+ ipil.sk

TramabenePríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07562


Písomná informácia pre používateľa


Tramabene

perorálne kvapky

Tramadoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tramabene a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tramabene

3. Ako užívať Tramabene

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Tramabene

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tramabene a na čo sa používa


Tramabene je stredne silný liek proti bolesti. Nástup účinku je rýchly, účinok pretrváva niekoľko hodín. Tramabene neovplyvňuje dýchanie, krvný obeh a nespôsobuje zápchu.


Tramabene sa podáva na zmiernenie akútnych a chronických stredne silných až silných bolestí. Kvapky Tramabene sú určené pre dospelých a pre deti staršie ako 1 rok.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Tramabene


Neužívajte kvapky Tramabene

- ak ste alergický na tramadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte akútnu otravu alkoholom, liekmi na upokojenie a na spanie, liekmi na zmiernenie bolesti (analgetikami) alebo psychofarmakami (liekmi ovplyvňujúcimi náladu a emócie);

- ak užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch pred užitím kvapiek (pozri časť „Iné lieky a Tramabene“);

 • ak ste epileptik a vaše záchvaty nie sú dostatočne kontrolované liečbou;

- ako náhradu pri odvykacej protidrogovej liečbe.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Tramabene:

- ak máte podozrenie, že môžete byť závislý na iných silných liekoch na zmiernenie bolesti (opiátoch);

- ak máte poruchy vedomia (pociťujete závrat alebo sa cítite na odpadnutie);

- ak ste v šoku (znakom čoho môže byť studený pot);

- ak máte zvýšený tlak v lebke (napríklad po zranení hlavy alebo pri ochorení mozgu);

- ak máte problémy s dýchaním;

- ak máte epilepsiu alebo záchvaty kŕčov, pretože riziko záchvatov kŕčov sa môže zvýšiť;

- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.


U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach boli pozorované epileptické záchvaty. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg).


Ak užívate kvapky Tramabene dlhodobo, ich účinok sa môže znížiť a môže byť potrebné zvýšenie dávok (vznik tolerancie) a tiež to môže viesť k vzniku telesnej alebo psychickej závislosti. U pacientov so sklonom k nadmernému užívaniu liekov alebo u pacientov závislých na liekoch sa odporúča len krátkodobá liečba týmto liekom pod prísnym lekárskym dohľadom.


Obráťte sa na svojho lekára aj v prípade, keď sa niektorý z týchto problémov u vás prejaví počas liečby týmto liekom alebo ste s ním mali skúsenosť v minulosti.


Kvapky Tramabene nie sú vhodné na liečbu pacientov závislých na opioidoch. Nepotláča abstinenčné príznaky po vysadení morfínu.


Deti a dospievajúci

Kvapky Tramabene sa nepodávajú deťom do 1 roka.


Iné lieky a Tramabene

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Kvapky Tramabene sa nemajú užívať spolu s inhibítormi MAO (liekmi na liečenie depresie).


Bolesť zmierňujúce pôsobenie Tramabene môže časom slabnúť a čas jeho pôsobenia sa môže skrátiť, ak užívate lieky, ktoré obsahujú:

- karbamazepín (proti epileptickým kŕčom),

- pentazocín, nalbufín alebo buprenorfín (lieky proti bolesti),

- ondansetron (proti žalúdočnej nevoľnosti).

Váš lekár vám povie, či máte kvapky Tramabene užívať a v akej dávke.


Riziko vedľajších účinkov je zvýšené:

 • ak súbežne s kvapkami Tramabene užívate lieky pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu, vrátane alkoholu. Môžete sa cítiť ospalo, malátne, alebo mať pocit na omdletie. Keď sa tieto príznaky objavia, oznámte to svojmu lekárovi.

 • ak užívate lieky, ktoré môžu vyvolať kŕče (záchvaty), ako niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká. Riziko vyvolania záchvatu sa môže zvýšiť, ak s týmito liekmi súbežne užívate i Tramabene. Váš lekár vám povie, či je užívanie Tramabene pre vás vhodné.

