+ ipil.sk

TRAMAL kvapky 100 mg/mlPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06689-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


TRAMAL kvapky 100 mg/ml

perorálne roztokové kvapky vo fľaštičke s dávkovačom


tramadoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Tramal kvapky a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Tramal kvapky

3. Ako užívať Tramal kvapky

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Tramal kvapky

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Tramal kvapky a na čo sa používa


Tramadol, liečivo lieku Tramal kvapky 100 mg/ml je analgetikum (liek proti bolesti) triedy opioidov pôsobiace na centrálny nervový systém. Zmierňuje bolesť pôsobením na špecifické nervové bunky v mieche a mozgu.


Tramal kvapky sa užívajú na liečbu strednej až silnej bolesti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Tramal kvapky


Neužívajte Tramal kvapky:

- ak ste alergický na tramadol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte akútnu otravu alkoholom, tabletami na spanie, liekmi na zmiernenie bolesti alebo psychofarmakami (liekmi ovplyvňujúcimi náladu a emócie);

- ak užívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch pred užívaním kvapiek (pozri časť „Iné lieky a Tramal kvapky“);

 • ak ste epileptik a vaše záchvaty nie sú dostatočne kontrolované liečbou;

- ako náhradu pri odvykacej protidrogovej liečbe.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Tramal kvapky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- ak máte podozrenie, že môžete byť závislý na iných silných liekoch na zmiernenie bolesti (opiátoch);

- ak máte poruchy vedomia (pociťujete závrat alebo sa cítite na odpadnutie);

- ak ste v šoku (znakom čoho môže byť studený pot);

- ak máte zvýšený tlak v lebke (napríklad po zranení hlavy alebo pri ochorení mozgu);

- ak máte problémy s dýchaním;

- ak máte epilepsiu alebo záchvaty kŕčov, pretože riziko záchvatov kŕčov sa môže zvýšiť;

- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.


Epileptické záchvaty boli pozorované u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg).


Venujte, prosím, pozornosť tomu, že užívanie kvapiek Tramal môže viesť k vzniku telesnej alebo psychickej závislosti. Ak užívate kvapky Tramal dlhodobo, môže sa ich účinok znížiť a môže byť potrebné zvýšenie dávok (vznik tolerancie). U pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo u pacientov závislých na liekoch sa odporúča len krátkodobá liečba týmto liekom pod sprísneným lekárskym dozorom.


Mali by ste sa poradiť s lekárom aj v prípade, keď sa niektorý z týchto problémov u vás prejaví počas liečby týmto liekom alebo ste s ním mali skúsenosť v minulosti.


Iné lieky a Tramal kvapky

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tramal sa nemá užívať spolu s inhibítormi MAO (liekmi na liečenie depresie).


Bolesť zmierňujúce pôsobenie Tramal kvapiek môže časom slabnúť a čas ich pôsobenia sa môže skracovať, ak užívate lieky, ktoré obsahujú

- karbamazepín (proti epileptickým kŕčom)

- ondansetrón (proti žalúdočnej nevoľnosti).

Váš lekár vám povie, či máte kvapky Tramal užívať a v akej dávke.


Riziko vedľajších účinkov narastá,

 • ak súčasne s Tramal kvapkami užívate lieky, ktoré tiež tlmia mozgové funkcie, trankvilizéry, lieky na spanie, iné lieky proti bolesti, ako je morfín alebo kodeín (ktorý sa používa aj proti kašľu), a alkohol. Môžete sa cítiť ospalo, malátne, alebo mať pocit na omdlenie. Keď sa tieto príznaky objavia, oznámte to svojmu lekárovi

 • ak súčasne užívate lieky, ktoré vyvolávajú záchvaty kŕčov, ako sú určité lieky na liečbu depresie a antipsychotiká. Riziko záchvatov sa môže zvýšiť, ak súčasne užívate Tramal kvapky. Váš lekár vám povie, či sú Tramal kvapky pre vás vhodné

 • ak užívate určité antidepresíva. Tramal kvapky môžu vzájomne spolupôsobiť s týmito liekmi a môžu sa u vás vyskytnúť príznaky, ako sú mimovoľné, rytmické kontrakcie svalov vrátane svalov, ktoré regulujú pohyby očí, podráždenie, nadmerné potenie, tras, prehnané reflexy, zvýšené napätie svalov, telesná teplota vyššia ako 38 °C

 • ak užívate Tramal kvapky súčasne s liekmi na prevenciu abnormálneho zrážania krvi tzv. kumarínovými derivátmi (napr. warfarín). Liek môže ovplyvniť ich účinok na krvné zrážanie, čím môže dôjsť ku krvácaniu.


Tramal kvapky a jedlo a alkohol

Počas liečby Tramal kvapkami nepite alkohol, pretože účinky tohto lieku a alkoholu sa môžu navzájom zosilňovať. Jedlo neovplyvňuje účinok Tramal kvapiek.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Existuje málo informácií o bezpečnosti užívania tramadolu v tehotenstve.

Preto nemajú tehotné ženy užívať Tramal kvapky.


Dlhodobé užívanie počas tehotenstva môže viesť k vzniku novorodeneckého abstinenčného syndrómu.


Vo všeobecnosti sa neodporúča užívanie tramadolu počas dojčenia. Do materského mlieka sa dostáva malé množstvo tramadolu. Po užití jednej dávky nie je obvykle potrebné prerušiť dojčenie. Poraďte sa so svojím lekárom.


Na základe skúseností u ľudí tramadol nemá vplyv na plodnosť mužov a žien.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tramal kvapky môže spôsobiť ospalosť, závrat a rozmazané videnie, a tak môže ovplyvniť vaše reakcie. Ak sa tak stane, neveďte vozidlá, neobsluhujte žiadne elektrické zariadenia alebo stroje a nepracujte bez pevného zaistenia.


Tramal kvapky obsahujú sacharózu a hydroxystearoylmakrogol-glycerol.

Tramal kvapky obsahujú sacharózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Ak sa Tramal kvapky užívajú dlhodobo (viac ako 2 týždne), môže to vplývať na kazivosť zubov.

Tramal kvapky obsahujú hydroxystearoylmakrogol-glycerol, derivát ricínového oleja, ktorý môže vyvolať žalúdočné ťažkosti a hnačku.


3. Ako užívať Tramal kvapky


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tramal kvapky sa dodávajú vo fľaštičke s kvapkadlom alebo vo fľaštičke s dávkovačom. Uvedomte si, že 1 stlačenie dávkovača nezodpovedá 1 kvapke lieku z fľaštičky s kvapkadlom. Ďalšie informácie pozrite na konci tejto písomnej informácie pre používateľa.


Dávka sa stanovuje s ohľadom na vašu intenzitu bolesti a vašu individuálnu citlivosť na bolesť. Vo všeobecnosti treba užívať najnižšiu účinnú dávku. S výnimkou ak vám to lekár nariadil, sa nemá prekročiť denná dávka - 32 stlačení pumpičky (8 dávok po 4 stlačeniach) (zodpovedá 400 mg tramadoliumchloridu).


Pokiaľ vám lekár nepredpísal inak, zvyčajná dávka lieku je:


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

4 - 8 stlačení dávkovača (zodpovedá 50 - 100 mg tramadoliumchloridu) v jednotlivej dávke.


V závislosti od intenzity bolesti účinok trvá 4-8 hodín.


Deti

Tramal kvapky nie sú určené na liečbu detí mladších ako 1 rok.


Pre deti od 1 roku použite Tramal kvapky vo fľaštičke s kvapkadlom.


Vo všeobecnosti sa má zvoliť najnižšia analgeticky účinná dávka. Denné dávky 8 mg tramadoliumchloridu na kilogram telesnej hmotnosti alebo 400 mg tramadoliumchloridu – ktorákoľvek je nižšia – sa nemajú prekročiť.


Starší ľudia

U starších ľudí nad 75 rokov sa liečivo tramadol môže vylučovať z tela pomalšie. Ak sa vás to týka, lekár vám môže predpísať predĺžené intervaly medzi dávkami.


Pacienti s ťažkým ochorením pečene alebo obličiek/dialyzovaní pacienti

Ak máte nedostatočnosť pečene a/alebo obličiek lekár vám môže odporučiť predĺžené intervaly medzi dávkami.


Ako a kedy sa užívajú Tramal kvapky

Tramal kvapky sa užívajú vnútorne, perorálne (ústami). Podávajú sa s malým množstvom tekutiny alebo cukru. Kvapky sa môžu užívať nalačno alebo s jedlom.


Ako dlho sa majú Tramal kvapky užívať

Kvapky Tramal neužívajte dlhšie, ako je potrebné. Ak potrebujete dlhšie trvajúcu liečbu, váš lekár bude v pravidelných krátkych intervaloch kontrolovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe), či máte naďalej užívať kvapky Tramal a v akej dávke.


Ak máte dojem, že účinok Tramal kvapiek je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Tramal kvapiek, ako máte

Ak užijete dve dávky Tramal kvapiek omylom naraz, nebude to mať vo všeobecnosti nepriaznivé účinky. Keď sa bolesť vráti, pokračujte v užívaní kvapiek ako zvyčajne.


Po užití veľmi vysokých dávok sa môžu vyskytnúť zúžené zrenice, vracanie, pokles krvného tlaku, rýchly pulz, kolaps, porucha vedomia až kóma (hlboké bezvedomie), epileptické záchvaty a problémy s dýchaním až zastavenie dýchania. Preto ak omylom užijete veľmi vysokú dávku lieku, okamžite zavolajte lekára!


Ak zabudnete užiť Tramal kvapky

Ak ste zabudli užiť kvapky, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní kvapiek tak ako predtým.


Ak prestanete užívať Tramal kvapky

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu Tramal kvapkami príliš skoro, bolesť sa pravdepodobne vráti. Ak si želáte ukončenie liečby kvôli nepríjemným vedľajším účinkom, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Vo všeobecnosti sa po ukončení liečby Tramal kvapkami pravdepodobne nevyskytnú žiadne oneskorené účinky. Napriek tomu vo veľmi zriedkavých prípadoch niektorí pacienti, ktorí užívali tramadol dlhý čas, sa po rýchlom skončení liečby môžu cítiť zle. Môže sa vyskytnúť nepokoj, úzkosť, nervozita, tras, hyperaktivita, nespavosť alebo žalúdočné a črevné problémy. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k panickým záchvatom, halucinácii, neobvyklým pocitom, ako je svrbenie, pálenie a brnenie, a hučanie v ušiach (tinitus). Ďalšími neobvyklými príznakmi centrálneho nervového systému, ktoré sa hlásili veľmi zriedkavo, môžu byť: zmätenosť, bludy, zmeny vo vnímaní vlastnej osobnosti (depersonalizácia), zmeny vo vnímaní skutočnosti (derealizácia) a bludy z prenasledovania (paranoja).

Ak sa u vás po ukončení liečby Tramal kvapkami prejavia niektoré z týchto príznakov, oznámte to svojmu lekárovi.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj liek tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď vyhľadajte lekára, ak zaznamenáte príznaky alergickej reakcie, ako je opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla, a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka spolu s ťažkosťami s dýchaním.


Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby liekom Tramal kvapky 100 mg/ml sú nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 1 z 10 osôb.


Veľmi časté: môžu postihovať viac než 1 z 10 osôb

 • závrat

 • nevoľnosť


Časté: môžu postihovať menej než 1 z 10 osôb

 • bolesť hlavy, ospalosť

 • únava

 • zápcha, suchosť v ústach, vracanie

 • nadmerné potenie (hyperhidróza)


Menej časté: môžu postihovať menej než 1 zo 100 osôb

 • účinky na srdce a cirkuláciu krvi (búšenie srdca, rýchly pulz, pocit mdloby alebo kolaps). Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najmä vo vzpriamenej polohe a u pacientov s telesnou záťažou.

 • napínanie na vracanie, žalúdočné problémy (napr. pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka

 • kožné reakcie (napr. svrbenie, vyrážka)


Zriedkavé: môžu postihovať menej než 1 z 1 000 osôb

 • alergické reakcie (napr. dýchavičnosť (ťažkosti s dýchaním), zúženie dýchacích ciest, sipot, opuch kože) a šok (náhle zlyhanie srdca a obehového systému) sa vyskytli vo veľmi zriedkavých prípadoch.

 • pomalý pulz

 • zvýšenie krvného tlaku

 • zmena citlivosti (nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo kostiach, napr. svrbenie, mravčenie, znížená citlivosť), tras, útlm dýchania, epileptické záchvaty, svalové zášklby, nekoordinované pohyby, prechodná strata vedomia (synkopa), porucha reči.

 • Epileptické záchvaty sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré zvyšujú sklon k vzniku záchvatov.

