7ekYcgrwOvlArZSk+4KdkMTnW3+COBKYnFol5/IiWLjgm1C4uxbBDGx6vV1mOXUCYXDt7EonKesyY0w3OJTLFI1Yl93wjRWp8lXAUE9dX7diidVtV5Q9cVtOWPXGczpV2XWajSbB/dPTyIuTem2uxKT6VzzKrS17D99xOC8OnGBty0koVvBddSJzmoXC1jT79dYCJ8adXyM4OA6TA8Wa7DTFBXH1vdh+Y/qZ04iMnknh20T1d4M3ZzLTIKUQuN7uSP9sjqNgxQye/Myjb+lvomMiPXb060+f/5GGxNaQi+v2GhqdD39DNwXLdUGAQWV00ncNYIsNVPXPmhzFrtYwK4g1HLhc7i4cGHUBNuYc8goNbVp1cGMIUs6bJP2wvMzZuBDib+Ui+FgMMgbeP4OpOHOtCvDFstMrJ6/ZWdHY0xPDrk4DRSoNB4J5bs7rnlc/mJA/If+0KP3eslwIzOLsG6Z8kwSozNraMUXgtt9FIvVbGOMOdPIp9MLvYao9U3tcgHbNUf73AT4VKwDVUp+i5M9JE02Dffi9aQVrAci8w0VOODoKzrAqgmA12bX8RrHYol3rtujxfZ4VHYK1W4ELA7yjEInOdSKIXQuygMH2l/IHJeQt06brJVEqTzSSJ7cNktFnsry/7A7nOKgYuX7T4ZXuXtyEnVbMxZ5IVnmG9fwJLsCwDqWaCnLNEqyylY6F/HgWMqrGkTDbtXJGnKjNSdz2Ij9EmeNZnAbGjd4pVAYfA6WheM7ubFysW9LrNwMpd8MRRmzxvVxwnOevI9dkrLo+aJiCGW9rj8JrdrWs7abpivUNJ+kqUgfMr/mlWWwcLkkArjAbizyjDG+0Yz/QYI7YW9u9ni7AsBa7XlFEwiDwb1lyJ7Y0Krfz5ZYBeq2gnALO/ZrLCmoQbw6AA/b8h7n/TITwjX3geYQV0C9hjFHLrZR/aXCU5Wn3xLB9IxAV1gCJApdnYeoh7OtIiSuzSm6pfFS4nP2rSiILFhvfQ6n8a9Z0PLl+5gZSZIUdGbtc/rQGJ/zNtx6tF0+YBdalcyVyJA3BE4Q/jc99oLB7qHo/jQmlrbZXpGBGxlgSAz4tXNiLTZgBWBDXJ4mXixfZPtIRzidkfaKC0fD50H3R5yn7hzAv8jRe/0FvEYhplUIzW46jkOcJzPVLOREvhXVNkSaISkbzgF+aMpreDmAxhUfCncUue5Tk0qz7/RcA8nhLezCALvRJ7BWpRlvNi4lXCi0/MK3C4/xR9aIOOlFse7Zek4wTeslg5iKuJZiZPu75SPyBrqhh4LS+x2e5KmiVjzDca48ikdSd4LiQ8xh8zIM3BGNomFSQOapgneNuCznXF8+Qz/hAoJkNMpwvQ9rQi5UCkgc4orqFojbFmsYXfjMWGzyPG62h10YYNfN6oybIMhRyCJiyy0c/ZMu/dzHgU+phOhta2M5CGZFIJv4a4Ihcaedg/wI6rmOwvTY3QFS2EsqFHeUHAixtCs2Lat5tQmKPV6S2/5tRGvTch2iEDuuqqJbjvVZONa8BqyNTotrISXwPzNY62pDEJxt40w0JKh9ZS1v1rXLBiwEYaOc3CvqjWrZGd+E7HB8RyTUO9YP3nfeBcK9NUR02E5lNvqCxInuACxR+4v03nP1YnmQ5OGS9Kki0YoCE10BgJMMBIXF69OxVpv9Y4cmQsZRVtEZSG1mGBrnOiOaRzISD3n5C9/RZ7+uy8e4nffPJ6yoc9j5pg1HCl78yiWGj7KLBizNjZQcjmrcX9gFijXTTAT6eQwJGSqWqteRC0557TsIIY/QJyRkdMn/c8r4PEMCYDDGhasHvQiH6hnYSwrFHw5QwbGhghy9vHXEHvT89BPwTqV3XWEWGTZucTTPw0T0FuXlExXVSrhnwMsacn+1mVLEp3oEYFMyS0ViZmCwwr9/EU0J6pWu1s027JIBCzGZlHhBV8hy2vBqzlTT/sK6mIYuZeaHtfa9kEKOh2zD8mEkys6kOvrCid8ng5N9x7B9SO84bqNLPho4PMCLwF12x2jGeEMPaxf6R+ddSHifZYtWOBI1W9M8R7YYbtNTSqYkzCyo1B2Ob70SBSK7UMa4Pyvu9EgeRs+Iq4Kd2Qo7PbjvC+fgT5FEvza7XMBiDgUuk5yBytXWlgeVRAvaxT4chtwNLsM74dc684LY18w545uu1c/8fw9lHarDVU0zn8FrTRf2jzv8lTiqO3WE9f0N4qeiSq0qq4MQ+2wpZPbvhzUVOjsfC+NeXN5EGyrbGtvGuPA9o0B4pml3NNWDvxP/acbvD0s141t5B7e8KZYH3LJZvotbgNDowVZJrD5bi2U43AV7A+z+dmGA7aDSqFxmeI0BXPMX4q6gUkKwbf3MkL0ti837hcI7rVNFfULlJfaw2MYJvcdYFFPzvPsZXjSeROtoiPohoYpoT7iOfX+ZJ8xVu0xI7LmGV401ue5q91/lU54/8Dpp2iGtsfsqviXsWluyIiIT/4WWuY79DA4Fx5JlFSleCVRRK8Y5YxRvmJU2xwcI12eXClgsbDxQTQYu6vz1ph/e7qeqeATnMeqUXoZJ/F0EB7E7SEaXF8LgiuZfa4ocA1xxm/MpGi4sYd5RZXF+HxXFxSMSGt3rqicQ/ShDXL50KNE89JEwhNdd31pB7p2moxQDZF3VpiYS0yjhXmt3agfDFKxH4T8UtEzD+bTVByq96MZWuJW5d7bnIXxchV0YYIMtAa9MuAXQ7F+KtLyCg71tT8IvCd52th22zs77YongjSZhh9Ppo6qap73FpCHYB6f+kyj6gLXZHog1BrL2x5a0sDS8DyiKKW/91aCV4hKAZ0q7p9BmKh9T4ZfuXi3eLI2RJ/wvSpE8BqWt6G7F5uaqpVmUKI/RYhRS6MWt8LSvXSZgjYGrDfuvGtI8uSdFobHlqsnH4q9d2KKTI5dBon09v4BBqmnAOkfKr/iK3clkJLfnzwcZ9lzo+M2LcS6omMNrhKBgJMtdMz/tOYLbm1ZtF5b8K55j2i0y0W0APbfI6DawdAhXFHNGTJZdBFq7KB9TeJcIrZWf99Nq/D3GmYGyWjshJBVjyWDsdxqwMOq4J4xzsxftMgGr5QgHc6jko/99/fE7jGtSYlMpzOO252ufratZLQXXQ2FmiNH02RqNNMse0U6+hopvw0BB+QCQpbj7pafAIf7eCJzx9eey9awhGcfA3j+ZMRjZD+M1bhJzJvC9wWC6JAEMeuH4biVbJKasoa5tp/eKaI3jaMeCj6tUMX3VLhCwBmVTOH3N01MBs4Q8z3Kxcx23g1B58YQAxyQ++ttAAsjbLM92yVmdeUZREajzPpGdY/E2xxxSdCquGwe2i0dEtGu/g9KSUQzf9BgNaslojqtYhkaHeWa384wubMChsLecEUNyaaaSMlyqW68dvFJY06MTpOeBJ3gUVL2S26Z38HcovsnTUv9LtEsErPbp61Oejs+zTg1dBzUUqezZldGl1q3sjbY5/OvPG7gHHxYTiYJfFvd35twBxpIQKxVuf83I9EKGgwvfIAcbCx6Gr2e4mpqxintt8VFuAeEq5u5l1RGe47UamDCMRg8yR7QyRbHAnbl0/H66YL2gqQiKFb5diw0g3HS7WS/D55cskZjJH7d1HR27OMA+4y+bBtywz5DvT9rdx3g62wttxklwtVFwtQdwAo8x08gWFtNmoLyrlppzF6XYLhgDd5zKIEHQkIs2rFDl9WaqusxoyHbumg4RZs5CqEU7D0t7NejWMBJIpKAekPUAjEdC5qEvS7akrBW3cMRijHtyLLnmiRSjOyEyRQmx3bjDkG4rvp0z7bVND9Xeol/TRc7dXhpgXUNHxKv3Laiqbun4eqBi8j1rlHFj8s1XLbfqoc2cqh/vq32XR+WIJdFVX+r8+JJdH48HmHIcRwPZUBAhgUjBXbpek/ZRtPtzLe1tVXRX+K/MMRKuiQiFByVKdtkt96IrJm0N8d2fELOeBIo8jtu7yj/qsXN/8Yt2CKL4Od8NHg+YxvsDvx763chLHAi6MMCif80Rr1WZnbHis8UAtnQBInAhbkTlbPGo7QEq+seYXeR3LWR9Nui6swYQGmcI2ZcElOgUKSceCFXXQXiqnBB3spOrWqMeFe4KQ61wS8wJ1Jh4eMgD1Rg10FPBeUFzPIfYNhWto4PUGpz0dMFyqfg1oBUbQ01nCNuyuj0gbhfC/pnlcGZFoftme2jXG2SsDkrjnB3bP7yJ57A3+sPaZQGWrgm6ljQuRD56TP2QQ1ryt5pkVI8gCh9qKLbk0+eUr+K+OHLtg4tRcg9vwEbxp30eVJWIRd4qoWNRnanBzatYAuzwGfDOVJal+h8qwoBr5Y4txuAZ8vzjO/ipRQetpvIp9XdKgRl8PySVncRk2q8kVZCmesAS2EhdRmZqqoqCyscYIe9Zi8CHNrRSj/pa0yaTC+FTXRJgzWpZTXMuetIC80u5q/Zs2QhCAGQn0yB91hVRJShxaDzZIa/d4tX/jMPS0T+A2FEvksTRpGWFaSdKrf0XicYQCKPyRIWx8QgSgrtxDrkxPph1KUzFWSpu8sNU1KyMrzohEWq6EdxaHwATOw2AOqPbbobDAux5kUwZfsg2N8htU1XW0Frdxh3jnj149kImL0Ycn8kuCbD4+8oof4Vr+u5yx6OtKQL9d3gvmQq4tLbuW0nCED3KbzDHWzdiiofZsOnpVtjBJkmOkAD74CHPwZWi2BrL0njdx3iYdDXVIAx+tv5egcynkQi+lRpAG62h5uVojnypkxNuFtjjxTS3Yp6VbR5KITMHvGq6kaebPI5GzXNgT+r7SDxiLz1mPVk82U/d3L0owBrl58LgcvwreHU0SkDLFt/2QK2XjbiR+YeWUnV2bhGuyjLz7Puq6zR5SY7IZ5iYkvIUwtXRv6JOxCBE2zzyFNiJtVc3xZkDEQ9iuCfqwK5iaUqNaB19HSTcscHUkQjVX+JRttu/wc3G8GrBnkAF3FV+UO2o+UmrscqHlEca1IhjueGuua5t/Ofw0/64POMwjMMgwqe1CwKsMSXXh6syjZPiTBKCh5gzxIsaJeJcI2Oki7Rt02pXzQUuQ7WwzNqo19JZHEEoVd6JcnHnTcxiD5YTYPStbuVFhwF68MwxVdDwS9QXxo4yEvodbqn8x0e3E03pLYo+Wd5wC24X2RuDZCRQnM36sfg4uccpdbfxbvkQ2r9zEk/JBP0Lox0FAj+wphz4mOCDwUVqnPABm9wN4s2y4pKWlxiWtcBaur8MmAMZhwq7/ayO9pIAq3IS8UO8fp2ctwH7qjlElZ/eTpKoVXo7wSiYHKe0dHFTZRBZgHctV1IW2FKxvgDVX+RT1b2sNBNDlEPsUaEdbaoj9FozY8huikEAiAxujGtpmc5v2AmVLgiTx9hfrS3xQtEP76ArOf+DhGRcnSKKoIlKaa3hkzWhx4Nm/CcGW7fwoK3q0kQw83Dt/it8typ/sM6FeE0Q+sPaxQDWEsFJ05WTxOJ9VTQtN/9xZGBa8qo3dFEn3cMtp340UI8V322QxSMNA+VKPCL9nyWfOiJwPjy2vr9qaB5pvWZKro5+0rCzVGnIOnuPW9HKuVngJvmVHabGmvAoGXxF0RpV4pT7hPLWu9TPBKz6R3MBrsSBhNAoiUdtOAzRcdvTdrZRSzUmpMsaHuwwwd5W+iUiVgonX4dfgK1sV5vGy7F+yjLUxQA2ECZo26p4j4ZOa3iBFD5qQzdF54Bx6vHPyHkmT/Xlj7ma4FDbxotqN9fQRKuXa3GdnXqunodqFMW+2FkNDu+5vaHgBoO64RFTywbXa1Dk2zssBP2BZOVo2qGufpYsjj4a4XxPWWP/h9A6Etucq2vaUL/rCk6OX2rcqrNjTW3XOIABl0u3HKmDbclI9QRpVB0wLzJVLd2/xOx2dsHBsb8jfbKU9kIAazCoUkxwEodtaT7dMDaT3W3vPMcixNFBF2WoCBekA5HeBfUytgiYsgpLg1muQBEyN9NZi7XgUjZDPUa3bdqNInMdQlqMjNvj2iaUtHbGm7CydDTCOhA1aDXxNuKEEtd1tLoVhd1rp8XS7qpxqFgs7i5DaZ+DoKqyDJkq8J8cS9ovsPE261zCtYBcj/ANdKb4s76UFqKXaAjn/Ug1tYN/R3/JLgWwtsxIl7NCaX0i57yXWbifx/1bBAaKOFB6gPxwz7zPwcVRraNZElVoi+OxpADcgSwTONo1OJ1VXHBeKYStBT4A7goThPcz15ocLwnih1oatNNl5mfWm1lbw/1PdO2PqiSa4oikTxGsXCTmeHNzq7rrbagMcMW54Vg0A+14q4IbbufdbQMLq5uWDgYekEkrFobf5CKjVhzmAf6ssXM0hVcrC55icEQFyehGN0y++UjgU4D2QgCLt+UcAzrc05xu23v4RmZwg/r6qh4aeytTIcqjnhNeDHisH5sJlsnE9lvAEtmzAbOD7ylnZ22e2DGUIOfRVo4DUr/2rqvu3xaraFsB3AW+C95rha+3KEo9Q9lEkaYiCD490ehBimquybb9mVzPWk+t+feF7tW/1KWltkx44UtkLrWkCd21RWV4g21YoNs9mkVx2bIjAOt5zKTQ5drvFCKMU3yWhPYiAEv9g8xfjoks369gj6HrMFoPwbHPQeTIowBrtBzFabkZpTm4K+2MHZwt28h4GLIzXrNBjg1XdtFbhBLkd1wBtho7NGM5JXwjZG3Vccq0iKMuJUoW+/Wu/xAFk3h/eS7zXCmaymMG81fSpFCz/qlz6bl19uH/juKhaABpcutDVY9Rikv0ZIPebo+2YTzXKok3Ixl4KXma5mV/BAJC4ZmvU/nhRw6Ok7jF7EcH7SUAFpU6BXVgZ4jX90tg4beNjRVR9C9Q9lXgcORxgIV4eKS2bM3BkPCl12YXYUkkz9fzQBvBpbfxEu9qCCy45pd4sCFerGVluBrU3WRLUbS1tH1r2N4Gnql2Y4JLrkq6V2AknLWK4s2bseFVw2r6ClWvBp36klXyrjOxAeFxGo/buYA28u0EynDPARe7/rYAEEmdTmSl3hB+x/e4s5zaNjuPYs/NeuE9/ut2CYA1RnECi7+kU2qzB5pXbVk/YvAmpTpmZTRetlg2qzcE/XG+5kXAEukhC/u2CLNijG6jsr9plV4biGYiuec2JaBiHA/CZmkH6evc9KBFvI1qxt0QVEItON4Od6YnzFsT8K3pD73W3G0ca+29u39SR55c4891G8LgXu+7eIWvR98bOIO3bf9JNYGyNRCyy340i81hvymQt+mtB7vETnYoJrJiEnNnF+YHV7m4AMBinSKlJcol4FW+WyZilcfrGqeqSdU2G5B7GWSqJAOxjlhUWRGvtZeNXUBi9q27zUDIAodR21XMc4uDs0j6KzktZdIU6rhhEM2IbeHNO6+8Lh07UllURHJCycRUjAbDRORdorBf/Gzrer3I1D4z1afGcJOAM54tMOL9gTeqRXjNy6rDMqS3u71bGdkWmmyeRBtlJ16ky1wOiiamlQ2yyGgzrnXrksH8B6vwhbgP8gDE9fyYdgGANRoVw2kEdvSmI7Bdg0DqEcfcElrJ2PsHW/lL8ji8Wrgak7y0lEKSwq/l/QPWTFWxh0aUHxvvCNnERBKorH0mzSki+lMgGPhEGkUR8eaDA3mA2HnVW0Xtq60AgukEcH7HbzMWjCdIc/xP1yuhyKIzjTuH/z8H9/qb/lT8AaEAAGlq8H5RYjkcyb6dYgCJQImOfjED1rJHlBgFo2wP7hMVUbJRdvJyV4TZBJtTqSw7jvYPfbY006KdXWgbZDH1s4/55b29XQBgcRaLxk5ysYVb+kbmqbwbB2z3O++txb9m1IfkMRqNbHrFI6Kq2XSxh6EmBhKuuvutsHSMeSpxeJsDNdupvPrMPUkyUQ+3O0kQhnl4IQcmssuVKbEynXwL/EDnPDN5o3dj+3voLSYvaYLNHOJzliQrIbE/Y9wqcJmon96pJsE7bpeW+F5YK0PA6hncXmqsE8vGMa/9IjA0Vg8i+TpIRLoZHDtWksEbomPCmiQ/G4vJC7PEf9M+PWANpG0sq6vT5P6dElhM/AZb8Oqcr+9U9dHz0oSjkrbaFJw34oa4QBQ85ImsnvYk4+I7+aPLSbRqnDQFVqvZyTL1wlr2g3P8E3q4/IOokMMV1kpJ1I6YGRoOaHSS+/rM65/yltl8FA8g8gT8w63I4G1AMpMf7jSGmSci6ZSPuX9m/Ci7LUWi7Z8KbmeVrXIx2IyJOYMOB3/KAbPxF6Z4G9sRvnVhuLahg/jdJUlC40YHvN/vY58esHh9S9ZITN5r3ahl8d3ofjMS89dIuckb2NtMJqWuSiTnxpSDesNkrDjsNgDYqnpEqF5NZWmyTkfk2ej7hi1lubi75ikpPoVgesYve9lM8jAlop036Pzceo0Y116X6SjChBlJxGMkDWstYj4VOGM4isFoqc/sx9/zAv76gWVcCAfYOStiSkXbANu9hdByTCaXYAY+rTpItLQ3qUMioxJUEvs34pC3+z3sMwLWdb9AlYJ8BtcB3HXFcWXZAw0vHaLubvw6MX/l1Ck/Zb4OrsMSMq+vCe+wmdl6NsMGIg+gHPpsjoQLW9TG983QGfix3kvQQX2GuPeN8kzVkozRbVWqiVRdiIE73vN327chZ1u1s0Osa4GTOfFdTtMSkvrBSD4RWZj/wT5SBjerrn8lxmKysCWesFk8JjFWq1SO01llGg23s0BdhzuCTIo8I2YHYvbxxWiFY+M4jreOA/1V++yANVqwCPHP/7+9t1ttXMu+R9XgeoFu2HWbH0hQeoFfwzm3O5D1BwXOuei+6CfwxRJYF90X/QwJaMFRwa638MUKSNB5C29YC2q9Rxu2zxxzSY7j2PFHbNlSNKoqlQ/Hlm0Nze8xszCW55ftsV6sAf08G8yrPznK3yZCfGBPseVZGWiGFq+qmtYUD0d3O9KdTppduEvBcff6GOcvq+x4hNW+RLFLj9Zy89Fi0czHrRnhaslQv826KFg61d8DfdOWJWLO+sWjEHK2TDfV6TRcYLJ4FL0eTsfALIW4OoefatQdCIsL2xPWHmy2sPUvutV2LxZ45Lcv2iaAsXy1dT6G3swF5qrfQxcJuwr9GPJSDkQyyZlndJrKxs1mb8lxcvQZ7bEfcs7RL8Az4LpcL8UanW4hLA+yvPuQczJShd+FSyds/JoPy26Bctr0XsTcQF+Xb1/akelexlLXtuvFtK4DM3dYf5CxhiXfhAf40DscRElzsYN55kZMfGNufAUV7+V6qxe2mwnjZhK2v8rJwto5sl+wnCDsciHfG/hZvpcje2K5K2wo3FVztWjRvmt5sHoXuk1YN8/FnVchTuOb87Y4Wd+vWxciN8261WdFkYmbRG09gXY/jpLY/Fj6Cujrn2mhNvyKsxgrz9a3/by52R8+ps15UnXlKRCNlvTFfud632YksqK0b/iokkmxWJu5eX51q2dPDDQXJ9lyzZblYu4kCsPV9WSWrhCCa2N0PYEfjtcP67nWWqaYsHOrclSAHqOQDhgJ5qcSLvHqxqGNr+nrsQN2jn3jPxYVbLvQGRbPaneyeic6TVj7h60zTiVFsNE5ww2MtsA4YbQjU3pDyr++jJfIgK41Kx4ElJXpETaWhqwRyq3/AnfAi1/r/dO7zi/ItWkfD7MXYHlJ1UO+knTRS8qGYkIXjufnxtUt+QnepwWe60tXMP4ruXb7H+t7hGFb77Fs2vP1P9YZ5366spBR8Kq3xU5ZAsYgSIVOhUW7GvnDau1aBZc4RZ7pd+tzfvonX2hAP1jYXQl01qPxY0j8XL6TczyOuMNL5MVs/e1s0lBGCV/2uZpRnm4TliLYSPqtzXE0PmNJB20SLIQki6W8pl3tOl3Gr4WMg1v1pix4yEOpZgn6m6UzIOzb22essSQkhs/2ldymkx66xShDqnzZQbF8mLqRIrgJk0y/jLUzN4mwqvny+SW/VKNk7Tf0V/CQ3RP8hFo16ucMtj3yk03exqL8y4kdCkwLXfsno0i8WSk/n9ElBtcXVyfpWbMdmwKZsPHuZ+0WrzxjOk5uLxkFozfiE+g84f0gjpeGTLyu+R6vagvoNGHp/Q5jxXt00ugjVm0HfFsBvMhlBgKD48XKWeJsXbFIo+DmQ8kvWz15Mti3rRfujUvsZWJ4EwbW7OlH7MPdxx03qUBjMLF22aO4AgoZx434MTdJNZ0Uz3CJk6xxghsry/47m6+S9SbqJt6n1Sdh9SPSTTk3MPsWEDtNAjb0lnsXvF4I/Sbd/9pTQDzZ9GXOG8J6x7zI6Eqa7TdS+SK5bjlnrbOXWZ2XKzGrD/ClDzUIvD4yv5bpu04TFh0vAtfl71myodnlZA+DkztYHQNCLCZEHCfLvkQf0/2mkm+j0bGZXL7nFSvg1gn7h9W3+eukJWRIX/boOMNSF/sovBpvQ+lZPaq34t7YUJM3sowjDkSXMzwUAPKysdeWtf78u8pEHI7CmBzNyq4+A6clfX+MY7NQ4p9j2pXYic/o9ayYSzxIFGdltU4OpJIbwmLDUFiA5Wwzv2f0NLI94yH3WoYDWbCC7Sy/FDxexyz1WwNQwdNlI+J8FcFsxwlL/lTJXcTfwh2DLMc/CC+NepXWoPeRZRaIsd40oWRZ8gK4cIMAwgEwSqEM4hvuNxyLFg9ruZgVRYY/WOFzpsQ+OWreqxXeonizpW7hMMcT1OmnHGF7fZZ/fyqq8iWG/Q82y8K+lqW3rbx1Xr/2592C+erDZt5qwjL9IzFFY5PBZBPdFcevMapZ609+3hCWfuBKeUsWdo5DwpRetqkm/g7qKcIXYODoy7KvxMwXPCzLxBXCsj5j9FZC8jLoMGEtnd4BxApqIeKzPMjct+yFq1dw5A6jRBV0bU78bjdvFzl+jT7C14USdZpms1NtdbTm+KOaQ//pXKGVJ+J6Enq/dle44GRO3j/WZo6HB/UmTXnmtUltQsIfXC0JiZSwVE/r1xuj7ho7yA1SP7l7OOCXD3O+Xo9LYsEspC/fPHt0I0oDSalZE8P+1Ij1SxD2JkwO6ZlpZOr8k+BPvTj6DTnXUSPPNUcVDwqRU84M/NxyXWsZHSYsOkuDDOX9KkuiI+VYdgD9smxeVzMSCBo9rYpHWcdSeNd1Ss7g/3mbxj3g4VSIwK983jI4MNc4azfAD5pw9oTcPPp8vNuBI4dvZ7CL51/Hsl/iBNrhziynkeh/V7KYhd8YO/oT8jfYdbVYa0cj08+v4gwOp59cM3CHub5DXilvrixZLibZZF+xG1OQD2UN1u2YKdlhHhdi/eMnImz0Jgp/H+71sC5DFypTMnukR8ByIL8fc8brua6oRbHDhEUqKFAsYpKKDTIhp3gIbtYLX/M1vWn4Sm9ysz8O7GXltOIjkY6VoXzHwNJ529REEHytCpDyHDrnnpD0uT1dyAXzV4/Ej7zixOvmJi9yGrOAsp9he3voFPH/OsIeDseKwg5OcC7q5hOmXe2fhDHPcWx49mgfJsKWUpVkbb8F3EvsD6RIMYt0cFcqGirc6+eCo+DNlL7qxTvgJdTerqgW22HCLjxhnYNQZiSfdv/CwQ+g5e1NcLtyfeVCUuwduGpZJ/VVyYInxj7EV5OE98Vv1fbZd4OeQi/MK1/0Sm2dKoGgPTxT7Jheq9R85Kig/NA0IkdomNRPfqhVo5Mp4TmYoJF2eHvchp1fvxrEQsTcX2sFD885jOs8VX6aGa9s9TpVtTwIRObGWSIPZG1uuJ+B9WdKNE6EiTo8M+9+grOvXHtbOcP90vWS2SRZ2yl/cXSYsH8YhDJ00S4zItEZcngW4ikj8fBSMbC8Fi/zq8erRhLC6xaVWTz64HgHsqZsYZ+3Wtg0L6Zqub5N17+GlOZ/kUi9Q+46Egn2PZ5O3MpgTm+5fAuGdJIRzybkB9+FqGTi+vCwbfcFogokg9G1r1SOo/Irq3z8mvmXk/nqV/Jseu4orI2RtcjRREyXpKad2TdORPK41jL3drsuRmPZQS64GAuv263/0gXRYcJaQy6o5vec3ut3XCJ35P0jmw9Nv+Xvk3soUIxtEhbON8/TZRq6gXTrDyqYw2XwTQmbY1gkasb1UnN21Lx3XOa5xHlsp+hQgloLRZZIbJ4uSvCqRw1nA+y7Qj74T95Tjsdqs9bZglsdEVzT4c3Q2ymn1s3LB1FnXVFV4U41dR9BCe7HtsF/M70LhV3M85yenJZRDBbNbe0Sj6L0A4Na0OGwz9V6C8hzs/xnIOxpgAstdHodhifjI1yinXfPik0vZz3XAtVsmatAoQ6pQ45gy3u6fKQfM/MmvdtuYc2LqBJP3b30bPDwnMi0mWE9FgpddI7BiD2c0peD6lGyKjzjO6HI3j4UM7dNAoll1sME5pWsa/qAw0bWzs8ekG/gI0d1HwdxqrdeqvjqiU4njStDKaPIqySXuFJmwQ0uq5t/cR84r5yzFs4++1UkdrPJvxQ6TFjTEJYsbHhylxgp6NfpYQoSb9loWTavpeWmXNv024gv0dt1pYcBzQy+R+F1I5wX/Zf1XNimtVgVhZLoekVLgWQTbV5vvDgNeEYPy5oxsIQrx3jnjBo9JV8kheZjCm9FPwQNX41PBkAqOUT5dYs/vOCyjkClnfdElirkTidbFuSx/pbR+zT5qHi8a5aIPFd21dTabZeQC6G7hLXoc5LsEqfRKF6f7vjovdf29eVsRE88n2bOeXeYrsljfypCT6WIgvCj085GBNGmMqx9EeHc3DPruGce3XXF+CbOvPVX4tvDGXaW4NpB+P/UHqIaRLNRIPJXLQdWjgI/rkNsVvV6FbQjltvtK78fImtm8kwqYlw559aggyO7GYnsadtv7g2fNn6uVac8d+nPh+/3tOguYbkxEblhtJYG8fp4x8dgmK+vU0hLnUznB78d3YYvGJy0UETYD66EtVYQ6ZmwP+uHqi3r6AY1lRz9CJt/lRj7nRibKK2jKJ4oKROeLTrTMKdbfngXRiE7PH01V4DpV36d6AKYZt/5pRNx5K8y2+/SqPEyiUa/WY9m+VJqdhNE6cbFk0cDK+ntc73o+qrQYcLCJWYX1eQxW9jT+S5eQ/CVh7u+xIEHAoRiIVJ4dTKki8YHjfzSwvrCBhZOEe2aUet3fU86iBLVaFU9iiD2YrxSBOcbiNgDECAVr8MEbIL1bgvaKDm/9gNFOWwefNf5RNHKv7x+XUE9S8mvfTa6iU9MWN5Gf9I7PBU6TNjGJfYJCewNdie6Y6iYBGs9wQaLH5ffQJP9r745gcsC9BsbpfsOg0EvPOSDrfWm9e5lXH5XY5zjxVLYeCfR+ytSVSgZXLJFh16TeG3Yz+9FN/wSq6xo1g3GCUqx5j2KIIbluQG8CUbf+blyLxWXkfshi1Onhk58d6dChwm7KOlqzYTF9LrSp8oOeNWmdQVTTNNB0pOlWHwj4FjxgCYrH2Xc2f7BdlOKVdFe0Egdhqhv7rtWzfoFHHThIj80TFRRluSmX3DEhCVJX19oXkaJUH7l+PU75Ezv1Y9dsuuGCMuDeZpFjEU49S1m7FJjlma7Rky/0GXCGilu2SVGM3haVKeZMcas+g2mQNdcYPhwmGVWKidn8xbT2WYplPhbGsL7++hDYwHsjNXq2bb6PeJ7zaNbXZRPhYzJ59DyJkp8MwLR3VyoZx2qyGtXGsO7BkBMtBKhIfGZ5YdxsPane/fuzLQmLF8wG5e4XjuG4dtWdwJfEJ0mLORpF370KhSb9r0dAWzKCDa24vKCUfQY3X278+K2L+OVRXITLLOYx8LN+aLAwlEYekmne+scWJul6nuRxZEotIrCWLF4yhkqO3uDqbV6tcC0Wuoj2rrmST5AEnmNn11HiV5G2cSw0JXxhOW7UTEIe039g2dElwmLUim/T3TFHUXyR/n88TcNzUwjaApurp7oR+JTIlOpS98yYVlnAlKAH2pzcji/yb6mCbqJbiIBSf0D7s6aRFBMSJYnTPUT5mCKsmDhnAsGsTyfYEytpKNVsuylrMsmdLxxnMK+7oxmmjosw6iGsA5zyIUYCNsJzG0eeEOI7nKxeczjQGiepnsvV2Nelgm7eilFyUnlD5wzzW64ur/+8PGQuZEJRdhFGsM3kFGU3ENglGK9y81dI9IfJ5h5mVo0OjXNza5RcCuwwrXOiu+8s+kLYeelV01cjkml0UDYbkCHHEjyJTe81x9uS8FaNGLefvrGzYkHYU7YRXmk1r/1zfW+M+JXqWZH3I3RKTETtVjyhhdIWQdfMGNPhP1oC9AHMJum6D9GOm5B1vb3ejCwbkkoMC2R7bk1DDFs02lpDTn9foyRTbVOEQMMMWwHMEv9fKidqTD4AqmCDxlZq+j0ivb0RZ1t1AQh9AcDe0x6x+veN4L86tiNaVZPELUSYYMw85vgHlTxRBZ2h6jE2YAlUwauw1Mj/IvFVzJVU12/aCi/Qg9nr3cMnU7N7D4FJmHIrpXjTicQNjp8h0k30W3C4m30Ux9Yho7utnKT2OCed4Zhmb3FgZytVclKjOMS2w72yXyp1bPVb3D9QJrbzriPvkiiG1nqyW0M5YqKXpX0o7Wm42BAsBLbIV86TsoC+5VjkUyyPBXYvl7svZWT3uBvDWHdLPs11j6HwKYahG1pb+HF0W3CLmwjqWuLJBjVk6pHjldgp4vcsyV5ZbbD83Uk9li1vPJYhjPOUb2aqRbpO+aol0dkEVAX99BJskipoo2ICXsJC4si7APCctZbcwumLeL0DD2T32LxDUf4fY/0cA2s0xkbtE04TgyG3DvMy+6fCxWHYTq4xJ0AvXc+9Yh2pzBOWc8P76o7/L6w6tD6Qt+O317KAT2Xlbonvt4csDivWdGDSmvMQiQfJWtzxxDLiZD8IsImWcFZY1m6I+4Ke98NZoToWGcl/Z2ZQ3alct8h+kvo6aVTMzdTuiL9joXUpS5UmogkSWt5yD2PDt2IwmJ+XU2xayRCO0lZ6rJkvyIk1/+Ip9lBdJ2wdCnP2Sl2uAYH3rAc6xazwpD2MgPrvcOvbudb4mBeoSs4eq369P5D+C6m2rQmykvhngbYS5OGNyInwsZJOkmTJDp4IIGvWNjl8Sgp4pQeqUyJKfr3PQ+V5VaJ3zPISipeDJLDuvphuu90IaGLSXUIX2uJGNb15sEGyPRgRYIX/6DneRZNrytE1wnLKkG+dGHTWyzT8Gskjhg7npvfLW+24dM0hZe6uU3I+j2Mz/Vk2OY2i02/57xtRebUdwifdMU3mjiKLBwJyYpJWUZxIoXW+yedPVXRujHGrp6Q/kT8Ef+zykU+3Wf54hyGsLTelSC6FpnMyE2XadpoYfnZtX3KOQ2MCkPhq1+6mKLdDPesv3vCZkKoM2h6XSM6T1g+LXxBZUZvavBNqt/8/uEDrSzytVN8LBRkAPn8VBs0AJvwlTdLKuZrsh9fl0PoPH1TzLjT7nQRJsw+XGLyghHDFt+LTHwJ924mtk0nV/QiKhECgf/jjzvfJyQ2iF21rjRECE2Rgq+Yp08zmMXvDWM3ia1te25GRVGCh55jK4+F2ir+lP6tprfseoRIz4vuE3aB94//+8OvwBET5Ev/U2ef3L53gk7XydzHp9+ze+gEwmfVa9XVZXa4orMFUz1v2443HiJdVnK/ribkvXE8wc2+44nGTLwgWRqNIvlU65EXSRTtJbuKTUG8TNOz9AuCa5HA0XjIZO0YJ6zitJeqBkZd5VjKDB3+WBGrK1tkCXZPqhSlV//6uf2fHISNI7Ge8IZGD+QbdfV0WvmCK0YvCLvga+5i4fdPBFHSeF6H+MXIkHgpPphQrRJeuYiBtddL6pbpYSJEjFnV3YUgy9XW5fLz5e3Z5Mr0NJvReMxPZ+FN9MCEfUJX/Gi8j6dIh5cyWW84Zf24efMTttBmAoKie90l+SkxuvKTNMMW15IDV5XE8T/9i3eAfV341phoor1d/cm7oVHpLb/zBSHbJgvbP/SEsEQIBWNqSxVjeziMbMlbX/Y0srwIvE5c+I7+p4KtLKLNvK7xrRRznkteFA6BzR3iJLy+1XuUEZP19c2tfrg9hYSw11rlpFNG1gwduhiv20eHjY4PDSOi2arV2LENW3d4a9XehwQHQsR+kV1JsWzK24gONq/+kXEtHgWQXKZ/gv5wD9XoywgtXR+RYOsWekLYOfKHfs0NlAPJkGW/Heh5aWgh+E8bWhaZ9Onc1S5YDl9/Vmj4J76O0vdb/+ZlHbfe8D7DTTcxet+lru+hnjSjAxZKZQnEV4psn5l6ji6RADOvA2pTYKXMU+O3Lx/noKOytnxS6TiO4iS5R9NELVl1eEYQBvVBkJsyIpbehLcUWEBfFYXeifiIyGnH0BPC1jsCyZGb21mBWNEvfUAiFwnjvTIlohnScb4LgdeV3hPdvkSIOleWsfyH+xHDnVvTWOEeBsEXW7fdSucf1+nHoZXVP5NRQE+8wHNHRmyy8179bsWVlkg4m/BKNPqSZVER4Vj1+1hKcBoPq3fiGFsDcJiHecP+XljfVE8TwSE1clqKvG3lPxHZMQ3YnURfCEtERdlQV7C2mJ4JI96rtH+8xP0zjUVahqqoScS8e129LCLnvCTyw9927BE2+kFK+S5b/c24YetD55w3sGT1R/fFDz5UnSXjncVJetavU+HGFOh5wK5jEYtEPX2HkEV44LKpVczd3FZaZcgRP7E04hEBJ71EuV/8iEQzalXzmcynvK2+kGKHn9Mj9IawCxa+rX1LLPvmhIe3siXWpeyUwOMthrIwtZFtFjhoVs0NEChVfh3qM8jA9jV/v4GV8yJG2529EXbfNczrcLVcWL1ugo70fyKfhbVkYdOdY0fwd1dvg7BzItNCP2GPOjE2RapIQMgCrU/NLx2cJXPWXwLtkXwFYR/xoOoRJlX5Ea18Wqis+PE9GwjbScwxgFkvWYHQC5YrJ74DbsuKpdfgzd5L529FCZ7dX2bscgk5Nz/IHQ3n5EVDH2HryuQXIAl6lGCa87L1XkkXO0vqFDk9XbNt2c2rBzarlwm6ShXI5XIpmhGLe1Xco5EQfQp8h9ibeoz/ziUzd+RoBkXUvMdT8UY5nqWz6lHK+xROOyKWo+62e+gTYX3qKfHO5R9YWIyMoneMy8rudjmJsf/zIsy5khNGkQcqDr5MX+k6P/zuZd0ar7Jolcr1rhDLsSzVof3rlo3dMhPGC+BELZPq+Hqx0xi+6uXCDkterKzSJEmzjKgRh3EKv1N/Zw77/ZB53vr+RfjCfnM1xxjejaLjyxT6Q5Pk5KKJ14peEbaubAo5reb8RQ7HNU68oKbdnTB2GGAP6QLub7h0i3kkZyT8Go0Se+oofn2ve9WaGQySWa6B3GXs6ITcvyGZj83XhF/cgKr6TSWx8ILc9fG/TvC+BRvLl58TU7FamWIAMly6sljnTD4KtycUIG80pTue5fJ0i/H2BQQrapZOlk+JQmPuTCylOPlqpWtFzwjLs+x+VbDDV+Qt/RoGqCY0jvFO4iCr22SAnNcwxT8F+dyiss+NavE7IaflPW3L80qrmGzTDptk0Mozc/s9yZcdic+10X9mwy8TxTWTRsXmp3p/gh1TcCutUAVaqHk4IeOkOBG+mLLKIbSTiiyVhkVgVzeYtANfBOBty9Yfmf9gKnQ56fsPZLE7ht4R1mecAlELtrBAPzYiJv9kpYOdFUBeuj6KVilbp4WFuCcL60r1DSqo72VNUdl8eDmDftZLAt59XCwHCffyNN3iVbtV9cLcUpccq3PqFw/nUFZS2xv2rUnT1XVfGulXxBJy3WJxEu6pZM3mU+6x3Bu+XCxVjgm7ov6jsmyS/b9JEsfpFS1JPyt6SFjvX0ZNn7qtpvIO+vkTsrKl3ZmkJIqPsaCNKLeMZS3brwzrhh3s6xZVxfoONHm36eo5jdg6fBH92/ZbZNl3NBLyuibLKeCqHj+onv36JsMmxz816C/msJzs1L5X4oWJXXkqfnuQ3ZiuwnBAhjHe28usE+BBopQLuiIW/iNqu3GSiDT7LDri/SQsL9sIo8YpxRjlr6Bg4jUO3I7f5kCYt4rTWc9JG07ePGEw3pRyFIj3aqYWi+HXbRCrxBGJtz802tsD8b7pcvbNEtMXrBau5mRjH+nJW06Q7bi6iLeLQNYzVRwMS8GtmhfzPueWezBUhj8NMGTLU7FDDNttsAdFpyonXnG+JdxxRLFsuVtQAoR/TG5HN8TZidIzTwV0AXt9s/cqptbk4q3iqePm9Xdn07A6KlJbfug4bLW14iDsK8ewJSed4AsX/8T6x+Xt5/QEEMfbyqp0/N4Qu8VSd6lWFwetYO5HUJUcxyHPQsQUJe9+/c4Gn2ajJ1xilXNZmcrWS5cvdURto6+E9dnZGDUa7xhrNUb7UzLBiojdZ5whGwVP+oYNLTfaOp4QCHd1I2oBWc83D2Dz9xXesM81CLJNP/eNEa9s63+W6etKF4WayG+3InnVJgHtHAPCFmRi8+1JIlOvM5DoSDB+GsZglL180k9FvYlgFIy8QgbZM+4GuRhlnW0ATZDlV1e6au4M6C1hOV9M59ptXVZFT884qhsW97ERzkJ9QmA6pF5JNee5m/R9t5V3om7KgFj84J0CJjQbg/zNj93CNm1CKwkm2NdnljNSWcLCixgDXiUsOjU1wu+ySN7rVNZewgWzrr8iq4NWXXTromvi1288wE4YRdz0xBJ3JQRf3Lsvwlnh6uqz78LwccAFD6dl9Jiw3spiesUPPv+Blt0ReXX0jT3FcBE05TK5i7j7nSUj8vdLL1gfEoiN0jIU2wbicWvKlgn7ehrOtzFtDVvLgsj6rZGwWBthtXoiFesKltmLpO9boCHB8jo+aMmRKeXxtZtgFSOIT9VjcUgPXHAn3qdHrwlbV3Ui2TiLlZJxdMPjmfuqKVEU96QVL2KjS/u6/sSmxwuCLflg9d4CHvrNu1fixpY3Wdra8W084f/U3nDJ3YP1mC0vuVu/EKDV1jdYop9iqy+O2T5Ih5pSZ/Xa9tDPsmN+gq5U96mfQK+PBGXYtso6BxZ7L7aUpE30nLB+td3LdBjqiBEnk04j87AOW0pyfNPNP4Tx3d4xzMmqeoKeS0lrpvV5aVgpas3S5BuSQCMIpW7WWSN/4PeFX/R8H4WTbW2PRvnRQQBDNXQdSJNEJPcynaA5sa5e+2QPO+DJlTYp2Pe7unqC3hPWL8P4Nq7fTPLokpg4FUlIJ7iTP5hmK7r2zbr9n/sexdswtT7MVAQwXc4tRVQbmqLUWj6XCFxLjNEkYWNat2x7tl4yB0/P+QUeW42iVQgRWHK0WrlE/OA/5Yt5f/oNY60i2ns1Quuw9UR0v9F/wtahbF2NxBALj9pEiTqDEBCnel+Rw/mKPz94HrKJ3fyrWOv6ekx+Hd8xnJv4+go2TEm9ia3zuZ3hAWuTijtT4s1F5AUGut6+23obCggnJdyscAo1m7MBY8VvY4N+oTeEnSOru13TASuf83qn61MBybEIrUynfnPRYLia6kWFpFB5XvCQOIssbgkn0ek0YgfU+n/PXLwpfQkH1RuVJjELw2F/LEWt5Vu2uoUppznFAHf05PyTLSsyjNHNdsIuzBRBA6ZziJgYWSi+F1zSwZwddyegvQgSxUIeKkveNrTou6J4PwjLQmdbubDgUVnRVFApVPuOfTjhXioPjqzV/gdipiDs8k5ZMtnr3MOaa79GdqONsjqNxWsz9xK1Fiyy0mgDJ+kmvWT/KiAtTsxKmqdaQlj07la8tyuKc8TiV8G0hcp/kuK/+4QHYrmu9QWxctqBHaxGhbfX7AR8GF0nrPHq3GGSTzdGcw2sgdITt+wjuVJmSTRCi3+5681FI/0Bh6OIVcvzmphAkbL25UvHOm9vCeubmByvHHiq6qDxeRk7spCnjFnROLgJxRgCTG7D8+MX4pbYGo8VdzY4zvwmFHbumu7jbJMc0yUtggoh0fMLqxFGX7zwP/oqJhiKffu41weKSvYTdu8muktYXxYVsZioqd4j50smjGzsU21jywK6w7valhY+97j/QZlitapjNVbWQk1b85o2pvMbwjpfvflO7uda7AihFiJrXWolJk7UBj948XLZQvqbHH0MEVpfXA3RrL9PKsb5lzMK/xQSU2OGSJL7BFJM33/7TpZaqv/u/0pcDhho6K9f3EXCYquanox5l8YufbMVWP0QhUuvuJFl2jWLbfNDCMtZ4uXZQqdOUZUUegrUQnyz02ol1iHwfhlD/1GbVm4WLiufYfIpJnKE0817s+rFlWGjLIyXgy4BPNUaRze8XcPtd/CubgaTGd1NwdBeZOMH1CPFjh6vq8EcUfmkp/nijhG29vzQQsebbw4rpppU1Hs1UCGBMNNo5yIre1CiheWulwkeC61AcmfjccppYoMN76J2y7mZv7Lla6Na1r38L+lgrPbgPt/NZH3gZTijiDcB8dY+Z3W9IG/EaaJD3EOekvBCWKUvBNf7IWNx36H1NZbzxb30iztDWDPnRY0gqjx6WznFN3AQ534u/XuWRL4y6udANz/uO219m26uRBAuGyeswcm+LJYadTu6EdqsjcmtcrasE0yR7+AVSPVMNzHFmlnhXV7cSBa8UoDD84I496vn8BE1U5+BStJUpZgPz0DW2xiFn8odel8XBBdlu3OF2R+dICzsqlb5o/Qa9R9wdngRI3QVmTH1Ap33x+XC9wfP1x+AOyeWtUA3tyvxtWULq+y6GNNKxTPL2LKOsOUmwTyusT/fPMjcsaMRhaPom5CTaYkb/eSNVlhxHo2+1PMKxxSa/2ugdIqia4OE2/6PlDu8FGpl+Usfxslx3YQ1kOEEV7E8TT7uo9u54w6Xkmgs3aCLNL5hxm4tyOooPeRBufk/3nhNgZh+PIIMKa9cgzf8XD5Xz7VyBGzrJImiG7/PB1Jjm7eeoy/iQTY7a56MF+q3HLZiyBwjST7idQcc+MpxWrwwdOW4JzubcXUWzYlH3dclMdcT+MXu0sdxWlwvYe0f1nOV3D5BVuREHSzcQ4FLL9vYHyqNWEVh2xCN1TcHVHUWbEVvNjUMO2csy5BmelOp9bcimyQirNnKbsSWI3Lss5KXOvbOhpdPLDU7r9jmKoit6ukjDOMRIf29KHRZH2zHzKuHg6Ke6kQtan9cI2FBVeRTcuyOPDZc3Qq0FmMhneWO3YLiWCJJsq3yYXWYH3b/kHoJV0w2D7T6yk0xvg15DyTrMeHhvWOMJFMivrz0B7/3jA2cDU7k+pl6FFE1QuVoNMLYqlQnmC93LEton0s0GDdDpx2EUTdi2isje4WE5UKFr7iQQzM/+XQyRuBuokfje3bJTeVM7BZv22oxPeje56byU3T1/a22Bmd0pUjXm3bJk1WJqBPC3+ROje5SsLycH2yveJUIsZ25Hon7Dbmh9a/3fSKNnkMXjesS1sj4fcH3juGqCIvWnFyg0uLrieeKm2zx6yjKNDSHbcPYLcUbinkPrT5iAOBm6WQ3+WDY0yzGOriKHxZ/npmuiW85hCssHvdYD/nIyV+UcEuu/1Aw+2WEZHGKgPadhPcRcN0Xc+AST3+KstdC2LpXh3shUHM8a3qP9ZNCWff+VUkdxm48rsMJy8lgrIN1+GLFwhb38aQRNIc3a8pCirDpEE611iLb43nrVGZISFW+2voFa45ROj3PhG/3MYeIQW/yxZcnbNMLkRBXp/r3dq6F6Dn61qR/eIhmS3GH/NXDD4j86IhbjPxAn5fpL8ss42kcViJaOHImxo2+S+rDVhPtU/N1JdY2FtCbiv6Hq7B0v78PbN0OyBb0pY/iooTlNLAXdK9XgLf20CYPQ4E15Zx4QgS5WQtCHzeiwn2PIXm4xtaUddbWaSLCz7LIvcCLF1Ktr1Jmv5ovjDayVBigeSCH5EMZ4c8BVPOufTRwP1yIsNwKwYvI0LZUzFpP5Fk9BmP9AskCy6029yiq8XG1X+SiQ98aOINu6E+31M51Br2u6NSPMHuzUr8hC7tvX3SJtYu6ZK3PY47vI6ArT+eGxK157IceRfuEJa6WWk0e0E0jMNl9mReRwtgoTPxa9YKj2HC8IZuYRkemGG3JrAx5RKHQhV52fbBi8h37FWvNDQd0VWFqwFym2DK3x7Q8Xhy+v7h7x72GNgmLcwzl1bxuMbysJ2fTKIglO8VltjWKleH2VVK7HuBJPya3aDtCgN50OfiRgJwigKc3G2tne1vYi2KuZdLBMx99FOLd5QtdQFuEtXU/MGeCP9QOfCo4JUYR1jO+mNi3CeG5DD+Sq7DcVen9/uY5O9707DbdXIdpN3xNLfw+9K6hlO+vHewAzk9Y6+dXlbwLwojC1at5vbB2I54UiGKfUp8AekNYK6MPHy/4uZd4lNXhYW2QJ4Pd8whffkGK/GreyEPQeb/47IQ12IOO5r/84637pwVvlKtllJiwG6QFjQzbO+iLEZbFoA7zJKwMulnaNFPyizu86u6MhDW+xTD0k+bufA90JJwfNvdNgzx/Gq4rgM/pGbR5QKPzE9a9+Y7VvF3nwAYRqyiC6IYDvwarpCg6ebEB3iEsdoJijwo0GqypGwj0Xu+SbfqWFC+5sIcuXWgHRv4aMmH95rggiNb7/Imw6o/Wjsfqresmz/qoChdUfej0qDmY49cCy3N3lz6KI/EOYQ32molQqxyElYLXypj331U35/oq1yzUPtJolwQqOzGEz5zzhA0f127h1CEapx8+nkNH+Q66c2s2bTpAjYmVGazOtqvEbr5H4nhxlVfinTBqHD90k7LvENbRO2yIsDIBCcMwlzkCUtax15xIet3uwL0QUMTMJw98C7f5fq8GIKzIuFewJuy6/3uYZOKHj0e/I/f9wbsudcZX0NffnkMQplliog+VCWerfNWX5K34L5JPnQzCd8SwRoZkZImmmPGU40SrUOWhlAKLF+kC65+y8dJ9Uj7UckvdeBfpXQNhy6qsCRtN1m5hHvIWCWum53LULF9JxVhOV+tpuObmqmn/wfbbAzO/TqdJV6NButokh/UXX8dJ/T5h52RhLXHWKDI/+JjTXxkoiY9a+qUU5FXlUn1YbukCwGK7jPUUVMyEXTdwVkx+d60djjmbPTcFC036dpXmm6wR0LxlUFw9Yv0bvYKdtFOAVmOp3t/2e4XYYWFtEs1lPLMKW4qdDqYqUPQ3JcJGOhW8/wGdduvrhDsBpAuRdHKVm4Q+6bQWktlWW49McSbCYmRfGlPy860dYOTwlWeo18SobFWo4tC30YxF2sG33oPOYHIS954g/uMaAvb3CWuNiOwDvclE2PipmoonYmvORhbWSc34KXT1DcP+KV+HtTVh1y3snuMzJ4IpHrZtcf0YeLxs7ttpfd+Aj2G83tHKkvfi8CE0Cpq6OwZjdXRIs+I1nOfvE5auzLea4taEPd5HioAohpUjSW+S4vmxzr5VADonmLDY4rGpccLqcD2qPSesejyThQVh+TOKZe+kaejKFSuMEZReE8PpIxxcFGRPvgWwNcyVkO9oZl4fjm2csIrIattMyZwc1qbRSPyTXGLd9E2sPR2rRwcqsH0I+lx5S+LnnXcVbMmakTnEme0r48qhvD5GfNtqIbrqZC3gIogD61kXxdGdTkaFL0pjnQQ8YtZYojPuy8ZpHXO+Ossm6Mm5Thzop/uxW6sfsefVD9YvvKD5M6J4vzlEqWNmRqcy6bDOGZ0Ho+70URzfmmjbFIg4B3gLQPG9qkrldZXEehOXVa3uf9Lp9FyE1XKs/ZYdsrZh+GJejddafbbP9JHH4o+4aHS4IMugM+GuK8nuy2s6XQxc1IHkRCFZZPTtEp1jFNg+ckCPR0SQRs92XDh5LydveGXjSf7ErbRsXSuIIz9zgpjhILl6jK10Tw9i2pEzfhOw77sjfRSfl7DoJcA4rC2zb8FmTaeDZ1g+eEQHPtx//WoEGMWtWRPsBED9hltFa+UoKSJtX4JXy//Quui4r/ioDAyd8d044bcAndGd8Is/K2HRHC3uwVerk6COYN3ajfQeMsEnRHHIpCY03TAdrzJ0l23Oc7JtVbxEV5fL/jOjk9GjhhtMbLZlyXt9SkN/MOJxrLigSYXsdIxUqk6IPn1SwqKVgOzrbxWd0tLXYDdcX9W4VXkCtX+2En0PE8nDUBiNG29gLFaqF4qbI+q9sYtaxN/mkVBF5XdbEsDpfIKuJw114yOP3jyIjs7b1ejGUtnPSVhrMhGBr3CIvTaw3JDwScNWLexDuF/8aL2Ch3xp2xfr27wss3W5oN4vzHLN2g2Ni5UqVEZ/gFSm6WP6+Kg/JDXLE7J7PYFrhaVI9tpFnz4lYa1OxRe0/dtmEhbLcN7ebhI+tWky8j2vD6Drg0zV782tbTEOV48fxlVN6Ba+eAMl5CZe9bdX2JAnJfbflVCw+a87xfPkCdlrt1Dvw1y94vgnJCx7wdyTiIxMw9cN+8Ux9tDmgaXRXuIAFLpq6wzZxaflN4twGYLDuEqZLD0G5xuZuG5T1SrGWkRSlfbks/moHl23gdqF+bX7xZ+PsAhfQ6xVRmJUibqJeNNbZD4mmXgwJntdHyx5umXlsGEk1S821rfrWBY9Frn2bESl1dWpYKSBIQbDrrEUiT5HQ56OW201OQfgc+2zMeVC+HSEhTscxVj66Kpy6Q9v1HI0J5BMPABuP4Nuc1VvrFQvgt5zi4Sx1g8SClpe6cM1pRssyyt5Gc+duCPLCkmc5ExVGNvhebsGRkUbSgZXgk9GWDZAschgXytegBOsLnN9Da1a1fW2+yk0WtUQtlTyxcZqJTJVeA0tH7fWdEX3IbE1FSKOsTireMJTT+L8PJNBOu/+pjifL770UWzG5yIsxlZELHltnSFTG24pwDY3bvXU29egE2GffGMS67vUji23B1JcSg6vTwqDp/zH67dDbwJ77jzZy/TuXPK8PHvb7UAWk45SyuuR0F7BZyIssjHim4BTiGltyQ1O0cb8MN9ct6nAtrdo+R9LC+ts2fQbLngcn7vrLLfx131M5W+FmsjEL/KhkzCtuf4qAD4xONPa5YIswJf2a3QVPg9hHdzhKBSTQrOTKOr661atDKvanR60++W4DLobSo5MnSU6Ls8qyx7yClnpSao0wWYfv38Wnl7D2Ox8hPWMPdN9t4dXok/2j/OuGN8fn4aw6JMVxFcOX02dbhqJyfZSv31sV0phTwsLw+9ZV1KcupJ4cjqTzY7qqnoqVEaO8Ldb3njpb/IHxHyyJ29hz7ixAg5lx8s7AC486uhdaGfCJyGsY3f4ix9/rSo9ufWrz98bCjMyPU9eZtvjpWKvk9zqTD1xhOrcgsPY5Q+kzFDxKcm0ThIR3ZIrPF1lji1kLP6fooStnczO8Bwa6FRcczFzX8zSq+sv/hSEJTexyEQYxX7luvbbJYPb90fJ9l+vfBrsrTKqs2UUu2BhYVf/gMPYEt+Kw/AWakXrd0hM/RYmXpDrnIRy2G93VSf6cUDX53U5C5+CsBT2JXEUc7ap0oWso9cdnf0tE9YeQFjeuUdBrG0an5qfwEMmzz9iPdNNjJyXahyF0Sg+92loRHRltuk4WCWuqk7Vf8LCvEo6h2OKXq21jXkVqtwx963fLAI4L7Ta0ybNKIj1seqzW7iZypvGnDn5/bGUEaLWbaHX3CJbLDe3ipwSpqv77dahZSCuZyVJ3wnrXKkyEcPkfCe+Pk0l663tYWCIsG0qsDFh97shhlyLWozJIZn2kpPFvEmmyveJQvG82T7yfjIYyCn2wMZeVx9FzwlL52YmolgkfIaX9MqTO3wTj/foPDvjppuNmO/tEjujcsU9wtzLbxu1RfRLFOn17EZHV9lVxX9HwyiRPLRwjdsDfSas81svozjxtRyK7sIRRtX3Cq6MblWBbWGn+b4XCGzBLLlFmKNYIkbhG/0pQldX1H1P17yrsUwfBPJ5V7FGqM+EtYaC1zASnFQ1leJkE6Te93rhjZq0erKZA/o0dKGKEs2HPJFujcxt3Tr8VIjJVVgCRtflFFdg2C++/HPpK2Edm1fkhtMCimO6kLGvvO77outWV00uFj8PeDyKWyfaVs/lc2nhCD+k9BzJ5GLbhnhPh79se62GTju87fw1fldjOns27NhtFT0lrHWlzpIojKGL6AzRFbnhm0P68fRDu2eayw8gky1QcH32ev12Dj2muiFRy/QdD4IsXsttvrzf7nps/kfwUyeX3/rWR8K+WFe6IlKYV+mJt64HuTS6ZQfooNZlB+lSdoqReWIBZfaJTaWz9J1qyty07tcZskudW+q4BW4q942ozoUeEpb4isWKEQWvBVSb0ElAdP0mpwcNJR+gYXgS2EMsLIVUufSzrvYZesJCNz3/mXx3N5WetJ25tTLq9A6mVzC8uf2CRrZ/hIUSSgrrKjl4NdzYBOt64HmqgnZPbCOyQy7dZFRV5XdsOOu0KMqqRPdTkYnkXXogD/TBQz0QvSnIMmZpcEnRp54R1nHlNYlDkaonZE65sQmppkPjqPkkbDfaO7ATcm5UopiiiGJ1SoRlD1nfJ/L3d3/TJuOWM7dOJd1eTPoK5M5c8ALUK8LOyRlG5XUUJ4rFxkqVHJQZfoE1+wm2nA72wOXRtpTk8vPcK2+x0s1k+rsjSPybMmyZsbYY96UgC1gebr9MJq1XhPWNEuhDRK4JkWw0Co5UrdxTYel0sIfOGlidT4pmO44qiqrEXD7FWDtDdS2/Pey6zWlhezK9U8Oax0sJjveHsI4ZKuI4SQtrF85oeTu6wYqro15Zo/abTj0ZDh8OmlMYW5R++VxBhDXgq9wjdWVt+/0MOr1KxZVjMbjEHwXHriISSVb44FXeheGtVFvHVt6H0+rx2gnLXcTKEGOrMlNZNpmoYs/Umslbp4/ex/YP2IU+ENYt6sJrLFi8yKHoIcIAXtixpGtbgY0eMDp8mo+O8jEjlhZaFeqR4tjf932+5EDsOWpwMqAi0p9k8aXQB8KyXlPCI3RFZd3cGpVE4Td55KpThlVtByk6fDz8l9ysyNMHrLzCvshDftMSfVpmj30QbXdGng50UvHehPpLrdd/3FILVOcJ6xZzbvKHoITGfCiCVxFFiao+8gK2LZkIwh41fmsM75w74hdT0fZTtEq0u3H3hDAqEPmyhG3VdPWH9g+NjQttPLXuE5blEOM4Ud/hDHNjU8iVHPeRu53vk7w5JawOH476RWd/HheNmvaXpls17uyErA4owBJiZv1IY2Wx9o9nOPFHhMddNg9G5wlL5nUiBNRLeZh7puRtFH28FaVtBTbEsGmrD8jNUmnbiVvd2Y2UevRoFzLSSk4Mjw36NXfoEVW6PeGnbhOWVQMpek0yXfGcGdblhKcwHIe2MXz8AXU4afUBF+hAEm3vabNaJNczYX8IYGGNuBFaBcqYSNhYkEm1SmlyVbRoq2rfYcLyBhkowIi08PEqNMjQNew+fN/WHJGz/RCMfmg/IWOLsPUOJJNsXu557ZiNkNTUZEyZucLEOEMsUncq1K0tOuwyYdEqkd6GIqvjVf0Q34TyJGdD65KJrSvSeKDJru1Si5HhFe9f3QoTSGMWOlF5kGsKZs0tzhCDGSuysANhdwBstWWRxLEsfLGV9zQf0za8CeS5tSuZSMbuEoRlraLWbexjBwuyVgWiwBDkg6STTEeC/uJJzBQ5xYhhW0qmdZWw1pmySMVIqLr1kMwrbO2JLt1Wt30aG5VdpEaJ/EnrjO3itiyj+OSyRs94l731RVn6ms5Ac+jw5tHoJmHRHFGqRNyKqRef5NrrCSeLTfuEnV5oypsZ27ZXrARF7P0QjmkZnSQsgtdCjXnticM3SnwxOeFpZ5RqdRHWYvHU+iM2mBftywfbaWfLOxdGBwlLdIU7nGAXoMPXEAsXp0k2NdDn25669RF3rPo5H6yOT5FZPwzkEg2MPQLdJCzc4aW2Dny68Uf6hjegbQU2esT8cvOil/CKezYh2xo6R1iLtrAiFU0+2GEhhJyeeI+CFm3bOyLsBQ0O2btp2+yxkG3oBWXbXOLRNcI6VoER0EFx/I1SCZmefDdx2wpsIGzrjHn18KL9FR9WBl0syL6BUS1mKLtFWCxrK6ssDseNAdQyOoM3Z/OgZb3thc4uStiFEXetx5Qm62QLxRvkbRVhF10jLFdfRRRO6nPL6mTnntejHkeGbddY1KVzMFq2v7jYYr9dy495MKBloKAqq7C5XqsUHdhzWyiNYqJSwtDZYtFUjGrguYe8OkRYB21PCKuNm9AH21DPEgZZedP2uatavEpvhk7bzwLxfrsrj2O1BE9lRFGDpv9C4qiMHtBVLDEIIEdafsFsuxQmJz6f+brbIcLWQjBC1u6wQbrpPGqTOm9ZgY0IO2q9srIOI09bG9sHnCy+breYDKwItSDCRsaqIBCaPt5I+jzUaaAl/Q2x5VNK08Lm584Q1nkVUyGS+hIGSdNzvddaZa0TNri8b0gvb946efQFLhOHwBZSg7AhonwmrLE6jMgrLoinxNYbEBa+sbZ8Sp73cDpDWFZuyhKR1G4bBmHP5k3RRbV1wra8aGAjeNXcp3jQ/WHJz5XxAyxsqHUWBJFGUMst/0aLXEZK3BQIcTVULPfeyn0kukPYuanU/Spfz6et274C28I9XDyGBawUadu10blpv23jEMzUtKCwNaUYn8dyQqSXrFHTck6nIcibyify9+iqY9TZhZ06Q1jeu0F89SVXaIafMUXS8i7nxUXy0hth0/ZzxYhurtjErkFcNq/dGcJiwiNero05p31dLP5Qk9YJm7c1Ab0DVonJdRzJdQIdJpe8unSFsHPMp4tJHefN1ficJQh717ZkLyYYWn7ErchlL7oZeoquEBZyTXFWVz7s5LxRj71tnbBXhPlUXEBeasB+6AphUdBJC98/fO5qe/uCTtcFq6IzSLhYfbuhRtm6UEDX0Q3COluIeLkpR0t51r5bW35uwmIA6vQ8ostg8nZIw65eeU13N3m0hm4Q1pbpaCmOiM1rZ31j21dguzacZQGzCaUptcq1QQ1Eojc31xqlEq11iYUjGstB0eVHP8+FeLAzfdmJiCvEVRPW1f/PzVREaVE5fAMNiectdhmdTnffqtew+vRdKVimoGWUS4GuIBGGKbFWhiqPpGeomoZC54o4LUOJm2kubg5YxVUTtoE1Mo6x6mqBfW1nb2UjA/DpXTN7+suiGUneQSOwB7RgPW6ibaAUltYQSwOp6W+ojJZhgFZdtA31Y8L9hOgCYR29sbEsKsvbc7SQT+d9vFNurvP6l6bZlLSyE9JZLFMyb1hh337rIpieOrMHC2sx9BJxFV0GemHEDQhbWMgjkz9Mf6OcLs9RkFoWQ+3mVo9zoguEtUaFoqgqWFinVaTceR9PP56uxks+IPkDmDVlEVstlwUjOi8ltiqtewt0RVp9eOxvuQiBT56LBx3ZwoYpD6MFyvDeC4ldNWLMbJUYKCU+Q4rCwuCe8PH7gS4Q1kBWgvhqf3oFp3O/i/qUTRlYK2oXKjKgqLXitrRzC9M6X2BLBn9qQUosMQQ9eScEf2UNs9ry5lF8ixcb8q+0AXdaYUMUizABrpJbOVFSpwGFsk90+Z2Ej3qhlMISOGJr8UgfeOWPGfj6Fl0gbKnErQJhLbmR6fnl0V6buA8iR8RmZWjsjM7ImQjCB5ULiW1K9BdzlHQJyu108oh5wTHSpIHg9jedS7JEYUi/Qp9IpYox+Y3irE2Zr6FlMnVnum+7c56wfTH3LqADhCWPWIisgktsLeb6z/2A6qY43aSbwnAzthFqZchiYUrrTguxYMLSUwsCMUNyhdVFQkleBBxDcp3Jf4TTLJK5ELD55FuMZAnq51FbUW45Pt8E4y4FNpN+5nazregAYaH/IDX46rCvOT3723hSyUTcGWaysLONSChiM46MJ+wtucQPAbIt9FfJTOsRlrBT6GaNCCiy8zfCfIiQ5CAG2J8mQwz2uJMd37uwmM0+1wzjzgvvwNcN6ARhs5g84ufKOqPz9Oz+oM2DEy7NUIHhxXrEWnQICDGfjCtPWGwEJjtTKDHCBkOEbsiK6jC1nCG1izR5Ykusw8TQt8BkGdk0bG+ph5ZxPhDnitABws7Jp0SO+Nk5Mz27Kh3L5Z7uMUwKc20UOEjHjuJiAZNLXr4KIeoViJy8hjydPBZa8dp3m+dIvmgWNbCp1DL1kn3IlU9FCKvXWjvB3MjxWS6R/zVDjfUYXC9hX8JIM83gEVfGaTU+f+vLTJ1QgQ2z2db7f1ySNaauy4KRU2NhdY2xc3TmEaf9BsNZU7zlj7bEQkNtjZ3qpxl0SaZnUZ7bgt/Po+Ay12cvz/US10vYF1jDfK2sLdJTJnC3QKv2lciuGTo/FWOtVU/W2pk1T3SpojBAcaFqoZ/qMSy6OmHXKv19GrrNNqMLhF04hxCWglgibHH2ByPCDr7aKoyUmXEnuCPMLbKrP6WAvgge1I3i1n+Vc0K4hLQZZLtzGcl0aHPaiE4QduHYwpZYgnX+6+75hbS6BnMqr9iiOcI8sQA3/dX8pZb6gQWtlDC/I8rXIgjQFNW6NnQX0AXCzslFKpmxSiYDYS8AZMlOwljM1ZE3nEsmbKmVzK0KJA/lWBkZVptWURCQkyNFm6F6V9AFwlLok2bkEVdPKhFnH3xz+dBg8wZkY0/SxmDRWg3bGsg8oAgWEoRaKE6vkYVFJhy2NQgerM0/tYrANnSBsM6oVNnqZwVh4vOXYe/O30vVPfz3UTycovqr6f2jmDiVElXlBZj6X103Wxqs7cD6FYkJvKvWKr4crpSw85WPLBqufpKFrZSMH8oz+0kDYTeC7KI82RpeDDuYZRl2Xq/6pU/oszn91UF6mRGl68eVEvYV0PczcZYIW2R38swbLeZGDK7YJtCbMD7DZs/NDxVc/xbKC6EThC1VJJ1z1TP26Zy55mJNNBB2IyyWGbX0UHrwh7egC4SdY4Bdg7Go64iTlAS3whmRnvP+OwxbjE8nxTHgOHSBsAujwyjHNGylMxGfuTnR6uqs999h2GJIBV0anSAsxLqEJsLaskjj81d2BmzD2RUrB+xAJwi7MDLCUjVHNrZIQnm6RLHVlu/LvJkcmb/6TluyLNcOOw3PnfUb8C66QVgysYGcEmNtVSkh5KmylZyOnEM5aW31+Nxombx8hx5/CN4Y9EqI4eJ1QXSDsAs7CUI5czwGkAqhTmVjdYARVLjcr89CPdbLha14KLaww3kKnFGEYsBudISwC8hP5zOLvc46icenavfVN0GonZGBeLJaZlOIMkKDnr4RBTLNiwchhTTlVGoMoBtTSDl16lPnXvQwR3NBdIWwRoXhnSoXbu5skUTJiRirAzF51NBy0DKH/Lx+CFQeFDJQZEhSVneYTqRSgSzQly6kVbkCeT+viwzp1U98vbowukJY5J1GCVd0XFUIIXLdNLR9BHqUFqFQFspJcmHzEEMkD4GWI6KqfSTCRsaq8LEIArK88jYYQwfxQZ1wN0AHAV30oX3zMugMYefEnXDM+qOuVEkUS2yLdR+8VzNShsjvhLBSogVSS5aiB2Ejk0Km3hotiMahwKq1WMygzzn95HoIuj1t5AGv0RnCQnLzlgW2F3NbqSSOBbnFH7SyVgePkJvHBgkIIWiKZO+UjAt1KyIyr6NpEimWX6IIOoUOGuTQJmmuPvn5alIK6N2lj+IzojuEBWNFKBqvWIoIK9mtsx8ws1ZjW6klr5dICx00KL5pPS11MYEaQk4WlghLt3vQuqDbQDQNHz79jLs+jzTbgF3oEGHpLJkQY1MeyyTSkJFNlK4q4qw71yM+jcPhtNwILcdqUIRoH50irNNKhJFPUTpsMCUjq37jpTu86/n00ENCdBvQbDK8NK2jU4Sl6JVYGkovQW1nahzFYqJKoizbWXfp4/tUsEOu+ALoFmGJsewWP7D0vTM6JYsrMqX9qiznBh+tRWCfyGBjW0bHCLvAHLWMQlFnfYwmvxhWtiirErtTYWbdhY/w0wAj7YONbRfdIyxvNb8J650dvOE5DIVQhV8PgCSUu/ABfhqQjT2JNNuAvdFFwi5mSoajSDJlIVpMVjaM4iQrfvBCj2EWrjVYdfuJmzQvgU4SlhfahSM0H4Gzlrt8Q+KskBzP2nNWegasAsu2h+tji+gmYVGHfSDKRmKiWQ/TEWfThAytEInMioJJ29x2yESdEVaJwca2iK4SduGsTsW3m1CkUx4DgGuscilEHEciybCFdbjwtwFm7PBSt4XOEpYpq+QtGVWp9KzmLDvHcUSclZiCGxzjFvDJx4NbRocJywxVD4mAG6zqpeRkZwsl4zAKibOZHsKrFsCCxUPc0Q46TdhFk3ASkRjnNWWdtWxmv4yiWOTT4dp/flgdDTa2JXSdsIDhBBQ3U/izBuKKWSLCMCB/eRCRbwF6kD9tCX0grN++MwqCaKKXjC2fyMze0De/ycExPj8wJXHpY/gU6AdheXiHKAuD6vyXtqqKf6YxMTYIB3/t7LB6yBW3gr4Qltc+o2VRNNN36FL8XqRRSJQVjekdpErPBQgWD8M750d/COv3yKKvmGd55pYpW2QiYiP7yTVdWoDGdvVLH0Tv0SfC8mJKeRuiZXEBHRmGuo8Q3tZDtAPOB0izDYw9M/pFWG5RHEfhrdS87A4oVRLDxg4O27lhB8aeHz0jLEJZrdBTnKPPyTO2SMHYQAx69ecGvfQDY8+L3hEWNZ5CRkEsdeVN7HNVpBEzdkhjnhtmEFM8M3pI2AWu9FEYJaq0/yG6IvUkfebJ13wGnA8WjB3aFM+HfhJ2wY0UIm1EKCqVoLoTDKnis8Okw6t8TvSUsIuFEsFNnBbsEtuqpC8J4+ngr50bJhXSXfog+oveEhY2NhSqtrBOy5Cd4qG2c3ZgQHa4Lp4LvSWsoys9EbSoddlm6g4mVg4TsucHXSs/9XK/s6K3hMVpE45Exny1aDUOh0RxS2DB4uGFPgv6S1jspwyi+5JiWEeE1ZwojocUZhuwajyMtJ8HPSasSW+DUVLyToCF1SksbPS597q2Bjt4xWdCfwkLxywIibC2ctw2Fw6Tdu3BFnJSDi/16dF7wsLAOiZsMBC2TajhpT4H+ktYB8JG/6eq7E/HS3j+BJf4oRxCq3Ywt8MrfQb0nbBJ5Qs5phAsPpEPl/0BXUZ/CYupHcSwfjeWUdz/H6nBwg7oMvpLWMx6/SmWyDjhCw5hA6GHHpwBXUZ/CYs6bCjqRnSrhSfsbPCIB3QZ/SUsepuiWsrpD+ub/4NhY/iJoBXaso0SzWLtlTFYfGHSmbvUsfUavSWsKaUI48xPwNZ9TkE4EPZEMCmmi60MasKuCokbFWrzdo7dLnQxvPwfRX8Jyx7x1J8hpjawYhjVPBUUtGPpo1nMjdZWhkppMq1YnTJTgSIja63WM/ra0D8NMXeTEqvpm/y1HhqhjkJPCetcBWWnsT8r5r7NiTziQXLiVFCBfJTmMQQdiasizKVUYYTrpAJhI62lyhVWgNJPefV2OQ6ndFsCfT3otR2HnhIWrXFx1OgLNQb2Rg3TdaeCCoiRqQiJoZoC2ijUT6h7G0tsVcG0oI+3Uik50ULOQpjWhRGhTgXWqoREZ/KbL/0cuoieEnZuVRIJ+eT4qzqCDcRwipwMRFioAoysCmWuchFpq0OML6ogp58RbUvsAgiFktr43IGRoZZ3xtDtQOzR8G4cgV4S1jlbZWIkHuoFlEMEe3oQKelKyBZWzSx9QlEpRSH0IXiES4wwVqtbbA/Us0jgnbAgLNFXT6I7+m46uMRHoI+EdQtblmkcJl6I2C4j2IGvJ4OWrLX2pKw1qRAFecVKzQ1Ftg9kUwOVBw+KwlSQmD5EfK2c61Tpgv4Rc2U62Nej0EfCLqwtySOOH/w5YWqH+Fa5yx5Wv2A3fmosfTW3/D2Hb8zt3L1aQYbPZTSM3h2JPhJ27ipNBnbsU05zzW3/mKy79IENYFgjwiE6ORJ9JKy1VRFHce106fxmiGCvC9YOM1PHooeEddYUWRjJuq1GfQuCQfZ/QE/QS8JWimuwjr9IPF9FPiQlB3QfvSOss+QR30ejWrXPKJ8hvk0HAYQBPUD/COss9nLc+YxTM1YXDBmnAb1AnwjrFsgQm7KQYSO2ZmsDK/Lyssc2YMBJ0CfCAo4XX4WxZsHwWisxCNWQlhzQC/SMsGhK/J5FUcr8dLMJ90zcDCWdAT1B3whrbZUlYT1NbbVPEcdDBDugJ+gZYa2pChmHOfN1Xj7G9ZTOYGAH9AP9IqzDNHUS1WN0pu76v8kGAzugJ+gVYa2zZSFF/OhTwjqvU8SDlNCAvqBXhHW20pm4rQ2sVXWT07BHbUBv0CvCWlcVqRB+7tUtldeGTaUDeoN+EbaqinuRLFPEg7TpgL6hZ4QtMrFUXmtSxNOBsAN6gz4RlkLYQsZCeQ941gjDVINHPKA36A9hnbM/rUpi2Yj9jz1h1YWPa8CAE6I/hEWXU5nGohaaaFJO0ZAiHtAj9IiwCGETkdZF12abjphd+KgGDDgh+kNYHoQlwtZKMLVHPOSIB/QKvSHsHB6xEiKtBTRrrcShjXhAr9AbwsLCFlIkXsppsWi6JsxA2AE9Qn8Iu3AIYZNm8tUT9mbwiAf0Cj0irLVKRGuEDeVlj2nAgNOiN4R13DzM6qYOX6u7Iec0oH/oDWFR1WHCVo6/Ur8OFnZA/9Arwma3kSiqVbnEPw0WdkCv0CPCOltbWLcAYX3fRHrpoxow4JToE2Ephg2JsOwTGzXM1g3oIXpEWCJpHIqs9D6x4uG6m/FA2AF9Qp8IawuysBkFsW6BTiffODFzFz6qAQNOiD4R1mkpRFJUHMXqhLNO0SAhPqBP6BNhMVIXJ4p8YotpnVsm7LBlckCf0CvCWghOkE8MpxgZKBBWDPOwA3qEfhGWfOLongj7jFk7LxETDZqJA3qEXhF2DrMaqwomdqlyOgSxA3qEXhF2sSiSSGSaGFuRiU2ZsUk90T5gQA/QM8Jq3+wEWFPIundisLED+oKeEZai2DCSVcmUffJ5p1DpIVM8oCfoGWHdDO2J3imuICvOzRPDcp0BfUHPCMuJ4vC+sM/Vc1WV32vGqkHZaUA/0DfCzo2SYTzxPnFVEWMxBCDkwNgBvUDfCOtLO0KBsWRjq98UVmLdhFIPamwDeoDeEZbzTiE6imsoGYcQFB/c4gE9QP8I66wWwSgli1oz9ilLoFEc5UOyeEDn0T/CQm1CBNGktK6y3i/WSkYhGdnBLR7QdfSRsKwPE2GL3R+uNrNPmrNPQhkelh0woKPoJWEpjhVhiMywI1RVkSbiPlWTsRByCGUHdBn9JOzCaHKCiZwOesUozUZCFj8KlWWq0JWxdjC0AzqJnhKWGyhikaPxn/XFReo7jIvvRaWLotADYwd0EX0lLNlYJYV40IbcY6Ir2VXbpI2rgg2tsWYxuMcDuoXeEnYxJ8rm5BWXKhSpxsSOc9aTtiiyNMmUJs4OjB3QKfSJsG7t67k1Wludh6uNiY4Tx0RZSVAKlZ6BtAM6gz4RdiPmOhevhdicZc6SxxxHnDYe8sYDOoPeE3ZRqnRdJcZXZ398J86GQXA39BkP6Az6T1irubyzAtekn+hHmOUZ+owHdAb9J+zCzgptHKLXOsqlMPa5HgxIbonNhRKDKMWAbuATEHZh0SdhSoU0U0bG1DYNi8WDzMm2WpNLqQa3eEAH8BkIy7BGPUghQiEe1FSXlatcmUlZgKZzI4UcbOyADuDTEHbhzMwoKe5+DSORpKrQpZa1EoUlwgo1EHbA9ePzEBaw3P8Uhl/CKJFKCZEa7AVwTNjBJR5w/fhchCUYo/MkGgUjco5HjYVlNePBwg64fnw6wi44nM1FxJLFkVSlnRFfw0GmbUAX8BkJS/gDrvG3cMSUFRGrUVz6mAYM2I1PStgFij0g7V0UEgYZ1AEdwecl7AKcrbRWuSK3+NKHMmDAXvjUhAXQVTHQdUBX8OkJO2BAlzAQdsCADgGEtT/+/vXr13+TY2j//cvXr3/7MbiIAwZcGqb6519/+frPir+w1f9+/QWfesL+6+9E2b9bZ//1r7/9/a//+6+BsQMGXBjWEBn/9vV/IRdoy7/++c9/KReesJBgsNXXr5VbYJLlX1+/DoQdMODS4Hzo169weCsi5dc/NxbW//QXENb9+Pe/v/713+5yRzlgwIAlLOzo/Off//7vH//31xXCuupvX//u6OeIZv9aXfIQBwwYUKP6+9d/WFf+65d/4NMXwrof/9dXb1adrf7+v/9ylzvEAQMG1Kj+DVq6H1///qP68ZUpyjEskfdrBeHehSXG/vjlL4OJHTDg0rDlX//3h3WL6m9/+eUvf8aff3jC/vj6Z2JwVTlry6oq//FXOMcDBgy4JOy/yaZCKrAW+fz6F6SfQNi/fv0zRa5ff/le/fjl6y9/+eWHu/SxDhjw6UH+MFj5tXD+y38s67DOPjvrHC+zcM/DlqgBA64B5PG6yrnllz/xcWhNHDCgQxgIO2BAhzAQdsCADmEg7IABHcL/D/GNgGdDzrWJAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek15" align="bottom" width="562" height="360" border= "0">