 • ak užívate určité antidepresíva. Tramabene a tieto lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať a môžu sa u vás prejaviť príznaky ako mimovoľné rytmické svalové sťahy, vrátane sťahov okohybných svalov, nepokoj, nadmerné potenie, tras, zvýšené reflexy, zvýšenie svalového napätia, telesná teplota nad 38 °C.

 • ak užívate kvapky Tramabene súbežne s liekmi na prevenciu zrážania krvi, tzv. kumarínovými derivátmi (napr. warfarín). Liek môže ovplyvniť ich účinok na krvné zrážanie, čím môže dôjsť ku krvácaniu.


Tramabene a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby kvapkami Tramabene nepite alkohol, pretože účinky tohto lieku a alkoholu sa môžu navzájom zosilňovať. Jedlo neovplyvňuje účinok kvapiek Tramabene.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Existuje málo informácií o bezpečnosti užívania tramadolu v tehotenstve. Tehotné ženy nemajú preto užívať Tramabene. Dlhodobé užívanie počas tehotenstva môže viesť k vzniku novorodeneckého abstinenčného syndrómu.


Vo všeobecnosti sa neodporúča užívanie Tramabene počas dojčenia. Do materského mlieka sa dostáva malé množstvo tramadolu. Po použití jednej dávky nie je obvykle potrebné prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tramabene môže vyvolať ospanlivosť a tým nepriaznivo ovplyvniť vaše reakcie pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. Toto sa vyskytuje hlavne v spojitosti s alkoholom alebo inými psychotropnými látkami. Ak sa tak stane, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Tramabene


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie sa upravuje podľa intenzity bolesti a podľa individuálnej citlivosti na bolesť. K odstráneniu bolesti sa má použiť najnižšia možná dávka lieku. Dávkovanie vždy určuje lekár.


Pokiaľ vám lekár nepredpísal inak, zvyčajná dávka lieku je:


Dospelí a dospievajúci od 14 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg

Ako jednotlivá dávka sa užíva 20 kvapiek, resp. 4 streky (50 mg) s malým množstvom tekutiny alebo s kockou cukru. Pokiaľ účinok nie je dostatočný, dávku možno opakovať po uplynutí 30 – 60 minút. V prípade silných bolestí možno použiť 40 kvapiek, resp. 8 strekov (100 mg) naraz. Zvyčajne stačí užívať 20 – 40 kvapiek, resp. 4 – 8 strekov 3 – 4-krát denne v intervaloch 4 – 6 hodín. Denná dávka nemá prekročiť 160 kvapiek, resp. 32 strekov (400 mg).


Použitie u detí vo veku 1 – 13 rokov

Zvyčajná denná dávka je 1 – 2 mg/kg telesnej hmotnosti.


Použitie u detí vo veku do 1 roka

Kvapky Tramabene sa nepodávajú deťom do 1 roka.


Fľaštička má kvapkací bezpečnostný uzáver, ktorý zabraňuje otvoreniu fľaštičky deťmi.

Otvorí sa tým spôsobom, že uzáver sa stlačí pevne smerom nadol a otáča sa proti smeru hodinových ručičiek. Počas kvapkania sa fľaštička drží kolmo smerom nadol.

Po použití sa fľaštička opäť pevne uzavrie.

100 ml balenie môže byť opatrené dávkovacou pumpičkou. V tom prípade pri prvom použití viackrát stisnite dávkovaciu pumpičku, pokiaľ nezačne z otvoru vytekať roztok.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť predĺžená doba vylučovania lieku. Ak sa vás to týka, váš lekár vám odporučí predĺženie dávkovacieho intervalu.


Závažné ochorenie pečene alebo obličiek (nedostatočnosť)/dialyzovaní pacienti

Pacienti so závažnou nedostatočnosťou pečene alebo obličiek nesmú Tramabene užívať. Ak máte miernu alebo stredne závažnú nedostatočnosť, váš lekár vám môže odporučiť predĺženie dávkovacieho intervalu.


Ako a kedy máte užívať kvapky Tramabene

Kvapky Tramabene sú určené iba na vnútorné použitie, perorálne (ústami).

Kvapky sa užívajú s malým množstvom tekutiny alebo nakvapkané na kocku cukru. Kvapky môžete užívať nezávisle od jedla.