 • zmeny chuti do jedla

 • halucinácie, stavy zmätenosti, poruchy spánku, chorobné blúznenie, úzkosť a nočné mory

 • Po podaní tramadolu sa môžu objaviť psychické poruchy, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Môžu sa prejaviť ako zmeny nálady (zvyčajne dobrá nálada, príležitostne podráždená nálada), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (zmeny vnímania a rozpoznávania, ktoré môžu viesť k chybám v úsudku).

 • Môže sa vyskytnúť závislosť. Ak sa tramadol užíva dlhší čas, môže sa vyskytnúť závislosť, hoci riziko je veľmi malé. Pri náhlom vysadení lieku sa môžu objaviť príznaky z vysadenia (abstinenčný syndróm) (pozri časť „Ak prestanete užívať Tramal kvapky“).

 • rozmazané videnie, zúženie zrenice (mióza), nadmerné rozšírenie zreníc (mydriáza)

 • sťažené dýchanie, dýchavičnosť

 • Hlásilo sa zhoršenie prejavov astmy, nepotvrdilo sa však, že bolo spôsobené tramadolom.

Pri prekročení odporúčaných dávok alebo pri súčasnom užívaní iných liekov s tlmivým účinkom na mozgové funkcie, môže dôjsť k spomaleniu dýchania.

 • svalová slabosť

 • poruchy močenia s ťažkosťami s priechodom alebo bolesť pri močení, menšie množstvo moču ako obvykle (dyzúria)


Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej než 1 z 10 000 osôb

 • zvýšené pečeňové enzýmy


Neznáme: častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov

 • znížená hladina cukru v krvi


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Tramal kvapky


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo liek Tramal kvapky 100mg/ml obsahuje


- Liečivo je tramadoliumchlorid.

 • Jeden mililiter roztoku vo fľaštičke s dávkovačom obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu (1 stlačenie dávkovača obsahuje 12,5 mg tramadoliumchloridu).

 • Ďalšie zložky sú: glycerol 85 %, káliumsorbát, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, propylénglykol, nátriumcyklamát, dihydrát sodnej soli sacharínu, sacharóza (roztok 0,2 g/ml), čistená voda, silica mäty roľnej, umelá anízová aróma.


Ako vyzerá liek Tramal kvapky 100 mg/ml a obsah balenia


Tramal kvapky 100 mg/ml je číry slabo viskóznybezfarebný až bledožltý roztok s vôňou po mätovej a anízovej silici.

Tramal kvapky 100 mg/ml sa dodáva vo fľaštičkách s dávkovačom obsahujúcich 1x 96 ml.

Liek je dostupný aj balený vo fľaštičkách s kvapkadlom.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca:

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

52078 Aachen

Nemecko


a


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv máji 2015.

_____________________________________________________________________________________


TRAMAL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Grünenthal GmbH licencovaná na spoločnosť

STADA AG.


Návod na použitie lieku Tramal kvapky 100 mg/ml vo fľaštičke s dávkovačom:Poznámka k hladine obsahu

V originálne zabalenej fľaštičke lieku Tramal kvapky 100 mg/ml môže byť vo výške tekutiny rozdiel aj niekoľko milimetrov. Je to dané rozdielnou hrúbkou stien a dna sklenených fľaštičiek.

Poznámka k použitiu lieku Tramal kvapky 100 mg/ml vo fľaštičke s dávkovačom:

PmoRk6MGHSZOl/VaJ6Ghcbi4JS/Sd/z9dqKVjKEeHhQZs3iX3Wydn51atXccW98zg1oqpVq2pqaiLvO0pqQQqqdOjfA3gXpq5TA35UII4dpMqlVy9ndsEOVHXlsmX4qaQ7CVlPHg/6ZgjDn2/q8eNSjUgdOnaU/bVouRO2YIFu3xYk6q0CaZZLSYEX7PKI9ogp/AvqrnFKxZRCoVB4gIqpJgHbE5XXA2bO/QWnZjOsDbiJ9Ucx7Gqp7CueBfn5yH2PrFoUlMrLrcJ284b1ZMY9wtfPj2EX7GA7dFBJKKuFRWPyNMsmjRk5EdvPGQWT7tuzm3Q6/RYYqEA6EAY5cMBEtWtlt3njJuwGgbdAKwnuHgMdO/MQWBZ94wa5a99WkZRQMCSnTQ+ws2tF2tEMGyy1Yumyn2fPUuZXoXHImf7vqwPbtm2rK9lQVEw1BsglqrA3wmc0I+x6VsqreznqEsgWKuQsZbWUJPbWrV/nziGPgAojjVOSq1euYNEn4bTWCD9zBj/l1PVrTr5mUzkb5zES+jnfZCu2kCuPy5VTUhK4zvwFC44eOYJ7eSJOHDkMM/T+HoM43QDlIi83l4zfMq1fT5kqpSD9zZo1W7dmDemYgrHPcO/5ixahcCuxmJrWU/hN1QA50wcOHQoZ7TtGs7ckI1RMNcYa1n3f0clJtK0TWJdoudN33DhG5i5jlSoLzau6pqYoBL17j568ePD/PbBftGhx737u3iNGcCTs5PGSWH2y4B7Dds2Tt0wUI86Pn52VBbpGHpkxa5ZiJT+kMMDDo3mL5ssWLyZdUjHXr795/UYZl1Ti3VJGfe++yn7PmVtYLFuxYtfOnWTEO7Dgl19Q/VOxIVNZpQNdtZAp06aNHzsWjY8cPOjo5MSotwWkYlAx1Qy4wp7Yvs2HQkIYtoCQXH9AcHLIseNlnycPYpVUrOGTnpaGrYkaRkZkwT3Awlw+P35WljBpUtSPfzHyP3LXydlZRUU5wWb8LTCQnPIzxS4pv+8mKqannKAoJ1YjlATk0m/8eBtbYaVt0FB8HNU/Xbh4iTaUMpEXuGcywXT1ypWw/W1VoJbP96mYagDc0yngp5/IdVJERkYGyv4cNcpHAzdHgO8TAzNTSauTUVFReMzpjKJAh5LUNDFO/IcZ6WR1emCC/0S5LisX8GPOnDVrV4MGDKtN6GB+Xl7g8qW+346X178PN4+XJmAay5RORlIS9N22c0/wiqXL8FcamNVg34HlLuX7xtRUS1dXwayGLwM0M0DJIBs3rJ85e05Zr9MkVEzVDXY6zZz7i1jD8xg7jfX20XAzHNI5xrA2IGxBXERnjoLCQoYNcsRHyIJ7gFUL+XTn7du3YldLOTVSff38VO1pQXYfDL6qWpX8AXds3SJvVH98XBwe9+3Xj8ebxMBvQ3TWv3LZsvh44Vv7+09C/3ZkFikvrfpUAdzYrLlzp/hPwkdgJgfzJG0ugELFVK3k5ORgpxPH44QACQsPDYXpf/8BMkWeqw5UowgBlhTIKCPhs3fn7l1yt4WNLcf1JG8KqVglzcvN5ZilvPjWZGS4t7eVtTX2MjNsVH/+ixcw6N6zbPfgu3fvoi6ULFBwKnjyCJ71k1N+FJF6Kzoazfq1KotUClZW1pwOUTBPAvtDazuYUjGlUCgUHqBiqj4EAsHaYg8+2SCPBMWWenmP0GwWXVxsLNnN7efZYmb3mKOHS7nXHQnfFLJJ5fXj33+QKnrwVkypXqdgs6g5b8fe3n7dxg2kiz8i9DTDFi4Z5j1CeshUSnISHg/x8lL1nTt17sxZP2WKl1Cn/vgjPtK7n/pMe8Xw9PRMTkoiTelf585ZHhionZ59KqbqANUrWRO4CoWOTgv4UexpIGEoQ9+RDz+vMkRGXsDjGbOkBYFnZ2eRf+s1jIzIgnsKJONnPHwkNhk/KbHUYkKPnj1Ez1E1yMX/U0AAGTKVdCdh+9Y/hw0fIcXFH/nfeTxu5+Cg0ptEiF0/BdauWoXH1apWU8OdKAN8hU+dPv0BW3cV/85Xr1y5cMlSUc+txqFiqg5QKRMUCzXtxxmSrE7Uy1fjZqkwAZ8oYoLy1iVx9cpVcrd9h47YRlMsGT81NU304OtXrziucE0l+cD7bgnatnzZMvIrBO4t6M9NXiNGcgLCEGRxE9P69XiPipWE2PVTEovGcuekqR+w4n9jY659hnujIzC3mzdnthZGSlExVTn/HthPljKR9I2KXU8aN0uzixtjMOycVLrD9+CB/eSujW1LPFYgf/Tt27dPsrJFj796VWKrophKDQK/EBQyRRp9+Xl5f67/Q6yLn1ygGKx2ZzSa8jNsmxNOEb+G8rc80AjoixNm99gBCHq6ccN6mOFpVU0pKqaqhQx6XyB1boIiogYMHKTxv4/Cwrd4LN14iYmJISe8Dc3NTYi4RQXqQItm4ouiDfYUMvrQnZAJ8iH79qY+uE9mnb579+7GtRLjvWMnOcpE8QUSI9FZf7169dV/MwoDFv38RYuwlQ3zvDWBq7Qq8pSKqQrBSgoyykjuWV/A1pQMZ2fWamvTJIW8XJl6KDHCNPlSsUpkzT0F6kAXFRXdv1+2mGoPKBi+Vu3aawNX4S+VmOvXH9y75zNGmAcMXy0Z6Wm4IIuTs7MGS5DAF0CXrs5YTG3t7LSn8p6MgJVNBkuhyFMYaEnwKRVTVUEqqfTIuLDiBUqNB+oj6tUvMVjevHkj6bT8/HyOc4MsE6WA6+nxkywp7UkwaalifP0aBCwmTuIpqOcfq4V+Hpj1g6GKz+zl6qqZWyzm1MmTeCxXKVXtYbi3cOUU6yn6iNWuXUcbyp5SMaVQKBQeoGKqEmQ3SwUCwZmwz5Zph45icqLUTyXC43T+7FlJXUASbt8md8mae4YGBgr48ZOSJXaTJ5di7yQo2IVUdeAsfo6pHrKv1G67du3Ue1+lgJkEWZxfnflj/CIafPr76kBjY2ONZ0ZRMeUf2ZWUEYZPJqI6DlY2Nrz3vFOMunXrws2gItAJ8fHpaWliS3L8u7+UH5+suWcpf+nSgoKC589zpZzQwsYWFQNFLuns7CytKoGM45D+3LSR06EPMdLXV7OJ8OSXnxoSB1QHiqaY9eIFGZywcf0fGg8+pWLKM3IpKXDyxOeieR6DPFV7Z/LQpevXuKL+jr/+mr9gAecETsE92JIhls2ayi2mKffuSz+habNmZGXlsxFn0fKZVuHUubNlU0tO4T7ExQv/de3aVYMF8UiLvktXabHD2g/o6c+zZ5HZE2CRbA/aqtlgKSqm/ACz9TWBQp8DysKUUUkL8vOvFleua6OuWG5Z6NKlC+6aB7qwJziYo1xSCu7VMzVRwI+fkfFI+jlW1jZkWejTJ0/AdE8Lix6hWv2o6QAZNZX2IHX82LG9+7mPHafuRFhEJFFppbGF5sPLlAR+z6JlpY4dPaJBzz4VUx7IyclZy6aKMmyh+znz5ss4Yb94UWi/eAwezMhcTl89VK9R44fpAb+vDkS72HmKJFVQWAhahk/mFNxr3NhC3rdLz3hYph/fyNgYz/QZNrkwJCREC41TBIqa4nSUYtgCTvDAXbPUoKr5+fnp6WkMkY7p5OyshV9CCmBlZT2DLWaGv7RgUghGjKYy96mYKsvVK1f+2haEWtvD7rQfZ8i+cBP5n9BY0HjKk1i6de9+5XIULneC9RTswTt37+JPJqfgnqGBQf16ci9lirYnEX9LPXqQM324JScnJ22uJI+s1KhLlzgLqbjNPaeJFo+Ahl6/du3SxYuiCw7Va1Tn/e00BfrSio+Pw761Hdu2zV+4SCOmCRVTCoVC4QEqpoojEAj27glGefcubm5+479j5Jmt5+TkoBpR2llPDPCfNDktNRUFGyDAmIIJfvXqJZaUY+lmUGZmDeUtuPf8ea7YMlGiNDIzt3dwIEtEr1uzZtmKFVo+aXXq3Lldu3YhISFknWMEHEH2aY+ePfgKThAUFop9L4ydXStJT+koY8f53YqORrY/fKYuR0VpJIafiqmCJCcnrV65EgnNzLm/iC2bL50bbMtiF01nxUiheo0aC5csxcvBCPiTxTNWTsE9RujHt5T3XdLSxbR7kkSPnr1IMU2Ij9+1cyfqLKLNgNwP9/YGxQzevZsM9kQgSXVydh4wcKCNtTWjRDeRxMS7nKaq5YEaNWp8N9Efp+3/vjqwbdu26k8mpGIqH6gy6bGjR1D8U0cnp7F+3yoW3RYXG8tITtjXEuBHm79wUdDWLWRRPgxZcI9ha+5Vry7Hetzbt8KKKrIUN8EYGRt7DvNiiHj4A3v3flW1qtZ6okjA9pw2PcDTc3BIiHA2w1HVqMhIvL7Zu597x46dLJtaymWuxsTEkI1VELZ2dpbNmsHgKNvylpGaIqy7gPkP30b4F7hr185Jk79X8z1QMZUD5LVn2KkEbKcEBHTrrmCJYhwUZV7astNCDA0N4e+yfXthSWPkasNPkQX3GPkb54nt9VQmqMZd6oP72EQFs87K2lptdUKVxNzCAiSVEbryhKoqaqgyxU5/NAZhNTWtV6dOnVq1a8OusZFRTSMjjs8qPS0NthwlhRf26dvXysoaPYvF9D5ba1n/8B0zBospfPf3cnVV8wIaFVNZOX/uHA4VamFjM2HSJHNxlYBl5C7bhM5j8GCtioiSAlrHMDI2wp9YTsE9QF4/vtj2JDLS32PQ05wcXHQZ7mp5YKCu6CkCqar3iBFnI86ePnlC0txcrNoyrFZaWjZtZGbWpEmTdWvWcJ6dv2iRU/FyNifg4WF6hrK3rpXAjznEywtn9CK3PqPGoEMqpmUDU3s8zx06YgRs3fv1r2Ro+P79+woVKjDwYGBTgf0/O2CKdyRz7mwEIyw41FbVN88vl4lYfbLgHiN/zb2srGwZ/U5iMTAwGDZ8RNCfm3CBO6SnDFvGSeHLqh+YyA/39kYBZzevX+dk90tBksgCO/cEi64PwHwfJa3BVlBYqOVeO8UY5eMTeeE/7ImKCA9n1FiFoPyKKUghuy1iiFWk18Ry0vt37969f5+dlbXrr20v8vJq1607bvz4lqwnFLTyfVER81lDK5QasK/liGzxU5/PwXP8GjWNnj17jt7uSxYYVKkiX/qQekBFV3HLAKZ0wT1G/pp7UsqayIiRsbHfdxM5esqwvfZ0YgmVBKTNngXkAHZT01KTk5JhPi5FMSXRWUKbGRtbW5wBDMKtW185MgK/RtIThbL42js4qCdnv/yKKYVCofCI/ovpx48fCwsF71kKCws/CHcLP3z4IMtrE27H79n5NwzatGvvNWJEnTp1kD2LrVGm2CbFlimCY7FWII7Df9dYz4lT16/BEH4twbVaqVKlihUrVqokXO6p+L+KVapUqVjxfxpcYEWLvBhOwT3YylVzT1KvJ3kRNU6Z4vwi7czcLxN0z1ZW1vCAwbTpAfn5+TAxyszMRPOntNTUl69eSrFYL0VGwqN3P3dPz8HkainZOytRTy1TRsStD2wP2qqe7iZ6JaZIN+FvDiQPZuivX79W7Drv2DzxS5EXUGP0/p6eLr3cQMiKiopIGWUYrJgMqZlliuz+PbuZ0jXrRAHFh63oj2Dw5ZdfGhh8VaUKWhMAtVWPwh45FELuNm9R4idVoOCeXOFQ0pGkp8lJSVOnT9fdQnOYGiwcJxKIbHZ21uPHT25ev45XCUlwEQCcrmrbsiT0An4/OvplIwsT/CeSYnrt8uWrV64oEAkuLzospiCdoJugngy71im7vSmWvLy8d++El8rJzjkfISz5k/1E+Ac6aerUFlY2wkVS1t2EhbFYJSvgVdHSBqhEkb2TkPA0O6emkZGBoSF8HuCIsXEthl0zleU+34n7ngAztjLIaiVDEFlVaGtGRgYZt1/DyKhps5IoKAtzuRvn8dvrCenp8aNHyMx9+Dg9uH9v1ty5yMTTP0xMTOEBBqbf+PExMTGMMODkLMdiRRlro0b7MsK1+CrkU5GRkSixXf+AX8ukKVM2rFuHj/y1Lcja2lrVYfw6JqYCgQDZnqAm79gZt+zAS169evmyAB75L168yMsVliKGSyUmlKoYD5L36dMnhv2I+v8wtVbtWkWEr4lQRoYQTTlE9iBbUxkmbn+wIaskNY2Nm1g2hUHjJkJbr37Dz514y4zcLmTBu1999ZVwW0UIaOz//vc/eX5PYrh29Qq5S9bcq1XLWK5AfSDj4SNZej3JBfxjDfMecezIIYZtaYcOgr02xX8SfK7c3Nz01QpDoDk7bFGgFZlLCr8EVFSJk+a76+8dzvpSPkoU+Bc/f/YsdrjlZGWpIYxf28UU7ME3b96i1SKQQRltT7D4kGgywujuB6KKKQVQUis2Fn34yFGGwvinIsKy5Khnqel88Umc459fiba3YmLupyRXrFhR7A/yIjc3OleYYxrNZpqSIJ0FyahZsyaIbNWq1ZBiigXZrdh6hTORsCoWJwBfYOFhYeQRK2sbPG7S2ELeC6ampilwG2ViYGAweMgwGNSv34CsfAoWCnyupkybps31pfgCBVqJzVtFNgEGRFaPjVP4khg/cQJZ7TQiNNTZuatKEw