+ ipil.sk

TracriumPríbalový leták

Príloha č 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02982-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Tracrium

10 mg/ml injekčný roztok


atrakúriumbesilát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľoa sa dozviete:

1. Čo je Tracrium a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Tracrium

3. Ako sa používa Tracrium

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Tracrium

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tracrium a na čo sa používa


Tracrium obsahuje liečivo nazývané atrakúriumbesilát. Tracrium patrí do skupiny liekov nazývaných svalové relaxanciá. Tracrium nemá priamy účinok na vnútroočný tlak, a preto je vhodný aj v očnom lekárstve.


Tracrium sa používa:

 • na relaxáciu (uvoľnenie) svalov počas chirurgického zákroku

 • ako pomoc pri vkladaní trubice do priedušnice cez ústa (endotracheálna intubácia), ak pacient vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu (mechanickú pomoc pri dýchaní)

 • na relaxáciu svalov u pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám bude podaný Tracrium


Nepoužívajte Tracrium

- ak ste alergický (precitlivený) na atrakúrium,cisatrakúrium, kyselinu besilovúalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Pred podaním tohto lieku povedzte svojmu lekárovi:

 • či vám v minulosti potvrdili zvýšenú citlivosť na účinky histamínu. Ak patríte medzi citlivých pacientov, pri podávaní Tracria (podobne ako pri iných nervovosvalových relaxanciách) môže dôjsť k uvoľneniu histamínu.

 • či sa u vás dokázala precitlivenosť na iné nervovosvalové relaxanciá, keďže sa medzi nervovosvalovými relaxanciami hlásila skrížená citlivosť.

 • či máte myasténiu gravis (ochorenie prejavujúce sa zvýšenou slabosťou a unavenosťou svalov), inú formu porúch nervovosvalového prevodu alebo závažnú poruchu elektrolytovej rovnováhy, môžete mať zvýšenú citlivosť na atrakúrium (podobne ako pri iných nedepolarizujúcich svalových relaxanciách).

 • či máte sklony k náhlemu poklesu krvného tlaku (napr. pri hypovolémii – nízky objem krvi v cievach), lekár vám bude Tracrium podávať 60 sekúnd.


TAK AKO VŠETKY INÉ SVALOVÉ RELAXANCIÁ, AJ TRACRIUM VEDIE K oslabeniu DÝCHACÍCH A OSTATNÝCH KOSTROVÝCH SVALOV BEZ OVPLYVNENIA VEDOMIA. Tracrium SA MÁ PODÁVAŤ IBA S ADEKVÁTNOU CELKOVOU ANESTÉZIOU A LEN SKÚSENÝM ANESTEZIOLÓGOM ALEBO POD JEHO STAROSTLIVÝM DOHĽADOM S DOSTATOČNÝM VYBAVENÍM NA ENDOTRACHEÁLNU INTUBÁCIU A UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU.


V odporúčanom rozsahu dávkovania nemá Tracrium významné vagolytické alebo ganglioplegické účinky (účinky na špecifickú časť nervového systému). Preto Tracrium nemá v odporúčanom rozsahu dávkovania klinicky významné účinky na tepovú frekvenciu a nedokáže zabrániť bradykardii (spomalená srdcová činnosť) vznikajúcej vplyvom iných anestetík alebo stimuláciou blúdivého nervu (n. vagus) počas operácie.


Atrakúrium je inaktivované vysokým pH, a preto sa nesmie miešať v tej istej injekčnej striekačke s tiopentalom alebo inou zásaditou látkou.


Opatrnosť je tiež potrebná pri podávaní Tracria pacientom, ktorí majú dokázanú precitlivenosť na iné svalové relaxanciá, keďže medzi svalovými relaxanciami bola hlásená vysoká miera skríženej citlivosti (vyššia ako 50 %).


Ak sa ako miesto injekcie vyberie malá cieva, Tracrium sa má po podaní do žily prepláchnuť fyziologickým roztokom. Ak sa iné anestetiká podávajú tou istou dočasne zavedenou ihlou alebo kanylou ako Tracrium, po každom podaní liečiva je dôležité prepláchnutie žily dostatočným množstvom fyziologického roztoku.

Atrakúrium besilát je hypotonický roztok (má nižšiu hustotu ako krv) a nesmie sa podávať infúznou trubicou spolu s transfúziou krvi.


Štúdie malígnej hypertermie (stav zvýšenej teploty organizmu spôsobený poruchami termoregulácie) na vnímavých zvieratách (ošípané) a klinické skúšania u pacientov vnímavých na malígnu hypertermiu ukazujú, že Tracrium nevyvoláva tento syndróm.


