+ ipil.sk

Tramadol/Paracetamol Mylan 37,5 mg/325 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/04525-REG


Písomná informácia pre používateľa


Tramadol/Paracetamol Mylan 37,5 mg/325 mg

filmom obalené tablety

tramadoliumchlorid 37,5 mg a paracetamol 325 mgPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tramadol/Paracetamol Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tramadol/Paracetamol Mylan

3. Ako užívať Tramadol/Paracetamol Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tramadol/Paracetamol Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Tramadol/Paracetamol Mylan a na čo sa používa


Tramadol/Paracetamol Mylan obsahuje kombináciu dvoch liečiv tlmiacich bolesť (analgetík), tramadolu a paracetamolu, ktoré spoločne pôsobia na zmiernenie vašej bolesti.


Tramadol/Paracetamol Mylan sa používa na liečbu stredne ťažkej až ťažkej bolesti, ak sa váš lekár rozhodne, že kombinácia tramadolu a paracetamolu je potrebná.


Tramadol/Paracetamol Mylan majú užívať len dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tramadol/Paracetamol Mylan


Neužívajte Tramadol/Paracetamol Mylan

 • ak ste alergický na tramadol, paracetamol, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • v prípade akútnej otravy alkoholom,

 • ak užívate lieky na spanie, lieky proti bolesti alebo lieky, ktoré ovplyvňujú náladu a emócie,

 • ak v súčasnosti užívate aj lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), alebo ak ste ukončili liečbu týmito liekmi v posledných 2 týždňoch pred užívaním lieku Tramadol/Paracetamol Mylan. IMAO sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby,

 • ak máte závažné ochorenie pečene,

 • ak trpíte epilepsiou, ktorá nie je súčasnou liečbou dostatočne kontrolovaná.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tramadol/Paracetamol Mylan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak užívate iné lieky s obsahom paracetamolu alebo tramadolu,

 • ak máte závažné problémy s obličkami. V takom prípade sa užívanie lieku Tramadol/Paracetamol Mylan neodporúča,

 • ak máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene, alebo ak si všimnete, že vaše oči a koža žltnú. Toto môže naznačovať žltačku alebo ťažkosti so žlčovodom,

 • ak máte vážne ťažkosti s dýchaním, napríklad astmu alebo závažné pľúcne problémy,

 • ak ste závislý od nejakého lieku, vrátane liekov na tlmenie bolesti (napríklad od morfínu),

 • ak ste v poslednej dobe prekonali poranenie hlavy, šok alebo silné bolesti hlavy spojené s vracaním (nevoľnosťou),

 • ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče,

 • ak užívate iné lieky na tlmenie bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín,

 • ak vám má byť podané anestetikum (liek na miestne alebo lokálne znecitlivenie). Povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate Tramadol/Paracetamol Mylan.


Tramadol sa nesmie používať ako náhradná (substitučná) liečba u pacientov závislých od opiátov, keďže nepotláča abstinenčné príznaky morfínu.


Iné lieky a Tramadol/Paracetamol Mylan

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tramadol/Paracetamol Mylan sa nesmie užívať v kombinácii s:

 • inými liekmi, ktoré obsahujú paracetamol alebo tramadol, aby ste neprekročili maximálnu dennú dávku liečiv,

 • IMAO (tieto lieky sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby), keďže to môže spôsobiť serotonínergný syndróm. Medzi prejavy serotonínergného syndrómu patrí hnačka, zrýchlený tlkot srdca, potenie, tras, zmätenosť, prípadne až kóma. Ak ste v poslednom čase užívali IMAO, je treba dodržať odstup aspoň dvoch týždňov predtým ako začnete užívať Tramadol/Paracetamol Mylan.


Tramadol/Paracetamol Mylan sa nemá užívať s nasledovnými liekmi, keďžeto môže ovplyvniť spôsob ich účinku:

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti),

 • lieky na liečbu bolesti typu opiátov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín).


Tramadol/Paracetamol Mylan môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov, ak súčasne užívate tieto lieky:

 • určité antidepresíva alebo triptány (používané na liečbu migrény). Tramadol/Paracetamol Mylan sa môže s týmito liekmi vzájomne ovplyvňovať a môžete mať príznaky ako sú mimovoľné, rytmické kontrakcie svalov, vrátane svalov, ktoré kontrolujú pohyby očí, agitácia (nepokoj), nadmerné potenie, tras, zosilnenie reflexov, zvýšené svalové napätie, telesná teplota nad 38 °C,

 • fenobarbituráty, trankvilizéry, lieky na spanie a lieky proti bolesti ako sú morfín alebo kodeín (tiež liek na utíšenie kašľa a substitučné liečby), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku, antidepresíva, antipsychotiká, lieky na liečbu alergií alebo talidomid (liek na liečbu rakoviny kostnej drene). Môžete mať pocit ospalosti, mdloby alebo pociťovať plytké dýchanie. Ak sa u vás toto vyskytne, povedzte to svojmu lekárovi.