Ako dlho máte užívať kvapky Tramabene

Kvapky Tramabene neužívajte dlhšie, ako je potrebné. Ak potrebujete dlhšie trvajúcu liečbu, váš lekár bude v pravidelných krátkych intervaloch kontrolovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe), či máte naďalej užívať kvapky Tramabene a v akej dávke.


Ak máte dojem, že účinok kvapiek Tramabene je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak použijete viac Tramabene, ako máte

Ak použijete viac Tramabene alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, poraďte sa s lekárom.


Ak zabudnete použiť Tramabene

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní kvapiek tak ako predtým.


Ak prestanete užívať Tramabene

Ak si želáte ukončenie liečby kvôli nepríjemným vedľajším účinkom, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku , opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa podľa častosti výskytu triedia nasledovne:

- veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb),

- časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb),

- menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb),

- zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb),

- veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb),

- neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby liekom Tramabene sú nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 1 z 10 osôb.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. problémy s dýchaním, sipoty, opuch kože) a šok (náhle zlyhanie srdca a obehového systému).


Psychické poruchy

Zriedkavé: halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku, úzkosť, nočné mory.

Po podaní Tramabene sa môžu objaviť rôzne psychické vedľajšie reakcie, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne dobrá nálada, príležitostne podráždená nálada), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (zmeny vnímania a rozpoznávania, ktoré môžu viesť k chybám v úsudku).

Môže sa vyskytnúť závislosť.


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: hypoglykémia (znížená hladina cukru v krvi)


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: závrat.

Časté: bolesť hlavy, ospanlivosť.

Zriedkavé: zmena chuti do jedla, abnormálne pocity (napr. svrbenie, pichanie a tŕpnutie), tras, epileptické záchvaty, útlm dýchania, epileptické záchvaty, mimovoľné svalové sťahy, prechodná strata vedomia (synkopa).

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súbežne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na mozgové funkcie, môže nastať útlm dýchania.

Epileptické záchvaty sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súbežnom podaní liekov, ktoré zvyšujú sklon k vzniku záchvatov.


Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: účinky na srdce (búšenie srdca, rýchly pulz).

Zriedkavé: bradykardia (pomalý pulz).

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najmä po vnútrožilovom podaní lieku a u pacientov s telesnou záťažou.


Poruchy ciev

Menej časté: nízky krvný tlak pri náhlom postavení sa, účinky na krvný obeh (kolaps).

Zriedkavé: zvýšenie krvného tlaku.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najmä po vnútrožilovom podaní lieku a u pacientov s telesnou záťažou.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: sťažené dýchanie, dýchavičnosť.

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, ale nezistilo sa, či bolo spôsobené tramadolom.


Poruchy žalúdočno-črevnej sústavy

Veľmi časté: nutkanie na vracanie.

Časté: zápcha, suchosť v ústach, vracanie.

Menej časté: nutkanie na vracanie, žalúdočné problémy (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: potenie.

Menej časté: kožné reakcie (napr. svrbenie, vyrážka, žihľavka).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: svalová slabosť.


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: poruchy močenia (ťažkosti s priechodom moču a znížené množstvo moču).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté : únava.

Zriedkavé: Po ukončení liečby sa v zriedkavých prípadoch môže vyskytnúť nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperaktivita, tras alebo žalúdočné a črevné problémy. Veľmi zriedkavo môže dôjsť k záchvatom paniky, ťažkej úzkosti, halucináciám, abnormálnym pocitom, ako je svrbenie, pichanie a tŕpnutie, hučaniu v ušiach (tinitus) a neobvyklým príznakom centrálneho nervového systému.

Ak sa u vás po ukončení liečby kvapkami Tramabene prejavia niektoré z týchto príznakov, oznámte to svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tramabene


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na fľaštičke za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po prvom otvorení sa liek môže používať po dobu 1 roka.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo liek Tramabene obsahuje


 • Liečivo je tramadoliumchlorid. Jeden ml roztoku (40 kvapiek, resp. 8 strekov) obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.

