+ ipil.sk

Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mg

filmom obalené tablety


tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Tramadol/Paracetamol Actavis a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tramadol/Paracetamol Actavis

 3. Ako užívať Tramadol/Paracetamol Actavis

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Tramadol/Paracetamol Actavis

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tramadol/Paracetamol Actavis a na čo sa používa


Tramadol/Paracetamol Actavis sa používa na liečbu stredne silnej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tramadol/Paracetamol Actavis


Neužívajte Tramadol/Paracetamol Actavis

 • ak ste alergický na tramadol, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

 • (uvedených v časti 6).

 • v prípade akútnej otravy alkoholom.

 • ak užívate tablety na spanie, lieky proti bolesti alebo lieky, ktoré ovplyvňujú náladu alebo

emócie.

 • ak užívate tiež lieky, ktoré sa nazývajú inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo ste ich

užívali počas posledných 14 dní pred liečbou Tramadolom/Paracetamolom Actavis. IMAO sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.

 • ak máte závažné ochorenie pečene.

- ak máte epilepsiu a vaše záchvaty nie sú primerane kontrolované liečbou.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tramadol/Paracetamol Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo tramadol.

- ak máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene, alebo ak spozorujete, že vaše oči alebo koža zožltnú. Môže to byť príznak žltačky.

- ak máte problémy s obličkami.

- ak máte závažné problémy s dýchaním, napríklad astmu alebo závažné problémy s pľúcami.

- ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče.

- ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak máte závažné bolesti hlavy

spolu s vracaním.

- ak ste závislý od iných liekov (napr. morfín).

- ak užívate ďalšie lieky na liečbu bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín.

- ak vám majú podať anestetikum na miestne alebo celkové znecitlivenie (povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate Tramadol/Paracetamol Actavis).


Iné lieky a Tramadol/Paracetamol Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neprekračujte maximálne denné dávky paracetamolu a tramadolu pri tomto alebo inom lieku.


Neužívajte Tramadol/Paracetamol Actavis s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) (pozri časť „Neužívajte Tramadol/Paracetamol Actavis“)


Tramadol/Paracetamol Actavis sa neodporúča užívať s nasledujúcimi liekmi, pretože môže ovplyvniť ich účinok:

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti), buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (lieky proti bolesti opioidového typu).

Pri súbežnom užívaní Tramadolu/Paracetamolu Actavis s nasledujúcimi liekmi existuje zvýšené riziko výskytu vedľajších účinkov:

 • triptány (používane na liečbu migrény) alebo inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI, používané na liečbu depresie). Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytla zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, mimovoľné pohyby končatín alebo očí, mimovoľné zášklby svalov alebo hnačka.

 • trankvilizéry (lieky odstraňujúce strach a chorobnú úzkosť), lieky na spanie, iné analgetiká (lieky proti bolesti), ako sú morfín a kodeín (tiež sa používa ako liek na tíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne ospalosť alebo príznaky mdlôb.

 • antidepresíva, anestetiká (lieky na miestne alebo celkové znecitlivenie), lieky ovplyvňujúce vašu myseľ alebo bupropión (napomáha ukončiť fajčenie). Riziko vyvolania záchvatu sa môže zvýšiť. Váš lekár vám povie, či je užívanie Tramadolu/Paracetamolu Actavis pre vás vhodné.

 • warfarín alebo fenprokumón (na zriedenie krvi). Účinnosť týchto liekov sa môže zmeniť a môže sa vyskytnúť krvácavosť (pozri časť 4.).


Účinnosť Tramadolu/Paracetamolu Actavis sa môže zmeniť, ak užívate aj:

 • metoklopramid, domperidón alebo ondansetrón (lieky používané proti nutkaniu na vracanie a proti vracaniu),

 • cholestyramín (liek používaný na zníženie cholesterolu v krvi),

 • ketokonazol alebo erytromycín (lieky používané proti infekcii).