 • lieky, ktoré môžu spôsobovať kŕče (záchvaty), ako sú určité antidepresíva, antipsychotiká, tetrahydrokanabinol (zložka konope) alebo bupropión (pomáha ukončiť fajčenie). Môže sa zvýšiť riziko záchvatu, ak súčasne užívate Tramadol/Paracetamol Mylan. Váš lekár vám povie, či je pre vás liek Tramadol/Paracetamol Mylan vhodný.

 • Antagonisty vitamínu K ako sú warfarín alebo iné antikoagulanciá, napr. fenprokumón (používané na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov môže byť zmenená a môže dôjsť ku krvácaniu. Akékoľvek predĺžené alebo neočakávané krvácanie treba ihneď oznámiť vášmu lekárovi.


Účinnosť lieku Tramadol/Paracetamol Mylan môže byť zmenená, ak súčasne užívate tieto lieky:

 • metoklopramid, domperidón alebo ondansetrón (lieky používané na liečbu nutkania na vracanie a vracania/žalúdočnej nevoľnosti);

 • cholestyramín (liek používaný na zníženie hladiny cholesterolu v krvi);

 • ketokonazol a erytromycín (lieky proti infekciám).


Tramadol/Paracetamol Mylan a nápoje a alkohol

Počas liečby liekom Tramadol/Paracetamol Mylan nesmiete piť alkohol, pretože môžete pociťovať ospalosť.


Tehotenstvo a dojčenie

Keďže Tramadol/Paracetamol Mylan obsahuje tramadol, neužívajte tento liek počas tehotenstva.

Neužívajte tento liek počas dojčenia, keďže malé množstvo tramadolu môže prechádzať do materského mlieka.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak sa cítite ospalý, alebo pociťujete závraty počas užívania lieku Tramadol/Paracetamol Mylan, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Tramadol/Paracetamol Mylan obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár oznámil, že trpíte neznášanlivosťou na niektoré cukry, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Tramadol/Paracetamol Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov alebo starší

 • Odporúča sa začať dávkou 2 tablety, ak lekár nepredpíše iné dávkovanie.

 • V prípade potreby môžete užiť viacero tabliet denne, podľa odporúčania vášho lekára.

 • Interval medzi dvomi dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.

 • Dávka sa má upraviť podľa intenzity vašej bolesti a vašej individuálnej citlivosti na bolesť. Vo všeobecnosti sa má použiť najnižšia účinná dávka, pri ktorej sa potlačí bolesť.

 • Nesmiete užiť viac ako 8 tabliet denne.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť vylučovanie tramadolu spomalené. Ak sa vás to týka, váš lekár vám môže odporučiť predĺženie dávkovacieho intervalu.


Závažné ochorenie (nedostatočnosť) pečene alebo obličiek/pacienti na dialýze

Pacienti so závažnou pečeňovou a/alebo obličkovou nedostatočnosťou nemajú užívať Tramadol/Paracetamol Mylan. Ak je vo vašom prípade nedostatočnosť mierna alebo stredne závažná, váš lekár vám môže odporučiť predĺženie dávkovacieho intervalu.


Použitie u detí vo veku do 12 rokov

Tramadol/Paracetamol Mylan sa neodporúča používať u detí vo veku do 12 rokov.


Spôsob podávania

 • Tablety musíte užívať perorálne (cez ústa).

 • Tablety sa majú prehltnúť vcelku a majú sa zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nesmú deliť ani žuvať.

 • Tramadol/Paracetamol Mylan sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.


Trvanie liečby

Liek Tramadol/Paracetamol Mylan užívajte len tak dlho, ako je nevyhnutné a nikdy nie dlhšie ako vám povedal váš lekár. Ak si myslíte, že účinok lieku Tramadol/Paracetamol Mylan je príliš silný (cítite sa veľmi ospalý alebo máte ťažkosti s dýchaním), alebo naopak príliš slabý (nemáte dostatočnú úľavu od bolesti), kontaktujte svojho lekára.


Ak užijete viac lieku Tramadol/Paracetamol Mylan, ako máte

Ak ste užili viac tabliet, ako ste mali, musíte sa ihneď obrátiť na svojho lekára alebo na najbližšiu lekársku pohotovostnú službu a to aj v prípade, že sa cítite dobre, kvôli neskoršiemu riziku vážneho poškodenia pečene.


Pri predávkovaní môžete zaznamenať nutkanie na vracanie (nauzea), neostré videnie/ťažkosti so zaostrovaním, vracanie, zníženú chuť do jedla, bolesť brucha alebo nevoľnosť, vážne zlyhanie krvného obehu (srdcovo-cievny kolaps), poruchy vedomia vrátane kómy, kŕče, útlm dýchania, ktorý môže spôsobiť až zástavu dýchania, a bledú kožu.


