+ ipil.sk

TOBRADEXPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05500

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/05501


Písomná informácia pre používateľa


TOBRADEX


očná suspenzná instilácia

Tobramycín a dexametazón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tobradex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tobradex

3. Ako používať Tobradex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tobradex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čoje Tobradex a na čo sa používa


Tobradex obsahuje dexametazón (kortikosteroid) a tobramycín (antibiotikum) pôsobiaci na celú radu mikroorganizmov, ktoré môžu oko (oči) infikovať.


Tobradex sa používa na prevenciu a liečbu zápalu a prevenciu možnej infekcie vo vašom oku (očiach) po operácii sivého zákalu u dospelých a detí vo veku 2 rokov a starších.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Tobradex


Nepoužívajte Tobradex

- ak ste alergický na tobramycín alebo dexametazón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte:

- kravské kiahne alebo ovčie kiahne, alebo inú vírusovú infekciu oka.

- hubovité ochorenie očných štruktúr.

- mykobakteriálnu infekciu oka.

- neliečenú hnisavú infekciu oka.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Tobradex.

 • Ak máte ochorenie spôsobujúce stenčenie očných tkanív. Kortikosteroidy môžu spôsobiť ďalšie stenčenie a prípadne i perforáciu.

 • Vnútroočný tlak sa má často kontrolovať, najmä u detí vo veku do 6 rokov, ktoré dostávajú lieky s obsahom dexametazónu.

- V priebehu liečby očnej infekcie sa všeobecne neodporúča nosenie kontaktných šošoviek.


Deti a dospievajúci

Nepodávajte Tobradex deťom vo veku do 2 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť u tejto populácie nebola stanovená.


Iné lieky a Tobradex

Ak používate alebo ste v poslednom čase používali, resp. budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak používate tiež iné očné kvapky, počkajte medzi jednotlivými aplikáciami najmenej 10 minút.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po použití Tobradexu môžete mať nejaký čas rozmazané videnie. Neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje, pokiaľ sa vám zrak nevyjasní.


Tobradex obsahuje benzalkóniumchlorid.

Môže vyvolať podráždenie očí. Zabráňte kontaktu s mäkkými očnými šošovkami. Pred aplikáciou vyberte kontaktné šošovky a počkajte najmenej 15 minút pred opakovaným vložením do oka. Je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek.


3. Ako používať Tobradex


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka je jedna alebo dve kvapky do oka alebo do očí každé štyri až šesť hodín. V priebehu prvých 24 až 48 hodín sa dávka môže zvýšiť na jednu alebo dve kvapky každé dve hodiny. Frekvencia sa má postupne znižovať tak, ako sa zlepšujú klinické príznaky. Váš lekár vám môže podľa závažnosti ochorenia dávkovanie upraviť.


Liečba sa nesmie prerušiť alebo predčasne ukončiť. Váš lekár vám povie, ako dlho bude vaša liečba trvať.


Tobradex používajte len do očí.


Tobradex sa môže používať u detí vo veku 2 rokov a starších v rovnakej dávke ako u dospelých.

A
ko používať:


1 2 3 4


 1. Vezmite fľaštičku s Tobradexom a zrkadlo.

 2. Umyte si ruky.

 3. Fľaštičku dobre pretrepte.

 4. Odskrutkujte uzáver.

 5. Uchopte fľaštičku medzi palec a prostredník tak, aby smerovala kvapkadlom dole (obrázok 1).

 6. Zakloňte hlavu. Čistým prstom si stiahnite dole očné viečko tak, aby medzi očným viečkom a okom vznikol „vačok“. Do neho sa budú aplikovať kvapky (obrázok 2).

 7. Priblížte hrot fľaštičky k oku. Ak vám to pomôže, môžete použiť zrkadlo.

 8. Kvapkadlom sa nedotýkajte oka alebo očného viečka, okolitých tkanív alebo iných povrchov. Kvapky by sa tak mohli kontaminovať.

 9. Pri ľahkom zatlačení ukazovákom na spodnú stranu otočenej fľaštičky sa uvoľní vždy jedna kvapka Tobradexu (obrázok 3).