Tramadol/Paracetamol Actavis a jedlo, nápoje a alkohol

Počas užívania Tramadolu/Paracetamolu Actavis nepite alkohol, môžete sa cítiť ospalý.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte Tramadol/Paracetamol Actavis, ak ste tehotná. Ak otehotniete počas liečby Tramadolom/Paracetamolom Actavis, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako užijete akékoľvek ďalšie tablety.

Neužívajte Tramadol/Paracetamol Actavis, ak dojčíte, pretože malé množstvo tramadolu môže prejsť do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa počas užívania Tramadolu/Paracetamolu Actavis cítite ospalý, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje a nástroje.


Tramadol/Paracetamol Actavis obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Tramadol/Paracetamol Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety prehltnite celé s dostatočným množstvom tekutiny.


Tablety nelámte ani nežujte.


Tablety užívajte tak krátko ako je to možné a nie dlhšie ako vám povedal váš lekár.


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:

Odporúčaná počiatočná dávka sú 2 tablety, pokiaľ vám lekár nepredpísal inak. Ak je to nevyhnutné, lekár vám môže odporučiť ďalšie dávky.

Medzi dávkami musí byť najkratší interval najmenej 6 hodín.

Neužívajte viac ako 8 tabliet denne.

Váš lekár vám môže predĺžiť interval medzi dávkami, ak:

- ste starší ako 75 rokov

- máte problémy s obličkami

- ak máte problémy s pečeňou.


Deti vo veku do 12 rokov

- užívanie tohto lieku sa neodporúča.


Ak máte pocit, že je účinok Tramadolu/Paracetamolu Actavis príliš silný (cítite sa veľmi ospalo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo príliš slabý (nedostatočná úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.


Maximálna denná dávka je 8 tabliet (zodpovedajúca 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu). Neprekračujte túto dávku týmto liekom alebo inými liekmi.


Ak užijete viac Tramadolu/Paracetamolu Actavis, ako máte

V prípade predávkovania ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, dokonca aj vtedy, keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene, ktoré sa môže prejaviť neskôr.


Ak zabudnete užiť Tramadol/Paracetamol Actavis

Ak ste zabudli užiť tablety, je pravdepodobné, že sa bolesť vráti.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pokračujte v užívaní tabliet ako predtým.


Ak prestanete užívať Tramadol/Paracetamol Actavis

Vo všeobecnosti po ukončení liečby Tramadolom/Paracetamolom Actavis nevznikajú príznaky z vysadenia lieku. Napriek tomu sa v zriedkavých prípadoch u osôb užívajúcich tento liek dlhší čas môžu vyskytnúť ťažkosti pri náhlom ukončení liečby. Ak ste dlhší čas užívali Tramadol/Paracetamol Actavis, vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Musíte sa preto poradiť so svojím lekárom, ak máte v úmysle ukončiť užívanie Tramadolu/Paracetamolu Actavis.

Ľudia môžu:

 • pociťovať podráždenie, úzkosť, nervozitu alebo sa môžu cítiť roztrasení

 • byť nadmerne aktívni

 • mať ťažkosti so spánkom

 • mať problémy so žalúdkom a črevami.


Veľmi málo ľudí môže tiež mať:

 • záchvaty paniky

 • halucinácie, zvyčajne sú to vnemy ako svrbenie

 • mravčenie alebo necitlivosť

 • zvonenie v ušiach.


Ak po ukončení liečby Tramadolom/Paracetamolom Actavis pociťujete tieto ťažkosti, porozprávajte sa so svojim lekárom. Ďalšie vedľajšie účinky sú uvedené v časti 4.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás vyskytne akékoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte svojho lekára:

 • príznaky zriedkavej alergickej reakcie, ako je vyrážka na koži, spojenej s náhlym opuchom tváre a krku, ťažkosťami s dýchaním, poklesom krvného tlaku, mdlobami. Ak sa vám to stane, ihneď ukončite liečbu. Viac už tento liek neužívajte.

