+ ipil.sk

TORECAN čapíky 6,5 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k žiadosti o predĺženie registrácie, ev.č.: 0685/2001

Príloha č. 2 k žiadosti o zmenu v registrácii, ev.č.: 1162/2001

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2106/5625

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2108/01347PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


TORECAN čapíky 6,5 mg

tietylperazín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Torecan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Toorecan

3. Ako užívať Torecan

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Torecan

6. Ďalšie informácie1. ČO JE TORECAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Čo je Torecan?

Každý čapík obsahuje 6,5 mg tietylperazínu vo forme tietylperaziniumhydrogenmalátu.

Torecan patrí do skupiny liekov nazývaných fenotiazíny. Účinkuje na štruktúry v predĺženej mieche tak, že reguluje fyziologické procesy spojené s vracaním. Potláča reakcie na podnety vyvolávajúce nevoľnosť a vracanie. Torecan taktiež pôsobí na centrá v centrálnom nervovom systéme (tie ktoré regulujú a koordinujú podnety z vestibulu vnútorného ucha a pohybového systému) a zmierňuje rôzne formy závratu.


Na čo sa Torecan používa?

Liek sa používa na liečbu a prevenciu vracania v nasledovných prípadoch:

 • po chirurgických zákrokoch,

 • po chemoterapii pri malígnych ochoreniach,

 • po rádioterapii,

 • po užití niektorých liekov vyvolávajúcich vracanie,

 • pri poruchách trávenia a poruchách vylučovania žlče,

 • pri neliečenom závažnom zlyhaní obličiek (urémia)

 • pri niektorých ochoreniach hlavy (migréna, zvýšený vnútrolebečný tlak, poranenia hlavy),

 • pri kinetózach (príznaky nevoľnosti pri cestovaní rôznymi dopravnými prostriedkami).

Liek sa používa na liečbu a prevenciu závratu v nasledovných prípadoch:

 • otras mozgu,

 • ateroskleróza mozgových ciev,

 • rôzne poruchy vestibulárnych funkcií.


2. SKÔR AKO UŽIJETE TORECAN


Keď máte nejaké chronické ochorenie, metabolickú poruchu alebo ste precitlivení alebo užívate iné lieky, povedzte to Vášmu lekárovi.


Neužívajte Torecan

- keď ste mali v minulosti alergickú reakciu (vyrážka, svrbenie, sťažené dýchanie, výrazné zníženie krvného tlaku) na tietylperazín alebo inú zložku Torecanu alebo ak ste alergický (precitlivený) na akýkoľvek iný liek zo skupiny fenotiazínov;

- pri ťažkých poruchách vedomia alebo iných príznakoch porúch centrálneho nervového systému;

- keď máte výrazne znížený tlak krvi.

Torecan by nemali užívať deti mladšie ako 15 rokov a deti a mladiství so symptómami alebo príznakmi podobnými ako pri náhlom závažnom ochorení mozgu so súčasným poškodením pečene (Reyeov syndróm).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Torecanu

Torecan, tak ako iné lieky zamedzujúce vracanie, môže maskovať príznaky niektorých ochorení tráviacej sústavy a centrálneho nervového systému alebo toxický účinok niektorých iných liekov.

Predtým ako začnete liečbu Torecanom informujte Vášho lekára

- keď mávate problémy s nízkym krvným tlakom;

- ak ste tehotná tehotná a máte preeklampsiu (zvláštny druh zvýšenia krvného tlaku spojeného so svrbením končatín);

- keď máte poruchu funkcie pečene;

- ak ste mali niekedy pri nejakom ochorení problém s výskytom mimovoľných pohybov;

- ak užívate liek bromokryptín.

Váš lekár určí, či máte Torecan užívať.

Torecan ako fenotiazín môže vyvolať komplex symptómov – malígny neuroleptickký syndróm, ktorý zahŕňa vysoké teploty, svalovú stuhlosť, zmenený psychický stav a zmeny krvného tlaku. V takomto prípade musíte okamžite leičbu prerušiť a čo najskôr o tom informovať svojho lekára.