 • Ďalšie zložky sú glycerol 85%, hydrogenricinomakrogol 2000, sodná soľ sacharínu, nátriumcyklamát, silica mäty piepornej, smotanová aróma, čistená voda.


Ako vyzerá Tramabene a obsah balenia


Tramabene je číry bezfarebný až slabožltý roztok.


Obsah balenia:

Fľaša z hnedého skla s kvapkacím bezpečnostným uzáverom:

10 ml, 30 ml a 100 ml.


Fľaša z hnedého skla s dávkovacou pumpou:

100 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014


6Tramabene

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07562Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Tramabene

Perorálne kvapky


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jeden ml roztoku (40 kvapiek, resp. 8 strekov) obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálne kvapky.

Číry bezfarebný až slabožltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútne i chronické stredne silné až silné bolesti rôzneho pôvodu.

Perorálne kvapky Tramabene možno podávať dospelým a deťom od 1 roku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie sa má prispôsobiť intenzite bolestí a individuálnej citlivosti pacienta. Všeobecne sa má na liečbu bolesti vybrať najnižšia možná účinná dávka.

Maximálna dávka: 400 mg denne.

Tramadol sa nemá podávať dlhšie, ako je terapeuticky bezpodmienečne nevyhnutné.

Ak je potrebná dlhodobá liečba bolestí, má sa v kratších odstupoch preskúšať (prípadne vložením pauzy), či a v akej dávke sa má tramadol ďalej podávať.


Dospelí a dospievajúci od 14 rokov s telesnou hmotnosťou nad 50 kg

Pri stredne ťažkých bolestiach sa podáva ako jednotlivá dávka 50 mg tramadoliumchloridu. Ak v priebehu 30 ‑ 60 minút bolesť neustúpi, podá sa ďalšia jednotlivá dávka 50 mg tramadoliumchloridu. Ďalšie dávky sa podávajú v intervaloch 4 ‑ 6 hodín až do dennej dávky 400 mg. V prípade, že sa pri silných bolestiach očakáva potreba vyššej dávky, podáva sa ako jednotlivá dávka 100 mg tramadoliumchloridu. Pri chronických bolestiach postačuje dávka 50 mg.


Dávkovanie u detí vo veku 1 ‑ 13 rokov

Deťom vo veku 1 ‑ 13 rokov sa podáva ako jednotlivá dávka 1 ‑ 2 mg tramadoliumchloridu/kg telesnej hmotnosti. Denná dávka je 4 ‑ 8 mg/kg rozdelená do 3 ‑ 4 dávok.


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typické príklady pre jednotlivé vekové skupiny (1 kvapka obsahuje približne 2,5 mg tramadoliumchloridu).


Vek od Telesná hmotnosť Počet kvapiek v jednotlivej dávke

1 rok 10 kg 4 ‑ 8

3 roky 15 kg 6 ‑ 12

6 rokov 20 kg 8 ‑ 16

9 rokov 30 kg 12 ‑ 24

12 rokov 45 kg 18 ‑ 36


Týka sa len originálneho balenia so 100 ml roztoku.

1 stlačenie dávkovacej pumpičky zodpovedá 5 kvapkám = 12,5 mg tramadoliumchloridu. Podľa sily pôsobí 4 ‑ 8 hodín. Väčšinou nie je potrebné prekročiť dennú dávku 400 mg tramadoliumchloridu. Bolesti vyvolané tumorom, interoperatívne stavy, silné pooperačné bolesti (pozri vyššie) však môžu vyvolať nevyhnutnosť podania výrazne vyššej dennej dávky.


Renálna insuficiencia/dialýza a hepatálna insuficiencia

U pacientov s renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou je eliminácia tramadolu spomalená. U týchto pacientov treba zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa potrieb pacienta.


Geriatrickí pacienti

U pacientov do 75 rokov bez klinických príznakov hepatálnej alebo renálnej insuficiencie, zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania. U starších pacientov nad 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta.


Poznámka

Odporúčané dávkovanie je len vodidlom. V zásade sa majú podávať najnižšie analgeticky účinné dávky. Pri liečbe chronických bolestí sa má uprednostniť dávkovanie podľa pevného časového plánu.