 • predĺžené alebo neočakávané krvácanie, ak súčasne užívate Tramadol/Paracetamol Actavis s liekmi na zriedenie krvi (napr. warfarínom alebo fenprokumónom).


Dodatočne, ak sa ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov stane závažným, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • nevoľnosť,

 • závrat, ospalosť.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb, ale viac ako 1 zo 100 osôb)

 • vracanie, tráviace problémy (zápcha, nafukovanie, hnačka), bolesť brucha, sucho v ústach,

 • svrbenie, potenie,

 • bolesť hlavy, chvenie,

 • stavy zmätenosti, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb, ale viac ako 1 z 1000 osôb)

 • zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcovej frekvencie alebo rytmu,

 • bolesť alebo ťažkosti pri močení,

 • kožné reakcie (napr. vyrážky a žihľavka),

 • brnenie, necitlivosť alebo mravčenie v končatinách, zvonenie v ušiach, mimovoľné svalové zášklby,

 • depresia, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti,

 • ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici,

 • triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi,

 • dýchacie ťažkosti,

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov (zistených v krvných testoch).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb, ale viac ako 1 z 1000 osôb)

 • kŕče, mimovoľné pohyby,

 • závislosť,

 • rozmazané videnie

 • prechodná strata vedomia (synkopa).


Vyskytli sa veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Neznáme (z dostupných údajov):

 • zníženie hodnoty cukru v krvi,


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré obsahovali samotný tramadol alebo samotný paracetamol:

 • závraty pri vstávaní z ležiacej alebo sedacej polohy, pomalý tlkot srdca, mdloby,

 • zmeny v chuti do jedla,

 • svalová slabosť, pomalšie alebo slabšie dýchanie,

 • zmeny nálady, zmeny v aktivite, zmeny vnímania,

 • zhoršenie existujúcej astmy,

 • krvácanie z nosa alebo ďasien, čo môže byť dôsledkom zníženého počtu krvných doštičiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tramadol/Paracetamol Actavis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, štítku, blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tramadol/Paracetamol Actavis obsahuje

 • Liečivá sú: 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:predželatinovaný kukuričný škrob, kyselina stearová, krospovidón, povidón (Plasdone K29-32), kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát (rastlinný).

Filmový obal tablety: OPADRY žltá II OYL 22903 (monohydrát laktózy, hypromelóza 15cP, oxid

titaničitý, makrogol/PEG 4000, mastenec, žltý oxid železitý)


Ako vyzerá Tramadol/Paracetamol Actavis a obsah balenia


Žlté podlhovasté obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, veľkosť 6,4 mm x 15,5 mm, s označením “T“ na jednej strane.


Tramadol/Paracetamol Actavis je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Výrobca

Arrow Pharm (Malta) Ltd.

HF62 Hal Far Industrial Estate

BBG 3000 Birzebbugia

Malta


Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate

ZTN 3000 Zejtun

Malta


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mg

Írsko: Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mg Film-coated Tablets

Maďarsko: Sedoloris 37,5 mg/325 mg filtabletta

Slovenská republika: Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mg

Veľká Británia: Tramadol hydrochloride/Paracetamol 37.5 mg/325 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.

6


Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Pomocná látka so známym účinkom: jedna filmom obalená tableta obsahuje 3,6 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Žlté podlhovasté bikonvexné filmom obalené tablety, veľkosť 6,4 mm x 15,5 mm, s označením “T“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tablety Tramadolu/Paracetamolu Actavis sú indikované na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


Použitie Tramadolu/Paracetamolu Actavis má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci (12-roční a starší)


Použitie Tramadolu/Paracetamolu Actavis má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a individuálnej citlivosti pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka analgézie.


Odporúčaná úvodná dávka je dve tablety Tramadolu/Paracetamolu Actavis. Ak je to potrebné, môžu byť podané ďalšie dávky, neprekračujúc 8 tabliet (ekvivalentné 300 mg tramadolu a 2 600 mg paracetamolu) denne. Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.


