+ ipil.sk

Topimark 50 mgPríbalový leták
Písomná informácia pre používateľa


Topimark 25 mg

Topimark 50 mg

Topimark 100 mg

Topimark 200 mg

filmom obalené tablety


topiramát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Topimark a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Topimark

 3. Ako užívať Topimark

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Topimark

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 • Čo je Topimark a na čo sa používa


Topimark patrí do skupiny liekov nazývaných „antiepileptiká“ (lieky na liečbu epilepsie).

Používa sa:

 • samostatne na liečbu epileptických záchvatov u dospelých a detí starších ako 6 rokov,

 • spolu s inými liekmi na liečbu epileptických záchvatov u dospelých a detí vo veku 2 rokov a starších,

 • na prevenciu migrenóznych bolestí hlavy u dospelých.


 • Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete topimark


Neužívajte Topimark

 • ak ste alergický na topiramát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • na prevenciu migrény, ak ste tehotná alebo ste v plodnom veku a nepoužívate účinnú antikoncepciu (ďalšie informácie pozri v časti „tehotenstvo a dojčenie“).


Ak si nie ste istý, či sa vás týka vyššie uvedené, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete tento liek.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Topimark, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak máte problémy s obličkami, najmä obličkové kamene alebo chodíte na dialýzu,

 • ak ste v minulosti mali problémy s krvou a telesnými tekutinami (metabolickú acidózu),

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak máte problémy s očami, najmä glaukóm (zelený zákal),

 • ak máte problémy s rastom,

 • ak držíte diétu s vysokým obsahom tukov (ketogénnu diétu),

 • ak ste tehotná alebo môžete otehotnieť (pre ďalšie informácie si pozrite časť „Tehotenstvo a dojčenie“).


Ak si nie ste istý, či sa vás týka vyššie uvedené, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete tento liek.


Je veľmi dôležité, aby ste neprestali užívať svoj liek skôr, ako sa o tom poradíte so svojím lekárom.


Počas užívania tohto lieku môžete zaznamenať pokles hmotnosti, vaša hmotnosť má byť preto počas užívania tohto lieku pravidelne kontrolovaná. Ak je úbytok hmotnosti príliš veľký, alebo ak dieťa, ktoré užíva tento liek primerane nepriberá, poraďte sa so svojím lekárom.


Malé množstvo ľudí liečených antiepileptikami, ako je aj topiramát, uvažovalo o sebapoškodení alebo samovražde. Ak k tomu u vás niekedy dôjde, okamžite vyhľadajte lekára.


Topiramát môže najmä u detí znížiť potenie, čo môže spôsobiť zvýšenie telesnej teploty počas cvičenia a v teplom prostredí. Preto je dôležité počas liečby topiramátom piť dostatočné množstvo vody, najmä ak cvičíte alebo počas teplého až horúceho počasia, nakoľko tým znížite riziko nežiaducich účinkov spojených so zvýšením teploty, ako sú bolesti hlavy a nevoľnosť.


Iné lieky a Topimark

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vitamínov a rastlinných liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Topiramát a niektoré iné lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať. Niekedy môže byť potrebná úprava dávky niektorého z vašich ďalších liekov alebo topiramátu.


Obzvlášť povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate:

 • iné lieky, ktoré zhoršujú alebo potláčajú vaše myslenie, koncentráciu alebo koordináciu svalov (súhru pohybov) (napr. lieky utlmujúce centrálny nervový systém, ako sú svalové relaxanciá a sedatíva).

 • antikoncepčné tablety (lieky na kontrolu počatia). Topiramát môže znížiť ich účinok.


Informujte svojho lekára, ak sa počas užívania antikoncepcie a topiramátu zmení vaše menštruačné krvácanie.


Veďte si zoznam všetkých liekov, ktoré užívate. Ukážte tento zoznam svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr, ako začnete užívať nový liek.


Ďalšie lieky, o užívaní ktorých sa máte poradiť s lekárom alebo lekárnikom, zahŕňajú iné antiepileptiká, risperidón, lítium, hydrochlorotiazid, metformín, pioglitazón, glyburid, amitriptylín, propranolol, diltiazem, venlafaxín, flunarizín, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (rastlinný prípravok na liečbu depresie).


Ak si nie ste istý, či sa vás týka vyššie uvedené, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete tento liek.


Topimark a jedlo a nápoje

Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Počas užívania topiramátu pite počas dňa dostatočné množstvo tekutín, aby ste predišli tvorbe obličkových kameňov. Počas užívania topiramátu sa vyhnite užívaniu alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár rozhodne, či môžete tento liek užívať.


Tak ako pri iných antiepileptikách, aj tu hrozí riziko poškodenia plodu, ak sa topiramát užíva počas tehotenstva. Uistite sa, že sú vám jasné riziká a prínosy užívania topiramátu na epilepsiu počas tehotenstva.


Nepoužívajte topiramát na prevenciu migrény, keď ste tehotná alebo ste v plodnom veku a nepoužívate účinnú antikoncepciu.


Matky, ktoré počas užívania topiramátu dojčia, musia okamžite informovať lekára, ak sa u dieťaťa objaví čokoľvek nezvyčajné.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby topiramátom sa môžu objaviť závraty, únava a problémy so zrakom. Neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne nástroje, ani neobsluhujte stroje bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom.


Topimark obsahuje laktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým než užijete tento liek, kontaktujte svojho lekára.


Topimark 50 mg obsahuje farbivo oranžovú žlť, ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


Topimark zabalený vo fľaši obsahuje nádobku so silikagélom na pohlcovanie vlhkosti. Táto sa nesmie prehltnúť.


 • Ako užívať Topimark


Vždy užívajte Topimark presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u

svojho lekára alebo lekárnika.


 • Topimark užívajte presne tak, ako vám bolo predpísané. Váš lekár zvyčajne začne s nízkou dávkou topiramátu a pomaly bude dávku zvyšovať, až kým nedosiahne dávku vhodnú pre vás.

 • Tablety Topimarku sa majú prehltnúť celé. Tablety nežujte, pretože môžu zanechať horkú chuť.

 • Topimark sa môže užívať pred jedlom, počas jedla alebo po ňom. Počas dňa vypite dostatok tekutín, aby ste predišli tvorbe obličkových kameňov.


Ak užijete viac Topimarku, ako máte

 • Okamžite vyhľadajte lekára. Vezmite so sebou obal lieku.

 • Môžete sa cítiť ospalý, unavený alebo menej vnímavý, môžete mať neprirodzené pohyby tela, problémy s rečou alebo koncentráciou, môžete mať zdvojené alebo zahmlené videnie, pociťovať závrat pre nízky krvný tlak, môžete sa cítiť depresívny alebo podráždený, pociťovať bolesť brucha alebo kŕče.


Predávkovanie môže nastať, ak spolu s Topimarkom užívate aj iné lieky.


Ak zabudnete užiť Topimark

 • Ak zabudnete užiť dávku, vezmite si ju hneď ako si spomeniete. Ak je však takmer čas na ďalšiu dávku, preskočte vynechanú dávku a pokračujte ako zvyčajne. Ak vynecháte dve alebo viac dávok, obráťte sa na svojho lekára.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky súčasne), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Topimark

Neprestaňte užívať tento liek bez toho, aby ste sa o tom najprv poradili so svojim lekárom. Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Ak sa váš lekár rozhodne ukončiť túto liečbu, postupné znižovanie dávky môže trvať aj niekoľko dní.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 • Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás objavia nasledujúce vedľajšie účinky, povedzte to svojmu lekárovi, alebo ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Depresia (nová alebo zhoršená).


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Záchvaty (zášklby).

 • Úzkosť, podráždenosť, zmeny nálady, zmätenosť, strata orientácie.

 • Problémy s koncentráciou, spomalené myslenie, strata pamäti, problémy s pamäťou (novo

objavené, náhle zmenené alebo zvýšenej intenzity).

 • Obličkové kamene, časté a bolestivé močenie.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Zvýšená hladina kyseliny v krvi (môže spôsobiť problémy s dýchaním vrátane dýchavičnosti,

stratu chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, nadmernú únavu, a rýchly a nepravidelný tep srdca).

 • Zníženie alebo strata schopnosti potiť sa.

 • Myšlienky na sebapoškodzovanie, alebo pokusy o ublíženie si.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí)

 • Glaukóm (zelený zákal, chronické očné ochorenie) – upchatie očnej tekutiny, ktorá spôsobuje

zvýšenie očného tlaku, bolesť alebo zníženie videnie.


Ak sa nasledovné nežiaduce účinky stanú závažné, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Upchatý nos, nádcha alebo bolesť hrdla.

 • Mravčenie, bolesť a/alebo necitlivosť v rôznych častiach tela.

 • Ospalosť, únava.

 • Závraty.

 • Nevoľnosť, hnačka.

 • Strata hmotnosti.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Anémia (nízky počet krviniek).

 • Alergické reakcie (ako je vyrážka na koži, sčervenanie, svrbenie, opuch tváre, žihľavka).

 • Strata chuti do jedla, znížená chuť do jedla.

 • Agresivita, podráždenie, hnev.

 • Problémy so zaspávaním alebo so spánkom.

 • Problémy s rečou alebo porucha reči, nezrozumiteľná reč.

 • Nemotornosť alebo poruchy koordinácie, pocit neistoty pri chôdzi.

 • Znížená schopnosť vykonávať bežné činnosti.

 • Znížená chuť do jedla, strata chuti do jedla alebo neschopnosť vnímať chuť.

 • Mimovoľné chvenie alebo trasenie; rýchle, nekontrolovateľné pohyby očí.

 • Porucha zraku, ako je zdvojené videnie, zahmlené videnie, znížené videnie, porucha zaostrovania.

 • Pocit točenia (závrate), zvonenie v ušiach, bolesť uší.