Spôsob podávania

Perorálne kvapky sa užívajú s malým množstvom tekutiny alebo nakvapkané na kocku cukru nezávisle od jedla.

Perorálne kvapky sú určené iba na perorálne používanie a nesmú sa injikovať.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na tramadol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychofarmakami.

 • Podávanie súbežne s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) a skôr ako 14 dní po ukončení ich užívania.

 • Nesmie sa užívať pri epilepsii, ktorá nie je adekvátne kontrolovaná liečbou.

 • Použitie ako substitučnej látky pri liečbe drogovej závislosti.

 • Tramabene, perorálne kvapky sa nepodávajú deťom do 1 roka.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tramadol sa môže podávať len s veľkou opatrnosťou pacientom závislým na opioidoch, pacientom s poranením hlavy, pacientom v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu, pri poruche dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií, alebo pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku.


Tramabene nepodlieha ustanoveniam o omamných látkach.


Pri použití tramadolu v odporúčaných dávkach sa zaznamenali záchvaty kŕčov. Zvýšené riziko môže nastať pri podávaní dávok, ktoré odporúčanú dennú dávku tramadoliumchloridu (400 mg) prekračujú. Pri súbežnom podávaní liekov, ktoré znižujú kŕčový prah, môže tramadol zvyšovať riziko záchvatov kŕčov (pozri časť 4.5). Pacienti s epilepsiou v anamnéze alebo so sklonom ku kŕčovým záchvatom, sa môžu tramadolom liečiť len v naliehavých, výnimočných prípadoch.


Pacientom, ktorí citlivo reagujú na opioidy, sa má tramadol podávať len so zvýšenou opatrnosťou.


Tramabene je málo návykový. Pri dlhodobom podávaní sa môže vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. Pacientom so sklonom k nadmernému užívaniu liekov alebo pacientom závislým na liekoch, sa má Tramabene podávať len krátkodobo a pod prísnym lekárskym dohľadom.


Tramabene nie je vhodný na substitučnú liečbu pacientov závislých na opioidoch. Hoci je tramadol agonista opioidov, nepotláča abstinenčné príznaky po vysadení morfínu.


Zvýšená opatrnosť je nevyhnutná i u pacientov s pečeňovým a obličkovým zlyhaním.


Počas liečby tramadolom sa nesmú piť alkoholické nápoje.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tramabene sa nemá podávať súbežne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).


Pri premedikácii inhibítormi MAO 14 dní pred podaním opioidu petidínu sa zaznamenali život ohrozujúce interakcie v centrálnom nervovom systéme, dýchacom a kardiovaskulárnom systéme. Tieto isté interakcie, ako sa vyskytli pri liečbe inhibítormi MAO, nemožno vylúčiť ani pri liečbe liekom Tramabene.


Súbežné podávanie tramadolu s inými liekmi tlmiacimi CNS, vrátane alkoholu, môže zosilniť účinok na CNS, čo je potrebné zvážiť.


Výsledky farmakokinetických štúdii preukázali, že pri súbežnom alebo predchádzajúcom podávaní cimetidínu je výskyt klinicky relevantných interakcií nepravdepodobný.


Súbežné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (induktor enzýmov) môže znížiť analgetický účinok a skrátiť dĺžku jeho trvania.


Neodporúča sa podávať kombináciu liekov agonista/antagonista (napr. buprenorfín, nalbufín, pentazocín) s tramadolom, pretože za týchto okolností môže teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku čistého agonistu.


Tramadol môže indukovať záchvaty kŕčov a zvyšovať schopnosť selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov kŕčov (ako sú bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol), vyvolať záchvaty kŕčov.

Súbežné terapeutické použitie tramadolu a sérotonínergných liečiv, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín, môže vyvolať sérotonínovú toxicitu. Sérotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa pozoruje jeden z nasledovných príznakov:

 • spontánny klonický kŕč,

 • indukovateľný alebo očný klonický kŕč s agitáciou alebo diaforézou,

 • tras a hyperreflexia,

 • hypertónia a telesná teplota > 38 °C a indukovateľný alebo očný klonický kŕč.