Tramadol/Paracetamol Actavis sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné (pozri časť 4.4).

Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba Tramadolom/Paracetamolom Actavis, potom je potrebné starostlivé a pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je nevyhnutné pokračovanie liečby.


Pediatrická populácia


U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie Tramadolu/Paracetamolu Actavis nestanovilo. Preto sa liečba u tejto populácie neodporúča.


Starší pacienti


Môžu sa použiť zvyčajné dávky, hoci sa má vziať do úvahy, že u dobrovoľníkov starších ako 75 rokov sa po perorálnom podaní predĺžil eliminačný polčas tramadolu o 17 %. U pacientov starších ako 75 rokov sa kvôli prítomnosti tramadolu odporúča, aby minimálny interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín.


Porucha funkcie obličiek


Kvôli prítomnosti tramadolu sa použitie tramadolu/paracetamolu neodporúča u pacientov so závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min). V prípade stredne ťažkého poškodenia obličiek (klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) sa má interval medzi jednotlivými dávkami predĺžiť na 12 hodín. Keďže tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou odstraňuje len veľmi pomaly, postdialyzačné podávanie na udržiavanie analgézie sa zvyčajne nevyžaduje.


Porucha funkcie pečene


Tramadol/Paracetamol Actavis sa nesmie používať u pacientov s ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.3). V prípadoch stredne ťažkého poškodenia pečene sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Na perorálne použitie.

Filmom obalené tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nemajú lámať ani žuvať.


 1. Kontraindikácie


- Precitlivenosť na tramadol, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených

v časti 6.1.

- Akútna intoxikácia alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi

alebo psychotropnými liekmi.

- Tramadol/Paracetamol Actavis sa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu dvoch týždňov od ukončenia liečby týmito liekmi (pozri časť 4.5).

- Ťažké poškodenie pečene.

- Epilepsia, ktorá nie je kontrolovaná liečbou (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


- U dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov alebo starších sa nemá prekročiť maximálna denná dávka osem (8) tabliet Tramadolu/Paracetamolu Actavis. Aby sa zabránilo predávkovaniu, pacientov je potrebné poučiť, aby neprekračovali odporúčanú dávku a aby neužívali iné lieky s obsahom paracetamolu (vrátane voľnopredajných liekov) alebo tramadoliumchloridu bez toho, aby sa o tom poradili so svojím lekárom.

- V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) sa Tramadol/Paracetamol Actavis neodporúča.

- U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa Tramadol/Paracetamol Actavis nesmie používať (pozri časť 4.3). Riziko predávkovania paracetamolom je vyššie u pacientov s necirhotickou alkoholovou chorobou pečene. V prípadoch stredne ťažkej insuficiencie pečene sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

- Tramadol/Paracetamol Actavis sa neodporúča u pacientov s ťažkou respiračnou insuficienciou.

- Tramadol nie je indikovaný ako substitučná liečba u pacientov závislých na opioidoch. Hoci je tramadol agonista opioidov, nepotláča symptómy z vysadenia morfínu.

- U predisponovaných pacientov liečených tramadolom a/alebo liekmi, ktoré môžu znižovať prah vzniku záchvatov, sa pozorovali kŕče. Týka sa to najmä selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív, antipsychotík, centrálne pôsobiacich analgetík alebo lokálnych anestetík. Pacienti s epilepsiou kontrolovanou liečbou, prípadne pacienti náchylní na záchvaty, sa nemajú liečiť Tramadolom/Paracetamolom Actavis, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné. Kŕče sa pozorovali u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko sa môže zvyšovať pri dávkach tramadolu prekračujúcich hornú hranicu odporúčanej dávky.

- Súbežné užívanie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrenia


Tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť sa môžu vyvinúť aj pri terapeutických dávkach. Klinická potreba analgetickej liečby sa má pravidelne prehodnocovať (pozri časť 4.2). U pacientov závislých na opioidoch a u pacientov s anamnézou abúzu liekov alebo drogovou závislosťou má liečba trvať iba krátku dobu a má byť pod dohľadom lekára. Tramadol/Paracetamol Actavis sa má používať s opatrnosťou u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest, v šokovom stave, v zmenenom stave vedomia z neznámych príčin, s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.