U starších pacientov sa môžu po dlhodobejšej liečbe vyskytnúť mimovoľné pohyby, a preto by liečba nemala trvať dlhšie ako 2 mesiace. Váš lekár na základe Vášho veku určí ako dlho bude trvať liečba.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri užívaní Torecanu a niektorých iných liekov sa tieto môžu navzájom ovplyvňovať a to tak že účinok jedných alebo druhých liekov sa môže zosilňovať alebo zoslabovať. Povedzte Vášmu lekárovi ak užívate nasledovné lieky:

 • lieky, ktoré majú vplyv na centrálnu nervovú sústavu (hypnotiká, opiátové analgetiká, sedatíva, antidepresíva),

 • lieky, ktoré potláčajú vylučovanie určitých enzýmov (bbromokryptín),

 • lieky na leičbu rakoviny (prokarbazín).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Nakoľko nie sú dostatočné údaje o bezpečnosti lieku, treba sa jeho užívaniu počas tehotenstva vyvarovať. Ak ste tehotná, poraďte sa o liečbe Torecanom s Vašim lekárom a on/ona zhodnotí, či úžitok na Vaše zdravie prevýši možné riziko pre plod a rozhodne, či máte liek užívať.

Taktiež nie sú dostatočné údaje o vylučovaní Torecanu materským mliekom a preto ak užívate Torecan, nedojčite!


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Torecan významne znižuje Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä ak sa užíva súčasne s alkoholom, sedatívami alebo hypnotikami.


3. AKO UŽÍVAŤ TORECAN


Dávkovannie a spôsob podania

Vždy užívajte Torecan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Nesmiete meniť dávkovanie alebo prerušiť liečbu bez predchádzajúcej konzultácie s Vašim lekárom.

Úvodná dávka je jeden čapík denne. Lekár môže zvýšiť Vašu dennú dávku na dva až tri čapíky. Dĺžka liečby závisí od jej priebehu. Váš lekár rozhodne ako dlho budete liek užívať.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Torecanu ako máte

Ak ste užili väčšiu dávku ako ste mali, okamžite to prekonzultujte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Príliš vysoké dávky môžu vyvolať sucho v ústach, závrat, zmätenosť, mimovoľné pohyby a mdloby, ktoré sú následkom zníženia krvného tlaku. Pri väčšom predávkovaní sa môžu objaviť poruchy vedomia, kŕče alebo iné príznaky porúch centrálneho nervového systému.

Lekár určí vhodnú liečbu a sledovanie funkcií dôležitých orgánov (kardiovaskulárny systém, centrálny nervový systém), ktoré by mohli byť vyššími dávkami Torecanu postihnuté.


Ak zabudnete užiť Torecan

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.

Pokračujte vo zvyčajnom dávkovaní a užite nasledovnú dávku podľa plánu.


Ak prestanete užívať Torecan

Nie sú žiaden priame účinky prerušenia liečby Torecanom. Napriek tomu sa môže opätovne objaviť alebo zhoršiť problémy, kvôli ktorým ste liek začali užívať (nevoľnosť, vracanie, závrat)


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Torecan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Centrálny nervový systém: Torecan môže vyvolať spavosť, závrat, bolesť hlavy, nepokoj a taktiež závažné nežiaduce účinky ako sú kŕče a iné príznaky porúch centrálneho nervového systému (stuhnutie šije, stáčanie hlavy na jednu stranu, celková stuhnutosť, nechcené pohyby očí a grimasy tváre). Tieto príznaky zvyčajne po prerušení liečby alebo znížení dávky vymiznú.

Zriedkavo sa môže vyskytnť sucho v ústach a anorexia. Vedľajšie účinky prejavujúce sa na kardiovaskulárnom systéme zahŕňajú hromadenie tekutín spojené so svrbením končatín a tváre, pokles krvného tlaku a zrýchlenie srdcového rytmu.

Po dlhodobejšej liečbe sa môže vyskytnúť zakalenie šošoviek, nejasné videnie a mužov zväčšenie prsných žliaz. Ojedinele boli hlásené prípady žltačky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TORECAN


Uchovávajte pri teplote do 25º C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Torecan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Torecan obsahuje


- Liečivo je tietylperazínu vo forme tietylperaziniumhydrogenmalátu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, tuhý tuk.