Tak ako pri iných nedepolarizujúcich myorelaxanciách sa u pacientov s popáleninami môže vyvinúť rezistencia (odolnosť). U takýchto pacientov môžu byť potrebné zvýšené dávky v závislosti od času, od popálenia a od rozsahu popálenín.


Iné lieky a Tracrium

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nervovosvalovú blokádu vyvolanú Tracriom môže zvýšiť súbežné podanie inhalačného anestetika ako je halotan, izofluran a enfluran.


Tak ako u všetkých nedepolarizujúcich myorelaxancií, rozsah a/alebo dĺžka trvania nedepolarizujúcej nervovosvalovej blokády sa môže zvýšiť v dôsledku vzájomného pôsobenia s:

 • antibiotikami (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií), vrátane aminoglykozidov, polymyxínov, spektinomycínu, tetracyklínov, linkomycínu a klindamycínu;

 • antiarytmikami (lieky na nepravidelný tlkot srdca): propranolol, blokátory kalciových kanálov, lidokaín, prokaínamid a chinidín;

 • diuretikami (lieky, ktoré podporujú vylučovanie moču): furosemid a pravdepodobne manitol, tiazidy a acetazolamid;

 • síranom horečnatým;

 • ketamínom;

 • soľami lítia;

 • ganglioplegikami (lieky na zníženie tlaku krvi): trimetafan, hexametónium.


Niektoré liečivá môžu zriedkavo zhoršiť či odhaliť skrytú myasténia gravis (ochorenie prejavujúce sa zvýšenou slabosťou a unavenosťou svalov) alebo navodiť myastenické príznaky. Zvýšená citlivosť na Tracrium môže byť dôsledkom takéhoto vývinu. Medzi takéto liečivá patria rozličné antibiotiká, betablokátory – používané na liečbu zvýšeného krvného tlaku (propranolol, oxprenolol), antiarytmiká (prokaínamid, chinidín), antireumatiká – používané na zápal kĺbov (chlorochín, penicilamín), trimetafan, kortikosteroidy, fenytoín (používaný na liečbu epilepsie), lítium a chlórpromazín (používané na liečbu psychických porúch).


Ak sa dlhodobo liečite antikonvulzívami (antiepileptiká – lieky proti záchvatom) je pravdepodobné predĺženie nástupu nedepolarizujúcej nervovosvalovej blokády a skrátenie dĺžky jej trvania.


Liečba anticholínesterázami, zvyčajne používanými na liečbu Alzheimerovej choroby, napr. donepezil, môže skrátiť trvanie a znížiť stupeň nervovosvalovej blokády vyvolanej atrakúriom.


Tracrium a jedlo a nápoje

Toto upozornenie sa netýka použitia Tracria.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Štúdie na zvieratách dokázali, že Tracrium nemá významný účinok na vývoj plodu.

Tak ako všetky ostatné myorelaxanciá, aj Tracrium možno použiť počas tehotenstva, len ak možný prospech pre matku prevýši akékoľvek možné riziko pre plod.

Tracrium je vhodné na udržiavanie svalovej relaxácie počas cisárskeho rezu vzhľadom na to, že po odporúčaných dávkach neprechádza placentou v klinicky významných množstvách.

Nie je známe, či Tracrium prechádza do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Táto časť sa netýka používania Tracria. Tracrium sa vždy používa v kombinácii s celkovým anestetikom, a preto sa naň vzťahujú zvyčajné opatrenia súvisiace so schopnosťou vykonávať činnosti po celkovej anestézii.


3. Ako sa používa Tracrium


Tracrium vám podajú v nemocnici. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Spôsob podávania:intravenózna (do žily) injekcia alebo kontinuálna (nepretržitá) infúzia.


Injekčné podávanie u dospelých

Tracrium sa podáva vo forme vnútrožilovej injekcie (i.v.) . Rozsah dávkovania u dospelých je 0,3 až 0,6 mg/kg (v závislosti od požadovanej dĺžky trvania úplnej relaxácie), ktorý umožní dostatočnú relaxáciu na približne 15 až 35 minút.


Endotracheálnu intubáciu možno zvyčajne vykonať do 90 sekúnd po intravenóznom podaní dávky 0,5 až 0,6 mg/kg.


Úplnú relaxáciu možno podľa potreby predlžovať podávaním dodatočných dávok 0,1 až 0,2 mg/kg. Postupné podávanie dodatočných dávok nespôsobuje zvýšenie akumulácie účinku nervovosvalovej blokády.


K spontánnemu odzneniu účinku po skončení úplnej relaxácie dochádza asi do 35 minút, ak sa meria návratom tetanickej odpovede na 95 % normálnej nervovosvalovej funkcie.