Za 12 až 48 hodín po požití lieku môže dôjsť k poškodeniu pečene. U ťažkej otravy môže zlyhanie pečenie viesť k ťažkému ochoreniu mozgu (encefalopatii), kóme až úmrtiu. Môže sa rozvinúť akútne zlyhanie obličiek, a to aj pri neprítomnosti ťažkého poškodenie pečene. Boli tiež opísané prípady srdcových arytmií (nepravidelnej srdcovej činnosti) a pankreatitídy (zápalu pankreasu - podžalúdkovej žľazy).


Ak zabudnete užiť liek Tramadol/Paracetamol Mylan

Ak zabudnete užiť dávku lieku, môžete vynechať zabudnutú dávku a pokračovať v liečbe ako zvyčajne, alebo môžete zabudnutú tabletu užiť, avšak potom musíte dodržať interval 6 hodín, kým užijete ďalšiu dávku.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať liek Tramadol/Paracetamol Mylan

Neprestaňte užívať tento liek bez toho, aby ste sa o tom poradili so svojím lekárom.


Vo všeobecnosti sa nevyskytujú žiadne následné účinky pri ukončení liečby liekom Tramadol/Paracetamol Mylan.


Avšak, v zriedkavých prípadoch sa ľudia, ktorí užívali tramadol dlhšiu dobu, môžu cítiť zle, ak sa liečba ukončí náhle. Ak ste dlhší čas užívali liek Tramadol/Paracetamol Mylan a máte v úmysle prerušiť užívanie, obráťte sa na svojho lekára, pretože vaše telo si už mohlo na liek Tramadol/Paracetamol Mylan zvyknúť.


Ľudia môžu:

 • pociťovať rozrušenie, úzkosť, nervozitu alebo trasenie,

 • byť nadmerne aktívny,

 • mať ťažkosti so spánkom,

 • mať žalúdočné alebo črevné ťažkosti.


Veľmi malé množstvo ľudí môže tiež dostať:

 • záchvaty paniky,

 • halucinácie, nezvyčajné pocity ako sú svrbenie, mravčenie a znecitlivenie,

 • zvonenie v ušiach.


Ak sa u vás vyskytne ktorákoľvek z týchto ťažkostí po ukončení liečby liekom Tramadol/Paracetamol Mylan, obráťte sa na vášho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak si myslíte, že sa u vás vyskytol niektorý z týchto vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a spojte sa s vaším lekárom alebo choďte priamo na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí), ale môžete potrebovať lekársku starostlivosť:

 • predĺžené alebo neočakávané krvácanie, ako dôsledok užívania lieku Tramadol/Paracetamol Mylan v kombinácii s liekmi na riedenie krvi (napríklad warfarín, fenprokumón)

 • náhle príznaky alergických reakcií, ako sú vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuchnutie tváre, pier, jazyka a iných častí tela, dýchavičnosť, sipot alebo ťažkosti s dýchaním, nízky tlak krvi.


Iné vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí):

 • závraty, ospalosť,

 • nutkanie na vracanie.


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

 • zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, pocit povznesenej nálady), poruchy spánku

 • bolesti hlavy, triaška,

 • vracanie (nevoľnosť), zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť žalúdka, poruchy trávenia, ťažkosti s trávením, plynatosť ("vetry"),

 • potenie, svrbenie.


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

 • depresia, halucinácie, nočné mory, strata pamäti,

 • mimovoľné šklbnutia svalov, mravčenie alebo znecitlivenie dlaní a chodidiel, zvonenie v ušiach,

 • zrýchlený pulz, vysoký krvný tlak alebo rýchla srdcová frekvencia,

 • poruchy elektrického srdcového rytmu (arytmia),

 • ťažkosti s dýchaním,

 • ťažkosti pri prehĺtaní, stopy krvi v stolici,

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (z vyšetrení krvi),

 • kožné reakcie (napr. vyrážka, žihľavka),

 • bielkovina v moči (z vyšetrení moču), ťažkosti alebo bolesti pri močení,

 • triaška, návaly horúčavy, bolesť na hrudníku.


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • lieková závislosť,

 • strata koordinácie, záchvaty (kŕče),

 • rozmazané videnie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

 • zneužívanie lieku (abúzus).


Okrem toho, boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky od ľudí užívajúcich iba tramadol alebo iba paracetamol:


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

 • zmeny chuti do jedla, svalová slabosť a plytké dýchanie.


Neznáme (frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov):

 • pocit na odpadnutie pri vstávaní z ľahu alebo sedu, pomalý srdcový tep, mdloby,

 • zmeny hladín krviniek (z vyšetrení krvi) s častými infekciami (horúčka, silná triaška, zapálené hrdlo alebo vredy v ústach) alebo častejšie krvácanie a tvorba modrín ako zvyčajne,

 • zmeny nálady, zmeny aktivity a zmeny vnímania,

 • zhoršenie existujúcej astmy.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tramadol/Paracetamol Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, fľaši a na vonkajšom obale(na škatuli) po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Fľaše: použite do 100 dní od otvorenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tramadol/Paracetamol Mylan obsahuje


 • Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.