Ako vyzerá Torecan a obsah balenia

Torecan sú biele až slabožltkasté čapíky, torpédovitého tvaru.

Obsah balenia: 6 čapíkov v stripe (Al fólii), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

V spolupráci s Novartis Pharma Ltd., Švajčiarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii: KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava

krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2008.


4TORECAN čapíky 6,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k žiadosti o predĺženie registrácie, ev. č.: 0684/2001, 0685/2001, 0686/2001

Príloha č. 1 k žiadosti o zmenu v registrácii, ev. č.: 1161/2001, 1162/2001, 1163/2001

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2106/5620, 2106/5625

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2108/01345, 2108/01346, 2108/01347


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


TORECAN obalené tablety 6,5 mg

TORECAN injekčný roztok 6,5 mg/1 ml

TORECAN čapíky 6,5 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá obalená tableta obsahuje 6,5 mg tietylperazínu vo forme tietylperaziniumhydrogenmalátu.

Každý čapík obsahuje 6,5 mg tietylperazínu vo forme tietylperaziniumhydrogenmalátu.

1 ml injekčného roztoku (1 ampulka) obsahuje 6,5 mg tietylperazínu vo forme tietylperazinium-hydrogenmalátu.

Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalené tablety: okrúhle, konvexné, biele obalené tablety, bez vône so slabým charakteristickým zápachom.

Čapíky: biele až slabožltkasté čapíky, torpédovitého tvaru.

Injekčný roztok: Číry bezfarebný až žltkastý roztok, bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tietylperazín sa používa na liečbu a profylaxiu nevoľnosti, vracania a závratu. Je účinný na potlačenie a profylaxiu nevoľnosti a vracania vyskytujúcich sa po chirurgických zákrokoch, cytotoxickej chemoterapii, rádioterapii alebo po terapii niektorými liekmi majúcimi emetický efekt (opiáty, námelové alkaloidy, teofylín), po kraniocerebrálnych zraneniach; pri intrakraniálnej hypertenzii, migréne a kinetózach, pri urémii a gastrointestinálnych a hepatobiliárnych poruchách. Torecan sa používa pri liečbe závratu pri Meniérovom syndróme a iných vestibulárnych porucách, po otrase mozgu, pri syndróme po otrase mozgu a pri cerebrovaskulárnej ateroskleróze.

Profylaxia a liečba nevoľnosti a vracania tietylperazínom po chemoterapii je účinná pri liečivách s miernym až stredným emetickým účinkom (fluorouracil), zatiaľ čo je relatívne neúčinná pri liečivách so silným emetickým účinkom (cisplatina).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčaná denná dávka pri perorálnej, rektálnej a parenterálnej forme je 6,5 mg tietylperazínu 1 až 3 krát denne. Parenterálna forma sa podáva intramuskulárne. Intravenózne sa podáva výnimočne a musí sa podávať pomaly kvôli riziku hypotenzie. Intravenózne sa podáva najmä pri akútnych stavoch, kedy sa podá 1 ampula.

Prevencia postoperačného vomitu: 1 ampula intramuskulárne pol hodiny pred predpokladaným ukončením operácie.

Uvedené dávky sú určené pre dospelých.

Dávky tietylperazínu pre deti neboli stanovené a liečivo sa nemá podávať deťom mladším ako 15 rokov. Dávkovací režim pre pacientov s hepatálnou alebo renálnou insuficienciou nie je presne určený, dávkovanie sa však odporúča upraviť.

Dĺžka liečby závisí od ochorenia. Torecan sa obvykle podáva 1 deň, ale taktiež sa môže podávať niekoľko dní alebo týždňov. Odporúčaná dĺžka liečby u starších pacientov (75 rokov a viac) je maximálne 2 mesiace, vzhľadom na riziko vzniku tardívnej dyskinézie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok alebo na iné fenotiazíny.