Nervovosvalovú blokádu vyvolanú Tracriom možno rýchlo zrušiť podaním štandardných dávok inhibítorov cholínesterázy, ako sú neostigmín a edrofónium, so súbežným alebo predchádzajúcim podaním atropínu, bez prejavov rekurarizácie (bez obnovenia blokády).


Infúzne podávanie u dospelých

Po úvodnom podaní bolusovej (jednorazovej) dávky 0,3 až 0,6 mg/kg možno na udržanie svalovej relaxácie počas dlhých chirurgických zákrokov podávať Tracrium vo forme kontinuálnej infúzie rýchlosťou 0,3 až 0,6 mg/kg/hodinu.


Pri podávaní počas operácií v mimotelovom obehu možno Tracrium podávať v odporúčaných rýchlostiach infúzie. Pri indukovanej hypotermii s telesnou teplotou 25 °C až 26 °C dochádza k zníženiu rýchlosti inaktivácie atrakúria, preto možno pri týchto nízkych teplotách udržiavať úplnú svalovú relaxáciu približne polovičnou rýchlosťou infúzie.


Tracrium sa môže miešať s nasledovnými infúznymi roztokmi na časové obdobie uvedené nižšie:


Infúzny roztok

Čas použiteľnosti

0,9 % roztok chloridu sodného

24 hodín

5 % roztok glukózy

8 hodín

Ringerov roztok

8 hodín

0,18 % roztok chloridu sodného v 4 % roztoku glukózy

8 hodín

Hartmannov roztok

4 hodiny


Po zriedení v týchto roztokoch sa získajú koncentrácie atrakúrium besilátu 0,5 mg/ml a vyššie, výsledné roztoky budú stabilné pri dennom svetle pre uvedený čas použiteľnosti pri teplotách do 30 °C.


Podávanie u detí

Dávkovanie u detí starších ako 1 mesiac je rovnaké ako u dospelých v závislosti od telesnej hmotnosti.


Podávanie u starších pacientov

U starších pacientov možno podávať Tracrium v štandardnom dávkovaní. Odporúča sa však, aby úvodná dávka bola na dolnej hranici rozsahu a aby sa podávala pomaly.


Podávanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene:

Tracrium možno podávať v štandardných dávkach pri všetkých stupňoch obličkovej alebo pečeňovej nedostatočnosti vrátane konečného štádia zlyhania.


Podávanie u pacientov so srdcovo-cievnym ochorením

U pacientov s klinicky významným srdcovo-cievnym ochorením je potrebné úvodnú dávku Tracria podávať 60 sekúnd.


Podávanie u pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS)

Po podaní úvodnej bolusovej dávky v rozsahu 0,3 až 0,6 mg/kg Tracria možno na udržanie nervovosvalovej blokády podávať Tracrium vo forme kontinuálnej infúzie rýchlosťami medzi 11 a 13 g/kg/min (0,65 až 0,78 mg/kg/hod). Medzi jednotlivými pacientmi môže byť veľký rozdiel v nárokoch na dávkovanie lieku. Potrebné dávkovanie sa môže časom meniť. U niektorých pacientov sa vyžadujú nízke infúzne rýchlosti iba 4,5 g/kg/min (0,27 mg/kg/hod) alebo vysoké až 29,5 g/kg/min (1,77 mg/kg/hod).


Rýchlosť spontánneho odznenia účinku relaxácie po infúzii Tracria u pacientov na JIS nezávisí od dĺžky podávania infúzie.


Spontánny návrat dostatočne účinného nervovosvalového prenosu možno očakávať asi do 60 minút. V klinických skúšaniach sa pozoroval rozsah 32 až 108 minút.


Sledovanie

TAK AKO PRI VŠETKÝCH látkach blokujúcich nervovosvalOvý prevod, AJ PRI PODÁVANÍ Tracria SA ODPORÚČA SLEDOVANIE NERVOVOSVALOVEJ FUNKCIE, ABY SA INDIVIDUALIZOVALI POŽIADAVKY NA DÁVKOVANIE.


Ak dostanete viac Tracria, ako máte

Tracrium vám podá len skúsený anesteziológ alebo sa vám Tracrium podá pod jeho starostlivým dohľadom za dôsledne kontrolovaných podmienok. Je preto nepravdepodobné, že dostanete príliš veľkú dávku, ale ak máte akékoľvek nejasnosti, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Hlavnými príznakmi predávkovania je dlhodobá svalová paralýza (ochrnutie) a jej následky.

Až kým nie je spontánne dýchanie dostatočné je nevyhnutné udržiavať priechodnosť dýchacích ciest a pacienta umelo ventilovať.

Keďže vedomie nie je porušené je potrebné zabezpečiť úplné tlmenie pacienta.