 • Ďalšie zložky sú: Jadro tablety - kukuričný škrob, predželatínovaný; povidón; krospovidón; kyselina stearová; oxid kremičitý, koloidný, bezvodý; magnéziumstearát. Filmový obal tablety - hypromelóza 6cP; monohydrát laktózy (pozri časť 2 „Tramadol/Paracetamol Mylan obsahuje laktózu“); makrogol 300; triacetín; žltý oxid železitý (E172); makrogol 4000; hypromelóza 15cP; hypromelóza 3cP; hypromelóza50cP.


Ako vyzerá Tramadol/Paracetamol Mylan a obsah balenia

Tramadol/Paracetamol Mylan sú svetložlté, podlhovasté filmom obalené tablety, s označením „P/T“ na jednej strane a „M“ na druhej strane tablety.


Tramadol/Paracetamol Mylan je dostupný v blistroch obsahujúcich 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 a 200 filmom obalených tabliet, v perforovaných jednodávkových blistroch obsahujúcich 20 x 1 a 60 x 1 filmom obalenú tabletu, vo fľašiach s detským bezpečnostným uzáverom obsahujúcich 100 filmom obalených tabliet a vo fľašiach s otočným uzáverom obsahujúcich 500 filmom obalených tabliet (dávkovacie balenie).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobcovia:

Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100

Fax: +421 2 32 144 971


Tento liek je zaregistrovaný v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod nasledujúcimi názvami:

Belgicko Tramadol / Paracetamol Mylan 37,5 mg/325 mg filmomhulde tabletten

Česká Republika Tramadol/Paracetamol Mylan 37,5 mg/325 mg, potahované tablety

Francúzsko TRAMADOL PARACETAMOL MYLAN 37,5 mg / 325 mg, comprimé pelliculé

Holandsko Tramadol HCl/Paracetamol Mylan 37,5/325 mg, filmomhulde tabletten

Írsko Tramadol hydrochloride/Paracetamol 37.5 mg/ 325 mg Film-coated tablets

Luxembursko Tramadol/Paracetamol Mylan 37,5 mg/ 325 mg filmomhulde tabletten

Poľsko Rampar

Portugalsko Tramadol + Paracetamol Anova

Slovenská Republika Tramadol/Paracetamol Mylan 37,5 mg /325 mg

Spojené Kráľovstvo Tramadol hydrochloride/Paracetamol 37.5 mg/325 mg Film-coated tablets

Španielsko Tramadol / Paracetamol MYLAN 37,5 mg / 325 mg comprimidos recubiertos con película EFG


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2013.

7


Tramadol/Paracetamol Mylan 37,5 mg/325 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/04525-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tramadol/ Paracetamol Mylan 37,5 mg/325 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá filmom obalená tableta obsahuje 2,651 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Svetložltá, podlhovastá, filmom obalená tableta s vyrazeným „P/T“ na jednej strane a „M“ na druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tramadol/Paracetamol Mylan je indikovaný na symptomatickú liečbu stredne silnej až silnej bolesti.


Použitie lieku Tramadol/Paracetamol Mylan má byť vyhradené pre pacientov so stredne silnou až silnou bolesťou, ktorá si vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 rokov a starší):

Použitie lieku Tramadol/Paracetamol Mylan sa má obmedziť iba na pacientov so strednou až silnou bolesťou, u ktorých je potrebná kombinácia tramadolu a paracetamolu.


Dávka sa má upraviť podľa intenzity bolesti a citlivosti každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má zvoliť najnižšia účinná analgetická dávka.


Odporúča sa začať liečbu úvodnou dávkou dvomi filmom obalenými tabletami Tramadolu/Paracetamolu Mylan (zodpovedajúcimi 75 mg tramadolu a 650 mg paracetamolu). V prípade potreby sa môžu užiť aj ďalšie dávky, avšak nesmú prekročiť celkovú dávku osem filmom obalených tabliet (čo zodpovedá 300 mg tramadolu a 2 600 mg paracetamolu) denne. Interval medzi dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín.


Tramadol/Paracetamol Mylan sa nemá za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je nevyhnutné (pozri časť 4.4). Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba liekom Tramadol/Paracetamol Mylan, potom sa má uskutočniť starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Starší pacienti

Úprava dávky obvykle nie je potrebná u pacientov do 75 rokov bez klinických prejavov pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti. U pacientov starších ako 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto sa, v prípade potreby, má interval dávkovania na základe potrieb pacienta predĺžiť.


Poškodenie funkcie obličiek/dialýza a poškodenie funkcie pečene

U pacientov s obličkovou a/alebo pečeňovou nedostatočnosťou je eliminácia tramadolu predĺžená. U týchto pacientov je potrebné na základe potrieb pacienta starostlivo zvážiť predĺženie intervalov dávkovania.


Použitie lieku Tramadol/Paracetamol Mylan sa neodporúča u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min). Tramadol/Paracetamol Mylan sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene vzhľadom na prítomnosť paracetamolu (pozri časť 4.3).