 10. Po použití Tobradexu uvoľnite spodné očné viečko, zatvorte oko a ľahko stlačte prstom roh oka pri nose približne na 2 minúty (obrázok 4). To pomôže zabrániť Tobradexu, aby sa dostal do iných častí tela.

 11. Pri aplikácii do oboch očí opakujte postup i pre druhé oko.

 12. Ihneď po aplikácii nasaďte späť na fľaštičku uzáver a pevne ho dotiahnite.


Ak sa kvapkou do oka netrafíte, skúste to znova.


Ak použijete viac Tobradexu, ako máte

Tobradex sa môže vypláchnuť z oka (očí) vlažnou vodou.

V prípade náhodného požitia lieku sa okamžite poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete použiť Tobradex

Vezmite si jednu dávku hneď, ako si spomeniete. Ak je už však takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte podľa pravidelnej schémy dávkovania. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať Tobradex

Pri predčasnom prerušení liečby, keď ešte nedošlo k usmrteniu všetkých mikroorganizmov, môže sa vyskytnúť opätovné vzplanutie ochorenia. Používanie lieku neprerušujte, pokým vám k tomu nedá váš lekár pokyn.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najčastejšie uvádzaným vedľajším účinkom v klinických štúdiách v súvislosti s liečbou bol očný diskomfort.


Nasledujúce vedľajšie účinky stanovené ako určite, pravdepodobne alebo možno súvisiace s liečbou boli zaznamenané počas klinických skúšaní s Tobradexom. Ich výskyt bol buď častý (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) alebo menej častý (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb).


Časté: očný diskomfort (prechodné pálenie alebo štípanie po aplikácii).

Menej časté: svrbenie oka/očí, zvýšený vnútroočný tlak, prekrvenie oka/očí, bodkovitý zápal očnej rohovky, sčervenanie, zvýšené slzenie, opuch a svrbenie viečok.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Tobradex


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený nafľaštičke a škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Aby sa zabránilo infekciám, musíte fľaštičku po 4 týždňoch po prvom otvorení zlikvidovať.


Uchovávajte pri teplote do 25 C. Nezmrazujte.

Uchovávajte vo vertikálnej polohe.

Uchovávajte fľaštičku pevne uzatvorenú.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tobradex obsahuje


- Liečivá sú tobramycín 3 mg/ml a dexametazón 1 mg/ml.

- Ďalšie zložky sú: roztok benzalkóniumchloridu 50 %, edetan disodný, chlorid sodný, síran sodný (E514), tyloxapol, hyetelóza, kyselina sírová a/alebo hydroxid sodný, čistená voda.


Ako vyzerá Tobradex a obsah balenia


Tobradex je biela až šedobiela suspenzia.


Veľkosť balenia: škatuľka obsahujúca 1 fľaštičku s obsahom 5 ml.Držiteľ rozhodnutia o registrácii


S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgicko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012.


-5-TOBRADEX

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05500

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/05501


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


TOBRADEX


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml suspenzie obsahuje 3 mg tobramycínu a 1 mg dexametazónu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Očná suspenzná instilácia

Tobradex je biela až šedobiela suspenzia.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zápalové očné stavy reagujúce na steroidy, pre ktoré sú indikované kortikosteroidy a pri ktorých existuje povrchová bakteriálna infekcia alebo riziko bakteriálnej očnej infekcie (ako sú zápalové stavy palpebrálnej a bulbárnej spojovky, rohovky a predného segmentu očnej gule, chronická anteriórna uveitída a poranenie rohovky spôsobené chemickým poleptaním, žiarením alebo tepelným popálením, alebo penetrácia cudzích teliesok).


Profylaxia a liečba zápalu a profylaxia infekcie spojenej s chirurgiou katarakty u dospelých a detí vo veku 2 rokov a starších.


4.2 Dávkovanie s spôsob podania


Na očné použitie.


Použitie u dospelých a starších osôb

Jednu alebo dve kvapky instilovať do spojovkového vaku (vakov) každé štyri až šesť hodín. V priebehu prvých 24 až 48 hodín sa dávka môže zvýšiť na jednu alebo dve kvapky každé dve hodiny. Frekvencia sa má postupne znižovať, tak ako sa zlepšujú klinické príznaky. Je potrebné dbať na to, aby sa liečba neprerušila predčasne.