Odznenie paralýzy možno urýchliť podaním inhibítorov cholínesterázy spolu s atropínom alebo glykopyrolátom pri známkach spontánneho ústupu blokády.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • hypotenzia (nízky tlak krvi - mierny, prechodný) #,

 • sčervenenie kože#.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • bronchospazmus# (kŕč svalstva priedušiek).


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • žihľavka.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovaťmenej ako 1 z 10 000 osôb):

 • alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti).


Ďalšie vedľajšie účinky

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • záchvaty kŕčov,

 • myopatia (ochorenie svalov prejavujúce sa ochabovaním svalstva), svalová slabosť.


Udalosti, ktoré sa vzťahujú na uvoľnenie histamínu sú uvedené s #.


Veľmi zriedkavo sa hlásili závažné alergické reakcie u pacientov, ktorí užívali atrakúrium v kombinácii s jedným alebo viacerými anestetikami.


Kŕče sa hlásili u pacientov na JIS, ktorí dostali atrakúrium súbežne s mnohými inými liekmi. Títo pacienti mali zvyčajne jeden alebo viac zdravotných stavov s predispozíciou ku kŕčom (napr. poranenie hlavy, opuch mozgu, vírusovú encefalitídu (zápal mozgu), hypoxickú encefalopatiu (psychické poruchy spôsobené poškodením mozgového tkaniva), urémiu (zvýšená hladina dusíkatých látok v krvi)). Príčinná súvislosť s laundanozínom sa nedokázala. V klinických skúšaniach sa nezistili žiadne korelácie medzi koncentráciou laundanozínu a výskytom kŕčov.


U závažne chorých pacientov na JIS sa hlásili prípady svalovej slabosti a/alebo myopatie po dlhodobom používaní myorelaxancií. Väčšina pacientov súbežne užívala kortikosteroidy. Tieto prípady sa pozorovali zriedkavo v súvislosti s atrakúriom a príčinná súvislosť sa nedokázala.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tracrium


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 8 °C. Chráňte pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


Liek možno krátkodobo vystaviť teplotám do 25 °C, ale LEN na zabezpečenie transportu alebo na dočasné uskladnenie mimo chladničky. Odhaduje sa, že pri skladovaní pri 25 °C počas jedného mesiaca dôjde asi k 5 % zníženiu sily lieku.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Tracrium po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužité zvyšky lieku v otvorených ampulkách sa musia zlikvidovať.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tracrium obsahuje


- Liečivo jeatrakúriumbesilát. 1 ml roztoku obsahuje 10 mg atrakúriumbesilátu.

- Ďalšie zložky sú 32 % roztok kyseliny besilovej a voda na injekciu.


Ako vyzerá Tracrium a obsah balenia

Tracrium je číry slabo žltkastý roztok bez obsahu prímesí. Dodáva sa v ampulkách z bezfarebného skla, s ochranným obalom z plastovej hmoty.


Veľkosti balení:

5 x 25 mg / 2,5 ml

5 x 50 mg / 5,0 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


Výrobca:

GlaxoSmithKline S.p.A.

Strada Asolana

43056 San Polo de Torrile

Parma

Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2014.


7


Tracrium

Súhrn údajov o lieku

Príloha č 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02982-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tracrium

10 mg/ml injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 10 mg atrakúriumbesilátu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Číry slabo žltkastý roztok bez obsahu prímesí.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tracrium je vysoko selektívne kompetitívne a nedepolarizujúce myorelaxancium. Používa sa na umožnenie endotracheálnej intubácie pri celkovej anestézii, na relaxáciu kostrového svalstva počas chirurgického zákroku a umelej pľúcnej ventilácie a na uľahčenie mechanickej ventilácie u pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania:intravenózna injekcia alebo kontinuálna infúzia.


Injekčné podávanie u dospelých

Tracrium sa podáva vo forme vnútrožilovej injekcie. Rozsah dávkovania u dospelých je 0,3 až 0,6 mg/kg (v závislosti od požadovanej dĺžky trvania úplnej relaxácie), ktorý umožní dostatočnú relaxáciu na približne 15 až 35 minút.


Endotracheálnu intubáciu možno zvyčajne vykonať do 90 sekúnd po intravenóznom podaní dávky 0,5 až 0,6 mg/kg.


Úplnú relaxáciu možno podľa potreby predlžovať podávaním dodatočných dávok 0,1 až 0,2 mg/kg. Postupné podávanie dodatočných dávok nespôsobuje zvýšenie akumulácie účinku nervovosvalovej blokády.


K spontánnemu odzneniu účinku po skončení úplnej relaxácie dochádza asi do 35 minút, ak sa meria návratom tetanickej odpovede na 95 % normálnej neuromuskulárnej funkcie.