Pediatrická populácia

Účinnosť a bezpečnosť používania kombinácie tramadolu a paracetamolu u detí mladších ako 12 rokov neboli stanovené. Preto sa liečba u tejto skupiny pacientov neodporúča.


Spôsob podávania


Na perorálne použitie.


Filmom obalené tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nesmú lámať ani žuvať.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Akútna intoxikácia alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opiátmi alebo psychotropnými liekmi.

 • Súbežná liečba inhibítormi monoaminooxidázy (MAO) alebo podávanie v priebehu dvoch týždňov od skončenia liečby týmito liekmi (pozri časť 4.5)

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene

 • Epilepsia, ktorá nie je kontrolovaná liečbou (pozri časť 4.4)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:


 • U dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov alebo starších sa nemá prekročiť maximálna denná dávka osem filmom obalených tabliet s obsahom tramadolu a paracetamolu. Aby sa zabránilo predávkovaniu, pacientov je potrebné poučiť, aby neprekračovali odporúčanú dávku a aby súbežne neužívali iné lieky s obsahom paracetamolu (vrátane voľnopredajných liekov) alebo tramadolu bez toho, aby sa o tom poradili so svojím lekárom.


 • V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) sa kombinácia tramadolu a paracetamolu neodporúča.


 • U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa nemá používať tramadol/paracetamol (pozri časť 4.3). Riziko predávkovania paracetamolom je vyššie u pacientov s necirhotickou alkoholovou chorobou pečene. V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.


 • Tramadol/paracetamol sa neodporúča u pacientov s ťažkou respiračnou insuficienciou.


 • Tramadol nie je indikovaný ako substitučná liečba u pacientov závislých na opiátoch. Hoci je tramadol agonista opiátov, nepotláča symptómy z vysadenia morfínu.


 • U predisponovaných pacientov liečených tramadolom a/alebo liekmi, ktoré môžu znižovať prah vzniku záchvatov, sa pozorovali kŕče. Týka sa to najmä selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív, antipsychotík, centrálne pôsobiacich analgetík alebo lokálnych anestetík. Pacienti s epilepsiou kontrolovanou liečbou, prípadne pacienti náchylní na záchvaty, majú byť liečení liekom s tramadolom a paracetamolom iba za závažných okolností. Kŕče sa pozorovali u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko sa môže zvyšovať pri dávkach tramadolu prekračujúcich hornú hranicu odporúčanej dávky.


 • Súbežné užívanie agonistov-antagonistov opiátov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrenia:


 • Tramadol/paracetamol sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov závislých na opiátoch, u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných na kŕče, u pacientov s poruchami žlčových ciest, pacientov v šoku, pacientov s poruchou vedomia z neznámych príčin, pacientov s ťažkosťami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchacie funkcie, alebo u pacientov so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


 • U niektorých pacientov môže predávkovanie paracetamolom spôsobiť hepatotoxicitu.


 • V terapeutických dávkach môže tramadol vyvolať abstinenčné symptómy (symptómy z vysadenia). Zriedkavo boli hlásené prípady závislosti a zneužívania (abúzus) (pozri časť 4.8).


 • Môžu sa vyskytnúť reakcie z vysadenia, ktoré sa podobajú reakciám vyskytujúcim sa pri vysadení opiátov (pozri časť 4.8).


 • V jednej štúdii sa pri použití tramadolu s enfluránom a oxidom dusným počas celkovej anestézie zaznamenalo vystupňovanie intra-operačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné vyhnúť sa použitiu tramadolu pri ľahkom stupni anestézie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné používanie je kontraindikované:


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko serotonergného syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, a prípadne až kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-A

Extrapoláciou z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko serotonergného syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, a prípadne až kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-B

Symptómy centrálnej excitácie podobné serotonergnému syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, tras, zmätenosť, a prípadne až kóma.


V prípade predošlej liečby inhibítormi MAO je pred začatím liečby tramadolom potrebné dodržať odstup minimálne dvoch týždňov.

Súčasné používanie sa neodporúča


 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Účinok na pozornosť môže spôsobiť, že vedenie vozidiel a obsluha strojov môžu byť nebezpečné.

Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženia účinnosti a trvania účinku v dôsledku zníženia plazmatických koncentrácií tramadolu.


 • Agonisty/antagonisty opiátov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)

Zníženie analgetického účinku kompetitívnou blokádou receptorov s rizikom vzniku syndrómu z vysadenia.


Súčasné používanie, ktoré je potrebné zvážiť


 • Iné opiátové deriváty (vrátane antitusík a substitučnej liečby), benzodiazepíny a barbituráty.

Zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť v prípadoch predávkovania fatálne.


 • Iné lieky s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém, ako sú iné opiátové deriváty (vrátane antitusík a substitučnej liečby), fenobarbital, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, antipsychotiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

Tieto liečivá môžu spôsobiť zosilnenie centrálneho útlmu. Účinok na pozornosť môže spôsobiť, že vedenie vozidiel a obsluha strojov môžu byť nebezpečné.


