+ ipil.sk

Tradocomp 37,5 mg/325 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Tradocomp 37,5 mg/325 mg

tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tradocomp 37,5 mg/325 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tradocomp 37,5 mg/325 mg

3. Ako užívať Tradocomp 37,5 mg/325 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Tradocomp 37,5 mg/325 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tradocomp 37,5 mg/325 mg a na čo sa používa


Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa skladá z dvoch liečiv utišujúcich bolesť, tramadolu a paracetamolu. Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa používa na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Tradocomp 37,5 mg/325 mg je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tradocomp 37,5 mg/325 mg


Neužívajte Tradocomp 37,5 mg/325 mg

 • ak ste alergický na tramadol, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • pri akútnej otrave alkoholom, liekmi na spanie, liekmi proti bolesti alebo psychotropnými liekmi (liekmi, ktoré ovplyvňujú náladu a emócie).

 • ak užívate tiež lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo ste ich užívali posledných 14 dní pred začatím liečby Tradocompom 37,5 mg/325 mg. Inhibítory monoaminooxidázy sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.

 • ak máte závažné ochorenie pečene.

 • ak máte epilepsiu a vaše záchvaty nie sú primerane kontrolované liečbou.


Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa neodporúča u detí vo veku do 12 rokov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tradocomp 37,5 mg/325 mg obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


 • ak užívate iné lieky obsahujúce tiež liečivá paracetamol alebo tramadol.

 • ak máte ochorenie pečene, pričom vaše oči a pokožka môžu zožltnúť, čo môže poukazovať na žltačku.

 • ak máte problémy s obličkami.

 • ak máte vážne problémy s dýchaním, napríklad astmu alebo ťažké pľúcne problémy.

 • ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče.

 • ak ste v poslednej dobe mali poranenie hlavy, otras alebo silné bolesti hlavy spojené s vracaním (nevoľnosťou).

 • ak si myslíte, že ste závislý na iné analgetiká (lieky na úľavu od bolesti), napríklad morfín.

 • ak užívate iné lieky na liečbu bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufinem alebo pentazocín

 • ak budete musieť dostať anestetikum (povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Tradocomp 37,5 mg/325 mg).


Ak sa niektorý z týchto problémov vyskytne počas liečby Tradocompom 37,5 mg/325 mg alebo sa vyskytol v minulosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Prosím berte do úvahy skutočnosť, že liečivo tramadol môže vyvolať fyzickú alebo psychickú závislosť. Účinok tramadolu pri dlhodobom užívaní môže vymiznúť (rozvoj tolerancie) a môžu byť potrebné vyššie dávky. Liečba Tradocompom 37,5 mg/325 g u pacientov s tendenciou k zneužitiu lieku alebo pacientov závislých na liekoch má byť krátkodobá pod prísnym lekárskym dohľadom.


Iné lieky a Tradocomp 37,5 mg/325 mg

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tradocomp 37,5 mg/325 mg obsahuje paracetamol a tramadol. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate akýkoľvek iný liek, ktorý obsahuje paracetamol alebo tramadol. Neprekračujte celkové maximálne denné dávky paracetamolu alebo tramadolu v tomto lieku alebo v iných liekoch.


Neužívajte Tradocomp 37,5 mg/325 mg spolu s inhibítormi monoaminooxidázy(IMAO) (pozri časť „Neužívajte Tradocomp 37,5 mg/325 mg“).


Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa neodporúča užívať s nasledovnými liekmi:

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie alebo niektorých typov bolesti)

 • buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (lieky - opioidy na liečbu bolesti). Ich bolesť utišujúci účinok sa môže znížiť.


Tradocomp 37,5 mg/325 mg môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov ak tiež užívate nasledujúce lieky:

 • niektoré antidepresíva. Tradocomp 37,5 mg/325 mg a tieto lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať a môžu sa u vás prejaviť príznaky ako sú mimovoľné rytmické svalové sťahy (vrátane svalov, ktoré kontrolujú pohyby očí), nepokoj, nadmerné potenie, triaška, zvýšené reflexy, zvýšenie svalového napätia, telesná teplota nad 38 °C.

 • trankvilizéry (lieky odstraňujúce strach a chorobnú úzkosť), lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín (tiež ako lieky na tíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás vyskytne ospalosť alebo príznaky mdloby, povedzte to svojmu lekárovi.

 • lieky, ktoré môžu vyvolať kŕče (záchvaty), ako sú niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká. Riziko vyvolania záchvatu sa môže zvýšiť, ak spolu s týmito liekmi súbežne užívate i Tradocomp 37,5 mg/325 mg. Váš lekár vám povie, či je užívanie Tradocompu 37,5 mg/325 mg pre vás vhodné.