Nervovosvalovú blokádu vyvolanú Tracriom možno rýchlo zrušiť podaním štandardných dávok inhibítorov cholínesterázy, ako sú neostigmín a edrofónium, so súbežným alebo predchádzajúcim podaním atropínu bez prejavov rekurarizácie.


Infúzne podávanie u dospelých

Po úvodnom podaní bolusovej dávky 0,3 až 0,6 mg/kg možno na udržanie svalovej relaxácie počas dlhých chirurgických zákrokov podávať Tracrium vo forme kontinuálnej infúzie rýchlosťou 0,3 až 0,6 mg/kg/hodinu.


Pri podávaní počas operácií v mimotelovom obehu možno Tracrium podávať v odporúčaných rýchlostiach infúzie. Pri indukovanej hypotermii s telesnou teplotou 25 °C až 26 °C dochádza k zníženiu rýchlosti inaktivácie atrakúria, preto možno pri týchto nízkych teplotách udržiavať úplnú svalovú relaxáciu približne polovičnou rýchlosťou infúzie.


Tracrium je kompatibilné s nasledovnými infúznymi roztokmi na časové obdobie uvedené nižšie:


Infúzny roztok

Čas použiteľnosti

0,9 % roztok chloridu sodného

24 hodín

5 % roztok glukózy

8 hodín

Ringerov roztok

8 hodín

0,18 % roztok chloridu sodného v 4 % roztoku glukózy

8 hodín

Hartmannov roztok

4 hodiny


Po zriedení v týchto roztokoch sa získajú koncentrácie atrakúriumbesilátu 0,5 mg/ml a vyššie, výsledné roztoky budú stabilné pri dennom svetle pre uvedený čas použiteľnosti pri teplotách do 30 °C.


Podávanie u detí

Dávkovanie u detí starších ako 1 mesiac je rovnaké ako u dospelých v závislosti od telesnej hmotnosti.


Podávanie u starších pacientov

U starších pacientov možno podávať Tracrium v štandardnom dávkovaní. Odporúča sa však, aby úvodná dávka bola na dolnej hranici rozsahu a aby sa podala pomaly.


Podávanie u pacientov s poškodením funkcie obličiek a/alebo pečene:

Tracrium možno podávať v štandardných dávkach pri všetkých stupňoch renálnej alebo hepatálnej insuficiencie vrátane konečného štádia zlyhania.


Podávanie u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením

U pacientov s klinicky významným kardiovaskulárnym ochorením je potrebné úvodnú dávku Tracria podávať 60 sekúnd.


Podávanie u pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS)

Po podaní úvodnej bolusovej dávky v rozsahu 0,3 až 0,6 mg/kg Tracria možno na udržanie nervovosvalovej blokády podávať Tracrium vo forme kontinuálnej infúzie rýchlosťou medzi 11 a 13 g/kg/min (0,65 až 0,78 mg/kg/hod.). Medzi jednotlivými pacientmi môže byť veľký rozdiel v nárokoch na dávkovanie lieku. Potrebné dávkovanie sa môže časom meniť. U niektorých pacientov sa vyžadujú nízke infúzne rýchlosti iba 4,5 g/kg/min (0,27 mg/kg/hod) alebo vysoké až 29,5 g/kg/min (1,77 mg/kg/hod).


Rýchlosť spontánneho odznenia nervovosvalovej blokády po infúzii Tracria u pacientov na JIS nezávisí od dĺžky podávania infúzie.


Spontánny návrat dostatočne účinného nervovosvalového prenosu možno očakávať asi do 60 minút. V klinických skúšaniach sa pozoroval rozsah 32 až 108 minút.


Sledovanie

TAK AKO PRI VŠETKÝCH látkach blokujúcich nervovosvalOvý prevod, AJ PRI PODÁVANÍ TracriASA ODPORÚČA SLEDOVANIE NEUROMUSKULÁRNEJ FUNKCIE, ABY SA INDIVIDUALIZOVALI POŽIADAVKY NA DÁVKOVANIE.


4.3 Kontraindikácie


Tracrium je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na atrakúrium, cisatrakúrium alebo kyselinu besilovú.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


TAK AKO VŠETKY SVALOVÉ RELAXANCIÁ AJ Tracrium VEDIE K PARALÝZE DÝCHACÍCH A OSTATNÝCH KOSTROVÝCH SVALOV BEZ OVPLYVNENIA VEDOMIA. TracriumSA MÔŽE PODÁVAŤ LEN S ADEKVÁTNOU CELKOVOU ANESTÉZIOU A MÔŽE HO PODÁVAŤ LEN ANESTEZIOLÓG DOSTATOČNE VYBAVENÝ NA ENDOTRACHEÁLNU INTUBÁCIU A UMELÚ PĽÚCNU VENTILÁCIU.