Vysadením sérotonínergných liečiv nastáva zvyčajne okamžité zlepšenie. Liečba závisí od typu a závažnosti symptómov.


Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarínom) je potrebné starostlivé monitorovanie pacientov, pretože u niektorých pacientov sa vyskytlo zvýšenie INR a vznik ekchymózy.


Ostatné inhibítory CYP3A4 (ako sú ketonazol a erytromycín) môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-deriváciu) a pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.


V štúdiách pred- a pooperačného podávania antiemetického antagonistu 5-HT3ondansetronu sa u pacientov s pooperačnou bolesťou zvýšila požiadavka na tramadol.


Tramadol zvyšuje riziko toxicity digoxínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Teratogénne účinky sa nezistili. Tramadol prechádza placentou. Neexistuje dostatočný dôkaz o bezpečnosti užívania tramadolu u ľudí počas gravidity. Preto gravidné ženy nemajú používať Tramabene.


Ak je v gravidite indikovaná liečba bolesti opioidmi, je potrebné používanie obmedziť na podanie jednotlivých dávok. Chronickému užívaniu tramadolu je potrebné sa vyhnúť v priebehu celej gravidity, pretože tramadol prechádza cez placentu a na základe návyku dieťaťa sa môžu po pôrode objaviť u novorodenca abstinenčné príznaky.


Pri podaní pred pôrodom a počas neho neovplyvňuje tramadol kontrakčnú schopnosť maternice. U novorodenca môže viesť k zmenám dychovej frekvencie, ktoré však zvyčajne nie sú klinicky významné.


Laktácia

Počas laktácie je približne 0,1 % tramadolu vylučovaného do materského mlieka. Tramabene sa neodporúča podávať počas dojčenia. Pri jednorazovom podaní tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže vyvolať ospanlivosť a tým nepriaznivo ovplyvniť reakcie človeka pri vedení vozidiel a obsluhe strojov. Toto sa vyskytuje hlavne v spojitosti s alkoholom alebo inými psychotropnými látkami.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky sú nauzea a závrat u viac ako 10 % pacientov.


Zoznam nežiaducich reakcií

Frekvencie výskytu nežiaducich udalostí sú zoradené nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipoty, angioneurotický edém) a anafylaxia.


Psychické poruchy

Zriedkavé: halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku, úzkosť, nočné mory.

Po podaní tramadolu sa môžu objaviť rôzne psychické nežiaduce reakcie, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne eufória, príležitostne dysfória), zmena aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania). Môže sa vyskytnúť závislosť.


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme: hypoglykémia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: závrat.

Časté: bolesť hlavy, ospanlivosť.

Zriedkavé: zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia dýchania, epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie, synkopa.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súbežne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5), môže nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo súbežnom podaní liekov, ktoré znižujú prah záchvatov (pozri časti 4.4 a 4.5).


Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: palpitácia, tachykardia.

Zriedkavé: bradykardia.

Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickým stresom.


Poruchy ciev

Menej časté: posturálna hypotenzia, kardiovaskulárny kolaps.

Zriedkavé: zvýšenie krvného tlaku.

Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickým stresom.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé: dyspnoe.

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea.

Časté: zápcha, suchosť v ústach, vracanie.

Menej časté: nutkanie na vracanie, gastrointestinálne podráždenie (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: potenie.

Menej časté: kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: motorická slabosť.


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a retenciou moču).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava.

Zriedkavé: Príznaky vysadenia lieku sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení opiátov. Môžu to byť: agitácia, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinézia, tremor a gastrointastinálne symptómy. Medzi ostatné symptómy, ktoré sa po vysadení tramadolu pozorovali veľmi zriedkavo, patria: záchvaty paniky, ťažká úzkosť, halucinácie, parestézie, tinitus a nezvyčajné CNS symptómy.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Príznaky

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom môžu vyskytnúť symptómy podobné tým, ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, sedáciu a kómu, kŕče a útlm dýchania.

Liečba

Majú sa vykonať podporné opatrenia: dýchacie cesty sa majú udržať priechodné a majú byť podporované kardiovaskulárne funkcie. V prípade útlmu dýchania sa pri resuscitácii môže použiť naloxón. Kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.