 • warfarín alebo fenprokumón (na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov sa môže zmeniť a môže sa vyskytnúť krvácanie (pozri časť 4). Každé dlhšie alebo neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Účinnosť Tradocompu 37,5 mg/325 mg sa môže zmeniť ak súbežne užívate nasledujúce lieky:

 • metoklopramid, domperidon alebo ondansetron (lieky proti nutkaniu na vracanie a proti vracaniu)

 • cholestyramín (liek na zníženie cholesterolu v krvi)

 • ketokonazol alebo erytromycín (protiinfekčné lieky).


Tradocomp 37,5 mg/325 mg a jedlo a alkohol

Vyhýbajte sa konzumácii alkoholu počas užívania Tradocompu 37,5 mg/325 mg.


Tehotenstvo adojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa cítite ospalý počas užívania Tradocompu 37,5 mg/325 mg, neveďte vozidlá, nepoužívajte nástroje alebo neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Tradocomp 37,5 mg/325 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívajte Tradocomp 37,5 mg/325 mg čo najkratšiu dobu ako je to možné a nie dlhšie ako vám to povie lekár.

Dávkovanie sa upravuje podľa intenzity a podľa individuálnej vnímavosti na bolesť. Na odstránenie bolesti sa má použiť najnižšia možná dávka lieku.


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

Začína sa s odporúčanou dávkou 2 tablety, pokiaľ to lekár nepredpíše inak. Ak je to potrebné, môžu sa užívať ďalšie dávky podľa pokynov vášho lekára.


Najkratší interval medzi dvoma dávkami musí byť aspoň 6 hodín.


Neužívajte viac ako 8 tabliet denne.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť predĺžený čas vylučovania tramadolu. Ak sa vás to týka, váš lekár vám odporučí predĺženie intervalu dávkovania lieku.


Závažné choroby pečene a obličiek (nedostatočnosť) /dialyzovaní pacienti

Pacienti so závažnou nedostatočnou funkciou pečene alebo obličiek nesmú užívať Tradocomp 37,5 mg/325 mg. Ak máte miernu alebo stredne závažnú nedostatočnú funkciu, váš lekár vám môže odporučiť predĺženie intervalu dávkovania lieku.


Prehltnite tablety celé s dostatočným množstvom tekutiny.


Ak máte pocit, že účinok Tradocompu 37,5 mg/325 mgje prisilný (cítite sa veľmi ospalo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo prislabý (nedostatočná úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.


Deti do 12 rokov

Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa neodporúča u detí do 12 rokov.


Ak užijete viac Tradocompu 37,5 mg/325 mg, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného užitia tohto lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu a povedzte im aké presné množstvo tohto lieku sa užilo. Vezmite všetky zvyšné tablety a túto písomnú informáciu pre používateľa vášmu lekárovi. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene, ktoré môže viesť k úmrtiu.


Ak zabudnete užiť Tradocomp 37,5 mg/325 mg

Ak zabudnete užiť tablety, je pravdepodobné, že sa bolesť vráti.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, len pokračujte v užívaní tabliet tak ako predtým.


Ak prestanete užívať Tradocomp 37,5 mg/325 mg

Ak ukončíte alebo náhle prerušíte liečbu Tradocompom 37,5 mg/325 mg, je pravdepodobné, že sa bolesť znovu objaví. Ak si želáte ukončiť liečbu z dôvodu nepríjemných vedľajších účinkov lieku, povedzte to svojmu lekárovi.


Prerušenie liečby Tradocompom 37,5 mg/325 mg zvyčajne nie je sprevádzané abstinenčnými príznakmi. Po ukončení dlhodobej liečby sa však u niektorých pacientov môžu vyskytnúť príznaky ako sú nepokoj, úzkosť, nervozita, záchvaty paniky, halucinácie, nezvyčajné senzorické podnety (svrbenie, mravčenie, strata citlivosti), tinitus (šumenie v ušiach), nespavosť, chvenie sa alebo gastrointestinálne príznaky. Prosím vyhľadajte svojho lekára ak sa vyskytnú niektoré z týchto príznakov po ukončení liečby Tradocompom 37,5 mg/325 mg.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Tradocomp 37,5 mg/325 mg a okamžite vyhľadajte svojho lekára ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov:

 • opuch vašej tváre, pier alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní alebo s dýchaním alebo pokles krvného tlaku a mdloby. Tiež sa môžu objaviť vyrážky alebo svrbenie. To poukazuje na to, že máte závažnú alergickú reakciu.