 • Dýchavičnosť.

 • Krvácanie z nosa.

 • Horúčka, pocit nepohody, slabosť.

 • Vracanie, zápcha, bolesť brucha alebo nevoľnosť, pokazený žalúdok, infekcia brucha alebo čriev.

 • Sucho v ústach.

 • Strata vlasov.

 • Svrbenie.

 • Bolesť kĺbov alebo ich opuch, svalové zášklby alebo kŕče, bolesť svalov alebo svalová slabosť, bolesť na hrudníku.

 • Nárast telesnej hmotnosti.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Znížený počet krvných doštičiek (krvinky, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie), pokles bielych krviniek, ktoré vás chránia pred infekciami, znížené hladiny draslíka v krvi.

 • Zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie eozinofilov (typ bielych krviniek) v krvi.

 • Zdurené uzliny v krku, podpazuší alebo na slabinách.

 • Zvýšená chuť do jedla.

 • Nadnesená nálada.

 • Počutie, videnie alebo preciťovanie vecí, ktoré nie sú, ťažká mentálne ochorenie (psychóza).

 • Nepreukazovanie alebo nepreciťovanie emócii, nezvyčajná podozrievavosť, návaly paniky.

 • Problémy s čítaním, poruchy reči, problémy s písaním.

 • Nepokoj, hyperaktivita.

 • Spomalené myslenie, znížená bdelosť alebo ostražitosť.

 • Znížené alebo spomalené pohyby tela, mimovoľné netypické alebo opakované pohyby svalov.

 • Mdloby.

 • Neobvyklá citlivosť pri dotyku; porucha citlivosti pri dotyku.

 • Porušená, pozmenená alebo žiadna schopnosť vnímať čuchom.

 • Nezvyčajný pocit alebo vnímanie, ktoré môže predchádzať migréne alebo niektorému typu záchvatu.

 • Sucho v očiach, precitlivenosť na svetlo, zášklby oka, slzenie očí.

 • Zníženie alebo strata sluchu, strata sluchu v jednom uchu.

 • Pomalý alebo nepravidelný rytmus srdca, preciťovanie búšenia srdca v hrudi.

 • Nízky tlak krvi, nízky tlak krvi pri vstávaní (následkom čoho môžu niektorí pacienti, ktorí užívajú Topimark, pociťovať pri náhlom postavení sa alebo sadnutí nevoľnosť, závraty alebo môžu omdlieť).

 • Červenanie, pocit prehriatia.

 • Pankreatitída (zápal pankreasu).

 • Nadmerná tvorba plynov, pálenie záhy, pocit plnosti a nafukovanie,

 • Krvácanie z ďasien, zvýšená tvorba slín, slinenie, zápach z úst.

 • Nadmerný príjem tekutín, smäd.

 • Strata pigmentu na koži.

 • Svalová stuhnutosť, bolesť v boku.

 • Krv v moči, inkontinencia moču (neschopnosť zadržiavať moč), náhle nutkanie na močenie, bolesť v boku alebo obličiek.

 • Problémy s erekciou alebo jej udržaním, sexuálna dysfunkcia.

 • Príznaky podobné chrípke.

 • Studené prsty na rukách a nohách.

 • Pocit opitosti.

 • Problémy s učením.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí)

 • Neobvykle povznesená nálada.

 • Strata vedomia.

 • Slepota v jednom oku, dočasná slepota, nočná slepota.

 • Škúlenie.

 • Opuch v očiach a v ich okolí.

 • Znecitlivenie, mravčenie a zmeny sfarbenia na prstoch rúk a nôh (biele, modré a červené) pri vystavení chladu.

 • Zápal pečene, zlyhanie pečene.

 • Stevensov-Johnsonov syndróm, potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý sa prejavuje na viacerých slizniciach (v ústach, nose a očiach) ako kožná vyrážka a tvorbou pľuzgierov.

 • Neobvyklý zápach kože.

 • Bolesť rúk a nôh.

 • Porucha funkcie obličiek.

 • Zvýšená hladina kyslých látok v krvi.


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov)

 • Makulopatia je ochorenie makuly, malej škvrny na sietnici, kde je zrak najostrejší. Oznámte

svojmu lekárovi, ak spozorujete zmenu alebo poruchu vášho zraku.

 • Opuch očných spojoviek.

 • Toxická epidermálna nekrolýza, t.j. závažnejšia forma Stevensovho-Johnsonovho syndrómu charakterizovaná rozšírenou tvorbou pľuzgierov a rozrušovaním vonkajších vrstiev kože (pozri zriedkavé vedľajšie účinky).

 • Kašeľ.


Deti a dospievajúci

Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich sú zvyčajne podobné tým, ktoré sú uvedené pri dospelých.

Napriek tomu sa však môžu niektoré vedľajšie účinky u detí vyskytnúť častejšie a/alebo môžu byť závažnejšie, ako u dospelých. Vedľajšie účinky, ktoré môžu byť závažnejšie zahŕňajú zníženie alebo stratu potenia a zvýšenie hladiny kyslých látok v tele. Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť u detí častejšie zahŕňajú ochorenia horných dýchacích ciest.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 • Ako uchovávať Topimark


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri/fľaši a vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Plastové fľaše

Uchovávajte pri teplote do 25C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


Blistre

Uchovávajte pri teplote do 25C.

Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 • Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Topimark obsahuje


Liečivo je topiramát.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg, 50 mg, 100 mg alebo 200 mg topiramátu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A), magnéziumstearát.


Obal tablety:

Topimark 25 mg: hypromelóza, makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171).

Topimark 50 mg: hypromelóza, makrogol 400, polysorbát 80, farbivo oranžovú žltú (E110), oxid

titaničitý (E171) a žltý oxid železitý (E 172).

Topimark 100 mg a 200 mg: hypromelóza, makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171),

červený oxid železitý (E 172) a žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Topimark a obsah balenia

Topimark 25 mg: okrúhle, biele, filmom obalené tablety s písmenom “G” vyrytým na jednej strane

a “25” na druhej strane.

Topimark 50 mg: okrúhle, žlté, filmom obalené tablety s písmenom “G” vyrytým na jednej strane

a “50” na druhej strane.

Topimark 100 mg: okrúhle, žlté, filmom obalené tablety s písmenom “G” vyrytým na jednej strane

a “100” na druhej strane.

Topimark 200 mg: okrúhle, ružové, filmom obalené tablety s písmenom “G” vyrytým na jednej strane

a “200” na druhej strane.


Topimark 25 mg, 50 mg, 100 mg a 200 mg je dostupný v plastových fľašiach s poistným odklopným

uzáverom s obsahom 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 200 tabliet a pohlcovačom vlhkosti. Pohlcovač vlhkosti sa nesmie prehltnúť.


Topimark 25 mg, 50 mg, 100 mg a 200 mg je tiež dostupný v blistroch s hliníkovou fóliou so 4, 7, 10,

14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120 a 200 tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Tillomed Laboratories Ltd., Cambridgeshire, PE19 8ET, Veľká Británia

 2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká republika s miestom prepúšťania Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

 3. Glenmark Generics Europe Ltd., Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire, WD188YA, Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

DE Topiramat Glenmark 25 /50 /100 /200 mg Filmtabletten

CZ Topimark 25/50/100 mg

PL Toramat

SK Topimark 25mg/50mg/100mg/ 200 mg

NL Topiramaat Glenmark 25mg/50mg/100mg/200mg Filmomhulde tabletten

RO Torlepta 25mg/50mg/100mg

UK Topiramate 25mg/50mg/100mg/200 mg Film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.

Topimark 50 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Topimark 25 mg
Topimark 50 mg
Topimark 100 mg
Topimark 200 mg
filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITAVÍVNE ZLOŽENIE


Topimark 25mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg topiramátu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 28,5 mg/filmom obalená tableta.


Topimark 50 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg topiramátu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 57,0 mg/filmom obalená tableta a oranžová žltá 0,05mg/filmom obalená tableta.


Topimark 100 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg topiramátu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 114,0 mg/filmom obalená tableta.


Topimark 200 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg topiramátu.

Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 228,0 mg/filmom obalená tableta.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Topimark25 mgsú okrúhle, biele, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’ vyrytým na jednej strane a číslom ‘25’ na strane druhej.

Topimark50 mgsú okrúhle, žlté, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’ vyrytým na jednej strane a číslom ‘50’ na strane druhej.

Topimark100 mgsú okrúhle, žlté, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’ vyrytým na jednej strane a číslom ‘100’ na strane druhej.

Topimark200 mgsú okrúhle, ružové, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’ vyrytým na jednej strane a číslom ‘200’ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Monoterapia u dospelých, dospievajúcich a detí starších ako 6 rokov s parciálnymi epileptickými záchvatmi so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej a s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi.


Podporná liečba u detí vo veku od 2 rokov, dospievajúcich a dospelých s parciálnymi epileptickými záchvatmi so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej alebo s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi a na liečbu záchvatov spojených s Lennox-Gastautovým syndrómom.


Topiramát je indikovaný u dospelých na profylaxiu migrenóznych bolestí hlavy po starostlivom vyhodnotení možných alternatívnych možností liečby. Topiramát nie je určený na akútnu liečbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecné


Odporúča sa, aby sa liečba začala s nízkou dávkou s následnou titráciou až po dosiahnutie účinnej dávky. Dávka a rýchlosť titrácie sa majú riadiť klinickou odpoveďou.


Tablety sa nemajú lámať a majú sa prehĺtať nerozhryzené s dostatočným množstvom vody.


Topimark sa môže užívať bez ohľadu na jedlo.