Tramadol sa len minimálne eliminuje zo séra prostredníctvom hemodialýzy a hemoperfúzie. Liečba akútnej intoxikácie tramadolom nie je preto dostatočná len vykonaním hemodialýzy alebo hemoperfúzie.


Odstránenie neabsorbovaného lieku je vhodné vykonať pomocou výplachu žalúdka.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, anodynum, ATC kód: N02AX02


Tramadol je cyklohexanolový derivát s opioidnými agonistickými účinkami. Vykazuje slabú afinitu k opioidným receptorom bez zvláštneho uprednostnenia niektorých typov receptorov. Pôsobí analgeticky a antitusicky. V protiklade k morfínu nemá tramadol v analgetických dávkach v dosť širokom rozmedzí žiadne depresívne účinky na dýchanie. Rovnako nie je ovplyvnená motilita GIT. Účinky na kardiovaskulárny systém sú tiež nepatrné.


Čas pôsobenia je 4 ‑ 8 hodín. Intenzita účinku sa uvádza ako 1/10 ‑ 1/6 intenzity účinku morfínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa po perorálnom podaní (100 mg) absorbuje rýchlo a takmer úplne. Absolútna biologická dostupnosť predstavuje po perorálnom podaní nezávisle od súbežného podania potravy v priemere 68 % a po i.m. podaní 100 %. First pass effect po perorálnom podaní je maximálne 30 %.


Po relatívne krátkej latentnej fáze je nepatrný rozdiel polčasu absorpcie medzi perorálnymi pevnými a tekutými formami. Distribučný objem je 0,3 l/kg, väzba na bielkoviny séra je približne 20 %.


Po i.v. injekcii môže nasledovať začiatočné rozdelenie v procesoch s dvoma rozdielnymi rýchlosťami: t1/2 alfa = 0,3 ± 0,2 h a t1/2 beta = 1,7 ± 0,4 h.


Po perorálnej aplikácii (100 mg) v tekutej forme je za 1,2 hodiny maximálna plazmatická koncentrácia Cmax= 309 ± 90 ng/ml a po rovnakej dávke v pevnej forme je za 2 hodiny Cmax= 280 ± 49 ng/ml.


Po i. v. injekcii 100 mg bola po 15 minútach Cmax= 613 ± 221 ng/ml.


Tramadol prechádza cez hematoencefalickú bariéru a cez placentu. Nachádza sa v materskom mlieku spoločne s O-demetyl derivátom vo veľmi malých množstvách (0,1 %, resp. 0,02 % podanej dávky).


Eliminačný polčas je nezávisle od aplikácie 5 ‑ 7 hodín, u pacientov nad 65 rokov je nepatrne predĺžený.


Tramadol sa metabolizuje u človeka predovšetkým N- a O-demetyláciou a konjugáciou O-demetylačných produktov s glukurónovou kyselinou. Len O-demetyl-tramadol je farmakologicky aktívny. Pri ďalších metabolitoch existujú z hľadiska kvantity výrazné interindividuálne rozdiely. V moči sa doteraz našlo 11 metabolitov.


Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú takmer úplne obličkami. Pri poruchách funkcie pečene a obličiek je potrebné rátať s malým predĺžením polčasu. U pacientov s pečeňovou cirhózou sa zistili polčasy eliminácie 13,3 ± 4,9 h (tramadol) a 18,5 ± 9,4 h (O-demetyltramadol), v extrémnych prípadoch 22,3 h, resp. 36 h. U pacientov so zlyhaním obličiek (klírens kreatinínu < 0,083 ml/min) 11 ± 3,2 h, resp. 16,9 ± 3 h, v extrémnych prípadoch 19,5 h, resp. 43,2 h.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

LD50po perorálnej aplikácii bola pri potkanoch 228 mg/kg, pri králikoch 500 mg/kg; po i.v. podaní bola pri potkanoch 95 mg/kg a pri psoch 50 mg/kg.


Otrava sa ďalekosiahlo nezávisle od druhu zvieraťa a aplikačnej cesty prejavuje motorickým nepokojom, ataxiou, neskôr znížením spontánnej aktivity, saliváciou, vracaním (pes), mydriázou, exoftalmom, triaškou, kŕčmi, cyanózou a dyspnoe.