Torecan je vo všeobecnosti ďalej kontraindikovaný pri ťažkých depresiách CNS a/alebo poruchách vedomia a klinicky významnej hypotenzie. Liek je taktiež kontraindikovaný u detí mladších ako 15 rokov kvôli riziku extrapyramídových nežiaducich účinkov a aj u detí a mladistvých so symptómami alebo známkami Reyeovho syndrómu pre podobnosť s nežiaducimi účinkami Torecanu a s tým súvisiacou možnosťou prehliadnuť diagnózu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako iné antiemetiká, aj tietylperazín môže prekryť príznaky niektorých gastrointestinálnych a CNS chorôb, ako aj toxické účinky iných liekov.

Tietylperazín ovplyvňuje psychomotorické schopnosti pacienta a môže spomaľovať ich reakčnú rýchlosť. Výraznejší účinok majú injekcie a preto pacienti liečení injekciami nesmú viesť motorové vozidla alebo obsluhovať stroje. Pacienti, užívajúci tablety alebo čapíky musia byť upozornení, aby boli mimoriadne opatrní.

Z dôvodu aditívneho hypotenzívneho účinku tietylperazínu sa pacientom pri spinálnej anestézii alebo pacientom súčasne užívajúcim beta-blokátory liek podáva opatrne. Hypotenzívny účinok Torecanu je taktiež nebezpečný pre gravidné ženy s preeklampsiou pre možnosť značného poklesu krvného tlaku. Tietylperazin sa nikdy nesmie podávať intraarteriálne!

Odporúča sa aby pri parenterálnom (a taktiež intramuskulárnom) podaní bol pacient v ležiacej polohe a minimálne jednu hodinu po podaní by mal byť monitorovaný.

Torecan sa používa opatrne u pacientov s dyskinéziou v anamnéze a so stredne ťažkou až ťažkou pečeňovou dysfunkciou.

Fenotiazíny môžu spôsobiť malígny neuroleptický syndróm, ktorý sa prejavuje klinicky ako hyperpyrexia, svalová stuhlosť, zmena psychického stavu a známky autonómnej nervovej nestability. V takýchto prípadoch sa liečba musí okamžite prerušiť.

U starých ľudí sa odporúča limitované trvanie liečby (pozri časť 4.2).

Osobitné upozornenie na pomocné látky

Torecan obalené tablety obsahujú sacharózu, preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Torecan obalené tablety a čapíky obsahujú laktózu, preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Torecan injekcie obsahujú disiričitan sodný, ktorý môže u náchylných ľudí, najmä u pacientov s astmou a alergiou, spôsobiť alergické reakcie, vrátane anafylaktoidných príznakov a bronchospazmu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tietylperzín môže zvyšovať účinok sedatív CNS, vrátane trankvilizérov, opiátov, anestetík, hypnotík a alkoholu. Tricyklické antidepresíva môžu účinok a toxicitu tietylperazínu zvyšovať alebo znižovať.

Tietylperazín môže vyvolať opačný účinok adrenalínu, pretosa adrenalín nesmie používať k liečbe hypotenzie spôsobenej Torecanom.

Súčasné užívanie tietylperzínu a bromokryptínu znižuje inhibičný účinok bromokryptínu na sekréciu prolaktínu, preto sa neodporúča Torecan podávať pacientom s prolaktinómom, liečeným bromokryptínom.

Súčasné užívanie inhibítorov MAO a fenotiazínov môže zapríčiniť stupňovanie nežiaducich účinkov inhibítorov MAO (hypotenzia, depresia CNS a dýchania). Podobný účinok môže mať aj súčasné užívanie fenotiazínov a prokarbazínu.


4.6 Gravidita a laktácia


Nedá sa vylúčiť riziko pre plod. Podľa FDA klasifikácie liečivo patrí do skupiny C. Nevykonali sa žiadne adekvátne štúdie na dôkaz alebo vylúčenie teratogenity alebo fetotoxicity u ľudí. Užívaniu tohto lieku sa treba počas gravidity vyhnúť, okrem prípadov, kedy možný úžitok pre matku prevýši riziko pre plod. Nie je známe, či sa liek vylučuje materským mliekom, preto sa počas liečby neodporúča kojenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tietylperazin má vplyv a schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ovplyvňuje psychomotorické schopnosti pacienta a môže znižovať reakčnú rýchlosť pacienta. Účinok je výraznejší po podaní injekcie, preto pacienti užívajúci injekcie nesmú viesť motorové vozidla alebo obsluhovať stroje. Pacienti, užívajúci tablety alebo čapíky musia byť upozornení, aby boli mimoriadne opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