U vnímavých pacientov existuje možnosť uvoľnenia histamínu pri podávaní Tracria. U pacientov so zvýšenou citlivosťou v anamnéze na histamín je pri podávaní Tracria potrebná zvýšená opatrnosť. Osobitne u pacientov s alergiou a astmou v anamnéze sa môže vyvinúť bronchospazmus.


Opatrnosť je tiež potrebná pri podávaní Tracria pacientom, ktorí majú dokázanú precitlivenosť na iné svalové relaxanciá, keďže medzi svalovými relaxanciami sa hlásila vysoká miera skríženej citlivosti (vyššia ako 50 %) (pozri časť 4.3).


V odporúčanom rozsahu dávkovania nemá Tracrium významnejšie vagolytické alebo ganglioplegické účinky. Preto v odporúčanom rozsahu dávkovania nemá Tracrium žiadne klinicky významné účinky na tepovú frekvenciu a nedokáže zabrániť bradykardii vznikajúcej vplyvom iných anestetík alebo stimuláciou n. vagus počas operácie.


Rovnako ako u iných nedepolarizujúcich svalových relaxancií možno u pacientov s myasténiou gravis, poruchami nervovosvalového prevodu a pri závažných poruchách elektrolytovej rovnováhy očakávať zvýšenú citlivosť na atrakúrium.


U pacientov s nezvyčajným sklonom k náhlemu poklesu krvného tlaku, napríklad pri hypovolémii, sa máTracrium podávať počas 60 sekúnd.


Atrakúrium je inaktivované vysokým pH, a preto sa nesmie miešať v tej istej injekčnej striekačke s tiopentalom alebo inou zásaditou látkou.


Ak sa ako miesto injekcie vyberie malá cieva, Tracrium sa má po podaní do žily prepláchnuť fyziologickým roztokom. Ak sa iné anestetiká podávajú tou istou dočasne zavedenou ihlou alebo kanylou ako Tracrium, po každom podaní liečiva je dôležité prepláchnutie žily dostatočným množstvom fyziologického roztoku.


Atrakúriumbesilát je hypotonický a nesmie sa podávať cez infúznou trubicou spolu s transfúziou krvi.


Štúdie malígnej hypertermie na vnímavých zvieratách (ošípané) a klinické skúšania u pacientov vnímavých na malígnu hypertermiu ukazujú, že Tracrium nevyvoláva tento syndróm.


Tak ako pri iných nedepolarizujúcich myorelaxanciách môže sa u pacientov s popáleninami vyvinúť rezistencia. U takýchto pacientov môžu byť potrebné zvýšené dávky v závislosti od času, od popálenia a od rozsahu popálenín.


Pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS)

Pri podávaní vysokých dávok atrakúria laboratórnym zvieratám sa opísal súvis laudanozínu, metabolitu atrakúria, so vznikom prechodnej hypotenzie a u niektorých druhov zvierat s excitačným pôsobením na CNS. I napriek tomu, že sa záchvaty kŕčov pozorovali aj u pacientov na JIS užívajúcich atrakúrium, príčinná súvislosť s laudanozínom nebola dokázaná (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Nervovosvalovú blokádu vyvolanú atrakúriom môže zvýšiť súbežné podanie inhalačného anestetika, ako je halotan, izofluran a enfluran.


Tak ako u všetkých nedepolarizujúcich myorelaxancií, rozsah a/alebo dĺžka trvania nedepolarizujúcej nervovosvalovej blokády sa môže zvýšiť v dôsledku interakcie s:


 • antibiotikami, vrátane aminoglykozidov, polymyxínov, spektinomycínu, tetracyklínov, linkomycínu a klindamycínu;

 • antiarytmikami: propranolol, blokátory kalciových kanálov, lidokaín, prokaínamid a chinidín;

 • diuretikami: furosemid a pravdepodobne manitol, tiazidy a acetazolamid;

 • síranom horečnatým;

 • ketamínom;

 • soľami lítia;

 • ganglioplegikami: trimetafan, hexametónium.


Niektoré liečivá môžu zriedkavo zhoršiť či demaskovať latentnú myasténiu gravis alebo indukovať myastenické príznaky. Zvýšená citlivosť na Tracrium môže byť dôsledkom takéhoto vývinu. Medzi takéto liečivá patria rozličné antibiotiká, betablokátory (propranolol, oxprenolol), antiarytmiká (prokaínamid, chinidín), antireumatiká (chlorochín, penicilamín), trimetafan, chlórpromazín, kortikosteroidy, fenytoín a lítium.


