+ ipil.sk

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg



Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/04175-REG


Písomná informácia pre používateľa


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg


filmom obalené tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

3. Ako užívať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg a na čo sa používa


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg obsahuje dve bolesť tíšiace liečivá: tramadol a paracetamol.

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa používa na liečbu strednej až silnej bolesti, keď lekár odporučí, že je potrebná kombinácia tramadolu a paracetamolu.

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg


NeužívajteTramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

 • ak ste alergický na tramadol, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • pri akútnej otrave alkoholom, liekmi na spanie, liekmi proti bolesti alebo psychotropnými liekmi (liekmi, ktoré ovplyvňujú náladu a emócie).

 • ak užívate tiež lieky nazývané inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo ste ich užívali posledných 14 dní pred začatím liečby Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg. Inhibítory monoaminooxidázy sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.

 • ak máte závažné ochorenie pečene.

 • ak máte epilepsiu a vaše záchvaty nie sú primerane kontrolované liečbou.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

 • ak užívate iné lieky obsahujúce tiež liečivá paracetamol alebo tramadol.

 • ak máte ochorenie pečene. Vaše oči a pokožka môžu zožltnúť, čo môže poukazovať na žltačku.

 • ak máte problémy s obličkami.

 • ak máte vážne problémy s dýchaním, napríklad astmu alebo ťažké pľúcne problémy.

 • ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče.

 • ak ste v poslednej dobe mali poranenie hlavy, šok alebo silné bolesti hlavy spojené s vracaním (nevoľnosťou).

 • ak ste závislý na iných liekoch od bolesti, napríklad morfíne.

 • ak užívate iné lieky na liečbu bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufin alebo pentazocín.

 • ak budete musieť dostať anestetikum. Povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg.


Ak sa niektorý z týchto problémov vyskytne počas liečby Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg alebo sa vyskytol v minulosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Je dôležité, aby ste vedeli, že:

 • tramadol (jedno z liečiv tohto lieku) môže vyvolať fyzickú alebo psychickú závislosť.

 • účinok tramadolu pri dlhodobom užívaní môže vymiznúť (rozvoj tolerancie) a môžu byť potrebné vyššie dávky. Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg má byť použitý u pacientov s tendenciou k zneužitiu lieku alebo pacientov závislých na liekoch len na krátkodobú liečbu pod prísnym lekárskym dohľadom .


Deti a dospievajúci

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mgsa neodporúča na použitie u detí do 12 rokov.


Iné lieky a Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je zvlášť dôležité informovať vášho lekára, ak užívate akýkoľvek iný liek, ktorý obsahuje paracetamol alebo tramadol. To je preto, že Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg obsahuje paracetamol a tramadol a vy máte byť veľmi opatrný, aby ste neužili viac ako celkovú maximálnu dennú dávku paracetamolu alebo tramadolu (pozri bod 3).


Neužívajte Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg spolu s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) (pozri časť 2 „Neužívajte Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg“).


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa neodporúča užívať s nasledovnými liekmi:

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie alebo niektorých typov bolesti)

 • buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (lieky - opioidy na liečbu bolesti). Ich bolesť utišujúci účinok sa môže znížiť.


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov ak tiež užívate nasledujúce lieky:

 • lieky, ktoré vyvolávajú kŕče (záchvaty), ako sú napríklad niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká (lieky, ktoré majú vplyv na stav mysle) alebo bupropión (používaný na pomoc pri odvykaní od fajčenia). Riziko záchvatov sa môže zvýšiť, ak súčasne užívate Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg. Váš lekár vám povie, či je Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg pre vás vhodný.

 • niektoré antidepresíva (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SSRI) a triptány (používané na liečbu migrény). Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg a tieto lieky môžu na seba vzájomne pôsobiť a vy môžete zaznamenať príznaky ako sú mimovoľné rytmické zášklby svalov, vrátane svalov ktoré ovládajú pohyb oka, nepokoj, nadmerné potenie, tras, zvýšené reflexné reakcie alebo zvýšená reflexná pohotovosť, zvýšené svalové napätie, telesnú teplotu nad 38 °C.

 • trankvilizéry, lieky na spanie, iné analgetiká ako sú morfín a kodeín (tiež ako liek na tíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku alebo lieky na alergiu. Poraďte sa so svojím lekárom, ak máte pocit ospalosti alebo pocit na omdletie.