Na optimalizovanie liečby Topimarkom nie je nutné monitorovať plazmatickú koncentráciu topiramátu. Zriedkavo môže pridanie topiramátu k fenytoínu vyžadovať úpravu dávky fenytoínu, aby sa dosiahol optimálny klinický výsledok. Pridanie alebo vynechanie fenytoínu a karbamazepínu pri prídavnej terapii topiramátom môže vyžadovať úpravu dávky topiramátu.


U pacientov s anamnézou záchvatov alebo epilepsie alebo bez tejto anamnézy sa má liečba antiepileptikami, vrátane topiramátu, postupne ukončiť, aby sa minimalizoval potenciál záchvatov alebo zvýšenie frekvencie záchvatov. V klinických štúdiách sa denné dávky znižovali v týždňových intervaloch o 50 - 100 mg u dospelých s epilepsiou a o 25 - 50 mg u dospelých, ktorí na prevenciu migrény užívali topiramát v dávke do 100 mg/deň. V klinických štúdiách u detí bol topiramát postupne vynechaný počas 2 - 8 týždňového obdobia.


Monoterapia epilepsie


Všeobecné


Pri vysadení súbežne užívaných antiepileptík pre dosiahnutie monoterapie topiramátom, sa majú zvážiť následky, ktoré môže mať toto vysadenie na kontrolu záchvatov. S výnimkou prípadov, ktoré z hľadiska bezpečnosti vyžadujú náhle vysadenie súbežne podávaných antiepileptík, sa odporúča postupné vysadenie súbežne podávaného antiepileptika v rozsahu približne jednej tretiny jeho dávky každé 2 týždne.

Keď sa vynechajú enzým-indukujúce lieky, hladiny topiramátu sa zvýšia. Ak sú na to klinické dôvody, môže sa dávkovanie topiramátu znížiť.


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov a starší

Dávka a titrácia sa má riadiť klinickou odpoveďou. Titrácia má začať dávkou 25 mg podávanou večer počas jedného týždňa. Táto dávka sa má potom zvyšovať v jedno – až dvojtýždňových intervaloch o 25 alebo 50 mg denne a podávať v dvoch rozdelených dávkach. Ak pacient netoleruje tento titračný režim, môžu sa použiť nižšie prírastky dávky alebo dlhšie časové intervaly medzi zvyšovaním dávok.


Odporúčaná začiatočná cieľová dávka pri monoterapii topiramátom u dospelých je 100 až 200 mg/deň rozdelená na dve dávky. Maximálna odporúčaná denná dávka je 500 mg rozdelená na dve dávky. Niektorí pacienti s refraktérnymi formami epilepsie tolerovali monoterapiu topiramátom pri dávkach 1 000 mg/deň. Tieto dávkovacie odporúčania sa vzťahujú na všetkých dospelých vrátane starších ľudí bez sprievodného obličkového ochorenia.


Pediatrická populácia (deti od 6 rokov)

Dávka a rýchlosť titrácie sa má riadiť klinickým výsledkom. Liečba u detí od 6 rokov má začať dávkou 0,5 až 1 mg/kg podávanou večer počas prvého týždňa. Dávka sa má potom zvyšovať v jedno až dvojtýždňových intervaloch o 0,5 až 1 mg/kg/deň, podávať v dvoch samostatných dávkach. Ak dieťa netoleruje tento titračný režim, môžu sa použiť menšie zvyšovania dávky alebo dlhšie časové intervaly. Dávka a rýchlosť titrácie sa má riadiť klinickým výsledkom.


Odporúčaná počiatočná cieľová dávka pri monoterapii topiramátom u detí od 6 rokov je 100 mg/deň v závislosti od klinickej odpovede (to je okolo 2,0 mg/kg/deň u 6 - 16 ročných detí).


Prídavná terapia epilepsie (parciálne záchvaty so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej, primárne generalizované tonicko-klonické záchvaty, alebo záchvaty spojené s Lennoxovým-Gaustatovým syndrómom)


Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov a starší


Liečba sa má začať dávkou 25 - 50 mg na noc počas jedného týždňa. Použitie nižšej úvodnej dávky bolo zaznamenané, ale nebolo systematicky skúmané. Následne sa v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch dávka zvyšuje o 25 - 50 mg/deň a podáva sa v dvoch rozdelených dávkach. U niektorých pacientov sa môže dosiahnuť účinok s dávkovaním jedenkrát denne.


V klinických skúšaniach bola pri prídavnej terapii najnižšia účinná dávka 200 mg. Zvyčajná denná dávka je 200 - 400 mg rozdelená na dve dávky.


Uvedené dávkovanie platí pre všetkých dospelých, vrátane starších pacientov, bez ochorenia obličiek (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia (deti od 2 do 12 rokov)

Odporúčaná celková denná dávka topiramátu pri adjuvantnej terapii je približne 5 až 9 mg/kg/deň

v dvoch rozdelených dávkach. Titrácia má začať od dávky 25 mg (alebo nižšej, v rozsahu od 1 do 3 mg/kg/deň) na noc počas prvého týždňa.

Dávkovanie sa potom má zvyšovať v 1 – až 2 týždňových intervaloch o 1-3 mg/kg/deň (podávaných v dvoch rozdelených dávkach) až pokiaľ sa nedosiahne optimálna klinická odpoveď.

Skúmali sa denné dávky až do 30 mg/kg/deň a vo všeobecnosti sa veľmi dobre tolerovali.


Migréna


Dospelí a dospievajúci od 16 rokov

Odporúčaná celková denná dávka topiramátu pri profylaxii migrenóznych bolestí hlavy je 100 mg/deň podaných v dvoch samostatných dávkach.

Titrácia sa má začať dávkou 25 mg na noc, počas 1 týždňa. Dávka sa má ďalej zvyšovať v týždenných intervaloch o 25 mg/deň. Ak pacient netoleruje titračný režim, môžu sa intervaly medzi zvyšovaním dávky predĺžiť.


Niektorí pacienti môžu byť úspešne liečení celkovou dennou dávkou 50 mg/deň. Pacienti užívali celkovú dennú dávku až do 200 mg/deň. U niektorých pacientov môže byť táto dávka prínosná, predsa sa však odporúča opatrnosť kvôli zvýšenému výskytu vedľajších účinkov.


Pediatrická populácia

Topiramát sa neodporúča na liečbu alebo prevenciu migrény u detí kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Všeobecné odporúčania pre dávkovanie topiramátu v osobitných skupinách pacientov


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkciou obličiek (CLCR ≤ 70 ml/min) sa má podávať topiramát opatrne, pretože plazmatický a renálny klírens topiramátu je znížený. U pacientov so známou poruchou funkcie obličiek môže byť čas do dosiahnutia rovnovážneho stavu pri každej dávke predĺžený. Odporúča sa polovičná začiatočná aj udržiavacia dávka (pozri časť 5.2).


Keďže topiramát sa z plazmy odstraňuje hemodialýzou, pacientom so zlyhaním funkcie obličiek v konečnom štádiu sa má podávať v deň hemodialýzy doplnková dávka topirmátu, ktorá sa rovná približne polovici dennej dávky. Doplnková dávka sa má podávať v rozdelených dávkach, na začiatku a po ukončení dialýzy. Doplnková dávka sa môže líšiť v závislosti od vlastností používaného dialyzačného zariadenia (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene sa má topiramát podávať s opatrnosťou, pretože klírens topiramátu sa znižuje.


Starší pacienti

U starších pacientov sa úprava dávky nevyžaduje za predpokladu, že nie je porušená funkcia obličiek.


Pre dávkovanie, ktoré nie je možné dosiahnuť podávanou silou tabliet, sú dostupné ďalšie sily tabliet tohto lieku.


Tabletynie sú vhodnépre deti, ktorévyžadujúdávky nižšieako 25mg/deň.Má sa použiť iná, vhodnejšia lieková forma.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Profylaxia migrény počas gravidity a u žien v plodnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepciu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné

V prípadoch, kedy je z medicínskeho hľadiska potrebné rýchle ukončenie liečby topiramátom sa odporúča náležité monitorovanie (ďalšie informácie nájdete v časti 4.2).


Tak ako pri iných antiepileptikách, u niektorých pacientov sa pri užívaní topiramátu môže vyskytnúť zvýšená frekvencia záchvatov alebo vznik nových typov záchvatov. Tento fenomén môže byť dôsledkom predávkovania, poklesu plazmatických koncentrácií súbežne užívaných antiepileptík, priebehu ochorenia alebo môže ísť o paradoxný účinok.


Počas užívania topiramátu je veľmi dôležitá dostatočná hydratácia. Hydratácia môže znížiť riziko nefrolitiázy (pozri nižšie). Správna hydratácia pre aj počas aktivít ako je napríklad cvičenie alebo vystavenie sa vyšším teplotám môže znížiť riziko nežiaducich reakcií súvisiacich s teplom (pozri časť 4.8).


Oligohydróza

V súvislosti s užívaním topiramátu bola zaznamenaná oligohydróza (znížené potenie). Znížené potenie a zvýšená telesná teplota sa môžu objaviť najmä u malých detí vystavených vysokým teplotám okolia.


Zmeny nálady/depresia

Počas liečby topiramátom sa pozoroval zvýšený výskyt zmien nálady a depresie.


Nefrolitiáza

Niektorí pacienti, najmä tí s predispozíciou k nefrolitiáze, môžu byť ohrození zvýšeným rizikom vytvárania obličkových kameňov a s nimi spojenými príznakmi a symptómami, ako je renálna kolika, renálna bolesť alebo bolesť v boku.


Rizikové faktory nefrolitiázy zahŕňajú anamnézu obličkových kameňov, rodinnú anamnézu nefrolitiázy a hyperkalciúriu. Žiadne z týchto rizikových faktorov však nemôžu spoľahlivo predpovedať možnosť vytvorenia sa obličkových kameňov počas užívania topiramátu. Naviac, pacienti užívajúci aj iné lieky spojené s rizikom vzniku nefrolitiázy sú vystavení zvýšenému riziku.