Pri závažnom ochorení instilovať jednu alebo dve kvapky každú hodinu, pokým zápal nie je pod kontrolou, a postupne znižovať frekvenciu na jednu alebo dve kvapky každé dve hodiny počas 3 dní; potom podávať jednu alebo dve kvapky každé 4 hodiny počas 5 až 8 dní, a napokon jednu až dve kvapky každý deň počas 5 až 8 posledných dní, ak je to potrebné.


Po chirurgii katarakty je dávkou jedna kvapka instilovaná štyrikrát denne, odo dňa po chirurgickom zákroku do 24 dní. Liečenie sa môže začať deň pred chirurgickým zákrokom, instilovaním jednej kvapky štyrikrát denne, a pokračovať instilovaním jednej kvapky po chirurgickom zákroku a potom štyrikrát denne počas 23 dní. Ak je to potrebné, frekvencia sa môže zvyšovať až po jednu kvapku každé dve hodiny, počas prvých dvoch dní liečby.


Odporúča sa, aby sa pravidelne monitoroval vnútroočný tlak.

Po instilácii sa odporúča mierne privretie očných viečok a nazolakrimálna oklúzia. Toto môže znížiť systémovú absorpciu liekov podávaných očnou cestou a poskytovať zníženie systémových vedľajších účinkov.


V prípade sprievodnej liečby s ďalšími topickými očnými liekmi je potrebné dodržať interval desať až pätnásť minút medzi jednotlivými aplikáciami.


Deti a dospievajúci

Tobradex sa môže používať u detí vo veku 2 rokov a starších v rovnakej dávke ako u dospelých. V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v časti 5.1.

Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 2 roky neboli stanovené a k dispozícii nie sú žiadne údaje.


Použitie pri hepatálnom a renálnom poškodení


Tobradex sa neskúmal u tejto populácie pacientov. Avšak z dôvodu nízkej systémovej absorpcie tobramycínu a dexametazónu po topickom podaní tohto lieku nie je potrebné prispôsobenie dávky.


Spôsob podania


Pred použitím je potrebné fľaštičku dobre pretrepať.

Aby sa zabránilo kontaminácii špičky kvapkadla a suspenzie je potrebné dbať na to, aby sa špička kvapkadla nedostala do kontaktu s očnými viečkami, okolitými oblasťami alebo inými povrchmi.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na tobramycín alebo dexametazón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Herpes simplex keratitída (dendritická keratitída); vaccinia, varicella a ďalšie vírusové ochorenia rohovky a spojovky.


Mykobakteriálne infekcie oka spôsobené, ale nie obmedzené na acidorezistentné bacily, ako je Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepraealebo Mycobacterium avium.


Hubovité ochorenia očných štruktúr.


Neliečená purulentná infekcia oka.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Prolongované používanie (t.j. dlhšie ako je maximálna doba trvania používaná pri klinických skúšaniach (24 dní)) alebo zvýšená frekvencia podávania môžu spôsobovať očnú hypertenziu/glaukóm s následným poškodením očného nervu a poškodením zrakovej ostrosti a zrakových polí a vznik posteriórnej subkapsulárnej katarakty. U precitlivených pacientov sa môže zvýšený vnútroočný tlak vyskytovať dokonca po použití zvyčajných dávok.


Rozvoj sekundárnej infekcie nastal po použití kombinácií obsahujúcich steroidy a antimikrobiálne činidlá. Hubovité infekcie rohovky majú predovšetkým sklon rozvinúť sa súčasne s dlhodobou aplikáciou steroidov. Možnosť napadnutia hubami je potrebné vziať do úvahy pri akejkoľvek pretrvávajúcej ulcerácii rohovky, kde sa použila liečba steroidmi. Taktiež sa vyskytuje sekundárna bakteriálna očná infekcia po potlačení odozvy hostiteľa. Akútne purulentné infekcie oka môžu byť prítomnosťou kortikosteroidovej liečby maskované alebo exacerbované. Pri takých ochoreniach, ktoré spôsobujú stenčenie rohovky alebo očného bielka, je známy výskyt perforácie pri použití topických steroidov.