Príznaky z vysadenia lieku, podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vynechaní opiátov, sa môžu vyvinúť aj pri terapeutických dávkach a pri krátkodobej liečbe (pozri časť 4.8). Abstinenčným príznakom sa dá predísť postupným znižovaním dávky predovšetkým pri dlhodobej liečbe. Zriedkavo boli zaznamenané prípady závislosti a abúzu (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluránom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intraoperačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné vyhnúť sa použitiu tramadolu pri ľahkom stupni anestézie.


Pri dlhodobej liečbe ( 3 mesiace) analgetikami podávanými každý druhý deň alebo častejšie sa môže vyvinúť alebo zhoršiť bolesť hlavy. Bolesť hlavy zapríčinená nadmerným užívaním analgetík (MOH-medication-overuse headache) sa nemá liečiť zvyšovaním dávky. V týchto prípadoch sa po konzultácii s lekárom má použitie analgetík ukončiť.


Tramadol/Paracetamol Actavis obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, lapónskou deficienciou laktázy alebo s poruchami absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné používanie je kontraindikované:


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko serotonínergického syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, a prípadne až kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-A

Extrapoláciou z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko serotonínergického syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, a prípadne až kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-B

Symptómy centrálnej excitácie podobné serotonínergickému syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, a prípadne až kóma.


V prípade predchádzajúcej liečby inhibítormi MAO je pred začatím liečby tramadolom potrebné dodržať odstup minimálne dvoch týždňov.


Súčasné používanie sa neodporúča:


 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Účinok na pozornosť môže spôsobiť, že vedenie vozidiel a obsluha strojov môžu byť nebezpečné.

Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženia účinnosti a trvania účinku v dôsledku zníženia plazmatických koncentrácií tramadolu.


 • Opioidné agonisty/antagonisty (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)

Zníženie analgetického účinku kompetitívnou blokádou receptorov s rizikom vzniku syndrómu z vysadenia.


Súčasné používanie, ktoré je potrebné zvážiť:


 • Boli hlásené ojedinelé prípady serotonínergického syndrómu s časovým spojením s terapeutickým používaním tramadolu a iných serotonínergických liekov, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a triptány. Prejavy serotonínergického syndrómu sú napríklad zmätenosť, agitácia, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónus a hnačka.


 • Iné opioidné deriváty (vrátane antitusík a substitučnej liečby), barbituráty a benzodiazepíny.

Zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť v prípadoch predávkovania fatálne.


 • Iné lieky s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém, ako sú iné opioidné deriváty (vrátane antitusík a substitučnej liečby), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén. Tieto lieky môžu spôsobiť zhoršenie centrálneho útlmu. Účinok na pozornosť môže spôsobiť, že vedenie vozidiel a obsluha strojov môžu byť nebezpečné.


 • Keďže bolo hlásené zvýšenie INR, odporúča sa, ak je to medicínsky vhodné, pravidelná kontrola protrombínového času pri podávaní Tramadolu/Paracetamolu Actavis súčasne s liekmi podobnými warfarínu.


 • Iné lieky, o ktorých je známe, že inhibujú CYP 3A4, ako je ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetylácia) a pravdepodobne metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nebol dosiaľ skúmaný.


 • Lieky, ktoré znižujú prah záchvatov, ako je bupropión, antidepresíva zo skupiny inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva a neuroleptiká. Súbežné použitie tramadolu s týmito liekmi môže zvýšiť riziko kŕčov. Metoklopramid alebo domperidón môžu zvyšovať mieru absorpcie paracetamolu a absorpciu môže znížiť cholestyramín.