Škatuľa s TOBI

Kompresor
Hadička
Náustok
Spodná časť nebulizátora
Papierové utierky
Ampulky
Ochranný vrchnák vdychového ventilu
Vrchná časť nebulizátora

Vrecko


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2008.


12TOBI 300 mg/5 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2107/5732


1. NÁZOV LIEKU


TOBI 300 mg/5 ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna 5 ml ampulka obsahuje tobramycinum 300 mg ako jednorazovú dávku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Roztok na rozprašovanie


Číry, svetložltý roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dlhodobá liečba chronickej pľúcnej infekcie spôsobenej Pseudomonas aeruginosau pacientov s cystickou fibrózou (CF) vo veku 6 a viac rokov.


Majú sa zohľadniť oficiálne odporúčania na primerané používanie antibakteriálnych látok.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


TOBI sa dodáva ako liek na inhalačné použitie a nie je určený na parenterálne použitie.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka pre dospelých a deti je jedna ampulka 2-krát denne po dobu 28 dní. Interval medzi dávkami má byť čo najbližšie k 12 hodinám a nemá byť kratší ako 6 hodín. Po 28-dňovej liečbe má pacient prerušiť liečbu s TOBI na ďalších 28 dní. Cyklus 28-dňovej aktívnej liečby a 28 dní prestávky bez liečby sa má dodržiavať.


Dávka nie je upravená podľa hmotnosti. Všetci pacienti dostávajú jednu ampulku TOBI (300 mg tobramycínu) 2-krát denne.


Kontrolované klinické skúšania s užívaním TOBI podľa nasledujúceho dávkovacieho režimu trvajúce 6 mesiacov ukázali, že zlepšenie funkcie pľúc nad východiskové hodnoty sa udržalo počas 28-dňovej prestávky.


Dávkovací režim TOBI v kontrolovaných klinických skúšaniach

Cyklus 1

Cyklus 2

Cyklus 3

28 dní

28 dní

28 dní

28 dní

28 dní

28 dní

TOBI 300 mg 2-krát denne + štandardná liečba

štandardná

liečba

TOBI 300 mg 2-krát denne + štandardná

liečba

štandardná

liečba

TOBI 300 mg 2-krát denne + štandardná liečba

štandardná

liečba


Bezpečnosť a účinnosť sa stanovili v kontrolovaných a otvorených klinických skúšaniach trvajúcich do 96 týždňov (12 cyklov), ale nesledovali sa pacienti mladší než 6 rokov, pacienti s úsilným exspiračným objemom za 1 s (FEV1) <25% alebo >75% prediktívnych hodnôt, alebo pacienti kolonizovaní Burkholderia cepacia.


Liečbu má začať lekár so skúsenosťami s vedením liečby cystickej fibrózy. Podávanie TOBI má pokračovať cyklicky tak dlho, pokiaľ lekár považuje jeho zaradenie do liečebného režimu pre pacienta za klinicky prospešné. Ak je zrejmé zhoršenie funkcie pľúc, má sa zvážiť prídavná liečba pseudomonádovej infekcie. Klinické skúšania ukázali, že mikrobiologický nález rezistencie na liek in vitro nemusí nevyhnutne vylúčiť klinický prínos pre pacienta.

Spôsob podávania

Obsah jednej ampulky sa má vyprázdniť do rozprašovača a podať inhalačne počas približne 15 minút pomocou ručného opakovane použiteľného rozprašovača PARI LC PLUS s vhodným kompresorom. Vhodné kompresory sú tie, ktorými sa po pripojení k rozprašovaču PARI LC Plus dosiahne rýchlosť prietoku 4-6 l/min a/alebo spätný tlak 110-217 kPa. Je potrebné postupovať v súlade s pokynmi výrobcu o údržbe a použití rozprašovača a kompresoru.


TOBI pacient inhaluje vo vzpriamenej polohe v sede alebo postojačky normálnym dýchaním cez náustok rozprašovača. Nosové svorky môžu pomôcť dýchaniu ústami. Pacient má pokračovať v štandardnom režime fyzikálnej liečby dýchacích ciest. Pokiaľ to vyžaduje klinický stav, má sa pokračovať v používaní vhodného bronchodilatancia. Ak pacienti dostávajú rôzne druhy liečby dýchacích ciest, odporúča sa nasledujúce poradie: bronchodilatancium, fyzikálna liečba dýchacích ciest, ďalšie inhalačné lieky a nakoniec TOBI.

Maximálna tolerovaná denná dávka

Maximálna tolerovaná denná dávka TOBI sanestanovila.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na tobramycín alebo na akýkoľvek aminoglykozid.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné upozornenia

Informácie o použití v gravidite a laktácii, pozri časť 4.6.


TOBIsa má používať s opatrnosťou u pacientov so známou alebo suspektnou poruchou funkcie obličiek, sluchu, vestibulárneho aparátu, neuromuskulárnou poruchou alebo pri závažnej aktívnej hemoptýze.


Sérová koncentrácia tobramycínu sa má monitorovať iba venopunkciou a nie odberom krvi z prsta, pretože to nie je validovaná metóda na sledovanie dávky. Zaznamenalo sa, že kontaminácia kože na prstoch z prípravy a rozprašovania TOBI môže viesť k falošne vyšším sérovým hladinám liečiva. Táto kontaminácia sa nemusí úplne odstrániť z rúk ich umytím pred odberom.


Bronchospazmus

Bronchospazmus sa môže vyskytnúť pri inhalácii liekov a bol popísaný i u nebulizovaného tobramycínu. Prvá dávka TOBI sa má podať pod dohľadom lekára, s použitím bronchodilatancia pred inhaláciou, pokiaľ je zahrnuté do súčasného liečebného režimu pacienta. FEV1sa má merať pred a po inhalácii. Ak sa preukáže bronchospazmus navodený liečbou u pacienta, ktorý nedostáva bronchodilatancium, test je potrebné zopakovať inokedy s použitím bronchodilatancia. Preukázaný bronchospazmus pri bronchodilatačnej liečbe môže naznačovať alergickú reakciu. Pri podozrení na alergickú reakciu sa TOBI má vysadiť. Bronchospazmus je potrebné primerane liečiť.

Neuromuskulárne poruchy

TOBI sa má používať s veľkou opatrnosťou u pacientov s neuromuskulárnymi poruchami ako parkinsonizmus alebo iné stavy charakterizované myasténiou, vrátane myasthenia gravis, pretože aminoglykozidy môžu zhoršiť svalovú slabosť možným kurareformným účinkom na neuromuskulárnu funkciu.

Nefrotoxicita

Hoci sa nefrotoxicita spája s parenterálnou liečbou aminoglykozidmi, nepreukázala sa počas klinických skúšaní s TOBI. Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov so známou alebo suspektnou poruchou funkcie obličiek a má sa monitorovať sérová koncentrácia tobramycínu. Pacienti so závažnou poruchou funkcie obličiek, tj. s hodnotami sérového kreatinínu >2 mg/dl (176,8 mol/l), neboli zaradení do klinických skúšaní.


Podľa súčasnej klinickej praxe sa má vyhodnotiť východisková funkcia obličiek. Hladiny močoviny a kreatinínu sa majú opakovane stanovovať vždy po ukončení 6 cyklov liečby s TOBI (180 dní inhalačnej aminoglykozidovej liečby). Ak sa preukáže nefrotoxicita, celá liečba tobramycínom sa preruší, kým sérové koncentrácie neklesnú pod 2 g/ml. O opakovanom začatí liečby s TOBI rozhodne lekár. Pacienti, ktorí dostávajú súčasne parenterálnu liečbu aminoglykozidmi, musia byť primerane klinicky sledovaní vzhľadom na riziko kumulatívnej toxicity.


Ototoxicita

Pri podávaní parenterálnych aminoglykozidov bola hlásená ototoxicita, ktorá sa prejavuje ako poškodenie kochleárneho i vestibulárneho aparátu. Vestibulárna toxicita sa môže prejavovať vertigom, ataxiou alebo závratmi. Kochleárna toxicita, ktorá sa prejavuje stratou sluchu alebo pri audiometrickom vyšetrení, sa nevyskytla počas kontrolovaných klinických skúšaní pri liečbe s TOBI. V otvorených klinických skúšaniach a v priebehu postmarketingového sledovania došlo u niektorých pacientov s anamnézou predošlej dlhodobej alebo súčasnej intravenóznej liečby aminoglykozidmi k strate sluchu. Lekári majú vziať do úvahy možnú vestibulárnu a kochleárnu toxicitu aminoglykozidov a primerane hodnotiť sluchové funkcie počas liečby s TOBI. U pacientov s predisponujúcim rizikom vyvolaným predošlou dlhodobou systémovou liečbou aminoglykozidmi môže byť potrebné zvážiť audiologické vyšetrenie pred začatím liečby s TOBI. Vznik tinitu je výstrahou, pretože je to príznak poukazujúci na ototoxicitu. Ak pacient uvádza tinitus alebo stratu sluchu počas liečby aminoglykozidmi, lekár má zvážiť odporučenie na audiologické vyšetrenie. Pacienti, ktorí súčasne dostávajú parenterálnu liečbu aminoglykozidmi, majú byť primerane klinicky sledovaní vzhľadom na riziko kumulatívnej toxicity.

Hemoptýza

Inhalácia nebulizovaných roztokov môže vyvolať reflex kašľa. TOBI sa má použiť u pacientov s akútnou ťažkou hemoptýzou len vtedy, keď prínos liečby prevýši riziko vyvolania ďalšieho krvácania.

Mikrobiálna rezistencia

Testované izoláty P. aeruginosau niektorých pacientov liečených TOBI v klinických skúšaniach vykazovali zvýšenie minimálnej inhibičnej koncentrácie aminoglykozidov. Je teoretické riziko, že sa u pacientov liečených nebulizovaným tobramycínom vyvinie rezistencia izolátov P. aeruginosa na intravenózny tobramycín (pozri časť 5.1).


4.5 Liekové a iné interakcie


V klinických skúšaniach pacienti používajúci TOBI spolu s alfadornázou, beta-agonistami, inhalačnými kortikosteroidmi a ďalšími perorálnymi alebo parenterálnymi antipseudomonádovými antibiotikami vykazovali podobné profily nežiaducich účinkov ako kontrolná skupina.


Je potrebné vyvarovať sa súčasného a/alebo následného použitia TOBI s ďalšími liekmi s nefrotoxickým alebo ototoxickým potenciálom. Niektoré diuretiká môžu zvýšiť toxicitu aminoglykozidov zmenou koncentrácie antibiotika v sére a tkanive. TOBI sa nemá podávať súčasne s furosemidom, ureou alebo manitolom.


Ďalšie liečivá, pri ktorých boli správy o tom, že zvyšujú potenciálnu toxicitu parenterálne podávaných aminoglykozidov:

Amfotericín B, cefalotín, cyklosporín, takrolimus, polymyxíny (riziko zvýšenia nefrotoxicity);

Zlúčeniny platiny (riziko zvýšenia nefrotoxicity a ototoxicity);

Anticholínesterázy, botulotoxín (neuromuskulárne účinky).