 • predĺžené alebo neočakávané krvácanie v prípade ak súbežne užívate Tradocomp 37,5 mg/325 mg s liekmi na zriedenie krvi (warfarín alebo fenprokumón).


Okrem toho sa počas liečby Tradocompom 37,5 mg/325 mg môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

- nevoľnosť (nutkanie na vracanie)

- závraty, ospalosť


Časté vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 používateľa z 10):

- vracanie

- tráviace problémy (zápcha, nadúvanie, hnačka), bolesť brucha, suchosť v ústach

- svrbenie, potenie

- bolesť hlavy, chvenie

- zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada).


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 používateľa z 100):

- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu alebo rytmu

- ťažkosti alebo bolesť pri močení

- kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)

- tŕpnutie, znecitlivenie alebo pocit tŕpnutia v končatinách, zvonenie v ušiach, mimovoľné svalové zášklby

- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti

- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici

- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi

- dýchacie ťažkosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky(postihujú menej ako 1 používateľa z 1 000)

- kŕče, problémy s koordináciou pohybov,

- závislosť,

- neostré videnie.


Okrem toho nasledovné vedľajšie účinky boli hlásené pacientmi, ktorí užívali lieky, ktoré obsahovali buď tramadol alebo paracetamol.


 • závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca, mdloby

 • zmeny chuti

 • svalová slabosť, pomalšie alebo slabšie dýchanie

 • zmeny nálady, zmeny v aktivite, zmeny vo vnímaní

 • zhoršenie existujúcej astmy

 • znížená hladina cukru v krvi

 • krvácanie z nosa alebo ďasien, ktoré môže byť spôsobené poklesom množstva krvných doštičiek

 • boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tradocomp 37,5 mg/325 mg


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tradocomp 37,5 mg/325 mg obsahuje

- Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol. Každá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.

- Ďalšie zložky sú: predželatínovaný kukuričný škrob, povidón 25, kroskarmelóza sodná, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.


Ako Tradocomp 37,5 mg/325 mg vyzerá a obsah balenia


Tradocomp 37,5 mg/325 mg sú takmer biele obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou, priemeru 12 mm. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa dodáva v blistrových baleniach po 10, 20, 30, 40, 50 alebo 60 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach, Rakúsko


Výrobca:

SC Zentiva SA

Theodor Pallady BvD, no 50, 3 district, 032266, Bucharest, Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Slovensko Tradocomp 37,5 mg/325 mg tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 10/2014.

6

Tradocomp 37,5 mg/325 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tradocomp 37,5 mg/325 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Popis produktu: takmer biele okrúhle tablety s deliacou ryhou, priemeru 12 mm.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tradocomp 37,5 mg/325 mg je indikovaný na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


Použitie Tradocompu 37,5 mg/325 mg má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí a DOSPIEVAJÚCI (12 rokov a starší)

Použitie Tradocompu 37,5 mg/325 mg má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a podľa individuálnej vnímavosti pacienta. Všeobecne sa na liečbu bolesti má zvoliť najnižšia možná účinná dávka.


Úvodná odporúčaná dávka sú dve tablety Tradocompu 37,5 mg/325 mg. Ďalšie dávky sa môžu podať, ako je potrebné, neprekračujúc 8 tabliet za deň (ekvivalent 300 mg tramadolu a 2 600 mg paracetamolu).

Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.


Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné (pozri tiež časť 4.4). Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba Tradocompom 37,5 mg/325 mg, potom sa má uskutočniť starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Deti

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie Tradocompu 37,5 mg/325 mg nestanovilo. Liečba tejto populácie sa preto neodporúča.


Starší pacienti

Úprava dávkovania zvyčajne nie je potrebná u pacientov mladších ako 75 rokov bez klinických prejavov renálnej alebo hepatálnej insuficiencie. U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Preto v nevyhnutných prípadoch je potrebné predĺžiť interval dávkovania lieku podľa potrieb pacienta.


Renálna insuficiencia / dialýzaa poškodenie pečene

U pacientov s renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou je eliminácia tramadolu predĺžená. U týchto pacientov je potrebné podľa ich potrieb starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami..


Spôsob podávania

Perorálne podávanie.


Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny. Nesmú sa lámať alebo žuť.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi,

- Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu 14 dní po ich vysadení (pozri časť 4.5),

- ťažké poškodenie funkcie pečene,

- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:


- U dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších. Maximálna dávka 8 tabliet Tradocompu 37,5 mg/325 mg sa nesmie prekročiť. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacienti majú byť upozornení, že bez pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného) alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.

- Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) neodporúča.

- Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa nemá používať pri ťažkom poškodení funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením pečene sú väčšie riziká predávkovania paracetamolom. V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

- Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.

- Tramadol nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opioidoch. I keď je tramadol agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.

- Kŕče boli zaznamenané u pacientov liečených tramadolom, ktorí boli náchylní k záchvatom alebo užívali iné lieky, ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov, obzvlášť selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálne anestetiká. Epileptickí pacienti kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom sa majú liečiť Tradocompom 37,5 mg/325 mg iba za nevyhnutných okolností. U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach sa zaznamenali kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadolu presahujú odporúčaný horný limit dávky.

- Súbežné použitie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5 ).


Opatrenia pri používaní


Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov závislých na opioidných alkaloidoch alebo u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest, v šokovom stave, v pozmenenom stave vedomia z neznámych príčin, s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.

Tramadol v terapeutických dávkach má potenciál spôsobiť príznaky z vysadenia.

Zriedkavo sa zaznamenali prípady závislosti a abúzus (pozri časť 4.8).


Môžu sa vyskytnúť príznaky z vysadenia podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vysadenia opiátov (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intraoperačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie je kontraindikované s nasledujúcimi látkami:


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


 • A‑selektívne inhibítory MAO

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


 • B‑selektívne inhibítory MAO

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce serotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


V prípade súčasnej liečby inhibítormi MAO sa musí pred liečbou tramadolom urobiť dvojtýždňový odklad.


Neodporúča sa súbežné použitie s nasledujúcimi látkami:


 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Účinok na bdelosť môže vedenie vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.

Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej koncentrácii tramadolu.


 • Agonisty‑antagonisty opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)

Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na receptoroch s rizikom výskytu syndrómu z vysadenia.


Súbežné použitie, ktoré je potrebné zvážiť:


 • Súbežné terapeutické užívanie tramadolu a serotonergických liekov ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín môže vyvolať serotonínovú toxicitu.

Serotonínový syndróm je pravdepodobný pri výskyte niektorého z nasledujúcich príznakov:

 • spontánny myoklonus,

 • indukovaný alebo očný myoklonus spojený s agitovanosťou a potením,

 • tremor a hyperreflexia,

 • hypertónia a zvýšenie telesnej teploty >38 °C a indukovaný alebo očný myoklonus.

Vysadenie serotonergického lieku prináša rýchle zlepšenie. Liečba závisí podľa typu a intenzity príznakov.


 • Iné opioidové deriváty (vrátane antitusických liekov a substitučných režimov), benzodiazepíny a barbituráty.

V prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.


 • Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú deriváty opioidov (vrátane antitusických liekov a substitučných režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.

 • Keď sa podáva Tradocomp 37,5 mg/325 mg súčasne s látkami podobnými warfarínu, má sa, ak je to medicínsky vhodné, vykonávať periodické hodnotenie protrombínového času z dôvodu hlásení o zvýšenom INR.


 • Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N‑demetyláciu), prípadne tiež metabolizmus aktívnych O‑demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.


 • Tramadol môže vyvolať kŕče a zvýšiť potenciál pre vznik kŕčov u týchto liekov: selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), tricyklické antidepresíva, antipsychotiká a ďalšie lieky znižujúce prah pre vznik kŕčov (ako je napr. bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol).


 • Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom a redukovaná cholestyramínom.


 • V obmedzenom počte skúšaní predoperačnej alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže Tradocomp 37,5 mg/325 mg je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa používať v gravidite.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu:


Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.


 • Údaje týkajúce sa tramadolu:


Tramadol sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje dostatočný dôkaz schopný stanoviť bezpečnosť tramadolu u gravidných žien. Tramadol podávaný pred a počas pôrodu neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky relevantné. Dlhodobá liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode ako následok návykovosti.


Laktácia

Keďže Tradocomp 37,5 mg/325 mg je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa užívať počas dojčenia.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu:


Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje nekontraindikujú dojčenie u žien užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.


 • Údaje týkajúce sa tramadolu:


Tramadol a jeho metabolity sa našli v malých množstvách v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke. Tramadol sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu stupňovať alkoholom alebo inými CNS tlmivými látkami. Ak sa prejaví tento vplyv, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie sú uvedené nižšie za použitia nasledujúcej konvencie: Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických skúšaní uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závraty a spavosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.


Psychické poruchy:

 • Časté: zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória), poruchy spánku

 • Menej časté: depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

 • Zriedkavé: lieková závislosť.