 • Keďže bolo hlásené zvýšenie INR, odporúča sa pravidelná kontrola protrombínového času pri podávaní tramadolu/paracetamolu súčasne s antagonistami vitamínu K.


 • Iné lieky, o ktorých je známe, že inhibujú CYP 3A4, ako je ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetylácia) a pravdepodobne aj metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nebol dosiaľ skúmaný.


 • Tramadol môže vyvolať kŕče a zvýšiť schopnosť selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov znižujúcich prah záchvatov (ako sú buproprión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol) vyvolať kŕče.


 • Súbežné použitie tramadolu a serotonergných liekov ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI), triptány, inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín môže spôsobiť serotonínový syndróm. Serotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa vyskytne niečo z nasledujúceho:

 • spontánny kŕč

 • vyvolateľný alebo očný kŕč s rozrušením a potením

 • tras a hyperreflexia

 • hypertónia a telesná teplota > 38 °C a vyvolateľný alebo očný kŕč

Ukončením užívania serotonergných liekov sa zvyčajne dosiahne rýchle zlepšenie stavu. Liečba závisí od typu a intenzity príznakov.


 • Metoklopramid alebo domperidón môžu zvyšovať mieru absorpcie paracetamolu. Absorpciu môže znížiť cholestyramín.


 • V obmedzenom počte štúdií, používanie antiemetík - antagonisty 5-HT3 receptorov, ondansetrón, v predoperačnom a pooperačnom období spôsobilo zvýšenú potrebu tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Tramadol/paracetamol je fixná kombinácia liečiv, obsahujúca tramadol, nemá sa používať počas gravidity.


Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Výsledky epidemiologických štúdií vykonané u ľudí počas gravidity neodhalili žiadne škodlivé účinky paracetamolu, keď sa používal v odporúčaných dávkach.


Údaje týkajúce sa tramadolu:

Tramadol sa nemá používať počas gravidity, pretože neexistujú dostatočné dôkazy potvrdzujúce bezpečnosť tramadolu u tehotných žien. Podávanie tramadolu pred pôrodom alebo v jeho priebehu neovplyvňuje kontrakcie maternice. U novorodencov môže spôsobiť zmeny dychovej frekvencie, ktoré nemajú klinický význam. Dlhodobé používanie počas gravidity môže mať za následok abstinenčné syndrómy u novorodenca po narodení, ako dôsledok návyku.


Laktácia


Keďže tramadol/paracetamol je fixná kombinácia liečiv, obsahujúca tramadol, nemá sa používať počas laktácie.


Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, nie však v klinicky významnom množstve. Publikované údaje nekontraindikujú dojčenie pre ženy, ktoré užívajú lieky s obsahom samotného paracetamolu.


Údaje týkajúce sa tramadolu:

Tramadol a jeho metabolity sa nachádzajú v malom množstve v materskom mlieku. Dieťa môže prijať asi 0,1 % z dávky, ktorú dostala matka. Tramadol sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže spôsobovať ospalosť alebo závraty, ktoré môžu byť zosilnené alkoholom alebo inými látkami s tlmivým účinkom na CNS. Ak pacient zaznamená takéto ťažkosti, nemá viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky v klinických štúdiách uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závraty a ospalosť, a boli pozorované u viac ako 10 % pacientov.


Na klasifikáciu incidencie nežiaducich účinkov boli použité nasledovné termíny:

Veľmi časté (≥ 1/10)

Časté ( 1/100 až 1/10)

Menej časté ( 1/1 000 až 1/100)

Zriedkavé ( 1/10 000 až 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)
Psychické poruchy

Časté:

zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória), poruchy spánku

Menej časté:

depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

Zriedkavé:

lieková závislosť


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

závraty, somnolencia

Časté:

bolesti hlavy, tras

Menej časté:

mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia

Zriedkavé:

ataxia, záchvaty

Poruchy oka:


Zriedkavé:

rozmazané videnie


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté:

tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:

palpitácie, tachykardia, arytmia


Poruchy ciev

Menej časté:

hypertenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté:

dýchavičnosť (dyspnoe)


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

nauzea

Časté:

vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia (plynatosť)

Menej časté:

dysfágia, meléna (stolica sfarbená načierno natrávenou krvou)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté:

potenie, pruritus

Menej časté:

kožné reakcie (napr. vyrážka, žihľavka)


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:

albuminúria, poruchy močenia (dyzúria, retencia moču)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté:

triaška, návaly horúčavy, bolesť na hrudníku

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté:

Zvýšená hladina pečeňových transaminázNežiaduce účinky z postmarketingového skúšania

Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé:

zneužívanie (abúzus)


Nasledujúce nežiaduce účinky neboli pozorované v klinických skúšaniach, ale je známe, že sa vyskytujú pri podaní tramadolu alebo paracetamolu:


Tramadol:


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme:

postmarketingové sledovanie tramadolu odhalilo zriedkavé prípady zmien účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

alergické reakcie s respiračnými symptómami (napr. dyspnoe, bronchospazmus, chrčanie, angioneurotický opuch) a anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé:

zmeny chuti do jedla

Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé:

po náhlom vysadení tramadolu boli pozorované nasledujúce symptómy: panické ataky, ťažká úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé symptómy zo strany centrálneho nervového systému

Neznáme:

môžu sa vyskytnúť ďalšie príznaky z vysadenia, podobné tým, ktoré sa vyskytli počas vysadení opiátov: agitácia, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tras a gastrointestinálne symptómy.