 • V obmedzenom počte štúdií, používanie antagonistu 5-HT3 receptorov – antiemetika ondansetrónu v predoperačnom a pooperačnom období spôsobilo zvýšenú potrebu tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Tramadol/Paracetamol Actavis je fixná kombinácia liečiv, vrátane tramadolu, nemá sa používať počas gravidity.


Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Výsledky epidemiologických štúdií vykonaných u ľudí počas gravidity neodhalili žiadne škodlivé účinky paracetamolu, keď sa používal v odporúčaných dávkach.


Údaje týkajúce sa tramadolu:

Tramadol sa nemá používať počas gravidity, pretože neexistujú dostatočné dôkazy potvrdzujúce bezpečnosť tramadolu u tehotných žien. Podávanie tramadolu pred pôrodom alebo v jeho priebehu neovplyvňuje kontrakcie maternice. U novorodencov môže spôsobiť zmeny dychovej frekvencie, ktoré nemajú klinický význam. Dlhodobé používanie počas gravidity môže mať za následok abstinenčné syndrómy u novorodenca po narodení, ako dôsledok návyku.


Laktácia


Tramadol/Paracetamol Actavis je fixná kombinácia liečiv, vrátane tramadolu, nemá sa používať počas laktácie.


Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, nie však v klinicky významnom množstve. Publikované údaje nekontraindikujú dojčenie pre ženy, ktoré užívajú lieky s obsahom samotného paracetamolu.


Údaje týkajúce sa tramadolu:

Tramadol a jeho metabolity sa nachádzajú v malom množstve v materskom mlieku. Dieťa môže prijať asi 0,1 % z dávky, ktorú dostala matka. Tramadol sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže spôsobovať ospalosť alebo závraty, ktoré môžu byť zosilnené alkoholom alebo inými látkami s tlmivým účinkom na CNS. Ak pacient zaznamená takéto ťažkosti, nemá viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závrat a spavosť, pozorovali sa u viac ako 10 % pacientov.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

- Menej časté (1/1 000 až <1/100): hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia


Poruchy nervového systému:

- Veľmi časté (1/10): závrat, spavosť

- Časté (1/100 až <1/10): bolesť hlavy, chvenie

- Menej časté (1/1000 až <1/100): mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia, tinnitus

- Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000): ataxia, kŕče, synkopa


Psychické poruchy:

- Časté (1/100 až <1/10): stav zmätenosti, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, euforická nálada),

poruchy spánku

- Menej časté (1/1000 až <1/100): depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

- Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000): lieková závislosť


Sledovanie po uvedení lieku na trh

- Veľmi zriedkavé (<1/1000): abúzus


Poruchy oka:

- Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000): rozmazané videnie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

- Menej časté (1/1000 až <1/100): dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

- Veľmi časté (1/10): nauzea

- Časté (1/100 až <1/10): vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia,

flatulencia

- Menej časté (1/1000 až <1/100): dysfágia, meléna


Poruchy pečene a žlčových ciest:

- Menej časté (1/1000 až <1/100): zvýšenie pečeňových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

- Časté (1/100 až <1/10): potenie, pruritus

- Menej časté (1/1000 až <1/100): kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)


Poruchy obličiek a močových ciest:

- Menej časté (1/1000 až <1/100): albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

- Menej časté (1/1000 až <1/100): triaška, návaly tepla, bolesť na hrudníku


Poruchy metabolizmu a výživy

- Menej časté (1/1000 až <1/100): hypoglykémia


Hoci sa počas klinických štúdií nasledovné nežiaduce účinky nepozorovali, ich výskyt sa nedá vylúčiť, keďže súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu:


Tramadol

 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).

 • Sledovanie tramadolu po jeho uvedení na trh odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmom, dýchavičnosťou, angioneurotickým edémom) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické nežiaduce účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (zvyčajne eufória, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. správanie pri rozhodovaní sa, poruchy vnímania osobnosti).