Chronická a subchronická toxicita

Pri opakovanej perorálnej a parenterálnej aplikácii tramadolu po 6 ‑ 26 týždňoch potkanom a psom a perorálnej aplikácii po 12 mesiacoch pri psoch nevykázali hematologické, klinicko-chemické a histologické vyšetrenia žiadne dôkazy pre zmeny vyvolané látkou. Až po vysokých dávkach, ktoré prekračujú výrazne terapeutické dávky, vznikali centrálne podmienené príznaky (motorický nepokoj, salivácia, kŕče, zníženie prírastku hmotnosti). Bez reakcie znášali potkany a psy perorálne dávky 20 mg/kg, respektíve 10 mg/kg, a psy rektálne 20 mg/kg.


Mutagénny a tumorózny potenciál

V niekoľkých in vitrotestovacích systémoch sa pozorovali náznaky mutagénnych účinkov. Vyšetrenie in vivonepodalo žiadne dôkazy o mutagénnych účinkoch. Tramadol možno podľa týchto materiálov zaradiť ako nemutagénnu látku.


Štúdie karcinogénneho potenciálu sa uskutočnili na potkanoch a myšiach. Zo štúdií na potkanoch neboli žiadne dôkazy o zvýšení incidencie nádorov podmienené látkou. V štúdii na myšiach sa pozorovala zvýšená incidencia adenómov pečeňových buniek pri samcoch (v závislosti od dávky od 15 mg/kg, ale nie signifikantne) a vzostup pľúcnych nádorov pri samiciach vo všetkých dávkových skupinách (signifikantné, ale od dávky nezávislé zvýšenie).


Reprodukčná toxicita

Dávky tramadolu od 50 mg/kg denne pôsobili pri potkanoch toxicky na matky a viedli k vzostupu novorodeneckej úmrtnosti. Pri potomstve vznikali oneskorenia, ako poruchy osifikácie a oneskorenie otvorenia pošvy a očí.


Fertilita potkaních samcov nebola ovplyvnená. Samice vykazovali po dávkach od 50 mg/kg denne nižšiu frekvenciu oplodnenia. Pri králikoch sa od 125 mg/kg vyskytovalo toxické pôsobenie na graviditu a anomálie kostry pri potomstve.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glycerol 85%, hydrogenricinomakrogol 2000, sodná soľ sacharínu, nátriumcyklamát, silica mäty piepornej, smotanová aróma, čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.

Po prvom otvorení: 1 rok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Fľaša z hnedého skla s dávkovacou pumpou (100 ml), fľaša z hnedého skla s kvapkacím bezpečnostným uzáverom, písomná informácia pre používateľa a papierová škatuľka.


Obsah balenia:

Fľaša z hnedého skla s kvapkacím bezpečnostným uzáverom:

10 ml, 30 ml a 100 ml.


Fľaša z hnedého skla s dávkovacou pumpou:

100 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Perorálne kvapky na perorálne užívanie.


Spôsob použitia kvapkacích fľaštičiek

Fľaštička má uzáver, ktorý zabraňuje, aby ho otvorili deti. Otvorí sa tak, že uzáver sa stlačí pevne nadol a odšraubuje sa proti smeru hodinových ručičiek. Pri kvapkaní sa fľaštička drží kolmo smerom nadol. Po použití sa uzáver opäť pevne zašraubuje.


Spôsob použitia fľaštičiek s pumpičkou

Pri prvom použití sa pumpička stlačí niekoľkokrát, kým nevytečie tekutina (toto je nevyhnutné z technických dôvodov, aby sa naplnil mechanizmus pumpičky).


Pri meraní dávky sa pod ústím pumpičky podrží vhodná nádobka (lyžica, pohárik a pod.) a pumpička sa stlačí toľkokrát, koľkokrát je to potrebné podľa odporúčanej dávky (1 stisnutie uvoľní 5 kvapiek obsahujúcich 12,5 mg tramadoliumchloridu).


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 890 79 Ulm, Nemecko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0120/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11. október 1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30.4. 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014


10Tramabene