61VEzhA/wiP//16zekwSUW5BHKzX3++NGjrKys58+eya6bYunh6ta5izC4BAw6ziJpBY6scvaKp/aSDr57937/nmAYKLAcgXUWA/IKW1DYeg0a1KlTt1bt2kZsxXtRXrPAAEQcVLVatWoMm/opo8WKG6sgWtjYGrFvjTA3k2+OX1BQwIvrSQqOnbs0bNRo7+5/8CoqWCjjx44FE5VhbRZ9NccwOG913Zo1ZG8PDmCcOnTowLDLsmq8OzVhZWU9xEuYeYxDdzeu/2Pd+g2q8zFokZi+eiUM4X758lWZFmheXh6I5sOM9MxHj5SUTg6u7v06OX6uLopn90xp77zY3dJPoQtwXVCXIi/kPX/O162+YJcphApbXPcDWa+NmzRB6wPGxrU467DwWy1g1znQbqVKlWrWrFGtalXpy7W4sQqCLBMFSipvjagy25PwQiMzc//vp5w+dYKsioIW0WKioyf4T9Sq/lEqAizx1evWhZ85Qxb8JwHj9MC+fTCQvVJMYuJdHVqDRkG72EEHNsHePcGjfceo6O20SEwpFApFd9G8mMKMPjc3T7o1imap6amp6elpCfFxyCjjnWEjRzVuYvk5SVRcMClTeqbPOS7FVs1mp8mHDuwX8678gZYCyPVWK9uWls2aNYRJr7g2KoWFhVlZhVlMNpiotYyNxU78C/LzcbF9BFlzT96sJ1l6PfHFV1WrDh4yDP5BOf2WUXEmMnVdv3Hp1cuulR0MxLb5Q1Pgdg4OsoSdIiMXtbFidGFxAK3nkK2ijhw8CJa1isKkNCamHz9+fJGfn/s8V4pT/iF88h49jIuJecg2sVEpg728YW6IF0kZCVN7KWIq6Tio8/atf6r6/sWSmHAbL4N0/rqbubmFeePGop4rUNXMx49hYFSzJsN+SLCr6uLFi+SZPd1645p7IL5yBeoDj59k8e7Hl07bdu0bN27CiZoCFvzyC4iCv/8kvV8/ZYqjQVCbP7FT/rWBq37fsFG6OMbExKDXnj5+4lZ0NAwWLl6iEz49tHiKV05VFyalATF98+Ztfn5+3osXYp8F6UlPS0tJTlKdBcqharXqffoPqN+gAXZ3ymJsMjKLbNjpk2Q8uaa49N/5S+wAxSqAxWplbcPxWaF/FNgafPmlcS3jmjVqHD18iDyBrLnXqDhyS3aUz8dXACNj41G+Y6Jv3uCYqEgUfgsMLA/rpwhkpa5Yuozjlcp6/GTt6tUzZ82S9NWSnZ21ViSSz9RUZ35vZAEU1YVJqU9M8/MLXrDFMsQmJt1LSQEBZdjPvNpuCfiqWrWB3wyBr6nimHyJssiUJa/4NIZQ2LjYW1cuXkTTZzDG1fmjSQLZqrA9cfhQI3OLVvb2rVq34ZirMF3Iysq+eeMm9uM3NBfO6Mmae/LG6hcUFDx/ro5vR7GAidqggVD9Dx08gAv3wafLZ7h3+ZnyM6yVumzFil07d3LKU0VFRi5nGLF6CjYpKCmZZAU2KaNEOwD1A7dKTvYjQkNtWbOA3+4m6hBTkNGnT5+Knc7n5eXdir558/o19RihJCi1vN9AzypffSVlds+Utj1FT5MyTk9LPc5mYWqJjIryMD0NHqCqYK52cuqMZm3YuR97Kwaf2aGTI/lCBWL11ePHlwL6Jhj77XfhYaFRRBN5mPKj3st6nGFJAj+j3/jx7RwcOBIJejr+/r1Ro30dOnSAKX9iorAaw6mTJznxqssDA3Vids8BJvvwr4zTGVBtYhtbWx4LSqlWTKXIKJiiV6Iu8RvYJBc9e/dh2Bw7XLtEFsUUa36KfcmTx5kHgner7+dRDrS6imJX28GHCaTz0ydScVq0sCLPlzdWH76ueMzHVwYDA4O+/fqDHKASNgj0GdObdH5ZsLe3/y0wEKb8DBuHiw7idClJ6FwFbhL4srx+9Sq5xAFfJzz2hVaVmL558/bps2ecGT2SrdtxsRFnwtRvipJ0d3VDLTbJYFJGfsWU9JKXBQVkEo6ugP5RIkJPw8OiSUlrPLJGFELeWH3FOpSoDtuWdgEzZ3PKo6B0/vKzioqm/DAQnfWLRaeVlGFN8inTpo0fOxYfSbxz59jRI98MGcrL9TUfGkWhUCh6AM9i+vHjx+zsHKbYL4wBE/Xalcs32RBIzdqkgHMPl7ompkVFaPGhAse0FPVBMbJZrHhbUJB/9ODB169equ0nUgVpD0qWOMmCe4xCiU+JScn83BZ/GBkbTwmYsS94Nxk1hVxSum6CyQ5aI/YbP96icWMpE3zT+vWmBvyoB78TcwuLGbNmkT9p8M6dzZu34CVnn08xffXqVebjJ5zYe5jaa8O8HmNl27JO3bqsx+nzkQqf+4mUWcFEJpHNyc4+Fx725pXi3Y20DU7BPUb+WP3nz3OVafekOgwMDEb5jjkXEY4K12JmBgRMmjJlgIeHpm5M/bj06tWwUcMtmzZzoqZs7ey69ejxdbduerOUDD9pfHwc6VXbuP6PhUuWKu+J4kdMwSB9/PgJTvrG3Ll9++Txo1oio0D9RmbNrKyK3r8n1LOkNRNTWhjFiiyxyxXZx5mZsI04fVLtP5ZqIQvuMWxdfXlj9dOKQ5G0k+49XVCG2I6tW/DBDevWwffiKB+f8uDfR1hZWa8maoDqMf7+k1DeAY485cUTxYOYCgSChw8fcVz22dlZZ06f1qCzXpRqNWq0bN1KaJMypSWzxBytQOqpWJGtwHw+UnKYHWY9fnw+PEz0TfUAsuAeI2ddfeTf0xI/vhSQ6f399B93/rUNu6QO7N2bmZk5dfp0RhdSJymyA1+QKFQWO6MS79wJ2rpFyUh+ZcU0P78gKzsbT+1hUn+DXRg9UTpzRhuwtWv16eOnok+lxBTVcWY+25wlkskw4kW2QvEKQMkZFZjkxLtx7Bed/sEpuMfIGauvbU586ZiYmnIq9iP/PgzKj4u/nIBCZcn104jQ0MaNmyjTF1opMQUlRTndiLy8vBNHj2iVNYppZm1dqXJlnOaEVz0Jm7NETPFzjIjIlvI1sfuJdxKSS+d96xOOpVOD5I3V10K/k3RwxX6yXD9sfwoI0A8PDIXEpVevtNRUHBYWtHlTw4YNFXZGKSimqNt7ztOn+Mi9lJTDBw9oz/IoSZWqVWvVroObOIlO1UsGFZCpWtr8JEWWWCr9+OHD/ZSUe0mJmvmp1AJZI4qRM1Zfa/1O0kEV+42Na5FeKZDUmQEBYMjoa2n6cssoH5/MzExcTws5o2CggD+KxplSKBQKDygipjC7J21SIObmjYP7ys6gUDPInPz06VPjJpZgRcKj2MqsQBqkTLGzvgKxVlr6qRKLFS+2fvj4Mfbmjeelfw96BllwDyFX4pOWO/Glg1z8pH8fWLls2dOnT8tJCn85Af4pJ/hPfHD/Hvbsz5szGwYKBEvJLaacdVJANExPS0BNRmsYGX1paPC+qCQBnyE89SXbCqVAVxAVWfTUhw8fbsfeEvYggV32XfQSsuAeklHZY/W1JxlfYZo2a/7d5O/37v4HxtjFvyMoKDkpSUq1OorOYWJiStaUQpXStgdtnRbwo1zBUvKJqUAgyMou1Q1Na5UUU9PI+P07XF6vlHoyouVHGa6YckQWxS3cvX07P49dHdZfJW1obk4W3JM3UF+3/PiSaGRm7vfdRBjs27MbF+6Lioyc9eLFz7NnUf++3mBlZb08MHBmQAA+cu3y5TWBq+TSU/nElJPgBLN7bVZSA/a3YFjJ8P37d6VMzlI+JfEiSzxVIrIfP35MYeuSFbCFWfUbsuaeAoH6OufHlwSKDBv77Xdk4mlCfDzy7zPFPespug78O5I1+hhWT+UKPpVDTJ89e44bLz/MyICtFq6TkqCJ2DuBQCiE//sfuU5aQZxikoYog+f4hMg+fvSoPMgogqy5Z2YmX1F9HfXjSwElnv6+JjDnyecCoMi/z7CxitTFrx8M9/ZmiusxIiJCQ01MTGQsKyWrmIJR9rw47On169f7gv+R8z41AFrge8c2HSqRSFZV/1d6lzvZ52guK6V5z5/jD5LeY+/gQNbca9bUUsrJoui060kSr1+9EvsHsHLZsrTU1HKVeKrHgJ4mJwlbfuBgqeCdO2Eri57KKqa5uXl4gn/h/DntjCfl8IHNZRQUFmIBZZBEsrvoHLEiW4HtMkJqq0AgeJKppraa2kDrNiVTV5jjyxWorweuJ7EkEQHFhpUMBYUCvIsSTyf4T6SrqHrAzFmzYLtcfj2lcaYUCoXCA7KK6Yvi+qTZ2Vlq7nmnMGiF9+OnT9jeLOVTKjY/RS3WUtv//e/Tp0/ZpaPByhWCd+8KCgpkN071w48vyrUrl/GYNEsRKIt/1ty5VlbW6r0vCs+g5RqwTznG6evXr72GCxdVJfn3ZRLTV69e4aJQ0Tdu8HC/agG3JCm1KlqsmBwN5cz3yRPgx3+v3m7vGif2VgxZwzTy0mW3Xj0Z2eJM9caPT5KdlfWorIXgrMdPpvhPKm+FUPUVkFSOnh45ePAJa1RJipeSSUxfv3mDBu/fv9cVsxT4yC7yCtjEJ7F+J4b0NREaSp4DZumrggJN/hiaIOb6dStrG9uWdmj35ctX5/4T/kl1cepUuXJlKS/UPz8+4o7k8j0OnTpdv3IF725Yty4mOpoW7tMDRPX02mXh7GRN4Kqxfv9v71zAoqrzPn4eeggCFBiQq9yVq0Dcb0uKl3AzoTBcpNVcY23T2tRxyxu23qJSVHoDy8Ve0yfjXZ/ctdQVy0xZIXUFlRC84w0Qi1ERFX3rfX9z/nI6zsAwwDDX78fznOc/p2E4xPCd3/3/R+X+KLXE9F6HU9NkmOlsEsT/44VVvAdAt8l99pz7JmaTCuz66ks3N3dh/h7b8n536TejRg5X4fIbXx6fvQGU66nHPjsuI2MCxw9zq6urzVu+XNg2WRjch0FTho6ynnK8pNZfuLAgd7EnP1NcQE0xfVhe+uP1Zg3eqG5hzaadiuyv2fyOWIEJclMmK/54Xc4rr4rnmbbfv79r99eJCXGeHp1UnhplHv/SxXqFK0xGxXvHBwYGvZ+f/1HROuFPjgnrPKk0MysLVVMGDf3u3l6y5PMtW8T1p81NTbNmzvjzHOmIlBTholpiKhRFNfFdq8aNYMaCTvWUKK84dPVqQ0x0pEIIlQ1mNDIqDh4UP8xdsuQ3ycnKT3N2diETpjQysvDRnT+2lpSUHdiPxJShMyk729raWuGX+8Hq/O8rymfMfI097Flp1N2O4CkwEZieZr34ew/PR3rzL1663CKTxcfGODj8qrOOjg70kAUEjANZS4t471IXN9eYmJiunkwmTFp6un+Av9jl5zoSUzBRDR365bK9wtbmrxJ+v8zlZ2vUmQIAgAbomZgquHvAFCDj9OMP/yvjd1m0joyKFq63tt7+eu8+L08P8vc5vmqKSBmevG9/mdEYp3W1J8UPxz4zrlvTktz59cUbiooKaS3eTxj+vhHA0okK8fHmjuCnWmJqaWnJclB2dnb9c5NA39nGD7W5cP7c+PTnxROjyd9vapJPZQwKChji50t6GhcTtWv31zq7UY3y7wP7xQ9HjhqpzleR4M6eI5+BEhcX//G6IsElZP7+1JycjIwMrqM4HBgcLD6+LSBAnJLi1BTTx83NmZi6De7Z9CBgZFQdOXL+7FmFEGo7Xzx07Hh1be0pPz9fdzdX3d2gJjl75rQwE5qT724b2tPW+8SkpKioqM2bNglbtnEd46VpgV5+w4U+CCdlZ0dERojj42qJqZW11a3WVo6XZDuJxCCmnIB+gnn9iU8NH/10qsKmJqSqJ2vr6NDVvWkWJnkCL0xUaw6bAvRXlzN9+m+eSlYoRGXnt5ctS3x0/1dgQLCQjvBhqZaYDrCxaeIeDtgfNeZpPR9jCrRA+YH9NdUnnhmfJnRJGRltt2+XP+rjhwwb1tWTu4X+6j4oLPpkQ7E4ikosyc1lXj9cfgOFfVi23m6l36xaYmpubm5tbd3W1kbrYWHhe7/eA+MUkIn6+aZPA4JDnh77W3oo3uPECDj16A7emVlZfewNpS+fPUcaGhq2Mi9PfJ15/XD5jQB1s/l2trZMTElYYZwCgVMna1glJjn+w0ekiEdKGzTiGVEE+ekaednRY8YMHTp08aKFXEeXFNfRforeU0MHdaYAAKAB1BVTW9uBP7W0sJx+RFR0zQ/yITp1XY/SAaZG+YH9dIxKHRsbF2/o9ql44J4LX5ygweJQL2/v9cUbaFFUVCiEUNmOUhjfZ9D0wDJ1cXYWZgI9/0Imndc1NiB4CsTsLd39n8OHRj2dOiw0TCHXb0CIB+5NUG8ztR7B0k2z50j9/IaI271pfY4fNzVjxkykpAyOHoipldUTQue1tbU1nV9+5dUNH6+DngIxN2Wybf9TsndPKZNUjt/aU9c31QPu378vHrg3fMSI/vteyr38zFY9Vln5fn4+UlKGRc9ipoMcHdva7ggT+ezt7aGnoFOYpLK+KcPy/cUz9xKTk/t7wLPy+D6O9/qnTMp+Nz8fKSkDomdiamZm5jHY/fyFemEoH/QUMEgxg0OG/eOLrcrbe5ChRwd7gv5XUIln7qU995wWvmNX7YmIohoWPc7mm5ube3t51l+8xHXMOWV6+vctn11WGqMLTIFxzz1P54REeSfPn2a+fvbM6f3f7r1w7pzC05ikRsTEhD8ZId5gSq8Qz9xzcXMNDtLSUBLWnujl5bUkN1d8nUVREUI1CHpTGmVhYUF6ysn3qLgk6Om06a989c9/VB45rOEbBHqMnUTy3ITMIUOHii/GxMSmpaWdOH68rOzA3tJShS+pOnKEjsFeXrHxCQEBgXRFr9x/8ZgodWZEaZbEpKT1n3xCi8WLFoqjqLdu3kJVv/6DOlMAANAAvRRTttMp2aeXL19hu0CT+5+ROdHH1xfNUSZCYMiwcWnp5JSILzo4SJz5XRvDwsPpGJ8mj/d99eV2BRP1ysWLQmg18anhoWFhCpP8dYV45l5iYqL2b4BtLaWQkmItUkuXrxCeAPSQPlmmJKm+vj7k7Av5/YioaG9fP1rs/HI7SvqNmAm/y4oQDYpmuLu52do+snEp275x5muvT5485cvt27dt/bvyS7Fqf3L8w5+MCAt/Uodev3jmXkhoqE5k6+bNm3SWyWSxcXHN15rOnj7DrpPXP33aNFogxa+39NXNNzMz8/XxvtbcLAxXZ6bK71+aWnX0PxiJYnxExsSmjB4jNkgfNzens4fHYOavdMpAW1vLJ1TFH5mtunP7PwOCQyKjo729fTith1PFM/d6N3CvF5B6NjY2XLl8pbr6xLHKSvHmUZ2CFL/eopmYKXl21lZWVxsafxbt60mWi39g0OHvK5T3HAcGh4eXN51HPZ2qkG6yt7Nzdpb79Wb8/thd0d7e/s2ePcLDeYsWHTtWpTCPjiFMTuH4CIB/QICnl3d/l/233b7N8TaycKUvA/dUc7G+/urVq5y8z6qm7MD+btVTmcKCgra2tknZ2f1wd6D3aCwBZWNjM3SI37VrzbIbN4SL1tbWKaNGx8YnlO7aiUS/gdJpyp7jDVIXF2cb9YzHU3V1wlY5icnJKSNH0jHt5Rx6eOTw4V07dtRUVyt/FYsA0EIwV/vJVq2vvyB+2PeBewqQgJ45c4Zsz04/P7olNjHx2NGj99vbhStscN+8+fNRMqU/aDKbT7aJq6sLexc2NDSwxBTHS2pG5kTyDY9VHuX4ekMNflPQf5A1Sqaol7e3Oe/Ii3FwkAxydFRtjYo5ffpXD1qohGdvldFjxtBRV1dbVVm1e9fOTi01wVxloVX5wsNDgzmrsv3fiR/2feAe/TicPG5wuqqyUtza1C2xCQl0po8u+vFc3dycnZ1Z8KS5uXlt/ir5K598WLxFL/sux82aM6e/e7SAmmi+NMrK6gk6Dxni1yKTXb/+o7hXiqxUWpChSr7/0SOHEU7VWwJDhsUnJilboxz/0ejm6qIsr6q5du2asPb19e3kOwYG0ZGRkXGytvbokSPiTZPEiMsAiIiYGB9fP3f3wfYSSa9DATU/VItf08XNtXczonpnfpJ6CtLJ8nWd4uTk9PbSZbRYk7/qcMXDWassy48ufj0BdaYAAKAB+lFMJfb2dra2LS2yn1paxIkpFkj9zVPD6ZP8+/KDqKDSE+wkkqiYWFo8GRmlUD3KdcwJI9eeeR59QYVbamFpGcEzecoUeqjaSuU6+qnYOiA4hHx/+evb2ZGtamNj022A9fKli9UnTijs9TT5palq/iDXrsmjwOfOnjtZU6PiJhUYlZoaEiLPbrm5u3l5easogVCAPXO2dO5XX27fsmkTu9jU0PimVErGKcf3+Kv5UqA/6F/L1MzMzNHRQSKxV5ZU8hPJu6FDJpMdqzwKr1+HMKe+09gox8uoRjRUoK6utls/muVVBGG9UH9BRUSVIS4DEBjs5TWIbyIgfPgK6KbGxrt373C8ECu/CPn4ycmqAqbt9+6RxNfV1h45dKjTpFmnMAH19fNT4cirCUnqC/yIVQU9pcX8RYs0OMQa9BRtuPmCpLa2ygtQrl+/LuSmuI5YKh2XL8mHp5w9cxrCqh1IQyOjor18fJjVqYy9HVmr9uqbTiogKRGaoP61a1eP/uZJWFlEdVJ2NhmDZAnSxUOHvlcnNCmOsXaqnmJIScnE6zQ/Tl7U8ePH1c8mkXpy/E+tEQFVhvTUw8PzvRXL2UP2GfPGjJko6dch2ouZkqSy9hg637lzt6Wl5VZrq/gJHvx7js5MWKGq/QETUFqo0NDHzc3teBlVP1nfLZGRkcKaRHBEysje/c2TJ8uc2cSkpNlzpCznU3/hQu8KNgXGPjuOztNezhFCEDdv3qz54QdWCsqJNr9TQWxCQnxCYj+ppzJx8fF/Xb7ir/zefALzpFLoqa7QTQKKfEYrK/cHDx603r7d8lOL2FBlkKQyVZXJZPXnz104f54uolK1d3h4efsHBnp4enXlyDPIDh0wQB5kVLN0tEcMtLXNnjJF8EzX5q/SSA6afiLW9JkzfTrJ3w2+GZTklbyfpqbGyxcvqfbESUNDQ8NiYmMFDa2rqz196vR3336rjgsfGBzMyeuohg8ZOqRH0U9NERYeDj3VH3SZzac/bIm9PR3t7e03bt5svSU3VBWE1Z6IimZt4OOfe76psfHKlcuNV69CWFXAupU8SWi8vF3d3ZWzSWIGDmDYaNAO7ZTxaenf7NnDSvdZmO+DwiJOZT6qR9jycJ2NAiEDVuGK8Jxr15qYBUprdZJITi4uCUlJERGR3t7eA/WgwJP0dG1h0TvLltJaaIuAnuoElEYBAIAG0AsxJf/I2cmJjW4TrFRl358sWeb+0zojcyLZFA1XrjTxn8aX6utNfM5/ZEwsGaGDBjm5url1FQwVozWDVIB+y3P+8pd5fN6Z443TtatX00ILPZEKtiq9c8oPHiRrlA41M/IsHhocEuLUURugP3h6ei5d8Q4tFi9cAONUh+iFmIoRhJVFVO+03VHIUwkIuQgGPb+l5Scmrz/9+KMRl6/aSSS+fkNIOmlN6ung6KjakWc8bm4+YOAAayur/giJqom/f8BbCxcJOWiWGZ9+7uws6dz++7MnH79FJrt86RLbRVnN9qTA4ODI6Gi64YBA+XYA2o+H9ggm8SSp0FMdondiKiBEVGl9585d/kzSeqetra2r5yvIq4xPR9y/304Ke+PGDVlLy/XmZsMyYCP5KnpOXiPpO2CgLamhROKgfisnCShZqVZynuhpA2g/ERcfL85EcbyJSn/2Lm6uEzIn+gf4+3j79M5QJXvz3l35XN2rV6/SW6W6+kS3CShlRqWmRkfH0P9tPbRAu4XuWVlPN32+BcX82kF/xVQMqxinsyPnwPHayoT13r174kYABQR7TeHNRHJ8+3Yry3e13pLP4mXVAvSaWrZnPby8hZJye4nEzs6OFm6DByvfs5pYWlqSeFpayMVIfwRUAYWacwZJamFBAVuTsD7Jl1INsBng7ePT6YvQL4tZmpzaxmanMAs0LDyc1jrJyGsWZT1Ff5TWMAwxVYCvrHoorA/40Gp7e/u9e+3dyivDmkf83lIeGs/xhi1ZtcJDMm97d7fMohRf6ZF1qRr6Qcj8tLCU/9Ngk1J/Q3pK+rV65UpOlIMWIGHd3dB7fewWMj99fHx1Vc/U35CeKsSmPypax2klNm3iGKSYimGqRGcbGxsmr7/88gsJK/375edf6CEp7IP795XTWd2iEIjU+Qc7003C0tKCzoauAv7+AQUfFtKiorx8z+5/CZPlNAsZnu4eHiEhwyQSiYurK9cRXjRu6P+tuP6UxaY3u7vnTJ+u0/sycgxeTJUxMzNjpit7yBSW463Xn3/+hYks2bNMXsmMFTaw0jmPPfaYJW87WFtZcXKf3cLM7LGOhZZy7tqEfR6MSEmho7m5+WRNzcWL9adqa3shrLEJCQMGDnR2dqa1o+MgN3c3S8sntNOJpJ+Q4f/nOdIPVucLV7aWlASHhCQmJenwrowbIxRTAADQPiYkpswO6iqw+EDO/3LyKAHZqu3i/9R2505Xr6kcoiXTkgzMTp/MnHS2NnvMjKWJVNySSeHEIzy8xW/SeYM/q0AYRA+UIXufLP3tX3whXPl4XVFUVBQip/2ECYmpasxFSqdQiSkECoDWYJ2a+tCvadBkTcquOHhQSPE1NTRu27YNO/H1ExBTAIwWha4zjt+Jb+SokTrPpholEFMAjBl//wA2XFWYJ7vls89mz5Gq/CLQGyCmABg5kyfL94ARxHT3jp0ZGROUZ2uBPgIxBcDIYaFncRdvwZo1qzv6zYCmgJgCYBKI58nWVFdXVVVhBopmgZgCAIAGgJgCYBJYWFhkZb8o9ERt3rgxOCgINacaBGIKgKmQkJhYsuUzwdMvKysbPWaMrm/KeICYAmAqkHH6h5dzhOHcmz/dmJyczPGbaev0vowEiCkAJkRcfHxgcDAbJcMaomiBniiNADEFwLTIyn5RmM63sbiYzuiJ0ggQUwBMi7Dw8FGpqUINP4eeqD7D9nqAmAJgcoxPSxeLKWnBiJSRKDvtIxBTAADQABBTAEwOT09PhT1i1+avWl+8AWn9vgAxBcAUEXeXcnxmv7S0NC09Xbd3ZdBATAEwRRRqTonCgoLw8HBMk+o1EFMATJS4+PjYhARaHK6oYFcK1qzJe+89OPu9A2IKgOkyLeePnEhMa6qr4ez3GogpAKYL28RQvCk0nP1eAzEFwNQZkZLyfUW5YJ8uXrQQmf1eADEFAAANADEFAMiDp4Jl2tTQWFRUiAbTngIxBQDIg6dvLVwkVErt3rEzNDSMFhh4qj4QUwCAnLj4+PQJE7Z/8QV7uDIvj84Ojo7o2VcTiCkA4CFZk7JP1dayaaeMtfmr3s/Px4A+dYCYAgAeYmFhMUs6d/HCBeI20zelUuipOkBMAQC/4uTkNOO114Xp0Ryvpx8VrZs3fz6KpVQDMQUAPEJYeLg4GUWUl5W9y3HQU9VATAEAQANATAEAisTFx2dPmUILYeYpjNNugZgCADrhhcyJbCHW0/k3bry1YD6SUZ0CMQUAdAmTVEFPa6qr35RKly5fQWsMQ1EAYgoAUIWCnjY1NE6fNo0Wby9blpiUpMs70zMgpgCAbiA9dXQcJIzpYyzJzc3Mypo8ZQqiqAyIKQCge0akpEgkEnH9KbG1pORkTc0bs2fD5ecgpgAANQkLD/9owyfi/iiOj6KS1z81JycjI8PETVSIKQAAaACIKQBAXZycnAo+LCz+23pa7y0tFa5vLC7evWvn5JemmvLIPogpAKAHWFhYzHztdVpER8f894Zi8UiUlXl5u3bsoPXkqVNNcHAfxBQA0Bvi4uODgoI2b94kNlFrqqvpPE8qdXFzJUM1JjbW1tZWd/eoVSCmAIBeMtDWlqzU5OSnSrZ8Jp6CynUYqrTIzMqKiokJDgoy+vQUxBQA0CfCwsPp+G7fPpJUcaKfsbWkhA5ajH12HNsKJTQs1CgbUiGmAAANMCIlJSEx8VRdHa2VDVWO31eKDrYOCQ0dMXJkXHycMakqxBQAoBksLCzIROV4W/X06VMV5eXCjlIK1FRX01FYIFfVyVOnGkcQAGIKAAAaAGIKANA8/v4BdMh36Kurq6qqVGGiCql/epicnGy4JirEFADQXzDHn46Xpv6BHP+zZ87SxX8f2N9V6n/zpxtfeXWGgQ6jgpgCALQBs1Vp8cy4cc3NzQf2f/fNnj0K2X9S1SW5uSGhoYY4PAViCgDQNk5OTi9kThyfln6qrk459c+Gp8x8443U1FQD8vohpgAA3SAEAU4cP06SSlfEqlpYUFBVWfmnGa8aSvkUxBQAoGNITwMCA2lRUV4uHkFdXlZ2/tzZWdK5tNb/Zn+IKQBA95CVyvGV/8EhIZ8U/+1wRQW73tTQOE8qpQV5/Wnp6bq8xe6AmAIAgAaAmAIA9AgnJ6d5CxZ+t2+fwpZThQUFbW1tk7KzdXVj3QIxBQDoHeTvu7m7rV65Ulw7tbG4mM56q6cQUwCAPuLvH7B0xTvi+Cmn33oKMQUA6Cnk8s+Wzl2Tv4rWgqTqrZ5CTAEA+ouFhcVsvjSKJFXP9RRiCgDQa1jVFDNRxXo6aNAgvdq/D2IKADAAmIkq1tOVeXkOjo6c3tTzQ0wBAEADQEwBAIYBM06XLM4VWvhZc9Smz7foQ/8+xBQAYDCQns6Szl28cIG4/vRNqXR98Qadz5eCmAIADAknJ6cFuYtnzZwhXGlqaHw3L2/e/Pm61VOIKQDAwPD09Hxr4aL3ViwXrpSXlW0LCNBtsVQnYpox/lnt3wcAAPSFjcXFbbdve/v4aPn7Xr9+nS1gmQIAjIStJSU6/O7/DwjNEhl9QH7BAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="left" hspace="12" width="72" height="64" border="0">red prvým použitím opakovane stlačte dávkovač, než sa objaví roztok (z technických dôvodov je potrebné naplniť mechanizmus pumpy, aby dávky boli vždy rovnaké).