 • Bolo hlásené zhoršenie astmy, aj keď kauzálny vzťah nebol potvrdený.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné abstinenčné príznaky z vysadenia lieku, ktoré sú podobné abstinenčným príznakom po vysadení opiátov: motorický nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinézia, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa po náhlom vysadení tramadoliumchloridu vyskytli aj nasledovné iné symptómy: panické ataky, silná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé symptómy CNS.


Paracetamol

 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy krvotvorby vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré však nevyhnutne nemali kauzálnu súvislosť s paracetamolom.

 • Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže spôsobiť hypoprotrombinémie, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa nepozorovali žiadne zmeny protrombínového času.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Tramadol/Paracetamol Actavis je fixná kombinácia liečiv. Pri predávkovaní môžu byť prítomné prejavy a symptómy toxicity tramadolu alebo paracetamolu, prípadne toxicity obidvoch liečiv.


Symptómy predávkovania tramadolom:


Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade dajú predpokladať podobné symptómy ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Medzi ne patrí najmä mióza, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a útlm dýchania, ktorý môže viesť až k zástave dýchania.


Symptómy predávkovania paracetamolom:


Predávkovanie je hrozbou najmä u malých detí. Symptómy vyskytujúce sa počas prvých 24 hodín sú bledosť, nauzea, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť za 12 až 48 hodín po požití lieku. Môžu sa vyskytnúť zmeny metabolizmu glukózy a metabolická acidóza. V prípade ťažkej otravy môže viesť pečeňové zlyhanie k encefalopatii, kóme až smrti. Môže sa rozvinúť akútne renálne zlyhanie s tubulárnou nekrózou, a to aj pri neprítomnosti ťažkého poškodenia pečene. Zaznamenali sa tiež prípady srdcových arytmií a pankreatitída.


Dávky paracetamolu v rozmedzí 7,5 – 10 g, prípadne vyššie, môžu u dospelých spôsobiť poškodenie pečene. Predpokladá sa, že nadmerné množstvo toxického metabolitu sa ireverzibilne viaže na pečeňové tkanivo (na rozdiel od situácie pri požití normálneho množstva paracetamolu, ktoré sa primerane detoxifikuje glutatiónom).


Pohotovostná akútna liečba:

 • okamžitý transport na špecializovanú jednotku;

 • udržiavanie dýchacích a obehových funkcií;

 • pred začatím liečby sa má čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorka krvi na stanovenie plazmatických koncentrácií paracetamolu a tramadolu a na vykonanie pečeňových testov;

 • pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakujú sa každých 24 hodín. Obvykle sa zistí zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizuje;

 • vyprázdnenie žalúdka navodením vracania jeho podráždením (ak je pacient pri vedomí) alebo výplachom;

 • je treba začať podporné opatrenia, ako vyčistenie dýchacích ciest a udržiavanie kardiovaskulárnej funkcie; na odvrátenie útlmu dýchania sa podáva naloxón; kŕče sa majú kontrovať diazepamom;

 • tramadol sa eliminuje z krvi hemodialýzou alebo hemofiltráciou len v minimálnom množstve. Preto sa liečba akútnej intoxikácie Tramadolom/Paracetamolom Actavis hemodialýzou alebo hemofiltráciou za účelom detoxifikácie neodporúča.


Okamžitá liečba predávkovania paracetamolom je nevyhnutná. Aj pri neprítomnosti signifikantných úvodných symptómov je treba pacienta okamžite hospitalizovať na okamžitú liečbu. Ak dospelý alebo dospievajúci pacient požil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu, alebo ak dieťa požilo > 150 mg/kg paracetamolu v predošlých 4 hodinách, má sa urobiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa majú merať nie skôr ako po 4 hodinách po predávkovaní, aby bolo možné predpovedať riziko poškodenia pečene (podľa nomogramu predávkovania paracetamolom). Môže byť nutné perorálne podanie metionínu alebo intravenózne podanie N-acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu pomôcť v prvých 48 hodinách po predávkovaní. Intravenózne podanie NAC je účinnejšie, ak sa začne do 8 hodín po predávkovaní. NAC sa má podať aj v prípade, ak od predávkovania uplynulo viac ako 8 hodín, a v jeho podávaní sa pokračuje po celý čas liečby. Liečba NAC sa má začať bezodkladne, ak je podozrenie na značné predávkovanie. K dispozícii musia byť všeobecné podporné opatrenia.