Poruchy nervového systému:

 • Veľmi časté: závraty, spavosť

 • Časté: bolesť hlavy, chvenie

 • Menej časté: mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia, tinitus

 • Zriedkavé: ataxia, kŕče.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

 • Menej časté: hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia.


Sledovanie po uvedení lieku na trh

Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé: abúzus


Poruchy oka:

Zriedkavé: neostré videnie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: nauzea

Časté: vracanie, zápcha, suchosť v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia

Menej časté: dysfágia, meléna


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: zvýšenie pečeňových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: potenie, pruritus

Menej časté: kožné reakcie (napr. vyrážky, urtikária)


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté: albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka.


Hoci sa počas klinických skúšaní nepozorovali nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt vylúčiť:


Tramadol

 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).

 • Postmarketingové sledovanie tramadolu odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady: alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady: zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Neznáma frekvencia: hypoglykémia

 • Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).

 • Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vysadenia, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vysadenia opiátov: vzrušenie, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli nasledovné iné symptómy, keď sa tramadoliumchlorid náhle prestal užívať: panické ataky, závažná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinitus a neobvyklé CNS symptómy.


Paracetamol

 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy krvotvorby, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.

 • Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže vyvíjať hypoprotrombinémiu, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.

 • Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Tradocomp 37,5 mg/325 mg je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania môžu príznaky zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky predávkovania tramadolom:

Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade očakávajú podobné príznaky ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto účinky zahŕňajú predovšetkým miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dýchania.


Príznaky predávkovania paracetamolom:

Predávkovanie sa týka najmä malých detí. Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.


Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 ‑ 10 g alebo viac paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Záchranná liečba:

- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

- Podpora dýchacích a obehových funkcií.

- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu a vykonanie pečeňových testov.

- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizuje.

- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového útlmu sa má použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.

- Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje minimálne. Preto liečba akútnej intoxikácie Tradocompom 37,5 mg/325 mg len hemodialýzou alebo hemofiltráciou nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je v starostlivosti pri predávkovaní paracetamolom podstatná. Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dospievajúci, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Môže sa vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo intravenózneho N‑acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok až do aspoň 48 hodín po predávkovaní.

Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne do 8 hodín od užitia nadmernej dávky. Avšak NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas podania vyšší ako 8 hodín po predávkovaní a má pokračovať v priebehu celého terapeutického postupu. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie. Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.


Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu, antidotum paracetamolu, NAC, sa má podať perorálne alebo intravenózne čo najrýchlejšie ako je to možné. Ak je to možné, do 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: tramadol, kombinácie.

ATC kód: N02AX52.


ANALGETIKÁ

Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opiodných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je obyčajne slabý. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Tramadol/paracetamol 37,5 mg/325 mg je vo WHO rebríčku bolesti zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho využívať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahli maximálne plazmatické koncentrácie 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] po 1,8 hodine a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 0,9 hodine. Priemerné eliminačné polčasy t1/2 sú 5,1/4,7 hod. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] a 2,5 hod. (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní tramadolu/paracetamolu 37,5 mg/325 mg zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických parametrov každého jednotlivého liečiva v porovnaní s parametrami liečiv používaných samostatne.


Absorpcia:

Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní tramadolu/paracetamolu 37,5 mg/325 mg je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Maximálne plazmatické koncentrácie paracetamolu sa dosiahnu za hodinu a nie sú ovplyvnené súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie tramadolu/paracetamolu 37,5 mg/325 mg s jedlom nemá významný vplyv na maximálnu plazmatickú koncentráciu alebo rozsah absorpcie buď tramadolu alebo paracetamolu, preto Tradocomp 37,5 mg/325 mg sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


Distribúcia:

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že paracetamol sa značne distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.


Biotransformácia:

Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje vo forme metabolitov.


Tramadol sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadolu a ich prínos ku klinickému účinku sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetylbenzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú sa vylučuje do moču.Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia:

Tramadol a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov a jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadoliumchlorid/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko tramadolu pre ľudí.


Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Účinok na fertilitu po perorálnom podaní tramadolu v dávkach až do 50 mg/kg u samcov potkanov a 75 mg/kg u samíc potkanov sa nepozoroval.


Rozsiahle výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorogénnych účinkov v nehepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne dôkazy reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob, predželatínovaný

Povidón 25

Kroskarmelóza sodná

Mikrokryštalická celulóza

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister priehľadný PVC/PVdC rigídny/ALu, škatuľka

Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 40, 50 alebo 60 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8052 Lannach

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0239/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.04.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

11

Tradocomp 37,5 mg/325 mg