Je vhodné, aby sa vnútroočný tlak často kontroloval. Je to dôležité najmä u pediatrických pacientov, ktorí dostávajú lieky obsahujúce dexametazón, pretože riziko očnej hypertenzie vyvolanej steroidmi môže byť väčšie u detí vo veku do 6 rokov a môže sa objaviť skôr ako odpoveď na steroidy u dospelých. Frekvencia a dĺžka liečby sa majú starostlivo zvážiť a vnútroočný tlak sa má sledovať od začiatku liečby, pretože u pediatrických pacientov sa skôr odhalia riziká a zvýšenia vyššieho vnútroočného tlaku spôsobené steroidmi.


U niektorých pacientov sa môže vyskytovať precitlivenosť na topicky podávané aminoglykozidy, ako je zvyčajne svrbenie viečok, opuch, erytém spojovky. Ak sa vyskytuje reakcia z precitlivenosti, podávanie lieku sa musí prerušiť.


Kortikosteroidy aplikované topicky do oka môžu spomaľovať hojenie poranení rohovky.


Tobradex obsahuje benzalkóniumchlorid a nemá sa podávať pri založených mäkkých kontaktných šošovkách. Môže vyvolať podráždenie očí. Je známe, že vyvoláva zmenu sfarbenia mäkkých kontaktných šošoviek. Pacienti musia byť poučení, aby počkali 15 minút po instilácii Tobradexu pred založením kontaktných šošoviek.


Pacienti majú byť poučení, aby nenosili kontaktné šošovky pri výskyte očnej infekcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


S Tobradexom sa neuskutočnili žiadne špecifické interakčné štúdie.

Interakcie boli uvádzané s jednotlivými zložkami po systémovom podávaní. Avšak systémová absorpcia tobramycínu a dexametazónu je taká nízka, že riziko akejkoľvek interakcie je minimálne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť pri používaní počas gravidity a laktácie sa u človeka nepotvrdila.


Gravidita


Neuskutočnili sa primerané a dobre regulované štúdie s Tobradexom u gravidných žien. Štúdia orálneho a parenterálneho podávania aminoglykozidov (vrátane tobramycínu) gravidným ženám demonštrovala detegovateľné riziko pre plod. Pozri časť 5.3 týkajúcu sa štúdií s gravidnými zvieratami.


Tobradex sa má používať počas gravidity len vtedy, ak potenciálny prínos pre matku prevýši riziko pre plod alebo dieťa.


Laktácia


Pri systémovej liečbe tobramycín prechádza do materského mlieka v takých množstvách, že existuje riziko vplyvu na dieťa. Systémovo podávané kortikosteroidy sa objavujú v materskom mlieku a mohli by potláčať rast, interferovať s produkciou endogénnych kortikosteroidov alebo spôsobovať ďalšie nevhodné účinky. Nie je známe, či by topické podávanie Tobradexu mohlo spôsobovať systémovú absorpciu tobramycínu alebo dexametazónu, postačujúcu na produkciu detegovateľných množstiev v materskom mlieku. Pri topickej instilácii je systémová expozícia nízka; má sa za to, že riziko je pri použití Tobradexu nízke, avšak toto je potrebné zvážiť pri predpisovaní tohto lieku dojčiacim ženám.


Pretože mnohé liečivá sa vylučujú do materského mlieka, má sa zvážiť možnosť, dočasne prerušiť dojčenie pri používaní Tobradexu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tak ako pri akejkoľvek inej očnej instilácii, dočasné rozmazané videnie alebo iné poruchy zraku môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak sa po aplikácii vyskytne rozmazané videnie, pacient musí pred vedením vozidla alebo obsluhovaním stroja počkať, pokým sa mu zrak nevyjasní.


4.8 Nežiaduce účinky


Viac ako 600 pacientov bolo liečených v klinických štúdiách s Tobradexom, očnou instiláciou, ktorá sa podávala až šesťkrát denne. V klinických štúdiách neboli uvedené žiadne závažné oftalmické alebo systémové nežiaduce reakcie týkajúce sa tohto lieku. Najčastejšie uvádzaným nežiaducim účinkom v súvislosti s liečbou bol očný diskomfort (1,7 %).