U pacientov dlhodobo liečených antikonvulzívami je pravdepodobné predĺženie nástupu nedepolarizujúcej nervovosvalovej blokády a skrátenie dĺžky jej trvania.


Podanie kombinácie nedepolarizujúcich myorelaxancií spolu s Tracriom môže viesť k nadmernej neuromuskulárnej blokáde, ktorú možno očakávať pri podaní ekvipotenčnej celkovej dávke Tracria. Takýto synergický účinok môže byť rozdielny medzi rôznymi kombináciami liečiv.


Na predĺženie účinkov neuromuskulárnej blokády nedepolarizujúcich myorelaxancií ako je atrakúrium, sa nesmie použiť depolarizujúce myorelaxancium, ako je suxametóniumchlorid, pretože to môže spôsobiť predĺženú a komplexnú blokádu, ktorú možno ťažko zvrátiť inhibítormi cholínesterázy.


Liečba anticholínesterázami, zvyčajne používanými na liečbu Alzheimerovej choroby, napr. donepezil, môže skrátiť trvanie a znížiť stupeň nervovosvalovej blokády vyvolanej atrakúriom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Štúdie na fertilitu neboli uskutočnené.


Gravidita

Štúdie na zvieratách ukázali, že Tracrium nemá žiadne významné účinky na vývoj plodu.

Tracrium, podobne ako ostatné myorelaxanciá, sa v gravidite môže používať len ak očakávaný prínos pre matku prevyšuje možné riziko pre plod.


Vzhľadom na klinicky nevýznamný prestup odporúčaných dávok atrakúria placentou je Tracrium vhodný na udržiavanie svalovej relaxácie počas cisárskeho rezu.


Laktácia

Nie je známe, či sa Tracrium vylučuje do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Táto časť sa netýka používania Tracria. Tracrium sa vždy používa v kombinácii s celkovým anestetikom, a preto sa naň vzťahujú zvyčajné opatrenia súvisiace so schopnosťou vykonávať činnosti po celkovej anestézii.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby sú hypotenzia (mierna, prechodná) a sčervenenie kože, ktoré súvisia s uvoľnením histamínu. Veľmi zriedkavo sa hlásili závažné anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie u pacientov, ktorým sa Tracrium podalo spolu s jedným alebo viacerými anestetikami.


Nežiaduce účinky sú uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté >1/10, časté >1/100 až <1/10, menej časté >1/1 000 až <1/100, zriedkavé >1/10 000 až <1/1 000, veľmi zriedkavé <1/10 000. Veľmi časté, časté a menej časté frekvancie sú stanovené z údajov z klinických skúšaní. Zriedkavé a veľmi zriedkavé frekvencie sú vo všeobecnosti získané zo spontánnych údajov. Klasifikácia frekvencie "neznáme" sa vzťahuje na tie reakcie, ktorých frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov.


Údaje z klinických skúšaní


Poruchy ciev


Časté

Hypotenzia (mierna, prechodná)#, sčervenenie kože#


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Menej časté


Bronchospazmus#

Údaje po uvedení lieku na trh


Poruchy imunitného systému


Veľmi zriedkavé


Anafylaktická reakcia

Veľmi zriedkavo sa hlásili závažné anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie u pacientov, ktorým sa Tracrium podalo spolu s jedným alebo viacerými anestetikami.


Poruchy nervového systému


Neznáme

Záchvaty kŕčov


U pacientov na JIS, ktorí dostali atrakúrium súbežne s niekoľkými inými liečiva sa hlásili záchvaty kŕčov. Týto pacienti mali zvyčajne jeden alebo viac zdravotných stavov s predispozíciou k záchvatom kŕčov (napr. poranenie hlavy, edém mozgu, vírusová encefalitída, hypoxická encefalopatia, urémia). Príčinná súvislosť s laudanozínom nie je potvrdená. V klinických skúšaniach sa nezdá byť žiadny vzťah medzi plazmatickou koncentráciou laudanozínu a výskytom záchvatov kŕčov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Zriedkavé

Urtikária


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Neznáme

Myopatia, svalová slabosť


U závažne chorých pacientov na JIS je niekoľko hlásení svalovej slabosti a/alebo myopatie po predĺženom použití myorelaxancií. Väčšina pacientov súbežne užívala kortikosteroidy. Tieto udalosti sa pozorovali zriedkavo v súvislosti s atrakúriom a príčinná súvislosť nie je potvrdená.


Príhody, ktoré súvisia s uvoľnením histamínu sú označené znakom (#).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a znaky

Hlavným znakom predávkovania svalovými relaxanciami je dlhotrvajúca svalová paralýza.