Znížená funkcia obličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek (CLCR ≤ 70 ml/min) sa má topiramát podávať s opatrnosťou, pretože je znížený plazmatický aj renálny klírens topiramátu. Pre špecifické odporúčania k dávkovaniu u pacientov so zníženou funkciou obličiek si pozrite časť 4.2 Porucha funkcie obličiek.


Znížená funkcia pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene sa má topiramát podávať s opatrnosťou, nakoľko klírens topiramátu môže byť znížený.


Samovražda/samovražedné úmysly

Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Meta-analýza kontrolovaných štúdií randomizovaných placebom s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u topiramátu.


V dvojito zaslepených klinických štúdiách sa príhody súvisiace so samovraždou (myšlienky na samovraždu, pokusy o samovraždu a samovražda) vyskytli s frekvenciou 0,5 % u pacientov liečených topiramátom (46 z 8 652 liečených pacientov) a s približne 3-násobne vyššou incidenciou ako u pacientov, ktorým bolo podávané placebo (0,2 %; 8 z 4 045 liečených pacientov).


Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky samovražedných úmyslov alebo správania.


Akútna myopia a sekundárny glaukóm so zatvoreným uhlom

U pacientov užívajúcich topiramát sa zaznamenal syndróm akútnej myopie spojenej so sekundárnym glaukómom s uzavretým uhlom. Príznaky zahŕňajú akútne zníženie zrakovej ostrosti a/alebo bolesť oka. Oftalmologické nálezy môžu zahŕňať myopiu, plytkú prednú komoru, hyperémiu oka (sčervenanie) a zvýšený vnútroočný tlak. Mydriáza môže alebo nemusí byť prítomná. Tento syndróm môže byť spojený so supraciliárnou efúziou, ktorá vedie k prednej dislokácii šošovky a dúhovky so sekundárnym glaukómom s uzavretým uhlom. Najčastejšie sa príznaky objavujú v priebehu prvého mesiaca od začiatku liečby topiramátom. V porovnaní s primárnym glaukómom s úzkym uhlom, ktorý je zriedkavý vo veku do 40 rokov, sa sekundárny glaukóm s uzavretým uhlom v súvislosti s liečbou topiramátom zaznamenal u detských aj dospelých pacientov.


Liečba zahŕňa čo najrýchlejšie ukončenie podávania topiramátu pod dohľadom ošetrujúceho lekára a vhodné opatrenia na zníženie vnútroočného tlaku. Tieto opatrenia všeobecne vedú k zníženiu vnútroočného tlaku.


Ak sa zvýšený vnútroočný tlak akejkoľvek etiológie nelieči, môže spôsobiť závažné následky vrátane trvalej straty zraku.


Treba rozhodnúť, či sa majú pacienti s poruchami očí v anamnéze liečiť topiramátom.


Metabolická acidóza

S liečbou topiramátom je spojená aj hyperchlorémia, bez aniónovéj medzery, metabolická acidóza (t.j. zníženie plazmatického bikarbonátu pod normálne referenčné hodnoty pri absencii respiračnej alkalózy).


Toto zníženie plazmatického bikarbonátu je spôsobené inhibičným vplyvom topiramátu na renálnu karboanhydrázu. Obvykle sa zníženie bikarbonátu objavuje pri začatí liečby, aj keď sa môže objaviť aj kedykoľvek počas trvania liečby. Tieto zníženia sú zvyčajne mierne až stredne ťažké (priemerný pokles o 4 mmol/l pri dávkach 100 mg/deň a viac u dospelých a približne 6 mg/kg/deň u pediatrických pacientov). Ojedinele sa u pacientov môže vyskytnúť aj zníženie na hodnoty pod 10 mmol/l. Stavy a liečby predisponujúce ku vzniku acidózy (napr. obličkové ochorenia, ťažké respiračné poruchy, status epilepticus, hnačka, operácia, ketogénna diéta alebo niektoré lieky) môžu prispievať k topiramátom spôsobenému zníženiu hladiny bikarbonátu.


Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko tvorby obličkových kameňov a môže potenciálne viesť ku osteopénii.


Výskyt chronickej metabolickej acidózy u pediatrických pacientov môže spomaľovať rýchlosť ich rastu. Účinok topiramátu na kosti v podobe kostných zmien sa systematicky neskúmal ani u pediatrických, ani u dospelých populácií.


V závislosti od pôvodného zdravotného stavu sa pri liečbe topiramátom odporúča primerané vyšetrenie vrátane stanovenia hladín bikarbonátu v sére. Ak sú prítomné príznaky a symptómy (napr. Kussmaulovo prehĺbené dýchanie, dypnoe, anorexia, nausea, vracanie, neprimeraná únava, tachykardia alebo arytmia), ktoré naznačujú metabolickú acidózu, odporúča sa stanovenie bikarbonátov v plazme. Ak sa metabolická acidóza rozvinie a pretrváva, treba zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie topiramátu (postupným znižovaním dávky).


Topiramát sa má používať opatrne u pacientov so sklonom k metabolickej acidóze alebo u pacientov užívajúcich lieky, ktoré môžu metabolickú acidózu vyvolávať.


Porucha kognitívnej funkcie

Kognitívna porucha v epilepsii je multifaktoriálna a môže byť dôsledok pôvodnej etiológie, teda v dôsledok epilepsie alebo anti-epileptickej liečby. V literatúre sú uvedené hlásenia o poruche kognitívnych funkcií u dospelých, ktorí dostávali liečbu topiramátom a ktorá si vyžadovala zníženie dávkovania alebo prerušenie liečby. Avšak štúdie týkajúce sa účinkov na kognitívne funkcie detí liečených topiramátom sú nedostatočné a jeho účinok sa musí v tomto smere ešte objasniť.


Výživové doplnky

U niektorých pacientov môže počas liečby topiramátom dôjsť k poklesu telesnej hmotnosti. Odporúča sa, aby sa u pacientov liečených topiramátom sledoval pokles telesnej hmotnosti. Ak pacient stráca hmotnosť počas liečby topiramátom, je potrebné zvážiť podávanie výživových doplnkov alebo zvýšený príjem potravy.


Intolerancia laktózy

Tento liek obsahuje laktózu.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo – galaktózovej malabsorpcie, nesmú užívať tento liek.


Topimark 50 mg: Liek obsahuje farbivo Sunset Yellow. Toto môže spôsobiť alergickú reakciu.


Vo fľaši sa nachádza aj nádobka s vysúšadlom. Táto sa nesmie prehltnúť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok topiramátu na iné antiepileptické lieky

Pridanie topiramátu k iným antiepileptickým liekom (fenytoínu, karbamazepínu, kyseline valproovej, lamotrigínu, fenobarbitalu, primidonu) nemá vplyv na ich rovnovážne plazmatické koncentrácie, s výnimkou niektorých pacientov, kde pridanie topiramátu k fenytoínu môže viesť k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie fenytoínu. Zvýšenie je pravdepodobne spôsobené inhibíciou špecifickej polymorfnej enzýmovej izoformy (CYP2 C19). V dôsledku toho je potrebné u pacientov užívajúcich fenytoín, ktorí preukazujú klinické prejavy alebo príznaky toxicity monitorovať hladinu fenytoínu.


Farmakokinetická štúdia liekových interakcií u pacientov s epilepsiou naznačila, že pridanie topiramátu k lamotrigínu, nemalo žiadny vplyv na rovnovážnu plazmatickú koncentráciu lamotrigínu pri dávkach topiramátu od 100 do 400 mg/deň. Taktiež v priebehu liečby lamotrigínom (priemerná dávka 327 mg/deň) alebo po jeho vynechaní, nebola zaznamenaná žiadna zmena rovnovážnej plazmatickej koncentrácie topiramátu.


Topiramát inhibuje enzým CYP 2C19 a môže interferovať s inými látkami, ktoré tento enzým metabolizuje (napr. diazepam, imipramín, moklobemid, proguanil, omeprazol).


Účinok iných antiepileptických liekov na topiramát

Fenytoín a karbamazepín znižujú plazmatickú hladinu topiramátu. Pridanie alebo odobratie fenytoínu alebo karbamazepínu k liečbe topiramátom si môže vyžadovať úpravu dávkovania topiramátu. Toto sa má vykonať titrovaním až do dosiahnutia klinického účinku.

Pridanie alebo odobratie valproovej kyseliny nespôsobí klinicky významné zmeny plazmatickej koncentrácie topiramátu a preto si nevyžaduje úpravu dávkovania topiramátu.

Výsledky týchto interakcií sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Súbežne podaváné AED

Koncentrácia AED

Koncentrácia topiramátu

Fenytoín

**

Karbamazepín (CBZ)

Kyselina valproová

Lamotrigín

Fenobarbital

NS

Primidón

NS

=

Žiaden efekt na plazmatickú koncentráciu (≤ 15% zmena).

**

=

Plazmatická koncentrácia sa zvyšuje u niektorých pacientov.

=

Plazmatická koncentrácia sa znižuje.

NS

=

Bez štúdií

AED

=

Antiepileptický liek (antiepileptikum)


Interakcie s inými liekmi


Digoxín: V štúdii s jednorazovým podaním dávky sa sérové množstvo digoxínu, vyjadrené plochou pod krivkou plazmatickej koncentrácie( AUC ), znížilo o 12% pri súbežnom podávaní topiramátu. Klinická závažnosť tohto pozorovania nebola zatiaľ stanovená. Ak sa topiramát pridáva alebo odoberá u pacientov užívajúcich digoxín, je potrebné venovať starostlivú pozornosť rutinnému monitorovaniu sérovej hladiny digoxínu.