morVSkRkQvh42sBxBQYC2mpqULbo3Fjnd6LxGLJsm8H8vU+jxw6LElaEKatTBPLPm9WRmxsbVlkAgkrqTyduXf37rlz51SP9nr5eKue8QcqgJgCnfPuu++q87b0tFShrYvRUjlIMkg7yGr75cQJ886xxFSe9mS0TgsLY7G0csEJLIMM/dphk2oNxBToHBtra3XeJsTqk8bp5ysdGBREYkqawnL3sXRT5o0QS0vPj6SkpOfPn3P8owsaWnYgpsAoyM3JEdql1YWXHCGXYL7FiKkYrG6SFogpMDqQXAOYIhBTYHToLfl0bm4ua2DKBZQdiCkAAEgAxBRYLreSb3Elq60AKCMQU2ChvHz5koXTfxgQYOi+AHMAYgqMDmEoU6ewdFBEE68mergdMHsgpkAJxcXFer5jJVGN5Qvnz6uffERrhNz1TZpATIEEQEyBEr6NWqLnO75XqZK1rS1LZpp49RpbAVmWtNCqSUlJYSmTO/j7W1p4KdAREFMgz48/7L4cH6//+zZr3kKo7bznhx85Pk++ju7FEkUT/frL59sHQDsgpuAfTp08SfvtW7YY5O4fePsIYsrMRnFVUQkRSsN7+XhrUVkeAKVATAEAQAIgpuBv7t69s2JplAE7YGtnR4bitYQE4cz0KVM3bN4k7ZhmYUFB+KzZrD1z9mwJrwwsHIgpkPGkqGjpYhWVLPREp85dU+7fF2rqZWVmRi6MVF2mSX1evnxJe7ogSz03bmIoVpECCYGYAhlbt27JE+VtcqpRXUXRdt3xXqVKvfsFb1r3nXDmVFzcpIL8ryKUFHzOzs5mpZxChg9v4tWkvpubitn/lJSURQsXcnyoAMdP4qPMEZAWiCngricmxh17o1r99M8+D5s82SCdqVffzT+okzATxfHyN2HM2Fnhc+UmiyqUL8+UUahuzxaGNmvR3NvbW3jbs2fPjh87Ji7dQUoqlbULgADE1NIpLi7euX2b+MyAwYN9mjY1VH+Ijv5/r+8UJJUc89AxY3v27TN+/HhhCJUa0TFrf9z9g1BkifnvtFdRnIPM2FGfjoaSAsmBmFo68Rcu3E5OZm3y7mk/TPerj94K01NrG5ufdu0UTpJE0jZvfoTsDR9+KCSNf/ny5Y0bN9JSUxMuyyavlBawIw3t0q0rh2x7QGdATC2d4z8fFdrDR37C6awmqBb4NG1WrVq1ndu+F6akiHlzw2m/zjlmUMiQgIAAsk8FVe0X/HcEfmFBQX7JRypUqKC7lVQACEBMAQBAAiCmFs3du3cEH7+xl1dgUJBh+6NITRfXyWEzThw/duHMafH5rMzMxZGLaCP/vaP/h3LljMhcxYp7oGcgphbN9cREod29Rw8D9kQFVlZWXbp1b9rMd++eH4QKpgJbN22irYazc4/evXybN+dQJw4YCIipRXP1yhWh3bxFCwP25K04ODqOnTDx/r27ZKVyorrQDDJU16yMXsO3SVg/DAho4deyfr16sE+B3oCYWi7FxcViH9/Gxsaw/VGHevXdaOP40tC/XkmQ8/0ZJKzMXOVKhLWJVxPnmjUxjw90CsTUchEntHd1dTVgT7SADFXy/dt36Jia+vDs6VOK7j+DCStrs5B+pq2ql0sBoAUQUyCjiZeXobugDe9VquTR2JO2gvz8hw9TkvhKJHeSk5S+mYX0C9rq5eMdGBTUyN0dY6xAEiCmQMb1xEQjnMpXH1s7O9p8mjaj9qtXr9LTUjPS0+/cvlWaxcrxq1TZGlM2eUUN3+bN69atazxhtsC0gJgCAIAEQEwtFxcXF6GdVroFZ3JYWVmxeaqO/gFkpebmZP/+++9JN26ocP/XrIymBgsGCBk+vIVfS09PT5ioQCMgphZNcz8/Vu7pZmLireTkRu7uhu6RxJCw1nRxpc2naTMSVk4WBpB9/949FSMAQiTAuImh5PhjRBWoCcTUomnp10qonbd61arFUbJM++ZqkZGwcvySKtrIaC3Iz3/0KOvqlSulWawscJXFALAVARBWoAKIqUXj4+Nj7+jI0kKTcbqQT8g0e264tHr6119/SXg1qWBzVh6NPZ89fZqa+pDjlzAoCiuLARCElVQ1qFMnhFUBRSCmFk1la+sBgwYLpZ/OnpLFwC/kuJGfjJLwLoVFRRJeTXJYfBU1BGEtzVz9e53VymgWVtW6TRs6CWEFDIippdOhY8e0tNT9e/YIZ0hSmapaIELgqmpVZWFVrGaWIKxQVQsHYgoAABIAMQXcgIGDnj59KlcGysIRm6h0eO4MWesnlb5TsFJholo4EFPAlStXbkLoRA+PxsLgKRAgVaX9Bz5NBTF1cHTMFVVyFZBTVTqDtaoWBcQU/E2Hjh19fHyocfz4se1bthi6O8bLx4MGk0aeOX3qxPHjdJinIKzCQlUO+QAtCYgp+IfK1ta07xfcPzAwaPiQwYbujvFib29PvyXaOL5awYbYdXdv3Vb6TnE+QLJYW7Vu7dG4sTMfu4rRADMDYgqUwFQVqMP1xESxkla1r/Y473el7xRbrIyefft4e3s3aNgQuVbNAIgpAFry4w+7aS8eEunao8f0zz7Lyclh9WDOnT2jOsiMFa9mbRLWNm3a1HeTpb6G0WqKQEwB0Jji4uLYdd/JxT+07dA+dNIkajjyUCMwKOjly5fJSUm3biVfjL94U1RxSxGxsAolrZAS0ISAmAIAgARATAHQjL/++uvbqCVCghgGmaVKcxrQGZ+mTWkbPCSksLAw5cGD9PT0+/fu0UuHDxwo7Rbi+oDM/W/SpAmCAYwciCkAmnHk8KG0lBTxmdKUVA4bGxsmrOxw+mefpT58ePfu3euJiSqEVXD/O/j7y/YdO3zg7Y1BVSMEYgqAZsgpadcePUInTdJuZLNW7dq0BQYFkbDeSk6+c+dO3IkTHJ/BS/HNp+LihD1WWxkhEFMAtGTU2DG0J/9dkqs1cnenrVfv3tQuLCy8efNG0o2bO7dtU/pmxTWsHGIADA3EFABtICWVSkYVsbGxadOmLW3DRox4mJJy9eqvhw8ezM56pPhO5K8yHiCmAGiMTpVUTPny5ZnFSre7lZxMZ0hYS4uyEoS1g79/125dMWelZyCmAGjGgMGD9aOkcrAKXUxYc3JyDh04sO+nn1hSKzlOxcWxoVVWHNDX11fffbVIIKYAACABEFMANKO2odfRv3z5Mu7E/21TI7MXy7Ei1ARE9SqdAjEFwJS4lZwc8dU8uckoe371aveevV68eH7i+HG5rID/1ARcGd3B379f/2BPT0+sUpUciCkAJkBhYWHsd99xytZNjRo7zj8ggOOTfHN8BsXriYnXrl0V1/USYMOpbO0/gRkqCYGYAmDsnDt3dvXKlYqhUf5BQcH9P7a3t5c738TLi7YBAwf9du3ayV/i5Fa+cqIyqz379uFkdWsGIgdg2YGYAmC8MINU0Rolv37EJ6NatGyp4rNkqNIbaMvLy6NDVhpAbgSALVSlvZeP9+gxYzDvXxYgpgAYKaUZpD379iWrkzn16sBMV3L/u/foeef27SOHDynaqolXr4WOGQtJLQsQUwCMDqUGKZtlmjZjhptbA+0uS/rLRgDS09MvX7qoWOlLkNSZs2fD8dcUiCkAAEgAxBQAI4KtGVUMfmKuPVcyZV9GXHgCA4POnTtHhwf27RWPpZJ9OrBfcMjw4dQeEjIEM/5qAjEFwCh4+fLl5o0bFdNEkXdfFtdeBZWtrbt07UoN/4CA+AsXdm7fJpZUVlH1lxMnIiIXenh4SH538wNiCoDhSX34MGrJEsX0JZrONWkHXb9Dx45+rVopSmpWZubIkKHz5kd07tJFp30wAyCmABiYfXv3Lo+KkjupO4O0NJik+vj47N37k1zA/7y54bm5ucNHjNBbZ0wRiCkABiMnJ2d19ErFctD+QUEhIUPJDdd/l+imw4aPICt16WJZllTBSl2zMvpW8q2vIr7GOtTSgJgCYBiUhpF+Pmcu7VVH4+sBsoi/XrCQGhti1wlBqafi4r7kOOhpaUBMAdArbKKJGnJzTc39/EaOGq24NtRQsJ5MDZsuLsUq6CnHJ642ZP+MD4gpAABIAMQUAP1R2qw9y/yk61l7LaAukXG6c8d2YUqKGacc/H0FIKbg7bx69crKyko4zMjMqle3zjvvWNA/z59/Pin7RY4fOxYZESF3Uv+z9ppCejps+Ij33ntPWH7KaqKQpE6ZNhXZpgUs6PsANMI/KCju2DHWPn/2TEf/AOGlP/7IP3joaKNGDVxdalaoUOGtl6pYsaKueqkv4s+fF9pVq1bV9OMvX76MXrFCMfkT/ZJHjf7UCA1SRfoF96e9eDk/Seq9O3dWxayFnjIgpkA5bdu2E8Q07tjPrNG6bTtmoha/evVb4g3aSE9r1KhOZ6pVrVKasLrUdKZXk2/dvnc/RS99lwwyyelBQo07yUnCSXcNlwMpzY3P8RP3Bp+11whFPc3KzJwwZiz0lAExBcpp4uXV3M9PmMZlenrn9q2AwKB69d2Et6WlZ9DG2lWq2DnY29vYWCsKKx029fGu5ep65ux5EmJ9/RBlIjcn5/jPR8UySkwOC9NooFAxIL+hu/uUsOlcyXS5aVGani5Z9i2yTEFMQamMHDU69eFD8eLCzLS0Teu+c3Z1bdu+Q61atd+rVEn8fnL/aWPtclZWdna2tnyODCurd8nTf69ixWfPn1uVszJ+MSUZPXf29LWEBLnzbTu079S5szpXKCwspP3SJYvlAvIHDR3avUdPk/DrS4P0lP6Y1Ihdu4adIT0d2C84OmathSdChZiCUiHTaXn0KnGYIYMkdceWzdRo4O7h06wZqSq15YSVFDM7J5c2fXa4jDx7+jQ19eHZ06foB1R8lZR09txwdcxS5tdTQ+za2zs6jg+dSPa+dP01GCw9irOz87y5c4SToWPGzpg1s19wsOH6ZWAgpgAAIAEQU6AKckhnzp5z6eLFjetjOdFKbcad5CRhSJF8/wYNG9k7OFStWs2Bzwlv/JApmp//R2ZGRuJv1zje4i7tnbPCwwODgtS5ptKsJca2ukkSyMqeN3+B2DhdHLkoJ1v2HzLq09EWGIIKMQVvp0XLlh94e1Mj/sKF4z8fvc0nMJaDlEgsRg3cPZxr1rS2saF2jRrOVlZWtnZ2euuwUgryZeO5T5/++fvvv+dkZ6enpapQT8aosWO6dutODRv+B1FNYWGh4iApZxbjpKVBerp2/YYv5swWnrIsC2pGRoYFhqBCTIFaMC3o0LEjbXfv3iFVVVqWXUBstApY29rWqVePGrXr1KV95cqVaf/++7J92dWWzEyCtV+9KibFpAaJ5osXz1Pu3y8qKFD/Uk41qvcfMJB+UnU0lKE0/smcxklLg8ztrxcsFOdD4UpCUGeFzzXvKakrly6LDyGmQGPc3BrQNmDgoLS01OuJiVevXKGTSs1VOUjR2BS54kS5UpxdXauV7hqreRH1aezl1dKvpY9P00bu7hp9UNG1J7+e9uMnhBokjZ6eIT2dGjY9dt13QmAyx0/xh44ZGzJ8uBm7/PQzig8hpkBLyFZlqspiD58UFeXk5ty/d//hwxTxl6osyA0dSA6pZ+PGjT08G9erV58OHTUc6s3hfVvFhKSjxo5j892WA/0zTAid6OHReMXSNx4q5PVfv55oIbVOIaZAGsgEo42tMafvFWlrYVFRyoMHdPj8+XNS2KyMDHWsVx1Buunq6kqNevXrV61W1bmGs6OTU1kspqu//rrk399wCvFPRr7QXqd06NixOr8cbunixcIoKivPN2PWzG7du5uricqAmAKdwLTVxcVF7nxxcXFuriz4NPvRoxcvXrCTaWmpwnAnJ1ttpYFh6+7ZuHbtN6weYYzSzU22UsvG1lb9oU91KK3yHbn2FuLXq4A9SJZHr5Lz+hdHLtq+9ftZ4bLU1+Y6kAoxBQAACYCYAr1Srlw5Zq4qGq0CE0Inyp358Yfd4vXgjMlhYb1695a8h6opLWuJBY6TqoANoTZr5rtxfazg77MpKU5WcrXPiJEjzS9wCmIKTACxkjrxo3LTP/vcp2lTffahsLBw144d+qxrb+q0aNmyUaNGW7dukRu32b/nJ9rGTQzt1auXDZ+9wTyAmAJjJz09XWg39vKaEx7OaT7zXkaOHzu2acN6OYO0Z9++tNdDXXvTpbK1taKJylizMpq2efMjOn74oXlMTEFMgSnhHxCgTxllVUaoIVdoBNaoRrAVdAcP7Fccq5k3N3ydc8zosWNIUjkTL9IHMQXGTvajf+xBvSXtL82p53iDFNaoptCvq19w/3btO1D7h9275ML7SVLncTKHw6R9f4gpMHaECCr98PLly5+PHlVMVsLxeZ3HTghVMXUGVMNSvZDj371Hz7WrohXjjpnvHzJ8eJduXU0uzh9iCsDfkIyeOX1acWyUMWlamF+rVjBIJYEeSAu/+ff1xMSd27cpSurWTZto8/LxHhIS0rxFC1Px/SGmAAAgARBTYOzYibJJPX/+XPLrM4OUGkptUn8+jWlIyFALX9qkC5p4edFG9umRw4fkqjlw/DpU2jh+IJX2vs2be2hYylDPQEyBseMoiu7evXMHq8Ikieun2q/HCKl+YJLKAuBO/hKnmNpxzcpo2Z7jyPEPDAryadrUOIdTIabA2LG3tyddYyNrpHrRK1ZQI3TSpLLoaWFh4amTJ0maS5PRAYMGm3ceUmODPbSGDR/Ru3efc+fOHdi3Vy4ulRPZqkQHf/+aNWvWrVeXHTZo2JA1KlSoYKi1VRBTYAKQtAnlMQ4fOED7J0+KxodO1CLm9FZyMlmjSmOeOD6AlO7VoWPHsvQWlIXK1tZdunb1Dwi4c/v22bNnSst6cyouTtMr13B2btaiOWuzJDjv8TjXrEnt6tWrl9HdgZgCE4CMxEFDh4pDvs+eOk0bKyvy1qRQOTk5F+PjyQ7l3syYJ2DPizLJKObrjQT6KzD3PyRkKBmqdObcmdNlTOGYlZkpl85ZES8f71q1ZdV2SVsdHByY1Kpp7UJMgWnQvUfP3NxcOTsldm0MbSSprVu3Yd8BgdSHD+mrk5aaevjgQaUCyoBHb+QwQ5Xj60vn5eUlJxE3byQmKg4CSIJ4JEEOwbCt/H7luvXqks7KvQFiCkwDloiodu06sWvXyL3EJFXTC/bs25fsUCwJNSHsedggDMs+XsiX9srnSyWyHORKPyiJ+L7VsIWYAgCABEBMgSlBvl5jT09qbP9+q2JkojqQXx/YqbOPjw/iRk2a0ko5qIOQh4wMW2bVJiXd5MpswEJMgYnBvj8zZ88pLdhbkeZ+fk28PmjGV8uwL73cKbAQBAkWGuL4jSdFRbRnYwgktY8f/56bm/vnkydv/U+DmAJThc325uXlXUlIYINlbHqKpPP9ypUrVark6lqreo3qtMcEPVAf5rKUVsGM9qStgs6KI0wgpsC0IUtTqBeiWO8EAAlhT2UXHnYGYgoAABIDMQUAAAmAmAIAgARATAEAQAIgpgAAIAEQUwAAkACIKQAASMAbYtqnezdD9QMAAEwaWKYAACABEFMAAJCA/w9QgQBo9Q8hogAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek2" align="left" hspace="12" width="72" height="64" border="0">