Nasledujúce nežiaduce účinky stanovené ako určite, pravdepodobne alebo možno súvisiace s liečbou boli zaznamenané počas klinických skúšaní s Tobradexom. Ich výskyt bol buď častý (1,7 %) alebo menej častý (menej ako 1,0 % až 0,5 %).


Očné účinky


Časté: očný diskomfort (prechodné pálenie alebo štípanie po instilácii).

Menej časté: očný pruritus, zvýšený vnútroočný tlak, očná hyperémia, bodkovitá keratitída, erytém, zvýšená lakrimácia, edém a svrbenie viečok.


Systémové účinky


Nie sú publikované žiadne časté alebo menej časté nežiaduce účinky v súvislosti s Tobradexom.


Prehľad všetkých spontánnych nežiaducich účinkov po uvedení Tobradexu na trh nepreukazuje, na základe vyhodnotenia všetkých tried očných, systémových a farmakologických účinkov, žiadne zmeny, pokiaľ ide o profil bezpečnosti.


4.9 Predávkovanie


Klinicky zjavné príznaky a symptómy predávkovania Tobradexom (bodkovitá keratitída, erytém, zvýšená lakrimácia, edém a svrbenie viečok) môžu byť podobné ako reakcie nežiaducich účinkov pozorované u niektorých pacientov.


Topické predávkovanie Tobradexom sa môže vymyť z oka (očí) pod tečúcou vlažnou vodou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kortikosteroidy a antiinfektíva v kombinácii.

ATC kód: S01CA01


Dexametazón


Účinnosť kortikosteroidov pri liečení zápalových stavov oka je dostatočne preukázaná. S kortikosteroidmi sa dosahujú protizápalové účinky tým, že majú schopnosť potláčať adhéziu molekúl vaskulárnych endoteliálnych buniek, cyklooxygenázu I alebo II a expresiu cytokínu. Tento účinok kulminuje v znížení rozvinutia sa pro-zápalových mediátorov a v potlačení adhézie cirkulačných leukocytov k vaskulárnemu endotelu, čím sa zabráni ich agresii do zapáleného očného tkaniva. Dexametazón sa vyznačuje protizápalovou aktivitou so zníženou mineralokortikoidnou aktivitou v porovnaní s niektorými inými steroidmi a je jedným z najúčinnejších protizápalových liečiv.


Tobramycín


Tobramycín je účinným, rýchlym baktericídnym aminoglykozidovým antibiotikom s aktivitou ako proti grampozitívnym tak aj proti gramnegatívnym organizmom. Jeho primárny účinok na bakteriálne bunky sa uplatňuje prostredníctvom inhibície sekvenovania polypeptidu a syntézy na ribozóme.


Aktivita tobramycínu je opísaná in vitro všeobecne ako minimálna inhibičná koncentrácia (MIK) antibiotika, ktorá sa meria ako účinnosť antibiotika proti každému bakteriálnemu druhu. Pretože minimálne inhibičné koncentrácie tobramycínu sú veľmi nízke voči väčšine očných patogénov, považuje sa za antibiotikum so širokým spektrom účinku. Bol definovaný bod prerušenia minimálnych inhibičných koncentrácií, ktorý klasifikuje izolát baktérií ako vnímavý alebo rezistentný voči príslušnému antibiotiku. Konkrétny bod prerušenia minimálnej inhibičnej koncentrácie pre tobramycín zvolený pre príslušné druhy berie do úvahy vlastnú vnímavosť druhov ako aj farmakokinetické hodnoty Cmaxa AUC, namerané v sére po orálnom podaní dávky. Tieto označenia bodov prerušenia, klasifikujúce izoláty ako vnímavé alebo rezistentné, sú využiteľné pri predikcii klinickej účinnosti antibiotík, ktoré sa podávajú systémovo. Ak sa však antibiotikum podáva vo veľmi vysokých koncentráciách topicky priamo do miesta infekcií, tieto definície bodov prerušenia sa už viac nedajú použiť. Väčšina izolátov, ktoré by boli klasifikované ako rezistentné pri použití systémových bodov prerušenia, sa v skutočnosti úspešne lieči topicky, alebo takéto izoláty môžu byť inhibované, tak aby nevyvolávali infekciu, ako je to v prípade profylaxie.