Po podaní tramadolu sa môžu objaviť psychické vedľajšie účinky s individuálnymi odchýlkami čo do intenzity a povahy (v závislosti na osobnosti pacienta a trvaní liečby). Tieto prejavy môžu zahŕňať: zmeny nálady (obvykle eufória, príležitostná dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, niekedy zvýšenie) a zmeny kognitívnej a senzorickej kapacity (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme:

posturálna hypotenzia, bradykardia, mdloby (kolaps)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé:

utlmenie dýchania

Neznáme:

bolo hlásené zosilnenie astmy, ale nebola zistená príčinná súvislosť s liekom

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé:

motorická slabosť


Paracetamol:


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

môže sa vyskytnúť precitlivenosť, vrátane kožnej vyrážky

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme:

boli hlásené zmeny krvného obrazu, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré však nemali nutne kauzálnu súvislosť s paracetamolom.

Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže spôsobovať hypoprotrombinémiu, ak sa podáva s antagonistami vitamínu K. V iných štúdiách neboli pozorované žiadne zmeny protrombínového času.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Tramadol/paracetamol je fixná kombinácia liečiv. Pri predávkovaní môžu byť prítomné príznaky a symptómy toxicity tramadolu alebo paracetamolu, prípadne obidvoch liečiv.


Symptómy predávkovania tramadolom:


Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade dajú predpokladať podobné symptómy ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opiátov). Medzi ne patrí najmä mióza, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a útlm dýchania, ktorý môže viesť až k zástave dýchania.


Symptómy predávkovania paracetamolom:


Predávkovanie je hrozbou najmä u detí. Symptómy vyskytujúce sa v prvých 24 hodinách sú bledosť, nauzea, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť za 12 až 48 hodín po požití lieku. Môžu sa vyskytnúť zmeny metabolizmu glukózy a metabolická acidóza. V prípade ťažkej otravy môže viesť pečeňové zlyhanie k encefalopatii, kóme až smrti. Môže sa rozvinúť akútne renálne zlyhanie s tubulárnou nekrózou, a to aj pri neprítomnosti ťažkého poškodenia pečene. Zaznamenali sa tiež prípady srdcových arytmií a pankreatitída.


Dávky paracetamolu v rozmedzí 7,5 až 10 g, prípadne vyššie, môžu u dospelých spôsobiť poškodenie pečene. Predpokladá sa, že nadmerné množstvo toxického metabolitu sa ireverzibilne viaže na pečeňové tkanivo (na rozdiel od situácie pri požití normálneho množstva paracetamolu, ktoré sa primerane detoxifikuje glutatiónom).


Pohotovostná akútna liečba:


 • okamžitý transport na špecializovanú jednotku;

 • udržiavanie dýchacích a obehových funkcií;

 • pred zahájením liečby sa má čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorka krvi na stanovenie plazmatických koncentrácií paracetamolu a tramadolu a na vykonanie pečeňových testov;

 • pečeňové testy sa urobia na začiatku (predávkovania) a opakujú sa každých 24 hodín. Obvykle sa zistí zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizuje;

 • vyprázdnenie žalúdka navodením vracania jeho podráždením (ak je pacient pri vedomí), alebo výplachom;

 • je treba začať podporné opatrenia, ako vyčistenie dýchacích ciest a udržiavanie kardiovaskulárnej funkcie; na odvrátenie útlmu dýchania sa podáva naloxón; kŕče sa majú kontrolovať diazepamom;

 • tramadol sa odstráni z krvi hemodialýzou alebo hemofiltráciou len v minimálnom množstve. Preto sa liečba akútnej intoxikácie tramadolom/paracetamolom iba hemodialýzou alebo hemofiltráciou za účelom detoxifikácie neodporúča.


Okamžitá liečba predávkovania paracetamolom je nevyhnutná. Aj pri neprítomnosti signifikantných úvodných symptómov je treba pacienta okamžite hospitalizovať na okamžitú liečbu. Ak dospelý alebo dospievajúci pacient požil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu, alebo ak dieťa požilo > 150 mg/kg paracetamolu v predošlých 4 hodinách, má sa urobiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa majú vyšetrovať každé 4 hodiny po požití, aby bolo možné predpovedať riziko poškodenia pečene (podľa nomogramu predávkovania paracetamolom). Môže byť nutné perorálne podanie metionínu alebo intravenózne podanie N-acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu pomôcť v prvých 48 hodinách po predávkovaní. Intravenózne podanie NAC je účinnejšie, ak sa zaháji do 8 hodín po predávkovaní. NAC sa má podať aj v prípade, ak od predávkovania uplynulo viac ako 8 hodín, a v jeho podávaní sa pokračuje po celý čas liečby. Liečba NAC sa má začať bezodkladne, ak je podozrenie na značné predávkovanie. K dispozícii musia byť všeobecné podporné opatrenia.