 • warfarín alebo fenprokumón (na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov sa môže zmeniť a môže sa vyskytnúť krvácanie (pozri časť 4). Každé dlhšie alebo neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Účinnosť Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg sa môže zmeniť ak súbežne užívate nasledujúce lieky:

 • metoklopramid, domperidón alebo ondansetron (lieky proti nutkaniu na vracanie a proti vracaniu)

 • cholestyramín (liek na zníženie cholesterolu v krvi)

 • ketokonazol alebo erytromycín (protiinfekčné lieky).


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkohol, ak užívate Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg, pretože sa môžete cítiť viac ospalý.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg môže spôsobovať ospalosť. Ak máte pocit ospalosti po užití Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg, neveďte vozidlo, nepoužívajte nástroje alebo neobsluhujte stroje.

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užívajte Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg čo najkratšiu dobu ako je to možné a nie dlhšie, ako vám povie lekár. Dávka sa má stanoviť s ohľadom na intenzitu vašej bolesti a vašej individuálnej vnímavosti (citlivosti) na bolesť. Vo všeobecnosti treba užívať najnižšiu bolesť zmierňujúcu dávku.


Dospelí, dospievajúci starší ako 12 rokov:

 • zvyčajná počiatočná dávka je jedna tableta, ak lekár nepredpíše inak. Ak je to potrebné, ďalšie dávky môžete užiť podľa odporúčaní vášho lekára.

 • najkratšia doba medzi dávkami musí byť najmenej 6 hodín.

 • neužívajte viac ako 4 tablety denne.

 • tablety možno rozdeliť na dve rovnaké dávky. Tablety zapite dostatočným množstvom tekutiny.


Ak máte pocit, že účinok Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg je príliš silný (t.j. ak sa cítite veľmi ospalo alebo máte problémy s dýchaním) alebo príliš slabý (t.j. ak nepociťujete dostatočnú úľavu od bolesti), poraďte sa so svojim lekárom.

Deti do 12 rokov

Podávanie Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg deťom mladším ako 12 rokov sa neodporúča.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť vylučovanie tramadolu oneskorené. Ak sa vás to týka, lekár vám môže odporučiť predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami.


Závažné poruchy pečene a obličiek / dialyzovaní pacienti

Pacienti so závažnou pečeňovou a/alebo obličkovou nedostatočnosťou nesmú užívať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg.

Ak je nedostatočnosť vo vašom prípade mierna alebo stredne silná, lekár vám odporučí predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami.


Ak užijete viac Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg, ako máte

Ak užijete viac lieku ako je predpísané alebo pri náhodnom užití tohto lieku dieťaťom, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu a povedzte im, aké presné množstvo tohto lieku sa užilo. Vezmite všetky zvyšné tablety a túto písomnú informáciu pre používateľa vášmu lekárovi. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene, ktoré môže viesť k úmrtiu.


Ak zabudnete užiť Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

Ak zabudnete užiť tablety, je pravdepodobné, že sa bolesť vráti.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, len pokračujte v užívaní tabliet tak ako predtým.


Ak prestanete užívať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

Ak ukončíte alebo náhle prerušíte liečbu Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg, je pravdepodobné, že sa bolesť znovu objaví. Ak si želáte ukončiť liečbu z dôvodu nepríjemných vedľajších účinkov lieku, povedzte to svojmu lekárovi.


Prerušenie liečby Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg zvyčajne nie je sprevádzané abstinenčnými príznakmi. Po ukončení dlhodobej liečby sa však u niektorých pacientov môžu vyskytnúť príznaky ako sú nepokoj, úzkosť, nervozita, záchvaty paniky, halucinácie, nezvyčajné senzorické podnety (svrbenie, mravčenie, strata citlivosti), tinitus (šumenie v ušiach), nespavosť, triaška alebo žalúdočná nevoľnosť. Vyhľadajte svojho lekára, ak sa vyskytnú niektoré z týchto príznakov po ukončení liečby Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.

Prestaňte užívať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov:


 • Opuch tváre, pier alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní alebo s dýchaním alebo pokles krvného tlaku a mdloby. Tiež sa môžu objaviť vyrážky alebo svrbenie. To poukazuje na to, že máte závažnú alergickú reakciu.

 • Predĺžené alebo neočakávané krvácanie v prípade ak súbežne užívate Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg s liekmi na zriedenie krvi (warfarín alebo fenprokumón).

 • Závažné kožné reakcie vrátane začervenania, pľuzgieriky a olupovanie kože.