4.6 Gravidita a laktácia


TOBI sa nemá používať počas gravidity alebo laktácie, pokiaľ prínos pre matku neprevýši riziko pre plod alebo dojča.

Gravidita

O použití inhalačne podávaného tobramycínu u gravidných žien nie sú dostatočné údaje. Štúdie na zvieratách nenaznačujú teratogénny účinok tobramycínu (pozri časť 5.3). Aminoglykozidy však môžu spôsobiť poškodenie plodu (napr. vrodenú hluchotu), ak dosiahnu u gravidných žien vysoké systémové koncentrácie. Ak sa TOBI používa počas gravidity alebo ak pacientka otehotnie počas používania TOBI, musí byť informovaná o možnom riziku pre plod.


Laktácia

Systémový tobramycín sa vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či podávanie TOBI vedie k dosť vysokým koncentráciám tobramycínu v sére, aby sa objavil v materskom mlieku. Vzhľadom na možnú ototoxicitu a nefrotoxicitu tobramycínu u dojčiat je potrebné sa rozhodnúť, či ukončiť dojčenie, alebo prerušiť liečbu s TOBI.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe hlásených nežiaducich reakcií na liek sa pri TOBI nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V kontrolovaných klinických skúšaniach sa ako jediné nežiaduce účinky vyskytli u významne väčšieho počtu pacientov liečených TOBI len porucha hlasu a tinitus; (13% pri TOBI oproti 7% u kontroly) a (3% pri TOBI oproti 0% u kontroly). Epizódy tinitu boli prechodné, vymizli bez prerušenia liečby s TOBI a nespájali sa s trvalým zhoršením sluchu pri audiometrickom testovaní. Riziko tinitu sa nezvyšovalo pri opakovaných cykloch liečby s TOBI.


Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré bývajú častým následkom základného ochorenia, ale pri ktorých sa príčinná súvislosť s TOBI nedala vylúčiť, sú: zmena farby spúta, infekcia dýchacieho traktu, myalgia, nosové polypy a otitis media.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: menej časté (≥1/1 000, <1/100); zriedkavé (≥1/10 000, <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), zahŕňajúce ojedinelé hlásenia.


Po zavedení do používania sa nežiaduce účinky vyskytovali s nasledujúcimi frekvenciami:

Organizmus ako celokZriedkavo:

Bolesť na hrudi, slabosť, horúčka, bolesť hlavy, bolesť všeobecne.

Veľmi zriedkavo:

Bolesť brucha, mykózy, celková nevoľnosť, bolesť chrbta, alergické reakcie vrátane urtikárie a pruritu.

Gastrointestinálny trakt
Zriedkavo:

Nauzea, nechutenstvo, ulcerácie v ústach, vracanie.

Veľmi zriedkavo:

Hnačka, kandidóza úst.


Krv a lymfatický systém
Veľmi zriedkavo:

Lymfadenopatia.


Nervový systém
Zriedkavo:

Závraty.Veľmi zriedkavo:

Somnolencia.


Respiračný systém
Menej často:

Zmena hlasu (vrátane chrapotu), dyspnoe, častejší kašeľ, faryngitída.

Zriedkavo:

Bronchospazmus, zvieranie v hrudníku, kašeľ, dýchavičnosť, pľúcne choroby, zmnoženie spúta, hemoptýza, zhoršenie funkcie pľúc, laryngitída, epistaxa, rinitída, astma.

Veľmi zriedkavo:

Hyperventilácia, hypoxia, sinusitída.


Zmyslové orgány
Zriedkavo:

Tinitus, porucha chuti, strata sluchu, strata hlasu.


Veľmi zriedkavo:

Ušné choroby, bolesť uší.


Koža a kožné adnexy
Zriedkavo:

Exantém.
V otvorených klinických skúšaniach a v rámci postmarketingových skúseností sa u niektorých pacientov s anamnézou dlhodobého predošlého alebo súčasného používania intravenóznych aminoglykozidov zaznamenala strata sluchu (pozri časť 4.4). Použitie parenterálnych aminoglykozidov sa spájalo s precitlivenosťou, ototoxicitou a nefrotoxicitou (pozri časti 4.3, 4.4).


4.9 Predávkovanie


Inhalačné podávanie vedie k nízkej systémovej biologickej dostupnosti tobramycínu. Príznakom predávkovania aerosólu môže byť silný chrapot.


V prípade náhodného požitia TOBIsú toxické príznaky nepravdepodobné, pretože tobramycín sa slabo vstrebáva z nepoškodeného zažívacieho traktu.


Ak sa TOBI omylom podá intravenóznou cestou, príznaky a prejavy parenterálneho predávkovania tobramycínu môžu zahŕňať závraty, tinitus, vertigo, zhoršenie sluchu, dýchacie ťažkosti a/alebo neuromuskulárnu blokádu a poškodenie obličiek.


Akútna toxicita sa má liečiť okamžitým vysadením TOBI a majú sa vykonať základné testy funkcie obličiek. Sérové koncentrácie tobramycínu môžu pomôcť pri monitorovaní predávkovania. V prípade akéhokoľvek predávkovania sa má zvážiť možnosť liekových interakcií so sprievodnými zmenami eliminácie TOBI alebo iných liečiv.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: aminoglykozidové antibiotikum, ATC kód: J01GB01

Všeobecné vlastnosti

Tobramycín je aminoglykozidové antibiotikum produkovanéStreptomyces tenebrarius. Jeho primárny účinok sa zakladá na narušení syntézy bielkovín, ktoré vedie k poruche permeability bunkovej membrány, postupujúcemu narušeniu bunkového obalu a napokon k smrti bunky. Je baktericídne v rovnakých alebo mierne vyšších koncentráciách, ako sú inhibičné koncentrácie.

Hraničné koncentrácie pre citlivosť

Všeobecne uznávané hraničné koncentrácie pre citlivosť pri parenterálnom podaní tobramycínu nie je možné použiť pri podaní lieku vo forme aerosólu. Spútum pacientov s cystickou fibrózou (CF) má inhibujúci účinok na lokálnu biologickú aktivitu nebulizovaných aminoglykozidov. Pri podaní tobramycínu vo forme aerosólu sa vyžadujú koncentrácie v spúte približne 10- a 25-krát vyššie, než je minimálna inhibičná koncentrácia (MIC), aby sa pri P. aeruginosadosiahlo potlačenie rastu a baktericídna aktivita. V kontrolovaných klinických skúšaniach dosiahlo 97% pacientov liečených TOBI 10-krát vyššie koncentrácie v spúte, než bola najvyššia MIC pre P. aeruginosa vykultivované u pacienta, a95% pacientov, ktorí dostávali TOBI, dosiahlo 25-krát vyššie koncentrácie, než bola najvyššia MIC. Klinický prínos sa ešte dosiahne u väčšiny pacientov, u ktorých sa vykultivujú kmene s vyššími hodnotami MIC, než je hraničná koncentrácia pri parenterálnom podaní.


Citlivosť

Keďže nie sú určené konvenčné hraničné koncentrácie pre citlivosť pri podávaní nebulizovaného tobramycínu, je pri definovaní citlivosti alebo necitlivosti mikroorganizmov na nebulizovaný tobramycín potrebná opatrnosť.


V klinických skúšaniach s TOBI sa u väčšiny pacientov s izolátmi P. aeruginosas MIC tobramycínu <128 µg/ml na začiatku liečby zistilo zlepšenie funkcie pľúc po liečbe s TOBI. U pacientov s izolátmi P. aeruginosa s MIC 128 µg/ml na začiatku liečby je menšia pravdepodobnosť dosiahnutia klinickej odpovede. V skúšaniach kontrolovaných placebom však došlo k zlepšeniu funkcie pľúc u 7 z 13 pacientov (54%), ktorí mali počas liečby s TOBI izoláty s MIC 128 µg/ml.


Na základe údajov in vitro a/alebo skúseností z klinických skúšaní môžeme očakávať nasledujúcu odpoveď mikroorganizmov vyvolávajúcich pľúcne infekcie pri CF na liečbu s TOBI:


Citlivé

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenzae

Staphylococcus aureus

Necitlivé

Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas maltophilia

Alcaligenes xylosoxidans


Pri liečbe s TOBI sa v klinických skúšaniach ukázalo malé, ale jasné zvýšenie minimálnej inhibičnej koncentrácie tobramycínu, amikacínu a gentamicínu pre testované izoláty P. aeruginosa. Každých ďalších 6 mesiacov liečby viedlo k postupnému zvyšovaniu v podobnom rozsahu, aký sa pozoroval počas 6 mesiacov v kontrolovaných skúšaniach. Najvýznamnejší mechanizmus rezistencie na aminoglykozidy pri P. aeruginosa izolovaných u chronicky infikovaných CF pacientov je impermeabilita, definovaná všeobecnou necitlivosťou na všetky aminoglykozidy. Pri P. aeruginosaizolovaných u CF pacientov tiež dochádza k adaptačnej rezistencii na aminoglykozidy, pre ktorú je charakteristický návrat citlivosti po vysadení antibiotika.


Ďalšie informácie

Nie sú dôkazy o väčšom riziku infikovania B. cepacia, S. maltophiliaalebo A. xylosoxidans u pacientov liečených až 18 mesiacov TOBI, než aké možno očakávať u pacientov neliečených TOBI. Zo spúta pacientov, ktorí dostávali TOBI, sa častejšie izolovali druhy rodu Aspergillus; klinické následky, napr. alergická bronchopulmonálna aspergilóza (ABPA), sa však pozorovali zriedkavo a s podobnou frekvenciou ako v kontrolnej skupine.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia a distribúcia

Koncentrácie v spúte: Desať minút po inhalácii prvých 300 mg dávky TOBI bola priemerná koncentrácia tobramycínu v spúte 1 237 g/g (rozmedzie: 35 až 7 414 g/g). Tobramycín sa nekumuluje v spúte; po 20 týždňoch režimu liečby s TOBI bola priemerná koncentrácia tobramycínu v spúte 10 minút po inhalácii 1 154 g/g (rozmedzie: 39 až 8 085 g/g). Pozorovala sa veľká variabilita koncentrácií tobramycínu v spúte. Dve hodiny po inhalácii klesli koncentrácie v spúte približne na 14% hladín tobramycínu nameraných 10 minút po inhalácii.


Koncentrácie v sére: Stredná sérová koncentrácia tobramycínu 1 hodinu po inhalácii jednorazovej dávky 300 mg TOBI bola u CF pacientov 0,95 g/ml (rozmedzie: pod medzou stanoviteľnosti BLQ– 3,62μg/ml). Po 20 týždňoch režimu liečby s TOBI bola stredná sérová koncentrácia tobramycínu

1 hodinu po podaní 1,05 g/ml (rozmedzie: BLQ – 3,41μg/ml).

Eliminácia

Eliminácia inhalačne podávaného tobramycínu sa nesledovala.


Po intravenóznom podaní sa sytémovo absorbovaný tobramycín eliminuje hlavne glomerulárnou filtráciou. Polčas eliminácie tobramycínu zo séra je približne 2 hodiny. Na plazmatické bielkoviny sa viaže menej než 10% tobramycínu.


Neabsorbovaný tobramycín po podaní TOBI sa pravdepodobne eliminuje predovšetkým vykašľaným spútom.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje zo štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity ukazujú, že hlavné riziko pre človeka predstavuje toxicita pre obličky a ototoxicita. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní sú cieľovými orgánmi toxicity obličky a vestibulárne/kochleárne funkcie. Toxické účinky sa všeobecne pozorujú pri vyšších systémových hladinách tobramycínu, než aké sa dosahujú inhaláciou odporučenej klinickej dávky.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie reprodukčnej toxicity inhalačne podávaného tobramycínu, ale subkutánne podávaná dávka 100 mg/kg/deň u potkanov a najvyššia tolerovaná dávka 20 mg/kg/deň u králikov v priebehu organogenézy neboli teratogénne. Nebolo možné vyhodnotiť teratogenitu vyšších parenterálnych dávok u králikov, pretože boli toxické pre matky a vyvolali potrat. Na základe dostupných údajov získaných u zvierat riziko toxicity (napr. ototoxicity) pri prenatálnej expozícii nie je možné vylúčiť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Natrii chloridum, aqua pro injectione, acidum sulfuricum, natrii hydroxidum


6.2 Inkompatibility


TOBI sa nemá riediť alebo miešať v rozprašovači so žiadnymi inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Obsah celej ampulky sa má použiť ihneď po otvorení (pozri časť 6.6).


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (pri teplote od 2 - 8C). Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Po vybratí z chladničky, alebo ak nie je chladnička k dispozícii, sa môžu vrecká s TOBI (neporušené alebo otvorené) uchovávať pri teplote do 25C po dobu 28 dní.


Roztok TOBI je za normálnych okolností svetložltý, ale možno pozorovať určitú variabilitu jeho farby, čo však nepoukazuje na stratu účinnosti, pokiaľ boli dodržané podmienky pre uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


TOBI sa dodáva v jednorazových 5 ml ampulkách z polyetylénu s nízkou hustotou. Jedna papierová škatuľa obsahuje spolu 56, 112 alebo 156 ampuliek uložených v 4, 8 alebo 12 zatavených fóliových vreckách. Každé fóliové vrecko obsahuje 14 ampuliek zabalených v plastovej podložke.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


TOBI je sterilný, nepyrogénny liek obsahujúci vodu, určený len na jednorazové použitie. Keďže neobsahuje konzervačné látky, obsah celej ampulky sa má použiť ihneď po otvorení a nepoužitý roztok zlikvidovať. Otvorené ampulky sa nikdy nesmú uchovávať na ďalšie použitie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0264/03-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


29.07.200310. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2008

8


Predĺženie júl 2007

TOBI 300 mg/5 ml