Držte lyžicu alebo nádobku pod koncom dávkovača a stlačte ho. Jedno úplné stlačenie dávkovača uvoľní množstvo roztoku zodpovedajúce 5 kvapkám a obsahuje 12,5 mg tramadoliumchloridu. (Pre pokyny na dávkovanie pozrite časť 3. „Ako užívať Tramal kvapky


Liek Tramal kvapky 100 mg/ml sa dodáva vo fľaštičke s kvapkadlom alebo vo fľaštičke s dávkovačom. Prosím, uvedomte si, že 1 stlačenie dávkovača nezodpovedá 1 kvapke lieku z fľaštičky s kvapkadlom. Presnejšie informácie pozrite v nižšie uvedenej tabuľke:


Počet stlačení

Množstvo tramadoliumchloridu

Zodpovedajúci počet kvapiek

1 stlačenie

12,5 mg

5 kvapiek

2 stlačenia

25 mg

10 kvapiek

3 stlačenia

37,5 mg

15 kvapiek

4 stlačenia

50 mg

20 kvapiek

5 stlačení

62,5 mg

25 kvapiek

6 stlačení

75 mg

30 kvapiek

7 stlačení

87,5 mg

35 kvapiek

8 stlačení

100 mg

40 kvapiek


7TRAMAL kvapky 100 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06689-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


TRAMAL kvapky 100 mg/ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Perorálne roztokové kvapky vo fľaštičke s dávkovačom

Jeden ml (8 stlačení dávkovacej pumpy) perorálnych roztokových kvapiek obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu(1 ml).


Perorálne roztokové kvapky vo fľaštičke s kvapkadlom

Jeden ml (40 kvapiek) perorálnych roztokových kvapiek obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu(1 kvapka obsahuje 2,5 mg tramadoliumchloridu).


Pomocné látky so známym účinkom:Jeden ml perorálnych roztokových kvapiek obsahuje 200 mg sacharózy (pozri časť 4.4) a 1 mg hydroxystearoylmakrogol-glycerolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Perorálne roztokové kvapky.

Číry slabo viskózny bezfarebný až bledožltý roztok, s vôňou po mätovej a anízovej silici.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba strednej až silnej bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávka sa má nastaviť individuálne a prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej odpovedi každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka analgetika. Celková denná dávka nemá presiahnuť 400 mg tramadoliumchloridu, s výnimkou špeciálnych klinických okolností.


Pokiaľ lekár neurčí inak, Tramal kvapky sa užívajú nasledovne:


Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:

50 až 100 mg tramadoli hydrochloridum každých 4 až 6 hodín.

Jednotlivá dávka je 20 - 40 kvapiek alebo 4 - 8 stlačení dávkovača.


Deti staršie ako 1 rok:

Jednotlivá dávka: 1-2 mg/kg telesnej hmotnosti.

Nesmie sa prekročiť celková denná dávka 8 mg tramadoliumchloridu na kg telesnej hmotnosti alebo 400 mg tramadoliumchloridu, podľa toho, ktorá je nižšia.


Liek Tramal kvapky 100 mg/ml nie je vhodný na liečbu detí mladších ako 1 rok.


Pri použití u detí sa pre presnejšie určenie dávky lieku vo vzťahu k telesnej hmotnosti odporúča podávať Tramal kvapky radšej z fľaštičky s kvapkadlom ako z fľaštičky s dávkovačom.


Tramal kvapky 100 mg/ml, roztok vo fľaštičke s kvapkadlom

V nasledujúcej tabuľke je uvedený návod pre dávkovanie v závislosti od telesnej hmotnosti u detí od 1 roka :


Vek
Telesná hmotnosť
Počet kvapiek pre jednotlivú dávku
(1-2 mg/kg)

1 rok

10 kg

4 – 8

3 roky

15 kg

6 – 12

6 rokov

20 kg

8 – 16

9 rokov

30 kg

12 – 24

11 rokov

45 kg

18 – 36


Starší ľudia

U starších ľudí do 75 rokov bez klinických príznakov hepatálnej alebo renálnej insuficiencie zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania. U starších ľudí nad 75 rokov môže byť eliminácia predĺžená. Preto ak je to potrebné, dávkovací interval sa má predĺžiť podľa potrieb pacienta.


Pacienti s renálnou insuficienciou/dialýzou a hepatálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou a/alebo hepatálnou insuficienciou môže byť eliminácia tramadolu spomalená.

U týchto pacientov sa odporúča starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami podľa potrieb pacienta.


Spôsob podávania

Kvapky Tramal sa užívajú s malým množstvom tekutiny alebo na kocke cukru a možno ich užívať nezávisle od jedla.


Tramal kvapky 100 mg/ml, roztok vo fľaštičke s kvapkadlom


Obsah tramadoliumchloridu v jednotlivých kvapkách:


Počet kvapiek

Tramadoliumchlorid

1 kvapka

2,5 mg

5 kvapiek

12,5 mg

10 kvapiek

25 mg

15 kvapiek

37,5 mg

20 kvapiek

50 mg

25 kvapiek

62,5 mg

30 kvapiek

75 mg

35 kvapiek

87,5 mg

40 kvapiek

100 mg


Tramal kvapky sa dodávajú vo fľaštičke s kvapkadlom alebo vo fľaštičke s dávkovačom. Uvedomte si, že 1 stlačenie dávkovača nezodpovedá 1 kvapke lieku z fľaštičky s kvapkadlom. Presnejšie informácie pozrite v nižšie uvedenej tabuľke:


Počet stlačení

Množstvo tramadoliumchloridu

Zodpovedajúci počet kvapiek

1 stlačenie

12,5 mg

5 kvapiek

2 stlačenia

25 mg

10 kvapiek

3 stlačenia

37,5 mg

15 kvapiek

4 stlačenia

50 mg

20 kvapiek

5 stlačení

62,5 mg

25 kvapiek

6 stlačení

75 mg

30 kvapiek

7 stlačení

87,5 mg

35 kvapiek

8 stlačení

100 mg

40 kvapiek


Dĺžka podávania

Kvapky Tramal sa nemajú za žiadnych okolností podávať dlhšie, ako je terapeuticky potrebné. Pri liečbe dlhšie trvajúcej bolesti sú potrebné pravidelné kontroly v skrátených intervaloch (pokiaľ je to potrebné s prestávkami v liečbe) na určenie, či a v akých dávkach je ďalšia liečba kvapkami Tramal potrebná.


4.3 Kontraindikácie


Kvapky Tramal sú kontraindikované

- pri precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými látkami,

- pacientom užívajúcim inhibítory MAO alebo tým, ktorí ich užívali v priebehu posledných 14 dní (pozri časť 4.5),

- pacientom s epilepsiou, ktorá nie je adekvátne kontrolovaná liečbou,

- pri substitučnej liečbe drogovej závislosti.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tramal kvapky sa majú podávať len s veľkou opatrnosťou pacientom závislým na opioidoch, pacientom s poranením hlavy, pacientom v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu, pri poruche dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií, pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku.


Len opatrne je možné liek podávať pacientom citlivým na opioidy.


U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach sa zaznamenali kŕče. Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg). Okrem toho môže tramadol zvýšiť riziko vzniku záchvatov kŕčov u pacientov súčasne užívajúcich iné lieky, ktoré znižujú prah záchvatov kŕčov (pozri časť 4.5). Pacientom s epilepsiou alebo pacientom so sklonom ku záchvatom kŕčov sa môže podávať tramadol iba vo výnimočnom prípade.


Tramadol je málo návykový. Pri dlhodobom podávaní sa môže vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. Pacientom so sklonom k nadmernému užívaniu liekov alebo pacientom závislým na liekoch sa môžu kvapky Tramal podávať iba krátkodobo a pod prísnym lekárskym dohľadom.


Tramal kvapky nie sú vhodné ako substitučná liečba pre pacientov závislých na opioidoch. Hoci je tramadol agonista opioidov, nepotláča abstinenčné príznaky po vysadení morfínu.


Tramal kvapky sa nesmú používať v kombinácii s alkoholom.


Tramal kvapky obsahujú sacharózu. Pacienti so zriedkavou dedičnou poruchou neznášanlivosti fruktózy, s malabsorpciou glukózo-galaktózy alebo s deficitom sacharózo- izomaltázy nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tramal kvapky sa nemajú podávať súčasne s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).


Pri premedikácii inhibítormi MAO 14 dní pred podaním opioidu petidínu sa zaznamenali život ohrozujúce interakcie v centrálnom nervovom systéme, dýchacom a kardiovaskulárnom systéme. Tie isté interakcie s inhibítormi MAO nemožno vylúčiť ani pri liečbe kvapkami Tramal.


Súčasné podanie Tramal kvapiek a iných látok s tlmivým účinkom na CNS, vrátane alkoholu, môže zosilniť účinok na CNS (pozri časť 4.8).


Výsledky farmakokinetických štúdií preukázali, že pri súčasnom alebo predchádzajúcom podávaní cimetidínu (enzymatický inhibítor) je výskyt klinicky relevantných interakcií nepravdepodobný.

Súčasné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (enzymatický induktor) môže znížiť analgetický účinok a skrátiť dĺžku jeho trvania.


Tramadol môže indukovať záchvaty kŕčov a zvyšovať schopnosť selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu(SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov kŕčov (ako sú bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol), vyvolať záchvaty kŕčov.


Súbežné terapeutické použitie tramadolu a sérotonínergných liečiv, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3),tricyklické antidepresíva a mirtazapín,môže vyvolať sérotonínovú toxicitu. Sérotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa pozoruje jeden z nasledovných príznakov:

 • Spontánny klonický kŕč

 • Indukovateľný alebo očný klonický kŕč s agitáciou alebo diaforézou

 • Tras a hyperreflexia

 • Hypertónia a telesná teplota > 38 °C a indukovateľný alebo očný klonický kŕč.

Vysadením sérotonínergných liečiv nastáva zvyčajne okamžité zlepšenie. Liečba závisí od typu a závažnosti symptómov.


Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarínom) je potrebná opatrnosť a starostlivé monitorovanie pacientov, pretože u niektorých pacientov sa zaznamenalo zvyšovanie INR s významným krvácaním a vznikom ekchymózy.


Ostatné inhibítory CYP3A4 (ako sú ketokonazol a erytromycín), môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu) a pravdepodobne tiež metabolizmus jeho aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy (pozri časť 4.8).