Lieky s tlmivým vplyvom na CNS:Súbežné podávanie topiramátu a alkoholu alebo iných liekov s tlmivým vplyvom na CNS nebolo hodnotené klinickými štúdiami. Odporúča sa, aby sa topiramát nepodával súbežne s alkoholom alebo inými liekmi tlmiacimi CNS.


Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum): Pri súbežnom užívaní topiramátu a Ľubovníka bodkovaného sa môže pozorovať riziko zníženia plazmatických koncentrácií, čo môže viesť k strate účinnosti. Nevykonali sa žiadne klinické štúdie, ktoré by hodnotili túto možnú interakciu.


Perorálne kontraceptíva:Pri farmakokinetických interakčných štúdiách so zdravými dobrovoľníčkami, ktoré užívali kombinované perorálne kontraceptívum obsahujúce 1 mg norethindrónu (NET) plus 35 µg ethinyl-estradiolu (EE), nebol súbežne podávaný topiramát v dávkach 50-200 mg/deň, pri absencii iných liekov, spojený so štatisticky signifikantnými zmenami priemernej expozície (AUC) ani jednej zložky perorálneho kontraceptíva. V ďalšej štúdii bola biologická dostupnosť EE štatisticky významne znížená pri dávkach 200, 400, and 800 mg/deň (o 18%, 21%, a 30%) pri podávaní adjuvantnej liečby pacientkam s epilepsiou, ktoré súbežne užívajú aj kyselinu valproovú. V oboch štúdiách, topiramát (50-200 mg/deň u zdravých dobrovoľníčok a 200-800 mg/deň u pacientok s epilepsiou) významne neovplyvňoval biologickú dostupnosť NET. Aj keď sa zaznamenal od dávky závislý pokles biologickej dostupnosti EE (u pacientok s epilepsiou), pri dávkach topiramátu medzi 200-800 mg/deň, nezaznamenala sa žiadna významná od dávky závislá zmena biologickej dostupnosti EE pri dávkach 50-200 mg/deň (u zdravých dobrovoľníčok). Klinická významnosť pozorovaných zmien nie je známa.


Možnosť zníženia kontraceptívnej účinnosti a zvýšenia medzimenštruačného krvácania je potrebné zvážiť u pacientok užívajúcich kombinované perorálne kontraceptíva súbežne s topiramátom. Pacientky užívajúce kontraceptíva obsahujúce estrogén, musia nahlásiť akékoľvek zmeny vo svojom zvyčajnom menštruačnom krvácaní. Kontracepčná účinnosť môže byť znížená aj pri absencii medzimenštruačného krvácania.


Hydrochlorothiazid (HCTZ): Štúdia zameraná na liekové interakcie u zdravých dobrovoľníkov hodnotila farmakokinetiku HCTZ (25 mg/24 h) a topiramátu (96 mg/12 h) v rovnovážnom stave po samostatnom podaní a po ich súbežnom podaní. Výsledky tejto štúdie preukázali zvýšenie Cmaxtopiramátu o 27 % a zvýšenie AUC o 29 %, keď sa HCTZ pridal k topiramátu. Klinická významnosť tejto zmeny nie je známa. Pridanie HCTZ k liečbe topiramátom si môže vyžadovať úpravu dávky topiramátu. Rovnovážny farmakokinetický stav HCTZ nebol významne ovplyvnený súbežným podávaním topiramátu. Klinické laboratórne výsledky naznačujú zníženie sérovej hladiny draslíka po podaní topiramátu alebo HCTZ , pričom pokles bol výraznejší, keď sa HCTZ a topiramát podávali spolu.


Lítium: U zdravých dobrovoľníkov sa počas súbežného podávania topiramátu v dávke 200 mg/deň pozorovala redukcia (18 % AUC) systémovej expozície lítia. U pacientov s bipolárnou poruchou sa farmakokinetika lítia počas liečby topiramátom v dávkach 200 mg/deň nezmenila, ale pozorovalo sa zvýšenie systémovej expozície (26 % AUC) pri podávaní topiramátu v dávkach do 600 mg/deň. Pri súbežnom podávaní s topiramátom sa má hladina lítia monitorovať.


Glibenklamid: V štúdiách liekových interakcií u pacientov s diabetom mellitus typu 2 sa hodnotila farmakokinetika v rovnovážnom stave u samotného glibenklamidu (5 mg/deň) a súbežne podávaného s topiramátom (150 mg/deň). Počas podávania topiramátu bola zaznamenaná 25 % redukcia AUC24 glibenklamidu. Systémová expozícia aktívnym metabolitom, 4-trans-hydroxyglibenklamidu (M1) a 3-cis-hydroxyglibenklamidu (M2), bola tiež zredukovaná o 13 % a 15 % v tomto poradí. Pri súbežnom podávaní glibenklamidu nebol ustálený stav farmakokinetiky topiramátu ovplyvnený.


Metformín:Štúdia liekových interakcií vedená u zdravých dobrovoľníkov hodnotila farmakokinetiku metformínu a topiramátu v plazme v rovnovážnom stave, pri podávaní metformínu osobitne a pri podávaní oboch liekov súbežne. Výsledok tejto štúdie ukázal, že priemerná Cmaxmetformínu o 18% a priemerná AUC0-12hsa zvýšila 25%, zatiaľ čo priemerná CL/F sa znížila o 20% pri súbežnom podaní metforminu a topiramátu. Topiramát neovplyvňoval tmaxmetformínu. Klinická významnosť vplyvu topiramátu na farmakokinetiku metformínu nie je jasná. Plazmatický klírens po perorálnom podaní topiramátu sa zdá byť redukovaný pri súbežnom podávaní s metformínom. Rozsah tejto zmeny v klírense je neznámy. Klinická významnosť vplyvu metformínu na farmakokinetiku topiramátu je taktiež neobjasnená.


Ak sa topiramát pridáva alebo odoberá pacientom užívajúcich metformín, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť rutinnému sledovaniu adekvátnej kontroly diabetu u týchto pacientov.


Pioglitazón:Štúdia liekových interakcií vykonaná u zdravých dobrovoľníkov zhodnotila rovnovážny stav farmakokinetiky topiramátu a pioglitazónu pri ich jednotlivom a súbežnom podávaní. Pozoroval sa pokles AUCτ ,ss pioglitazónu o 15% bez zmeny Cmax,ss. Tieto nálezy neboli štatisticky významné. Na dôvažok sa pozoroval pokles Cmax,ssa AUCτ ,ssaktívnych hydroxy-metabolitov (Cmax,sso 13% a AUCτ ,sso 16% ), ako aj 60%-ný pokles Cmax,ssa AUCτ ,ssaktívnych keto-metabolitov. Klinická významnosť týchto nálezov nie je známa.


Ak sa topiramát pridáva alebo odoberá v liečbe u pacientov užívajúcich pioglitazón alebo naopak, ak sa v liečbe pioglitazóm pridáva topiramát, je potrebné venovať starostlivú pozornosť rutinnému monitorovaniu pacientov za účelom adekvátnej kontroly ich diabetu.


Risperidón: Štúdie liekových interakcií po jednorazovom podaní zdravým dobrovoľníkom a opakovanom podaní pacientom s bipolárnou poruchou viedli k podobným výsledkom. Keď sa

risperidón podával súbežne s topiramátom v rastúcich dávkach 100, 250 and 400 mg/deň, dôjde k redukcii systémovej expozície (16% a 33% pre rovnovážny stav AUC pri dávkach 250 a 400 mg/deň, v uvedenom poradí) risperidónu (podávaného v dávkach medzi 1 až 6 mg/deň). Rozdiely v AUC celkovej účinnej frakcie liečiva pri liečbe samotným risperidónom a kombinovanou liečbou s topiramátom neboli však štatisticky významné. Boli pozorované len minimálne zmeny vo farmakokinetike celkovej účinnej frakcie (risperidón plus 9-hydroxyrisperidón), naopak sa nepozorovali žiadne zmeny 9-hydroxyrisperidónu. Nezaznamenali sa žiadne významné zmeny v systémovej expozícii celkovej účinnej frakcii risperidónu či topiramátu.

Po pridaní topiramátu k liečbe risperidónom (1 - 6 mg/deň) sa vyskytovali nežiaduce účinky častejšie (90 % a 54 %) ako pred pridaním topiramátu (250 - 400 mg/deň). Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky po pridaní topiramátu k liečbe risperidónom boli: somnolencia (27 % a 12 %), parestézia (22 % a 0 %) a nauzea (18 % a 9 %).


Iné formy interakcií


Lieky prispievajúce k nefrolitiáze

Pri súbežnom používaní Topiramátu s inými liekmi predisponujúcimi ku vzniku nefrolitiázy môže dôjsť ku zvýšenému riziku nefrolitiázy. Preto je potrebné počas užívania topiramátu vyhnúť sa súbežnému užívaniu spomenutých liekov, nakoľko môžu vytvárať fyziologické prostredie, ktoré zvyšuje riziko tvorby obličkových kameňov.


Kyselina valproová

Súbežné podávanie topiramátu a kyseliny valproovej sa spájalo s hyperamonémiou s encefalopatiou alebo bez nej u pacientov, ktorí tolerovali každý liek samostatne. Vo väčšine prípadov symptómy a príznaky ustúpili s prerušením podávania každého lieku. Táto nežiaduca reakcia nie je následkom farmakokinetickej interakcie. Nebol zistený súvis hyperamonémie s monoterapiou topiramátom alebo súbežnou liečbou inými antiepileptikami.


Hypotermia, definovaná ako neúmyselný pokles telesnej teploty na < 35ºC bola hlásená v súvislosti so súbežným užívaním topiramátu s kyselinou valproovou, či už v spojení s hyperamonémiou alebo v jej neprítomnosti. Tento nežiaduci účinok u pacientov súbežne užívajúcich topiramát a valproát sa môže objaviť po zahájení liečby topiramárom alebo po zvýšení dennej dávky topiramátu.