Bez ohľadu na množstvo požitého paracetamolu sa má antidotum paracetamolu, NAC, podať čo najrýchlejšie, buď perorálne alebo intravenózne, pokiaľ možno do 8 hodín od predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné opiáty; tramadol, kombinácie

ATC kód: N02AX52


Mechanizmus účinku

Tramadol je opiátové analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opiátových receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku, sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti mierny. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu zo sily morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Tramadol/Paracetamol Mylan je v rebríčku bolesti WHO zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho používať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme, a [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní absorbuje rýchlo, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako pri paracetamole.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg + 325 mg) sa dosiahli maximálne plazmatické koncentrácie 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadol/(-) tramadol] po 1,8 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy t1/2 sú 5,1/4,7 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 2,5 h (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní lieku s obsahom tramadolu/paracetamolu zdravým dobrovoľníkom nepozorovali žiadne klinicky významné zmeny kinetických parametrov získané pre každé liečivo v porovnaní s parametrami liečiv užívaných samostatne.


Absorpcia

Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní dávky 100 mg je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní lieku tramadol/paracetamol je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Maximálne plazmatické koncentrácie paracetamolu sa dosiahnu za 1 hodinu a nie sú ovplyvnené súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie lieku tramadol/paracetamol s jedlom nemá významný vplyv na plazmatické koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadolu, alebo paracetamolu; takže tramadol/paracetamol sa môže podávať s jedlom alebo nalačno.


Distribúcia

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,= 203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že paracetamol sa značne distribuuje do väčšiny telesných tkanív s výnimkou tukového tkaniva. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (približne 20 %) paracetamolu.


Biotransformácia

Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Približne 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje vo forme metabolitov.


Tramadol sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP 2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP 3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než materské liečivo. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako koncentrácie tramadolu a ich prínos ku klinickému účinku sa opakovaným podaním pravdepodobne nemení.


Paracetamol sa metabolizuje prevažne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať pri dávkach, ktoré sú vyššie ako terapeutické dávky. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje prostredníctvom enzymatického systému cytochrómu P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetyl benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo inaktivuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii s cysteínom a kyselinou merkaptánovou sa vylučuje do moču. Pri značnom predávkovaní sa však množstvo tohto toxického metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú hlavne obličkami. Eliminačný polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny, u detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa vylučuje hlavne od dávky závislou tvorbou glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % paracetamolu sa vylučuje v nezmenenej forme do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa žiadne predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov, ani jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol), čo predstavuje 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí, sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný toxický účinok u matiek (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nemali za následok žiadne toxické účinky na embryo alebo na plod.


Výsledky štandardných testov mutagenity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre človeka.


Výsledky štúdií karcinogénneho potenciálu nenaznačili potenciálne riziko tramadolu pre človeka.


Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s toxicitou pre matku. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Po perorálnom podaní tramadolu sa v dávkach až do 50 mg/kg u samcov potkanov a až do 75 mg/mg u samíc potkanov nepozoroval žiaden účinok na fertilitu.


Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny relevantný dôkaz genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t. j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v nehepatotoxických dávkach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz nepreukázali reprodukčnú toxicitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Predželatínovaný škrob

Povidón (K29/32)

Krospovidón

Kyselina stearová

Oxid kremičitý, koloidný, bezvodý

Magnéziumstearát


Filmový obal tablety:

Hypromelóza 6cP

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 300

Triacetín

Žltý oxid železitý (E172)

Makrogol 4000

Hypromelóza 15cP

Hypromelóza 3cP

Hypromelóza 50cP


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


Fľaše: použiť do 100 dní po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky uchovávania po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaše s polypropylénovým (PP) detským bezpečnostným uzáverom a s indukčnou tesniacou vložkou, obsahujúce 100 filmom obalených tabliet


HDPE fľaše s polypropylénovým (PP) detským bezpečnostným uzáverom a s indukčnou tesniacou vložkou, obsahujúce 500 filmom obalených tabliet (dávkovacie balenie).


Balenie v HDPE fľašiach môže byť ešte umiestnené v papierovej škatuli alebo poskytované bez škatule v závislosti od požiadaviek trhu.


Priehľadné/priesvitné PVC-PVdC/Al blistre v papierovej škatuli balené po 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200 filmom obalených tabliet.


Priehľadné/priesvitné PVC-PVdC/Al perforované jednodávkové blistre v papierovej škatuli obsahujúce 20 x 1 a 60 x 1 filmom obalenú tabletu.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0338/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


13/13

Tramadol/Paracetamol Mylan 37,5 mg/325 mg