V niekoľkých štúdiách pred- a pooperačného podávania antiemetického antagonistu 5-HT3 ondansetrónu sa u pacientov s pooperačnou bolesťou zvýšila požiadavka na tramadol.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv veľmi vysokých dávok tramadolu na vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Tramadol prechádza placentou. Neexistuje dostatočný dôkaz o bezpečnosti užívania tramadolu u ľudí počas tehotenstva. Preto gravidné ženy nemajú užívať kvapky Tramal.


Tramadol - podávaný pred alebo počas pôrodu - neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré nie sú zvyčajne klinicky významné. Dlhodobé užívanie počas gravidity môže viesť k vzniku novorodeneckého abstinenčného syndrómu.


Laktácia

Počas laktácie sa asi 0,1 % dávky tramadolu podanej matke vylučuje do materského mlieka. Kvapky Tramal sa nemajú podávať dojčiacim ženám. Po podaní jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.


Fertilita

Sledovanie po uvedení lieku na trh nenaznačilo účinok tramadolu na fertilitu. Štúdie na zvieratách nepreukázali účinok tramadolu na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj pri užívaní podľa odporúčania môžu Tramal kvapky vyvolať ospalosť a závrat a tým nepriaznivo ovplyvniť reakcie človeka pri vedení vozidla a obsluhe strojov. Toto sa vyskytuje hlavne v spojitosti s psychotropnými látkami, najmä s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie uvádzané nežiaduce účinky lieku sú nauzea a závrat, obidva sa vyskytujú u viac ako 10 % pacientov.


Frekvencie výskytu sú zoradené nasledovne:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 až < 1/10

Menej časté: 1/1000 až < 1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až < 1/1000

Veľmi zriedkavé: < 1/10 000

Neznáme: z dostupných údajov


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: ovplyvnenie kardiovaskulárnej regulácie (palpitácia, tachykardia). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickou záťažou.

Zriedkavé: bradykardia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé: hypertenzia.


Poruchy ciev

Menej časté: ovplyvnenie kardiovaskulárnej regulácie (ortostatická hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickou záťažou.


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: zmena chuti do jedla.

Neznáme: hypoglykémia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé:depresia dýchania, dyspnoe.


Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie alebo súčasne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5), môže nastať depresia dýchania.

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závrat.

Časté: bolesť hlavy, ospanlivosť.

Zriedkavé: poruchy reči, parestézia, tremor, epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie, abnormálna koordinácia, synkopa.


Kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah kŕčových záchvatov (pozri časti 4.4 a 4.5).


Psychické poruchy

Zriedkavé: halucinácia, stavy zmätenosti, poruchy spánku, delírium, úzkosť a nočné mory.


Po podaní lieku Tramal kvapky sa môžu objaviť rôzne psychické nežiaduce účinky, ktoré sa líšia intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne euforická nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania).


Môže sa vyskytnúť lieková závislosť.


Príznaky z vysadenia lieku sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri vysadení opiátov. Môžu to byť: agitácia, úzkosť, nervozita, poruchy spánku, hyperkinézia, tremor a gastrointestinálne symptómy. Medzi ostatné symptómy, ktoré sa pozorovali veľmi zriedkavo po vysadení tramadolu, patria: záchvaty paniky, ťažká úzkosť, halucinácie, parestézie, tinitus a nezvyčajné CNS symptómy (zmätenosť, preludy, depersonalizácia, derealizácia, paranoja).


Poruchy oka

Zriedkavé: mióza, mydriáza, rozmazané videnie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea.

Časté: vracanie, zápcha, suchosť v ústach.

Menej časté: napínanie na vracanie, gastrointestinálne ťažkosti (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: hyperhidróza.

Menej časté: kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: motorická slabosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest

V niekoľkých ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie pečeňovýchenzýmov v dočasnej spojitosti s terapeutickým použitím tramadolu.


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: poruchy močenia (dyzúria a retencia moču).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipoty, angioneurotický edém) a anafylaxia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Symptómy

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom môžu vyskytnúť symptómy podobné tým, ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kóma, kŕče a útlm dýchania až zastavenie dýchania.


Liečba

Postupuje sa podľa obvyklých zásad prvej pomoci. Je potrebné zaistiť priechodnosť dýchacích ciest (pozor na aspiráciu!) a v závislosti od príznakov zaistiť dýchanie a cirkuláciu. Antidotom pri depresii dýchania je naloxon. V štúdiách na zvieratách nemal naloxon žiadny účinok na kŕče. V týchto prípadoch sa má podať intravenózne diazepam.


V prípade intoxikácie perorálnou formou tramadolu, gastrointestinálna dekontaminácia aktívnym uhlím alebo výplachom žalúdka sa odporúča iba do dvoch hodín po predávkovaní. Gastrointestinálnu dekontamináciu v neskoršom čase možno použiť pri intoxikácii s výnimočne veľkou dávkou alebo u foriem s predĺženým uvoľňovaním.


Tramadol sa len minimálne eliminuje zo séra hemodialýzou alebo hemofiltráciou. Preto samotná hemodialýza alebo hemofiltrácia nie je vhodná pri liečbe akútnej intoxikácie kvapkami Tramal.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetiká – anodyná, ATC kód: N02AX02


Tramadol je centrálne pôsobiace opioidné analgetikum. Je to neselektívny čistý agonista na µ, δ a κ opioidných receptoroch s vyššou afinitou k µ-receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku, je inhibícia neuronálneho spätného vychytávania noradrenalínu a zvýšenie uvoľňovania sérotonínu.


Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu, analgetické dávky tramadolu presahujúce terapeutické rozmedzie nemajú depresívny účinok na dýchanie. Taktiež gastrointestinálna motilita je menej ovplyvnená. Účinky na kardiovaskulárny systém sú skôr mierne. Účinnosť tramadolu je 1/10 až 1/6 účinnosti morfínu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Neexistuje zásadný rozdiel medzi farmakokinetikou tramadolu v tabletách, perorálnom roztoku a u kapsúl so zreteľom na biologickú dostupnosť podľa merania AUC. Zistil sa 10 % rozdiel Cmaxmedzi kapsulami a tabletami. U perorálnych kvapiek je maximálna plazmatická koncentrácia Cmaxpo 1 hodine, u tabliet po 1,5 hodine, u kapsúl po 2,2 hodinách, čo poukazuje na rýchlu absorpciu perorálnych tekutých foriem.


Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd,ß= 203 ± 40 l). Väzba na plazmatické proteíny je okolo 20 %.


Distribúcia

Tramadol prestupuje hematoencefalickou a placentárnou bariérou. Veľmi malé množstvo liečiva a jeho O-demetylovaného derivátu bolo nájdené v materskom mlieku (0,1 % a 0,02 % aplikovanej dávky).


Biotransformácia

U ľudí sa tramadol prevažne metabolizuje N- a O-demetyláciou a konjugáciou O-demetylovaných produktov s kyselinou glukurónovou. Iba O-desmetyltramadol je farmakologicky aktívny. Medzi ostatnými metabolitmi sú značné kvantitatívne rozdiely. Dosiaľ sa v moči našlo 11 metabolitov. Štúdie na zvieratách dokázali, že O-desmetyltramadol je 2 až 4-krát účinnejší ako pôvodná látka. Jeho polčas t1/2

(6 zdravých dobrovoľníkov) je 7,9 h (rozsah 5,4 - 9,6 h) a je približne rovnaký ako pri tramadole.


Inhibícia izoenzýmu CYP3A4 a/alebo CYP2D6 zapojených do metabolizmu tramadolu môže ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu tramadolu alebo jeho aktívnych metabolitov. Doteraz neboli zaznamenané klinicky významné interakcie.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sú takmer úplne vylučované obličkami. Kumulatívna urinárna exkrécia je

90 % celkovej izotopom značenej dávky. Polčas eliminácie t1/2,ßje približne 6 hodín, bez ohľadu na spôsob podania. U pacientov nad 75 rokov môže byť predĺžený približne 1,4-krát.

V prípade poškodenej funkcie pečene a obličiek môže byť polčas mierne predĺžený. U pacientov s cirhózou pečene bol zistený polčas eliminácie 13,3 ± 4,9 h (tramadol) a 18,5 ± 4,9 h (O-desmetyltramadol), v krajnom prípade 22,3 h a 36 h. U pacientov s renálnou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) boli tieto hodnoty 11 ± 3,2 h a 16,9 ± 3 h, v krajnom prípade 19,5 h a 43,2 h.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Farmakokinetický profil tramadolu v terapeutických dávkach je lineárny.


Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý na dávke, ale v izolovaných prípadoch sa značne mení. Účinná sérová koncentrácia je zvyčajne 100 - 300 ng/ml.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Po opakovanom perorálnom a parenterálnom podaní tramadolu potkanom a psom počas 6 - 26 týždňov a po perorálnom podaní psom po dobu 12 mesiacov sa neobjavili v súvislosti s liečivom žiadne zmeny v hematologických, biochemických a histologických vyšetreniach. Po podaní vysokých dávok značne prevyšujúcich terapeutický rozsah sa vyskytli prejavy podráždenia centrálneho nervového systému: nepokoj, salivácia, kŕče a úbytok telesnej hmotnosti. Potkany a psy tolerovali perorálne dávky 20 mg/kg a 10 mg/kg telesnej hmotnosti, rektálna dávka 20 mg/kg telesnej hmotnosti u psov nevyvolala žiadnu reakciu.


U samíc potkanov mali dávky tramadolu vyššie ako 50 mg/kg/deň toxické účinky a zvýšili neonatálnu mortalitu. Retardácia potomstva sa vyskytla vo forme porúch osifikácie a oneskoreného otvorenia vagíny a očí. Fertilita samcov a samíc nebola ovplyvnená. U králikov sa pozorovali toxické účinky pri dávkach vyšších ako 125 mg/kg a u potomstva anomálie skeletu.


V niektorých in vitrotestoch sa potvrdili mutagénne účinky. V in vivoštúdiách sa podobné účinky nezistili. V súvislosti s týmito poznatkami môže byť tramadol klasifikovaný ako nemutagénny.


Štúdie tumorigénneho potenciálu tramadoliumchloridusa vykonali na potkanoch a myšiach. Štúdie na potkanoch neukázali žiadne zvýšenie výskytu tumorov v súvislosti s liečivom. V štúdii na myšiach sa zistil zvýšený výskyt adenómov pečeňových buniek u samcov (na dávke závislé, nevýznamné zvýšenie od dávky 15 mg/kg vyššie) a zvýšenie pľúcnych tumorov u samíc vo všetkých dávkových skupinách (významné, ale nie na dávke závislé).


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glycerol 85 %,

káliumsorbát (roztok 1,5 mg/ml),

hydroxystearoylmakrogol-glycerol,

propylénglykol,

nátriumcyklamát,

dihydrát sodnej soli sacharínu,

sacharóza (roztok 0,2 g/ml),

čistená voda,

silica mäty roľnej,

umelá anízová aróma.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tramal kvapky 100 mg/ml, roztok vo fľaštičke s dávkovačom

Hnedá sklenená fľaštička s mechanickou dávkovacou pumpou (sklo typu III, objem 96 ml), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 1 x 96 ml.


Tramal kvapky 100 mg/ml, roztok vo fľaštičke s kvapkadlom

Hnedá sklenená fľaštička so skrutkovacím PE uzáverom s kvapkadlom (sklo typu III, objem 10 ml), písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Tramal kvapky 100 mg/ml, roztok vo fľaštičke s dávkovačom

Fľaštička 96 ml má mechanickú dávkovaciu pumpu. Pred prvým použitím sa niekoľkokrát stlačí dávkovač, až dôjde k vystrieknutiu tekutiny. Pod otvorom dávkovača sa pridrží lyžica alebo pohárik a podľa návodu na dávkovanie sa stláča uzáver pumpičky (1 stlačenie = 0,125 ml perorálneho roztoku = 12,5 mg tramadoliumchloridu).


Tramal kvapky 100 mg/ml, roztok vo fľaštičke s kvapkadlom

Liek Tramal kvapky 100 mg/ml sa dodáva vo fľaštičke s kvapkadlom s bezpečnostným uzáverom na ochranu pred deťmi. Fľaštička sa môže otvoriť iba stlačením uzáveru smerom dole a následne odskrutkovaním uzáveru. Po použití sa opätovne pevne uzáver fľaštičky zaskrutkuje. Pri kvapkaní sa drží fľaštička kolmo smerom dolu a zľahka poklopká prstom na dno, než sa objaví prvá kvapka.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0077/91-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11. októbra 1991

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19. októbra 2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

10

TRAMAL kvapky 100 mg/ml