Okrem toho počas liečby Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg môže dôjsť k nasledujúcim vedľajším účinkom:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):

- nevoľnosť (nutkanie na vracanie)

- závraty, ospalosť


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

- vracanie, tráviace problémy (zápcha, nadúvanie, hnačka), bolesť brucha, sucho v ústach

- svrbenie, potenie

- bolesť hlavy, chvenie

- zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu alebo rytmu

- ťažkosti alebo bolesť pri močení

- kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)

- tŕpnutie, znecitlivenie alebo pocit tŕpnutia v končatinách, zvonenie v ušiach, mimovoľné svalové zášklby

- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti

- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici

- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi

- dýchacie ťažkosti.

- zvýšenie pečeňových enzýmov

- bielkovina (albumín) v moči


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí):

- kŕče, nekoordinované pohyby,

- závislosť,

- neostré videnie,

- krátkodobá strata vedomia (synkopa).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí):

- zneužívanie lieku (abúzus).


Frekvencia nie je známa

- nízka hladina cukru v krvi.


Navyše, pacientmi, ktorí užívali lieky obsahujúce buď tramadol alebo paracetamol, boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


- závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca, mdloby,

- zmeny chuti,

- svalová slabosť, pomalšie alebo plytšie dýchanie,

- zmeny nálady, zmeny v aktivite, zmeny vo vnímaní,

- zhoršenie existujúcej astmy.

- Krvácanie z nosa alebo ďasien, ktoré môže byť spôsobené poklesom množstva krvných doštičiek.

- Abstinenčný syndróm - súbor príznakov vyskytujúcich sa pri náhlom prerušení alebo znížení dávky, napríklad nepokoj, úzkosť, nervozita, poruchy spánku, hyperaktivita, roztrasenosť, žalúdočné alebo črevné ťažkosti. Veľmi zriedka boli pozorované záchvaty paniky, závažný nepokoj, halucinácie (sluchové, zrakové a hmatové vnemy, ktoré v skutočnosti neexistujú), nedostatok citlivosti kože, zvuky či zvonenie v ušiach a nezvyčajné príznaky centrálneho nervového systému.

- Deštrukcia červených krviniek u pacientov s metabolickou poruchou nazývanou nedostatok glukózo-6-fosfát-deshydrogenázy.

- Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Pŕilohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP:“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg obsahuje

 • Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg tramadoliumchloridu a 650 mg paracetamolu.

- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza (E460), povidón K-25 (E1201), kukuričný škrob,

škrob predželatínovaný (kukuričný), sodná soľ kroskarmelózy (E468), magnéziumstearát,

monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), triacetín (E1518), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg a obsah balenia

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sú slabo žltkasto-hnedé oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s rozmermi 18 x 9 mm, polomer 8 mm.


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa dodáva v blistrovom balení po 10, 20 alebo 30 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobca ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika



Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Štát

názov

Island

Tramapran 75 mg/ 650 mg

Česká republika

Palgotal 75 mg/650 mg

Španielsko

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75mg/650mg comprimidos recubiertos con película

Malta

Palgotal 75 mg/ 650 mg

Poĺsko

Palgotal

Rumunsko

Palgotal 75 mg/ 650 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/ 650 mg



Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


7



Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/04175-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg tramadoliumchloridu a 650 mg paracetamolu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá filmom obalená tableta obsahuje 11,60 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Slabo žltkasto-hnedé oválne bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na oboch stranách s rozmermi 18 x 9 mm, polomer 8 mm.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg je indikovaný na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.


Použitie Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci (12 roční a starší)

Použitie Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a individuálnej citlivosti u pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka analgézie.


Odporúčaná úvodná dávka je jedna tableta Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg. Ak je to potrebné, môžu byť podané ďalšie dávky, neprekračujúc 4 tablety za deň (ekvivalent 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg paracetamolu).


Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné (pozri tiež časť 4.4). Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg, potom je potrebné starostlivé a pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je nevyhnutné pokračovanie liečby.


Pediatrická populácia

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg nestanovovalo. Preto sa liečba tejto populácie neodporúča.


Starší pacienti

Úprava dávky obvykle nie je potrebná u pacientov do 75 rokov bez klinických prejavov pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti. U pacientov starších ako 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto, ak je to potrebné, môže sa interval medzi dávkami predĺžiť podľa potrieb pacienta..


Poškodenie funkcie obličiek/dialýza

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je eliminácia tramadolu oneskorená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami podľa potrieb pacienta.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene je eliminácia tramadolu oneskorená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa potrieb pacienta (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Na vnútorné použitie.

Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku uvedených v časti 6.1.

 • Akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi.

 • Použitie u pacientov, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu dvoch týždňov po ich vysadení (pozri časť 4.5).

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene.

 • Liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

U dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka 4 tablety Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientov treba poučiť, aby neprekračovali odporúčanú dávku a aby súbežne neužívali iné lieky s obsahom paracetamolu (vrátane voľnopredajných liekov) alebo tramadoliumchloridu bez toho, aby sa o tom poradili so svojím lekárom.

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa neodporúča pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min).

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3). Riziko predávkovania paracetamolom je vyššie u pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením pečene. V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.


Tramadol nie je vhodný ako náhrada u pacientov závislých na opioidoch. Tramadol, hoci je agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.


U pacientov liečených tramadolom náchylných ku kŕčom alebo užívajúcich iné lieky, ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov, obzvlášť selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálne anestetiká, boli zaznamenané kŕče. Pacienti s epilepsiou kontrolovanou liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom sa majú liečiť Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg iba v nevyhnutných prípadoch. Kŕče sa pozorovali u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko sa môže zvyšovať pri dávkach tramadolu prekračujúcich hornú hranicu odporúčanej dávky.


Súbežné užívanie agonistov-antagonistov opiátov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Opatrenia pri používaní

Tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť sa môžu vyvinúť aj pri terapeutických dávkach. Klinická potreba analgetickej liečby sa má pravidelne prehodnocovať (pozri časť 4.2). U pacientov závislých na opioidoch a u pacientov s anamnézou užívania drog alebo drogovej závislosti má liečba trvať iba krátku dobu a má byť pod dohľadom lekára.


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku kŕčom, s poruchami žlčových ciest, u pacientov v šoku, s poruchou vedomia neznámeho pôvodu, s ťažkosťami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchacie funkcie, alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.


Príznaky z vysadenia, podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení opiátov, sa môžu vyvinúť aj pri terapeutických dávkach a pri krátkodobej liečbe (pozri časť 4.8). Abstinenčným príznakom sa dá predísť postupným znižovaním dávky predovšetkým pri dlhodobej liečbe. Zriedkavo boli zaznamenané prípady závislosti a abúzus (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra-operačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné vyhnúť sa použitiu tramadolu pri ľahkej anestézii.


Laktóza:

Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, laponskou deficienciou laktózy alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy by nemali tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie je kontraindikované s


Neselektívnymi inhibítormi MAO

Riziko serotonínergného syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


A‑selektívnymi inhibítormi MAO

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO, riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


B‑selektívnymi inhibítormi MAO

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce serotonínergný syndróm: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


Pri súčasnej liečbe inhibítormi MAO sa musí urobiť pred liečbou tramadolom dvojtýždňový odklad.


Neodporúča sa súbežné použitie s


Alkoholom

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík. Účinok na bdelosť môže spôsobiť, že vedenie vozidiel a obsluha strojov môžu byť nebezpečné. Treba sa vyhnúť užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


Karbamazepínom a inými induktormi enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej koncentrácii tramadolu.


Agonistami/antagonistami opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)

Zníženie analgetického účinku kompetitívnou blokádou receptorov s rizikom výskytu abstinenčného syndrómu.


Súbežné použitie, ktoré je potrebné zvážiť


Tramadol môže vyvolať kŕče a zvýšiť potenciál vzniku kŕčov pre selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonínu a norepinefrínu (SNRI), tricyklické antidepresíva, antipsychotiká a iné lieky na zníženie prahu kŕčov (ako buproprión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol).


Súbežná terapeutická dávka tramadolu a serotonergných liekov, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonínu a norepinefrínu (SNRI),inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín môžu spôsobiť serotonínovú toxicitu. Výskyt serotonínového syndrómu je pravdepodobný pri výskyte jedného z nasledujúcich príznakov:

 • Spontánny klonus

 • Indukovateľný alebo očný klonus s agitáciou alebo potením

 • Tremor a hyperreflexia

 • Hypertónia a telesná teplota > 38 °C a indukovateľný alebo očný klonus

Vysadenie serotonergných liekov zvyčajne prináša rýchle zlepšenie zdravotného stavu. Liečba závisí od typu a závažnosti príznakov.


Iné opioidové deriváty (vrátane antitusík a substitučnej liečby), benzodiazepíny a barbituráty.

 • Zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť v prípade predávkovania fatálne.