Liečba

Až do času návratu spontánneho dýchania je nevyhnutné udržiavať priechodnosť dýchacích ciest a umelo pacienta ventilovať.


Je potrebné zaistiť úplné tlmenie pacienta, pretože vedomie nie je porušené.


Odoznenie paralýzy možno urýchliť podaním inhibítorov cholínesterázy spolu s atropínom alebo glykopyrolátom pri známkach ústupu blokády.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Periférne pôsobiace myorelaxanciá: Iné kvartérne amóniové zlúčeniny, ATC kód: M03AC04.


Mechanizmus účinku

Atrakúrium je vysoko selektívne kompetitívne a nedepolarizujúce myorelaxancium.


Farmakodynamické účinky

Atrakúrium nemá priamy účinok na vnútroočný tlak, a preto je vhodný aj v oftalmochirurgii.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Metabolizmus

Tracrium sa inaktivuje Hoffmannovou degradáciou, neenzymatickým procesom pri fyziologickom pH a teplote, a hydrolýzou katalyzovanou nešpecifickými esterázami.


Polčas eliminácie atrakúria je asi 20 minút a distribučný objem je 0,16 l/kg. Atrakúrium sa z 82 % viaže na plazmatické proteíny


Testy s plazmou pacientov s nízkymi hladinami pseudocholínesterázy ukazujú, že inaktivácia atrakúria nie je narušená.


Zmeny pH krvi a telesnej teploty pacientov vo fyziologickom rozmedzí významne neovplyvňujú dĺžku účinku atrakúria.


Eliminácia

Ukončenie nervovosvalovej blokády nie je závislé od hepatálneho ani renálneho metabolizmu a exkrécie. Dĺžka účinku preto pravdepodobne nie je ovplyvnená pri porušenej funkcii pečene, obličiek alebo krvného obehu.


Osobitné skupiny pacientov

Hemofiltrácia a hemodiafiltrácia má minimálny účinok na plazmatické hladiny atrakúria a jeho metabolity vrátane laudanozínu. Účinky hemodialýzy a hemoperfúzie na plazmatické hladiny atrakúria a jeho metabolity nie sú známe.


U pacientov na JIS s poškodenou funkciou obličiek a/alebo pečene (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) sú vyššie koncentrácie metabolitov atrakúria. Metabolity neprispievajú k nervovosvalovej blokáde.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita

Atrakúrium sa hodnotilo v 3 krátkodobých testoch mutagenity. V in vitro Amesovom teste pri koncentráciách do 1 000 g/platňu a v in vivoteste na kostnej dreni potkanov v dávkach vyvolávajúcich nervovosvalovú blokádu sa mutagénne účinky atrakúria nepozorovali. V inom in vitro teste na myších lymfómových bunkách sa pri dávkach do 60 g/ml, ktoré usmrtili až 50 % sledovaných buniek, mutagenita nepozorovala. Pri koncentrácii 80 g/ml v neprítomnosti enzýmov a pri veľmi vysokej koncentrácii 1 200 g/ml v prítomnosti metabolizujúcich enzýmov sa pozorovali mierne až stredne závažné mutagénne účinky. V oboch koncentráciách bolo usmrtených viac než 80 % buniek.


Vzhľadom na charakter expozície atrakúriu u človeka možno mutagénne riziko pre pacientov, ktorým sa Tracrium podáva na peroperačnú myorelaxáciu, považovať za zanedbateľné.


Karcinogenita

Štúdie karcinogenicity sa nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


32 % roztok kyseliny besilovej

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 8 °C. Chráňte pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužité zvyšky lieku v otvorených ampulkách sa musia zlikvidovať.


Liek možno krátkodobo vystaviť teplotám do 25 °C, ale LEN na zabezpečenie transportu alebo na dočasné uskladnenie mimo chladničky. Odhaduje sa, že pri skladovaní pri 25 °C počas jedného mesiaca dôjde asi k 5 % zníženiu sily lieku.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulky z bezfarebného skla, ochranný obal z plastovej hmoty, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

5 x 25 mg / 2,5 ml

5 x 50 mg / 5,0 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Tracrium je kompatibilné s nasledujúcimi infúznymi roztokmi:


Infúzny roztok

Čas použiteľnosti

0,9 % roztok chloridu sodného

24 hodín

5 % roztok glukózy

8 hodín

Ringerov roztok

8 hodín

0,18 % roztok chloridu sodného v 4 % roztoku glukózy

8 hodín

Hartmannov roztok

4 hodiny


Uvedený čas použiteľnosti platí pre roztoky s koncentráciou 0,5 mg/ml a vyššou pri dennom svetle a teplote do 30 °C.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


63/0116/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 05. apríl 2000

Dátum posledného predĺženia: 21. júl 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

8Tracrium