Dodatočné farmakokinetiké štúdie liekových interakcií

Vykonali sa klinické štúdie na zhodnotenie potencionálnych farmakokinetických liekových interakcií medzi topiramátom a inými liekmi. Zmeny Cmaxalebo AUC, ako dôsledok týchto interakcií, sú zhrnuté v tabuľke. Druhý stĺpec (koncentrácia súbežne užívaných liekov) zobrazuje, čo sa stane s koncentráciou súbežne používaných liekov vymenovaných v prvom stĺpci, po pridaní topiramátu.

Tretí stĺpec (koncentrácia topiramátu) zobrazuje ako súbežné použitie liekov, zobrazených v prvom stĺpci, modifikuje koncentráciu topiramátu.


Zhrnutie výsledkov z dodatočných farmakokinetických klinických štúdií liekových interakcií


Súbežne užívaný liek

Koncentrácia súbežne užívaného liekua

Koncentrácia topiramátua

Amitriptylín

20% zvýšenie Cmax a AUC metabolitu nortriptylínu

NS

Dihydroergotamín (perorálny a subkutánny)

Haloperidol

31% zvýšenie AUC redukovaného metabolitu

NS

Propranolol

17% uvýšenie Cmax u 4-OH propranololu (TPM 50 mg/12 h)

9% a16% zvýšenie Cmax , 9% a 17% zvýšenie AUC (40 a 80 mg propranolol/12 h, v tomto poradí)

Sumatriptan (perorálny a subkutánny)

NS

Pizotifén

Diltiazem

25 % zníženie AUC diltiazemu a 18 % zníženie DEA, a ↔ pre DEM*

20% zvýšenie AUC

Venlafaxín

Flunarizín

16 % zvýšenie AUC

(TPM 50 mg/12h)b


aHodnoty v % sú priemerné zmeny Cmaxalebo AUC pri monoterapii

= Žiadny účinok na Cmax a AUC (≤ 15 % zmena) materskej zlúčeniny

NS = Štúdie neboli vykonané

*DEA = desacetyldiltiazem, DEM = N-demetyldiltiazem

bZvýšenie AUC flunarizínu o 14 % u jednotlivcov, ktorí užívali flunarizín samostatne. Zvýšenie expozície môže byť pripisované akumulácii počas dosiahnutia ustáleného stavu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Topiramát bol teratogénny u myší, potkanov a králikov. U potkanov prechádza topiramát placentárnou bariérou.


Údaje z tehotenského registra UK a z tehotenského registra North American Antiepileptic Drug (NAAED) naznačujú, že u detí vystavených monoterapii topiramátom v prvom trimestri gravidity existuje zvýšené riziko vrodených malformácií (napr. kraniofaciálne poruchy, ako rázštep pery/podnebia, hypospádia a anomálie týkajúce sa rozličných orgánových systémov).


Údaje pre monoterapiu topiramátom z tehotenského registra NAAED preukázali približne 3-násobne vyšší výskyt závažných vrodených malformácií v porovnaní s referenčnou skupinou, ktorá neužívala antiepileptiká. Okrem toho sa po liečbe topiramátom pozoroval vyšší výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti (<2500 gramov) ako v referenčnej skupine.


Navyše, údaje z týchto registrov a ostatné štúdie ukázali, že v porovnaní s monoterapiou môže byť zvýšené riziko teratogénnych účinkov spojených s použitím antiepileptík v kombinovanej terapii.


Odporúča sa, aby ženy vo fertilnom veku používali účinnú antikoncepciu.


Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie topiramátu do materského mlieka. Vylučovanie topiramátu do materského mlieka u ľudí sa v kontrolovaných štúdiách nehodnotilo. Obmedzené pozorovania u pacientov naznačujú značné vylučovanie topiramátu do materského mlieka. Keďže veľa liekov sa u ľudí vylučuje do materského mlieka, je nutné zvážiť, či ukončiť laktáciu alebo prerušiť/ukončiť liečbu topiramátom, pričom treba vziať do úvahy význam lieku pre matku (pozri časť 4.4).


Indikovaná epilepsia

Počas gravidity sa má topiramát predpísať po úplnom informovaní ženy ohľadom známeho nebezpečenstva, ktoré predstavuje neliečená epilepsia pre graviditu a možného nebezpečenstva, ktoré predstavuje liek pre plod.


Indikovaná profylaxia migrény

Topiramát je kontraindikovaný počas gravidity a u žien v plodnom veku, ak nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časti 4.3 a 4.5).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Topiramát má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Topiramát pôsobí na centrálny nervový systém a môže vyvolávať ospanlivosť, závraty alebo podobné príznaky. Môže tiež spôsobiť poruchy videnia a/alebo rozmazané videnie. Tieto nežiaduce reakcie môžu byť potenciálne nebezpečné u pacientov, ktorí vedú vozidlá alebo obsluhujú stroje, najmä v období, kým pacient nenadobudne s liekom skúsenosti.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnosť topiramátu sa hodnotila z databázy klinických štúdií pozostávajúcej z 4 111 pacientov (3 182 užívajúcich topiramát a 929 placebo), ktorí sa zúčastnili 20 dvojito-zaslepených štúdií a z 2 847 pacientov, ktorí sa zúčastnili 34 nezaslepených štúdií s topiramátom v prídavnej terapii primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov, parciálnych záchvatov, záchvatov spojených s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom, v monoterapii novo alebo nedávno diagnostikovanej epilepsie alebo profylaxie migrény. Väčšina nežiaducich reakcií bola mierne až stredne závažná.

Nežiaduce reakcie identifikované v klinických štúdiách a počas postmarketingových skúseností (označené „*“) sú uvedené podľa výskytu v klinických štúdiách v tabuľke 1.


Frekvencie sú určené nasledovne:

Veľmi časté ≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté ≥ 1/1 000 až <1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 až <1/1 000

Neznáme: nemožno určiť z dostupných údajov


Najčastejšie nežiaduce reakcie (s výskytom > 5 % a vyšším ako bolo pozorované s placebom v minimálne 1 indikácii v dvojito zaslepených, kontrolovaných štúdiách s topiramátom) zahŕňajú: anorexiu, zníženú chuť do jedla, bradyfréniu, depresiu, ťažkosti s vyjadrovaním, insomniu, abnormálnu koordináciu, poruchy pozornosti, závraty, dysartriu, dysgeúziu, hypestéziu, letargiu, poruchy pamäti, nystagmus, parestézu, somnolenciu, tremor, diplopiu, rozmazané videnie, diareu, nauzeu, únavu, podráždenosť a zníženie hmotnosti.


Pediatrická populácia


Nežiaduce reakcie zaznamenané častejšie ( 2-násobne) u detí ako u dospelých v dvojito zaslepených, kontrolovaných štúdiách zahŕňajú:

 • zníženú chuť do jedla

 • zvýšenú chuť do jedla

 • hyperchloremickú acidózu

 • hypokaliémiu

 • abnormálne správanie

 • agresivitu

 • apatiu

 • iniciálnu insomniu

 • samovražedné úmysly

 • poruchy pozornosti

 • letargiu

 • cirkadiánne poruchy spánkového rytmu

 • zlú kvalitu spánku

 • zvýšené slzenie

 • sínusovú bradykardiu

 • abnormálne pocity

 • poruchy chôdze


Nežiaduce reakcie, ktoré boli zaznamenané u detí, ale nie u dospelých v dvojito zaslepených, kontrolovaných štúdiách zahŕňajú:

 • eozinofíliu

 • psychomotorickú hyperaktivitu

 • závrat

 • vracanie

 • hypertermiu

 • pyrexiu

 • neschopnosť učiť sa


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie na topiramát

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazy

Nazofaryngi-tída*Poruchy krvi a lymfatického systému


Anémia

Leukopénia, trombocytopénia, lymfadenopatia, eozinofilia

Neutropénia*
Poruchy imunitného systému


Hypersenziti-vitaAlergický edém*, edém spojovky*Poruchy metabolizmu a výživy


Anorexia, znížená chuť do jedla

Metabolická acidóza, hypokaliémia, zvýšená chuť do jedla, polydipsia

Hyperchlore-mická acidóza
Psychické poruchy

Depresia

Bradyfrénia, insomnia, problém s vyjadrova-ním, úzkosť, stav zmätenosti, dezorientácia, agresivita, zmeny nálady, striedanie nálad, nepokoj, depresívna nálada, hnev, abnormálne správanie

Samovražedné úmysly, samovražedné pokusy, halucinácie, psychotická porucha, sluchové halucinácie, vizuálne halucinácie, apatia, nedostatok spontánneho rečového prejavu, poruchy spánku, afektová labilita, znížené libido, roztržitosť, plač, dysfémia, euforická nálada, paranoja, neodbytnosť, záchvaty paniky, plačlivosť, porucha čítania, iniciálna insomnia, ľahostajnosť, abnormálne myslenie, strata libida, apatia, stredná insomnia, roztržitosť, skoré ranné prebúdzanie, panická reakcia, povznesená nálada

Mánia, panická porucha, pocit zúfalstva*, hypománia
Poruchy nervového systému

Parestézia, somnolencia, závraty

Poruchy pozornosti, poruchy pamäti, amnézia, kognitívna porucha,

duševné poruchy, poruchy psychomoto-rických zručností, konvulzia, abnormálna koordinácia, tremor, letargia, hypestézia, nystagmus, dysgeúzia, porucha rovnováhy, dysartria, intenčný tremor, sedácia