V klinických štúdiách sa ukázalo, že topicky aplikovaný roztok tobramycínu je účinný proti mnohým kmeňom bežných očných patogénov, ktoré sa vyskytovali u pacientov zahrnutých do takýchto štúdií. Niektoré z týchto očných patogénov by boli na základe systémových bodov prerušenia považované za „rezistentné“. V klinických štúdiách sa ukázalo, že tobramycín je účinný proti nasledujúcim patogénom, ktoré sa vyskytovali pri povrchových infekciách oka:


Grampozitívne baktérie:


Staphylococcus aureus (vnímavý alebo rezistentný* na meticilín)


Staphylococcus epidermis (vnímavý alebo rezistentný* na meticilín)

ďalšie koaguláza-negatívne druhy Staphylococcus


Streptococcus pneumoniae (vnímavý alebo rezistentný* na penicilín)

ďalšie druhy Streptococcus


* Beta-laktámový (t.j. meticilín; penicilín) rezistentný fenotyp nemá žiadnu súvislosť s aminoglykozidovým rezistentným fenotypom a obidva nesúvisia s virulenciou a patogénnymi fenotypmi. Pre mnohé na meticilín rezistentné stafylokoky sa zistilo, že sú rezistentné na tobramycín (a iné aminoglykozidové antibiotiká). Avšak na tieto rezistentné stafylokokové izoláty (ako je definované pomocou bodov prerušenia minimálnej inhibičnej koncentrácie) sa bežne môže úspešne pôsobiť topicky aplikovaným tobramycínom.


Gramnegatívne baktérie:


Acinetobacter spp.,

Citrobacter spp.,

Enterobacter spp.,

Escherichia coli,

Haemophilus influenzae,

Kliebsiella pneumoniae,

druhy Moraxella,

Morganella morganii,

Proteus mirabilis,

Pseudomonas aeruginosa,

Serratia marcescens.


Štúdie bakteriálnej vnímavosti demonštrujú, že v niektorých prípadoch si mikroorganizmy, ktoré sú rezistentné na gentamicín, zachovávajú vnímavosť voči tobramycínu. Signifikantná bakteriálna populácia rezistentná na tobramycín sa už nevyskytuje; avšak bakteriálna rezistencia sa môže vyvinúť po prolongovanom používaní.


Krížová precitlivenosť na iné aminoglykozidové antibiotiká sa môže vyskytovať; ak sa vyvinie zvýšená precitlivenosť pri používaní tohto lieku, prerušte podávanie a začnite vhodnú liečbu.


Deti a dospievajúci


Bezpečnosť a účinnosť Tobradexu u detí boli stanovené na základe rozsiahlych klinických skúseností, ale k dispozícii sú len obmedzené údaje. V klinickej štúdii s Tobradexom očnou suspenznou instiláciou na liečbu bakteriálnej konjunktivitídy bolo liečených 29 pediatrických pacientov vo veku od 1 do 17 rokov v dávke 1 alebo 2 kvapky každé 4 alebo 6 hodín počas 5 alebo 7 dní. V tejto štúdii sa v bezpečnostnom profile nepozorovali žiadne rozdiely medzi dospelými a pediatrickými pacientmi.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dexametazón


Systémová expozícia na dexametazón je nízka po topickom očnom podaní Tobradexu. Maximálne hladiny v plazme sú v rozsahu od 220 do 888 pg/ml (medián 555 217 pg/ml) po podaní jednej kvapky Tobradexu do každého oka štyrikrát denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní.


Dexametazón sa vylučuje prostredníctvom metabolizmu. Približne 60 % z dávky sa objavuje v moči vo forme 6--hydroxydexametazónu. Nezmenený dexametazón sa v moči nezistil. Polčas eliminácie z plazmy je relatívne krátky, 3 až 4 hodiny. Dexametazón sa viaže približne na 77 % až 84 % k sérovému albumínu. Rozsahy klírensu predstavujú od 0,111 do 0,225 l/h/kg a distribučný objem je od 0,576 do 1,15 l/kg. Orálna biologická dostupnosť dexametazónu predstavuje približne 70 %.