Centrálny nervový systém: Torecan môže spôsobiť spavosť, závrate, bolesti hlavy, nepokoj a taktiež závažné nežiaduce účinky, ako sú kŕče a extrapyramídové účinky, ktoré sa môžu prejaviť ako tortikolis, opistotonus, okulogyrická kríza, rigidita a grimasy tváre. Tieto sa vyskytujú najmä u detí a mladistvých. U starších pacientov sa môžu po dlhodobom podávaní vyskytnúť tardívne dyskinézy (mimovoľné pohyby tela).

Zriedkavejšie ako po alyfatických fenotiazínoch sa vyskytujú suchosť v ústach a anorexia. Kardiovaskulárne nežiaduce účinky môžu zahŕňať periférne edémy končatín a tváre, hypotenziu (najmä pri parenterálnom podaní) a zriedkavejšie aj tachykardiu.

Po dlhodobej liečbe sa môže vyskytnúť zákal šošoviek, neostré videnie a gynekomastia. Boli zaznamenané jednotlivé prípady cholestatickej žltačky a trigeminálnej neuralgie. Hoci niektoré nežiaduce účinky charakteristické pre fenotiazíny sa po tietylperazíne nevyskytli, lekári predpisujúci Torecan by mali o nich vedieť. Sú to rôzne krvné dyskrázie, paralytický ileus, myózy, erytém, exfoliatívna dermatitída, nepravidelnosti T vlny na EKG a endokrinné poruchy (nepravidelnosti menštruačného cyklu, zmena libida, gynekomastia a zvýšenie telesnej hmotnosti).


4.9 Predávkovanie


Známky a symptómy sú rovnaké ako pri predávkovaní inými fenotiazidmi: suchosť v ústach, závrate, zmätenosť, posturálna hypotenzia, kolaps. Pri ťažšej intoxikácii sa môže vyskytnúť kóma, areflexia, tachykardia a depresia dýchania. Taktiež sa môžu objaviť príznaky akútnej dystónie, kŕčov a agitovanosti.

Nie je žiadne špecifické antidotum. Ak pacient užil liek perorálne, vykoná sa výplach žalúdka a podá sa aktívne uhlie. V každom prípade sa majú sledovať vitálne funkcie. Liečba je symptomatická. Dystonické reakcie sa liečia antiparkinsonikami, kŕče benzodiazepínmi, cirkulačný kolaps substitúciou plazmy a vazopresormi (nesmie sa podať adrenalín; noradrenalín sa podať môže).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiemetiká, antiverginóza, ATC kód: R06AD03.


Liečivo patrí do skupiny fenotiazínov, ktoré sú blokátormi dopaminergných receptorov. Tieto receptory sa vyskytujú v štruktúrach centrálneho nervového systému, ktoré regulujú fyziologický proces spojený s vracaním a vertigom. Antiemetický účinok Torecanu vyplýva z jeho účinku na centrum vracania v laterálnej retikulárnej formácii medula oblongata a na chemoreceptor spúšťacej zóny v oblasti štvrtej mozgovej komory. Blokáda týchto štruktúr spôsobuje prerušenie eferentných signálov stimulujúcich efektory – centrá procesu vracania. Tietylperazin pravdepodobne inhibuje aj aferentné impulzy autonómneho nervového systému cez vagus. Antiemetický účinok nastupuje 30 minút po perorálnom podaní a trvá približne 4 hodiny. Antivertigózny účinok je založený na vplyve tietalperazinu na koordinačné centrá v retikulárnej formácii. Tieto centrá sa zúčastňujú na koordinácii rovnováhy koordináciou aferentných impulzov z labyrintu a z lokomočného systému. Torecan je účinný na všetky druhy nauzey a zvracania ako aj na vertigo centrálneho alebo vestibulárneho pôvodu.