Znížená úroveň vedomia, konvulzie typu grand mal, porucha zorného poľa, komplexné parciálne záchvaty, porucha reči, psychomotorická hyperaktivita, synkopa, porucha zmyslového vnímania, slinenie, hypersomnia, afázia, opakujúca sa reč, hypokinéza, dyskinéza, posturálne závraty, zlá kvalita spánku, pocit pálenia, strata zmyslového vnímania, parosmia, cerebelárny syndróm, dysestézia, hypogeúzia, stupor, nemotornosť, aura, ageúzia, dysgrafia, dysfázia, periférna neuropatia, presynkopa, dystónia, mravčenie

Apraxia, cirkadiánna porucha spánkového rytmu, hyperestézia, hyposmia, anosmia, esenciálny tremor, akinéza, nereagovanie na stimuly
Poruchy oka


Rozmazané videnie, diplopia, poruchy zraku

Znížená zraková ostrosť, skotóm, myopia*, abnormálny pocit v oku*, suché oči, fotofóbia, blefarospasmus, zvýšené slzenie, fotopsia, mydriáza, presbyopia

Jednostranná slepota, prechodná slepota, glaukóm, porucha akomodácie, zmenené vizuálne vnímanie hĺbky, mihotavý skotóm, edém očného viečka*, nočná slepota, amblyopia

Glaukóm s uzavretým uhlom*, makulopa-tia*, porucha pohybu oka*Poruchy ucha a labyrintu


Vertigo, tinnitus, bolesť ucha

Hluchota, jednostranná hluchota, neurosenzorická hluchota, zlý pocit v uchu, porucha sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnostiBradykardia, sínusová bradykardia, palpitácie

Poruchy cievHypotenzia, ortostatická hypotenzia, sčervenanie, nával horúčavy

Raynaudov fenomén
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Dyspnoe, epistaxa, upchanie nosa, rinorea

Námahové dyspnoe, hypersekrécia paranazálnych dutín, dysfónia


KašeľPoruchy gastrointestinál-neho traktu

Nauzea, diarea

Vracanie, zápcha, bolesť v hornej časti brucha, dyspepsia, bolesť brucha, sucho v ústach, žalúdočný diskomfort, orálna parestézia, gastritída, abdominálny diskomfort

Pankreatitída, flatulencia, gastroezofageál-ny reflux, bolesť v podbrušiu, orálna hypestézia, krvácanie ďasien, abdominálna distenzia, diskomfort v epigastriu, citlivosť brucha, hypersekrécia slín, bolesť úst, zapáchajúci dych, glosodýnia

Poruchy pečene

Hepatitída, zlyhanie pečenePoruchy kože a podkožného tkaniva


Alopécia, vyrážka, pruritus

Anhidróza, hypestézia tváre, žihľavka, erytém, generalizovaný pruritus, makulárna vyrážka, zmena sfarbenia kože, alergická dermatitída, opuch tváre

Stevensov-Johnsonov syndróm*, multiformný erytém*, abnormálny pach kože, periorbitálny edém*, lokalizovaná žihľavka

Toxická epidermál-na nekrolýza*Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Artralgia, svalové kŕče, myalgia zášklby svalov, svalová slabosť, muskuloskele-tálna bolesť na hrudi

Opuch kĺbov*, muskuloskeletál-na strnulosť, bolesť v boku, svalová únava

Bolesť končatín*
Poruchy obličiek a močových ciest


Nefrolitiáza, polakizúria dyzúria

Močové kamene, inkontinencia moču, hematúria, inkontinencia, nutkanie na močenie, renálna kolika, bolesť obličiek

Ureterálne kamene, renálna tubulárna acidóza*
Poruchy reprodukčného systému a prsníkovErektilná dysfunkcia, sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava

Pyrexia, asténia, podráždenosť, porucha chôdze, abnormálny pocit, nevoľnosť

Hypertermia, smäd, ochorenie podobné chrípke*, pomalosť, periférny chlad, pocit opitosti, pocit nervozity

Edém tváre, kalcinóza
Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Pokles telesnej hmotnosti

Nárast telesnej hmotnosti*

Prítomnosť kryštálov v moči, abnormálny test chôdze po čiare, pokles množstva bielych krviniek

Zníženie hladiny bikarbonátu v krvi
Sociálne podmienkyNeschopnosť učiť sa* identifikované ako nežiaduca reakcia na liek zo spontánnych postmarketingových hlásení. Ich frekvencia bola vypočítaná na základe údajov z klinických štúdií.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a symptómy

Boli hlásené prípady predávkovania topiramátom. Príznaky a symptómy zahŕňali konvulzie, ospalosť, poruchy reči, zahmlené videnie, diplopiu, poruchu koncentrácie, letargiu, abnormálnu koordináciu, stupor, hypotenziu, bolesti brucha, agitáciu, závraty, bolesti hlavy a depresiu. Klinické dôsledky neboli vo väčšine prípadov závažné, ale boli hlásené úmrtia po predávkovaniach väčším počtom liekov vrátane topiramátu.

Predávkovanie topiramátom môže mať za následok závažnú metabolickú acidózu (pozri časť 4.4).


Liečba

Pri akútnom predávkovaní topiramátom, ak bol liek užitý nedávno, sa má žalúdok ihneď vyprázdniť lavážou alebo vyvolaním vracania. Ukázalo sa, že aktívne uhlie adsorbuje topiramát in vitro. Liečba má byť podporná a pacient má byť dostatočne hydratovaný. Efektívny prostriedok na odstránenie topiramátu z organizmu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné antiepileptiká; antimigrenózne preparáty

ATC kód: N03AX11


Topiramát je klasifikovaný ako sulfamátom substituovaný monosacharid.

Presný mechanizmus, akým topiramát uplatňuje svoje účinky proti záchvatom a na profylaxiu migrény, nie je známy. Elektrofyziologickými a biochemickými štúdiami na tkanivových kultúrach neurónov sa zistili tri vlastnosti, ktoré prispievajú k antiepileptickému účinku topiramátu.


Akčné potenciály, ktoré opakovane vznikajú počas pretrvávajúcej depolarizácie neurónov, boli topiramátom blokované v závislosti od času, čo pripomína blokádu napäťovo závislých sodíkových kanálov. Topiramát zvyšuje frekvenciu, ktorou kyselina γ-aminomaslová (GABA) aktivuje GABAAreceptory a zvyšuje schopnosť GABA indukovať tok chloridových iónov do neurónov, čo naznačuje, že topiramát potencuje aktivitu tohto inhibičného neurotransmitera.


Tento účinok nebol blokovaný flumazenilom, benzodiazepínovým antagonistom, a topiramát ani nepredlžoval čas otvorenia kanála, čo odlišuje topiramát od barbiturátov, ktoré modulujú GABAAreceptory.


Pretože sa antiepileptický účinok topiramátu výrazne odlišuje od účinku benzodiazepínov, predpokladá sa účinok pôsobením na podtyp GABAAreceptora, ktorý nie je citlivý na benzodiazepíny. Topiramát antagonizuje schopnosť kainátu aktivovať kainát/AMPA (α-amino-3-hydoxy-5-metylizoxazol-4-propionová kyselina) podtyp receptorov pre excitačné aminokyseliny (glutamát), ale nemá vplyv na aktivitu N-metyl-D-aspartátu (NMDA) na NMDA podtype receptora. Tieto účinky topiramátu boli závislé od koncentrácie v rozsahu od 1 do 200 μmol, pri minimálnom účinku pozorovanom od 1 do 10 μmol.


Topiramát navyše inhibuje niektoré izoenzýmy karboanhydrázy. Tento farmakokinetický účinok je oveľa slabší v porovnaní s acetazolamidom, známym inhibítorom karboanhydrázy, a nepovažuje sa za hlavnú zložku antiepileptického účinku topiramátu.


V štúdiách na zvieratách topiramát vykazoval antikonvulzívny účinok u potkanov a myší pri teste so záchvatmi vyvolanými maximálnym elektrošokom (MES – maximal electroshock seizure) a je účinný u hlodavcov s epilepsiou, ktorá zahŕňa tonické kŕče a záchvaty podobné absencii u potkanov so spontánnou epilepsiou (SER – spontaneous epileptic rat) a u potkanov s tonickými a klonickými kŕčmi vyvolanými dráždením amygdaly alebo celkovou ischémiou. Topiramát je len slabo účinný v blokovaní klonických kŕčov vyvolaných antagonistom GABAAreceptorov, pentetrazolom.


Štúdie na myšiach, ktorým sa súbežne podával topiramát a karbamazepín alebo fenobarbital, vykazovali synergickú antikonvulzívnu aktivitu, zatiaľ čo kombinácia s fenytoínom vykázala aditívnu antikonvulzívnu aktivitu. V kontrolovaných štúdiách s prídavnou terapiou topiramátom sa nepreukázala žiadna korelácia medzi plazmatickými hladinami topiramátu na konci dávkového intervalu a jeho klinickou účinnosťou. U ľudí sa nepreukázal žiadny vývoj tolerancie voči topiramátu.


Záchvat absencie:

Výsledky dvoch štúdií (CAPSS-326 a TOPMAT-ABS-001) sledujúcich absencie preukázali, že liečba topiramátom neznížila frekvenciu záchvatov absencií.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetický profil topiramátu, v porovnaní s inými antiepileptikami, vykazuje dlhý plazmatický polčas, lineárnu farmakokinetiku, prevažne renálny klírens, absenciu signifikantnej väzby na proteíny a neprítomnosť klinicky relevantných aktívnych metabolitov.


Topiramát nie je silný induktor enzýmov metabolizujúcich lieky, môže sa podávať bez ohľadu na jedlo a monitorovanie plazmatických hladín topiramátu nie je potrebné. V klinických štúdiách sa nepotvrdila žiadna konzistentná súvislosť medzi plazmatickými hladinami a účinnosťou alebo nežiaducimi účinkami.


Absorpcia

Topiramát sa rýchlo a dobre absorbuje. Po perorálnom podaní 100 mg topiramátu zdravým jedincom priemerná hodnota maximálnej koncentrácie v plazme (Cmax) bola 1,5 μg/ml a dosiahla sa za 2 až 3 hodiny (Tmax).