Bez ohľadu na množstvo požitého paracetamolu sa má antidotum paracetamolu, NAC, podať čo najrýchlejšie, buď perorálne alebo intravenózne, pokiaľ možno do 8 hodín od predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné opioidy; tramadol, kombinácie, ATC kód: N02AX52


Analgetiká

Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opioidných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku, sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti mierny. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu sily morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Tramadol/Paracetamol Actavis je v rebríčku bolesti WHO zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho používať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme, [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní absorbuje rýchlo, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako pri paracetamole.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg + 325 mg) sa dosiahli maximálne plazmatické koncentrácie 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadol/(-) tramadol] po 1,8 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy t1/2 sú 5,1/4,7 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 2,5 h (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní lieku s obsahom tramadolu/paracetamolu zdravým dobrovoľníkom nepozorovali žiadne klinicky významné zmeny kinetických parametrov získané pre každé liečivo v porovnaní s parametrami liečiv užívaných samostatne.


Absorpcia:

Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní dávky 100 mg je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní Tramadolu/Paracetamolu Actavis je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Maximálne plazmatické koncentrácie paracetamolu sa dosiahnu za 1 hodinu a nie sú ovplyvnené súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie Tramadolu/Paracetamolu Actavis s jedlom nemá významný vplyv na plazmatické koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadolu, alebo paracetamolu; takže Tramadol/Paracetamol Actavis sa môže podávať s jedlom alebo nalačno.


Distribúcia:

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,= 203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že sa paracetamol značne distribuuje do väčšiny telesných tkanív s výnimkou tukového tkaniva. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (približne 20 %) paracetamolu.


Biotransformácia:

Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Približne 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje vo forme metabolitov.


Tramadol sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP 2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP 3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než materské liečivo. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako koncentrácie tramadolu a ich prínos ku klinickému účinku sa opakovaným podaním pravdepodobne nemení.


Paracetamol sa metabolizuje prevažne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať pri dávkach, ktoré sú vyššie ako terapeutické dávky. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje prostredníctvom enzymatického systému cytochrómu P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetyl benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo inaktivuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii s cysteínom a kyselinou merkaptánovou sa vylučuje do moču. Pri značnom predávkovaní sa však množstvo tohto toxického metabolitu zvyšuje.


Eliminácia:

Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú hlavne obličkami. Eliminačný polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny, u detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa vylučuje hlavne od dávky závislou tvorbou glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % paracetamolu sa vylučuje v nezmenenej forme do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov, ani jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg), čo predstavuje 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí, sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre človeka.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko pre človeka.


Štúdie na zvieratách s tramadolom vo veľmi vysokých dávkach odhalili účinky na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s toxicitou matky. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Po perorálnom podaní tramadolu v dávke 50 mg/kg samcom a v dávke 75 mg/kg samiciam sa nepozoroval účinok na fertilitu.


Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v nehepatotoxických dávkach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne údaje o reprodukčnej toxicite.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

predželatínovaný kukuričný škrob

kyselina stearová

krospovidón

povidón (Plasdone K29-30)

kukuričný škrob

sodná soľ kroskarmelózy

mikrokryštalická celulóza

magnéziumstearát (rastlinný)


Obal tablety:

OPADRY žltá II OYL 22903 (monohydrát laktózy, hypromelóza 15cP, oxid titaničitý, makrogol/Peg 4000, mastenec, žltý oxid železitý)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Veľkosti balenia: 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tabliet.


PVC/PVdC/hliníkové blistre.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0003/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
11

Tramadol/Paracetamol Actavis 37,5 mg/325 mg