Iné lieky tlmiace centrálny nervový systém, ako sú deriváty opioidov (vrátane antitusík a substitučnej liečby), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

 • Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže spôsobiť, že vedenie vozidiel a obsluha strojov môžu byť nebezpečné.


Vzhľadom k hláseným prípadom zvýšeného INR sa odporúča pravidelná kontrola protrombínového času pri podávaní Tramadolu/Paracetamolu Zentiva 75 mg/650 mg súčasne s antagonistami vitamínu K (látkami warfarínového typu).


Iné lieky inhibujúce CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetylácia), pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže zvýšiť metoklopramid alebo domperidón. Absorpciu môže znížiť cholestyramín.


V obmedzenom počte štúdií pred- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba tramadoliumchloridu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže je Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa používať v gravidite.


Údaje týkajúce sa paracetamolu

Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.


Údaje týkajúce sa tramadolu

Tramadol sa nesmie používať počas gravidity, keďže nie je dostatok dôkazov pre hodnotenie bezpečnosti tramadolu u gravidných žien. Tramadol podávaný pred a počas pôrodu nemá vplyv na sťahy maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny v rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky významné. Dlhotrvajúca liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode ako dôsledok návyku.


Laktácia

Keďže je Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa užívať počas dojčenia.


Údaje týkajúce sa paracetamolu

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje o paracetamole nie sú dôvodom pre jeho kontraindikáciu počas dojčenia u žien užívajúcichjednozložkové lieky obsahujúce iba paracetamol.


Údaje týkajúce sa tramadolu

Tramadol a jeho metabolity sa nachádzajú v malých množstvách v materskom mlieku. Dieťa môže prijať asi 0,1 % dávky podanej matke. Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže spôsobovať ospalosť alebo závraty, ktoré môžu byť zosilnené alkoholom alebo inými látkami tlmiacimi CNS. Ak je pacient takto ovplyvnený, nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky v klinických štúdiách uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závraty a ospalosť, a boli pozorované u viac ako 10 % pacientov.


Nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie sú uvedené nižšie za použitia nasledujúcej konvencie:

Veľmi časté (1/10);

Časté (1/100 až <1/10);

Menej časté (1/1000 až <1/100);

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000);

Veľmi zriedkavé (<1/10 000);

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy metabolizmu a výživy

- Neznáme: hypoglykémia


Psychické poruchy:

 • Časté: zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória), poruchy spánku

 • Menej časté : depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

 • Zriedkavé: lieková závislosť


Post marketingové sledovanie

 • Veľmi zriedkavé: abúzus


Poruchy nervového systému:

 • Veľmi časté: závraty, spavosť

 • Časté: bolesti hlavy, chvenie

 • Menej časté: mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia, tinnitus

 • Zriedkavé: ataxia, kŕče, synkopa.


Poruchy oka:

 • Zriedkavé: rozmazané videnie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

 • Menej časté: hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

 • Menej časté: dýchavičnosť (dyspnoe)


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

 • Veľmi časté: nauzea

 • Časté: vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia (plynatosť),

 • Menej časté: dysfágia, meléna


Poruchy pečene a žlčových ciest:

 • Menej časté: zvýšenie pečeňových transamináz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

 • Časté: potenie, svrbenie

- Menej časté: kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)


Poruchy obličiek a močových ciest:

 • Menej časté: albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

 • Menej časté: triaška, návaly horúčavy, bolesť na hrudníku.


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt vylúčiť:


Tramadol

 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).

 • Postmarketingové sledovanie tramadolu odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady: alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady: zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).

 • Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: motorický nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď sa tramadoliumchlorid náhle prestal užívať: panické ataky, silná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.


Paracetamol

 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa krvné dyskrázie, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahovali k paracetamolu.

 • Neznáme: hemolýza u pacientov s pre-existujúcou závažnou hemolytickou anémiou alebo deficitom glukózo - 6-fosfát-dehydrogenázy.

 • Anafylaktický šok a angioedém boli hlásené s frekvenciou neznámou.

 • Niekoľké hlásenia naznačujú, že paracetamol môže vyvíjať hypoprotrombinémiu, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.

 • Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania, príznaky môžu zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky predávkovania tramadolom

V zásade možno očakávať, že príznaky intoxikácie tramadolom budú podobné ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto zahŕňajú predovšetkým miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.


Príznaky predávkovania paracetamolom

Predávkovanie sa týka obzvlášť malých detí. Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití.

Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti.

Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.

Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5‑10 g alebo viac paracetamolu. Predpokladá sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne dostatočne detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Pohotovostná akútna liečba:

 • Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

 • Udržiavanie dýchacích a obehových funkcií.

 • Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu a vykonanie pečeňových testov.

 • Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.

 • Vyprázdnenie žalúdka vyvolaním vracania (ak je pacient pri vedomí) buď podráždením alebo výplachom žalúdka.

 • Zavedenie podporných opatrení, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a kardiovaskulárnej funkcie; na odvrátenie dychového útlmu sa má použiť naloxón; kŕče sa môžu potlačiť diazepamom.

 • Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje minimálne. Preto liečba akútnej intoxikácie Tramadolom/Paracetamolom Zentiva 75 mg/650 mg samotnou hemodialýzou alebo hemofiltráciou nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je pri predávkovaní paracetamolom nevyhnutná. Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dospievajúci, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Môže byť nutné podať perorálne metionín alebo intravenózne N‑acetylcysteín (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok najmenej do 48 hodín po predávkovaní. Podávanie intravenózneho N-acetylcysteínu (NAC) je najprospešnejšie, keď sa začne do 8 hodín od užitia nadmernej dávky. NAC sa má podať aj vtedy, ak od predávkovania uplynulo viac ako 8 hodín a v jeho podávaní sa má pokračovať po celú dobu liečby. Liečba NAC musí začať ihneď, ak je podozrenie na masívne predávkovanie. Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.


Bez ohľadu na udávané množstvo požitého paracetamolu sa musí čo najrýchlejšie podať perorálne alebo intravenózne antidotum paracetamolu, NAC, pokiaľ možno do 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné opioidy, tramadol, kombinácie, ATC kód: N02AX52.


Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opiodných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu nemá široký rozsah analgetických dávok tramadolu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Predpokladá sa, že účinok tramadolu zodpovedá jednej desatine až jednej šestine účinku morfínu.

Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.

Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg je zaradený ako analgetikum II. stupňa vo WHO rebríčku bolesti a a má sa užívať podľa odporučenia lekára.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme a formy [-] a [+] tramadolu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.

Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahli maximálne plazmatické koncentrácie 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadolu/(-) tramadolu] a 4,2 μg/ml (paracetamolu) po 1,8 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy t1/2 sú 5,1/4,7 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 2,5 h (paracetamol).

Počas farmakokinetických štúdií neboli po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní tramadolu/paracetamolu 37,5 mg/650 mg zdravým dobrovoľníkom zaznamenané žiadne klinicky významné zmeny kinetických parametrov oboch liečiv v porovnaní s parametrami pozorovanými pri užívaní jednotlivých liečiv samostatne.


Absorpcia

Racemický tramadol sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.

Po perorálnom podaní tramadolu/paracetamolu, je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Maximálne plazmatické koncentrácie paracetamolu sa dosiahnu za hodinu a nie sú ovplyvnené súbežným podaním tramadolu.

Perorálne podanie tramadolu/paracetamolu s jedlom nemá významný vplyv na maximálnu plazmatickú koncentráciu alebo rozsah absorpcie či tramadolu alebo paracetamolu, takže Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


Distribúcia

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=20340 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.

Ukazuje sa, že paracetamol sa v širokej miere distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Relatívne malá časť (~ 20 %) paracetamolu sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia

Tramadol je po perorálnom podaní rozsiahle metabolizovaný. Okolo 30 % dávky sa vylučuje močom v nezmenenom stave, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje vo forme metabolitov.

Tramadol je metabolizovaný O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadolu a ich podiel na klinickom účinku sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetyl benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú sa vylučuje močom. Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami.


Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje močom. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov a jej účinkov na fertilitu.

V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg tramadol/paracetamol) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko tramadolu pre ľudí.


Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Po perorálnom podaní tramadolu sa v dávkach až do 50 mg/kg u samcov potkanov a až do 75 mg/kg u samíc potkanov nepozoroval účinok na fertilitu.


Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v nehepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne údaje reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza (E460)

Povidón K-25 (E1201)

Kukuričný škrob

Škrob, predželatínovaný (kukuričný)

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Magnéziumstearát

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Triacetín (E1518)

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred vlhkosťou.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Biely blister PVC/PVDC/Al, škatuľka


Veľkosť balenia: 10, 20 alebo 30 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ZENTIVA, k. s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha 10, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0195/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11



Tramadol/Paracetamol Zentiva 75 mg/650 mg