Napriek tomu, stupeň účinnosti závisí na patogénnom type poruchy a od intenzity impulzov. Nakoľko patrí Torecan do skupiny fenotiazínov, má aj psychotropný účinok. V nízkych dávkach je tento účinok minimálny v porovnaní s antiemetickým účinkom, ale môže byť dôvodom niektorých nežiaducich účinkov Torecanu. Taktiež extrapyramídové vedľajšie účinky sú priamym dôsledkom blokády dopamínových receptorov a nerovnováhy medzi dopamínovými a cholinergnými receptormi.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tietylperazin je piperazínový derivát fenotiazínov, ktoré sú známe veľkou lipofilitou a vysokou väzbou na membrány alebo plazmatické proteíny (viac ako 85%). Hromadia sa v orgánoch s rozšíreným krvným prietokom a prechádzajú ľahko placentárnou bariérou. Nie sú eliminovateľné dialýzou. Sú to relatívne bezpečné lieky pre ich vysoký terapeutický index. Krivka „odpoveď na dávku“ mierne narastá a preto je dávkové rozpätie široké.

Torecan sa dobre absorbuje z gastrointestinálneho traktu. Maximálnu koncentráciu dosahuje 2 až 4 hodiny po perorálnom podaní. Metabolizuje sa prevažne v pečeni, iba 3% sa vylúčia nezmenené obličkami. Distribučný objem je 2,7 l/kg, biologický polčas rozpadu približne 12 hodín.

Presnejšie farmakokinetické sledovania tietylperazinu na ľuďoch neboli vykonané.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Hodnota LD50u potkanov bola 1260 mg/kg (perorálne podanie) a 90 mg/kg (i.v. podanie). U myší bola hodnota LD50 680 mg/kg (perorálne podanie), 94 mg/kg (i.v. podanie) a 263 mg/kg (intraperitoneálne podanie). U králikov bola hodnota LD501050 mg/kg (perorálne podanie) a 27 mg/kg (i.v. podanie). Frekvencia výskytu rázštepu podnebia bola značne zvýšená medzi potomstvom myší a potkanov liečených počas gravidity tietylperazinom v dávkou 83 násobnou až 670 násobnou ako je dávka používaná u ľudí. Závažnosť tohto zistenia pre klinickú prax pre používanie tietylperazinu v gravidite u ľudí nie je známa. Tietylperazin nezvyšuje výskyt kongenitálnych malformácii u králikov. V literatúre sa nenašli žiadne údaje, týkajúce sa mutagenity a karcinogenity tietylperazinu.

Stanovenie liekovej teratogenity u ľudí sa nedá predpokladať na základe štúdii na zvieratách a vychádza z hlásených prípadov a epidemiologických štúdii.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obalené tablety: monohydrát laktózy, sacharóza, arabská guma, želatína, mastenec, stearín, kukuričný škrob, voskové leštidlo, oxid titaničitý.

Čapíky:monohydrát laktózy, tuhý tuk.

Injekčný roztok: kyselina askorbová, sorbitol, disiričitan sodný, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Obalené tablety a čapíky: Nie sú známe.

Injekčný roztok: Vzhľadom na fyzikálnu inkompatibilitu roztoku Torecanu s iným injekčnými roztokmi, miešanie tohto roztoku s inými sa neodporúča.


6.3 Čas použiteľnosti


Obalené tablety, čapíky a injekčný roztok. 5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Obalené tablety a čapíky: Uchovávať pri teplote do 25º C.

Injekčný roztok: Uchovávať pri teplote do 25º C, chrániť pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obalené tablety: 50 obalených tabliet v sklenenej nádobe s plastikovým uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Čapíky: 6 čapíkov v stripe (Al fólii), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Injekčný roztok: 5 alebo 50 sklenených ampuliek s obsahom 1 ml injekčného roztoku, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA d.d., Novo mesto, Slovinsko

V spolupráci s Novartis Pharma Ltd., Švajčiarsko


8. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>


Obalené tablety: 20/0786/96-S

Čapíky: 20/0788/96-S

Injekčný roztok: 20/0787/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


Obalené tablety, čapíky a injekčný roztok: 24.9.1996


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2008


5TORECAN čapíky 6,5 mg