Tobramycín


Systémová expozícia na tobramycín je nízka po topickom očnom podaní Tobradexu. Hladiny tobramycínu v plazme sa nedali kvantitatívne stanoviť u 9 z 12 subjektov, ktorým sa podávala jedna kvapka Tobradexu do každého oka štyrikrát denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Najvyššia merateľná hodnota predstavovala 0,25 g/ml, čo je osemkrát menej ako je koncentrácia 2 g/ml, o ktorej je známe, že je pod prahom, pokiaľ ide o riziko nefrotoxicity.


Tobramycín sa rýchle a v rozsiahlej miere vylučuje močom cestou glomerulárnej filtrácie, primárne ako nezmenené liečivo. Polčas eliminácie z plazmy predstavuje približne dve hodiny a klírens je 0,04 l/h/kg a distribučný objem je 0,26 l/kg. Väzba tobramycínu na plazmatické bielkoviny je nízka, a predstavuje menej ako 10 %. Orálna biologická dostupnosť tobramycínu je nízka ( 1 %).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje o bezpečnosti

Profil systémovej toxicity jednotlivých aktivít je dobre zavedený. Systémová expozícia tobramycínu pri toxických dávkach, ktoré sú oveľa vyššie ako dávky, s ktorými sa stretávame pri topickom očnom použití, môžu súvisieť s nefrotoxicitou a ototoxicitou. Systémová expozícia dexametazónu sa môže spájať s účinkami, týkajúcimi sa glukokortikosteroidovej nerovnováhy. Štúdie opakovanej dávkovej toxicity s Tobradexom, preukázali systémové kortikosteroidné účinky u králikov, ale pri dávkach, ktoré boli dostatočne vyššie, ako je expozícia pre človeka, avšak tieto mali len veľmi malý klinický význam. Takéto účinky sa pokladajú za nepravdepodobné, ak sa Tobradex používa tak, ako sa odporúča.


Mutagenicita


Štúdie in vitroa in vivos každým z liečiv nepreukázali mutagénny potenciál.


Teratogenicita


Tobramycín prechádza cez placentu do cirkulácie plodu a amniotickej tekutiny. Štúdie na zvieratách, pri ktorých sa matke systémovo podával tobramycín počas organogenézy, uvádzajú, že tento spôsoboval renálnu toxicitu a ototoxicitu plodu. Ďalšie štúdie uskutočnené na potkanoch a králikoch s tobramycínom v dávkach až do 100 mg/kg/deň parenterálne ( 400-násobok maximálnej klinickej dávky) neposkytli žiaden dôkaz zhoršenej fertility alebo poškodenia plodu.


V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že kortikosteroidy sú teratogénne. Očné podávanie dexametazónu v dávke 0,1 % gravidným králikom malo za následok zvýšený výskyt anomálií plodu a retardáciu vnútromaternicového rastu. Retardácia rastu plodu a zvýšené percentá mortality sa pozorovali u potkanov s chronickou dexametazónovou liečbou.


Tobradex sa má počas gravidity používať len vtedy, ak potenciálny prínos prevažuje nad možným rizikom pre plod.


S Tobradexom sa neuskutočnili žiadne štúdie na vyhodnotenie karcinogénneho potenciálu.


 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Roztok benzalkóniumchloridu 50 %, edetan disodný, chlorid sodný, síran sodný (E514), tyloxapol, hyetelóza, kyselina sírová a/alebo hydroxid sodný, čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa žiadne špecifické štúdie inkompatibility.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

Po prvom otvorení je čas použiteľnosti 28 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Nezmrazujte.

Uchovávajte vo vertikálnej polohe.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte fľaštičku pevne uzatvorenú.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaštička z umelej hmoty, ktorá je bezpečne uzatvorená (DROP-TAINER), pozostávajúca z kvapkadla z polyetylénu s nízkou špecifickou hmotnosťou a z polypropylénového skrutkového uzáveru s indikáciou porušenia.


Veľkosť balenia: škatuľka obsahujúca 1 fľaštičku s obsahom 5 ml.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky na likvidáciu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs

Belgicko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0219/04-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.04.2004/bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2012

-8-TOBRADEX