Na základe merania rádioaktivity moču bol priemerný rozsah absorpcie 100 mg perorálnej dávky 14C-topiramátu najmenej 81 %. Jedlo nemá žiadny klinicky významný účinok na biodostupnosť topiramátu.


Distribúcia

Všeobecne sa 13 – 17 % topiramátu viaže na plazmatické proteíny. Bola pozorovaná nízka väzbová kapacita erytrocytov pre topiramát, ktorá je saturovateľná pri plazmatických koncentráciách vyšších ako 4 μg/ml. Distribučný objem sa, naopak, s dávkou menil. Priemerný zdanlivý distribučný objem bol 0,80 až 0,55 l/kg pre jednorazovú dávku v rozmedzí 100 až 1 200 mg. Zaznamenal sa vplyv pohlavia na distribučný objem, pričom hodnoty pre ženy predstavovali približne 50 % hodnôt pre mužov. Prisudzovalo sa to vyššiemu percentu telesného tuku u pacientok, čo však nemá klinický význam.


Biotransformácia

Topiramát jelen mierne metabolizovaný ( približne 20%) u zdravých dobrovoľníkov. Po simultánnom podaní anitepileptík so známym enzým-indukujúcim efektom, sa metabolizmus môže zvýšiť na 50%. U ľudí bolo izolovaných, popísaných a identifikovaných šesť metabolitov z plazmy, moču a stolice, vzniknutých hydroxiláciou, hydrolýzou a glukuronizáciou. Každý metabolit predstavuje menej ako 3% celkovej rádioaktivity vylúčenej po predchádzajúcom podaní 14C-topiramátu. Dva metabolity, ktoré si zachovali väčšinu štruktúry topiramátu sa testovali a preukázali len veľmi malú alebo skoro žiadnu antikonvulzívnu aktivitu.


Eliminácia

U ľudí predstavujú obličky hlavnú cestu eliminácie nezmeneného topiramátu a jeho metabolitov (najmenej 81 % dávky). Približne 66 % dávky 14C-topiramátu sa vylúčilo v nezmenenej forme močom počas štyroch dní. Po dávke 50 mg a 100 mg topiramátu dvakrát denne bol priemerný renálny klírens približne 18 ml/min a 17 ml/min v tomto poradí. Existuje dôkaz o renálnej tubulárnej reabsorbcii topiramátu. Je podporovaný štúdiami u potkanov, ktorým sa topiramát podával spolu s probenecidom a zaznamenalo sa signifikantné zvýšenie renálneho klírensu topiramátu. Plazmatický klírens je u ľudí po perorálnom podaní približne 20 - 30 ml/min.


Topiramát vykazuje nízku interindividuálnu variabilitu koncentrácií v plazme, a preto má predvídateľnú farmakokinetiku. Farmakokinetika topiramátu je lineárna, s plazmatickým klírensom, ktorý zostáva konštantný a AUC, ktorá sa zvyšuje proporcionálne vzhľadom na dávku v rozsahu 100 až 400 mg v jednotlivej perorálnej dávke u zdravých jedincov. Pacientom s normálnou funkciou obličiek môže trvať 4 - 8 dní, kým dosiahnu rovnovážne plazmatické koncentrácie. Priemerná hodnota maximálnej koncentrácie Cmaxpo opakovaných perorálnych dávkach 100 mg podávaných dvakrát denne zdravým jedincom bola 6,76 μg/ml. Po podaní opakovaných dávok 50 mg a 100 mg topiramátu dvakrát denne bol priemerný plazmatický eliminačný polčas približne 21 hodín.


Súbežné podávanie opakovaných dávok topiramátu 100 až 400 mg dvakrát denne spolu s fenytoínom alebo karbamazepínom poukazuje na proporcionálne zvýšenie plazmatických koncentrácií topiramátu.


Plazmatický a renálny klírens topiramátu sa znižujú u pacientov so stredne ťažko a ťažko poškodenou funkciou obličiek (CLCR 70 ml/min). U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa po podaní dávky očakávajú vyššie rovnovážne koncentrácie topiramátu v plazme v porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou obličiek. Pacienti s poškodenou funkciou obličiek budú navyše potrebovať dlhší čas na dosiahnutie ustáleného stavu pri každej dávke. U pacientov so stredne ťažko alebo ťažko poškodenou funkciou obličiek sa odporúča polovica zvyčajnej úvodnej a udržiavacej dávky.


Topiramát sa účinne odstraňuje z plazmy pomocou hemodialýzy. Dlhšie trvajúca hemodialýza môže spôsobiť, že koncentrácie topiramátu klesnú pod hladiny potrebné na udržanie protizáchvatového účinku. Na zabránenie rýchleho poklesu plazmatickej koncentrácie topiramátu počas hemodialýzy, môže byť potrebná prídavná dávka topiramátu. Pri úprave dávky sa má zobrať do úvahy 1) trvanie dialyzačnej liečby, 2) klírens použitého dialyzačného zariadenia a 3) efektívnosť renálneho klírensu topiramátu u pacienta na dialýze.


Plazmatický klírens topiramátu sa znižuje priemerne o 26 % u pacientov so stredne závažným a závažným hepatálnym poškodením. Z toho dôvodu sa má topiramát podávať opatrne pacientom s hepatálnym poškodením.


Plazmatický klírens topiramátu sa nemení u jedincov vo vyššom veku, ktorí nemajú obličkové ochorenie.


Pediatrická populácia (farmakokinetika, do 12 rokov)

Farmakokinetika topiramátu u detí, podobne ako u dospelých liečených prídavnou terapiou topiramátom, je lineárna, s klírensom nezávislým od dávky a rovnovážnymi plazmatickými koncentráciami zvyšujúcimi sa proporcionálne vzhľadom na dávku. Deti však majú vyšší klírens a kratší eliminačný polčas. Preto plazmatické koncentrácie topiramátu po rovnakej dávke v mg/kg môžu byť nižšie u detí v porovnaní s dospelými. Tak, ako u dospelých, antiepileptiká indukujúce hepatálne enzýmy znižujú rovnovážne plazmatické koncentrácie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách fertility sa, napriek maternálnej a paternálnej toxicite už pri nízkej dávke 8 mg/kg/deň, nezaznamenali žiadne účinky na fertilitu samičiek alebo samčekov potkanov po dávkach až do 100 mg/kg/deň.


V predklinických štúdiách bol topiramát u skúmaných druhov (myši, potkany a králiky) teratogénny. U myší bolo zaznamenané zníženie hmotnosti plodu a osifikácie skeletu po dávkach 500 mg/kg/deň, súbežne s toxicitou pre matky. Celkový počet malformácií plodu u myší sa zvýšil vo všetkých liečených skupinách (20, 100 a 500 mg/kg/deň).


U potkanov sa od dávky závislá toxicita pre matku a embryo/plod (znížená hmotnosť plodu a/alebo osifikácia skeletu) zaznamenala pri dávkach vyšších ako 20 mg/kg/deň a teratogénne účinky (defekty končatín a prstov) pri dávkach 400 mg/kg/deň a vyšších. U králikov sa od dávky závislá toxicita pre matku zaznamenala pri dávkach vyšších ako 10 mg/kg/deň s toxicitou pre embryo/plod (zvýšená letalita) pri dávkach 35 mg/kg/deň a teratogénne účinky (malformácie rebier a chrbtice) pri dávkach 120 mg/kg/deň.


Teratogénne účinky, ktoré boli pozorované u potkanov a králikov, boli podobné ako pri inhibítoroch karboanhydrázy, ktoré sa nedávajú do súvislosti s malformáciami u ľudí. Účinky na rast boli naznačené tiež nižšou pôrodnou hmotnosťou a hmotnosťou počas laktácie u mláďat samíc potkanov, ktorým sa podávali počas gestačného obdobia a obdobia laktácie dávky 20 alebo 100 mg/kg/deň. U potkanov topiramát prechádza placentárnou bariérou.


U juvenilných potkanov mala denná dávka topiramátu do 300 mg/kg/deň počas vývojového obdobia zodpovedajúceho detstvu a adolescencii za následok toxicitu ako u dospelých zvierat (pokles v požívaní potravy s poklesom hmotnostného prírastku, centrilobulárna hepatocelulárna hypertrofia). Nezaznamenal sa žiadny vplyv na rast dlhej kosti (tibia) alebo na minerálnu denzitu kosti (femur), obdobie pred odstavením a reprodukčný vývoj, neurologický vývoj (vrátane posúdenia pamäte a učenia), párenie a fertilitu alebo hysterotomické parametre.

Pri skúškach na mutagenitu in vitroa in vivotopiramát nevykazoval genotoxické účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Predželatinovaný kukuričný škrob

Sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A)

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Hypromelóza

Makrogol 400

Polysorbát 80

Oxid titaničitý (E171)

Topimark 50 mg: Sunset Yellow (E110), žltý oxid železitý (E 172)

Topimark 100 mg: žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172)

Topimark 200 mg: žltý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Plastové fľaše

Uchovávajte pri teplote do 25C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


Blistre

Uchovávajte pri teplote do 25C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Tento liek je dostupný v HDPE plastových fľašiach s poistným odklopným uzáverom LDPE s obsahom 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 200 filmom obalených tabliet. Fľaša obsahuje aj nádobku

so silikagélových vysúšadlom.


Tento liek je taktiež dostupný v blistroch s hliníkovou fóliou obsahujúcich 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120 a 200 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Topimark 25 mg: 21/0185/08-S

Topimark 50 mg: 21/0186/08-S

Topimark 100 mg: 21/0187/08-S

Topimark 200 mg: 21/0188/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.5.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

21


Topimark 50 mg